ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ)"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) Ταχ. Δν/ση Iπποκράτους 35, 5 ος όροφος, Αθήνα Ταχ Κώδικας Πληροφορί Φραντζέσκα Μπόθου ες Τηλέφωνο , Fax ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ :ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :07/04/2011 ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :ΕΚΠΑ/Γραφείο Διοίκησης προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :55.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 1

2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 05574/2011, για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με αντικείμενο τον σχεδιασμό και παραγωγή ιστοσελίδων υποστηρικτικών της βασικής ιστοσελίδας του έργου και ενημερωτικών βίντεο για τις δράσεις της Πράξης «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθησης της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), MIS Κριτήριο Αξιολόγησης: χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών Προϋπολογισμός : Πενήντα πέντε (55.000, 00) χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή σαράντα τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (44.715,45 ευρώ). Έχοντας υπόψη ότι: Η παροχή υπηρεσιών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/ΦΕΚ Β 826/ , που κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α 156), τον Οδηγό Χρηματοδότησης που εκδόθηκε με βάση την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α ) καθώς και την αυθεντική ερμηνεία των εξουσιοδοτικών διατάξεων της πιο πάνω ΚΥΑ που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130 Α ). Σας καλούμε να υποβάλετε σφραγισμένες προσφορές, στο πλαίσιο διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την επιλογή Αναδόχου με αντικείμενο τον ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ». Οι προς παροχή υπηρεσίες αφορούν την παραγωγή υλικού για web και χρήση ψηφιακού video για ενίσχυση αλλά και προβολή του έργου Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών. Η προσφορά θα έχει ισχύ από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έως τη λήξη του έργου, 31/12/2013. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της εν λόγω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2

3 Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 07/04/2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., στο γραφείο της κας Φ. Μπόθου, Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος.. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο διοίκησης, Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10:00 με 14:00 και στα τηλέφωνα και Οι προσφορές υποβάλλονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραφείο Διοίκησης προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», Ιπποκράτους 35, 5 ος όροφος, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , μέχρι την 7 η Απριλίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.1 Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου έργου είναι ο σχεδιασμός και η παραγωγή ιστοσελίδων υποστηρικτικών της βασικής ιστοσελίδας του έργου και ενημερωτικών βίντεο για τις δράσεις της Πράξης «EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ». Συγκεκριμένα, προκηρύσσεται διαγωνισμός για τις ακόλουθες υπηρεσίες: Παραγωγή υλικού για web Α) Δημιουργία και εμπλουτισμός 8 υποστηρικτικών mini sites για δράσεις του Προγράμματος (ενισχυτική διδασκαλία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας, επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας, προβολή των παραχθέντων υλικών, προβολή Κέντρων Στήριξης Προγράμματος, Δραστηριότητες Δημιουργικού Εργαστηρίου (ΔΕΝ)) Απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα mini sites και οι υπηρεσίες που θα πρέπει να παρέχονται Πληροφορίες για τις ανωτέρω δράσεις Εκπαιδευτικό υλικό αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή Πληροφορίες για τις υποστηρικτικές δράσεις που υλοποιεί ο τελικός δικαιούχος προς διευκόλυνση της λειτουργίας όλων των εμπλεκομένων με την πράξη. Σύστημα επικοινωνίας με την γραμματειακή στήριξη του έργου 3

4 Τεχνολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της ιστοσελίδας Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία των mini sites θα πρέπει να τηρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές ώστε να είναι συμβατή με την ιστοσελίδα του προγράμματος και με τον κόμβο του Υπουργείου Παιδείας. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ιστοσελίδα απευθύνεται σε μεγάλο αριθμό χρηστών οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες υπολογιστών και προγραμμάτων πλοήγησης. Έτσι η τεχνολογία κατασκευής των sites (κωδικοποίηση, εικαστικός εμπλουτισμός και η απόδοση των κειμένων της ιστοσελίδας) θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να αποφεύγονται τεχνικά προβλήματα κατά την πλοήγηση των χρηστών. Τα mini sites θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον 30 διαφορετικές σελίδες κειμένων και φωτογραφιών οι οποίες θα δοθούν στον ανάδοχο σε μορφή.doc και jpg/gif σε διάφορα μεγέθη και θα υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία από αυτόν για να εισαχθούν στις ιστοσελίδες. Θα περιλαμβάνουν ως τέσσερα διαφορετικά μενού και θα προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης του υπάρχοντος υλικού από το προσωπικό του προγράμματος. Επίσης ο ανάδοχος αναλαμβάνει την προσθήκη, διαγραφή και επικαιροποίηση του υλικού μέχρι το τέλος του προγράμματος ( ) σύμφωνα με τις ανάγκες του προγράμματος. Η προμετωπίδα κάθε mini site θα περιέχει μια flash animation κατασκευασμένη από τον ανάδοχο με τη καθοδήγηση του Προγράμματος. Τέσσερεις επιπλέον flash animations με 12 εικόνες/ στάδια η κάθε μία θα χρειαστούν για την προβολή του ΔΕΝ. Ο κώδικας ανάπτυξης των ιστοσελίδων προτείνεται να υπόκειται στο ανοιχτό λογισμικό αλλά σε κάθε περίπτωση θα προσφέρεται με την αναγκαία τεκμηρίωση και θα ακολουθεί τα σύγχρονα standards. Οι ιστοσελίδες θα παραλαμβάνονται από τον προγραμματιστή του ΠΕΜ και μόνο εάν η δομή τους είναι ολοκληρωμένη και χωρίς σφάλματα. Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν βάσεις δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βάσεις που δεν απαιτούν επιπλέον κόστος φιλοξενίας (όπως πχ MySQL, XML). O χρόνος κατασκευής κάθε ενός από το sites δεν θα ξεπερνάει τις 20 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ολοκλήρωσης του σχεδιασμού ροής του και παράδοσης του αρχικού υλικού. Β) Ανάπτυξη τρόπων προβολής του παραχθέντος από το πρόγραμμα υλικού στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό. 4

5 Χρήση ψηφιακού video για ενίσχυση αλλά και προβολή του προγράμματος Α) Δημιουργία ψηφιακών video (Βιντεοσκόπηση σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο, φωτισμός, ηχοληψία, μοντάζ). Τα video θα αφορούν: 12 Συνεντεύξεις: Παρουσίαση των στόχων, των συντελεστών και της ιστορίας του προγράμματος. 10 Βίντεο προβολής του προγράμματος, στο ίντερνετ ή γενικότερα. 10λεπτα θεματικά βίντεο που θα προβάλουν τις δραστηριότητες του προγράμματος, στο παρόν και στο παρελθόν Τεχνολογία που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των video Απαραίτητη η χρήση σύγχρονης τεχνολογίας μηχανών λήψης που θα παράγουν ψηφιακό βίντεο (HD) έτοιμο για χρήση στο μοντάζ και συγχρονισμένο ήχο. Στο ένα τρίτο των παραγωγών μπορεί να χρειαστεί η χρήση δικάμερου με τις αντίστοιχες ανάγκες φωτισμού. Θα γίνουν έως τρία μονοήμερα ή διήμερα ταξίδια στην βόρειο Ελλάδα (μεταφορικά και πιθανή διανυκτέρευση βαραίνουν το πρόγραμμα) με τη συμμετοχή του βιντεολήπτη από τον ανάδοχο. Το βίντεο σε ψηφιακή μορφή θα παραδίδεται στο πρόγραμμα στην ολότητά του και μετά θα επακολουθεί μοντάζ σύμφωνα με τις ανάγκες τις κάθε περίπτωσης περιορίζοντας το υλικό στα επιλεγμένα στιγμιότυπα ακολουθώντας τις λεπτομέρειες που θα δίνονται από τον υπεύθυνο του προγράμματος. Β) Επεξεργασία και ανάρτηση των ανωτέρω video στην ιστοσελίδα του προγράμματος για τη διεύρυνση του κοινού των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνονται. Τα video θα μετατραπούν σε flv & mp4 για να χρησιμοποιηθούν είτε στα mini sites είτε σε άλλες ιστοσελίδες Για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση των προαναφερομένων υλικών θα υπάρχει στενή συνεργασία με τον προγραμματιστή & τον γραφίστα του Προγράμματος. Γ) Δημιουργία και υποστήριξη καμπάνιας στον παγκόσμιο Ιστό προβολής του έργου του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρεται χρήση ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook), οργανωμένης προβολής video (youtube) κλπ. 5

6 1.2 Η εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με σχετικές υποδείξεις του ΕΚΠΑ και της επιστημονικής επιτροπής της Πράξης. Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και εκτέλεσης της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ο τελευταίος σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή της Πράξης θα προτείνει τρόπους προβολής του παραχθέντος από το πρόγραμμα υλικού στους εκπαιδευτικούς αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Ο χρόνος παράδοσης των sites και των video θα ορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. 1.3 Το συνολικό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών δε θα ξεπεράσει τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ήτοι τις πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο σε ένα αντίγραφο στην ελληνική γλώσσα και θα πρέπει να φέρουν την επωνυμία της εταιρίας, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου, την υπογραφή του εκπροσώπου και σφραγίδα της εταιρίας, ενώ δεν πρέπει να φέρουν διορθώσεις. 2.2 Οι προσφορές, θα μπορούν να υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, από εκπρόσωπο της εταιρίας, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, είτε με ταχυμεταφορά (courier). 2.3 Οι τιμές θα δίνονται σε ευρώ ως εξής : Α) Τιμή χωρίς ΦΠΑ Β) Ποσοστό ΦΠΑ επί της εκατό στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία. Γ) Σύνολο προσφερόμενης τιμής 2.4 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 2.5 Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2.6 Παρατίθεται υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς με τη συμπλήρωση του ακόλουθου πίνακα: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Είδος υπηρεσίας ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 6

7 Σχεδιασμός και παραγωγή ιστοσελίδων υποστηρικτικών της βασικής ιστοσελίδας του έργου και ενημερωτικών βίντεο για τις δράσεις του έργου «EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ» 3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 3.1 Η αποσφράγιση των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που θα ορίσει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. Απορρίπτονται ως απαράδεκτες οι προσφορές που κατά την κρίση της Επιτροπής: Είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, Παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις προδιαγραφές της προκήρυξης Αντίθετα, δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή απορριπτέες, θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής. 3.2 Εν συνεχεία η Επιτροπή θα αξιολογήσει τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς των υποψηφίων με βάση τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρει ο διαγωνισμός. Αν η υποψηφιότητα δεν προκύπτει για το σύνολο των υπηρεσιών, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη. 4. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 4.1 Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί σύμβαση διάρκειας από την υπογραφής της μέχρι 31/12/ Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή των εν λόγω υπηρεσιών υποχρεούται να καταθέσει: Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% επί της συνολικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/ Σε περίπτωση παράτασης του έργου, δύναται να παραταθεί αντίστοιχα και η διάρκεια της σύμβασης. 5. ΠΛΗΡΩΜΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 7

8 5.1 Η πληρωμή καταβάλλεται εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή έχει λάβει τις αντίστοιχες πιστώσεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΕΔΒΜ του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Εάν το Υπουργείο αρνηθεί να χορηγήσει στην Αναθέτουσα Αρχή τις πιστώσεις αυτές για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα της τελευταίας, το γεγονός αυτό συνιστά λόγο λύσης της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. 5.2 Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Σταδιακή αποπληρωμή με την πρόοδο του έργου, μετά από έκδοση Χρηματικού Εντάλματος στο οποίο θα επισυνάπτεται πρακτικό τριμελούς επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει ότι οι υπηρεσίες προσφέρθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση προδιαγραφές και εφόσον προσκομιστούν εκ μέρους του Αναδόχου τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) Τιμολόγιο β) Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 5.3 Το σύνολο της αμοιβής του αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας προκήρυξης. Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Καθ. Θωμάς Σφηκόπουλος 8