ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ] ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ] ΠΡΕΒΕΖΗΣ"

Transcript

1 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ] ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ἐν τῇ γεννήσει σου σύλληψις ἄσπορος, ἐν τῇ κοιμήσει σου νέκρωσις ἄφθορος θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν συνέδραμε, Θεοτόκε πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος βρεφοτρόφος ἀγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι Χαῖρε, ἡ κεχαριτωμένη, ακούμε να ψάλλουν για την Θεοτόκο στην εορτή της κοιμήσεώς της, στις 15 Αυγούστου. Στην Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένος ιερός ναός στην Πρέβεζα -οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 8-, ο οποίος φέρει και το προσωνύμιο Παναγία των Ξένων. Καλείται δε και Παναγία των Ξένων, για τους ακόλουθους λόγους: -α. Κατά τον 18 ο και 19 ο αιώνα, τα ξένα εμπορικά πλοία που έρχονταν στην Πρέβεζα -το σημαντικότερο λιμάνι της Ηπείρου, μέσω του οποίου διεκινούντο τα εμπορεύματα, εκείνα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό και εκείνα που κατευθύνονταν σ αυτό-, είτε παρέμεναν αρόδου (αγκυροβολημένα σε απόσταση από την ξηρά) είτε έδεναν στους μώλους (προβλήτες), δεδομένου ότι δεν υπήρχε τότε προκυμαία - κατασκευάσθηκε τον 20 ό αι.-. Τα πληρώματα των πλοίων αυτών, μετά από ένα οπωσδήποτε δύσκολο -και επικίνδυνο πολλές φορές- ταξίδι, έβγαιναν στη στεριά και προσέρχονταν για προσευχή στον πλησιέστερο ναό, ο οποίος εν προκειμένω ήταν ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αλλά και οι ταξιδιώτες που έρχονταν από την ξηρά, έμπαιναν στην πόλη από την κεντρική πύλη -την μεσηνιά πόρτα - και μέσω της σημερινής οδού Π.Τσαλδάρη κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης και η πρώτη εκκλησία που συναντούσαν, ήταν ο ναός της Κοιμήσεως, στον οποίο και προσέρχονταν. Έτσι, από τους ξένους που την επισκέπτονταν -από στεργιά και θάλασσα-, έγινε η Παναγία των Ξένων. -β. Ο Σεραφείμ Ξενόπουλος στην Εγκύκλιο για τον έρανο προς ανοικοδόμηση του ναού, αναφέρει: Εἰς Πρέβεζαν τῆς Ἠπείρου παράλιον πόλιν κατοικουμένην ὑπὸ διαφόρων ξένων εὐσεβῶν, ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου καλούμενος «Ἡ Παναγία τῶν Ξένων». Εικάζεται ότι ως ξένους ευσεβείς εννοούσε τους εξ άλλων περιοχών της Ηπείρου μετοικήσαντες στην Πρέβεζα, οι οποίοι και εκκλησιάζονταν στον ναό της Κοιμήσεως -πολλοί π.χ. εκ Συρράκου, γενόμενοι και επίτροποι στον ναό-. -γ. Σ ένα από τα τροπάρια τα αφιερωμένα στην Θεομήτορα (τα και Θεοτοκία λεγόμενα), η Θεοτόκος προσαγορεύεται, μεταξύ άλλων, και ως των ξένων παράκλησις (Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουμένων προστάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τὲ παράκλησις, καὶ βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ὑπάρχεις Ἄχραντε σπεῦσον, δυσωποῦμεν ρύσασθαι τοὺς δούλους σου).

2 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρεβέζης (ΒΑ όψη) Ο Ι.Ν. ανηγέρθη το πρώτον περί τα μέσα του 18 ου αιώνα σε ρυθμό απλής μονόκλιτης βασιλικής. Ο ναός παθὼν οὐκ ολίγον ἐκ τοῦ κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1869 ἔτους ἐπισυμβάντος καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ, ἦτο ἑτοιμόρροπος, όπως αναγράφεται στην Εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον μητροπολίτη Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ Α 1 για τη διενέργεια εράνου προς ανοικοδόμησή του. Η Εγκύκλιος αυτή, η οποία ἐγένετο ἐν Πρεβέζῃ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 1871, καταχωρήθηκε στα Βιβλία του ναού, επικυρώθηκε ἡ γνησιότης τοῦ Καταστίχου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τέθηκε η σφραγίδα του μητροπολίτου Σεραφείμ, και ακολούθησε η επιβεβαίωση του γνησίου των υπογραφών από Τὸ Βασιλικὸν Ἑλληνικὸν Προξενεῖον και τέθηκε η σφραγίδα του 2. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου: Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ εὐσεβεῖς ἀδελφοὺς χριστιανούς. Ἡ οἰκοδομὴ καὶ συντήρησις ἀπὸ τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Χριστιανοσύνης τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐν οἷς δοξάζεται ὁ Ὕψιστος καὶ προσφέρεται αὐτῷ ἡ ἀναίμακτος λατρεία ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, ὑπῆρξε προσφιλὲς καὶ διηνεκὲς ἔργον τῶν εὐσεβῶν διὰ τῆς γενναίας αὐτοπροεραίτου τούτων συνεισφορᾶς, καὶ πολλοὶ τούτων ἐφιλοτιμήθησαν ἀ[δυσανάγνωστο] νὰ συνδράμωσιν ἁδραῖς δαπάναις τὴν Ἁγίαν Σιών, ἀνεγείραντες Ἱεροὺς Ναοὺς ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν. Εἰς Πρέβεζαν τῆς Ἠπείρου παράλιον πόλιν κατοικουμένην ὑπὸ διαφόρων ξένων εὐσεβῶν, ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου καλούμενος «Ἡ Παναγία τῶν Ξένων» παθὼν οὐκ ὀλίγον ἐκ τοῦ κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1869 ἔτους ἐπισυμβάντος καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ ἦτο ἑτοιμόρροπος καὶ ὡς ἀκτήμων δεῖται τῆς φιλοθέου συνδρομῆς τῶν ἀπανταχοῦ εὐσεβῶν πρὸς ἀνοικοδόμησίν του. Ὁ φέρων τὴν παροῦσαν Βίβλον ἐστολισμένην τῇ εἰκόνι τῆς Θεοτόκου αἰδέσιμος ἱερεὺς Γεώργιος Κώνστα Παπᾶ Ἀθανασίου ἔχων βοηθὸν τὸν γηραιὸν Ἰωάννην Χρίστου Καλαντζὴν προσέρχεται πρὸς τοὺς φιλοχρίστους ἀδελφοὺς ἁπάσης πόλεως καὶ παροικίας ἐξαιτούμενος τὴν βοήθειάν των πρὸς ἀνοικοδομὴν τοῦ ἑτοιμορρόπου Ἁγίου τούτου Ναοῦ παρέχων ἅπασι τὴν βίβλον, ἴνα ἐκαστος τῶν εὐσεβῶν ἐγγράφῃ τὴν ἑκάστου προσφορὰν

3 του ὡς εἷς τῶν ἀδελφῶν καὶ συνδρομητῶν τοῦ οἴκου τούτου Κυρίου, ἐγχειρίζων τῷ αἰδεσίμῳ τούτῳ ἱερεῖ ὅ,τι ἕκαστος προαιρῆται. Ἀποδότω οὖν ἕκαστος τῶν εὐσεβῶν πλουσιοπαρόχως τὸν ὀβολὸν αὐτοῦ πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ ἑτοιμορρόπου αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ ὀνόματι τιμωμένου τῆς Παναγίας τῶν Ξένων οὗ συνδραμέτω ἕκαστος φιλογενὴς τὴν Ἁγίαν Σιών, ἀποδότω ἐπ εὐλογίαις τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. δόξα γὰρ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀντιλαβέτω προθύμως τοῦ οἴκου τούτου Κυρίου ἴνα ᾖ διὰ παντὸς προστάτις καὶ βοηθὸς ἡ Θεοτόκος ἁπάντων τῶν φιλοτίμως δωρησαμένων τὸν ἴδιον ὀβολὸν ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Σιὼν καὶ μνημονεύηται εἰς τοὺς ἅπαντας αἰῶνας τὰ ὀνόματα αὐτῶν παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἐφημερίων. Ἡ θεία χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα φωτισάτω ἕκαστον τῶν εὐσεβῶν δι ἐκπλήρωσιν τῆς φιλοθέου ἀγαθοεργίας ταύτης. Ἐγένετο ἐν Πρεβέζῃ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 1871 ἑβδομηκοστῷ πρώτῳ. Ἐπικυροῦται ἡ γνησιότης τοῦ Καταστίχου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Πρεβέζῃ διὰ τῆς ἐνταῦθα Μητροπόλεως. Πρέβεζα τὴν 15 8/βρίου Ὁ τοῦ Ἁγίου Ἄρτης Ἐπίτροπος π. Γεώργιος, Ἀνδρέας Πρωτοπαπᾶς Ζαλογγίτης, Κωνσταντῖνος Γ. Μουστάκης ἐπίτροπος, Βασίλειος Λέπας ἐπίτροπος, η σφραγίδα του Ἄρτης Σεραφείμ (στογγυλή, με σταυρό στο μέσον, άνω του οποίου το γράμμα Ο, αριστερά και δεξιά του σταυρού άνω μεν τα γράμματα ΑΡ ΠΡ [Άρτης-Πρεβέζης], κάτω δε τα γράμματα ΣΡ ΦΜ [Σεραφείμ] και κάτω από τον σταυρό 1864 [έτος αναλήψεως καθηκόντων του Σεραφεἰμ ως μητροπολίτου Άρτης]). Τὸ Βασιλικὸν Ἑλληνικὸν Ὑποπροξενεῖον Ἐπιβεβαιοῖ τὸ γνήσιον τῶν ἀνωτέρω ὑπογραφῶν τοῦ Ἱερέως Γεωργίου Οἰκονόμου Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, τοῦ Ἀνδρέου Πρωτοπαπᾶ Ζαλογγίτου, Κωνσταντίνου Γ. Μουστάκη ἐπιτρόπου, Βασιλείου Λέπα ἐπιτρόπου. Ἐν Πρεβέζῃ Δεκάτην ἑβδόμην Ὀκτωβρίου 1871 πρώτου. Ὁ Ὑποπρόξενος[υπογραφή δισανάγνωστη], η σφραγίδα του Υ/Προξενείου (στρογγυλή, με τον θηρεό στο κέντρο και κυκλικά οι λέξεις: Ὑποπροξεν. τ. Ἑλλάδος ἐν Πρεβέζῃ). Αξιοσημείωτο, ότι στο Βιβλίον Α Συνδρομῶν καὶ δωρεῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, ἀρχόμενον ἀπὸ τὸ ἔτος στη δεύτερη σελίδα του οποίου έχει καταχωρηθεί και η ανωτέρω Εγκύκλιος του μητροπολίτη Σεραφείμ-, υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες εγγραφές, πέραν των συνδρομῶν καὶ δωρεῶν, όπως π.χ. το Ὑπόμνημα ἀρχὴ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου. Τὴν 6 ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1897 ἤρχισε πόλεμος ἐν Πρεβέζῃ διότι οἱ Τοῦρκοι κατέστρεψαν ἕνα φορτηγὸν πλοῖον τὴν «Μακεδονία» & οὕτως ἤρχισε πόλεμος ὁ ὁποῖος διήρκεσε ἐπὶ χρόνον πολὺν κατὰ τὸν ὁποῖον ἔμενον ἐνταῦθα χιλιάδες Τοῦρκοι.

4 Εἰς τὸν πόλεμον τοῦτον ἐνίκησαν οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν Ἤπειρον, ὅπου & εἰσέβαλον ἀλλὰ ἕνεκα διαταγῆς ὠπισθοχώρησαν, οἱ δὲ Τοῦρκοι εἰσῆλθον εἰς Θεσσαλίαν τὴν ὁποίαν έγκατέλειπον μόνοι των οἱ Ἕλληνες ἥν [ἥτις] μετὰ προσέγγισιν ἑ νὸς ἔτους ἔπεσεν πάλιν είς τὰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων 3. Ὑπόμνημα, ἀρχὴ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου Η εγγραφή για τον πόλεμο του 1897 στο Βιβλίον Συνδρομῶν καὶ δωρεῶν του ναού. Αρχεία Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Το ατμόπλοιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του οποίου τη βύθιση επεδίωξαν οι Τούρκοι κατά την έναρξη του πολέμου του 1897, -όπως αναγράφεται στο σχετικό Υπόμνημα στο Βιβλίον Συνδρομῶν του Ναού Με τη συνδρομή των πιστών, ο ναός ξανακτίσθηκε σε βραχύ χρόνο, όπως προκύπτει από το του Σεραφείμ Ξενοπούλου γραφέν: ὠκοδόμηται (1873) ἐκ βάθρων, παθοῦσα ὑπὸ σεισμοῦ, ἡ ἱερὰ Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπιλεγομένη Παναγία τῶν Ξένων, ἄλλοτε οὖσα κτῆμα τῆς οἰκογενείας Ζαλογγιτῶν 4. Στα τέλη του 20 ού -αρχές του 21 ου αι., ο ναός ανακαινίσθηκε συστηματικά: έγινε προσθήκη/μερική επέκταση προς Δ, καθαρισμός και συντήρηση του τέμπλου και των εικόνων, αντικατάσταση της στέγης, αντικατάσταση/ανανέωση θυρών και στασιδιών, εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος κλιματισμού, κατασκευή νέου κωδωνοστασίου, διαμόρφωση του αύλιου χώρου, ανακαίνιση του παλαιού οικήματος και διαμόρφωσή του σε ενοριακό κέντρο κ.λπ. 5. Στο υπέρθυρο της νότιας θύρας του ναού, εντοιχισμένη πλάκα αναγράφει την χρονολογία 1872 της εκ νέου (μετά τον σεισμό του 1869) ανεγέρσεως του ναού, με συνδρομές ἀδελφῶν καὶ τῶν ἐνταῦθα ξένων, ως και των τότε επιτρόπων κ.λπ.

5 Η πλάκα στο υπέρθυρο της νότιας πύλης και το αντίγραφό της παραπλεύρως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 10 ΠΡΕΒΕΖΑ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΚ ΣΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΠΑ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Αξιόλογο είναι το τέμπλο του λαού, ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο, όπως και το δεσποτικό. Η Κοίμησις της Θεοτόκου (τέμπλο).αθ.καρατζούλας 1881 Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Οι εικόνες του τέμπλου είναι όλες έργα του Πρεβεζάνου αγιογράφου & χαράκτη Αθ.Καρατζούλα 6, με χρονολογία 1881 είναι η Παναγία Βρεφοκρατούσα (ένθρονη), ο Ιησούς (ένθρονος), η Κοίμησις της Θεοτόκου, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Κάτω απ αυτές, στρογγυλές, Η

6 θυσία του Αβραάμ, Η εις Αίγυπτον φυγή, Η εν Βιθλεέμ βρεφοκτονία, Η αποτομή του Προδρόμου. Στο άνω μέρος του τέμπλου, το Δωδεκάορτον (εικόνες από τη ζωή του Ιησου -εν προκειμένω δέκα, όχι δώδεκα), με επίκεντρο μεγάλη ωοειδή εικόνα του Μυστικού Δείπνου. Επιστέγασμα του τέμπλου, η Ανάστασις 7. Η Ωραία Πύλη Αριστερά η Παναγία Βρεφοκρατούσα & η εις Αίγυπτον φυγή, δεξιά ο Ιησούς & η εν Βιθλεέμ βρεφοκτονία, φιλοτεχνημένες από τον Αθ.Καραντζούλα, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου(τέμπλο). Πρέβεζα. Ο Μυστικός Δείπνος Η Ανάστασις στο τέμπλο του ναού. επιστεγάζει το τέμπλο. Αθ.Καρατζούλας Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Στην οροφή, η εικόνα του Ιησού Παντοκράτορος, η οποία περιβάλλεται από τις εικόνες των τεσσάρων ευαγγελιστών Μάρκου, Λουκά, Ματθαίου, Ιωάννη. Η εικόνα του Ιησού Μεγάλου Αρχιερέως στον Δεσποτικό Θρόνο είναι του Πρεβεζάνου αγιογράφου Ν.Θωμαΐδη, 1953.

7 Οι τοίχοι του ναού είναι αγιογραφημένοι από διάφορους αγιογράφους - Ε.Α.Μυλιώνης, Γ.Ι.Τριανταφυλλίδης, Β.Μπισμίκης κ.ά. Σε δύο επιτοίχια προσκυνητάρια, οι εικόνες των αγίων Τρύφωνος και Προκοπίου, δωρεά από την Ι.Μονή των Σπετσών Αγία Σκέπη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον ναό φυλάσσονται λείψανα των αγίων Προκοπίου και Τρύφωνος σε ασημένια οκτάπλευρη λειψανοθήκη. Στις πλευρές της είναι σκαλισμένες οι παραστάσεις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του αποστόλου Θωμά, του προφήτου Ηλιού, των αγίων Νικολάου, Βασιλείου, Βησσαρίωνος, Τρύφωνος, Προκοπίου. Στο κάλυμμά της υπάρχουν οι επιγραφές: -α. ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΑΘΝΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙ ΔΟΥΓΟΥΡΡΙΟΣ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ+ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΙΤΡΟΠΟΣ Κ. ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΠΑΣ+1843 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ+12 (=Η λειψανοθήκη κατασκευάσθηκε δια χειρών του Αθανασίου Δογορίτου και των αδελφών του από τους Καλαρρύτες, επί αδελφών και ξένων επιτρόπων Κωνσταντίνου Μουστάκη και Βασιλείου Λέπα, την 12 Νοεμβρίου 1843), -β. ΤΑ ΜΕΝ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΦΙΕΡΩΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΩΝ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΟ ΔΕ ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ (=Τα μεν άγια λείψανα των αγίων Προκοπίου και Τρύφωνος αφιερώθηκαν στον ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρεβέζης από την Ελισάβετ σύζυγο Κωνσταντίνου Μουστάκη, η δε λειψανοθήκη αφιερώθηκε από συνδρομητές) 8. Στο κυρίως προσκυνητάρι, η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έργο του 1803 του Σπ. Βεντούρα 9. Τὴν σὴν δοξάζουσι κοίμησιν ἐ ξουσίαι, θρόνοι, ἀρχαί, κυριότητες, δυνάμεις καὶ χερουβεὶμ καὶ τὰ φρικτὰ σεραφείμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς, ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς σὺν ἀ ρχαγγέλοις, ἀγγέλοις, καὶ μέλπουσι Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τ ῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. Η Κοίμησις της Θεοτόκου (προσκυνητάρι).σπ.βεντούρας 1803 Αλή πασάς Το πορτραίτο του, φιλοτεχνημένο

8 Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα στην Πρέβεζα από τον Σπ. Βεντούρα το 1818 (βλ. σημ. 9) Σ ένα ακόμη προσκυνητάρι, είναι η εικόνα της Παναγίας της Πρεβεζάνας (Κυρία Αναφωνήτρα 10, γράφει στο εικόνισμα). Το πρωτότυπό της βρίσκεται στον ναό του Αγίου Νικολάου των Καθολικών στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, από το 1500 περίπου. Παναγία ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΑ Παναγία η Πρεβεζάνα Η Θεοτόκος, στην εικόνα της η Αναφωνήτρια στον καθολικό Ι.Ν.Αγ. Νικολάου Παναγίας της Πρεβεζάνας, φέρει στην Μονή Αναφωνητρίας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς μετά την το προσωνύμιο Κυρία Αναφωνήτρα, (περιοχή Πλεμοναρίου) αποκατάσταση και συντήρηση το όπως διακρίνεται και στην στη Ζάκυνθο. (βλ. σημ. 10). Ι.Ν. Αγ.Νικολάου Καθολικλών. Αργοστόλι. παρατιθέμενη λεπτομέρεια. Ι.Μονή Αναφωνητρίας. Ζάκυνθος. Μετά από πεντακόσια χρόνια, με μέριμνα του μακαριστού μητροπολίτη κυρού Μελετίου, η Παναγία η Πρεβεζάνα επέστρεψε το 2001 στις ρίζες της, με αντίγραφό της που εναποτέθηκε στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πρέβεζα. Ο Κεφαλλονίτης λαογράφος Δημήτριος Λουκάτος 11 σχετικά με την «Παναγία την Πρεβεζάνα» στην Κεφαλονιά και για το πώς η Άγια Εικόνα παρέμεινε στην εκεί Καθολική εκκλησία, γράφει πως: Εἴτανε λέει ἕνα καράβι ὀρθόδοξο Κεφαλλονίτικο, ποὺ ἔπλεε στὰ νερὰ τῆς Πρέβεζας κι εἶδε τὸ Ἅγιο Εἰκόνισμα νὰ ἐπιπλέῃ στὴ θάλασσα, άλλὰ δὲν σταμάτησε νὰ τὸ πάρῃ. Πέρασε ὅμως ἀργότερα τὸ καΐκι τοῦ Κεφαλλονίτη καθολικοῦ Καπιτάνου Πάγκαλη, ποὺ εὐλαβικὰ τὸ ἀνάσυρε ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ τὸ ἔφερε στ Ἀργοστόλι καὶ τὸ χάρισε στὴν Καθολικὴ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Ὅμως ὁ τότε Δεσπότης μας διέταξε τοὺς Καθολικοὺς νὰ τὸ παραδώσουνε στὴν κοντινὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Ἀλλὰ τὴν ἡμέραν ἐκουβαλούσανε οἱ ὀρθόδοξοι τὸ Ἱερὸ Εἰκόνισμα τῆς «Παναγίας τῆς Πρεβεζάνας» στὴν ἐκκηλσία τους καὶ ἡ Χάρι Της γύριζε στὴ φιλόξενη τῶν Καθολικῶν ἐκκλησία.

9 Εἴπανε τότε νὰ βάλουνε δύο βάρδιες τὴ νύχτα ὄξου στὸ Λιθόστρωτο νὰ γδοῦνε τὶ γίνεται. Ἐκάτσανε λοιπὸν ὅλη τὴ νύχτα κι ἀπαραμονεύανε. Κατὰ τσῆ δώδεκα τὰ μεσάνυχτα εἴγδανε ἕνα φῶς ποὺ ἔβγαινε ἀνάερο ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Σωτῆρα. Τὸ φῶς ἐφκειὸ ἐτράβηξε ντρίτα κατὰ τὴ Φραγκοκκλησιά, ἀκούμπησε στὸ φινιστρίνι ποὺ εἶναι ὄξου ἀπὸ τὴν πόρτα τση κι ἀπὸ 'κεῖ χάθηκε. Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωὶ τὸ κόνισμα βρέθηκε πάλι μέσα στὴ Φραγκοκκλησιὰ κι ἐκειὸ εἴτανε τὸ φῶς ποὺ ἐπροβάτισε τὴ νύχτα. Τὶ νὰ κάμουνε οἱ Ἀργοστολιῶτες; Τὸ πῆραν ἀπόφαση πὼς ἡ Παρθένα δὲν τσοὺ ἤθελε. Τὴν ἄφηκαν λοιπὸν ἐκεῖ -ἐμπόριανε νὰ Τσῆ γυρίσουνε τὰ μυαλά;- κι εἴπανε νὰ συνεννοηθοῦνε μὲ τοὺς Μαλτέζους νὰ πηγαίνουνε κάπου-κάπου νὰ Τὴν στολίζουνε καὶ νὰ Τσῆ ψάλλουνε! Ἔτσι, κάθε στὶς 8 Σεπτεμβρίου ποὺ ἡ «Παναγία ἡ Πρεβεζάνα» γιορτάζει, συμβαίνει ἴσως κάτι τὸ μοναδικὸ λατρευτικὸ ἐπὶ τοῦ γήινου πλανήτη. Οἱ Καθολικοὶ μᾶς παραχωροῦνε τὴν ἐκκλησία τους γιὰ τρεῖς παρακλήσεις. Κι οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὸν κλῆρο μας λειτουργιόμαστε στὴν Καθολικὴ ἐκκλησιά, κι ἀνασπαζόμαστε τὴν Ἅγια Εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Πρεβεζάνας» ποὺ συνεχίζει νὰ προτιμάῃ τὸ φιλόξενο Καθολικὸ περιβάλλον Της. Γιατὶ δὲν μπορεῖ ἡ Χάρι Της νὰ λησμονήσῃ, μὰ οὔτε καὶ νὰ συχωρέσῃ τὸν προπάππο μας ὀρθόδοξο καπιτάνιο ποὺ Τὴν εἶδε στὴ θάλασσα, μὰ δὲν Τὴν ἀνασήκωσε 12. Απ το 2001, τούτη η Εικόνα -αντίγραφό της-, βρίσκεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στον ορθόδοξο ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πρέβεζα, όπου και εορτάζεται πανηγυρικά στις 8 Σεπτεμβρίου (Γενέσιον της Θεοτόκου). Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια σήμερον ἔπνευσαν αὖραι σωτηρίας προάγγελοι ἡ τῆς φύσεως ἡμῶν διαλέλυται στείρωσις ἡ γὰρ στεῖρα μήτηρ δείκνυται τῆς παρθενευούσης μετὰ τόκον τοῦ κτήσαντος ἐξ ἧς τὸ ἀλλότριον οἰκιοῦται ὁ φύσει Θεὸς καὶ τοῖς πλανηθεῖσι διὰ σαρκὸς σωτηρίαν ἀπεργάζεται, Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

10 Παναγία η Πρεβεζάνα Πριν από τη συντήρηση, με καταφανείς τις πληγές Πιστό της αντίγραφο, από το 2001 στον Ι. Ναό από τα καρφιά της ασημοσκέπασης (επικάλυψη με Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία των Ξένων) \ ασημένιο πουκάμισο ). στην Πρέβεζα. Ι.Ν.Αγ.Νικολάου Καθολικών. Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα 1. Σεραφείμ Α Ξενόπουλος, ο Βυζάντιος. Κων/πολη 18;;-Άρτα Σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα και δόκιμος ιστοριοδίφης. Το 1832 χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος, το 1847 πρεσβύτερος, το 1848 προχειρίσθηκε επίσκοπος Αργυρουπόλεως. Το 1863, έλαβε το δίπλωμα της σχολής της Χάλκης και στις 10 Απριλίου του ίδιου έτους μετατέθηκε στην Άρτα. Στις 27 Ιανουαρίου του 1864 εξελέγη Μητροπολίτης Άρτης, την πνευματική ζωή της οποίας σημάδεψε με την παρουσία του με το πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό του έργο, το οποίο παρουσιάζει πολυμορφία και είναι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας αξιομνημόνευτο το Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ Ἄρτης καὶ Πρεβέζης, Ἀθῆναι Το 1881, με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Άρτας στο Ελληνικό Κράτος, αποσπάσθηκε εκκλησιαστικώς από την μητρόπολη Άρτης & Πρεβέζης [η οποία παρέμεινε ως Μητρόπολις Άρτης] η περιοχή της Πρέβεζας -η οποία παρέμενε υπό την οθωμανική κυριαρχία- και απετέλεσε νέα Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης [πρώτος μητροπολίτης της οποίας τοποθετήθηκε ο από Χίου Αμβρόσιος Κωνσταντινίδης]. 2. Βιβλίον Α Συνδρομῶν καὶ δωρεῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀρχόμενον ἀπὸ τὸ ἔτος 1871, σελ Το Μακεδονία ήταν ελληνικό επιβατηγό πλοίο της ακτοπλοϊκής εταιρείας "Πανελλήνιος Ατμοπλοΐα", ναυπηγήσεως περίπου του Χαρακτηριζόταν την εποχή εκείνη "φορτηγοποστάλι" επειδή διακινούσε φορτία καθώς και το ταχυδρομείο, ενώ διάκριση μεταξύ επιβατηγού και φορτηγού πλοίου ακόμη δεν είχε καθιερωθεί. Εκτελούσε δρομολόγια κυρίως Πειραιά-Κυκλάδες-Κρήτη αλλά και προς τα νησιά του Ιονίου. Λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 το Μακεδονία επιτάχθηκε για τις ανάγκες του επικείμενου πολέμου και εκτέλεση δρομολογίων κυρίως στο Ιόνιο. Στις 31 Μαρτίου/12 Απριλίου (π.ημερ/ν.ημερ.) του 1897 είχε καταπλεύσει στον Αμβρακικό μεταφέροντας επιβάτες, πολεμικό υλικό και ημιόνους του στρατού. Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων 6/18 Απριλίου 1897 απέπλευσε κενό φορτίου και κατά τη στιγμή που διερχόταν το στόμιο της Πρέβεζας δέχθηκε καταιγιστικά πυρά από τα

11 τουρκικά φρούρια "Αγίου Γεωργίου", "Παντοκράτορα" και του επάκτιου πυροβολείου "Παλιοσάραγα", με στόχο να βυθισθεί, ώστε να φράξει το στόμιο και να καταστεί έτσι αδύνατη στη συνέχεια οποιαδήποτε διέλευση προς ή από τον Αμβρακικό. Παρά ταύτα και ενώ το πλοίο είχε υποστεί ζημίες με εκδήλωση πυρκαϊάς, ο καπετάνιος πρόλαβε τη βύθισή του εκτελώντας αναγκαστική προσάραξη σε αβαθή προς το -ελληνικό- Άκτιο, αφήνοντας έτσι ελεύθερη τη δίοδο του κόλπου. Αργότερα πωλήθηκε επί τόπου ως παλιοσίδερα (σκραπ). Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 απετέλεσε την πρώτη -67 χρόνια μετά από την απόκτηση της ανεξαρτησίας της- πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας (βλ. Λ.Συνέσιος -Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, εφημ. Τοπική Φωνή Μάρτιος 1997, & Λ.Συνέσιος -Παράθυρο στην Ιστορία μας/ο ατυχής πόλεμος των τριάκοντα ημερών [1897], τόμ. Α σελ , Πρέβ. 2009). Το Κρητικό Ζήτημα ήταν το επίκεντρο του πολέμου αυτού, ο οποίος εξελίχθηκε στη Θεσσαλία, συμπτωματικά όμως άρχισε στην Πρέβεζα με την προσβολή του ατμοπλοίου Μακεδονία ήταν η πρώτη εχθροπραξία, και μάλιστα ώρες πριν από την κήρυξη του πολέμου -ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Ασήμ Μπέης επέδωσε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Σκουζέ την Κυριακή των Βαΐων 6/18 Απριλίου 1897 την ρηματική διακοίνωση περί διακοπής των διπλωματικών σχέσεων στις το πρωί. Τις επόμενες ημέρες, η Πρέβεζα δεν έλειπε από την ειδησεογραφία - με άμεση ελπιδοφόρο προοπτική απελευθερώσεώς της: -εφημ. Εμπρὸς 7 Απριλ.1897: ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς τῆς Βονίτσης μεταβαίνει εἰς Πρέβεζαν -εφημ. Ἄστυ Κυριακὴ Πάσχα 13 Ἀπριλ. 1897: Περὶ ὥραν 11 τῆς ὀμίχλης διασκεδασθείσης, ὁ κανονιοβολιαμὸς ἤρξατο κατὰ τοῦ προχώματος Χαμιδιὲ καὶ τοῦ φρουρίου Παντοκράτορος Ἡ ἐκβίασις τῶν στενῶν τῆς Πρεβέζης εἶναι ἐκβίασις στενῶν μικροῦ Ἑλλησπόντου μὲ τὴν προσθήκην ὅτι ἐνταῦθα ἔχομεν καὶ τὸ ἀβαθὲς τῶν ὕδάτων, ὅπερ ἐπαυξάνει τὰς δυσχερείας -εφημ. Εμπρὸς 13 Απριλ.1897: Ἡ ἅλωσις τῆς Πρεβέζης. Κατὰ τηλεγράφημα πρὸς τὴν Κυβέρνησιν μάχη γίνεται ἐν Πρεβέζῃ μεταξὺ τοῦ ἡμετέρου στρατοῦ καὶ τῶν Τούρκων. Ἡ πτῶσις τῆς Πρεβέζης κατὰ πᾶσαν πιθανότητα θὰ λάβῃ χώραν ἐντὸς τῆς σήμερον. Και από το Ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρέντζου τόμ. Α, Πρέβ. 2013, εγγραφή 11 Απριλ.1897, πληροφορούμεθα ότι ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ [Δ/τής ΙΙΙ Μεραρχίας συντ/ρχης Θρασύβ. Μάνος] έστειλε μικρὰν σημείωσιν πρὸς τὸν Ἀρχιερέα [Ιωακείμ] στην όποία του έγραφε ότι σὺν Θεῷ ἐλπίζω νὰ κάμωμεν Πάσχα εἰς Πρέβεζαν. Υπερβολικές ελπίδες, που πραγματοποιήθηκαν όμως δεκεπέντε χρόνια αργότερα. 4 Σεραφείμ Ξενόπουλος -Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ Ἄρτης καὶ Πρεβέζης, σελ. 254, ἐν Ἀθήναις 1884 (ανατύπ. εκδ. Σκουφάς Άρτα 1986). 5 Οι ανακαινίσεις, εξωραϊσμός, εμπλουτισμός του ναού με ιερά σκεύη, εικονογραφήσεις κ.ά., οφείλονται εν πολλοίς τόσο σε δωρεές των πιστών όσο και στον ζήλο και τις προσπάθειες των εκάστοτε επιτρόπων αλλά και των εφημερίων - των οποίων τα ονόματα και την περίοδο εφημερίας των παραθέτουμε [ονόματα εφημερίων προ του 1864 δεν είναι γνωστά] : π. Γεώργιος Λάπας 1864-Μάι.1865 π. Ανδρέας Ζαλογγίτης Οκτ.1865-Δεκ.1898 π. Μιχαήλ. Δεκ.1898-Μάι.1903 π. Ευάγγελος Οικονόμος Αύγ.1903-Αύγ.1931 π. Δημήτριος Αρταβάνης Αύγ.1931-Φεβ.1937 π. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης Φεβ.1937-Μάι.1953 αρχιμ. Γρηγόριος*Μαΐστρος Μάι.1953-Αύγ.1956 * Γρηγόριος Β Μητροπολίτης Καστορίας αρχιμ. Θεοφύλακτος Κρητικός Αύγ.1956-Ιούν.1970 π. Σπυρίδων Γκάτζιας Ιούν.1970-Σεπ.1972 π. Δημήτριος Μπούσιος Σεπ Αύγ.2001 π. Δημήτριος Τσόγκας Αύγ Ιαν. 2007

12 αρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Ιαν Ιούν.2007 π. Γεώργιος Καραφάτης Ιούν.2007-Ιαν αρχιμ. Άβελ Κωνσταντινίδης Φεβ Δεκ.2012 αρχιμ. Ιάκωβος Κιζιρίδης Ιαν Αθανάσιος Καρατζούλας. Πρέβεζα 1836-~1915. Ζωγράφος & χαράκτης. Μαθήτευσε στο Βασιλικὸν Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν (ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1837, πρόδρομος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), στην τάξη του ιερομόναχου Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου (~ , διαπρεπής Νιγριτινός ξυλογλύπτης, χαλκογράφος και χαράκτης του 19ου αιώνα). Καραντζούλας /Καρατζούλας/ Καρατζούλης Αθανάσιος (Πρέβεζα 1836). Σπουδαστής της ξυλογραφίας το Την ίδια περίοδο σπούδασε επίσης καλλιγραφία και ζωγραφική. Πηγές για τους μαθητές του Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου είναι το Μαθητολόγιο του Βασιλικού Πολυτεχνείου των σχολικών ετών [Αρχείο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου], οι φάκελοι του ίδιου αρχείου για τα αντίστοιχα σχολικά έτη. Γιάννης Μπόλης, Δημήτρης Παυλόπουλος -Ελληνική Χαρακτική , σελ Η εν λόγω εικόνα με την Ανάσταση του Ιησού (η οποία είναι κατά τα δυτικά πρότυπα -ν ανέρχεται στον ουρανό, κρατώντας σημαία- και όχι κατά τη βυζαντινή παράδοση -η εις Άδου καθοδος-), είναι και αυτή, όπως και ο Μυστικός Δείπνος, έργο του Αθ. Καραντζούλα, με χρονολογία Επικαλύπτει τη θέση όπου αρχικά υπήρχε ο Εσταυρωμένος (εξ ού και οι εκατέρωθεν -κενές εικόνων τώραθέσεις των Θρηνητικών λεγομένων -η Παναγία και ο Ιωάννης, ο μαθητής όν ηγάπα-, στις οποίες πλέον θα μπορούσε ενδεχομένως ν απεικονισθούν π.χ. οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ). 8 Ο Κωνσταντίνος Μουστάκης, ήταν προπάππος του Πρεβεζάνου λογοτέχνη Βασίλη Μουστάκη* [Πρέβεζα Αθήνα ] (ο γιος του Κ.Μ. Βασίλειος είχε γιο τον Περικλή -σύζυγος του οποίου ήταν η Αθανασία Ιω. Συνεσίου, αδελφή του Στέφανου Ιω. Συνεσίου, πατέρα του γράφοντος-, πατέρα του Βασίλη Μουστάκη). Ο Βασίλειος Λέπας, ήταν προπάππος του νυν αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου [Γιαννουλάτου] (κόρη του Β.Λ. παντρεύθηκε τον πρεβεζάνο [ ]Μαλτέζο, κόρη των οποίων παντρεύθηκε τον Γεράσιμο Γιαννουλάτο, γιος των οποίων είναι ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος [Πειραιάς ]. Ο Βασίλειος Λέπας ήταν πατέρας της γιαγιάς του αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου, της Άννας Μαλτέζου, της Βούλας Κατηνιώτη και των αδελφών τους. Γ.Μουστάκης -Πρέβεζα-Συρράκο, Συρρακιώτες στην Πρέβεζα, Πρεβ. 2008, σελ. 125). Οι Κωνσταντίνος Μουστάκης και Βασίλειος Λέπας, επίτροποι του ναού, εκλέγονταν ως αντιπρόσωποι της ενορίας τους για την ανάδειξη των έξι μελών της Δημογεροντίας, κατά την τρίτη εκλογή (η πρώτη έγινε , η δεύτερη ) της 28 ης Οκτωβρίου 1885 και την τέταρτη της 1 ης Δεκεμβρίου 1887, κατά τις οποίες ο Κων/νος Μουστάκης εκλέχθηκε και δημογέροντας, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της Δημογεροντίας ( Α Κώδικας των Πρακτικών, Αρχεία Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης). Το 1983, κατά την κατεδάφιση, προς ανέγερση νέου, του παλαιού ναού των αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Γεώργιος Ιάσ. Μουστάκης (απόγονος του Κ.Μ.) εντόπισε - την επιτύμβιο πλάκα του Βασιλείου Λέπα, ενημέρωσε σχετικά τον τότε μητροπολίτη κυρό Μελέτιο, και, μερίμνη του τότε εφημερίου Δημητρίου Μπούσιου και του γράφοντος, η θρυμματισμένη πλάκα αποκαταστάθηκε και τοποθετήθηκε στο προαύλιο του Ι.Ν. της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η αφιερώτρια Ελισάβετ [σύζ. Κων.] Μουστάκη, ήταν Συρρακιώτισσα, το γένος Τριανταφύλλου. [ ]. Στην οικογένεια αυτή περιήλθαν τα λείψανα των δύο Αγίων από μέλος της, που ήταν ιερομόναχος. Όταν πλέον δεν υπήρχε κανένα άρρεν μέλος

13 της οικογένειας τα είχε η Ελισάβετ Μουστάκη η οποία και τα αφιέρωσε το 1843 στον Ι.Ν. της Παναγίας της Πρέβεζας. Γ.Μουστάκης -Πρέβεζα-Συρράκο/ Συρρακιώτες στην Πρέβεζα, Πρεβ. 2008, σελ * Για τον Βασίλη Μουστάκη, βλ. Λ.Συνέσιος -Νεοέλληνες λογοτέχνες/βασίλης Μουστάκης, Πρέβ. 1996, σελ [πρώτη δημοσίευση, εφημ. Τοπική Φωνή, Ιούν. 1995]. 9 Σπύρος Βεντούρας. Λευκάδα Ζωγράφος/αγιογράφος της Επτανησιακής Σχολής. Σπούδασε ζωγραφική επί 10ετία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βενετίας. Διδαχθεὶς τὰ Ἑλληνικὰ καὶ Ἰ ταλικὰ γράμματα ἐν τῇ πατρίδι, μετέβη εἰκοσιπενταετὴς εἰς Ἑνετίαν, ἔνθα ἐμυήθη εἰς τὰ μυστήρια τῶν σχολῶν τῶν διασήμων ζωγράφων τῆς Ἀναγεννήσεως Τζιορτζιόνε, Τιτσιάνο, Βερονέζε καὶ ἄλλων, μεθ ὅ ἐπανακάμψ ας εἰς Λευκάδα ἐπεδόθη εἰς τὴν ἁγιογραφίαν καὶ προσωπογραφίαν. Κ. Μαχαιράς -Ἡ Λευκὰς ἐπὶ Ἑνετοκρατίας Όπως αναφέρει ο ίδιος ο ζωγράφος, το 1818 ο πρόξενος του Αλή στη Λευκάδα Μαρίνος Λάζαρης τον επήρε μαζί του στην Πρέβεζα και του ανέθεσε να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της Αυτού Υψηλότητος, Αλή Βεζύρ, που εκείνο τον καιρό βρισκόταν εκεί, με την υπόσχεση ότι θα αμειφθεί ανάλογα. Στις 23 Ιουνίου παρέδωσε την προσωπογραφία τελειωμένη και περίμενε μέχρι τις 17 Ιουλίου να πληρωθεί. Αυτό όμως δεν έγινε και ο Βεντούρας υπέβαλε αγωγή και στις 6 Σεπτεμβρίου ο Ειρηνοδίκης (Judice di Pace) εξέδωσε απόφαση που υποχρέωνε τον πρόξενο να πληρώσει 100 τάλληρα ως αμοιβή για την προσωπογραφία του Αλή. Ο ζωγράφος, κατά την απόδειξή του, έλαβε την αμοιβή του στις 18 Σεπτεμβρίου 1819 (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννης -Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα Αθν ). 10 Στη Ζάκυνθο υπάρχει στη Μονή Αναφωνητρίας (ενοριακός ναός σήμερα του ομώνυμου χωριού [Αναφωνήτρια], στην περιοχή Πλεμοναρίου, ΒΔ της Ζακύνθου), επίσης εικόνα της Παναγίας της Αναφωνήτριας, της αυτής περίπου περιόδου -η παράδοση θέλει την εικόνα της Θεοτόκου να έχει έρθει με θαυματουργό τρόπο στο μοναστήρι από την Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την άλωση-. 11 Δημήτριος Σωτ. Λουκάτος. Αργοστόλι../3/1908-Αθήνα Καθηγητής Λαογραφίας [Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών], Πρόεδρος Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κ.ά. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λαογράφους, με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία. 12 Δ.Λουκάτος -Παναγία η Πρεβεζάνα, εφημ. Ο Φανός της Κεφαλονιάς, Ιανουάριος 1996.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε

Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Γινόμαστε ό,τι βλέπουμε Οι ιερές εικόνες του Αγίου Νικολάου Πρόγραμμα Χορηγιών Εικονογραφίας "Φάση I - Ανατολή" Θεμιστοκλής Πέτρου Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Ann Arbor, ΜΙ Γινόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΕΜΠΛΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ.

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΗΧΟΣ ΕΩΘΙΝΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ 6. Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 24 ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 6 Τῆς ἑορτῆς Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ (Τίτ. 11-14) Τῆς ἑορτῆς Παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς (Ματθ. 13-17) 13 Κυριακῆς μετὰ τὰ Φῶτα Ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν (Ἐφεσ. δ 7-13)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου

Arkadi Monastery μονη αρκαδιου The Stoning of First Martyr and Deacon, Stephen. Iconostasis of the Katholikon, nave, of the Holy Monastery of Arkadi. Early 20th century. Ὁ λιθοβολισμὸς τοῦ πρωτομάρτυρος πρώτου διακόνου Στεφάνου, Τέμπλο

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων

Ημερολόγιο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α. Εικόνες της πόλης στον χρόν ο. σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ημερολόγιο Εικόνες της πόλης στον χρόν ο 2014 Υποδοχή επισήμων κατά τον κατάπλου στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, αρχές 60 - αρχείο Πιτούλη σχεδιασμός: ΛΒ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ

Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΣ Σύντοµο Ιστορικό Του Αµβροσίου Καρατζά Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Αυλώνας είναι χτισµένος στο κέντρο του χωριού, πλαισιωµένος από τον αιωνόβιο πλάτανο και δεσπόζει

Διαβάστε περισσότερα

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση.

periexomenanet.gr Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Ο ποιητής, καθηγητής Λάμπρος Ηλίας μιλάει για ποίηση. Η κριτικός-συγγραφεύς Ευαγγελία Μισραχή παρουσιάζει και αναλύει το ποιητικό έργο του Λάμπρου Ηλία. Το κοινό παρακολουθεί με προσήλωση και τους δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας

Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Ενότητα 4 η Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας Πλέομεν οὖν ὅσον τριακοσίους Είχαμε διανύσει λοιπόν, κατά το θαλάσσιο σταδίους ταξίδι μας περίπου τριακόσια στάδια καὶ προσφερόμεθα νήσῳ μικρᾷ και πλησιάζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Ι Β Τ Ο Υ Μ Α Τ Θ Α Ι Ο Υ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (απόσπ.) Ι ε ρ ά Μ ε γ ί σ τ η Μ ο ν ή Β α τ ο

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου. Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου Ενότητα 2 : Γ. Γραμματική 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Γραμματική: Συμφωνόληκτα 3 Κλήση αφωνόληκτων 4-6 Κλίση ημιφωνόληκτων 7-15 Ασκήσεις 16-23 Εργασία για το σπίτι 24 Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ

6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΠΑΤΜΟΣ - ΛΕΙΨΟΙ ΑΘ ΜΩΡΑΙΤΗΣ Ο.Ε. TOURIST AND TRAVEL AGENCY ΠΑΤΡΩΝ 19 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΗΛ. : 27410-28588 FAX: 27410-25073 e-mail: moraitis.kor@hotmail.com www.narkissostravel.gr 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 13

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/20-06-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 416-16/20-06-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ. Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου Περικλέους Ἐπιτάφιος (ΙΙ, 41) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 6 IOYΝIOY 2005 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Θουκυδίδου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ LIONS ΡΟΔΟΥ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ Σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ρόδου, το Φαληράκι, η Λέσχη Ρόδου προκειμένου να βοηθήσει στην κάλυψη της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr

Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Οι Γάμοι Της Χρονιάς... Ποιοι παντρεύτηκαν το 2010 Πληροφορίες από το site www.yupi.gr& www.kontra.gr Μιχάλης Μουρουτσος - Αναστασία Περράκη Την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου, η Αναστασία Περράκη και ο Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (1888)

Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (1888) TAΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (1888) Στις 3 Σεπτεμβρίου 1881 η Αιγάνη απελευθερώθηκε από τον οθωμανικό ζυγό και αποτέλεσε οικισμό του Δήμου Ολύμπου

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα

Τα «δάκρυα» της εικόνας, οι μέρες του 74, το πριν και το σήμερα EKKΛHΣIEΣ THΣ ΠOΛHΣ Ευχαριστούμε τη Μονή Μαχαιρά για τη βοήθεια που μας παρείχε στη φωτογράφηση της μεγάλης εικόνας του Αγίου Γεωργίου, η οποία σήμερα φιλοξενείται στο καθολικό της Μονής. To παρεκκλήσι

Διαβάστε περισσότερα

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35

07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 14:01-15:30 16:30-16:35 07:00-09:15 09:15-09:20 09:00-14:00 16:30-16:35 16:35-17:35 17:40-18:30 18:30-19:30 24:00-06:59 ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ: «Στην Ανάάσταση του Δικαίίου Λαζάάρου» Επιµμέέλεια: Βασίίλειος Λιάάκος, Πρωτοψάάλτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12. Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 12 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 27 ης Ἀπριλίου 2015. Σήμερον, τὴν 27 ην τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 2015, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια Θεσσαλονίκη-Αθήνα-Τέλ. Αβίβ Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Φόροι αεροδρομίων, βίζα Ισραήλ. Διαμονή σε επιλεγμένα ΠΑΣΧΑ 2014 7 Μέρες 7-13 Απριλίου ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΙΝΑ 1 η ΜΕΡΑ M.ΤΡΙΤΗ (7/4)ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Συγκέντρωση 18.00 μ.μ στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πτήση με Aegean Airlines A3 127 στις 20.45 μ.μ για Αθήνα. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ 21. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Μ. Ανω Μονή Χρυσοπηγή Δίβρης Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Κρεμαστής Ι.Μ. Αγ.Νικολάου Φραγκοπηδήματος Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς 22. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ & ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Ναυσικά Πανσελήνου Ομότ. Καθηγήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ Η κατά κόσμον Ρεγούλα Μπενιζέλου, αφού περιβλήθηκε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Φιλοθέη γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα