ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ] ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ] ΠΡΕΒΕΖΗΣ"

Transcript

1 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ [ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ] ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ἐν τῇ γεννήσει σου σύλληψις ἄσπορος, ἐν τῇ κοιμήσει σου νέκρωσις ἄφθορος θαῦμα ἐν θαύματι διπλοῦν συνέδραμε, Θεοτόκε πῶς γὰρ ἡ ἀπείρανδρος βρεφοτρόφος ἀγνεύουσα; πῶς δὲ ἡ μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα; Διὸ σὺν τῷ ἀγγέλῳ βοῶμέν σοι Χαῖρε, ἡ κεχαριτωμένη, ακούμε να ψάλλουν για την Θεοτόκο στην εορτή της κοιμήσεώς της, στις 15 Αυγούστου. Στην Κοίμηση της Θεοτόκου είναι αφιερωμένος ιερός ναός στην Πρέβεζα -οδός Εθνικής Αντιστάσεως αριθ. 8-, ο οποίος φέρει και το προσωνύμιο Παναγία των Ξένων. Καλείται δε και Παναγία των Ξένων, για τους ακόλουθους λόγους: -α. Κατά τον 18 ο και 19 ο αιώνα, τα ξένα εμπορικά πλοία που έρχονταν στην Πρέβεζα -το σημαντικότερο λιμάνι της Ηπείρου, μέσω του οποίου διεκινούντο τα εμπορεύματα, εκείνα που ερχόντουσαν από το εξωτερικό και εκείνα που κατευθύνονταν σ αυτό-, είτε παρέμεναν αρόδου (αγκυροβολημένα σε απόσταση από την ξηρά) είτε έδεναν στους μώλους (προβλήτες), δεδομένου ότι δεν υπήρχε τότε προκυμαία - κατασκευάσθηκε τον 20 ό αι.-. Τα πληρώματα των πλοίων αυτών, μετά από ένα οπωσδήποτε δύσκολο -και επικίνδυνο πολλές φορές- ταξίδι, έβγαιναν στη στεριά και προσέρχονταν για προσευχή στον πλησιέστερο ναό, ο οποίος εν προκειμένω ήταν ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αλλά και οι ταξιδιώτες που έρχονταν από την ξηρά, έμπαιναν στην πόλη από την κεντρική πύλη -την μεσηνιά πόρτα - και μέσω της σημερινής οδού Π.Τσαλδάρη κατευθύνονταν στο κέντρο της πόλης και η πρώτη εκκλησία που συναντούσαν, ήταν ο ναός της Κοιμήσεως, στον οποίο και προσέρχονταν. Έτσι, από τους ξένους που την επισκέπτονταν -από στεργιά και θάλασσα-, έγινε η Παναγία των Ξένων. -β. Ο Σεραφείμ Ξενόπουλος στην Εγκύκλιο για τον έρανο προς ανοικοδόμηση του ναού, αναφέρει: Εἰς Πρέβεζαν τῆς Ἠπείρου παράλιον πόλιν κατοικουμένην ὑπὸ διαφόρων ξένων εὐσεβῶν, ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου καλούμενος «Ἡ Παναγία τῶν Ξένων». Εικάζεται ότι ως ξένους ευσεβείς εννοούσε τους εξ άλλων περιοχών της Ηπείρου μετοικήσαντες στην Πρέβεζα, οι οποίοι και εκκλησιάζονταν στον ναό της Κοιμήσεως -πολλοί π.χ. εκ Συρράκου, γενόμενοι και επίτροποι στον ναό-. -γ. Σ ένα από τα τροπάρια τα αφιερωμένα στην Θεομήτορα (τα και Θεοτοκία λεγόμενα), η Θεοτόκος προσαγορεύεται, μεταξύ άλλων, και ως των ξένων παράκλησις (Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά, καὶ ἀδικουμένων προστάτις, καὶ πενομένων τροφή, ξένων τὲ παράκλησις, καὶ βακτηρία τυφλῶν, ἀσθενούντων ἐπίσκεψις, καταπονουμένων σκέπη καὶ ἀντίληψις, καὶ ὀρφανῶν βοηθός, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου, σὺ ὑπάρχεις Ἄχραντε σπεῦσον, δυσωποῦμεν ρύσασθαι τοὺς δούλους σου).

2 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρεβέζης (ΒΑ όψη) Ο Ι.Ν. ανηγέρθη το πρώτον περί τα μέσα του 18 ου αιώνα σε ρυθμό απλής μονόκλιτης βασιλικής. Ο ναός παθὼν οὐκ ολίγον ἐκ τοῦ κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1869 ἔτους ἐπισυμβάντος καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ, ἦτο ἑτοιμόρροπος, όπως αναγράφεται στην Εγκύκλιο που εκδόθηκε από τον μητροπολίτη Άρτης και Πρεβέζης Σεραφείμ Α 1 για τη διενέργεια εράνου προς ανοικοδόμησή του. Η Εγκύκλιος αυτή, η οποία ἐγένετο ἐν Πρεβέζῃ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 1871, καταχωρήθηκε στα Βιβλία του ναού, επικυρώθηκε ἡ γνησιότης τοῦ Καταστίχου τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τέθηκε η σφραγίδα του μητροπολίτου Σεραφείμ, και ακολούθησε η επιβεβαίωση του γνησίου των υπογραφών από Τὸ Βασιλικὸν Ἑλληνικὸν Προξενεῖον και τέθηκε η σφραγίδα του 2. Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου: Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ εὐσεβεῖς ἀδελφοὺς χριστιανούς. Ἡ οἰκοδομὴ καὶ συντήρησις ἀπὸ τῶν πρώτων αἰώνων τῆς Χριστιανοσύνης τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐν οἷς δοξάζεται ὁ Ὕψιστος καὶ προσφέρεται αὐτῷ ἡ ἀναίμακτος λατρεία ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, ὑπῆρξε προσφιλὲς καὶ διηνεκὲς ἔργον τῶν εὐσεβῶν διὰ τῆς γενναίας αὐτοπροεραίτου τούτων συνεισφορᾶς, καὶ πολλοὶ τούτων ἐφιλοτιμήθησαν ἀ[δυσανάγνωστο] νὰ συνδράμωσιν ἁδραῖς δαπάναις τὴν Ἁγίαν Σιών, ἀνεγείραντες Ἱεροὺς Ναοὺς ὑπὲρ ἀφέσεως τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν. Εἰς Πρέβεζαν τῆς Ἠπείρου παράλιον πόλιν κατοικουμένην ὑπὸ διαφόρων ξένων εὐσεβῶν, ὁ ναὸς τῆς Θεοτόκου καλούμενος «Ἡ Παναγία τῶν Ξένων» παθὼν οὐκ ὀλίγον ἐκ τοῦ κατὰ Δεκέμβριον τοῦ 1869 ἔτους ἐπισυμβάντος καταστρεπτικοῦ σεισμοῦ ἦτο ἑτοιμόρροπος καὶ ὡς ἀκτήμων δεῖται τῆς φιλοθέου συνδρομῆς τῶν ἀπανταχοῦ εὐσεβῶν πρὸς ἀνοικοδόμησίν του. Ὁ φέρων τὴν παροῦσαν Βίβλον ἐστολισμένην τῇ εἰκόνι τῆς Θεοτόκου αἰδέσιμος ἱερεὺς Γεώργιος Κώνστα Παπᾶ Ἀθανασίου ἔχων βοηθὸν τὸν γηραιὸν Ἰωάννην Χρίστου Καλαντζὴν προσέρχεται πρὸς τοὺς φιλοχρίστους ἀδελφοὺς ἁπάσης πόλεως καὶ παροικίας ἐξαιτούμενος τὴν βοήθειάν των πρὸς ἀνοικοδομὴν τοῦ ἑτοιμορρόπου Ἁγίου τούτου Ναοῦ παρέχων ἅπασι τὴν βίβλον, ἴνα ἐκαστος τῶν εὐσεβῶν ἐγγράφῃ τὴν ἑκάστου προσφορὰν

3 του ὡς εἷς τῶν ἀδελφῶν καὶ συνδρομητῶν τοῦ οἴκου τούτου Κυρίου, ἐγχειρίζων τῷ αἰδεσίμῳ τούτῳ ἱερεῖ ὅ,τι ἕκαστος προαιρῆται. Ἀποδότω οὖν ἕκαστος τῶν εὐσεβῶν πλουσιοπαρόχως τὸν ὀβολὸν αὐτοῦ πρὸς οἰκοδομὴν τοῦ ἑτοιμορρόπου αὐτοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ ὀνόματι τιμωμένου τῆς Παναγίας τῶν Ξένων οὗ συνδραμέτω ἕκαστος φιλογενὴς τὴν Ἁγίαν Σιών, ἀποδότω ἐπ εὐλογίαις τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ. δόξα γὰρ τιμὴ καὶ εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένῳ τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀντιλαβέτω προθύμως τοῦ οἴκου τούτου Κυρίου ἴνα ᾖ διὰ παντὸς προστάτις καὶ βοηθὸς ἡ Θεοτόκος ἁπάντων τῶν φιλοτίμως δωρησαμένων τὸν ἴδιον ὀβολὸν ὑπὲρ τῆς Ἁγίας Σιὼν καὶ μνημονεύηται εἰς τοὺς ἅπαντας αἰῶνας τὰ ὀνόματα αὐτῶν παρὰ τῶν κατὰ καιροὺς ἐφημερίων. Ἡ θεία χάρις ἡ τὰ ἀσθενῆ θεραπεύουσα καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀναπληροῦσα φωτισάτω ἕκαστον τῶν εὐσεβῶν δι ἐκπλήρωσιν τῆς φιλοθέου ἀγαθοεργίας ταύτης. Ἐγένετο ἐν Πρεβέζῃ τῇ 14ῃ Ὀκτωβρίου 1871 ἑβδομηκοστῷ πρώτῳ. Ἐπικυροῦται ἡ γνησιότης τοῦ Καταστίχου τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Πρεβέζῃ διὰ τῆς ἐνταῦθα Μητροπόλεως. Πρέβεζα τὴν 15 8/βρίου Ὁ τοῦ Ἁγίου Ἄρτης Ἐπίτροπος π. Γεώργιος, Ἀνδρέας Πρωτοπαπᾶς Ζαλογγίτης, Κωνσταντῖνος Γ. Μουστάκης ἐπίτροπος, Βασίλειος Λέπας ἐπίτροπος, η σφραγίδα του Ἄρτης Σεραφείμ (στογγυλή, με σταυρό στο μέσον, άνω του οποίου το γράμμα Ο, αριστερά και δεξιά του σταυρού άνω μεν τα γράμματα ΑΡ ΠΡ [Άρτης-Πρεβέζης], κάτω δε τα γράμματα ΣΡ ΦΜ [Σεραφείμ] και κάτω από τον σταυρό 1864 [έτος αναλήψεως καθηκόντων του Σεραφεἰμ ως μητροπολίτου Άρτης]). Τὸ Βασιλικὸν Ἑλληνικὸν Ὑποπροξενεῖον Ἐπιβεβαιοῖ τὸ γνήσιον τῶν ἀνωτέρω ὑπογραφῶν τοῦ Ἱερέως Γεωργίου Οἰκονόμου Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου, τοῦ Ἀνδρέου Πρωτοπαπᾶ Ζαλογγίτου, Κωνσταντίνου Γ. Μουστάκη ἐπιτρόπου, Βασιλείου Λέπα ἐπιτρόπου. Ἐν Πρεβέζῃ Δεκάτην ἑβδόμην Ὀκτωβρίου 1871 πρώτου. Ὁ Ὑποπρόξενος[υπογραφή δισανάγνωστη], η σφραγίδα του Υ/Προξενείου (στρογγυλή, με τον θηρεό στο κέντρο και κυκλικά οι λέξεις: Ὑποπροξεν. τ. Ἑλλάδος ἐν Πρεβέζῃ). Αξιοσημείωτο, ότι στο Βιβλίον Α Συνδρομῶν καὶ δωρεῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου, ἀρχόμενον ἀπὸ τὸ ἔτος στη δεύτερη σελίδα του οποίου έχει καταχωρηθεί και η ανωτέρω Εγκύκλιος του μητροπολίτη Σεραφείμ-, υπάρχουν και άλλες ενδιαφέρουσες εγγραφές, πέραν των συνδρομῶν καὶ δωρεῶν, όπως π.χ. το Ὑπόμνημα ἀρχὴ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου. Τὴν 6 ην Ἀπριλίου τοῦ ἔτους 1897 ἤρχισε πόλεμος ἐν Πρεβέζῃ διότι οἱ Τοῦρκοι κατέστρεψαν ἕνα φορτηγὸν πλοῖον τὴν «Μακεδονία» & οὕτως ἤρχισε πόλεμος ὁ ὁποῖος διήρκεσε ἐπὶ χρόνον πολὺν κατὰ τὸν ὁποῖον ἔμενον ἐνταῦθα χιλιάδες Τοῦρκοι.

4 Εἰς τὸν πόλεμον τοῦτον ἐνίκησαν οἱ Ἕλληνες εἰς τὴν Ἤπειρον, ὅπου & εἰσέβαλον ἀλλὰ ἕνεκα διαταγῆς ὠπισθοχώρησαν, οἱ δὲ Τοῦρκοι εἰσῆλθον εἰς Θεσσαλίαν τὴν ὁποίαν έγκατέλειπον μόνοι των οἱ Ἕλληνες ἥν [ἥτις] μετὰ προσέγγισιν ἑ νὸς ἔτους ἔπεσεν πάλιν είς τὰς χεῖρας τῶν Ἑλλήνων 3. Ὑπόμνημα, ἀρχὴ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου Η εγγραφή για τον πόλεμο του 1897 στο Βιβλίον Συνδρομῶν καὶ δωρεῶν του ναού. Αρχεία Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Το ατμόπλοιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ του οποίου τη βύθιση επεδίωξαν οι Τούρκοι κατά την έναρξη του πολέμου του 1897, -όπως αναγράφεται στο σχετικό Υπόμνημα στο Βιβλίον Συνδρομῶν του Ναού Με τη συνδρομή των πιστών, ο ναός ξανακτίσθηκε σε βραχύ χρόνο, όπως προκύπτει από το του Σεραφείμ Ξενοπούλου γραφέν: ὠκοδόμηται (1873) ἐκ βάθρων, παθοῦσα ὑπὸ σεισμοῦ, ἡ ἱερὰ Ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἐπιλεγομένη Παναγία τῶν Ξένων, ἄλλοτε οὖσα κτῆμα τῆς οἰκογενείας Ζαλογγιτῶν 4. Στα τέλη του 20 ού -αρχές του 21 ου αι., ο ναός ανακαινίσθηκε συστηματικά: έγινε προσθήκη/μερική επέκταση προς Δ, καθαρισμός και συντήρηση του τέμπλου και των εικόνων, αντικατάσταση της στέγης, αντικατάσταση/ανανέωση θυρών και στασιδιών, εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος κλιματισμού, κατασκευή νέου κωδωνοστασίου, διαμόρφωση του αύλιου χώρου, ανακαίνιση του παλαιού οικήματος και διαμόρφωσή του σε ενοριακό κέντρο κ.λπ. 5. Στο υπέρθυρο της νότιας θύρας του ναού, εντοιχισμένη πλάκα αναγράφει την χρονολογία 1872 της εκ νέου (μετά τον σεισμό του 1869) ανεγέρσεως του ναού, με συνδρομές ἀδελφῶν καὶ τῶν ἐνταῦθα ξένων, ως και των τότε επιτρόπων κ.λπ.

5 Η πλάκα στο υπέρθυρο της νότιας πύλης και το αντίγραφό της παραπλεύρως ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 10 ΠΡΕΒΕΖΑ Ο ΝΑΟΣ ΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΕΠΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΗΓΕΡΘΗ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΔΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΞΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΥΟΝΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΕΚ ΣΑΡΑΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΠΑ ΕΚ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Αξιόλογο είναι το τέμπλο του λαού, ξυλόγλυπτο, επιχρυσωμένο, όπως και το δεσποτικό. Η Κοίμησις της Θεοτόκου (τέμπλο).αθ.καρατζούλας 1881 Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Οι εικόνες του τέμπλου είναι όλες έργα του Πρεβεζάνου αγιογράφου & χαράκτη Αθ.Καρατζούλα 6, με χρονολογία 1881 είναι η Παναγία Βρεφοκρατούσα (ένθρονη), ο Ιησούς (ένθρονος), η Κοίμησις της Θεοτόκου, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Κάτω απ αυτές, στρογγυλές, Η

6 θυσία του Αβραάμ, Η εις Αίγυπτον φυγή, Η εν Βιθλεέμ βρεφοκτονία, Η αποτομή του Προδρόμου. Στο άνω μέρος του τέμπλου, το Δωδεκάορτον (εικόνες από τη ζωή του Ιησου -εν προκειμένω δέκα, όχι δώδεκα), με επίκεντρο μεγάλη ωοειδή εικόνα του Μυστικού Δείπνου. Επιστέγασμα του τέμπλου, η Ανάστασις 7. Η Ωραία Πύλη Αριστερά η Παναγία Βρεφοκρατούσα & η εις Αίγυπτον φυγή, δεξιά ο Ιησούς & η εν Βιθλεέμ βρεφοκτονία, φιλοτεχνημένες από τον Αθ.Καραντζούλα, Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου(τέμπλο). Πρέβεζα. Ο Μυστικός Δείπνος Η Ανάστασις στο τέμπλο του ναού. επιστεγάζει το τέμπλο. Αθ.Καρατζούλας Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα Στην οροφή, η εικόνα του Ιησού Παντοκράτορος, η οποία περιβάλλεται από τις εικόνες των τεσσάρων ευαγγελιστών Μάρκου, Λουκά, Ματθαίου, Ιωάννη. Η εικόνα του Ιησού Μεγάλου Αρχιερέως στον Δεσποτικό Θρόνο είναι του Πρεβεζάνου αγιογράφου Ν.Θωμαΐδη, 1953.

7 Οι τοίχοι του ναού είναι αγιογραφημένοι από διάφορους αγιογράφους - Ε.Α.Μυλιώνης, Γ.Ι.Τριανταφυλλίδης, Β.Μπισμίκης κ.ά. Σε δύο επιτοίχια προσκυνητάρια, οι εικόνες των αγίων Τρύφωνος και Προκοπίου, δωρεά από την Ι.Μονή των Σπετσών Αγία Σκέπη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι στον ναό φυλάσσονται λείψανα των αγίων Προκοπίου και Τρύφωνος σε ασημένια οκτάπλευρη λειψανοθήκη. Στις πλευρές της είναι σκαλισμένες οι παραστάσεις της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του αποστόλου Θωμά, του προφήτου Ηλιού, των αγίων Νικολάου, Βασιλείου, Βησσαρίωνος, Τρύφωνος, Προκοπίου. Στο κάλυμμά της υπάρχουν οι επιγραφές: -α. ΔΙΑ ΧΙΡΟΣ ΑΘΝΣ ΚΑΙ ΔΕΛΦΙ ΔΟΥΓΟΥΡΡΙΟΣ ΚΑΛΑΡΙΤΩΝ+ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΙΤΡΟΠΟΣ Κ. ΣΤ. ΜΟΥΣΤΑΚΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΠΑΣ+1843 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ+12 (=Η λειψανοθήκη κατασκευάσθηκε δια χειρών του Αθανασίου Δογορίτου και των αδελφών του από τους Καλαρρύτες, επί αδελφών και ξένων επιτρόπων Κωνσταντίνου Μουστάκη και Βασιλείου Λέπα, την 12 Νοεμβρίου 1843), -β. ΤΑ ΜΕΝ ΑΓΙΑ ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ ΑΦΙΕΡΩΘΗΣΑΝ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΖΥΓΟΥ ΚΩΝ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΣΤΟΝ ΝΑΟΝ ΚΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΤΟ ΔΕ ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ (=Τα μεν άγια λείψανα των αγίων Προκοπίου και Τρύφωνος αφιερώθηκαν στον ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου Πρεβέζης από την Ελισάβετ σύζυγο Κωνσταντίνου Μουστάκη, η δε λειψανοθήκη αφιερώθηκε από συνδρομητές) 8. Στο κυρίως προσκυνητάρι, η εικόνα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, έργο του 1803 του Σπ. Βεντούρα 9. Τὴν σὴν δοξάζουσι κοίμησιν ἐ ξουσίαι, θρόνοι, ἀρχαί, κυριότητες, δυνάμεις καὶ χερουβεὶμ καὶ τὰ φρικτὰ σεραφείμ. Ἀγάλλονται γηγενεῖς, ἐπὶ τῇ θείᾳ σου δόξῃ κοσμούμενοι. Προσπίπτουσι βασιλεῖς σὺν ἀ ρχαγγέλοις, ἀγγέλοις, καὶ μέλπουσι Κεχαριτωμένη, χαῖρε, μετὰ σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τ ῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. Η Κοίμησις της Θεοτόκου (προσκυνητάρι).σπ.βεντούρας 1803 Αλή πασάς Το πορτραίτο του, φιλοτεχνημένο

8 Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα στην Πρέβεζα από τον Σπ. Βεντούρα το 1818 (βλ. σημ. 9) Σ ένα ακόμη προσκυνητάρι, είναι η εικόνα της Παναγίας της Πρεβεζάνας (Κυρία Αναφωνήτρα 10, γράφει στο εικόνισμα). Το πρωτότυπό της βρίσκεται στον ναό του Αγίου Νικολάου των Καθολικών στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, από το 1500 περίπου. Παναγία ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΑ Παναγία η Πρεβεζάνα Η Θεοτόκος, στην εικόνα της η Αναφωνήτρια στον καθολικό Ι.Ν.Αγ. Νικολάου Παναγίας της Πρεβεζάνας, φέρει στην Μονή Αναφωνητρίας στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς μετά την το προσωνύμιο Κυρία Αναφωνήτρα, (περιοχή Πλεμοναρίου) αποκατάσταση και συντήρηση το όπως διακρίνεται και στην στη Ζάκυνθο. (βλ. σημ. 10). Ι.Ν. Αγ.Νικολάου Καθολικλών. Αργοστόλι. παρατιθέμενη λεπτομέρεια. Ι.Μονή Αναφωνητρίας. Ζάκυνθος. Μετά από πεντακόσια χρόνια, με μέριμνα του μακαριστού μητροπολίτη κυρού Μελετίου, η Παναγία η Πρεβεζάνα επέστρεψε το 2001 στις ρίζες της, με αντίγραφό της που εναποτέθηκε στον ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πρέβεζα. Ο Κεφαλλονίτης λαογράφος Δημήτριος Λουκάτος 11 σχετικά με την «Παναγία την Πρεβεζάνα» στην Κεφαλονιά και για το πώς η Άγια Εικόνα παρέμεινε στην εκεί Καθολική εκκλησία, γράφει πως: Εἴτανε λέει ἕνα καράβι ὀρθόδοξο Κεφαλλονίτικο, ποὺ ἔπλεε στὰ νερὰ τῆς Πρέβεζας κι εἶδε τὸ Ἅγιο Εἰκόνισμα νὰ ἐπιπλέῃ στὴ θάλασσα, άλλὰ δὲν σταμάτησε νὰ τὸ πάρῃ. Πέρασε ὅμως ἀργότερα τὸ καΐκι τοῦ Κεφαλλονίτη καθολικοῦ Καπιτάνου Πάγκαλη, ποὺ εὐλαβικὰ τὸ ἀνάσυρε ἀπὸ τὴν θάλασσα καὶ τὸ ἔφερε στ Ἀργοστόλι καὶ τὸ χάρισε στὴν Καθολικὴ ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Ὅμως ὁ τότε Δεσπότης μας διέταξε τοὺς Καθολικοὺς νὰ τὸ παραδώσουνε στὴν κοντινὴ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικόλα. Ἀλλὰ τὴν ἡμέραν ἐκουβαλούσανε οἱ ὀρθόδοξοι τὸ Ἱερὸ Εἰκόνισμα τῆς «Παναγίας τῆς Πρεβεζάνας» στὴν ἐκκηλσία τους καὶ ἡ Χάρι Της γύριζε στὴ φιλόξενη τῶν Καθολικῶν ἐκκλησία.

9 Εἴπανε τότε νὰ βάλουνε δύο βάρδιες τὴ νύχτα ὄξου στὸ Λιθόστρωτο νὰ γδοῦνε τὶ γίνεται. Ἐκάτσανε λοιπὸν ὅλη τὴ νύχτα κι ἀπαραμονεύανε. Κατὰ τσῆ δώδεκα τὰ μεσάνυχτα εἴγδανε ἕνα φῶς ποὺ ἔβγαινε ἀνάερο ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ Σωτῆρα. Τὸ φῶς ἐφκειὸ ἐτράβηξε ντρίτα κατὰ τὴ Φραγκοκκλησιά, ἀκούμπησε στὸ φινιστρίνι ποὺ εἶναι ὄξου ἀπὸ τὴν πόρτα τση κι ἀπὸ 'κεῖ χάθηκε. Τὴν ἄλλη μέρα τὸ πρωὶ τὸ κόνισμα βρέθηκε πάλι μέσα στὴ Φραγκοκκλησιὰ κι ἐκειὸ εἴτανε τὸ φῶς ποὺ ἐπροβάτισε τὴ νύχτα. Τὶ νὰ κάμουνε οἱ Ἀργοστολιῶτες; Τὸ πῆραν ἀπόφαση πὼς ἡ Παρθένα δὲν τσοὺ ἤθελε. Τὴν ἄφηκαν λοιπὸν ἐκεῖ -ἐμπόριανε νὰ Τσῆ γυρίσουνε τὰ μυαλά;- κι εἴπανε νὰ συνεννοηθοῦνε μὲ τοὺς Μαλτέζους νὰ πηγαίνουνε κάπου-κάπου νὰ Τὴν στολίζουνε καὶ νὰ Τσῆ ψάλλουνε! Ἔτσι, κάθε στὶς 8 Σεπτεμβρίου ποὺ ἡ «Παναγία ἡ Πρεβεζάνα» γιορτάζει, συμβαίνει ἴσως κάτι τὸ μοναδικὸ λατρευτικὸ ἐπὶ τοῦ γήινου πλανήτη. Οἱ Καθολικοὶ μᾶς παραχωροῦνε τὴν ἐκκλησία τους γιὰ τρεῖς παρακλήσεις. Κι οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὸν κλῆρο μας λειτουργιόμαστε στὴν Καθολικὴ ἐκκλησιά, κι ἀνασπαζόμαστε τὴν Ἅγια Εἰκόνα τῆς «Παναγίας τῆς Πρεβεζάνας» ποὺ συνεχίζει νὰ προτιμάῃ τὸ φιλόξενο Καθολικὸ περιβάλλον Της. Γιατὶ δὲν μπορεῖ ἡ Χάρι Της νὰ λησμονήσῃ, μὰ οὔτε καὶ νὰ συχωρέσῃ τὸν προπάππο μας ὀρθόδοξο καπιτάνιο ποὺ Τὴν εἶδε στὴ θάλασσα, μὰ δὲν Τὴν ἀνασήκωσε 12. Απ το 2001, τούτη η Εικόνα -αντίγραφό της-, βρίσκεται, όπως ήδη αναφέρθηκε, στον ορθόδοξο ιερό ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Πρέβεζα, όπου και εορτάζεται πανηγυρικά στις 8 Σεπτεμβρίου (Γενέσιον της Θεοτόκου). Σήμερον τῆς παγκοσμίου χαρᾶς τὰ προοίμια σήμερον ἔπνευσαν αὖραι σωτηρίας προάγγελοι ἡ τῆς φύσεως ἡμῶν διαλέλυται στείρωσις ἡ γὰρ στεῖρα μήτηρ δείκνυται τῆς παρθενευούσης μετὰ τόκον τοῦ κτήσαντος ἐξ ἧς τὸ ἀλλότριον οἰκιοῦται ὁ φύσει Θεὸς καὶ τοῖς πλανηθεῖσι διὰ σαρκὸς σωτηρίαν ἀπεργάζεται, Χριστὸς ὁ φιλάνθρωπος καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

10 Παναγία η Πρεβεζάνα Πριν από τη συντήρηση, με καταφανείς τις πληγές Πιστό της αντίγραφο, από το 2001 στον Ι. Ναό από τα καρφιά της ασημοσκέπασης (επικάλυψη με Κοιμήσεως Θεοτόκου (Παναγία των Ξένων) \ ασημένιο πουκάμισο ). στην Πρέβεζα. Ι.Ν.Αγ.Νικολάου Καθολικών. Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Ι.Ν.Κοιμήσεως Θεοτόκου. Πρέβεζα 1. Σεραφείμ Α Ξενόπουλος, ο Βυζάντιος. Κων/πολη 18;;-Άρτα Σημαντική εκκλησιαστική προσωπικότητα και δόκιμος ιστοριοδίφης. Το 1832 χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος, το 1847 πρεσβύτερος, το 1848 προχειρίσθηκε επίσκοπος Αργυρουπόλεως. Το 1863, έλαβε το δίπλωμα της σχολής της Χάλκης και στις 10 Απριλίου του ίδιου έτους μετατέθηκε στην Άρτα. Στις 27 Ιανουαρίου του 1864 εξελέγη Μητροπολίτης Άρτης, την πνευματική ζωή της οποίας σημάδεψε με την παρουσία του με το πλούσιο ποιμαντικό και συγγραφικό του έργο, το οποίο παρουσιάζει πολυμορφία και είναι ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας αξιομνημόνευτο το Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ Ἄρτης καὶ Πρεβέζης, Ἀθῆναι Το 1881, με την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας και της Άρτας στο Ελληνικό Κράτος, αποσπάσθηκε εκκλησιαστικώς από την μητρόπολη Άρτης & Πρεβέζης [η οποία παρέμεινε ως Μητρόπολις Άρτης] η περιοχή της Πρέβεζας -η οποία παρέμενε υπό την οθωμανική κυριαρχία- και απετέλεσε νέα Μητρόπολη Νικοπόλεως & Πρεβέζης [πρώτος μητροπολίτης της οποίας τοποθετήθηκε ο από Χίου Αμβρόσιος Κωνσταντινίδης]. 2. Βιβλίον Α Συνδρομῶν καὶ δωρεῶν τοῦ ἱεροῦ ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου ἀρχόμενον ἀπὸ τὸ ἔτος 1871, σελ Το Μακεδονία ήταν ελληνικό επιβατηγό πλοίο της ακτοπλοϊκής εταιρείας "Πανελλήνιος Ατμοπλοΐα", ναυπηγήσεως περίπου του Χαρακτηριζόταν την εποχή εκείνη "φορτηγοποστάλι" επειδή διακινούσε φορτία καθώς και το ταχυδρομείο, ενώ διάκριση μεταξύ επιβατηγού και φορτηγού πλοίου ακόμη δεν είχε καθιερωθεί. Εκτελούσε δρομολόγια κυρίως Πειραιά-Κυκλάδες-Κρήτη αλλά και προς τα νησιά του Ιονίου. Λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 το Μακεδονία επιτάχθηκε για τις ανάγκες του επικείμενου πολέμου και εκτέλεση δρομολογίων κυρίως στο Ιόνιο. Στις 31 Μαρτίου/12 Απριλίου (π.ημερ/ν.ημερ.) του 1897 είχε καταπλεύσει στον Αμβρακικό μεταφέροντας επιβάτες, πολεμικό υλικό και ημιόνους του στρατού. Το πρωί της Κυριακής των Βαΐων 6/18 Απριλίου 1897 απέπλευσε κενό φορτίου και κατά τη στιγμή που διερχόταν το στόμιο της Πρέβεζας δέχθηκε καταιγιστικά πυρά από τα

11 τουρκικά φρούρια "Αγίου Γεωργίου", "Παντοκράτορα" και του επάκτιου πυροβολείου "Παλιοσάραγα", με στόχο να βυθισθεί, ώστε να φράξει το στόμιο και να καταστεί έτσι αδύνατη στη συνέχεια οποιαδήποτε διέλευση προς ή από τον Αμβρακικό. Παρά ταύτα και ενώ το πλοίο είχε υποστεί ζημίες με εκδήλωση πυρκαϊάς, ο καπετάνιος πρόλαβε τη βύθισή του εκτελώντας αναγκαστική προσάραξη σε αβαθή προς το -ελληνικό- Άκτιο, αφήνοντας έτσι ελεύθερη τη δίοδο του κόλπου. Αργότερα πωλήθηκε επί τόπου ως παλιοσίδερα (σκραπ). Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 απετέλεσε την πρώτη -67 χρόνια μετά από την απόκτηση της ανεξαρτησίας της- πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας (βλ. Λ.Συνέσιος -Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897, εφημ. Τοπική Φωνή Μάρτιος 1997, & Λ.Συνέσιος -Παράθυρο στην Ιστορία μας/ο ατυχής πόλεμος των τριάκοντα ημερών [1897], τόμ. Α σελ , Πρέβ. 2009). Το Κρητικό Ζήτημα ήταν το επίκεντρο του πολέμου αυτού, ο οποίος εξελίχθηκε στη Θεσσαλία, συμπτωματικά όμως άρχισε στην Πρέβεζα με την προσβολή του ατμοπλοίου Μακεδονία ήταν η πρώτη εχθροπραξία, και μάλιστα ώρες πριν από την κήρυξη του πολέμου -ο Τούρκος πρέσβης στην Αθήνα Ασήμ Μπέης επέδωσε στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών Αλέξανδρο Σκουζέ την Κυριακή των Βαΐων 6/18 Απριλίου 1897 την ρηματική διακοίνωση περί διακοπής των διπλωματικών σχέσεων στις το πρωί. Τις επόμενες ημέρες, η Πρέβεζα δεν έλειπε από την ειδησεογραφία - με άμεση ελπιδοφόρο προοπτική απελευθερώσεώς της: -εφημ. Εμπρὸς 7 Απριλ.1897: ὁ ἑλληνικὸς στρατὸς τῆς Βονίτσης μεταβαίνει εἰς Πρέβεζαν -εφημ. Ἄστυ Κυριακὴ Πάσχα 13 Ἀπριλ. 1897: Περὶ ὥραν 11 τῆς ὀμίχλης διασκεδασθείσης, ὁ κανονιοβολιαμὸς ἤρξατο κατὰ τοῦ προχώματος Χαμιδιὲ καὶ τοῦ φρουρίου Παντοκράτορος Ἡ ἐκβίασις τῶν στενῶν τῆς Πρεβέζης εἶναι ἐκβίασις στενῶν μικροῦ Ἑλλησπόντου μὲ τὴν προσθήκην ὅτι ἐνταῦθα ἔχομεν καὶ τὸ ἀβαθὲς τῶν ὕδάτων, ὅπερ ἐπαυξάνει τὰς δυσχερείας -εφημ. Εμπρὸς 13 Απριλ.1897: Ἡ ἅλωσις τῆς Πρεβέζης. Κατὰ τηλεγράφημα πρὸς τὴν Κυβέρνησιν μάχη γίνεται ἐν Πρεβέζῃ μεταξὺ τοῦ ἡμετέρου στρατοῦ καὶ τῶν Τούρκων. Ἡ πτῶσις τῆς Πρεβέζης κατὰ πᾶσαν πιθανότητα θὰ λάβῃ χώραν ἐντὸς τῆς σήμερον. Και από το Ημερολόγιο του Ι.Μ.Ρέντζου τόμ. Α, Πρέβ. 2013, εγγραφή 11 Απριλ.1897, πληροφορούμεθα ότι ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ [Δ/τής ΙΙΙ Μεραρχίας συντ/ρχης Θρασύβ. Μάνος] έστειλε μικρὰν σημείωσιν πρὸς τὸν Ἀρχιερέα [Ιωακείμ] στην όποία του έγραφε ότι σὺν Θεῷ ἐλπίζω νὰ κάμωμεν Πάσχα εἰς Πρέβεζαν. Υπερβολικές ελπίδες, που πραγματοποιήθηκαν όμως δεκεπέντε χρόνια αργότερα. 4 Σεραφείμ Ξενόπουλος -Δοκίμιον Ἱστορικὸν περὶ Ἄρτης καὶ Πρεβέζης, σελ. 254, ἐν Ἀθήναις 1884 (ανατύπ. εκδ. Σκουφάς Άρτα 1986). 5 Οι ανακαινίσεις, εξωραϊσμός, εμπλουτισμός του ναού με ιερά σκεύη, εικονογραφήσεις κ.ά., οφείλονται εν πολλοίς τόσο σε δωρεές των πιστών όσο και στον ζήλο και τις προσπάθειες των εκάστοτε επιτρόπων αλλά και των εφημερίων - των οποίων τα ονόματα και την περίοδο εφημερίας των παραθέτουμε [ονόματα εφημερίων προ του 1864 δεν είναι γνωστά] : π. Γεώργιος Λάπας 1864-Μάι.1865 π. Ανδρέας Ζαλογγίτης Οκτ.1865-Δεκ.1898 π. Μιχαήλ. Δεκ.1898-Μάι.1903 π. Ευάγγελος Οικονόμος Αύγ.1903-Αύγ.1931 π. Δημήτριος Αρταβάνης Αύγ.1931-Φεβ.1937 π. Κωνσταντίνος Νικολαΐδης Φεβ.1937-Μάι.1953 αρχιμ. Γρηγόριος*Μαΐστρος Μάι.1953-Αύγ.1956 * Γρηγόριος Β Μητροπολίτης Καστορίας αρχιμ. Θεοφύλακτος Κρητικός Αύγ.1956-Ιούν.1970 π. Σπυρίδων Γκάτζιας Ιούν.1970-Σεπ.1972 π. Δημήτριος Μπούσιος Σεπ Αύγ.2001 π. Δημήτριος Τσόγκας Αύγ Ιαν. 2007

12 αρχιμ. Νίκων Κουτσίδης Ιαν Ιούν.2007 π. Γεώργιος Καραφάτης Ιούν.2007-Ιαν αρχιμ. Άβελ Κωνσταντινίδης Φεβ Δεκ.2012 αρχιμ. Ιάκωβος Κιζιρίδης Ιαν Αθανάσιος Καρατζούλας. Πρέβεζα 1836-~1915. Ζωγράφος & χαράκτης. Μαθήτευσε στο Βασιλικὸν Σχολεῖον τῶν Τεχνῶν (ιδρύθηκε τον Οκτώβριο 1837, πρόδρομος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), στην τάξη του ιερομόναχου Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου (~ , διαπρεπής Νιγριτινός ξυλογλύπτης, χαλκογράφος και χαράκτης του 19ου αιώνα). Καραντζούλας /Καρατζούλας/ Καρατζούλης Αθανάσιος (Πρέβεζα 1836). Σπουδαστής της ξυλογραφίας το Την ίδια περίοδο σπούδασε επίσης καλλιγραφία και ζωγραφική. Πηγές για τους μαθητές του Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου είναι το Μαθητολόγιο του Βασιλικού Πολυτεχνείου των σχολικών ετών [Αρχείο Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου], οι φάκελοι του ίδιου αρχείου για τα αντίστοιχα σχολικά έτη. Γιάννης Μπόλης, Δημήτρης Παυλόπουλος -Ελληνική Χαρακτική , σελ Η εν λόγω εικόνα με την Ανάσταση του Ιησού (η οποία είναι κατά τα δυτικά πρότυπα -ν ανέρχεται στον ουρανό, κρατώντας σημαία- και όχι κατά τη βυζαντινή παράδοση -η εις Άδου καθοδος-), είναι και αυτή, όπως και ο Μυστικός Δείπνος, έργο του Αθ. Καραντζούλα, με χρονολογία Επικαλύπτει τη θέση όπου αρχικά υπήρχε ο Εσταυρωμένος (εξ ού και οι εκατέρωθεν -κενές εικόνων τώραθέσεις των Θρηνητικών λεγομένων -η Παναγία και ο Ιωάννης, ο μαθητής όν ηγάπα-, στις οποίες πλέον θα μπορούσε ενδεχομένως ν απεικονισθούν π.χ. οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ). 8 Ο Κωνσταντίνος Μουστάκης, ήταν προπάππος του Πρεβεζάνου λογοτέχνη Βασίλη Μουστάκη* [Πρέβεζα Αθήνα ] (ο γιος του Κ.Μ. Βασίλειος είχε γιο τον Περικλή -σύζυγος του οποίου ήταν η Αθανασία Ιω. Συνεσίου, αδελφή του Στέφανου Ιω. Συνεσίου, πατέρα του γράφοντος-, πατέρα του Βασίλη Μουστάκη). Ο Βασίλειος Λέπας, ήταν προπάππος του νυν αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου [Γιαννουλάτου] (κόρη του Β.Λ. παντρεύθηκε τον πρεβεζάνο [ ]Μαλτέζο, κόρη των οποίων παντρεύθηκε τον Γεράσιμο Γιαννουλάτο, γιος των οποίων είναι ο αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος [Πειραιάς ]. Ο Βασίλειος Λέπας ήταν πατέρας της γιαγιάς του αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ.κ. Αναστασίου, της Άννας Μαλτέζου, της Βούλας Κατηνιώτη και των αδελφών τους. Γ.Μουστάκης -Πρέβεζα-Συρράκο, Συρρακιώτες στην Πρέβεζα, Πρεβ. 2008, σελ. 125). Οι Κωνσταντίνος Μουστάκης και Βασίλειος Λέπας, επίτροποι του ναού, εκλέγονταν ως αντιπρόσωποι της ενορίας τους για την ανάδειξη των έξι μελών της Δημογεροντίας, κατά την τρίτη εκλογή (η πρώτη έγινε , η δεύτερη ) της 28 ης Οκτωβρίου 1885 και την τέταρτη της 1 ης Δεκεμβρίου 1887, κατά τις οποίες ο Κων/νος Μουστάκης εκλέχθηκε και δημογέροντας, όπως προκύπτει από τα Πρακτικά της Δημογεροντίας ( Α Κώδικας των Πρακτικών, Αρχεία Ι.Μ. Νικοπόλεως & Πρεβέζης). Το 1983, κατά την κατεδάφιση, προς ανέγερση νέου, του παλαιού ναού των αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, ο Γεώργιος Ιάσ. Μουστάκης (απόγονος του Κ.Μ.) εντόπισε - την επιτύμβιο πλάκα του Βασιλείου Λέπα, ενημέρωσε σχετικά τον τότε μητροπολίτη κυρό Μελέτιο, και, μερίμνη του τότε εφημερίου Δημητρίου Μπούσιου και του γράφοντος, η θρυμματισμένη πλάκα αποκαταστάθηκε και τοποθετήθηκε στο προαύλιο του Ι.Ν. της Κοιμήσεως Θεοτόκου. Η αφιερώτρια Ελισάβετ [σύζ. Κων.] Μουστάκη, ήταν Συρρακιώτισσα, το γένος Τριανταφύλλου. [ ]. Στην οικογένεια αυτή περιήλθαν τα λείψανα των δύο Αγίων από μέλος της, που ήταν ιερομόναχος. Όταν πλέον δεν υπήρχε κανένα άρρεν μέλος

13 της οικογένειας τα είχε η Ελισάβετ Μουστάκη η οποία και τα αφιέρωσε το 1843 στον Ι.Ν. της Παναγίας της Πρέβεζας. Γ.Μουστάκης -Πρέβεζα-Συρράκο/ Συρρακιώτες στην Πρέβεζα, Πρεβ. 2008, σελ * Για τον Βασίλη Μουστάκη, βλ. Λ.Συνέσιος -Νεοέλληνες λογοτέχνες/βασίλης Μουστάκης, Πρέβ. 1996, σελ [πρώτη δημοσίευση, εφημ. Τοπική Φωνή, Ιούν. 1995]. 9 Σπύρος Βεντούρας. Λευκάδα Ζωγράφος/αγιογράφος της Επτανησιακής Σχολής. Σπούδασε ζωγραφική επί 10ετία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βενετίας. Διδαχθεὶς τὰ Ἑλληνικὰ καὶ Ἰ ταλικὰ γράμματα ἐν τῇ πατρίδι, μετέβη εἰκοσιπενταετὴς εἰς Ἑνετίαν, ἔνθα ἐμυήθη εἰς τὰ μυστήρια τῶν σχολῶν τῶν διασήμων ζωγράφων τῆς Ἀναγεννήσεως Τζιορτζιόνε, Τιτσιάνο, Βερονέζε καὶ ἄλλων, μεθ ὅ ἐπανακάμψ ας εἰς Λευκάδα ἐπεδόθη εἰς τὴν ἁγιογραφίαν καὶ προσωπογραφίαν. Κ. Μαχαιράς -Ἡ Λευκὰς ἐπὶ Ἑνετοκρατίας Όπως αναφέρει ο ίδιος ο ζωγράφος, το 1818 ο πρόξενος του Αλή στη Λευκάδα Μαρίνος Λάζαρης τον επήρε μαζί του στην Πρέβεζα και του ανέθεσε να φιλοτεχνήσει την προσωπογραφία της Αυτού Υψηλότητος, Αλή Βεζύρ, που εκείνο τον καιρό βρισκόταν εκεί, με την υπόσχεση ότι θα αμειφθεί ανάλογα. Στις 23 Ιουνίου παρέδωσε την προσωπογραφία τελειωμένη και περίμενε μέχρι τις 17 Ιουλίου να πληρωθεί. Αυτό όμως δεν έγινε και ο Βεντούρας υπέβαλε αγωγή και στις 6 Σεπτεμβρίου ο Ειρηνοδίκης (Judice di Pace) εξέδωσε απόφαση που υποχρέωνε τον πρόξενο να πληρώσει 100 τάλληρα ως αμοιβή για την προσωπογραφία του Αλή. Ο ζωγράφος, κατά την απόδειξή του, έλαβε την αμοιβή του στις 18 Σεπτεμβρίου 1819 (βλ. Π. Γ. Ροντογιάννης -Η χριστιανική τέχνη στη Λευκάδα Αθν ). 10 Στη Ζάκυνθο υπάρχει στη Μονή Αναφωνητρίας (ενοριακός ναός σήμερα του ομώνυμου χωριού [Αναφωνήτρια], στην περιοχή Πλεμοναρίου, ΒΔ της Ζακύνθου), επίσης εικόνα της Παναγίας της Αναφωνήτριας, της αυτής περίπου περιόδου -η παράδοση θέλει την εικόνα της Θεοτόκου να έχει έρθει με θαυματουργό τρόπο στο μοναστήρι από την Κωνσταντινούπολη αμέσως μετά την άλωση-. 11 Δημήτριος Σωτ. Λουκάτος. Αργοστόλι../3/1908-Αθήνα Καθηγητής Λαογραφίας [Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών], Πρόεδρος Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κ.ά. Ένας από τους κορυφαίους Έλληνες λαογράφους, με διεθνή αναγνώριση και ακτινοβολία. 12 Δ.Λουκάτος -Παναγία η Πρεβεζάνα, εφημ. Ο Φανός της Κεφαλονιάς, Ιανουάριος 1996.

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ

Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ Α/Α ΔΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ 1. ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ. ΛΕΓΓΑΣ Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 2. (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ) Η ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΟΙΚ.ΑΘΑΝ. & ΜΑΡΙΑΣ ΓΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας

Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Οι νηστείες και οι καταλύσεις της Εκκλησίας μας Νηστεία είναι η λήψη «ξηράς τροφής» (ξηροφαγία), χωρίς λάδι ή κρασί, μια φορά την ημέρα, και μάλιστα την ενάτη ώρα (γύρω στις 3 μ. μ.). Λήψη τροφής, έστω

Διαβάστε περισσότερα

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά

Παναγία της Ασίνου Ελληνικά Παναγία της Ασίνου Ελληνικά 1 ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΙΝΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΦΟΡΒΙΩΤΙΣΣΑΣ Η καμαροσκέπαστη, με δεύτερη ξύλινη στέγη εκκλησία της Παναγίας της Ασίνου, που βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία

Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία Ενότητα Δ: Υστεροβυζαντινή Τέχνη (1204-1453) Αρχιτεκτονική-Ζωγραφική. Στουφή - Πουλημένου Ιωάννα Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν Τμῆμα Θεολογίας - Θεολογικὴ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Από την εποχή του εσποτάτου της Ηπείρου στα Βυζαντινά χρόνια στο νησί των Ιωαννίνων δημιουργήθηκαν Μονές και Ησυχαστήρια, που με την πάροδο του χρόνου η φήμη, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987.

Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (1450-1830), τ. 1, Αθήνα 1987. Μανόλης Χατζηδάκης, Έλληνες ζωγράφοι μετά την Άλωση (14501830), τ. 1, Αθήνα 1987. Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος, Εικόνες της Κέρκυρας, Αθήνα 1990. Κερκυραίοι ζωγράφοι: 19ος20ος αι., επιμ. Αθ. Χρήστου, Κέρκυρα

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.)

Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Ο πρώτος άνθρωπος που αντίκρισε το Άγιο Φως και τον αναστημένο Χριστό (5 Απριλίου του 33 μ.χ.) Την ημέρα που έλαβε χώρα η ταφή του Χριστού, κατά το σούρουπο της Μεγάλης Παρασκευής, ο ευαγγελιστής Ματθαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΧΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΕΡΟΙΑ 2008 Φ2 Μιχαήλ Γεωργίου Χατσιούλης ( Α.2 ) Αικατερίνη Κωνσταντίνου Γιώβου ( Γ.2 ) Γεώργιος Μιχαήλ Χατσιούλης (Α.2.1)

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ ΚΥΡ. Δημοτικό Σχολείο Παλαιοχωρίου δεκαετία 1940 Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 2 150 χρόνια Δημοτικά Σχολεία Παλαιοχωρίου α ο & Καψοράχης ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ Τ Α ΚΑΨΟΡΑΧΙΤΩΝ Α - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ Α Ι Ω ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ Α Ο ΑΓΙΟΣ NΙΚΟΛΑΟΣ Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ 13 14 15 16 28 29 30

Διαβάστε περισσότερα

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α»

«Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Ἕνα δεύτερο σημαντικὸ Ἁγιογραφικὸ βῆμα «Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Πατρῶν Α» Μία ἐλπιδοφόρος ἀρχὴ Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανοῦ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Εθελοντισμού. Σελίδα 1 από 8 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ Πανηγύρι Αξιούπολης / Συναυλίες, χορευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα. Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας Ποδύθου στη Γαλάτα Ο Ναός της Παναγίας Ελεούσας Ποδύθου, ανήκει στη μεταβυζαντινή περίοδο και κτίστηκε στις αρχές του 16 ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά

Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης. Ελληνικά 1 Κείμενο Αγίου Νικολάου της Στέγης Ελληνικά 2 Ο Άγιος Νικόλαος της Στέγης Πήρε το όνομα του μετά την προσθήκη της δεύτερης Στέγης του ναού τον 13ον αιώνα, για την προστασία του από τα χιόνα και τη βροχή.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Μια. φωτογραφία ιστορία

Μια. φωτογραφία ιστορία Μια φωτογραφία Μια ιστορία 20 17 Ημερολόγιο ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ Ελένη Μπούρα Ειρήνη Χριστοπούλου Επίσημες αργίες 2017 1 Ιανουαρίου Πρωτοχρονιά 6 Ιανουαρίου Θεοφάνια 27 Φεβρουαρίου Καθαρά Δευτέρα 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 19ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 210-19/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013. Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 1/2013 Απόσπασµα από το πρακτικό της..1 ης /2013.. Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα: Εκλογή Προεδρείου ηµοτικού Συµβουλίου (άρθρο 64) Στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ Οι θρησκευτικές εικόνες ως μέσον έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος 9ο Δημοτικό Σχολείο Μυτιλήνης Τάξη: ΣΤ 1 Σχολικό έτος: 2006 07 Υπεύθυνη δασκάλα: Σπανού Σοφία «Όταν πρόκειται να αρχίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΘΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β' ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 2016 Ελογημένα μου παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Προσκυνηματική Εκδρομή

Προσκυνηματική Εκδρομή Προσκυνηματική Εκδρομή στους Αγίους Τόπους ραγματοποιήθηκε από τις 23 μέχρι και τις 27 Αυγούστου πενθήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους των μελών και των φίλων των Χριστιανικών Συνδέσμων

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 159-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Σήμερα ημέρα Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 14ης/2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης, λόγω εκπνοής προθεσμίας, την Τρίτη 14 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας.

1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 1 η Θεματική ενότητα- Μπορούν οι άνθρωποι να εικονίζουν το Θεό; 1. Δώστε τον ορισμό της εικόνας. 2. Ποια η έννοια της λέξεως είδωλο στο θρησκευτικό τομέα; 3. Ποιο από τα παρακάτω αποτελούν μορφές σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά

- 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 1 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ελληνικά - 2 - Ο Ναός του Τιμίου Σταυρού του Αγιασμάτι (Πλατανιστάσα) Ο ναός κάποτε ήταν μέρος του μοναστηριού, αφιερωμένος στον Τίμιο Σταυρό,

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής)

Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος - Κυνηγός (Καθολικό ομωνύμου Ι. Μονής) Δημοτ. Διαμέρισμα Περιοχή Παρεκκλήσιo Ανάβυσσος Ανάβυσσος Άρτεμις Άρτεμις Άγιος Παντελεήμων Άγιος Νικόλαος Άγιος Ιωάννης Πρόδρομος Άγιος Σπυρίδων και Άγιος Παντελεήμων Γέρακας Κοιμητήριο Άγιος Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης

Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Επώνυµο Τοµπάζης /Τουµπάζης - Γιακουµάκης Όνοµα Υπογραφή Μανώλης Σφραγίδα Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1984 Σφραγίδες Ελευθερίας, ΙΕΕΕ, Αθήνα, 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ω Ν 1971-2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΥΚΑΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Σταδίου 48, 5ος όροφος, γραφ. 17, 105 64 Αθήνα, τηλ. 210.32.15.100 Α.Φ.Μ.: 090045002, Δ.Ο.Υ.: Α Αθήνας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ. Απόφασης 90-10/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σχετικά με την κατάργηση της σχολής τουριστικών επαγγελμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 10ης/7-5-2015, κατεπείγουσας συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, λόγω των νέων δεδομένων που προκύπτουν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία

ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ. Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα στη Λευκωσία ΕKΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ Η Κυρά της Λευκωσίας Η Φανερωμένη και τα κειμήλιά της Εικόνες και θαύματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 8ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 25 Απριλίου 2015 στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη

δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη δήµος βελβεντού σύντοµος οδηγός επισκέπτη Βελβεντό - Αξιοθέατα Ευρύτερη Περιοχή (οδηγός & υπόµνηµα) Προτεινόµενες ιαδροµές (χάρτες διαδροµών) velvento.gr σύντοµος οδηγός επισκέπτη 1 velvento.gr σύντοµος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 1ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τo Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2015 με τηλεδιάσκεψη. Αριθ. Απόφασης 6-1/2015

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία

Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Οι εικόνες της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Βυζαντινή Αγιογραφία Η γιορτή της Ανάστασης του Κυρίου είναι η σημαντικότερη, η λαμπρότερη, η πιο χαρούμενη μέρα μέσα στον εορταστικό κύκλο της Χριστιανοσύνης. Και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 15ης/2014, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014 στην Κέρκυρα. Αριθ. Απόφασης 155-15/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερολόγιο 2017 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Με ιδιαίτερη χαρά ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΡΙΑΝΩΝ παρουσιάζει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του, για το έτος 2017. Η φετινή έκδοση με τοπία, όλα επιλεγμένα από την ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΡΜΟΥΠΟ- ΛΗ, δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα