ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων (αναδιατύπωση) 2005/0237B(COD) ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DT\750160_COD(2005)0237B_.doc

2 Επεξήγηση των τρόπων σήµανσης που χρησιµοποιούνται στους πίνακες Έντονοι πλάγιοι χαρακτήρες Στη δεύτερη στήλη, οι τροποποιήσεις και προσθήκες στο κείµενο της κοινής θέσης σηµαίνονται µε έντονους πλάγιους χαρακτήρες ("bold italics"). Σύµβολα διαγραφής Στη δεύτερη στήλη, οι διαγραφές που προκύπτουν από πολιτικές τροπολογίες σηµαίνονται µε το σύµβολο. Οι τεχνικές διαγραφές που προτείνουν οι υπηρεσίες σηµαίνονται µε το σύµβολο. Απλά πλάγια Η σήµανση µε απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες αποτελεί ένα µέσο επικοινωνίας µεταξύ των τεχνικών υπηρεσιών και των δύο θεσµικών οργάνων. Αφορά στοιχεία του νοµοθετικού κειµένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειµένου (για παράδειγµα, στοιχεία εµφανώς λανθασµένα ή που έχουν παραλειφθεί σε µια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρµόδιων τεχνικών υπηρεσιών. Υπογράµµιση Στην τρίτη και τέταρτη στήλη, η υπογράµµιση υποδηλώνει τις τροποποιήσεις σε ένα κείµενο αναφοράς. Η υπόδειξη [...] χρησιµοποιείται µόνο στην τρίτη και τέταρτη στήλη: υποδηλώνει απαλοιφή κειµένου. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 2/39

3 (3) Ο παρών κανονισµός νοείται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας, συµπεριλαµβανοµένης της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για το ίκαιο της Θάλασσας της 10ης εκεµβρίου ΘΕΣΗ Τροπολογία 1 Αιτιολογική σκέψη 3 ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 3/39

4 (5) Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιδιωχθεί µε µέτρα τα οποία θα συµβαδίζουν µε τις εργασίες του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), ενδεχοµένως δε θα τις χρησιµοποιούν ως υπόβαθρο και θα τις συµπληρώνουν. Επίσης, τα κράτη µέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη από τον ΙΜΟ διεθνούς κώδικα για τους αναγνωρισµένους οργανισµούς. (5) Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιδιωχθεί µε µέτρα τα οποία θα συµβαδίζουν µε τις εργασίες και τις δραστηριότητες του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ), ενδεχοµένως δε θα τις χρησιµοποιούν ως υπόβαθρο και θα τις συµπληρώνουν. ΘΕΣΗ Τροπολογία 2 Αιτιολογική σκέψη 5 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 4/39

5 (8) Η αναγνώριση χορηγείται µόνον βάσει των επιδόσεων ποιότητας και ασφάλειας του οργανισµού. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο βαθµός αναγνώρισης συµβαδίζει πάντοτε µε τις ικανότητες που διαθέτει ο αντίστοιχος οργανισµός. Για την αναγνώριση των οργανισµών λαµβάνεται επίσης υπόψη το νοµικό καθεστώς και η δοµή τους ενόσω συνεχίζουν να εξασφαλίζουν ενιαία εφαρµογή των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζει ο παρών κανονισµός και αποτελεσµατικούς κοινοτικούς ελέγχους. Ανεξάρτητα από τη δοµή του, ο προς αναγνώριση οργανισµός θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες σε παγκόσµιο επίπεδο και να υπέχει διεθνή ευθύνη, από κοινού και εις ολόκληρον. (8) Η αναγνώριση χορηγείται µόνον βάσει των επιδόσεων ποιότητας και ασφάλειας του συγκεκριµένου οργανισµού. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο βαθµός της αναγνώρισης αυτής συµβαδίζει πάντοτε µε τις ικανότητες που διαθέτει ο αντίστοιχος οργανισµός. Για την αναγνώριση των οργανισµών λαµβάνεται επίσης υπόψη το νοµικό καθεστώς και η δοµή τους ενόσω συνεχίζουν να εξασφαλίζουν ενιαία εφαρµογή των προαναφερθέντων ελάχιστων κριτηρίων και αποτελεσµατικούς κοινοτικούς ελέγχους. Τροπολογία 3 Αιτιολογική σκέψη 8 ΘΕΣΗ (8) Η αναγνώριση χορηγείται µόνον βάσει των επιδόσεων ποιότητας και ασφάλειας του οργανισµού. Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι ο βαθµός αναγνώρισης συµβαδίζει πάντοτε µε τις ικανότητες που διαθέτει ο αντίστοιχος οργανισµός. Για την αναγνώριση των οργανισµών λαµβάνεται επίσης υπόψη το νοµικό καθεστώς και η δοµή τους ενόσω συνεχίζουν να εξασφαλίζουν ενιαία εφαρµογή των ελάχιστων κριτηρίων που ορίζει ο παρών κανονισµός και αποτελεσµατικούς κοινοτικούς ελέγχους. Ανεξάρτητα από τη δοµή του, ο προς αναγνώριση οργανισµός θα πρέπει να παρέχει υπηρεσίες σε παγκόσµιο επίπεδο και οι νοµικές του οντότητες θα πρέπει να υπέχουν διεθνή ευθύνη, από κοινού και εις ολόκληρον. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 5/39

6 (15) Η ικανότητα των αναγνωρισµένων οργανισµών να εντοπίζουν γρήγορα και να επανορθώνουν τις αδυναµίες των κανόνων, των διαδικασιών και των εσωτερικών ελέγχων τους είναι κρίσιµης σηµασίας για την ασφάλεια των πλοίων τα οποία επιθεωρούν και πιστοποιούν. Η ικανότητα αυτή πρέπει να αυξάνεται µέσω Συστήµατος Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης, ανεξάρτητου από εµπορικά και πολιτικά συµφέροντα, προκειµένου να προτείνει κοινή δράση για την ουσιαστική βελτίωση όλων των αναγνωρισµένων οργανισµών και την εξασφάλιση εποικοδοµητικής συνεργασίας µε την Επιτροπή. (15) Η ικανότητα των αναγνωρισµένων οργανισµών να εντοπίζουν γρήγορα και να επανορθώνουν τις αδυναµίες των κανόνων, των διαδικασιών και των εσωτερικών ελέγχων τους είναι κρίσιµης σηµασίας για την ασφάλεια των πλοίων τα οποία επιθεωρούν και πιστοποιούν. Η ικανότητα αυτή πρέπει να αυξάνεται µέσω ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης, η οποία θα ενεργεί αυτόνοµα και θα προτείνει ενέργειες για την ουσιαστική βελτίωση όλων των εγκεκριµένων οργανισµών και την εξασφάλιση παραγωγικής αλληλεπίδρασης µε την Επιτροπή. Τροπολογία 4 Αιτιολογική σκέψη 15 ΘΕΣΗ (15) Η ικανότητα των αναγνωρισµένων οργανισµών να εντοπίζουν γρήγορα και να επανορθώνουν τις αδυναµίες των κανόνων, των διαδικασιών και των εσωτερικών ελέγχων τους είναι κρίσιµης σηµασίας για την ασφάλεια των πλοίων τα οποία επιθεωρούν και πιστοποιούν. Η ικανότητα αυτή πρέπει να αυξάνεται µε το Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης, το οποίο θα πρέπει να είναι ανεξάρτητο από εµπορικά και πολιτικά συµφέροντα, προκειµένου να προτείνει κοινή δράση για την ουσιαστική βελτίωση όλων των αναγνωρισµένων οργανισµών και την εξασφάλιση εποικοδοµητικής συνεργασίας µε την Επιτροπή. (Βλ. επίσης τροπολογίες 20, 21, 26, 28, 29, 30 και 34). DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 6/39

7 (17) Η διαδικασία εναρµόνισης των κανόνων των αναγνωρισµένων οργανισµών για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και την περιοδική εξέταση εµπορικών πλοίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Ως εκ τούτου, η υποχρέωση να υπάρχουν οικείοι κανόνες ή η σχετική αποδεδειγµένη ικανότητα να υπάρχουν οικείοι κανόνες θα πρέπει να θεωρηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας εναρµόνισης και να µη συνιστά εµπόδιο στις δράσεις αναγνωρισµένων οργανισµών ή εν δυνάµει υποψηφίων προς αναγνώριση. ΘΕΣΗ Τροπολογία 5 Αιτιολογική σκέψη 17 ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 7/39

8 (19) Ενώ κάθε αναγνωρισµένος οργανισµός θα πρέπει, κατ αρχήν, να θεωρείται υπεύθυνος αποκλειστικά και µόνο σε σχέση µε τα µέρη τα οποία πιστοποιεί, η ευθύνη των αναγνωρισµένων οργανισµών και των κατασκευαστών τηρεί τους συµφωνηµένους όρους ή, κατά περίπτωση, το εφαρµοστέο δίκαιο σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση. ΘΕΣΗ Τροπολογία 6 Αιτιολογική σκέψη 19 ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 8/39

9 (21) Για να αποτραπεί η αλλαγή κλάσης πλοίων µε σκοπό να αποφεύγεται η διενέργεια των απαραίτητων επισκευών, οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί θα πρέπει να ανταλλάσσουν µεταξύ τους όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των πλοίων που αλλάζουν κλάση και να ειδοποιούν το κράτος σηµαίας, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. (21) Για να αποτραπεί η αλλαγή κλάσης πλοίων µε σκοπό να αποφεύγεται η διενέργεια των επισκευών τις οποίες θα απαιτούσε ο οργανισµός επιθεώρησης και εξέτασης σε περίπτωση ελέγχου, πρέπει να υπάρξει ρύθµιση ώστε οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί να ανταλλάσσουν µεταξύ τους εκ προοιµίου όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των πλοίων που επιδιώκεται να αλλάξουν κλάση και να ειδοποιούν το κράτος σηµαίας, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. ΘΕΣΗ Τροπολογία 7 Αιτιολογική σκέψη 21 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 9/39

10 (22) Η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας ναυπηγείων, προµηθευτών εξοπλισµού και πλοιοκτητών δεν θα πρέπει να εµποδίζει συνήθεις επιχειρηµατικές πράξεις και συµβατικώς συµπεφωνηµένες υπηρεσίες µεταξύ των µερών αυτών. ιαγράφεται Τροπολογία 8 Αιτιολογική σκέψη 22 ΘΕΣΗ (22) Η προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας των φορέων στον τοµέα της ναυτιλίας, περιλαµβανοµένων των ναυπηγείων, των προµηθευτών εξοπλισµού και των πλοιοκτητών, δεν θα πρέπει να εµποδίζει συνήθεις επιχειρηµατικές πράξεις και συµβατικώς συµπεφωνηµένες υπηρεσίες µεταξύ των µερών αυτών. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 10/39

11 (θ) «πιστοποιητικό κλάσης»: έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισµένο οργανισµό και πιστοποιεί την καταλληλότητα πλοίου για συγκεκριµένη χρήση ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους κανόνες και διαδικασίες που θεσπίζονται και δηµοσιοποιούνται από τον εν λόγω αναγνωρισµένο οργανισµό θ) «πιστοποιητικό κλάσης»: έγγραφο το οποίο εκδίδεται από αναγνωρισµένο οργανισµό και πιστοποιεί την καταλληλότητα πλοίου για συγκεκριµένη χρήση ή υπηρεσία, σύµφωνα µε τους κανόνες και τις ρυθµίσεις που θεσπίζονται και δηµοσιοποιούνται από τον εν λόγω αναγνωρισµένο οργανισµό ΘΕΣΗ Τροπολογία 9 Άρθρο 2 - στοιχείο θ ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 11/39

12 (ι) «τόπος» ο τόπος όπου ευρίσκεται η έδρα, η κεντρική διοίκηση ή η κύρια επιχειρηµατική εγκατάσταση ενός οργανισµού. ι) «χώρα έδρας»: το κράτος όπου ευρίσκεται η έδρα, η κεντρική διοίκηση ή το κύριο κέντρο επιχειρήσεων ενός αναγνωρισµένου οργανισµού. ΘΕΣΗ Τροπολογία 10 Άρθρο 2 - στοιχείο ι ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 12/39

13 2. Η αναγνώριση χορηγείται µόνο σε οργανισµούς που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3. ΘΕΣΗ Τροπολογία 11 Άρθρο 4 παράγραφος 2 ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 13/39

14 4. Το ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Kοινοτήτων διαθέτει απεριόριστη δικαιοδοσία για την επανεξέταση των αποφάσεων µε τις οποίες η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιµο ή περιοδική χρηµατική ποινή. Το ικαστήριο δύναται να ακυρώσει, να µειώσει ή να αυξήσει το πρόστιµο ή την περιοδική χρηµατική ποινή που επιβάλλεται. ΘΕΣΗ Τροπολογία 12 Άρθρο 6 παράγραφος 4 ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 14/39

15 ε) εάν επιδιώκει οικονοµική κάλυψη ή επιστροφή τυχόν προστίµων που έχουν επιβληθεί κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6. ΘΕΣΗ Τροπολογία 13 Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο ε ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 15/39

16 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί µεριµνούν για την πρόσβαση της Επιτροπής στις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1. εν επιτρέπεται η επίκληση συµβατικών ρητρών για τον περιορισµό αυτής της πρόσβασης. 1. εν επιτρέπεται η επίκληση ρήτρας σε σύµβαση του αναγνωρισµένου οργανισµού µε τρίτο µέρος ή σε συµφωνία εξουσιοδότησης µε κράτος σηµαίας προκειµένου να περιορισθεί η πρόσβαση της Επιτροπής στις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την αξιολόγηση που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1. ΘΕΣΗ Τροπολογία 14 Άρθρο 9 παράγραφος 1 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 16/39

17 2. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί εξασφαλίζουν στις συµβάσεις τους µε πλοιοκτήτες ή ναυτιλιακούς φορείς για την έκδοση των θεσµοθετηµένων πιστοποιητικών ή πιστοποιητικών κλάσης για ένα πλοίο ότι προϋπόθεση για την εν λόγω έκδοση είναι να µην αντιτεθούν τα τρίτα µέρη στην επιβίβαση των επιθεωρητών της Επιτροπής στο συγκεκριµένο πλοίο για τους σκοπούς του άρθρου 8, παράγραφος Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί εξασφαλίζουν στις συµβάσεις τους µε τρίτα µέρη για την έκδοση των θεσµοθετηµένων πιστοποιητικών ή πιστοποιητικών κλάσης για ένα πλοίο ότι προϋπόθεση για την εν λόγω έκδοση είναι να µην αντιτεθούν τα συγκεκριµένα τρίτα µέρη στην επιβίβαση των κοινοτικών επιθεωρητών στο συγκεκριµένο πλοίο για τους σκοπούς του άρθρου 8, παράγραφος 1. ΘΕΣΗ Τροπολογία 15 Άρθρο 9 παράγραφος 2 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 17/39

18 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί προβαίνουν περιοδικά σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους, µε σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναµίας και προκειµένου να επιτευχθεί εναρµόνιση µε τους κανόνες και τις διαδικασίες και την εφαρµογή τους. Συνεργάζονται µεταξύ τους µε σκοπό να επιτύχουν συνεπή ερµηνεία των διεθνών συµβάσεων, µε την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών σηµαίας. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί συµφωνούν όποτε κρίνεται σκόπιµο επί των τεχνικών και διαδικαστικών όρων υπό τους οποίους αναγνωρίζουν αµοιβαία τα πιστοποιητικά για υλικά, εξοπλισµούς και δοµικά στοιχεία βάσει ισοδύναµων προτύπων, λαµβάνοντας ως σηµείο αναφοράς τα πλέον απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα. ΘΕΣΗ κατά την Coreper της 24ης Τροπολογία 16 Άρθρο 10 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί προβαίνουν περιοδικά σε διαβουλεύσεις προβαίνουν περιοδικά σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους, µε σκοπό τη διατήρηση µεταξύ τους, µε σκοπό τη διατήρηση της ισοδυναµίας και προκειµένου να της ισοδυναµίας και προκειµένου να επιτευχθεί εναρµόνιση µε τους κανόνες επιτευχθεί εναρµόνιση µε τους κανόνες και τις ρυθµίσεις και την εφαρµογή και τις διαδικασίες και την εφαρµογή τους. Συνεργάζονται µεταξύ τους µε τους. Συνεργάζονται µεταξύ τους µε σκοπό να επιτύχουν συνεπή ερµηνεία σκοπό να επιτύχουν συνεπή ερµηνεία των διεθνών συµβάσεων, µε την των διεθνών συµβάσεων, µε την επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών επιφύλαξη των εξουσιών των κρατών σηµαίας. Οι αναγνωρισµένοι σηµαίας. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί συµφωνούν όποτε κρίνεται οργανισµοί συµφωνούν όποτε κρίνεται σκόπιµο επί των τεχνικών και σκόπιµο επί των τεχνικών και διαδικαστικών όρων υπό τους οποίους διαδικαστικών όρων υπό τους οποίους αναγνωρίζουν αµοιβαία τα αντίστοιχα αναγνωρίζουν αµοιβαία τα πιστοποιητικά κλάσης βάσει πιστοποιητικά κλάσης για υλικά, ισοδύναµων προτύπων, λαµβάνοντας εξοπλισµούς και δοµικά στοιχεία βάσει ως σηµείο αναφοράς τα πλέον ισοδυνάµων προτύπων, λαµβάνοντας απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα και ως σηµείο αναφοράς τα πλέον λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τους απαιτητικά και αυστηρά πρότυπα. θαλάσσιους εξοπλισµούς που φέρουν έγκριση τύπου σύµφωνα µε την οδηγία (Το δεύτερο µέρος της τροπολογίας 96/98/EΚ του Συµβουλίου, της 20ής αντιστοιχεί µε το άρθρο 10, εκεµβρίου 1996, σχετικά µε τον παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, στην εξοπλισµό πλοίων 1. κοινή θέση του Συµβουλίου) 1 ΕΕ L 46, , σ. 25. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 18/39

19 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αµοιβαία αναγνώριση δεν µπορεί να συµφωνηθεί για σοβαρούς λόγους ασφάλειας, οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί αναφέρουν ρητώς τους λόγους. Όταν ένας αναγνωρισµένος οργανισµός πιστοποιεί µέσω επιθεωρήσεων ή άλλως ότι το υλικό, ο εξοπλισµός ή ένα δοµικό στοιχείο δεν συµµορφούται µε το πιστοποιητικό του, ο οργανισµός µπορεί να αρνηθεί να δώσει την άδεια για την τοποθέτηση στο πλοίο του εν λόγω υλικού, εξοπλισµού ή δοµικού στοιχείου. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός ενηµερώνει αµέσως τους άλλους αναγνωρισµένους οργανισµούς αναφέροντας τους λόγους άρνησής του. ΘΕΣΗ Τροπολογία 17 Άρθρο 10 παράγραφος 1 δεύτερο και τρίτο εδάφια ιαγράφεται ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 19/39

20 2. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση βάσει ανεξάρτητης µελέτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, το αργότερο στις *, σχετική µε το επίπεδο που επετεύχθη στη διαδικασία εναρµόνισης των κανόνων και των διαδικασιών και µε την αµοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών για υλικά, εξοπλισµούς και δοµικά στοιχεία. * ΕΕ: ηµεροµηνία πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 2. Το αργότερο στις...*, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, βάσει ανεξάρτητης µελέτης ως προς το επίπεδο που επετεύχθη στη διαδικασία εναρµόνισης των κανόνων και των ρυθµίσεων και την αµοιβαία αναγνώριση. Σε περίπτωση µη τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου από τους αναγνωρισµένους οργανισµούς, η Επιτροπή προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο αναγκαία µέτρα. * Τρία έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. ΘΕΣΗ Τροπολογία 18 Άρθρο 10 παράγραφος 2 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 20/39

21 Πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών, ο παραλαµβάνων οργανισµός υποχρεούται να γνωστοποιεί στον παραδίδοντα οργανισµό την ηµεροµηνία έκδοσης των πιστοποιητικών και να επιβεβαιώνει την ηµεροµηνία, τον τόπο και τις ενέργειες που έγιναν για την κάλυψη κάθε καθυστερούµενου ελέγχου, καθυστερούµενης σύστασης και καθυστερηµένης προϋπόθεσης κλάσης. ΘΕΣΗ Τροπολογία 19 Άρθρο 10 παράγραφος 6 τρίτο εδάφιο ιατηρεί την κοινή θέση. Πριν από τη συµπλήρωση των νέων πιστοποιητικών, ο παραλαµβάνων οργανισµός γνωστοποιεί την ηµεροµηνία έκδοσής τους στον παραδίδοντα οργανισµό και του επιβεβαιώνει τις ενέργειες που έγιναν για κάθε εκκρεµή έλεγχο, σύσταση ή προϋπόθεση κλάσης, καθώς και τον τόπο και τις ηµεροµηνίες έναρξης και ικανοποιητικής κατάληξής τους. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 21/39

22 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί συγκροτούν µέχρι τις * και διατηρούν Ανεξάρτητο Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, στον οποίο µπορούν να συµµετέχουν µε συµβουλευτική ιδιότητα οι ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο. * ΕΕ: ηµεροµηνία 24 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 1. Τα κράτη µέλη, από κοινού µε τους αναγνωρισµένους οργανισµούς, συγκροτούν το αργότερο στις...* Επιτροπή Αξιολόγησης σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας EN Οι ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο µπορούν να συµµετέχουν µε συµβουλευτική ιδιότητα στην επιτροπή αυτή. * 18 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. Τροπολογία 20 Άρθρο 11 παράγραφος 1 ΘΕΣΗ 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί συγκροτούν µέχρι τις * και διατηρούν ανεξάρτητο [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης, σύµφωνα µε τις εφαρµοζόµενες διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας, στον οποίο µπορούν να συµµετέχουν µε συµβουλευτική ιδιότητα οι ενδιαφερόµενες επαγγελµατικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον ναυτιλιακό κλάδο. * ΕΕ: [...] 24 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 22/39

23 2. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης διεκπεραιώνει τα εξής καθήκοντα: ΘΕΣΗ Τροπολογία 21 Άρθρο 11 - παράγραφος 2 - εισαγωγική πρόταση 2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης διεκπεραιώνει τα εξής καθήκοντα: 2. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης διεκπεραιώνει τα εξής καθήκοντα: DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 23/39

24 (α) την περιοδική αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, των αναγνωρισµένων οργανισµών σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 ΘΕΣΗ Τροπολογία 22 Άρθρο 11 - παράγραφος 2 - στοιχείο α α) τη ρύθµιση και τη συνεχή αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας των αναγνωρισµένων οργανισµών σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 (α) [...] την συχνή και τακτική αξιολόγηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, των αναγνωρισµένων οργανισµών σύµφωνα µε τα πρότυπα ποιότητας ISO 9001 DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 24/39

25 (β) την πιστοποίηση του συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας των αναγνωρισµένων οργανισµών καθώς και των οργανισµών για τους οποίους έχει ζητηθεί αναγνώριση κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 β) την πιστοποίηση του συστήµατος ποιότητας των αναγνωρισµένων οργανισµών ΘΕΣΗ Τροπολογία 23 Άρθρο 11 - παράγραφος 2 - στοιχείο β ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 25/39

26 (γ) την έκδοση ερµηνειών των διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, ιδίως για να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης και των υποχρεώσεων των αναγνωρισµένων οργανισµών, και γ) την έκδοση δεσµευτικών ερµηνειών των διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων διαχείρισης της ποιότητας, ιδίως για να λαµβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φύσης και των υποχρεώσεων των αναγνωρισµένων οργανισµών και ΘΕΣΗ Τροπολογία 24 Άρθρο 11 - παράγραφος 2 - στοιχείο γ ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 26/39

27 δ) τον σχεδιασµό ατοµικών και συλλογικών συστάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου των αναγνωρισµένων οργανισµών. δ) την έγκριση ατοµικών και συλλογικών συστάσεων για τη βελτίωση των κανόνων, των διαδικασιών και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου των αναγνωρισµένων οργανισµών. ΘΕΣΗ Τροπολογία 25 Άρθρο 11 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ δ) [...] την έγκριση ατοµικών και συλλογικών συστάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών και των µηχανισµών εσωτερικού ελέγχου των αναγνωρισµένων οργανισµών. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 27/39

28 3. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία ικανότητα να δρα µε ανεξαρτησία από τους αναγνωρισµένους οργανισµούς και διαθέτει τα αναγκαία µέσα για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του αποτελεσµατικά και µε βάση τα υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης θεσπίζει τις οικείες µεθόδους εργασίας και τον εσωτερικό του κανονισµό. 3. Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι ανεξάρτητη και διαθέτει τις αναγκαίες αρµοδιότητες προκειµένου να δρα µε αυτονοµία σε σχέση µε τους αναγνωρισµένους οργανισµούς και διαθέτει τα αναγκαία µέσα για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά της αποτελεσµατικά και µε βάση τα υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θεσπίζει τις οικείες µεθόδους εργασίας και τον εσωτερικό της κανονισµό. Τροπολογία 26 Άρθρο 11 παράγραφος 3 ΘΕΣΗ 3. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία ικανότητα να δρα µε ανεξαρτησία από τους αναγνωρισµένους οργανισµούς και διαθέτει τα αναγκαία µέσα για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του αποτελεσµατικά και µε βάση τα υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα. [...] Το Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης θεσπίζει τις [...] µεθόδους εργασίας του και τον εσωτερικό του κανονισµό. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 28/39

29 4. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης καταρτίζει ετήσιο πρόγραµµα εργασίας. Τροπολογία 27 Άρθρο 11 παράγραφος 4 ιαγράφεται Αποδεκτή. ΘΕΣΗ DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 29/39

30 5. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης µπορεί να ζητεί βοήθεια από άλλους εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης της ποιότητας. ιαγράφεται Τροπολογία 28 Άρθρο 11 παράγραφος 5 ΘΕΣΗ 5. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης δύναται να ζητεί βοήθεια από άλλους εξωτερικούς φορείς αξιολόγησης της ποιότητας. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 30/39

31 6. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών της σηµαίας και της Επιτροπής, πλήρεις πληροφορίες για το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του, καθώς και τα πορίσµατα και τις συστάσεις του, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια. 6. Η Επιτροπή Αξιολόγησης παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη, περιλαµβανοµένης της Επιτροπής, πλήρεις πληροφορίες για το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας της, καθώς και τα πορίσµατα και τις συστάσεις της, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια. Τροπολογία 29 Άρθρο 11 παράγραφος 6 ΘΕΣΗ 6. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης παρέχει στα ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των κρατών της σηµαίας και της Επιτροπής, πλήρεις πληροφορίες για το ετήσιο πρόγραµµα εργασίας του, καθώς και τα πορίσµατα και τις συστάσεις του, ιδίως όσον αφορά καταστάσεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφάλεια. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 31/39

32 7. Το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης αξιολογείται περιοδικά από την Επιτροπή. 7. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχεται περιοδικά από την Επιτροπή, η οποία, ενεργώντας σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία στην οποία παραπέµπει το άρθρο 12, παράγραφος 3, µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή Αξιολόγησης να λάβει τα µέτρα που η Επιτροπή κρίνει αναγκαία για να εξασφαλισθεί η πλήρης συµµόρφωση προς την παράγραφο 1. Τροπολογία 30 Άρθρο 11 παράγραφος 7 ΘΕΣΗ 7. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης αξιολογείται περιοδικώς από την Επιτροπή. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 32/39

33 1. Ο παρών κανονισµός µπορεί, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του, να τροποποιείται προκειµένου να ενηµερώνονται τα ελάχιστα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των σχετικών αποφάσεων του ΙΜΟ. ΘΕΣΗ Τροπολογία 31 Άρθρο 13 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο ιατηρεί την κοινή θέση. 1. Ο παρών κανονισµός µπορεί, χωρίς να διευρύνεται το πεδίο εφαρµογής του, να τροποποιείται, σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο στην οποία παραπέµπει το άρθρο 12, παράγραφος 4, προκειµένου να ενηµερώνονται τα ελάχιστα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι, λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των σχετικών αποφάσεων του ΙΜΟ. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 33/39

34 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί πρέπει να έχουν νοµική προσωπικότητα στο κράτος του τόπου τους. Οι λογαριασµοί τους πρέπει να πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές. 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί, προκειµένου να επιτύχουν και να διατηρήσουν την κοινοτική αναγνώριση, πρέπει να έχουν νοµική προσωπικότητα στο κράτος του τόπου τους. Οι λογαριασµοί τους πρέπει να πιστοποιούνται από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές. Τροπολογία 32 Παράρτηµα Ι µέρος Α σηµείο 1 ΘΕΣΗ ιατηρεί την κοινή θέση του σηµείου 1, αλλά τροποποιεί τον τίτλο του Παραρτήµατος Ι. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ Η ΝΑ ΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3) DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 34/39

35 1. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός παρέχει παγκόσµια κάλυψη µε τους αποκλειστικά απασχολούµενους επόπτες του ή, σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, µε αποκλειστικά απασχολούµενους επόπτες άλλων αναγνωρισµένων οργανισµών. 1. Οι αναγνωρισµένοι οργανισµοί παρέχουν παγκόσµια κάλυψη µε το αποκλειστικά απασχολούµενο τεχνικό τους προσωπικό ή, σε δεόντως δικαιολογηµένες περιπτώσεις, µε αποκλειστικά απασχολούµενο τεχνικό προσωπικό άλλων οργανισµών. ΘΕΣΗ Τροπολογία 33 Παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 1 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 35/39

36 8. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρµόζει και να διατηρεί αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα ποιότητας µε βάση τα κατάλληλα µέρη διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων ποιότητας και σύµφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 (φορείς επιθεώρησης) και το πρότυπο EN ISO 9001:2000 (σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας), όπως ερµηνεύονται και πιστοποιούνται από το Σύστηµα Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος Οι οργανισµοί πρέπει να έχουν αναπτύξει, εφαρµόσει και διατηρήσει αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα ποιότητας µε βάση τα κατάλληλα µέρη διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων ποιότητας και σύµφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 (φορείς επιθεώρησης) και το πρότυπο EN ISO 9001:2000, όπως ερµηνεύονται και πιστοποιούνται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 11, παράγραφος 1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πρέπει να διαθέτει αυτονοµία δράσης και, προς τον σκοπό αυτόν, πρέπει να έχει στη διάθεσή της όλα τα απαραίτητα µέσα προκειµένου να µπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα και να παράγει διεξοδικό και συνεχές έργο. Πρέπει να κατέχει Τροπολογία 34 Παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 8 ΘΕΣΗ 8. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός πρέπει να αναπτύσσει, να εφαρµόζει και να διατηρεί αποτελεσµατικό εσωτερικό σύστηµα ποιότητας µε βάση τα κατάλληλα µέρη διεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων ποιότητας και σύµφωνα προς το πρότυπο EN ISO/IEC 17020:2004 (φορείς επιθεώρησης) και το πρότυπο EN ISO 9001:2000 (σύστηµα διαχείρισης της ποιότητας), όπως ερµηνεύονται και πιστοποιούνται από το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης [...] του άρθρου 11, παράγραφος 1. Τροποποιεί το άρθρο 11, παράγραφος 3: 3. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης διαθέτει την αναγκαία ικανότητα να δρα µε ανεξαρτησία από τους αναγνωρισµένους οργανισµούς και DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 36/39

37 ιδιαίτερα εξειδικευµένες και υψηλής ποιότητος τεχνικές γνώσεις και κώδικα δεοντολογίας ο οποίος να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της δράσης των ελεγκτών. διαθέτει τα αναγκαία µέσα για να φέρει σε πέρας τα καθήκοντά του αποτελεσµατικά και µε βάση τα υψηλότερα επαγγελµατικά πρότυπα, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία των προσώπων που εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα. Το [...] Γραφείο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Πιστοποίησης θεσπίζει τις [...] µεθόδους εργασίας του και τον εσωτερικό του κανονισµό. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 37/39

38 9. Οι κανόνες και οι διαδικασίες του αναγνωρισµένου οργανισµού εφαρµόζονται κατά τρόπο ώστε ο οργανισµός να µπορεί πάντοτε, βασιζόµενος στη δική του άµεση γνώση και κρίση, να δηλώνει αξιόπιστα και αντικειµενικά την ασφάλεια των πλοίων µε πιστοποιητικά κλάσης, βάσει των οποίων µπορούν να εκδοθούν θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά. 9. Οι κανόνες και οι ρυθµίσεις των οργανισµών εφαρµόζονται κατά τρόπο ώστε οι οργανισµοί να µπορούν πάντοτε, βασιζόµενοι στη δική τους άµεση γνώση και κρίση, να δηλώνουν αξιόπιστα και αντικειµενικά την ασφάλεια των πλοίων µε πιστοποιητικά κλάσης, βάσει των οποίων µπορούν να εκδοθούν θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά. ΘΕΣΗ Τροπολογία 35 Παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 9 ιατηρεί την κοινή θέση. DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 38/39

39 5. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός, οι επόπτες και το τεχνικό προσωπικό του ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των ναυπηγείων, των προµηθευτών εξοπλισµών και των πλοιοκτητών, περιλαµβανοµένων των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, των αδειών, της τεχνογνωσίας ή κάθε είδους γνώσεων, η χρησιµοποίηση των οποίων προστατεύεται νοµικά σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο Προτεινόµενο νέο κείµενο Παράρτηµα Ι µέρος Β σηµείο 5 ΘΕΣΗ 5. Ο αναγνωρισµένος οργανισµός, οι επόπτες και το τεχνικό προσωπικό του ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας των ναυπηγείων, των προµηθευτών εξοπλισµών και των πλοιοκτητών, περιλαµβανοµένων των διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, των αδειών, της τεχνογνωσίας ή κάθε είδους γνώσεων, η χρήση των οποίων προστατεύεται νοµικά σε διεθνές ή εθνικό επίπεδο DT\750160_COD(2005)0237B_.doc 39/39

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μάρτιος 2015 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekapty.gr www.ekapty.gr σελ.2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007

ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 21.9.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 247/21 ΟΔΗΓΙΑ 2007/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 για τροποποίηση της οδηγίας 90/385/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. 31.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 348/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1235/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.183(Ι)/2004 E.E. Παρ. 1(1) 3289 Ν. 183(Ι)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44)

27 Σεπτεμβρίου 2011. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA BS 2011 116 τελικό 27 Σεπτεμβρίου 2011 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εσωτερική διακυβέρνηση (GL 44) Λονδίνο, 27 Σεπτεμβρίου 2011 1 Κατευθυντήριες γραμμές της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα

ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 1990L0385 EL 11.10.2007 003.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185

31989L0106. κή έκδοση: Κεφάλαιο 13 τόµος 17 σ. 0185 31989L0106 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης εκεµβρίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1. ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 1993L0042 EL 11.10.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 93/42/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 1993 περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004.

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 7ης Απριλίου 2004. 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 145/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 255/22 Ο ΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 29ης Νοεμβρίου 2010. L 348/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.12.2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/84/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Δεκεμβρίου 2010 για την τροποποίηση, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση,

Διαβάστε περισσότερα

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1

Tεύχος 09/1 Έκδοση 1 ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Αναστασία Ασημακοπούλου Αρχιμηχανικός Υπηρεσίας Γραμμής Παρουσίαση του Π.Δ.160/2007 (εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 209(Ι)/2012 209(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟ Προοίμιο. Εφημερίδα της ΕΕ: L 174, 01.07.2011,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2014 COM(2014) 5 final 2014/0032 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους που εφαρμόζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2008 (OR. en) 15647/07 ιοργανικός φάκελος: 2006/0197 (COD) EIT 23 EDUC 215 RECH 395 COMPET 406 CODEC 1334 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Κοινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα