HΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣΕΥΡΠΑΪΚΗΣΕΝΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣΕΥΡΠΑΪΚΗΣΕΝΣΗΣ"

Transcript

1 ConseilUE PUBLIC

2 HΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣΕΥΡΠΑΪΚΗΣΕΝΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ Η στρατηγικήδέσευσητηςευρωπαϊκήςένωσης: Νακαταπολεηθείσυνολικάητροοκρατίαεπαράλληλοσεβασότων ανθρωπίνωνδικαιωάτων, καινακαταστείηευρώπηασφαλέστερη,επιτρέπονταςέτσιστουςπολίτεςτηςναζουν σειαπεριοχήελευθερίας,ασφάλειαςκαιδικαιοσύνης 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 2 DGH2 EL

3 HαντιτροοκρατικήστρατηγικήτηςΕΕκαλύπτειτέσσεριςτοείς δράσης σταπλαίσιατηςστρατηγικήςδέσευσήςτης: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ Νακαταπολεηθείσυνολικάητροοκρατίαεπαράλληλοσεβασότων ανθρωπίνωνδικαιωάτωνκαι νακαταστείηευρώπηασφαλέστερη,επιτρέπονταςέτσιστουςπολίτεςτηςναζουνσείαπεριοχή ελευθερίας,ασφάλειαςκαιδικαιοσύνης ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ Πρόληψη τηςστροφής προςτηντροοκρατία ετηναντιετώπισητων θεελιακώνπαραγόντων καιαιτίωνπουοδηγούν στηριζοσπαστικοποίηση καιτηστρατολόγηση, στηνευρώπηκαιδιεθνώς Προστασίατουκοινούκαι τωνυποδοώνκαιείωση τηςτρωτότητάςαςσε επιθέσεις, περιλαβανοένουέσω τηςβελτίωσηςτης ασφάλειαςτωνσυνόρων, τωνεταφορώνκαιτων υποδοώνζωτικής σηασίας ιενέργεια ερευνώνγια τροοκράτεςκαικαταδίωξή τουςστοεσωτερικότων ευρωπαϊκώνσυνόρωνκαι πέραναυτώνπαρεπόδιση τωνσχεδίων,τωνταξιδιών καιτωνεπικοινωνιώντους παρακώλυσητωνδικτύων υποστήριξηςδιακοπήτης χρηατοδότησηςκαιτης πρόσβασηςσευλικάγιατη διενέργειαεπιθέσεων,και προσαγωγήτων τροοκρατώνστηδικαιοσύνη Προετοιασία ας,ε πνεύααλληλεγγύης,για τηδιαχείρισηκαιτην ελαχιστοποίησητων συνεπειώναπό τροοκρατικέςεπιθέσεις, ετηβελτίωσητων ικανοτήτωναντιετώπισής τουςταεπακόλουθα,ο συντονισόςτης αντίδρασηςκαιη αντιετώπισητων αναγκώντωνθυάτων 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 3 DGH2 EL

4 Τα κράτηέληέχουντηνπρωταρχικήευθύνηγιατηνκαταπολέησητης τροοκρατίας,καιηεε πορείναπροσφέρειπροστιθέενηαξίαετέσσεριςκυρίωςτρόπους Η ΕΥΡΠΑΪΚΗΕΝΣΗΠΑΡΕΧΕΙΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΑΞΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΘΝΤΑΣ ΤΗ ΙΕΘΝΗΣΥΜΠΡΑΞΗ Χρήση τωνβέλτιστων πρακτικών,καιανταλλαγή γνώσεωνκαιεπειριών προκειένουνα βελτιωθούνοιεθνικές ικανότητεςγιατην πρόληψη,τηνπροστασία, τηνκαταδίωξηκαιτην αντίδρασηστην τροοκρατία, συπεριλαβανοένου έσωτηςβελτίωσηςτης συγκέντρωσηςκαι ανάλυσηςγενικώνκαι ειδικώνπληροφοριών Συνεργασία γιατηνασφαλή ανταλλαγήπληροφοριών εταξύκρατώνελώνκαι θεσικώνοργάνων. ηιουργίακαιαξιολόγηση ηχανισώνπουνα διευκολύνουντη συνεργασία συπεριλαβανοένηςτης συνεργασίαςεταξύ αστυνοικώνκαι δικαστικώναρχών,ετη θέσπισηνοοθεσίας εφόσονείναιαναγκαίοκαι σκόπιο. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ Εξασφάλιση σεεπίπεδο ΕΕτηςικανότητας κατανόησηςκαιλήψης συλλογικώνέτρων πολιτικήςαντίδρασηςσε τροοκρατικέςαπειλές, καικαλύτερηδυνατή αξιοποίησητης ικανότηταςτωνοργάνων τηςεε περιλαβανοένηςτης Ευρωπόλ,της EUROJUST,της Υπηρεσίαςιαχείρισης τωνσυνόρων,του MIC καιτουκέντρου Επιχειρήσεων(SITCEN) Συνεργασία εάλλους πέραντηςεε,ιδίωςετα ΗνωέναΈθνη,άλλους διεθνείςοργανισούςκαι βασικέςτρίτεςχώρες,ε στόχοτηνεβάθυνσητης διεθνούςκοινής αντίληψης,τηδηιουργία ικανότηταςκαιτην ενίσχυσητης αντιτροοκρατικής συνεργασίας ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 4 DGH2 EL

5 Η ΕΕθαπρέπειναεπιδιώκειτουςστόχουςτηςεδηοκρατικόκαιυπεύθυνο τρόπο. ΟπολιτικόςέλεγχοςτηςΣτρατηγικήςκαιητακτικήπαρακολούθησήτηςθαείναι βασικήςσηασίας: ΕΥΡΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΑΛΟΓΟΣΥΨΗΛΟΥΕΠΙΠΕΟΥΓΙΑΤΗΝΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΤΗΣΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡCΠΑΪΚΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟG ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣυνάντησηιαφοράανάΠροεδρίαγιατηδιασφάλισητηςδιοργανικήςδιακυβέρνησης ΠαρακολούθησηαπότηνΕΜΑτηςπροόδουόσοναφοράτηΣτρατηγική ετακτικήπαρακολούθησητωνεπόενωνενεργειώνκαιενηέρωση απότονσυντονιστήαντιτροοκρατικήςράσηςκαιτηνεπιτροπή ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 5 DGH2 EL

6 ΗΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΤΗΣΕΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑBΙΞΗ ΑΝΤΙBΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗBΕΣΜΕΥΣΗ Νακαταπολε ηθείσυνολικάητρο οκρατίασυνολικά επαράλληλοσεβασ ότων ανθρωπίνωνδικαιω άτων,καινακαταστείηευρώπηασφαλέστερη,επιτρέπονταςέτσιστους πολίτεςτηςναζουνσε ιαπεριοχήελευθερίας,ασφάλειαςκαιδικαιοσύνης ΕΙΣΑΓΓΗ 1. Ητρο$οκρατίααποτελείαπειλήγιαόλατακράτηκαιόλουςτουςλαούς.Συνιστάσοβαρή απειλήγιατηνασφάλειά$ας,γιατιςαξίεςτωνδη$οκρατικώνκοινωνιών$αςκαιγιατα δικαιώ$ατακαιτιςελευθερίεςτωνπολιτών$ας,ιδίωςκαθώςστοχεύειαδιακρίτωςαθώους ανθρώπους.ητρο$οκρατίαείναιεγκλη$ατικήκαιαδικαιολόγητηυπόοποιεσδήποτε συνθήκες. 2. ΗΕυρωπαϊκήΈνωσηαποτελείένανολοένακαιπιοανοικτόχώροδραστηριοτήτων,στο οποίοοιεσωτερικέςκαιοιεξωτερικέςπτυχέςτηςασφάλειαςείναιαλληλένδετες.είναιένας χώροςαυξανό$ενηςαλληλεξάρτησης,πουεπιτρέπειτηνελεύθερηκυκλοφορίαπροσώπων, ιδεών,τεχνολογιώνκαιπόρων.είναιέναπεριβάλλοντουοποίουκάνουνκατάχρησηοι τρο$οκράτεςπροκει$ένουναεπιτύχουντουςστόχουςτους.στοπλαίσιοαυτό,γιατην καταπολέ$ησητηςτρο$οκρατίαςείναιαπαραίτητηησυντονισ$ένηκαισυλλογικήευρωπαϊκή δράση$επνεύ$ααλληλεγγύης. 3. Οιτέσσεριςπυλώνεςτηςαντιτρο$οκρατικήςστρατηγικήςτηςΕΕNπρόληψη,προστασία, καταδίωξηκαιαντίδρασηnσυνιστούν$ιασυνολικήκαιαναλογικήαντίδρασηστηδιεθνή τρο$οκρατικήαπειλή.ηστρατηγικήαπαιτείπροσπάθειασεεθνικό,ευρωπαϊκόκαιδιεθνές επίπεδογιατη$είωσητηςτρο$οκρατικήςαπειλήςκαιτηςτρωτότητάς$αςσεεπιθέσεις.η Στρατηγικήκαθορίζειτουςστόχους$αςγιατηνπρόληψητηςστρατολόγησηςνέων τρο$οκρατών,γιατηβελτίωσητηςπροστασίαςδυνητικώνστόχων,γιατηδιενέργειαερευνών για$έλητωνυφιστα$ένωνδικτύωνκαικαταδίωξήτουςκαιγιατηβελτίωσητηςικανότητάς $αςγιααντίδρασηκαιαντι$ετώπισητωνσυνεπειώναπότρο$οκρατικέςεπιθέσεις.η Στρατηγικήαυτήπροχωράστηνεπό$ενηφάσητουπρογρά$$ατοςεργασιώνπου καθορίστηκεστοευρωπαϊκόσυ$βούλιοτουμαρτίου2004ωςαποτέλεσ$ατωνβο$βιστικών επιθέσεωνστημαδρίτη /4/05REV4 ΓΓ/ακι 6

7 4. Κοινόοριζόντιοση$είοκαιστουςτέσσεριςπυλώνεςτηςΣτρατηγικήςτηςΈνωσηςαποτελείο ρόλοςτηςένωσηςανάτονκόσ$ο.όπωςκαθορίζεταιστηνευρωπαϊκήστρατηγική Ασφαλείας,$ετηνεξωτερικήδράσητηςηΕυρωπαϊκήΈνωσηαναλα$βάνειτηνευθύνηνα συ$βάλειστηνπαγκόσ$ιαασφάλειακαιστηνοικοδό$ησηενόςασφαλέστερουκόσ$ου. Ενεργώνταςδια$έσουκαισεσυνεργασία$εταΗνω$έναΈθνηκαιάλλουςδιεθνείςή περιφερειακούςοργανισ$ούς,ηεεθαεργασθείγιατηνεπίτευξηδιεθνούςκοινήςαντίληψης καιγιατηνπροώθησηδιεθνώνπροτύπωνγιατηνκαταπολέ$ησητηςτρο$οκρατίας.ηεεθα προωθήσειτιςπροσπάθειεςσταηνω$έναέθνηγιατηνανάπτυξη$ιαςσυνολικής στρατηγικήςγιατηνκαταπολέ$ησητηςτρο$οκρατίας.ησυνέχισητηςαντι$ετώπισηςτης αντιτρο$οκρατίαςωςυψηλήςπροτεραιότηταςστονδιάλογο$εβασικέςχώρεςεταίρους, περιλα$βανο$ένωντωνηπα,θααποτελέσειεπίσηςκεντρικό$έροςτηςευρωπαϊκής προσέγγισης. 5. %εδο$ένουότιηση$ερινήδιεθνήςτρο$οκρατικήαπειλήεπηρεάζεικαιέχειτιςρίζεςτηςσε πολλά$έρητουκόσ$ουέξωαπότηνεε,θαείναιζωτικήςση$ασίαςησυνεργασία$ετρίτες χώρεςπροτεραιότηταςκαιηπαροχήβοήθειαςσεαυτές,συ$περιλα$βανο$ένηςτηςβόρειας Αφρικής,τηςΜέσηςΑνατολήςκαιτηςΝοτιοανατολικήςΑσίας.Τέλος,στοιχείακαίριας ση$ασίαςτηςστρατηγικής,θαείναιηπροσπάθειαγιατηνεπίλυσησυγκρούσεωνκαιγιατην προώθησητηςχρηστήςδιακυβέρνησηςκαιτηςδη$οκρατίας,ως$έροςτουδιαλόγουκαιτης συ$$αχίας$εταξύπολιτισ$ώνκαιθρησκευτικώνδογ$άτων,ώστενααντι$ετωπιστούντα κίνητρακαιοιδιαρθρωτικοίπαράγοντεςπουενισχύουντηνριζοσπαστικοποίηση. ΠΡΟΛΗΨΗ 6. Προκει$ένουναπροληφθείηστροφήατό$ωνπροςτηντρο$οκρατίακαιναανακοπείη ε$φάνισηνέαςγενιάςτρο$οκρατών,ηεεσυ$φώνησεγια$ιασυνολικήστρατηγικήκαι πρόγρα$$αδράσηςγιατηνκαταπολέ$ησητηςριζοσπαστικοποίησηςκαιτηςστρατολόγησης στηντρο$οκρατία.ηστρατηγικήαυτήεπικεντρώνεταιστηνκαταπολέ$ησητης ριζοσπαστικοποίησηςκαιτηςστρατολόγησηςσετρο$οκρατικέςο$άδεςόπωςηαλκάιντα καιοιο$άδεςτιςοποίεςε$πνέει,δεδο$ένουότιοτύποςαυτόςτρο$οκρατίαςαντιπροσωπεύει σή$ερατηνκυριότερηαπειλήγιατηνένωσηωςσύνολο. 7. Ητρο$οκρατίαδεν$πορείποτέναδικαιολογηθεί.%εν$πορούνναυπάρχουνδικαιολογίεςή ατι$ωρησίαγιατρο$οκρατικέςπράξεις.ησυντριπτικήπλειοψηφίατωνευρωπαίων, ανεξάρτητααπόπεποιθήσεις,δεναποδέχεταιτιςεξτρε$ιστικέςιδεολογίες.ακό$ηκαι$εταξύ τωνολιγάριθ$ωνεκείνωνατό$ωνπουτιςαποδέχονται,λίγοι$όνοναπόαυτούςστρέφονται τελικάστηντρο$οκρατία.ηαπόφασηγιαανά$ιξησετρο$οκρατικέςδραστηριότητες ποικίλλειαπόάτο$οσεάτο$ο,$ολονότιτακίνητραγια$ιατέτοιααπόφασηείναισυχνά παρό$οια.πρέπειναπροσδιορίσου$εκαινακαταπολε$ήσου$ετις$εθόδους,την προπαγάνδακαιτιςσυνθήκεςυπότιςοποίεςορισ$έναάτο$αστρέφονταιστηντρο$οκρατία /4/05REV4 ΓΓ/ακι 7

8 8. Τοέργοτηςκαταπολέ$ησηςτηςριζοσπαστικοποίησηςκαιτηςστρατολόγησηςστην τρο$οκρατίαεναπόκειταικατάπρώτονκαικύριοστακράτη$έλη,σεεθνικό,περιφερειακό καιτοπικόεπίπεδο.vστόσο,ηπροσπάθειατηςεεστοντο$έααυτόν,περιλα$βανο$ένηςτης συνεισφοράςτηςευρωπαϊκήςεπιτροπής,$πορείναπαράσχειέναση$αντικόπλαίσιοπουνα βοηθήσειτονσυντονισ$ότωνεθνικώνπολιτικών,τηνανταλλαγήπληροφοριώνκαιτον καθορισ$όορθώνπρακτικών.αλλάηαντι$ετώπισηαυτήςτηςπρόκλησηςυπερβαίνειτις δυνά$ειςτωνκυβερνήσεων$όνωντους,καιθααπαιτήσειτηνπλήρησυ$$ετοχήτων πληθυσ$ώνστηνευρώπηκαιπέρααπότηνευρώπη. 9. Υπάρχουνπρακτικάβή$αταταοποίαέναάτο$οπρέπεινακάνειώστεναανα$ιχθείσε τρο$οκρατικέςδραστηριότητες.ηδυνατότητακάποιουναθέτειτιςιδέεςτουσεεφαρ$ογή έχειενισχυθείσε$εγάλοβαθ$όαπότηνπαγκοσ$ιοποίηση:ηευκολίαστηνπραγ$ατοποίηση ταξιδιών,στη$εταφοράχρη$άτωνκαιστηνεπικοινωνίαnσυ$περιλα$βανο$ένου$έσωτου %ιαδικτύουnσυνεπάγονταιευχερέστερηπρόσβασησεριζοσπαστικέςιδέεςκαικατάρτιση. Πρέπειναστοχεύου$εαυτέςτιςσυ$περιφορές,π.χ.$έσωτηςτοπικήςαστυνό$ευσηςκαιτης παρακολούθησηςταξιδιώνσεζώνεςσυγκρούσεων.χρειαζό$αστεεπίσηςτηνπαρακώλυση αυτήςτηςσυ$περιφοράς,$ετονπεριορισ$ότωνδραστηριοτήτωντωνατό$ωνεκείνωνπου διαδρα$ατίζουνρόλοστηριζοσπαστικοποίηση,$ετηνπρόληψητηςπρόσβασηςστην εκπαίδευσητρο$οκρατών,$ετηδη$ιουργίαισχυρούνο$ικούπλαισίουώστενα προλα$βάνεταιηυποκίνησητέτοιωνδραστηριοτήτωνκαιηστρατολόγηση,και$ετην εξέτασητρόπωνώστεναπαρε$ποδίζεταιηστρατολόγησητρο$οκρατών$έσωτου %ιαδικτύου. 10. Ηδιάδοση$ιαςιδιαίτερηςκαιεξτρε$ιστικήςαντίληψηςγιατονκόσ$οοδηγείορισ$ένα άτο$αστοναεξετάζουνκαιναδικαιολογούντηβία.γιαπαράδειγ$α,σταπλαίσιατουπλέον πρόσφατουκύ$ατοςτρο$οκρατίας,οπυρήναςτουπροβλή$ατοςέγκειταιστη διαστρεβλωτικήπροπαγάνδα$ετηνοποίαοιανάτονκόσ$οσυγκρούσειςπαρουσιάζονταιως υποτιθέ$ενηαπόδειξητηςσύγκρουσης$εταξύτης%ύσηςκαιτουισλά$.προκει$ένουνα αντι$ετωπιστούναυτάταπροβλή$ατα,θαπρέπειναεξασφαλίσου$εότιοιφωνέςτης $ετριοπαθούςκοινήςγνώ$ηςθαεπικρατήσουνέναντιεκείνωντουεξτρε$ισ$ού,$ετη δραστηριοποίησητηςκοινωνίαςτωνπολιτώνκαιτωνθρησκευτικώνο$άδωνπου απορρίπτουντιςιδέεςτωντρο$οκρατώνκαιτωνεξτρε$ιστώνπουυποκινούντηβία.καιθα πρέπεινααρθρώσου$εκαινα$εταφέρου$ετο$ήνυ$ά$ας$εαποτελεσ$ατικότεροτρόπο ώστενααλλάξειηαντίληψηγιατιςεθνικέςκαιτιςευρωπαϊκέςπολιτικές.θαπρέπειεπίσης ναεξασφαλίσου$εότιοιπολιτικές$αςδενθαενεργούνδιχαστικά.τούτοθαβοηθηθείαπό τηνανάπτυξη$ιαςφρασεολογίας$ηφορτισ$ένηςσυναισθη$ατικά /4/05REV4 ΓΓ/ακι 8

9 11. Υπάρχουνορισ$ένεςκοινωνικέςσυνθήκεςοιοποίες$πορούνναδη$ιουργήσουνένα περιβάλλοντοοποίοναδιευκολύνειτηριζοσπαστικοποίησηορισ$ένωνατό$ων.οισυνθήκες αυτέςπεριλα$βάνουντηνκακήήαυταρχικήδιακυβέρνηση,τονταχύαλλάανεξέλεγκτο εκσυγχρονισ$ό,καιτηνέλλειψηπολιτικώνήοικονο$ικώνπροοπτικώνκαιεκπαιδευτικών δυνατοτήτων.στοεσωτερικότηςένωσηςοιπαράγοντεςαυτοίδενείναιγενικάπαρόντες, αλλάσε$ε$ονω$ένατ$ή$ατατουπληθυσ$ούενδέχεταιναυπάρχουν.γιανα αντι$ετωπίσου$ετούτο,θαπρέπειεκτόςτηςένωσηςναπροωθήσου$ε$ε$εγαλύτερη αποφασιστικότητατηχρηστήδιακυβέρνηση,ταανθρώπιναδικαιώ$ατα,τηδη$οκρατία καθώςεπίσηςκαιτηνεκπαίδευσηκαιτηνοικονο$ικήευη$ερία,καιναενεργοποιηθού$εγια τηνεπίλυσησυγκρούσεων.επίσηςθαπρέπειναστοχεύου$εστηναντι$ετώπισητων ανισοτήτωνκαιτωνδιακρίσεωνεκείόπουαυτέςυπάρχουνκαιστηνπροώθησητου διαπολιτισ$ικούδιαλόγουκαιτης$ακροπρόθεσ$ηςενσω$άτωσηςεφόσονχρειάζεται. 12. Ηριζοσπαστικοποίησηκαιηστρατολόγησηαποτελούνδιεθνέςφαινό$ενο.Πολλάείναι εκείναπου$πορού$ενακάνου$ε$ετουςυπερπόντιουςεταίρους$αςώστενατους βοηθήσου$εστηνκαταπολέ$ησητηςριζοσπαστικοποίησης,συ$περιλα$βανο$ένου$έσω προγρα$$άτωνσυνεργασίας$ετρίτεςχώρεςκαιβοήθειαςπροςαυτέςκαι$έσωτης συνεργασίαςσταπλαίσιαδιεθνώνοργανισ$ών. 13. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Πρόληψη»είναι: Ηανάπτυξηκοινώνπροσεγγίσεων$εστόχοτιςπροβλη$ατικέςσυ$περιφορέςκαι τηναντι$ετώπισήτους,καιιδίωςτηςκατάχρησηςτου%ιαδικτύου, Ηαντι$ετώπισητηςυποκίνησηςκαιστρατολόγησηςσεβασικήςση$ασίαςείδη περιβάλλοντος,όπωςγιαπαράδειγ$ατιςφυλακέςκαιτουςτόπουςθρησκευτικής εκπαίδευσηςήλατρείας,ιδίως$έσωτηςεφαρ$ογήςνο$οθεσίαςγιατον χαρακτηρισ$όαυτώντωνσυ$περιφορώνωςεγκλη$άτων, Ηανάπτυξηενη$ερωτικήςκαιεπικοινωνιακήςστρατηγικήςώστεναεπεξηγούνται καλύτεραοιπολιτικέςτηςεε, Ηπροώθησητηςχρηστήςδιακυβέρνησης,τηςδη$οκρατίας,τηςεκπαίδευσηςκαι τηςοικονο$ικήςευη$ερίας$έσωπρογρα$$άτωνπαροχήςβοήθειαςαπότην Κοινότητακαιτακράτη$έλη, Ηανάπτυξηδιαπολιτισ$ικούδιαλόγουεντόςκαιεκτόςτηςΈνωσης, Ηανάπτυξηφρασεολογίας$ησυναισθη$ατικάφορτισ$ένηςγιατησυζήτησηαυτών τωνθε$άτων, Ησυνέχισητηςέρευναςκαιηανταλλαγήαναλύσεωνκαιε$πειριώνγιατηνπρόοδο τηςεκ$έρους$αςκατανόησηςαυτώντωνπροβλη$άτωνκαιγιατηνανάπτυξη πολιτικώναντίδρασης /4/05REV4 ΓΓ/ακι 9

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 14. Ηπροστασίααποτελείβασικότ$ή$ατηςαντιτρο$οκρατικήςστρατηγικής$ας.Πρέπεινα ενισχύσου$ετηνά$υνασεβασικούςστόχους,καθιστώνταςτουςστόχουςλιγότερο ευάλωτουςσεεπιθέσειςκαθώςεπίσηςκαι$ειώνονταςτιςεπιπτώσειςπουθασυνεπάγεται$ια επίθεση. 15. Μολονότιτακράτη$έληέχουντηνπρωταρχικήευθύνηγιατηβελτίωσητηςπροστασίαςτων βασικώνστόχων,ηαλληλεξάρτησητηςσυνοριακήςασφάλειας,των$εταφορώνκαιάλλων διασυνοριακώνυποδο$ώναπαιτούντηνανάληψηαποτελεσ$ατικήςσυλλογικήςδράσηςτης ΕΕ.Σετο$είςόπουυφίστανταικαθεστώταασφαλείαςσεενωσιακόεπίπεδο,όπωςείναιη ασφάλειατωνσυνόρωνκαιτων$εταφορών,ηεεκαιηευρωπαϊκήεπιτροπήιδίωςέχουν διαδρα$ατίσειση$αντικόρόλογιατηναναβάθ$ισητωνπροτύπωνασφαλείας.ηπεραιτέρω συνεργασία$εταξύτωνκρατών$ελών,$ετηνπαροχήστήριξηςαπόταευρωπαϊκάθεσ$ικά όργανα,θαδη$ιουργήσειέναση$αντικόπλαίσιο$έσαστοοποίοτακράτη$έληθα$πορούν νασυντονίζουντιςπολιτικέςτους,ναανταλλάσσουνπληροφορίεςσχετικά$ετα$έτρα αντίδρασηςπουαναπτύσσονταισεεθνικόεπίπεδο,νακαθορίζουνορθέςπρακτικέςκαινα συνεργάζονταιγιατηνανάπτυξηνέωνιδεών. 16. Χρειαζό$αστεναενισχύσου$ετηνπροστασίατωνεξωτερικώνσυνόρων$αςώστενα καταστείδυσχερέστερογιαγνωστούςτρο$οκράτεςήυπόπτουςτρο$οκρατίαςναεισέρχονται ήναδρουνστοεσωτερικότηςένωσης.οιτεχνολογικέςβελτιώσειςτόσογιατη συγκέντρωσηόσοκαιγιατηνανταλλαγήδεδο$ένωνγιατουςεπιβάτες,καιηπροσθήκη βιο$ετρικώνπληροφοριώνσταέγγραφαταυτότηταςκαιταταξιδιωτικάέγγραφα,θα αυξήσουντηναποτελεσ$ατικότητατωνελέγχωνστασύνορά$αςκαιθααυξήσουντο αίσθη$αασφαλείαςτωνπολιτών$ας.ηευρωπαϊκήυπηρεσία%ιαχείρισηςτωνσυνόρων (FRONTEX)θαέχειένανρόλοναδιαδρα$ατίσειστηνπαροχήαξιολόγησηςκινδύνωνως $έροςτωνπροσπάθειαςγιατηνενίσχυσητωνελέγχωνκαιτηςεποπτείαςσταεξωτερικά σύνορατηςεε.ηδη$ιουργίατουσυστή$ατοςπληροφοριώνγιατιςθεωρήσειςκαιη δεύτερηγενεάτουσυστή$ατοςπληροφοριώνσένγκενθαεξασφαλίσουνστιςαρχές$αςτη δυνατότηταανταλλαγήςπληροφοριώνκαιπρόσβασηςσεαυτέςκαθώςκαι,ενανάγκη,τη δυνατότηταάρνησηςεισόδουστοχώροτουσένγκεν. 17. Πρέπειεπίσηςναεργαστού$εσυλλογικάγιατηναναβάθ$ισητωνπροτύπωνασφαλείαςστις $εταφορές.πρέπειναενισχύσου$ετηνπροστασίατωναερολι$ένωνκαιτωνθαλάσσιων λι$ένωνκαιτουςκανόνεςασφαλείαςτωναεροσκαφώνγιατηναποτροπήτρο$οκρατικών επιθέσεων,καθώςκαινααντι$ετωπίσου$ετατρωτάση$είαστιςεγχώριεςκαιτιςυπερπόντιες $εταφορές.τα$έτρααυτάθααναπτυχθούν$εσυνδυασ$όειδικώναξιολογήσεωντηςαπειλής καιτηςτρωτότητας,$ετηνεφαρ$ογήτηςσυ$φωνη$ένηςνο$οθεσίαςτηςεεγιατην ασφάλειαστιςαεροπορικέςκαιτιςθαλάσσιες$εταφορές,και$ετηνεπίτευξησυ$φωνίαςγια 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 10

11 $ιααναθεωρη$ένηνο$οθεσίατηςεεσχετικά$ετηνασφάλειαστιςαεροπορικές$εταφορές. Υπάρχειεπίσηςπεδίογιατησυνεργασίαώστενααυξηθείηοδικήκαιησιδηροδρο$ική ασφάλεια.γιατηστήριξητηςπροσπάθειαςσεόλουςαυτούςτουςτο$είς,ηπολιτικήέρευνας καιανάπτυξηςτηςεε,συ$περιλα$βανο$ένωντωνπρογρα$$άτωνε&ατηςευρωπαϊκής Επιτροπήςθαπρέπειναεξακολουθήσουνναπεριλα$βάνουνέρευναγιατιςπτυχέςασφαλείας πουσυνδέονται$ετηντρο$οκρατία. 18. Η$είωσητηςτρωτότηταςτωνζωτικήςση$ασίαςυποδο$ώνστηνΕυρώπηαπέναντισευλικές ήηλεκτρονικέςεπιθέσειςείναικαίριαςση$ασίας.γιατηνπεραιτέρωενίσχυσητης προστασίας$ας,συ$φωνήσα$ενακαταρτίσου$εέναπρόγρα$$αεργασιών$εστόχοτη βελτίωσητηςπροστασίαςτωνυποδο$ώνζωτικήςση$ασίαςστηνευρώπη.θασυνεχίσου$ε ναεργαζό$αστεγιατονσκοπόαυτόν,αναπτύσσοντας$ιαπροσέγγισηπερίεπικινδυνότητας πουνααναγνωρίζειτηναπειλήαπότηντρο$οκρατίαωςπροτεραιότητα. 19. Πρέπειεπίσηςναεξασφαλίσου$εότιησυλλογική$αςπροσπάθεια,καιιδίωςοιερευνητικές προσπάθειεςτηςεε,θασυ$βάλουνστηνανάπτυξη$εθοδολογιώνγιατηνπροστασίαχώρων όπουσυγκεντρώνονταιπλήθηκαιάλλωνευάλωτωνστόχων,απόεπιθέσεις. 20. Σεδιεθνέςεπίπεδο,πρέπεινασυνεργαστού$ε$εεταίρουςκαι$εδιεθνείςοργανισ$ούςγια τηνασφάλειατων$εταφορώνκαιγιατη$ηδιάδοσηπυρηνικών,ακτινοβόλων,βιολογικών καιχη$ικώνυλικώνκαιφορητώνόπλωνκαιελαφρούοπλισ$ού,καθώςκαιγιατηνπαροχή τεχνικήςσυνδρο$ήςγιαπροστατευτικήδιασφάλισησετρίτεςχώρεςπροτεραιότηταςως συστατικόστοιχείοτωνευρύτερωνπρογρα$$άτων$αςτεχνικήςβοήθειας. 21. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Προστασία»είναι: Ηπραγ$ατοποίησηβελτιώσεωνγιατηνασφάλειατωνδιαβατηρίωντηςΕΕ$έσω τηςεισαγωγήςτωνβιο$ετρικώνδεδο$ένων, Ηδη$ιουργίατουΣυστή$ατοςΠληροφοριώνγιατιςΘεωρήσεις(VIS)καιτης δεύτερηςγενεάςτουσυστή$ατοςπληροφοριώνσένγκεν(sisii), Η$έσωτηςΥπηρεσίας%ιαχείρισηςτωνΣυνόρων(FRONTEX)αποτελεσ$ατική ανάλυσηκινδύνωνγιαταεξωτερικάσύνορατηςεε, Ηεφαρ$ογήσυ$φωνη$ένωνκοινώνπροτύπωνγιατηνασφάλειατηςπολιτικής αεροπορίας,τωνλι$ένωνκαιτωνθαλάσσιων$εταφορών, Ηεπίτευξησυ$φωνίαςγιαέναευρωπαϊκόπρόγρα$$αγιατηνπροστασίατων υποδο$ώνζωτικήςση$ασίας, ΗκαλύτερηδυνατήαξιοποίησητωνερευνητικώνδραστηριοτήτωνστηνΕΕκαισε κοινοτικόεπίπεδο /4/05REV4 ΓΓ/ακι 11

12 ΚΑΤΑBΙΞΗ 22. Θαπροχωρήσου$εσεπεραιτέρωενίσχυσηκαιυλοποίησητωνδεσ$εύσεών$αςγιατην παρακώλυσητωντρο$οκρατικώνδραστηριοτήτωνκαιγιατηνκαταδίωξητωντρο$οκρατών καιπέραντωνεσωτερικώνσυνόρων.στόχοι$αςείναιηπαρε$πόδισητωνσχεδίωντων τρο$οκρατών,ηπαρακώλυσητωνδικτύωντουςκαιτωνδραστηριοτήτωντωνστρατολόγων στηντρο$οκρατία,ηαποκοπήτηςχρη$ατοδότησηςτωντρο$οκρατώνκαιτηςπρόσβασής τουςσευλικάγιατηνπραγ$ατοποίησηεπιθέσεων,καθώςκαιηπροσαγωγήτουςστη δικαιοσύνη$επαράλληλοσεβασ$ότωνανθρωπίνωνδικαιω$άτωνκαιτουδιεθνούςδικαίου. 23. Όπωςσυ$φωνήθηκεστοΠρόγρα$$ατηςΧάγης,τακράτη$έλη,παράλληλα$ετηδιατήρηση τηςεθνικήςασφάλειαςθαεστιάζουνεπίσηςτηνπροσοχήστηνασφάλειατηςένωσηςως συνόλου.ηένωσηθαστηρίξειτιςπροσπάθειεςτωνκρατών$ελώνγιατηνπαρακώλυσητων τρο$οκρατώνενθαρρύνονταςτην$εταξύτουςανταλλαγήγενικώνκαιειδικώνπληροφοριών, παρέχονταςκοινέςαναλύσειςγιατηναπειλήκαιενισχύονταςτηνεπιχειρησιακήσυνεργασία γιατηνεπιβολήτουνό$ου. 24. Σεεθνικόεπίπεδοοιαρ$όδιεςαρχέςπρέπειναδιαθέτουντααναγκαία$έσαγιατη συγκέντρωσηκαιανάλυσηπληροφοριώνκαιγιατηδιενέργειαερευνώνγιατρο$οκράτεςκαι τηνκαταδίωξήτους,καιτακράτη$έληθαπρέπεινααναπροσαρ$όζουνόπουχρειάζεταιτην πολιτικήτουςαντίδρασηκαιτιςνο$οθετικέςτουςδιατάξεις.στοπλαίσιοαυτόκοινός$ας στόχοςείναιηπαρακολούθησητηςεφαρ$ογήςκαιηπλήρηςσυνεκτί$ησητωνσυστάσεων πουέχουνπροσδιοριστείκατάτηδιαδικασίααξιολόγησηςαπόο$οτί$ουςτηςεε.τακράτη $έληθαυποβάλουναργότεραεκθέσειςσχετικά$ετουςτρόπους$ετουςοποίουςβελτίωσαν τιςεθνικέςτουςικανότητεςκαι$ηχανισ$ούςυπότοπρίσ$ααυτώντωνσυστάσεων. 25. Ηανάπτυξη$ιαςκοινήςκατανόησηςτηςαπειλήςείναιθε$ελιώδουςση$ασίαςγιατην ανάπτυξηκοινώνπολιτικώναντίδρασηςστηναπειλή.μετηνπραγ$ατοποίησηεκτι$ήσεων απότοκέντροεπιχειρήσεων(sitcen),βάσειτωνσυνεισφορώντωνυπηρεσιώνεθνικής ασφαλείαςκαιτωνυπηρεσιώνπληροφοριώνκαιτηςευρωπόλ,θαπρέπεινασυνεχίσουννα λα$βάνονταιενη$ερω$ένεςαποφάσειςγιαόλοτοφάσ$ατωνπολιτικώντηςεε /4/05REV4 ΓΓ/ακι 12

13 26. Ορισ$ένα$έσαόπωςτοΕυρωπαϊκόΈνταλ$αΣύλληψηςαποδεικνύονταιση$αντικάεργαλεία γιατηδιενέργειαερευνώνγιατρο$οκράτεςκαιτηνκαταδίωξήτουςπέραντωνεσωτερικών συνόρων.θαπρέπειτώραναδοθείπροτεραιότητασεάλλαπρακτικά$έτραώστενατεθείσε πρακτικήεφαρ$ογήηβασικήαρχήτηςα$οιβαίαςαναγνώρισηςτωνδικαστικώναποφάσεων. Βασικήςση$ασίας$έτροείναιτοΕυρωπαϊκόΈνταλ$αΣυγκέντρωσηςΑποδεικτικών Στοιχείων,τοοποίοθαεπιτρέπειστακράτη$έληναλα$βάνουναποδεικτικάστοιχείααπό άλλεςχώρεςστηνεεγιατησύλληψητρο$οκρατών.τακράτη$έληθαπρέπειεπίσηςνα βελτιώσουνπεραιτέρωτηνπρακτικήσυνεργασίακαιτηνανταλλαγήπληροφοριών$εταξύ αστυνο$ικώνκαιδικαστικώναρχών,ιδίως$εταξύτηςευρωπόλκαιτηςeurojust. Επιπροσθέτως,θαπρέπεινασυσταθούν,όπουχρειάζεται,κοινέςο$άδεςέρευναςγιατις διασυνοριακέςέρευνες.ηαξιολόγησητηςεφαρ$ογήςτωννο$οθετικών$έτρωνθαείναι ση$αντικήκαιθαδώσειπληροφορίεςγιατιςπεραιτέρωεργασίες,ταδεκράτη$έληθαπρέπει ναεξασφαλίσουντηνεφαρ$ογήτωνσυ$φωνη$ένωννο$οθετικών$έτρωνκαθώςεπίσηςκαι τηνεπικύρωσητωνσχετικώνδιεθνώνσυνθηκώνκαισυ$βάσεων,ώστεναεξασφαλίζεταιη κατάλληληνο$οθετικήαντίδρασηστηναπειλή. 27. Γιατη$ετάβασηαπό$ιαadhocσε$ιασυστη$ατικήαστυνο$ικήσυνεργασία,έναση$αντικό βή$αθαείναιηανάπτυξηκαιπρακτικήεφαρ$ογήτηςαρχήςτηςδιαθεσι$ότηταςστις πληροφορίεςγιατηνεπιβολήτουνό$ου.επιπροσθέτως,ηανάπτυξηνέωνσυστη$άτων τεχνολογιώντωνπληροφοριώνόπωςείναιτοσύστη$απληροφοριώνγιατιςθεωρήσειςκαιη επό$ενηγενεάτουσυστή$ατοςπληροφοριώνσένγκεν,παράλληλα$ετηνπροστασίατων δεδο$ένωνπουθαπαρέχουν,θαπρέπειναπαρέχουνκαιβελτιω$ένηπρόσβασηστιςαρχές εκείνεςπουείναιυπεύθυνεςγιατηνεσωτερικήασφάλεια,διευρύνονταςέτσιτηβάση πληροφοριώνπουείναιστηδιάθεσήτους.θαπρέπειεπίσηςνα$ελετηθείηανάπτυξηκοινών προσεγγίσεωνγιατηνανταλλαγήπληροφοριώνσχετικά$επιθανούςτρο$οκράτεςκαι σχετικά$εάτο$απουέχουνεκτοπισθείγιαεγκλή$ατασχετικά$ετηντρο$οκρατία. 28. Θαπρέπειεπίσηςνααφαιρούνταιαπότουςτρο$οκράτεςτα$έσα$εταοποίαεξαπολύουν επιθέσεις,είτεα$έσως(π.χ.όπλακαιεκρηκτικά)είτεε$$έσως(π.χ.πλαστάέγγραφαπου επιτρέπουνταξίδιακαιδια$ονήχωρίςτονεντοπισ$ότους).ηικανότητάτουςνα επικοινωνούνκαινασχεδιάζουνενέργειεςχωρίςναεντοπίζονταιθαπρέπειναε$ποδιστεί$ε $έτραόπωςηδιατήρησητηλεπικοινωνιακώνδεδο$ένων.πρέπειεπίσηςνατουςαφαιρούνται στο$έτροτουδυνατούοιευκαιρίεςπουπροσφέρονται$ετιςδυνατότητεςτου%ιαδικτύουνα επικοινωνούνκαιναδιαδίδουντεχνικήε$πειρογνω$οσύνησχετικά$ετηντρο$οκρατία /4/05REV4 ΓΓ/ακι 13

14 29. Ηδη$ιουργίαεχθρικούπεριβάλλοντοςγιατηνανάληψηδραστηριοτήτωναπότρο$οκράτες προϋποθέτειεπίσηςτηνκαταπολέ$ησητηςχρη$ατοδότησηςτηςτρο$οκρατίας.ηεεέχει ήδηθεσπίσειδιατάξειςγιατηδέσ$ευσητωνπεριουσιακώνστοιχείωντωντρο$οκρατών.το επό$ενοστάδιοείναιηεφαρ$ογήνο$οθεσίαςσεενωσιακόεπίπεδοσχετικά$ετοξέπλυ$α χρή$ατοςκαιτις(ηλεκτρονικές)$εταφορές$ετρητών,καιηεπίτευξησυ$φωνίαςγιαβή$ατα $εστόχοτηνπαρε$πόδισητης$εταφοράςχρη$άτωναπότρο$οκράτες.επιπροσθέτως,η αντι$ετώπισητωνκαταχρήσεωνστον$ηκερδοσκοπικότο$έατηςοικονο$ίαςπαρα$ένει$ια προτεραιότητα.πρέπειεπίσηςναεξασφαλίσου$εότιηδιενέργειαερευνώνστο χρη$ατοοικονο$ικότο$έαθααποτελείαναπόσπαστο$έροςόλωντωνερευνώνγιατην τρο$οκρατία.τα$έτρααυτάκαθώςκαιάλλαταοποίαβασίζονταιστιςσυστάσειςτης %ιεθνούςο$άδαςχρη$ατοοικονο$ικής%ράσης,αποτελούν$έροςτηςσυνολικής στρατηγικήςτηςεεγιατηνκαταπολέ$ησητηςχρη$ατοδότησηςτηςτρο$οκρατίας.επίτου παρόντος$άλισταδιεξάγεταιεπανεξέτασητωνεπιδόσεωντηςεεστοντο$έατης καταπολέ$ησηςτηςχρη$ατοδότησηςτηςτρο$οκρατίαςώστεναεξασφαλιστείη επικαιροποιη$ένηπροσέγγισητουπροβλή$ατος. 30. Μεγάλο$έροςτωναιτίωντηςτρο$οκρατικήςαπειλήςστηνΕυρώπηβρίσκεταιέξωαπότην ΕΕ.Vςεκτούτουη«καταδίωξη»πρέπειναέχειπαγκόσ$ιαδιάσταση.ΗΕΕθαεργαστεί προκει$ένουναενισχυθείηκοινήδιεθνήςαντίληψη$έσωτωνηνω$ένωνεθνώνκαιάλλων διεθνώνοργανισ$ώνκαι$έσωτουδιαλόγουκαιτωνσυ$φωνιών(πουπεριλα$βάνουν αντιτρο$οκρατικέςρήτρες)$εβασικούςεταίρους,καιθαεργαστείγιατηνεπίτευξη συ$φωνίαςγια$ιασυνολικήσύ$βασητωνηεκατάτηςτρο$οκρατίας.θαπαρασχεθεί βοήθειασεχώρεςπροτεραιότηταςώστεναβοηθηθούνγιαναθεσπίσουνκαιναεφαρ$όσουν τουςαναγκαίους$ηχανισ$ούςγιατηνπαρακώλυσητηςτρο$οκρατίας,σεσυντονισ$ό$ετο έργοάλλωνδωρητών. 31. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Καταδίωξη»είναι: Ηενίσχυσητωνεθνικώνικανοτήτωνκαταπολέ$ησηςτηςτρο$οκρατίας,υπότο πρίσ$ατωνσυστάσεωνπουέχουνγίνειστηναξιολόγησηαπότουςο$οτί$ουςόσον αφοράτιςεθνικέςαντιτρο$οκρατικέςρυθ$ίσεις, ΗπλήρηςαξιοποίησητηςΕυρωπόλκαιτηςEUROJUSTώστεναδιευκολυνθείη αστυνο$ικήκαιδικαστικήσυνεργασία,καιησυνέχισητηςενσω$άτωσηςτης αξιολόγησηςτωναπειλώναπότοκέντροεπιχειρήσεων(sitcen)στη δια$όρφωσητηςαντιτρο$οκρατικήςπολιτικής, Ηπεραιτέρωπροώθησητηςα$οιβαίαςαναγνώρισηςτωνδικαστικώναποφάσεων, συ$περιλα$βανο$ένου$ετηνυιοθέτησητουευρωπαϊκούεντάλ$ατος ΣυγκέντρωσηςΑποδεικτικώνΣτοιχείων, Ηεξασφάλισητηςπλήρουςεφαρ$ογήςκαιαξιολόγησηςτηςισχύουσαςνο$οθεσίας καθώςεπίσηςκαιηεπικύρωσητωνσχετικώνδιεθνώνσυνθηκώνκαισυ$βάσεων, Ηανάπτυξητηςαρχήςτηςδιαθεσι$ότηταςτωνπληροφοριώνγιατηνεπιβολήτου νό$ου, Ηαντι$ετώπισητηςπρόσβασηςτωντρο$οκρατώνσεόπλακαιεκρηκτικά,απότα συστατικάγιααυτοσχέδιαεκρηκτικάωςταπυρηνικά,ακτινοβόλα,βιολογικάκαι χη$ικάυλικά, 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 14

15 Ηαντι$ετώπισητηςχρη$ατοδότησηςτωντρο$οκρατών,συ$περιλα$βανο$ένου$ετην εφαρ$ογήσυ$φωνη$ένηςνο$οθεσίας,ηκαταβολήπροσπαθειώνγιατηνπρόληψητων καταχρήσεωντου$ηκερδοσκοπικούτο$έα,καιηεπανεξέτασητωνσυνολικών επιδόσεωντηςεεστοντο$έααυτόν, Ηπαροχήτεχνικήςσυνδρο$ήςγιατηνενίσχυσητηςικανότηταςτωντρίτωνχωρών προτεραιότητας. ΑΝΤΙBΡΑΣΗ 32. %εν$πορού$εναεξαλείψου$ετελείωςτονκίνδυνοτρο$οκρατικώναπειλών.πρέπεινα εί$αστεσεθέσηνααντι$ετωπίζου$εεπιθέσειςόταναυτέςσυ$βαίνουν,αναγνωρίζονταςότι οιεπιθέσεις$πορούνναέχουνεπιπτώσειςκαιπέραντωνεσωτερικώνσυνόρωντηςεε.η αντίδρασησεένασυ$βάνθαείναισυχνάπαρό$οιαανεξαρτήτωςτουαντοσυ$βάναυτόέχει φυσικάήτεχνολογικάαίτιαήοφείλεταισεάνθρωποhωςεκτούτουταυφιστά$ενασυστή$ατα αντίδρασηςγιατηναντι$ετώπισητωνσυνεπειώναπότιςφυσικέςκαταστροφές$πορούν επίσηςναχρησι$οποιηθούνγιατηνελάφρυνσητωνεπιπτώσεωνστουςπολίτεςαπό$ια τρο$οκρατικήεπίθεση.κατάτηναντίδρασή$αςσετέτοιασυ$βάνταθαπρέπειναγίνεται πλήρηςχρήσητωνυφιστα$ένωνδο$ών,συ$περιλα$βανο$ένουτουμηχανισ$ούπολιτικής Προστασίας,τιςοποίεςηΕΕανέπτυξεγιανααντιδράσεισεάλλες$είζονοςση$ασία ευρωπαϊκέςκαιδιεθνείςκρίσεις,καιθασυντονίζεται$ετηδράσηάλλωνενεχο$ένωνδιεθνών οργανισ$ών. 33. Στηνπερίπτωσηγεγονότος$εδιασυνοριακέςεπιπτώσειςθαυφίσταταιανάγκηγιαταχεία ανταλλαγήπληροφοριώνεπιχειρησιακήςκαιπολιτικήςφύσεως,συντονισ$ότων$έσων ενη$έρωσηςκαια$οιβαίαεπιχειρησιακήστήριξη$εόλαταδιαθέσι$α$έσα, περιλα$βανο$ένωντωνστρατιωτικών$έσων.ηικανότητατηςεενααναλα$βάνει συνεκτικήήσυλλογικήδράσηθαείναιεπίσηςκαίριαςση$ασίαςγια$ιααποτελεσ$ατική αντίδραση.ηανάπτυξηρυθ$ίσεωνγιασυντονισ$ότηςεεσεπερίπτωσηκρίσης,$ετην υποστήριξητωναναγκαίωνεπιχειρησιακώνδιαδικασιών,θαβοηθήσειστησυνεκτικότητατης αντίδρασηςτηςεεσετρο$οκρατικέςεπιθέσεις. 34. Τακράτη$έληέχουντονηγετικόρόλοστηνπραγ$ατοποίησητηςέκτακτηςαντίδρασηςσε τρο$οκρατικόσυ$βάνστοέδαφόςτους.vστόσο,παρα$ένειηανάγκηναεξασφαλίζεταιότιη ΕΕσυλλογικά,$ετηστήριξητωνευρωπαϊκώνθεσ$ικώνοργάνωνσυ$περιλα$βανο$ένηςτης Επιτροπής,έχειτηνικανότητανααντιδρά$εαλληλεγγύησεκαταστάσειςέκτακτηςανάγκης οιοποίεςενδέχεταιναυπερβαίνουντα$έσαενός$ε$ονω$ένουκράτους$έλουςκαιοιοποίες θα$πορούσαννααποτελέσουνσοβαρόκίνδυνογιατοσύνολοτηςένωσης.γιανα εξασφαλιστείτούτο,είναιση$αντικήηεπανεξέτασηκαιαναθεώρησητουση$ερινού πλαισίουα$οιβαίαςυποστήριξης,ήτοιτουκοινοτικού$ηχανισ$ούπολιτικήςπροστασίας /4/05REV4 ΓΓ/ακι 15

16 35. ΗανάπτυξηπροσέγγισηςβάσειτωνκινδύνωνγιατηναξιολόγησητηςικανότηταςN$ε εστίασητηςπροσοχήςστηνπροετοι$ασίαγιατασυ$βάνταεκείναταοποίακρίνονταιτα πλέονπιθανάνασυ$βούνκαιταοποίαθα$πορούσανναέχουντις$εγαλύτερεςεπιπτώσειςn θαεπιτρέψειστακράτη$έληνααναπτύξουντιςικανότητέςτουςγιααντίδρασησεπερίπτωση έκτακτηςανάγκης.ηκοινήβάσηδεδο$ένωντηςεεστηνοποίααπαριθ$ούνταιοιπόροικαι τα$έσα$εταοποίατακράτη$έληθα$πορούσαννασυ$βάλουνγιατηναντι$ετώπιση τέτοιωνγεγονότωνσεάλλακράτη$έληήσευπερπόντιεςπεριοχέςσυ$πληρώνειαυτότο έργο. 36. Ηαλληλεγγύη,ηπαροχήβοήθειαςκαιηπαροχήαποζη$ιώσεωνσταθύ$ατατης τρο$οκρατίαςκαιστιςοικογένειέςτουςσυνιστάαναπόσπαστο$έροςτηςαντίδρασηςστην τρο$οκρατίασεεθνικόκαιευρωπαϊκόεπίπεδο.τακράτη$έληθαπρέπειναεξασφαλίζουντη χορήγησητηςκατάλληληςαποζη$ίωσηςσταθύ$ατα.μετηνανταλλαγήτωνβέλτιστων πρακτικώνγιατιςεθνικέςρυθ$ίσεις,καιτηνανάπτυξηεπαφών$εταξύτωνεθνικώνενώσεων τωνθυ$άτων,ηευρωπαϊκήεπιτροπήθαεπιτρέψειστηνεεναπροβείσεβή$αταγια ενίσχυσητηςστήριξηςπουπαρέχεταισεεκείνουςπουυποφέρουνπερισσότεροαπό τρο$οκρατικέςεπιθέσεις. 37. Σεδιεθνέςεπίπεδο,υπάρχειανάγκηγιατηνπαροχήβοήθειαςστουςπολίτεςτηςΕΕσετρίτες χώρεςκαιγιατηνπροστασίακαισυνδρο$ήστουςστρατιωτικούςκαι$ηστρατιωτικούς $ηχανισ$ούς$αςγιατιςεπιχειρήσειςδιαχείρισηςκρίσεωντηςεε.θαπρέπειεπίσηςνα εξασφαλίσου$εότιτοέργο$αςγιατηναντίδρασησεκαταστροφέςθασυντονίζεταιστενά$ε τοσχετικόέργοσεδιεθνείςοργανισ$ούςκαιιδίωςσταηνω$έναέθνη.τέλος,ητεχνική βοήθειαπουπαρέχεταιαπότηνεεσετρίτεςχώρεςπροτεραιότηταςθαπρέπεινααποτελέσει παράγοντασυνδρο$ήςγιατηδιαχείρισητωνσυνεπειώντωντρο$οκρατικώνεπιθέσεων. 38. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Αντίδραση»είναι: Ησυ$φωνίαγιαρυθ$ίσειςσυντονισ$ούτηςΕΕσεπερίπτωσηκρίσεωνκαιγιατης διαδικασίεςεπιχειρησιακήςστήριξηςαυτών, Ηαναθεώρησητηςνο$οθεσίαςσχετικά$ετονκοινοτικό$ηχανισ$όπολιτικής προστασίας, Ηανάπτυξητηςαξιολόγησηςκινδύνωνωςεργαλείουγιατηνενη$έρωσησχετικά$ε τηδη$ιουργίαικανοτήτωναντίδρασηςσεεπίθεση, Ηβελτίωσητουσυντονισ$ού$εδιεθνείςοργανισ$ούςγιατηδιαχείρισητης αντίδρασηςσετρο$οκρατικέςεπιθέσειςκαιτηςκαταστροφές, Ηανταλλαγήβέλτιστωνπρακτικώνκαιηανάπτυξηπροσεγγίσεωνσχετικά$ετην παροχήσυνδρο$ήςσταθύ$ατατηςτρο$οκρατίαςκαιστιςοικογένειέςτους /4/05REV4 ΓΓ/ακι 16

17 BΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 39. ΤοΕυρωπαϊκόΣυ$βούλιοθαεπανεξετάζειτιςπροόδουςόσοναφοράτηΣτρατηγικήκάθεέξι $ήνες. 40. ΜίαφοράκατάτηδιάρκειακάθεΠροεδρίαςκαιπριναπότηνεπανεξέτασητηςπροόδουαπό τοευρωπαϊκόσυ$βούλιο,θαπραγ$ατοποιείταιπολιτικός%ιάλογοςυψηλούεπιπέδουγια τηναντιτρο$οκρατία,$εαπόκοινούσυ$$ετοχήτουσυ$βουλίου,τηςευρωπαϊκήςεπιτροπής καιτουευρωπαϊκούκοινοβουλίου,ώστενακαθίσταταιδυνατόγιατατρίαθεσ$ικάόργανα ναεξετάζουναπόκοινούτιςσχετικέςπροόδουςκαιναπροωθούντηδιαφάνειακαιτην ισορροπίαστηνπροσέγγισηαπότηνεε. 41. ΗΣτρατηγικήαυτήθασυ$πληρωθεί$ελεπτο$ερέςπρόγρα$$αδράσης$ετηναπαρίθ$ηση όλωντωνκατάλληλων$έτρωνσταπλαίσιατωντεσσάρωντο$έωντηςστρατηγικής.τούτο θαεπιτρέπειτηλεπτο$ερήκαισετακτικήβάσηπαρακολούθησητηςπροόδουαπότην ΕπιτροπήτωνΜόνι$ωνΑντιπροσώπων,$ετακτικήπαρακολούθησητωνεπό$ενων ενεργειώνκαιενη$έρωσηαπότονσυντονιστήαντιτρο$οκρατικής%ράσηςκαιτην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή /4/05REV4 ΓΓ/ακι 17

14146/1/08REV1 ΣΜ/γο 2 DGEHR LIMITE EL

14146/1/08REV1 ΣΜ/γο 2 DGEHR LIMITE EL ConseilUE PUBLIC ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΝ 1. Εισαγωγή... 7 2. ΜέσακαιπρωτοβουλίεςτηςΕΕσετρίτεςχώρες... 9 2.1. Κοινέςδράσεις,κοινέςθέσειςκαιεπιχειρήσειςδιαχείρισηςκρίσεων... 9 2.2. ΡόλοςτουΠροσωπικούΑντιπροσώπουτουΓΓ/ΥΕγιαταανθρώπιναδικαιώατα.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤοΣυ!βούλιοκαλείταινακαταλήξεισεσυ!φωνίαγια!ιαγενικήπροσέγγιση,ενανα!ονή τηςγνώ!ηςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουσεπρώτηανάγνωση.

3. ΤοΣυ!βούλιοκαλείταινακαταλήξεισεσυ!φωνίαγια!ιαγενικήπροσέγγιση,ενανα!ονή τηςγνώ!ηςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουσεπρώτηανάγνωση. ConseilUE PUBLIC 2. Μελίγεςεπιφυλάξεις(κοινοβουλευτικής)εξέτασηςκαιγλωσσικέςεπιφυλάξεις (βλ.υποση!είωση2,σελίδα3),τοκεί!ενουποστηρίχθηκεαπόόλατακράτη!έλη.η Επιτροπή,απόπλευράςτης,έχειλάβειευνοϊκήστάσηόσοναφοράτη«γενικήπροσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία επιχείρησης -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /14 ROD/alf DGC1C LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,25Ιουλίου2014 (OR.en) 12125/14 LIMITE PESC798 COEST268 FIN506

PUBLIC /14 ROD/alf DGC1C LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,25Ιουλίου2014 (OR.en) 12125/14 LIMITE PESC798 COEST268 FIN506 ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,25Ιουλίου2014 (OR.en) 12125/14 LIMITE PUBLIC PESC798 COEST268 FIN506 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγιατηντροποποίησητηςαπόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ I. Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ I. Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου Unit D.1-Transparency/ Working Document Rev2 17/03/2015 I.1 Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης τίτλος III I.2 Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης τίτλος V κεφ. 2 I.3 Ενίσχυση για παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνόχής (ΕΥ & ΠΤΣ) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνόχής (ΕΥ & ΠΤΣ) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 1 η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη, 1 η Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Απριλίου 2017 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤοΝοέβριοτου2000,ηΟάδατουΚώδικαυπέβαλεστησύνοδοτουΣυβουλίουECOFIN της26ης.27ηςνοεβρίου2000έκθεσηπροόδουσχετικάετιςεργασίεςτης(13563/00fisc 193).

4. ΤοΝοέβριοτου2000,ηΟάδατουΚώδικαυπέβαλεστησύνοδοτουΣυβουλίουECOFIN της26ης.27ηςνοεβρίου2000έκθεσηπροόδουσχετικάετιςεργασίεςτης(13563/00fisc 193). ConseilUE PUBLIC 4. ΤοΝοέβριοτου2000,ηΟάδατουΚώδικαυπέβαλεστησύνοδοτουΣυβουλίουECOFIN της26ης.27ηςνοεβρίου2000έκθεσηπροόδουσχετικάετιςεργασίεςτης(13563/00fisc 193). 5. ΜιαπεραιτέρωέκθεσηπροόδουγιατιςεργασίεςτηςΟάδαςτουΚώδικαυπόσουηδική

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.06.2010 Ε(2010)3778 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.06.2010 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2008)4708 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος «Πρόγραμμα διασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009 (14.08) (OR. en) 11480/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009 (14.08) (OR. en) 11480/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009 (14.08) (OR. en) 11480/09 PROCIV 101 POLGEN 108 CAB 24 ENV 472 SAN 178 TRANS 265 CODUN 18 CONOP 42 CHIMIE 55 COPEN 124 DROIPEN 54 CRIMORG 108

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-398-273-9. Αθήνα 2009

ISBN: 978-960-398-273-9. Αθήνα 2009 ISBN: 978-960-398-273-9 Αθήνα 2009 D.T.P.: Eκδόσεις «Σύγχρονοι Oρίζοντες» Eπιμέλεια - διόρθωση κειμένου: Eυαγγελία Γιάννου - Tασούλα Kυριακίδου Φιλμ - Hλεκτρονικό μοντάζ: ACT Eκτύπωση: X. & Σ. Zαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα της δήλωσης του προμηθευτή Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /3/14REV3 ΓΒ/νικ 1 DGD1B LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,9Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 10055/3/14 REV3 LIMITE

PUBLIC /3/14REV3 ΓΒ/νικ 1 DGD1B LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,9Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 10055/3/14 REV3 LIMITE ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,9Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) PUBLIC 10055/3/14 REV3 LIMITE ASIM41 RHJ4 COMAG53 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) EL 14/05/2003 Κοινή θέση 2003 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2005 (04.10) (OR. fr) 12520/05 PUBLIC 8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει : - στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260. ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260. ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260 Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2002 (17.06) (OR. fr) 9250/02 PUBLIC 4 ΙΑΦΑΝΕΙΑ Θέµα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει : στο Παράρτηµα Ι, κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9519 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-155 el, Rev. 3. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-155 el, Rev. 3. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-155 el, Rev. 3 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο, τύποι UC και VUC Εγχειρίδιο χρήστη Δήλωση του κατασκευαστή Ο κατασκευαστής ABB AB, Components SE-771 80 LUDVIKA Σουηδία Διά του παρόντος δηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η μερικώς αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 8904/1/16 REV 1 EXT 1 AVIATION 101 RELEX 388 ASIE 29 ΜΕΡΙΚΟΣ AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαΐου 2016 νέος χαρακτηρισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 13-XI-2008 C (2008)6927 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13-XI-2008 για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. Ε (2001) 817 της 28 ης Μαρτίου 2001 (όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος ειδών της 29/04/2015. (Ταξινόμηση: Κωδικός είδους)

Τιμοκατάλογος ειδών της 29/04/2015. (Ταξινόμηση: Κωδικός είδους) 10ΑL666/1AFL ΑΛΥΣ.ΣΠΑΣΤ.ΑΝΑΒ.FLX AL666 6X6 2 10S0125/A ΑΛΥΣ.ΚΙΝΗΣ.ΣΠΑΣΤΗ Ν3100 10S0150/Π ΠΕΙΡΟΣ ΑΛΥΣ.ΣΠΑΣΤΗΣ Ν3120 10S1030/Π ΠΕΙΡΟΣ ΑΛΥΣ.ΣΠΑΣΤΗΣ Ν1030 10SRX1568/Π ΠΕΙΡΟΣ ΑΛΥΣ.ΣΠΑΣΤΗΣ RX Ν1568 11Α035/1A

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Σχης (ΠΖ) Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος Τµηµατάρχης ΑΣΠ/3 ου Τµήµατος ΑµυντικήΣχεδίασηΝΑΤΟ-ΕΕ, Συνθήκες Μειώσεως Εξοπλισµών ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ιαλειτουργικότητα στις Ε σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες Smart

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5/IX/2008 E(2008) 4708 τελικό ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5/IX/2008 για την έγκριση του «Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας ΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/[ΧΧ]* ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/[ΧΧ]* ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Απριλίου 2015 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/[ΧΧ]* ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Απριλίου 2015 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10160 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναμη για εξασφάλιση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 Ι. Γενικά Στοιχεία ΕΠ Το Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων.

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ, ΟΜΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ RESTART 2016-2020 RESTART.. Μετά από ένα µεγάλο διάστηµα χωρίς µεγάλες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων. Για ένα πλαίσιο εφαρµογής µε πιο απλούς κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 209 final 2013/0091 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G

10133/1/09 REV 1 ΓΣΓ/γλε 1 DG G ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Mαΐου 2009 (04.06) (OR. en) 10133/1/09 REV 1 SOC 362 ECOFIN 392 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γραμματείας του Συμβουλίου προς : το Συμβούλιο (Απασχόληση, Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13638/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 99 RELEX 883 DEVGEN 226 COMPET 540 ENFOCUSTOM 172 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2012 C(2012) 3099 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.5.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2008)1129 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,25Νοεμβρίου2011(11.01) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 14899/11 LIMITE PV/CONS56 COMPET426 RECH319 ESPACE56

PUBLIC. Βρυξέλλες,25Νοεμβρίου2011(11.01) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 14899/11 LIMITE PV/CONS56 COMPET426 RECH319 ESPACE56 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,25Νοεμβρίου2011(11.01) (OR.en) 14899/11 LIMITE PUBLIC PV/CONS56 COMPET426 RECH319 ESPACE56 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3113ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS)

Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6068/1/12 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2012 (13.02) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0390 (CNS) 6068/1/12 REV 1 SOC 87 ECOFIN 97 EDUC 32 ΕΚΘΕΣΗ της: Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Χορηγικό Πακέτο Σεµινάριο Παιδιατρικές Λοιµώξεις 2014 15 Φεβρουαρίου 2014 Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ. Οργάνωση Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ & Ελληνική Εταιρεία Παιδιατρικών Λοιµώξεων Σεµινάριο Παιδιατρικές Λοιµώξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΒΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΛΛΕΣ ΟΨΕΙΣ» ΑΘΗΝΑ 25.11.2014 «Πολιτικές και δράσεις της ΓΓΙΦ για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών» Έλλη Μπούκη Στέλεχος Μονάδας Β'

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προτεραιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. #sev4growth. Ιούνιος 2016

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ. Προτεραιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. #sev4growth. Ιούνιος 2016 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Προτεραιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις Ιούνιος 2016 #sev4growth Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒ Βασική προτεραιότητα του ΣΕΒ είναι η συνεχής βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγρ. 5620/11 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της , σ. 1.

Έγγρ. 5620/11 Το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες, ΕΕ C 115 της , σ. 1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 20 (08.06) (OR. en) 075/ JAI 364 COSI 42 COPS 233 CIVCOM 269 PESC 675 RELEX 567 JAIEX 50 ENFOPOL 73 COTER 5 PROCIV 75 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.1.2016 COM(2016) 5 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ειδικές συστάσεις σχετικά με τις έμμεσες δράσεις του 7ου ΠΠ ΕΥΡΑΤΟΜ και η απάντηση της Επιτροπής στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας

Παράρτημα II. Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων της άδειας κυκλοφορίας 10 Επιστημονικά πορίσματα Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Targocid και των λοιπών εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27102015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο

'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 'Ενδειξη Αποτελέσματος για το Οικονομικό Έτος 2014 Δείτε το συνημμένο 0045/00010712/el Ένδειξη Αποτελέσματος LOGICOM PUBLIC LTD LOG Attachment: 1. 2014 Ένδ Αποτ Regulated Publication Date: 27/02/2015 LOGICOM

Διαβάστε περισσότερα

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C

8654/17 ΔΛ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2017 (OR. en) 8654/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 8420/2/17 REV 2 Θέμα: COSI 85 ENFOPOL 203 CRIMORG 90 ENFOCUSTOM 109

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ

ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΣ Θερμαλισμός είναι το ευρύ πεδίο θεραπευτικών και προληπτικών για την υγεία εφαρμογών που πραγματοποιούνται με τη χρήση φυσικών ιαματικών πόρων. Στα κέντρα ιαματικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2009 ουάριος Έρευνα 8-9/1

Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος Ιαν 2009 ουάριος Έρευνα 8-9/1 Πανελλαδική έρευνα γνώμης Ιανουάριος 2009 1 Ταυτότητα της έρευνας Ανάθεση : Εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ. Περίοδος έρευνας: Η έρευνα διεξήχθη από 8 έως και 9 Ιανουαρίου 2009. Τύπος έρευνας: Τηλεφωνική έρευνα προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

14134/16 ADD 1 ΓΒ/σα/ΔΛ 1 GIP 1B

14134/16 ADD 1 ΓΒ/σα/ΔΛ 1 GIP 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14134/16 ADD 1 PV/CONS 54 ECOFIN 1010 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Θέμα: 3495η σύνοδος του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Οικονομικά και Δημοσιονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.10.2004 COM(2004) 698 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πρόληψη, ετοιµότητα και αντιµετώπιση των τροµοκρατικών

Διαβάστε περισσότερα

Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση

Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση Tirage 100.000 τεύχη Διμηνιαία έκδοση ΔΩΡΕΑΝ διανομή Πανελλαδικά, σε 500 επιλεγμένα φαρμακεία Πρωτοποριακό Περιοδικό αποκλειστικά για τον καταναλωτή του φαρμακείου Ελεγχόμενη ΔΩΡΕΑΝ διάθεση απευθείας στον

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13598/09 ΧΓ/γπ 1 DG H 2B

13598/09 ΧΓ/γπ 1 DG H 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2009 (05.10) (OR. en) 13598/09 COPEN 178 ENFOPOL 218 EUROJUST 55 EJN 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας τις αντιπροσωπίες Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Ημερίδα Teaming for Excellence

Ενημερωτική Ημερίδα Teaming for Excellence Ενημερωτική Ημερίδα Teaming for Excellence Εθνικές Προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και Διαδικασία Εξασφάλισης Επιστολής Υποστήριξης Χ ρ ί σ τ ο ς Α σ π ρ ή ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ό ς Π ρ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχές Σύγκλισης

Περιοχές Σύγκλισης ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 : Ετήσια Κατανοµή από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. ( ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΟΣ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ΣΥΝΟΛΟ Περιοχές Εκτός Σύγκλισης 47.008.720 47.222.060 50.195.336 50.055.282

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΝ Ταχ.!/νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας :121

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.1.2016 COM(2016) 17 final 2016/0006 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας Ζηλανδίας για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής

H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής H Επίδραση της Γεωγραφικής Διασποράς των Αιολικών στην Παροχή Εγγυημένης Ισχύος στο Ελληνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής Κάραλης Γιώργος, Δρ Περιβολάρης Γιάννης, Δρ Ράδος Κώστας, Αν. Καθ. Εισηγητής: Κάραλης

Διαβάστε περισσότερα

συνεργασίαςμεσκοπόμιακαλύτερηδιαχείρισητηςμετανάστευσης,βάσειμιας ολοκληρωμένηςκαιισορροπημένηςπροσέγγισηςπροςτοκοινόσυμφέρον,

συνεργασίαςμεσκοπόμιακαλύτερηδιαχείρισητηςμετανάστευσης,βάσειμιας ολοκληρωμένηςκαιισορροπημένηςπροσέγγισηςπροςτοκοινόσυμφέρον, ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3Ιουνίου2013(05.06) (OR.fr) PUBLIC 6139/13 ADD1REV3 LIMITE ASIM 10 MA 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗΣΤΟΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«I/A» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς: τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 16-XI-2007 EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16-XI-2007 E(2007) 5634 ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16-XI-2007 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης

ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης ημόσιες Ηλεκτρονικές Προμήθειες στην Υγεία Προκληση για Αποτέλεσμα Κωστής Καγγελίδης διατύπωση του προβλήματος μονότονα αυξητική τάση εξόδων υγείας δημοσιονομική κρίση επέλαση προϊόντων προερχόμενων απο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Αρ. Πρωτ.: 96191/10122014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TMΗΜΑ ΕΝΡΟΣΤΟΙΧΙΝ, ΑΛΣΝ ΚΑΙ ΦΥΤΡΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟ ΗΜΟΣΙΝ ΣΥΜΒΑΣΕΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚ2Ν» για τις ανάγκες του Υποέργου: «Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών και για την καταπολέηση της βίας στον άξονα 13SYMV001513575 2013-06-20 προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα