HΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣΕΥΡΠΑΪΚΗΣΕΝΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣΕΥΡΠΑΪΚΗΣΕΝΣΗΣ"

Transcript

1 ConseilUE PUBLIC

2 HΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣΕΥΡΠΑΪΚΗΣΕΝΣΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ Η στρατηγικήδέσευσητηςευρωπαϊκήςένωσης: Νακαταπολεηθείσυνολικάητροοκρατίαεπαράλληλοσεβασότων ανθρωπίνωνδικαιωάτων, καινακαταστείηευρώπηασφαλέστερη,επιτρέπονταςέτσιστουςπολίτεςτηςναζουν σειαπεριοχήελευθερίας,ασφάλειαςκαιδικαιοσύνης 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 2 DGH2 EL

3 HαντιτροοκρατικήστρατηγικήτηςΕΕκαλύπτειτέσσεριςτοείς δράσης σταπλαίσιατηςστρατηγικήςδέσευσήςτης: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΣΜΕΥΣΗ Νακαταπολεηθείσυνολικάητροοκρατίαεπαράλληλοσεβασότων ανθρωπίνωνδικαιωάτωνκαι νακαταστείηευρώπηασφαλέστερη,επιτρέπονταςέτσιστουςπολίτεςτηςναζουνσείαπεριοχή ελευθερίας,ασφάλειαςκαιδικαιοσύνης ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ Πρόληψη τηςστροφής προςτηντροοκρατία ετηναντιετώπισητων θεελιακώνπαραγόντων καιαιτίωνπουοδηγούν στηριζοσπαστικοποίηση καιτηστρατολόγηση, στηνευρώπηκαιδιεθνώς Προστασίατουκοινούκαι τωνυποδοώνκαιείωση τηςτρωτότητάςαςσε επιθέσεις, περιλαβανοένουέσω τηςβελτίωσηςτης ασφάλειαςτωνσυνόρων, τωνεταφορώνκαιτων υποδοώνζωτικής σηασίας ιενέργεια ερευνώνγια τροοκράτεςκαικαταδίωξή τουςστοεσωτερικότων ευρωπαϊκώνσυνόρωνκαι πέραναυτώνπαρεπόδιση τωνσχεδίων,τωνταξιδιών καιτωνεπικοινωνιώντους παρακώλυσητωνδικτύων υποστήριξηςδιακοπήτης χρηατοδότησηςκαιτης πρόσβασηςσευλικάγιατη διενέργειαεπιθέσεων,και προσαγωγήτων τροοκρατώνστηδικαιοσύνη Προετοιασία ας,ε πνεύααλληλεγγύης,για τηδιαχείρισηκαιτην ελαχιστοποίησητων συνεπειώναπό τροοκρατικέςεπιθέσεις, ετηβελτίωσητων ικανοτήτωναντιετώπισής τουςταεπακόλουθα,ο συντονισόςτης αντίδρασηςκαιη αντιετώπισητων αναγκώντωνθυάτων 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 3 DGH2 EL

4 Τα κράτηέληέχουντηνπρωταρχικήευθύνηγιατηνκαταπολέησητης τροοκρατίας,καιηεε πορείναπροσφέρειπροστιθέενηαξίαετέσσεριςκυρίωςτρόπους Η ΕΥΡΠΑΪΚΗΕΝΣΗΠΑΡΕΧΕΙΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΑΞΙΑ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΘΝΤΑΣ ΤΗ ΙΕΘΝΗΣΥΜΠΡΑΞΗ Χρήση τωνβέλτιστων πρακτικών,καιανταλλαγή γνώσεωνκαιεπειριών προκειένουνα βελτιωθούνοιεθνικές ικανότητεςγιατην πρόληψη,τηνπροστασία, τηνκαταδίωξηκαιτην αντίδρασηστην τροοκρατία, συπεριλαβανοένου έσωτηςβελτίωσηςτης συγκέντρωσηςκαι ανάλυσηςγενικώνκαι ειδικώνπληροφοριών Συνεργασία γιατηνασφαλή ανταλλαγήπληροφοριών εταξύκρατώνελώνκαι θεσικώνοργάνων. ηιουργίακαιαξιολόγηση ηχανισώνπουνα διευκολύνουντη συνεργασία συπεριλαβανοένηςτης συνεργασίαςεταξύ αστυνοικώνκαι δικαστικώναρχών,ετη θέσπισηνοοθεσίας εφόσονείναιαναγκαίοκαι σκόπιο. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ Εξασφάλιση σεεπίπεδο ΕΕτηςικανότητας κατανόησηςκαιλήψης συλλογικώνέτρων πολιτικήςαντίδρασηςσε τροοκρατικέςαπειλές, καικαλύτερηδυνατή αξιοποίησητης ικανότηταςτωνοργάνων τηςεε περιλαβανοένηςτης Ευρωπόλ,της EUROJUST,της Υπηρεσίαςιαχείρισης τωνσυνόρων,του MIC καιτουκέντρου Επιχειρήσεων(SITCEN) Συνεργασία εάλλους πέραντηςεε,ιδίωςετα ΗνωέναΈθνη,άλλους διεθνείςοργανισούςκαι βασικέςτρίτεςχώρες,ε στόχοτηνεβάθυνσητης διεθνούςκοινής αντίληψης,τηδηιουργία ικανότηταςκαιτην ενίσχυσητης αντιτροοκρατικής συνεργασίας ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 4 DGH2 EL

5 Η ΕΕθαπρέπειναεπιδιώκειτουςστόχουςτηςεδηοκρατικόκαιυπεύθυνο τρόπο. ΟπολιτικόςέλεγχοςτηςΣτρατηγικήςκαιητακτικήπαρακολούθησήτηςθαείναι βασικήςσηασίας: ΕΥΡΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:ΠΟΛΙΤΙΚΟΣΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΙΑΛΟΓΟΣΥΨΗΛΟΥΕΠΙΠΕΟΥΓΙΑΤΗΝΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΤΗΣΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡCΠΑΪΚΟΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟG ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣυνάντησηιαφοράανάΠροεδρίαγιατηδιασφάλισητηςδιοργανικήςδιακυβέρνησης ΠαρακολούθησηαπότηνΕΜΑτηςπροόδουόσοναφοράτηΣτρατηγική ετακτικήπαρακολούθησητωνεπόενωνενεργειώνκαιενηέρωση απότονσυντονιστήαντιτροοκρατικήςράσηςκαιτηνεπιτροπή ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΙΞΗ ΑΝΤΙΡΑΣΗ 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 5 DGH2 EL

6 ΗΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΤΗΣΕΕ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑBΙΞΗ ΑΝΤΙBΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗBΕΣΜΕΥΣΗ Νακαταπολε ηθείσυνολικάητρο οκρατίασυνολικά επαράλληλοσεβασ ότων ανθρωπίνωνδικαιω άτων,καινακαταστείηευρώπηασφαλέστερη,επιτρέπονταςέτσιστους πολίτεςτηςναζουνσε ιαπεριοχήελευθερίας,ασφάλειαςκαιδικαιοσύνης ΕΙΣΑΓΓΗ 1. Ητρο$οκρατίααποτελείαπειλήγιαόλατακράτηκαιόλουςτουςλαούς.Συνιστάσοβαρή απειλήγιατηνασφάλειά$ας,γιατιςαξίεςτωνδη$οκρατικώνκοινωνιών$αςκαιγιατα δικαιώ$ατακαιτιςελευθερίεςτωνπολιτών$ας,ιδίωςκαθώςστοχεύειαδιακρίτωςαθώους ανθρώπους.ητρο$οκρατίαείναιεγκλη$ατικήκαιαδικαιολόγητηυπόοποιεσδήποτε συνθήκες. 2. ΗΕυρωπαϊκήΈνωσηαποτελείένανολοένακαιπιοανοικτόχώροδραστηριοτήτων,στο οποίοοιεσωτερικέςκαιοιεξωτερικέςπτυχέςτηςασφάλειαςείναιαλληλένδετες.είναιένας χώροςαυξανό$ενηςαλληλεξάρτησης,πουεπιτρέπειτηνελεύθερηκυκλοφορίαπροσώπων, ιδεών,τεχνολογιώνκαιπόρων.είναιέναπεριβάλλοντουοποίουκάνουνκατάχρησηοι τρο$οκράτεςπροκει$ένουναεπιτύχουντουςστόχουςτους.στοπλαίσιοαυτό,γιατην καταπολέ$ησητηςτρο$οκρατίαςείναιαπαραίτητηησυντονισ$ένηκαισυλλογικήευρωπαϊκή δράση$επνεύ$ααλληλεγγύης. 3. Οιτέσσεριςπυλώνεςτηςαντιτρο$οκρατικήςστρατηγικήςτηςΕΕNπρόληψη,προστασία, καταδίωξηκαιαντίδρασηnσυνιστούν$ιασυνολικήκαιαναλογικήαντίδρασηστηδιεθνή τρο$οκρατικήαπειλή.ηστρατηγικήαπαιτείπροσπάθειασεεθνικό,ευρωπαϊκόκαιδιεθνές επίπεδογιατη$είωσητηςτρο$οκρατικήςαπειλήςκαιτηςτρωτότητάς$αςσεεπιθέσεις.η Στρατηγικήκαθορίζειτουςστόχους$αςγιατηνπρόληψητηςστρατολόγησηςνέων τρο$οκρατών,γιατηβελτίωσητηςπροστασίαςδυνητικώνστόχων,γιατηδιενέργειαερευνών για$έλητωνυφιστα$ένωνδικτύωνκαικαταδίωξήτουςκαιγιατηβελτίωσητηςικανότητάς $αςγιααντίδρασηκαιαντι$ετώπισητωνσυνεπειώναπότρο$οκρατικέςεπιθέσεις.η Στρατηγικήαυτήπροχωράστηνεπό$ενηφάσητουπρογρά$$ατοςεργασιώνπου καθορίστηκεστοευρωπαϊκόσυ$βούλιοτουμαρτίου2004ωςαποτέλεσ$ατωνβο$βιστικών επιθέσεωνστημαδρίτη /4/05REV4 ΓΓ/ακι 6

7 4. Κοινόοριζόντιοση$είοκαιστουςτέσσεριςπυλώνεςτηςΣτρατηγικήςτηςΈνωσηςαποτελείο ρόλοςτηςένωσηςανάτονκόσ$ο.όπωςκαθορίζεταιστηνευρωπαϊκήστρατηγική Ασφαλείας,$ετηνεξωτερικήδράσητηςηΕυρωπαϊκήΈνωσηαναλα$βάνειτηνευθύνηνα συ$βάλειστηνπαγκόσ$ιαασφάλειακαιστηνοικοδό$ησηενόςασφαλέστερουκόσ$ου. Ενεργώνταςδια$έσουκαισεσυνεργασία$εταΗνω$έναΈθνηκαιάλλουςδιεθνείςή περιφερειακούςοργανισ$ούς,ηεεθαεργασθείγιατηνεπίτευξηδιεθνούςκοινήςαντίληψης καιγιατηνπροώθησηδιεθνώνπροτύπωνγιατηνκαταπολέ$ησητηςτρο$οκρατίας.ηεεθα προωθήσειτιςπροσπάθειεςσταηνω$έναέθνηγιατηνανάπτυξη$ιαςσυνολικής στρατηγικήςγιατηνκαταπολέ$ησητηςτρο$οκρατίας.ησυνέχισητηςαντι$ετώπισηςτης αντιτρο$οκρατίαςωςυψηλήςπροτεραιότηταςστονδιάλογο$εβασικέςχώρεςεταίρους, περιλα$βανο$ένωντωνηπα,θααποτελέσειεπίσηςκεντρικό$έροςτηςευρωπαϊκής προσέγγισης. 5. %εδο$ένουότιηση$ερινήδιεθνήςτρο$οκρατικήαπειλήεπηρεάζεικαιέχειτιςρίζεςτηςσε πολλά$έρητουκόσ$ουέξωαπότηνεε,θαείναιζωτικήςση$ασίαςησυνεργασία$ετρίτες χώρεςπροτεραιότηταςκαιηπαροχήβοήθειαςσεαυτές,συ$περιλα$βανο$ένηςτηςβόρειας Αφρικής,τηςΜέσηςΑνατολήςκαιτηςΝοτιοανατολικήςΑσίας.Τέλος,στοιχείακαίριας ση$ασίαςτηςστρατηγικής,θαείναιηπροσπάθειαγιατηνεπίλυσησυγκρούσεωνκαιγιατην προώθησητηςχρηστήςδιακυβέρνησηςκαιτηςδη$οκρατίας,ως$έροςτουδιαλόγουκαιτης συ$$αχίας$εταξύπολιτισ$ώνκαιθρησκευτικώνδογ$άτων,ώστενααντι$ετωπιστούντα κίνητρακαιοιδιαρθρωτικοίπαράγοντεςπουενισχύουντηνριζοσπαστικοποίηση. ΠΡΟΛΗΨΗ 6. Προκει$ένουναπροληφθείηστροφήατό$ωνπροςτηντρο$οκρατίακαιναανακοπείη ε$φάνισηνέαςγενιάςτρο$οκρατών,ηεεσυ$φώνησεγια$ιασυνολικήστρατηγικήκαι πρόγρα$$αδράσηςγιατηνκαταπολέ$ησητηςριζοσπαστικοποίησηςκαιτηςστρατολόγησης στηντρο$οκρατία.ηστρατηγικήαυτήεπικεντρώνεταιστηνκαταπολέ$ησητης ριζοσπαστικοποίησηςκαιτηςστρατολόγησηςσετρο$οκρατικέςο$άδεςόπωςηαλκάιντα καιοιο$άδεςτιςοποίεςε$πνέει,δεδο$ένουότιοτύποςαυτόςτρο$οκρατίαςαντιπροσωπεύει σή$ερατηνκυριότερηαπειλήγιατηνένωσηωςσύνολο. 7. Ητρο$οκρατίαδεν$πορείποτέναδικαιολογηθεί.%εν$πορούνναυπάρχουνδικαιολογίεςή ατι$ωρησίαγιατρο$οκρατικέςπράξεις.ησυντριπτικήπλειοψηφίατωνευρωπαίων, ανεξάρτητααπόπεποιθήσεις,δεναποδέχεταιτιςεξτρε$ιστικέςιδεολογίες.ακό$ηκαι$εταξύ τωνολιγάριθ$ωνεκείνωνατό$ωνπουτιςαποδέχονται,λίγοι$όνοναπόαυτούςστρέφονται τελικάστηντρο$οκρατία.ηαπόφασηγιαανά$ιξησετρο$οκρατικέςδραστηριότητες ποικίλλειαπόάτο$οσεάτο$ο,$ολονότιτακίνητραγια$ιατέτοιααπόφασηείναισυχνά παρό$οια.πρέπειναπροσδιορίσου$εκαινακαταπολε$ήσου$ετις$εθόδους,την προπαγάνδακαιτιςσυνθήκεςυπότιςοποίεςορισ$έναάτο$αστρέφονταιστηντρο$οκρατία /4/05REV4 ΓΓ/ακι 7

8 8. Τοέργοτηςκαταπολέ$ησηςτηςριζοσπαστικοποίησηςκαιτηςστρατολόγησηςστην τρο$οκρατίαεναπόκειταικατάπρώτονκαικύριοστακράτη$έλη,σεεθνικό,περιφερειακό καιτοπικόεπίπεδο.vστόσο,ηπροσπάθειατηςεεστοντο$έααυτόν,περιλα$βανο$ένηςτης συνεισφοράςτηςευρωπαϊκήςεπιτροπής,$πορείναπαράσχειέναση$αντικόπλαίσιοπουνα βοηθήσειτονσυντονισ$ότωνεθνικώνπολιτικών,τηνανταλλαγήπληροφοριώνκαιτον καθορισ$όορθώνπρακτικών.αλλάηαντι$ετώπισηαυτήςτηςπρόκλησηςυπερβαίνειτις δυνά$ειςτωνκυβερνήσεων$όνωντους,καιθααπαιτήσειτηνπλήρησυ$$ετοχήτων πληθυσ$ώνστηνευρώπηκαιπέρααπότηνευρώπη. 9. Υπάρχουνπρακτικάβή$αταταοποίαέναάτο$οπρέπεινακάνειώστεναανα$ιχθείσε τρο$οκρατικέςδραστηριότητες.ηδυνατότητακάποιουναθέτειτιςιδέεςτουσεεφαρ$ογή έχειενισχυθείσε$εγάλοβαθ$όαπότηνπαγκοσ$ιοποίηση:ηευκολίαστηνπραγ$ατοποίηση ταξιδιών,στη$εταφοράχρη$άτωνκαιστηνεπικοινωνίαnσυ$περιλα$βανο$ένου$έσωτου %ιαδικτύουnσυνεπάγονταιευχερέστερηπρόσβασησεριζοσπαστικέςιδέεςκαικατάρτιση. Πρέπειναστοχεύου$εαυτέςτιςσυ$περιφορές,π.χ.$έσωτηςτοπικήςαστυνό$ευσηςκαιτης παρακολούθησηςταξιδιώνσεζώνεςσυγκρούσεων.χρειαζό$αστεεπίσηςτηνπαρακώλυση αυτήςτηςσυ$περιφοράς,$ετονπεριορισ$ότωνδραστηριοτήτωντωνατό$ωνεκείνωνπου διαδρα$ατίζουνρόλοστηριζοσπαστικοποίηση,$ετηνπρόληψητηςπρόσβασηςστην εκπαίδευσητρο$οκρατών,$ετηδη$ιουργίαισχυρούνο$ικούπλαισίουώστενα προλα$βάνεταιηυποκίνησητέτοιωνδραστηριοτήτωνκαιηστρατολόγηση,και$ετην εξέτασητρόπωνώστεναπαρε$ποδίζεταιηστρατολόγησητρο$οκρατών$έσωτου %ιαδικτύου. 10. Ηδιάδοση$ιαςιδιαίτερηςκαιεξτρε$ιστικήςαντίληψηςγιατονκόσ$οοδηγείορισ$ένα άτο$αστοναεξετάζουνκαιναδικαιολογούντηβία.γιαπαράδειγ$α,σταπλαίσιατουπλέον πρόσφατουκύ$ατοςτρο$οκρατίας,οπυρήναςτουπροβλή$ατοςέγκειταιστη διαστρεβλωτικήπροπαγάνδα$ετηνοποίαοιανάτονκόσ$οσυγκρούσειςπαρουσιάζονταιως υποτιθέ$ενηαπόδειξητηςσύγκρουσης$εταξύτης%ύσηςκαιτουισλά$.προκει$ένουνα αντι$ετωπιστούναυτάταπροβλή$ατα,θαπρέπειναεξασφαλίσου$εότιοιφωνέςτης $ετριοπαθούςκοινήςγνώ$ηςθαεπικρατήσουνέναντιεκείνωντουεξτρε$ισ$ού,$ετη δραστηριοποίησητηςκοινωνίαςτωνπολιτώνκαιτωνθρησκευτικώνο$άδωνπου απορρίπτουντιςιδέεςτωντρο$οκρατώνκαιτωνεξτρε$ιστώνπουυποκινούντηβία.καιθα πρέπεινααρθρώσου$εκαινα$εταφέρου$ετο$ήνυ$ά$ας$εαποτελεσ$ατικότεροτρόπο ώστενααλλάξειηαντίληψηγιατιςεθνικέςκαιτιςευρωπαϊκέςπολιτικές.θαπρέπειεπίσης ναεξασφαλίσου$εότιοιπολιτικές$αςδενθαενεργούνδιχαστικά.τούτοθαβοηθηθείαπό τηνανάπτυξη$ιαςφρασεολογίας$ηφορτισ$ένηςσυναισθη$ατικά /4/05REV4 ΓΓ/ακι 8

9 11. Υπάρχουνορισ$ένεςκοινωνικέςσυνθήκεςοιοποίες$πορούνναδη$ιουργήσουνένα περιβάλλοντοοποίοναδιευκολύνειτηριζοσπαστικοποίησηορισ$ένωνατό$ων.οισυνθήκες αυτέςπεριλα$βάνουντηνκακήήαυταρχικήδιακυβέρνηση,τονταχύαλλάανεξέλεγκτο εκσυγχρονισ$ό,καιτηνέλλειψηπολιτικώνήοικονο$ικώνπροοπτικώνκαιεκπαιδευτικών δυνατοτήτων.στοεσωτερικότηςένωσηςοιπαράγοντεςαυτοίδενείναιγενικάπαρόντες, αλλάσε$ε$ονω$ένατ$ή$ατατουπληθυσ$ούενδέχεταιναυπάρχουν.γιανα αντι$ετωπίσου$ετούτο,θαπρέπειεκτόςτηςένωσηςναπροωθήσου$ε$ε$εγαλύτερη αποφασιστικότητατηχρηστήδιακυβέρνηση,ταανθρώπιναδικαιώ$ατα,τηδη$οκρατία καθώςεπίσηςκαιτηνεκπαίδευσηκαιτηνοικονο$ικήευη$ερία,καιναενεργοποιηθού$εγια τηνεπίλυσησυγκρούσεων.επίσηςθαπρέπειναστοχεύου$εστηναντι$ετώπισητων ανισοτήτωνκαιτωνδιακρίσεωνεκείόπουαυτέςυπάρχουνκαιστηνπροώθησητου διαπολιτισ$ικούδιαλόγουκαιτης$ακροπρόθεσ$ηςενσω$άτωσηςεφόσονχρειάζεται. 12. Ηριζοσπαστικοποίησηκαιηστρατολόγησηαποτελούνδιεθνέςφαινό$ενο.Πολλάείναι εκείναπου$πορού$ενακάνου$ε$ετουςυπερπόντιουςεταίρους$αςώστενατους βοηθήσου$εστηνκαταπολέ$ησητηςριζοσπαστικοποίησης,συ$περιλα$βανο$ένου$έσω προγρα$$άτωνσυνεργασίας$ετρίτεςχώρεςκαιβοήθειαςπροςαυτέςκαι$έσωτης συνεργασίαςσταπλαίσιαδιεθνώνοργανισ$ών. 13. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Πρόληψη»είναι: Ηανάπτυξηκοινώνπροσεγγίσεων$εστόχοτιςπροβλη$ατικέςσυ$περιφορέςκαι τηναντι$ετώπισήτους,καιιδίωςτηςκατάχρησηςτου%ιαδικτύου, Ηαντι$ετώπισητηςυποκίνησηςκαιστρατολόγησηςσεβασικήςση$ασίαςείδη περιβάλλοντος,όπωςγιαπαράδειγ$ατιςφυλακέςκαιτουςτόπουςθρησκευτικής εκπαίδευσηςήλατρείας,ιδίως$έσωτηςεφαρ$ογήςνο$οθεσίαςγιατον χαρακτηρισ$όαυτώντωνσυ$περιφορώνωςεγκλη$άτων, Ηανάπτυξηενη$ερωτικήςκαιεπικοινωνιακήςστρατηγικήςώστεναεπεξηγούνται καλύτεραοιπολιτικέςτηςεε, Ηπροώθησητηςχρηστήςδιακυβέρνησης,τηςδη$οκρατίας,τηςεκπαίδευσηςκαι τηςοικονο$ικήςευη$ερίας$έσωπρογρα$$άτωνπαροχήςβοήθειαςαπότην Κοινότητακαιτακράτη$έλη, Ηανάπτυξηδιαπολιτισ$ικούδιαλόγουεντόςκαιεκτόςτηςΈνωσης, Ηανάπτυξηφρασεολογίας$ησυναισθη$ατικάφορτισ$ένηςγιατησυζήτησηαυτών τωνθε$άτων, Ησυνέχισητηςέρευναςκαιηανταλλαγήαναλύσεωνκαιε$πειριώνγιατηνπρόοδο τηςεκ$έρους$αςκατανόησηςαυτώντωνπροβλη$άτωνκαιγιατηνανάπτυξη πολιτικώναντίδρασης /4/05REV4 ΓΓ/ακι 9

10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 14. Ηπροστασίααποτελείβασικότ$ή$ατηςαντιτρο$οκρατικήςστρατηγικής$ας.Πρέπεινα ενισχύσου$ετηνά$υνασεβασικούςστόχους,καθιστώνταςτουςστόχουςλιγότερο ευάλωτουςσεεπιθέσειςκαθώςεπίσηςκαι$ειώνονταςτιςεπιπτώσειςπουθασυνεπάγεται$ια επίθεση. 15. Μολονότιτακράτη$έληέχουντηνπρωταρχικήευθύνηγιατηβελτίωσητηςπροστασίαςτων βασικώνστόχων,ηαλληλεξάρτησητηςσυνοριακήςασφάλειας,των$εταφορώνκαιάλλων διασυνοριακώνυποδο$ώναπαιτούντηνανάληψηαποτελεσ$ατικήςσυλλογικήςδράσηςτης ΕΕ.Σετο$είςόπουυφίστανταικαθεστώταασφαλείαςσεενωσιακόεπίπεδο,όπωςείναιη ασφάλειατωνσυνόρωνκαιτων$εταφορών,ηεεκαιηευρωπαϊκήεπιτροπήιδίωςέχουν διαδρα$ατίσειση$αντικόρόλογιατηναναβάθ$ισητωνπροτύπωνασφαλείας.ηπεραιτέρω συνεργασία$εταξύτωνκρατών$ελών,$ετηνπαροχήστήριξηςαπόταευρωπαϊκάθεσ$ικά όργανα,θαδη$ιουργήσειέναση$αντικόπλαίσιο$έσαστοοποίοτακράτη$έληθα$πορούν νασυντονίζουντιςπολιτικέςτους,ναανταλλάσσουνπληροφορίεςσχετικά$ετα$έτρα αντίδρασηςπουαναπτύσσονταισεεθνικόεπίπεδο,νακαθορίζουνορθέςπρακτικέςκαινα συνεργάζονταιγιατηνανάπτυξηνέωνιδεών. 16. Χρειαζό$αστεναενισχύσου$ετηνπροστασίατωνεξωτερικώνσυνόρων$αςώστενα καταστείδυσχερέστερογιαγνωστούςτρο$οκράτεςήυπόπτουςτρο$οκρατίαςναεισέρχονται ήναδρουνστοεσωτερικότηςένωσης.οιτεχνολογικέςβελτιώσειςτόσογιατη συγκέντρωσηόσοκαιγιατηνανταλλαγήδεδο$ένωνγιατουςεπιβάτες,καιηπροσθήκη βιο$ετρικώνπληροφοριώνσταέγγραφαταυτότηταςκαιταταξιδιωτικάέγγραφα,θα αυξήσουντηναποτελεσ$ατικότητατωνελέγχωνστασύνορά$αςκαιθααυξήσουντο αίσθη$αασφαλείαςτωνπολιτών$ας.ηευρωπαϊκήυπηρεσία%ιαχείρισηςτωνσυνόρων (FRONTEX)θαέχειένανρόλοναδιαδρα$ατίσειστηνπαροχήαξιολόγησηςκινδύνωνως $έροςτωνπροσπάθειαςγιατηνενίσχυσητωνελέγχωνκαιτηςεποπτείαςσταεξωτερικά σύνορατηςεε.ηδη$ιουργίατουσυστή$ατοςπληροφοριώνγιατιςθεωρήσειςκαιη δεύτερηγενεάτουσυστή$ατοςπληροφοριώνσένγκενθαεξασφαλίσουνστιςαρχές$αςτη δυνατότηταανταλλαγήςπληροφοριώνκαιπρόσβασηςσεαυτέςκαθώςκαι,ενανάγκη,τη δυνατότηταάρνησηςεισόδουστοχώροτουσένγκεν. 17. Πρέπειεπίσηςναεργαστού$εσυλλογικάγιατηναναβάθ$ισητωνπροτύπωνασφαλείαςστις $εταφορές.πρέπειναενισχύσου$ετηνπροστασίατωναερολι$ένωνκαιτωνθαλάσσιων λι$ένωνκαιτουςκανόνεςασφαλείαςτωναεροσκαφώνγιατηναποτροπήτρο$οκρατικών επιθέσεων,καθώςκαινααντι$ετωπίσου$ετατρωτάση$είαστιςεγχώριεςκαιτιςυπερπόντιες $εταφορές.τα$έτρααυτάθααναπτυχθούν$εσυνδυασ$όειδικώναξιολογήσεωντηςαπειλής καιτηςτρωτότητας,$ετηνεφαρ$ογήτηςσυ$φωνη$ένηςνο$οθεσίαςτηςεεγιατην ασφάλειαστιςαεροπορικέςκαιτιςθαλάσσιες$εταφορές,και$ετηνεπίτευξησυ$φωνίαςγια 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 10

11 $ιααναθεωρη$ένηνο$οθεσίατηςεεσχετικά$ετηνασφάλειαστιςαεροπορικές$εταφορές. Υπάρχειεπίσηςπεδίογιατησυνεργασίαώστενααυξηθείηοδικήκαιησιδηροδρο$ική ασφάλεια.γιατηστήριξητηςπροσπάθειαςσεόλουςαυτούςτουςτο$είς,ηπολιτικήέρευνας καιανάπτυξηςτηςεε,συ$περιλα$βανο$ένωντωνπρογρα$$άτωνε&ατηςευρωπαϊκής Επιτροπήςθαπρέπειναεξακολουθήσουνναπεριλα$βάνουνέρευναγιατιςπτυχέςασφαλείας πουσυνδέονται$ετηντρο$οκρατία. 18. Η$είωσητηςτρωτότηταςτωνζωτικήςση$ασίαςυποδο$ώνστηνΕυρώπηαπέναντισευλικές ήηλεκτρονικέςεπιθέσειςείναικαίριαςση$ασίας.γιατηνπεραιτέρωενίσχυσητης προστασίας$ας,συ$φωνήσα$ενακαταρτίσου$εέναπρόγρα$$αεργασιών$εστόχοτη βελτίωσητηςπροστασίαςτωνυποδο$ώνζωτικήςση$ασίαςστηνευρώπη.θασυνεχίσου$ε ναεργαζό$αστεγιατονσκοπόαυτόν,αναπτύσσοντας$ιαπροσέγγισηπερίεπικινδυνότητας πουνααναγνωρίζειτηναπειλήαπότηντρο$οκρατίαωςπροτεραιότητα. 19. Πρέπειεπίσηςναεξασφαλίσου$εότιησυλλογική$αςπροσπάθεια,καιιδίωςοιερευνητικές προσπάθειεςτηςεε,θασυ$βάλουνστηνανάπτυξη$εθοδολογιώνγιατηνπροστασίαχώρων όπουσυγκεντρώνονταιπλήθηκαιάλλωνευάλωτωνστόχων,απόεπιθέσεις. 20. Σεδιεθνέςεπίπεδο,πρέπεινασυνεργαστού$ε$εεταίρουςκαι$εδιεθνείςοργανισ$ούςγια τηνασφάλειατων$εταφορώνκαιγιατη$ηδιάδοσηπυρηνικών,ακτινοβόλων,βιολογικών καιχη$ικώνυλικώνκαιφορητώνόπλωνκαιελαφρούοπλισ$ού,καθώςκαιγιατηνπαροχή τεχνικήςσυνδρο$ήςγιαπροστατευτικήδιασφάλισησετρίτεςχώρεςπροτεραιότηταςως συστατικόστοιχείοτωνευρύτερωνπρογρα$$άτων$αςτεχνικήςβοήθειας. 21. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Προστασία»είναι: Ηπραγ$ατοποίησηβελτιώσεωνγιατηνασφάλειατωνδιαβατηρίωντηςΕΕ$έσω τηςεισαγωγήςτωνβιο$ετρικώνδεδο$ένων, Ηδη$ιουργίατουΣυστή$ατοςΠληροφοριώνγιατιςΘεωρήσεις(VIS)καιτης δεύτερηςγενεάςτουσυστή$ατοςπληροφοριώνσένγκεν(sisii), Η$έσωτηςΥπηρεσίας%ιαχείρισηςτωνΣυνόρων(FRONTEX)αποτελεσ$ατική ανάλυσηκινδύνωνγιαταεξωτερικάσύνορατηςεε, Ηεφαρ$ογήσυ$φωνη$ένωνκοινώνπροτύπωνγιατηνασφάλειατηςπολιτικής αεροπορίας,τωνλι$ένωνκαιτωνθαλάσσιων$εταφορών, Ηεπίτευξησυ$φωνίαςγιαέναευρωπαϊκόπρόγρα$$αγιατηνπροστασίατων υποδο$ώνζωτικήςση$ασίας, ΗκαλύτερηδυνατήαξιοποίησητωνερευνητικώνδραστηριοτήτωνστηνΕΕκαισε κοινοτικόεπίπεδο /4/05REV4 ΓΓ/ακι 11

12 ΚΑΤΑBΙΞΗ 22. Θαπροχωρήσου$εσεπεραιτέρωενίσχυσηκαιυλοποίησητωνδεσ$εύσεών$αςγιατην παρακώλυσητωντρο$οκρατικώνδραστηριοτήτωνκαιγιατηνκαταδίωξητωντρο$οκρατών καιπέραντωνεσωτερικώνσυνόρων.στόχοι$αςείναιηπαρε$πόδισητωνσχεδίωντων τρο$οκρατών,ηπαρακώλυσητωνδικτύωντουςκαιτωνδραστηριοτήτωντωνστρατολόγων στηντρο$οκρατία,ηαποκοπήτηςχρη$ατοδότησηςτωντρο$οκρατώνκαιτηςπρόσβασής τουςσευλικάγιατηνπραγ$ατοποίησηεπιθέσεων,καθώςκαιηπροσαγωγήτουςστη δικαιοσύνη$επαράλληλοσεβασ$ότωνανθρωπίνωνδικαιω$άτωνκαιτουδιεθνούςδικαίου. 23. Όπωςσυ$φωνήθηκεστοΠρόγρα$$ατηςΧάγης,τακράτη$έλη,παράλληλα$ετηδιατήρηση τηςεθνικήςασφάλειαςθαεστιάζουνεπίσηςτηνπροσοχήστηνασφάλειατηςένωσηςως συνόλου.ηένωσηθαστηρίξειτιςπροσπάθειεςτωνκρατών$ελώνγιατηνπαρακώλυσητων τρο$οκρατώνενθαρρύνονταςτην$εταξύτουςανταλλαγήγενικώνκαιειδικώνπληροφοριών, παρέχονταςκοινέςαναλύσειςγιατηναπειλήκαιενισχύονταςτηνεπιχειρησιακήσυνεργασία γιατηνεπιβολήτουνό$ου. 24. Σεεθνικόεπίπεδοοιαρ$όδιεςαρχέςπρέπειναδιαθέτουντααναγκαία$έσαγιατη συγκέντρωσηκαιανάλυσηπληροφοριώνκαιγιατηδιενέργειαερευνώνγιατρο$οκράτεςκαι τηνκαταδίωξήτους,καιτακράτη$έληθαπρέπεινααναπροσαρ$όζουνόπουχρειάζεταιτην πολιτικήτουςαντίδρασηκαιτιςνο$οθετικέςτουςδιατάξεις.στοπλαίσιοαυτόκοινός$ας στόχοςείναιηπαρακολούθησητηςεφαρ$ογήςκαιηπλήρηςσυνεκτί$ησητωνσυστάσεων πουέχουνπροσδιοριστείκατάτηδιαδικασίααξιολόγησηςαπόο$οτί$ουςτηςεε.τακράτη $έληθαυποβάλουναργότεραεκθέσειςσχετικά$ετουςτρόπους$ετουςοποίουςβελτίωσαν τιςεθνικέςτουςικανότητεςκαι$ηχανισ$ούςυπότοπρίσ$ααυτώντωνσυστάσεων. 25. Ηανάπτυξη$ιαςκοινήςκατανόησηςτηςαπειλήςείναιθε$ελιώδουςση$ασίαςγιατην ανάπτυξηκοινώνπολιτικώναντίδρασηςστηναπειλή.μετηνπραγ$ατοποίησηεκτι$ήσεων απότοκέντροεπιχειρήσεων(sitcen),βάσειτωνσυνεισφορώντωνυπηρεσιώνεθνικής ασφαλείαςκαιτωνυπηρεσιώνπληροφοριώνκαιτηςευρωπόλ,θαπρέπεινασυνεχίσουννα λα$βάνονταιενη$ερω$ένεςαποφάσειςγιαόλοτοφάσ$ατωνπολιτικώντηςεε /4/05REV4 ΓΓ/ακι 12

13 26. Ορισ$ένα$έσαόπωςτοΕυρωπαϊκόΈνταλ$αΣύλληψηςαποδεικνύονταιση$αντικάεργαλεία γιατηδιενέργειαερευνώνγιατρο$οκράτεςκαιτηνκαταδίωξήτουςπέραντωνεσωτερικών συνόρων.θαπρέπειτώραναδοθείπροτεραιότητασεάλλαπρακτικά$έτραώστενατεθείσε πρακτικήεφαρ$ογήηβασικήαρχήτηςα$οιβαίαςαναγνώρισηςτωνδικαστικώναποφάσεων. Βασικήςση$ασίας$έτροείναιτοΕυρωπαϊκόΈνταλ$αΣυγκέντρωσηςΑποδεικτικών Στοιχείων,τοοποίοθαεπιτρέπειστακράτη$έληναλα$βάνουναποδεικτικάστοιχείααπό άλλεςχώρεςστηνεεγιατησύλληψητρο$οκρατών.τακράτη$έληθαπρέπειεπίσηςνα βελτιώσουνπεραιτέρωτηνπρακτικήσυνεργασίακαιτηνανταλλαγήπληροφοριών$εταξύ αστυνο$ικώνκαιδικαστικώναρχών,ιδίως$εταξύτηςευρωπόλκαιτηςeurojust. Επιπροσθέτως,θαπρέπεινασυσταθούν,όπουχρειάζεται,κοινέςο$άδεςέρευναςγιατις διασυνοριακέςέρευνες.ηαξιολόγησητηςεφαρ$ογήςτωννο$οθετικών$έτρωνθαείναι ση$αντικήκαιθαδώσειπληροφορίεςγιατιςπεραιτέρωεργασίες,ταδεκράτη$έληθαπρέπει ναεξασφαλίσουντηνεφαρ$ογήτωνσυ$φωνη$ένωννο$οθετικών$έτρωνκαθώςεπίσηςκαι τηνεπικύρωσητωνσχετικώνδιεθνώνσυνθηκώνκαισυ$βάσεων,ώστεναεξασφαλίζεταιη κατάλληληνο$οθετικήαντίδρασηστηναπειλή. 27. Γιατη$ετάβασηαπό$ιαadhocσε$ιασυστη$ατικήαστυνο$ικήσυνεργασία,έναση$αντικό βή$αθαείναιηανάπτυξηκαιπρακτικήεφαρ$ογήτηςαρχήςτηςδιαθεσι$ότηταςστις πληροφορίεςγιατηνεπιβολήτουνό$ου.επιπροσθέτως,ηανάπτυξηνέωνσυστη$άτων τεχνολογιώντωνπληροφοριώνόπωςείναιτοσύστη$απληροφοριώνγιατιςθεωρήσειςκαιη επό$ενηγενεάτουσυστή$ατοςπληροφοριώνσένγκεν,παράλληλα$ετηνπροστασίατων δεδο$ένωνπουθαπαρέχουν,θαπρέπειναπαρέχουνκαιβελτιω$ένηπρόσβασηστιςαρχές εκείνεςπουείναιυπεύθυνεςγιατηνεσωτερικήασφάλεια,διευρύνονταςέτσιτηβάση πληροφοριώνπουείναιστηδιάθεσήτους.θαπρέπειεπίσηςνα$ελετηθείηανάπτυξηκοινών προσεγγίσεωνγιατηνανταλλαγήπληροφοριώνσχετικά$επιθανούςτρο$οκράτεςκαι σχετικά$εάτο$απουέχουνεκτοπισθείγιαεγκλή$ατασχετικά$ετηντρο$οκρατία. 28. Θαπρέπειεπίσηςνααφαιρούνταιαπότουςτρο$οκράτεςτα$έσα$εταοποίαεξαπολύουν επιθέσεις,είτεα$έσως(π.χ.όπλακαιεκρηκτικά)είτεε$$έσως(π.χ.πλαστάέγγραφαπου επιτρέπουνταξίδιακαιδια$ονήχωρίςτονεντοπισ$ότους).ηικανότητάτουςνα επικοινωνούνκαινασχεδιάζουνενέργειεςχωρίςναεντοπίζονταιθαπρέπειναε$ποδιστεί$ε $έτραόπωςηδιατήρησητηλεπικοινωνιακώνδεδο$ένων.πρέπειεπίσηςνατουςαφαιρούνται στο$έτροτουδυνατούοιευκαιρίεςπουπροσφέρονται$ετιςδυνατότητεςτου%ιαδικτύουνα επικοινωνούνκαιναδιαδίδουντεχνικήε$πειρογνω$οσύνησχετικά$ετηντρο$οκρατία /4/05REV4 ΓΓ/ακι 13

14 29. Ηδη$ιουργίαεχθρικούπεριβάλλοντοςγιατηνανάληψηδραστηριοτήτωναπότρο$οκράτες προϋποθέτειεπίσηςτηνκαταπολέ$ησητηςχρη$ατοδότησηςτηςτρο$οκρατίας.ηεεέχει ήδηθεσπίσειδιατάξειςγιατηδέσ$ευσητωνπεριουσιακώνστοιχείωντωντρο$οκρατών.το επό$ενοστάδιοείναιηεφαρ$ογήνο$οθεσίαςσεενωσιακόεπίπεδοσχετικά$ετοξέπλυ$α χρή$ατοςκαιτις(ηλεκτρονικές)$εταφορές$ετρητών,καιηεπίτευξησυ$φωνίαςγιαβή$ατα $εστόχοτηνπαρε$πόδισητης$εταφοράςχρη$άτωναπότρο$οκράτες.επιπροσθέτως,η αντι$ετώπισητωνκαταχρήσεωνστον$ηκερδοσκοπικότο$έατηςοικονο$ίαςπαρα$ένει$ια προτεραιότητα.πρέπειεπίσηςναεξασφαλίσου$εότιηδιενέργειαερευνώνστο χρη$ατοοικονο$ικότο$έαθααποτελείαναπόσπαστο$έροςόλωντωνερευνώνγιατην τρο$οκρατία.τα$έτρααυτάκαθώςκαιάλλαταοποίαβασίζονταιστιςσυστάσειςτης %ιεθνούςο$άδαςχρη$ατοοικονο$ικής%ράσης,αποτελούν$έροςτηςσυνολικής στρατηγικήςτηςεεγιατηνκαταπολέ$ησητηςχρη$ατοδότησηςτηςτρο$οκρατίας.επίτου παρόντος$άλισταδιεξάγεταιεπανεξέτασητωνεπιδόσεωντηςεεστοντο$έατης καταπολέ$ησηςτηςχρη$ατοδότησηςτηςτρο$οκρατίαςώστεναεξασφαλιστείη επικαιροποιη$ένηπροσέγγισητουπροβλή$ατος. 30. Μεγάλο$έροςτωναιτίωντηςτρο$οκρατικήςαπειλήςστηνΕυρώπηβρίσκεταιέξωαπότην ΕΕ.Vςεκτούτουη«καταδίωξη»πρέπειναέχειπαγκόσ$ιαδιάσταση.ΗΕΕθαεργαστεί προκει$ένουναενισχυθείηκοινήδιεθνήςαντίληψη$έσωτωνηνω$ένωνεθνώνκαιάλλων διεθνώνοργανισ$ώνκαι$έσωτουδιαλόγουκαιτωνσυ$φωνιών(πουπεριλα$βάνουν αντιτρο$οκρατικέςρήτρες)$εβασικούςεταίρους,καιθαεργαστείγιατηνεπίτευξη συ$φωνίαςγια$ιασυνολικήσύ$βασητωνηεκατάτηςτρο$οκρατίας.θαπαρασχεθεί βοήθειασεχώρεςπροτεραιότηταςώστεναβοηθηθούνγιαναθεσπίσουνκαιναεφαρ$όσουν τουςαναγκαίους$ηχανισ$ούςγιατηνπαρακώλυσητηςτρο$οκρατίας,σεσυντονισ$ό$ετο έργοάλλωνδωρητών. 31. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Καταδίωξη»είναι: Ηενίσχυσητωνεθνικώνικανοτήτωνκαταπολέ$ησηςτηςτρο$οκρατίας,υπότο πρίσ$ατωνσυστάσεωνπουέχουνγίνειστηναξιολόγησηαπότουςο$οτί$ουςόσον αφοράτιςεθνικέςαντιτρο$οκρατικέςρυθ$ίσεις, ΗπλήρηςαξιοποίησητηςΕυρωπόλκαιτηςEUROJUSTώστεναδιευκολυνθείη αστυνο$ικήκαιδικαστικήσυνεργασία,καιησυνέχισητηςενσω$άτωσηςτης αξιολόγησηςτωναπειλώναπότοκέντροεπιχειρήσεων(sitcen)στη δια$όρφωσητηςαντιτρο$οκρατικήςπολιτικής, Ηπεραιτέρωπροώθησητηςα$οιβαίαςαναγνώρισηςτωνδικαστικώναποφάσεων, συ$περιλα$βανο$ένου$ετηνυιοθέτησητουευρωπαϊκούεντάλ$ατος ΣυγκέντρωσηςΑποδεικτικώνΣτοιχείων, Ηεξασφάλισητηςπλήρουςεφαρ$ογήςκαιαξιολόγησηςτηςισχύουσαςνο$οθεσίας καθώςεπίσηςκαιηεπικύρωσητωνσχετικώνδιεθνώνσυνθηκώνκαισυ$βάσεων, Ηανάπτυξητηςαρχήςτηςδιαθεσι$ότηταςτωνπληροφοριώνγιατηνεπιβολήτου νό$ου, Ηαντι$ετώπισητηςπρόσβασηςτωντρο$οκρατώνσεόπλακαιεκρηκτικά,απότα συστατικάγιααυτοσχέδιαεκρηκτικάωςταπυρηνικά,ακτινοβόλα,βιολογικάκαι χη$ικάυλικά, 14469/4/05REV4 ΓΓ/ακι 14

15 Ηαντι$ετώπισητηςχρη$ατοδότησηςτωντρο$οκρατών,συ$περιλα$βανο$ένου$ετην εφαρ$ογήσυ$φωνη$ένηςνο$οθεσίας,ηκαταβολήπροσπαθειώνγιατηνπρόληψητων καταχρήσεωντου$ηκερδοσκοπικούτο$έα,καιηεπανεξέτασητωνσυνολικών επιδόσεωντηςεεστοντο$έααυτόν, Ηπαροχήτεχνικήςσυνδρο$ήςγιατηνενίσχυσητηςικανότηταςτωντρίτωνχωρών προτεραιότητας. ΑΝΤΙBΡΑΣΗ 32. %εν$πορού$εναεξαλείψου$ετελείωςτονκίνδυνοτρο$οκρατικώναπειλών.πρέπεινα εί$αστεσεθέσηνααντι$ετωπίζου$εεπιθέσειςόταναυτέςσυ$βαίνουν,αναγνωρίζονταςότι οιεπιθέσεις$πορούνναέχουνεπιπτώσειςκαιπέραντωνεσωτερικώνσυνόρωντηςεε.η αντίδρασησεένασυ$βάνθαείναισυχνάπαρό$οιαανεξαρτήτωςτουαντοσυ$βάναυτόέχει φυσικάήτεχνολογικάαίτιαήοφείλεταισεάνθρωποhωςεκτούτουταυφιστά$ενασυστή$ατα αντίδρασηςγιατηναντι$ετώπισητωνσυνεπειώναπότιςφυσικέςκαταστροφές$πορούν επίσηςναχρησι$οποιηθούνγιατηνελάφρυνσητωνεπιπτώσεωνστουςπολίτεςαπό$ια τρο$οκρατικήεπίθεση.κατάτηναντίδρασή$αςσετέτοιασυ$βάνταθαπρέπειναγίνεται πλήρηςχρήσητωνυφιστα$ένωνδο$ών,συ$περιλα$βανο$ένουτουμηχανισ$ούπολιτικής Προστασίας,τιςοποίεςηΕΕανέπτυξεγιανααντιδράσεισεάλλες$είζονοςση$ασία ευρωπαϊκέςκαιδιεθνείςκρίσεις,καιθασυντονίζεται$ετηδράσηάλλωνενεχο$ένωνδιεθνών οργανισ$ών. 33. Στηνπερίπτωσηγεγονότος$εδιασυνοριακέςεπιπτώσειςθαυφίσταταιανάγκηγιαταχεία ανταλλαγήπληροφοριώνεπιχειρησιακήςκαιπολιτικήςφύσεως,συντονισ$ότων$έσων ενη$έρωσηςκαια$οιβαίαεπιχειρησιακήστήριξη$εόλαταδιαθέσι$α$έσα, περιλα$βανο$ένωντωνστρατιωτικών$έσων.ηικανότητατηςεενααναλα$βάνει συνεκτικήήσυλλογικήδράσηθαείναιεπίσηςκαίριαςση$ασίαςγια$ιααποτελεσ$ατική αντίδραση.ηανάπτυξηρυθ$ίσεωνγιασυντονισ$ότηςεεσεπερίπτωσηκρίσης,$ετην υποστήριξητωναναγκαίωνεπιχειρησιακώνδιαδικασιών,θαβοηθήσειστησυνεκτικότητατης αντίδρασηςτηςεεσετρο$οκρατικέςεπιθέσεις. 34. Τακράτη$έληέχουντονηγετικόρόλοστηνπραγ$ατοποίησητηςέκτακτηςαντίδρασηςσε τρο$οκρατικόσυ$βάνστοέδαφόςτους.vστόσο,παρα$ένειηανάγκηναεξασφαλίζεταιότιη ΕΕσυλλογικά,$ετηστήριξητωνευρωπαϊκώνθεσ$ικώνοργάνωνσυ$περιλα$βανο$ένηςτης Επιτροπής,έχειτηνικανότητανααντιδρά$εαλληλεγγύησεκαταστάσειςέκτακτηςανάγκης οιοποίεςενδέχεταιναυπερβαίνουντα$έσαενός$ε$ονω$ένουκράτους$έλουςκαιοιοποίες θα$πορούσαννααποτελέσουνσοβαρόκίνδυνογιατοσύνολοτηςένωσης.γιανα εξασφαλιστείτούτο,είναιση$αντικήηεπανεξέτασηκαιαναθεώρησητουση$ερινού πλαισίουα$οιβαίαςυποστήριξης,ήτοιτουκοινοτικού$ηχανισ$ούπολιτικήςπροστασίας /4/05REV4 ΓΓ/ακι 15

16 35. ΗανάπτυξηπροσέγγισηςβάσειτωνκινδύνωνγιατηναξιολόγησητηςικανότηταςN$ε εστίασητηςπροσοχήςστηνπροετοι$ασίαγιατασυ$βάνταεκείναταοποίακρίνονταιτα πλέονπιθανάνασυ$βούνκαιταοποίαθα$πορούσανναέχουντις$εγαλύτερεςεπιπτώσειςn θαεπιτρέψειστακράτη$έληνααναπτύξουντιςικανότητέςτουςγιααντίδρασησεπερίπτωση έκτακτηςανάγκης.ηκοινήβάσηδεδο$ένωντηςεεστηνοποίααπαριθ$ούνταιοιπόροικαι τα$έσα$εταοποίατακράτη$έληθα$πορούσαννασυ$βάλουνγιατηναντι$ετώπιση τέτοιωνγεγονότωνσεάλλακράτη$έληήσευπερπόντιεςπεριοχέςσυ$πληρώνειαυτότο έργο. 36. Ηαλληλεγγύη,ηπαροχήβοήθειαςκαιηπαροχήαποζη$ιώσεωνσταθύ$ατατης τρο$οκρατίαςκαιστιςοικογένειέςτουςσυνιστάαναπόσπαστο$έροςτηςαντίδρασηςστην τρο$οκρατίασεεθνικόκαιευρωπαϊκόεπίπεδο.τακράτη$έληθαπρέπειναεξασφαλίζουντη χορήγησητηςκατάλληληςαποζη$ίωσηςσταθύ$ατα.μετηνανταλλαγήτωνβέλτιστων πρακτικώνγιατιςεθνικέςρυθ$ίσεις,καιτηνανάπτυξηεπαφών$εταξύτωνεθνικώνενώσεων τωνθυ$άτων,ηευρωπαϊκήεπιτροπήθαεπιτρέψειστηνεεναπροβείσεβή$αταγια ενίσχυσητηςστήριξηςπουπαρέχεταισεεκείνουςπουυποφέρουνπερισσότεροαπό τρο$οκρατικέςεπιθέσεις. 37. Σεδιεθνέςεπίπεδο,υπάρχειανάγκηγιατηνπαροχήβοήθειαςστουςπολίτεςτηςΕΕσετρίτες χώρεςκαιγιατηνπροστασίακαισυνδρο$ήστουςστρατιωτικούςκαι$ηστρατιωτικούς $ηχανισ$ούς$αςγιατιςεπιχειρήσειςδιαχείρισηςκρίσεωντηςεε.θαπρέπειεπίσηςνα εξασφαλίσου$εότιτοέργο$αςγιατηναντίδρασησεκαταστροφέςθασυντονίζεταιστενά$ε τοσχετικόέργοσεδιεθνείςοργανισ$ούςκαιιδίωςσταηνω$έναέθνη.τέλος,ητεχνική βοήθειαπουπαρέχεταιαπότηνεεσετρίτεςχώρεςπροτεραιότηταςθαπρέπεινααποτελέσει παράγοντασυνδρο$ήςγιατηδιαχείρισητωνσυνεπειώντωντρο$οκρατικώνεπιθέσεων. 38. Βασικέςπροτεραιότητεςγιατην«Αντίδραση»είναι: Ησυ$φωνίαγιαρυθ$ίσειςσυντονισ$ούτηςΕΕσεπερίπτωσηκρίσεωνκαιγιατης διαδικασίεςεπιχειρησιακήςστήριξηςαυτών, Ηαναθεώρησητηςνο$οθεσίαςσχετικά$ετονκοινοτικό$ηχανισ$όπολιτικής προστασίας, Ηανάπτυξητηςαξιολόγησηςκινδύνωνωςεργαλείουγιατηνενη$έρωσησχετικά$ε τηδη$ιουργίαικανοτήτωναντίδρασηςσεεπίθεση, Ηβελτίωσητουσυντονισ$ού$εδιεθνείςοργανισ$ούςγιατηδιαχείρισητης αντίδρασηςσετρο$οκρατικέςεπιθέσειςκαιτηςκαταστροφές, Ηανταλλαγήβέλτιστωνπρακτικώνκαιηανάπτυξηπροσεγγίσεωνσχετικά$ετην παροχήσυνδρο$ήςσταθύ$ατατηςτρο$οκρατίαςκαιστιςοικογένειέςτους /4/05REV4 ΓΓ/ακι 16

17 BΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 39. ΤοΕυρωπαϊκόΣυ$βούλιοθαεπανεξετάζειτιςπροόδουςόσοναφοράτηΣτρατηγικήκάθεέξι $ήνες. 40. ΜίαφοράκατάτηδιάρκειακάθεΠροεδρίαςκαιπριναπότηνεπανεξέτασητηςπροόδουαπό τοευρωπαϊκόσυ$βούλιο,θαπραγ$ατοποιείταιπολιτικός%ιάλογοςυψηλούεπιπέδουγια τηναντιτρο$οκρατία,$εαπόκοινούσυ$$ετοχήτουσυ$βουλίου,τηςευρωπαϊκήςεπιτροπής καιτουευρωπαϊκούκοινοβουλίου,ώστενακαθίσταταιδυνατόγιατατρίαθεσ$ικάόργανα ναεξετάζουναπόκοινούτιςσχετικέςπροόδουςκαιναπροωθούντηδιαφάνειακαιτην ισορροπίαστηνπροσέγγισηαπότηνεε. 41. ΗΣτρατηγικήαυτήθασυ$πληρωθεί$ελεπτο$ερέςπρόγρα$$αδράσης$ετηναπαρίθ$ηση όλωντωνκατάλληλων$έτρωνσταπλαίσιατωντεσσάρωντο$έωντηςστρατηγικής.τούτο θαεπιτρέπειτηλεπτο$ερήκαισετακτικήβάσηπαρακολούθησητηςπροόδουαπότην ΕπιτροπήτωνΜόνι$ωνΑντιπροσώπων,$ετακτικήπαρακολούθησητωνεπό$ενων ενεργειώνκαιενη$έρωσηαπότονσυντονιστήαντιτρο$οκρατικής%ράσηςκαιτην ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή /4/05REV4 ΓΓ/ακι 17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕκαιΚεντρικήΑσία:ΣτρατηγικήγιαAιανέαεταιρικήσχέση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕκαιΚεντρικήΑσία:ΣτρατηγικήγιαAιανέαεταιρικήσχέση ConseilUE PUBLIC ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕκαιΚεντρικήΑσία:ΣτρατηγικήγιαAιανέαεταιρικήσχέση 1. Εισαγωγή:ΕΕκαιΚεντρικήΑσία ΗΚεντρικήΑσίααποτελείκατάακραίωνηπαράδοσηιαγέφυραεταξύΕυρώπηςκαιΑσίας.Ηθέσητης εταξύτωνδύοηπείρωνείναιστρατηγική.τοκαζακστάν,ηbηοκρατίατηςκιργιζίας,τοτατζικιστάν,το

Διαβάστε περισσότερα

ΕπισυνάπτεταιγιατιςαντιπροσωπίεςσχέδιοεγχειριδίουγιατοπώςεκδίδεταιτοΕυρωπαϊκό ΈνταλαΣύλληψης. 8216/2/08REV2 ΚΣ/κ 2 DGH2B LIMITE EL

ΕπισυνάπτεταιγιατιςαντιπροσωπίεςσχέδιοεγχειριδίουγιατοπώςεκδίδεταιτοΕυρωπαϊκό ΈνταλαΣύλληψης. 8216/2/08REV2 ΚΣ/κ 2 DGH2B LIMITE EL ConseilUE PUBLIC ΤοΕυρωπαϊκόJικαστικόJίκτυοσυζήτησεγιατηνπρωτοβουλίακατάτιςσυνεδριάσειςτουστις 28Φεβρουαρίου2008.Ακόη,οιεπειρογνώονεςπουασχολούνταιετοΕυρωπαϊκόΈνταλα Σύλληψης(Οάδασυνεργασίαςσεποινικέςυποθέσεις)συζήτησανδιεξοδικάγιατηνπρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα

ΕυρωπαϊκόΣύ$φωνογιατηΜετανάστευσηκαιτοΆσυλο

ΕυρωπαϊκόΣύ$φωνογιατηΜετανάστευσηκαιτοΆσυλο ConseilUE PUBLIC ΕυρωπαϊκόΣύ$φωνογιατηΜετανάστευσηκαιτοΆσυλο Σηαντικήυπήρξεηπρόοδοςπουσηειώθηκεκατάτηντελευταίαπεντηκονταετίαχάρηστοπολιτικό καιπολιτιστικόεγχείρηαστοοποίοβασίζεταιηδηιουργίακαιηεβάθυνσητηςευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

14146/1/08REV1 ΣΜ/γο 2 DGEHR LIMITE EL

14146/1/08REV1 ΣΜ/γο 2 DGEHR LIMITE EL ConseilUE PUBLIC ΠΙΝΑΚΑΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΝ 1. Εισαγωγή... 7 2. ΜέσακαιπρωτοβουλίεςτηςΕΕσετρίτεςχώρες... 9 2.1. Κοινέςδράσεις,κοινέςθέσειςκαιεπιχειρήσειςδιαχείρισηςκρίσεων... 9 2.2. ΡόλοςτουΠροσωπικούΑντιπροσώπουτουΓΓ/ΥΕγιαταανθρώπιναδικαιώατα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤοΣυ!βούλιοκαλείταινακαταλήξεισεσυ!φωνίαγια!ιαγενικήπροσέγγιση,ενανα!ονή τηςγνώ!ηςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουσεπρώτηανάγνωση.

3. ΤοΣυ!βούλιοκαλείταινακαταλήξεισεσυ!φωνίαγια!ιαγενικήπροσέγγιση,ενανα!ονή τηςγνώ!ηςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουσεπρώτηανάγνωση. ConseilUE PUBLIC 2. Μελίγεςεπιφυλάξεις(κοινοβουλευτικής)εξέτασηςκαιγλωσσικέςεπιφυλάξεις (βλ.υποση!είωση2,σελίδα3),τοκεί!ενουποστηρίχθηκεαπόόλατακράτη!έλη.η Επιτροπή,απόπλευράςτης,έχειλάβειευνοϊκήστάσηόσοναφοράτη«γενικήπροσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά

Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο υ έ τ ο υ ς δ ύ ο χ ι λ ι ά δ ε ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ α ( 2. 0 1 4 ), στα γ ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Προςτοπαρόν,υπάρχουνοιεξήςεπιμέρουςοικονομικοίκανονισμοί:

ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Προςτοπαρόν,υπάρχουνοιεξήςεπιμέρουςοικονομικοίκανονισμοί: ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,29Ιουλίου1998(11.09) (OR.EN) 10597/98 PUBLIC LIMITE SCHENGEN36 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τηνομάδα"κεκτημένοσένγκεν" Θέμα: ΠροϋπολογισμοίτουSIS 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156

PUBLIC. Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Ιουνίου2012(02.07) (OR.en) 11334/12 LIMITΕ SPORT39 SAN156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου τιςαντιπροσωπίες ΣχέδιοσυμπερασμάτωντουΣυμβουλίουκαιτωναντιπροσώπωντων

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία επιχείρησης -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Έγκρισητηςηερήσιαςδιάταξης Έγκρισητουκαταλόγουτωνσηείων«Α»...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Έγκρισητηςηερήσιαςδιάταξης Έγκρισητουκαταλόγουτωνσηείων«Α»...5 ConseilUE PUBLIC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έγκρισητηςηερήσιαςδιάταξης... 2. Έγκρισητουκαταλόγουτωνσηείων«Α»... ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3. Dιεθνείςσχέσειςστοντοέατηςενέργειας...6 (α) ΑσφάλειαεφοδιασούΠράσινηΒίβλος«Ευρωπαϊκήστρατηγικήγιαβιώσιη,

Διαβάστε περισσότερα

15615/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15615/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15615/17 COSI 325 JAI 1191 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

12847/1/10 REV 1 AI/θμ/ΚΚ 1 DG H 3A

12847/1/10 REV 1 AI/θμ/ΚΚ 1 DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2010 (08.10) (OR. en) 12847/1/10 REV 1 CORDROGUE 68 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 12448/97 LIMITE ENFOPOL220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της : βελγικήςαντιπροσωπίας. προς : τηνομάδα"αστυνομικήςσυνεργασίας"

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 12448/97 LIMITE ENFOPOL220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της : βελγικήςαντιπροσωπίας. προς : τηνομάδααστυνομικήςσυνεργασίας ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,18Νοεμβρίου1997(03.12) (OR.F) 12448/97 PUBLIC LIMITE ENFOPOL220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : βελγικήςαντιπροσωπίας προς : τηνομάδα"αστυνομικήςσυνεργασίας" αριθ.προηγ.εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10607/1/98 REV1 LIMITE ENFOCUSTOM43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της : Προεδρίας. προς : τηνομάδα"τελωνειακήσυνεργασία" 10607/98ENFOCUSTOM43

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 10607/1/98 REV1 LIMITE ENFOCUSTOM43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της : Προεδρίας. προς : τηνομάδατελωνειακήσυνεργασία 10607/98ENFOCUSTOM43 ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,28Σεπτεμβρίου1998(29.9) (OR.D) 10607/1/98 REV1 PUBLIC LIMITE ENFOCUSTOM43 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : τηνομάδα"τελωνειακήσυνεργασία" αριθ.προηγ.εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2008 (26.11) (OR. en) 15933/08 CAB 57 PROCIV 181 JAI 655 RELEX 929 COCON 37 DEVGEN 239

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2008 (26.11) (OR. en) 15933/08 CAB 57 PROCIV 181 JAI 655 RELEX 929 COCON 37 DEVGEN 239 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2008 (26.11) (OR. en) 15933/08 CAB 57 PROCIV 181 JAI 655 RELEX 929 COCON 37 DEVGEN 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς : την Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,4Ιουνίου2012 (OR.en) 9870/12 Διοργανικόςφάκελος: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,4Ιουνίου2012 (OR.en) 9870/12 Διοργανικόςφάκελος: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,4Ιουνίου2012 (OR.en) 9870/12 Διοργανικόςφάκελος: 2012/0104(NLE) LIMITE EEE56 TRANS152 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥσχετικάμετηθέσηπουθαλάβειη

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10173 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνόχής (ΕΥ & ΠΤΣ) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης και Παρακολούθησης Ταµείου Συνόχής (ΕΥ & ΠΤΣ) Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 1 η Συνάντηση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου Τρίπολη, 1 η Ιουνίου 2010 Ανάπτυξη Συστήµατος Παρακολούθησης της Αστάθειας Κλιτύων για την Πρόληψη Κατολισθήσεων και Εκπαίδευση των Τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C

10159/17 ΧΓ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.10.2011 E(2011) 6975 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4.10.2011 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007)5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράµµατος "Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /14 ROD/alf DGC1C LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,25Ιουλίου2014 (OR.en) 12125/14 LIMITE PESC798 COEST268 FIN506

PUBLIC /14 ROD/alf DGC1C LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,25Ιουλίου2014 (OR.en) 12125/14 LIMITE PESC798 COEST268 FIN506 ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,25Ιουλίου2014 (OR.en) 12125/14 LIMITE PUBLIC PESC798 COEST268 FIN506 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγιατηντροποποίησητηςαπόφασης

Διαβάστε περισσότερα

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C

15648/17 ΧΓ/νικ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15648/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ I. Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ I. Τα καθεστώτα στήριξης που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου Unit D.1-Transparency/ Working Document Rev2 17/03/2015 I.1 Καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης τίτλος III I.2 Καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης τίτλος V κεφ. 2 I.3 Ενίσχυση για παραγωγούς ζαχαροτεύτλων και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017

ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 24ης Απριλίου 2017 EL ECB-PUBLIC ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/[XX*] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Απριλίου 2017 σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για το 2017 (ΕΚΤ/2017/11) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.587 Π Ρ Α Ξ Η Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Η Σ Ο Ρ Ω Ν Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς έ ν τ ε κ α ( 1 1 ) τ ο υ μ ή ν α Α π ρ ι λ ί ο υ η μ έ ρ α Π α ρ α σ κ ε υ ή, τ ο

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10170 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» για στήριξη από

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση. οδηγίαςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουκαιτουσυmβουλίου. γιατααπόβλητα 1. Άρθρο1 Αντικείενοκαιπεδίοεφαρογής

Πρόταση. οδηγίαςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουκαιτουσυmβουλίου. γιατααπόβλητα 1. Άρθρο1 Αντικείενοκαιπεδίοεφαρογής ConseilUE PUBLIC Πρόταση οδηγίαςτουευρωπαϊκούκοινοβουλίουκαιτουσυmβουλίου γιατααπόβλητα 1 Άρθρο1 Αντικείενοκαιπεδίοεφαρογής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ηπαρούσαοδηγίαθεσπίζειέτραγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντοςκαιτηςανθρώπινηςυγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.06.2010 Ε(2010)3778 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30.06.2010 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2008)4708 σχετικά με την έγκριση του προγράμματος «Πρόγραμμα διασυνοριακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3229ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑ),Βρυξέλλες,11 Μαρτίου2013

ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3229ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΚΑΙΕΝΕΡΓΕΙΑ),Βρυξέλλες,11 Μαρτίου2013 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,5Απριλίου2013(11.04) (OR.en) 7417/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 15 TRANS 111 TELECOM 47 ENER 87 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3229ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,27Σεπτεμβρίου2013(04.10) (OR:en) 13568/13 LIMITE SOC682 ECOFIN790 EDUC334 JEUN78 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Ομάδας«ΚοινωνικέςΥποθέσεις» τηνεπιτροπήτων

Διαβάστε περισσότερα

13967/1/16 REV 1 AB/γομ 1 DG D 2B

13967/1/16 REV 1 AB/γομ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13967/1/16 REV 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 11911/3/16 REV 3

Διαβάστε περισσότερα

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B

6068/16 ΙΑ/μκρ/ΘΛ 1 DGG 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6068/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 5783/1/16

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0205 (NLE) 11980/1/17 REV 1 (el) FISC 181 ECOFIN 708 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009 (14.08) (OR. en) 11480/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009 (14.08) (OR. en) 11480/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2009 (14.08) (OR. en) 11480/09 PROCIV 101 POLGEN 108 CAB 24 ENV 472 SAN 178 TRANS 265 CODUN 18 CONOP 42 CHIMIE 55 COPEN 124 DROIPEN 54 CRIMORG 108

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤοΝοέβριοτου2000,ηΟάδατουΚώδικαυπέβαλεστησύνοδοτουΣυβουλίουECOFIN της26ης.27ηςνοεβρίου2000έκθεσηπροόδουσχετικάετιςεργασίεςτης(13563/00fisc 193).

4. ΤοΝοέβριοτου2000,ηΟάδατουΚώδικαυπέβαλεστησύνοδοτουΣυβουλίουECOFIN της26ης.27ηςνοεβρίου2000έκθεσηπροόδουσχετικάετιςεργασίεςτης(13563/00fisc 193). ConseilUE PUBLIC 4. ΤοΝοέβριοτου2000,ηΟάδατουΚώδικαυπέβαλεστησύνοδοτουΣυβουλίουECOFIN της26ης.27ηςνοεβρίου2000έκθεσηπροόδουσχετικάετιςεργασίεςτης(13563/00fisc 193). 5. ΜιαπεραιτέρωέκθεσηπροόδουγιατιςεργασίεςτηςΟάδαςτουΚώδικαυπόσουηδική

Διαβάστε περισσότερα

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C

14929/14 ΑΒ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14929/14 ENFOPOL 342 COSI 105 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία αριθ. προηγ. εγγρ.: 12214/3/14 REV 3 Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ISBN: 978-960-398-273-9. Αθήνα 2009

ISBN: 978-960-398-273-9. Αθήνα 2009 ISBN: 978-960-398-273-9 Αθήνα 2009 D.T.P.: Eκδόσεις «Σύγχρονοι Oρίζοντες» Eπιμέλεια - διόρθωση κειμένου: Eυαγγελία Γιάννου - Tασούλα Kυριακίδου Φιλμ - Hλεκτρονικό μοντάζ: ACT Eκτύπωση: X. & Σ. Zαχαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 24.6.2009 COM(2009) 273 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την ενίσχυση της χηµικής, βιολογικής,

Διαβάστε περισσότερα

15.11.2007 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα της δήλωσης του προμηθευτή Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στη συνέχεια, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15627/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΔΑ: ΩΩΧΚΓ-Ρ09 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΝΣΗ 14SYMV002265572 2014-09-01 ΕΥΡΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΘ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν ΑΔΑ: 45ΨΗ46Ψ8ΟΖ-ΟΣ9 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙ Ν & ΑΛΛ Ν ΠΡΟΪΟΝΤ Ν Πατησίων 147, 112 51 Αθήνα, τηλ. 210 8654950, φαξ: 210 8627444 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Αθήνα, 22 12 2011 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12892/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.10 13:50:52 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Β2Α6ΩΕΕ-ΑΛ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9559 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5441 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος κοινοτικής

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /2/14REV2 ΑΙ/νικ/ΕΠ 1 DGE1B LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες,23Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 12124/2/14 REV2 LIMITE

PUBLIC /2/14REV2 ΑΙ/νικ/ΕΠ 1 DGE1B LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες,23Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 12124/2/14 REV2 LIMITE ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης PUBLIC Βρυξέλλες,23Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 12124/2/14 REV2 LIMITE CLIMA77 ENV688 ONU100 DEVGEN191 ECOFIN755 ENER359 FORETS66 MAR120 AVIATION148 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2018 COM(2018) 250 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προόδου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 10138 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος "Μεταρρύθμιση Δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Αριθμός συνεντεύξεων: Μεθοδολογία: Προσωπικές συνεντεύξεις ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΑΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ. Αριθμός συνεντεύξεων: Μεθοδολογία: Προσωπικές συνεντεύξεις ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΩΡΑΣ Από την τελευταία δημοσκόπηση, το 2013, οι ερωτηθέντες στην Ελλάδα έχουν γίνει πιο θετικοί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη. Αν και το ποσοστό των ερωτηθέντων στην Ελλάδα που θεωρούν σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μοσχάτο, 25/04/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥΤΑΥΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 12858 ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Στο Μοσχάτο και στο η)οτικό Κατάστη)α ΜοσχάτουΤαύρου σή)ερα την 25

Διαβάστε περισσότερα

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της

E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪ Η ΕΠ ΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10180 final E ΤΕ ΕΣΤ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠ ΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Δυτική ακεδονία» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1

10279/17 ΔΑ/ακι 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.03.2008 E(2008) 1132 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.03.2008 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα-Ιταλία

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,15Ιουλίου1998(20.07) (OR.D) 9755/98 PUBLIC LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Προεδρίας Θέμα: Σύμβαση"ΡώμηΙ" ΡΩΜΗΙ Στόχοςτουπαρόντοςεγγράφουείναιναπροσφέρειμιαόσοτοδυνατόνσαφέστερηκαισυνεκτικότερηβάσηγιατις

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC /3/14REV3 ΓΒ/νικ 1 DGD1B LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,9Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 10055/3/14 REV3 LIMITE

PUBLIC /3/14REV3 ΓΒ/νικ 1 DGD1B LIMITE EL. Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,9Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) 10055/3/14 REV3 LIMITE ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,9Σεπτεμβρίου2014 (OR.en) PUBLIC 10055/3/14 REV3 LIMITE ASIM41 RHJ4 COMAG53 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: ΓενικήΓραμματείατουΣυμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2005 (04.10) (OR. fr) 12520/05 PUBLIC 8 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει : - στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις

Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Προτάσεις για Οριζόντιες Δράσεις Γ. Γαροφαλάκης Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών, ΕΦΕΤ Είδη οριζόντιων δράσεων Υποστηρικτικές δράσεις (διάχυση αποτελεσμάτων, διάλογος, μελέτες σκοπιμότητας, κ.λπ.)

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012 (08.02) (OR. en) 5738/12 LIMITΕ SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012 (08.02) (OR. en) 5738/12 LIMITΕ SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Φεβρουαρίου 2012 (08.02) (OR. en) PUBLIC 5738/12 LIMITΕ SPORT 4 DOPAGE 1 SAN 9 JAI 35 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: αριθ. προηγ. εγγρ.: Θέμα: Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260. ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς:

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260. ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2012 (24.04) (OR. en) 8838/12 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: SPORT 27 DOPAGE 10 SAN 83 JAI 260 Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002

ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2002 (17.06) (OR. fr) 9250/02 PUBLIC 4 ΙΑΦΑΝΕΙΑ Θέµα : ΜΗΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το παρόν έγγραφο περιέχει : στο Παράρτηµα Ι, κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Λ9Ν-Υ5Φ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 605 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13490/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CDN 6 DAPIX 337 DATAPROTECT 163

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12664/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 10826/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 602

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνόδου 2004 C5-0224/2003 2001/0212(COD) EL 14/05/2003 Κοινή θέση 2003 για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα λιπάσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.3.2014 COM(2014) 202 final 2014/0117 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - DEC 28/2017.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - DEC 28/2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13562/17 FIN 642 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: κ. Günther OETTINGER, μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,17Δεκεμβρίου2014 (OR.en)

Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,17Δεκεμβρίου2014 (OR.en) ConseilUE Συμβούλιο τηςευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες,17Δεκεμβρίου2014 (OR.en) 16698/14 LIMITE PUBLIC PV/CONS67 TRANS584 TELECOM237 ENER505 ΣΧΕΔΙΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3355ησύνοδοςτουΣυμβουλίουτηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης(ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 ανέρχεται στα 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.12.2012 C(2012) 9519 final ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.12.2012 για την τροποποίηση της απόφασης Ε(2007) 5442 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 291 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0130 (NLE) 9969/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: JAI 463 DROIPEN 63 COPEN 156

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A

11007/17 ΧΓ/γπ 1 DGB 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2017 (OR. en) 11007/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 10430/17 Θέμα: AGRI 376 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Τσούμα Ερευνήτρια Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)

Αικατερίνη Τσούμα Ερευνήτρια Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΙΑΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Αικατερίνη Τσούμα Ερευνήτρια Κέντρου Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189

PUBLIC. Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ 10525/14 LIMITE ECOFIN567 UEM189 ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,17Ιουνίου2014 (OR.en) 10525/14 PUBLIC LIMITE ECOFIN567 UEM189 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣΚΑΙΑΛΛΕΣΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗΤΟΥΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥγιατηνκατάργησητηςαπόφασης 2010/407/ΕΕσχετικάμετηνύπαρξηυπερβολικούελλείμματοςστηΔανία

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων άμεσων δημοσιονομικών συνεπειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα