Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών"

Transcript

1 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διδάσκοντας τους Κανόνες Ηθικής και Κανόνες Δικαίου: η Διαφορά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Κακαρόντζα Ευαγγελία 1, Μάλλιου Βασιλική 2 1 Υπεύθυνη Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Νομού Λάρισας 2 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Ελάτειας Φθιώτιδας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διαδικασία μάθησης έχει ως στόχο η νέα γνώση να αποτελεί κατάκτηση των ίδιων των μαθητών μέσα από εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς που να ενισχύουν την αυτενέργεια τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος ενθαρρύνεται η συνεργατική μάθηση και αξιοποιείται η γνώση που προκύπτει από την αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους. Ο εκπαιδευτικός επομένως προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη των ανωτέρω καλείται να δημιουργήσει το κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον που θα παροτρύνει τους μαθητές να ανακαλύπτουν και να κατακτούν τη γνώση συμμετέχοντας οι ίδιοι στη διαδικασία παραγωγής της. Οι μαθητές εισάγονται στο θέμα που αναλύεται και τους γνωστοποιούνται οι επιδιωκόμενοι στόχοι. Η αναζήτηση υλικού στο διαδίκτυο, η δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, η επίλυση εκπαιδευτικού σταυρόλεξου και διαδραστικών φύλλων εφαρμογής τα οποία δημιουργούνται με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού καθώς και η προβολή κόμικ ως έναυσμα προβληματισμού και κατάθεσης απόψεων βοηθούν να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό και τα εργαλεία web2.0. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αυτενέργεια, αλληλεπίδραση, διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισμικό ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εξοικείωση των μαθητών στην χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητη προκειμένου η μάθηση να μετατρέπεται σε μια ενεργητική διαδικασία στην οποία ο μαθητής μαθαίνει να θέτει στόχους, να συνεργάζεται και να ανακαλύπτει τη γνώση. Ο εκπαιδευτικός επομένως καλείται να χρησιμοποιήσει τις νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να δημιουργήσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο οι ίδιοι μαθητές θα κατασκευάσουν τη γνώση ( Βαλακούδη,2001). Η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού διδακτικού λογισμικού στοχεύει στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που προσφέρουν κίνητρα μάθησης, ενισχύει την εξάσκηση και παρακινεί τους μαθητές να οικοδομήσουν γνώσεις (Γιαννακοπούλου,1994). Το εκπαιδευτικό λογισμικό πρέπει να χαρακτηρίζεται από τέσσερις βασικές ιδιότητες (Σταχτέας, 2002). [423]

2 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Να είναι διαδραστικό, έτσι ώστε να αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ μαθητή και μηχανήματος Να είναι εξερευνήσιμο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μάθηση όπως μέσα από τη διεξαγωγή ενός πειράματος Να είναι εμπλουτισμένο Να είναι οδηγούμενο, να βρίσκεται δηλαδή πάντα κάτω από τον έλεγχο μαθητήχρήστη H παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τη διαδικασία μάθησης με τη χρήση διδακτικών μεθόδων που έχουν ως στόχο να προάγουν την αυτενέργεια των μαθητών και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Κατά τον R.Gagne «μάθηση είναι μια αλλαγή στην ανθρώπινη διάθεση ή στη δυνατότητα, που διατηρείται για μια χρονική περίοδο και δεν αποδίδεται απλά στη διαδικασία της ωρίμανσης»(τριλιανός, 1991). Τα μοντέλα διδασκαλίας κατά τον Χρ.Φράγκο προσπαθούν να παρουσιάσουν με τρόπο σχηματικό τη διδακτική διαδικασία προκειμένου να αντιληφθούμε συνοπτικά την πορεία της διδασκαλίας (Τριλιανός,1992). Η βασική υπόθεση της διδακτικής είναι η εξής: Ο μαθητής αυξάνει και τροποποιεί τις γνώσεις του αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον του. Επομένως η διδασκαλία αποσκοπεί στο να μετασχηματίσει τις αντιλήψεις των μαθητών. Επιπροσθέτως η γνώση γεννάται από την ύπαρξη προβλημάτων τα οποία ζητούν λύσεις (Δαγδιλέλης, Παυλοπούλου, Τρίγγα, 1998). Κατά τον Bruner οι γνώσεις δεν πρέπει να προσφέρονται έτοιμες στους μαθητές αλλά μέσα από τη δημιουργία προβληματικών καταστάσεων ώστε να οδηγούνται οι ίδιοι στην ανακάλυψη της γνώσης. Ο εκπαιδευτικός επομένως προκειμένου να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα οδηγήσουν στην επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα πρέπει να δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να οδηγηθούν στη νέα μάθηση συμμετέχοντας οι ίδιοι στη διαδικασία παραγωγής της γνώσης. Η ανακαλυπτική μάθηση του Bruner παρέχει στον μαθητή πρωτοβουλία κινήσεων και αυτενέργεια (Τριλιανός, 1992). Οι διδακτικές αρχές διδασκαλίας είναι οι: Αρχή της εποπτικότητας,αρχή της αυτενέργειας, Αρχή της Βιωματικότητας, Αρχή της Ολικότητας, Αρχή της οικονομικότητας (Δαγδιλέλης, Παυλοπούλου, Τρίγγα, 1998) Σύμφωνα με το μοντέλο της ομαδικής έρευνας (group investigation) ο εκπαιδευτικός δημιουργεί περιέργεια στους μαθητές παρουσιάζοντας ένα γενικό θέμα και εκείνοι το εξετάζουν επιμερίζοντάς το σε επιμέρους θέματα. Τα μέλη της κάθε ομάδας (η οποία έχει δημιουργηθεί με τον επιμερισμό του θέματος) θέτουν τους στόχους της εργασίας τους καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες θα επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. Οι μαθητές υλοποιούν το σχέδιο με τον εκπαιδευτικό να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται. Στη συνέχεια οι μαθητές μέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης συνθέτουν τα δεδομένα που έχουν επεξεργαστεί και συλλέξει. Ακολουθεί η παρουσίαση της εργασίας τους και ακολούθως από κοινού εκπαιδευτικός και μαθητές αξιολογούν τη συμβολή της κάθε ομάδας στην ομαδική εργασία (Τριλιανός, 1992). [424]

3 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας προκαλούν την προσοχή των εκπαιδευόμενων και εντείνουν το ενδιαφέρον τους. Η παραδοσιακή προφορική διδασκαλία φαίνεται ότι δεν μπορεί πλέον να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών (Τριλιανός, 1992). Κατά τον R.Gagne η μέθοδος επιλογής των μέσων διδασκαλίας διακρίνεται στα εξής στάδια: Ανάλυση διδακτικών στόχων, ταξινόμηση των διδακτικών στόχων (γνωστικές ικανότητες, πληροφορίες, στάσεις κ.α), καταγραφή των διδακτικών γεγονότων (καταγραφή των διδακτικών ενεργειών που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία), επιλογή ερεθίσματος, δημιουργία καταλόγου εποπτικών μέσων, Θεωρητική επιλογή των καλύτερων εποπτικών μέσων, τελική επιλογή μέσων, αιτιολογία επιλογής μέσων, καταγραφή οδηγιών για την παραγωγή και χρήση μέσων, συγγραφή κειμένου (Τριλιανός, 1992). Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας παρακινούν τους μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και ενισχύουν την ενιαία αντίληψη των διδαχθέντων εννοιών (Τριλιανός, 1992). Ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο με το οποίο εξομοιώνονται καταστάσεις. Τα προγράμματα παιχνίδια προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και προσεγγίζονται έννοιες μέσα από την παιγνιώδη διδασκαλία και ο μαθητής προετοιμάζεται ώστε να ενταχθεί σε μια κοινωνία πληροφορικής (Δαγδιλέλης, Παυλοπούλου, Τρίγγα, 1998). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στη συγκεκριμένη διδασκαλία οι μαθητές εισάγονται στο θέμα που αναλύεται με την προβολή διαφανειών και με τη δημιουργία προβληματισμού. Γνωστοποιούνται οι στόχοι της διδασκαλίας και υπάρχει ανάκληση προηγούμενων γνώσεων για την έννοια του δικαίου και τα χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου. Οι μαθητές αναζητώντας οι ίδιοι υλικό στο διαδίκτυο, δημιουργώντας έναν εννοιολογικό χάρτη και το χρονικό της κλωνοποίησης σε συνδυασμό με την προβολή κόμικς που έχει δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός διερευνούν αυτενεργώντας τη θεματική ενότητα και αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχει το σύγχρονο εκπαιδευτικό λογισμικό και τα εργαλεία web2.0. Τέλος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hotpotatoes 6 έχουν δημιουργηθεί από τον καθηγητή διαδραστικά τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξο, ασκήσεις αντιστοίχισης και σωστού λάθους τα οποία και καλούνται να επιλύσουν. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Η θεματική ενότητα που θα διδαχθεί είναι: Κανόνες ηθικής και κανόνες δικαίου: Η διαφορά από το βιβλίο Πολιτική και Δίκαιο της β τάξης Λυκείου. Η εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας είναι δύο διδακτικές ώρες. Στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλέκονται και τα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνιολογίας, των θρησκευτικών, της βιολογίας,της πληροφορικής, της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Οι μαθητές έχουν ήδη αποσαφηνίσει την έννοια του δικαίου και τα χαρακτηριστικά των κανόνων δικαίου. Η συγκεκριμένη διδασκαλία κρίνεται πως ανταποκρίνεται στο επίπεδο γνώσεων των μαθητών διότι μέσα από τη διαδικασία της ερευνητικής μάθησης και της αυτενέργειας θα προβληματιστούν για τις έννοιες του δικαίου και της ηθικής και θα αποσαφηνίσουν τις διαφορές των δύο εννοιών. Περαιτέρω θα προβληματιστούν για [425]

4 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη και την κοινωνία αποτελώντας εστίες διχασμού όπως είναι η ευθανασία,η θανατική ποινή κ.α. Πιθανές δυσκολίες της σκέψης τους ενδέχεται να είναι η ταύτιση των εννοιών δικαίου και ηθικής, οι προϋπάρχουσες θρησκευτικές και κοινωνικές αντιλήψεις για τα θέματα της κλωνοποίησης, της ευθανασίας, της θανατικής ποινής ακόμη και της εξωσωματικής γονιμοποίησης,ο αποτροπιασμός για ορισμένες κατηγορίες εγκλημάτων, ενδεικτικά αναφέρονται η σεξουαλική κακοποίηση και θανάτωση μικρών παιδιών. Γνωστοποιούνται οι επιδιωκόμενοι στόχοι της συγκεκριμένης μαθησιακής διαδικασίας που είναι μετά την ολοκλήρωσή της οι μαθητές : Να διακρίνουν την έννοια του δικαίου από την έννοια της ηθικής και να επισημαίνουν τις διαφορές τους Να συνδέουν το δίκαιο με τις συλλογικές αξίες μιας κοινωνίας (κοινωνική ηθική) Να προβούν σε κριτική αξιολόγηση της σύγκρουσης Δικαίου και ηθικής Να προβούν σε κριτική αξιολόγηση των ευρημάτων τους Να αξιοποιούν εκπαιδευτικό λογισμικό Να αξιοποιούν τη χρήση εργαλείων web2.0 Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες με βάση το θέμα που επιλέγουν. Τα θέματα που μελετώνται είναι τα εξής: Κλωνοποίηση, Ευθανασία, θανατική ποινή, εξωσωματική γονιμοποίηση. Ακολούθως τα μέλη που ανήκουν στην ίδια ομάδα με κριτήριο το θέμα που επέλεξαν κάθονται στον Η/Υ του εργαστηρίου. Η υλικοτεχνική υποδομή που χρειαζόμαστε είναι: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο, πίνακας, βιντεοπροβολέας, εγκατεστημένα λογισμικά: internet explorer, πρόγραμμα παρουσίασης. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη διαδικτύου και η ύπαρξη προγράμματος περιήγησης προκειμένου οι μαθητές να επισκεφτούν ιστότοπους και να αναζητήσουν πληροφορίες. Επίσης είναι απαραίτητη και η ύπαρξη προγράμματος προβολής παρουσίασης προκειμένου να προβληθεί παρουσίαση της ενότητας. Αφού γίνει η σύνδεση της Θεματικής ενότητας Κανόνες δικαίου και ηθικής: Η διαφορά με την προηγούμενη διδακτική ενότητα επιδεικνύοντας διαφάνεια με τους ορισμό του δικαίου, που είχαν διδαχθεί στην προηγούμενη θεματική ενότητα, θα προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών με την επίδειξη διαφάνειας η οποία θα εμπεριέχει απόσπασμα της «Αντιγόνης» του Σοφοκλή και με την επίδειξη διαφάνειας η οποία θα εμπεριέχει άρθρο εφημερίδας για τη νόμιμη κατεδάφιση μιας οικίας. Με τον παραπάνω τρόπο και μέσα από διαλογική συζήτηση τίθενται οι βάσεις για τον προβληματισμό: ότι είναι δίκαιο είναι και ηθικό; Οι μαθητές προετοιμάζονται να δεχθούν τη νέα γνώση και αυξάνονται τα κίνητρα για μάθηση(ζαβλανός,2003). ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα παρουσιάζονται δύο χάρτες με θέμα τη θανατική ποινή. Ο πρώτος χάρτης είναι παγκόσμιος και δείχνει σε ποιες χώρες ισχύει ακόμα και σήμερα η θανατική ποινή και σε ποιες έχει καταργηθεί, ενώ ο δεύτερος χάρτης δείχνει αντίστοιχα σε ποιες Πολιτείες των Η.Π.Α. η θανατική ποινή ισχύει ακόμα. Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές να γνωρίσουν την έκταση του φαινομένου της θανατικής ποινής. Δημιουργία κόμικς. Προβάλλονται στον βιντεοπροβολέα τρία κομικς που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα [426]

5 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Το ένα κόμικς είναι σχετικό με την ευθανασία, το άλλο με την εξωσωματική και το τρίτο με την κλωνοποίηση. Ο καθηγητής καλεί τους μαθητές σε συζήτηση και προβληματισμό σχετικά με τα παραπάνω. Στην συνέχεια οι μαθητές γράφουν μια παράγραφο σχετική με το θέμα. Δημιουργία Εννοιολογικού Χάρτη με τις έννοιες Δίκαιο και Ηθική. Οι μαθητές καλούνται να ανοίξουν στον υπολογιστή το Λογισμικό σχεδιασμού Εννοιολογικών χαρτών (Cmaptools) και ανοίγοντας το αρχείο Δίκαιο κα Ηθική καλούνται να κάνουν τις αντίστοιχες συνδέσεις. Ο καθηγητής δρα επικουρικά δίνοντας κατευθύνσεις στους μαθητές. Δημιουργία γραμμής του χρόνου από τους μαθητές. Οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν κάποια μηχανή αναζήτησης (π.χ ώστε να βρουν ημερομηνίες-σταθμούς της κλωνοποίησης. Στη συνέχεια προτρέπονται να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα (στην οποία οι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη δημιουργήσει τόσους λογαριασμούς όσους και οι ομάδες εργασίας) προκειμένου να προβάλλουν διαγραμματικά το χρονικό της κλωνοποίησης. Ασκήσεις εφαρμογής και εμπέδωσης-αξιολόγησης. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hotpotatoes έχουν δημιουργηθεί από τον καθηγητή διαδραστικά τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξο, αντιστοίχισης, και σωστού λάθους. Οι μαθητές καλούνται σε ομάδες να λύσουν τα αντίστοιχα τεστ ώστε να εμπεδώσουν τη γνώση και να διαπιστώσουν αν υπάρχει νέα γνώση που δεν έχει αποκτηθεί. Ο καθηγητής παρακολουθεί την πορεία επίλυσης των ασκήσεων και χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα ως ανατροφοδότηση. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Φύλλο εργασίας 1 Ομάδα Μαθητές.. Τάξη Ημερομηνία Συνδεθείτε με το internet και αναζητήστε στην ιστοσελίδα ημερομηνίες σταθμούς σχετικά με την κλωνοποίηση. Σημειώστε τις αντίστοιχες ημερομηνίες και τα γεγονότα ώστε στη συνέχεια να δημιουργηθεί συλλογικά το χρονικό της κλωνοποίησης. Φύλλο Εργασίας 2 Ομάδα Μαθητές.. Τάξη Ημερομηνία Παρακολουθήστε στον βιντεοπροβολέα τα κομίκς που ακολουθούν. Μετά από συζήτηση στην τάξη γράψτε μια παράγραφο (100 περίπου λέξεων ) σχετικά με τις σκέψεις σας (Εικόνες 1,2 και 3). [427]

6 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εικόνα 1: Παραδείγματα κλωνοποίησης ζώου και ανθρώπου Εικόνα 2: Εξωσωματική γονιμοποίηση Εικόνα 3: Θανατική ποινή Φύλλο εργασίας 3 Ομάδα Μαθητές.. Τάξη Ημερομηνία Τρέξτε το Λογισμικό σχεδιασμού Εννοιολογικών χαρτών (Cmaptools) από το εικονίδιο που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας. Κάθε ομάδα θα πρέπει να ανοίξει το αρχείο Δίκαιο -Ηθική από τον φάκελο My Cmaps και ενώστε τις έννοιες. Για την σύνδεση των εννοιών να χρησιμοποιηθούν οι λέξεις : έχει, δεν έχει, αφορά, τήρηση, μη τήρηση (Εικόνα 4) [428]

7 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εικόνα 4: Στιγμιότυπο από το λογισμικό Cmaptools στο οποίο φαίνονται οι έννοιες που καλούνται να δημιουργήσουν και να συνδέσουν οι μαθητές. Φύλλο Εργασίας 4 Ομάδα Μαθητές.. Τάξη Ημερομηνία Συνδεθείτε στο διαδίκτυο και χρησιμοποιώντας κάποια μηχανή αναζήτησης βρείτε ημερομηνίες -πληροφορίες σχετικές με το χρονικό της κλωνοποίησης. Στη συνέχεια επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και δημιουργείστε τη δική σας γραμμή του χρόνου με τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία της κλωνοποίησης. ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ Ακολουθεί η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας με συζήτηση για τα όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μάθησης καθώς και με προβολή παρουσίασης των βασικών εννοιών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Με το συγκεκριμένο σχεδιασμό διδασκαλίας, μέσα από διαδικασίες που ενισχύουν τη διερευνητική μάθηση, αυτενεργώντας οι μαθητές και αξιοποιώντας οι εκπαιδευτικοί το λογισμικό hotpotatoes 6.0 επιδιώκεται να κατακτηθούν οι αρχικά τεθέντες στόχοι που ήταν: η διάκριση των εννοιών δικαίου και ηθικής, η σύνδεση του δικαίου με τις συλλογικές αξίες μιας κοινωνίας, η κριτική αξιολόγηση του δικαίου και της ηθικής, η κριτική αποτίμηση των ευρημάτων τους. Η επίτευξη των τεθέντων στόχων διδασκαλίας θα διερευνηθεί με την επίλυση από τους μαθητές του παρακάτω φύλλου εργασίαςαξιολόγησης. Φύλλο Εργασίας 5 Ομάδα Μαθητές.. Τάξη Ημερομηνία Ανοίξτε το αρχείο index.htm που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας και λύστε τις ακόλουθες ασκήσεις (Εικόνες 5,6,7 και 8) [429]

8 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» Εικόνα 5: Στιγμιότυπο από το λογισμικό HotPotatoes 6 στο οποίο φαίνονται οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές. Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από το λογισμικό HotPotatoes 6 στο οποίο φαίνονται οι ερωτήσεις αντιστοίχησης στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές [430]

9 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εικόνα 7: Στιγμιότυπο από το λογισμικό HotPotatoes 6 στο οποίο φαίνονται οι ερωτήσεις σωστού-λάθους στις οποίες καλούνται να απαντήσουν οι μαθητές. Εικόνα 8: Στιγμιότυπο από το λογισμικό HotPotatoes 6 στο οποίο φαίνεται το σταυρόλεξο το οποίο κλήθηκαν να λύσουν οι μαθητές [431]

10 «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» ΑΝΑΦΟΡΕΣ Βακαλούδη, Α.(2001). Διδάσκοντας και μαθαίνοντας με τις νέες τεχνολογίες, θεωρία και πράξη, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. Γιαννακοπούλου, Ε.(1994). Η Πληροφορία στην εκπαίδευση, Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη Δαγδιδέλης, Β.,Παυλοπούλου, Κ.,Τρίγγα Π.,(1998) Διδακτική,Μέθοδοι και Εφαρμογές, Αθήνα : Εκδόσεις Ευγ.Μπένου. Ζαβλανός, Μ.(2003). Διδακτική και Αξιολόγηση, Αθήνα: Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. Σταχτέας, Χ.(2002). Πληροφορική στην Εκπαίδευση, Οι Υπολογιστές στο σχολείο του Μέλοντος, Αθήνα : Εκδόσεις τυπωθήτω Γιώργος Δαρδάνος Τριλιανός,Θ.(1991). Μεθοδολογία της διδασκαλίας Ι,Κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικής διδασκαλίας με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, Αθήνα :Εκδόσεις Αφοί Τολίδη. Τριλιανός,Θ.(1992). Μεθοδολογία της διδασκαλίας ΙΙ, Κριτική προσέγγιση της αποτελεσματικής διδασκαλίας με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, Αθήνα :Εκδόσεις Αφοί Τολίδη. [432]

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει;» Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ Χριστίνα Μεγαλομύστακα Φιλόλογος, Παλλατίδειο Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου Σερρών megaxristina@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη

Αναθεωρηµένη & Εµπλουτισµένη Ε.Π. Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Επιµορφωτικό υλικό για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα

Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα Τα πολιτεύματα και το Σύνταγμα Καγιόγλου Φωτεινή Καθηγήτρια Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, ΠΕ 13, Γυμνάσιο Κρόκου, αποσπασμένη στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.. Ιδιότητα: τ. Στέλεχος Π.Ι. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ

Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Σενάριο Διδασκαλίας των εννοιών Υλικό Λογισμικό στην Γ Δημοτικού Σχολείου ΕΑΕΠ Κομματάς Νικόλαος 1 nikoskommatas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19 10 ο ΕΑΕΠ Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Περίληψη Το

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του»

Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Σχεδιασµός διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω το διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» Γάτου Ευαγγελία 1, Καπανιάρης Αλέξανδρος 2 egatou@sch.gr, kapaniaris@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19-20,2 ο Γυµνάσιο Βόλου 2 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Καθηγήτρια Φιλόλογος, 52 ο Γενικό Λύκειο Αθηνών, mgatni@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαλεκτική: Η επιστήμη των γενικών νόμων για τη μελέτη του φυσικού κόσμου, του κοινωνικού και ιστορικού γίγνεσθαι, της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης.

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Μιχαήλ Καλογιαννάκης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιχαήλ Καλογιαννάκης Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του θεσμού της φιλοξενίας στην Οδύσσεια σε μαθητές με νοητική υστέρηση

Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του θεσμού της φιλοξενίας στην Οδύσσεια σε μαθητές με νοητική υστέρηση Αξιοποιώντας τις ΤΠΕ για τη διδασκαλία του θεσμού της φιλοξενίας στην Οδύσσεια σε μαθητές με νοητική υστέρηση Αδαμίδου Ουρανία Καθηγήτρια Φιλόλογος, Med in SEN, ΤΕΕ Α Βαθμίδας- Ειδικό ΕΠΑ.Λ. Σερρών rania_ada@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica

Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού Mathematica Τ. Ε.Ι. Α.Μ.Θ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Διδασκαλία του μαθήματος «Μαθηματικά στη διοίκηση» του τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του ΤΕΙ Καβάλας με τη βοήθεια του λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Μητσικοπούλου. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ. Βασιλική Μητσικοπούλου Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους»

Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο μάθημα της Ιστορίας Δ Δημοτικού: Διδακτικό σενάριο «Περί Κλέους» Γιαζιτζίδου Σοφία 1, Αρχοντή Χριστίνα 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 19o & 20o ΔΣ Ευόσμου Θεσσαλονίκης sgiazitz@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 135 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2 ΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΤΕΕ Αλιφεροπούλου Μαρία Φιλόλογος, αποσπασμένη στο Τμήμα ΤΕΕ του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου mkoun

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάλυση των διδακτικών βιβλίων μαθητή της Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.. 3... 3... Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών και Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ. Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Η ΣΠΙΘΑ, Ο ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΠΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΕΜΩΝ Γλώσσα Δ Δημοτικού Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Fax: 210-7299572 email: siem@siem.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του εκπαιδευτή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 9. Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων από απόσταση και ο ρόλος του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της»

Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Διδακτική πρόταση για την «Ψηφιακή εικόνα και τα χαρακτηριστικά της» Καλλιάρας Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής, 7 ο Γυμνάσιο Τρικάλων kkalliaras@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια

Διαβάστε περισσότερα

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ XHMEIA B και Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ: ΧΗΜΕΙΑ Β ΚΑΙ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 :

Πράξη: Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια Πράξη ΟΠΣ: 479325, ΣΑΕ: 2014ΣΕ24580051 ΕΣΠΑ 2007-2013. Υποέργο 1 : Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα