! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #"

Transcript

1 ! # % &! ( ) ++,. #. / 0 1 # 2.(!3# 4. ( 0! 3 3 #

2 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Εριχ Ατωελλ, Πετερ Ηοωαρτη ανδ Χλιϖε Σουτερ Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ Βαχκγρουνδ: ΙΣΛΕ προϕεχτ αιµσ Προϕεχτ ΙΣΛΕ (Ιντεραχτιϖε Σποκεν Λανγυαγε Εδυχατιον) αιµεδ το εξπλοιτ αϖαιλ αβλε σπεεχη ρεχογνιτιον τεχηνολογψ το ιµπροϖε τηε περφορµανχε οφ χοµπυτερ βασεδ Ενγλιση λανγυαγε λεαρνινγ σψστεµσ, σπεχιφιχαλλψ φορ αδυλτ Γερµαν ανδ Ιταλ ιαν λεαρνερσ οφ Ενγλιση. Τηε Ενγλιση λανγυαγε τεαχηινγ ινδυστρψ ισ σηοωινγ ινχρεασινγ ιντερεστ ιν ανδ αωαρενεσσ οφ τηε ρελεϖανχε ανδ ποτεντιαλ οφ σπεεχη ανδ λανγυαγε τεχηνολογψ (Ατωελλ 1999). Τηε προϕεχτ χονδυχτεδ α δεταιλεδ συρϖεψ ανδ αναλψσισ οφ προσπεχτιϖε υσερ ρεθυιρεµεντσ (Ατωελλ ετ αλ. 2000): ωε σουγητ εξπερτ αδϖιχε ανδ οπινιονσ φροµ α ρανγε οφ προσπεχτιϖε ενδ υσερσ (λεαρνερσ οφ Ενγλιση ασ α σεχονδ λανγυαγε), ασ ωελλ ασ µετα λεϖελ εξπερτσ ορ προφεσσιοναλσ ανδ πραχτιτιονερσ ιν Ενγλιση λανγυαγε τεαχηινγ (ΕΛΤ τεαχηερσ ανδ ρεσεαρχηερσ) ανδ ινδυστρψ εξπερτσ ιν τηε ΕΛΤ µαρκετ (πυβλισηερσ οφ ΕΛΤ ρεσουρχεσ, τεξτβοοκσ ανδ µυλτιµεδια). Τηε ΙΣΛΕ προϕεχτ παρτνερσ ινχλυδεδ ρεπρεσεντατιϖε υσερσ, Ενγλιση λανγυαγε λεαρνερσ ατ αλλ σιξ σιτεσ ιν τηε ΙΣΛΕ προϕεχτ χονσορτιυµ: ιδα ελ Σ.ρ.λ. (Μιλαν, Ιταλψ), Εντροπιχ Χαµβριδγε Ρεσεαρχη Λαβορατορψ Λτδ. (Χαµβριδγε, ΥΚ), Ερνστ Κλεττ ςερλαγ (Στυττγαρτ, Γερµανψ), Υνιϖερσιτψ οφ Ηαµβυργ (Γερ µανψ), Υνιϖερσιτψ οφ Λεεδσ (ΥΚ), Υνιϖερσιτψ οφ Μιλαν Βιχοχχα (Ιταλψ). Λεεδσ Υνιϖερσιτψ ισ α χεντρε φορ Ενγλιση λανγυαγε τεαχηινγ ανδ ρεσεαρχη; Λεεδσ Υνιϖερ σιτψ, Ηαµβυργ Υνιϖερσιτψ ανδ Εντροπιχ Χαµβριδγε ηαδ ρεαδψ αχχεσσ το οϖερσεασ στυδεντσ φροµ Γερµανψ ανδ Ιταλψ; Κλεττ ισ α µαϕορ Γερµαν πυβλισηερ οφ ΕΛΤ ρεσουρχεσ ανδ τεξτβοοκσ; ανδ ιδα ελ ισ α µαϕορ Ιταλιαν πυβλισηερ οφ µυλτιµεδια εδυχατιοναλ σψστεµσ. Ωε δεϖελοπεδ α δεµονστρατορ Ενγλιση προνυνχιατιον τυτορ σψστεµ, ινχλυδινγ αν ερρορ διαγνοσισ µοδυλε το πινποιντ ανδ φλαγ µισπρονουνχεδ ωορδσ ιν α λεαρνερ σ σποκεν ινπυτ (Ηερρον ετ αλ. 1999). Ωηψ χολλεχτ α χορπυσ? Τηε ΙΣΛΕ προϕεχτ αλσο χολλεχτεδ α χορπυσ οφ αυδιο ρεχορδινγσ οφ Γερµαν ανδ Ιταλιαν λεαρνερσ οφ Ενγλιση ρεαδινγ αλουδ σελεχτεδ σαµπλεσ οφ Ενγλιση τεξτ ανδ 5

3 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 διαλογυε (Μενζελ ετ αλ. 2000). Νοτε τηατ τηισ ωασ νοτ τηε µαιν αιµ οφ τηε προϕεχτ; αλτηουγη χορπυσ χολλεχτιον ανδ αννοτατιον ωερε α σιγνιφιχαντ παρτ οφ τηε οριγιναλ προϕεχτ προποσαλ, ωηεν τηε βυδγετ ωασ λατερ σλασηεδ, τηεσε πλανσ ηαδ το βε χυτ βαχκ. Φυρτηερµορε, ωε διδ νοτ σετ ουτ ωιτη τηε αλτρυιστιχ γοαλ οφ βυιλδινγ α χορπυσ ασ α γενεριχ ρεσουρχε φορ τηε ωιδερ ρεσεαρχη χοµµυνιτψ: τηε χορπυσ ωασ α νεχεσσαρψ µεανσ το τηε προϕεχτ σ οων ενδσ, ανδ ωε διδ νοτ ηαϖε τιµε το χονσιδερ αδδιτιοναλ γενρεσ, αννοτατιονσ, ετχ. το µακε τηε ρεσουρχε µορε ρε υσαβλε βψ οτη ερσ. Μανψ χορπυσ λινγυιστσ αδϖοχατε βυιλδινγ µορε γενεριχ ρεσουρχεσ ασ τοολσ φορ τηεορετιχαλ ρεσεαρχη ιντο χορπυσ βασεδ µετηοδολογιεσ φορ χοµπαρινγ ανδ ασσεσσινγ λεαρνερ προνυνχιατιονσ (ε.γ. Ωεισσερ 2001, Ραµιρεζ ςερδυγο 2002), βυτ ατ λεαστ σοµε χορπυσ λινγυιστσ αγρεε ωιτη τηε πρινχιπλε οφ βυιλδινγ σπεχιαλισεδ χορπυσ δατασετσ φορ σπεχιφιχ προβλεµσ (ε.γ. Τηοµασ 2001, Πραϖεχ 2002). Τηε νον νατιϖε σπεεχη χορπυσ ωασ υσεδ το οπτιµισε τηε ΙΣΛΕ σψστεµ ρεχογ νιτιον ανδ αδαπτατιον παραµετερσ φορ νον νατιϖε σπεεχη ανδ λοω περπλεξιτψ ρεχ ογνιτιον τασκσ, ανδ το εϖαλυατε τηε ΙΣΛΕ σψστεµ σ διαγνοσισ οφ µισπρονυνχια τιονσ εξπεχτεδ φροµ ιντερµεδιατε λεαρνερσ οφ Ενγλιση. Τηε χορπυσ τηερεφορε χονταινσ α ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ τηε ταργετ νον νατιϖε αχχεντσ ανδ εξερχισε τψπεσ το βε φουνδ ιν τηε φιναλ ΙΣΛΕ σψστεµ. Ιν αδδιτιον, τηε χορπυσ προϖιδεσ εµπιριχαλ εϖιδενχε οφ Γερµαν ανδ Ιταλιαν Ενγλιση λεαρνερσ προνυνχιατιον ερρορσ, ωηιχη χαν βε χοµπαρεδ ωιτη εξπερτ περχεπτιονσ ιν τηε ΕΛΤ λιτερατυρε. Χορπυσ χολλεχτιον Σπεεχη ρεχορδινγσ ωερε χολλεχτεδ φροµ νον νατιϖε, αδυλτ, ιντερµεδιατε λεαρνερσ οφ Ενγλιση: 23 Γερµαν ανδ 23 Ιταλιαν λεαρνερσ. Ιν αδδιτιον, δατα φροµ τωο νατιϖε Ενγλιση σπεακερσ (Ατωελλ ανδ Ηοωαρτη) ωασ χολλεχτεδ φορ τεστ χαλιβρατιον πυρ ποσεσ. Ωε αλσο ρεχορδεδ δατα φροµ σοµε σπεακερσ ωιτη οτηερ Λ1, βυτ διδ νοτ αδδ αννοτατιονσ (σεε βελοω) ασ τηε ΙΣΛΕ σψστεµ ωασ το βε ταργετεδ σπεχιφιχαλλψ ατ Γερµαν ανδ Ιταλιαν Λ1; σο τηε χορε ΙΣΛΕ χορπυσ διστριβυτεδ ϖια ΕΛΡΑ (σεε βελοω) δοεσ νοτ ινχλυδε τηεσε ρεχορδινγσ. Τωο µαιν σετσ οφ δατα ωερε χολλεχτεδ φροµ εαχη σπεακερ: ι) Τηε αδαπτατιον δατα ωασ το βε υσεδ το προδυχε σπεακερ αδαπτεδ νον νατιϖε σπεεχη µοδελσ φορ υσε ιν ρεχογνιτιον εξπεριµεντσ ον τηε τεστ δατα. Τηε τεξτ προµπτσ φορ τηε αδαπτατιον δατα ρεχορδινγσ αλσο σερϖε ασ τηε ενρολµεντ τεξτσ ιν τηε ΙΣΛΕ δεµονστρατορ. Τηισ αδαπτατιον δατα αλλοωσ υσ το εϖαλυατε ηοω µυχη ενρολµεντ δατα σηουλδ βε χολλεχτεδ φροµ εαχη νεω ΙΣΛΕ υσερ ιν ορδερ το γιϖε αδεθυατε νον νατιϖε ρεχογνιτιον περφορµανχε. Ιτ αλσο αλλοωσ τηε αδαπτατιον παραµετερσ το βε οπτιµισεδ φορ τηε σψστεµ. Ωε χηοσε µατεριαλ φροµ α νον φιχ τιοναλ, αυτοβιογραπηιχαλ τεξτ δεσχριβινγ τηε ασχεντ οφ Μουντ Εϖερεστ (Ηυντ 1996). Τηε χοπψριγητ φορ τηισ µατεριαλ ισ οωνεδ βψ Κλεττ ςερλαγ, ονε οφ τηε 6

4 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση προϕεχτ παρτνερσ. Ιτ ωασ αλσο σελεχτεδ σο τηατ σπεακερσ/ρεαδερσ ωουλδ νοτ ηαϖε το δεαλ ωιτη ρεπορτεδ σπεεχη ορ φορειγν ωορδσ, ωηιχη µαψ χαυσε τηεµ το αλτερ τηειρ προνυνχιατιον. Σπεακερσ ωερε ασκεδ το ρεαδ αλουδ α πασσαγε οφ 82 σεντενχεσ φροµ τηε τεξτ, αππροξιµατελψ 1,300 ωορδσ οφ τηε τεξτ. Τηισ θυαντιτψ ωασ χονσιδ ερεδ βψ Εντροπιχ το βε συφφιχιεντ φορ α ρεπρεσεντατιϖε ρανγε οφ πηονε χο οχχυρ ρενχεσ το βε ινχλυδεδ. ιι) Τηε τεστ δατα ωασ α σεριεσ οφ σηορτ υττερανχεσ ωηιχη χαν βε ρεχογνισεδ υσινγ λοω περπλεξιτψ σπεεχη ρεχογνιτιον λανγυαγε µοδελσ. Τηισ αλλοωσ τηε ρεχογνιτιον ανδ διαγνοσισ µοδυλεσ το βε εϖαλυατεδ ωιτη τασκσ εθυιϖαλεντ το τηοσε υσεδ ιν τηε ΙΣΛΕ δεµονστρατορ σψστεµ. Τηε σεχονδ κινδ οφ δατα το βε χολλεχτεδ ωασ ιντενδεδ το χαπτυρε τψπιχαλ προνυνχιατιον ερρορσ µαδε βψ νον νατιϖε σπεακερσ οφ Ενγλιση. Τηε χονστραιντσ ον τηισ κινδ οφ δατα χοµε φιρστλψ φροµ τηε εξερχισε τψπεσ ωηιχη τηε ινιτιαλ υσερ συρϖεψ ρεϖεαλεδ το βε ιµπορταντ (Ατωελλ ετ αλ. 2000) ανδ σεχονδλψ φροµ τηε τασκσ φορ ωηιχη τηε Εντροπιχ σπεεχη ρεχογνισερ ωουλδ βε λικελψ το ρετυρν ϖερψ ηιγη αχχυραχψ. Τηε εξερχισεσ ωερε χηοσεν πριµαριλψ το τεστ σπεακερσ χοµπετενχε ιν προνυνχιατιον οφ ιτεµσ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ α πηρασε ορ σεντενχε. Τηεψ χονσιστ οφ αππροξιµατελψ 1,100 ωορδσ χονταινεδ ιν 164 πηρασεσ. Ωε φοχυσσεδ ον τηρεε κνοων προβλεµσ: Σινγλε πηονε παιρσ, ε.γ. Ι σαιδ βεδ νοτ βαδ, Ι σαιδ γοτ νοτ γοατ Πηονε χλυστερσ, ε.γ. Ι σαιδ σνοω νοτ τοµορροω, Ι σαιδ χηεαπ νοτ οτηερ Πριµαρψ στρεσσ παιρσ, ε.γ. Χηιλδρεν οφτεν ρεβελ αγαινστ τηειρ παρεντσ, Σινγερσ λεαρν ηοω το προϕεχτ τηειρ ϖοιχεσ Τηε δατα ωασ ρεχορδεδ υσινγ Προµπτερ, α τοολ δεϖελοπεδ ατ Εντροπιχ φορ τηε πυρ ποσε οφ ρεχορδινγ ωαϖεφορµσ φροµ α λιστ οφ τεξτ προµπτσ. Τηε τοολ ισ αβλε το λοαδ ανψ λιστ οφ προµπτσ, ανδ γιϖεσ τηε υσερ φυνχτιοναλιτψ το σταρτ ανδ στοπ ρεχορδινγ, πλαψβαχκ ανδ ϖιεω εαχη υττερανχε. Τηε τοολ ρυνσ ον βοτη ΝΤ ανδ Ωινδοωσ 95 ανδ στορεσ ωαϖεφορµσ ασ ΩΑς φορµατ φιλεσ. Α στανδαρδ ηεαδσετ µιχροπηονε (Κνοωλεσ ςρ3565) ωασ υσεδ ιν αλλ ρεχορδινγσ (ατ αλλ σιξ σιτεσ). 16 βιτ ωαϖεφορµσ ωερε σαµπλεδ ατ 16κΗζ, τηε σαµπλινγ ρατε υσεδ βψ τηε Εντροπιχ σπεεχη ρεχογν ισερ. Σπεακερσ τοοκ βετωεεν 20 µινυτεσ ανδ ονε ηουρ εαχη το χοµπλετε τηε ρεχορδινγ οφ τηε 2,400 ωορδσ, δεπενδινγ ον τηειρ προφιχιενχψ ανδ αττεντιον το δεταιλ. Σοµε χοµπλετεδ τηε ωηολε εξερχισε θυιτε θυιχκλψ, ωιτηουτ βοτηερινγ το ρε ρεχορδ σεντενχεσ ωηερε τηεψ κνεω τηεψ ηαδ νοτ σποκεν αλλ τηε ωορδσ ιν τηε ωριττεν προµπτ. Οτηερσ χαρεφυλλψ ρε ρεχορδεδ ιφ τηεψ ρεαλισεδ τηεψ ηαδ µισρεαδ τηε σεντενχε. Τηε τοταλ δατα χολλεχτεδ περ σπεακερ αϖεραγεδ αρουνδ 40 µεγαβψτεσ οφ ΩΑς φιλεσ. 7

5 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 Φιγυρε 1: Εντροπιχ Προµπτερ Ρεχορδινγ Τοολ Χορπυσ αννοτατιον Τηε ερρορ λοχαλιζατιον ανδ µισπρονυνχιατιον διαγνοσισ µοδυλεσ οφ τηε ΙΣΛΕ σψσ τεµ νεεδ το πινποιντ ερρορσ ατ τηε πηονε λεϖελ. Ιν ορδερ το εϖαλυατε τηε περφορ µανχε οφ τηεσε µοδυλεσ, εαχη υττερανχε ιν τηε τεστ δατα σετ ηασ βεεν αννοτατεδ ατ τηε πηονε λεϖελ (αδαπτατιον δατα ονλψ νεεδεδ το βε ϖεριφιεδ ατ τηε ωορδ λεϖελ ανδ ωασ νοτ αννοτατεδ ατ τηε πηονε λεϖελ). Τηε αννοτατιον χονταινσ α τρανσχριπτιον οφ ηοω τηε υττερανχε ωασ σποκεν βψ τηε σπεακερ ιν ρελατιον το α ρεφερενχε τρανσχριπ τιον χονταινινγ α χανονιχαλ νατιϖε προνυνχιατιον. Τηε πηονε λεϖελ ρεφερενχε τρανσχριπτιον φορ εαχη υττερανχε ωασ προδυχεδ αυτοµατιχαλλψ υσινγ τηε Εντροπιχ ΥΚ Ενγλιση σπεεχη ρεχογνισερ (Ψουνγ ετ αλ. 1999) ρυννινγ ιν α φορχεδ αλιγν µεντ µοδε: τηε ρεχογνισερ κνεω τηε ταργετ τρανσχριπτιον (ι.ε. ωηατ ωασ βεινγ σαιδ); ιτ µερελψ ηαδ το φινδ τηε βεστ αλιγνµεντ το τηε αυδιο σιγναλ. Αλτηουγη πηο νετιχιανσ µιγητ πρεφερ Ιντερνατιοναλ Πηονετιχ Αλπηαβετ (ΙΠΑ) λαβελινγ ασ αν ιντερνατιοναλ στανδαρδ αγρεεδ βψ αχαδεµιχσ, τηε Εντροπιχ σπεεχη ρεχογνισερ υσεσ αν ΑΣΧΙΙ βασεδ λαβελ σετ, Εντροπιχ σ ΥΚ Ενγλιση πηονε σετ (Ποωερ ετ αλ. 1996); σεε Φιγυρε 2. Τηισ ωασ σιµπλερ φορ υσ το αδοπτ ασ ιτ διδ νοτ ρεθυιρε σπεχιαλ φοντσ 8

6 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση φορ δισπλαψ ανδ πριντινγ. Νοτε ηοωεϖερ τηατ α µαππινγ εξιστσ φροµ ΙΠΑ το τηε ΥΚ πηονε σετ ιφ νεεδεδ. Α τεαµ οφ φιϖε αννοτατορσ λεδ βψ Ηοωαρτη ατ Λεεδσ Υνιϖερσιτψ αδδεδ µανυαλ αννοτατιονσ, υσινγ τηε Εντροπιχ ΩαϖΕδ σπεεχη εδιτορ ανδ αννοτατορ τοολ. Αννο τατορσ µαρκεδ δεϖιατιονσ φροµ τηε ρεφερενχε τρανσχριπτιον ατ τηε πηονε λεϖελ; τηεψ αλσο αδδεδ ωορδ στρεσσ µαρκυπ, ανδ αν οϖεραλλ προφιχιενχψ ρατινγ φορ εαχη σπεακερ. ΩαϖΕδ δισπλαψσ τηε τιµε αµπλιτυδε σπεεχη ωαϖεφορµ, ανδ αλιγνεδ ρεφ ερενχε τρανσχριπτιονσ ατ εαχη οφ τηε τηρεε λεϖελσ (ωορδ, πηονε ανδ στρεσσεδ σψλλα βλε), ασ σηοων ιν Φιγυρε 3. Τηε ωαϖεφορµ χαν αλτερνατιϖελψ βε δισπλαψεδ ασ α σπεχτρογραµ. Τηε αυδιο φιλε φορ α ωηολε υττερανχε χαν βε πλαψεδ βαχκ, ορ τηε αννοτατορ χαν ηιγηλιγητ α σεχτιον το λιστεν το. Ωηεν ϖιεωινγ α ωηολε υττερανχε, ιτ ισ υσυαλλψ νοτ ποσσιβλε το δισπλαψ αλλ τηε πηονε ανδ στρεσσ λαβελσ, σο α ζοοµ φαχιλ ιτψ εξιστσ σο τηεψ χαν βε σεεν µορε εασιλψ (Φιγυρε 4). Αφτερ πραχτιχε, αννοτατορσ ωερε αβλε το χοµπλετε ωορκ ον εαχη σπεακερ ιν 5 6 ηουρσ (τηουγη νοτ ασ α χον τινυουσ βλοχκ οφ ωορκ); τηε τοταλ τιµε τακεν φορ αλλ αννοτατιον ωασ αππροξιµατελψ 300 ηουρσ. Σψµβολ Εξαµπλε Σψµβολ Εξαµπλε ςοωελσ Πλοσιϖεσ Αα Βαλµ Β βετ Αα βαρν δεβτ Αε βατ Γ γετ Αη βατ Κ χατ Αο βουγητ Π πετ Αω βουτ Τ τατ Αξ αβουτ Φριχατιϖεσ Αψ Βιτε η τηατ Εη βετ Τη τηιν Ερ βιρδ Φ φαν Εψ Βαιτ ς ϖαν Ιη βιτ Σ συε Ιψ Βεετ Ση σηοε Οη Βοξ Ζ ζοο Οω Βοατ Ζη Μεασυρε 9

7 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 Οψ Βοψ Αφφριχατεσ Υη Βοοκ Χη χηεαπ Υω Βοοτ ϑη ϕεεπ Σεµι ςοωελσ Νασαλσ Λ λεδ Μ µετ Ρ Ρεδ Ν νετ Ω Ωεδ Νγ τηινγ Ψ ψετ Σιλενχε Ηη ηατ Σιλ σιλενχε Σπ σηορτ παυσε Φιγυρε 2: Εντροπιχ Γραπηϖιτε ΥΚ Πηονε Σετ Ι ωουλδ λικε βεεφ ανδ φορ πυδδινγ Ι ωουλδ λικε ϖανιλλα ιχε χρεαµ Φιγυρε 3: Εντροπιχ ΩαϖΕδ Σπεεχη Εδιτορ ανδ Αννοτατορ 10

8 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Φιγυρε 4: Ζοοµινγ ιν ον τηε αννοτατιον Ταργετ ωορδσ ιν τηε ωορδ στρεσσ συβσετ οφ τηε τεστ δατα ωερε αννοτατεδ ωιτη τηειρ εξπεχτεδ στρεσσ παττερν. Τηε στρεσσ παττερνσ αρε δεφινεδ ασ σεθυενχεσ οφ πριµαρψ ανδ σεχονδαρψ στρεσσ. Τηε στρεσσ λεϖελ ωασ αννοτατεδ ιν τηε ρεφερενχε τρανσχριπ τιον αλονγσιδε τηε ϖοωελσ οφ τηε ταργετ ωορδ. Τηε πηονετιχ αννοτατιονσ ωερε µαρκεδ φορ τηρεε κινδσ οφ προνυνχιατιον ερρορσ ατ τηε πηονε λεϖελ: συβστιτυτιονσ, ινσερτιονσ ανδ δελετιονσ, πλυσ στρεσσ συβ στιτυτιον ερρορσ. Τηε ερρορ αννοτατιονσ τακε τηε φορµ Ε Ο ωηερε Ε ισ τηε εξπεχτεδ φορµ σεεν ιν τηε ρεφερενχε τρανσχριπτιον ανδ Ο ισ τηε οβσερϖεδ φορµ. Ιφ τιµε/φυνδινγ ηαδ αλλοωεδ, ωε ωαντεδ το χολλεχτ γοοδνεσσ οφ προνυνχια τιον σχορεσ φροµ τηε ηυµαν αννοτατορσ ατ τηε υττερανχε ανδ ωορδ λεϖελ ανδ ποσ σιβλψ ατ τηε πηονε λεϖελ. Τηισ ωουλδ ηαϖε γιϖεν σοµε φινερ ινδιχατιον οφ ηοω ωελλ τηε συβϕεχτ ισ σπεακινγ ανδ χουλδ ηαϖε βεεν υσεδ το χαλιβρατε ανδ χοµπαρε τηε λοχαλιζατιον ανδ διαγνοσισ χοµπονεντσ. Ιν πραχτιχε, ηοωεϖερ, ωε δεχιδεδ τηατ γοοδνεσσ οφ προνυνχιατιον ωασ α συβϕεχτιϖε µετριχ λικελψ το φαλλ φουλ οφ ιντερ αννοτατορ ϖαριατιον, ανδ ιν ανψ χασε ιτ τενδεδ το ϖαρψ λιττλε βετωεεν υττερ 11

9 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 ανχεσ οφ α σινγλε σπεακερ, σο ωε ονλψ αννοτατεδ αν οϖεραλλ προφιχιενχψ ρατινγ το εαχη σπεακερ δατασετ. Ιν αδδιτιον το τηε βλοχκσ οφ ινδιϖιδυαλ σπεακερ δατα, ωε χρεατεδ φιϖε πσευδο σπεακερ βλοχκσ οφ δατα βψ σελεχτινγ σοµε υττερανχεσ χοϖερινγ αλλ σπεακερσ, ιν ορδερ το βε αβλε το χηεχκ ιντερ ανδ ιντρα αννοτατορ χονσιστενχψ. Αλλ αννοτατορσ µαρκεδ υπ πσευδο σπεακερ 1 φιρστ, τηεν αννοτατεδ σοµε οφ τηε ινδιϖιδυαλ σπεακ ερσ, ωιτη πσευδοσ 2 5 ιντερσπερσεδ ιν τηε ρεµαινινγ ωορκ (φορ α δεταιλεδ αναλψ σισ, σεε Μενζελ ετ αλ. 2000). Οϖεραλλ, αγρεεµεντ ρατεσ ωερε λοω: ατ βεστ, αννοτατορσ αγρεεδ ιν ονλψ 55 περ χεντ οφ χασεσ ωηεν δεχιδινγ ωηερε ανδ ωηατ αν ερρορ ισ. Εϖεν λοχαλισατιον οφ τηε ερρορ αλονε, δεχιδινγ ωηερε τηε ερρορ ισ βυτ νοτ ωηατ τηε χορρεχτιον σηουλδ βε, σηοωσ ατ βεστ α 70 περ χεντ αγρεεµεντ βετωεεν αννοτατορσ. Ιν σοµε χασεσ τηισ ωασ βεχαυσε αννοτατορσ φλαγγεδ ερρορσ ιν τηε σαµε ωορδ βυτ νοτ τηε σαµε εξαχτ λοχατιον (πηονεµε). Φυρτηερµορε, σιµιλαρ ρεσυλτσ ον τηε χονσιστενχψ οφ πηονε λεϖελ αννοτατιονσ ηαϖε βεεν οβταινεδ ελσεωηερε (ε.γ. Εισεν ετ αλ. 1992). Αναλψσισ: ωηατ δοεσ τηε Χορπυσ τελλ υσ αβουτ λεαρνερσ προνυνχιατιον ερρορσ? Στατιστιχσ εξτραχτεδ φροµ τηε ερρορ αννοτατεδ χορπυσ αλλοωεδ υσ το σεε ωηιχη ωερε τηε µοστ χοµµον σουρχεσ οφ Ενγλιση προνυνχιατιον ερρορσ φορ νατιϖε σπεακερσ οφ Ιταλιαν ανδ Γερµαν: Ιταλιαν Νατιϖε Σπεακερσ: Μοστ διφφιχυλτ πηονεσ: /ΥΗ/ (51% ωρονγ, οφτεν /ΥΩ/) /ΕΡ/ (45% ωρονγ, οφτεν /ΕΗ/+/Ρ/) /ΑΗ/ (42% ωρονγ, οφτεν /ΑΞ/) /ΑΞ/ (41% ωρονγ, οφτεν /ΟΗ/) /ΝΓ/ (39% ωρονγ, οφτεν /ΝΓ/+/Γ/) /ΙΗ/ (38% ωρονγ, οφτεν /ΙΨ/) Ιταλιαν Νατιϖε Σπεακερσ: Πηονεσ τηατ αχχουντ φορ τηε µοστ ερρορσ: /ΑΞ/ (13% οφ ερρορσ) /ΙΗ/ (12% οφ ερρορσ) /Τ/ (8% οφ ερρορσ; δυε το σχηωα ινσερτιον) /ΑΗ/ (7% οφ ερρορσ) /ΕΡ/ (6% οφ ερρορσ) /ΕΗ/ (5% οφ ερρορσ) (σχηωα ινσερτιον αχχουντσ φορ 15% οφ ερρορσ) 12

10 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Ιταλιαν Νατιϖε Σπεακερσ: Ωορδσ τηατ αχχουντ φορ τηε µοστ ερρορσ: α 8% οφ ερρορσ, ωρονγ 42% οφ τηε τιµε τηε 6% οφ ερρορσ, ωρονγ 60% οφ τηε τιµε το 4% οφ ερρορσ, ωρονγ 58% οφ τηε τιµε σαιδ 4% οφ ερρορσ, ωρονγ 49% οφ τηε τιµε Ι 2% οφ ερρορσ, ωρονγ 18% οφ τηε τιµε ανδ 2% οφ ερρορσ, ωρονγ 55% οφ τηε τιµε οφ 2% οφ ερρορσ, ωρονγ 34% οφ τηε τιµε Γερµαν Νατιϖε Σπεακερσ: Μοστ διφφιχυλτ πηονεσ: /Ζ/ (21% ωρονγ, οφτεν /Σ/) /ΑΞ/ (20% ωρονγ, οφτεν /ΥΗ/) /ΑΗ/ (20% ωρονγ, οφτεν /ΑΞ/) /ς/ (17% ωρονγ, οφτεν /Φ/) /Ω/ (10% ωρονγ, οφτεν /ς/) /ΥΩ/ (10% ωρονγ, οφτεν /ΥΗ/) Γερµαν Νατιϖε Σπεακερσ: Πηονεσ τηατ αχχουντ φορ τηε µοστ ερρορσ: /ΑΞ/ (24% οφ ερρορσ) /ΑΗ/ (9% οφ ερρορσ) /Ζ/ (8% οφ ερρορσ) /Τ/ (8% οφ ερρορσ; δελετιον) /ΙΗ/ (7% οφ ερρορσ) /Τ/ (8% οφ ερρορσ) Γερµαν Νατιϖε Σπεακερσ: Ωορδσ τηατ αχχουντ φορ τηε µοστ ερρορσ: το 9% οφ ερρορσ, ωρονγ 44% οφ τηε τιµε τηε 8% οφ ερρορσ, ωρονγ 31% οφ τηε τιµε α 6% οφ ερρορσ, ωρονγ 14% οφ τηε τιµε οφ 3% οφ ερρορσ, ωρονγ 27% οφ τηε τιµε ανδ 2% οφ ερρορσ, ωρονγ 31% οφ τηε τιµε ωιτη 1% οφ ερρορσ, ωρονγ 41% οφ τηε τιµε ποτατοεσ 1% οφ ερρορσ, ωρονγ 49% οφ τηε τιµε Τηε Ιταλιαν σπεακερσ µαδε αν αϖεραγε οφ 0.54 πηονε ερρορσ περ ωορδ ωιτη α σταν δαρδ δεϖιατιον οφ 0.75, ωηιλε τηε Γερµανσ µαδε αν αϖεραγε οφ 0.16 πηονε ερρορσ περ ωορδ ωιτη α στανδαρδ δεϖιατιον οφ Τηισ διφφερενχε µαψ βε παρτλψ δυε το τηε γρεατερ πηονολογιχαλ σιµιλαριτιεσ βετωεεν Γερµαν ανδ Ενγλιση τηαν βετωεεν Ιταλιαν ανδ Ενγλιση. Εξαµπλεσ οφ προνυνχιατιον ερρορσ ατ εαχη λεϖελ, συβδιϖιδεδ 13

11 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 βετωεεν Γερµαν ανδ Ιταλιαν νατιϖε σπεακερσ αρε γιϖεν βελοω, ωιτη αν ινδιχατιον οφ ωηετηερ τηεσε αρε εξπεχτεδ (οωινγ το Λ1 ιντερφερενχε ανδ αττεστεδ ιν τηε ΕΦΛ λιτερατυρε) ορ υνπρεδιχταβλε/ιδιοσψνχρατιχ. Αννοτατορσ ρεπορτεδ σοµε διφφιχυλτψ ιν δεχιδινγ ωηιχη ερρορσ το µαρκ ατ ωορδ λεϖελ ανδ ωηιχη το µαρκ ασ πηονε λεϖελ; φορ εξαµπλε ιν τηε χασε οφ α σπυριουσ σ βεινγ αππενδεδ οντο α νουν ορ ϖερβ, ιτ ισ διφφιχυλτ το δεχιδε ωηετηερ τηε σπεακερ ισ περφορµινγ α σψστεµατιχ προνυνχιατιον ερρορ, ορ ιντενδινγ το προνουνχε α διφφερεντ ωορδ φροµ τηε ονε ιν τηε προµπτ. Ωορδ λεϖελ (νοτ σψστεµατιχ ορ εασιλψ πρεδιχταβλε): Ιταλιαν πηοτογραπηιχ! πηοτογραπηψ τηαν/τηεν! τηατ δεσερτεδ! δεσερτ (πηονε ερρορ?) λικε το! το λικε + τηε το Γερµαν νοτ βε! βε νοτ τηε! α µοντη! ωεεκ οφ! αβουτ + µορε ιν Στρεσσ λεϖελ (λαργελψ ασ πρεδιχτεδ): Ιταλιαν πηοτογραπηιχ χονϖιχτ / χον ϖιχτ χοµπονεντσ Γερµαν ρεπορτ τελεϖισιον χοντραστ / χοντραστ Πηονε λεϖελ (ασ πρεδιχτεδ + ιδιοσψνχρατιχ): Ιταλιαν ϖοωελσ σαιδ: εη! εψ βεδ: εη! αε πλαννινγ: αε! εψ τιχκετ / σινγερ / ϖισιτ: ιη! ιψ βιολογιχαλ: αψ! ιψ, οη! οω, ιη! ιψ, αξ! αε Γερµαν ϖοωελσ προδυχε: οη! οω χυπβοαρδ: αξ! αο πνευµατιχ: υω! οψ ουτσιδε: αω! οω σταφφ: αα! αε δεσσερτ: ιη! ιψ 14

12 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Ιταλιαν χονσοναντσ σηεεπ: + αξ ηονεστ: + ηη τηιν: τη! τ σλεεπ: σ! ζ γινγερ: ϕη! γ (ξ2) σινγερ: νγ + γ βαιτ: τ Γερµαν χονσοναντσ πνευµατιχ: + π σαιδ: σ! ζ ϖισα: ϖ! ω ωεεκενδ: ω! ϖ τηε: δη! δ βισχυιτ: + ω τηυµβ: + β φινγερ: γ δεσσερτ: τ Χονχλυσιονσ Τηε γοαλ οφ προϕεχτ ΙΣΛΕ ωασ το εξπλοιτ αϖαιλαβλε σπεεχη ρεχογνιτιον τεχηνολογψ το ιµπροϖε τηε περφορµανχε οφ χοµπυτερ βασεδ Ενγλιση λανγυαγε λεαρνινγ σψσ τεµσ. Τηε ΙΣΛΕ προϕεχτ αλσο χολλεχτεδ α χορπυσ οφ αυδιο ρεχορδινγσ οφ Γερµαν ανδ Ιταλιαν λεαρνερσ οφ Ενγλιση ρεαδινγ αλουδ σελεχτεδ σαµπλεσ οφ Ενγλιση τεξτ ανδ διαλογυε, το τραιν τηε σπεεχη ρεχογνιτιον ανδ προνυνχιατιον ερρορ δετεχτιον µοδυλεσ. Σπεεχη ρεχορδινγσ ωερε χολλεχτεδ φροµ νον νατιϖε, αδυλτ, ιντερµεδιατε λεαρνερσ οφ Ενγλιση: 23 Γερµαν ανδ 23 Ιταλιαν λεαρνερσ. Ιν αδδιτιον, δατα φροµ τωο νατιϖε Ενγλιση σπεακερσ ωασ χολλεχτεδ φορ τεστ χαλιβρατιον πυρποσεσ. Τηε χορ πυσ χονταινσ 11,484 υττερανχεσ, 1.92 γιγαβψτεσ οφ ΩΑς φιλεσ, ανδ 17 ηουρσ, 54 µινυτεσ, ανδ 44 σεχονδσ οφ σπεεχη δατα. Τηε χορπυσ ισ βασεδ ον 250 υττερανχεσ σελεχτεδ φροµ τψπιχαλ σεχονδ λανγυαγε λεαρνινγ εξερχισεσ. Ιτ ηασ βεεν αννοτατεδ ατ τηε ωορδ ανδ τηε πηονε λεϖελ, το ηιγηλιγητ προνυνχιατιον ερρορσ συχη ασ πηονε ρεαλισατιον προβλεµσ ανδ µισπλαχεδ ωορδ στρεσσ ασσιγνµεντσ. Ωε αιµεδ το βαλανχε τηε σπεακερ σετ φορ γενδερ, αγε ανδ αχχεντ ϖαριατιον ασ µυχη ασ ποσσιβλε, βυτ ενδεδ υπ ωιτη µορε µαλε τηαν φεµαλε ϖολυντεερσ (32:14). Ηοωεϖερ, τηισ µιγητ βε εξχυσεδ ον ατ λεαστ τωο γρουνδσ: (1) γιϖεν ωε ονλψ ηαϖε 46 σπεακερσ ιτ ωουλδ βε υνωισε το αττεµπτ το δραω χονχλυσιονσ αβουτ γενδερ βασεδ λανγυαγε ϖαριατιον φροµ ουρ σαµπλε, εϖεν ιφ τηε γενδερσ ωερε εϖενλψ σπλιτ 23:23; ανδ (2) τηε ταργετ µαρκετ φορ τηε ΙΣΛΕ σψστεµ, ηοµε ανδ βυσινεσσ ΠΧ υσερσ, ισ πρεδοµιναντλψ µαλε. Ιν αδδιτιον το τηε βλοχκσ οφ ινδιϖιδυαλ σπεακερ δατα, ωε χρεατεδ φιϖε πσευδο σπεακερ βλοχκσ οφ δατα βψ σελεχτινγ σοµε υττερανχεσ χοϖερινγ αλλ σπεακερσ, ιν ορδερ το βε αβλε το χηεχκ ιντερ ανδ ιντρα αννοτατορ χονσιστενχψ. Οϖεραλλ, αγρεε µεντ ρατεσ ωερε λοω: ατ βεστ, αννοτατορσ αγρεεδ ιν ονλψ 55 περ χεντ οφ χασεσ ωηεν δεχιδινγ ωηερε ανδ ωηατ αν ερρορ ισ. Εϖεν λοχαλισατιον οφ τηε ερρορ αλονε, δεχιδ ινγ ωηερε τηε ερρορ ισ βυτ νοτ ωηατ τηε χορρεχτιον σηουλδ βε, σηοωσ ατ βεστ α 70 15

13 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 περ χεντ αγρεεµεντ βετωεεν αννοτατορσ. Ιν σοµε χασεσ τηισ ωασ βεχαυσε αννοτα τορσ φλαγγεδ ερρορσ ιν τηε σαµε ωορδ βυτ νοτ τηε σαµε εξαχτ λοχατιον (πηονεµε). Γιϖεν τηε ποορ ιντερ αννοτατορ αγρεεµεντ ον τηε εξαχτ λοχατιον ανδ νατυρε οφ ερρορσ, τηε ταργετ ονε µιγητ ρεασοναβλψ σετ φορ διαγνοσισ προγραµσ σηουλδ βε λιµ ιτεδ το ονλψ τηοσε ερρορσ ωηιχη αννοτατορσ αγρεε ον; τηισ αππλιεσ νοτ ονλψ το τηε ΙΣΛΕ σψστεµ βυτ αλσο το οτηερ προνυνχιατιον χορρεχτιον σψστεµσ. Στατιστιχσ εξτραχτεδ φροµ τηε ερρορ αννοτατεδ χορπυσ αλλοω υσ το σεε ωηιχη αρε τηε µοστ χοµµον σουρχεσ οφ Ενγλιση προνυνχιατιον ερρορσ φορ νατιϖε σπεακ ερσ οφ Ιταλιαν ανδ Γερµαν. Φορ βοτη Ιταλιαν ανδ Γερµαν νατιϖε σπεακερσ, ωε ηαϖε εµπιριχαλ εϖιδενχε ον ωηιχη αρε τηε µοστ διφφιχυλτ πηονεσ ανδ ωηιχη πηονεσ αχχουντ φορ µοστ ερρορσ (εθυιϖαλεντ το τηε τψπε/τοκεν διστινχτιον ιν χορπυσ φρε θυενχψ χουντσ), ανδ ωηιχη ωορδσ αχχουντ φορ τηε µοστ ερρορσ. Τηε Ιταλιαν σπεακ ερσ µαδε αν αϖεραγε οφ 0.54 πηονε ερρορσ περ ωορδ ωιτη α στανδαρδ δεϖιατιον οφ 0.75, ωηιλε τηε Γερµανσ µαδε αν αϖεραγε οφ 0.16 πηονε ερρορσ περ ωορδ ωιτη α στανδαρδ δεϖιατιον οφ Τηισ διφφερενχε µαψ βε παρτλψ δυε το τηε γρεατερ πηο νολογιχαλ σιµιλαριτιεσ βετωεεν Γερµαν ανδ Ενγλιση τηαν βετωεεν Ιταλιαν ανδ Ενγλιση. Εξαµπλεσ οφ προνυνχιατιον ερρορσ ατ εαχη λεϖελ ηαϖε βεεν εϖιδενχεδ, ωιτη αν ινδιχατιον οφ ωηετηερ τηεσε αρε εξπεχτεδ (οωινγ το Λ1 ιντερφερενχε ανδ αττεστεδ ιν τηε ΕΦΛ λιτερατυρε) ορ υνπρεδιχταβλε/ιδιοσψνχρατιχ. Ωε ωελχοµε χορπυσ ρε υσε βψ οτηερ ρεσεαρχηερσ, ωηο χαν αχθυιρε α χοπψ (ον φουρ Χ σ) φροµ ΕΛ Α. Τηε δατα ηασ βεεν υσεδ το δεϖελοπ ανδ εϖαλυατε αυτο µατιχ διαγνοστιχ χοµπονεντσ, ωηιχη χαν βε υσεδ το προδυχε χορρεχτιϖε φεεδβαχκ οφ υνπρεχεδεντεδ δεταιλ το α λανγυαγε λεαρνερ. Ατ τηε ενδ οφ τηε προϕεχτ, δεϖελοπ µεντ οφ τηε ΙΣΛΕ προνυνχιατιον τυτορ σψστεµ στοππεδ ατ τηε εµονστρατορ σταγε, ανδ φυτυρε προσπεχτσ φορ µιγρατιον το α χοµµερχιαλ ΕΛΤ παχκαγε αρε υνχερταιν. Ηοωεϖερ, ωε ηοπε τηατ τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ µαψ βε α υσεφυλ αχηιεϖεµεντ οφ τηε προϕεχτ. Αχκνοωλεδγεµεντσ Τηισ παπερ ρεπορτσ ον α χολλαβορατιϖε ρεσεαρχη προϕεχτ; ωε γρατεφυλλψ αχκνοωλ εδγε χοντριβυτιονσ οφ α νυµβερ οφ χολλαβορατορσ, πρινχιπαλλψ: Ωολφγανγ Μενζελ, αν Ηερρον, ανδ Πατριζια Βοναϖεντυρα, Υνιϖερσιτψ οφ Ηαµβυργ (Γερµανψ); Στεϖε Ψουνγ ανδ Ραχηελ Μορτον, Εντροπιχ Χαµβριδγε Ρεσεαρχη Λαβορατορψ Λτδ. (Χαµβριδγε, ΥΚ); ϑυργεν Σχηµιδτ, Ερνστ Κλεττ ςερλαγ (Στυττγαρτ, Γερµανψ); Παυλο Βαλδο, ιδα ελ Σ.ρ.λ.(Μιλαν, Ιταλψ); Ροβερτο Βισιανι ανδ αν Πεζζοττα, Υνιϖερσιτψ οφ Μιλαν Βιχοχχα (Ιταλψ). Ωε αρε παρτιχυλαρλψ ενδεβτεδ το Ωολφγανγ Μενζελ φορ σεττινγ υπ ανδ λεαδινγ τηε ΙΣΛΕ προϕεχτ ανδ το Υωε ϑοστ (Χανον Ρεσεαρχη Ευροπε) φορ προποσινγ Λεεδσ Υνιϖερσιτψ ασ α χοντριβυτορ το τηε προϕεχτ. 16

14 Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ: Ιταλιαν ανδ Γερµαν Σποκεν Λεαρνερσ Ενγλιση Τηισ ρεσεαρχη ωασ συππορτεδ βψ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον υνδερ τηε 4τη φραµεωορκ οφ τηε Τελεµατιχσ Αππλιχατιον Προγραµµε (Λανγυαγε Ενγινεερινγ Προϕεχτ ΛΕ4 8353). Τηε χορπυσ ισ διστριβυτεδ φορ νον χοµµερχιαλ πυρποσεσ τηρουγη τηε Ευροπεαν Λανγυαγε Ρεσουρχεσ ιστριβυτιον Αγενχψ (ΕΛ Α). Ρεφερενχεσ Ατωελλ, Εριχ Τηε λανγυαγε µαχηινε, Βριτιση Χουνχιλ, Λονδον. Ατωελλ, Εριχ, Πετερ Ηοωαρτη, Χλιϖε Σουτερ, Παυλο Βαλδο, Ροβερτο Βισιανι, αν Πεζζοττα, Πατριχια Βοναϖεντυρα, Ωολφγανγ Μενζελ, αν Ηερρον, Ραχηελ Μορτον, ανδ ϑυεργεν Σχηµιδτ Υσερ γυιδεδ σψστεµ δεϖελοπµεντ ιν ιντεραχτιϖε σποκεν λανγυαγε εδυχατιον. Νατυραλ Λανγυαγε Ενγινεερινγ ϑουρναλ, ϖολ. 6 νο. 3 4, Σπεχιαλ Ισσυε ον Βεστ Πραχτιχε ιν Σποκεν Λανγυαγε ιαλογυε Σψστεµσ Ενγινεερινγ, Εισεν, Βαρβαρα, Ηανσ Τιλλµανν, ανδ Χηριστοπη ραξλερ Χονσιστενχψ οφ ϕυδγεµεντσ ιν µανυαλ λαβελλινγ οφ πηονετιχ σεγµεντσ: Τηε διστινχτιον βετωεεν χλεαρ ανδ υνχλεαρ χασεσ, Προχεεδινγσ οφ ΙΧΣΛΠ 92: Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Σποκεν Λανγυαγε Προχεσσινγ, Ηερρον, αν, Ωολφγανγ Μενζελ, Εριχ Ατωελλ, Ροβερτο Βισιανι, Φαβιο ανελυζζι, Ραχηελ Μορτον, ανδ ϑυεργεν Σχηµιδτ Αυτοµατιχ λοχαλιζατιον ανδ διαγνοσισ οφ προνυνχιατιον ερρορσ φορ σεχονδ λανγυαγε λεαρνερσ οφ Ενγλιση. Προχεεδινγσ οφ ΕΥΡΟΣΠΕΕΧΗ 99: 6τη Ευροπεαν Χονφερενχε ον Σπεεχη Χοµµυνιχατιον ανδ Τεχηνολογψ, ϖολ. 2, Βυδαπεστ, Ηυνγαρψ. Ηυντ, ϑοην Τηε ασχεντ οφ Εϖερεστ. Στυττγαρτ: Ερνστ Κλεττ ςερλαγ, Ενγλιση Ρεαδερσ Σεριεσ. Μενζελ, Ωολφγανγ, Εριχ Ατωελλ, Πατριχια Βοναϖεντυρα, αν Ηερρον, Πετερ Ηοωαρτη, Ραχηελ Μορτον, ανδ Χλιϖε Σουτερ Τηε ΙΣΛΕ Χορπυσ οφ νον νατιϖε σποκεν Ενγλιση. Ιν Μ. Γαϖριλιδου, Γ. Χαραψαννισ, Σ. Μαρκαντιον ατου, Σ. Πιπεριδισ ανδ Γ. Σταινηαουερ (εδσ.). Προχεεδινγσ οφ ΛΡΕΧ2000: Σεχονδ Ιντερνατιοναλ Χονφερενχε ον Λανγυαγε Ρεσουρχεσ ανδ Εϖαλυατιον, ϖολ. 2, Ατηενσ, Γρεεχε. Πυβλισηεδ ανδ διστριβυτεδ βψ ΕΛΡΑ Ευροπεαν Λανγυαγε Ρεσουρχεσ Ασσοχιατιον. Ποωερ, Κεϖιν, Ραχηελ Μορτον, Χολιν Ματηεσον, ανδ αϖε Ολλασον Τηε Γραπηϖιτε βοοκ 1.1, Εντροπιχ, Χαµβριδγε. Πραϖεχ, Νορµα Συρϖεψ οφ λεαρνερ χορπορα. ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ 26: Ραµιρεζ ςερδυγο, ολορεσ Νον νατιϖε ιντερλανγυαγε ιντονατιον σψστεµσ: α στυδψ βασεδ ον α χοµπυτεριζεδ χορπυσ οφ Σπανιση λεαρνερσ οφ Ενγλιση. ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ 26:

15 ΙΧΑΜΕ ϑουρναλ Νο. 27 Τηοµασ, ϑεννψ Νεγοτιατινγ µεανινγ: α πραγµατιχ αναλψσισ οφ ινδιρεχτνεσσ ιν πολιτιχαλ ιντερϖιεωσ. Ινϖιτεδ πλεναρψ παπερ, Χορπυσ Λινγυιστιχσ 2001 Χον φερενχε, Λανχαστερ Υνιϖερσιτψ, ΥΚ. Ωεισσερ, Μαρτιν Α χορπυσ βασεδ µετηοδολογψ φορ χοµπαρινγ ανδ εϖαλυατ ινγ διφφερεντ αχχεντσ. Ιν Π. Ραψσον, Α. Ωιλσον, Τ. ΜχΕνερψ, Α. Ηαρδιε ανδ Σ. Κηοϕα (εδσ.). Προχεεδινγσ οφ τηε Χορπυσ Λινγυιστιχσ 2001 Χονφερενχε, ΥΧΡΕΛ: Υνιϖερσιτψ Χεντρε φορ Χοµπυτερ Χορπυσ Ρεσεαρχη ον Λανγυαγε, Λανχαστερ Υνιϖερσιτψ, ΥΚ. Ψουνγ, Στεϖε, αν Κερσηαω, ϑυλιαν Οδελλ, αϖε Ολλασον, ςαλτχηο ςαλτχηεϖ, ανδ Πηιλιπ Ωοοδλανδ Τηε ΗΤΚ βοοκ 2.2, Εντροπιχ, Χαµβριδγε. 18

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ

Χοµε, Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ Σοπ/Αλτο Τενορ/Βασσ 7 Χοµε Ο Ψε Σαιντσ ανδ Χουντ Ψουρ Μανψ Βλεσσινγσ ϑοηνσον Οατµαν ϑρ q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε F q = 8090 Λιγητλψ ωιτη α λιλτ ιν ονε Χηοιρ P Ωηεν Εδωιν Ο Εξχελλ Ηψµνσ 241 Ινσπιρεδ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ

Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ Σεσσιον Νυµβερ 2258 Πεερ το Πεερ Χολλαβορατιον Υσινγ Χοννεξιονσ Γενεϖα Ηενρψ, Ριχηαρδ Βαρανιυκ Ριχε Υνιϖερσιτψ, Π.Ο. Βοξ 1892, Ηουστον, Τεξασ 77251 1892 Ιντροδυχτιον Τηε ραπιδ αδϖανχεσ ιν ενγινεερινγ ανδ

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 295 The High/Low Divide: Self- Selection by Values in Auction Choice. Radosveta Ivanova-Stenzel* Timothy C.

Discussion Paper No. 295 The High/Low Divide: Self- Selection by Values in Auction Choice. Radosveta Ivanova-Stenzel* Timothy C. Discussion Paper No. 295 The High/Low Divide: Self- Selection by Values in Auction Choice Radosveta Ivanova-Stenzel* Timothy C. Salmon** * Humboldt-University of Berlin, Department of Economics, Spandauer

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

On the Expenditure-Dependence of Children's Resource Shares

On the Expenditure-Dependence of Children's Resource Shares Working Paper Series Department of Economics University of Verona On the Expenditure-Dependence of Children's Resource Shares Martina Menon, Krishna Pendakur, Federico Perali WP Number: 21 June 2012 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2.

! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00! ,+ 2. ! # # % # & # # ( # ) +, +. / 00 12 0 0 3!4 5 6 +,+ 2. 7 ! # %& (&&%) +,./ 01231 4)55) &,6. 7,6(,8%) &, /)&& 9%::./. 8 /.:./..; /,? 9,8, Mónica Hernández Alava, John Brazier,

Διαβάστε περισσότερα

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ

Χοmπαρινγ εξπλιχιτ ανδ ιmπλιχιτ φεεδβαχκ τεχηνιθυεσ φορ ωεβ ρετριεϖαλ: ΤΡΕΧ 10 ιντεραχτιϖε τραχκ ρεπορτ White, R.W. and Jose, J.M. and Ruthven, I. (2002) Comparing explicit and implicit feedback techniques for web retrieval : TREC-10 interactive track report. In: Proceedings of the Tenth Text Retrieval Conference

Διαβάστε περισσότερα

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints

O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], Strathprints O'Gorman, Kevin D. (2008) Review of the International Dictionary of Hospitality Management. [Review], This version is available at https://strathprints.strath.ac.uk/7642/ Strathprints is designed to allow

Διαβάστε περισσότερα

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

Υ6264Β Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Στανδαρδ 8Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 8192 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 Αχχεσσ Τιµεσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ ουτπυτσ! Τηρεεστατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 : 10 µα! Στανδβψ χυρρεντ: < 2!Α ατ Τ α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0

# %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /! % # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 ! # %# & # # ( # # ) ) # +)# # ) #,. /!0 1 2 1 %34 10 1 5 1 + 6 7 87. /! 7 # 1. + % 9 7 87. /! 7 # 1 # //:/! 7 1;. /!# < # 6 # / : = =0 ; 0 > ΩΑΣΤΕΣ: Σολυτιονσ, Τρεατµεντσ ανδ Οππορτυνιτιεσ 2 νδ Ιντερνατιοναλ

Διαβάστε περισσότερα

Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens

Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens Working Paper Series Department of Economics University of Verona Scoring rule auctions and favoritism: an empirical study on Italian public procurement for canteens Riccardo Camboni Marchi Adani WP Number:

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 )

! # %& () +,. /! ! 5 5 0! # ( & (# # 9 % 3 ) ! # %& () +,. /! 0 + 1 2 1 3 4.! 5 5 0! 5 5 0 # ( 6 7 8 & (# # 9 % 3 )! : Hugh Davies s Ιντερνατιοναλ Ελεχτρονιχ Μυσιχ Χαταλογ : Α πρελιµιναρψ εξπλορατιον οφ ιτσ χλασσιφιχατιον σψστεµ ανδ συβσεθυεντ ινφλυενχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ

ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Θυαδερνι δι Στατιστιχα ςολ. 11, 2009 Μισσινγ ϖαλυεσ τρεατµεντ ωιτητι Ιντερϖαλτι Ιµπυτατιον ιν σατισφαχτιον µεασυρεµεντ Παολα Ζυχχολοττο ιπαρτιµεντο Μετοδι Θυαντιτατιϖι, Υνιϖερσιτ α δεγλι Στυδι δι Βρεσχια

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Ruthven, I. and Lalmas, M. and van Rijsbergen, C.J. (2003) Incorporating user search behaviour into relevance feedback. Journal of the American Society for Information

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ

Υ62256Α. Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ. εσχριπτιον. Φεατυρεσ Στανδαρδ 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768ξ8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! Αχχεσσ τιµεσ 70 νσ, 100 νσ! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70 νσ: 50 µα 100 νσ: 40

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ

Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Α ΣΤΥ Ψ ΟΦ ΙΜΑΓΕ ΑΥΤΟΧΟΡΡΕΛΑΤΙΟΝ ΑΣ Α ΜΕΤΗΟ ΤΟ ΧΗΑΡΑΧΤΕΡΙΖΕ ΠΟΡΟΣΙΤΨ ΑΝ ΕΣΤΙΜΑΤΕ ΠΕΡΜΕΑΒΙΛΙΤΨ Γ. Ε. ΧΟΒΑΛΕ

Διαβάστε περισσότερα

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom

The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom The Freedom Doctrine: The Architecture for Global Freedom Robert R. Carkhuff, Ph.D., Bernard G. Berenson, Ph.D. Possibilities Publishing The Freedom Doctrine The Architecture for Global Freedom Robert

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

A New Gen IT Infrastructure

A New Gen IT Infrastructure A New Gen IT Infrastructure ΦυσιονΣταχκ Φουνδερ & ΧΕΟ ΨΟΥ Φενγ Φλαση Μεµορψ Συµµιτ 2017 Σαντα Χλαρα, ΧΑ ΦυσιονΣταχκ Βασεδ ιν Βειϕινγ Χηινα, χυρρεντλψ προϖιδινγ Σοφτωαρε δεφινεδ Στοραγε σολυτιον, ανδ σεριεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ

ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΑΝ ΙΑΓΝΟΣΤΙΧ ΟΦ ΠΡΟΠΠΑΝΤ ΦΛΟΩΒΑΧΚ ΙΝ ΤΗΕ ΟΡΙΤΟ ΦΙΕΛ, ΧΟΛΟΜΒΙΑ Α. ςαρελα, Ν. ΣΑΑςΕ ΡΑ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

URL:

URL: Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area, the U.K. and the U.S. João Sousa Ricardo M. Sousa NIPE WP 21/ 2011 Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area,

Διαβάστε περισσότερα

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ

Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ Χ7232Α,Β Σενσορ ανδ Χοντρολλερ ΧΑΡΒΟΝ ΙΟΞΙ Ε ΣΕΝΣΟΡ ΠΡΟ ΥΧΤ ΑΤΑ ΦΕΑΤΥΡΕΣ Υσεδ φορ ΧΟ 2 βασεδ ϖεντιλατιον χοντρολ. Μοδελσ αϖαιλαβλε ωιτη ΛΧ τηατ προϖιδεσ σενσορ ρεαδινγσ ανδ στατυσ ινφορµατιον. Νον ισπερσιον

Διαβάστε περισσότερα

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε

ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε ςοχατιοναλ εδυχατιον ανδ τραινινγ ιν Γρεεχε Σηορτ δεσχριπτιον ςασσιλεια ςρετακου Παναγιοτισ Ρουσσεασ Χεδεφοπ Πανοραµα σεριεσ; 59 Λυξεµβουργ: Οφφιχε φορ Οφφιχιαλ Πυβλιχατιονσ οφ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

econstor Make Your Publications Visible.

econstor Make Your Publications Visible. econstor Make Your Publications Visible A Service of Wirtschaft Centre zbwleibniz-informationszentrum Economics Lehner, Maria Working Paper Group Lending versus Individual Lending in Microfinance SFB/TR

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ.

Α ΧΟΜΜΥΝΙΤΨ ΑΠΠΡΟΑΧΗ ΤΟ ΡΟΑD ΣΑΦΕΤΨ ΕDΥΧΑΤΙΟΝ ΥΣΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΑΛ ΤΡΑΙΝΙΝΓ ΜΕΤΗΟDΣ: ΤΗΕ DΡΥΜΧΗΑΠΕΛ ΠΡΟϑΕΧΤ. βψ ϑαmεσ Α. Τηοmσον ανδ Κιρστιε Μ. Department for Transport (Funder) (1997) A community approach to road safety education using practical training methods : the Drumchapel project. [Report], This version is available at http://strathprints.strath.ac.uk/18700/

Διαβάστε περισσότερα

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ

AS62V256A-70SIN. Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Λοω ςολταγε 32Κ ξ 8 ΣΡΑΜ Φεατυρεσ! 32768 ξ 8 βιτ στατιχ ΧΜΟΣ ΡΑΜ! 70 νσ Αχχεσσ Τιµε! Χοµµον δατα ινπυτσ ανδ δατα ουτπυτσ! Τηρεε στατε ουτπυτσ! Τψπ. οπερατινγ συππλψ χυρρεντ 70νσ: 30 µα! Στανδβψ χυρρεντ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ

ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ ΤΗΕ ΕΦΦΕΧΤ ΟΦ ΙΕΣΕΛ ΠΡΟΠΕΡΤΙΕΣ ΟΝ ΤΗΕ ΕΜΙΣΣΙΟΝΣ ΟΦ ΠΑΡΤΙΧΥΛΑΤΕ ΜΑΤΤΕΡ Α. ΒΕΛΛΟ, ϑ. ΤΟΡΡΕΣ, ϑ. ΗΕΡΡΕΡΑ, ϑ. ΣΑΡΜΙΕΝΤΟ Εχοπετρολ Ινστιτυτο

Διαβάστε περισσότερα

(2004) 29 (1) ISSN

(2004) 29 (1) ISSN Maclellan, Effie (2004) How reflective is the academic essay? Studies in Higher Education, 29 (1). pp. 75-89. ISSN 0307-5079, http://dx.doi.org/10.1080/1234567032000164886 This version is available at

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt:

Poverty in Egypt: Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States

Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States Fiscal Policy Cyclicality and Growth within the U.S. States By Ayako Kondo and Justin Svec August 2009 COLLEGE OF THE HOLY CROSS, DEPARTMENT OF ECONOMICS FACULTY RESEARCH SERIES, PAPER NO. 09-11 * Department

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN

J.K. (2007) A 45 (4) ISSN MacKenzie, P.M. and Walker, C.A. and McKelvie, J.K. (2007) A method for evaluating the mechanical performance of thin-walled titanium tubes. Thin-Walled Structures, 45 (4). pp. 400-406. ISSN 0263-8231,

Διαβάστε περισσότερα

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies

Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies M HELYTANULMÁNYOK DISCUSSION PAPERS MT-DP 2006/15 Central Bank Interventions, Communication and Interest Rate Policy in Emerging European Economies BALÁZS ÉGERT INSTITUTE OF ECONOMICS, HUNGARIAN ACADEMY

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ

ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ΝΕΩ ΧΟΝΤΑΧΤ ΣΨΣΤΕΜ ΙΝΧΡΥ ΕΟΙΛ ΕΣΑΛΤΙΝΓ ΠΡΟΧΕΣΣ ϑ.φορερο,ϑ. ΥΘΥΕ,ϑ. ΙΑΖ,Α.ΝΥ ΕΖ,Φ.ΓΥΑΡΙΝ,Φ.ΧΑΡςΑϑΑΛ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια ε µαιλ: ϕφορερο

Διαβάστε περισσότερα

Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse

Clean or Dirty Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Clean or "Dirty" Energy; Evidence on a Renewable Energy Resource Curse Caterina Gennaioli 1 and Massimo Tavoni 2 This Draft: January 2012 This paper was written while Gennaioli was a Post-Doc researcher

Διαβάστε περισσότερα

Strathprints Institutional Repository

Strathprints Institutional Repository Strathprints Institutional Repository Cooper, Mick (2009) Interpersonal perceptions and metaperceptions : psychotherapeutic practice in the inter-experiential realm. Journal of Humanistic Psychology, 49

Διαβάστε περισσότερα

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure

Pyrolysis of Fine Coal Particles at High. Heating Rate and Pressure Pyrolysis of Fine Coal Particles at High Heating Rate and Pressure Τηεσισ φορ αδµισσιον το τηε δεγρεε οφ οχτορ οφ Πηιλοσοπηψ Σχηοολ οφ Χηεµιχαλ Ενγινεερινγ ανδ Ινδυστριαλ Χηεµιστρψ Υνιϖερσιτψ οφ Νεω Σουτη

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Varnava-Marouchou, Despina (2008) Teaching and learning in an undergraduate business context: an inquiry into lecturers' conceptions of teaching and their students' conceptions of learning. PhD thesis,

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com).

Original Article. This PDF is available for free download from a site hosted by Medknow Publications. (www.medknow.com). ! Original Article www.jpgmonline.com Anti- Saccharomyces cerevisiae antibody is not useful to differentiate between Crohn s disease and intestinal tuberculosis in India U Departments of Gastroenterology

Διαβάστε περισσότερα

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity

Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Working Paper Series Department of Economics University of Verona Electoral Contributions and the Cost of Unpopularity Thomas Bassetti, Filippo Pavesi WP Number: 12 August 2016 ISSN: 2036-2919 (paper),

Διαβάστε περισσότερα

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,!

# # % &# ( ) & # +,!./ & & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! ! # # % &# ( ) & # +,!./ 0 1 2 & 3 2 2 4 & & # 5 (, 6! (, 7 &!!! 8 &,!.!,! 9 Γραπηιχαλ Αβστραχτ (φορ ρεϖιεω) Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω) Χλιχκ ηερε το δοωνλοαδ Ηιγηλιγητσ (φορ ρεϖιεω): Ηιγηλιγητσ.δοχξ Τηεορετιχαλ

Διαβάστε περισσότερα

The ENSOGO Analytics Story

The ENSOGO Analytics Story The ENSOGO Analytics Story ENSOGO Analytics grew from a simple question asked by a financial advisor: "Can you evaluate a mutual fund on sustainability issues?" From that question, we realized the need

Διαβάστε περισσότερα

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration.

This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. This is an author produced version of Small-b and fixed-b asymptotics for weighted covariance estimation in fractional cointegration. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/96228/

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

Pakistan: Road Sector Development Program

Pakistan: Road Sector Development Program Performance Evaluation Report Pakistan: Road Sector Development Program Ινδεπενδεντ Εϖαλυατιον Περφορµανχε Εϖαλυατιον Ρεπορτ εχεµβερ 2013 Πακισταν: Ροαδ Σεχτορ εϖελοπµεντ Προγραµ Ρεφερενχε Νυµβερ: ΠΠΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ

Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Α ΝΕΩ ΜΕΤΗΟ ΦΟΡ ΧΑΛΧΥΛΑΤΙΝΓ ςολυμετριχ ΣΩΕΕΠ ΕΦΦΙΧΙΕΝΧΨ ΥΣΙΝΓ ΣΤΡΕΑΜΛΙΝΕ ΣΙΜΥΛΑΤΙΟΝ ΧΟΝΧΕΠΤΣ Ε. Α. Ι ΡΟΒΟ Εχοπετρολ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE

CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE 570 CASE REPORT ATYPICALITY IN PRESENTATION OF NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROME CAUSED BY OLANZAPINE BISWARANJAN MISHRA, BAIKUNTHANATH MISHRA*, SADDICHHA SAHOO, MANU ARORA, C. R. J. KHESS ABSTRACT Neuroleptic

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN

NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN NOSOCOMIAL INFECTION BY STAPHYLOCOCCUS SPP. IN OMDURMAN By Aladdin Habib Abd Alla Ali B. Sc. Faculty of science University of Khartoum 2001 Supervisor: Dr. Suliman Mohammed Elhassan Department of Microbiology

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

(2007) 64 (1) ISSN

(2007) 64 (1) ISSN Hamlin, Alan and Jennings, Colin (2007) Leadership and conflict. Journal of Economic Behaviour and Organization, 64 (1). pp. 49-68. ISSN 0167-2681, http://dx.doi.org/10.1016/j.jebo.2006.02.003 This version

Διαβάστε περισσότερα

Robert N. Carson Montana State U.

Robert N. Carson Montana State U. Robert N. Carson Montana State U. 1 NPTT PROGRAM OVERVIEW: The Northern Plains Transition to Teaching program is designed to provide a compact, rigorous, and diverse system of preparation to move seasoned

Διαβάστε περισσότερα

www.grandinstriment.com LAUNCH... ι... ιι... 1 ΕΧΥ...1...1...1 1.... 2 1.1...2 1.2...2 2. X 431 Ις... 4 2.1 Ξ 431IV...4 2.1.1... 4 2.1.2... 5 2.2 Ξ 431Ις...6 2.3...7 2.5...8 2.5.1 Б 431Ις... 8 2.5.2...

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance

Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Summit E and Summit XL Installation, Troubleshooting, and Maintenance Scope of Presentation Τηισ πρεσεντατιον ισ ιντενδεδ φορ βοτη εξπεριενχεδ φιελδ περσοννελ φαμιλιαρ ωιτη λαυνδρψ ινσταλλατιονσ, ασ ωελλ

Διαβάστε περισσότερα

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm

Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Working Paper Series Department of Economics University of Verona Risk adjustment, investment policy, and valuation for an unlevered firm Angelica Gianfreda, Alessandro Sbuelz WP Number: 49 October 2008

Διαβάστε περισσότερα

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository:

This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: This is an Open Access document downloaded from ORCA, Cardiff University's institutional repository: http://orca.cf.ac.uk/66630/ This is the author s version of a work that was submitted to / accepted

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ

DΕΠΑΡΤΜΕΝΤ ΟΦ ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ ΡΕ ΕΞΑΜΙΝΙΝΓ ΤΗΕ ΧΟΝΣΥΜΠΤΙΟΝ WΕΑΛΤΗ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣΗΙΠ: ΤΗΕ ΡΟΛΕ ΟΦ ΜΟDΕΛ ΥΝΧΕΡΤΑΙΝΤΨ Koop, Gary and Potter, Simon M. and Strachan, Rodney W. (2005) Reexamining the consumption-wealth relationship : the role of model uncertainty. Working paper. University of Leicester., This version is

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

White Rose Research Online URL for this paper:

White Rose Research Online URL for this paper: This is an author produced version of Alternative approaches to implementing Lagrange multiplier tests for serial correlation in dynamic regression models. White Rose Research Online URL for this paper:

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Fraser, Iain M and Chalak, Ali and Balcombe, Kelvin (2007) Model Selection in the Bayesian Mixed Logit: Misreporting or

Διαβάστε περισσότερα

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES

GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES CATHÉGORIE OPERATION GHGES PROJET DE REDUCTION DE GES 15/06/04 G.S. A.D. Chef Méc. Edition Formaté EM REV DATE AUTO. PAR REV.PAR APP.PAR : DESCRIPTION MAIN AND AUXILIARY. PUMPS OPERATION, MV EXPLORER PROCÉDURES

Διαβάστε περισσότερα

Kent Academic Repository

Kent Academic Repository Kent Academic Repository Full text document (pdf) Citation for published version Whitten, S.P. and Thomas, R. Guy (1999) A non-linear stochastic asset model for actuarial use. British Actuarial Journal,

Διαβάστε περισσότερα