ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Φορολογικές: & Λο γιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Grant Thornton Tax Α.Ε.» Εταιρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KYSO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «KYSO A.E.» Ανακοινώσεις Εταιρειών της ανάκλησης απορρόφησης ατομι κής επιχείρησης και τροποποίησης του καταστα τικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΤΑΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ»... 3 Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STUDIOWORKS Κινηματογραφικές Τηλεοπτικές Θεατρικές επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ilmworks Α.Ε., Videoworks Α.Ε., Theaterworks A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLIENT TRUST ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «CLIENT TRUST A.E.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PCZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «PCZ» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΒΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕ ΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ (1) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Φορολογικές: & Λογιστι κές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «Grant Thornton Tax Α.Ε.». Την 24/07/2012 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, η με αριθμό 9065/2012 πράξη, σύστασης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Grant Thornton Φορολογικές & Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εται ρεία» και δ.τ. «Grant Thornton Tax A.E.» του Συμβολαι ογράφου ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΡΑΓΙΟΥ. Η ως άνω Ανώνυμη Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ και Κωδικό Αριθμό καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ Περίληψη του καταστατικού της έχει ως εξής: 1) Αριθμός Συμβολαίου: 9065/2012 2) Συμβολαιογράφος: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ 3) Επωνυμία «Grant Thornton Φορολογικές & Λογιστι κές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικός τίτλος «Grant Thornton Tax Α. Ε» 4) Έδρα: ΖΕΦΥΡΟΥ 56, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 5) Σκοπός. 1 Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα φορολογίας, λογιστικής, τελωνειακών θεμάτων, εργα τικών και κοινωνικοασφαλιστικών ζητημάτων, καθώς και όλων των συναφών αντικειμένων 2. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η παροχή λογιστικών υπηρεσιών πάσης φύσεως, η εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών ή δικαστικών αρχών, η εκπόνηση μελετών, αναλογιστικών μελετών, αποτιμήσεων ή εκτιμήσεων, τα αποτελέσματα των οποί ων εισάγονται κατ ευθείαν στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας ως εγγραφές ή ενσωματώνονται στις λογιστι

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) κές καταστάσεις, η ανάπτυξη ή παραμετροποίηση και συντήρηση λογισμικού, η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων (αξιολόγηση και πρόσληψη προσωπικού, εντοπισμός εκπαιδευτικών αναγκών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρί ων) και εξεύρεση στελεχών για θέσεις ευθύ νης, η κατάρτιση οργανωτικών μελετών και ανάπτυξη διαδικασιών, η διαχείριση προγραμμάτων και έργων, η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, αποτιμήσεων, ερευ νών αγοράς, μελετών σκοπιμότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων πάσης φύσε ως, χρηματοοικονομικών με λετών και μελετών οργάνωσης και αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων (νέες τεχνικές management), αποτιμήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων για εισφορά, πώληση, εξαγορά ή συγχώνευση, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξαγορές, συγχωνεύ σεις και πωλήσεις εταιρειών, περιουσιακών στοιχείων ή δικαιωμάτων, υπηρεσίες συμβούλου επενδύσεων, υπη ρεσίες εκκαθαριστή, υπηρεσίες εκτάκτου οικονομικού ελέγχου σε περίπτωση εισαγωγής της εταιρείας στο ΧΑ., καθώς και κάθε άλλη συναφής υπηρεσία. 6) Διάρκεια: 50 7) Ποσό και τρόπος καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου: Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες ( ,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο σύμφωνα με το άρθρο 19 του παρόντος, διαιρούμενο σε χίλιες (1000) μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ εκατό (100) η καθεμία. Το Μετοχικό Κεφάλαιο, της εταιρείας, όπως αναφέ ρεται στο άρθρο 5 αυτού του καταστατικού, έχει ανα ληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της εταιρείας, που συμβάλλονται στο παρόν, με τον ακόλουθο τρόπο: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GRANT THORNTON A.E», καλύπτει τετρακόσιες ενενήντα (490) μετοχές συνολικής αξίας σαράντα εννέα χιλιάδων (49 000) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξί ας εκάστης εκατό ευρώ (100 ). Ο Θεμιστοκλής Λιανόπουλος του Εμμανουήλ καλύπτει τριακόσιες πενήντα (350) μετοχές συνολικής αξίας τριά ντα πέντε χιλιάδων (35.000) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει με τοχές ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100 ) Ο Σωτήριος Γιούσιος του Ελευθερίου Κωνσταντίνου καλύπτει ογδόντα (80) μετοχές συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει μετοχές ονο μαστικής αξίας εκάστης εκατό ευρώ (100 ). 1. Ο Γεώργιος Πυρλής του Ανάργυρου καλύπτει ογδό ντα (80) μετοχές συνολικής αξίας οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ, ήτοι αναλαμβάνει μετοχές ονομαστικής αξίας εκά στης εκατό ευρώ (100 ) 8) Μετοχές (αριθμός, είδος, ονομαστική αξία):,, 1000 ονομαστικές μετοχές των 100 ευρώ 9) Ημερομηνία λήξης εταιρικής χρήσης: Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιου λίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε χρόνου Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την ημερομηνία καταχώρισης στο Μητρώο Α,Ε. του παρόντος καταστα τικού και λήγει την 30η Ιουνίου του έτους ) Αριθμός μελών Δ.Σ. και θητεία αυτού:, Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία μπορεί να είναι μέτοχοι της εταιρείας ή τρίτοι, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας για πενταετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια. 11) Πρώτο Δ.Σ. και θητεία αυτού: Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τους: 1. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟ του Εμμανουήλ και της Κυριακής, λογιστή, γεννημένο στο Φιλωτί Δρυμα λίας Κυκλάδων, στις , κάτοικο Αθηνών, οδός Ευωνύμου, αριθμός 21, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΖ /14.5,2008 του ΤΑ Αλίμου (ΑΦΜ , ΔΟ.Υ. Ηλιούπολης) ελληνικής ιθαγένειας, ως Διευθύνων Σύμβουλο, 2. ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΙΟΥΣΙΟ του Ελευθέριου Κωνσταντίνου και της Ελένης, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα, στις , κάτοικο Π. Φαλήρου Αττικής, οδός Ορφέως, αριθμός 14, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ / του ΤΑ Παλαιού Φαλήρου (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Π Φαλήρου) ελληνικής ιθαγένειας, ως Πρόεδρος 3. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΥΡΛΗ του Ανάργυρου και της Φωτεινής, λογιστή, γεννημένο στην Αθήνα, στις , κάτοικο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Ενδυμίωνος, αριθμός 38, με αριθμό δελτίου ταυτότητας Φ / του AT Τερψιθέας (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου) ελληνικής ιθαγένειας, ως Αντιπρόεδρος Η θητεία αυτών ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 12) Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση ορίζονται οι κάτωθι: Τακτικοί: ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη και της Αιμιλίας, γεν νηθείς το 1962 στην Αθήνα, κάτοικος ΧΛΟΗΣ 8 ΜΑ ΡΟΥΣΙ, με A.A.Τ. Σ , AT. Αμαρουσίου (06/12/96), πτυχιούχος Α Β.Σ Π., ΑΦ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε 9995/025820, Αρ. Αδείας Α τάξης ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και της Δήμητρας, γεννηθείς το 1959 στην Αθήνα, κάτοικος ΚΥΠΡΟΥ 22, ΓΛΥΦΑΔΑ, με Α.Α.Τ. Χ , ΤΑ. Αλίμου (05/08/2004), πτυχιούχος ΑΣ.Ο.Ε.Ε., Α Φ.Μ , Δ.ΟΥ. Γλυφάδας και αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9992/023313, Αρ. Αδείας Α τάξης Αναπληρωματικοί: ΓΡΙΣΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Ιωάννη και της Σοφίας, γεννη θείς το 1954 στην Κόρινθο, κάτοικος ΣΩΡΟΥ 14 ΜΑ ΡΟΥΣΙ,, με ΑΛΤ. Χ , ΤΑ. Πεύκης (22/07/2002), πτυ χιούχος Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και αριθμό αδείας Ο.Ε.Ε. 9996/000650, Αρ Αδείας Α τάξης ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αναστασίου και της Ευγενίας,, γεννηθείς το 1953 στην Αθήνα, κάτοικος ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 104 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ με Α.Α.Τ. ΑΕ , Α.Τ. Ιλίου (05/07/2007), πτυχιούχος Α Β Σ Π, Α.Φ..Μ , Δ.Ο.Υ. Πετρούπολης, Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 9996/002704, Αρ.. Αδείας Α τάξης Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιρειών Ο Συμβολαιογράφος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΑΓΙΟΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 (2) Εται ρειών της τροποποίησης του καταστατικού της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KYSO ΤΕΧΝΙ ΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «KYSO A.E.». Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 15/07/2011 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2011 πρακτι κό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KYSO ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «KYSO A.E.» και με αριθμό Μητρώου 60704/01ΑΤ/Β/06/190, που εδρεύει στο δήμο Αμαρουσίου Αττικής, με το οποίο αποφασίστηκε η τρο ποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της. Η παραπάνω τροποποίηση έχει σε περίληψη ως ακο λούθως: Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΣ 1. Σκοπός της εταιρείας θα είναι: 1) Η απόκτηση της κυριότητας ή άλλου εμπράγμα του δικαιώματος ή δικαιώματος χρήσης ακινήτων (με αγορά, μίσθωση, υπομίσθωση, εκμίσθωση, χρησιδάνειο, δωρεάν παραχώρηση, leasing, αναδοχή leasing ή άλλες συμβάσεις), προς το σκοπό δημιουργίας χώρων κατάλ ληλων για τις εργασίες της εταιρείας και τρίτων, όπως εμπορικά κέντρα, καταστήματα, αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις. 2) Η εκμίσθωση μισθωμένων ακινήτων και κινητών πραγ μάτων και εξοπλισμών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 3) Οι αγορές πωλήσεις ακινήτων, αντιπαροχές μεσι τείες. 4) Η απόκτηση, εκμετάλλευση, οικοδόμηση, διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων. 5) Η ανέγερση πολυκατοικιών ή άλλων οικοδομών προς μεταπώληση σε ιδιόκτητα οικόπεδα της εταιρεί ας προς εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1 ή σε ανήκοντα σε τρίτους με αντιπαροχή. 6) Η εισαγωγή προς χρησιμοποίηση για τα παραπάνω έργα κάθε είδους οικοδομικών υλικών και εργαλείων, περιλαμβανομένου και μηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους και η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων εσωτε ρικού και εξωτερικού σχετικά με τα προϊόντα αυτά. 7) Η παραγωγή και εμπορία πάσης φύσεως οικοδομι κών, οδοποιητικών και γενικά αδρανών υλικών. 8) Η μελέτη και κατασκευή οικοδομών ή η ανάλη ψη τμημάτων της μελέτης και κατασκευής οικοδομών με εργολαβία ή άλλη έννομη σχέση. Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων Δημοσίων, Δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων ή συνεταιρισμών πάσης φύσεως. Η ανάληψη και εκτέλεση τεχνικών έργων πόσης φύσεως στο εσωτερικό ή το εξωτερικό για τα οποία απαιτείται ειδικό πτυχίο Ερ γολήπτη Δημοσίων Έργων οποιασδήποτε κατηγορίας και τάξης είτε όχι. 9) Η εμπορία προκατασκευασμένων ή λυομένων οικι ών, κτισμάτων, κατασκευών. 10) Η εκτέλεση κάθε εργασίας που έχει σχέση με τον τουρισμό, δηλαδή η ανοικοδόμηση, αγορά και εκμετάλ λευση Ξενοδοχείων, Μοτέλ, Μπαγκαλόους ή άλλων κτι σμάτων ή χώρων εξυπηρετούντων του τουρισμό, η ορ γάνωση, ο εξοπλισμός και η εκμετάλλευση τουριστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, μονάδων εστιάσεως η ίδρυση και εκμετάλλευση γραφείων ταξιδείων και του ρισμού καθώς και η οργάνωση τουριστικών εκδρομών και μεταφορών κάθε είδους και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου δια χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορικών μέσων. 11) Η ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως μελετών, επιβλέψεων και ερευνών. 12) Η συμμετοχή, ανάληψη και εκτέλεση προμηθειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 13) Η συμμετοχή ή αντιπροσώπευση ή συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε εταιρείες και γενικά σε επι χειρήσεις, που υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά ημεδαπές, ή αλλοδαπές, που έχουν τον ίδιο ή σχετικό σκοπό. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η εταιρεία είτε για λογαριασμό της είτε για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά είτε συ νεταιρικό, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξία). 14) Προμήθεια από αντιπροσώπευση και εμπορεία σε οίκους εσωτερικού και εξωτερικού με αντικείμενο δρα στηριοτήτων: Α) τα έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και έπιπλα γραφείων Β) Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες (τέντες, στέγαστρα, κιόσκια κλπ) Γ) Είδη κλινοοτρώμνης και παρόμοια είδη (μαξιλάρια, προσκέφαλα κλπ) 15) Εμπόριο και αντιπροσώπευση ηλεκτρικών συσκευ ών 17) Εμπόριο συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως 18) Εμπόριο και αντιπροσώπευση υγραερίου σε φιά λες ή όχι 19) Εμπόριο και αντιπροσώπευση τροφίμων και πο τών 20) Εμπόριο και αντιπροσώπευση βιβλίων 21) Εμπόριο και αντιπροσώπευση μαγειρικών οικιακών σκευών μεταλλικών ή από γυαλί ή άλλες ύλες 22) Υπηρεσίες εκπαίδευσης 23) Υπηρεσίες διοργάνωσης σεμιναρών 24) Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering) 25) Εμπόριο και αντιπροσώπευση συσκευών ψησίματος με κάρβουνο ή παρεμφερείς ύλες 2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπο ρεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση, που υφίσταται ή θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλο δαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συγχωνεύεται με άλλη επιχείρηση οποιουδήποτε ατομικού ή εταιρικού τύπου ή να, απορ ροφά άλλη οποιουδήποτε ατομικού ή εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) να ιδρύει υποκα ταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε, δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, ε) να αγοράζει και μισθώνει οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, στ) να αγο ράζει και μισθώνει ακίνητα, ζ) να συμμετέχει σε διαγω νισμούς του δημοσίου και των ΝΠΔΔ, η) να συμμετέχει

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) σε επενδυτικά προγράμματα, θ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξι ών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πόσης φύσεως ασφάλειες ενοχικές και εμπράγματες και ι) να αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται αδρανά υλικά λατομείων, καθώς και να παράγει και εμπορεύεται αδρανά υλικά λατομείων, ασφαλτομίγμα, προϊόντα ασφάλτου, τσιμέ ντου και ασβέστη. 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τρο ποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δρα στηριότητες ως σκοπό της εταιρείας. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (3) Εται ρειών της ανάκλησης απορρόφησης ατομικής επι χείρησης και τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΤΑΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΤΑ ΜΠΟΣ ΑΤΕΒΕ». Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Την 04/07/2012 καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας η με αριθμό ΕΜ 14348/12 απόφασή μας, με την οποία: 1) ανακλήθηκε η απόφασή μας με αριθμό ΕΜ 5918/12 με την οποία εγκρίθηκε η απορρόφηση της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑΝΕΛΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ» και δ.τ. «ΚΕΝΤΡΟ «ITNES STAR»» από την Ανώνυμη Εται ρεία με την επωνυμία «ΙΤΑΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΤΑΜΠΟΣ ΑΤΕΒΕ» και Αρ.ΜΑ. Ε /01ΑΤ/Β/99/092, που εδρεύει στο Δήμο Μετα μορφώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/72, την από 17/11/2011 απόφαση Γενικής Συνέλευσης της απορροφώσας, την από 10/11/2011 Έκθεση Εκτίμησης του Ενεργητικού και του Παθητικού της ατομικής επιχείρη σης ΚΑΝΕΛΑΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ βάσει του ισολογισμού με τασχηματισμού της 30/09/2011 των Ορκωτών Ελεγκτών Μαργαρίτη Κωνσταντίνου Α.Μ.Σ.Ο.Ε και Βαρλάμη Βασίλειου Α.Μ.Σ.Ο.Ε της ελεγκτικής εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ. και την υπ αριθμ / Συμβολαιογραφική Πράξη Απορρόφησης Ατομι κής Επιχείρησης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Σοφίας Θεοφάνους Κούσουλα Παναγάκη. 2) εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3, 5 & 7 του καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΙΤΑΜΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.: «ΙΤΑΜΠΟΣ ΑΤΕΒΕ» Aρ.M.A.E, 42477/01AT/B/99/092. Η τροποποίηση που εγκρίθηκε, έχει ως εξής: Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ Α. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εργοληπτική κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτι κών τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατί θενται, με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία, είτε σε αυτήν αυτοτελώς, είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες, οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες αυτή θα συμμετέχει. 2. Η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση τεχνικών έργων που θα κατασκευάζει σε ακίνητα της ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκμετάλλευση, στην τελευταία περίπτωση, θα της παραχωρείται από τους τρίτους, με οποιονδήποτε επίσης νόμιμο τρόπο, ως αντάλλαγμα για την με δι κές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων. 3. Η αγορά ακινήτων και η με σκοπό το κέρδος πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή και επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας τρίτων, κατά το κρατούν σύστημα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις εργασίες ανοικοδομήσεως ή και μετά το πέρας αυτών, πώληση ή η εκμίσθωση αυτών σε τρίτους ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή διάθεση, των αυτοτελών ιδιο κτησιών που θα διαμορφωθούν, σε τρίτους με σκοπό το κέρδος. 4. Η επ αμοιβή εκπόνηση πάσης φύσεως τεχνικών οικονομικών ή και οικονομοτεχνικών μελετών. 5. Η εκμετάλλευση ιδιοκτήτων ψυγείων παραγωγής βιομηχανικής ψύξεως της Εταιρείας, καθώς και η εκμε τάλλευση ψυγείων και παγοποιείων, τα οποία ανήκουν σε τρίτους. 6. Η ίδρυση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η κατα σκευή ή αγορά κινητών ψυγείων, σταθμών αποθηκεύσε ως και διανομής, καθώς και η απόκτηση και εκμετάλλευ ση οποιωνδήποτε μεταφορικών μέσων για μεταφορές κατεψυγμένων, συντηρημένων ειδών. 7. Η εμπορία, παραγωγή, διακίνηση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών. 8. Η εμπορία, επεξεργασία, διακίνηση πάσης φύσεως πρώτων υλών ημιετοίμων προϊόντων μεταλλουργικής επεξεργασίας, μεταλλευμάτων και προϊόντων βιομηχα νικής επεξεργασίας μετάλλων, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών. 9. Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως καυσίμων υλών, λιπαντικών ορυκτελαίων, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή και ειδών αυτών. 10. Η εμπορία και διακίνηση ανταλλακτικών παντός τροχοφόρου οχήματος μηχανήματος, ηλεκτρικών και μηχανικών μερών, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών αυτών. 11. Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως οικοδομι κών υλικών και πάσης φύσεως ορυκτών υλικών, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των υλικών αυτών. 12. Η εμπορία και διακίνηση πάσης φύσεως πρώτων υλών χάρτου, ημιετοίμων, και ετοίμων παραγώγων χάρτου, ύστερα από σχετική επεξεργασία και τυπο ποίηση, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών αυτών. 13. Η εμπορία και διακίνηση ετοίμων ενδυμάτων υπο δημάτων και γενικώς προϊόντων μεταποίησης υφασμά

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 των, πρώτων υλών αυτών και δερμάτων, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών αυτών. 14. Η εμπορία και διακίνηση ξυλείας, παραγώγων ξυ λείας και κάθε μορφής προϊόντων ξύλου και παραγώ γων αυτού, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών. 15. Η μίσθωση βιοτεχνικών βιομηχανικών εγκαταστά σεων με σκοπό την παραγωγή επεξεργασία αποθήκευ ση των ειδών, που αναφέρονται στην ανωτέρω εμπορική δραστηριότητα. 16. Η παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών Πληροφο ρικής. 17. Η άσκηση πάσης φύσεως αγροτικής τουριστικής βιοτεχνικής και βιομηχανικής επιχειρήσεως και εργα σίας. 18. Η άσκηση πάσης φύσεως ναυτιλιακής εμπορίας και ιδίως η αγορά, πώληση και εκμετάλλευση πλοίων, πλοιαρίων και παντός πλωτού μέσου. 19. Η μεταφορά πάσης φύσεως εμπορευμάτων και προσώπων δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος. 20. Η αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών επι χειρήσεων στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 21. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής με σκοπό την ανάληψη προμηθείας των ως άνω προϊόντων, υλικών και γενικά ειδών, καθώς και η ανάληψη των ανωτέρω έργων ως αναδόχου ή υπεργολάβου. 22. Η διακίνηση και εμπορία πάσης φύσεως ημιετοί μων ετοίμων προϊόντων που προέρχονται από χημική επεξεργασία πρώτων υλών χημικών βιομηχανιών, καθώς και η εισαγωγή και εξαγωγή των προϊόντων αυτών. 23. Η εμπορία (αγορά πώληση) και μίσθωση μηχανη μάτων, οργάνων Γυμναστικής και λοιπών ειδών άθλη σης και εξοπλισμού Γυμναστηρίου καθώς επίσης και η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών. 24. Η εκμετάλλευση χώρων συνάθροισης κοινού. Β. Προς επιδίωξη του σκοπού της, η Εταιρεία μπο ρεί: 1. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ σε οποιαδήποτε μορφής επιχείρη σης ημεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή παρεμφερούς σκο πού, υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη Εται ρεία ή να απορροφά άλλη συναφή επιχείρηση, ατομική ή εταιρική, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία. 2. ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής, κατά οποιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 3. ΝΑ ΔΙΔΕΙ τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, μετά των οποίων συνερ γάζεται ή στα οποία συμμετέχει προς όφελος της εται ρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. 4. ΝΑ ΖΗΤΕΙ την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενέγγυων πιστώσεων, σε δραχμές ή ξένο νόμισμα, υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων μετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία συμμετέχει, προς όφελος της εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκο πού, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. Άρθρο 5 (σε περίληψη) Με απόφαση της από Γενικής Συνέλευσης της, ακυρώνεται η απόφαση περί απορρόφησης της ατομικής επιχείρησης και κατά συνέπεια ακυρώνεται η αύξηση που αποφασίστηκε με την 17/11/2011 Γενική Συνέλευση κατά δέκα επτά χιλιάδες εξακόσια σαράντα ευρώ (17.640,00 ), δι εκδόσεως έξι χιλιάδων (6.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 ) Έτσι πλέον το Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τρία εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι μία χιλιάδες εκατόν δέκα οκτώ ευρώ ( ,00 ), διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο διακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες επτα κόσιες ( ) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (2,94 ) η κάθε μία. Άρθρο 7 1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολο τους και μεταβιβάσιμες, δυνάμενες να μετατρα πούν σε ανώνυμες και το αντίστροφο, δι αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου και εφόσον τούτο επιτρέπεται από το νόμο. 2. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες και ανα γνωρίζεται ένας μόνος ιδιοκτήτης για κάθε μία από αυτές. Όλοι οι εξ αδιαιρέτου συγκύριοι μετοχής ή οποι ουδήποτε τίτλου και εκείνοι που κέκτηνται δικαιώματα επ αυτών και αυτοί που έχουν την υψηλή κυριότητα ή την επικαρπία, δεν δύνανται να αντιπροσωπεύονται στην εταιρεία πλην μόνο με ένα και το αυτό πρόσω πο όλοι. Ο αντιπρόσωπος θα ορίζεται με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο. 3. Οι μετοχές όπως και οι προσωρινοί τίτλοι δύνανται να εκδοθούν σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή και περισσότερες μετοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο καθορίζει και τον τύπο αυτών που θα φέρουν τα από το Νόμο και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οριζόμενα στοιχεία. 4. Οι μετοχές εκδίδονται κατά την κρίση του Διοι κητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνελεύσεως σε τιμή ίση ή και ανώτερη από το άρτιο, ποτέ όμως κα τώτερη. 5. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης μετοχών σε τιμή ανώ τερη από το άρτιο ή διαφορά μεταξύ αρτίου και τι μής έκδοσης, διατίθεται για το σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού και δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Το ποσό πέρα από το άρτιο καταβάλλεται τοις μετρητοίς. 6. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων των με τοχών. Αυτοί οι τίτλοι ανταλλάσσονται με τους οριστι κούς τίτλους μόλις αυτοί εκδοθούν 7. Οι μετοχές είναι μεταβιβάσιμες σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κ.ν. 2190/1920. Την ίδια ημερομηνία καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και ολόκληρο το νέο κείμενο του τροποποιημένου καταστατικού. Αγ. Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2012 Ο Αντιπεριφερειάρχης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) (4) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ». Την 18/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από 30/06/2012 πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από 2/7/2012 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ» και αριθμό Μητρώου 30997/01/Β/94/197 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. (ΛΕΝΟΡΜΑΝ 10) από το οποίο προκύπτει ότι το Δι οικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γενική Συνέλευση με 5ετή θητεία, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μηχανολόγος, γεννημένος στις 17/2/1951, κάτοικος Αθηνών, οδός Λέ νορμαν 10, με ΑΔΤ ΑΚ /2011 Τ.Α Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2) ΓΚΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, γεννημένη στις 23/8/1977, κάτοικος Γαλατσίου, οδός Κερκύρας 13 15, με ΑΔΤ Τ /1999 Α.Τ Άνω Πατησίων, με ΑΦΜ , Αντιπρόεδρος. 3) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ, γεννημένος στις 17/9/1973, κάτοικος Κάτω Πατησίων, οδός Θεοφιλά 30, με ΑΔΤ AT Αλλοδαπών, με ΑΦΜ , Μέλος. 4) ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ γεννημέ νος στις 14/2/1989, κάτοικος Αθηνών, οδός Λένορμαν 10, με ΑΔΤ ΑΕ /2007 AT Ν. Ερυθραίας, με ΑΦΜ , Μέλος, 5) ΕΛΕΝΟΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΟΥ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, γεν νημένη στις 23/3/1977, κάτοικος Καισαριανής, οδός Λεω νίδα Μανωλίδη 65, με ΑΔΤ ΑΖ Α.Τ Καισαριανής, με ΑΦΜ , Μέλος. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων και Καθορισμός των υπο γραφών που δεσμεύουν την εταιρεία Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Πρό εδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΙΕΡΗ αναθέτει και με ταβιβάζει στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΜΙΧΑΗΛ ΤΖΙΝΙΕΡΗ όλες τις αρμοδιότητες του, όπως αυ τές περιγράφονται στο καταστατικό. Αποφασίζει και παρέχει την εξουσία στον ανωτέρω Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως με μόνη την υπογραφή του δεσμεύει την εταιρεία για κάθε συναλλαγή με κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα και Αρχή είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Του παρέχεται επίσης παμψηφεί το δικαίωμα υπογραφής και η εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή αυτών Επίσης αποφασίζει ότι, σε περίπτωση κωλύματος του, αναπληρούται πλήρως από την Αντιπρόεδρο της εται ρείας και η εταιρεία στην περίπτωση αυτή δεσμεύεται από την υπογραφή της Αντιπροέδρου ΓΚΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, Μεταξύ δε των δικαιωμάτων τα οποία παρέχονται στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρεί ας και σε περίπτωση κωλύματος του στην Αντιπρό εδρο, νόμιμο αναπληρωτή αυτού, περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργούν τις ακόλουθες πράξεις: «να αναλαμβάνουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματα ποδείξεις και τοκομερίδια, να εισπράττουν χρήματα, εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα στην εταιρεία, να εκδίδουν, αποδέχονται, οπισθογραφούν και εξοφλούν συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή και επιταγές, να παραλαμβάνουν φορτωτικές, να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσε ων, έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προ σώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσω πο, είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή, μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου, να υπογράφουν συμβάσεις με τις Τράπεζες για τη χορήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό σε προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τοιούτων πιστώσεων ή και ασφαλισμένων με υποθήκες ή γραμμάτια ή και κάθε είδους ενεχύρου και να κάνουν χρήση αυτών (είτε με επιταγές, είτε με εντολές, είτε με αποδείξεις λήψεως χρημάτων), ως και των υπό της εταιρείας μισθωμένων χρηματοκιβωτίων, να παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια προς εξασφάλι ση απαιτήσεων γενικά και της εταιρείας επί κινητών ή ακινήτων δηλαδή ενέχυρον πάσης φύσεως, υποθήκη, προσημείώση και ναυτική υποθήκη στα πλοία αυτής, να παρέχουν εγγυήσεις εκ μέρους και για λογαριασμό της εταιρείας υπέρ οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσι κού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, να αναλαμβάνουν τα σε ενέχυρο δοθέντα και να χορηγούν απαλλαγές από εγγυητικές επιστολές, να συνάπτουν μισθώσεις χρηματοκιβωτίων, να κάνουν χρήση αυτών, να λύουν τοιαύτες μισθώσεις, και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχειρίσεως της εταιρείας και σε πάσης φύσεως κοινοπραξίες εκτελέσεως δημοσίων έργων του Δημοσίου κ.λπ. της ημεδαπής και αλλοδαπής της ανωτέρω απαριθμήσεως η οποία είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Αθήνα, 18 Ιουλίου 2012 Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ (5) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «STUDIOWORKS Κινηματογραφικές Τηλεο πτικές Θεατρικές επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ilmworks Α.Ε., Videoworks Α.Ε., Theaterworks A.E.». Την 11/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανω νύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STUDIOWORKS Κινηματογραφικές Τηλεοπτικές Θεατρικές επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ. «ilmworks Α.Ε., Videoworks Α.Ε., Theaterworks A.E.» και αριθμό Μητρώου 63347/01/Β/07/346 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 01/01 31/12/2011.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 2) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01 31/12/2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (6) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLIENT TRUST ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟ ΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ» και δ.τ. «CLIENT TRUST A.E.». Την 17/07/2012 καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CLIENT TRUST ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗ ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δ.τ. «CLIENT TRUST A.E.» και αριθμό Μητρώου 59689/01/Β/05/562 που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων. 1) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (7) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επω νυμία «PCZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «PCZ». Την 11/07/2012 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PCZ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» και δ.τ. «PCZ» και αριθμό Μητρώου 63229/01/Β/07/314 που εδεύει στο Δήμο Αθηηναίων. 1) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, έκθεση διαχείρι σης Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση ορκωτών ελε γκτών για τη χρήση ) Το από 29/06/2012 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 1 1/ οι εξής: η ελεγκτική εταιρεία «DELTA A.E. ΟΡΚΟΤΩΝ ΕΛΕ ΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Μ. 153 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ (8) Εται ρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΒΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙ ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑ Α.Ε.». Την 11/07/2012 καταχωρήθηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΒΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΒΑ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 46092/01/Β/07/304 που εδεύει στο Δήμο Αθηηναίων. 3) Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης ) Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2011 όπως εγκρίθηκαν από την Γενική Συνέλευση των με τόχων της 30/06/2012. Αθήνα, 17 Ιουλίου 2012 Η Τμηματάρχης ΛΥΓΕΡΗ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13575 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 881 9 Απριλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13899 Ειδικότερος τρόπος σύνταξης της αναλυτικής κατάστα σης των εκλογικών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 158 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4166 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 36 13 Φεβρουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4119 Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3755 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 11 Οκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4201 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 7 Μαρτίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4243 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα τίας και της Δημοκρατίας του Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3777 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 14 Οκτωβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4202 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225 15 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4094 Κύρωση των υπ' αριθμ. 137 και 138/30.9.2011 Αποφάσε ων του Συμβουλίου Διοικητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3192 30 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 148747/Η Μεταφορά των καλυμμένων οργανικών θέσεων των κα ταργούμενων Γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6137 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19 Μαρτίου 2009 Aριθμ. Φ.429.1/4/221568/Σ.136 Καθορισμός Επιπέδου Γραμματικών Γνώσεων των Επαγγελματιών Οπλιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 212 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4017 Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 61 7 Μαρτίου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4133 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 597 11 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Φ.131360/5729 Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοι χων εντύπων τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 359 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 20 28 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4232 Kύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή συνεργασία σε ζη τήματα διοικητικής συνδρομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 208 31 Αυγούστου 2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 167 Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο «Κώδικας Συντάξεων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 365 16 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής και τους αντίστοιχους φορείς που υπάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 243 7 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4306 Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2798 17 Οκτωβρίου 2012 = ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 278/101320 Καθορισμός των Στόχων των Υπηρεσιών του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 2 12 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4145 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1274 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75029 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4415 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 360 17 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53821 Καθορισμός συμπληρωματικών όρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1290 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Β4/οικ27851/3242 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 16597/2010 (ΦΕΚ Β 2156) κοινής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1253 1 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74902/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Έργων Τοπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 7 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74898/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Σχεδιαστών Δομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1348 16 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 62346/Γ2 Καθορισμός αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγ γραφές στα ΕΠΑ.Λ., των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 265 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4215 Kύρωση της Συμφωνίας σε Επίπεδο Κρατών για τη δη μιουργία του Λειτουργικού Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2432 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 137841/Γ2 Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30127 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2113 13 Οκτωβρίου 2008 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Στην υπ αριθμ. Δ14/92330 απόφαση του Υφυπουρ γού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 23 13 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4041 Κύρωση της υπ αριθ. 66 2 απόφασης του Συμβουλί ου Διοικητών του Διεθνούς Νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2563 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 87 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4073 Κύρωση του Πρωτοκόλλου Φυτοϋγειονομικών Απαιτή σεων για την εξαγωγή καρπών ακτινιδίων από την Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1211 30 Ιουνίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74918/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3221 18 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Α20/1835/151212 Τροποποίηση της αριθμ. οικ.8111/α20/1609/14.4.2011 από φασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2149 16 Οκτωβρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1100330/1954/ΔΜ Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομι κών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2335 17 Οκτωβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 113714/Γ2 Εγκριση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46577 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3309 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανι κών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18517 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Μαΐου 2013 Aριθ. 1654 Έγκριση έκδοσης Φύλλου Εφημερίδoς της Κυβερνή σεως στις 11.05.2013 και 12.05.2013. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 218 3 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4021 Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι στω τικών ιδρυμάτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 420 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας ιδιωτικής έκτα σης δασικού χαρακτήρα της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2528 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 102724/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος επιλο γής «Βασικές εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 145 16 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3682 Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 612 15 Μαρτίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ. 1045 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισο δήματος οικον. έτους 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα