ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /15 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην θέση Κάριανης της Δ.Ε. Ορφανού, Δήμου Παγγαί ου, της Π.Ε. Καβάλας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικρά της», (ΦΕΚ 87/Α/2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α/1997). 2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/ ) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ νηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ. Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 79 του Ν. 4182/13, (ΦΕΚ 185/Α/ ). 4. Την πράξη 4 της του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/ ) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» και του άρθ. 56 του Ν. 4257/ Τις διατάξεις του Ν. 2971/ (ΦΕΚ 285/τ.Α/ ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 6. Τις διατάξεις του Ν.δ. 439/70 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί αιγιαλού». 7. Τις διατάξεις του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής αποκέ ντρωσης» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα με τα Ν.δ. 532/1970, Β.δ. 704/1970, Β.δ. 705/1970, Β.δ. 192/1972, Π.δ. 71/1984, Π.δ. 347/1986, Ν. 2026/1982 και Π.δ. 97/ Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ.5 Ν. 2344/1995, του άρθρου 52 παρ.6 Ν. 2218/1994, του άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 2240/1994, δυνάμει των οποίων αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών που είχαν μεταβιβασθεί στους Νομάρχες, ανήκουν στον Περιφερειακό Διευθυ ντή σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 14 παρ.2 του Ν. 2399/1996 με τις οποίες προβλέπεται κατάργηση θέσεων των Περιφερειακών Διευθυντών, οι αρμοδιότητες πλέον του οποίου περιήλθαν στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και ασκούνται από τον αναπληρωτή Περιφερειακό Διευθυντή. 9. Τις διατάξεις του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 6 του ιδίου άρθρου του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α) σύμφωνα με τις οποίες οι περιφερειακές υπη ρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών που συγκροτούσαν την περιφερειακή διοίκηση του Νομού ή της Νομαρχίας δεν υπήχθησαν στη ενιαία οργανική μονάδα της Περιφέ ρειας ούτε καταργήθηκαν αλλά αποτελούν από Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. 10. Το υπ αριθ / έγγραφο της Δ/νσης Δι οίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το οποίο οι αρμοδιότη τες του Γ.Γ. της Περιφέρειας σε θέματα υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται από στον Υπουργό Οικονομικών. 11. Την υπ αριθ /ΔΙΟΕ85/ (ΦΕΚ 519, τ.β/ ) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμο διοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. 12. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 21 του Ν. 3220/ 2004 (ΦΕΚ 15/τ.Α/ ) περί μεταβίβασης αρμοδιο τήτων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους Γ.Γ. Περιφερειών. 13. Το υπ αριθ /296/Α0006/ έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Διευκρινίσεις για τις αρμοδιότητες των υφυπουργών Οι κονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται από στους Γεν. Γραμματείς Περιφερειών». 14. Τις διατάξεις του άρθρου 113 Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137 τ.α/ ). 15. Την ύπαρξη καθορισμού οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας στην συγκεκριμένη περιοχή όπως καθορίστηκε με τις υπ αριθ / (ΦΕΚ 539/ τ.δ ) και ΕΦ / (ΦΕΚ 625/ τ.δ ) αποφάσεις Νομάρχη Καβάλας. 16. Την από αίτηση της Τζουβάρα Μαρίας του Πέτρου, με την οποία ζητείται ο επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στην θέση παραλίας Κάριανης, του Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας. 17. Την από αίτηση της Τζουβάρα Μαρίας του Πέτρου, βάσει των διατάξεων του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τ.δ), με την οποία ζητείται όπως η σχετική διαδι κασία επανακαθορισμού στην υπόψη περιοχή, ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001, όπως ίσχυε πριν την τροποποίηση του. 18. Την από έκθεση της αρμόδιας Επιτροπής για τον επανακαθορισμό οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και καθορισμού της οριογραμμής παλαιού αιγιαλού στην

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) θέση παραλίας Κάριανης, του Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Κα βάλας και το από Νοέμβριο 2015 Τοπογραφικό και υψομε τρικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 το οποίο συντάχθηκε από τον Κουκνάκο Παναγιώτη, διπλ. πολιτικό μηχανικό και την Τσομπανίδου Αναστασία πολιτικό μηχανικό Τ.Ε. σε μία (1) πινακίδα, που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης από την Τοπογράφο Μηχανικό της Κτηματικής Υπηρεσίας Καβάλας Δρόσου Ευφροσύνη στις και θεωρήθηκε από τον Θεόδωρο Αριστείδη Τασούλα Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης στις Το υπ αριθ. Φ. 119/267376/ έγγραφο του ΓΕΕΘΑ/Γ Κλάδος/Γ2 σύμφωνα με το άρθρο 113 Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137 τ.α/ ) με το οποίο διατυπώνει σύμφωνη γνώμη. 20. Την από Τεχνική Έκθεση της Υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Καβάλας της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης, διπλ. αγρονόμου τοπογράφου Μηχανικού Δρόσου Ευφροσύνης. 21. Το με αρ. πρωτ / έγγραφο του Αυτοτε λούς Γραφείου Καβάλας Υπουργείου Οικονομικών. 22. Την αριθ. οικ / (ΦΕΚ 3105/Β/ ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρ μοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ / (ΦΕΚ 3320/Β/2014) όμοια, αποφασίζουμε: Επικυρώνουμε την από έκθεση της κατά το άρθρο 3 του Ν. 2971/2001 αρμόδιας Επιτροπής για τον επανακαθορισμό της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και τον καθορισμό της οριογραμμής του παλαιού αιγιαλού στην περιοχή παραλίας Κάριανης, ΔΕ. Ορφανού, Δήμου Παγγαίου, της ΠΕ Καβάλας και το από Νοέμβριο 2015 το πογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα που συντάχθηκε με κλίμακα από τους Κουκνάκο Παναγιώτη, διπλ. πολιτικό μηχανικό και Τσομπανίδου Αναστασία πολιτικό μηχανικό Τ.Ε., αποτελούμενο από μία (1) πινακίδα, που ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης από την Δρόσου Ευφροσύ νη Τοπογράφο Μηχανικό στις και θεωρήθηκε από τον Θεόδωρο Αριστείδη Τασούλα Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης την ίδια ημερομηνία. Στην ως ανωτέρω έκθεση και στο τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα προκύπτει: α) Ο Επανακαθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού διά ερυθράς συνεχούς πολυγωνικής γραμμής με κορυφές 1, 2, 3, 4... έως και 14 της οποίας οι κορυφές είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συ ντεταγμένες αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. β) Ο επανακαθορισμός της οριογραμμής της παραλίας διά κίτρινης συνεχούς πολυγωνικής γραμμής 1,2,3,4... έως και 14 της οποίας οι κορυφές είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συντε ταγμένες αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα για να εξυπηρετείται ο σκοπός της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2971/2001. γ) Ο καθορισμός της οριογραμμής του παλαιού αιγια λού, όπως εμφανίζεται διά κυανής συνεχούς πολυγωνικής γραμμής με κορυφές 1", 2",3",4 "... έως και 6" της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συντεταγμένες αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. δ) Την εξαίρεση από την καθοριζόμενη ζώνη παλαιού αιγιαλού των τμημάτων που περιγράφονται με τα σημεία α β γ δ 6 ε α, ζ η θ ι ζ, η κ λ θ η, μ ν ξ ο μ, π ρ σ τ π, υ φ χ ψ υ τα οποία είναι εξαρτημένα από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο και των οποίων οι συντεταγμένες αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς σύμφω να με την από Τεχνική έκθεση της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Καβάλας της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης, διπλ. αγρ. τοπογράφου μηχανικού Δρόσου Ευφρο σύνης, αποτελούν τμήματα των υπ αριθ. 603,604,605,607,608 και 610 τεμαχίων Αγροκτήματος Κάριανης ετών , όπως αυτός αναθεωρήθηκε κατά το έτος 1976 και για τα οποία εκδόθηκαν από την Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχίας Καβάλας οι υπ αριθ / , 19047/ , 19188/ , 19152/ , 19234/ και 49785/ τίτλοι κυριότητας σε ιδιώτες. Η απόφαση αυτή μαζί με την έκθεση της Επιτροπής, την Τεχνική Έκθεση και το τοπογραφικό διάγραμμα να δημο σιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Καβάλα, 7 Ιανουαρίου 2016 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο Γενικός Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΕΚΘΕΣΗ Της Επιτροπής Καθορισμού Αιγιαλού Παραλίας (άρθρο 3 Ν.2971/2001, ΦΕΚ 285/ τ.α Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις) Για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας στην θέση πλησίον αλιευτικού καταφυγίου Κά ριανης, στην παραλία Κάριανης, Δ.Ε. Ορφανού, του Δήμου Παγγαίου, της Π.Ε. Καβάλας, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Τζου βάρα Μαρίας του Πέτρου. Στην Καβάλα σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 3μ.μ. στα γραφεία του Αυτοτελούς Γραφείου Καβά λας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσί ας Μακεδονίας Θράκης συνήλθε η Επιτροπή καθορισμού οριογραμμών Αιγιαλού Παραλίας δυνάμει του άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 και της υπ αρ. 149/ Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ αριθ. 5073/ , 9528/ , 14833/ , 10215/ , 16879/ και 27192/ όμοιες, συ γκληθείσα διά του αριθ. 1992/ εγγράφου του Προ έδρου αυτής, αποτελούμενη από τους: 1) Τασούλα Θεόδωρο Αριστείδη, Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης, ως Πρόεδρο. 2) Δρόσου Ευφροσύνη, Τοπογράφο Μηχανικό, Υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Καβάλας, της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδο νίας Θράκης, ως μέλος. 3) Κατσίνα Σωτήριο, Πλωτάρχη Λ.Σ. του Κεντρικού Λιμε ναρχείου Καβάλας, ως μέλος. 4) Τουνουσίδου Ιωάννα, Προϊσταμένη της Δ/νσης Δόμη σης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Παγγαίου, ως μέλος. 5) Παπαγιαννάκη Αναστάσιο, Προϊστάμενο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ.Θ. της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Α.Μ.Θ. της Αποκε ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης, ως μέλος και μετά από αυτοψία στην προαναφερθείσα περιοχή και αφού έλαβε υπόψη: 1) Την από αίτηση της Τζουβάρα Μαρίας του Πέτρου, με την οποία ζητείται ο επανακαθορισμός αιγιαλού και παραλίας στην παραλιακή περιοχή Κάριανης, πλησίον του ομώνυμου αλιευτικού καταφυγίου, Δ.Ε. Ορφανού, του Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας. 2) Την από αίτηση της Τζουβάρα Μαρίας του Πέτρου, βάσει των διατάξεων του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τ.δ ), με την οποία ζητείται όπως η σχετική διαδι κασία επανακαθορισμού στην εν λόγω περιοχή ολοκληρω θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 3 3) Τις υπ αριθ. ΕΦ176804/ (ΦΕΚ 539/ τ.δ ) και ΕΦ / (ΦΕΚ 625/ τ.δ ) απο φάσεις Νομάρχη Καβάλας, με τις οποίες καθορίστηκαν οι οριογραμμές αιγιαλού στην υπόψη περιοχή. 4) Την από έκθεση της Επιτροπής καθορι σμού αιγιαλού παραλίας άρθρου 3 Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α ). 5) Το με αριθ. πρωτ. 9118/ έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό της Απο κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 6) Το από Νοέμβριο 2015 τοπογραφικό και υψομετρικό διάγραμμα, που συντάχθηκε με κλίμακα 1:500 σε μία (1) πινακίδα από τον Κουκνάκο Παναγιώτη διπλ. πολιτικό μη χανικό και την Τσομπανίδου Αναστασία πολιτικό μηχανικό Τ.Ε., το οποίο ελέγχθηκε για την ακρίβεια της αποτύπωσης από την Δρόσου Ευφροσύνη διπλ. τοπογράφο μηχανικό, υπάλληλο του Αυτοτελούς Γραφείου Καβάλας της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης, στις και θεωρήθηκε από τον Θεόδωρο Αριστείδη Τασούλα Προϊστάμενο της Π.Δ.Δ.Π. Μα κεδονίας Θράκης στις ) Την αριθ /3476/Β0010/ απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί απ ευθεί ας παραχώρησης χρήσης θαλάσσιου χώρου, προς την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας, για την κατασκευή του Αλιευτικού καταφυγίου του Δήμου Ορφανού. 8) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/ τ.α ) «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις». 9) Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/ τ.δ ). 10) Την υπ αριθ π.ε./8205π.ε./Β0010 κοινή υπουρ γική απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών Πε ριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 595/ τ.δ ) «Στοιχεία καθορισμού αιγιαλού παραλίας». 11) Τα στοιχεία καθορισμού αιγιαλού και παραλίας που προβλέπονται από το άρθρο 9 του Ν. 2971/2001 και ειδι κότερα: α) Τη γεωμορφολογία του εδάφους για την οποία ανα λυτικά αναφέρεται ότι: α1) Η μορφολογία της ακτής συνίσταται από: (i) Χαλαρά ιζήματα (άμμος) που έχουν προκύψει από την εναπόθεση φερτών υλών συνεπεία της κατασκευής του έργου του αλιευτικού καταφυγίου του Δήμου Ορφανού και από την αποσάθρωση διάβρωση των μητρικών πετρωμά των της ακτής. (ii) Τεχνικά έργα (περιφράξεις, τοιχία). α2) Της ακτής συνέχονται εκτάσεις: (i) Πεδινές, (ii) Εκτός σχεδίου, (iii) Δομημένες με αραιή δόμηση, (iv) Με χρήση τουριστική, κατοικίας. β) Το γεγονός ότι στην περιοχή δεν εντοπίστηκαν πα ράκτιοι φυσικοί πόροι. γ) Τα πορίσματα από την εκτίμηση των μετεωρολογικών στοιχείων της περιοχής, ήτοι το γεγονός ότι η περιοχή προσβάλλεται από ισχυρούς ανέμους έντασης 5 7Β κυρίως από Β. και Β.Α. διευθύνσεις. δ) Την μορφολογία του πυθμένα ο οποίος συνίσταται από αμμώδη σύσταση και ήπιες κλίσεις, με μικρά βάθη κοντά στην ακτή. ε) Τον τομέα ανάπτυξης του κυματισμού σε σχέση με το μέτωπο της ακτής, ότι δηλαδή πρόκειται για ακτή με μεγάλο ανάπτυγμα πελάγους. στ) Την ύπαρξη μη νόμιμων κατασκευών στην εν λόγω περιοχή ήτοι περιφράξεις, τοιχία. ζ) Την μη ύπαρξη εγκεκριμένων χωροταξικών κατευθύν σεων και χρήσεων γης που επηρεάζουν την παράκτια ζώνη. η) Την μη ύπαρξη καταγεγραμμένων δημοσίων κτημάτων κάθε κατηγορίας που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με την παράκτια ζώνη, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος του Ελληνικού Δημοσίου που θα προκύψει στο μέλλον. θ) Την μη ύπαρξη Εθνικού Κτηματολογίου στην εν λόγω περιοχή, ι) Την μη ύπαρξη ευπαθών οικοσυστημάτων και προστα τευόμενων περιοχών. 10) Την από Τεχνική Έκθεση της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Γραφείου Καβάλας της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης, διπλ. αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Δρόσου Ευφροσύνης, αποφασίζει: Επί του ως άνω τοπογραφικού διαγράμματος α) Τον επανακαθορισμό των οριογραμμών του αιγιαλού, όπως καθορίστηκαν με τις ως ανωτέρω προαναφερόμε νες αποφάσεις Νομάρχη Καβάλας, διά ερυθράς συνεχούς πολυγωνικής γραμμής 1, 2, 3, Α... έως και 14 της οποίας οι κορυφές είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συντεταγμένες αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα. β) Τον επανακαθορισμό της οριογραμμής της παραλίας, διά κίτρινης συνεχούς πολυγωνικής γραμμής 1, 2, 3, 4 έως και 14 της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συ ντεταγμένες αναγράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, για να εξυπηρετείται ο σκοπός της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2971/2001. γ) Τον καθορισμό της οριογραμμής του παλαιού αιγια λού, όπως εμφανίζεται διά κυανής συνεχούς πολυγωνικής γραμμής 1, 2, 3, 4... έως και 6" της οποίας οι κορυφές εξασφαλίζονται από το Κρατικό Τριγωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συντεταγμένες αναγράφονται στο το πογραφικό διάγραμμα. δ) Την εξαίρεση από την καθοριζόμενη ζώνη παλαιού αι γιαλού των τμημάτων που περιγράφονται με τα σημεία α β γ δ 6 ε α, ζ η θ ι ζ, η κ λ θ η, μ ν ξ ο μ, π ρ σ τ π, υ φ χ ψ υ τα οποία είναι εξαρτημένα από το κρατικό τρι γωνομετρικό Δίκτυο και των οποίων οι συντεταγμένες ανα γράφονται στο τοπογραφικό διάγραμμα, καθώς σύμφωνα με την από Τεχνική έκθεση της υπαλλήλου του Αυτο τελούς Γραφείου Καβάλας της Π.Δ.Δ.Π. Μακεδονίας Θράκης, διπλ. αγρ. τοπογράφου μηχανικού Δρόσου Ευφροσύνης, αποτελούν τμήματα των υπ αριθ. 603, 604, 605, 607, 608 και 610 τεμαχίων Αγροκτήματος Κάριανης ετών , όπως αυτός αναθεωρήθηκε κατά το έτος 1976 και για τα οποία εκδόθηκαν αντίστοιχα από την Διεύθυνση Γεωργί ας Νομαρχίας Καβάλας οι υπ αριθ / , 19047/ , 19188/ , 19152/ , 19234/ και 49785/ τίτλοι κυριότητας σε ιδιώτες. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Στα πλαίσια της διαδικασίας επανακαθορισμού στην πα ραλία Κάριανης πλησίον του αλιευτικού καταφυγίου Δ.Ε. Ορφανού Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας σε συνέχεια της από σχετικής αίτησης της Τζουβάρα Μαρίας του Πέτρου, και κατόπιν σχετικής προφορικής εντολής του Προέδρου της Επιτροπής του Άρθρου 3 του Ν. 2971/2001 Θεόδωρου Αριστείδη Τασούλα Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., Προϊσταμένου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας Θράκης, συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αφορά στην εφαρμογή των τίτλων ιδιοκτησίας που βρίσκονται στην περιοχή του επανακαθορισμού και συγκεκριμένα στην υπό καθορισμό ζώνη παλαιού αιγια λού, και στην εξαίρεση των τμημάτων των τεμαχίων που εμπίπτουν σε αυτή.

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) Στην περιοχή επανακαθορισμού των καθορισμών αι γιαλού παραλίας που καθορίσθηκαν με τις υπ αρ. ΕΦ / (ΦΕΚ 539/Δ/ ) και ΕΦ266191/ (ΦΕΚ 625/Δ/ ) αποφάσεις Νομάρχη Κα βάλας ισχύει ο Αναδασμός Αγροκτήματος Κάριανης ετών , όπως αναθεωρήθηκε κατά το έτος Οι οριογραμμές των δύο αρχικών καθορισμών ρυμοτόμησαν τα εξής έξι κληροτεμάχια του ανωτέρω αναδασμού για τα οποία εκδόθηκαν στο παρελθόν τίτλοι από τη Διεύθυνση Γεωργίας Καβάλας σε ιδιώτες: Α/Α Αριθ. κληροτεμαχίου Είδος Έκταση (τ.μ.) Αριθ. Τίτλου Αγρός / Αγρός / Αγρός / Αγρός / Αγρός / Αγρός / Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής του Άρθρου 3 του Ν. 2971/2001, οι δύο αρχικές οριογραμμές αιγιαλού μεταφέρονται νοτιότερα, δημιουργώντας ζώνη παλαιού αιγιαλού. Το προς την ξηρά όριο της ζώνης παλαιού αιγι αλού σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής καθορισμού δεν ταυτίζεται με την αρχικώς καθορισμένη οριογραμμή αιγιαλού, αλλά με το βόρειο όριο των υπ αρ. 602, 606 και 609 κοινόχρηστων τεμαχίων. Προκειμένου να διαπιστωθεί ποια τμήματα των κληροτεμαχίων για τα οποία εκδόθηκαν οριστικοί τίτλοι εμπίπτουν στην καθοριζόμενη ζώνη παλαι ού αιγιαλού αναζητήθηκαν στο Τμήμα Τοπογραφίας Εποι κισμού Αναδασμού της Δ/νσης Αγρ. Οικ/ας και Κτην/κής Π.Ε. Καβάλας της Π.Α.Μ. Θ. τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία. Η εφαρμογή των κληροτεμαχίων έγινε χρησιμοποιώντας τα εξής ορόσημα αναδασμού: 1. Ορόσημο 263 Χ= 18,94 μ Υ= 1173,50 μ 2. Ορόσημο 268 Χ= 496,50 μ Υ= 1372,96 μ 3. Ορόσημο 269 Χ= 697,42 μ Υ= 1450,62 μ 4. Ορόσημο 270 Χ 715,89 μ Υ= 1457,74 μ 5. Ορόσημο 272 Χ= 996,98 μ Υ= 1566,24 μ Επειδή οι εργασίες του αναδασμού είχαν πραγματοποιη θεί στο σύστημα το οποίο έχει καθιερωθεί να αποκαλείται «Παλαιό ΓΥΣ», το οποίο κατ όνομα μόνο ταυτιζόταν με το σύστημα ΓΥΣ (προβολή Hatt, Κ.Φ.Χ. φ 40 45' λ = 0 15') ενώ στην πραγματικότητα ήταν διαφορετικό λόγω του ότι ήταν προϊόν εσφαλμένων τριγωνισμών, χρειάστηκε να πραγμα τοποιηθεί μετασχηματισμός ομοιότητας με χρήση κοινών σημείων, προκειμένου να δοθούν τιμές για τις συντεταγ μένες των ορόσημων στο σύστημα της νέας αποτύπωσης, ΕΓΣΑ '87. Ο ίδιος μετασχηματισμός χρησιμοποιήθηκε για να μετασχηματισθούν οι τιμές των κορυφών των αρχικών οριογραμμών αιγιαλού, καθώς οι καθορισμοί αυτοί είχαν γίνει επίσης σε Παλαιό ΓΥΣ. Ως κοινά σημεία για το μετασχηματισμό χρησιμοποιή θηκαν δύο τριγωνομετρικά σημεία για τα οποία υπάρχουν συντεταγμένες και στα δύο συστήματα αναφοράς (Παλαιό ΓΥΣ, Κ.Φ.Χ.: φ = 40 45' λ = 0 15' και ΕΓΣΑ'87), τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και ως σημεία εξάρτησης για την απο τύπωση του δ/τος επανακαθορισμού. Τα τριγωνομετρικά αυτά είναι τα κάτωθι: (ΓΑΙΔΟΥΡΟΚΑΣΤΡΟ ΓΥΣ IV) Χ=4134,982 Υ= 1482, (ΠΛΑΤΑΝΟΥΔΙ ΓΥΣ III) Χ=2054,997 Υ=2705,151 Τα έξι κληροτεμάχια εμφανίζονται στο δ/μα επανακαθο ρισμού με γαλάζια διακεκομμένη γραμμή, ενώ σε πίνακα επί του διαγράμματος εμφανίζονται για κάθε κληροτεμάχιο οι σημερινοί φερόμενοι κάτοχοι αυτών. Το τμήμα έκαστου κληροτεμαχίου το οποίο εμπίπτει στην καθοριζόμενη ζώνη παλαιού αιγιαλού εμφανίζεται στον κάτωθι πίνακα: Α/Α Αριθ. τεμαχίου Τμήμα κληροτεμαχίου εντός παλαιού αιγιαλού Εμβαδόν (τ.μ.) α β γ δ 6 ε α 2344, ζ η θ ι ζ 2937, η κ λ θ η 1600, μ ν ξ ο μ 1230, π ρ σ τ π 2196, υ φ χ ψ υ 1362,07 Οι μικρές αποκλίσεις στα εμβαδά των γεωτεμαχίων σε σχέση με τα αναγραφόμενα εμβαδά των τίτλων είναι απόρ ροια του συντελεστή κλίμακας του χρησιμοποιούμενου συστήματος αποτύπωσης ΕΓΣΑ '87. Οι συντεταγμένες των κορυφών των τμημάτων (πλην των κορυφών οριογραμμής αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού οι οποίες βρίσκονται στο σχετικό πίνακα του δ/τος επανακαθορισμού) εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα σε ΕΓΣΑ '87: ΣΗΜΕΙΟ Χ (μ) Υ (μ) α β γ δ ε ζ η θ ι κ =2" λ μ =3" ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ Η Επιτροπή Ο Πρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ Τα Μέλη ΕΥΡΟΣΥΝΗ ΔΡΟΣΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 5

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 7

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 9

10 10 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 11

12 12 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 211 7 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 24 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28590/16 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού - παραλίας στην θέση στην θέση -ΒΑΘΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2661 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 9,826 στρ., στη θέση «Κατεβασιά» Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3149 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 307 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέου δημόσιου δάσους, εμβα δού 0,95645 στρ. στη θέση «Βασιλικά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 93 18 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 21164/1264/21.6.2008 Από φασης του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1273 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 141 13 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 11,687 στρ. στη θέση «Πράρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4805 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 435 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Ακρωτήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 139 28 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28661 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στην παραλιακή περιοχή «Αρδάνι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 450 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στη θέση «Γλυφό Δάφνης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2309 15 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 162 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Αγία Κυριακή» της Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 65 1 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κήρυξη, ως αναδασωτέας, εκχερσωμένης, δημόσιας, δασικού χαρακτήρα, έκτασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12871 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1375 15 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην θέση «Γκάνζα» Δ.Δ. Μαρτίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 604 29 Νοεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 118079/10193 Καθορισμός ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Νε κροταφείο έως Καρνάγιο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 287 10 Φεβρουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 28 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3023 Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού - Παραλίας στην περιοχή «Από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1049 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων Αιγιαλού και Παραλίας στην περιοχή «Βρωμόλιθος», Δήμου Λέ ρου, Νήσου Λέρου, Νομού Δωδεκανήσου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 228 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας στη θέση «ΚΑΒΟΣ ΜΑΚΡΥΑ ΠΟΥΝΤΑ» Τοπικής κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 6 27 Ιανουαρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 411/2637 Επανακαθορισμός των ορίων του αιγιαλού και παρα λίας και παλαιού αιγιαλού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 403 23 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 75636/3601/Φ.αιγ. παρ./β.5 Καθορισμός το πρώτον των ορίων αιγιαλού παραλί ας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2821 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 216 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 78226/5459 Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παραλίας στην θέση«διωρυγα ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3025 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 240 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στο αγρόκτημα Αγίου Γερμανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 504 17 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Πουρί, του Δήμου Αγιάς, Νομού Λάρισας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 105 12 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας εκτάσεως 0,863 στρεμ. στη θέση «Παλαιοχώρι» περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1461 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 104 19 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ 3549/12 6 2002 (ΦΕΚ. 717/τ.Δ/ 22 08 2002) απόφασης κήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 19 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος εντός οικισμού Αιθαίας, του Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1045 14 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ορίων αιγιαλού, παραλίας στη θέση «Κλειδός», Δήμου Δρυμαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2089 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 238 23 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 13855/1588 Επικύρωση έκ θεσης καθορισμού ορίων αιγιαλού και πα ραλίας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 130 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση έκθεσης καθορισμού ορίων παλαιού αι γιαλού στη θέση «Κριός» νήσου Πάρου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6527 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 729 21 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 398τ.μ. που βρίσκεται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4985 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 517 22 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός της ζώνης παραλίας στη θέση «Όρμος Σεράλια», νήσου Σίφνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. 66101 ΤΗΛ.2104111120-2104174370-6944714211 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΝΙΚΗΤΑ 15 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ.18531 E-MAIL:g.avraam@hotmail.com ΕΙΣΗΓΗΣΗ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 264 20 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 440,00 στρεμ μάτων στην θέση «Υψώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος «Αμμίτη» στη θέση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 19 24 Μαρτίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ6174/5361/15 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Αγίου Νικολάου Τραχώνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010).

Θέμα: Κύρωση δασικού χάρτη της Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγαθούπολης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού του Νομού Πιερίας (άρθρο 17 Ν. 3889/2010). ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΒΙΞΞΟΡ1Υ-462 Κατερίνη: 7 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 250 11 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους, εμβαδού εννιακοσίων ενενήντα έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 62 5 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Στύλου Κατωχωρίου» περιοχής Δήμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1188 9 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 653/1977 για την τρο ποποίηση της χάραξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 416 9 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ραφήνας στην περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων της χερσαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 511 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 40 19 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 41.500 τ.μ., στη θέση «Στεφανιές» Τ.Κ. Απολλώνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 97 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 55 9 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 42,926 στρ. στη θέση «Νεκροταφείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 321 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 29 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης και χο ρήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 659 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης, συνολικού εμβα δού 5.745,18 τ.μ., σε τμήμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1123 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 109 16 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ανάκλησης του από 23.10.1992

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 3365 4 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 281 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ανάκληση της υπ αριθμ. 1325/12-5-1992 (ΦΕΚ Δ 551/26-5-1992) απόφασης Νομάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 468 30 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων στην περιοχή «Προσήλιο» του Δ/Δ Κυρακαλής του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1725 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 131 19 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη έκτασης ως αναδασωτέας εμβαδού 1.667 τ.μ. στη θέση «Ανάβρα Τρυγόνας» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 355 11 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί καθορισμού ορίων Αιγιαλού Παραλίας στη θέση «Μπαλός Πόρια Λίμνη Χερσομούρσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 89 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 12 22 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης στη θέση «Πρω τόζεφος» Αγίου Δημητρίου περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 66 2 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κίνηση διαδικασίας σύνταξης «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ».

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΚTHΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ». ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ 18/5/2017 : ΕΝΤΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ο «αιγιαλός»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 292 9 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη δημόσιας δασικής έκτασης αειφύλλων πλα τύφυλλων, συνολικού εμβαδού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 18 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 215 14 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένοι ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 335 31 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 2.425τ.μ. στη θέση «Κοιμισάλα», Τοπ. Κοιν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 965 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 114 26 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 262 19 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47719 (47181) Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση «Σκάλα Λιμενάρια»,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 731 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 67 8 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 649 20 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβα δού 0,2535 στρ. στη θέση «Μαρούγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 288 8 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 234.712,44 τετρ. μέτρων, στις θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 159 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 15 30 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 92 18 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 284 10 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 51 18 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2257 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 256 28 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδα τορέματος που διέρχεται όμορα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 175 3 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 269 19 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμ βαδού 91,856 στρ. στη θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 336 24 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Αλυκή Κίτρους» περιοχής Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Η ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλίας Χατζηστεφάνου Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός, Μελετητής Δ.Ε Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. H διαδικασία οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 405 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 279 7 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη οριοθέτηση του αρχαιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 205 11 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κήρυξης οριστικής οριοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 4019 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ A.A.Π. Αρ. Φύλλου 317 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.» Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 50 7 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στη θέση «ΜΑΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 132 29 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της οδού που συνδέει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 73 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 10 18 Ιανουαρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ρέ ματος Αγ. Κωνσταντίνου και ρέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2121 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 145 30 Μαΐου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού 276,22 τ.μ. στη θέση «Α.Τ. 154» της Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 27-02-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΤΕΓΑΣΗΣ Αρ. πρωτ.:1020567/488/00τυ/δ ΠΟΛ. :1035 ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 & Πειραιώς Προς :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15199 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1226 27 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ των υπαλλήλων του Δήμου Πάτμου, για το έτος 2016... 1 των υπαλλήλων του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ, Αρ. Πρωτ.: YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ25/40265/1986 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 1 15 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη εκτάσεως ως αναδασωτέας, εμβαδού 863,34 τ.μ. στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1611 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 209 1 Οκτωβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου

Διαβάστε περισσότερα