ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305/2010 (ΦΕΚ 226/Β ) απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχε τικά με την απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα τα οποία προ κύπτουν από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημο σίου Τροποποίηση της απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16282/ «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1220/ Β / ) ως προς τα άρθρα 2 και Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολεί ων Ίδρυση Νηπιαγωγείου «22 ο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Κο ζάνης»... 4 Ίδρυση Δημοτικών Σχολείων «19 ο Δωδεκαθέσιο Δ.Σ Κοζάνης» Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΝΤΑΓΚ ΝΤΑΛΙΑΝΙΝΤΙ ΙΒΑΝ του ΛΑΖΑΡ, ΜΠΙΚΟΒ ΒΛΑΝΤΙ ΜΙΡ του ΤΡΙΦΟΝ, ΚΡΙΤΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡ του ΠΑΒΕΛ, ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ ΙΒΑΝ του ΙΟΥΡΙΪ, ΑΝΤΡΟΝΟΒΑ ΕΛΕΝΑ του ΛΑΖΑΡ, ΚΡΙΤΑΡΙ ΕΛΕΝΑ του ΙΟΥΡΙΪ, ΣΑΡΑΦΙ ΝΤΙ ΠΟΛΙΝΑ του ΙΡΑΚΛΙΪ κ.λπ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Τσιάρα Ροζαλία του Βασι λείου... 7 Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στην Ντέρα Σταυρούλα του Από στολου Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινω νικού Λειτουργού στην Ντέρα Κωνσταντία του Αποστόλου Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγρ/τος Σπάρτου Σύσταση προσωρινής προσωπαγούς θέσεως με σχέ ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για κατάταξη σε αυτή του Γεωργίου Μπιντάκα. 11 Αποδοχή μεταφοράς και σύσταση θέσεων μεταφε ρόμενου πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτι κής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ. ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι) σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρε φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιωαννιτών» Αυτοδίκαιη Μεταφορά πέντε (5) προσωρινών προσω ποπαγών Θέσεων τριών: (3) Μονίμων Υπαλλήλων και δύο (2) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Προσωπικού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κρωπίας στον Ενιαίο Φορέα Δημοτικών Παιδι κών Σταθμών Δήμου Κρωπίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/18009 (1) Ανάκληση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305/2010 (ΦΕΚ 226/Β ) από φασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με την απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα τα οποία προκύπτουν από μη χανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Νόμου 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α ) «Καθιέρωση συστή ματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικό τητας και άλλες διατάξεις», β) του Π.Δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/Α ) «Οργανι σμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθη κε, γ) του Νόμου 976/1979 (ΦΕΚ 236/Α ) «Περί ρυθμίσεως ζητημάτων σχετικών προς τροχαία ατυχή ματα προκαλούμενα υπό μηχανοκίνητων οχημάτων του Δημοσίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, δ) της παρ. 6 του άρθρου 18 του Νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α ) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι οίκηση και άλλες διατάξεις», ε) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α / ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», στ) της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμ. 2876/ (ΦΕΚ 2234/Β ) «Αλλαγή τίτλου Υπουρ γείων»,

2 23404 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ζ) του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α / ) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», η) της αριθμ. 383 (ΦΕΚ 29/Β/ ) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέ ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». θ) της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ βέρνησης με θέμα «Απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα τα οποία προκύ πτουν από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β7226/ ). 2. Το γεγονός ότι για την απλούστευση των διαδικα σίας των τροχαίων ατυχημάτων τα οποία προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, απαιτείται η σύμπραξη των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Προστασίας του Πολίτη. 3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: Ανακαλούμε από την ημερομηνία δημοσίευσης της (5 Μαρτίου 2010), την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/3305/2010 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Απλούστευση των διαδικασιών που σχετίζονται με τροχαία ατυχήματα τα οποία προκύπτουν από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β /226/ ). Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ Αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16472 (2) Τροποποίηση της απόφασης Δ2/Α/Φ.8/16282/ «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1220/ Β / ) ως προς τα άρθρα 2 και 5. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). 2. Το Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι ομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/1996 «Τροποποίη ση των διατάξεων του Π.Δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 154/Α ). 3. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του ρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης (ΦΕΚ 19/Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύ σταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α ). 4. Το ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 247/Α ). 5. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α ). 6. Την υπ αριθ Απόφαση περί «Ανάθεσης αρμο διοτήτων της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Υφυπουργούς Περιβάλλο ντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 2514/Β/ ). 7. Το ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι οειδών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 230/Α ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 7 παρ. 7 αυτού. 8. Την υπ αριθμ. Δ2/16570/ απόφαση του Υφυ πουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών» (ΦΕΚ 1306/ Β ), όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ αριθμ. Δ2/Α/ Φ.8/11287/ (ΦΕΚ 771/Β ) και υπ αριθμ. Δ2/Α /Φ.8/ 25750/ (ΦΕΚ 2512 Β ) αποφάσεις, και ισχύει. 9. Την υπ αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/16282/ Κ.Υ.Α «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1220/Β ). 10. Την υπ αριθμ. Δ2/Α/Φ.8/18985/ Κ.Υ.Α «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1820/Β ). 11. Την ανάγκη παροχής κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων, κατά τη δημοσίευση της πα ρούσας απόφασης, άδειας πωλητή πετρελαίου θέρ μανσης. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε 1) Τροποποιούμε την απόφαση Δ2/Α/Φ.8/16282/ «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1220/ Β / ) ως προς τα άρθρα 2 και 5, ως ακολού θως: «Άρθρο 2 Οι νέες άδειες εκδίδονται το αργότερο μέχρι την 17/08/2011 και η ισχύς τους αρχίζει σε κάθε περίπτωση υποχρεωτικά από την ανωτέρω ημερομηνία. Μέχρι την ημερομηνία αυτή (17/08/2011), οι συμμετέχοντες στις νέες εταιρείες εξακολουθούν να λειτουργούν με βάση: α) τις άδειες πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που κα τέχουν και β) τη βεβαίωση της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 της παρούσας, έχοντας την υποχρέωση να επιδεικνύουν τα έγγραφα αυτά σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου». «Άρθρο 5 Η νέα άδεια ανακαλείται, εάν μέχρι τις 30/09/2011, δεν προσκομιστεί στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ περί ενάρξεως άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτει ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) της εταιρίας και ο αριθμός μητρώου Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθμ /191/ΔΜ/ Υπουργική Από φαση (ΦΕΚ 128 Β )». 2) Η παρούσα ρύθμιση ισχύει από ) Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση Δ2/Α/Φ.8/16282 «Άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1220/Β/ ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Αριθμ /Ζ2/ (3) Ανακαθορισμός οργανικότητας μειονοτικών σχολείων. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 παρ. 2 του Ν. 694/1977 (ΦΕΚ 264/ , τ. Α ) «Περί Μειονοτικών Σχολείων της Μουσουλμανικής Μειονότητος εις Δ. Θράκην», 2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 9 και 4 παρ. 1 του Ν. 695/1977 (ΦΕΚ 264/ , τ. Α ) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών του διδακτικού και εποπτικού προσω πικού των Μειονοτικών Σχολείων και της Ειδικής Παι δαγωγικής Ακαδημίας», 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2341/1995 (ΦΕΚ 208/ , τ. Α ) «Ρύθμιση θεμάτων του εκπαιδευτι κού προσωπικού μειονοτικών σχολείων της Θράκης και της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», 4. Τα άρθρα 1 και 2 του Π.Δ. 1024/1979 (ΦΕΚ 288/ , τ.α ) «Περί συστάσεως θέσεων, κλάδων και βαθμών διά τους Μουσουλμάνους Δημοσίους εκπαιδευτικούς λειτουργούς των Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Δυ τικής Θράκης, αποφοίτους της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θες/νίκης, του τρόπου διορισμού αυτών και ρυθμίσεων θεμάτων υπηρεσιακής καταστάσεως αυ τών», 5. Το άρθρο 1 παρ. 2 του Π.Δ. 39/1992 (ΦΕΚ 19/ , τ. Α ) «Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης», 6. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 98/2007 (ΦΕΚ 121/ , τ.α ) «Σύσταση θέσεων για Μουσουλμάνους δημοσίους εκ παιδευτικούς λειτουργούς των μειονοτικών σχολείων της Θράκης», 7. Το Κεφ. Β παρ. β της αριθμ. Ζ2/365/ (ΦΕΚ 544/ , τ. Β ) Υ.Α. «Ρύθμιση Θεμάτων Συντονιστι κού Γραφείου Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως συμπληρώθηκε από την αριθμ. Ζ2/102/ (ΦΕΚ 270/ , τ.β ) ομοία, 8. Την αριθμ. Ζ2/182/ (ΦΕΚ 555/ , τ.β ) Υ.Α. «Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Μειονοτικών Σχο λείων», 9. Την αριθμ. Ζ2/451/2000 (ΦΕΚ 1378/ , τ.β ) Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουργού στον Προϊστάμενο του Συντονιστικού Γρα φείου των Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Μειονοτικής Εκπαίδευσης Θράκης». 10. Το αριθμ. Ζ2/163/ έγγραφο της Διεύθυν σης Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων του ΥΠ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 11. Τις αριθμ. ΓΡ.Π.Ε. 2/847/ , Φ.2/ΠΕ/826/ , Φ.2.2/1031/ εισηγήσεις των Προϊσταμένων του 2 ου Γραφείων Π.Ε. Ν. Ροδόπης, του 1 ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Ξάνθης και του 2 ου Γραφείου Π.Ε. Ν. Ξάνθης, αντίστοιχα, 12. Την αριθμ. Α.Π. Φ.8.1/1108/ απόφαση του Συντονιστή Μειονοτικών Σχολείων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θράκης, 13. Το γεγονός ότι έχουν μεταβληθεί τα αριθμητικά στοιχεία των μαθητών που φοιτούν κατά την τελευταία τριετία στα κατωτέρω μειονοτικά σχολεία πρωτοβάθ μιας εκπαίδευσης και 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Τον ανακαθορισμό των οργανικών θέσεων, σε δα σκάλους του Ελληνόφωνου και του Μειονοτικού Προ γράμματος των παρακάτω μειονοτικών σχολείων, ως εξής: Ν. Ροδόπης α/α 1 α/α 1 Ονομασία Δημοτικού Σχολείου Μειονοτικό Δημ. Σχ. Σεχρέ Κιουστού Ν. Ξάνθης Ονομασία Δημοτικού Σχολείου Παλ. Οργανι κότητα από 2/θ σε Παλαιά Οργανι κότητα Κατ. Μεταβολής Προ σωρινή ανα στολή Κατ. Μεταβολής Δάσκαλοι Ελληνόφω νου Προ γράμματος Δάσκαλοι Μειονοτι κού Προ γράμματος 0 0 Δάσκαλοι Ελληνόφω νου Προ γράμματος Δάσκαλοι Μειονοτι κού Προ γράμματος Μειονοτικό από 4/θ σε 2/θ 1 1 Δημ. Σχ. Γενισέας 2 Μειονοτικό Δημ. Σχ. από 2/θ σε 4/θ 2 2 Παλ. Κατραμίου Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη για το Δημόσιο. Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /Δ4 (4) Ίδρυση Νηπιαγωγείου «22 ο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Κοζάνης». ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έ χοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.α ). β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 τ.α ). γ) του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τ.α )

4 23406 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98). ε) του Π.Δ. 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κ.λπ. (ΦΕΚ 213 τ.α ) 2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 3. Την αριθμ (ΦΕΚ 2408/τ.Β / ) κοινή απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 4. Τις προτάσεις των Δ/νσεων Π/θμιας Εκπ/σης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 5.792,00 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 8.376,00 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη και η οποία αναλύεται ως εξής: α) Επί του Κρατικού προϋπολογισμού Η δαπάνη ύψους 392,00 ευρώ (112,00 ευρώ επίδομα θέσης και 280,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) οικονομικού έτους 2010 θα αντιμετωπισθεί από πιστώ σεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ (Ε.Φ , ΚΑΕ 0227). Η εκ 1.176,00 ευρώ (336,00 ευρώ επίδομα θέσης και 840,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δα πάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. στον κατ έτος προϋπολογισμό ενός εκά στου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών. β) Επί του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ Η δαπάνη ύψους 2.400,00 ευρώ περίπου (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2010 θα καλυφθεί από τις γραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. Η εκ 7.200,00 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται από την εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου ΟΤΑ. γ) Επί του προϋπολογισμού του ΟΣΚ Η δαπάνη ύψους 3.000,00 ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) έτους 2010 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προ ϋπολογισμού χρήσης 2010 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του, αποφασίζουμε: Α. Ιδρύεται από το σχολικό έτος το παρα κάτω Νηπιαγωγείο, ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ο Γραφείο Το 22 ο Διθέσιο Νηπιαγωγείο Κοζάνης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριθμ /Δ4 (5) Ίδρυση Δημοτικών Σχολείων «19 ο Δωδεκαθέσιο Δ.Σ Κοζάνης». ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147 τ.α ). β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101 τ.α ). γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98). δ) του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 τ. Α ) ε) του Π.Δ 185/2009 Ανασύσταση του Υπουργείου Οι κονομικών κλπ (ΦΕΚ 213 τ.α ) 2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1/τ.Β / ) κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου». 3. Την αριθμ (ΦΕΚ 2408/τ.Β / ) κοινή απόφαση του κ. Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη». 4. Τις προτάσεις των Δ/νσεων Π/θμιας Εκπ/σης και τις γνωμοδοτήσεις των οικείων Νομαρχιακών Συμβουλίων και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης. 5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,00 ευρώ περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και ,00 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη και αναλύεται ως εξής: α) Επί του κρατικού προϋπολογισμού Η εκ 2.368,00 ευρώ (960,00 ευρώ επίδομα θέσης και 1.408,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) δαπάνη οικονομικού έτους 2010 θα αντιμετωπισθεί από πιστώ σεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ (Ε.Φ , ΚΑΕ 0227). Η εκ 7.104,00 ευρώ (2.880,00 ευρώ επίδομα θέσης και 4.224,00 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του Ε.Φ του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών. β) Επί του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ: Η εκ 4.000,00 ευρώ δαπάνη περίπου (λειτουργικές δαπάνες) έτους 2010 θα καλυφθεί από τους προϋπο λογισμούς των οικείων ΟΤΑ. Η εκ ,00 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται από την εγγραφή και πρόβλεψη ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επόμενων ετών των προϋπολογισμών των οικείων ΟΤΑ. γ) Επί του προϋπολογισμού του ΟΣΚ: Η εκ ,00 ευρώ δαπάνη (εξοπλισμός) έτους 2010 θα αντιμετωπισθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) χρήσης 2010 του ΟΣΚ ή από αποθέματα του εξοπλισμού του, αποφασίζουμε: Α. Ιδρύονται από το σχολικό έτος οι παρα κάτω σχολικές μονάδες κατά Δ/νση και Γραφείο Πρω τοβάθμιας Εκπ/σης ως εξής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ο Γραφείο Το 19 ο Δωδεκαθέσιο Δ.Σ Κοζάνης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε ΛΑΚΩΝΙΑΣ Το 8 ο Εξαθέσιο Δ.Σ Σπάρτης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ (6) Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ΝΤΑΓΚ ΝΤΑΛΙΑΝΙΝΤΙ ΙΒΑΝ του ΛΑΖΑΡ, ΜΠΙΚΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΤΡΙΦΟΝ, ΚΡΙΤΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡ του ΠΑΒΕΛ, ΣΑ ΡΑΦΙΝΤΙ ΙΒΑΝ του ΙΟΥΡΙΪ, ΑΝΤΡΟΝΟΒΑ ΕΛΕΝΑ του ΛΑΖΑΡ, ΚΡΙΤΑΡΙ ΕΛΕΝΑ του ΙΟΥΡΙΪ, ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ ΠΟ ΛΙΝΑ του ΙΡΑΚΛΙΪ κ.λπ. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γενι κής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς υπό στοιχεία: ΝΤΑΓΚΝΤΑΛΙΑΝΙΝΤΙ ΙΒΑΝ του ΛΑΖΑΡ, γεν στην Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδία Σο σιαλιστικής Δημοκρατίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και ο εξελληνισμός του ονοματεπω νύμου του από ΝΤΑΓΚΝΤΑΛΙΑΝΙΝΤΙ ΙΒΑΝ (DAGDALYANIDI IVAN) σε ΝΤΑΚΤΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Θεσσαλίας γίνεται αποδε κτή η από αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΜΠΙΚΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ του ΤΡΙΦΟΝ, γεν στην Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και ο εξελλη νισμός του ονοματεπωνύμου του από ΜΠΙΚΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ (BYKOV VLADIMIR) σε ΜΠΙΚΟΒ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3284/ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γε αποδεκτή η από αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΚΡΙΤΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡ του ΠΑΒΕΛ, γεν στην Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Δημοκρα τίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΚΡΙ ΤΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΤΡ (KRITARI ALEXANDR) σε ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3284/ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γε αποδεκτή η από αίτηση του ομογενούς υπό στοιχεία: ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ ΙΒΑΝ του ΙΟΥΡΙΪ, γεν στην Ρω σική Σοβιετική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου του από ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ ΙΒΑΝ (SARAIDI IVAN) σε ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3284/ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γε αποδεκτή η από αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία: ΑΝΤΡΟΝΟΒΑ ΕΛΕΝΑ του ΛΑΖΑΡ, γεν στην Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Δη μοκρατίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, κα θώς και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΑΝΤΡΟΝΟΒΑ ΕΛΕΝΑ (ANDRONOVA ELENA) σε ΑΝΤΡΟ ΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3284/ Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γε αποδεκτή η από αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία: ΚΡΙΤΑΡΙ ΕΛΕΝΑ του ΙΟΥΡΙΪ, γεν στην Ρω σική Σοβιετική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και ο εξελληνισμός του ονοματεπωνύμου της από ΚΡΙΤΑΡΙ ΕΛΕΝΑ (KRITARI ELENA) σε ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, σύμφω να με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3284/2004. Με την ανωτέρω απόφαση αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια και τα ανήλικα τέκνα της ΚΡΙΤΑΡΙ ΕΚΑΤΕΡΙΝΑ (KRITARI EKATERINA) και ΚΡΙΤΑΡΙ ΝΤΜΙΤΡΙΪ (KRITARI DMITRIY), των οποίων εγκρίνουμε και ο εξελληνισμός των ονοματεπωνύμων τους σε ΚΡΙΘΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΚΡΙΘΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ αντίστοιχα. 7. Με την υπ αριθμ / απόφαση της Γε αποδεκτή η από αίτηση της ομογενούς υπό στοιχεία: ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ ΠΟΛΙΝΑ του ΙΡΑΚΛΙΪ, γεν στην Ρωσική Σοβιετική Ομοσπονδία Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, καθώς και ο εξελ ληνισμός του επωνύμου της από ΣΑΡΑΦΙΝΤΙ (SARAIDI) σε ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.3284/2004. Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (7) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Τσιάρα Ροζαλία του Βασιλείου. Με την αριθμ. 2695/ απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4018/1959 του άρθρου 24 του Ν. 12/1975, του Π.Δ. 93/1993, χορηγείται στην Τσιάρα Ροζαλία του Βα σιλείου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων Υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΟΥΚΗ (8) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ντέρα Σταυρούλα του Απόστο λου. Με την αριθμ. 2692/ απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις

6 23408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του Ν.Δ. 4018/1959 του άρθρου 24 του Ν. 12/1975, του Π.Δ. 93/1993, χορηγείται στην Ντέρα Σταυρούλα του Αποστόλου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων Υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΟΥΚΗ (9) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στην Ντέρα Κωνσταντία του Αποστό λου. Με την αριθμ. 2690/ απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4018/1959 του άρθρου 24 του Ν. 12/1975, του Π.Δ. 93/1993, χορηγείται στην Ντέρα Κωνσταντία του Απόστολου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί σια οργανωμένων Υπηρεσιών του Δημοσίου και Ιδιω τικού Τομέα. Με εντολή Νομάρχη Η Διευθύντρια ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΡΟΥΚΗ Αριθμ (10) Διενέργεια εκουσίου αναδασμού αγρ/τος Σπάρτου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 674/77 «περί αναδα σμού της γης κ.λπ.» 2. Σχετική εισήγηση της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Κοζάνης, αποφασίζουμε: Να γίνει εκούσιος αναδασμός στην περιοχή του αγρ/ τος Σπάρτου του Δήμου Ελίμειας. Κοζάνη, 23 Ιουλίου 2010 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ Αριθμ. 76/2010 (11) Σύσταση προσωρινής προσωπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για κα τάταξη σε αυτή του Γεωργίου Μπιντάκα. ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1) Την αριθμ. 41/2009 απόφαση Εφετείου Λάρισας με την οποία συστήθηκε προσωρινή προσωπαγής θέση κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και σε αυτή κατατάχθηκε ο Μπιντάκας Γεώργιος 2) Την αριθμ. 120/2006 απόφαση του Μον/λούς Πρω τοδικείου Βόλου 3) Την αριθμ. 22/ απόφαση του Δημάρχου Αλμυρού 4) Το αριθμ. 1453/21615/ έγγραφο του Τμήμα τος Τοπικής Αυτ/σης και Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρειας Θεσσα λίας, με το οποίο στάλθηκε η αριθμ. 41/2009 απόφαση του Εφετείου Λάρισας στο Εθνικό Τυπογραφείο. 5) Το γεγονός ότι το Εθνικό Τυπογραφείο με το αριθμ / έγγραφο του μας γνωρίζει ότι δεν δημοσίευσε την απόφαση, διότι χρειάζεται απόφα ση Δημοτικού Συμβουλίου περί σύστασης προσωρινής προσωπαγούς θέσεως 6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ καλείται δαπάνη σε βάρος του πρ/σμού του Δήμου οι κον. έτους 2010 ποσού ,00 (10.000,00 Κ.Α Τακτικές Αποδοχές και 2.500, Εργοδοτικές Εισφορές) και ποσό ,00 για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, αναλογικά στους ανωτέρω Κ.Α. 7) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007, απο φασίζει ομόφωνα: Συστήνει μία προσωρινή προσωποπαγή θέση κλάδου ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σχέση εργα σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Αλμυρού, σε εκτέλεση της αριθμ. 41/2009 απόφα σης του Εφετείου Λάρισας, για την κατάταξη σε αυτή του Μπιντάκα Γεωργίου του Ιωάννη. Η παραπάνω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Βόλος, 9 Αυγούστου 2010 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ Αριθμ. 486 (12) Αποδοχή μεταφοράς και σύσταση θέσεων μεταφερό μενου πλεονάζοντος προσωπικού της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ. Α.Ι) σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασί ας Ι.Δ.Α.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιωαννιτών». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 240, 269 παρ. 3 8 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2. Το άρθρο 10 του Ν. 3584/ Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 248/2009 περί προσαρμογής της Δημοτικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Ιωαννίνων (ΔΕΤΑΙ) στις διατά ξεις του Ν.3463/2006 και σύστασης Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας (Μονομετοχικής) με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Ιωαννίνων» η οποία δημο σιεύτηκε στο ΦΕΚ 2347/Β/ Την με αριθμ. 238/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Ιωαννι τών» στο ΝΠΔΔ Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιωαννιτών καθώς και στη σύσταση για το ανω τέρω προσωπικό προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νομικού Προσώπου, αποφασίζουμε: Αποδεχόμαστε τη μεταφορά του πλεονάζοντος προ σωπικού από τη Δημοτική Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ιωαννίνων (ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι) στο Ν.Π.Δ.Δ «Παιδικοί και Βρε φονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιωαννιτών» και συστήνουμε τις παρακάτω προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ερ γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου στις οποίες θα καταταγούν ως ακολούθως: 1. Κολακές Αθανάσιος, σε θέση Μαγείρου, κατηγορίας Δ.Ε. 2. Τσιγκούλη Βασιλική, σε θέση Μαγείρισσας, κατη γορίας Δ.Ε. 3. Καρναβά Άννα, σε θέση Μαγείρισσας, κατηγορίας Δ.Ε. 4. Στουρνάρα Αριστούλα, σε θέση Βοηθητικών Εργα σιών, κατηγορίας Υ.Ε 5. Κέγκου Ελένη, σε θέση Διοικητικός Λογιστικός, κατηγορίας Τ.Ε Oι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιαδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκά στοτε για το προσωπικό των ΟΤΑ, λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους. Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα κα ταταχθεί στις παραπάνω θέσεις για το τρέχον έτος ανέρχεται στο ύψος των και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «Παιδικοί και Βρεφονηπια κοί Σταθμοί Δήμου Ιωαννιτών» οικονομικού έτους 2010 στους Κ.Α , Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους περίπου ετησίως, που θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του ΝΠΔΔ «Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ιωαννιτών» για τα επόμενα έτη. Ιωάννινα, 3 Αυγούστου 2010 Ο Πρόεδρος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ. 16/2010 (13) Αυτοδίκαιη Μεταφορά πέντε (5) προσωρινών προσω ποπαγών Θέσεων τριών: (3) Μονίμων Υπαλλήλων και δύο (2) Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Προ σωπικού του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Κρωπί ας στον Ενιαίο Φορέα Δημοτικών Παιδικών Σταθ μών Δήμου Κρωπίας. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρα 240 και 241, 2.γ, (ΦΕΚ 114Α / ) 2. Τις διατάξεις του Ν. 1188/1986 άρθρο 22 εδ.δ «Περί πράξεως διορισμού» 3. Το ΦΕΚ 2520/Β / στο οποίο δημοσιεύτηκε η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, σύστασης Νέου Ν.Π.Δ.Δ. από συγχώνευση των: α) «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Κρωπίας» και β) «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Κρωπίας» σε Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία: «Ενιαίος Φορέας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Κρωπίας» 4. Την υπ αριθμ. 87/ , βεβαίωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Κρωπίας» με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη αντίστοι χων πιστώσεων στον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους Τα στοιχεία των ατομικών φακέλων των εργαζομέ νων για τους οποίους το Διοικητικό Συμβούλιο αποφα σίζει την μετακίνηση τους στο Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαίος Φορέας Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δήμου Κρωπίας». 6. Την αριθ. 26/ πράξη Προέδρου για την Αυτοδίκαιη Μεταφορά των Προσωποπαγών θέσεων. 7. Από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους ,62 (ευρώ) για το Οικ. Έτος 2010, που θα καλυφθεί από τους Κ.Α : ,00 Μονίμων Υπαλλή λων και Κ.Α : ,62 για τους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα προκληθεί ετήσια δαπάνη, το ύψος της οποίας συνολικά θα ανέρχεται στο ποσό των , 00 που θα κατανεμηθεί στους Κ.Α : ,00 Μονίμων Υπαλλήλων και Κ.Α : ,00 για τους Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Από 2011 θα διοριστούν και άλλα τρία (3) άτομα Αορίστου), απο φασίζουμε: Μεταφέρονται αυτοδίκαια σε συνιστώμενες προσω ρινές προσωποπαγείς θέσεις οι τρεις (3) μόνιμοι υπάλ ληλοι: 1) Γιαννάκη Ζωή του Σπυρίδωνος, 2) Θεοχάρη Ευαγγελία του Δημητρίου, 3) Αγγελή Φρειδερίκη του Κωνσταντίνου και οι δύο (2) Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 1) Χρυσούλα Θεοδ. Στρίμπερη και 2) Ευγενία Γερασ. Ντούνη ως κατωτέρω: (Α) Όσον αφορά το Μόνιμο Προσωπικό: 1. Μία (1) Προσωποπαγή θέση του κλάδου Π.Ε. Νηπια γωγών για την Γιαννάκη Ζωή του Σπυρίδωνος. 2. Μία (1) θέση του κλάδου Τ.Ε. 9 Βρεφονηπιοκομίας, για την Θεοχάρη Ευαγγελία του Δημητρίου. 3. Μια (1) θέση του κλάδου ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων για την Αγγελή Φρειδερίκη. (Β) Όσον αφορά το Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αο ρίστου. 1. Μία (1) θέση του κλάδου Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιο κόμων για την Στρίμπερη Χρυσούλα του Θεοδώρου. 2. Μία(1) θέση του κλάδου Υ.Ε. Καθαρίστριας για την Ντούνη Ευγενία του Γερασίμου. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΕΝΗ ΤΣΕΒΑ

8 23410 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1302 18 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας Κέντρου Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1891 29 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταλογισμός πολλαπλών τελών στον NASEER RASHID του NASEER.... 1 Άσκηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12395 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 930 21 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1041806/2502/278/Ε0014/ 6.5.2003 απόφασης Υπουργού Οικονομικών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1311 24 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παρά βαση... 1 Επιβολή πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 985 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43795 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3033 30 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση ωραρίου εργασίας του προσωπικού ασφαλείας των δημοτικών κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 305 15 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Εξωτε ρικών περί «συγκρότησης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 857 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.............. 1» Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2096 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως 30 Απριλίου 2010, στο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 267 18 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της ετήσιας επιχορήγησης των Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης και Πειραιά για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 751 6 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης του Εθνικού Κέ ντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14729 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1316 1 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Είδος και ποσοστό δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Πάγιας Προκαταβολής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα