ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή? Πνηά ε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνπθώκαηνο όηαλ ην ξνιό είλαη αλνηθηό θαη πνηά όηαλ είλαη θιεηζηό? Ζκεξνκελία: 21/12/2010 Απάληεζε από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Μέζα ζηελ ΣΟΣΔΔ δίλεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ U ηνπ θνπθώκαηνο κε πέηαζκα (παηδνύξηα, ξνιό θιπ). Δπίζεο ζην ISO δίλεηαη κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην δηαθνξνπνηεκέλν U ησλ θνπθώκαησλ θαηά ηε ρξήζε πεηαζκάησλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 24ώξνπ ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ρξνληθνύ ζπληειεζηή. Χζηόζν ζηελ παξνύζα θάζε γηα ηελ εθπόλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο θαη ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο δε ιακβάλεηαη ππόςε ε ρξήζε πεηάζκαηνο δεδνκέλνπ όηη: Α) δε δίλνληαη ζηηο ΣΟΣΔΔ ρξνληθνί ζπληειεζηέο ρξήζεο πεηαζκάησλ Β) δε δίλεηαη ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθνξνπνηεκέλνπ ζπληειεζηή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ πεηάζκαηνο Γεληθά ε ινγηθή απηή ηε ζηηγκή είλαη λα κε ιακβάλνπκε ππόςε ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιεη ζην θηίξην δηαθνξνπνηεκέλν πξνθίι ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ην ρξήζηε

2 ΘΕΜΑ 2 : ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΚΣΗΡΗΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ ΣΧΝ 50 m2 ΕΡΩΣΗΗ : Απαηηείηαη κειέηε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, όηαλ ζε νηθόπεδν αλεγείξνληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αλεμάξηεηα θηίξηα, αιιά θαλέλα δελ είλαη κεγαιύηεξν από 50 m 2? Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Μέρξη ζηηγκήο ν ΓΟΚ αληηκεησπίδεη μερσξηζηά κε επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηα κηθξά θηίξηα (δηαηάμεηο γηα ρακειά θηίξηα) αθόκε θαη αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο από απηά κέζα ζε έλα νηθόπεδν. Δπίζεο ε απηνηέιεηα ηνπ θάζε θηίζκαηνο δελ ράλεηαη ιόγσ ηνπ όηη πξνβιέπεηαη ε αλέγεξζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αλεμάξηεηνπ θηίζκαηνο <50ηκ κέζα ζε έλα νηθόπεδν θαη ε κε απαίηεζε γηα πιήξεηο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο ηεο απιόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ελόο θηίζκαηνο <50ηκ. Δπίζεο ζα κπνξνύζε αληί γηα κηα εληαία άδεηα λα βγνπλ δηαδνρηθέο άδεηεο γηα πξνζζήθεο θηηζκάησλ <50ηκ θαη ζε θακία από απηέο λα κελ ρξεηάδεηαη ΚΔΝΑΚ. Θα είρακε έηζη ην γεγνλόο ησλ δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ίδηα θαηαζθεπή εάλ αθνινπζνύζακε δηαθνξεηηθή ηαθηηθή ζηελ έθδνζε ηεο Ο.Α. Θεσξώ ινηπόλ όηη γηα θάζε αλεμάξηεην θηίξην <50ηκ δελ πξέπεη λα ρξεηάδεηαη ΚΔΝΑΚ.

3 ΘΕΜΑ 3 : ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Ο ΚΔΝΑΚ ςεθίζηεθε (δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ) ζηηο 9 Απξηιίνπ ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη) ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.5825 (Έγθξηζε ΚΔΝΑΚ), νξίδεηαη όπσο είλαη γλσζηό όηη "ε όια ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηίξηα, είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα", εθηόο από ην ζέκα πνπ ζπδεηήζακε θαη αθνξνύζε ην όηη (θαη ζύκθσλα κε ην ΓΟΚ) ην θιηκαθνζηάζην κπνξεί θαη λα κελ θηάζεη ζην δώκα (κεδνλέηεο 4νπ-5νπ νξόθνπ), άξα δελ ππάξρεη θνηλόρξεζηνο επηζθέςηκνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ειηαθώλ. ην Ν.3851 (Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο), ν νπνίνο ςεθίζηεθε ζηηο 4 Θνπλίνπ 2010 (κεηαγελέζηεξνο) πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. ηνπ άξζξνπ 10 νηη : " 3.ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3661/2008 πξνζηίζεληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο : 3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηηζη τορήγηζης οικοδομικής άδειας μεηά ηην είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα...". ΕΡΩΣΗΗ : Μήπσο αλ ε άδεηα θαηαηεζεί πξηλ ηηο , μεκπεξδεύνπκε κε απηό? Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν. 3851/2010 ΆΡΘΡΟ ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3661/2008 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο: "3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ηελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60% Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο «ην θιηκαθνζηάζην κπνξεί θαη λα κελ θηάζεη ζην δώκα (κεδνλέηεο 4νπ-5νπ νξόθνπ), άξα δελ ππάξρεη θνηλόρξεζηνο επηζθέςηκνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ειηαθώλ» Κνηλόρξεζηνο ρώξνο ππάξρεη. Οθείιεη ινηπόλ λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε θαη λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί αιιά θαη λα είλαη επηζθέςηκνο κε θάπνηνλ ηξόπν. Μπνξεί πρ λα πξνβιεθζεί κηα θαηαπαθηή όπσο γίλεηαη ζηηο ζηέγεο ή θάηη άιιν. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη απόιεμε θιηκαθνζηαζίνπ κηαο θαη ε πξόζβαζε αθνξά κόλν έιεγρν θαη ζπληήξεζε. Σν ίδην ηζρύεη ζήκεξα θαη γηα ηηο θεληξηθέο θεξαίεο ηειεόξαζεο ζηα ίδηα κε πξνζβάζηκα δώκαηα.

4 ΘΕΜΑ 4 : πζηήκαηα αληηζηάζκηζεο ΕΡΩΣΗΗ : πζηήκαηα αληηζηάζκηζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεξηθώλ θνξηίσλ (ζει5338 ΦΔΚ ΚΔΝΑΚ). Έλαο ιέβεηαο κε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο; Έλαο ιέβεηαο κε πνιπβάζκην θαπζηήξα; Γύν ιέβεηεο: Όια ηα παξαπάλσ; Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Με ηνλ όξν αληηζηάζκηζε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε λεξό σο κέζν κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο, ελλννύκε ηε ιεηηνπξγία ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο ηνπ ζεξκνύ λεξνύ αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.

5 ΘΕΜΑ 5 : Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζε λεόδκεηα θηίξηα (αξ.15, παξ.2.1 ΦΔΚ ΚΔΝΑΚ) «αλάζεζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο ηνπ θηηξίνπ ζηνλ Δ.Δ. θαηόπηλ πξόζθιεζεο από ηνλ ηδηνθηήηε/δηαρεηξηζηή». ΕΡΩΣΗΗ : Πόηε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θιήζεο ηνπ Δ.Δ. ν ηδηνθηήηεο θαη ηη ζπλέπεηεο έρεη αλ δελ ηνλ θαιέζεη θαη πνηνο ειέγρεη ηε κε θιήζε ηνπ Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν (ΦΕΚ 89/Α/2008) άξζξν 6 Άξζξν 6 Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο Μόιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Καηά ηελ πώιεζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηώλ Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Σν λεόδκεην θηίξην εάλ δελ θαιέζεη ελεξγεηαθό επηζεσξεηή κε ηελ ιήμε ησλ εξγαζηώλ αλέγεξζεο θαη εάλ ην πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα εθδνζεί δελ θαηαηάζζεη ην θηίξην ζηελ θαηεγνξία πνπ δειώζεθε κε ηελ εγθεθξηκέλε ελεξγεηαθή κειέηε, ηόηε ην θηίξην ραξαθηεξίδεηαη σο απζαίξεην θαη δελ ηζρύεη πηα ε νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα. Γίλεηαη επίζεο δηνξία ελόο ρξόλνπ ώζηε λα πξνβεί ν ηδηνθηήηεο ζηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. Γελ έρεη μεθαζαξηζηεί εάλ ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ρσξίο ην ΠΔΑ αιιά πηζαλόλ λα είλαη απαξαίηεηε πξώηα ε έθδνζή ηνπ.

6 Κάζε πόηε γίλεηαη ε επηζεώξεζε ιεβήησλ θπζηθνύ αεξίνπ κε ηζρύ κηθξόηεξε ησλ 100kW (άξζξν 16 ΚΔΝΑΚ); Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν (ΦΕΚ 89/Α/2008) "Αξζξν 7 Δπηζεώξεζε ιεβήησλ 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηελεξγείηαη από ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο επηζεώξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαύζηκα, σο εμήο: α) ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ από είθνζη (20) έσο θαη εθαηό (100) kw, β) ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ αλώηεξε ησλ εθαηό (100) kw θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην θαύζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξύζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 2. Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο παιαηόηεξεο ησλ δεθαπέληε (15) εηώλ θαη κε ιέβεηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο αλώηεξεο ησλ είθνζη (20) kw επηζεσξνύληαη, ζην ζύλνιν ηνπο, από ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο κία κόλν θνξά, ζε ρξόλν θαη κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηπρόλ επηβαιιόκελε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο." *** Σν άξζξν 7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/

7 ΘΕΜΑ 6: ΝΟΜΟΘΕΘΑ (Ελεξγεηαθέο Επηζεσξήζεηο) ΦΔΚ 407/ , άξζξν 2 (Πεδίν εθαξκνγήο), παξάγξαθνο 3 : "... Γηα ηελ πεξίπησζε θηηξίσλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο απόθαζεο, αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο νινθιεξώλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο δελ ηζρύεη ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ, πέξαλ ησλ πεξηπηώζεσλ αγνξαπσιεζίαο ή κίζζσζεο" ΕΡΩΣΗΗ : Γηα ηα θηίξηα ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο, εάλ απηά βξίζθνληαη ζηελ θάζε ησλ ηνηρνδνκώλ ή ησλ επηρξηζκάησλ, ή ηέινο πάλησλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο, θαη ρξεηαζηεί λα γίλεη αγνξαπσιεζία (άξα ζπκβόιαην) πώο ζα γίλεη επηζεώξεζε θαη ηη πηζηνπνηεηηθό ζα εθδνζεί? Ζκεξνκελία: 21/12/2010 Απάληεζε από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Δθόζνλ ην θηίξην ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν όηαλ έρεη ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο ηόηε Α) Αλ ε αγνξαπσιεζία γίλεη αθνύ νινθιεξσζεί (αθνύ ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο) ζην θηίξην ζα πξέπεη λα γίλεη ελεξγεηαθή επηζεώξεζε, έηζη ώζηε ην πηζηνπνηεηηθό λα ζπλνδεύεη ην ζπκβόιαην πώιεζεο Β) Αλ ε αγνξαπσιεζία γίλεη πξνηνύ νινθιεξσζεί ην θηίξην ηόηε δε ζα αθνξά θηίξην αιιά ππόζρεζε νινθιήξσζεο θηηξίνπ θαη δελ απαηηεί ελεξγεηαθό πηζηνπνηεηηθό. Γ) Αλ απηό ζηε ζπλέρεηα κεηαπσιεζεί ε ελνηθηαζηεί από ηνλ αγνξαζηή, ηόηε εθείλνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ε θηίξηα όκσο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη κπεη κεηά ηελ 1/10/10 θαη γίλεη πώιεζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηόηε θαη πάιη ε πώιεζε δε ζα αθνξά θηίξην αιιά ππόζρεζε θηηξίνπ θαη ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πξηλ ηε ζύλδεζε ηνπ θηηξίνπ ζηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Αζήλα, 4 Οθησβξίνπ 2010 Αξ. Πξση.: νηθ ΑΓΑ: 4ΗΚΟ-Λ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΚΕΝΑΚ-1 Γ. Διεσκρινήζεις για ηις Ενεργειακές Επιθεωρήζεις και ηο Πιζηοποιηηικό Ενεργειακής Απόδοζης (ΠΕΑ) 1. Ζ έθδνζε ΠΔΑ απαηηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λένπ θηηξίνπ ή ηε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3661/2008, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θειύθνπο (ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ, παινπηλάθσλ, ρξσκαηηζκνί), ηελ ηνπνζέηεζε όισλ ησλ πδξαπιηθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ξεπκαηνδόηεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην ΠΕΑ εθδίδεηαη θαη πξνζθνκίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί ην αθίλεην.

8 Γελ έρνπλ δνζεί όκσο αθόκε δηεπθξηλήζεηο ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο πσο αθξηβώο ζα ην ρεηξίδνληαη θαη ηη ζα αλαγξάθνπλ ζηα ζπκβόιαηα.

9 Ζκεξνκελία: 26/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Αζήλα, 22 Δεθεκβξίνπ 2010 Αξ. Πξωη.: νη θ ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Ο 4. Υποτρέωζη έκδοζης πιζηοποιηηικού ενεργειακής απόδοζης (ΠΕΑ) (άρθρα 14 και 15 ηοσ ΚΕΝΑΚ) 4.1. Από 9 Ιανοσαρίοσ 2011 είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ΠΕΑ ζηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο: - Σε πεξίπηωζε αγνξάο-πώιεζεο θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί ε δηθαηνπξαμία θαη λα ππνγξαθνύλ ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα. - Σε πεξίπηωζε νέων ζσμβάζεων μίζθωζης [θαη όρη αλαλέωζεο πθηζηάκελωλ ζπκβάζεωλ κίζζωζεο] ενιαίων κηιρίων άλω ηωλ 50 η.κ., όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ θαη ρξήζεωλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3661/2010 (άξζξν 3 παξ. 4). Σηελ πεξίπηωζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίωλ, ην νπνίν κειεηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζύκθωλα κε ηνλ ΚΕΝΑΚ, ε νινθιήξωζε ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ζην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ ΠΕΑ ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνύ [ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάηωζε ηνπ θηηξίνπ] καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ, θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή πωιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξηζζεί ην ηίκεκα πώιεζεο θαη λα εμνθιεζεί ην αθίλεην Από 9 Ιοσλίοσ 2011 είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ΠΕΑ θαηά ηε λέα κίζζωζε ημημάηων κηιρίων, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη απνηεινύλ απηνηειείο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο Σε πεξίπηωζε θηηξίνπ, πνπ κειεηήζεθε ζύκθωλα κε ηνλ ΚΕΝΑΚ, αιιά δελ απνπεξαηώζεθε ζην ζύλνιν ηνπ (δειαδή εκηηειέο θηίξην), ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ δηελεξγείηαη αθνξά ζην ηκήκα πνπ έρεη απνπεξαηωζεί θαη ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΕΝΑΚ. Μεηά ηελ νξηζηηθή απνπεξάηωζε ηνπ θηηξίνπ ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε δηελεξγείηαη γηα ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ.

10 ΘΕΜΑ 7: ΕΝΕΡΓΕΘΑΚΗ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ Ν. 3661/08 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΑΡΘΡΟ 10 ΣΟΤ Ν. 3851/10 Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Δ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΦΟΟΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΔ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ. Ζ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΠΔΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟΝ ΚΤΡΗΟ Ζ ΣΟΤ ΤΓΚΤΡΙΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΣΑ ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΔΚΑΣΟΤ. ΕΡΩΣΗΗ : ΔΗΜΑΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΝΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ Δ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ 15 ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΚΑΗ ΘΔΛΧ ΑΠΟ 9/1/2011 ΝΑ ΠΟΤΛΖΧ-ΜΔΣΑΒΗΒΑΧ ΣΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΜΟΤ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ 14 ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΣΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΑΦΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΑ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΒΟΤΝ ΣΖΝ ΓΑΠΑΝΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΔΚΓΟΖ ΣΟΤ ΠΔΑ ΓΗΑ ΟΛΟ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟΤ. ΠΧ ΔΝΔΡΓΧ ΔΓΧ ΑΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΒΑΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ? Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν. 3851/2010 ΆΡΘΡΟ Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3661/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "4. Ζ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α`) θαη ηδηνθηεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ.1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α`) βαζίδεηαη είηε ζε κεκνλσκέλεο πηζηνπνηήζεηο ησλ νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ είηε ζε θνηλή πηζηνπνίεζε νιόθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλόρξεζηα ζπζηήκαηα. Ζ δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ βαξύλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θύξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιόθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο εθάζηνπ."

11 ΘΕΜΑ 8: ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ ΡΘΖΘΚΗ ΑΝΑΚΑΘΝΘΗ ΕΡΩΣΗΗ : Ζ άδεηα πξσηνθνιιήζεθε ζηηο Πξόθεηηαη γηα έλα δηώξνθν θηίξην ζε ζπλνηθία ησλ Σξηθάισλ πνπ ήηαλ εθηόο ζρεδίνπ όηαλ θαηαζθεπάζηεθε θαη ηώξα είλαη εληόο. Σν ηζόγεην είλαη θιεηζηό γθαξάδ θαη ν όξνθνο είλαη θαηνηθία, από 124 κ2 ην θαζέλα. Ο πειάηεο ζέιεη λα θάλεη αιιαγή ρξήζεο ηνπ γθαξάδ ζε θαηνηθία, ελώ ηνλ όξνθν δε ζα ηνλ πεηξάμεη. Δμσηεξηθά ζα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο(ζα πξνζηεζνύλ θάπνηα αλνίγκαηα, ζα βγνπλ νη γθαξαδόπνξηεο γηα λα κπεη ηνίρνο θηι),ελώ, εζσηεξηθά ζα γίλνπλ πξνθαλώο αιιαγέο ζηε δηαξξύζκηζε. Λακβάλνληαο ππ όςηλ ηελ εγθύθιην πνπ αλαθέξεη γηα αιιαγή ρξήζεο θηηξίνπ ζην ζύλνιό ηνπ αλαξσηηέκαη αλ απαηηείηαη ε κειέηε. Δπίζεο αλ ζεσξεζεί ε αιιαγή δηαξξύζκηζεο, πνπ ζα γίλεη, αλαθαίληζε, ζα ήζεια λα μέξσ αλ ηζρύεη θάηη αληίζηνηρν κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ζρεηηθά κε ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ. Αλ όρη ηόηε ζπγθξίλσ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο αλαθαίληζεο κε ηελ αμία όινπ ηνπ θηηξίνπ γηα λα δσ αλ πξόθεηηαη γηα ξηδηθή αλαθαίληζε? Έηζη έρεη ε θαηάζηαζε. Πεξηκέλσ ηελ άπνςή ζαο. Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο ύκθσλα κε ηελ δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ έσο ζήκεξα ε αιιαγή ρξήζεο πξέπεη λα αθνξά ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ γηα λα ρξεηάδεηαη ΜΔΑ νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη ελεξγεηαθή κειέηε. Όκσο ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη εθηεηακέλεο εξγαζίεο ζην εζσηεξηθνύ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζίγνπξα ραξαθηεξίδνληαη σο αλαθαίληζε (θαηαζθεπάδεηαη από ηελ αξρή όιν ην εζσηεξηθό) αιιά επηπιένλ γίλνληαη θαη εθηεηακέλεο κεηαηξνπέο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. αθώο θαη ζα πξέπεη ινηπόλ λα αλαιπζεί ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ εξγαζηώλ θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ αμία όινπ ηνπ θηηξίνπ γηα λα απνθαζηζηεί εαλ ζέιεη ή όρη ΜΔΑ. Πηζαλνινγώ κε βάζε ηελ πεξηγξαθή όηη ζα ρξεηαζηεί νπσζδήπνηε κηαο θαη νη παξεκβάζεηο αθνξνύλ ζρεδόλ ην 40% ηνπ θηηξίνπ.

12 ΕΡΩΣΗΕΘ ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΕΡΩΣΗΗ : Ση πεξηέρνπλ νη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) γηα ηνλ ΚΔΝΑΚ ; Σν πξόηππν ISO θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ. ηε ρώξα καο, νη ηερληθέο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ πξνζαξκόδνπλ θαη εμεηδηθεύνπλ ην πξόηππν ζηα ειιεληθά θιηκαηηθά θαη θηηξηαθά δεδνκέλα. Οη Σερληθέο Οδεγίεο ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) αθνξνύλ ζηα πξόηππα ηόζν ησλ κειεηώλ, όζν θαη ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηηξίσλ, εγθξίζεθαλ από ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ Αξηζ. νηθ /ΦΔΚ Β απόθαζε θαη ηίζεληαη ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή από ηελ 01/10/2010 σο εμήο: - ΣΟΣΕΕ /2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο» - ΣΟΣΕΕ /2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ» - ΣΟΣΕΕ /2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ» ΣΟΣΕΕ /2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ»

13 Ζ παιηά κειέηε ζεξκνκόλσζεο θαηαξγείηαη ή εθαξκόδεηαη ππό ζπλζήθεο ; Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ αληηθαζηζηά ηε κειέηε ζεξκνκόλσζεο, αθνύ νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζε όηη αθνξά ην θηηξηαθό θέιπθνο ηνπ ππό κειέηε θηηξίνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο γηα όια ηα θηίξηα πνπ ππάγνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, αληηθαζίζηαηαη ε κειέηε ζεξκνκόλσζεο θαη εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά ν λένο ελεξγεηαθόο θαλνληζκόο. Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΚΔΝΑΚ, παξάγξαθνο 1.4. Γηα ηα ππόινηπα θηίξηα, πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο ΣΟΣΔΔ /2010 δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ελεξγεηαθνύ θαλνληζκνύ, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη εθαξκνγή ηεο κειέηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο, αιιά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν ΚΔΝΑΚ. Παξαδείγκαηα θηηξίσλ πνπ εμαηξνύληαη από ηνλ ΚΔΝΑΚ ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν είλαη θηίξηα εκβαδνύ κηθξόηεξνπ από 50 m2, κλεκεία θαη εηδηθά θηίξηα όπσο λανί θιπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηόζν νη ππνινγηζκνί ηεο κειέηεο, όζν θαη ησλ ακνηβώλ γίλνληαη θαηά ηα γλσζηά.

14 Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ ; ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΚΔΝΑΚ, δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ έρνπλ όζνη είραλ ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ Μειέηεο Θεξκνκόλσζεο. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Ακνηβή γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ 1. Ζ ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελσλ ακνηβώλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ Πίλαθα Γ.1, δίλεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο Γ.1: Ακνηβέο γηα κειέηε ελεξγεηαθήοαπόδνζεο θηηξίνπ Δπηθάλεηα δαπέδνπθηηξίνπ (Α) Πνζνζηό επί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Α 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.κ. 18% 2. Γηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ έρνπλ νη λνκηκνπνηνύκελνη, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, λα ππνγξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Δθ ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε έρνπλ όζνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ζε θάπνηα από ηηο αξρηηεθηνληθέο ή Ζ/Μ κειέηεο ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ θαη όρη κόλν ηεο ζεξκνκόλσζεο.

15 Πνπ κπνξώ λα βξσ ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) ; Όπνηνο ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα παξαγγείιεη ηηο ΣΟΣΔΔ από ηελ ηζηνζειίδα (site) ηνπ ΣΔΔ

16 Πσο ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ ; ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελσλ ακνηβώλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δίλεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηθάλεηα δαπέδνπ θηηξίνπ (Α) Πνζνζηό επί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Α 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.κ. 18% Γηα ην ιόγν απηό, ζην πξόγξακκα Ακνηβώλ Μεραληθώλ, πξνζηέζεθαλ 2 θύξηεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην δεδνκέλα ηνπ ΣΔΔ νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα θηίξηα < = 5000 η.κ. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα θηίξηα > 5000 η.κ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ θύξηεο εξγαζίεο είλαη νη εμήο: Κηίξην, Κέιπθνο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζε Απνρέηεπζε Καύζηκν Αέξην Τπνζηαζκόο Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία Θέξκαλζε Κιηκαηηζκόο Αλπςσηηθά πζηήκαηα Λνηπέο Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Τγξαέξην

17 Πώο ζα γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζα γίλεηαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.Δπ.Δλ.) ηνπ ΤΠΔΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηώλεηαη όηη είλαη ζύκθσλν κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ.

18 Πξέπεη νπσζδήπνηε λα αγνξαζηεί ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ; Ζ αγνξά ηνπ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ είλαη ππνρξεσηηθή, δηόηη ην επίζεκν (πηζηνπνηεκέλν) ΠΔΑ παξάγεηαη ΜΟΝΟ από ην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Γηα ηελ ελεξγεηαθή ΜΔΛΔΣΖ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ) ινγηζκηθό ηεο αγνξάο.

19 ε ηί ρξεζηκεύεη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ; Σν ινγηζκηθό απηό αλαπηύρζεθε από ην ΣΔΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηεξίσλ.

20 Σί δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζην Λνγηζκηθό Μειέηεο ηνπ ΣΔΔ θαη ην Λνγηζκηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ; Ζ ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ησλ δύν πξνγξακκάησλ είλαη ε ίδηα, κε ηε δηαθνξά όηη ην πξόγξακκα ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο πεξηιακβάλεη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Δπίζεο ζην πξόγξακκα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο θάπνηα ζηνηρεία (πρ είδνο θνπθσκάησλ) δε δίλνληαη πηλαθνπνηεκέλα όπσο ζην ινγηζκηθό ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο

21 Πώο ζα ζπλεξγάδεηαη ην Λνγηζκηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ κε ηα Λνγηζκηθά ηεο αγνξάο; πγθεθξηκέλα, ηα Λνγηζκηθά ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηνύλ π.ρ. αλαιπηηθό ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ U (U factors), αλαιπηηθό ππνινγηζκό ησλ ζθηάζεσλ, έιεγρν ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ κέγηζην επηηξεπόκελν από ηνλ λέν θαλνληζκό, απηόκαην ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ γηα ηα πζηήκαηα Θέξκαλζεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Εεζηνύ Νεξνύ, παξάγνπλ ηηο ηειηθέο εθηππώζεηο (layout) ηεο Δλεξγεηαθήο Μειέηεο καδί κε ηα ρέδηα, όπσο αθξηβώο απαηηνύληαη γηα ππνβνιή. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Σν ινγηζκηθό επηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ είλαη ην ΜΟΝΟ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ θαη έθδνζε ελεξγεηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ. Σα ινγηζκηθά ηεο αγνξάο απιά δηεπθνιύλνπλ ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ.

22 Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ ζέξκαλζεο (Μειέηεο Θέξκαλζεο) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ; Παξόιν πνπ ηα δύν πξνγξάκκαηα κνηξάδνληαη θνηλέο βηβιηνζήθεο (δνκηθά πιηθά, δνκηθά ζηνηρεία, θιηκαηηθά δεδνκέλα) αζρνινύληαη κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα όπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα Παξάδεηγκα 1 (TiSoft) Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ Q ζε ΚWh π.ρ. γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πνπ γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε Αζήλα (Διιεληθό) είλαη ζe = 10.3 C. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ είλαη ε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο θαη ν έιεγρνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Αληίζεηα, ηα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ππνινγίδνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ Φ ζε ΚW ρξεζηκνπνηώληαο ηελ δπζκελέζηεξε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πνπ γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε Αζήλα (Διιεληθό) είλαη ζe = 3.0 C. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ ζέξκαλζεο είλαη λα δηαζηαζηνινγήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε (ιέβεηαο, ζεξκαληηθά ζώκαηα, ζσιήλεο) θαη πξνθαλώο λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηηκέο U ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Σόζν ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ όζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ειέγρνληαη αλ ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο κειέηεο έρνπλ U < Umax όπνπ Umax = 0.5 W/(m² K) γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ζηελ Κιηκαηηθή δώλε Β. Παξάδεηγκα 2 (TiSoft) Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζέξκαλζεο Q γηα θάζε δώλε θαη ζην ηέινο γηα όιν ην θηίξην. Γελ αζρνινύληαη ηη γίλεηαη ζε θάζε δσκάηην ηνπ θηηξίνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κεηξώληαη εμσηεξηθά. Σα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ππνινγίδνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο θάζε δσκαηίνπ Φ π.ρ Κνηηώλαο, αιόλη ζε θάζε δώλε (δηακέξηζκα) γηα λα κπνξνύλ λα δηαζηαζηνινγήζνπλ ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. Οη δηαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κεηξώληαη εζσηεξηθά.

23 ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο πξσηνγελνύο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο ιακβάλνπκε ππόςε κόλν ΘΦΚ, ΕΝΥ θαη Φσηηζκό; θαηαλαιώζεηο ηνπ ηύπνπ PCs, server room ζπλππνινγίδνληαη; Ζ ΣΟΣΔΔ ζηνλ πίλαθα 2.8 νξίδεη γηα γξαθεία Δηεξνρξνληζκέλε ηζρύο εμνπιηζκνύ Φ int,a /A f = 4.5 W/m² θαη κέζν ζπληειεζηή ιεηηνπξγίαο f App = 0.30 ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαηαλαιώζεηο ηνπ ηύπνπ PCs, server room. Γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ, νη παξάκεηξνη γηα ηνπο ρξήζηεο ελνίθνπο θαη ηνλ εμνπιηζκό νξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ Ο ππνινγηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ θεξδώλ από αλζξώπνπο θαη ζπζθεπέο πεξηγξάθεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. Παξάδεηγκα 1 (TiSoft) Γίδνληαη : Θεξκόηεηα κεηαβνιηζκνύ = q people = 80 W/person Ππθλόηεηα αλζξώπσλ = ξ people = 5 persons/100m² πληειεζηήο παξνπζίαο = f Occ = 0,75 Δπηθάλεηα δώλεο = Α f = 168,00 m² Τπνινγίδνληαη : Ζ ζεξκηθή ηζρύο πνπ εθιύνπλ νη άλζξσπνη Φ int,oc = 80 (5/100) 0,75 168,00 = 504W Σν ζεξκηθόο θέξδνο από αλζξώπνπο ηνλ Ηαλνπάξην Q int,oc = (504/1000) = 375 kwh = 375/168,00 = 2,23 kwh/m² Παξάδεηγκα 2 (TiSoft) Γίδνληαη :

24 Δηεξνρξνληζκέλε ζεξκηθή ηζρύο ζπζθεπώλ αλά m² = Φ int,a = 2,00 W/m² πληειεζηήο ρξήζεο = f App = 0,75 Δπηθάλεηα δώλεο = Α f = 168,00 m² Τπνινγίδνληαη : Ζ ζεξκηθή ηζρύο πνπ εθιύνπλ νη ζπζθεπέο Φ int,α = 2,00 0,75 168,00 = 252 W Σν ζεξκηθόο θέξδνο από ζπζθεπέο ηνλ Ηαλνπάξην Q int,a = (252/1000) = 187,5 kwh = 187,5/168 = 1,116 kwh/m² Σα παξαπάλσ πνζά ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ Δζσηεξηθώλ ζεξκηθώλ θεξδώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην έρνπκε: Θεξκηθά θέξδε από αλζξώπνπο = 2,23 kwh/m² Θεξκηθά θέξδε από ζπζθεπέο = 1,116 kwh/m² Θεξκηθά θέξδε από θσηηζηηθά = 1,78 kwh/m² ύλνιν ,126 kwh/m²

25 Πόζνη θαη πνηνη κεραληθνί ππνγξάθνπλ ηελ Δλεξγεηαθή κειέηε; ύκθσλα κε ηελ παξ. Α.14 ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ Σελ ππνγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν κεραληθνί. Δθηηκνύκε όηη ν έλαο ππνρξεσηηθά είλαη Αξρηηέθηνλαο θαη ν δεύηεξνο ππνρξεσηηθά Μεραλνιόγνο. Ζ ακνηβή ηεο κειέηεο θαηαλέκεηαη ζηνπο ζπλππνγξάθνληεο Μεραληθνύο. Σα πνζνζηά ζα θαζνξηζηνύλ ζύληνκα από ην ΣΔΔ. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Μέρξηο ζηηγκήο κπνξεί ε ΜΔΑ λα ππνγξαθεί από νπνηνδήπνηε ζπλδηαζκό κεραληθώλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ. Πρ Μεραλνιόγνο & Ζιεθηξνιόγνο, Σνπνγξάθνο & Πνιηηηθόο, Σνπνγξάθνο & Ζιεθξνιόγνο θιπ. Αξθεί νη παξαπάλσ κεραληθνί λα έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηηο κειέηεο ηεο ππν έθδνζε άδεηαο. Ζ ακνηβή ηεο κειέηεο είλαη κία θαη πξνο ην παξόλ κνηξάδεηαη ειέπζεξα κεηαμύ ησλ ζπλππνγξαθνλησλ ηεο ΜΔΑ ρσξίο πεξηνξηζκνύο. Αλακέλεηαη δηεπθξηληζε γηα ηηο ακνηβέο θαη ην ζπλδηαζκό ησλ εηδηθνηήησλ.

26 Πώο γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ; Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο κε ην ινγηζκηθό ηεο αγνξάο, ην πξόγξακκα ζάο εμάγεη όιν ην έξγν ζαο ζε αξρείν XML ην νπνίν κπνξεί λα εηζαρζεί ζην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θαη κόλν, ελώ γηα εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ινγηζκηθά, πνπ αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

27 Πώο κπνξώ λα γίλσ ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο; Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο είλαη ην θπζηθό πξόζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή/θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ, ην νπνίν έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή πξνο ηνύην άδεηα. Ο ππνςήθηνο Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ πξνζόληα: 1. Να είλαη Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο, κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ) ή Πηπρηνύρνο Μεραληθόο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή κεραληθόο πνπ έρεη απνθηήζεη αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζηε ρώξα καο θαη εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 2. Να παξαθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 3. Να ζπκκεηέρεη επηηπρώο ζηηο εμεηάζεηο. 4. λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή/θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία, ζε ζέκαηα κειέηεο ή/θαη επίβιεςεο ή/θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ.

28 ρεηηθά κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ Σν ΣΔΔ αλέπηπμε έλα εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ. Σν εηδηθό ινγηζκηθό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (ΔΑΑ), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ). Σελ ηειηθή έθδνζε ζα κπνξεί λα ηελ πξνκεζεπηεί από ην ΣΔΔ ν θάζε ελδηαθεξόκελνο καδί κε ηηο ΣΟΣΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θαη κόλν, ελώ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ινγηζκηθά, πνπ αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ηερληθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίνπ ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ. ΗΜΕΘΩΗ Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίνπ ην ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ. ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ, ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ην ζρεηηθό ινγηζκηθό από ην ΣΔΔ. Οη εηαηξείεο ηερληθνύ ινγηζκηθνύ ΓΔΝ δηαλέκνπλ ην εηδηθό ινγηζκηθό.

29 Γεσγξαθηθό πιάηνο Δίλαη ζε κνίξεο ην Γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Πόιεο. Θπκίδνπκε όηη ν Ηζεκεξηλόο έρεη Γ.Πιάηνο 0 deg, ν βόξεηνο πόινο +90 deg θαη ν Νόηηνο Πόινο -90 deg Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Γσλία γεσγξαθηθνύ πιάηνπο, θ, ελόο ζεκείνπ πάλσ ζηε γε νλνκάδεηαη ε γσλία ηνπ ηόμνπ ηνπ κεζεκβξηλνύ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ ηζεκεξηλνύ θαη ηνπ παξάιιεινπ ηνπ ηόπνπ απηνύ. Θεσξείηαη ζεηηθή γηα ην βόξεην εκηζθαίξην θαη αξλεηηθή γηα ην λόηην εκηζθαίξην. Ζ ηηκή ηνπ Γεσγξαθηθνύ πιάηνπο δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Ζ ζέζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ςπθηηθώλ θνξηίσλ από παινζηάζηα, πνπ θαηά θαλόλα απνηειεί θαη ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Φπθηηθνύ Φνξηίνπ ηνπ Κηηξίνπ.

30 Γεσγξαθηθό Μήθνο Δίλαη ζε κνίξεο ην Γεσγξαθηθό Μήθνο ηεο Πόιεο πάλσ ζηε γήηλε ζθαίξα. ε ζπλδπαζκό κε ην Γεσγξαθηθό Πιάηνο νξίδεη απόιπηα ηελ Θέζε ηεο Πόιεο πάλσ ζηελ θαίξα ηεο Γήο. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Γεσγξαθηθό κήθνο, L, ην νπνίν είλαη ε γσλία ηνπ ηόμνπ ηνπ ηζεκεξηλνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ηνπ πξώηνπ κεζεκβξηλνύ (Greenwich) κε ηνλ κεζεκβξηλό ηνπ ηόπνπ απηνύ. Ζ ηηκή ηνπ Γεσγξαθηθνύ κήθνπο δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Θπκίδνπκε όηη γεσγξαθηθό κήθνο=0 έρεη ε πόιε Greenwich ζηελ Αγγιία, αλαηνιηθά ηνπ Greenwich ην γεσγξαθηθό κήθνο είλαη ζεηηθό ελώ δπηηθά ηνπ Greenwich είλαη αξλεηηθό.

31 Τςόκεηξν Δίλαη ζε m ην πςόκεηξν από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο πνπ βξίζθεηαη ε πόιε. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Σν πςόκεηξν δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Υξεζηκνπνηείηαη από ην πξόγξακκα γηα ηελ δηόξζσζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ αέξα θαηά ηνπο Φπρξνκεηξηθνύο ππνινγηζκνύο.

32 Ώξα Ζώλεο (Time Zone) Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Ώξα δώλεο είλαη ν ηνπηθόο ρξόλνο ζηνλ νπνίν είλαη επίζεκα ζπληνληζκέλα ηα ξνιόγηα ζε κηα πεξηνρή. Αληηζηνηρεί ζηνλ ειηαθό ρξόλν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ standard κεζεκβξηλνύ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί θάζε πεξηνρή. Γηα ηελ ΔΛΛΑΓΑ είλαη -2 θαη αληηζηνηρεί ζηνλ κεζεκβξηλό 30ν EAST. Ζ γε είλαη ρσξηζκέλε ζε 24 κεζεκβξηλνύο νη νπνίνη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά γεσγξαθηθό κήθνο Ζ αιεζήο ειηαθή ώξα θάζε κεζεκβξηλνύ θαζνξίδεη θαη ηελ ηνπηθή σξνινγηαθή ώξα (ώξα δώλεο) ηελ νπνία θαηά ζπλζήθε αθνινπζνύλ θαη όιεο νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ισξίδα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν κεζεκβξηλό θαη εθηείλεηαη ζε γεσγξαθηθά κήθε πεξίπνπ +(-) από ην κεζεκβξηλό απηό. εκεηώλεηαη όηη απηόο ν γεληθόο θαλόλαο ησλ +(-) ζπρλά θαηαζηξαηεγείηαη πξνθεηκέλνπ όιεο νη πεξηνρέο κηαο ρώξαο λα έρνπλ θαηά ην δπλαηό ηελ ίδηα σξνινγηαθή ώξα. Γηα ηελ Διιάδα ε ηνπηθή σξνινγηαθή ώξα θαζνξίδεηαη από ην κεζεκβξηλό πνπ έρεη γεσγξαθηθό κήθνο Ζ αθόινπζε εμίζσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ν αιεζήο ειηαθόο ρξόλνο από ηνλ ηνπηθό σξνινγηαθό ρξόλν. min t s t z E4 L st L loc deg όπνπ Δ= εμίζσζε ηνπ ρξόλνπ L st = γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ κεζεκβξηλνύ από ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ν ηνπηθόο σξνινγηαθόο ρξόλνο L loc = γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ ηόπνπ Ζ επηινγή + ή έρεη λα θάλεη κε ην εκηζθαίξην ζην νπνίν βξηζθόκαζηε. Αλ βξηζθόκαζηε ζην δπηηθό εκηζθαίξην ηόηε ηζρύεη ην (+), αλ βξηζθόκαζηε ζην Αλαηνιηθό εκηζθαίξην, όπσο εκείο, ηζρύεη ην (-). Σειηθά ώξα δώλεο είλαη απηή πνπ δείρλνπλ ηα ξνιόγηα καο

33 Ση ινγηζκηθό ρξεηάδνκαη γηα κειέηε θαη ηη γηα επηζεώξεζε; Αλ θάλεηε κόλν επηζεώξεζε ηόηε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ζα κπνξνύζε λα ζαο θαιύςεη αθνύ ν ζθνπόο ηνπ είλαη λα θαηαηάμεη ελεξγεηαθά ην θηίξην. Γηα ηε ζύληαμε κηα νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε πνιενδνκία απαηηείηαη - εθηόο από ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε - πιήξεο ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο. Σα ηεύρε ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ: Γεληθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (δηεύζπλζε, αξ. άδεηαο, ηδηνθηήηεο θιπ.) Σνπνγξαθηθό ή/θαη ζθαξίθεκα Φσηνγξαθίεο ηνπ θηηξίνπ Πεξηγξαθή ηνπ θειύθνπο (δνκηθά ζηνηρεία, δνκηθά πιηθά, αλνίγκαηα, ζεξκνγέθπξεο, ζθίαζηξα) Θεξκηθέο δώλεο, αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί απαηηνύκελεο θαη θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο αλά δώλε θαη ζπγθεληξσηηθά γηα όιν ην θηίξην πζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, ςύμε, ΕΝΥ, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θσηνβαιηατθα) Δλεξγεηαθόο ππνινγηζκόο θηηξίνπ αλαθνξάο θαξηθήκαηα όςεσλ θαη θαηόςεηο Τπελζπκίδεηαη όηη νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο πνπ απαηηνύληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο δελ εθηεινύληαη από ην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΔΔ.

34 Ση ηεύρε απαηηεί ε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο; Ζ κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, εθηόο από ην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) απαηηεί θαη κία ζεηξά από άιια ηεύρε πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο θαη παξνπζηάδνπλ ζθαξηθήκαηα όςεσλ. Από: Γξακπαο Ησάλλεο Τπάξρεη ην ηεύρνο ησλ ζρεδίσλ, ην ηεύρνο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο, ην ηεύρνο ησλ αλαιπηηθώλ ππνινγηζκώλ θαη ην ηεύρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο. Σν ηη πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε ηεύρνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά κέζα ζηνλ ΚΔΝΑΚ

35 ε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ: Παίξλεηε κόλν ηε ζεξκηθή θαηαλάισζε θαη ηελ πνιιαπιαζηάδεηε κε ηνλ παξάγνληα (1.05) πξσηνγελνύο ελέξγεηαο. Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα; (TiSoft) Βήκα 1 Τπνινγίδνπκε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε Q gen,h θάζε κήλα ζε kwh/m². Σνλ Ηαλνπάξην βξήθακε Q gen,h = 3.20 kwh/m² Έρνπκε επηιέμεη όηη ε ζέξκαλζε ζα γίλεη κε Φπζηθό αέξην νπόηε ε παξαγόκελε ελέξγεηα θαπζίκνπ είλαη Q fuel,h = 3.20 kwh/m² Βήκα 2 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q fuel,h κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε πξσηνγελή ελέξγεηα f prim = 1.05 γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη ε Q prim = = 3.36 kwh/m² Βήκα 3 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q prim κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε kgco ² f CO2 = kgco ² /kwh γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη νη εθιπόκελνη ξύπνη CO ² Δ CO² = = 0.66 kgco ² /m² Βήκα 4 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q prim κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε Mνλάδα Mέηξεζεο θαπζίκνπ (Μ.Μ = m³) f unit = m³/mj γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη ε θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ U fuel = = 0.32 m³/m² Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ιακβάλνληαη από ηνλ πίλαθα Β.1 ηνπ ΚΔΝΑΚ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ

Διαδικαςία Επιθεώρηςησ Λεβήτων & Εγκαταςτάςεων Θέρμανςησ ΑΝΑΓΚΗ ΘΕΠΙΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΕΠΙΘΕΩΡΗΕΩΝ Στότος Δλαξκόληζε ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 2002/91/ΔΚ (Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε Κηηξίσλ) κε ηνλ Νόμο 3661 (Μέηξα γηα κείσζε Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο ησλ Κηηξίσλ).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα».

Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή ζην ινγηζκηθό, ν ρξήζηεο επηιέγεη «Σπλέρεηα». Ομάδα Εξοικονόμηζηρ Ενέπγειαρ Ινζηιηούηο Επεςνών Πεπιβάλλονηορ & Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ - Εθνικό Αζηεποζκοπείο Αθηνών Ζ πξώηε νζόλε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηέρεη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθαξκνγή. Γηα ηελ εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων

Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Ανώηαηο Τετνολογικό Δκπαιδεσηικό Ίδρσμα Γσηικής Μακεδονίας Βεληίωζη ενεργειακής απόδοζης σπαρτόνηων δημοζίων κηιρίων Promotion of Energy Efficiency in Buildings and Protection of the Environment ΔΙζήγηζη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις μεταβιβάσεις, τις αγοραπωλησίες και γενικά σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Χρήσιμες Ερωτο-Απαντήσεις για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1. Ποια αλλαγή έχει επέλθει από 21.9.2011 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66

Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες. Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Kώδικες 15, 16, 17, 60, 61, 62, 63, 64 και 66 Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες Οη Διαηιμήζεις Εμπορικής Χρήζες εθαξκόδνληαη ζηηο θαηεγνξίεο θαηαλαισηώλ ησλ νπνίσλ ε νηθνλνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα