ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή? Πνηά ε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνπθώκαηνο όηαλ ην ξνιό είλαη αλνηθηό θαη πνηά όηαλ είλαη θιεηζηό? Ζκεξνκελία: 21/12/2010 Απάληεζε από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Μέζα ζηελ ΣΟΣΔΔ δίλεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ U ηνπ θνπθώκαηνο κε πέηαζκα (παηδνύξηα, ξνιό θιπ). Δπίζεο ζην ISO δίλεηαη κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην δηαθνξνπνηεκέλν U ησλ θνπθώκαησλ θαηά ηε ρξήζε πεηαζκάησλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 24ώξνπ ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ρξνληθνύ ζπληειεζηή. Χζηόζν ζηελ παξνύζα θάζε γηα ηελ εθπόλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο θαη ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο δε ιακβάλεηαη ππόςε ε ρξήζε πεηάζκαηνο δεδνκέλνπ όηη: Α) δε δίλνληαη ζηηο ΣΟΣΔΔ ρξνληθνί ζπληειεζηέο ρξήζεο πεηαζκάησλ Β) δε δίλεηαη ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθνξνπνηεκέλνπ ζπληειεζηή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ πεηάζκαηνο Γεληθά ε ινγηθή απηή ηε ζηηγκή είλαη λα κε ιακβάλνπκε ππόςε ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιεη ζην θηίξην δηαθνξνπνηεκέλν πξνθίι ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ην ρξήζηε

2 ΘΕΜΑ 2 : ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΚΣΗΡΗΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ ΣΧΝ 50 m2 ΕΡΩΣΗΗ : Απαηηείηαη κειέηε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, όηαλ ζε νηθόπεδν αλεγείξνληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αλεμάξηεηα θηίξηα, αιιά θαλέλα δελ είλαη κεγαιύηεξν από 50 m 2? Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Μέρξη ζηηγκήο ν ΓΟΚ αληηκεησπίδεη μερσξηζηά κε επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηα κηθξά θηίξηα (δηαηάμεηο γηα ρακειά θηίξηα) αθόκε θαη αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο από απηά κέζα ζε έλα νηθόπεδν. Δπίζεο ε απηνηέιεηα ηνπ θάζε θηίζκαηνο δελ ράλεηαη ιόγσ ηνπ όηη πξνβιέπεηαη ε αλέγεξζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αλεμάξηεηνπ θηίζκαηνο <50ηκ κέζα ζε έλα νηθόπεδν θαη ε κε απαίηεζε γηα πιήξεηο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο ηεο απιόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ελόο θηίζκαηνο <50ηκ. Δπίζεο ζα κπνξνύζε αληί γηα κηα εληαία άδεηα λα βγνπλ δηαδνρηθέο άδεηεο γηα πξνζζήθεο θηηζκάησλ <50ηκ θαη ζε θακία από απηέο λα κελ ρξεηάδεηαη ΚΔΝΑΚ. Θα είρακε έηζη ην γεγνλόο ησλ δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ίδηα θαηαζθεπή εάλ αθνινπζνύζακε δηαθνξεηηθή ηαθηηθή ζηελ έθδνζε ηεο Ο.Α. Θεσξώ ινηπόλ όηη γηα θάζε αλεμάξηεην θηίξην <50ηκ δελ πξέπεη λα ρξεηάδεηαη ΚΔΝΑΚ.

3 ΘΕΜΑ 3 : ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Ο ΚΔΝΑΚ ςεθίζηεθε (δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ) ζηηο 9 Απξηιίνπ ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη) ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.5825 (Έγθξηζε ΚΔΝΑΚ), νξίδεηαη όπσο είλαη γλσζηό όηη "ε όια ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηίξηα, είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα", εθηόο από ην ζέκα πνπ ζπδεηήζακε θαη αθνξνύζε ην όηη (θαη ζύκθσλα κε ην ΓΟΚ) ην θιηκαθνζηάζην κπνξεί θαη λα κελ θηάζεη ζην δώκα (κεδνλέηεο 4νπ-5νπ νξόθνπ), άξα δελ ππάξρεη θνηλόρξεζηνο επηζθέςηκνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ειηαθώλ. ην Ν.3851 (Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο), ν νπνίνο ςεθίζηεθε ζηηο 4 Θνπλίνπ 2010 (κεηαγελέζηεξνο) πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. ηνπ άξζξνπ 10 νηη : " 3.ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3661/2008 πξνζηίζεληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο : 3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηηζη τορήγηζης οικοδομικής άδειας μεηά ηην είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα...". ΕΡΩΣΗΗ : Μήπσο αλ ε άδεηα θαηαηεζεί πξηλ ηηο , μεκπεξδεύνπκε κε απηό? Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν. 3851/2010 ΆΡΘΡΟ ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3661/2008 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο: "3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ηελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60% Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο «ην θιηκαθνζηάζην κπνξεί θαη λα κελ θηάζεη ζην δώκα (κεδνλέηεο 4νπ-5νπ νξόθνπ), άξα δελ ππάξρεη θνηλόρξεζηνο επηζθέςηκνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ειηαθώλ» Κνηλόρξεζηνο ρώξνο ππάξρεη. Οθείιεη ινηπόλ λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε θαη λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί αιιά θαη λα είλαη επηζθέςηκνο κε θάπνηνλ ηξόπν. Μπνξεί πρ λα πξνβιεθζεί κηα θαηαπαθηή όπσο γίλεηαη ζηηο ζηέγεο ή θάηη άιιν. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη απόιεμε θιηκαθνζηαζίνπ κηαο θαη ε πξόζβαζε αθνξά κόλν έιεγρν θαη ζπληήξεζε. Σν ίδην ηζρύεη ζήκεξα θαη γηα ηηο θεληξηθέο θεξαίεο ηειεόξαζεο ζηα ίδηα κε πξνζβάζηκα δώκαηα.

4 ΘΕΜΑ 4 : πζηήκαηα αληηζηάζκηζεο ΕΡΩΣΗΗ : πζηήκαηα αληηζηάζκηζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεξηθώλ θνξηίσλ (ζει5338 ΦΔΚ ΚΔΝΑΚ). Έλαο ιέβεηαο κε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο; Έλαο ιέβεηαο κε πνιπβάζκην θαπζηήξα; Γύν ιέβεηεο: Όια ηα παξαπάλσ; Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Με ηνλ όξν αληηζηάζκηζε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε λεξό σο κέζν κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο, ελλννύκε ηε ιεηηνπξγία ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο ηνπ ζεξκνύ λεξνύ αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.

5 ΘΕΜΑ 5 : Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζε λεόδκεηα θηίξηα (αξ.15, παξ.2.1 ΦΔΚ ΚΔΝΑΚ) «αλάζεζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο ηνπ θηηξίνπ ζηνλ Δ.Δ. θαηόπηλ πξόζθιεζεο από ηνλ ηδηνθηήηε/δηαρεηξηζηή». ΕΡΩΣΗΗ : Πόηε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θιήζεο ηνπ Δ.Δ. ν ηδηνθηήηεο θαη ηη ζπλέπεηεο έρεη αλ δελ ηνλ θαιέζεη θαη πνηνο ειέγρεη ηε κε θιήζε ηνπ Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν (ΦΕΚ 89/Α/2008) άξζξν 6 Άξζξν 6 Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο Μόιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Καηά ηελ πώιεζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηώλ Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Σν λεόδκεην θηίξην εάλ δελ θαιέζεη ελεξγεηαθό επηζεσξεηή κε ηελ ιήμε ησλ εξγαζηώλ αλέγεξζεο θαη εάλ ην πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα εθδνζεί δελ θαηαηάζζεη ην θηίξην ζηελ θαηεγνξία πνπ δειώζεθε κε ηελ εγθεθξηκέλε ελεξγεηαθή κειέηε, ηόηε ην θηίξην ραξαθηεξίδεηαη σο απζαίξεην θαη δελ ηζρύεη πηα ε νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα. Γίλεηαη επίζεο δηνξία ελόο ρξόλνπ ώζηε λα πξνβεί ν ηδηνθηήηεο ζηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. Γελ έρεη μεθαζαξηζηεί εάλ ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ρσξίο ην ΠΔΑ αιιά πηζαλόλ λα είλαη απαξαίηεηε πξώηα ε έθδνζή ηνπ.

6 Κάζε πόηε γίλεηαη ε επηζεώξεζε ιεβήησλ θπζηθνύ αεξίνπ κε ηζρύ κηθξόηεξε ησλ 100kW (άξζξν 16 ΚΔΝΑΚ); Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν (ΦΕΚ 89/Α/2008) "Αξζξν 7 Δπηζεώξεζε ιεβήησλ 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηελεξγείηαη από ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο επηζεώξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαύζηκα, σο εμήο: α) ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ από είθνζη (20) έσο θαη εθαηό (100) kw, β) ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ αλώηεξε ησλ εθαηό (100) kw θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην θαύζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξύζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 2. Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο παιαηόηεξεο ησλ δεθαπέληε (15) εηώλ θαη κε ιέβεηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο αλώηεξεο ησλ είθνζη (20) kw επηζεσξνύληαη, ζην ζύλνιν ηνπο, από ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο κία κόλν θνξά, ζε ρξόλν θαη κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηπρόλ επηβαιιόκελε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο." *** Σν άξζξν 7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/

7 ΘΕΜΑ 6: ΝΟΜΟΘΕΘΑ (Ελεξγεηαθέο Επηζεσξήζεηο) ΦΔΚ 407/ , άξζξν 2 (Πεδίν εθαξκνγήο), παξάγξαθνο 3 : "... Γηα ηελ πεξίπησζε θηηξίσλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο απόθαζεο, αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο νινθιεξώλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο δελ ηζρύεη ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ, πέξαλ ησλ πεξηπηώζεσλ αγνξαπσιεζίαο ή κίζζσζεο" ΕΡΩΣΗΗ : Γηα ηα θηίξηα ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο, εάλ απηά βξίζθνληαη ζηελ θάζε ησλ ηνηρνδνκώλ ή ησλ επηρξηζκάησλ, ή ηέινο πάλησλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο, θαη ρξεηαζηεί λα γίλεη αγνξαπσιεζία (άξα ζπκβόιαην) πώο ζα γίλεη επηζεώξεζε θαη ηη πηζηνπνηεηηθό ζα εθδνζεί? Ζκεξνκελία: 21/12/2010 Απάληεζε από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Δθόζνλ ην θηίξην ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν όηαλ έρεη ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο ηόηε Α) Αλ ε αγνξαπσιεζία γίλεη αθνύ νινθιεξσζεί (αθνύ ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο) ζην θηίξην ζα πξέπεη λα γίλεη ελεξγεηαθή επηζεώξεζε, έηζη ώζηε ην πηζηνπνηεηηθό λα ζπλνδεύεη ην ζπκβόιαην πώιεζεο Β) Αλ ε αγνξαπσιεζία γίλεη πξνηνύ νινθιεξσζεί ην θηίξην ηόηε δε ζα αθνξά θηίξην αιιά ππόζρεζε νινθιήξσζεο θηηξίνπ θαη δελ απαηηεί ελεξγεηαθό πηζηνπνηεηηθό. Γ) Αλ απηό ζηε ζπλέρεηα κεηαπσιεζεί ε ελνηθηαζηεί από ηνλ αγνξαζηή, ηόηε εθείλνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ε θηίξηα όκσο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη κπεη κεηά ηελ 1/10/10 θαη γίλεη πώιεζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηόηε θαη πάιη ε πώιεζε δε ζα αθνξά θηίξην αιιά ππόζρεζε θηηξίνπ θαη ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πξηλ ηε ζύλδεζε ηνπ θηηξίνπ ζηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Αζήλα, 4 Οθησβξίνπ 2010 Αξ. Πξση.: νηθ ΑΓΑ: 4ΗΚΟ-Λ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΚΕΝΑΚ-1 Γ. Διεσκρινήζεις για ηις Ενεργειακές Επιθεωρήζεις και ηο Πιζηοποιηηικό Ενεργειακής Απόδοζης (ΠΕΑ) 1. Ζ έθδνζε ΠΔΑ απαηηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λένπ θηηξίνπ ή ηε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3661/2008, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θειύθνπο (ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ, παινπηλάθσλ, ρξσκαηηζκνί), ηελ ηνπνζέηεζε όισλ ησλ πδξαπιηθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ξεπκαηνδόηεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην ΠΕΑ εθδίδεηαη θαη πξνζθνκίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί ην αθίλεην.

8 Γελ έρνπλ δνζεί όκσο αθόκε δηεπθξηλήζεηο ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο πσο αθξηβώο ζα ην ρεηξίδνληαη θαη ηη ζα αλαγξάθνπλ ζηα ζπκβόιαηα.

9 Ζκεξνκελία: 26/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Αζήλα, 22 Δεθεκβξίνπ 2010 Αξ. Πξωη.: νη θ ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Ο 4. Υποτρέωζη έκδοζης πιζηοποιηηικού ενεργειακής απόδοζης (ΠΕΑ) (άρθρα 14 και 15 ηοσ ΚΕΝΑΚ) 4.1. Από 9 Ιανοσαρίοσ 2011 είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ΠΕΑ ζηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο: - Σε πεξίπηωζε αγνξάο-πώιεζεο θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί ε δηθαηνπξαμία θαη λα ππνγξαθνύλ ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα. - Σε πεξίπηωζε νέων ζσμβάζεων μίζθωζης [θαη όρη αλαλέωζεο πθηζηάκελωλ ζπκβάζεωλ κίζζωζεο] ενιαίων κηιρίων άλω ηωλ 50 η.κ., όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ θαη ρξήζεωλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3661/2010 (άξζξν 3 παξ. 4). Σηελ πεξίπηωζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίωλ, ην νπνίν κειεηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζύκθωλα κε ηνλ ΚΕΝΑΚ, ε νινθιήξωζε ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ζην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ ΠΕΑ ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνύ [ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάηωζε ηνπ θηηξίνπ] καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ, θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή πωιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξηζζεί ην ηίκεκα πώιεζεο θαη λα εμνθιεζεί ην αθίλεην Από 9 Ιοσλίοσ 2011 είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ΠΕΑ θαηά ηε λέα κίζζωζε ημημάηων κηιρίων, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη απνηεινύλ απηνηειείο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο Σε πεξίπηωζε θηηξίνπ, πνπ κειεηήζεθε ζύκθωλα κε ηνλ ΚΕΝΑΚ, αιιά δελ απνπεξαηώζεθε ζην ζύλνιν ηνπ (δειαδή εκηηειέο θηίξην), ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ δηελεξγείηαη αθνξά ζην ηκήκα πνπ έρεη απνπεξαηωζεί θαη ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΕΝΑΚ. Μεηά ηελ νξηζηηθή απνπεξάηωζε ηνπ θηηξίνπ ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε δηελεξγείηαη γηα ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ.

10 ΘΕΜΑ 7: ΕΝΕΡΓΕΘΑΚΗ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ Ν. 3661/08 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΑΡΘΡΟ 10 ΣΟΤ Ν. 3851/10 Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Δ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΦΟΟΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΔ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ. Ζ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΠΔΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟΝ ΚΤΡΗΟ Ζ ΣΟΤ ΤΓΚΤΡΙΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΣΑ ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΔΚΑΣΟΤ. ΕΡΩΣΗΗ : ΔΗΜΑΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΝΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ Δ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ 15 ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΚΑΗ ΘΔΛΧ ΑΠΟ 9/1/2011 ΝΑ ΠΟΤΛΖΧ-ΜΔΣΑΒΗΒΑΧ ΣΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΜΟΤ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ 14 ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΣΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΑΦΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΑ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΒΟΤΝ ΣΖΝ ΓΑΠΑΝΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΔΚΓΟΖ ΣΟΤ ΠΔΑ ΓΗΑ ΟΛΟ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟΤ. ΠΧ ΔΝΔΡΓΧ ΔΓΧ ΑΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΒΑΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ? Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν. 3851/2010 ΆΡΘΡΟ Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3661/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "4. Ζ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α`) θαη ηδηνθηεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ.1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α`) βαζίδεηαη είηε ζε κεκνλσκέλεο πηζηνπνηήζεηο ησλ νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ είηε ζε θνηλή πηζηνπνίεζε νιόθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλόρξεζηα ζπζηήκαηα. Ζ δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ βαξύλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θύξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιόθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο εθάζηνπ."

11 ΘΕΜΑ 8: ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ ΡΘΖΘΚΗ ΑΝΑΚΑΘΝΘΗ ΕΡΩΣΗΗ : Ζ άδεηα πξσηνθνιιήζεθε ζηηο Πξόθεηηαη γηα έλα δηώξνθν θηίξην ζε ζπλνηθία ησλ Σξηθάισλ πνπ ήηαλ εθηόο ζρεδίνπ όηαλ θαηαζθεπάζηεθε θαη ηώξα είλαη εληόο. Σν ηζόγεην είλαη θιεηζηό γθαξάδ θαη ν όξνθνο είλαη θαηνηθία, από 124 κ2 ην θαζέλα. Ο πειάηεο ζέιεη λα θάλεη αιιαγή ρξήζεο ηνπ γθαξάδ ζε θαηνηθία, ελώ ηνλ όξνθν δε ζα ηνλ πεηξάμεη. Δμσηεξηθά ζα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο(ζα πξνζηεζνύλ θάπνηα αλνίγκαηα, ζα βγνπλ νη γθαξαδόπνξηεο γηα λα κπεη ηνίρνο θηι),ελώ, εζσηεξηθά ζα γίλνπλ πξνθαλώο αιιαγέο ζηε δηαξξύζκηζε. Λακβάλνληαο ππ όςηλ ηελ εγθύθιην πνπ αλαθέξεη γηα αιιαγή ρξήζεο θηηξίνπ ζην ζύλνιό ηνπ αλαξσηηέκαη αλ απαηηείηαη ε κειέηε. Δπίζεο αλ ζεσξεζεί ε αιιαγή δηαξξύζκηζεο, πνπ ζα γίλεη, αλαθαίληζε, ζα ήζεια λα μέξσ αλ ηζρύεη θάηη αληίζηνηρν κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ζρεηηθά κε ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ. Αλ όρη ηόηε ζπγθξίλσ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο αλαθαίληζεο κε ηελ αμία όινπ ηνπ θηηξίνπ γηα λα δσ αλ πξόθεηηαη γηα ξηδηθή αλαθαίληζε? Έηζη έρεη ε θαηάζηαζε. Πεξηκέλσ ηελ άπνςή ζαο. Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο ύκθσλα κε ηελ δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ έσο ζήκεξα ε αιιαγή ρξήζεο πξέπεη λα αθνξά ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ γηα λα ρξεηάδεηαη ΜΔΑ νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη ελεξγεηαθή κειέηε. Όκσο ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη εθηεηακέλεο εξγαζίεο ζην εζσηεξηθνύ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζίγνπξα ραξαθηεξίδνληαη σο αλαθαίληζε (θαηαζθεπάδεηαη από ηελ αξρή όιν ην εζσηεξηθό) αιιά επηπιένλ γίλνληαη θαη εθηεηακέλεο κεηαηξνπέο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. αθώο θαη ζα πξέπεη ινηπόλ λα αλαιπζεί ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ εξγαζηώλ θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ αμία όινπ ηνπ θηηξίνπ γηα λα απνθαζηζηεί εαλ ζέιεη ή όρη ΜΔΑ. Πηζαλνινγώ κε βάζε ηελ πεξηγξαθή όηη ζα ρξεηαζηεί νπσζδήπνηε κηαο θαη νη παξεκβάζεηο αθνξνύλ ζρεδόλ ην 40% ηνπ θηηξίνπ.

12 ΕΡΩΣΗΕΘ ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΕΡΩΣΗΗ : Ση πεξηέρνπλ νη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) γηα ηνλ ΚΔΝΑΚ ; Σν πξόηππν ISO θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ. ηε ρώξα καο, νη ηερληθέο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ πξνζαξκόδνπλ θαη εμεηδηθεύνπλ ην πξόηππν ζηα ειιεληθά θιηκαηηθά θαη θηηξηαθά δεδνκέλα. Οη Σερληθέο Οδεγίεο ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) αθνξνύλ ζηα πξόηππα ηόζν ησλ κειεηώλ, όζν θαη ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηηξίσλ, εγθξίζεθαλ από ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ Αξηζ. νηθ /ΦΔΚ Β απόθαζε θαη ηίζεληαη ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή από ηελ 01/10/2010 σο εμήο: - ΣΟΣΕΕ /2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο» - ΣΟΣΕΕ /2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ» - ΣΟΣΕΕ /2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ» ΣΟΣΕΕ /2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ»

13 Ζ παιηά κειέηε ζεξκνκόλσζεο θαηαξγείηαη ή εθαξκόδεηαη ππό ζπλζήθεο ; Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ αληηθαζηζηά ηε κειέηε ζεξκνκόλσζεο, αθνύ νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζε όηη αθνξά ην θηηξηαθό θέιπθνο ηνπ ππό κειέηε θηηξίνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο γηα όια ηα θηίξηα πνπ ππάγνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, αληηθαζίζηαηαη ε κειέηε ζεξκνκόλσζεο θαη εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά ν λένο ελεξγεηαθόο θαλνληζκόο. Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΚΔΝΑΚ, παξάγξαθνο 1.4. Γηα ηα ππόινηπα θηίξηα, πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο ΣΟΣΔΔ /2010 δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ελεξγεηαθνύ θαλνληζκνύ, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη εθαξκνγή ηεο κειέηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο, αιιά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν ΚΔΝΑΚ. Παξαδείγκαηα θηηξίσλ πνπ εμαηξνύληαη από ηνλ ΚΔΝΑΚ ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν είλαη θηίξηα εκβαδνύ κηθξόηεξνπ από 50 m2, κλεκεία θαη εηδηθά θηίξηα όπσο λανί θιπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηόζν νη ππνινγηζκνί ηεο κειέηεο, όζν θαη ησλ ακνηβώλ γίλνληαη θαηά ηα γλσζηά.

14 Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ ; ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΚΔΝΑΚ, δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ έρνπλ όζνη είραλ ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ Μειέηεο Θεξκνκόλσζεο. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Ακνηβή γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ 1. Ζ ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελσλ ακνηβώλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ Πίλαθα Γ.1, δίλεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο Γ.1: Ακνηβέο γηα κειέηε ελεξγεηαθήοαπόδνζεο θηηξίνπ Δπηθάλεηα δαπέδνπθηηξίνπ (Α) Πνζνζηό επί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Α 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.κ. 18% 2. Γηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ έρνπλ νη λνκηκνπνηνύκελνη, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, λα ππνγξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Δθ ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε έρνπλ όζνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ζε θάπνηα από ηηο αξρηηεθηνληθέο ή Ζ/Μ κειέηεο ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ θαη όρη κόλν ηεο ζεξκνκόλσζεο.

15 Πνπ κπνξώ λα βξσ ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) ; Όπνηνο ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα παξαγγείιεη ηηο ΣΟΣΔΔ από ηελ ηζηνζειίδα (site) ηνπ ΣΔΔ

16 Πσο ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ ; ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελσλ ακνηβώλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δίλεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηθάλεηα δαπέδνπ θηηξίνπ (Α) Πνζνζηό επί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Α 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.κ. 18% Γηα ην ιόγν απηό, ζην πξόγξακκα Ακνηβώλ Μεραληθώλ, πξνζηέζεθαλ 2 θύξηεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην δεδνκέλα ηνπ ΣΔΔ νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα θηίξηα < = 5000 η.κ. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα θηίξηα > 5000 η.κ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ θύξηεο εξγαζίεο είλαη νη εμήο: Κηίξην, Κέιπθνο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζε Απνρέηεπζε Καύζηκν Αέξην Τπνζηαζκόο Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία Θέξκαλζε Κιηκαηηζκόο Αλπςσηηθά πζηήκαηα Λνηπέο Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Τγξαέξην

17 Πώο ζα γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζα γίλεηαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.Δπ.Δλ.) ηνπ ΤΠΔΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηώλεηαη όηη είλαη ζύκθσλν κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ.

18 Πξέπεη νπσζδήπνηε λα αγνξαζηεί ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ; Ζ αγνξά ηνπ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ είλαη ππνρξεσηηθή, δηόηη ην επίζεκν (πηζηνπνηεκέλν) ΠΔΑ παξάγεηαη ΜΟΝΟ από ην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Γηα ηελ ελεξγεηαθή ΜΔΛΔΣΖ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ) ινγηζκηθό ηεο αγνξάο.

19 ε ηί ρξεζηκεύεη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ; Σν ινγηζκηθό απηό αλαπηύρζεθε από ην ΣΔΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηεξίσλ.

20 Σί δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζην Λνγηζκηθό Μειέηεο ηνπ ΣΔΔ θαη ην Λνγηζκηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ; Ζ ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ησλ δύν πξνγξακκάησλ είλαη ε ίδηα, κε ηε δηαθνξά όηη ην πξόγξακκα ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο πεξηιακβάλεη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Δπίζεο ζην πξόγξακκα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο θάπνηα ζηνηρεία (πρ είδνο θνπθσκάησλ) δε δίλνληαη πηλαθνπνηεκέλα όπσο ζην ινγηζκηθό ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο

21 Πώο ζα ζπλεξγάδεηαη ην Λνγηζκηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ κε ηα Λνγηζκηθά ηεο αγνξάο; πγθεθξηκέλα, ηα Λνγηζκηθά ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηνύλ π.ρ. αλαιπηηθό ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ U (U factors), αλαιπηηθό ππνινγηζκό ησλ ζθηάζεσλ, έιεγρν ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ κέγηζην επηηξεπόκελν από ηνλ λέν θαλνληζκό, απηόκαην ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ γηα ηα πζηήκαηα Θέξκαλζεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Εεζηνύ Νεξνύ, παξάγνπλ ηηο ηειηθέο εθηππώζεηο (layout) ηεο Δλεξγεηαθήο Μειέηεο καδί κε ηα ρέδηα, όπσο αθξηβώο απαηηνύληαη γηα ππνβνιή. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Σν ινγηζκηθό επηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ είλαη ην ΜΟΝΟ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ θαη έθδνζε ελεξγεηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ. Σα ινγηζκηθά ηεο αγνξάο απιά δηεπθνιύλνπλ ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ.

22 Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ ζέξκαλζεο (Μειέηεο Θέξκαλζεο) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ; Παξόιν πνπ ηα δύν πξνγξάκκαηα κνηξάδνληαη θνηλέο βηβιηνζήθεο (δνκηθά πιηθά, δνκηθά ζηνηρεία, θιηκαηηθά δεδνκέλα) αζρνινύληαη κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα όπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα Παξάδεηγκα 1 (TiSoft) Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ Q ζε ΚWh π.ρ. γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πνπ γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε Αζήλα (Διιεληθό) είλαη ζe = 10.3 C. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ είλαη ε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο θαη ν έιεγρνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Αληίζεηα, ηα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ππνινγίδνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ Φ ζε ΚW ρξεζηκνπνηώληαο ηελ δπζκελέζηεξε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πνπ γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε Αζήλα (Διιεληθό) είλαη ζe = 3.0 C. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ ζέξκαλζεο είλαη λα δηαζηαζηνινγήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε (ιέβεηαο, ζεξκαληηθά ζώκαηα, ζσιήλεο) θαη πξνθαλώο λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηηκέο U ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Σόζν ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ όζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ειέγρνληαη αλ ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο κειέηεο έρνπλ U < Umax όπνπ Umax = 0.5 W/(m² K) γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ζηελ Κιηκαηηθή δώλε Β. Παξάδεηγκα 2 (TiSoft) Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζέξκαλζεο Q γηα θάζε δώλε θαη ζην ηέινο γηα όιν ην θηίξην. Γελ αζρνινύληαη ηη γίλεηαη ζε θάζε δσκάηην ηνπ θηηξίνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κεηξώληαη εμσηεξηθά. Σα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ππνινγίδνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο θάζε δσκαηίνπ Φ π.ρ Κνηηώλαο, αιόλη ζε θάζε δώλε (δηακέξηζκα) γηα λα κπνξνύλ λα δηαζηαζηνινγήζνπλ ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. Οη δηαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κεηξώληαη εζσηεξηθά.

23 ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο πξσηνγελνύο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο ιακβάλνπκε ππόςε κόλν ΘΦΚ, ΕΝΥ θαη Φσηηζκό; θαηαλαιώζεηο ηνπ ηύπνπ PCs, server room ζπλππνινγίδνληαη; Ζ ΣΟΣΔΔ ζηνλ πίλαθα 2.8 νξίδεη γηα γξαθεία Δηεξνρξνληζκέλε ηζρύο εμνπιηζκνύ Φ int,a /A f = 4.5 W/m² θαη κέζν ζπληειεζηή ιεηηνπξγίαο f App = 0.30 ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαηαλαιώζεηο ηνπ ηύπνπ PCs, server room. Γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ, νη παξάκεηξνη γηα ηνπο ρξήζηεο ελνίθνπο θαη ηνλ εμνπιηζκό νξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ Ο ππνινγηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ θεξδώλ από αλζξώπνπο θαη ζπζθεπέο πεξηγξάθεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. Παξάδεηγκα 1 (TiSoft) Γίδνληαη : Θεξκόηεηα κεηαβνιηζκνύ = q people = 80 W/person Ππθλόηεηα αλζξώπσλ = ξ people = 5 persons/100m² πληειεζηήο παξνπζίαο = f Occ = 0,75 Δπηθάλεηα δώλεο = Α f = 168,00 m² Τπνινγίδνληαη : Ζ ζεξκηθή ηζρύο πνπ εθιύνπλ νη άλζξσπνη Φ int,oc = 80 (5/100) 0,75 168,00 = 504W Σν ζεξκηθόο θέξδνο από αλζξώπνπο ηνλ Ηαλνπάξην Q int,oc = (504/1000) = 375 kwh = 375/168,00 = 2,23 kwh/m² Παξάδεηγκα 2 (TiSoft) Γίδνληαη :

24 Δηεξνρξνληζκέλε ζεξκηθή ηζρύο ζπζθεπώλ αλά m² = Φ int,a = 2,00 W/m² πληειεζηήο ρξήζεο = f App = 0,75 Δπηθάλεηα δώλεο = Α f = 168,00 m² Τπνινγίδνληαη : Ζ ζεξκηθή ηζρύο πνπ εθιύνπλ νη ζπζθεπέο Φ int,α = 2,00 0,75 168,00 = 252 W Σν ζεξκηθόο θέξδνο από ζπζθεπέο ηνλ Ηαλνπάξην Q int,a = (252/1000) = 187,5 kwh = 187,5/168 = 1,116 kwh/m² Σα παξαπάλσ πνζά ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ Δζσηεξηθώλ ζεξκηθώλ θεξδώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην έρνπκε: Θεξκηθά θέξδε από αλζξώπνπο = 2,23 kwh/m² Θεξκηθά θέξδε από ζπζθεπέο = 1,116 kwh/m² Θεξκηθά θέξδε από θσηηζηηθά = 1,78 kwh/m² ύλνιν ,126 kwh/m²

25 Πόζνη θαη πνηνη κεραληθνί ππνγξάθνπλ ηελ Δλεξγεηαθή κειέηε; ύκθσλα κε ηελ παξ. Α.14 ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ Σελ ππνγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν κεραληθνί. Δθηηκνύκε όηη ν έλαο ππνρξεσηηθά είλαη Αξρηηέθηνλαο θαη ν δεύηεξνο ππνρξεσηηθά Μεραλνιόγνο. Ζ ακνηβή ηεο κειέηεο θαηαλέκεηαη ζηνπο ζπλππνγξάθνληεο Μεραληθνύο. Σα πνζνζηά ζα θαζνξηζηνύλ ζύληνκα από ην ΣΔΔ. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Μέρξηο ζηηγκήο κπνξεί ε ΜΔΑ λα ππνγξαθεί από νπνηνδήπνηε ζπλδηαζκό κεραληθώλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ. Πρ Μεραλνιόγνο & Ζιεθηξνιόγνο, Σνπνγξάθνο & Πνιηηηθόο, Σνπνγξάθνο & Ζιεθξνιόγνο θιπ. Αξθεί νη παξαπάλσ κεραληθνί λα έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηηο κειέηεο ηεο ππν έθδνζε άδεηαο. Ζ ακνηβή ηεο κειέηεο είλαη κία θαη πξνο ην παξόλ κνηξάδεηαη ειέπζεξα κεηαμύ ησλ ζπλππνγξαθνλησλ ηεο ΜΔΑ ρσξίο πεξηνξηζκνύο. Αλακέλεηαη δηεπθξηληζε γηα ηηο ακνηβέο θαη ην ζπλδηαζκό ησλ εηδηθνηήησλ.

26 Πώο γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ; Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο κε ην ινγηζκηθό ηεο αγνξάο, ην πξόγξακκα ζάο εμάγεη όιν ην έξγν ζαο ζε αξρείν XML ην νπνίν κπνξεί λα εηζαρζεί ζην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θαη κόλν, ελώ γηα εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ινγηζκηθά, πνπ αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

27 Πώο κπνξώ λα γίλσ ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο; Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο είλαη ην θπζηθό πξόζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή/θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ, ην νπνίν έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή πξνο ηνύην άδεηα. Ο ππνςήθηνο Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ πξνζόληα: 1. Να είλαη Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο, κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ) ή Πηπρηνύρνο Μεραληθόο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή κεραληθόο πνπ έρεη απνθηήζεη αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζηε ρώξα καο θαη εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 2. Να παξαθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 3. Να ζπκκεηέρεη επηηπρώο ζηηο εμεηάζεηο. 4. λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή/θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία, ζε ζέκαηα κειέηεο ή/θαη επίβιεςεο ή/θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ.

28 ρεηηθά κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ Σν ΣΔΔ αλέπηπμε έλα εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ. Σν εηδηθό ινγηζκηθό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (ΔΑΑ), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ). Σελ ηειηθή έθδνζε ζα κπνξεί λα ηελ πξνκεζεπηεί από ην ΣΔΔ ν θάζε ελδηαθεξόκελνο καδί κε ηηο ΣΟΣΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θαη κόλν, ελώ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ινγηζκηθά, πνπ αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ηερληθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίνπ ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ. ΗΜΕΘΩΗ Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίνπ ην ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ. ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ, ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ην ζρεηηθό ινγηζκηθό από ην ΣΔΔ. Οη εηαηξείεο ηερληθνύ ινγηζκηθνύ ΓΔΝ δηαλέκνπλ ην εηδηθό ινγηζκηθό.

29 Γεσγξαθηθό πιάηνο Δίλαη ζε κνίξεο ην Γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Πόιεο. Θπκίδνπκε όηη ν Ηζεκεξηλόο έρεη Γ.Πιάηνο 0 deg, ν βόξεηνο πόινο +90 deg θαη ν Νόηηνο Πόινο -90 deg Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Γσλία γεσγξαθηθνύ πιάηνπο, θ, ελόο ζεκείνπ πάλσ ζηε γε νλνκάδεηαη ε γσλία ηνπ ηόμνπ ηνπ κεζεκβξηλνύ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ ηζεκεξηλνύ θαη ηνπ παξάιιεινπ ηνπ ηόπνπ απηνύ. Θεσξείηαη ζεηηθή γηα ην βόξεην εκηζθαίξην θαη αξλεηηθή γηα ην λόηην εκηζθαίξην. Ζ ηηκή ηνπ Γεσγξαθηθνύ πιάηνπο δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Ζ ζέζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ςπθηηθώλ θνξηίσλ από παινζηάζηα, πνπ θαηά θαλόλα απνηειεί θαη ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Φπθηηθνύ Φνξηίνπ ηνπ Κηηξίνπ.

30 Γεσγξαθηθό Μήθνο Δίλαη ζε κνίξεο ην Γεσγξαθηθό Μήθνο ηεο Πόιεο πάλσ ζηε γήηλε ζθαίξα. ε ζπλδπαζκό κε ην Γεσγξαθηθό Πιάηνο νξίδεη απόιπηα ηελ Θέζε ηεο Πόιεο πάλσ ζηελ θαίξα ηεο Γήο. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Γεσγξαθηθό κήθνο, L, ην νπνίν είλαη ε γσλία ηνπ ηόμνπ ηνπ ηζεκεξηλνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ηνπ πξώηνπ κεζεκβξηλνύ (Greenwich) κε ηνλ κεζεκβξηλό ηνπ ηόπνπ απηνύ. Ζ ηηκή ηνπ Γεσγξαθηθνύ κήθνπο δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Θπκίδνπκε όηη γεσγξαθηθό κήθνο=0 έρεη ε πόιε Greenwich ζηελ Αγγιία, αλαηνιηθά ηνπ Greenwich ην γεσγξαθηθό κήθνο είλαη ζεηηθό ελώ δπηηθά ηνπ Greenwich είλαη αξλεηηθό.

31 Τςόκεηξν Δίλαη ζε m ην πςόκεηξν από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο πνπ βξίζθεηαη ε πόιε. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Σν πςόκεηξν δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Υξεζηκνπνηείηαη από ην πξόγξακκα γηα ηελ δηόξζσζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ αέξα θαηά ηνπο Φπρξνκεηξηθνύο ππνινγηζκνύο.

32 Ώξα Ζώλεο (Time Zone) Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Ώξα δώλεο είλαη ν ηνπηθόο ρξόλνο ζηνλ νπνίν είλαη επίζεκα ζπληνληζκέλα ηα ξνιόγηα ζε κηα πεξηνρή. Αληηζηνηρεί ζηνλ ειηαθό ρξόλν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ standard κεζεκβξηλνύ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί θάζε πεξηνρή. Γηα ηελ ΔΛΛΑΓΑ είλαη -2 θαη αληηζηνηρεί ζηνλ κεζεκβξηλό 30ν EAST. Ζ γε είλαη ρσξηζκέλε ζε 24 κεζεκβξηλνύο νη νπνίνη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά γεσγξαθηθό κήθνο Ζ αιεζήο ειηαθή ώξα θάζε κεζεκβξηλνύ θαζνξίδεη θαη ηελ ηνπηθή σξνινγηαθή ώξα (ώξα δώλεο) ηελ νπνία θαηά ζπλζήθε αθνινπζνύλ θαη όιεο νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ισξίδα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν κεζεκβξηλό θαη εθηείλεηαη ζε γεσγξαθηθά κήθε πεξίπνπ +(-) από ην κεζεκβξηλό απηό. εκεηώλεηαη όηη απηόο ν γεληθόο θαλόλαο ησλ +(-) ζπρλά θαηαζηξαηεγείηαη πξνθεηκέλνπ όιεο νη πεξηνρέο κηαο ρώξαο λα έρνπλ θαηά ην δπλαηό ηελ ίδηα σξνινγηαθή ώξα. Γηα ηελ Διιάδα ε ηνπηθή σξνινγηαθή ώξα θαζνξίδεηαη από ην κεζεκβξηλό πνπ έρεη γεσγξαθηθό κήθνο Ζ αθόινπζε εμίζσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ν αιεζήο ειηαθόο ρξόλνο από ηνλ ηνπηθό σξνινγηαθό ρξόλν. min t s t z E4 L st L loc deg όπνπ Δ= εμίζσζε ηνπ ρξόλνπ L st = γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ κεζεκβξηλνύ από ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ν ηνπηθόο σξνινγηαθόο ρξόλνο L loc = γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ ηόπνπ Ζ επηινγή + ή έρεη λα θάλεη κε ην εκηζθαίξην ζην νπνίν βξηζθόκαζηε. Αλ βξηζθόκαζηε ζην δπηηθό εκηζθαίξην ηόηε ηζρύεη ην (+), αλ βξηζθόκαζηε ζην Αλαηνιηθό εκηζθαίξην, όπσο εκείο, ηζρύεη ην (-). Σειηθά ώξα δώλεο είλαη απηή πνπ δείρλνπλ ηα ξνιόγηα καο

33 Ση ινγηζκηθό ρξεηάδνκαη γηα κειέηε θαη ηη γηα επηζεώξεζε; Αλ θάλεηε κόλν επηζεώξεζε ηόηε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ζα κπνξνύζε λα ζαο θαιύςεη αθνύ ν ζθνπόο ηνπ είλαη λα θαηαηάμεη ελεξγεηαθά ην θηίξην. Γηα ηε ζύληαμε κηα νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε πνιενδνκία απαηηείηαη - εθηόο από ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε - πιήξεο ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο. Σα ηεύρε ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ: Γεληθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (δηεύζπλζε, αξ. άδεηαο, ηδηνθηήηεο θιπ.) Σνπνγξαθηθό ή/θαη ζθαξίθεκα Φσηνγξαθίεο ηνπ θηηξίνπ Πεξηγξαθή ηνπ θειύθνπο (δνκηθά ζηνηρεία, δνκηθά πιηθά, αλνίγκαηα, ζεξκνγέθπξεο, ζθίαζηξα) Θεξκηθέο δώλεο, αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί απαηηνύκελεο θαη θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο αλά δώλε θαη ζπγθεληξσηηθά γηα όιν ην θηίξην πζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, ςύμε, ΕΝΥ, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θσηνβαιηατθα) Δλεξγεηαθόο ππνινγηζκόο θηηξίνπ αλαθνξάο θαξηθήκαηα όςεσλ θαη θαηόςεηο Τπελζπκίδεηαη όηη νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο πνπ απαηηνύληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο δελ εθηεινύληαη από ην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΔΔ.

34 Ση ηεύρε απαηηεί ε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο; Ζ κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, εθηόο από ην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) απαηηεί θαη κία ζεηξά από άιια ηεύρε πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο θαη παξνπζηάδνπλ ζθαξηθήκαηα όςεσλ. Από: Γξακπαο Ησάλλεο Τπάξρεη ην ηεύρνο ησλ ζρεδίσλ, ην ηεύρνο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο, ην ηεύρνο ησλ αλαιπηηθώλ ππνινγηζκώλ θαη ην ηεύρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο. Σν ηη πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε ηεύρνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά κέζα ζηνλ ΚΔΝΑΚ

35 ε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ: Παίξλεηε κόλν ηε ζεξκηθή θαηαλάισζε θαη ηελ πνιιαπιαζηάδεηε κε ηνλ παξάγνληα (1.05) πξσηνγελνύο ελέξγεηαο. Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα; (TiSoft) Βήκα 1 Τπνινγίδνπκε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε Q gen,h θάζε κήλα ζε kwh/m². Σνλ Ηαλνπάξην βξήθακε Q gen,h = 3.20 kwh/m² Έρνπκε επηιέμεη όηη ε ζέξκαλζε ζα γίλεη κε Φπζηθό αέξην νπόηε ε παξαγόκελε ελέξγεηα θαπζίκνπ είλαη Q fuel,h = 3.20 kwh/m² Βήκα 2 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q fuel,h κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε πξσηνγελή ελέξγεηα f prim = 1.05 γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη ε Q prim = = 3.36 kwh/m² Βήκα 3 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q prim κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε kgco ² f CO2 = kgco ² /kwh γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη νη εθιπόκελνη ξύπνη CO ² Δ CO² = = 0.66 kgco ² /m² Βήκα 4 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q prim κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε Mνλάδα Mέηξεζεο θαπζίκνπ (Μ.Μ = m³) f unit = m³/mj γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη ε θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ U fuel = = 0.32 m³/m² Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ιακβάλνληαη από ηνλ πίλαθα Β.1 ηνπ ΚΔΝΑΚ

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ

Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκόο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ: Θεζκηθό πιαίζην θαη δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο ηνπ Χαράλαμπος Γ. Κοστρούλης, ΗΜ, Πρόεδρος Σσλλόγοσ Διπλ. Μητανολόγων Ηλεκτρολόγων Ανατ. Κρήτης Γεληθά Με ηνλ Καλνληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Σππνινγία Διιεληθώλ Κηηξίσλ Καηνηθίαο Γπλακηθό Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο E.Γ. Γαζθαιάθε, K. Γξνχηζα, Κ.Α. Μπαιαξάο,. Κνληνγηαλλίδεο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο Ηλζηηζηνύην Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 30-12-2010 ριθ.πρωτ.1518 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής πόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΚ) Σας διαβιβάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ)

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΤΓΡΔΤΔΧ ΚΑΙ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΧ ΠΡΧΣΔΤΟΤΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ ΑΡΙΘΜ. 3269 (ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟ) Ζ Eηαηξεία Τδξεύζεσο θαη Απνρεηεύζεσο Πξσηεπνύζεο (ΔΤΓΑΠ Α.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ»

Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο Πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε Θαη Οίθνλ» Αλάκεζα ζηηο εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζα βξείηε θαη αξρηθέο δηεπθξηλήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 4 ων ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ

Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Ενεπγειακή Επιθεώπηση και Σςντήπηση σςστημάτων κλιματισμού & ψύξηρ Γηώξγνο Μαξθνγηαλλάθεο Γηπι. Μεραλνιόγνο Δλεξγεηαθόο Μεραληθόο, Μ.Sc Τκήκα Κηηξίσλ Γεληθά Η δηαδηθαζία επηζεώξεζεο ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Λνγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΛΤΔΗ ΠΟΠΗ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φςζικόρ Πεπιβάλλονηορ, Διδικόρ Σεσνικόρ Δπιζηήμοναρ pdroutsa@meteo.noa.gr

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΕΧΙΝΑΙΩΝ Ράχες Φθιώτιδας 22380-31233 22380-31016 ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ. Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. ΔΣΗΙΑ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ Παπαχρήςτου Κων/νοσ Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ Τ.Ε. 2009 Οι φυσικοί πόροι, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούνταν για να εξυπηρετήσουν τις καθημερινές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΗΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθόο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκόδηνο : Μόξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα

Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Γνωρίζονηας ηην Παραδοζιακή Καηοικία τεδιάζοσμε ηην Καηοικία ηοσ ήμερα Κσλζηαληίλνο Καιέκεο M ed Δηδηθήο Αγσγήο Δζληθνύ & Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Δπηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΠΤΓΔ ΔΚΠ, Δπηκνξθσηήο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα