ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 : ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΚΟΤΦΧΜΑΣΟ/ΤΑΛΟΠΗΝΑΚΑ (ζπλνιηθόο) ΕΡΩΣΗΗ : Σί ζπκβαίλεη κε ην ι (άξα θαη ην U), όηαλ ζε θνύθσκα κε ζεξκνδηαθνπή, ηνπνζεηεζεί επάλσ από απηό ξνιό? Σν θνπηί έρεη ζεξκνδηαθνπή? Πνηά ε ζπλνιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θνπθώκαηνο όηαλ ην ξνιό είλαη αλνηθηό θαη πνηά όηαλ είλαη θιεηζηό? Ζκεξνκελία: 21/12/2010 Απάληεζε από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Μέζα ζηελ ΣΟΣΔΔ δίλεηαη κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ ζπλνιηθνύ U ηνπ θνπθώκαηνο κε πέηαζκα (παηδνύξηα, ξνιό θιπ). Δπίζεο ζην ISO δίλεηαη κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο ιακβάλνληαο ππόςε ην δηαθνξνπνηεκέλν U ησλ θνπθώκαησλ θαηά ηε ρξήζε πεηαζκάησλ γηα ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ 24ώξνπ ην νπνίν πξνζδηνξίδεηαη κε ηε ρξήζε ρξνληθνύ ζπληειεζηή. Χζηόζν ζηελ παξνύζα θάζε γηα ηελ εθπόλεζε ελεξγεηαθήο κειέηεο θαη ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο δε ιακβάλεηαη ππόςε ε ρξήζε πεηάζκαηνο δεδνκέλνπ όηη: Α) δε δίλνληαη ζηηο ΣΟΣΔΔ ρξνληθνί ζπληειεζηέο ρξήζεο πεηαζκάησλ Β) δε δίλεηαη ζην ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ ε δπλαηόηεηα ρξήζεο δηαθνξνπνηεκέλνπ ζπληειεζηή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ρξήζεο ηνπ πεηάζκαηνο Γεληθά ε ινγηθή απηή ηε ζηηγκή είλαη λα κε ιακβάλνπκε ππόςε ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηβάιεη ζην θηίξην δηαθνξνπνηεκέλν πξνθίι ιεηηνπξγίαο αλάινγα κε ην ρξήζηε

2 ΘΕΜΑ 2 : ΑΤΣΟΣΔΛΖ ΚΣΗΡΗΑ ΜΗΚΡΟΣΔΡΑ ΣΧΝ 50 m2 ΕΡΩΣΗΗ : Απαηηείηαη κειέηε ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, όηαλ ζε νηθόπεδν αλεγείξνληαη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο αλεμάξηεηα θηίξηα, αιιά θαλέλα δελ είλαη κεγαιύηεξν από 50 m 2? Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Μέρξη ζηηγκήο ν ΓΟΚ αληηκεησπίδεη μερσξηζηά κε επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηα κηθξά θηίξηα (δηαηάμεηο γηα ρακειά θηίξηα) αθόκε θαη αλ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο από απηά κέζα ζε έλα νηθόπεδν. Δπίζεο ε απηνηέιεηα ηνπ θάζε θηίζκαηνο δελ ράλεηαη ιόγσ ηνπ όηη πξνβιέπεηαη ε αλέγεξζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελόο αλεμάξηεηνπ θηίζκαηνο <50ηκ κέζα ζε έλα νηθόπεδν θαη ε κε απαίηεζε γηα πιήξεηο κειέηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο ηεο απιόηεηαο ηεο θαηαζθεπήο ελόο θηίζκαηνο <50ηκ. Δπίζεο ζα κπνξνύζε αληί γηα κηα εληαία άδεηα λα βγνπλ δηαδνρηθέο άδεηεο γηα πξνζζήθεο θηηζκάησλ <50ηκ θαη ζε θακία από απηέο λα κελ ρξεηάδεηαη ΚΔΝΑΚ. Θα είρακε έηζη ην γεγνλόο ησλ δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ίδηα θαηαζθεπή εάλ αθνινπζνύζακε δηαθνξεηηθή ηαθηηθή ζηελ έθδνζε ηεο Ο.Α. Θεσξώ ινηπόλ όηη γηα θάζε αλεμάξηεην θηίξην <50ηκ δελ πξέπεη λα ρξεηάδεηαη ΚΔΝΑΚ.

3 ΘΕΜΑ 3 : ΖΛΗΟΘΔΡΜΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Ο ΚΔΝΑΚ ςεθίζηεθε (δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ) ζηηο 9 Απξηιίνπ ύκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη) ηεο παξαγξάθνπ 3.1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.5825 (Έγθξηζε ΚΔΝΑΚ), νξίδεηαη όπσο είλαη γλσζηό όηη "ε όια ηα λέα ή ξηδηθά αλαθαηληδόκελα θηίξηα, είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα", εθηόο από ην ζέκα πνπ ζπδεηήζακε θαη αθνξνύζε ην όηη (θαη ζύκθσλα κε ην ΓΟΚ) ην θιηκαθνζηάζην κπνξεί θαη λα κελ θηάζεη ζην δώκα (κεδνλέηεο 4νπ-5νπ νξόθνπ), άξα δελ ππάξρεη θνηλόρξεζηνο επηζθέςηκνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ειηαθώλ. ην Ν.3851 (Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο), ν νπνίνο ςεθίζηεθε ζηηο 4 Θνπλίνπ 2010 (κεηαγελέζηεξνο) πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3. ηνπ άξζξνπ 10 νηη : " 3.ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3661/2008 πξνζηίζεληαη νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο : 3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηηζη τορήγηζης οικοδομικής άδειας μεηά ηην είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε ΕΝΥ από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα...". ΕΡΩΣΗΗ : Μήπσο αλ ε άδεηα θαηαηεζεί πξηλ ηηο , μεκπεξδεύνπκε κε απηό? Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν. 3851/2010 ΆΡΘΡΟ ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3661/2008 πξνζηίζεληαη παξάγξαθνη 3 θαη 4 σο εμήο: "3. ηα θηίξηα γηα ηα νπνία θαηαηίζεηαη ζηελ αξκόδηα Πνιενδνκηθή Τπεξεζία αίηεζε ρνξήγεζεο νηθνδνκηθήο άδεηαο κεηά ηελ είλαη ππνρξεσηηθή ε θάιπςε κέξνπο ησλ αλαγθώλ ζε δεζηό λεξό ρξήζεο από ειηνζεξκηθά ζπζηήκαηα. Σν ειάρηζην πνζνζηό ηνπ ειηαθνύ κεξηδίνπ ζε εηήζηα βάζε θαζνξίδεηαη ζε 60% Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο «ην θιηκαθνζηάζην κπνξεί θαη λα κελ θηάζεη ζην δώκα (κεδνλέηεο 4νπ-5νπ νξόθνπ), άξα δελ ππάξρεη θνηλόρξεζηνο επηζθέςηκνο ρώξνο γηα ηνπνζέηεζε ειηαθώλ» Κνηλόρξεζηνο ρώξνο ππάξρεη. Οθείιεη ινηπόλ λα ζρεδηαζηεί κε ηέηνηνλ ηξόπν ώζηε θαη λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ειηαθνί αιιά θαη λα είλαη επηζθέςηκνο κε θάπνηνλ ηξόπν. Μπνξεί πρ λα πξνβιεθζεί κηα θαηαπαθηή όπσο γίλεηαη ζηηο ζηέγεο ή θάηη άιιν. Γελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη απόιεμε θιηκαθνζηαζίνπ κηαο θαη ε πξόζβαζε αθνξά κόλν έιεγρν θαη ζπληήξεζε. Σν ίδην ηζρύεη ζήκεξα θαη γηα ηηο θεληξηθέο θεξαίεο ηειεόξαζεο ζηα ίδηα κε πξνζβάζηκα δώκαηα.

4 ΘΕΜΑ 4 : πζηήκαηα αληηζηάζκηζεο ΕΡΩΣΗΗ : πζηήκαηα αληηζηάζκηζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε κεξηθώλ θνξηίσλ (ζει5338 ΦΔΚ ΚΔΝΑΚ). Έλαο ιέβεηαο κε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο; Έλαο ιέβεηαο κε πνιπβάζκην θαπζηήξα; Γύν ιέβεηεο: Όια ηα παξαπάλσ; Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Με ηνλ όξν αληηζηάζκηζε, ζηηο εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο κε λεξό σο κέζν κεηαθνξάο ηεο ζεξκόηεηαο, ελλννύκε ηε ιεηηνπξγία ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο ηνπ ζεξκνύ λεξνύ αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο.

5 ΘΕΜΑ 5 : Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο Δλεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζε λεόδκεηα θηίξηα (αξ.15, παξ.2.1 ΦΔΚ ΚΔΝΑΚ) «αλάζεζε ηεο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο ηνπ θηηξίνπ ζηνλ Δ.Δ. θαηόπηλ πξόζθιεζεο από ηνλ ηδηνθηήηε/δηαρεηξηζηή». ΕΡΩΣΗΗ : Πόηε έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο θιήζεο ηνπ Δ.Δ. ν ηδηνθηήηεο θαη ηη ζπλέπεηεο έρεη αλ δελ ηνλ θαιέζεη θαη πνηνο ειέγρεη ηε κε θιήζε ηνπ Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν (ΦΕΚ 89/Α/2008) άξζξν 6 Άξζξν 6 Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο Μόιηο νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή λένπ θηηξίνπ ή ε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηάκελνπ θηηξίνπ θαηά ην άξζξν 5, ν ηδηνθηήηεο ππνρξενύηαη λα δεηήζεη ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Καηά ηελ πώιεζε ή ηε κίζζσζε θηηξίσλ δηαηίζεηαη από ηνλ ηδηνθηήηε ζηνλ αγνξαζηή ή ηνλ κηζζσηή απηώλ Πηζηνπνηεηηθό ελεξγεηαθήο απόδνζεο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνύκελσλ εδαθίσλ δελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ. Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Σν λεόδκεην θηίξην εάλ δελ θαιέζεη ελεξγεηαθό επηζεσξεηή κε ηελ ιήμε ησλ εξγαζηώλ αλέγεξζεο θαη εάλ ην πηζηνπνηεηηθό πνπ ζα εθδνζεί δελ θαηαηάζζεη ην θηίξην ζηελ θαηεγνξία πνπ δειώζεθε κε ηελ εγθεθξηκέλε ελεξγεηαθή κειέηε, ηόηε ην θηίξην ραξαθηεξίδεηαη σο απζαίξεην θαη δελ ηζρύεη πηα ε νηθνδνκηθή ηνπ άδεηα. Γίλεηαη επίζεο δηνξία ελόο ρξόλνπ ώζηε λα πξνβεί ν ηδηνθηήηεο ζηηο απαξαίηεηεο κεηαηξνπέο. Γελ έρεη μεθαζαξηζηεί εάλ ζα κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ρσξίο ην ΠΔΑ αιιά πηζαλόλ λα είλαη απαξαίηεηε πξώηα ε έθδνζή ηνπ.

6 Κάζε πόηε γίλεηαη ε επηζεώξεζε ιεβήησλ θπζηθνύ αεξίνπ κε ηζρύ κηθξόηεξε ησλ 100kW (άξζξν 16 ΚΔΝΑΚ); Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν (ΦΕΚ 89/Α/2008) "Αξζξν 7 Δπηζεώξεζε ιεβήησλ 1. Γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δηελεξγείηαη από ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο επηζεώξεζε ζηνπο ιέβεηεο θηηξίσλ πνπ ζεξκαίλνληαη κε ζπκβαηηθά νξπθηά θαύζηκα, σο εμήο: α) ηνπιάρηζηνλ θάζε πέληε (5) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ από είθνζη (20) έσο θαη εθαηό (100) kw, β) ηνπιάρηζηνλ θάζε δύν (2) έηε, ζηνπο ιέβεηεο κε ζπλνιηθή σθέιηκε νλνκαζηηθή ηζρύ αλώηεξε ησλ εθαηό (100) kw θαη, αλ απηνί ζεξκαίλνληαη κε αέξην θαύζηκν, ηνπιάρηζηνλ θάζε ηέζζεξα (4) έηε. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη δηαηππώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηε ξύζκηζε, ζπληήξεζε, επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ, εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν. 2. Δγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο παιαηόηεξεο ησλ δεθαπέληε (15) εηώλ θαη κε ιέβεηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο νλνκαζηηθήο ηζρύνο αλώηεξεο ησλ είθνζη (20) kw επηζεσξνύληαη, ζην ζύλνιν ηνπο, από ηνπο ελεξγεηαθνύο επηζεσξεηέο κία κόλν θνξά, ζε ρξόλν θαη κε δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζηνλ Καλνληζκό. Οη επηζεσξεηέο ζπληάζζνπλ έθζεζε, ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ιέβεηα θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη δηαηππώλνληαη νδεγίεο θαη ζπζηάζεηο γηα ηπρόλ επηβαιιόκελε αληηθαηάζηαζε ηνπ ιέβεηα, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη ελαιιαθηηθέο ιύζεηο." *** Σν άξζξν 7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ παξ.6 άξζξνπ 10 Ν.3851/2010,ΦΔΚ Α 85/

7 ΘΕΜΑ 6: ΝΟΜΟΘΕΘΑ (Ελεξγεηαθέο Επηζεσξήζεηο) ΦΔΚ 407/ , άξζξν 2 (Πεδίν εθαξκνγήο), παξάγξαθνο 3 : "... Γηα ηελ πεξίπησζε θηηξίσλ γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί νηθνδνκηθή άδεηα πξηλ από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο απόθαζεο, αιιά ε θαηαζθεπή ηνπο νινθιεξώλεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο δελ ηζρύεη ε ππνρξέσζε δηελέξγεηαο ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο θαη έθδνζεο ΠΔΑ, πέξαλ ησλ πεξηπηώζεσλ αγνξαπσιεζίαο ή κίζζσζεο" ΕΡΩΣΗΗ : Γηα ηα θηίξηα ηεο πην πάλσ πεξίπησζεο, εάλ απηά βξίζθνληαη ζηελ θάζε ησλ ηνηρνδνκώλ ή ησλ επηρξηζκάησλ, ή ηέινο πάλησλ ζε νπνηαδήπνηε θάζε πξν ηεο νινθιήξσζεο ηεο θαηαζθεπήο, θαη ρξεηαζηεί λα γίλεη αγνξαπσιεζία (άξα ζπκβόιαην) πώο ζα γίλεη επηζεώξεζε θαη ηη πηζηνπνηεηηθό ζα εθδνζεί? Ζκεξνκελία: 21/12/2010 Απάληεζε από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Δθόζνλ ην θηίξην ζεσξείηαη νινθιεξσκέλν όηαλ έρεη ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο ηόηε Α) Αλ ε αγνξαπσιεζία γίλεη αθνύ νινθιεξσζεί (αθνύ ζπλδεζεί κε ηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο) ζην θηίξην ζα πξέπεη λα γίλεη ελεξγεηαθή επηζεώξεζε, έηζη ώζηε ην πηζηνπνηεηηθό λα ζπλνδεύεη ην ζπκβόιαην πώιεζεο Β) Αλ ε αγνξαπσιεζία γίλεη πξνηνύ νινθιεξσζεί ην θηίξην ηόηε δε ζα αθνξά θηίξην αιιά ππόζρεζε νινθιήξσζεο θηηξίνπ θαη δελ απαηηεί ελεξγεηαθό πηζηνπνηεηηθό. Γ) Αλ απηό ζηε ζπλέρεηα κεηαπσιεζεί ε ελνηθηαζηεί από ηνλ αγνξαζηή, ηόηε εθείλνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε ε θηίξηα όκσο ησλ νπνίσλ ε άδεηα έρεη κπεη κεηά ηελ 1/10/10 θαη γίλεη πώιεζε πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο, ηόηε θαη πάιη ε πώιεζε δε ζα αθνξά θηίξην αιιά ππόζρεζε θηηξίνπ θαη ν αγνξαζηήο ζα πξέπεη λα θάλεη ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πξηλ ηε ζύλδεζε ηνπ θηηξίνπ ζηα δίθηπα θνηλήο σθειείαο Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο Αζήλα, 4 Οθησβξίνπ 2010 Αξ. Πξση.: νηθ ΑΓΑ: 4ΗΚΟ-Λ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΚΕΝΑΚ-1 Γ. Διεσκρινήζεις για ηις Ενεργειακές Επιθεωρήζεις και ηο Πιζηοποιηηικό Ενεργειακής Απόδοζης (ΠΕΑ) 1. Ζ έθδνζε ΠΔΑ απαηηείηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο λένπ θηηξίνπ ή ηε ξηδηθή αλαθαίληζε πθηζηακέλνπ θηηξίνπ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3661/2008, θαη ζπγθεθξηκέλα κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ θειύθνπο (ηνπνζέηεζε θνπθσκάησλ, παινπηλάθσλ, ρξσκαηηζκνί), ηελ ηνπνζέηεζε όισλ ησλ πδξαπιηθώλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε ξεπκαηνδόηεζή ηνπ. ηελ πεξίπησζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίσλ, ην ΠΕΑ εθδίδεηαη θαη πξνζθνκίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάησζε ηνπ θηηξίνπ καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα εμνθιεζεί ην αθίλεην.

8 Γελ έρνπλ δνζεί όκσο αθόκε δηεπθξηλήζεηο ζηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο πσο αθξηβώο ζα ην ρεηξίδνληαη θαη ηη ζα αλαγξάθνπλ ζηα ζπκβόιαηα.

9 Ζκεξνκελία: 26/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Αζήλα, 22 Δεθεκβξίνπ 2010 Αξ. Πξωη.: νη θ ΑΔΑ: 4ΙΙ70-Ο 4. Υποτρέωζη έκδοζης πιζηοποιηηικού ενεργειακής απόδοζης (ΠΕΑ) (άρθρα 14 και 15 ηοσ ΚΕΝΑΚ) 4.1. Από 9 Ιανοσαρίοσ 2011 είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ΠΕΑ ζηηο παξαθάηω πεξηπηώζεηο: - Σε πεξίπηωζε αγνξάο-πώιεζεο θηηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξωζεί ε δηθαηνπξαμία θαη λα ππνγξαθνύλ ηα νξηζηηθά ζπκβόιαηα. - Σε πεξίπηωζε νέων ζσμβάζεων μίζθωζης [θαη όρη αλαλέωζεο πθηζηάκελωλ ζπκβάζεωλ κίζζωζεο] ενιαίων κηιρίων άλω ηωλ 50 η.κ., όιωλ ηωλ θαηεγνξηώλ θαη ρξήζεωλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3661/2010 (άξζξν 3 παξ. 4). Σηελ πεξίπηωζε πώιεζεο αθηλήηνπ βάζεη ζρεδίωλ, ην νπνίν κειεηήζεθε θαη θαηαζθεπάζηεθε ζύκθωλα κε ηνλ ΚΕΝΑΚ, ε νινθιήξωζε ηεο δηθαηνπξαμίαο θαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ζην ππνζεθνθπιαθείν γίλεηαη κόλν κεηά από ηελ πξνζθόκηζε ζην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ ΠΕΑ ηνπ θηηξίνπ ή ηκήκαηνο απηνύ [ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά ηελ πιήξε απνπεξάηωζε ηνπ θηηξίνπ] καδί κε όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε ζπγγξαθή ππνρξεώζεωλ, θαζώο θαη ζηε ζπγγξαθή πωιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα επαλαθαζνξηζζεί ην ηίκεκα πώιεζεο θαη λα εμνθιεζεί ην αθίλεην Από 9 Ιοσλίοσ 2011 είλαη ππνρξεωηηθή ε έθδνζε ΠΕΑ θαηά ηε λέα κίζζωζε ημημάηων κηιρίων, πνπ έρνπλ απνθιεηζηηθή ρξήζε θαηνηθία θαη επαγγεικαηηθή ζηέγε θαη απνηεινύλ απηνηειείο νξηδόληηεο ηδηνθηεζίεο Σε πεξίπηωζε θηηξίνπ, πνπ κειεηήζεθε ζύκθωλα κε ηνλ ΚΕΝΑΚ, αιιά δελ απνπεξαηώζεθε ζην ζύλνιν ηνπ (δειαδή εκηηειέο θηίξην), ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε πνπ δηελεξγείηαη αθνξά ζην ηκήκα πνπ έρεη απνπεξαηωζεί θαη ην νπνίν πξέπεη λα πιεξνί ηα νξηδόκελα ζηνλ ΚΕΝΑΚ. Μεηά ηελ νξηζηηθή απνπεξάηωζε ηνπ θηηξίνπ ε ελεξγεηαθή επηζεώξεζε δηελεξγείηαη γηα ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ.

10 ΘΕΜΑ 7: ΕΝΕΡΓΕΘΑΚΗ ΠΘΣΟΠΟΘΗΗ Ν. 3661/08 ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΟΠΧ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5 ΑΡΘΡΟ 10 ΣΟΤ Ν. 3851/10 Ζ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ ΟΡΗΕΟΝΣΗΩΝ ΗΓΗΟΚΣΖΗΩΝ ΒΑΗΕΔΣΑΗ Δ ΚΟΙΝΗ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΦΟΟΝ ΠΡΟΚΔΗΣΑΗ ΓΗΑ ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΜΔ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟ ΤΣΖΜΑ ΘΔΡΜΑΝΖ. Ζ ΓΑΠΑΝΖ ΣΟΤ ΠΔΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΟΝ ΚΤΡΗΟ Ζ ΣΟΤ ΤΓΚΤΡΙΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΟΤ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΣΑ ΠΟΟΣΟ ΤΓΚΤΡΗΟΣΖΣΑ ΔΚΑΣΟΤ. ΕΡΩΣΗΗ : ΔΗΜΑΗ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΝΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΟ Δ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΑΠΟΣΔΛΟΤΜΔΝΖ ΑΠΟ 15 ΗΓΗΟΚΣΖΗΔ ΚΑΗ ΘΔΛΧ ΑΠΟ 9/1/2011 ΝΑ ΠΟΤΛΖΧ-ΜΔΣΑΒΗΒΑΧ ΣΟ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑ ΜΟΤ. ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΟΗ 14 ΗΓΗΟΚΣΖΣΔ ΣΧΝ ΓΗΑΜΔΡΗΜΑΣΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΖ ΠΟΛΤΚΑΣΟΗΚΗΑ ΚΑΗ ΑΦΟΤ ΔΝΖΜΔΡΧΘΖΚΑΝ ΓΗΑ ΣΟ ΠΔΑ ΑΡΝΟΤΝΣΑΗ ΝΑ ΠΡΟΒΟΤΝ ΣΖΝ ΓΑΠΑΝΖ ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΔΚΓΟΖ ΣΟΤ ΠΔΑ ΓΗΑ ΟΛΟ ΣΟ ΚΣΗΡΗΟΤ. ΠΧ ΔΝΔΡΓΧ ΔΓΧ ΑΝ ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΒΑΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ? Ζκεξνκελία: 08/12/2010 Απάληεζε από: Παπαραηδήο Νίθνο Ν. 3851/2010 ΆΡΘΡΟ Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3661/2008 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: "4. Ζ ελεξγεηαθή πηζηνπνίεζε νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3741/1929 (ΦΔΚ 4 Α`) θαη ηδηνθηεζηώλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.δ.1024/1971 (ΦΔΚ 232 Α`) βαζίδεηαη είηε ζε κεκνλσκέλεο πηζηνπνηήζεηο ησλ νξηδόληησλ ηδηνθηεζηώλ είηε ζε θνηλή πηζηνπνίεζε νιόθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα ζπγθξνηήκαηα κε θνηλόρξεζηα ζπζηήκαηα. Ζ δαπάλε έθδνζεο ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ βαξύλεη, θαηά πεξίπησζε, ηνλ θύξην ή ηνπο ζπγθπξίνπο νιόθιεξνπ ηνπ θηηξίνπ, θαηά ην πνζνζηό ζπγθπξηόηεηαο εθάζηνπ."

11 ΘΕΜΑ 8: ΑΛΛΑΓΗ ΥΡΗΗ ΡΘΖΘΚΗ ΑΝΑΚΑΘΝΘΗ ΕΡΩΣΗΗ : Ζ άδεηα πξσηνθνιιήζεθε ζηηο Πξόθεηηαη γηα έλα δηώξνθν θηίξην ζε ζπλνηθία ησλ Σξηθάισλ πνπ ήηαλ εθηόο ζρεδίνπ όηαλ θαηαζθεπάζηεθε θαη ηώξα είλαη εληόο. Σν ηζόγεην είλαη θιεηζηό γθαξάδ θαη ν όξνθνο είλαη θαηνηθία, από 124 κ2 ην θαζέλα. Ο πειάηεο ζέιεη λα θάλεη αιιαγή ρξήζεο ηνπ γθαξάδ ζε θαηνηθία, ελώ ηνλ όξνθν δε ζα ηνλ πεηξάμεη. Δμσηεξηθά ζα γίλνπλ θάπνηεο αιιαγέο(ζα πξνζηεζνύλ θάπνηα αλνίγκαηα, ζα βγνπλ νη γθαξαδόπνξηεο γηα λα κπεη ηνίρνο θηι),ελώ, εζσηεξηθά ζα γίλνπλ πξνθαλώο αιιαγέο ζηε δηαξξύζκηζε. Λακβάλνληαο ππ όςηλ ηελ εγθύθιην πνπ αλαθέξεη γηα αιιαγή ρξήζεο θηηξίνπ ζην ζύλνιό ηνπ αλαξσηηέκαη αλ απαηηείηαη ε κειέηε. Δπίζεο αλ ζεσξεζεί ε αιιαγή δηαξξύζκηζεο, πνπ ζα γίλεη, αλαθαίληζε, ζα ήζεια λα μέξσ αλ ηζρύεη θάηη αληίζηνηρν κε ηελ αιιαγή ρξήζεο ζρεηηθά κε ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ. Αλ όρη ηόηε ζπγθξίλσ ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο αλαθαίληζεο κε ηελ αμία όινπ ηνπ θηηξίνπ γηα λα δσ αλ πξόθεηηαη γηα ξηδηθή αλαθαίληζε? Έηζη έρεη ε θαηάζηαζε. Πεξηκέλσ ηελ άπνςή ζαο. Ζκεξνκελία: 22/12/2010 Απάληεζε από: Γξάκπαο Ησάλλεο ύκθσλα κε ηελ δηαηύπσζε ηνπ λόκνπ έσο ζήκεξα ε αιιαγή ρξήζεο πξέπεη λα αθνξά ην ζύλνιν ηνπ θηηξίνπ γηα λα ρξεηάδεηαη ΜΔΑ νπόηε ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ρξεηάδεηαη ελεξγεηαθή κειέηε. Όκσο ε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ρξήζεο ζπκπεξηιακβάλεη θαη εθηεηακέλεο εξγαζίεο ζην εζσηεξηθνύ ηνπ θηηξίνπ πνπ ζίγνπξα ραξαθηεξίδνληαη σο αλαθαίληζε (θαηαζθεπάδεηαη από ηελ αξρή όιν ην εζσηεξηθό) αιιά επηπιένλ γίλνληαη θαη εθηεηακέλεο κεηαηξνπέο ζην θέιπθνο ηνπ θηηξίνπ. αθώο θαη ζα πξέπεη ινηπόλ λα αλαιπζεί ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ εξγαζηώλ θαη λα ζπγθξηζεί κε ηελ αμία όινπ ηνπ θηηξίνπ γηα λα απνθαζηζηεί εαλ ζέιεη ή όρη ΜΔΑ. Πηζαλνινγώ κε βάζε ηελ πεξηγξαθή όηη ζα ρξεηαζηεί νπσζδήπνηε κηαο θαη νη παξεκβάζεηο αθνξνύλ ζρεδόλ ην 40% ηνπ θηηξίνπ.

12 ΕΡΩΣΗΕΘ ΑΠΑΝΣΗΕΘ ΕΡΩΣΗΗ : Ση πεξηέρνπλ νη Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) γηα ηνλ ΚΔΝΑΚ ; Σν πξόηππν ISO θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ. ηε ρώξα καο, νη ηερληθέο νδεγίεο ηνπ ΣΔΔ πξνζαξκόδνπλ θαη εμεηδηθεύνπλ ην πξόηππν ζηα ειιεληθά θιηκαηηθά θαη θηηξηαθά δεδνκέλα. Οη Σερληθέο Οδεγίεο ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) αθνξνύλ ζηα πξόηππα ηόζν ησλ κειεηώλ, όζν θαη ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηηξίσλ, εγθξίζεθαλ από ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ Αξηζ. νηθ /ΦΔΚ Β απόθαζε θαη ηίζεληαη ζε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή από ηελ 01/10/2010 σο εμήο: - ΣΟΣΕΕ /2010 «Αλαιπηηθέο εζληθέο πξνδηαγξαθέο παξακέηξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ ελεξγεηαθήο απόδνζεο» - ΣΟΣΕΕ /2010 «Θεξκνθπζηθέο ηδηόηεηεο δνκηθώλ πιηθώλ θαη έιεγρνο ηεο ζεξκνκνλσηηθήο επάξθεηαο ησλ θηηξίσλ» - ΣΟΣΕΕ /2010 «Κιηκαηηθά δεδνκέλα ειιεληθώλ πεξηνρώλ» ΣΟΣΕΕ /2010 «Οδεγίεο θαη έληππα ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ θηηξίσλ»

13 Ζ παιηά κειέηε ζεξκνκόλσζεο θαηαξγείηαη ή εθαξκόδεηαη ππό ζπλζήθεο ; Ζ κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ αληηθαζηζηά ηε κειέηε ζεξκνκόλσζεο, αθνύ νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξίνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζε όηη αθνξά ην θηηξηαθό θέιπθνο ηνπ ππό κειέηε θηηξίνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο γηα όια ηα θηίξηα πνπ ππάγνληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ, αληηθαζίζηαηαη ε κειέηε ζεξκνκόλσζεο θαη εθαξκόδεηαη ππνρξεσηηθά ν λένο ελεξγεηαθόο θαλνληζκόο. Σα παξαπάλσ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 10 ηνπ ΚΔΝΑΚ, παξάγξαθνο 1.4. Γηα ηα ππόινηπα θηίξηα, πνπ ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο ΣΟΣΔΔ /2010 δελ ππάγνληαη ζηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ελεξγεηαθνύ θαλνληζκνύ, εμαθνινπζεί λα γίλεηαη εθαξκνγή ηεο κειέηεο ζεξκνκόλσζεο ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο, αιιά κε ηηο απαηηήζεηο πνπ ζέηεη ν ΚΔΝΑΚ. Παξαδείγκαηα θηηξίσλ πνπ εμαηξνύληαη από ηνλ ΚΔΝΑΚ ζύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν είλαη θηίξηα εκβαδνύ κηθξόηεξνπ από 50 m2, κλεκεία θαη εηδηθά θηίξηα όπσο λανί θιπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ηόζν νη ππνινγηζκνί ηεο κειέηεο, όζν θαη ησλ ακνηβώλ γίλνληαη θαηά ηα γλσζηά.

14 Πνηνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ ; ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΚΔΝΑΚ, δηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ έρνπλ όζνη είραλ ην δηθαίσκα λα ππνγξάθνπλ Μειέηεο Θεξκνκόλσζεο. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Ακνηβή γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ 1. Ζ ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πξνζδηνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελσλ ακνηβώλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ Πίλαθα Γ.1, δίλεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Πίλαθαο Γ.1: Ακνηβέο γηα κειέηε ελεξγεηαθήοαπόδνζεο θηηξίνπ Δπηθάλεηα δαπέδνπθηηξίνπ (Α) Πνζνζηό επί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Α 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.κ. 18% 2. Γηθαίσκα ππνγξαθήο ηεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ έρνπλ νη λνκηκνπνηνύκελνη, κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζαο, λα ππνγξάθνπλ ηηο αληίζηνηρεο κειέηεο. Δθ ησλ παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηελ ελεξγεηαθή κειέηε έρνπλ όζνη έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ζε θάπνηα από ηηο αξρηηεθηνληθέο ή Ζ/Μ κειέηεο ηνπ ελ ιόγσ θηηξίνπ θαη όρη κόλν ηεο ζεξκνκόλσζεο.

15 Πνπ κπνξώ λα βξσ ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ (ΣΟΣΔΔ) ; Όπνηνο ελδηαθέξεηαη κπνξεί λα παξαγγείιεη ηηο ΣΟΣΔΔ από ηελ ηζηνζειίδα (site) ηνπ ΣΔΔ

16 Πσο ππνινγίδνληαη νη ακνηβέο γηα ηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ ; ύκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ ΚΔΝΑΚ, ε ακνηβή γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ επηθάλεηα ηνπ εμεηαδόκελνπ θηηξίνπ θαη ησλ ελ ηζρύ πξνβιεπόκελσλ ακνηβώλ γηα θηηξηαθέο κειέηεο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, δίλεηαη ην ύςνο ηεο ακνηβήο γηα κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ σο πνζνζηό επί ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο γηα ηελ αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηηο κειέηεο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ. Δπηθάλεηα δαπέδνπ θηηξίνπ (Α) Πνζνζηό επί ζπλνιηθήο ακνηβήο αξρηηεθηνληθήο θαη Ζ/Μ κειέηεο Α 5000 η.κ. 20% Α > 5000 η.κ. 18% Γηα ην ιόγν απηό, ζην πξόγξακκα Ακνηβώλ Μεραληθώλ, πξνζηέζεθαλ 2 θύξηεο θαηεγνξίεο εξγαζηώλ, ζύκθσλα κε ην δεδνκέλα ηνπ ΣΔΔ νη νπνίεο είλαη νη εμήο: Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα θηίξηα < = 5000 η.κ. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο γηα θηίξηα > 5000 η.κ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο γηα θαζεκηά από ηηο παξαπάλσ θύξηεο εξγαζίεο είλαη νη εμήο: Κηίξην, Κέιπθνο Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζε Απνρέηεπζε Καύζηκν Αέξην Τπνζηαζκόο Δλεξγεηηθή Ππξνπξνζηαζία Θέξκαλζε Κιηκαηηζκόο Αλπςσηηθά πζηήκαηα Λνηπέο Ζ/Μ Δγθαηαζηάζεηο Τγξαέξην

17 Πώο ζα γίλεηαη ε αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ; Ζ αμηνιόγεζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζα γίλεηαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (Δ.Τ.Δπ.Δλ.) ηνπ ΤΠΔΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα βεβαηώλεηαη όηη είλαη ζύκθσλν κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο ηνπ ΣΔΔ.

18 Πξέπεη νπσζδήπνηε λα αγνξαζηεί ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ; Ζ αγνξά ηνπ εηδηθνύ ινγηζκηθνύ είλαη ππνρξεσηηθή, δηόηη ην επίζεκν (πηζηνπνηεκέλν) ΠΔΑ παξάγεηαη ΜΟΝΟ από ην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Γηα ηελ ελεξγεηαθή ΜΔΛΔΣΖ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη νπνηνδήπνηε εγθεθξηκέλν από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ) ινγηζκηθό ηεο αγνξάο.

19 ε ηί ρξεζηκεύεη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ; Σν ινγηζκηθό απηό αλαπηύρζεθε από ην ΣΔΔ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηεξίσλ.

20 Σί δηαθνξέο ππάξρνπλ αλάκεζα ζην Λνγηζκηθό Μειέηεο ηνπ ΣΔΔ θαη ην Λνγηζκηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ; Ζ ιεηηνπξγία θαη ε δνκή ησλ δύν πξνγξακκάησλ είλαη ε ίδηα, κε ηε δηαθνξά όηη ην πξόγξακκα ηεο Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο πεξηιακβάλεη θάπνηα επηπιένλ ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή επηζεώξεζε. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Δπίζεο ζην πξόγξακκα ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο θάπνηα ζηνηρεία (πρ είδνο θνπθσκάησλ) δε δίλνληαη πηλαθνπνηεκέλα όπσο ζην ινγηζκηθό ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο

21 Πώο ζα ζπλεξγάδεηαη ην Λνγηζκηθό Δπηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ κε ηα Λνγηζκηθά ηεο αγνξάο; πγθεθξηκέλα, ηα Λνγηζκηθά ηεο αγνξάο πξαγκαηνπνηνύλ π.ρ. αλαιπηηθό ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ U (U factors), αλαιπηηθό ππνινγηζκό ησλ ζθηάζεσλ, έιεγρν ηνπ κέζνπ ζπληειεζηή ηνπ θηηξίνπ ζε ζρέζε κε ηνλ κέγηζην επηηξεπόκελν από ηνλ λέν θαλνληζκό, απηόκαην ππνινγηζκό ησλ ζπληειεζηώλ γηα ηα πζηήκαηα Θέξκαλζεο, Κιηκαηηζκνύ θαη Εεζηνύ Νεξνύ, παξάγνπλ ηηο ηειηθέο εθηππώζεηο (layout) ηεο Δλεξγεηαθήο Μειέηεο καδί κε ηα ρέδηα, όπσο αθξηβώο απαηηνύληαη γηα ππνβνιή. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Σν ινγηζκηθό επηζεώξεζεο ηνπ ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ είλαη ην ΜΟΝΟ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΔΠΗΘΔΧΡΖΖ θαη έθδνζε ελεξγεηαθνύ πηζηνπνηεηηθνύ. Σα ινγηζκηθά ηεο αγνξάο απιά δηεπθνιύλνπλ ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ.

22 Πνηα ε ζρέζε κεηαμύ ησλ πξνγξακκάησλ ζέξκαλζεο (Μειέηεο Θέξκαλζεο) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ζηελ Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ; Παξόιν πνπ ηα δύν πξνγξάκκαηα κνηξάδνληαη θνηλέο βηβιηνζήθεο (δνκηθά πιηθά, δνκηθά ζηνηρεία, θιηκαηηθά δεδνκέλα) αζρνινύληαη κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα όπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα Παξάδεηγκα 1 (TiSoft) Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ Q ζε ΚWh π.ρ. γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ρξεζηκνπνηώληαο ηε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πνπ γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε Αζήλα (Διιεληθό) είλαη ζe = 10.3 C. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ είλαη ε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο αμηνιόγεζεο θαη ν έιεγρνο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ ΚΔΝΑΚ. Αληίζεηα, ηα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ππνινγίδνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο ηνπ θηηξίνπ Φ ζε ΚW ρξεζηκνπνηώληαο ηελ δπζκελέζηεξε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία πνπ γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε Αζήλα (Διιεληθό) είλαη ζe = 3.0 C. ηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ ζέξκαλζεο είλαη λα δηαζηαζηνινγήζνπλ ηελ εγθαηάζηαζε (ιέβεηαο, ζεξκαληηθά ζώκαηα, ζσιήλεο) θαη πξνθαλώο λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ΚΔΝΑΚ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηηκέο U ησλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ. Σόζν ζηα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ όζν θαη ζηα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ειέγρνληαη αλ ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο κειέηεο έρνπλ U < Umax όπνπ Umax = 0.5 W/(m² K) γηα ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο ζηελ Κιηκαηηθή δώλε Β. Παξάδεηγκα 2 (TiSoft) Σα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κειέηε ηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ηνπ θηηξίνπ ππνινγίδνπλ ηελ απαηηνύκελε ελέξγεηα ζέξκαλζεο Q γηα θάζε δώλε θαη ζην ηέινο γηα όιν ην θηίξην. Γελ αζρνινύληαη ηη γίλεηαη ζε θάζε δσκάηην ηνπ θηηξίνπ. Οη δηαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κεηξώληαη εμσηεξηθά. Σα πξνγξάκκαηα ζέξκαλζεο ππνινγίδνπλ ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο θάζε δσκαηίνπ Φ π.ρ Κνηηώλαο, αιόλη ζε θάζε δώλε (δηακέξηζκα) γηα λα κπνξνύλ λα δηαζηαζηνινγήζνπλ ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα. Οη δηαζηάζεηο ησλ εμσηεξηθώλ ηνίρσλ κεηξώληαη εζσηεξηθά.

23 ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζπλνιηθήο πξσηνγελνύο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο ιακβάλνπκε ππόςε κόλν ΘΦΚ, ΕΝΥ θαη Φσηηζκό; θαηαλαιώζεηο ηνπ ηύπνπ PCs, server room ζπλππνινγίδνληαη; Ζ ΣΟΣΔΔ ζηνλ πίλαθα 2.8 νξίδεη γηα γξαθεία Δηεξνρξνληζκέλε ηζρύο εμνπιηζκνύ Φ int,a /A f = 4.5 W/m² θαη κέζν ζπληειεζηή ιεηηνπξγίαο f App = 0.30 ηελ παξαπάλσ ηηκή πεξηιακβάλνληαη θαηαλαιώζεηο ηνπ ηύπνπ PCs, server room. Γηα θάζε ρξήζε θηηξίνπ, νη παξάκεηξνη γηα ηνπο ρξήζηεο ελνίθνπο θαη ηνλ εμνπιηζκό νξίδνληαη ζηελ ΣΟΣΔΔ Ο ππνινγηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ θεξδώλ από αλζξώπνπο θαη ζπζθεπέο πεξηγξάθεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα. Παξάδεηγκα 1 (TiSoft) Γίδνληαη : Θεξκόηεηα κεηαβνιηζκνύ = q people = 80 W/person Ππθλόηεηα αλζξώπσλ = ξ people = 5 persons/100m² πληειεζηήο παξνπζίαο = f Occ = 0,75 Δπηθάλεηα δώλεο = Α f = 168,00 m² Τπνινγίδνληαη : Ζ ζεξκηθή ηζρύο πνπ εθιύνπλ νη άλζξσπνη Φ int,oc = 80 (5/100) 0,75 168,00 = 504W Σν ζεξκηθόο θέξδνο από αλζξώπνπο ηνλ Ηαλνπάξην Q int,oc = (504/1000) = 375 kwh = 375/168,00 = 2,23 kwh/m² Παξάδεηγκα 2 (TiSoft) Γίδνληαη :

24 Δηεξνρξνληζκέλε ζεξκηθή ηζρύο ζπζθεπώλ αλά m² = Φ int,a = 2,00 W/m² πληειεζηήο ρξήζεο = f App = 0,75 Δπηθάλεηα δώλεο = Α f = 168,00 m² Τπνινγίδνληαη : Ζ ζεξκηθή ηζρύο πνπ εθιύνπλ νη ζπζθεπέο Φ int,α = 2,00 0,75 168,00 = 252 W Σν ζεξκηθόο θέξδνο από ζπζθεπέο ηνλ Ηαλνπάξην Q int,a = (252/1000) = 187,5 kwh = 187,5/168 = 1,116 kwh/m² Σα παξαπάλσ πνζά ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ Δζσηεξηθώλ ζεξκηθώλ θεξδώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ κήλα Ηαλνπάξην έρνπκε: Θεξκηθά θέξδε από αλζξώπνπο = 2,23 kwh/m² Θεξκηθά θέξδε από ζπζθεπέο = 1,116 kwh/m² Θεξκηθά θέξδε από θσηηζηηθά = 1,78 kwh/m² ύλνιν ,126 kwh/m²

25 Πόζνη θαη πνηνη κεραληθνί ππνγξάθνπλ ηελ Δλεξγεηαθή κειέηε; ύκθσλα κε ηελ παξ. Α.14 ηεο Δγθπθιίνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ Σελ ππνγξάθνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν κεραληθνί. Δθηηκνύκε όηη ν έλαο ππνρξεσηηθά είλαη Αξρηηέθηνλαο θαη ν δεύηεξνο ππνρξεσηηθά Μεραλνιόγνο. Ζ ακνηβή ηεο κειέηεο θαηαλέκεηαη ζηνπο ζπλππνγξάθνληεο Μεραληθνύο. Σα πνζνζηά ζα θαζνξηζηνύλ ζύληνκα από ην ΣΔΔ. Από: Γξάκπαο Ησάλλεο Μέρξηο ζηηγκήο κπνξεί ε ΜΔΑ λα ππνγξαθεί από νπνηνδήπνηε ζπλδηαζκό κεραληθώλ δηαθνξεηηθώλ εηδηθνηήησλ. Πρ Μεραλνιόγνο & Ζιεθηξνιόγνο, Σνπνγξάθνο & Πνιηηηθόο, Σνπνγξάθνο & Ζιεθξνιόγνο θιπ. Αξθεί νη παξαπάλσ κεραληθνί λα έρνπλ δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηηο κειέηεο ηεο ππν έθδνζε άδεηαο. Ζ ακνηβή ηεο κειέηεο είλαη κία θαη πξνο ην παξόλ κνηξάδεηαη ειέπζεξα κεηαμύ ησλ ζπλππνγξαθνλησλ ηεο ΜΔΑ ρσξίο πεξηνξηζκνύο. Αλακέλεηαη δηεπθξηληζε γηα ηηο ακνηβέο θαη ην ζπλδηαζκό ησλ εηδηθνηήησλ.

26 Πώο γίλεηαη ε θαηαρώξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζην ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ; Αθνύ νινθιεξώζεηε ηε κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο κε ην ινγηζκηθό ηεο αγνξάο, ην πξόγξακκα ζάο εμάγεη όιν ην έξγν ζαο ζε αξρείν XML ην νπνίν κπνξεί λα εηζαρζεί ζην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΔΔ-ΚΔΝΑΚ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θαη κόλν, ελώ γηα εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ινγηζκηθά, πνπ αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.

27 Πώο κπνξώ λα γίλσ ελεξγεηαθόο επηζεσξεηήο; Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο είλαη ην θπζηθό πξόζσπν πνπ δηελεξγεί ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θηηξίσλ ή/θαη ιεβήησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο ή/θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνύ, ην νπνίν έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή πξνο ηνύην άδεηα. Ο ππνςήθηνο Δλεξγεηαθόο Δπηζεσξεηήο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ πξνζόληα: 1. Να είλαη Γηπισκαηνύρνο Μεραληθόο, κέινο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο (ΣΔΔ) ή Πηπρηνύρνο Μεραληθόο Σερλνινγηθήο Δθπαίδεπζεο ή κεραληθόο πνπ έρεη απνθηήζεη αλαγλώξηζε επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ ζηε ρώξα καο θαη εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο. 2. Να παξαθνινπζήζεη εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα. 3. Να ζπκκεηέρεη επηηπρώο ζηηο εμεηάζεηο. 4. λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηεηξαεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή ή/θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία, ζε ζέκαηα κειέηεο ή/θαη επίβιεςεο ή/θαη θαηαζθεπήο θηηξίσλ ή/θαη ζπζηεκάησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ ή/θαη ελεξγεηαθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ θαη ειέγρσλ ελεξγεηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ή/θαη ελεξγεηαθώλ επηζεσξήζεσλ.

28 ρεηηθά κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΕΕ-ΚΕΝΑΚ Σν ΣΔΔ αλέπηπμε έλα εηδηθό ινγηζκηθό γηα ηελ θαηαρώξεζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο θαη ηνλ αληίζηνηρν ππνινγηζκό γηα ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ θηηξίσλ. Σν εηδηθό ινγηζκηθό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο, ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Δξεπλώλ Πεξηβάιινληνο θαη Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (ΗΔΠΒΑ) ηνπ Δζληθνύ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελώλ (ΔΑΑ), ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ην Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΣΔΔ). Σελ ηειηθή έθδνζε ζα κπνξεί λα ηελ πξνκεζεπηεί από ην ΣΔΔ ν θάζε ελδηαθεξόκελνο καδί κε ηηο ΣΟΣΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη όηη ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θαη κόλν, ελώ γηα ηελ εθπόλεζε ηεο Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο ησλ Κηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύληαη ινγηζκηθά, πνπ αμηνινγνύληαη θαη εγθξίλνληαη από ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Δλέξγεηαο (ΔΤΔΠΔΝ). ηε Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε έθδνζε θαη ε έγθξηζε ηνπ ινγηζκηθνύ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα ηερληθνύ ινγηζκηθνύ γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίνπ ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ. ΗΜΕΘΩΗ Σα εκπνξηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπόλεζε κειεηώλ ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνύλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελεξγεηαθήο θαηάηαμεο θηηξίνπ ην ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ. ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεη ε ελεξγεηαθή θαηάηαμε κε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ, ν ελδηαθεξόκελνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνκεζεπηεί ην ζρεηηθό ινγηζκηθό από ην ΣΔΔ. Οη εηαηξείεο ηερληθνύ ινγηζκηθνύ ΓΔΝ δηαλέκνπλ ην εηδηθό ινγηζκηθό.

29 Γεσγξαθηθό πιάηνο Δίλαη ζε κνίξεο ην Γεσγξαθηθό πιάηνο ηεο Πόιεο. Θπκίδνπκε όηη ν Ηζεκεξηλόο έρεη Γ.Πιάηνο 0 deg, ν βόξεηνο πόινο +90 deg θαη ν Νόηηνο Πόινο -90 deg Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Γσλία γεσγξαθηθνύ πιάηνπο, θ, ελόο ζεκείνπ πάλσ ζηε γε νλνκάδεηαη ε γσλία ηνπ ηόμνπ ηνπ κεζεκβξηλνύ πνπ πεξηθιείεηαη κεηαμύ ηνπ ηζεκεξηλνύ θαη ηνπ παξάιιεινπ ηνπ ηόπνπ απηνύ. Θεσξείηαη ζεηηθή γηα ην βόξεην εκηζθαίξην θαη αξλεηηθή γηα ην λόηην εκηζθαίξην. Ζ ηηκή ηνπ Γεσγξαθηθνύ πιάηνπο δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Ζ ζέζε απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ςπθηηθώλ θνξηίσλ από παινζηάζηα, πνπ θαηά θαλόλα απνηειεί θαη ην ζεκαληηθόηεξν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνύ Φπθηηθνύ Φνξηίνπ ηνπ Κηηξίνπ.

30 Γεσγξαθηθό Μήθνο Δίλαη ζε κνίξεο ην Γεσγξαθηθό Μήθνο ηεο Πόιεο πάλσ ζηε γήηλε ζθαίξα. ε ζπλδπαζκό κε ην Γεσγξαθηθό Πιάηνο νξίδεη απόιπηα ηελ Θέζε ηεο Πόιεο πάλσ ζηελ θαίξα ηεο Γήο. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Γεσγξαθηθό κήθνο, L, ην νπνίν είλαη ε γσλία ηνπ ηόμνπ ηνπ ηζεκεξηλνύ πνπ πεξηιακβάλεηαη κεηαμύ ηνπ πξώηνπ κεζεκβξηλνύ (Greenwich) κε ηνλ κεζεκβξηλό ηνπ ηόπνπ απηνύ. Ζ ηηκή ηνπ Γεσγξαθηθνύ κήθνπο δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Θπκίδνπκε όηη γεσγξαθηθό κήθνο=0 έρεη ε πόιε Greenwich ζηελ Αγγιία, αλαηνιηθά ηνπ Greenwich ην γεσγξαθηθό κήθνο είλαη ζεηηθό ελώ δπηηθά ηνπ Greenwich είλαη αξλεηηθό.

31 Τςόκεηξν Δίλαη ζε m ην πςόκεηξν από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο πνπ βξίζθεηαη ε πόιε. Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Σν πςόκεηξν δίλεηαη ζηελ ΣΟΣΔΔ γηα θάζε πόιε ή κπνξεί λα ιεθζεί από ην google-earth Υξεζηκνπνηείηαη από ην πξόγξακκα γηα ηελ δηόξζσζε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ εμσηεξηθνύ αέξα θαηά ηνπο Φπρξνκεηξηθνύο ππνινγηζκνύο.

32 Ώξα Ζώλεο (Time Zone) Από: Μπαμεβάλνπ Καηεξίλα Ώξα δώλεο είλαη ν ηνπηθόο ρξόλνο ζηνλ νπνίν είλαη επίζεκα ζπληνληζκέλα ηα ξνιόγηα ζε κηα πεξηνρή. Αληηζηνηρεί ζηνλ ειηαθό ρξόλν ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ standard κεζεκβξηλνύ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί θάζε πεξηνρή. Γηα ηελ ΔΛΛΑΓΑ είλαη -2 θαη αληηζηνηρεί ζηνλ κεζεκβξηλό 30ν EAST. Ζ γε είλαη ρσξηζκέλε ζε 24 κεζεκβξηλνύο νη νπνίνη δηαθέξνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά γεσγξαθηθό κήθνο Ζ αιεζήο ειηαθή ώξα θάζε κεζεκβξηλνύ θαζνξίδεη θαη ηελ ηνπηθή σξνινγηαθή ώξα (ώξα δώλεο) ηελ νπνία θαηά ζπλζήθε αθνινπζνύλ θαη όιεο νη πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ισξίδα πνπ πεξηιακβάλεη ην ζπγθεθξηκέλν κεζεκβξηλό θαη εθηείλεηαη ζε γεσγξαθηθά κήθε πεξίπνπ +(-) από ην κεζεκβξηλό απηό. εκεηώλεηαη όηη απηόο ν γεληθόο θαλόλαο ησλ +(-) ζπρλά θαηαζηξαηεγείηαη πξνθεηκέλνπ όιεο νη πεξηνρέο κηαο ρώξαο λα έρνπλ θαηά ην δπλαηό ηελ ίδηα σξνινγηαθή ώξα. Γηα ηελ Διιάδα ε ηνπηθή σξνινγηαθή ώξα θαζνξίδεηαη από ην κεζεκβξηλό πνπ έρεη γεσγξαθηθό κήθνο Ζ αθόινπζε εμίζσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνινγηζηεί ν αιεζήο ειηαθόο ρξόλνο από ηνλ ηνπηθό σξνινγηαθό ρξόλν. min t s t z E4 L st L loc deg όπνπ Δ= εμίζσζε ηνπ ρξόλνπ L st = γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ κεζεκβξηλνύ από ηνλ νπνίν θαζνξίδεηαη ν ηνπηθόο σξνινγηαθόο ρξόλνο L loc = γεσγξαθηθό κήθνο ηνπ ηόπνπ Ζ επηινγή + ή έρεη λα θάλεη κε ην εκηζθαίξην ζην νπνίν βξηζθόκαζηε. Αλ βξηζθόκαζηε ζην δπηηθό εκηζθαίξην ηόηε ηζρύεη ην (+), αλ βξηζθόκαζηε ζην Αλαηνιηθό εκηζθαίξην, όπσο εκείο, ηζρύεη ην (-). Σειηθά ώξα δώλεο είλαη απηή πνπ δείρλνπλ ηα ξνιόγηα καο

33 Ση ινγηζκηθό ρξεηάδνκαη γηα κειέηε θαη ηη γηα επηζεώξεζε; Αλ θάλεηε κόλν επηζεώξεζε ηόηε ην εηδηθό ινγηζκηθό ηνπ ΣΔΔ ζα κπνξνύζε λα ζαο θαιύςεη αθνύ ν ζθνπόο ηνπ είλαη λα θαηαηάμεη ελεξγεηαθά ην θηίξην. Γηα ηε ζύληαμε κηα νινθιεξσκέλεο κειέηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θηηξίνπ πνπ ζα θαηαηεζεί ζηε πνιενδνκία απαηηείηαη - εθηόο από ηελ ελεξγεηαθή θαηάηαμε - πιήξεο ηεθκεξίσζε ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο. Σα ηεύρε ελδεηθηηθά πεξηιακβάλνπλ: Γεληθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ (δηεύζπλζε, αξ. άδεηαο, ηδηνθηήηεο θιπ.) Σνπνγξαθηθό ή/θαη ζθαξίθεκα Φσηνγξαθίεο ηνπ θηηξίνπ Πεξηγξαθή ηνπ θειύθνπο (δνκηθά ζηνηρεία, δνκηθά πιηθά, αλνίγκαηα, ζεξκνγέθπξεο, ζθίαζηξα) Θεξκηθέο δώλεο, αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί απαηηνύκελεο θαη θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο αλά δώλε θαη ζπγθεληξσηηθά γηα όιν ην θηίξην πζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο (ζέξκαλζε, ςύμε, ΕΝΥ, ειηαθνί ζπιιέθηεο, θσηνβαιηατθα) Δλεξγεηαθόο ππνινγηζκόο θηηξίνπ αλαθνξάο θαξηθήκαηα όςεσλ θαη θαηόςεηο Τπελζπκίδεηαη όηη νη ππνινγηζκνί γηα ηε ζεξκνκόλσζε ηνπ θηηξηαθνύ θειύθνπο πνπ απαηηνύληαη ζηε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο δελ εθηεινύληαη από ην εηδηθό ινγηζκηθό ΣΔΔ.

34 Ση ηεύρε απαηηεί ε κειέηε ελεξγεηαθήο απόδνζεο; Ζ κειέηε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, εθηόο από ην Πηζηνπνηεηηθό Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΠΔΑ) απαηηεί θαη κία ζεηξά από άιια ηεύρε πνπ ηεθκεξηώλνπλ ηνπο ππνινγηζκνύο θαη παξνπζηάδνπλ ζθαξηθήκαηα όςεσλ. Από: Γξακπαο Ησάλλεο Τπάξρεη ην ηεύρνο ησλ ζρεδίσλ, ην ηεύρνο ηεο ελεξγεηαθήο κειέηεο, ην ηεύρνο ησλ αλαιπηηθώλ ππνινγηζκώλ θαη ην ηεύρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζθνπηκόηεηαο. Σν ηη πξέπεη λα πεξηέρεη θάζε ηεύρνο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά κέζα ζηνλ ΚΔΝΑΚ

35 ε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ππνινγηζκνύ ηεο θαηαλάισζεο θπζηθνύ αεξίνπ: Παίξλεηε κόλν ηε ζεξκηθή θαηαλάισζε θαη ηελ πνιιαπιαζηάδεηε κε ηνλ παξάγνληα (1.05) πξσηνγελνύο ελέξγεηαο. Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα; (TiSoft) Βήκα 1 Τπνινγίδνπκε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε Q gen,h θάζε κήλα ζε kwh/m². Σνλ Ηαλνπάξην βξήθακε Q gen,h = 3.20 kwh/m² Έρνπκε επηιέμεη όηη ε ζέξκαλζε ζα γίλεη κε Φπζηθό αέξην νπόηε ε παξαγόκελε ελέξγεηα θαπζίκνπ είλαη Q fuel,h = 3.20 kwh/m² Βήκα 2 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q fuel,h κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε πξσηνγελή ελέξγεηα f prim = 1.05 γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη ε Q prim = = 3.36 kwh/m² Βήκα 3 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q prim κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε kgco ² f CO2 = kgco ² /kwh γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη νη εθιπόκελνη ξύπνη CO ² Δ CO² = = 0.66 kgco ² /m² Βήκα 4 Πνιιαπιαζηάδνπκε ηελ Q prim κε ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο από ελέξγεηα θαπζίκνπ ζε Mνλάδα Mέηξεζεο θαπζίκνπ (Μ.Μ = m³) f unit = m³/mj γηα ην θπζηθό αέξην θαη πξνθύπηεη ε θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ U fuel = = 0.32 m³/m² Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ιακβάλνληαη από ηνλ πίλαθα Β.1 ηνπ ΚΔΝΑΚ

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ ΜΕΛΕΤΗ» Ημεπίδα ΤΕΕ «Μελέηη ενεπγειακήρ απόδοζηρ κηηπίων» Θαιιηαθνύδε Θσλζηαληίλα Κεραλνιόγνο Κεραληθόο Δ.Κ.Π, ΚSc ηόρνο Παξνπζίαζεο δεδνκέλα «ΣΔΔ ΘΔΛΑΘ -ΚΔΙΔΣΖ» απνηειέζκαηα Γνκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Ενεργειακή Επιθεώρηση κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ Γιώργος Μαρκογιαννάκης, Γιπλ. Μητανολόγος Δνεργειακός Μητανικός, Μ.Sc ΚΑΠΔ, Γ/ΝΗ Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας, Σμήμα Κηιρίων Τπνινγηζηηθό Δξγαιείν Σν ππνινγηζηηθό

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ)

ΔΓΚΤΚΛΙΟ. ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνύ Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο Κηηξίωλ (ΚΔΝΑΚ) ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΠΙΘΔΩΡΗΣΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σαρ. Γ/λζε: Λ. Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Κώδηθαο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης

τέδιο παροσζίαζης μελέηης Θερμοδσναμικής διεργαζίας. Γ. Γ. Υρηζηάκης ετνολογικό Eκπαιδεσηικό Ίδρσμα Κρήηης Δργαζηήριο Αιολικής Δνέργειας & ύνθεζης Δνεργειακών σζηημάηων Δζηασρωμένος, 700, Ζράκλειο Κρήηης. Σατσδρομική Θσρίδα 99, ει-fax (80) 59, 978, Eail: dhr@cs.teiher.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα