ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ"

Transcript

1 ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΣΑΛΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2013 I

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πελίδα Α. ΠΞΝΓΔΠ.3 Β. ΒΟΑΒΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ... 3 Γ. ΒΟΑΒΔΗΑ ΠΔ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ... 3 Γ. ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ... 4 Δ. ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ... 6 ΠΡ. ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΔΠ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ... 8 Ε. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Ζ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Ζ1. Θεσξεηηθέο Δξγαζίεο Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Κνλνγξαθίεο Απηνηειή Βηβιία Γεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ - ζεσξεηηθψλ εξγαζηψλ Έξεπλεο ζε εμέιημε Δπηζηεκνληθέο επηκέιεηεο εθδφζεσλ πεπζπλφηεηα εθδφζεσλ κέινο ζπληαθηηθψλ επηηξνπψλ Βηβιηνθξηζίεο - Ξαξνπζηάζεηο - Αξρηηεθηνληθή θξηηηθή Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα Γηαιέμεηο Ζ2. Αξρηηεθηνληθέο Ξξνηάζεηο Γεκνζηεχζεηο Αξρηηεθηνληθψλ πξνηάζεσλ Ππκκεηνρή ζε εθζέζεηο Θ. ΔΡΔΟΝΑΛΑΦΝΟΔΠ Θ1. Αλαθνξέο ζε ζεσξεηηθέο εξγαζίεο ηεο Ακαιίαο Θσηζάθε Θ2. Αλαθνξέο ζην αξρηηεθηνληθφ έξγν ηεο Ακαιίαο Θσηζάθε ` II

3 ΑΚΑΙΗΑ ΘΩΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθησλ ΔΚΞ επίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο A. ΠΞΝΓΔΠ Ανυηάηη εκπαίδεςζη: Απσιηεκηονική Πσολή ΔΚΞ 2005 Γιδάκηυπ Απσιηεκηονικήρ Πσολήρ ΔΚΞ «Ρν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε ( ) σο έθθξαζε ηνπ νξάκαηνο γηα αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ». Μέλεο γιψζζεο Γαιιηθή, Αγγιηθή, Γεξκαληθή, (Αξραία ειιεληθή) Κνπζηθέο ζπνπδέο θαη ρνξφο ζην Δζληθφ Υδείν Αζελψλ. Β. ΒΟΑΒΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ Βξαβείν ηεο Ράμεσο ησλ Γξακκάησλ & Θαιψλ Ρερλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ γηα δηαθεθξηκέλν λέν αξρηηέθηνλα έσο 40 εηψλ (πακςεθεί ζηελ νινκέιεηα) Ρν βξαβείν απνλεκήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηδξχζεσο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ αξρηηέθηνλα, αξρηηεθηνληθφ θαη ζεσξεηηθφ. Γ. ΒΟΑΒΔΗΑ ΠΔ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ 1. Βξαβείν (έλα απφ ηα 10 ηζφηηκα βξαβεία γηα ηελ Region II Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε & Κέζε Αλαηνιή). Γηεζλήο Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο κε ζέκα: «Αξρηηεθηνληθή & Λεξφ». Κειέηε κε ηίηιν: «The water gates of the necropolis», ζε ζπλεξγαζία κε ην Κηρ. Ιεθαληδή. Αγσλνζέηεο: UIA UNESCO Α Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο κε πξνεπηινγή (Λ716) γηα ηε κειέηε ππνδεηγκάησλ ειιεληθψλ πεξηπηέξσλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. πφδεηγκα πεξηπηέξνπ γηα ηελ έλδπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ινπθία Κάξζα. Αγσλνζέηεο: πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ Νξγαληζκφο Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ Α Βξαβείν. Ξαλεπξσπατθφο Γηαγσληζκφο EUROPAN 2 κε ζέκα: «Δπέκβαζε ζε ηέζζεξηο πιαηείεο ηεο Κεζαησληθήο Οφδνπ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ονδ. Σξηζηνδνπινπνχινπ θαη Α. Φηιηππίδε Α Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο Ηδεψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Γχξαο ηνπ Γήκνπ Ιεπθαδίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ονδ. Σξηζηνδνπινπνχινπ θαη ηνλ Γ. Θάλν (πεξηιακβάλεη αμηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε παξαιίαο-ιηκλνζάιαζζαο, κήθνπο 8,5 ρικ.) Α Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Γηαγσληζκφο Ηδεψλ Θαηνηθίαο ηνπ ΣΝΞ: «Θαηνηθία γηα ην Λνκφ Ιαθσλίαο» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Φ. Βνισλάζε, Β. Θπξνδήκνπ θαη Γ. Κπίλε Β Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή - δηακφξθσζε θαη επίπισζε ρψξνπ εηζφδνπ Foyer (700 η.κ.) Καηεπηεξίνπ «ΚΖΡΔΟΑ» Γ Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο κε πξνεπηινγή (Λ716) γηα ηε κειέηε ππνδεηγκάησλ ειιεληθψλ πεξηπηέξσλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. πφδεηγκα πεξηπηέξνπ γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα Δμαγνξά. Πηνλ πξνεγνχκελν Γηαγσληζκφ (4) ηνπ ΣΝΞ «Νξγαλσκέλε δφκεζε Ππγθξφηεκα θαηνηθηψλ» Δμαγνξά. Ξαλειιήληνο Γηαγσληζκφο Πρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ Αζηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ην Γήκν Αζελαίσλ Γηάθξηζε. Θιεηζηφο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, Κνπζείν Ραθηθψλ Δζίκσλ

4 11. Certification of Merit. Έθζεζε Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε ζέκα: «Ecopolis City of the future», ζην Οίν ληε Ρδαλέηξν, γηα ηε Πχλνδν Θνξπθήο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ κε αληηθείκελν ην πεξηβάιινλ. Κειέηε κε ηίηιν: «Ecopolis: The city over the sea» Γ. ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ 1. Θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2004 (αθαδ. έηνο ) ε Ακ. Θσηζάθε ζπκκεηείρε ζηελ εξεπλεηηθή εθπαηδεπηηθή νκάδα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Ξνιηηηθή Δπηζηήκε & Θνηλσληνινγία» ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ νξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην Ξνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο (θαζεγεηήο Α.Η.-Γ. Κεηαμάο). Ρίηινο δηαθιαδηθήο πξνζέγγηζεο «Ρέρλε & Δμνπζία» επίκοςπη καθηγήηπια ζην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν Θεσξία θαη Ηζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο. Λεψηεξε θαη Πχγρξνλε επνρή. ποσπευηικά μαθήμαηα: Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 2 (εξάμηνο 2ο). Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 2 (εξάμηνο 2ο). Ξξντζηνξηθνί ρξφλνη, Αίγππηνο, Κεζνπνηακία, Θιαζζηθή αξραηφηεηα, Οσκατθνί Σξφλνη, Βπδάληην θαη Γνηζηθή αξρηηεθηνληθή. Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 3 (εξάμηνο 3ο). Αλαγέλλεζε, Καληεξηζκφο θαη Κπαξφθ, 19νο αηψλαο, Λενθιαζηθηζκφο, Δθιεθηηθηζκφο Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 4 (εξάμηνο 4ο). Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηψλα. Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 5 (εξάμηνο 5ο). Kξηηηθή ζεψξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ ρξνλνινγηθνχ θάζκαηφο ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο. Θαη επιλογήν ςποσπευηικό: Λεοελληνική απσιηεκηονική και πολιηιζμόρ Ρν κάζεκα παξαθνινπζεί ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο απφ ηδξχζεσο ηνπ ειιεληθνχ Θξάηνπο κέρξη ζήκεξα κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδνπλ (;) ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Πημειώζειρ βοηθήμαηα: - Νδεγφο ζχληαμεο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε αλαπι. Θαζεγήηξηα Φαλή Καιινχρνπ Tufano. - Ζιεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο φισλ ησλ καζεκάησλ (e-class) - Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο ζπγρξνλίαο ηνπ 20νπ αη. γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηέρλε ζεσξία πνιηηηζκφ επηζηήκεο πνιηηηθή & θνηλσλία - Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο ζπγρξνλίαο γηα ηελ λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηέρλε δηεζλή αξρηηεθηνληθή λενειιεληθφ πνιηηηζκφ πνιηηηθή & θνηλσλία Δπεςνηηικέρ & διπλυμαηικέρ επγαζίερ (βι. ζρεηηθφ ζχλδεζκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πρνιήο). Ζ Ακαιία Θσηζάθε έρεη επηβιέςεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλεηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ έγθξηην Αξρηηεθηνληθφ Ρχπν. Νπγάνυζη ζεμιναπίυν επγαζηηπίυν εκδηλώζευν ζηο Ρμ. Απσιηεκηόνυν ΞΘ 1. Διεχζεξν ζεκηλάξην Δξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο νξγαλψζεθε απφ ηελ Ακ. Θσηζάθε ειεχζεξν εβδνκαδηαίν ζεκηλάξην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ φπνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εθπνλνχλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ππφ ηελ επίβιεςή ηεο. Ρν ζεκηλάξην εζηηάδεηαη ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο κέζσ δηαιέμεσλ ηεο επηβιέπνπζαο θαη ζρνιηαζκνχ ησλ ελδηάκεζσλ παξνπζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ /04/2008, Δθδήισζε κε ζέκα: 20νο αηψλαο - Αξρηηεθηνληθή Ξνιηηηζκφο Θνηλσλία, Ξαξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε εξγαζίαο (Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο V ππεπζ. Α. Θσηζάθε) απφ ηνπο θνηηεηέο Γ. Αζαλαζφπνπιν, Θ. Κπηκπίζε θαη Μ. Ξαπαηξηαληαθχιινπ. Πηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα : «Αξρηηεθηνληθά ίρλε θαη δηαδξνκέο ζηνλ 20ν αηψλα». Ε. Θνηηψλεο, Γ. Ξαλέηζνο, Α. Θσηζάθε, Β. Κπεθηαξίδεο, θνηηεηήο Αξρηηεθηνληθήο Πρνιήο Σαλίσλ. Πην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & 4

5 Θεσξία 5 εθπνλήζεθε θαη κηα νκαδηθή εξγαζία ε νπνία θαηέιεμε ζε έλαλ πίλαθα - ρξνλνιφγην : 20νο αηψλαο, (βι. παξαπάλσ Ηζηνξία Θεσξία 4) ν νπνίνο ηξνθνδφηεζε ην πεξηερφκελν ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο /03/2009, Δηζήγεζε θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο κε ζέκα «Ν γεξκαληθφο εμπξεζζηνληζκφο ζηνλ 20ν αηψλα. Ξξνζεγγίζεηο», ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν : Ν αξρηηέθησλ Hans Poelzig θαη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», , ΘΑΚ, Κεγάιν Αξζελάιη, Σαληά. (Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο 5, Νκάδα θνηηεηψλ: Γ. Αζαλαζφπνπινο, Δπαγγ. Κπεθηαξίδεο, Θ. Γηακαληνγηάλλε, Κ. Θπξηαθνχιε, Αξγ. Σίνπ). Γεκνζηεχζεθε κε ηίηιν «Γεξκαληθφο εμπξεζζηνληζκφο θαη ν 20 νο αη.: Ξξνζεγγίζεηο. α. εκεξίδαο (επηζη. επηκ. Α. Θσηζάθε) κε ζέκα «Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ, Σαληά, 14/03/2009 δεκνζηεπκέλα ζην Δπηζεψξεζε Απνθέληξσζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, η. 55, Αζήλα 2009, ζει Δξγαζηήξην κε ζέκα : Ρν αίηεκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηε λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή κε ηε ζπκκεηνρή ηεο θ. Διέλεο Φεζζά Δκκαλνπήι, αξρηηέθηνλνο θαζεγήηξηαο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φπνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη , 05/06/ Δξγαζηήξην κε ζέκα : Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή, Γάλεηα θαη αληηδάλεηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκήηξε Φηιηππίδε, αξρηηέθηνλνο νκ. θαζεγεηή ΔΚΞ φπνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ , 28/05/ Ππδήηεζε κε ζέκα Ρν δηαρξνληθά Διεχζεξν Ξλεχκα ηνπ Γ. Θενηνθά. Αξρηηεθηνληθέο αλαγσγέο θαη ζηνραζκνί. Ξξνζθεθιεκέλνο ν θαζεγεηήο Λ.Θ.Αιηβηδάηνο. Κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ , 27/06/ Eπηζηεκνληθή ππεχζπλνο αξρηηεθηνληθνχ εξγαζηεξίνπ κε ζέκα Δηθ[αζηηθέο] παξεκβάζεηο: αλαβηψλνληαο κηα δηαδξνκή, Ξχξγνο Ζιείαο Κατνπ 2013, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ Imagine the City / Architecture for humanity Ξξαγκαηνπνηήζεθε κε εηζεγεηέο αθαδεκατθνχο (Θ. Βαξψηζνο, Θ. Κνπηζφπνπινο, Λ. ΞΑηζαβφο,, θαιιηηέρλεο, επαγγεικαηίεο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπηθνχο θνξείο. Ππκκεηείραλ 13 θνηηεηέο/ηξηεο απφ αξρηηεθηνληθέο ζρνιέο Διιάδαο θαη Θχπξνπ. Ξποζκλήζειρ διακεκπιμένυν ομιληηών για διαλέξειρ ζηο Ρμ. Απσιηεκηόνυν ΞΘ. Θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Ακ. Θσηζάθε πξνζθιήζεθαλ πέληε δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο γηα λα δψζνπλ δηαιέμεηο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο αιιά αλνηθηέο ζην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο Πρνιήο /05/2010, δηάιεμε ηνπ Γεκήηξε Φηιηππίδε, αξρηηέθηνλα - νκ. Θαζεγεηή ΔΚΞ, κε ζέκα Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή: Γνχλαη θαη ιαβείλ /05/2010, δηάιεμε ηνπ Aιέμαλδξνπ Ξαπαγεσξγίνπ Βελεηά, δξ αξρηηέθηνλα ηζηνξηθνχ ηεο πφιεο θαη ηεο πνιενδνκίαο, κε ζέκα Ρα πξψηα ζρέδηα ησλ Αζελψλ /05/2010, δηάιεμε ηεο Πνθίαο Ξαληνπβάθε, δξ ζθελνγξάθνπ - Ξαλεπηζηήκην Ξεινπνλλήζνπ, κε ζέκα Ν Σψξνο κέζα ζην ρψξν Πχγρξνλεο ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ηζηνξηθά ζέαηξα /06/2009, δηάιεμε ηεο Διέλεο Φεζζά - Δκκαλνπήι, αξρηηέθηνλνο- θαζεγήηξηαο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα Ζ Αζήλα ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αη. Ξνιενδνκηθέο κεηακνξθψζεηο θαη αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία /04/2009, δηάιεμε ηνπ δξ αξρηηέθηνλα - πνιενδφκνπ Πάββα Ρζηιέλε κε ζέκα «Θσλζηαληηλνχπνιε: Αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε». Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα». 5

6 Πςμμεηοσή ζε εκθέζειρ ηος Ρμήμαηορ Απσιηεκηόνυν Ξολςηεσνείος Θπήηηρ 21-25/6/ Έθζεζε θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ζην Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ κε ηίηιν: «Πρέζεηο Αιιειεπίδξαζεο». Ππκκεηνρή κε 8 πίλαθεο Α2 απφ επηιεγκέλεο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο 3 (ρεηκ. Δμάκελν ) Ακαιία Θσηζάθε Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ Μεναγήζειρ: Α. Δκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ ζηο εξυηεπικό 1. Ξαξίζη (2011), 2. Θσλζηαληηλνχπνιε (2009), 3. Βεξνιίλν (2008) μελαγήζεηο ζε ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά έξγα θαη ηζηνξηθά κλεκεία θαζψο θαη επηζθέςεηο ζε Αξρηηεθηνληθέο Πρνιέο (ΔSA Paris, TUB Berlin). Β. Δκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ ζηο εζυηεπικό Αζήλα : 3-4/6/2010, θαη ζην πιαίζην ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο 6. Κλεκεία Ξεινπνλλήζνπ: 31/5-2/6/2010, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο ΗΗ 7. Θλσζζφο - 14/5/2009, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο ΗΗ 8. Κνλή Αξθαδίνπ - Οέζπκλν: 7/5/2009, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο ΗV Μεναγήζειρ ζε εκθέζειρ 9. Κνπζείν Κπελάθε έθζεζε Γεκήηξεο Ξηθηψλεο: 20/2/ Δζληθή Ξηλαθνζήθε έθζεζε Δξλέζηνο Ρζίιιεξ : 19/7/2010 Δ. ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ α. Κέινο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Θαιακάηα: Αλαγλψξηζε Αξρηηεθηνληθήο θαη Ξνιενδνκηθήο θπζηνγλσκίαο Ξξνο κηα Κεζνδνινγία Αλάπιαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ηζηνξηθνχ Ξεξηβάιινληνο», επηζη. ππεπζ. Αλ. Ιηαθαηά Η. Ιηαθαηάο. ΔΚΞ θαη ΓΓΔΡ (Α θάζε) β. Δηδηθφο επηζηήκσλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: «Ππζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ αξρηηεθηφλσλ ζηελ παξαγσγή ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα», επηζη. ππεπζ. Η. Ιηάπεο. Ξξντφλ ζπλεξγαζίαο ΔΚΞ, ΠΑΓΑΠ θαη ΞΔΡ. Ρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα νδήγεζε ζε απηνηειή έθδνζε (βι. ζει. 24 ηνπ παξφληνο) γ. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: «Νινθιεξσκέλε πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ πνπ απνηειείηαη απφ ηα θηήξηα: Καλσινπνχιεην Λνζνθνκείν, Διαηνπξγία Μπζηξή θαη ζπγθξφηεκα θηεξίσλ Πηδεξνδξνκηθνχ Πηαζκνχ καδί κε ηελ αλάπιαζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ ηα πεξηβάινπλ θαη ηα ζπλδένπλ κε ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ξχξγνπ Ζιείαο, σο βάζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ππνβνιή πξφηαζεο γηα ππαγσγή ζε πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηνπ ΔΠΞΑ» Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζην Ρκ. Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ θαη ηνλ Γήκν Ξχξγνπ Ζιείαο. 6

7 ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΝΚΑΓΑ: Ακαιία Θσηζάθε (επηζη. ππεχζπλνο), Ξαλ. Θαξακαλέα, Λ. Ξαηζαβφο, Γ. Οφηζηνο, θαη δσδεθακειήο νκάδα θνηηεηψλ ηνπ Ρκ. Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ. 7

8 Γεκνζηεχκαηα: - - Πηνηρεία ηεο έξεπλαο πξφηαζεο δεκνζηεχζεθαλ ζε πνιπάξηζκα δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην Ρχπν (εθεκ. Ξξψηε θαη Ξαηξίο Ξχξγνπ Ζιείαο, θαη ινηπέο εθεκεξίδεο ηεο Ξεινπνλλήζνπ) θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν. - - Δπηαθνίιε Ραζνχια, αθηέξσκα «ΞΟΓΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ», ζην έλζεην ΝΗΘΝ ηεο εθεκ. Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, η.99, Γεθέκβξηνο 2010, ζει θαη εμψθπιιν. - - «Ξξάζηλε» αλάπηπμε ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο. Ρα ζρέδηα κηαο νκάδαο αξρηηεθηφλσλ απφ ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο. Ξαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΘΡΗΟΗΝ, ηεχρνο Ηνπλίνπ 2011, ζει Ακ. Θσηζάθε (ππεπζ.), Λ. Ξαηζαβφο, Ξ. Θαξακαλέα, Γ. Οφηζηνο, άξζξν κε ηίηιν «Πχδεπμε αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Ξχξγνπ Ζιείαο», ζηα Ξξαθηηθά ζπλεδξίνπ Γεκφζηνο ρψξνο αλαδεηείηαη, Θεζζαινλίθε, Νθηψβξηνο 2011, ζει. Γ10 (βι. ζει. 29 ηνπ παξφληνο) - δ. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα Νινθιεξσκέλε πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ νηλνπνηείνπ ΡΑΝΙ καδί κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ηδηνθηεζίαο ΔΑΠ Ιεπθάδαο (ΡΑΝΙ) ζηελ πεξηνρή Γχξα ηνπ Γήκνπ Ιεπθαδίσλ. Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζηε Πρνιή Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ θαη ηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ - Ρακείν Ακχλεο Νηλνπαξαγσγψλ Ιεπθάδαο Πε εμέιημε. - ΠΡ. Ακαδημαφκέρ & διοικηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ. Γιοικηηικό έπγο - Κέινο Δπηηξνπήο Ξξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ζπληνλίζηξηα ηεο Δπηηξνπήο 2009 έσο 2012) - Πχληαμε θαθέινπ αλαγλψξηζεο ηεο Πρνιήο απφ ηελ Δ.Δ - Κέινο επηηξνπήο ζχληαμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη Σαξηνγξάθεζε ησλ ζπνπδψλ ζην Ρκήκα Ππγθξφηεζε θαηαιφγνπ ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ καζεκάησλ (ζηα πξφηππα ηεο ΔΔ) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. - Πχληαμε θαλνληζκνχ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ - Πχληαμε θαλνληζκνχ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ - Κέινο Δπηηξνπήο Ξξνβνιήο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο (απφ 2009 έσο ζήκεξα) - Πχληαμε νδεγνχ ζπνπδψλ Δπιζηημονική επιμέλεια και διοπγάνυζη ζςνεδπίυν. - Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο ηεο δηεζλνχο εκεξίδαο κε ζέκα «Ν αξρηηέθησλ Hans Poelzig θαη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ, Σαληά, 14/03/2009. Ππλδηνξγάλσζε π. Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο, Ηλζη. Γθαίηε, ΘΑΚ θαη Ρκ. Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ. - Κέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ 11νπ Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ Αξρηηεθηφλσλ κε ζέκα «Δπάγγεικα: Αξρηηέθησλ» Αζήλα Εάππεην Κέγαξν, Ρν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε βαζηζκέλν ζην αθηέξσκα Δπάγγεικα: Αξρηηέθησλ, η. 61, 2007 ηνπ πεξηνδηθνχ Αξρηηέθηνλεο, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ πνπ πξφηεηλε ε Ακ. Θσηζάθε θαη ην επηκειήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Λ. Θεθαινγηάλλε θαη Κ. Πίλνπ, φπνπ πξναλαγγέιζεθε ην ζπλέδξην θαη ραξάρηεθαλ νη θαηεπζχλζεηο ηνπ. Ξξφεδξνο ζπλεδξίαο «Ζ πξνβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο». - Κέινο ηεο επηηξνπήο παξάιιεισλ εθδειψζεσλ ηνπ παξαπάλσ ζπλεδξίνπ. Ν παλειιήληνο θνηηεηηθφο δηαγσληζκφο «Ρν γξαθείν ηνπ αξρηηέθηνλα» σο παξάιιειε εθδήισζε ηνπ ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ πξφηαζε θαη νξγάλσζε ηεο Α. Θσηζάθε. 8

9 - Κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα ηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Αξρηηεθηνληθή: Δίδσια & Ξξνζσπεία. Ζ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο», πνπ νξγάλσζε ην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Βπδαληηλφ Κνπζείν Αζελψλ, Κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο θαη Δθζέζεσο κε ζέκα: «Αξρείν Λενειιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο», ΔΚΞ Αίζνπζα Ρειεηψλ, Δπιζηημονική επιμελήηπια ή ζύμβοςλορ εκθέζευν και εκδηλώζευν - Δπηζηεκνληθή ζχκβνπινο ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο «Δξλέζηνο Ρζίιιεξ, Αξρηηέθησλ, », Δζληθή Ξηλαθνζήθε, 17-3/ Κέινο ηεο νκάδνο εξγαζίαο γηα ηελ Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ 5ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ζηε Βελεηία, Ρκήκα 2, Γεκφζηα θηίξηα ησλ Βαιζακάθε, Αλησλαθάθε, Ρνκπάδε (1991). Βιέπε: V Mostra Internazionale di Architettura, catalogo generale, Biennale di Venezia, ed. Electa, 1991, p. 120 θαη θαηάινγνο Διιεληθήο ζπκκεηνρήο «Γεκφζηα θηίξηα ησλ Βαιζακάθε, Αλησλαθάθε, Ρνκπάδε», ζει Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα πξνγξάκκαηνο κε πξνβνιέο ηαηληψλ αξρηηεθηνληθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ΘΑΚ, Σαληά, (ζπλεξγαζία κε Institut Français d Athènes) - Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα έθζεζεο θαη ηφκνπ κε ηίηιν ΘΟΖΡΖ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΔΛΥΠΖ, Γεκνηηθή Ξηλαθνζήθε Σαλίσλ έσο , έσο Βαζηιηθή Αγίνπ Κάξθνπ Ζξάθιεην, Αζήλα. Ζ έθζεζε νξγαλψλεηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο κε ζπλδηνξγαλσηέο ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο, η ηνπο Ππιιφγνπο Αξρηηεθηφλσλ ησλ ηεζζάξσλ λνκψλ θαη ζπληνληζηή ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ Δι. Βεληδέινο. Ιοιπέρ ακαδημαφκέρ και διοικηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ - Ππκκεηνρή χζηεξα απφ επηινγή ηεο Δ.C., D.G.E Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη Ξνιηηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε νκάδα 19 Θαζεγεηψλ ειιεληθψλ ΑΔΗ ζε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο /1/ Κέινο επηζηεκνληθήο νκάδαο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ζην ΗΑΘΔΡ - Ίδξπκα Αξηζηείαο Θαηλνηνκίαο θαη Έξεπλαο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, (κε θαζεγεηέο θθ. Λ. Καηζαηζίλε θαη Δπαγγ. Γξεγνξνχδε). Ππκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο. (απφ ηνλ Γεθέκβξην 2010 έσο ζήκεξα) - Αθαδεκατθφο ζχκβνπινο ζηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο. (ΓΝΑΡΑΞ, ήκεξα) - Κέινο (αλαπιεξσκαηηθφ) ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ Κλεκείσλ Θξήηεο ( απφθαζε ΞΝΡ) απφηνλ Απξίιην Δθπξφζσπνο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αξρείνπ ηνπ αξρηηέθηνλα Αλη. Αλησληάδε, δσξεά ηεο ΗΙΑΘΔΡ ζην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ (Κάηνο 2011) 9

10 - Όζηεξα απφ πξσηνβνπιία θαη ελέξγεηεο ηεο Ακαιίαο Θσηζάθε εμαζθαιίζηεθε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ αλαζθαθή πνπ δηελεξγεί ζηελ Διεχζεξλα Οεζχκλνπ θαη δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο Θιαζζηθήο Αξραηνινγίαο & Γηεπζπληήο ηνπ Κνπζείνπ Θπθιαδηθήο Ρέρλεο θ. Λίθνο Πηακπνιίδεο. - Ππλεξγαζία κε επξσπατθέο αξρηηεθηνληθέο ζρνιέο (ESA - Paris, TUB Berlin) γηα νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο θαη επί ηφπνπ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Κέλορ επιζηημονικών εηαιπειών, θοπέυν και επιηποπών: - Mέινο ηεο Δηαηξείαο Κειέηεο Ηζηνξίαο ηεο Ξφιεο θαη ηεο Ξνιενδνκίαο. - Κέινο ICOMOS. - Κέινο θαηαιφγνπ θξηηψλ Αξρηηεθηνληθψλ Γηαγσληζκψλ ηνπ ΡΔΔ. - Κέινο θαηαιφγνπ θξηηψλ Αξρηηεθηνληθψλ Γηαγσληζκψλ ηνπ ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ. - Κέινο επηακεινχο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Π. Ρζηιέλε «Έιιελεο αξρηηέθηνλεο ζηελ Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία 19νο αη.», ΔΚΞ, Ξξφεδξνο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ παλειιήληνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ ιηκέλνο Οαθήλαο. Πεπηέκβξηνο Νθηψβξηνο 2012 Ε. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ εξγάζηεθα πεξηζηαζηαθά ζε γξαθεία Αξρηηεθηφλσλ - Ξαλεπηζηεκηαθψλ : Γξαθείν Κειεηψλ Κ. Ξεξξάθεο & Ππλεξγάηεο : Γξαθείν Κειεηψλ Λίθνπ Βαιζακάθε : Γξαθείν Κειεηψλ Λίθνπ Βαιζακάθε (εκηαπαζρφιεζε) 1991 : Γξαθείν Κειεηψλ «Ακαιία Θσηζάθε & Ππλεξγάηεο». ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΔΟΓΩΛ Πεκαληηθφ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ κειέηεο αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηεμήρζεζαλ έξεπλεο γηα ηελ ζεσξεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, νη νπνίεο ζπρλά νδήγεζαλ ζε δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Γπαθείο Κελεηών Κ. Ξεππάκηρ & Πςνεπγάηερ 1. Κειέηε απνθαηαζηάζεσο θηηξίνπ ΓΠΔΔ θαη πξνζζήθε Δ νξφθνπ - ακθηζεάηξνπ. 2. Δπέκβαζε ζην Θηλ/ζέαηξν ΞΑΙΙΑΠ θαη κεηαηξνπή ζε Αίζνπζα Ππλαπιηψλ. 3. Κεηαηξνπή ηνπ Castello ησλ Ηππνηψλ ηεο Οφδνπ ζε Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ησλ Ξξσζππνπξγψλ ηεο ΔΝΘ. 4. Κειέηε επέθηαζεο Βπδαληηλνχ Κνπζείνπ Αζελψλ. Γπαθείο Κελεηών Λίκος Βαλζαμάκη Υο ζπλεξγάηεο ηνπ γξαθείνπ Λ. Βαιζακάθε εθηφο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηηο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο είρα ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπ έξγνπ (ζπγγξαθή θεηκέλσλ, επηκέιεηα θιπ). Γπαθείο Κελεηών Αμαλίαρ Θυηζάκη (επιλογή έπγυν επί ζςνόλος 123 ) Διιεληθφ Ξεξίπηεξν (εθζεζηαθφο ρψξνο) ζηελ 5ε Γηεζλή BIENNALE Αξρηηεθηνληθήο (εξγνδφηεο ΞΞΝ), Βελεηία, Διιεληθφ Ξεξίπηεξν (εθζεζηαθφο ρψξνο) ζηελ έθζεζε LANGUAGE EXPO (εξγνδφηεο ΞΞΝ), Κειβνχξλε, Απζηξαιία,

11 3. Δπαλέθζεζε ηνπ Λνκηζκαηηθνχ Κνπζείνπ ζην Ηιίνπ Κέιαζξνλ (Κειέηε-Θαηαζθεπή-Ξξφηαζε), νδφο Ξαλεπηζηεκίνπ, Αζήλα Γηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Ηζηνξηθνχ Δζλνινγηθνχ Κνπζείνπ Κάλεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (Ξχξγνο λήζνπ Θξαλάεο - Γχζεην, εξγνδφηεο ΔΗΔ/ΘNE, ζπλεξγαζία γηα ηα Αξρηηεθηνληθά θαη Θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε ηνλ ΔΝΡ θαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ - Θέληξν Λενειιεληθψλ Δξεπλψλ). 5. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Γπζείνπ (800 η.κ.). Δζσηεξηθή Γηαξξχζκηζε-Κεηαηξνπή θαη επίπισζε ηνπ λενθιαζζηθνχ θηηξίνπ Γπκλαζίνπ - Ιπθείνπ (πεξηιακβάλεη Αίζνπζα Ξνιιαπιψλ Σξήζεσλ-Θέαηξν). 6. Γηακφξθσζε ππαηζξίνπ ρψξνπ εκπξφο απφ ην Αξραίν Θέαηξν Γπζείνπ (4.000 η.κ.) Γηακφξθσζε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, Κνπζείν Ραθηθψλ Δζίκσλ. 8. Απνθαηάζηαζε λενθιαζηθνχ θηηξίνπ 350 η.κ., ηδηνθηεζίαο Κίθνπ, Πηατθνπνχινπ 3, Λαχπιην Γηακέξηζκα ηδηνθηεζίαο Θσλ/λνπ Θνπθιέιε (280 η.κ.), Βαζ. Γεσξγίνπ 15Α & Οεγίιιεο, Αζήλα (θηίζκα ηνπ 1946). 10. Απνθαηάζηαζε πνιπθαηνηθίαο (1948), Οεγίιιεο 26, Αζήλα. 11. παίζξην Θέαηξν αηφκσλ θαη Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν «Αδακ. Ιεκφο» (20 ζηξ.), Θαξδάκπια, Σίνο Απνθαηάζηαζε θαη πξνζζήθε δηαηεξεηέαο νηθίαο (πξνζθπγηθήο) ζηνλ κεηηφ ηδηνθηεζίαο Π. Ξνκφλε (150 η.κ.), Θηνπηαρείαο 13, κεηηφο. 13. Γχν εμνρηθέο θαηνηθίεο ζε ππάξρνλ δηαηεξεηέν πεξίβιεκα ηδηνθηεζίαο Δκκ. & Ιεάλδξνπ Οαθηηδή (200 η.κ.), Βαζχ Πάκνπ Απνθαηάζηαζε πνιπθαηνηθίαο (1948, αξρ. Δκκ. Βνπξέθαο), Βαζ. Γεσξγίνπ 15Α & Οεγίιιεο, Αζήλα Νξγαληζκφο Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ Κειέηε ππνδεηγκάησλ ειιεληθψλ πεξηπηέξσλ γηα ηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ Ξεξίπηεξν Έλδπζεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Düsseldorf, Αχγνπζηνο Θέληξν Θαιιηηερλψλ θαη Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν ζηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Ιένληνο ηεο Σαηξσλείαο, Σαηξψλεηα Βνησηίαο. (πξνζρέδηα) Αλνηθηφ Θέαηξν Θαξδακχισλ Σίνπ (θηήξην ζθελήο θαη δηακφξθσζε ππαηζξίνπ ρψξνπ) Αλάδεημε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (ξσκατθφ ςεθηδσηφ) θαη έληαμή ηνπ ζε ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ηδηνθηεζίαο Ππ. Γηαθνπκάθνπ (κε ηελ έγθξηζε ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ), Γχζεην Ιαθσλίαο (420 ηκ) Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ θηεξίνπ «Έπαπιε Θαξαληθνινχ» (1870) θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε Θέληξν Κειεηψλ Πηαθίδαο, ηδηνθηεζίαο Πηαθηδηθνχ Νξγαληζκνχ, ζην Ιεβεληνρψξη Ξχξγνπ Ζιείαο. (έγθξηζε ΘΠΛΚ) Λέα ηξηψξνθε θαηνηθία ηδηνθηεζίαο Η. Αξκειίδε ζε επαθή κε ηα ηείρε (κηλστθή θάζε) ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Λαππιίνπ 170 ηκ Μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα (20 θιηλψλ) ζε γεηηλίαζε κε ηα ηείρε ηεο Αθξνλαππιίαο. (πξνζρέδηα) Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο νηθίαο (1920) ηδηνθη. Οαθηληδή Ξαπαλδξένπ ζην Γήκν Κεζνινγγίνπ (350ηκ) Δζσηεξηθή δηαξξχζκηζε, κεηαηξνπή θαη πξνζζήθε νξφθνπ ζε πθηζηάκελε θαηνηθία (1960) ηδηνθη. Ξ. Δ. Πηνχλα, Ιάζθνπ 13, Ξ. Τπρηθφ 260ηκ Δζσηεξηθή δηαξξχζκηζε, κεηαηξνπή θαη επίπισζε πθηζηάκελεο νηθίαο (1960) ηδηνθη. Γ. Δ. Παξαληφπνπινπ, Ιάζθνπ 15, Ξ.Τπρηθφ 190ηκ Κεηαηξνπή ρψξνπ γξαθείσλ ζε θαηνηθία (ηδηνθηεζίαο Διπ. Βαθάθε Emery, Ιανδηθείαο 9, Ηιίζζηα, Αζήλα 300ηκ 11

12 Ιοιπή επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα έσο ζήκεξα Αξρηηεθηνληθφο θαη θαιιηηερληθφο ζχκβνπινο ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Ζιείαο Νιπκπίαο. Α. ζχκβνπινο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ (ζηαθηδεξγνζηαζίσλ, ειαηνηξηβείσλ, νηλνπνηείσλ) ηδηνθηεζίαο ΔΑΠ ΖΙ - ΝΙ. Α. ζχκβνπινο εθδφζεσλ. Ήδε έρνπλ εθδνζεί ηξία εκεξνιφγηα (εθδ. Ξνηακφο) κε αξρεηαθφ πιηθφζρεηηθφ κε ηελ ηζηνξία ηεο ζηαθίδαο. Δηδηθά ην εκεξνιφγην 2011 κε ηίηιν «Νη θάκπξηθεο ηεο καπξνκάηαο», πεξηείρε 52 αξρεηαθέο θσηνγξαθίεο απφ ζηαθηδεξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο (19νο- 20νο αη.), πξντφληα πξσηνγελνχο έξεπλαο. Β. θαιιηηερληθφο ζχκβνπινο γηα ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο ΔΑΠ ΖΙ-ΝΙ Ζ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΔΗΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Ζ1. Θευπηηικέρ Δπγαζίερ: Γιδακηοπική διαηπιβή «Ρν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε ( ) σο έθθξαζε ηνπ νξάκαηνο γηα αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ». Ξακςεθεί. ΔΚΞ Πρνιή Αξρηηεθηφλσλ Ρνκέαο 1 Αξρηηεθηνληθφο Πρεδηαζκφο. Ρξηκειήο επηηξνπή: Λ.Θ. Σνιέβαο Δηζεγεηήο, Δ. Φεζζά - Δκκαλνπήι, Αηθ. Ξαηζνπκά. Αληηθείκελν Πηφρνη Κέζνδνο Ξεξηερφκελν : Ζ ζρέζε αξρηηεθηνληθήο θαη εμνπζίαο απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε λεφηεξε Διιάδα κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα έλα θξάηνο ην νπνίν ηδξχζεθε κφιηο ην Κία απφ ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ «εηθνλνγξαθνχλ» απηή ηε ζρέζε, είλαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν νπνίνο ζέηεη σο ζηφρν ηνπ ηε ζέζπηζε ηνπ Θξάηνπο εληαγκέλε ζην φξακα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο, πνπ αλήθαλ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ ηνπ θξεηηθνχ πνιηηηθνχ θαη έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, μερσξίδεη ν Αιέμαλδξνο Ληθνινχδεο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπλδπάδεηαη έλα πιήζνο ξφισλ: ηνπ αξρηηέθηνλα ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, ηνπ θαζεγεηή, ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ πνιηηηθνχ. Ζ κειέηε ηεο πεξίπησζήο ηνπ απνθηά ηδηαίηεξε αμία αθνχ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην δηάινγν πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηελ εμνπζία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζηελ λεψηεξε Διιάδα. Πηφρνη ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη: α) ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ εμνπζία ζηελ λεφηεξε Διιάδα έηζη φπσο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε, αξρηηέθηνλα ηνπ νπνίνπ ην έξγν θαηεμνρήλ πξνζθέξεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, β) ε ζπλεηζθνξά ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηζηνξηνγξαθία ηεο κνλνγξαθίαο ελφο αξρηηέθηνλα ηεο γεληάο ηνπ 1900, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ κέρξη ζήκεξα επξεκάησλ γηα ηνλ αξρηηέθηνλα θαη ην έξγν ηνπ, καδί κε κηα πξνζπάζεηα επξχηεξεο εξκελείαο ηνπο. Ζ έξεπλα, πξντφλ ηεο νπνίαο απνηειεί ε παξνχζα δηαηξηβή πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε ζηελ παξαγσγή ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν Ρα εξσηήκαηα αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο, ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζην δηεζλέο πιαίζην, ζηηο δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο ησλ επξσπατθψλ αξρηηεθηνληθψλ πξνηχπσλ θαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ ηνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηα δεηήκαηα κεζφδνπ. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη: αξρεηαθή έξεπλα (47 αξρεία ζηελ Διιάδα θαη 5 ζηε Γαιιία), βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε επηθεληξσκέλε ζε πξσηνγελείο δεκνζηεχζεηο (333 ηίηινη ειιεληθνί θαη μελφγισζζνη, δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο επνρήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ), επηηφπηα έξεπλα πνπ πεξηέιαβε απνηππψζεηο θαη απηνςίεο, θαη ηέινο ζπλεληεχμεηο. Mε δεδνκέλε ηελ απνπζία παξάδνζεο ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηζηνξηνγξαθία πνπ λα ζεκειηψλεηαη ζε ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη πνιχπιεπξεο ζεσξήζεηο έγηλε πξνζπάζεηα λα αθνκνησζνχλ ζε απηή κέζνδνη ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Ζ εξκελεπηηθή κέζνδνο ζπγθξνηήζεθε ζπλζεηηθά, ζηε δηαγψλην δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ εληάζζνπλ ηε ζεψξεζε ζε γεληθφηεξεο αλαδεηήζεηο γχξσ απφ ην αξρηηεθηνληθφ θαηλφκελν. Πηελ παξνχζα δηαηξηβή ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Ληθνινχδε, ε νπνία απνηέιεζε θαη ην πξίζκα ζέαζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Πηε ζπλέρεηα 12

13 ε πξνζέγγηζε εζηηάζηεθε ζηα θαζαξά αξρηηεθηνληθά ζέκαηα, αιιά θαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηε δξάζε ηνπο. Ζ εξκελεπηηθή κέζνδνο δελ ζηακαηά ζηελ αλαδήηεζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, αιιά ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηα «πιέγκαηα πνιιαπιψλ αηηίσλ», έλα εξκελεπηηθφ θιεηδί δαλεηζκέλν απφ κεζφδνπο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Ζ αλαδήηεζε ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε απνηειεί άιιε κία απφ ηηο θχξηεο εξκελεπηηθέο παξακέηξνπο ηεο δηαηξηβήο. Ξεξηερφκελν: Δηζαγσγή Κέξνο Α: Θαηαβνιέο θαη ζπνπδέο ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε Κέξνο Β: H δεκφζηα αξρηηεθηνληθή ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε θαη ηα νξάκαηα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γηα αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ Κέξνο Γ: Ρα ηδησηηθά θηήξηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε Κέξνο Γ: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη δεκνζία δξάζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε Ππκπεξάζκαηα: Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε - Ζ ζπκβνιή ηνπ αξρηηέθηνλα ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο - Ζ ζπκβνιή ηνπ αξρηηέθηνλα ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο πφιεο - Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο. Κονογπαθίερ Αςηοηελή βιβλία 1. Α. Θσηζάθε: «Αιέμαλδξνο Ληθνινχδεο Αξρηηεθηνληθά νξάκαηα. Ξνιηηηθέο ρεηξνλνκίεο», εθδ. Ξνηακφο, Αζήλα 2007 Ζ έθδνζε βαζίζηεθε ζην θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ην νπνίν δεκνζηεχεηαη εκπινπηηζκέλν κε ζπκπιεξσκαηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη απφςεηο. 2. Α. Θσηζάθε, Σξ. Αγξηαληψλε: «Γ. Θενδνζφπνπινο: Ν αξρηηέθηνλαο θαη ην έξγν ηνπ », εθδ. Κέιηζζα, Αζήλα 1989 (εμαληιεκέλν) 3. Η. Ιηάπεο, Ξ. Ρνπξληθηψηεο, Π. Δκκαλνπειίδνπ, Π. Σαξαιακπίδνπ, Α. Ιηαθαηά, Α. Θσηζάθε, Ρ. Θαξάλε, Ξ. Θνχια : «Αξρείν Λενειιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο», έθδνζε Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ΔΚΞ, Αζήλα 1993 Γημοζιεύζειρ επεςνηηικών - θευπηηικών επγαζιών: 1. Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ, «Ζ θνζκνπνιίηηθε αξρηηεθηνληθή ηνπ αξρηηέθηνλα Αι. Ληθνινχδε, », Θέκαηα Σψξνπ & Ρερλψλ, 18/1987, ζει Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ: «Ν αξρηηέθησλ Αι. Ληθνινχδεο θαη ην έξγν ηνπ, ». Ξεξηιήςεηο επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ πνπ δφζεθαλ ην αθαδεκατθφ έηνο ζηα καζήκαηα Δκβάζπλζεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν Ππνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, εθδ. ΔΚΞ, Αζήλα 1987, ζει Α. Θσηζάθε: «Αλαδεηψληαο ην ζηφρν ζηνπο Αξρηηεθηνληθνχο Γηαγσληζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο ζηελ Διιάδα». Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 24/1990, ζει

14 Α. Θσηζάθε, Ο. Σξηζηνδνπινπνχινπ: «Αξρηηεθηνληθνί Γηαγσληζκνί - Κε ηε καηηά ηνπ Ζ/». Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 24/1990, ζει Α. Θσηζάθε: «Δμέιημε ηνπ πνιεδνκηθνχ ηζηνχ ζηε Κεζαησληθή Οφδν. Ζ πεξίπησζε ηεο Ξιαηείαο Ξεηζηδψξνπ», ζηα πξαθηηθά ηνπ Ππλεδξίνπ «Λέεο πφιεηο πάλσ ζηηο παιηέο», Οφδνο , έθδνζε ICOMOS - ΞΞΝ, Αζήλα 1999, ζει Α. Θσηζάθε: «Ξεξί Λνκαδηζκνχ. Λνκάο-δνο, ν πεξηθεξφκελνο ράξηλ βνζθήο, L-S, ζει. 283». Θεσξεηηθφ θείκελν γηα ηνλ αζηηθφ λνκαδηζκφ, θαηάινγνο Γ Biennale Λέσλ Αξρηηεθηφλσλ, έθδνζε Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αξρηηεθηνληθήο, Αζήλα 2001, ζει. 87 & (αγγιηθφ θείκελν). 6. Α. Θσηζάθε: «Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή έθθξαζε ηνπ Βεληδειηθνχ Θξάηνπο Γηθαίνπ». Ξξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ «Ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε ειιεληθή πφιε. Ξνιενδνκηθέο πξαθηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο», Σαληά, (24-27 Νθησβξίνπ 2002), έθδ. ΔΚΞ, ΡΔΔ, Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», Αζήλα, 2005, ζει Α. Θσηζάθε: «T(erra)_Vision ή γλσξίζηε ην ζεξίν»., πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 35, Λνεκβ.2002, ζει Α. Θσηζάθε - Γ. Σαηδεγψγαο: «Ζ απεηθφληζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν» - ζπδήηεζε κε αθνξκή ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθεληθψλ ηεο ηαηλίαο ηνπ Θ. Αγγειφπνπινπ Ρν ιηβάδη πνπ δαθξχδεη, πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 35, Λνέκβξηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε: «Κηα αρηβάδα ζην Ιπθαβεηηφ Ρν ππαίζξην ζέαηξν ηνπ Ρ.Σ.Εελέηνπ», εθεκ. ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, έλζ. ΔΞΡΑ ΖΚΔΟΔΠ, αθηέξ. ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΑΘΖΛΥΛ, 29 Ηνπλίνπ 2003, ζει Α. Θσηζάθε: «Πχγρξνλα θηήξηα πεξαο ζηε Γεξαηά Δπξψπε», εθεκ. ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, έλζεην ΔΞΡΑ ΖΚΔΟΔΠ, αθηέξσκα ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΑΗΘΝΠΔΠ ΚΝΠΗΘΖΠ, 25 Απξηιίνπ 2004, ζει Α. Θσηζάθε: «Ππλδηαιιαγέο ηζηνξίαο θαη κλήκεο ζε κηα ππνρσξεκέλε πξφζνςε -Ρν Κλεκείν ηνπ Αγλψζηνπ Πηξαηηψηε ζηελ Ξιαηεία Ππληάγκαηνο», άξζξν ζην αθηέξσκα «Γηάινγνη αξρηηεθηνληθήο κλήκεο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 45, Mάτνο 2004, ζει Α. Θσηζάθε: «Κνλνγξαθίεο λενειιήλσλ αξρηηεθηφλσλ. Έλα ζχληνκν ζρφιην», άξζξν ζην αθηέξσκα «Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή. Εεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο», πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 56, Απξίιηνο 2006, ζει Α. Θσηζάθε: «Ρν παλνπηηθφλ θαη ε γελεαινγία ησλ θπιαθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Ν απφερνο ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.», Ξξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ Ππλεδξίνπ κε ζέκα «Γηαθάλεηα θαη Αξρηηεθηνληθή. ξηα θαη πξνθιήζεηο», ΑΞΘ, 1-4 Ηνπλίνπ 2006, ζει Α. Θσηζάθε: «Αξρηηεθηνληθή πνιηηηθή. Ξνιηηηθή αξρηηεθηνληθή», άξζξν ζην αθηέξσκα «Δπάγγεικα : Αξρηηέθησλ», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 61, Φεβξ. 2007, ζει Α. Θσηζάθε, «Ζ λέα αζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ Αζελψλ σο ζθεληθφ νπεξέηαο. Ρν γνεηεπηηθφ παηρλίδη ησλ επηδξάζεσλ», άξζξν ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν «Νη απάρεδεο ησλ Αζελψλ» έθδνζε ηεο Δζληθήο Ιπξηθήο Πθελήο, Αζήλα 2009, ζει Α. Θσηζάθε, «Αλαδεηψληαο αληηθαηνπηξηζκνχο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηε λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή», Ξξαθηηθά δηεζλνχο εκεξίδαο (επηζη. επηκ. Α. Θσηζάθε) κε ζέκα «Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ, Σαληά, δεκνζηεπκέλα ζην Δπηζεψξεζε Απνθέληξσζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, η. 55, Αζήλα 2009, ζει Α. Θσηζάθε, «Νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Πρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΚΞ. Ξξσηαγσληζηηθέο κνξθέο θαη νξγαλσηηθά πξφηππα», Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ κε ζέκα: «170 ρξφληα Ξνιπηερλείν, νη Κεραληθνί θαη ε Ρερλνινγία ζηελ Διιάδα», ΔΚΞ, Αζήλα, 4-5 Καξηίνπ 2009 (ππφ έθδνζε) 17. Α. Θσηζάθε, «Αξηζηνκέλεο θαη Γηψξγνο Βαξνπδάθεο: επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ», άξζξν ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο ησλ αξρηηεθηφλσλ (θείκελα ησλ Α. Θσηζάθε, Γ. Ρδηξηδηιάθε θαη Γ. Φηιηππίδε - Κνπζείν Κπελάθε έσο ), Αζήλα 2009, ζει

15 18. Α. Θσηζάθε, «Ρν έξγν ησλ Σαλησηψλ αξρηηεθηφλσλ Α.& Γ. Βαξνπδάθε αθνξκή γηα κηα λέα νπηηθή ηεο «πεξηθέξεηαο», ζηελ Δπηζεψξεζε Απνθέληξσζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, η.58, Αζήλα 2009, ζει Α. Θσηζάθε, «Ν Δξλέζηνο Ρζίιιεξ θαη ην Γηθαζηηθφ Κέγαξν Αζελψλ. Νη κείδνλεο ζπλαληήζεηο», άξζξν ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο Δξλέζηνο Ρζίιιεξ εθδ. Δζληθήο Ξηλαθνζήθεο, Αζήλα 2010, ζει Α. Θσηζάθε, «Ζ ηξηκεξήο θαηαλνκή ζηηο αζελατθέο θαηνηθίεο ηνπ 20νπ αηψλα», άξζξν ζην αθηεξ. «Θαηνηθία : Γηαγξάκκαηα θαη Ηδενγξάκκαηα», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, Αζήλα Ηαλ.2010, ζ Α. Θσηζάθε, Αξρηηεθηνληθνί πνιηηηθνί δηάινγνη. Πησπέο θαη «θνξψλεο», Ξξαθηηθά εηζεγήζεσλ ζην 11ν Ξαλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ ζπλέδξην, Αζήλα /3/2011, δεκνζηεπκέλε ζε CD ROM 22. Α. Θσηζάθε (επηζη. ππεχζπλε & θχξηα εξεπλήηξηα), Ξ. Θαξακαλέα, Λ. Ξαηζαβφο, Γ. Οφηζηνο, «Πχδεπμε αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Ξχξγνπ Ζιείαο», άξζξν ζηα Ξξαθηηθά ζπλεδξίνπ Γεκφζηνο ρψξνο. αλαδεηείηαη, Θεζζαινλίθε, Νθηψβξηνο 2011 (ππφ έθδνζε) Έπεςνερ ζε εξέλιξη: 1. A. Kσηζάθε: «Ηζηνξία ηνπ Γηθαζηηθνχ Κεγάξνπ Αζελψλ απφ ηδξχζεσο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο κέρξη ηηο κέξεο καο». Δπιζηημονικέρ Δπιμέλειερ Δκδόζευν: 1. Γ. Φηιηππίδεο, Α. Θσηζάθε: «Αξρηηεθηνληθνί Γηαγσληζκνί», επηκέιεηα αθηεξψκαηνο, Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 24/1990, ζει Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 26/1992, αθηέξσκα ζην Λίθν Βαιζακάθε. πεχζπλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ γξαθείνπ Λ. Βαιζακάθε. 3. Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο (ηέρλε θαη αξρηηεθηνληθή), ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 35, Λνέκβξηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε, Β. Ξαλαγησηνπνχινπ, Γ. Παξεγηάλλεο, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Ρν ηδησηηθφ ζχκπαλ σο λένο δεκφζηνο ηφπνο;», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 35, 2002, ζ Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Γηάινγνη αξρηηεθηνληθήο κλήκεο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, πεξηνδηθή έθδνζε ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 45, Κάτνο Ηνχληνο Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή. Εεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ- ΞΔΑ, η. 56, Απξίιηνο Α. Θσηζάθε, Λεθη. Θεθαινγηάλλεο, Κ. Πίλνπ, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Δπάγγεικα: Αξρηηέθησλ», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ- ΞΔΑ, η. 60, Φεβξνπάξηνο Ρν παξφλ αθηέξσκα αλήγγεηιε ην 11o Ξαλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ Ππλέδξην ηνπ ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ κε ζέκα ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΥΛ θαη έζεζε ηηο βάζεηο ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ. 8. Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Θαηνηθία: Γηαγξάκκαηα θαη Ηδενγξάκκαηα», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 77, Ηαλνπάξηνο

16 πεςθςνόηηηα Δκδόζευν μέλορ ζςνηακηικών επιηποπών: - Δπζχλε κφληκεο ζηήιεο γηα ηνπο Αξρηηεθηνληθνχο Γηαγσληζκνχο (ηήξεζε αξρείνπ θαη επηινγή ησλ πξνο δεκνζίεπζε ζπκκεηνρψλ) ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Θεκάησλ απφ ην 1989 (Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 25/1991) Κέινο Ππληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξεξηνδηθνχ «ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ», Έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ απφ ην 2001 έσο ζήκεξα. - Κέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Ρξηκεληαίαο έθδνζεο Ππλδέζκνπ Διιήλσλ Ξεξηθεξεηνιφγσλ, απφ 2010 έσο ζήκεξα. Βιβλιοκπιζίερ Ξαποςζιάζειρ Απσιηεκηονική κπιηική: 1. Α. Θσηζάθε: «Ξαχινο Κπισλάο: Ν άηιαο ηνπ Άζσλνο», βηβιηνπαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2001, Κάξηηνο 2001, η. 26, ζει Α. Θσηζάθε: «Ξφιε, δεκνθξαηία θαη πνιηηηθή. Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Ππλάληεζε, Ππάξηε », παξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2001, η. 27, Κάτνο 2001, ζει Α. Θσηζάθε, «πνζήθεο ελφο νδνηπφξνπ ζηνραζηή. Ρέζζεξα λέα βηβιία ηνπ Θαζεγεηή Λίθνπ Κνπηζφπνπινπ», βηβιηνπαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2001, η. 28, Ηνχιηνο 2001, ζει Α. Θσηζάθε, «Κλήκεο νπζίαο ειιεληθήο. Ρν κέγηζηνλ κάζεκα - Γχν λέεο εθδφζεηο γηα ηνλ Γεκήηξε Ξηθηψλε», βηβιηνπαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 32, Κάξηηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε, «Βαζ. Θνιψλαο, Ηηαιηθή Αξρηηεθηνληθή ζηα Γσδεθάλεζα», βηβιηνθξηηηθή ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 36, Λνέκβξηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε, «Γηεζλήο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο Δθήκεξεο θαηαζθεπέο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο - Διιεληθέο δηαθξίζεηο», αξρηηεθηνληθή θξηηηθή κε αλαθνξά ζηελ «ειιεληθφηεηα» ησλ βξαβεπκέλσλ πξνηάζεσλ, πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 38, Κάξηηνο 2003, ζει Η. Θαξαλίθαο, Ο. Θινπηζηληψηε, Α. Θσηζάθε, Δ. Ιατλά, Γ. Παξεγηάλλεο, «Ππδήηεζε γηα ηα Νιπκπηαθά έξγα» ζην αθηέξσκα «ΑΘΖΛΑ », πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 39, Κάτνο 2003, ζει Α. Θσηζάθε, «Ίρλε ηνπίσλ, δίθηπα ηφπνπ», παξνπζίαζε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Ξαξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο ζηε Βέξνηα θαη ηεο δξάζεο Γηαηφπηα - δηαλχνληαο ην ηνπίν, παξάγνληαο δίθηπα ηφπνπ (Πηεκλίηζα, Ηνχιηνο 2003), καδί κε ζθέςεηο γηα ηε ζχγρξνλε δξαζηηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο, πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 37, Ηαλνπάξηνο 2004, ζει Α. Βξπρέα, Κ. Θνξξέο, Α. Θσηζάθε, Κ. Ιεθαληδήο, Θ. Κπισλάο, Α. Οφθαο, Β. Ξαλαγησηνπνχινπ, Γ. Παξεγηάλλεο, «Ππδήηεζε γηα ηε δηάπιαζε ησλ αξρηηεθηφλσλ» ζην αθηέξσκα «Ζ δηάπιαζε ησλ αξρηηεθηφλσλ 2 ν», πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 42, Λνέκβξηνο 2003, ζει Α. Θσηζάθε, «θαξπαγή κνξθψλ. Άξζε ζπλεηδήζεσλ», (αξρηηεθηνληθή θξηηηθή ηνπ Λένπ Θηεξίνπ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηε Ιεσθ. Ακαιίαο Αζήλα κε αθνξκή ην πξφζθαην βηβιίν ηνπ Α.-Η.Γ. Κεηαμά «θαξπαγή ησλ κνξθψλ - Ζ πνιηηηθή νκηιία ηνπ θιαζζηθηζκνχ» αιιά θαη ηηο θιαζζηθίδνπζεο κνξθνινγηθέο επηινγέο ηνπ Διιεληθνχ Θνηλνβνπιίνπ ζην λέν ηνπ θηήξην), πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 43, ζει Α. Θσηζάθε, «Ξαχινο Κπισλάο, », ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, Δπίθαηξα, η. 51, Κάηνο - Ηνχληνο 2005, ζει Α. Θσηζάθε, «Αξρηηεθηνληθή ηζηνξηνγξαθία» - βηβιηνθξηηηθή ζην βηβιίν ησλ Δι. Φεζζά -Δκκαλνπήι, Δκκ. Καξκαξά «12 αξρηηέθηνλεο ηνπ Κεζνπνιέκνπ», εθεκ. ΑΓΖ, έλζεην Αλαγλψζεηο, 22 Ηαλνπαξίνπ 2006, ζει

17 13. Α. Θσηζάθε, «Ρν ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα ζηε ηέρλε ηνπ νηθνδνκείλ», ζρφιην ζηελ έθζεζε θαη ζηνλ θαηάινγν «Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ δχν Γεξκαληψλ » (Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ), ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Δπίθαηξα, η. 60, Λνέκ.- Γεθ. 2006, ζει Α. Θσηζάθε, «Ξεξί αξρηηεθηνληθήο θξηηηθήο», «Αξρηηεθηνληθή θξηηηθή. Αληηθαηνπηξηζκνί ζε ζπλαιιαγή», άξζξν ζην αθηέξσκα «Αξρηηεθηνληθή θξηηηθή», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ ΞΔΑ, η. 62, Κάξηηνο - Απξίιηνο 2007, ζει Α. Θσηζάθε, «Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 17, Αζήλα. Κε αθνξκή έλα δίιεκκα (;)», ζρφιην κε αθνξκή ην δήηεκα ηεο θαηεδάθηζεο ησλ δχν δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ κπξνζηά ζην Λέν Κνπζείν Αθξφπνιεο, ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, Δπίθαηξα, η. 64, Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο 2007, ζει Α. Θσηζάθε, (πεξηνδηθφ) «ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Ακθηζβήηεζε θχξνπο κνριφο απειεπζέξσζεο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, η. 66, Γεθέκβξηνο 2007, ζει (ζθέςεηο γηα ηα επηά ρξφληα έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ σο κέινο ηεο ζπληαθηηθήο ηνπ επηηξνπήο) 17. Α. Θσηζάθε: «Σηίδνληαο λανχο ζηνλ 21 ν αηψλα», παξνπζίαζε ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ Λανδνκίαο, Αζήλα Κάξηηνο 2008 ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2008, η. 68, 2008, ζει. 35 Ανακοινώζειρ ζε ζςνέδπια Γιαλέξειρ: 1. Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Πεκηλάξην «Construire dans le construit: architecture moderne et centres historiques», πνπ έγηλε ζην Castello ησλ Ηππνηψλ ηεο Οφδνπ κε ζέκα: «Ρέζζεξηο πιαηείεο ζηε Κεζαησληθή Οφδν». 2. Αλαθνίλσζε ζην Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην «Λέεο πφιεηο πάλσ ζηηο παιηέο», Οφδνο κε ζέκα: «Δμέιημε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ζηε Κεζαησληθή Οφδν. Ζ πεξίπησζε ηεο πιαηείαο Ξεηζηδψξνπ». Ρν πεξηερφκελν ηεο δηαιέμεσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο. 3. Γηάιεμε ζην Ρκήκα ΔΚΚΔ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ρνκέαο Ξνιηηηζκνχ, Ηζηνξίαο Ρέρλεο & Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Ξξνζηαζία ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο Αζηηθφο Σψξνο» ζηηο , Θαζ. Γ. Ιάββαο, κε ζέκα: «Ν πνιηηηζκφο θαη ν ξφινο ηνπ θχινπ. Νη γπλαίθεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζήκεξα». 4. Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Δκβάζπλζεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν ζπνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, ζηηο κε ζέκα: «Πρέδηα θαη απφςεηο ηνπ Ernst Ziller γηα ην Γηθαζηηθφ Κέγαξν Αζελψλ». 5. Αλαθνίλσζε ζην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην «Ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε ειιεληθή πφιε. Ξνιενδνκηθέο πνιηηηθέο θη θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο», Σαληά Νθησβξίνπ 2002, κε ζέκα «Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή έθθξαζε ηνπ βεληδειηθνχ Θξάηνπο Γηθαίνπ». 6. Γηάιεμε ζην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Ρνκέαο Α, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθά Θέκαηα» (δηδάζθνπζεο: Φ. Βαβχιε, Β. Ρεληνθάιε), ζηηο , κε ζέκα «Ρν ίρλνο σο λήκα ηεο ζηάζκεο. Ρέζζεξηο αξρηηεθηνληθέο πξνζεγγίζεηο.» 7. Αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Δκβάζπλζεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν ζπνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, ζηηο κε ζέκα: «Γαιιηθά πξφηππα ζε δχν ηππηθέο κεγαιναζηηθέο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.» 8. Αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Δκβάζπλζεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν ζπνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, ζηηο κε ζέκα: «Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή έθθξαζε ηνπ Θξάηνπο Γηθαίνπ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Λέα ζηνηρεία κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε». 9, Ακ.Θσηζάθε θαη Ξ. Θνχξνο, κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθή: Δίδσια & Ξξνζσπεία. Ζ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο» πνπ νξγάλσζε ην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Βπδαληηλφ Κνπζείν Αζελψλ, Αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην «Γηαθάλεηα θαη αξρηηεθηνληθή: ξηα θαη πξνθιήζεηο», ΑΞΘ, 1-4 Ηνπλίνπ 2006, κε ζέκα Ρν panopticon θαη ε γελεαινγία ησλ θπιαθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Ν απφερνο ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.» 11. Γηάιεμε ζηελ Αξρηηεθηνληθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Πρνιήο), 4 Ηνπλίνπ 2007, κε ζέκα «Ζ Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή απφ ηνλ Λενθιαζζηθηζκφ ζην Κνληέξλν θίλεκα. Δθηηκήζεηο θαη αλαπξνζδηνξηζκνί». 12. Αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα, «Ξνιίηεο Αξρηηέθηνλεο - Διεχζεξνη ρψξνη», , Πχιινγνο Αξρηηεθηφλσλ Σαλίσλ, ΘΑΚ Κεγάιν Αξζελάιη, κε ζέκα «Διεχζεξνη δεκφζηνη ρψξνη. Αξρηηεθηνληθνί θαη πνιηηηθνί αλαπξνζδηνξηζκνί». 13. Ππκκεηνρή ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα (Ε. Θνηηψλεο, Γ. Ξαλέηζνο, Ακ. Θσηζάθε, Δπ. Κπεθηαξίδεο) κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθά ίρλε θαη δηαδξνκέο ζηνλ 20ν αηψλα», πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Ακ. Θσηζάθε ζην πιαίζην 17

18 παξνπζίαζεο εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε ζην κάζεκα Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθή - Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηψλα, 5ν εμάκελν, Σαληά, Δηζήγεζε κε ζέκα «Ρα αξρηηεθηνληθά απνκεηλάξηα ηεο ζηαθίδαο ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο. Δθηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζε εθδήισζε ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Ζιείαο Νιπκπίαο αθηεξσκέλεο ζηελ Ηζηνξία ηεο καχξεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο, αίζνπζα Απφιισλ, Ξχξγνο Ζιείαο, Αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Πρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΚΞ. Ξξσηαγσληζηηθέο κνξθέο θαη νξγαλσηηθά πξφηππα», ζην ζπλέδξην 170 ρξφληα Ξνιπηερλείν, Νη κεραληθνί θαη ε ηερλνινγία ζηελ Διιάδα, Ξνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, 4 & 5 Καξηίνπ 2009, Αζήλα, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «Αληηθαηνπηξηζκνί ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηελ λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή», ζηελ εκεξίδα : Ν αξρηηέθησλ Hans Poelzig θαη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν. 14/3/2009, ΘΑΚ, Κεγάιν Αξζελάιη, Σαληά, Δηζήγεζε κε ζέκα «Ρν έξγν ησλ Α.& Γ. Βαξνπδάθε σο αθνξκή γηα κηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο νπηηθήο ηεο «πεξηθέξεηαο», ζηελ εκεξίδα: Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Ξεξηνξηζκνί θαη δπλαηφηεηεο, πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ΔΗΑ θαη Κνπζείν Κπελάθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο ( έσο ) ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπο έξγνπ ζην Κνπζείν Κπελάθε, Αζήλα, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «Ρν λεσηεξηθφ Κέγαξν Schliemann, ηεθκήξην ελφο ρακέλνπ πνιενδνκηθνχ νξάκαηνο», ζηελ επηζηεκνληθή ζπλάληεζε κε ηίηιν Ρν Ηιίνπ Κέιαζξνλ ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα, Λνκηζκαηηθφ Κνπζείν Αζελψλ - Ηιίνπ Κέιαζξνλ, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «H αλαδήηεζε ηνπ Λφηνπ», ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν: Ζ επηξξνή ηνπ ηφπνπ ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή, πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ΔΗΑ, ην ΘΑΚ, ην ΡΔΔ ΡΓΘ, ηνλ ΠΑΓΑΠ Σαλίσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο (29-5 έσο ) ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ ησλ Α. & Γ. Βαξνπδάθε ζην ΘΑΚ, Σαληά, Γηάιεμε - (εηζαγσγή θαη ζρνιηαζκφο) κε αθνξκή ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «La ville de Chaux ηνπ αξρηηέθηνλα C.N.Ledoux», ΘΑΚ, Σαληά, Γηάιεμε - (εηζαγσγή θαη ζρνιηαζκφο) κε αθνξκή ηελ πξνβνιή ησλ ηαηληψλ: «Ρν Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην ζηε Βηέλλε ηνπ αξρηηέθηνλα O. Wagner», θαη «Ρν θηήξην Johnson ηνπ αξρηηέθηνλα F.L.Wright», ΘΑΚ, Σαληά, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθνί πνιηηηθνί δηάινγνη. Πησπέο θαη «θνξψλεο», ζην 11 ν ΞαλειιήληνΑξρηηεθηνληθφ Ππλέδξην, Αζήλα, Καξηίνπ Γηάιεμε αλνηθηή ζην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο Πρνιήο κε ζέκα «Ρν Ξαξίζη ζηνλ θαζξέπηε ηνπ ρξφλνπ» κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επηθείκελε εθπαηδεπηηθή επίζθεςή ηνπο ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, Θ2. Απσιηεκηονικέρ Ξποηάζειρ Γημοζιεύζειρ Απσιηεκηονικών πποηάζευν: 1. Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ, Ξ. Ταζάο: «Δξεπλεηηθφο Πηαζκφο ηεο Γεσπνληθήο Πρνιήο», Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 22/1987, ζει Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ, Φ. Βνισλάζε, Γ. Κπίλεο: «Θαηνηθία γηα ην Λνκφ Ιαθσλίαο», Διιεληθή Θαηνηθία 1984, εθδ. ΞΔΣΥΓΔ, Αζήλα 1988, ζει Α. Θσηζάθε, Ο. Σξηζηνδνπινπνχινπ, Γ. Θάλνο: «Ξξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γχξαο Ιεπθάδνο», LIVING Κάξηηνο Α. Θσηζάθε, Ο. Σξηζηνδνπινπνχινπ, Α. Φηιηππίδεο: «Ρέζζεξηο πιαηείεο ζηε Κεζαησληθή Οφδν», Θαηάινγνο EUROPAN 2 Διιάδνο , εθδ. ΞΔΣΥΓΔ, Αζήλα, ζει Ζ πην πάλσ κειέηε δεκνζηεχζεθε ζην Habiter la ville Requalification de sites urbains, EUROPAN 2, Paris, 1991, p Αθφκε ζην ΡΔΣΝΠ Λν 9, «Θηίδνληαο ην θηηζκέλν», ζει Α. Θσηζάθε: 5ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ζηε Βελεηία, Διιεληθφ Ξεξίπηεξν, ΡΔΣΝΠ (Απξίιηνο 1992), Θαηαζθεπαζηήο, ΘΡΗΟΗΝ θ.ά. 8. Α. Θσηζάθε: «Αξραηνινγηθφο ρψξνο Γ Πεπηεκβξίνπ. Ζ άγλσζηε πφιε», θαηάινγνο εθζέζεσο, 9ε Δθνξεία Βπδ. Αξραηνηήησλ, Θεζζαινλίθε 1997, ζει

19 9. Α. Θσηζάθε: Νίθνο Ξηάλσλ ΛΗΘΝΡΗΑΛ, Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν Θαξδακχισλ Σίνπ, Αξραηνινγηθφο ρψξνο νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ, θαηάινγνο εθζέζεσο 3εο Ξαλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Ξάηξα, έθδνζε Ππιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Λ. Αραΐαο, Ξάηξα 2000 (ζει , 96-97, 98-99) 10. Α. Θσηζάθε, Ινπθία Κάξζα: «πφδεηγκα ειιεληθνχ πεξηπηέξνπ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ Ξεξίπηεξν Έλδπζεο», θαηάινγνο εθζέζεσο Γ Biennale Λέσλ Αξρηηεθηφλσλ, έθδνζε Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αξρηηεθηνληθήο, Αζήλα 2001, ζει A. Kotsaki M. Lefantzis: The Water Gates of the Necropolis, πεξηνδηθφ CONCEPT Architecture & Concept, CA press, No 32, Seoul-Korea, Nov. 2001, ζει Α. Θσηζάθε, «01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Θηήξην γξαθείσλ θαη δηνηθήζεσο» Αραξλψλ 438 Αζήλα, πεξηνδηθφ ΓΝΚΔΠ, Αζήλα, Νθηψβξηνο 2002, εμψθπιιν & ζει Α. Θσηζάθε, «Νηθία Πνιηδάθε ζηελ Ξαιιήλε Αηηηθήο» θαη «Θηήξην γξαθείσλ θαη δηνηθήζεσο ηνπ Νκίινπ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ, Αραξλψλ 438, Αζήλα», ζην CD ROM Descovering contemporary architecture in London Paris - Athens ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Culture 2000, θαη φπνπ παξνπζηάδνληαη 170 επηιεγκέλα θηήξηα ηνπ 20 νπ αη. ζηελ Αζήλα. Βι. ζην δηθηπαθφ ηφπν 14. A. Kσηζάθε, «Ξαξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηε Σαιέπα Σαλίσλ», θαηάινγνο εθζέζεσο 4εο Ξαλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Ξάηξα, έθδνζε Ππιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Λ. Αραΐαο, Ξάηξα 2003, ζει Α. Θσηζάθε, Κ.Πεθάθε, «Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ θηεξίνπ θαη κεηαηξνπή ζε Θέληξν Κειεηψλ Πηαθίδαο, Ξχξγνο Ζιείαο», πεξηνδηθφ ΓΝΚΔΠ, Αζήλα, Ηνχληνο 2005, ζει A. Kσηζάθε, «Ξαξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηε Σαιέπα Σαλίσλ», θαηάινγνο εθζέζεσο «Αξρηηεθηνληθή- Θξήηε 2004», έθδνζε ΘΑΚ, Σαληά, 2004, ζει A. Kσηζάθε, «Ξαξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηε Σαιέπα Σαλίσλ», θαηάινγνο εθζέζεσο Biennale Βελεηίαο 2006, ζει A. Kσηζάθε, «παίζξην Θέαηξν ζηα Θαξδάκπια Σίνπ», θαηάινγνο εθζέζεσο Biennale Βελεηίαο 2006, ζει Α. Θσηζάθε, «Θηήξην κηθηψλ ρξήζεσλ ζηε Κεζζήλε», θαηάινγνο εθζέζεσο «Έξγν Διιελίδσλ κεραληθψλ», Ρερλφπνιε Αζελψλ, Αζήλα Α. Θσηζάθε, Ζ αλάδεημε ηεο δηακπεξφηεηαο Γηακέξηζκα ζηελ Ξαιιήλε, Διιεληθέο Θαηαζθεπέο, η. 144, Ηαλ.- Φεβξ. 2010, ζει Α. Θσηζάθε, «Θηήξην κηθηψλ ρξήζεσλ ζηε Κεζζήλε», Δπεηεξίδα ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο, Ρφκνο Β, ΓΝΚΔΠ 2010, ζει Α. Θσηζάθε (ππεπζ.), Ξ. Θαξακαλέα, Γ. Οφηζηνο, Λ. Ξαηζαβφο, «Ξξάζηλε» αλάπηπμε ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο. Ρα ζρέδηα κηαο νκάδαο αξρηηεθηφλσλ απφ ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο. Ξαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΘΡΗΟΗΝ, ηεχρνο Ηνπλίνπ 2011, ζει. 24 Πςμμεηοσή ζε εκθέζειρ με απσιηεκηονικό έπγο 1. Έθζεζε βξαβεπκέλσλ κειεηψλ EUROPAN II, κειέηε κε ηίηιν: «Ρέζζεξηο πιαηείεο ζηε Κεζαησληθή Οφδν», Α Βξαβείν. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ, Ξηλαθνζήθε Γήκνπ Αζελαίσλ, Gallery of Architectural Exhibitions, MOPT/Nuevos Ministerios, Madrid Spain, INFACOMA 92, Θεζζαινλίθε, Πηε ζπλέρεηα ε έθζεζε ησλ βξαβεπκέλσλ κειεηψλ πεξηφδεπζε ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο. 2. Έθζεζε πξνζρεδίσλ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηε δηακφξθσζε 10 αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, «Γηακφξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε», Θεζζαινλίθε, Κπεδεζηέλη, Έθζεζε EUROCITY, «Αληηθείκελα αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ», Πηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο, πεξίπηεξν ΠΑΓΑΠ,

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΑ ΙΕΜΣΡΑ ΜΟΛΟ ΟΜΟΛΑ ΔΘΑΓΜΩΣΘΙΟΤ ΙΕΜΣΡΟΤ ΔΘΕΤΘΤΜΗ ΑΡΘΘΛΟ ΣΙ ΠΟΚΗ ΣΗΚΕΦΩΜΟ Αηηηθήο ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΘΙΗΛΗΘΖ (ΓΗΑΓΛΥΠΡΗΘΝ ΡΚΖΚΑ) Γνξπιαίνπ 24 11521 Αζήλα 210 6464610 Αηηηθήο MEDIFIRST 24 - ΠΓΣΟΝΛΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004)

Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο. (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο (Αζήλα, 1903 Αζήλα, 2004) Ο Γηψξγνο Ενγγνιφπνπινο γελλήζεθε ηελ 1 ε Μαξηίνπ 1903 ζηελ νδφ Γειεγηψξγε ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. Αλ θαη ζε επίζεκα έγγξαθα θέξεηαη λα έρεη γελλεζεί ην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001

ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ. Νθηώβξηνο 1999 Κάξηηνο 2001 ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΩΚΑ 1. ΞΟΝΠΩΞΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ: Δπίζεην: Όλνκα: Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γέλλεζεο: Δζληθόηεηα: Γηεύζπλζε (ηει//fax/e-mail): KANETAKH ΕΥΖ 07.07.1971 Αζήλα, Διιάδα ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΣΑΟΝΠ 67 ΘΝΙΥΛΑΘΗ 115

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011

Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 Παξαζθεπή, 9 Γεθεκβξίνπ, 2011 ΑΜΦΙΘΔΑΣΡΟ Αθηέξωκα ζηνλ Οδπζζέα Διύηε: Μνπζηθή Λόγνο Δηθόλα «ηελ αξρή ην ΦΩ» Δθδήιωζε ζπλαπιία αθνξκή ηε ζπκπιήξωζε ηωλ 100 ρξόλωλ από ηε γέλλεζε ηνπ γάινπ καο λνκπειίζηα.

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ

Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Φπζηθόο θαη θνηλσληθόο ρώξνο ειιεληθώλ πόιεσλ Οη ειιεληθέο πόιεηο παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία κηαο ιδιόμορφης θαη νεώτερης αζηηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο αιιαγή ζηνλ ηξόπν παξαγσγήο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Κωνζηανηίνος Καρανάζος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Σχολή Αρχιηεκηόνων Τομέας Ι Αρχιηεκηονικού Σχεδιαζμού Κωνζηανηίνος Καρανάζος Η πολιηική για ηον ζτεδιαζμό ηοσ τώροσ και ηην διατείριζη ηων μνημείων ζηην πόλη ηης Ρόδοσ καηά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ

Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ A.Σ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ : Η ΣΤΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΝΕΟΚΛΑΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΣΗΝ ΠΟΛΗ ΣΗ ΠΑΣΡΑ Ονοματεπώνσμο : ΜΠΟΤΓΑ ΥΡΗΣΟ Αριθμός Μητρώοσ: 31323

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ

Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ Ο ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΟΤΔΙΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Βαζίλειορ Καλοθοπίδηρ ΣΔ Βηβιηνζεθνλφκνο, Μεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο ΔΑΠ Γηνίθεζε Πνιηηηζκηθψλ Μνλάδσλ vkaloforidis2004@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011)

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο (2007 2011) Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ρνιή Παηδαγσγηθή Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Αθαδεκατθφ έηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Σα Κένηρα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως ζσνδεηικός κρίκος ηης βαζικής εκπαίδεσζης με ηην ηριηοβάθμια και ειδικούς επιζηήμονες και θορείς. Σο παράδειγμα διημερίδας ζηη Μεγάλη Βρύζη Λάμιας. Μαξίλα Παπαγεωξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν

ΔΗ ΑΓΧΓΖ Σν πξώην Σν δεύηεξν ΔΗΑΓΧΓΖ Σν Σκήκα Διιεληθήο Γιψζζαο, Λνγνηερλίαο θαη Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ηεο ρνιήο Αγσγήο θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αξγπξνθάζηξνπ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009,

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε

Δξγάδεηαη ωο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε A.K. 0410 Δπώλπκν Γνκηδίδεο Όλνκα Απόζηνινο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα/όλνκα νκάδαο Θίαζνο θηώλ «Σα παξακύζηα ηνπ Καξαγθηόδε» Σόπνο γελλήζεωο Θεζζαινλίθε Ζκεξνκελία γελλήζεωο 10 Ινπιίνπ 1978 Ζκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 3: Κλάδορ ΠΔ02 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ «ςγκπιηική Μελέηη ηος Σμήμαηορ Μοςζικήρ Δπιζηήμηρ και Σέσνηρ ηος Πανεπιζηημίος Μακεδονίαρ με ππόηςπα μοςζικά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α

ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α ΞΗΛΑΘΑΠ ΗΗ ΠΣΝΙΔΠ ΘΑΗ ΡΚΖΚΑΡΑ ΞΝ ΔΗΠΑΓΝΛΡΑΗ ΝΗ ΘΑΡΝΣΝΗ ΑΞΝΙΡΖΟΗΝ ΖΚΔΟΖΠΗΥΛ ΘΑΗ ΔΠΞΔΟΗΛΥΛ ΔΞΑΙ ΝΚΑΓΑ Α 1. Νη απφθνηηνη ηνπ Κεραλνινγηθνύ ηνκέα θαη ηνπ ηνκέα Νρεκάηωλ ησλ ΔΞΑΙ εηζψγνληαη ζηα ηκϊκαηα: ΚΖΣΑΛΝΙΝΓΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο.

Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Ππακηικά ηηρ 42η ρ Σςνεδπίαζηρ ηηρ Επιηποπήρ Κοινωνικήρ Ππόνοιαρ ηος Δήμος η οποία έγινε ηην Τεηάπηη 9 Φεβποςαπίος 2011 ζηο Δημοηικό Μέγαπο. Παπόνηερ: 1. Τζνιάθε Δχε Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο 2. Καξεθιάο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΤΠΧΖ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΖ ΣΟΤ ΜΔΟΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟΝ ΔΛΛΑΓΗΚΟ ΥΧΡΟ. ΜΔΛΔΣΖ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ, ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΛΔΠΣΟΜΔΡΔΗΧΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ Γ. Υ. ΦΑΡΡΑ ΙΟΤΛΙΟ 2011 2 Α. ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ 1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ λνκα : Ταξξάο Γεψξγηνο ηνπ Σξήζηνπ Έηνο γελλήζεσο : 1962 Ρφπνο γελλήζεσο : Αζήλα Νηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν

ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν ΓηαθΪξπμε Ξξόρεηξνπ Γηαγσληζκνύ γηα ην Έξγν «ΔπΩθηαζε YθηζηΨκελνπ Ξιεξνθνξηαθνύ ΠπζηΪκαηνο ΦνηηεηνινγΫνπ ζην Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ» ΑλαζΩηνπζα ΑξρΪ: Δ.Ι.Θ.Δ. Ρ.Δ.Η. ΚεζνινγγΫνπ Ξξνϋπνινγηζκόο: 55.121,96 (ρσξϋο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2015 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 201 2016 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ Δηζαγσγή ζηελ Φηινινγία Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η. 4. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Δηζαγσγή ζηε Νενειιεληθή Φηινινγία*.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΣΑΥΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΘΕΜΑΣΑ ΗΜΕΡΗΙΑ ΔΙΑΣΑΞΗ ηης 561 ης σνεδρίαζης (15-4-2010) ΦΑΜΑ (Ειζηγηηής κ. σρίγος) 1. Υνξήγεζε, ζηελ Δηαηξεία «COSMOTE - Κηλεηέο Σειεπηθνηλσλίεο Α.Δ», Άδεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών.

Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Ο ρόλος ηης Γενικής Γραμμαηείας Μακεδονίας- Θράκης ζηην προζηαζία διαηηρηηέων κηηρίων και παραδοζιακών οικιζμών. Σο παράδειγμα ηης Άνω Πόλης Θεζζαλονίκης. Δηζεγήηξηεο: Γξ Μαξία Μαξγαξίηα Βπδαληηάδνπ, Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα