ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ"

Transcript

1 ΑΚΑΙΗΑ ΘΥΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθη σλ Δ Κ Ξ Eπίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ΒΗΝΓΟΑΦΗΘΝ ΠΖΚΔΗΥΚΑ ΣΑΛΗΑ, ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2013 I

2 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πελίδα Α. ΠΞΝΓΔΠ.3 Β. ΒΟΑΒΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ... 3 Γ. ΒΟΑΒΔΗΑ ΠΔ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ... 3 Γ. ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ... 4 Δ. ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ... 6 ΠΡ. ΑΘΑΓΖΚΑΦΘΔΠ & ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΔΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ... 8 Ε. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Ζ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ ΑΛΑΘΝΗΛΥΠΔΗΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Ζ1. Θεσξεηηθέο Δξγαζίεο Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή Κνλνγξαθίεο Απηνηειή Βηβιία Γεκνζηεχζεηο εξεπλεηηθψλ - ζεσξεηηθψλ εξγαζηψλ Έξεπλεο ζε εμέιημε Δπηζηεκνληθέο επηκέιεηεο εθδφζεσλ πεπζπλφηεηα εθδφζεσλ κέινο ζπληαθηηθψλ επηηξνπψλ Βηβιηνθξηζίεο - Ξαξνπζηάζεηο - Αξρηηεθηνληθή θξηηηθή Αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα Γηαιέμεηο Ζ2. Αξρηηεθηνληθέο Ξξνηάζεηο Γεκνζηεχζεηο Αξρηηεθηνληθψλ πξνηάζεσλ Ππκκεηνρή ζε εθζέζεηο Θ. ΔΡΔΟΝΑΛΑΦΝΟΔΠ Θ1. Αλαθνξέο ζε ζεσξεηηθέο εξγαζίεο ηεο Ακαιίαο Θσηζάθε Θ2. Αλαθνξέο ζην αξρηηεθηνληθφ έξγν ηεο Ακαιίαο Θσηζάθε ` II

3 ΑΚΑΙΗΑ ΘΩΡΠΑΘΖ Γξ Αξρηηέθησλ ΔΚΞ επίθνπξε θαζεγήηξηα Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο A. ΠΞΝΓΔΠ Ανυηάηη εκπαίδεςζη: Απσιηεκηονική Πσολή ΔΚΞ 2005 Γιδάκηυπ Απσιηεκηονικήρ Πσολήρ ΔΚΞ «Ρν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε ( ) σο έθθξαζε ηνπ νξάκαηνο γηα αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ». Μέλεο γιψζζεο Γαιιηθή, Αγγιηθή, Γεξκαληθή, (Αξραία ειιεληθή) Κνπζηθέο ζπνπδέο θαη ρνξφο ζην Δζληθφ Υδείν Αζελψλ. Β. ΒΟΑΒΔΗΑ ΓΗΑΘΟΗΠΔΗΠ Βξαβείν ηεο Ράμεσο ησλ Γξακκάησλ & Θαιψλ Ρερλψλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ γηα δηαθεθξηκέλν λέν αξρηηέθηνλα έσο 40 εηψλ (πακςεθεί ζηελ νινκέιεηα) Ρν βξαβείν απνλεκήζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηδξχζεσο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ θαη αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ηνπ λένπ αξρηηέθηνλα, αξρηηεθηνληθφ θαη ζεσξεηηθφ. Γ. ΒΟΑΒΔΗΑ ΠΔ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ 1. Βξαβείν (έλα απφ ηα 10 ηζφηηκα βξαβεία γηα ηελ Region II Λνηηναλαηνιηθή Δπξψπε & Κέζε Αλαηνιή). Γηεζλήο Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο κε ζέκα: «Αξρηηεθηνληθή & Λεξφ». Κειέηε κε ηίηιν: «The water gates of the necropolis», ζε ζπλεξγαζία κε ην Κηρ. Ιεθαληδή. Αγσλνζέηεο: UIA UNESCO Α Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο κε πξνεπηινγή (Λ716) γηα ηε κειέηε ππνδεηγκάησλ ειιεληθψλ πεξηπηέξσλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. πφδεηγκα πεξηπηέξνπ γηα ηελ έλδπζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Ινπθία Κάξζα. Αγσλνζέηεο: πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ Νξγαληζκφο Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ Α Βξαβείν. Ξαλεπξσπατθφο Γηαγσληζκφο EUROPAN 2 κε ζέκα: «Δπέκβαζε ζε ηέζζεξηο πιαηείεο ηεο Κεζαησληθήο Οφδνπ», ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ονδ. Σξηζηνδνπινπνχινπ θαη Α. Φηιηππίδε Α Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο Ηδεψλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο Γχξαο ηνπ Γήκνπ Ιεπθαδίσλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ονδ. Σξηζηνδνπινπνχινπ θαη ηνλ Γ. Θάλν (πεξηιακβάλεη αμηνπνίεζε θαη δηακφξθσζε παξαιίαο-ιηκλνζάιαζζαο, κήθνπο 8,5 ρικ.) Α Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Γηαγσληζκφο Ηδεψλ Θαηνηθίαο ηνπ ΣΝΞ: «Θαηνηθία γηα ην Λνκφ Ιαθσλίαο» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Φ. Βνισλάζε, Β. Θπξνδήκνπ θαη Γ. Κπίλε Β Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο γηα ηελ αλαθαηαζθεπή - δηακφξθσζε θαη επίπισζε ρψξνπ εηζφδνπ Foyer (700 η.κ.) Καηεπηεξίνπ «ΚΖΡΔΟΑ» Γ Βξαβείν. Ξαλειιήληνο Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο κε πξνεπηινγή (Λ716) γηα ηε κειέηε ππνδεηγκάησλ ειιεληθψλ πεξηπηέξσλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ. πφδεηγκα πεξηπηέξνπ γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα Δμαγνξά. Πηνλ πξνεγνχκελν Γηαγσληζκφ (4) ηνπ ΣΝΞ «Νξγαλσκέλε δφκεζε Ππγθξφηεκα θαηνηθηψλ» Δμαγνξά. Ξαλειιήληνο Γηαγσληζκφο Πρεδηαζκνχ Αληηθεηκέλσλ Αζηηθνχ Δμνπιηζκνχ γηα ην Γήκν Αζελαίσλ Γηάθξηζε. Θιεηζηφο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, Κνπζείν Ραθηθψλ Δζίκσλ

4 11. Certification of Merit. Έθζεζε Γηεζλήο Γηαγσληζκφο κε ζέκα: «Ecopolis City of the future», ζην Οίν ληε Ρδαλέηξν, γηα ηε Πχλνδν Θνξπθήο ησλ αξρεγψλ θξαηψλ κε αληηθείκελν ην πεξηβάιινλ. Κειέηε κε ηίηιν: «Ecopolis: The city over the sea» Γ. ΓΗΓΑΘΡΗΘΝ ΔΟΓΝ 1. Θαηά ην εαξηλφ εμάκελν ηνπ 2004 (αθαδ. έηνο ) ε Ακ. Θσηζάθε ζπκκεηείρε ζηελ εξεπλεηηθή εθπαηδεπηηθή νκάδα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ «Ξνιηηηθή Δπηζηήκε & Θνηλσληνινγία» ηεο Λνκηθήο Πρνιήο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ πνπ νξγαλψλεη ην Δξγαζηήξην Ξνιηηηθήο Δπηθνηλσλίαο (θαζεγεηήο Α.Η.-Γ. Κεηαμάο). Ρίηινο δηαθιαδηθήο πξνζέγγηζεο «Ρέρλε & Δμνπζία» επίκοςπη καθηγήηπια ζην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν Θεσξία θαη Ηζηνξία ηεο Αξρηηεθηνληθήο. Λεψηεξε θαη Πχγρξνλε επνρή. ποσπευηικά μαθήμαηα: Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 2 (εξάμηνο 2ο). Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 2 (εξάμηνο 2ο). Ξξντζηνξηθνί ρξφλνη, Αίγππηνο, Κεζνπνηακία, Θιαζζηθή αξραηφηεηα, Οσκατθνί Σξφλνη, Βπδάληην θαη Γνηζηθή αξρηηεθηνληθή. Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 3 (εξάμηνο 3ο). Αλαγέλλεζε, Καληεξηζκφο θαη Κπαξφθ, 19νο αηψλαο, Λενθιαζηθηζκφο, Δθιεθηηθηζκφο Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 4 (εξάμηνο 4ο). Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηψλα. Ηζηοπία & Θευπία Απσιηεκηονικήρ 5 (εξάμηνο 5ο). Kξηηηθή ζεψξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ ρξνλνινγηθνχ θάζκαηφο ηεο απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ηηο κέξεο καο. Θαη επιλογήν ςποσπευηικό: Λεοελληνική απσιηεκηονική και πολιηιζμόρ Ρν κάζεκα παξαθνινπζεί ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο απφ ηδξχζεσο ηνπ ειιεληθνχ Θξάηνπο κέρξη ζήκεξα κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνδίδνπλ (;) ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Πημειώζειρ βοηθήμαηα: - Νδεγφο ζχληαμεο επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ ζε ζπλεξγαζία κε αλαπι. Θαζεγήηξηα Φαλή Καιινχρνπ Tufano. - Ζιεθηξνληθέο ζεκεηψζεηο φισλ ησλ καζεκάησλ (e-class) - Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο ζπγρξνλίαο ηνπ 20νπ αη. γηα ηελ αξρηηεθηνληθή ηέρλε ζεσξία πνιηηηζκφ επηζηήκεο πνιηηηθή & θνηλσλία - Ζιεθηξνληθφο πίλαθαο ζπγρξνλίαο γηα ηελ λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηέρλε δηεζλή αξρηηεθηνληθή λενειιεληθφ πνιηηηζκφ πνιηηηθή & θνηλσλία Δπεςνηηικέρ & διπλυμαηικέρ επγαζίερ (βι. ζρεηηθφ ζχλδεζκν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Πρνιήο). Ζ Ακαιία Θσηζάθε έρεη επηβιέςεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξεπλεηηθψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ πνιιέο απφ ηηο νπνίεο δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ έγθξηην Αξρηηεθηνληθφ Ρχπν. Νπγάνυζη ζεμιναπίυν επγαζηηπίυν εκδηλώζευν ζηο Ρμ. Απσιηεκηόνυν ΞΘ 1. Διεχζεξν ζεκηλάξην Δξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ. Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο νξγαλψζεθε απφ ηελ Ακ. Θσηζάθε ειεχζεξν εβδνκαδηαίν ζεκηλάξην γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ φπνπ ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ εθπνλνχλ εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ππφ ηελ επίβιεςή ηεο. Ρν ζεκηλάξην εζηηάδεηαη ζε δεηήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο έξεπλαο κέζσ δηαιέμεσλ ηεο επηβιέπνπζαο θαη ζρνιηαζκνχ ησλ ελδηάκεζσλ παξνπζηάζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ /04/2008, Δθδήισζε κε ζέκα: 20νο αηψλαο - Αξρηηεθηνληθή Ξνιηηηζκφο Θνηλσλία, Ξαξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε εξγαζίαο (Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο V ππεπζ. Α. Θσηζάθε) απφ ηνπο θνηηεηέο Γ. Αζαλαζφπνπιν, Θ. Κπηκπίζε θαη Μ. Ξαπαηξηαληαθχιινπ. Πηξνγγπιφ ηξαπέδη κε ζέκα : «Αξρηηεθηνληθά ίρλε θαη δηαδξνκέο ζηνλ 20ν αηψλα». Ε. Θνηηψλεο, Γ. Ξαλέηζνο, Α. Θσηζάθε, Β. Κπεθηαξίδεο, θνηηεηήο Αξρηηεθηνληθήο Πρνιήο Σαλίσλ. Πην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & 4

5 Θεσξία 5 εθπνλήζεθε θαη κηα νκαδηθή εξγαζία ε νπνία θαηέιεμε ζε έλαλ πίλαθα - ρξνλνιφγην : 20νο αηψλαο, (βι. παξαπάλσ Ηζηνξία Θεσξία 4) ν νπνίνο ηξνθνδφηεζε ην πεξηερφκελν ηεο ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο /03/2009, Δηζήγεζε θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο κε ζέκα «Ν γεξκαληθφο εμπξεζζηνληζκφο ζηνλ 20ν αηψλα. Ξξνζεγγίζεηο», ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν : Ν αξρηηέθησλ Hans Poelzig θαη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», , ΘΑΚ, Κεγάιν Αξζελάιη, Σαληά. (Ζ εξγαζία εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο 5, Νκάδα θνηηεηψλ: Γ. Αζαλαζφπνπινο, Δπαγγ. Κπεθηαξίδεο, Θ. Γηακαληνγηάλλε, Κ. Θπξηαθνχιε, Αξγ. Σίνπ). Γεκνζηεχζεθε κε ηίηιν «Γεξκαληθφο εμπξεζζηνληζκφο θαη ν 20 νο αη.: Ξξνζεγγίζεηο. α. εκεξίδαο (επηζη. επηκ. Α. Θσηζάθε) κε ζέκα «Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ, Σαληά, 14/03/2009 δεκνζηεπκέλα ζην Δπηζεψξεζε Απνθέληξσζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, η. 55, Αζήλα 2009, ζει Δξγαζηήξην κε ζέκα : Ρν αίηεκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηε λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή κε ηε ζπκκεηνρή ηεο θ. Διέλεο Φεζζά Δκκαλνπήι, αξρηηέθηνλνο θαζεγήηξηαο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ φπνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη , 05/06/ Δξγαζηήξην κε ζέκα : Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή, Γάλεηα θαη αληηδάλεηα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γεκήηξε Φηιηππίδε, αξρηηέθηνλνο νκ. θαζεγεηή ΔΚΞ φπνπ ζπκκεηείραλ θνηηεηέο ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ , 28/05/ Ππδήηεζε κε ζέκα Ρν δηαρξνληθά Διεχζεξν Ξλεχκα ηνπ Γ. Θενηνθά. Αξρηηεθηνληθέο αλαγσγέο θαη ζηνραζκνί. Ξξνζθεθιεκέλνο ν θαζεγεηήο Λ.Θ.Αιηβηδάηνο. Κε ηε ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ , 27/06/ Eπηζηεκνληθή ππεχζπλνο αξρηηεθηνληθνχ εξγαζηεξίνπ κε ζέκα Δηθ[αζηηθέο] παξεκβάζεηο: αλαβηψλνληαο κηα δηαδξνκή, Ξχξγνο Ζιείαο Κατνπ 2013, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ Imagine the City / Architecture for humanity Ξξαγκαηνπνηήζεθε κε εηζεγεηέο αθαδεκατθνχο (Θ. Βαξψηζνο, Θ. Κνπηζφπνπινο, Λ. ΞΑηζαβφο,, θαιιηηέρλεο, επαγγεικαηίεο αξρηηέθηνλεο θαη ηνπηθνχο θνξείο. Ππκκεηείραλ 13 θνηηεηέο/ηξηεο απφ αξρηηεθηνληθέο ζρνιέο Διιάδαο θαη Θχπξνπ. Ξποζκλήζειρ διακεκπιμένυν ομιληηών για διαλέξειρ ζηο Ρμ. Απσιηεκηόνυν ΞΘ. Θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο Ακ. Θσηζάθε πξνζθιήζεθαλ πέληε δηαθεθξηκέλνη νκηιεηέο γηα λα δψζνπλ δηαιέμεηο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο αιιά αλνηθηέο ζην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο Πρνιήο /05/2010, δηάιεμε ηνπ Γεκήηξε Φηιηππίδε, αξρηηέθηνλα - νκ. Θαζεγεηή ΔΚΞ, κε ζέκα Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή: Γνχλαη θαη ιαβείλ /05/2010, δηάιεμε ηνπ Aιέμαλδξνπ Ξαπαγεσξγίνπ Βελεηά, δξ αξρηηέθηνλα ηζηνξηθνχ ηεο πφιεο θαη ηεο πνιενδνκίαο, κε ζέκα Ρα πξψηα ζρέδηα ησλ Αζελψλ /05/2010, δηάιεμε ηεο Πνθίαο Ξαληνπβάθε, δξ ζθελνγξάθνπ - Ξαλεπηζηήκην Ξεινπνλλήζνπ, κε ζέκα Ν Σψξνο κέζα ζην ρψξν Πχγρξνλεο ζθελνγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ηζηνξηθά ζέαηξα /06/2009, δηάιεμε ηεο Διέλεο Φεζζά - Δκκαλνπήι, αξρηηέθηνλνο- θαζεγήηξηαο Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ζέκα Ζ Αζήλα ζην δεχηεξν ήκηζπ ηνπ 20νπ αη. Ξνιενδνκηθέο κεηακνξθψζεηο θαη αξρηηεθηνληθή δεκηνπξγία /04/2009, δηάιεμε ηνπ δξ αξρηηέθηνλα - πνιενδφκνπ Πάββα Ρζηιέλε κε ζέκα «Θσλζηαληηλνχπνιε: Αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε». Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή εμέιημε ηεο Θσλζηαληηλνχπνιεο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα». 5

6 Πςμμεηοσή ζε εκθέζειρ ηος Ρμήμαηορ Απσιηεκηόνυν Ξολςηεσνείος Θπήηηρ 21-25/6/ Έθζεζε θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ζην Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ κε ηίηιν: «Πρέζεηο Αιιειεπίδξαζεο». Ππκκεηνρή κε 8 πίλαθεο Α2 απφ επηιεγκέλεο εξγαζίεο ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο 3 (ρεηκ. Δμάκελν ) Ακαιία Θσηζάθε Δκπαιδεςηικέρ επιζκέτειρ Μεναγήζειρ: Α. Δκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ ζηο εξυηεπικό 1. Ξαξίζη (2011), 2. Θσλζηαληηλνχπνιε (2009), 3. Βεξνιίλν (2008) μελαγήζεηο ζε ζεκαληηθά αξρηηεθηνληθά έξγα θαη ηζηνξηθά κλεκεία θαζψο θαη επηζθέςεηο ζε Αξρηηεθηνληθέο Πρνιέο (ΔSA Paris, TUB Berlin). Β. Δκπαιδεςηικέρ εκδπομέρ ζηο εζυηεπικό Αζήλα : 3-4/6/2010, θαη ζην πιαίζην ηνπ θαη επηινγήλ καζήκαηνο Λενειιεληθή Αξρηηεθηνληθή & Ξνιηηηζκφο 6. Κλεκεία Ξεινπνλλήζνπ: 31/5-2/6/2010, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο ΗΗ 7. Θλσζζφο - 14/5/2009, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο ΗΗ 8. Κνλή Αξθαδίνπ - Οέζπκλν: 7/5/2009, ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθήο ΗV Μεναγήζειρ ζε εκθέζειρ 9. Κνπζείν Κπελάθε έθζεζε Γεκήηξεο Ξηθηψλεο: 20/2/ Δζληθή Ξηλαθνζήθε έθζεζε Δξλέζηνο Ρζίιιεξ : 19/7/2010 Δ. ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ α. Κέινο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν: «Θαιακάηα: Αλαγλψξηζε Αξρηηεθηνληθήο θαη Ξνιενδνκηθήο θπζηνγλσκίαο Ξξνο κηα Κεζνδνινγία Αλάπιαζεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ηζηνξηθνχ Ξεξηβάιινληνο», επηζη. ππεπζ. Αλ. Ιηαθαηά Η. Ιηαθαηάο. ΔΚΞ θαη ΓΓΔΡ (Α θάζε) β. Δηδηθφο επηζηήκσλ ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα κε ηίηιν: «Ππζηεκαηηθή θαηαγξαθή θαη απνηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ αξρηηεθηφλσλ ζηελ παξαγσγή ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα», επηζη. ππεπζ. Η. Ιηάπεο. Ξξντφλ ζπλεξγαζίαο ΔΚΞ, ΠΑΓΑΠ θαη ΞΔΡ. Ρν εξεπλεηηθφ πξφγξακκα νδήγεζε ζε απηνηειή έθδνζε (βι. ζει. 24 ηνπ παξφληνο) γ. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα: «Νινθιεξσκέλε πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ζπλφινπ πνπ απνηειείηαη απφ ηα θηήξηα: Καλσινπνχιεην Λνζνθνκείν, Διαηνπξγία Μπζηξή θαη ζπγθξφηεκα θηεξίσλ Πηδεξνδξνκηθνχ Πηαζκνχ καδί κε ηελ αλάπιαζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πνπ ηα πεξηβάινπλ θαη ηα ζπλδένπλ κε ην ηζηνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ηνπ Ξχξγνπ Ζιείαο, σο βάζε γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ππνβνιή πξφηαζεο γηα ππαγσγή ζε πξφγξακκα νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αλάπιαζεο ηνπ ΔΠΞΑ» Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζην Ρκ. Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ θαη ηνλ Γήκν Ξχξγνπ Ζιείαο. 6

7 ΔΟΔΛΖΡΗΘΖ ΝΚΑΓΑ: Ακαιία Θσηζάθε (επηζη. ππεχζπλνο), Ξαλ. Θαξακαλέα, Λ. Ξαηζαβφο, Γ. Οφηζηνο, θαη δσδεθακειήο νκάδα θνηηεηψλ ηνπ Ρκ. Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ. 7

8 Γεκνζηεχκαηα: - - Πηνηρεία ηεο έξεπλαο πξφηαζεο δεκνζηεχζεθαλ ζε πνιπάξηζκα δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην Ρχπν (εθεκ. Ξξψηε θαη Ξαηξίο Ξχξγνπ Ζιείαο, θαη ινηπέο εθεκεξίδεο ηεο Ξεινπνλλήζνπ) θαζψο θαη ζην δηαδίθηπν. - - Δπηαθνίιε Ραζνχια, αθηέξσκα «ΞΟΓΝΠ ΑΞΝ ΡΝ ΚΔΙΙΝΛ», ζην έλζεην ΝΗΘΝ ηεο εθεκ. Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, η.99, Γεθέκβξηνο 2010, ζει θαη εμψθπιιν. - - «Ξξάζηλε» αλάπηπμε ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο. Ρα ζρέδηα κηαο νκάδαο αξρηηεθηφλσλ απφ ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο. Ξαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΘΡΗΟΗΝ, ηεχρνο Ηνπλίνπ 2011, ζει Ακ. Θσηζάθε (ππεπζ.), Λ. Ξαηζαβφο, Ξ. Θαξακαλέα, Γ. Οφηζηνο, άξζξν κε ηίηιν «Πχδεπμε αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Ξχξγνπ Ζιείαο», ζηα Ξξαθηηθά ζπλεδξίνπ Γεκφζηνο ρψξνο αλαδεηείηαη, Θεζζαινλίθε, Νθηψβξηνο 2011, ζει. Γ10 (βι. ζει. 29 ηνπ παξφληνο) - δ. Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο κε ζέκα Νινθιεξσκέλε πξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε ηνπ ηζηνξηθνχ νηλνπνηείνπ ΡΑΝΙ καδί κε ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ηδηνθηεζίαο ΔΑΠ Ιεπθάδαο (ΡΑΝΙ) ζηελ πεξηνρή Γχξα ηνπ Γήκνπ Ιεπθαδίσλ. Ξξνγξακκαηηθή ζχκβαζε αλάκεζα ζηε Πρνιή Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ θαη ηελ Έλσζε Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ - Ρακείν Ακχλεο Νηλνπαξαγσγψλ Ιεπθάδαο Πε εμέιημε. - ΠΡ. Ακαδημαφκέρ & διοικηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ. Γιοικηηικό έπγο - Κέινο Δπηηξνπήο Ξξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ (ζπληνλίζηξηα ηεο Δπηηξνπήο 2009 έσο 2012) - Πχληαμε θαθέινπ αλαγλψξηζεο ηεο Πρνιήο απφ ηελ Δ.Δ - Κέινο επηηξνπήο ζχληαμεο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη Σαξηνγξάθεζε ησλ ζπνπδψλ ζην Ρκήκα Ππγθξφηεζε θαηαιφγνπ ιεπηνκεξψλ πεξηγξαθψλ καζεκάησλ (ζηα πξφηππα ηεο ΔΔ) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή γιψζζα. - Πχληαμε θαλνληζκνχ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ - Πχληαμε θαλνληζκνχ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ - Κέινο Δπηηξνπήο Ξξνβνιήο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο (απφ 2009 έσο ζήκεξα) - Πχληαμε νδεγνχ ζπνπδψλ Δπιζηημονική επιμέλεια και διοπγάνυζη ζςνεδπίυν. - Δπηζηεκνληθή ππεχζπλνο ηεο δηεζλνχο εκεξίδαο κε ζέκα «Ν αξρηηέθησλ Hans Poelzig θαη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ, Σαληά, 14/03/2009. Ππλδηνξγάλσζε π. Δμσηεξηθψλ ηεο Γεξκαλίαο, Ηλζη. Γθαίηε, ΘΑΚ θαη Ρκ. Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ. - Κέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηηκεηηθήο επηηξνπήο ηνπ 11νπ Ξαλειιήληνπ Ππλεδξίνπ Αξρηηεθηφλσλ κε ζέκα «Δπάγγεικα: Αξρηηέθησλ» Αζήλα Εάππεην Κέγαξν, Ρν ζπλέδξην πξαγκαηνπνηήζεθε βαζηζκέλν ζην αθηέξσκα Δπάγγεικα: Αξρηηέθησλ, η. 61, 2007 ηνπ πεξηνδηθνχ Αξρηηέθηνλεο, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ πνπ πξφηεηλε ε Ακ. Θσηζάθε θαη ην επηκειήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Λ. Θεθαινγηάλλε θαη Κ. Πίλνπ, φπνπ πξναλαγγέιζεθε ην ζπλέδξην θαη ραξάρηεθαλ νη θαηεπζχλζεηο ηνπ. Ξξφεδξνο ζπλεδξίαο «Ζ πξνβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο». - Κέινο ηεο επηηξνπήο παξάιιεισλ εθδειψζεσλ ηνπ παξαπάλσ ζπλεδξίνπ. Ν παλειιήληνο θνηηεηηθφο δηαγσληζκφο «Ρν γξαθείν ηνπ αξρηηέθηνλα» σο παξάιιειε εθδήισζε ηνπ ζπλεδξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε χζηεξα απφ πξφηαζε θαη νξγάλσζε ηεο Α. Θσηζάθε. 8

9 - Κέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο γηα ηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο κε ζέκα: «Αξρηηεθηνληθή: Δίδσια & Ξξνζσπεία. Ζ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο», πνπ νξγάλσζε ην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Βπδαληηλφ Κνπζείν Αζελψλ, Κέινο ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ νξγάλσζε Ζκεξίδαο θαη Δθζέζεσο κε ζέκα: «Αξρείν Λενειιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο», ΔΚΞ Αίζνπζα Ρειεηψλ, Δπιζηημονική επιμελήηπια ή ζύμβοςλορ εκθέζευν και εκδηλώζευν - Δπηζηεκνληθή ζχκβνπινο ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο «Δξλέζηνο Ρζίιιεξ, Αξρηηέθησλ, », Δζληθή Ξηλαθνζήθε, 17-3/ Κέινο ηεο νκάδνο εξγαζίαο γηα ηελ Διιεληθή ζπκκεηνρή ζηελ 5ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ζηε Βελεηία, Ρκήκα 2, Γεκφζηα θηίξηα ησλ Βαιζακάθε, Αλησλαθάθε, Ρνκπάδε (1991). Βιέπε: V Mostra Internazionale di Architettura, catalogo generale, Biennale di Venezia, ed. Electa, 1991, p. 120 θαη θαηάινγνο Διιεληθήο ζπκκεηνρήο «Γεκφζηα θηίξηα ησλ Βαιζακάθε, Αλησλαθάθε, Ρνκπάδε», ζει Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα πξνγξάκκαηνο κε πξνβνιέο ηαηληψλ αξρηηεθηνληθνχ πεξηερνκέλνπ ζην ΘΑΚ, Σαληά, (ζπλεξγαζία κε Institut Français d Athènes) - Δπηζηεκνληθή επηκέιεηα έθζεζεο θαη ηφκνπ κε ηίηιν ΘΟΖΡΖ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΔΛΥΠΖ, Γεκνηηθή Ξηλαθνζήθε Σαλίσλ έσο , έσο Βαζηιηθή Αγίνπ Κάξθνπ Ζξάθιεην, Αζήλα. Ζ έθζεζε νξγαλψλεηαη απφ ηελ Ξεξηθέξεηα Θξήηεο κε ζπλδηνξγαλσηέο ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο, η ηνπο Ππιιφγνπο Αξρηηεθηφλσλ ησλ ηεζζάξσλ λνκψλ θαη ζπληνληζηή ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ Δι. Βεληδέινο. Ιοιπέρ ακαδημαφκέρ και διοικηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ - Ππκκεηνρή χζηεξα απφ επηινγή ηεο Δ.C., D.G.E Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δθπαίδεπζεο θαη Ξνιηηηζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε νκάδα 19 Θαζεγεηψλ ειιεληθψλ ΑΔΗ ζε ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο Βξπμέιιεο /1/ Κέινο επηζηεκνληθήο νκάδαο θαη εθπξνζψπεζεο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο ζην ΗΑΘΔΡ - Ίδξπκα Αξηζηείαο Θαηλνηνκίαο θαη Έξεπλαο γηα ηνλ Ρνπξηζκφ, (κε θαζεγεηέο θθ. Λ. Καηζαηζίλε θαη Δπαγγ. Γξεγνξνχδε). Ππκκεηνρή ζηε ζχληαμε ηνπ θαθέινπ ζθνπηκφηεηαο θαη βησζηκφηεηαο ηνπ Ηδξχκαηνο. (απφ ηνλ Γεθέκβξην 2010 έσο ζήκεξα) - Αθαδεκατθφο ζχκβνπινο ζηνλ Γηεπηζηεκνληθφ Νξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Ρίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Ξιεξνθφξεζεο. (ΓΝΑΡΑΞ, ήκεξα) - Κέινο (αλαπιεξσκαηηθφ) ηνπ Ρνπηθνχ Ππκβνπιίνπ Κλεκείσλ Θξήηεο ( απφθαζε ΞΝΡ) απφηνλ Απξίιην Δθπξφζσπνο ηνπ Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αξρείνπ ηνπ αξρηηέθηνλα Αλη. Αλησληάδε, δσξεά ηεο ΗΙΑΘΔΡ ζην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ΞΘ (Κάηνο 2011) 9

10 - Όζηεξα απφ πξσηνβνπιία θαη ελέξγεηεο ηεο Ακαιίαο Θσηζάθε εμαζθαιίζηεθε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θξήηεο κε ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή θνηηεηψλ/ηξηψλ ηνπ Ρκήκαηνο ζηελ αλαζθαθή πνπ δηελεξγεί ζηελ Διεχζεξλα Οεζχκλνπ θαη δηεπζχλεη ν θαζεγεηήο Θιαζζηθήο Αξραηνινγίαο & Γηεπζπληήο ηνπ Κνπζείνπ Θπθιαδηθήο Ρέρλεο θ. Λίθνο Πηακπνιίδεο. - Ππλεξγαζία κε επξσπατθέο αξρηηεθηνληθέο ζρνιέο (ESA - Paris, TUB Berlin) γηα νξγαλσκέλεο επηζθέςεηο θαη επί ηφπνπ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Κέλορ επιζηημονικών εηαιπειών, θοπέυν και επιηποπών: - Mέινο ηεο Δηαηξείαο Κειέηεο Ηζηνξίαο ηεο Ξφιεο θαη ηεο Ξνιενδνκίαο. - Κέινο ICOMOS. - Κέινο θαηαιφγνπ θξηηψλ Αξρηηεθηνληθψλ Γηαγσληζκψλ ηνπ ΡΔΔ. - Κέινο θαηαιφγνπ θξηηψλ Αξρηηεθηνληθψλ Γηαγσληζκψλ ηνπ ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ. - Κέινο επηακεινχο επηηξνπήο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Π. Ρζηιέλε «Έιιελεο αξρηηέθηνλεο ζηελ Νζσκαληθή Απηνθξαηνξία 19νο αη.», ΔΚΞ, Ξξφεδξνο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ παλειιήληνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ ιηκέλνο Οαθήλαο. Πεπηέκβξηνο Νθηψβξηνο 2012 Ε. ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ Θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ εξγάζηεθα πεξηζηαζηαθά ζε γξαθεία Αξρηηεθηφλσλ - Ξαλεπηζηεκηαθψλ : Γξαθείν Κειεηψλ Κ. Ξεξξάθεο & Ππλεξγάηεο : Γξαθείν Κειεηψλ Λίθνπ Βαιζακάθε : Γξαθείν Κειεηψλ Λίθνπ Βαιζακάθε (εκηαπαζρφιεζε) 1991 : Γξαθείν Κειεηψλ «Ακαιία Θσηζάθε & Ππλεξγάηεο». ΘΑΡΑΙΝΓΝΠ ΔΟΓΩΛ Πεκαληηθφ κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηαιακβάλνπλ κειέηεο αξρηηεθηνληθψλ έξγσλ κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ. Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο δηεμήρζεζαλ έξεπλεο γηα ηελ ζεσξεηηθή ηνπο ππνζηήξημε, νη νπνίεο ζπρλά νδήγεζαλ ζε δεκνζηεχζεηο ή αλαθνηλψζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Γπαθείο Κελεηών Κ. Ξεππάκηρ & Πςνεπγάηερ 1. Κειέηε απνθαηαζηάζεσο θηηξίνπ ΓΠΔΔ θαη πξνζζήθε Δ νξφθνπ - ακθηζεάηξνπ. 2. Δπέκβαζε ζην Θηλ/ζέαηξν ΞΑΙΙΑΠ θαη κεηαηξνπή ζε Αίζνπζα Ππλαπιηψλ. 3. Κεηαηξνπή ηνπ Castello ησλ Ηππνηψλ ηεο Οφδνπ ζε Αίζνπζα Ππλεδξηάζεσλ ησλ Ξξσζππνπξγψλ ηεο ΔΝΘ. 4. Κειέηε επέθηαζεο Βπδαληηλνχ Κνπζείνπ Αζελψλ. Γπαθείο Κελεηών Λίκος Βαλζαμάκη Υο ζπλεξγάηεο ηνπ γξαθείνπ Λ. Βαιζακάθε εθηφο απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηηο αξρηηεθηνληθέο κειέηεο είρα ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ δεκνζηεχζεσλ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπ έξγνπ (ζπγγξαθή θεηκέλσλ, επηκέιεηα θιπ). Γπαθείο Κελεηών Αμαλίαρ Θυηζάκη (επιλογή έπγυν επί ζςνόλος 123 ) Διιεληθφ Ξεξίπηεξν (εθζεζηαθφο ρψξνο) ζηελ 5ε Γηεζλή BIENNALE Αξρηηεθηνληθήο (εξγνδφηεο ΞΞΝ), Βελεηία, Διιεληθφ Ξεξίπηεξν (εθζεζηαθφο ρψξνο) ζηελ έθζεζε LANGUAGE EXPO (εξγνδφηεο ΞΞΝ), Κειβνχξλε, Απζηξαιία,

11 3. Δπαλέθζεζε ηνπ Λνκηζκαηηθνχ Κνπζείνπ ζην Ηιίνπ Κέιαζξνλ (Κειέηε-Θαηαζθεπή-Ξξφηαζε), νδφο Ξαλεπηζηεκίνπ, Αζήλα Γηακφξθσζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ Ηζηνξηθνχ Δζλνινγηθνχ Κνπζείνπ Κάλεο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ (Ξχξγνο λήζνπ Θξαλάεο - Γχζεην, εξγνδφηεο ΔΗΔ/ΘNE, ζπλεξγαζία γηα ηα Αξρηηεθηνληθά θαη Θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα κε ηνλ ΔΝΡ θαη ην Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ - Θέληξν Λενειιεληθψλ Δξεπλψλ). 5. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Γπζείνπ (800 η.κ.). Δζσηεξηθή Γηαξξχζκηζε-Κεηαηξνπή θαη επίπισζε ηνπ λενθιαζζηθνχ θηηξίνπ Γπκλαζίνπ - Ιπθείνπ (πεξηιακβάλεη Αίζνπζα Ξνιιαπιψλ Σξήζεσλ-Θέαηξν). 6. Γηακφξθσζε ππαηζξίνπ ρψξνπ εκπξφο απφ ην Αξραίν Θέαηξν Γπζείνπ (4.000 η.κ.) Γηακφξθσζε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ, νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ, Θεζζαινλίθε, Κνπζείν Ραθηθψλ Δζίκσλ. 8. Απνθαηάζηαζε λενθιαζηθνχ θηηξίνπ 350 η.κ., ηδηνθηεζίαο Κίθνπ, Πηατθνπνχινπ 3, Λαχπιην Γηακέξηζκα ηδηνθηεζίαο Θσλ/λνπ Θνπθιέιε (280 η.κ.), Βαζ. Γεσξγίνπ 15Α & Οεγίιιεο, Αζήλα (θηίζκα ηνπ 1946). 10. Απνθαηάζηαζε πνιπθαηνηθίαο (1948), Οεγίιιεο 26, Αζήλα. 11. παίζξην Θέαηξν αηφκσλ θαη Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν «Αδακ. Ιεκφο» (20 ζηξ.), Θαξδάκπια, Σίνο Απνθαηάζηαζε θαη πξνζζήθε δηαηεξεηέαο νηθίαο (πξνζθπγηθήο) ζηνλ κεηηφ ηδηνθηεζίαο Π. Ξνκφλε (150 η.κ.), Θηνπηαρείαο 13, κεηηφο. 13. Γχν εμνρηθέο θαηνηθίεο ζε ππάξρνλ δηαηεξεηέν πεξίβιεκα ηδηνθηεζίαο Δκκ. & Ιεάλδξνπ Οαθηηδή (200 η.κ.), Βαζχ Πάκνπ Απνθαηάζηαζε πνιπθαηνηθίαο (1948, αξρ. Δκκ. Βνπξέθαο), Βαζ. Γεσξγίνπ 15Α & Οεγίιιεο, Αζήλα Νξγαληζκφο Ξξνψζεζεο Δμαγσγψλ Κειέηε ππνδεηγκάησλ ειιεληθψλ πεξηπηέξσλ γηα ηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ Ξεξίπηεξν Έλδπζεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Düsseldorf, Αχγνπζηνο Θέληξν Θαιιηηερλψλ θαη Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν ζηνλ επξχηεξν αξραηνινγηθφ ρψξν ηνπ Ιένληνο ηεο Σαηξσλείαο, Σαηξψλεηα Βνησηίαο. (πξνζρέδηα) Αλνηθηφ Θέαηξν Θαξδακχισλ Σίνπ (θηήξην ζθελήο θαη δηακφξθσζε ππαηζξίνπ ρψξνπ) Αλάδεημε αξραηνινγηθνχ ρψξνπ (ξσκατθφ ςεθηδσηφ) θαη έληαμή ηνπ ζε ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ ηδηνθηεζίαο Ππ. Γηαθνπκάθνπ (κε ηελ έγθξηζε ηνπ Θεληξηθνχ Αξραηνινγηθνχ Ππκβνπιίνπ), Γχζεην Ιαθσλίαο (420 ηκ) Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ θηεξίνπ «Έπαπιε Θαξαληθνινχ» (1870) θαη κεηαηξνπή ηνπ ζε Θέληξν Κειεηψλ Πηαθίδαο, ηδηνθηεζίαο Πηαθηδηθνχ Νξγαληζκνχ, ζην Ιεβεληνρψξη Ξχξγνπ Ζιείαο. (έγθξηζε ΘΠΛΚ) Λέα ηξηψξνθε θαηνηθία ηδηνθηεζίαο Η. Αξκειίδε ζε επαθή κε ηα ηείρε (κηλστθή θάζε) ζην ηζηνξηθφ θέληξν ηνπ Λαππιίνπ 170 ηκ Μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα (20 θιηλψλ) ζε γεηηλίαζε κε ηα ηείρε ηεο Αθξνλαππιίαο. (πξνζρέδηα) Απνθαηάζηαζε δηψξνθεο νηθίαο (1920) ηδηνθη. Οαθηληδή Ξαπαλδξένπ ζην Γήκν Κεζνινγγίνπ (350ηκ) Δζσηεξηθή δηαξξχζκηζε, κεηαηξνπή θαη πξνζζήθε νξφθνπ ζε πθηζηάκελε θαηνηθία (1960) ηδηνθη. Ξ. Δ. Πηνχλα, Ιάζθνπ 13, Ξ. Τπρηθφ 260ηκ Δζσηεξηθή δηαξξχζκηζε, κεηαηξνπή θαη επίπισζε πθηζηάκελεο νηθίαο (1960) ηδηνθη. Γ. Δ. Παξαληφπνπινπ, Ιάζθνπ 15, Ξ.Τπρηθφ 190ηκ Κεηαηξνπή ρψξνπ γξαθείσλ ζε θαηνηθία (ηδηνθηεζίαο Διπ. Βαθάθε Emery, Ιανδηθείαο 9, Ηιίζζηα, Αζήλα 300ηκ 11

12 Ιοιπή επαγγελμαηική δπαζηηπιόηηηα έσο ζήκεξα Αξρηηεθηνληθφο θαη θαιιηηερληθφο ζχκβνπινο ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Ζιείαο Νιπκπίαο. Α. ζχκβνπινο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηζηνξηθψλ θηηζκάησλ (ζηαθηδεξγνζηαζίσλ, ειαηνηξηβείσλ, νηλνπνηείσλ) ηδηνθηεζίαο ΔΑΠ ΖΙ - ΝΙ. Α. ζχκβνπινο εθδφζεσλ. Ήδε έρνπλ εθδνζεί ηξία εκεξνιφγηα (εθδ. Ξνηακφο) κε αξρεηαθφ πιηθφζρεηηθφ κε ηελ ηζηνξία ηεο ζηαθίδαο. Δηδηθά ην εκεξνιφγην 2011 κε ηίηιν «Νη θάκπξηθεο ηεο καπξνκάηαο», πεξηείρε 52 αξρεηαθέο θσηνγξαθίεο απφ ζηαθηδεξγνζηάζηα ηεο πεξηνρήο (19νο- 20νο αη.), πξντφληα πξσηνγελνχο έξεπλαο. Β. θαιιηηερληθφο ζχκβνπινο γηα ηελ εηαηξηθή ηαπηφηεηα ηεο ΔΑΠ ΖΙ-ΝΙ Ζ. ΓΖΚΝΠΗΔΠΔΗΠ ΑΛΑΘΝΗΛΩΠΔΗΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Ζ1. Θευπηηικέρ Δπγαζίερ: Γιδακηοπική διαηπιβή «Ρν έξγν ηνπ αξρηηέθηνλα Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε ( ) σο έθθξαζε ηνπ νξάκαηνο γηα αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ». Ξακςεθεί. ΔΚΞ Πρνιή Αξρηηεθηφλσλ Ρνκέαο 1 Αξρηηεθηνληθφο Πρεδηαζκφο. Ρξηκειήο επηηξνπή: Λ.Θ. Σνιέβαο Δηζεγεηήο, Δ. Φεζζά - Δκκαλνπήι, Αηθ. Ξαηζνπκά. Αληηθείκελν Πηφρνη Κέζνδνο Ξεξηερφκελν : Ζ ζρέζε αξρηηεθηνληθήο θαη εμνπζίαο απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηε λεφηεξε Διιάδα κε δεδνκέλν φηη πξφθεηηαη γηα έλα θξάηνο ην νπνίν ηδξχζεθε κφιηο ην Κία απφ ηηο θεληξηθέο πνιηηηθέο θπζηνγλσκίεο πνπ «εηθνλνγξαθνχλ» απηή ηε ζρέζε, είλαη ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο, ν νπνίνο ζέηεη σο ζηφρν ηνπ ηε ζέζπηζε ηνπ Θξάηνπο εληαγκέλε ζην φξακα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ. Απφ ηνπο αξρηηέθηνλεο, πνπ αλήθαλ ζην ζηελφ πεξηβάιινλ ηνπ θξεηηθνχ πνιηηηθνχ θαη έπαημαλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, μερσξίδεη ν Αιέμαλδξνο Ληθνινχδεο ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπλδπάδεηαη έλα πιήζνο ξφισλ: ηνπ αξρηηέθηνλα ειεχζεξνπ επαγγεικαηία, ηνπ θαζεγεηή, ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ πνιηηηθνχ. Ζ κειέηε ηεο πεξίπησζήο ηνπ απνθηά ηδηαίηεξε αμία αθνχ κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη λα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ην δηάινγν πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηελ εμνπζία θαη ηελ αξρηηεθηνληθή ζηελ λεψηεξε Διιάδα. Πηφρνη ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο είλαη: α) ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηελ εμνπζία ζηελ λεφηεξε Διιάδα έηζη φπσο εθθξάζηεθε κέζα απφ ηε ζρέζε ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε, αξρηηέθηνλα ηνπ νπνίνπ ην έξγν θαηεμνρήλ πξνζθέξεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ, β) ε ζπλεηζθνξά ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηζηνξηνγξαθία ηεο κνλνγξαθίαο ελφο αξρηηέθηνλα ηεο γεληάο ηνπ 1900, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ κέρξη ζήκεξα επξεκάησλ γηα ηνλ αξρηηέθηνλα θαη ην έξγν ηνπ, καδί κε κηα πξνζπάζεηα επξχηεξεο εξκελείαο ηνπο. Ζ έξεπλα, πξντφλ ηεο νπνίαο απνηειεί ε παξνχζα δηαηξηβή πξνζπάζεζε λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ αξρηηέθηνλα Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε ζηελ παξαγσγή ηνπ θηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν Ρα εξσηήκαηα αθνξνχλ ζηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο λενειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο, ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζην δηεζλέο πιαίζην, ζηηο δηαδηθαζίεο αθνκνίσζεο ησλ επξσπατθψλ αξρηηεθηνληθψλ πξνηχπσλ θαη ζηελ αλαδήηεζε ησλ εζληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ έξγσλ ηνπ. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηα δεηήκαηα κεζφδνπ. Ζ έξεπλα πεξηιακβάλεη: αξρεηαθή έξεπλα (47 αξρεία ζηελ Διιάδα θαη 5 ζηε Γαιιία), βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη ηεθκεξίσζε επηθεληξσκέλε ζε πξσηνγελείο δεκνζηεχζεηο (333 ηίηινη ειιεληθνί θαη μελφγισζζνη, δεκνζηεχκαηα ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο επνρήο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ), επηηφπηα έξεπλα πνπ πεξηέιαβε απνηππψζεηο θαη απηνςίεο, θαη ηέινο ζπλεληεχμεηο. Mε δεδνκέλε ηελ απνπζία παξάδνζεο ζηελ ειιεληθή αξρηηεθηνληθή ηζηνξηνγξαθία πνπ λα ζεκειηψλεηαη ζε ζπγθξηηηθέο κειέηεο θαη πνιχπιεπξεο ζεσξήζεηο έγηλε πξνζπάζεηα λα αθνκνησζνχλ ζε απηή κέζνδνη ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Ζ εξκελεπηηθή κέζνδνο ζπγθξνηήζεθε ζπλζεηηθά, ζηε δηαγψλην δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ εληάζζνπλ ηε ζεψξεζε ζε γεληθφηεξεο αλαδεηήζεηο γχξσ απφ ην αξρηηεθηνληθφ θαηλφκελν. Πηελ παξνχζα δηαηξηβή ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ Ληθνινχδε, ε νπνία απνηέιεζε θαη ην πξίζκα ζέαζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Πηε ζπλέρεηα 12

13 ε πξνζέγγηζε εζηηάζηεθε ζηα θαζαξά αξρηηεθηνληθά ζέκαηα, αιιά θαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηε δξάζε ηνπο. Ζ εξκελεπηηθή κέζνδνο δελ ζηακαηά ζηελ αλαδήηεζε αηηίνπ-αηηηαηνχ, αιιά ρξεζηκνπνηεί σο εξγαιείν ηα «πιέγκαηα πνιιαπιψλ αηηίσλ», έλα εξκελεπηηθφ θιεηδί δαλεηζκέλν απφ κεζφδνπο ηεο ηζηνξηθήο επηζηήκεο. Ζ αλαδήηεζε ησλ επξσπατθψλ πξνηχπσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε απνηειεί άιιε κία απφ ηηο θχξηεο εξκελεπηηθέο παξακέηξνπο ηεο δηαηξηβήο. Ξεξηερφκελν: Δηζαγσγή Κέξνο Α: Θαηαβνιέο θαη ζπνπδέο ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε Κέξνο Β: H δεκφζηα αξρηηεθηνληθή ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε θαη ηα νξάκαηα ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γηα αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ Κέξνο Γ: Ρα ηδησηηθά θηήξηα ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε Κέξνο Γ: Ζ εθπαηδεπηηθή θαη δεκνζία δξάζε ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε Ππκπεξάζκαηα: Ζ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ έξγνπ ηνπ Αιέμαλδξνπ Ληθνινχδε - Ζ ζπκβνιή ηνπ αξρηηέθηνλα ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο - Ζ ζπκβνιή ηνπ αξρηηέθηνλα ζηελ εμέιημε ηεο ειιεληθήο πφιεο - Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ Αιεμάλδξνπ Ληθνινχδε ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο. Κονογπαθίερ Αςηοηελή βιβλία 1. Α. Θσηζάθε: «Αιέμαλδξνο Ληθνινχδεο Αξρηηεθηνληθά νξάκαηα. Ξνιηηηθέο ρεηξνλνκίεο», εθδ. Ξνηακφο, Αζήλα 2007 Ζ έθδνζε βαζίζηεθε ζην θείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ην νπνίν δεκνζηεχεηαη εκπινπηηζκέλν κε ζπκπιεξσκαηηθφ εξεπλεηηθφ πιηθφ θαη απφςεηο. 2. Α. Θσηζάθε, Σξ. Αγξηαληψλε: «Γ. Θενδνζφπνπινο: Ν αξρηηέθηνλαο θαη ην έξγν ηνπ », εθδ. Κέιηζζα, Αζήλα 1989 (εμαληιεκέλν) 3. Η. Ιηάπεο, Ξ. Ρνπξληθηψηεο, Π. Δκκαλνπειίδνπ, Π. Σαξαιακπίδνπ, Α. Ιηαθαηά, Α. Θσηζάθε, Ρ. Θαξάλε, Ξ. Θνχια : «Αξρείν Λενειιεληθήο Αξρηηεθηνληθήο», έθδνζε Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ ΔΚΞ, Αζήλα 1993 Γημοζιεύζειρ επεςνηηικών - θευπηηικών επγαζιών: 1. Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ, «Ζ θνζκνπνιίηηθε αξρηηεθηνληθή ηνπ αξρηηέθηνλα Αι. Ληθνινχδε, », Θέκαηα Σψξνπ & Ρερλψλ, 18/1987, ζει Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ: «Ν αξρηηέθησλ Αι. Ληθνινχδεο θαη ην έξγν ηνπ, ». Ξεξηιήςεηο επηζηεκνληθψλ δηαιέμεσλ πνπ δφζεθαλ ην αθαδεκατθφ έηνο ζηα καζήκαηα Δκβάζπλζεο ηεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν Ππνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, εθδ. ΔΚΞ, Αζήλα 1987, ζει Α. Θσηζάθε: «Αλαδεηψληαο ην ζηφρν ζηνπο Αξρηηεθηνληθνχο Γηαγσληζκνχο ηεο ηειεπηαίαο ηξηαθνληαεηίαο ζηελ Διιάδα». Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 24/1990, ζει

14 Α. Θσηζάθε, Ο. Σξηζηνδνπινπνχινπ: «Αξρηηεθηνληθνί Γηαγσληζκνί - Κε ηε καηηά ηνπ Ζ/». Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 24/1990, ζει Α. Θσηζάθε: «Δμέιημε ηνπ πνιεδνκηθνχ ηζηνχ ζηε Κεζαησληθή Οφδν. Ζ πεξίπησζε ηεο Ξιαηείαο Ξεηζηδψξνπ», ζηα πξαθηηθά ηνπ Ππλεδξίνπ «Λέεο πφιεηο πάλσ ζηηο παιηέο», Οφδνο , έθδνζε ICOMOS - ΞΞΝ, Αζήλα 1999, ζει Α. Θσηζάθε: «Ξεξί Λνκαδηζκνχ. Λνκάο-δνο, ν πεξηθεξφκελνο ράξηλ βνζθήο, L-S, ζει. 283». Θεσξεηηθφ θείκελν γηα ηνλ αζηηθφ λνκαδηζκφ, θαηάινγνο Γ Biennale Λέσλ Αξρηηεθηφλσλ, έθδνζε Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αξρηηεθηνληθήο, Αζήλα 2001, ζει. 87 & (αγγιηθφ θείκελν). 6. Α. Θσηζάθε: «Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή έθθξαζε ηνπ Βεληδειηθνχ Θξάηνπο Γηθαίνπ». Ξξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ «Ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε ειιεληθή πφιε. Ξνιενδνκηθέο πξαθηηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο», Σαληά, (24-27 Νθησβξίνπ 2002), έθδ. ΔΚΞ, ΡΔΔ, Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Δξεπλψλ θαη Κειεηψλ «Διεπζέξηνο Βεληδέινο», Αζήλα, 2005, ζει Α. Θσηζάθε: «T(erra)_Vision ή γλσξίζηε ην ζεξίν»., πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 35, Λνεκβ.2002, ζει Α. Θσηζάθε - Γ. Σαηδεγψγαο: «Ζ απεηθφληζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν» - ζπδήηεζε κε αθνξκή ην ζρεδηαζκφ ησλ ζθεληθψλ ηεο ηαηλίαο ηνπ Θ. Αγγειφπνπινπ Ρν ιηβάδη πνπ δαθξχδεη, πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 35, Λνέκβξηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε: «Κηα αρηβάδα ζην Ιπθαβεηηφ Ρν ππαίζξην ζέαηξν ηνπ Ρ.Σ.Εελέηνπ», εθεκ. ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, έλζ. ΔΞΡΑ ΖΚΔΟΔΠ, αθηέξ. ΦΔΠΡΗΒΑΙ ΑΘΖΛΥΛ, 29 Ηνπλίνπ 2003, ζει Α. Θσηζάθε: «Πχγρξνλα θηήξηα πεξαο ζηε Γεξαηά Δπξψπε», εθεκ. ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ, έλζεην ΔΞΡΑ ΖΚΔΟΔΠ, αθηέξσκα ΠΓΣΟΝΛΔΠ ΑΗΘΝΠΔΠ ΚΝΠΗΘΖΠ, 25 Απξηιίνπ 2004, ζει Α. Θσηζάθε: «Ππλδηαιιαγέο ηζηνξίαο θαη κλήκεο ζε κηα ππνρσξεκέλε πξφζνςε -Ρν Κλεκείν ηνπ Αγλψζηνπ Πηξαηηψηε ζηελ Ξιαηεία Ππληάγκαηνο», άξζξν ζην αθηέξσκα «Γηάινγνη αξρηηεθηνληθήο κλήκεο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 45, Mάτνο 2004, ζει Α. Θσηζάθε: «Κνλνγξαθίεο λενειιήλσλ αξρηηεθηφλσλ. Έλα ζχληνκν ζρφιην», άξζξν ζην αθηέξσκα «Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή. Εεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο», πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 56, Απξίιηνο 2006, ζει Α. Θσηζάθε: «Ρν παλνπηηθφλ θαη ε γελεαινγία ησλ θπιαθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Ν απφερνο ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.», Ξξαθηηθά Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθνχ Ππλεδξίνπ κε ζέκα «Γηαθάλεηα θαη Αξρηηεθηνληθή. ξηα θαη πξνθιήζεηο», ΑΞΘ, 1-4 Ηνπλίνπ 2006, ζει Α. Θσηζάθε: «Αξρηηεθηνληθή πνιηηηθή. Ξνιηηηθή αξρηηεθηνληθή», άξζξν ζην αθηέξσκα «Δπάγγεικα : Αξρηηέθησλ», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, εθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 61, Φεβξ. 2007, ζει Α. Θσηζάθε, «Ζ λέα αζηηθή πξαγκαηηθφηεηα ησλ Αζελψλ σο ζθεληθφ νπεξέηαο. Ρν γνεηεπηηθφ παηρλίδη ησλ επηδξάζεσλ», άξζξν ζηνλ ζπιινγηθφ ηφκν «Νη απάρεδεο ησλ Αζελψλ» έθδνζε ηεο Δζληθήο Ιπξηθήο Πθελήο, Αζήλα 2009, ζει Α. Θσηζάθε, «Αλαδεηψληαο αληηθαηνπηξηζκνχο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηε λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή», Ξξαθηηθά δηεζλνχο εκεξίδαο (επηζη. επηκ. Α. Θσηζάθε) κε ζέκα «Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν», Θέληξν Αξρηηεθηνληθήο Κεζνγείνπ, Σαληά, δεκνζηεπκέλα ζην Δπηζεψξεζε Απνθέληξσζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, η. 55, Αζήλα 2009, ζει Α. Θσηζάθε, «Νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Πρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΚΞ. Ξξσηαγσληζηηθέο κνξθέο θαη νξγαλσηηθά πξφηππα», Ξξαθηηθά Ππλεδξίνπ κε ζέκα: «170 ρξφληα Ξνιπηερλείν, νη Κεραληθνί θαη ε Ρερλνινγία ζηελ Διιάδα», ΔΚΞ, Αζήλα, 4-5 Καξηίνπ 2009 (ππφ έθδνζε) 17. Α. Θσηζάθε, «Αξηζηνκέλεο θαη Γηψξγνο Βαξνπδάθεο: επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ», άξζξν ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο ησλ αξρηηεθηφλσλ (θείκελα ησλ Α. Θσηζάθε, Γ. Ρδηξηδηιάθε θαη Γ. Φηιηππίδε - Κνπζείν Κπελάθε έσο ), Αζήλα 2009, ζει

15 18. Α. Θσηζάθε, «Ρν έξγν ησλ Σαλησηψλ αξρηηεθηφλσλ Α.& Γ. Βαξνπδάθε αθνξκή γηα κηα λέα νπηηθή ηεο «πεξηθέξεηαο», ζηελ Δπηζεψξεζε Απνθέληξσζεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, η.58, Αζήλα 2009, ζει Α. Θσηζάθε, «Ν Δξλέζηνο Ρζίιιεξ θαη ην Γηθαζηηθφ Κέγαξν Αζελψλ. Νη κείδνλεο ζπλαληήζεηο», άξζξν ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο Δξλέζηνο Ρζίιιεξ εθδ. Δζληθήο Ξηλαθνζήθεο, Αζήλα 2010, ζει Α. Θσηζάθε, «Ζ ηξηκεξήο θαηαλνκή ζηηο αζελατθέο θαηνηθίεο ηνπ 20νπ αηψλα», άξζξν ζην αθηεξ. «Θαηνηθία : Γηαγξάκκαηα θαη Ηδενγξάκκαηα», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, Αζήλα Ηαλ.2010, ζ Α. Θσηζάθε, Αξρηηεθηνληθνί πνιηηηθνί δηάινγνη. Πησπέο θαη «θνξψλεο», Ξξαθηηθά εηζεγήζεσλ ζην 11ν Ξαλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ ζπλέδξην, Αζήλα /3/2011, δεκνζηεπκέλε ζε CD ROM 22. Α. Θσηζάθε (επηζη. ππεχζπλε & θχξηα εξεπλήηξηα), Ξ. Θαξακαλέα, Λ. Ξαηζαβφο, Γ. Οφηζηνο, «Πχδεπμε αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ρψξνπ ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Ξχξγνπ Ζιείαο», άξζξν ζηα Ξξαθηηθά ζπλεδξίνπ Γεκφζηνο ρψξνο. αλαδεηείηαη, Θεζζαινλίθε, Νθηψβξηνο 2011 (ππφ έθδνζε) Έπεςνερ ζε εξέλιξη: 1. A. Kσηζάθε: «Ηζηνξία ηνπ Γηθαζηηθνχ Κεγάξνπ Αζελψλ απφ ηδξχζεσο ηνπ Διιεληθνχ Θξάηνπο κέρξη ηηο κέξεο καο». Δπιζηημονικέρ Δπιμέλειερ Δκδόζευν: 1. Γ. Φηιηππίδεο, Α. Θσηζάθε: «Αξρηηεθηνληθνί Γηαγσληζκνί», επηκέιεηα αθηεξψκαηνο, Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 24/1990, ζει Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 26/1992, αθηέξσκα ζην Λίθν Βαιζακάθε. πεχζπλε απφ ηελ πιεπξά ηνπ γξαθείνπ Λ. Βαιζακάθε. 3. Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο (ηέρλε θαη αξρηηεθηνληθή), ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 35, Λνέκβξηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε, Β. Ξαλαγησηνπνχινπ, Γ. Παξεγηάλλεο, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Ρν ηδησηηθφ ζχκπαλ σο λένο δεκφζηνο ηφπνο;», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 35, 2002, ζ Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Γηάινγνη αξρηηεθηνληθήο κλήκεο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, πεξηνδηθή έθδνζε ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 45, Κάτνο Ηνχληνο Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή. Εεηήκαηα ηζηνξηνγξαθίαο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ- ΞΔΑ, η. 56, Απξίιηνο Α. Θσηζάθε, Λεθη. Θεθαινγηάλλεο, Κ. Πίλνπ, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Δπάγγεικα: Αξρηηέθησλ», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ- ΞΔΑ, η. 60, Φεβξνπάξηνο Ρν παξφλ αθηέξσκα αλήγγεηιε ην 11o Ξαλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ Ππλέδξην ηνπ ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ κε ζέκα ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΥΛ θαη έζεζε ηηο βάζεηο ηεο πξνβιεκαηηθήο πνπ αλαπηχρζεθαλ. 8. Α. Θσηζάθε, επηκέιεηα αθηεξψκαηνο «Θαηνηθία: Γηαγξάκκαηα θαη Ηδενγξάκκαηα», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 77, Ηαλνπάξηνο

16 πεςθςνόηηηα Δκδόζευν μέλορ ζςνηακηικών επιηποπών: - Δπζχλε κφληκεο ζηήιεο γηα ηνπο Αξρηηεθηνληθνχο Γηαγσληζκνχο (ηήξεζε αξρείνπ θαη επηινγή ησλ πξνο δεκνζίεπζε ζπκκεηνρψλ) ησλ Αξρηηεθηνληθψλ Θεκάησλ απφ ην 1989 (Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 25/1991) Κέινο Ππληαθηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ξεξηνδηθνχ «ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ», Έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ απφ ην 2001 έσο ζήκεξα. - Κέινο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο Ρξηκεληαίαο έθδνζεο Ππλδέζκνπ Διιήλσλ Ξεξηθεξεηνιφγσλ, απφ 2010 έσο ζήκεξα. Βιβλιοκπιζίερ Ξαποςζιάζειρ Απσιηεκηονική κπιηική: 1. Α. Θσηζάθε: «Ξαχινο Κπισλάο: Ν άηιαο ηνπ Άζσλνο», βηβιηνπαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2001, Κάξηηνο 2001, η. 26, ζει Α. Θσηζάθε: «Ξφιε, δεκνθξαηία θαη πνιηηηθή. Γηεζλήο Δπηζηεκνληθή Ππλάληεζε, Ππάξηε », παξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2001, η. 27, Κάτνο 2001, ζει Α. Θσηζάθε, «πνζήθεο ελφο νδνηπφξνπ ζηνραζηή. Ρέζζεξα λέα βηβιία ηνπ Θαζεγεηή Λίθνπ Κνπηζφπνπινπ», βηβιηνπαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2001, η. 28, Ηνχιηνο 2001, ζει Α. Θσηζάθε, «Κλήκεο νπζίαο ειιεληθήο. Ρν κέγηζηνλ κάζεκα - Γχν λέεο εθδφζεηο γηα ηνλ Γεκήηξε Ξηθηψλε», βηβιηνπαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 32, Κάξηηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε, «Βαζ. Θνιψλαο, Ηηαιηθή Αξρηηεθηνληθή ζηα Γσδεθάλεζα», βηβιηνθξηηηθή ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 36, Λνέκβξηνο 2002, ζει Α. Θσηζάθε, «Γηεζλήο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο Δθήκεξεο θαηαζθεπέο ζηελ πφιε ηεο Αζήλαο - Διιεληθέο δηαθξίζεηο», αξρηηεθηνληθή θξηηηθή κε αλαθνξά ζηελ «ειιεληθφηεηα» ησλ βξαβεπκέλσλ πξνηάζεσλ, πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 38, Κάξηηνο 2003, ζει Η. Θαξαλίθαο, Ο. Θινπηζηληψηε, Α. Θσηζάθε, Δ. Ιατλά, Γ. Παξεγηάλλεο, «Ππδήηεζε γηα ηα Νιπκπηαθά έξγα» ζην αθηέξσκα «ΑΘΖΛΑ », πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ-ΞΔΑ, η. 39, Κάτνο 2003, ζει Α. Θσηζάθε, «Ίρλε ηνπίσλ, δίθηπα ηφπνπ», παξνπζίαζε ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Ξαξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο ζηε Βέξνηα θαη ηεο δξάζεο Γηαηφπηα - δηαλχνληαο ην ηνπίν, παξάγνληαο δίθηπα ηφπνπ (Πηεκλίηζα, Ηνχιηνο 2003), καδί κε ζθέςεηο γηα ηε ζχγρξνλε δξαζηηθφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο παξάδνζεο, πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδ. ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 37, Ηαλνπάξηνο 2004, ζει Α. Βξπρέα, Κ. Θνξξέο, Α. Θσηζάθε, Κ. Ιεθαληδήο, Θ. Κπισλάο, Α. Οφθαο, Β. Ξαλαγησηνπνχινπ, Γ. Παξεγηάλλεο, «Ππδήηεζε γηα ηε δηάπιαζε ησλ αξρηηεθηφλσλ» ζην αθηέξσκα «Ζ δηάπιαζε ησλ αξρηηεθηφλσλ 2 ν», πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 42, Λνέκβξηνο 2003, ζει Α. Θσηζάθε, «θαξπαγή κνξθψλ. Άξζε ζπλεηδήζεσλ», (αξρηηεθηνληθή θξηηηθή ηνπ Λένπ Θηεξίνπ Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ ζηε Ιεσθ. Ακαιίαο Αζήλα κε αθνξκή ην πξφζθαην βηβιίν ηνπ Α.-Η.Γ. Κεηαμά «θαξπαγή ησλ κνξθψλ - Ζ πνιηηηθή νκηιία ηνπ θιαζζηθηζκνχ» αιιά θαη ηηο θιαζζηθίδνπζεο κνξθνινγηθέο επηινγέο ηνπ Διιεληθνχ Θνηλνβνπιίνπ ζην λέν ηνπ θηήξην), πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, η. 43, ζει Α. Θσηζάθε, «Ξαχινο Κπισλάο, », ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, Δπίθαηξα, η. 51, Κάηνο - Ηνχληνο 2005, ζει Α. Θσηζάθε, «Αξρηηεθηνληθή ηζηνξηνγξαθία» - βηβιηνθξηηηθή ζην βηβιίν ησλ Δι. Φεζζά -Δκκαλνπήι, Δκκ. Καξκαξά «12 αξρηηέθηνλεο ηνπ Κεζνπνιέκνπ», εθεκ. ΑΓΖ, έλζεην Αλαγλψζεηο, 22 Ηαλνπαξίνπ 2006, ζει

17 13. Α. Θσηζάθε, «Ρν ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα ζηε ηέρλε ηνπ νηθνδνκείλ», ζρφιην ζηελ έθζεζε θαη ζηνλ θαηάινγν «Ζ αξρηηεθηνληθή ησλ δχν Γεξκαληψλ » (Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ), ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Δπίθαηξα, η. 60, Λνέκ.- Γεθ. 2006, ζει Α. Θσηζάθε, «Ξεξί αξρηηεθηνληθήο θξηηηθήο», «Αξρηηεθηνληθή θξηηηθή. Αληηθαηνπηξηζκνί ζε ζπλαιιαγή», άξζξν ζην αθηέξσκα «Αξρηηεθηνληθή θξηηηθή», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ ΞΔΑ, η. 62, Κάξηηνο - Απξίιηνο 2007, ζει Α. Θσηζάθε, «Γηνλπζίνπ Αξενπαγίηνπ 17, Αζήλα. Κε αθνξκή έλα δίιεκκα (;)», ζρφιην κε αθνξκή ην δήηεκα ηεο θαηεδάθηζεο ησλ δχν δηαηεξεηέσλ θηεξίσλ κπξνζηά ζην Λέν Κνπζείν Αθξφπνιεο, ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, Δπίθαηξα, η. 64, Ηνχιηνο - Αχγνπζηνο 2007, ζει Α. Θσηζάθε, (πεξηνδηθφ) «ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Ακθηζβήηεζε θχξνπο κνριφο απειεπζέξσζεο», ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, η. 66, Γεθέκβξηνο 2007, ζει (ζθέςεηο γηα ηα επηά ρξφληα έθδνζεο ηνπ πεξηνδηθνχ σο κέινο ηεο ζπληαθηηθήο ηνπ επηηξνπήο) 17. Α. Θσηζάθε: «Σηίδνληαο λανχο ζηνλ 21 ν αηψλα», παξνπζίαζε ηνπ Γηεζλνχο Ππλεδξίνπ Λανδνκίαο, Αζήλα Κάξηηνο 2008 ζην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ, έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Αζήλα 2008, η. 68, 2008, ζει. 35 Ανακοινώζειρ ζε ζςνέδπια Γιαλέξειρ: 1. Αλαθνίλσζε ζην Γηεζλέο Πεκηλάξην «Construire dans le construit: architecture moderne et centres historiques», πνπ έγηλε ζην Castello ησλ Ηππνηψλ ηεο Οφδνπ κε ζέκα: «Ρέζζεξηο πιαηείεο ζηε Κεζαησληθή Οφδν». 2. Αλαθνίλσζε ζην Δπηζηεκνληθφ Ππλέδξην «Λέεο πφιεηο πάλσ ζηηο παιηέο», Οφδνο κε ζέκα: «Δμέιημε ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ ζηε Κεζαησληθή Οφδν. Ζ πεξίπησζε ηεο πιαηείαο Ξεηζηδψξνπ». Ρν πεξηερφκελν ηεο δηαιέμεσο παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην Δξεπλεηηθέο εξγαζίεο. 3. Γηάιεμε ζην Ρκήκα ΔΚΚΔ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, Ρνκέαο Ξνιηηηζκνχ, Ηζηνξίαο Ρέρλεο & Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Ξξνζηαζία ηεο Ξνιηηηζηηθήο Θιεξνλνκηάο Αζηηθφο Σψξνο» ζηηο , Θαζ. Γ. Ιάββαο, κε ζέκα: «Ν πνιηηηζκφο θαη ν ξφινο ηνπ θχινπ. Νη γπλαίθεο ζηελ αξρηηεθηνληθή ζήκεξα». 4. Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Δκβάζπλζεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν ζπνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, ζηηο κε ζέκα: «Πρέδηα θαη απφςεηο ηνπ Ernst Ziller γηα ην Γηθαζηηθφ Κέγαξν Αζελψλ». 5. Αλαθνίλσζε ζην επηζηεκνληθφ ζπλέδξην «Ν Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ε ειιεληθή πφιε. Ξνιενδνκηθέο πνιηηηθέο θη θνηλσληθνπνιηηηθέο αλαθαηαηάμεηο», Σαληά Νθησβξίνπ 2002, κε ζέκα «Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή έθθξαζε ηνπ βεληδειηθνχ Θξάηνπο Γηθαίνπ». 6. Γηάιεμε ζην Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, Ρνκέαο Α, ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο «Δξεπλεηηθά Θέκαηα» (δηδάζθνπζεο: Φ. Βαβχιε, Β. Ρεληνθάιε), ζηηο , κε ζέκα «Ρν ίρλνο σο λήκα ηεο ζηάζκεο. Ρέζζεξηο αξρηηεθηνληθέο πξνζεγγίζεηο.» 7. Αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Δκβάζπλζεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν ζπνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, ζηηο κε ζέκα: «Γαιιηθά πξφηππα ζε δχν ηππηθέο κεγαιναζηηθέο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.» 8. Αλαθνίλσζε ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ Δκβάζπλζεο Ηζηνξίαο ηεο Αξρηηεθηνληθήο, πνπ νξγαλψλεη ην νηθείν ζπνπδαζηήξην ηνπ ΔΚΞ, ζηηο κε ζέκα: «Ζ αξρηηεθηνληθή θαη πνιενδνκηθή έθθξαζε ηνπ Θξάηνπο Γηθαίνπ επί Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ. Λέα ζηνηρεία κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε». 9, Ακ.Θσηζάθε θαη Ξ. Θνχξνο, κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθή: Δίδσια & Ξξνζσπεία. Ζ πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο» πνπ νξγάλσζε ην πεξηνδηθφ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ έθδνζε ΠΑΓΑΠ - ΞΔΑ, Βπδαληηλφ Κνπζείν Αζελψλ, Αλαθνίλσζε ζην δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην «Γηαθάλεηα θαη αξρηηεθηνληθή: ξηα θαη πξνθιήζεηο», ΑΞΘ, 1-4 Ηνπλίνπ 2006, κε ζέκα Ρν panopticon θαη ε γελεαινγία ησλ θπιαθψλ ηνπ 19νπ αηψλα. Ν απφερνο ζηελ Διιάδα ησλ αξρψλ ηνπ 20νπ αη.» 11. Γηάιεμε ζηελ Αξρηηεθηνληθή Πρνιή ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο (χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηεο Πρνιήο), 4 Ηνπλίνπ 2007, κε ζέκα «Ζ Λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή απφ ηνλ Λενθιαζζηθηζκφ ζην Κνληέξλν θίλεκα. Δθηηκήζεηο θαη αλαπξνζδηνξηζκνί». 12. Αλαθνίλσζε ζηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα, «Ξνιίηεο Αξρηηέθηνλεο - Διεχζεξνη ρψξνη», , Πχιινγνο Αξρηηεθηφλσλ Σαλίσλ, ΘΑΚ Κεγάιν Αξζελάιη, κε ζέκα «Διεχζεξνη δεκφζηνη ρψξνη. Αξρηηεθηνληθνί θαη πνιηηηθνί αλαπξνζδηνξηζκνί». 13. Ππκκεηνρή ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα (Ε. Θνηηψλεο, Γ. Ξαλέηζνο, Ακ. Θσηζάθε, Δπ. Κπεθηαξίδεο) κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθά ίρλε θαη δηαδξνκέο ζηνλ 20ν αηψλα», πνπ νξγαλψζεθε απφ ηελ Ακ. Θσηζάθε ζην πιαίζην 17

18 παξνπζίαζεο εξγαζίαο πνπ εθπνλήζεθε ζην κάζεκα Ηζηνξία & Θεσξία Αξρηηεθηνληθή - Αξρηηεθηνληθή ηνπ 20νπ αηψλα, 5ν εμάκελν, Σαληά, Δηζήγεζε κε ζέκα «Ρα αξρηηεθηνληθά απνκεηλάξηα ηεο ζηαθίδαο ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο. Δθηηκήζεηο θαη πξννπηηθέο» ζε εθδήισζε ηεο Έλσζεο Αγξνηηθψλ Ππλεηαηξηζκψλ Ζιείαο Νιπκπίαο αθηεξσκέλεο ζηελ Ηζηνξία ηεο καχξεο θνξηλζηαθήο ζηαθίδαο, αίζνπζα Απφιισλ, Ξχξγνο Ζιείαο, Αλαθνίλσζε κε ηίηιν «Νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Πρνιήο Αξρηηεθηφλσλ ΔΚΞ. Ξξσηαγσληζηηθέο κνξθέο θαη νξγαλσηηθά πξφηππα», ζην ζπλέδξην 170 ρξφληα Ξνιπηερλείν, Νη κεραληθνί θαη ε ηερλνινγία ζηελ Διιάδα, Ξνιπηερλεηνχπνιε Εσγξάθνπ, 4 & 5 Καξηίνπ 2009, Αζήλα, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «Αληηθαηνπηξηζκνί ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηελ λενειιεληθή αξρηηεθηνληθή», ζηελ εκεξίδα : Ν αξρηηέθησλ Hans Poelzig θαη ην πλεχκα ησλ θαηξψλ. Δθθξάζεηο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζζηνληζκνχ ζηνλ θαιιηηερληθφ ρψξν. 14/3/2009, ΘΑΚ, Κεγάιν Αξζελάιη, Σαληά, Δηζήγεζε κε ζέκα «Ρν έξγν ησλ Α.& Γ. Βαξνπδάθε σο αθνξκή γηα κηα δηαπξαγκάηεπζε ηεο νπηηθήο ηεο «πεξηθέξεηαο», ζηελ εκεξίδα: Ζ αξρηηεθηνληθή ζηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα. Ξεξηνξηζκνί θαη δπλαηφηεηεο, πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ΔΗΑ θαη Κνπζείν Κπελάθε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο ( έσο ) ηνπ αξρηηεθηνληθνχ ηνπο έξγνπ ζην Κνπζείν Κπελάθε, Αζήλα, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «Ρν λεσηεξηθφ Κέγαξν Schliemann, ηεθκήξην ελφο ρακέλνπ πνιενδνκηθνχ νξάκαηνο», ζηελ επηζηεκνληθή ζπλάληεζε κε ηίηιν Ρν Ηιίνπ Κέιαζξνλ ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα, Λνκηζκαηηθφ Κνπζείν Αζελψλ - Ηιίνπ Κέιαζξνλ, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «H αλαδήηεζε ηνπ Λφηνπ», ζηελ εκεξίδα κε ηίηιν: Ζ επηξξνή ηνπ ηφπνπ ζηε ζχγρξνλε αξρηηεθηνληθή, πνπ νξγαλψζεθε απφ ην ΔΗΑ, ην ΘΑΚ, ην ΡΔΔ ΡΓΘ, ηνλ ΠΑΓΑΠ Σαλίσλ θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο έθζεζεο (29-5 έσο ) ηνπ αξρηηεθηνληθνχ έξγνπ ησλ Α. & Γ. Βαξνπδάθε ζην ΘΑΚ, Σαληά, Γηάιεμε - (εηζαγσγή θαη ζρνιηαζκφο) κε αθνξκή ηελ πξνβνιή ηεο ηαηλίαο «La ville de Chaux ηνπ αξρηηέθηνλα C.N.Ledoux», ΘΑΚ, Σαληά, Γηάιεμε - (εηζαγσγή θαη ζρνιηαζκφο) κε αθνξκή ηελ πξνβνιή ησλ ηαηληψλ: «Ρν Ραρπδξνκηθφ Ρακηεπηήξην ζηε Βηέλλε ηνπ αξρηηέθηνλα O. Wagner», θαη «Ρν θηήξην Johnson ηνπ αξρηηέθηνλα F.L.Wright», ΘΑΚ, Σαληά, Αλαθνίλσζε κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθνί πνιηηηθνί δηάινγνη. Πησπέο θαη «θνξψλεο», ζην 11 ν ΞαλειιήληνΑξρηηεθηνληθφ Ππλέδξην, Αζήλα, Καξηίνπ Γηάιεμε αλνηθηή ζην ζχλνιν ησλ θνηηεηψλ ηεο Πρνιήο κε ζέκα «Ρν Ξαξίζη ζηνλ θαζξέπηε ηνπ ρξφλνπ» κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ επηθείκελε εθπαηδεπηηθή επίζθεςή ηνπο ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, Θ2. Απσιηεκηονικέρ Ξποηάζειρ Γημοζιεύζειρ Απσιηεκηονικών πποηάζευν: 1. Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ, Ξ. Ταζάο: «Δξεπλεηηθφο Πηαζκφο ηεο Γεσπνληθήο Πρνιήο», Γηπισκαηηθή Δξγαζία, Αξρηηεθηνληθά Θέκαηα 22/1987, ζει Α. Θσηζάθε, Β. Θπξνδήκνπ, Φ. Βνισλάζε, Γ. Κπίλεο: «Θαηνηθία γηα ην Λνκφ Ιαθσλίαο», Διιεληθή Θαηνηθία 1984, εθδ. ΞΔΣΥΓΔ, Αζήλα 1988, ζει Α. Θσηζάθε, Ο. Σξηζηνδνπινπνχινπ, Γ. Θάλνο: «Ξξφηαζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γχξαο Ιεπθάδνο», LIVING Κάξηηνο Α. Θσηζάθε, Ο. Σξηζηνδνπινπνχινπ, Α. Φηιηππίδεο: «Ρέζζεξηο πιαηείεο ζηε Κεζαησληθή Οφδν», Θαηάινγνο EUROPAN 2 Διιάδνο , εθδ. ΞΔΣΥΓΔ, Αζήλα, ζει Ζ πην πάλσ κειέηε δεκνζηεχζεθε ζην Habiter la ville Requalification de sites urbains, EUROPAN 2, Paris, 1991, p Αθφκε ζην ΡΔΣΝΠ Λν 9, «Θηίδνληαο ην θηηζκέλν», ζει Α. Θσηζάθε: 5ε Biennale Αξρηηεθηνληθήο ζηε Βελεηία, Διιεληθφ Ξεξίπηεξν, ΡΔΣΝΠ (Απξίιηνο 1992), Θαηαζθεπαζηήο, ΘΡΗΟΗΝ θ.ά. 8. Α. Θσηζάθε: «Αξραηνινγηθφο ρψξνο Γ Πεπηεκβξίνπ. Ζ άγλσζηε πφιε», θαηάινγνο εθζέζεσο, 9ε Δθνξεία Βπδ. Αξραηνηήησλ, Θεζζαινλίθε 1997, ζει

19 9. Α. Θσηζάθε: Νίθνο Ξηάλσλ ΛΗΘΝΡΗΑΛ, Ξνιηηηζηηθφ Ξάξθν Θαξδακχισλ Σίνπ, Αξραηνινγηθφο ρψξνο νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ, θαηάινγνο εθζέζεσο 3εο Ξαλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Ξάηξα, έθδνζε Ππιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Λ. Αραΐαο, Ξάηξα 2000 (ζει , 96-97, 98-99) 10. Α. Θσηζάθε, Ινπθία Κάξζα: «πφδεηγκα ειιεληθνχ πεξηπηέξνπ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ Ξεξίπηεξν Έλδπζεο», θαηάινγνο εθζέζεσο Γ Biennale Λέσλ Αξρηηεθηφλσλ, έθδνζε Διιεληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Αξρηηεθηνληθήο, Αζήλα 2001, ζει A. Kotsaki M. Lefantzis: The Water Gates of the Necropolis, πεξηνδηθφ CONCEPT Architecture & Concept, CA press, No 32, Seoul-Korea, Nov. 2001, ζει Α. Θσηζάθε, «01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ Θηήξην γξαθείσλ θαη δηνηθήζεσο» Αραξλψλ 438 Αζήλα, πεξηνδηθφ ΓΝΚΔΠ, Αζήλα, Νθηψβξηνο 2002, εμψθπιιν & ζει Α. Θσηζάθε, «Νηθία Πνιηδάθε ζηελ Ξαιιήλε Αηηηθήο» θαη «Θηήξην γξαθείσλ θαη δηνηθήζεσο ηνπ Νκίινπ 01 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ, Αραξλψλ 438, Αζήλα», ζην CD ROM Descovering contemporary architecture in London Paris - Athens ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Culture 2000, θαη φπνπ παξνπζηάδνληαη 170 επηιεγκέλα θηήξηα ηνπ 20 νπ αη. ζηελ Αζήλα. Βι. ζην δηθηπαθφ ηφπν 14. A. Kσηζάθε, «Ξαξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηε Σαιέπα Σαλίσλ», θαηάινγνο εθζέζεσο 4εο Ξαλειιήληαο Έθζεζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ ζηελ Ξάηξα, έθδνζε Ππιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Λ. Αραΐαο, Ξάηξα 2003, ζει Α. Θσηζάθε, Κ.Πεθάθε, «Απνθαηάζηαζε δηαηεξεηένπ θηεξίνπ θαη κεηαηξνπή ζε Θέληξν Κειεηψλ Πηαθίδαο, Ξχξγνο Ζιείαο», πεξηνδηθφ ΓΝΚΔΠ, Αζήλα, Ηνχληνο 2005, ζει A. Kσηζάθε, «Ξαξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηε Σαιέπα Σαλίσλ», θαηάινγνο εθζέζεσο «Αξρηηεθηνληθή- Θξήηε 2004», έθδνζε ΘΑΚ, Σαληά, 2004, ζει A. Kσηζάθε, «Ξαξαζαιάζζηα θαηνηθία ζηε Σαιέπα Σαλίσλ», θαηάινγνο εθζέζεσο Biennale Βελεηίαο 2006, ζει A. Kσηζάθε, «παίζξην Θέαηξν ζηα Θαξδάκπια Σίνπ», θαηάινγνο εθζέζεσο Biennale Βελεηίαο 2006, ζει Α. Θσηζάθε, «Θηήξην κηθηψλ ρξήζεσλ ζηε Κεζζήλε», θαηάινγνο εθζέζεσο «Έξγν Διιελίδσλ κεραληθψλ», Ρερλφπνιε Αζελψλ, Αζήλα Α. Θσηζάθε, Ζ αλάδεημε ηεο δηακπεξφηεηαο Γηακέξηζκα ζηελ Ξαιιήλε, Διιεληθέο Θαηαζθεπέο, η. 144, Ηαλ.- Φεβξ. 2010, ζει Α. Θσηζάθε, «Θηήξην κηθηψλ ρξήζεσλ ζηε Κεζζήλε», Δπεηεξίδα ειιεληθήο αξρηηεθηνληθήο, Ρφκνο Β, ΓΝΚΔΠ 2010, ζει Α. Θσηζάθε (ππεπζ.), Ξ. Θαξακαλέα, Γ. Οφηζηνο, Λ. Ξαηζαβφο, «Ξξάζηλε» αλάπηπμε ζηνλ Ξχξγν Ζιείαο. Ρα ζρέδηα κηαο νκάδαο αξρηηεθηφλσλ απφ ην Ξνιπηερλείν Θξήηεο. Ξαξνπζίαζε ζην πεξηνδηθφ ΘΡΗΟΗΝ, ηεχρνο Ηνπλίνπ 2011, ζει. 24 Πςμμεηοσή ζε εκθέζειρ με απσιηεκηονικό έπγο 1. Έθζεζε βξαβεπκέλσλ κειεηψλ EUROPAN II, κειέηε κε ηίηιν: «Ρέζζεξηο πιαηείεο ζηε Κεζαησληθή Οφδν», Α Βξαβείν. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν Γήκνπ Αζελαίσλ, Ξηλαθνζήθε Γήκνπ Αζελαίσλ, Gallery of Architectural Exhibitions, MOPT/Nuevos Ministerios, Madrid Spain, INFACOMA 92, Θεζζαινλίθε, Πηε ζπλέρεηα ε έθζεζε ησλ βξαβεπκέλσλ κειεηψλ πεξηφδεπζε ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο πξσηεχνπζεο. 2. Έθζεζε πξνζρεδίσλ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ γηα ηε δηακφξθσζε 10 αξραηνινγηθψλ ρψξσλ ηεο Θεζζαινλίθεο, «Γηακφξθσζε ηνπ αξραηνινγηθνχ ρψξνπ ηεο νδνχ Γ Πεπηεκβξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε», Θεζζαινλίθε, Κπεδεζηέλη, Έθζεζε EUROCITY, «Αληηθείκελα αζηηθνχ ζρεδηαζκνχ», Πηάδην Δηξήλεο & Φηιίαο, πεξίπηεξν ΠΑΓΑΠ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Νλνκαηεπψλπκν: ΣΑΡΕΗΘΝΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ηνπ ΒΑΠΗΙΔΗΝ Ζκ/ληα Γελλήζεσο: 14-8-51 Γηεχζπλζε θαηνηθίαο : ΣΑΙΑΠΡΟΑ ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ Ρειέθσλν: 2310792687 FAX: 2310512122 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ : Αλαπιεξσηήο Θαζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ

ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΝ 21ν ΑΙΩΝΑ 6ο ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011

ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 ΓΙΔΘΝΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ WORLD TRAVEL MARKET 2011 Τν Γξαθείν Ε.Ο.Τ. Μ. Βξεηαλίαο & Ιξιαλδίαο ζπκκεηείρε ζηε δηεζλή έθζεζε ηνπξηζκνύ WORLD TRAVEL MARKET, ε νπνία έιαβε ρώξα ζην Λνλδίλν θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ

Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΜΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΥΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ------------------------- Γ Δ Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΧΝ ΔΚΓΗΛΧΔΧΝ ΓΗΜΟΤ ΘΔΡΜΑΨΚΟΤ Ζ Αληηδεκαξρία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΟΤΓΔ - ΣΙΣΛΟΙ «Ο ζεζκφο ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Παξέκβαζε ζηε Βελεηία Η Μνλή ησλ Ιεζνπηηψλ»

Α. ΠΟΤΓΔ - ΣΙΣΛΟΙ «Ο ζεζκφο ηεο Αλψηεξεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο: Παξέκβαζε ζηε Βελεηία Η Μνλή ησλ Ιεζνπηηψλ» Α. ΠΟΤΓΔ - ΣΙΣΛΟΙ 1. Γελλήζεθε ζηηο 13 Μαξηίνπ 1950 ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ μεθίλεζε ηηο γπκλαζηαθέο ζπνπδέο ηεο ζην Ακεξηθαληθφ Κνιέγην Anatolia. Aπφ ην 1965 σο ην 1978 δηέκελε ζηελ Αζήλα φπνπ νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1

ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ. 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΠΡΧΣΟΓΔΧΚΔΣΡΗΘΖ ΠΔΡΗΟΓΟ ΑΡΥΗΣΔΘΣΟΛΗΘΖ 17/11/2014 Τομ. Αρχαιολογίας, Μάθημα ΙΑ 11 1 ΓΗΓΑΘΣΗΘΑ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΑ Δ. εκαληώλε-κπνπξληά, Αξραηνινγία ησλ Πξώηκσλ Διιεληθώλ Υξόλσλ, 1997, ζει. 97-124 N. Kνύξνπ, Oηθηζκνί

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ

ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΔΗΓΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 8νπ εμακελνπ ΜΔΣΑΞΟΤΡΓΔΙΟ ΦΟΗΣ.: ΚΑΡΑΜΠΑΣΟΤ ΓΗΟΝΤΗΑ ΓΗΓ. : Γ. ΠΟΛΤΕΟ,.ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ, Γ.ΠΟΛΤΥΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Σν Μεηαμνπξγείν νξίδεηαη από ηελ πεξηνρή ηελ νπνία πεξηθιείνπλ νη νδνί Αγ.Κσλζηαληίλνπ,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Πξύηαλεο Κεξαπλνύ ζην πκβνύιην ηνπ

Η Πξύηαλεο Κεξαπλνύ ζην πκβνύιην ηνπ ISSN 1986-4221 www.cut.ac.cy τεύτος 19 Ιούλιος 2012 Σειεηή Απνθνίηεζεο ηνπ Γηεζλνύο Ιλζηηηνύηνπ Κύπξνπ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή θαη Γεκόζηα Τγεία Γεθαελλέα απφθνηηνη ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ Θχπξνπ γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα