Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ"

Transcript

1 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis Πνιπκέζσλ: Γεκηνπξγία Γηθηπαθήο Πχιεο Γηαρείξηζεο Τιηθνχ Πνιπκέζσλ Μνπζηάθα Αηθαηεξίλε ΑΜ: ΜΔ/07064 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: θ. γνχξνο Νηθήηαο Πεηξαηάο

2 Δγθξίζεθε από ηελ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή Πεηξαηάο... /... /... ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 1. [ ] 2.. [ ] 3. [ ] 2

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Δηζαγσγή Δηζαγσγηθέο έλλνηεο- Πνιπκέζα- WIKI Τπάξρνπζεο πινπνίεζεο/πξνζεγγίζεηο- Μειινληηθέο αλάγθεο Πεξηγξαθή εξγαζίαο Αλαθνξά ηερλνινγηψλ ρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο Γηαγξάκκαηα Οινθιεξσκέλν δηάγξακκα πεξηπηψζεσλ ρξήζεο (use case diagram) Γηάγξακκα θιάζεσλ (class diagram) Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηφηεηαο (activity diagrams) Γηαγξάκκαηα θαηαζηάζεσλ (state diagrams) Γηαγξάκκαηα αθνινπζίαο (sequence diagrams) Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (collaboration diagrams) Γηάγξακκα ζπληζησζψλ (component diagram) Γηάγξακκα αλάπηπμεο (deployment diagram) Γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο Λεηηνπξγία Register- Login Λεηηνπξγία Upload - Download Λεηηνπξγία Comment Tag Γηαρείξηζε Groups Μειινληηθέο βειηηώζεηο - Γπζθνιίεο θαηά ηελ αλάπηπμε ρόιηα ρξεζηψλ πκπεξάζκαηα Πεγέο Βηβιηνγξαθία. 80 3

4 1.Δηζαγσγή 1.1 Ιζηνξηθά - Γεληθέο Έλλνηεο Multimedia-WIKI Σα πνιπκέζα είλαη κία απφ ηηο πην πνιπζπδεηεκέλεο ηερλνινγίεο ησλ αξρψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90. [7]Σν ελδηαθέξνλ απηφ είλαη απφιπηα δηθαηνινγεκέλν, αθνχ ηα πνιπκέζα απνηεινχλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο πέληε κεγάισλ βηνκεραληψλ: ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ ειεθηξνληθψλ εθδφζεσλ, ηεο βηνκεραλίαο audio θαη video θαζψο θαη ηεο βηνκεραλίαο ηεο ηειεφξαζεο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Μηα αλάινγε αλαζηάησζε επέθεξε θαη ε εκθάληζε ηεο επηζηήκεο ησλ δηθηχσλ ππνινγηζηψλ ζηε δεθαεηία ηνπ 70, θέξλνληαο πην θνληά ηελ πιεξνθνξηθή κε ηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Απηή ε πξνζέγγηζε νδήγεζε ζε πξντφληα πνπ ζηφρεπαλ θπξίσο ζηελ αγνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Σα πνιπκέζα έθαλαλ θάηη πεξηζζφηεξν, δηεχξπλαλ ηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ ησλ παξαπάλσ βηνκεραληψλ πνπ πιένλ ζηνρεχνπλ θαη ζηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πιεζψξα θαη νη πνηθηιία ησλ λέσλ πξντφλησλ θαζψο θαη ε πξνζπάζεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο πνπ επέδεημε ην αγνξαζηηθφ θνηλφ γηα ηελ ηερλνινγία ησλ πνιπκέζσλ ζπλεηέιεζαλ ζηελ ζχγρπζε πνπ ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα φζνλ αθνξά ζην ηη είλαη θαη ηη δελ είλαη έλα ζχζηεκα πνιπκέζσλ. Δηπκνινγία Ο αγγιηθφο φξνο, πνπ εδψ έρεη απνδνζεί σο πνιπκέζα, είλαη multimedia. Ό φξνο απηφο απνηειείηαη απφ δχν κέξε: ην πξφζεκα multi θαη ηε ξίδα media. Multi: πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε multus θαη ζεκαίλεη "πνιπάξηζκνο", "πνιιαπιφο". Media: είλαη ν πιεζπληηθφο αξηζκφο ηεο επίζεο ιαηηληθήο ιέμεο medium πνπ ζεκαίλεη "κέζν", "θέληξν". Πην πξφζθαηα ε ιέμε medium άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο "ελδηάκεζνο", "κεζνιαβεηήο". Καηά ζπλέπεηα, ν νξηζκφο πνπ πξνθχπηεη είλαη: Multimedia ζεκαίλεη "πνιιαπινί κεζνιαβεηέο" ή "πνιιαπιά κέζα" θαη ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο νπζηαζηηθφ είηε σο επίζεην. Οξηζκόο Ζ πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ νξηζκνχ δελ καο ιέεη θαη πνιιά πξάγκαηα. Μπνξνχκε φκσο λα ηνλ βειηηψζνπκε αλαινγηδφκελνη ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ φξσλ multi, θαη media. Ο αγγιηθφο φξνο media ρξεζηκνπνηείηαη ζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο, ηερληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο ηνκείο κε δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο. Σν θνηλφ ζεκείν απηψλ ησλ ρξήζεσλ είλαη φηη ζρεηίδνληαη πάληνηε κε θάπνην είδνο ρεηξηζκνχ πιεξνθνξίαο: 4

5 - Απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ζηελ πιεξνθνξηθή - Παξαγσγή ζηνλ ρψξν ησλ εθδφζεσλ - Γηαλνκή ζησλ ρψξν ησλ καδηθψλ κέζσλ επηθνηλσλίαο - Μεηάδνζε ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο - Αληίιεςε θαηά ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ην Καηά ζπλέπεηα κπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηνλ νξηζκφ σο εμήο: Πνιπκέζα ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξίαο (information field) ζεκαίλεη "πνιιαπινί κεζνιαβεηέο" κεηαμχ ηεο πεγήο θαη ηνπ παξαιήπηε ηεο πιεξνθνξίαο ή "πνιιαπιά κέζα" κέζσ ησλ νπνίσλ ε πιεξνθνξία απνζεθεχεηαη, κεηαδίδεηαη, παξνπζηάδεηαη ή γίλεηαη αληηιεπηή. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, έλα ζχζηεκα πνπ ζπλδπάδεη, γηα παξάδεηγκα, ηνλ έιεγρν βηληενθαζέηαο θαη νπηηθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ζχζηεκα πνιπκέζσλ. Δπίζεο ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ ζα είλαη ε εθεκεξίδα, πνπ ζπλδπάδεη θείκελν θαη εηθφλα, θαη ε ηειεφξαζε, πνπ ζπλδπάδεη ήρν θαη θηλνχκελε εηθφλα. Δκείο φκσο δελ ζα αλαθεξφκαζηε ζε ηφζν επξχ θάζκα ζπζηεκάησλ. Πεξηνξηδφκαζηε ζε απηά ζηα νπνία ε πιεξνθνξία είλαη ςεθηαθή (ή ςεθηνπνηεκέλε - digitized) θαη ειέγρεηαη απφ ππνινγηζηή. Δλδηαθεξφκαζηε δειαδή γηα ςεθηαθά πνιπκέζα ηα νπνία θαη νξίδνπκε σο εμήο: Φεθηαθά πνιπκέζα είλαη ν ηνκέαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ειεγρφκελε απφ ππνινγηζηή νινθιήξσζε θεηκέλνπ, γξαθηθψλ, αθίλεηεο θαη θηλνχκελεο εηθφλαο, animation, ήρνπ, θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ ςεθηαθήο αλαπαξάζηαζεο, απνζήθεπζεο, κεηάδνζεο θαη επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Υαξαθηεξηζηηθά Με βάζε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, πξνθχπηνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ πνπ καο ελδηαθέξνπλ: - Πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ππνινγηζηή. Γειαδή ε παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο γίλεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηή θαη ειέγρεηαη απφ απηφλ. - Δίλαη νινθιεξσκέλα (integrated). Ζ νινθιήξσζε ππνλνεί φηη ν αξηζκφο ησλ ππνζπζηεκάησλ είλαη θαηά ην δπλαηφλ ειάρηζηνο θαη ελζσκαησκέλνο ζηνλ ππνινγηζηή. Παξάδεηγκα νινθιήξσζεο απνηειεί ή νζφλε ηνπ ππνινγηζηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε θεηκέλνπ, εηθφλαο θαη βίληεν. 5

6 - Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη ζε ςεθηαθή κνξθή. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ είλαη απφξξνηα ηεο απαίηεζεο γηα έιεγρν θαη παξνπζίαζε κέζσ ππνινγηζηή. Ση είλαη έλα Wiki; Έλα Wiki είλαη ζπλήζσο κία ηζηνζειίδα πνπ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα πξνζζέζνπλ, λα αθαηξέζνπλ, ή λα επεμεξγαζηνχλ ην πεξηερφκελφ ηεο, πνιχ γξήγνξα θαη εχθνια, ρσξίο λα έρνπλ θάλεη ππνρξεσηηθά εγγξαθή. Έηζη, δηεπθνιχλεηαη ε ζπλεξγαζία πνιιψλ αηφκσλ γηα ηε ζπγγξαθή ελφο έξγνπ. Ο φξνο Wiki φκσο, κπνξεί λα αλαθέξεηαη θαη ζην ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ Wiki ζειίδεο. Απηφ πνπ ζηελ νπζία θάλεη έλα ζχζηεκα wiki είλαη λα απινπνηεί ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ζειίδσλ HTML θαη λα θαηαγξάθεη θάζε κεκνλσκέλε αιιαγή πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, έηζη ψζηε ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κηα ζειίδα λα κπνξεί λα επαλέιζεη ζε θάπνηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαηαζηάζεηο ηεο. Πνιιέο θνξέο ην wiki πεξηιακβάλεη εξγαιεία πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπ. Μπνξεί αθφκε λα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο θάπνην ρψξν γηα λα ζπδεηνχλ δηάθνξα ζέκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα ην πεξηερφκελν πνπ πξνζηίζεηαη ζην site. 6

7 Σα πεξηζζφηεξα wikis επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ ρξεζηψλ ρσξίο θαλέλαλ απνιχησο πεξηνξηζκφ. Έηζη φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα ζπκβάινπλ ζηε ζπγγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζε δηαδηθαζία "εγγξαθήο" φπσο ζπλήζσο επηβάιιεηαη ζε ζειίδεο ζπδεηήζεσλ π.ρ. ζηα πεξηζζφηεξα forum. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο δελ είλαη δπλαηφ λα ειεγρζεί ε εγθπξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ησλ wiki ζειίδσλ. Ζ ιέμε Wiki εξκελεχεηαη κεξηθέο θνξέο σο αθξψλπκν γηα ην "What I know is" δειαδή "Απηφ πνπ εγψ μέξσ είλαη". Δίλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή θξάζε γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Wiki: θάζε ρξήζηεο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε ζπγγξαθή θάπνηνπ έξγνπ πξνζζέηεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ γλψζε, έηζη ψζηε φινη λα κπνξνχλ λα ηε κνηξάδνληαη. Ο όρος wiki (wiki) είναι μια σσντομεσμένη μορυή τοσ wiki wiki ποσ στη γλώσσα της Χαβάης τρησιμοποιείται σσνήθως ως επίθετο ή επίρρημα και σημαίνει γρήγορο ή γρήγορα. ύληνκε Ιζηνξία ηνπ Wiki Σν πξψην wiki, δεκηνπξγήζεθε ην 1994 θαη εγθαηαζηάζεθε ζηνλ Ηζηφ ζηηο 25 Μαξηίνπ ηνπ 1995 απφ ηνλ Ward Cunninghan. Απηφο εθεχξε ην φλνκα θαη ηελ έλλνηα wiki θαη θαηαζθεχαζε ηελ πξψηε κεραλή wiki. Σν Wiki απηφ είλαη επξχηεξα γλσζηφ σο Wiki Wiki Web θαη θηινμελείηαη ζηελ ηζηνζειίδα: Γεκηνπξγήζεθε ζηελ θνηλφηεηα ησλ design pattern ζαλ έλα ζπκπιήξσκα ηνπ Portland Pattern Repository γηα λα δηεπθνιχλεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ πξνγξακκαηηζηψλ. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ φηη κφλν ην αξρηθφ wiki πξέπεη λα ιέγεηαη Wiki (κε θεθαιαίν) ή WikiWikiWeb. Ο Cunningham εκπλεχζηεθε ηνλ φξν wiki απφ ηα "wiki wiki" δειαδή ηα "γξήγνξα" ιεσθνξεία ππθλψλ δξνκνινγίσλ ζηνλ αεξνιηκέλα ηεο Υνλνινπινχ. Σν wiki Wiki ήηαλ ε πξψηε ραβαλέδηθε ιέμε πνπ έκαζε ζηελ πξψηε επίζθεςή ηνπ ζηα λεζηά, φηαλ ηνλ θαηεχζπλε ν πξάθηνξαο αεξνιηκέλσλ γηα λα πάξεη ην ιεσθνξείν wikiwiki κεηαμχ ησλ ηεξκαηηθψλ. Ο Cunningham δήισζε: "επέιεμα ην wiki-wiki σο παξερεηηθφ ππνθαηάζηαην γηα ην "γξήγνξα" θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απέθπγα ηελ νλνκαζία quickweb. 7

8 Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ε ηδέα ηεο ρξήζεο ησλ wikis ζε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο βάζεηο γλψζεσλ άξρηζε λα βξίζθεη κεγάιε απνδνρή. Απηφ ην γεγνλφο ελέπλεπζε ηνπο ηδξπηέο ηνπ έξγνπ Nupedia Jimmy Wales θαη Larry Sanger λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία wiki ζαλ βάζε γηα κηα ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα. Ζ Wikipedia μεθίλεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2001 θαη αξρηθά βαζίζηεθε ζην ινγηζκηθφ UseMod. Αξγφηεξα κεηαπήδεζε ζηνλ δηθφ ηεο αλνηθηφ θψδηθα codebase, πνπ πηνζεηήζεθε ζηε ζπλέρεηα απφ πνιιά άιια wikis. ηηο αξρέο ηνπ 2000, ηα wikis άξρηζαλ λα πηνζεηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηηο επηρεηξήζεηο ζαλ ινγηζκηθφ πνπ επηηξέπεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ ρξεζηψλ. Οη πην ζπλεζηζκέλεο ρξήζεηο ηνπ ήηαλ ζηηο επηθνηλσλίεο, ζε intranets θαη ζηε ζπιινγηθή ηεθκεξίσζε πξνγξακκάησλ, αξρηθά απφ ηερληθνχο ρξήζηεο. Σν Γεθέκβξην ηνπ 2002, ε Socialtext πξνψζεζε ηελ πξψηε εκπνξηθή αλνηθηή ιχζε wiki: Wikis αλνηθηνχ θψδηθα φπσο ηα MediaWiki, Kwiki θαη TWiki πνπ μεπέξαζαλ ην 1εθ downloads ζηα repos ηνπ Sourceforge κέρξη θαη ην ήκεξα νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα wikis ζαλ ην κνλαδηθφ ζπιινγηθφ ινγηζκηθφ θαη ζαλ ππνθαηάζηαην ησλ ζηαηηθψλ intranets. Καηά κηα άπνςε, γίλεηαη κεγαιχηεξε ρξήζε ησλ wikis πίζσ απφ ηα firewalls παξά ζην δεκφζην δηαδίθηπν. Σν 2005 νη Los Angeles Times πεηξακαηίζηεθαλ κε ηε ρξήζε wiki ζην εθδνηηθφ ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο. Σν έξγν Wikitorial ζχληνκα έθιεηζε θαζψο βάλδαινη ην θαηέζηξεςαλ. 8

9 1.2. Τπάξρνπζεο πινπνίεζεο/πξνζεγγίζεηο- Μειινληηθέο αλάγθεο Video Λέμεηο θιεηδηά Video-Content-Sharing-Community-Tagging To video αξέζεη ζηνπο αλζξψπνπο. [1] Βξίζθεηαη ζηα ζπίηηα καο, ζε ηαηλίεο, ζε κηθξά απνζπάζκαηα ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο media player ζηα ρέξηα καο, νζφλεο πνπ θσηίδνχλ ή αλαβνζβήλνπλ έρνπλ ηε δχλακε λα καο ηξαβνχλ ηελ πξνζνρή. Αιιά ε αγάπε καο γηα ηελ θηλνχκελε εηθφλα δελ πεξηνξίδεηαη ζηα φξηα απηψλ ησλ εηθφλσλ. Σα πξάγκαηα πνπ παξαθνινπζνχκε νδεγνχλ ζε ζπδεηήζεηο. Οη ζπδεηήζεηο απηέο επεθηείλνπλ ηελ αλάκεημε αθφκα θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ δεη πνηέ ην πξσηφηππν video, αλζξψπσλ πνπ καζαίλνπλ θαηαγεγξακκέλα γεγνλφηα απφ ηνλ ηχπν απφ ην web ή απφ θίινπο. Μεξηθέο θνξέο απηή ε ζπδήηεζε αλαπηχζζεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ελψ νη άλζξσπνη ζπλαληνχλ θίινπο ή μέλνπο ζε ζαιφληα, κπαξ ή ζέαηξα ψζηε λα κνηξαζηνχλ ηελ εκπεηξία απηνχ πνπ ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή παξαθνινπζνχλ. Δδψ θαη αξθεηά ν παγθφζκηνο ηζηφο έρεη πνιιαπιαζηάζεη θαη εκπινπηίζεη απηνχ ηνπ είδνπο ηηο ζπδεηήζεηο πάλσ ζε θαηαγεγξακκέλα media. Σν βίληεν δελ είλαη θάηη θαηλνχξγην ζηνλ παγθφζκην ηζηφ, πνιπάξηζκνη παξνρείο πεξηερνκέλνπ video παξέρνπλ ππεξεζίεο streaming video γηα πάλσ απφ κία δεθαεηία. Μέρξη πξφζθαηα, σζηφζν, ν παγθφζκηνο ηζηφο έρεη ζεσξεζεί λα είλαη απιά έλα άιιν θαλάιη γηα δηακνηξαζκφ πεξηερνκέλνπ παξαγφκελνπ απφ επαγγεικαηίεο ζηνλ ηνκέα απηφ ζηηο κάδεο. Ζ πηζαλφηεηα γηα εκπινπηηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ κε ζπδήηεζε (ζπλνδεπηηθφ θείκελν) είρε πεξηζζφηεξν αγλνεζεί παξά ζπδεηεζεί. Σα πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη θαη ν παγθφζκηνο ηζηφο αλαγλσξίδεηαη σο έλα κέζν γηα επηθνηλσλία θαη γηα λα θάλνπκε πξάγκαηα ηφζν κε ηελ βνήζεηα video πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real time) φζν θαη καγλεηνζθνπεκέλνπ (recorded), θαη έηζη παχεη ν ηζηφο λα είλαη έλαο ηειεπηθνηλσληαθφο δίαπινο ππεχζπλνο γηα ηε παξάδνζε πεξηερνκέλνπ. ήκεξα ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ηνπνζεζίεο παγθφζκηνπ ηζηνχ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα αλεβάδνπλ, λα παξαθνινπζνχλ, λα ελζσκαηψλνπλ, λα κνηξάδνληαη θαη αλ επαλαεπεμεξγάδνληαη video. Καζψο θάλνπλ ηνπο δηθαηνχρνπο λα ληψζνπλ άβνια κε απηέο ηνπο ηηο πξάμεηο ηνπο, απηέο νη ελέξγεηεο κπνξνχλ λα δψζνπλ ην εχλαζκα γηα ηελ επέθηαζε ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ είραλ πξνθχςεη απφ πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Αιιά φηαλ λεφηεξεο ζπδεηήζεηο ζπλίζηαληαη θπξίσο απφ πξνθνξηθφ θαη γξαπηφ ιφγν, απηέο νη λέεο ζπδεηήζεηο πινπνηνχληαη κε ζπλδέζκνπο, ελζσκαησκέλνπο θψδηθεο, server logs θαη ηζηνξηθφ αλαζεσξήζεσλ. 9

10 Χο απνηέιεζκα φηη ήηαλ πξνεγνπκέλσο εθήκεξν ηψξα κπνξεί λα επηηεπρζεί, θαζηζηψληαο ηθαλέο ηηο θνηλφηεηεο λα δεκηνπξγήζνπλ φηη ν Peter Lunenfeld είρε νλνκάζεη «hyper-context» γηα ηα πνιπκέζα. Απηά ηα λέα ππεξπεξηερφκελα πξνζθέξνπλ πινχζην θαη λέν έδαθνο γηα έξεπλα ζε εθαξκνγέο ςεθηαθψλ κέζσλ.δμεηάδνληαο ρξήζε ηνπ θεηκέλνπ ζε κία θνηλφηεηα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη θαηάηαμε ζε επξεηήξην απηνχ ηνπ εγγξάθνπ, δηαπηζηψλνπκε δελ είλαη κία θαηλνχξγηα ηδέα. Σα πεδία ησλ bibliometrics θαη infometrics πξσηνπφξεζαλ ζε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ςάρλνληαο γηα δίθηπα παξαπνκπήο σο έλα κέζν νξγάλσζεο πνιπκαζψλ εξγαζηεξηψλ. Ζ Page Rank εθάξκνζε απηή ηελ ηδέα, ζην θείκελν ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ, ρξεζηκνπνηψληαο ππεξζπλδέζκνπο ζε ζειίδεο web ψζηε λα κεηξήζεη ηελ εμνπζηνδνηεζηκφηεηα. χγρξνλε ηεο PageRank ν BrandShaw εηζήγαγε ηελ Rosseta, έλα ζχζηεκα γηα ηελ θαηάηαμε εξεπλεηηθψλ papers ρξεζηκνπνηψληαο κφλν παξαπνκπέο θεηκέλνπ θαη φρη ην αξρηθφ πεξηερφκελν ησλ papers. πζηήκαηα φπσο ε PageRank θαη ε Rosseta είλαη επηηπρεκέλα δηφηη ρξεζηκνπνηνχλ ην πεξηερφκελν επηθνηλσλίαο (ππεξζπλδέζκνπο θαη παξαπνκπέο) σο νδεγφ ζεκαληηθφηεηαο, απφ ην λα εζηηάζνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ ζεκαζηνινγία ηνπ πεξηερφκέλνπ απηνχ θαζαπηνχ. Ζ κεγαιχηεξε εξεπλά ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ, ζε αληίζεζε κε φηη αλαθέξζεθε παξαπάλσ έρεη εζηηάζεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Δλψ θάπνηεο εμειίμεηο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ρξήζε ησλ meta-data θαη ζην closed captioning information (ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα εκθαλίδνπλ θείκελν ζε ηειεφξαζε ή ζε νζφλε video ψζηε λα παξέρνληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζηνπο ρξήζηεο), ππάξρεη κία βαζηθή αλεζπρία γηα ηα media ηα νπνία δελ είλαη δεκνζηεπκέλα αιιά έρνπλ πινχζηα ζρφιηα. Πνιινί εξεπλεηέο ςάρλνπλ λα «θιείζνπλ ην ζεκαζηνινγηθφ ράζκα» γεθπξψλνληαο ηηο ρακεινχ επηπέδνπ νπηηθέο ηδέεο νη νπνίεο είλαη αλαγλσξίζηκεο απφ αιγφξηζκνχο νπηηθήο ησλ ππνινγηζηψλ κε ηηο πςεινχ επηπέδνπ ηδέεο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ν άλζξσπνο. Ζ ππνλννχκελε ππφζεζε φηη απηή ε εζηίαζε ζηελ ζεκαζηνινγία είλαη απηή πνπ ζα θάλεη ηα media πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά κε ην λα θνηηάκε ζην ηη απηφ θπξηνιεθηηθά αληηπξνζσπεχεη. Σα media κπνξνχλ λα γίλνπλ θαιχηεξα θαηαλνεηά κέζα απφ ηα πεξηερφκελα ζηα νπνία απηά ρξεζηκνπνηνχληαη, έηζη ε εζηίαζε ηεο έξεπλαο πξέπεη λα νιηζζήζεη ζε εζηίαζε απφ ηα semantics (ζεκαζηνινγία) ζηα pragmatics (πξαθηηθφηεηα). 10

11 Υξήζε ησλ media θαη δπζθνιίεο Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε εξγαιείσλ πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο νξγάλσζεο θαη ηεο πξφζβαζεο ησλ media πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πσο νη άλζξσπνη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα media. Μεγάιε ηξέρνπζα έξεπλα ζηελ αλάθηεζε πνιπκεζηθήο πιεξνθνξίαο έρεη εζηηάζεη ζην πξφβιεκα αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ αλζξψπσλ, πεξηνρψλ ή πξαγκάησλ πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί ή ζπδεηεζεί. Δλψ απηφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα απηνχο πνπ επεμεξγάδνληαη ηα video κε ην λα ςάρλνπλ βηβιηνζήθεο απνζήθεπζεο, γηα ηνπο αλαιπηέο πιεξνθνξηψλ ζηελ επηζεψξεζε ησλ κεηαδφζεσλ δηεζλήο εηδεζενγξαθίαο, ή ηνπο θξνπξνχο αζθαιείαο λα εμεηάδνπλ video παξαηήξεζεο, ππάξρεη κηα κεγάιε θιίκαθα ρξήζεσλ ησλ media ζηα νπνία δελ ηαηξηάδεη απηφ ην παξάδεηγκα. Παίξλνληαο σο παξάδεηγκα ηα ηειενπηηθά λέα, ν ηνκέαο ηνπ video ν νπνίνο είρε δερζεί έλα ππεξβνιηθφ πνζφ πξνζνρήο απφ ηνπ εξεπλεηέο ηνπ MIR. Δλψ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κπνξεί θάπνηνο λα ςάρλεη αλάκεζα ζε κεγάια απνζπάζκαηα απφ video γηα κία νληφηεηα ή κία ηδέα, ε κεγαιχηεξε ρξεζηκνπνίεζε απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ δελ είλαη εθαξκφζηκε ζε κεγαιχηεξε θνηλφηεηα. Ζ εξψηεζε «Γηαηί νη άλζξσπνη παξαθνινπζνχλ ηα λέα ζηελ ηειεφξαζε ή ζην web;» πξέπεη λα εμεξεπλεζεί. Γελ είλαη επεηδή απηνί ςάρλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα εηδεζενγξαθηθά ξεπνξηάδ. Πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνληαη γηα ηα πξφζθαηα γεγνλφηα πνπ έρνπλ πξνβιεζεί, άζρεηα απφ ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν απηψλ ησλ γεγνλφησλ. Ζ αμία ησλ λέσλ είλαη φηη κία ηδηφηεηα ησλ video ησλ εηδήζεσλ ε νπνία θιεξνλνκείηαη θνηλσληθά θαη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ρξήζε ηερληθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζην πεξηερφκελν απηφ θαζαπηφ. Ζ δηακνηξαδφκελε παξαθνινχζεζε θαη ζπδήηεζε γηα έλα video λέσλ-εηδήζεσλ απφ κία θαηαλεκεκέλε θνηλσλία παξαθνινπζεηψλ είλαη απηφ πνπ δίλεη αμία ζε έλα video εηδήζεσλ. Ζ απνηπρία λα ιάβνπκε ππφςε καο απηή ηελ θνηλσληθή ζεκαληηθφηεηα ησλ εηδήζεσλ έρεη βαζαλίζεη ηνπο ζρεδηαζηέο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ησλ εηδήζεσλ γηα δεθαεηίεο. Γηα λα απνθχγνπκε ηέηνηεο απξνζεμίεο, ε ηερληθή έξεπλα ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνιπκέζσλ πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ δχν εηδψλ κε-ηερληθήο έξεπλαο. Ζ πξψηε είλαη ε έξεπλα ηνπ πσο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πνιπκέζα. Απηφ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη πνηνηηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πσο ην πνιπκεζηθφ πεξηερφκελν πξνζιακβάλεη πνιιά επίπεδα λνήκαηνο θαζψο απηφ κεηαδίδεηαη αλάκεζα ζηηο θνηλσλίεο ησλ ρξεζηψλ, θαη πνζνηηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε πεξηζζφηεξσλ επίζεκσλ κνληέισλ ηεο δηαδηθαζίαο κεηάδνζεο. Καηά δεχηεξνλ είλαη ε πνηνηηθή έξεπλα ησλ πνιπκεζηθψλ αληηθεηκέλσλ απηψλ θαζαπηψλ, γηα λα βειηησζνχλ ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα είδε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηνπο δίλνπλ λφεκα πνπ θαη πνπ κπνξνχλ λα είλαη αλεθηέο νηθνλνκηθά. 11

12 Νέα εξγαιεία γηα ηελ ρξήζε ησλ media Μία αθξηβή θαηαλφεζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κε ηα media είλαη πξνυπφζεζε γηα έλα επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ media. Ζ δεκηνπξγία λέσλ εξγαιείσλ είλαη θξίζηκε γηα λα ελαπνζέζεη ηελ πξαθηηθφηεηα ησλ media ζε ρξήζε. Νέα εξγαιεία παξέρνπλ λέεο πεγέο πιεξνθνξηψλ πεξηερνκέλνπ γηα ηε ρξήζε ησλ media ε νπνία κπνξεί κεηέπεηηα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαηάηαμε απηνχ ηνπ media. H εθεχξεζε ηεο web θιίκαθαο ησλ ππεξζπλδέζεσλ (web-scale hyper linking) παξέρεη φρη κφλν έλα εξγαιείν γηα εμνπζηνδφηεζε θαη πινήγεζε εληφο ησλ εγγξάθσλ, αιιά επίζεο κία λέα ηζρπξή πεγή πιεξνθνξίαο ε νπνία ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάηαμε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Δπηπρψο εξγαιεία πνπ ζπλαληάκε ζηηο δηάθνξεο ηνπνζεζίεο δηακνηξαζκνχ θνηλσληθνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ, επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα ζρνιηάζνπλ, λα βαζκνινγήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ζπιινγέο απφ media νη νπνίεο απνηεινχλ δπλαηφηεηεο παξαπάλσ απφ απιά ειθπζηηθέο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθά ζπζηαηηθά γηα ην θηιηξάξηζκα θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ. Αθφκε θαη αλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, απηνί νη κεξηθνί «δπλαηνί ρξήζηεο» κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθκεηαιιεχζηκεο πιεξνθνξίεο κε αμία γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ site κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Αιιά ηα ζρφιηα, ε βαζκνινγία, ν δηακνηξαζκφο θαη νη ζπιινγέο είλαη κφλν ε άθξε ηνπ παγφβνπλνπ. Απνηειεζκαηηθφηεξε ππνζηήξημε ησλ πνιπκέζσλ απφ ηνπο θπιινκεηξεηέο θαη plug- ins φπσο ην Adobe Flash έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ επθαηξία γηα ηελ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ ηα νπνία θαζηζηνχλ εθηθηή ηφζν ηελ πινχζηα αιιειεπίδξαζε φζν θαη ηελ ζπλερή ξνή δεδνκέλσλ γηα ην πψο ηα media απηά ζα θαηαλαισζνχλ, ζα κνηξαζηνχλ θαη ζα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ παιαηφηεξα επεμεξγαδφκαζηαλ έλα video ήηαλ κία αδηαθαλήο δηεξγαζία πεξηνξηζκέλε κέζα ζε κφλν έλαλ ππνινγηζηή, κε ηε επεμεξγαζία video απφ web- based εθαξκνγέο απηή ε επεμεξγαζία κπνξεί λα γίλεη δηαθαλήο, θαζηζηψληαο ηθαλά ηα ζπζηήκαηα λα κπνξνχλ λα καζαίλνπλ πσο δηαθνξεηηθνί ρξήζηεο παίξλνπλ δεκηνπξγηθέο απνθάζεηο θαη πσο δηαθνξεηηθά είδε πεξηερνκέλνπ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή φρη. 12

13 Ηδαληθά έλα ελάξεηνο θχθινο κνξθψλ είλαη: λέα εξγαιεία πνπ θάλνπλ πηζαλή ηελ παξνρή λέσλ ηξφπσλ γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ πνιπκέζσλ, δεκηνπξγία λέσλ εηδψλ πιεξνθνξίαο γηα ηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο ελφο πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα απνηειέζεη αλάδξαζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο. Οξγάλσζε πνιπκεζηθνύ πιηθνύ Ίζσο ε πην δχζθνιε πξφθιεζε γηα ηελ έξεπλα ησλ media pragmatics είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ πσο επνηθνδνκεηηθά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ζπλαθή πιεξνθνξία πνπ παξάγεηαη απφ ηα λέα εξγαιεία ησλ media. Τπάξρνπλ ηξεηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο πεξηκέλνπκε ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ φηη ζα είλαη ρξήζηκν: αλαδήηεζε, θηιηξάξηζκα θαη παξνπζίαζε. Βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία αλαδήηεζεο έξρνληαη θέξλνληαο καδί ηνπο κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αλαδεηεηή. Δλψ νη πξνζέζεηο δελ είλαη πνηέ δηαζέζηκεο κε δηαθάλεηα, νη πιεξνθνξία γηα ην πφηε, ην πνπ θαη γηα ηη νη άλζξσπνη θάλνπλ φηαλ παξαθνινπζνχλ θάπνην media κπνξεί λα βνεζήζεη ιίγν. Γηα παξάδεηγκα έλα ρξήζηεο πνπ ςάρλεη γηα εηθφλεο ελψ ρξεζηκνπνηεί web-based εξγαιείν γηα ζπγγξαθή παξνπζίαζεο κε δηαθάλεηεο είλαη πηζαλφλ λα ςάρλεη γηα εηθφλεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλάιπζεο, απηέο δελ είλαη ηφζν νπηηθά πεξίπινθέο θαη είλαη ζεκαηνινγηθά ζρεηηθέο κε ηελ ππφινηπε παξνπζίαζε. Απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπλαθή πιεξνθνξία φπσο θαη ηα δεδνκέλα γηα ην ηη είδνπο ραξαθηεξηζηηθά κνηξάδνληαη απφ ηηο εηθφλεο ηα νπνία έρνπλ ζπιιερηεί απφ άιινπο ζπγγξαθείο παξνπζηάζεσλ ζην παξειζφλ, κπνξνχκε λα ηηο εθκεηαιιεπηνχκε γηα λα βειηηψζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλαδήηεζεο κε δεδνκέλν απηφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Σερληθέο γηα ηελ αλάθηεζε πεξηερφκελνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ θάπνηα βνήζεηα ζε απηφ ην ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα αλαδήηεζεο, αιιά δελ κπνξεί λα δψζεη κία νινθιεξσκέλε ιχζε. πλαθή θαη ζπιινγηθή πιεξνθνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θηιηξάξνπκε ζπιινγέο απφ media αθφκα θαη κε ηελ απνπζία θάπνηαο αλαδήηεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ήδε ζε sites φπσο ην YouTube θαη ην Flickr, ρξεζηκνπνηνχλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο ζρφιηα θαη δηακνηξαζκφ. Δλψ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά εμαπιψλνληαη ψζηε λα ζπκπεξηιάβνπλ λέα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα παξέρνπλ κηα άιιε ρξνηά θαη θαιχηεξε πθή κεηξήζεσλ ελδηαθέξνληνο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ media, πεξηκέλνπκε απηνχ ηνπ είδνπο ην θηιηξάξηζκα λα βειηησζεί. 13

14 Σέινο, logs απφ ηελ δηαδηθαζία ζπγγξαθήο θαη ζπιινγέο ησλ επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ αληηθεηκέλσλ media κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκα ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ απφ αλαδεηήζεηο θαη θηιηξαξίζκαηα. Με ην λα αλαγλσξίδνπκε ζπληαθηηθέο αθνινπζίεο κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπγθεθξηκέλα είδε media ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο ηνπο, νη κεραλέο παξνπζίαζεο κπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα κηκεζνχλ απηέο ηηο αθνινπζίεο ζε απηφκαηνπο θαηαζθεπαζηέο παξνπζηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα είλαη πηζαλφ λα θαηεγνξηνπνηήζνπκε ζπγθεθξηκέλα είδε ήρνπ σο «θαιή κνπζηθή γηα background», ή ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα απφ έλα video σο «θαηάιιεια γηα επηθάιπςε θεηκέλνπ». Φπζηθά ε θαιχηεξε ζεκαζηνινγηθή θαηαλφεζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ δεκηνπξγία πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλσλ πςειήο πνηφηεηαο παξνπζηάζεσλ, αιιά ηα απιά ζπληαθηηθά patterns κπνξεί λα απνδεηρηνχλ πνιχ ρξήζηκα. 14

15 Νέεο εκπεηξίεο ήκεξα, ην video πνπ είλαη δηαζέζηκν online ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειείηαη απφ κηθξά απνζπάζκαηα. ε κία κειέηε ηεηξαεηή κειέηε ζε 1515 ρξήζηεο νη νπνίνη κνηξάδνληαλ video κέζσ Instant Messenger βξήθακε φηη ε δηάξθεηα ησλ clip εθηείλνληαλ απφ sec. Απηφ είλαη ε αηηία ηεο κεγάιεο δηκνθηιίαο ηνπ YouTube θαη ηνπ video κε κέγηζηε δηάξθεηα 10 ιεπηά πνπ πξνζθέξεη. Χζηφζν ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα video online ή ζηνλ θφζκν ηα νπνία δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε ππεξεζίεο ηζηνχ φπσο ην YouTube ηα νπνία είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξα θαη αδφκεηα. Δλψ ην λα ςάρλνπκε γηα δνκή πεξηερνκέλνπ θαη επζπγξάκκηζε meta data (φπσο ην closed captioning) έρεη κεξηθά πιενλεθηήκαηα. Σν web εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία. Σν video είλαη έλα κέζν επηθνηλσλίαο ην νπνίν παξακέλεη αλεμεξεχλεην εθφζνλ ππάξρνπλ κεξηθά κφλν εξγαιεία πνπ θαζηζηνχλ δηαζέζηκεο απηέο ηηο λέεο κνξθέο θαηαλάισζεο θαη επηθνηλσλίαο. Θα πεξηγξάςνπκε πσο αιιάδνπκε ηε θαηαλάισζε θαη ηελ ρξήζε ηνπ video απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ζηελ νξγάλσζε θαη ζηνλ δηακνηξαζκφ. Remixing Σν θζελφηεξν bandwidth θαη νη θζελφηεξνη απνζεθεπηηθνί ρψξνη ππξνδφηεζαλ ηελ αχμεζε ηνπ web video. Γξεγνξφηεξνη επεμεξγαζηέο θαη απιά εξγαιεία επεμεξγαζίαο έρνπλ ζπλεηζθέξεη ζην βαζηθφ ξεχκα ηεο «θνπιηνχξαο κημαξίζκαηνο» ζηελ νπνία ζπγγξαθείο εξαζηηερληθψλ video ζθεηεξίδνληαη ή αλαδεκηνπξγνχλ pop media. Απηνχ ηνπ είδνπο νη δξαζηεξηφηεηεο δελ είλαη θαηλνχξγηεο, απηφ πνπ είλαη θαηλνχξγην είλαη ε θιίκαθα ζηελ νπνία ιακβάλνπλ ρψξα. Απηφ παξνπζηάδεη κία εμαηξεηηθή επθαηξία έξεπλαο ζηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ζε ζπλάξηεζε κε ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ media θαη δηεξεχλεζεο γηα ηε δεκηνπξγία ππεξεζηψλ πνπ ζα επεξεάζεη απηή ηελ ζπκπεξηθνξά. Γηα λα δηεξεπλεζνχλ απηέο νη πηζαλφηεηεο πεξηζζφηεξν, αλαπηχρζεθε κία web-based πιαηθφξκα ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ λα ζρνιηάδνπλ θαη λα ξεκημάξνπλ πιηθφ απφ ην δηακνηξαδφκελν πνιπκεζηθφ αξρείν. Μία αξρηθή πινπνίεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ San Francisco International Film Festival (SFIFF) παξείρε ρξήζηκα δεδνκέλα γηα ηελ αλάιπζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ρξήζηε ε νπνία νδήγεζε ζε πξνβιέςεηο θαη ζηελ πηζαλφηεηα ελίζρπζεο ησλ ζρνιίσλ απφ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο θαη ηνπ remixing γηα κεγάιν πιήζνο αηηηψλ. 15

16 Έλα πιενλέθηεκα ηνπ λα επηηξέπεηο ζηνπο ρξήζηεο λα επηιέγνπλ θαη λα θφβνπλ απνζπάζκαηα κε ην ρέξη είλαη φηη ηα ζηαηηζηηθά απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ησλ media δελ πξνθαηαιακβάλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ απφ φξηα. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπκε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ δεκηνπξγνχκε ηζηνγξάκκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο γηα θάζε πεγή πνιπκεζηθνχ αληηθεηκέλνπ. Γηα θάζε 0,1 sec δηάζηεκα απφ ηε πεγή ηνπ πνιπκεζηθνχ αληηθεηκέλνπ κεηξήζακε θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ remixes θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θνξψλ πνπ ην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ρξεζηκνπνηήζεθε. Πνηνηηθή εθηίκεζε ηνπ ηζηνγξάκκαηνο απνθέξεη πιήζνο απφ ελδηαθέξνληα patterns. Όπσο αλακέλεηαη, peaks ζην ηζηφγξακκα ζρεηίδνληαη κε ζεκεία πςειήο ζπλαηζζεκαηηθήο ελέξγεηαο. Οη πξνο ηα θάησ θιίζεηο ηνπ ηζηνγξάκκαηνο ππνδεηθλχνπλ πσο ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θηίδεη θαη ζηακαηά φπσο αθξηβψο θαη ε ελέξγεηα. Σν απφ πάλσ δηάγξακκα δείρλεη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα. Σν πεγαίν media απεηθνλίδεη έλα καθξχ δνπκ αλάκεζα ζε 3 αμηνιάηξεπηα θνξίηζηα, μαθληθά εζηηάδεη ζηνλ κεζαίν θνξίηζη ην νπνίν βάδεη έλα γιεηθηηδνχξη ζην ζηφκα ηεο. Σν ηζηφγξακκα ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο δείρλεη θαζαξά έλα πξψην peak ζην ζεκείν φπνπ ηα ηξία θνξίηζηα ηηλάδνπλ ηα καιιηά ηνπο, θαη κεηά θαηαζθεπάδεηαη ην θχξην peak ηελ ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ην γιεηθηηδνχξη. Όζν πιεζηάδνπκε ηελ αηζζεκαηηθή επίδξαζε ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ, απηά ηα ηζηνγξάκκαηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο έρνπλ έλαλ αξηζκφ πηζαλφλ ρξήζεσλ γηα πεξίιεςε θαη browsing media. 16

17 Σν κέγεζνο ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκαληηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επηινγή ησλ thumbnails αλαπαξάζηαζεο. Έλα επεθηάζηκν μεζθαξηαξηζκέλν video κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί κε ην λα πεξηιακβάλνληαη frames απφ έλα ζπγθεθξηκέλν θαηψθιη ρξεζηκνπνίεζεο θαη κεηά, ην νπνίν ζα κπνξνχζε κεηέπεηηα λα ξπζκηζηεί γηα εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο πηζηεχεηαη φηη απηέο νη ζηαηηζηηθέο αθνινπζίεο ζα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηελ απηνκαηνπνίεζε ηνπ θνςίκαηνο απνζπαζκάησλ. Έλαο απηφκαηνο αιγφξηζκνο πεξηθνπήο ν νπνίνο ιακβάλεη ππφςε ηνπ ζηαηηζηηθά επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ κειψλ κίαο θνηλφηεηα, κπνξεί λα πεξηθφπηεη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαθπιάηηεη ηα ζπλαηζζεκαηηθά peaks. Ζ πιαηθφξκα πνπ αλαπηχρζεθε γηα ην θεζηηβάι θηλεκαηνγξάθνπ παξείρε κία ζηέξεα βάζε γηα πεξεηαίξσ έξεπλα ζηα αλζξσπνθεληξηθά πνιπκέζα. Σα δεδνκέλα ζπζζσξεχηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο πιαηθφξκα πνπ παξείρε ιεπηνκεξή εηθφλα ηεο ρξήζεο ησλ αθνινπζηψλ πέξα απφ ηελ βαζηθή αλαδήηεζε θαη ζηεξεφηππα browsing ηα νπνία νη ρξήζηεο έρνπλ παξαδνζηαθά απνξξίςεη. Δπηπιένλ κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ ρα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε αλαθαηλφκελσλ pragmatics γηα media πνπ εμεξεπλνχληαη ή επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, κε ππαηληγκνχο γηα λέα θαη βειηησκέλε αλάθηεζε δεδνκέλσλ, browsing θαη ζπγγξαθή εθαξκνγψλ. Κεθάιαηα ηεο θνηλόηεηαο Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ video πνπ βξίζθεηαη δηαζέζηκν online είλαη κε ζρνιηαζκέλν θαη κε επεμεξγαζκέλν. Δλψ νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη απξφζπκνη λα επεμεξγαζηνχλ έλα video δηάξθεηαο 10 πνπ έρεη ιεζθεί απφ θηλεηφ ηειέθσλν, ππάξρνπλ αθφκα πνιιά αξρεία κε πεξηερφκελν κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ παξακέλεη κε αλαδήηεζηκν. Ζ βαζηθή πξφθιεζε εηδηθά φζν αλαθνξά ηα video κεγάινπ κήθνπο, είλαη ε νξγάλσζε ηνπο. Δθεί απαηηείηαη πνιχ δνπιεηά γηα ηελ απηφκαηε δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζε ηκήκαηα ζε έλα κνηίβν φπσο ε WIKI ζχκπξαμε. 17

18 ε κία κειέηε γηα εξγαιεία web κεηάδνζεο video, ζεκεηψζεθε φηη νη ρξήζηεο αληηιήθζεθαλ ηελ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα απφ έλα πίλαθα πεξηερνκέλσλ (ΣΟC) φηαλ αμηνιφγεζαλ ηελ ζπλάθεηα θαη ηελ δηάξθεηα ηεο πεξίιεςεο. Απηφ θαηαζθεπαζηηθέ κε ρξνληθή γξακκή (timeline) ε νπνία ζεκεηψζεθε γεληθά σο κε ρξήζηκε. Χζηφζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξίιεςεο, νη ρξήζηεο ζπαηαινχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ρξεζηκνπνηψληαο ην timeline ζε άιια ζηνηρεία. Ο ρξήζηεο ζπαηαιά θαηά πξνζέγγηζε 59 sec κε ην λα ρξεζηκνπνηεί ηελ γξακκή ρξφλνπ ζε έλα έξγν πεξίιεςεο θαη ζε ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ ζα ζπαηαιήζεη έλα ρξεζηκνπνηήζεη TOC 23 sec, δηαθάλεηεο απφ Power Point 31 sec, ην video 30 sec θαη ηνπ θνπηί αλαδήηεζεο 30 sec. ηελ Yahoo ππάξρεη κία ζεηξά απφ γεγνλφηα πνπ θαιείηαη HackDay: έλα θαηλνηφκνο δηαγσληζκφο φπνπ ζηνπο δηαγσληδφκελνπο δίδεηαη ρξφλνο 24 σξψλ γηα λα θαηαζθεπάζνπλ έλα ιεηηνπξγηθφ πξσηφηππν ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηερλνινγία web. ην ηέινο ησλ 24 σξψλ, δίδεηαη ρξφλνο 90 sec γηα λα παξνπζηάζνπλ ην hack ζε κία επηηξνπή. Απηή ε παξνπζίαζε θαηαγξάθεηαη θαη γίλεηαη δηαζέζηκε online. Χζηφζν ην απνηέιεζκα είλαη έλα κνλνιηζηθφ video ην νπνίν δηαξθεί γηα πάλσ απφ ηέζζεξηο ψξεο θαη πεξηέρεη πάλσ απφ εθαηφ παξνπζηάζεηο. εκεηψζεθε φηη νη hackers κπνξνχζαλ γεληθά λα μέξνπλ πνπ λα ηνπνζεηήζεθε ε δηθή ηνπο παξνπζίαζε (νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζπκνχληαη εάλ ήηαλ ζηε κέζε, ή θνληά ζη ηέινο απφ έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ παξνπζίαδαλ καδί ). Απηή ε ιίζηα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο πίλαθα πεξηερνκέλσλ (TOC ) απφ ηα hacks ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα θαηαηκεζνχλ θαη λα ππάξρεη timeline αλά θεθάιαην. Απφ απηήλ ηελ νπηηθή θαηαζθεπάζηεθε ην HackDay TV2 ην νπνίν είλαη έλα ζχζηεκα πνπ ππνζηεξίδεη θεθαιαηνπνίεζε πεξηερνκέλνπ κηαο θνηλφηεηαο ρξεζηψλ. Γηα λα κεησζεί ηη πνζφ ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ ζηε timeline γηα ηελ αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ, ζρεδηάζηεθε έλα timeline πνπ αληηθαηνπηξίδεη έλα TOC (Table of Contents). Γηα λα θαηαζθεπαζηεί ην HackDay TV αξρηθά απαηηήζεθε κία ιίζηα απφ hacks θαη hackers. Ζ ιίζηα ηνπνζεηήζεθε δίπια απφ ην ηεηξάσξν video. Υξεζηκνπνηψληαο κία βάζε δεδνκέλσλ, δεκνζηεχηεθε θάζε θσηνγξαθία ηνπ hacker, δίπια ζην hack ηνπ. Με ην ηεηξάσξν video θαη ηελ ιίζηα ησλ 130 hackers, δεκηνπξγήζεθαλ 2 πξνβιήκαηα. Οη hackers ρξεηάδνληαη λα βξνπλ ζηελ ιίζηα αιιά θαη ην timeline. Πξνθεηκέλνπ λα αθαηξέζνπκε θάπνηα εκπφδηα ζηελ αλαδήηεζε ελφο hacker ζηελ ιίζηα, ε ιίζηα κε ηα hacks θαη ηνπο hackers κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί κε βάζε ηνλ ηίηιν θαη ηνλ ζπγγξαθέα έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιν λα αλαδεηεζεί. Κάζε εηζαγσγή ελφο hack έρεη έλα θνπκπί set start time. Όηαλ παηεζεί ην hack δηαγξάθεηαη ή δεκνζηεχεηαη ζην timeline κε δηάξθεηα 90 sec. Δθφζνλ ηα 90 sec παξνπζηάδνπλ έλα θνκκάηη κφλν ηνπ ηεηξάσξνπ video ρξεζηκνπνηνχληαη κπαινλάθηα κε ζρφιηα γη αλ απμεζεί ε νπηηθνπνίεζε. 18

19 Ζ ψξα έλαξμεο βξίζθεηαη ζην ιίζηα κε ηηο εηζαγσγέο ησλ hacks θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηα θνπκπηά + θαη πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηελ ψξα έλαξμεο. Ζ δηάξθεηα ηνπ hack δελ κπνξεί λα επεμεξγαζηεί. Έλα θνπκπί κε ην φλνκα Clear ρξεζηκεχεη γηα ηε δηαγξαθή ηνπ hack απφ ην timeline. ην HackDay TV ν θαζέλαο κπνξεί λα πξνζζέζεη ηα hacks πνπ βξίζθνληαη ζηελ ιίζηα ζην timeline. Παξαηεξήζεθαλ αξθεηνί ρξήζηεο πνπ πξφζζεζαλ αξθεηά hacks (ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξφζζεζαλ hacks άιισλ θαη φρη ηα δηθά ηνπο). Δπηπξφζζεηα δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί αζθαιείαο ζηελ εθαξκνγή. Ο θαζέλαο κπνξεί λα επεμεξγαζηεί λα αγγίμεη λα αθαηξέζεη απφ ην timeline έλα δεκνζηεπκέλν hack. Χο απνηέιεζκα ην timeline κεηαηξέπεηαη ζε κία αληαλάθιαζε ηεο θνηλφηεηαο ηνπ TOC, επηηξέπνληαο ην navigation θαη ηελ αχμεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ηεο πεξίιεςεο. Ζ κεγαιχηεξε αληηιακβαλφκελε ρξεζηκφηεηα νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ζε ζχζηεκα δηαδξαζηηθνχ video είλαη ην TOC, σζηφζν έξεπλεο δείρλνπλ φηη νη ρξήζηεο ζπαηαινχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζην timeline. To HackDay TV δίλεη ην ελαξθηήξην ζεκείν γηα ην TOC αιιά κεηά νδεγεί απεπζείαο ζην timeline. 19

20 Γηακνηξαζκόο ζε θνηλόηεηα ρξεζηώλ. Ζ δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ζε κία θνηλφηεηα ιχλεη ην γεληθφ πξφβιεκα θαηάηαμεο ζε πίλαθα γηα κεγάιεο δηάξθεηαο video πνπ βξίζθνληαη online. ε πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο πεξηγξάθεθε ην indexing ηνπ πεξηερνκέλνπ κε βάζε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αλαθεξφκαζηε ζε απηφλ θαη φρη κε βάζε ην πεξηερφκελν ηνπ. Πξφζθαηα ην Tagging έρεη πξνζζέζεη πνιιέο βειηηψζεηο ζηελ εξεπλεηηθή θνηλφηεηα ησλ πνιπκέζσλ ζε δεκνθηιείο ηνπνζεζίεο δηακνηξαζκνχ θσηνγξαθηψλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λα εθαξκφδνπκε tags ζε έλα νιφθιεξν αξρείν video (άζρεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ) αλακέλεηαη λα γίλεη εκθαλήο. ε έλα video νη άλζξσπνη ζπδεηνχλ γηα ζπγθεθξηκέλα απνζπάζκαηα ή ζηηγκέο φπνπ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ ιακβάλεη ρψξα: ην αμηνκλεκφλεπην ηκήκα κηαο νκηιίαο, ην ηέιεην ζνπηάξηζκα ελφο γθνι ή φηαλ κία γάηα πέθηεη απφ ην ηξαπέδη. Ο ζρνιηαζκφο απνζπαζκάησλ video γεληθά αλαθέξεηαη σο έλα ρξνληθφ tag ή deep tag. Σν ρξνληθφ tag είλαη ην πξψην βήκα γηα ηελ εμεκέξσζε ησλ πνιπκέζσλ πνπ βξίζθνληαη ζην δίθηπν, αιιά κφλν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο κπνξεί λα ειέρζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Δίλαη ν δηακνηξαζκφο ηνπ ρξνληθνχ tag πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν θνηλσληθήο επηθνηλσλίαο. Time Tags Με ηελ ρξήζε ησλ time tags, tags κε ζρφιηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε κία ρξνληθή ζηηγκή ζην video ή ζε έλα απφζπαζκα video. Χζηφζν ε βαζηθή ρξήζηε ηνπ time tag δελ κπνξεί λα κεηαρεηξηζηεί σο επηθνηλσλία. Έλα time tag είλαη απιά έλα πξνζσπηθφ ζρφιην. Δάλ ην time tag κπνξεί λα γίλεη νξαηφ δεκνζίσο, ηφηε ζα πξνθχςεη επηθνηλσλία. Δλψ ηα tags είλαη δεκνθηιή γεληθά online, γηα ην ρξνληθφ tagging βαζηζκέλν ζε media δελ έρεη δνζεί πνιχ ζεκαζία. Σα tags γεληθά αλαθέξνληαη ζε έλα νιφθιεξν video θαη φρη κνλάρα ζε έλα απφζπαζκα. Σα απνζπάζκαηα media κε time tags κπνξνχλ λα έρνπλ κεγάιε δπλαηφηεηα επεμήγεζεο. Deep tagging ρξεηάδεηαη γηα ην λνεκαηηθφ ζρνιηαζκφ πεξηερνκέλνπ video, ζπγθεθξηκέλα καθξάο δηάξθεηαο. Πην ζεκαληηθά, ην time tagging είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ δηακνηξαζκφ. ε αξθεηέο αλεπίζεκεο ζπδεηήζεηο κε παξαθνινπζεηέο παξαδφζεσλ, παξαηεξήζεθε φηη νη ρξήζηεο γεληθά ήζειαλ λα κνηξάδνληαη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηεο δηάιεμεο. ε κία δηάιεμε κηαο ψξαο, ην ηκήκα πνπ απηνί ήζειαλ λα κνηξαζηνχλ ήηαλ θάησ απφ 5 ιεπηά (ζπρλά 2 ιεπηά). Λφγσ απηνχ δεκηνπξγήζεθε ην BrainJam TV: έλαο video viewer ν νπνίνο επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα θφςνπλ έλα κηθξφ θνκκάηη θαη λα ην κνηξαζηνχλ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δλ αληίζεζε κε ην HackDay TV ν θαζέλαο εδψ κπνξεί λα πξνζζέζεη tags ζηνλ timeline θαη λα θαζνξίδεη ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα. 20

21 Deep Sharing To BrainJam TV δηεπθνιχλεη ηνλ δηακνηξαζκφ απνζπαζκάησλ video. Ζ πξσηφηππε εθαξκνγή φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί, παξνπζηάδεη έλα βαζηθφ player κε δχν λέα πξνζηηζέκελα ραξαθηεξηζηηθά. Πξψηνλ, ππάξρεη έλα θνπκπί «ADD TAG» ην νπνίν ηνπνζεηεί έλα label ζε έλα ηκήκα ηνπ timeline κε κία δηάξθεηα δεισκέλε εμνξηζκνχ ηεο ηάμεο ησλ ηξηψλ ιεπηψλ. Ζ δηάξθεηα κπνξεί λα ππνζηεί επεμεξγαζία θαη tags κπνξεί λα πξνζηεζνχλ. Απηά ηα tags παξακέλνπλ αλαιινίσηα θαη εμππεξεηνχλ σο πξνζσπηθέο ζεκεηψζεηο ηνπ θάζε ρξήζηε. 21

22 Κάζε πξνζσπηθφο ζρνιηαζκφο εκθαλίδεηαη κε πνιιέο δπλαηφηεηεο ελεξγεηψλ.έλα tag κπνξεί λα επεμεξγαζηεί (λα ηνπ αιιάμνπκε ην label, ηελ δηάξθεηα, ηελ ζέζε) ή λα ην ζβήζνπκε νινθιεξσηηθά. Έλα tag κπνξεί επίζεο λα δηακνηξαζηεί. Ο δηακνηξαζκφο ελφο tag είλαη κία ζαθή ελέξγεηα ε νπνία παίξλεη έλα πξνζσπηθφ ζρνιηαζκφ θαη ηνλ θάλεη δεκφζην, θαη ην ζηέιλεη ζε άιινλ ρξήζηε. Μνηξάδνληαη ππελζπκίζεηο γηα έλα απνδέθηε δηεπζχλζεσλ θαη έλα ζρφιην πνπ ζηέιλεηαη κέζσ ελφο URL. To απεζηαικέλν URL είλαη έλαο ζχλδεζκνο ζην αθξηβέο ζεκείν ζην πεγαίν video. Απηφ ην URL κνηάδεη ζαλ έλα ζηαζεξφ link ζε έλα blog, παξέρεη απεπζείαο πξφζβαζε θαη κεηαπεδά ζην video θαη αλαπαξάγεηαη ην απφζπαζκα κε ην tag,απφ έλα ελαξθηήξην ζεκείν σο έλα ζεκείν ηεξκαηηζκνχ πνπ έρεη θαζνξίζεη ν ρξήζηεο. Αλαθέξεηαη απηή ε επεμεξγαζία σο Deep sharing θαζφηη επηηξέπεη ζε έλα κηθξφ ηκήκα απφ έλα κεγάιν video λα δηακνηξαζηεί απνηειεζκαηηθά. Σν απφζπαζκα ηνπ video κεηαηξέπεηαη ζε έλα κεραληζκφ επηθνηλσλίαο κεηαμχ δχν αηφκσλ. Απηή ε επηθνηλσλία ζπιιέγεη πεξηζζφηεξα meta data γηα ην απφζπαζκα, δηαηεξεί ηα meta data γηα ην νιφθιεξν video θαη ζπιιέγεη meta data απφ άιινπο δηακνηξαζκνχο γηα ην ίδην video. Όηαλ παξαθνινπζνχκε έλα video ή ην κνηξαδφκαζηε, εκθαλίδνληαη φινη νη δηακνηξαζκνί απηνχ ηνπ αξρείνπ. Ζ ιίζηα απηή εμππεξεηεί σο κία πεξίιεςε ηνπ video. Όρη σο κία πεξίιεςε πεξηερνκέλνπ αιιά σο κία πεξίιεςε ηνπ πσο νη άλζξσπνη επηθνηλψλεζαλ απηφ ην video ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Πξνγελέζηεξεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο κε ην λα ζεκεηψλνπλ απνηππψκαηα (πεξηνρέο πνπ νη άλζξσπνη παξαθνινχζεζαλ) ρσξίο λα ππάξρνπλ ζρφιηα. Σα απνηππψκαηα δείρλνπλ κφλν πνηα πεξηνρή έρεη γίλεη νξαηή απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ε νπνία παξέρεη κία πεξίιεςε κέζσ ηεο έλδεημεο ησλ επηζθεπηφκελσλ πεξηνρψλ. Σν BrainJam TV δεκηνπξγεί κία πεξηιεπηηθή ιίζηα ησλ πεξηνρψλ πνπ κπνξεί θάπνηνο λα παξαθνινπζήζεη κέζσ κηθξψλ πεξηιήςεσλ κε tags. Ζ ζπιινγή ησλ time tags θα ν ξεηφο δηακνηξαζκφο δεκηνπξγνχλ κία δνκή ζπλδέζκνπ κε απνζπάζκαηα video. Απηή ε δνκή δείρλεη ζπλδέζεηο κε ηα media. ηελ γιψζζα ησλ ηερληθψλ, έλα απιφ query κπνξεί λα αλαθηήζεη φια ηα video πνπ ζρεηίδνληαη κε ην tag ζην query. Δπίζεο εξεπλάηαη ην πψο ηα επηθαιππηφκελα tags κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα κελ είλαη δηθνξνχκελε ε ζεκαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ video, φπσο έρεη δηαπηζησζεί κε άιια πεξηερφκελα κε tags. 22

23 Παξαθνινύζεζε κε ζπλεξγαζία Ζ αλάπηπμε ηνπ video βξίζθεηαη online έρεη νδεγήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα αλεβάδνπλ θαη λα κνηξάδνληαη videos. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ην video απνζηέιιεηαη κέζσ link (φπσο έλα ή έλα κήλπκα instant messenger). H online γξαπηή ζπλνκηιία καδί κε streaming πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ή κεηαδφζεηο έρνπλ γίλεη πνιχ δεκνθηιείο. Δλψ ππάξρεη κία κφλν κνλαδηθή κεηάδνζε audio, ν πεξηζπαζκφο αθφκα ζπκβαίλεη. ε κία κειέηε, αθφκα θαη κε απηφλ ηνλ πξνζηηζέκελν πεξηζπαζκφ, απνδείρζεθε φηη νη άλζξσπνη ληψζνπλ πην θνληά ν έλαο ζηνλ άιινλ αθφκα θαη απνιακβάλνπλ θαιχηεξα ηα media εάλ απηνί κπνξνχλ λα κηιάλε ν έλαο ζηνλ άιινλ ηελ ίδηα ζηηγκή. Άιιεο θνξέο, νη άλζξσπνη πεξηκέλνπλ κέρξη λα πεξάζνπλ νη θίινη ηνπο απφ ην ζπίηη γηα λα ηνπο δείμνπλ ην video απηνπξνζψπσο. Πνιινί άλζξσπνη αθήλνπλ ηα video ζην θηλεηφ ηνπο ηειέθσλν έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα δείμνπλ ζηνπο θίινπο ηνπο κέζσ απηνχ. Δθηφο απφ ηνπο αληηπεξηζπαζκνχο πνπ θιεξνλνκνχληαη ιφγσ ηνπ φηη αθνχγνληαη δχν ξνέο ήρνπ ηελ ίδηα ζηηγκή, ν δηακνηξαζκφο πξφζσπν κε πξφζσπν παξέρεη πινχζηα θνηλσληθή αλάκεημε, εθφζνλ νη ρξήζηεο κηινχλ ελψ ην video αλαπαξάγεηαη ή παγψλεη θαη ην rewind γηα λα αλαζθφπεζε ή ζπδήηεζε ζε αζηείεο ή θξίζηκεο ζηηγκέο. Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο πνπ επηηξέπνπλ νκαδηθφ chatting θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο streaming πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ. ε απηέο ηηο εθαξκνγέο, έλα stream πάληα θηλείηαη ην νπνίν θαη απαγνξεχεη κεγάιεο ζπδεηήζεηο. Δπηπξφζζεηα, κεξηθέο εθαξκνγέο επηηξέπνπλ chatting κε κε ζπγρξνληζκέλε αλαπαξαγσγή video. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη αιιά δελ ζρεηίδεηαη κε έλα δνζκέλν ρξφλν ζην video stream. Καηαζθεπάζηεθε έλαο video player πνιιψλ ρξεζηψλ ν νπνίνο παξακέλεη ζε ζπγρξνληζκφ κε φιεο ηηο ηνπνζεζίεο θαη νινθιεξψλεηαη κέζσ ηνπ Yahoo Instant Messaging, φπνπ εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ήδε ζπλνκηινχλ απφ απνκαθξπζκέλεο ηνπνζεζίεο. Ζ Zync θαηαγξάθεη απηέο ηηο ζηηγκέο φπνπ νη ρξήζηεο κνηξάδνληαη video απνκαθξπζκέλα, φπνπ θαη νη δχν παξαθνινπζεηέο κνηξάδνληαη ην ηειερεηξηζηήξην θαη κπνξνχλ λα αλαπαξάγνπλ, λα παγψζνπλ, λα πάλε πίζσ ην video ελψ ζπλνκηινχλ. Καηά ηε δηάξθεηα κηα ζπδήηεζεο, ν video player είλαη ηνπνζεηεκέλνο δίπια ζην παξάζπξν ηνπ chat. Ο θάζε ζπκκεηέρνλ κπνξεί λα κπεη ζε έλα video κε ην λα πιεθηξνινγήζεη ην URL ηνπ video απφ έλα γλσζηφ site δηακνηξαζκνχ video. Σν video θνξηψλεηαη θαη ζηνπο δχν ζπκκεηέρνληεο θαη αξρίδεη λα αλαπαξάγεηαη. Απηφ ν player πάληα κέλεη ζε ζπγρξνληζκφ κε ηελ απνκαθξπζκέλε πιεπξά. Ο έιεγρνο είλαη νινθιεξσηηθά αλνηθηφο θαη δελ ππάξρεη ζρέζε master/slave. Ο απνκαθξπζκέλνο ρξήζηεο (Ralph) παγψλεη ην video φηαλ θάλεη κία εξψηεζε. Ο ηνπηθφο ρξήζηεο (Ayman) απαληά θαη μεθηλά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ video κφλνο ηνπ. 23

24 Σν κνληέιν απηφ αιιειεπίδξαζεο δηεπθνιχλεη ηελ δηαδξαζηηθφηεηα ε νπνία είλαη παξφκνηα κε ηελ πξφζσπν κε πξφζσπν επηθνηλσλία φηαλ κνηξαδφκαζηε video. ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο πινπνηήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε ζπιινγή ηνπ Zync είλαη ζαθή. Γελ ππάξρεη δηακνηξαζκφο, δεκηνπξγία θεθαιαίσλ ή δεκηνπξγία tags. To Zync ζπιιέγεη φγθνπο chat, emoticons, θαη ζπκπεξηθνξέο ρξεζηψλ IM. Με απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχκε λα αξρίζνπκε λα εμεηάδνπκε αθνινπζίεο ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο θαη ζηα URL ησλ video. 24

25 Με ηελ παξαπάλσ εξγαζία αλαδεηνχκε απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο ζε έλα πεξηερφκελν IM γηα λα δνχκε πσο ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε δηακνηξαζκφ video επεξεάδεη ηελ αθνινπζία ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλζξψπσλ. Δπηπξφζζεηα ησλ αθνινπζηψλ pattern, ην Zync νδεγεί ζε νινθιεξσηηθή θαηαλφεζε ησλ ζπκπεξηθνξψλ δηακνηξαζκνχ θαη επηθνηλσλίαο. Δμεηάδεη ηφζν ηελ ζπκπεξηθνξά μεθπιιίζκαηνο φζν θαη ηελ επηθνηλσλία. Καη πάιη ν δηακνηξαζκφο θαη ε επηθνηλσλία νινθιεξψλνληαη κε ηελ ρξήζε ησλ pragmatics κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ηελ ζπλνιηθή δξαζηεξηφηεηα 391 αηφκσλ ηα νπνία κνηξάδνληαη ζε δεπγάξηα έλα κνλαδηθφ ζπγθεθξηκέλν video. Μπνξνχκε λα δνχκε απιέο ζπκπεξηθνξέο (play,pause,rewind) ζπκβαίλνπλ πην ζπρλά ζην πξψην κέξνο ελφο video, ελψ ζπκπεξηθνξέο chatting γίλνληαη πην εκθαλείο πξνο ην ηέινο. Ζ επφκελε εηθφλα δείρλεη ηα ίδηα δεδνκέλα σο κεηξήζεηο γξακκψλ.(έηζη ψζηε λα κπνξνχκε λα δνχκε φηη ε δξαζηεξηφηεηα θαη νη ρξήζηεο κεηψλνληαη κε ηνλ ρξφλν). ε απηά ηα ζρέδηα απεηθνλίδεηαη ην chat σο κία Boolean κεηαβιεηή. Υξεζηκνπνηνχκε ην κέγεζνο ηνπ chat σο έλα επηπξφζζεην ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά δελ παξνπζηάδεηαη ζε έλα απφ απηά ηα δηαγξάκκαηα. Με απηά ηα δεδνκέλα αλαδεηάκε λα κνληεινπνηήζνπκε ηελ αθνινπζία ζπκπεξηθνξψλ αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίζνπκε πεξηνρέο πςεινχ ελδηαθέξνληνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θηα εθαξκνγέο remixing θαη πεξηιήςεσλ. 25

26 Σν κέιινλ ηνπ video Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ κε ηελ πξνζζήθε ππαξρφλησλ ηερληθψλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο κνξθέο indexing γηα κειινληηθή αλάθηεζε. Οη άλζξσπνη είλαη επίζεο πεξηερόκελν Δλψ ηα meta data εκθαλίδνληαη καδί κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε ην video, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ παξακέλεη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Πνιιέο εξγαζίεο πνπ νη άλζξσπνη εθηεινχλ φηαλ αιιειεπηδξνχλ κε ηα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ απφ ηελ πξνζζήθε meta data πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Deep Sharing απαηηείηαη ν ρξήζηεο λα θαζνξίζεη ην θνκκάηη πνπ επηζπκεί λα δηακνηξαζηεί. Δπεηδή είλαη δχζθνιν γηα ηνλ ρξήζηε λα βξεη ην ζπγθεθξηκέλν frame πνπ θαζνξίδεη ην φξην αιιαγήο ζθελήο, απηή είλαη κία εξγαζία πνπ ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ έρεη κία θαιά νξηζκέλε ιχζε. Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηκήκα πνπ ηνλ ελδηαθέξεη λα ην κνηξαζηεί, ην ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηα meta data απφ κία αλάιπζε αιιαγήο ζθελήο θαη πξνηείλεη ζηνλ ρξήζηε ζεκεία έλαξμεο θαη ιήμεο. Παξνκνίσο ην ζχζηεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηγκέο πνπ έρνπλ αληρλεπηεί ζησπέο ηα νπνία απνηεινχλ πξνηεηλφκελα φξηα απνζπάζκαηνο. Αθνχ νη αξρηηεθηνληθέο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ ρξεζηκνπνηνχλ meta data απφ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ κε έλα παξφκνηα ηξφπν κε ηα meta data πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο ρξήζηεο, ν ρξήζηεο είλαη ειεχζεξνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα αγλνήζεη πιεξνθνξίεο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ. Ο ηξφπνο δηαρείξηζεο ησλ meta data επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα απνθαζίζεη ηη meta data απφ πνηα αλάιπζε κπνξνχλ λα ηνλ βνεζήζνπλ ζε απηφ πνπ ζέιεη λα επηηχρεη. Απηφ ιεηηνπξγεί κε έλα παξφκνην ηξφπν ηνπ πσο νη ρξήζηεο επηιέγνπλ λα απνδερηνχλ ή λα αγλνήζνπλ πξνηάζεηο απφ άιινπο ρξήζηεο θαη έρεη λα πξνζζέζεη πνιιά ζρεδηαζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηηε κειινληηθέο εθαξκνγέο video. 26

27 Άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη Οη άλζξσπνη πνπ κνηξάδνληαη video κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ηνλίζνπλ επηπιένλ ην λφεκα ηνπ απνζπάζκαηνο ελφο video. ε νπνηνλδήπνηε κεγαιχηεξν νξγαληζκφ, παλεπηζηήκην ή θνηλσληθφ δίθηπν ππάξρεη κία πνηθίιε νκάδα αηφκσλ πνπ απνηεινχλ κία κεγαιχηεξε θνηλφηεηα. Γηα θάζε video ή απφζπαζκα πνπ απνζηέιιεηαη, θαηαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη ν παξαιήπηεο σο έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν meta data. Έρνπλ μεθηλήζεη έξεπλεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνζ ηα ζεκαίλεη λα γλσξίδνπκε ην απνζηνιέα θαη ηνλ παξαιήπηε. Οινθιήξσζε κε άιιεο online ηνπνζεζίεο θνηλνηήησλ (Face book) είλαη αλαπφζπαζηέο κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε. Γηα θάζε online θνηλφηεηα απηφ κπνξεί λα δψζεη ψζεζε ζηα media ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο. 27

28 1.3. Πεξηγξαθή εξγαζίαο wikivideophotoaudio Γεκηνπξγία wiki πνιπκέζσλ (wikivpa) κε ρξήζε ηερλνινγηψλ Java, JavaScript, HTML, CSS, Ajax. H ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία web παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δηακνηξαζκνχ πνιπκεζηθνχ πεξηερφκελνπ (θσηνγξαθίεο, βίληεν) φπσο αθξηβψο θάπνηνο κπνξεί λα αλεβάζεη κία πιεξνθνξία πνπ γλσξίδεη ζε κνξθή θεηκέλνπ (π.ρ. wikipedia) ζε θάπνην wiki. Πξηλ δνζεί νπνηνδήπνηε δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηε ηνπνζεζία (wikivpa) πξέπεη ν επηζθέπηεο λα δεκηνπξγήζεη ινγαξηαζκφ θαη λα ζπλδεζεί, ζηελ ζπλέρεηα κπνξεί λα θάλεη join ζε θάπνην group ή λα δεκηνπξγήζεη ην δηθφ ηνπ. ηηο ππάξρνπζεο νκάδεο ρξεζηψλ (Groups) νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηακνηξάδνληαη ζπγθεθξηκέλα media πνπ αλήθνπλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο. Αθφκε δίδεηαη ε δπλαηφηεηα κεηά ηελ δεκνζίεπζε θάπνηνπ media ζηνπο ρξήζηεο λα πξνζζέζνπλ θάπνην ζρφιην πνπ επηζπκνχλ λα θάλνπλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλα βίληεν θάπνηνο ρξήζηεο ζέιεη λα ζρνιηάζεη έλα ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα δίδεηαη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο Tag θαη ε δπλαηφηεηα πξνζζήθεο επηπιένλ ζρνιηαζκνχ ζην ίδην ρξνληθφ πιαίζην απφ άιινλ ρξήζηε. Πέξα απφ ην Upload ησλ media θάζε ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη (Download) ην media πνπ ηνλ ελδηαθέξεη ψζηε λα ην επεμεξγαζηεί ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη λα ην αλεβάζεη κε ηελ λέα κνξθή. Έηζη δεκηνπξγείηαη κία θνηλφηεηα ρξεζηψλ πνπ δηακνηξάδεηαη, επεμεξγάδεηαη, ζρνιηάδεη θαη δεκηνπξγεί tags ζε έλα ζχλνιν απφ επηιεγκέλα media. 28

29 1.4 Αλαθνξά ηερλνινγηώλ Βάζε δεδνκέλσλ Ζ MySQL είλαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζρεζηαθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ (RDBMS) ην νπνίν κεηξά πεξηζζφηεξεο απφ 11 εθαηνκκχξηα εγθαηαζηάζεηο.[5] Έιαβε ην φλνκά ηνπ απφ ηελ θφξε ηνπ Μφληπ Βηληέληνπο, ηελ Μάη. Σν πξφγξακκα ηξέρεη έλαλ εμππεξεηεηή (server) παξέρνληαο πξφζβαζε πνιιψλ ρξεζηψλ ζε έλα ζχλνιν βάζεσλ δεδνκέλσλ. Με ηε γξήγνξε απφδνζή ηεο, ηελ πςειή αμηνπηζηία, ηελ επθνιία ρξήζεο θαη ηε δξακαηηθή εμνηθνλφκεζε θφζηνπο, ε MySQL είλαη ε πην δεκνθηιήο βάζε δεδνκέλσλ αλνηθηνχ πεγαίνπ θψδηθα ζηνλ θφζκν θαη ε αζθαιήο ελαιιαθηηθή γηα ινγηζκηθφ βάζεσλ δεδνκέλσλ απνθιεηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. To MySQL Enterprise παξέρεη ηζρχ ζε κηα ζεηξά εθαξκνγψλ - απφ επηρεηξεζηαθά θξίζηκα ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ σο ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ηελ απνζήθεπζε δεδνκέλσλ, ηα ζπζηήκαηα δεκηνπξγίαο αλαθνξάο θαη εθαξκνγψλ αλάιπζεο. Σν HeidiSQL είλαη έλα ειαθξχ, γξαθηθφ πεξηβάιινλ δηεπαθήο Windows γηα βάζεηο δεδνκέλσλ MySQL. Παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πεξηεγείζαη θαη λα επεμεξγάδεζαη δεδνκέλα, λα δεκηνπξγείο θαη λα επεμεξγάδεζαη πίλαθεο, λα βιέπεηο views, δηαδηθαζίεο, triggers θαη πξνγξακκαηηζκέλα γεγνλφηα. Δπίζεο κπνξείο λα εμάγεηο δνκέο θαη δεδνκέλα είηε ζε θάπνην αξρείν SQL ζην clipboard ή ζε θάπνηνλ άιινλ server. Web Server O Apache HTTP Server 29 Δίλαη έλαο δπλαηφο, επέιηθηνο, HTTP/1.1 ζπκβαηφο web server Τινπνηεί ηα ηειεπηαία πξσηφθνιια, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ HTTP/1.1 (RFC2616) Δίλαη πνιχ δηακνξθψζηκνο θαη επεθηάζηκνο κε third-party modules can be customized by writing 'modules' using the Apache module API παξέρεηαη νιφθιεξνο ν πεγαίνο θψδηθαο θαη ζπλνδεχεηαη κε άδεηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο ηξέρεη ζε φια ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα αλαπηχζζεηαη ζπλερψο ελζαξξχλεη ηνπο ρξήζηεο λα ζπκκεηέρνπλ κε λέεο ηδέεο, αλαθνξέο γηα bug θαη patches πινπνηεί πνιιά ραξαθηεξηζηηθά πνπ δεηνχληαη ζπρλά

30 30

31 Java Ση είλαη ε Java; Με βάζε ηηο πνιιέο δεκνζηεχζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηελ Java ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ ησλ βηβιίσλ γηα ηελ Java, ίζσο λα έρεηε κία ππεξβνιηθή αληίιεςε γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη ε Java. [4] H Java είλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ είλαη θαιή γηα ζρεδίαζε ινγηζκηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην Internet. Δπίζεο είλαη κία αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί κία κεζνδνινγία πνπ γίλεηαη φιν θαη πην ρξήζηκν ζηνλ θφζκν ηεο ζρεδίαζεο ινγηζκηθνχ. Αθφκε είλαη κία γιψζζα αλεμάξηεηε πιαηθφξκαο, δειαδή ηα πξνγξάκκαηα ηεο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ ψζηε λα εθηεινχληαη παξφκνηα ζηα Microsoft Windows, ζηνλ Apple Macintosh θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο ηνπ UNIX, πεξηιακβαλφκελνπ ηνπ Solaris. H Java επεθηείλεηαη πέξα απφ ηνπο επηηξαπέδηνπο ππνινγηζηέο θαη εθηειείηαη ζε ζπζθεπέο φπσο είλαη ηειενξάζεηο, ηα ξνιφγηα ρεηξφο θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα. Δξγάδεηαη ζην Web Ζ Java είλαη πεξηζζφηεξν γλσζηή γηα ηελ δπλαηφηεηα ηεο λα εθηειείηαη ζε ηζηνζειίδεο ηνπ World Wide Web. Οη εμεηαζηέο (browsers) κπνξνχλ λα θνξηψζνπλ έλα πξφγξακκα Java απφ κία ηζηνζειίδα θαη λα ην εθηειέζνπλ ηνπηθά ζην ζχζηεκα Web ηνπ ρξήζηε. Σα πξνγξάκκαηα απηά θαινχληαη κηθξνεθαξκνγέο (applets), εκθαλίδνληαη ζε κία ηζηνζειίδα κε παξφκνην ηξφπν φπσο νη εηθφλεο. ε αληίζεζε κε ηηο εηθφλεο νη κηθξνεθαξκνγέο κπνξεί λα είλαη δηαινγηθέο ιακβάλνληαο είζνδν απφ ηνλ ρξήζηε, απαληψληαο ζε απηήλ, θαη παξνπζηάδνληαο έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. Οη κηθξνεθαξκνγέο γξάθνληαη κε ηελ γιψζζα Java, κεηαγισηηίδνληαη ζε κία κνξθή πνπ κπνξεί λα εθηειεζηεί ζαλ πξφγξακκα, θαη ηνπνζεηείηαη ζε έλαλ δηαθνκηζηή Web. Οη πεξηζζφηεξνη δηαθνκηζηέο κπνξνχλ λα παξαδψζνπλ αξρεία Java ρσξίο αιιαγέο ζηελ παξακεηξνπνίεζε ηνπο. 31

32 Πεξηβάιινλ αλάπηπμεο Σν WaveMaker είλαη έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ αλάπηπμεο web εθαξκνγψλ. Σν WaveMaker πξνζθέξεη εξγαιεία ηαρένο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ γηα θαηαζθεπή web εθαξκνγψλ., φπσο ζεηξά εηζαγσγήο δεδνκέλσλ, project management θαη web θφξκεο. Σν WaveMaker studio ηξέρεη ζε έλα browser. Οη εθαξκνγέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ην WaveMaker ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηξέρνπλ ελψ ηηο θαηαζθεπάδνπκε, πξάγκα πνπ θάλεη πην εχθνιν ζην λα ηεζηάξνπκε θαη λα θάλνπκε debug ηηο web εθαξκνγέο. Σν WaveMaker θαηαζθεπάδεη εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηψληαο widgets. Σν πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε κηαο WaveMaker εθαξκνγήο απνηειείηαη απφ κία ζειίδα θαη widgets κε ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη. Οη WaveMaker εθαξκνγέο πεξηιακβάλνπλ δχν ηχπνπο widgets 1)widget θφξκαο φπσο είλαη ηα θνπκπηά, ηα checkboxes, νη dropdown ιίζηεο, grids θαη editors θαη 2) widgets πεξηερνκέλνπ φπσο ζειίδεο, panels, layers θαη tabs γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ πσο ζα εκθαληζηνχλ ηα άιια widgets. Σα WaveMaker data object widgets είλαη ηζρπξά widgets ζπλδεδεκέλα κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Αθνχ δεισζεί κία λέα βάζε δεδνκέλσλ ή εηζαρζεί κία ήδε ππάξρνπζα, ην WaveMaker απηφκαηα δεκηνπξγεί έλα data object widget γηα θάζε πίλαθα ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Σα data object widgets θαζηζηνχλ επθνιφηεξε ηελ θαηαζθεπή web θνξκψλ νη νπνίεο δηαβάδνπλ, δεκηνπξγνχλ, ελεκεξψλνπλ θαη δηαγξάθνπλ εγγξαθέο απφ κία βάζε ρσξίο λα ρξεηάδεηαη θψδηθαο. Οη WaveMaker εθαξκνγέο είλαη event-driven. ε κία WaveMaker εθαξκνγή, νη ρξήζηεο ειέγρνπλ ηη ζπκβαίλεη κε ηηο ελέξγεηεο πνπ θάλνπλ. Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλα ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε έλα θνπκπί, δηαιέγεη έλα αληηθείκελν απφ έλα κελνχ ή εηζάγεη δεδνκέλα ζε έλαλ editor widget, έλα ή πεξηζζφηεξα γεγνλφηα μεθηλνχλ. Απηά ηα γεγνλφηα πξνθαινχλ ηελ απφθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα παξάδεηγκα ηελ νδήγεζε ζε κία λέα ζειίδα ή ηελ εηζαγσγή κηαο εγγξαθήο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Οη ηδηφηεηεο ηνπ widget θαζνξίδνπλ ζπκπεξηθνξά. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αλάπηπμεο sto WaveMaker γίλεηαη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηδηνηήησλ ζηα widgets απφ ην WaveMaker studio. Σξαβάο έλα widget ζηνλ θακβά ζε κία ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη θαζνξίδεηο ηηο ηηκέο ησλ ηδηνηήησλ ηνπ widget γηα λα θαζνξηζηεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Οη ιεηηνπξγίεο ησλ widgets επηκεθχλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ. Σα widget επίζεο έρνπλ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο κπνξνχλ θα θιεζνχλ απεπζείαο κέζσ JavaScript. Απηφ επηηξέπεη ζε πξνρσξεκέλνπο developers λα επεθηείλνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ελφο widget. 32

33 Η Αξρηηεθηνληθή ηνπ WaveMaker Dojo: Ajax widgets JSON: async messaging Spring: Java container Hibernate: database access JaxWS: web services access Spring security: user authentication 33

34 Dojo Toolkit είλαη κία αλνηρηνχ θψδηθα modular JavaScript βηβιηνζήθε (ή πην ζπγθεθξηκέλα κία εξγαιεηνζήθε JavaScript) ζρεδηαζκέλε γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ ηαρέα αλάπηπμε ησλ cross-platform, JavaScript/Ajax-based εθαξκνγψλ θαη web sites. Σν Spring Framework είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) πνπ ζθνπφ έρεη λα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε J2EE ινγηζκηθνχ ζε κεγάιε έθηαζε θαη βαζίδεηαη ζηε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ Java. Σν Hibernate Framework είλαη ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα (ειεχζεξν ινγηζκηθφ) πνπ ζθνπφ έρεη λα ζπλδέζεη ηα αληηθείκελα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε κηα αληηθεηκελνζηξαθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ (Java) κε ηνπο πίλαθεο κηαο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ. Ζ ζχλδεζε απηή επηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίαο (metadata) πνπ ηνπνζεηείηαη θαηάιιεια (καδί κε ηνλ θψδηθα Java ή ζε μερσξηζηά xml αξρεία) θαη πεξηγξάθεη ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ. Γεληθά ην Hibernate πξνζθέξεη ηελ απηφκαηε κεηαηξνπή ηεο κηαο κνξθήο (αληηθείκελα) ζηελ άιιε (ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ). 34

35 AJAX = Asynchronous JavaScript and XML. H AJAX δελ είλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, αιιά έλαο λέν ηξφπνο λα ρξεζηκνπνηνχκε ππάξρνληα standards. [6] H AJAX είλαη ε ηέρλε ηνπ λα αληαιιάζεηο δεδνκέλα κε έλα server, θαη λα ελεκεξψλνληαη ηκήκαηα ηεο ζειίδαο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα θνξηψλεηαη πάιη νιφθιεξε ε ζειίδα. Ο ππξήλαο ηνπ Ajax είλαη ην αληηθείκελν XMLHTTPRequest ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ XML DOM. Σν ΥML DOM νξίδεη έλα ηππηθφ ηξφπν γηα πξφζβαζε θαη ρεηξηζκφ εγγξάθσλ XML. Σν DOM επηηξέπεη ζηελ JavaScript λα πξνζπειαχλεη πιήξσο έγγξαθα XML ή XHTML παξέρνληαο πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία πνπ νξίδνπλ ηελ δνκή. Ζ πξνζβαζηκφηεηα θαζίζηαηαη δπλαηή κέζσ ελφο ζπλφινπ εγγελψλ αληηθεηκέλσλ JavaScript πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ ρεηξηζκφ ηνπ DOM. Tν XHR είλαη ην θνκκάηη ηνπ πάδι πνπ επηηξέπεη ζε αηηήζεηο HTTP λα ηίζεληαη ζηνλ server ρσξίο αλαλέσζε ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο. Μεηξώληαο ηα Οθέιε Ζ Ajax είλαη κηα απνηειεζκαηηθή ζπιινγή γισζζψλ πνπ, φηαλ ζπγθεληξσζνχλ, δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθά πεξηβάιινληα ρξήζηε θαη δηαθξαηηθέο ηθαλφηεηεο ζηελ πιεπξά ηνπ client. Γελ έρεη θάζε εθαξκνγή web αλάγθε γηα ηελ Ajax, αιιά ππάξρνπλ πνιιά ηκήκαηα κηαο εθαξκνγήο πνπ κπνξνχλ επσθειεζνχλ απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Απηφ πνπ θαζηζηά ηελ Ajax ηφζν ηζρπξή, είλαη επεηδή καο επηηξέπεη λα αιιειεπηδξνχκε κε ηνλ server, λα ιακβάλνπκε θσδηθνχο θαηάζηαζεο HTTP, λα απνζεθεχνπκε δεδνκέλα ζε κία βάζε δεδνκέλα, θαη λα θαζνξίδνπκε ηη λα παξνπζηάδνπκε ζηνλ ρξήζηε, ρσξίο λα αλαλεσζεί πνηέ ε ζειίδα. Απηφ ην πξφηππν αίηεζεο /απφθξηζεο κπνξεί λα παξακέλεη ζπλερψο ζηαζεξφ φπσο κία εθαξκνγή desktop. Σo Web είλαη ε λέα επηθάλεηα εξγαζίαο θαη βξηζθφκαζηε ζηα πξφζπξα κηαο ζεκαληηθήο κεηαηφπηζεο ινγηζκηθνχ, ζηελ νπνία κπνξνχκε ελεξγά λα ζπκκεηάζρνπκε. Ζ Ajax κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πνιχηηκε ζχλδεζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ ινγηθή ησλ «κεηφπηζζελ», επηηξέπνληαο ζην πίζσ άθξν λα είλαη ξσκαιέν θαη απνηειεζκαηηθφ θαη κε έλα απιφ αθφκε πεξηβάιινλ, πνπ παξέρεη αλάδξαζε φηαλ δεηείηαη ζηνπο ρξήζηεο. Παξέρεη επίζεο ηξφπνπο αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κε γιψζζεο ηεο πιεπξάο ηνπ server θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ, ρσξίο απνζχλδεζε ηνπ ρξήζηε απφ ηελ εθαξκνγή, φπσο θάλνπλ νη ηππηθέο εθαξκνγέο φηαλ αλαλεψλνπλ ην παξάζπξν ζην πξφγξακκα πεξηήγεζεο. 35

36 Java Script H JavaScript εκθαλίζηεθε σο κία θνηλή πξνζπάζεηα κεηαμχ ηεο Netscape Communications Corporation θαη ηεο Sun Microsystems, Inc. Σν δειηίν ηχπνπ ηεο λέαο γιψζζαο πξνγξακκαηίζηεθε ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1995 φηαλ ν Netscape Navigator ήηαλ αθφκα ζηελ Beta έθδνζε ηνπ. [8] Ζ JavaScript είλαη κία γιψζζα script βαζηζκέλε ζε αληηθείκελα απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε (client-side), πνπ κπνξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηνχκε γηα λα θάλνπκε ηηο ζειίδεο πην δπλακηθέο. Βαζηζκέλε ζε αληηθείκελα Σν «βαζηζκέλε ζε αληηθείκελα» ζεκαίλεη φηη ε JavaScript κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ζηνηρεία πνπ νλνκάδνληαη αληηθείκελα (objects). Χζηφζν λα αληηθείκελα δελ βαζίδνληαη ζε θιάζεηο. Αληίζεηα είλαη απιψο γεληθά αληηθείκελα ζηελ JavaScript. Από ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε Ζ «πιεπξά ηνπ πειάηε» ζεκαίλεη φηη ε JavaScript ηξέρεη ζηνλ πειάηε (ζην ινγηζκηθφ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ν επηζθέπηεο θαη φρη ζην Web δηαθνκηζηή ηεο ηνπνζεζίαο πνπ εμππεξεηεί ηε ζειίδα. ε απηή ηε πεξίπησζε ν πειάηεο είλαη έλαο Web Browser. Γιώζζα Script Μία γιψζζα script δελ απαηηεί λα κεηαγισηηηζηεί έλα πξφγξακκα πξηλ ηξέμεη. Ό ιε ε δηεξκελεία γίλεηαη δπλακηθά απφ ηνλ πειάηε. ε κία θαλνληθή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, πξηλ κπνξέζεηε λα ηξέμεηε έλα πξφγξακκα πνπ έρεηε γξάςεη, πξέπεη λα ην κεηαγισηηίζεηε ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ εηδηθφ κεηαγισηηηζηή γηα λα είζηε βέβαηνη φηη δελ ππάξρνπλ ζπληαθηηθά ιάζε. ε κία γιψζζα script, ν θψδηθαο δηεξκελεχεηαη θαζψο θνξηψλεηαη ζηνλ πειάηε. Καηά ζπλέπεηα, κπνξείηε λα ειέγρεηαη γξεγνξφηεξα ηα απνηειέζκαηα ηνπ θψδηθα ζαο. Χζηφζν, δελ ζα πηαζηνχλ ιάζε πξηλ ηξέμεη ην script πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα ζηνλ πειάηε εάλ δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί θαιά ηα ιάζε. ηελ πεξίπησζε ηεο JavaScript, ν ρεηξηζκφο ησλ ιαζψλ εμαξηάηαη απφ ηνλ browser πνπ ρξεζηκνπνίεη ν πειάηεο. Γελ είλαη Java H JavaScript θαη ε Java είλαη δχν δηαθνξεηηθέο γιψζζεο.ζ Java είλαη κία πιήξεο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ πνπ πξέπεη λα κεηαγισηηηζηεί πξηλ εθηειεζηεί έλα πξφγξακκα. Ζ Java είλαη πην δπλαηή αιιά πην πνιχπινθε. Ζ JavaScript δελ ρξεηάδεηαη κεηαγισηηηζηή θαη είλαη πην ραιαξή ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο ζηελ ζχληαμε. 36

37 Αξρηηεθηνληθή Runtime 1. Φόξησζε ηεο index.html: - Αξρηθνπνίεζε εθαξκνγήο: myproject.js - Φφξησζε ζειίδαο: main.widgets.js 2. ύλδεζε ζε ππεξεζίεο: - Αζθάιεηα, database 3. Μεηαθνξά δεδνκέλσλ: - Live variables, service variables 4. Widgets παξνπζίαζεο απνηειεζκάησλ - Υξήζε data bindings - Δθαξκνγή styling (css) 37

38 2. ρεδίαζε Δθαξκνγήο (UML) 2.1 Use Case Diagram 38

39 Πεξηπηώζεηο Υξήζεηο (Σεθκεξίσζε ελδεηθηηθά ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο ρξήζεηο) Login: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο εηζαγάγεη ην φλνκα ρξήζηε θαη ην ζπλζεκαηηθφ ψζηε λα κπνξέζεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Υεηξηζηήο 1: Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 1 Πιεθηξνιόγεζε username Πξνηξνπή γηα εηζαγσγή password 2 Πιεθηξνιόγεζε password Αλακνλή(set focus on button Login) 3 Πάηεκα ηνπ Button Login ύλδεζε ρξήζηε Download media: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπoία ν ρξήζηεο κπνξεί λα θαηεβάζεη έλα αξρείν πνιπκέζσλ. Υεηξηζηήο 1: Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 1 Γεμί θιηθ ζην πξνο θαηέβαζκα media Δκθάληζε επηινγήο Download 2 Κιηθ ηεο επηινγήο Download Δκθάληζε παξαζύξνπ κε δπλαηόηεηα επηινγήο ηνπ path απνζήθεπζεο. 3 Δπηινγή Button Download Απνζήθεπζε ηνπ πνιπκεζηθνύ αξρείνπ ζην πξνεπηιεγκέλν path. Create Group: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζεη έλα δηθφ ηνπ λέν Group. Υεηξηζηήο 1: Δγγεγξακκέλνο ρξήζηε Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 1 Πάηεκα επηινγήο Create group Δκθάληζε θόξκαο εηζαγσγήο νλόκαηνο ηνπ πξνο δεκηνπξγία Group 2 Πάηεκα Button OK Γεκηνπξγία Group θαη εκθάληζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ Group δεμηά ζηελ ιίζηα ησλ Groups 39

40 Upload media: Γηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα αλεβάζεη έλα αξρείν πνιπκεζηθνχ πιηθνχ γηα δηακνηξαζκφ κε ηα ππφινηπα κέξε ηεο θνηλφηεηαο. Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 1 Δπηινγή Upload Δκθάληζε Button Browse ην νπνίν δίλεη πξόζβαζε ζην ηνπηθό ζύζηεκα αξρείσλ 2 Δπηινγή media αξρείνπ Πξνζζήθε ηνπ path ηνπ αξρείνπ ζε έλα text box 3 Πάηεκα ηνπ Button Register Αλέβαζκα ηνπ πνιπκεζηθνύ αξρείνπ ζηελ βάζε. Register: Γηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν ρξήζηεο δελ έρεη δηθφ ηνπ Account θαη ζα δεκηνπξγήζεη ηνλ δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ εηζάγνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ. Υεηξηζηήο 1: Με Δγγεγξακκέλνο ρξήζηεο Βήκα Υεηξηζηήο 1 ύζηεκα 1 Πάηεκα Button Register Πξνηξνπή γηα εηζαγσγήο όισλ ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ 2 Πάηεκα Button Submit Απνζηνιή ελεκεξσηηθνύ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε ηνπ ππνςήθηνπ κέινπο. Απνζήθεπζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ πίλαθα ησλ κε επηβεβαησκέλσλ ρξεζηώλ. 3 Δπηβεβαίσζε δεκηνπξγίαο ινγαξηαζκνύ Απνζήθεπζε ηνπ ρξήζηε ζηνλ πίλαθα ησλ επηβεβαησκέλσλ ρξεζηώλ 2.2 Class Diagram Γηάγξακκα θιάζεσλ 40

41 41

42 2.3 Γηαγξάκκαηα δξαζηεξηνηήησλ (Activity Diagrams) Γηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία Login. 42

43 Γηάγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία Download

44 Γηάγξακκα δξαζηεξηφηεηαο γηα ηελ ιεηηνπξγία αλαδήηεζεο θάπνηνπ άιινπ ρξήζηε.

45 Γηάγξακκα Γξαζηεξηφηεηαο γηα ηε δεκηνπξγία tag.

46 2.4 Γηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (State Diagrams) Γηάγξακκα θαηάζηαζεο ηνπ ρξήζηε. 46

47 2.4.2 Γηάγξακκα θαηάζηαζεο αληηθεηκέλνπ media κε ζρφιην 47

48 2.4.3 Γηάγξακκα θαηάζηαζεο αληηθεηκέλνπ media κε tags. 48

49 2.5 Γηαγξάκκαηα αθνινπζίαο (Sequence Diagrams) Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία download 49

50 2.5.2 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ ζεηξά ιεηηνπξγηψλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη έλαο ρξήζηεο γηα έλα media 50

51 2.5.3 Γηάγξακκα αθνινπζίαο γηα ηελ ζεηξά βεκάησλ πνπ πξέπεη λα εθηειεζηνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλαδήηεζε θάπνηνπ ρξήζηε. 51

52 2.5.4 Γηάγξακκα αθνινπζίαο κε ηε αθνινπζία ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα εηζαρζεί έλα tag ζε έλα media. 52

53 2.6 Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο (Collaboration Diagrams) Γηαγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ δηαδηθαζία Download ελφο media. 53

54 2.6.2 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηηο επηινγέο ζε έλα media 54

55 2.6.3 Γηάγξακκα ζπλεξγαζίαο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ group 55

56 2.7 Γηάγξακκα ζπληζησζώλ (Component Diagram) Αλαπαξηζηά ηνλ θπζηθφ δηαρσξηζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο εμαξηήζεηο κεηαμχ ηνπο. Αλαπαξηζηά γεληθά ζηελ φςε πινπνίεζεο. 56

57 2.8 Γηάγξακκα αλάπηπμεο (Deployment Diagram) Γείρλεη ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηηο ζπζθεπέο (θφκβνπο ) θαζψο θαη ηνλ ηχπν ησλ ζπλδέζεσλ. Έλαο θφκβνο είλαη έλα θπζηθφ αληηθείκελν πνπ έρεη κλήκε θαη δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο. 57

58 3. Γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο 3.1 Λεηηνπξγίεο Login Register Γηαδηθαζία Register Πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλαο λένο ινγαξηαζκφο ρξήζηε (user account) απαηηείηαη ε εηζαγσγή δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξήζηε γηα ηελ απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Απφ ηελ δηεπαθή εγγξαθήο ρξήζηε (registration) παξέρεηαη επηπιένλ πιεξνθνξία γηα ην πψο πξέπεη λα είλαη νη ηηκέο πνπ ζα εηζάγεη ν ρξήζηεο. Δπηβεβαίσζε Registration Μεηά ηελ αίηεζε εγγξαθήο, απνζηέιιεηαη ζηε δηεχζπλζε πνπ εηζήγαγε ν ρξήζηεο ψζηε θάλνληαο θιηθ ζην link πνπ ηνπ έρεη απνζηαιεί λα γίλεη ε επηβεβαίσζε θαη λα ελεξγνπνηεζεί ην account. 58

59 Γηαδηθαζία Login Δθφζνλ ν ρξήζηεο έρεη ελεξγνπνηήζεη επηηπρψο ηνλ ινγαξηαζκφ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κπνξεί λα ζπλδεζεί φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ. Δηζάγνληαο ην username θαη ην password θαη παηψληαο ην button Login εηζέξρεηαη ζηελ θεληξηθή ζειίδα. Ζ νπνία παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 59

60 3.2 Γηαδηθαζία Upload/Download Απφ ην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηελ επηινγή Upload γηα λα αλεβάζεη ην media επηζπκεί. Με ην button Browse κπνξεί λα πεξηεγεζεί κέζα ζην ζχζηεκα αξρείσλ ηνπ ππνινγηζηή ηνπ ψζηε λα επηιέμεη ην αξρείν πνπ ηνλ ελδηαθέξεη. 60

61 Καηά ην αλέβαζκα αξρείνπ video, ζην θάησ κέξνο ηεο νζφλεο εκθαλίδνληαη 5 thumbnails πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην video πνπ αλέβαζε ν ρξήζηεο. ηελ θεληξηθή ζειίδα ην video παξνπζηάδεηαη κε έλα ηπραίν thumbnail. 61

62 Download Video ηελ ζειίδα πνπ αλαπαξάγεηαη ην video ππάξρεη έλα θνπκπί download πνπ επηηξέπεη ηελ κεηαθφξησζε ηνπ video ζηνλ ηνπηθφ δίζθν. Download Photos Με ηελ επηινγή edit ζε κία εηθφλα ν ρξήζηεο νδεγείηαη ζε άιιε ζειίδα γηα ην θαηέβαζκα ηεο εηθφλαο ψζηε λα ηελ επεμεξγαζηεί offline. 62

63 3.3 Γηαδηθαζία Comment Tagging Γηαδηθαζία Comment Απφ ην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηελ επηινγή Comment γηα λα ζρνιηάζεη ην media επηζπκεί. 63

64 Σα ζρφιηα εκθαλίδνληαη θάησ απφ ην media πνπ ζρνιηάζηεθε, γηα θάζε ζρφιηα εκθαλίδνληαη εθηφο απφ ην θείκελν ην φλνκα ρξήζηε θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα. Ζ ίδηα δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα φινπο ηνπο ηχπνπ media. 64

65 Γηαδηθαζία Tagging Όηαλ πξφθεηηαη γηα video ή audio θάησ απφ ηνλ windows media player εκθαλίδνληαη 3 επηινγέο πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ Tags. Play Tags: Καηά ηε δηάξθεηα λα αλαπαξαγσγήο εκθαλίδνληαη δεμηά ηα tags πνπ έρνπλ πξνζζέζεη νη ρξήζηεο. All Tags: Δκθαλίδεη φια ηα Tags πνπ έρεη ην αλαπαξαγφκελν video. Tag: Γεκηνπξγία λένπ Tag ή πξνζζήθε θεηκέλνπ ζε ήδε ππάξρνλ Tag. 65

66 Tag Creation (Tag) Πξνζζήθε θεηκέλνπ ηνπ Tag θαζψο θαη θαζνξηζκφο ηεο δηάξθεηαο πνπ ζα εκθαλίδεηαη ην εθάζηνηε tag. 66

67 Δκθάληζε Tag θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. (Play Tags) Δκθάληζε φισλ ησλ tags (All Tags) 67

68 3.4 Γηαρείξηζε Groups Γεκηνπξγία λένπ Group Απφ ην κελνχ ιεηηνπξγηψλ ν ρξήζηεο επηιέγεη έλα ηελ επηινγή Create Group γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν Group. Πιεθηξνινγεί ην φλνκα ηνπ Group κε παηψληαο ην button ΟΚ ην δεκηνπξγεί. 68

69 Όια ηα groups ζηα νπνία είλαη κέινο ν ζπλδεδεκέλνο ρξήζηεο εκθαλίδνληαη ζηα δεμηά. Κάλνληαο θιηθ πάισ ζε έλα group εκθαλίδνληαη θαη πνηνη άιινη ρξήζηεο αλήθνπλ ζε απηφ ην group. Κάλνληαο θιηθ πάλσ ζε θάπνηνλ άιινλ ρξήζηε κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζηα άικπνπκ ηνπ. 69

70 Δκθάληζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ Groups ε απηήλ ηελ ζειίδα κπνξεί θάπνηνο ρξήζηεο λα θάλεη join έλα group ή λα ην δηαγξάςεη εθφζνλ είλαη δεκηνπξγφο ηνπ. 3.5 Image options 70

71 Δκθάληζε πιεξνθνξηψλ γηα έλα αξρείν εηθφλαο Δκθάληζε φισλ ησλ θσηνγξαθηψλ ζε Gallery show 71

72 3.6 VideoOptions Edit Video Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαζνξηζκνχ ζπγθεθξηκέλνπ frame ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην thumbnail γηα ηε παξνπζίαζε ηνπ video. 72

73 4 Μειινληηθέο βειηηώζεηο Γπζθνιίεο θαηά ηελ αλάπηπμε 4.1 Μειινληηθέο βειηηώζεηο Πιεζψξα ιεηηνπξγηψλ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηελ πξνθείκελε πινπνίεζε ψζηε λα απμεζεί ε ιεηηνπξγηθφηεηα, ε θηιηθφηεηα σο πξνο ηνλ ρξήζηε, ε θνηλσληθή δηθηχσζε θαη γεληθά νη δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πνιπκεζηθνχ πεξηερνκέλνπ κε επηπιένλ επηινγέο (remixing, trimming θ.α. )ρσξίο λα πξέπεη πξψηα θάπνηνο ρξήζηεο λα θαηεβάζεη έλα media πνπ έρεη ζθνπφ λα επεμεξγαζηεί. Α) Online Edit: εκαληηθή βειηίσζε ζα απνηεινχζε ε δπλαηφηεηα online επεμεξγαζίαο ησλ δηαζέζηκσλ media. Ζ ελζσκάησζε γξακκψλ εξγαιείσλ θαηά ηελ πξνβνιή ελφο media ζα παξείρε ηελ δπλαηφηεηα ζε ρξήζηε κηαο νκάδαο ρξεζηψλ πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζην ζπγθεθξηκέλν media λα αιιάμεη ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί θαη λα δεκνζηεχζεη κία άιιε έθδνζε ηνπ media πνπ κπνξεί λα κνηξαζηεί κε ηελ ππφινηπε νκάδα. Β) Chat: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε πινπνίεζε chat ιεηηνπξγηθφηεηαο. ε απηφ ην ζρήκα επηθνηλσλίαο ρξήζηεο κηαο νκάδαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ζπδεηήζεηο θαη λα ζρνιηάδνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν έλα video ή κία θσηνγξαθία ψζηε λα παξαθάκπηεηαη ν αζχγρξνλνο ηξφπνο ζρνιηαζκνχ κε ηελ ρξήζε comments. Γ) Forum: Έλα forum ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκάησλ πάλσ ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη ρξήζηεο αλεμαξηήησο νκάδαο, θαη έηζη λα ππάξρεη κία θαηαγεγξακκέλε αθνινπζία ζρνιίσλ, ζπκβάλησλ πνπ ν θαζέλαο ζα κπνξνχζε λα αλαηξέμεη. 73

74 Γ) Αμηνιόγεζε: εκαληηθφ πιενλέθηεκα ζα ήηαλ λα κπνξνχζε κία νκάδα ρξεζηψλ κε παξεκθεξή πεδία ελδηαθέξνληνο λα είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ηα δηάθνξα media κηαο άιιε νκάδαο κέζα απφ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο πνπ ζα δηελεξγείηαη εληφο ηεο νκάδαο αμηνιφγεζεο. Δ) ηαηηζηηθά Ζ εμαγσγή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρεηψλ γηα ην πνηα είλαη ηα πην δεκνθηιή media σο πξνο ηελ αλαγλσζηκφηεηα θαη ην Download ζα ήηαλ έλα δπλαηφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ δηαρεηξηζηή θαη γηα ηνπο ρξήζηεο ψζηε λα έρνπλ κία εηθφλα γηα ην πνηα media θέληξηζαλ ην ελδηαθέξνλ. Ε) Live Streaming: Γπλαηφηεηα streaming ζα πξνζέδηδε ζηελ εθαξκνγή ηδηαίηεξε δηαδξαζηηθφηεηα κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν φπσο ζε πεξηπηψζεηο πνδνζθαηξηθψλ αγψλσλ,ζε κεηαδφζεηο δειηίσλ εηδήζεσλ, ζπλέδξηα ή θαη αλ απιά επξφθεηην γηα απιέο θαζεκεξηλέο ζηηγκέο. Ζ) Media database: Βειηίσζε απφ πιεπξάο Infrastructure ζα απνηεινχζε ε ρξήζε media database θαη φρη ε απιή βάζε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ψζηε λα βειηησζεί ε ηαρχηεηα download θαη αλαδήηεζεο. 74

75 4.2 Γπζθνιίεο θαηά ηελ αλάπηπμε Ζ πινπνίεζή ηεο πηπρηαθήο έγηλε ζηαδηαθά. Αξρηθά εξγάζηεθα ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη, δειαδή ηη ζεκαίλεη πξαγκαηηθά έλα wiki πνιπκέζσλ, πσο αιιειεπηδξνχλ νη ρξήζηεο κέζα ζε απηφ θαη ηη δπλαηφηεηεο ζα έρεη. Μεηά απφ έξεπλά ζε παξεκθεξείο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηέηνησλ εξγαιείσλ (yahoo, kaltura) θαηέιεμα ζηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαίλεηαη φηη είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο θαη ζπγθξνηνχλ έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν δηακνηξαζκνχ πνιπκεζηθνχ πιηθνχ θαη επηθνηλσλίαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ηα νπνία μεπεξάζηεθαλ χζηεξα απφ πνιχσξεο αλαδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν θαη ζηα βηβιία ηεο βηβιηνγξαθίαο. Καηαιπηηθήο ζεκαζίαο ππήξμαλ θαη νη παξαηεξήζεηο - δηνξζψζεηο πνπ απνζηάιζεθαλ απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε θχζε ηεο κειέηεο είλαη θαζαξά πξαθηηθή, ε πιεηνςεθία ησλ πξνβιεκάησλ μεπεξάζηεθε χζηεξα απφ πνιιέο δνθηκέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θψδηθα. Δπνκέλσο δελ είλαη εθηθηή ε αλαθνξά καο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα θαη ζε ηξφπνπο επίιπζεο. Δπηγξακκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαθέξνληαη παξαθάησ. νβαξή δπζθνιία απνηέιεζε ε δπλαηφηεηα απνδνρήο φισλ ησλ formats εηθφλσλ, video θαη ήρνπ. Ζ κεγάιε πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ formats πνπ ππάξρεη ζην πεδίν θαζηζηά δχζθνιε ηελ δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο φισλ απηψλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα πην θνηλά ρξεζηκνπνηνχκελα θαη γλσζηά formats, επηηεχρζεθε απηφ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Δπίζεο ζηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ Jquery αληηθεηκέλσλ δηεπαθήο ζπλαληήζεθαλ δηάθνξεο δπζθνιίεο πνπ επηιχζεθαλ κε ζηαδηαθή απνκφλσζε ηκεκάησλ θψδηθα. 75

76 Αθφκε ε δηαρείξηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ Position ηνπ Windows Media Player ήηαλ ηδηαίηεξα δχζθνιε κε απνηέιεζκα ηελ δπζθνιία ρξήζεο ηνπ ζηελ πινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο Tagging. Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ησλ Thumbnails ήηαλ ηδηαίηεξα επίπνλε δηφηη επαηηνχζε resize θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ video έπξεπε λα θαηαγξάθεηαη έλα frame ζε έλα ζπγθεθξηκέλν interval. Δπίζεο ε αλαδήηεζε ηερλνινγηψλ κε free δηθαηψκαηα αχμεζε ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ιφγσ ηεο ειιηπνχο ηεθκεξίσζεο. Ζ Java δελ παξέρεη κία up to date νινθιεξσκέλε ιχζε γηα ηελ επεμεξγαζία πνιπκέζσλ[2]. Ζ ηειεπηαία έθδνζε ηε JMF έρεη πνιιά πξνβιήκαηα θαη δελ έρεη γίλεη release κία λεφηεξε βηβιηνζήθε εδψ θαη ρξφληα. Λφγσ απηνχ ηνπ γεγνλφηνο θαηέθπγα ζηελ ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο xuggler (native c, c++) γηα ηελ επεμεξγαζία video θαη ηεο jmagick γηα επεμεξγαζία εηθφλαο. Γηάθνξεο θαζπζηεξήζεηο ζην θαηέβαζκα ελφο video πξνθαινχληαη απφ ηπρφλ πηψζεηο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ παξφρνπ ε ζε ππεξθφξησζε ηνπ δηθηχνπ. Σέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα απνθεπρζνχλ κφλν κε εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ππεξεζίαο (QoS) απφ ηνλ εθάζηνηε πάξνρν. Scalability: ε πεξίπησζε πνπ απμεζεί ην πιήζνο ησλ ρξεζηψλ ζε κεγάιν αξηζκφ ε εθαξκνγή δελ είλαη εχθνιν λα επηηχρεη κεγάιν scalability. 76

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας

Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Τεχνολογίες Αναχωμάτων Ασυαλείας Γηψξγνο Καξφπνπινο (Δηδάζθσλ Π.Δ. 407/80) Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Επηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Αληηθείκελν κειέηεο Αλαρψκαηα αζθαιείαο (firewalls)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα