Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος"

Transcript

1

2

3 Αςηή η έκδοζη ππαγμαηοποιήθηκε ζηο πλαίζιο ηος Έπγος «Διακπαηικό δίκηςο για ηην ςποζηήπιξη ηων ΜμΕ ζηοςρ ηομείρ ηηρ κηηνοηποθίαρ και ηων οπωποκηπεςηικών-agro-start" Πποηεπαιόηηηα: Διεςκόλςνζη ηηρ Καινοηομίαρ και ηηρ Επισειπημαηικόηηηαρ Τομέαρ παπέμβαζηρ: Ανάπηςξη πεπιβάλλονηορ πος επιηπέπει ηην καινοηόμο επισειπημαηικόηηηα Ππόγπαμμα Διακπαηικήρ Σςνεπγαζίαρ Νοηιοαναηολικήρ Εςπώπηρ 2

4 Ομοςπονδία AGROSTAR ε ςφμπραξη με : Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Νοτιοανατολικήσ Ρουμανίασ-SE RDA / ADR SE Ρουμανία Εθνικό Κζντρο Ζρευνασ και Σεχνολογικήσ Ανάπτυξησ (ΕΚΕΣΑ) Ινςτιτοφτο Ζρευνασ και Σεχνολογίασ Θεςςαλίασ (ΙΕΣΕΘ) Ελλάδα Κζντρο υποςτήριξησ Επιχειρηματικότητασ ΜμΕ Ruse- BSC SME Βουλγαρία Βουλγαρικό Οικονομικό Φόρουμ - BEF Βουλγαρία Επιμελητήριο Γεωργίασ και Δαςοκομίασ-KGZS λοβενία Ζνωςη Αγροτών Περιφζρειασ Puglia-CONFAGRICOLTURA PUGLIA Ιταλία Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Δίκτυο υνεργαςίασ-erfc Ελλάδα Πανεπιςτήμιο Μολίςε- UNIMOL Ιταλία Περιφζρεια Molise Ιταλία Κζντρο Επιχειρηματικότητασ και Κοινοβουλευτικοφ Διαλόγου-CBPD Αλβανία Ομοςπονδία Αγροτών ΠΓΔΜ- FFRM ΠΓΔΜ 3

5 Δπραξηζηίεο Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ επγλσκνζχλε καο πξνο ηνπο εηαίξνπο καο, ησλ νπνίσλ ε εκπεηξνγλσκνζχλε θαη ε ζπλεξγαζία βνήζεζε ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφ απηφ ην έξγν. Δπίζεο έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, πνπ δηαδξακάηηζε θαηαιπηηθφ ξφιν ψζηε νη ηδέεο καο λα κεηνπζησζνχλ ζε πξαγκαηηθφ έξγν. Σέινο, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε φινπο ηνπο επσθεινχκελνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο καο κε ηνπο νπνίνπο αγσληδφκαζηε θαζεκεξηλά ζηελ πξνζπάζεηά καο λα έρνπκε κηα θαιχηεξε δσή ζηελ πεξηνρή καο. 4

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καηάινγνο ζπληνκνγξαθηψλ Πξφινγνο Πεξίιεςε Σν AGRO-START ζαο δίλεη ηα εξγαιεία Δπηηπρεκέλα παξαδείγκαηα απνηειεζκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο ΜκΔ ησλ πεξηνρψλ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ Οκνζπνλδία AGROSTAR Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Κνηλνβνπιεπηηθνχ Γηαιφγνπ, Αιβαλία Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο & Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο/Ηλζηηηνχην Έξεπλαο & Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο, Διιάδα Πεξηθεξεηαθή Οκνζπνλδία Αγξνηψλ ηεο Απνπιίαο, Ηηαιία Οκνζπνλδία Αγξνηψλ ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ΠΓΓΜ Δπξσπατθφ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην πλεξγαζίαο, Διιάδα Οξγαληζκφο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Ρνπκαλίαο, Ρνπκαλία Πεξηθέξεηα Μνιίζε, Ηηαιία Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε, Ηηαιία Κέληξν Τπνζηήξημεο Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ - Ρνχζε, Βνπιγαξία Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ Βνπιγαξίαο, Βνπιγαξία

7 1. Κατϊλογοσ ςυντομογραφιών AGROSTAR BEF National Federation of Labour Union for Agriculture, Food, Tobacco and Related Areas and Services (Romania) Bulgaria Economic Forum, Bulgaria BSC SME Business Support Centre for Small and Medium Enterprises Ruse, Bulgaria CAFS CBPD CERTH-IRETETH CONFAGRICOLTURA PUGLIA ERFC EU FFRM ICT KGZS R&D SEE SE RDA/ADR SE SME UNIMOL The Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS), Slovenia Centre for Business and Parliamentary Dialog, Albania Centre for Research & Technology-Hellas, Institute for Research and Technology-Thessaly, Greece Regional Federation of Farmers in Puglia, Italy European Regional Framework Co-operation Greece European Union Federation of the Farmers in FYROM Information and Communications Technology Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia, Slovenia Research and Development South East Europe The Regional Development Agency of the South - East Development Region, Romania Small and Medium Enterprises University of Molise, Italy 6

8 2. Πρόλογοσ «Μελ πξνζπαζείο λα επαλεθεχξεηο ηνλ ηξνρφ, απιά βειηίσζε ηνλ» Σν Πξσηφθνιιν Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΝΑΔ) δελ είλαη κφλν έλα έγγξαθν, έλα ζρέδην ή απιά θαηεπζπληήξηεο γξακκέο, αιιά είλαη κηα ζηάζε πνπ ζα ζέιακε λα πξνσζήζνπκε γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ησλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) ζηε Ννηηναλαηνιηθή πιεπξά ηεο Δπξψπεο, ηδηαίηεξα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη ΜκΔ απνηεινχλ ηε ξαρνθνθαιηά ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο, ζα κπνξνχζαλ δπλεηηθά λα είλαη ην φρεκα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ Δ.Δ., ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εηζέιζνπλ ζε λέεο αγνξέο θαη ζα βειηησζνχλ. Με βάζε ην επηρείξεκα φηη ε ππνζηήξημε δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜκΔ είλαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, κηα βαζηθή δξάζε είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο πξνο ηηο ΜκΔ, ψζηε λα θαηαζηεί επθνιφηεξν γη απηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ δηεζλψο κε πξνηεξαηφηεηα ζηηο αγνξέο ησλ πεξηνρψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ νηθνλνκία ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ βαζίδεηαη ζηηο ΜκΔ, είλαη νηθνλνκία ζηελ νπνία νη ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία επθαηξηψλ απαζρφιεζεο. Ωζηφζν, νη ΜκΔ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά θνηλά πξνβιήκαηα βησζηκφηεηαο ψζηε λα ζπκβαδίζεη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηηο εζληθέο αγνξέο αιιά θαη ζηελ επξσπατθή αγνξά. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ επείγνπζα αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε δηαθξαηηθή πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα παξέρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππνζηήξημεο γηα ηηο ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Σν Πξσηφθνιιν Παξέρεη ζηνπο νξγαληζκνχο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο λα αμηνινγήζνπλ θαιχηεξα ηηο ΜκΔ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο θαη λα ηηο θαζνδεγήζνπλ ψζηε απηέο λα αμηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ γη απηέο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Σν έξγν απεπζχλεηαη ζε νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο ππεξεζίεο, πνπ παξέρνπλ βνήζεηα ζε ΜκΔ ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEE) θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, φπσο: επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, εκπνξηθά επηκειεηήξηα, εκπνξηθνί νξγαληζκνί πξνψζεζεο, θαη άιινη δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί θνξείο, εηαηξείεο ζπκβνχισλ, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, ΜΚΟ, νκνζπνλδίεο εξγαδνκέλσλ θαη εξγνδνηψλ θαη άιινη ζρεηηθνί θνξείο. Δπηπιένλ, απεπζχλεηαη ζε πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο αξρέο ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο αξκφδηεο γηα ηνλ ηνκέα απηφ. Σέινο, ην έξγν απεπζχλεηαη ζηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο θαη ελδηαθεξνκέλνπο: δει. ΜκΔ θαη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 7

9 Με ην παξφλ πξνηείλεηαη κηα ζεηξά απφ online εξγαιεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλκέζσ ηνπ έξγνπ καο, γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ παξνρή θαιχηεξσλ ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλσλ ζηελ θηελνηξνθία θαη ηα νπσξνθεπεπηηθά γηα επηηπρή απνηειέζκαηα. Οη αξρέο πνπ ζα ζέιακε λα πξνσζήζνπκε είλαη: ε πεξηβαιινληηθή αεηθνξία, ε ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ, ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε δεκηνπξγία ζπλεξγηψλ. 8

10 3. Περύληψη Σν Πξσηφθνιιν ΝΑΔ (SEE) δίλεη ζπκβνπιέο γηα ην πψο κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαιχηεξα θαη λα πξνσζεζεί έλα θαηλνηφκν πεξηβάιινλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο. Βαζηζκέλν ζηελ πξνζέγγηζε ηεο ακνηβαίαο κάζεζεο, ην εηαηξηθφ ζρήκα ρξεζηκνπνίεζε θαιέο πξαθηηθέο, πξφηεξα ζπλαθή απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ θαη πξνζθάησο εληνπηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη πιένλ θαηάιιειεο ζε ζρέζε κε ηηο επηηπρείο, κεηαβηβάζηκεο, θαηλνηφκεο θαη ξεαιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο. Με βάζε απηά ηα επξήκαηα, ην εηαηξηθφ ζρήκα δεκηνχξγεζε ην Πξσηφθνιιν Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, πνπ πεξηιακβάλεη εξγαιεία ππνζηήξημεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ AGRO - START: κία δηαθξαηηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΜκΔ θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πξνο απηέο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο θαη δηαγλσζηηθά εξγαιεία φπσο: εξγαιεία γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο ΝΑΔ (SEE Kit), Δηθνληθή Έθζεζε ΝΑΑ (SEE Virtual Fair). Σφζν ην Πξσηφθνιιν Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα κηα νινθιεξσκέλε θαη ζπλεξγαηηθή ρξήζε φισλ ησλ εξγαιείσλ ηνπ έξγνπ, φζν θαη θάζε έλα απφ ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο, δνθηκάζηεθαλ απφ ην εηαηξηθφ ζρήκα θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Ζ θαηαιιειφηεηά ηνπο ζπδεηήζεθε απφ θνηλνχ κεηαμχ ηεο ζχκπξαμεο θαη ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ. ηε ζπλέρεηα ελζσκαηψζεθαλ βειηηψζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ην Πξσηφθνιιν Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη λα εληζρχζνπλ ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ εξγαιείσλ ηνπ Πξσηνθφιινπ. Σα βαζηθά απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιχλνπλ έλα θαηλνηφκν πεξηβάιινλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπίζεο, δφζεθε βνήζεηα πξνο ηηο ΜκΔ ψζηε λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ηηο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ, αιιά θαη λα γίλεη αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο θαη εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο. Σν ζπλνιηθφ απνηέιεζκα ζα είλαη ε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. 9

11 4. Σο AGRO-START ςασ δύνει τα εργαλεύα Απηή ε δεκνζίεπζε έρεη πξνεηνηκαζηεί πξνζεθηηθά, αιιά έρεη γξαθηεί κε γεληθνχο φξνπο θαη ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο νδεγφο γεληθήο θαηεχζπλζεο κφλν. Ζ ζπγθεθξηκέλε δεκνζίεπζε δελ κπνξεί λα θαιχςεη ηδηαίηεξεο θαηαζηάζεηο θαη δελ ζα πξέπεη λα ελεξγήζεη θάπνηνο ή λα απνηξαπεί λα ελεξγήζεη, δηαβάδνληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ, ρσξίο λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή ζπκβνπιή. Παξαθαιψ επηθνηλσλήζηε κε ηνλ εηαίξν ηνπ έξγνπ πνπ κηιά ζηελ γιψζζα ζαο, γηα λα ζπδεηήζεηε ηα ζέκαηα απηά, ζην πιαίζην ησλ αλαγθψλ θαη ησλ απαηηήζεσλ ζαο. Πξσηόθνιιν SEE (Πξσηόθνιιν Τπεξεζηώλ Τπνζηήξημεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο) Εργαλεία ΝΑΕ για Επιχειρηματίεσ Αυτο-διάγνωςη Πλατφόρμα Ηλεκτρονικήσ Μάθηςησ Οδηγόσ Καλών Πρακτικών Εικονική Ζκθεςη ΝΑΕ Βάςη Δεδομζνων Διεθνών Τπηρεςιών Καταςκευαςτήσ Ιςτοφ ΝΑΕ Δδψ παξνπζηάδνπκε ελ ζπληνκία ηα εξγαιεία ηνπ Πξσηνθφιινπ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο πνπ κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ AGRO-START: (http://www.agro-start-see.eu/): 10

12 Ζ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΜΑΘΖΖ (E-LEARNING) ΚΑΗ ΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ Ζ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνπ θηινμελείηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, φπνπ νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη νξγαληζκνί ζηήξημεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα αξρίζνπλ λα δηδάζθνληαη. ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ Ζ πιαηθφξκα ππνζηήξημε δχν καζήκαηα e-learning: 1. Σν πξψην ειεθηξνληθφ κάζεκα απεπζχλζεθε ζε επηρεηξεκαηίεο ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, κε ζηφρν ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ θαη επηηπρεκέλσλ πξσηνβνπιηψλ. 2. Σν δεχηεξν ειεθηξνληθφ κάζεκα απεπζχλζεθε ζε ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ Τπεξεζηψλ Τπνζηήξημεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε ρξήζε ησλ online εξγαιείσλ ππνζηήξημεο, πνπ παξέρνληαη απφ ην έξγν. Σν ειεθηξνληθφ κάζεκα εθάξκνζε κηα θνηλή πξνζέγγηζε, πνπ παξέρεη ηερλνγλσζία ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν νηθνλνκηθφο ρψξνο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηειάκβαλε επίζεο έλα θεθάιαην, γηα θάζε ζπκκεηέρνπζα ρψξα, πνπ αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο. Σν ειεθηξνληθφ κάζεκα πεξηειάκβαλε ηηο εμήο ελφηεηεο: - Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο - Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία - ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά - Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο - Αλίρλεπζε λέσλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά. 11

13 Σν πξψην ειεθηξνληθφ κάζεκα βαζίζηεθε ζηηο ζπλεζηζκέλεο αλάγθεο θαηάξηηζεο πνπ έρνπλ αληρλεπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαγλσζηηθψλ ειέγρσλ θαη έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ έξγνπ. Σα δχν καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθά κέξε, πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο - πξαθηηθήο - δηδαζθαιίαο - αμηνιφγεζεο εμαζθαιίδεη ηελ εκπέδσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, ελψ πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θαιή ζπκκεηνρή, ην κάζεκα παξερφηαλ ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. ε θάζε ζπκκεηέρνπζα ρψξα εηαίξν, 20 ζπκκεηέρνληεο, επηιέρζεθαλ θαη εθπαηδεχηεθαλ ζην πξψην κάζεκα θαη 30 ζπκκεηέρνληεο απφ θάζε ζπκκεηέρνπζα ρψξα /εηαίξν ζην δεχηεξν κάζεκα. 12

14 ΔΡΓΑΛΔΗΟΘΖΚΖ ΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ ΣΖ ΝΑΔ (SEE KIT) Ζ Δξγαιεηνζήθε γηα επηρεηξεκαηίεο ηεο ΝΑΔ (SEE Kit) πεξηιακβάλεη ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν: ηε λνκνζεζία, ηε ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ελεκεξσηηθέο πξσηνβνπιίεο, ηα ζεκεία επαθήο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, δίθηπα ή γεσξγηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (clusters) θαηλνηνκίαο, ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο, πξφηππα πνηφηεηαο θαζψο θαη θάζε άιιε ζρεηηθή θαη ρξήζηκε πιεξνθνξία, θιπ. Ζ αλάπηπμε ηνπ SEE Kit γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο πεξηιακβάλεη: ηελ αλάπηπμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα ζπιιέγεη ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο ρψξαο: ηελ εζληθή λνκνζεζία, πξσηνβνπιίεο γηα εζληθέο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, εζληθά ζεκεία επαθήο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηηο εζληθέο ζπλζήθεο πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηα εζληθά δίθηπα θαη ηνπο γεσξγηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (clusters) θαηλνηνκίαο, ηα ζρεηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα επίζεκα πξφηππα πνηφηεηαο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, θιπ. Ωο εθ ηνχηνπ, φινη νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ζπλέβαιαλ κε πιεξνθνξίεο γηα ην SEE Kit κε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ζ Δθπφλεζε ηνπ SEE Kit γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο βνήζεζαλ ηηο ΜκΔ λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ρσξψλ-εηαίξσλ ηνπ έξγνπ AGRO - START γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνπο ζηνρεπκέλνπο ηνκείο. Σν SEE Kit έρεη θαηαξηηζηεί ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. 13

15 ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΑΤΣΟΓΗΑΓΝΧΖ Ζ απην - δηάγλσζε είλαη έλα online εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζηηο ΜκΔ ηνπ επξσπατθνχ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαη ζέινπλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο, αιιά θαη λα εθαξκφζνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. Απηφ ην εξγαιείν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά θαη ηηο γιψζζεο φισλ ησλ εηαίξσλ θαη πξνζθέξεη κηα απινχζηεξε έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ, πνπ έρεη επίζεο σο ζθνπφ λα θέξεη ηηο ΜκΔ ζε επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρνπλ κηα πην ιεπηνκεξή δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε. Ζ κεζνδνινγία ηεο δηάγλσζεο βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελα επξήκαηα ησλ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ παθέηνπ εξγαζίαο 3 (WP3) ηνπ έξγνπ. Ζ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ΜκΔ, πινπνηήζεθαλιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δχν πηπρέο: α) ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο: ηελ αλίρλεπζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ε ΜκΔ ήδε πσιεί ηα πξντφληα ηεο, ηελ αλίρλεπζε ησλ λέσλ πηζαλψλ αγνξψλ, κεηξήζεηο θαη κέζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο, θιπ. β) ηηο δηαγλσζηηθέο δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία, αληρλεχνληαο επθαηξίεο θαηλνηνκίαο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ζηνπο ηνκείο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Σν εξγαιείν πξνζθέξεη κηα απινχζηεξε εθδνρή ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ έρεη ηειηθφ ζθνπφ λα παξαθηλήζεη ηηο ΜκΔ λα επηθνηλσλήζνπλ κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρνπλ κηα πην ιεπηνκεξή δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε. Αλάινγα κε ηα απηφ- δηαγλσζηηθά απνηειέζκαηα, ην εξγαιείν δηακνξθψλεη απηφκαηα έλαλ απφ ηνπο 3 δηαθνξεηηθνχο Απην- Γηαγλσζηηθνχο Οδεγνχο, πνπ είλαη επίζεο δηαζέζηκνη ζηα αγγιηθά θαη ζηηο γιψζζεο φισλ ησλ εηαίξσλ. 14

16 Γηαθξαηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ Ζ Γηαθξαηηθή Βάζε Γεδνκέλσλ γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παξνρή θαη ηελ αιπζίδα αμίαο (value chain) ησλ ζηνρεπκέλσλ ΜκΔ, φπσο: νη πξνκεζεπηέο ησλ ζπφξσλ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ θηηξίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείοζηφρνπο, logistics, εηαηξείεο κάξθεηηλγθ, θιπ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ παξέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζία θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηζηνζειίδαο, εάλ ηζρχεη. Δάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα, ε βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη έλαλ ηηκνθαηάινγν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ /πξντφλησλ. Ζ δηαθξαηηθή βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο παξφρνπο θαη πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ αλαπηχρζεθε απφ ην Βνπιγαξηθφ Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο γηα εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ (φπσο είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά θέληξα, νη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ, θιπ.), ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ (φπσο πάξνρνη ζπφξσλ, παξφρνπο εξγαιείσλ, θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηνκείο-ζηφρνπο, logistics, εηαηξείεο εκπνξίαο, θ.ιπ.). Σν Βνπιγαξηθφ Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ελεκεξψλεη ηε βάζε δεδνκέλσλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο εηαίξνπο, φζν θαη κέζσ ησλ ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπο, απφ ηνπο θνξείο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Ζ βάζε δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (SEE). 15

17 ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΖ ΗΣΟΔΛΗΓΧΝ ΝΑΔ (SEE WEB BUILDER) ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ αληηκεηψπηζαλ έλα αθφκα απφ ηα εκπφδηα πνπ εληνπίζηεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜκΔ: ην επίπεδν δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜκΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο είλαη αθφκα πνιχ ρακειφ θαη απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα γηα ηηο ρψξεο ησλ Γπηηθψλ Βαιθαλίσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ παξέρνπλ έλα θαηαζθεπαζηή ηζηνζειίδσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ελφο νδεγνχ ρξήζεο, πνπ επηηξέπεη ζηηο ΜκΔ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα εχθνια θαη δσξεάλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ, λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Ζ Confragricoltura Puglia ήηαλ ππεχζπλε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ θαζψο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ εγρεηξηδίνπ. Σν εγρεηξίδην απηφ κεηαθξάζηεθε ζηα αγγιηθά θαη ζηηο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. Ο θαηαζθεπαζηήο ηζηνζειίδσλ ελζσκαηψζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ. Μέζσ απηνχ, νη επηρεηξεκαηίεο απφ ηνλ ηνκέα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα εχθνια θαη δσξεάλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ αγνξά. 16

18 ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΝΑΔ (SEE VIRTUAL FAIR) Ζ Δηθνληθή Έθζεζε ΝΑΔ είλαη έλα εξγαιείν πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Μέζσ ηνπ εξγαιείνπ Δηθνληθή Έθζεζε ΝΑΔ, νη ΜκΔ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο ζηνπο ηνκείο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε εηθνληθά πεξίπηεξα. Σν έξγν δεκηνχξγεζε κηα Δηθνληθή Έθζεζε ΝΑΔ, ζηελ νπνία νη ΜκΔ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο πεξηθέξεηεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΝΑΔ) απφ ηνπο ηνκείο νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θηελνηξνθίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζε εηθνληθά πεξίπηεξα. Ο πειάηεο κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ ην εηθνληθφ πεξίπηεξν θαη λα επηζθεθζεί ηηο δηάθνξεο ΜκΔ. Ζ εηθνληθή έθζεζε παξέρεη πιεξνθνξίεο κε έλα θαηλνηφκν ηξφπν πνπ θαιεί ηνλ πειάηε λα επηζθεθηεί ηελ ηζηνζειίδα ησλ ΜκΔ γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. ην πιαίζην ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο νη εηαίξνη ηνπ έξγνπ αληηκεηψπηζαλ έλα αθφκα απφ ηα εκπφδηα πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ΜκΔ: παξείραλ έλα εξγαιείν θαηαζθεπήο ηζηνζειίδσλ, πνπ πεξηέρεη θαη νδεγφ ρξήζεο. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο ΜκΔ, λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα εχθνια, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Σα θξηηήξηα επηινγήο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ εηθνληθή έθζεζε ζπκθσλήζεθαλ απφ θνηλνχ κεηαμχ ηνπ εηαηξηθνχ ζρήκαηνο. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ αμηνιφγεζαλ ηηο ΜκΔ πνπ ζπκκεηείραλ ζε ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο. Ο επηθεθαιήο εηαίξνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ην γεληθφ ζπληνληζκφ ηεο έθζεζεο, αιιά φινη νη εηαίξνη ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηελ επηινγή ησλ ΜκΔ απφ ηελ πεξηνρή ηνπο, πνπ επηζπκνχζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα παξέρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 17

19 ΟΓΖΓΟ ΚΑΛΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ Ο Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ζπιιέγεη ην έξγν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα πέληε ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζηα νπνία νη εηαίξνη έρνπλ επηιέμεη ηα θαιχηεξα παξαδείγκαηα θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο ζηηο ρψξεο ηνπο. Σα ζέκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ ήηαλ : 1. Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ γηα θαηλνηφκν ή / θαη απνηειεζκαηηθή παξαγσγή, αιιά θαη επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ηνκείο-ζηφρνπο ηνπ έξγνπ 2. Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ζε εξγαιεία νηθνλνκηθήο ζηήξημεο γηα ηηο ΜκΔ ζηα παιηά, ηα λέα θξάηε κέιε θαη ηηο ππνςήθηεο ρψξεο θαη ηξφπνη παξνρήο ππνζηήξημεο ζε ΜκΔ, γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ πξφζβαζε ζε απηά (ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε γηα επηρεηξεκαηίεο, θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο, θιπ.) 3. Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ζηηο ΜκΔ 4. Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνπο ηνκείο-ζηφρνπο ηνπ έξγνπ 5. Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηήξημεο γηα ηελ αμηνιφγεζε φζνλ αθνξά ζηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο, θαιχπηνληαο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜκΔ. Γηα θάζε ζέκα απφ ηα πέληε εξγαζηήξηα, θάζε εηαίξνο επέιεμε δχν παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη θηελνηξνθίαο ζηηο ρψξεο ηνπο. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ αλέιπζαλ ηνπιάρηζηνλ 4 παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ ζηε ρψξα ηνπο θαη επηιέρζεθαλ 2 απφ απηά κε ηε ρξήζε 2 ζεη θξηηεξίσλ επηινγήο : 1. Γεληθά θξηηήξηα : α) Σν παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο αλαθέξεηαη ζε ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, β) Σα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζπλάδνπλ κε ην ζέκα ηνπ εξγαζηεξίνπ ζην νπνίν έρεη επηιεγεί ε θαιή πξαθηηθή γ) Σν παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο πξνζθέξεη επηηπρεκέλεο θαη θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ζηνλ βέιηηζην βαζκφ ηηο επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ νηθνλνκηθή δψλε ηεο ρψξαο πνπ ζπκκεηέρεη δ) Σν παξάδεηγκα θαιήο πξαθηηθήο κπνξεί λα κεηαθεξζεη εχθνια ζε άιιεο πεξηνρέο / ρψξεο / πεξηθέξεηεο, δ) Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ δείρλνπλ ζεβαζκφ επί ηεο αξρήο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ. 18

20 2. Δηδηθά θξηηήξηα (πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα θάζε ζεκαηηθφ εξγαζηήξην). ηε ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνηίκεζε γηα θάζε θαιή πξαθηηθή πνπ αλαιχεηαη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ δχν θαιχηεξσλ ζε θάζε εξγαζηήξην, φπνπ φια ηα παξαδείγκαηα θαιήο πξαθηηθήο ζπδεηήζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ απφ θνηλνχ απφ ηνπο εηαίξνπο. Μεηά απφ κηα παξνπζίαζε ζηελ νπνία νκηιεηέο απφ θάζε εηαίξν παξνπζίαζαλ δχν βέιηηζηεο πξαθηηθέο, νη εηαίξνη ςήθηζαλ θαη επέιεμαλ κηα κηθξή νκάδα απφ δέθα πξαθηηθέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κεηά απφ ςεθνθνξία ζε δεχηεξν γχξν, επέιεμαλ ηηο "θνξπθαίεο θαιέο πξαθηηθέο". Ο Οδεγφο Καιψλ Πξαθηηθψλ ζηελ αγγιηθή γιψζζα έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε θαη απνηειείηαη απφ 31 θαιέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ, έρεη κεηαθξαζηεί ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θαη ηππψζεθε ζε 500 κεηαθξαζκέλα αληίηππα. Πεξηιακβάλεη επίζεο κηα ιίζηα κε φια ηα παξαδείγκαηα ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ πνπ παξνπζηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πέληε εξγαζηήξησλ, απεπζπλφκελεο ζε επηρεηξήζεηο. αο πξνηείλνπκε λα ελζαξξχλεηε ηελ νινθιεξσκέλε ρξήζε ησλ online εξγαιείσλ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ πιήξσο νη δπλαηφηεηέο ηνπο : ΒΗΜΑΣΑ ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2 ΒΗΜΑ 3 ΒΗΜΑ 4 ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΜΜΕ πκκεηνρή ζην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ή ζε άιιεο θαηαξηίζεηο θαη πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θαηάιιεισλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ SEE kit απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο Γλψζε ρξήζεο ηνπ απηνδηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ. Υξήζε ηνπ απηνδηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ. Υξήζε ηεο δηαθξαηηθήο ππεξεζίαο δεδνκέλσλ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ιεηηνπξγίαο κίαο πειαηεηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ, ψζηε λα ππάξμνπλ επθαηξίεο ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΕ πκκεηνρή ζην πξφγξακκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο ή άιιεο θαηαξηίζεηο θαη έιεγρνο γηα ηηο ηειεπηαίεο πιεξνθνξίεο. Υξεζηκνπνηήζηε ηα δσξεάλ ζεκεία πιεξνθφξεζεο ζηελ πεξηνρή ζαο εάλ δελ έρεηε ππνινγηζηή ή πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Υξήζε ηνπ SEE kit γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο κε ζθνπφ λα ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, εζληθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Δ.Δ. γηα επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε εζληθφ θαη θνηλνηηθφ επίπεδν, ζεκεία επηθνηλσλίαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ, ηα εζληθά δίθηπα ή γεσξγηθνχο ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαηλνηνκίαο, ζρεηηθέο ζηαηηζηηθέο, επίζεκα πξφηππα πνηφηεηαο, θάζε άιιε ζρεηηθή θαη ρξήζηκε πιεξνθνξία, θιπ Υξήζε ηνπ απηνδηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ θαη αλαδήηεζε βνήζεηαο απφ νξγαληζκνχο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο ΜκΔ κε ζθνπφ λα επηιχζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ Έλαξμε κίαο πηζαλήο πειαηεηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ Κάλε ην πξψην βήκα θαη ζχζηεζε ηνλ εαπηφ ζνπ. 19

21 ΒΗΜΑ 5 ΒΗΜΑ 6 ΒΗΜΑ 7 δηθηχσζεο. Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ηεο ηζηνζειίδαο σο κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ζε φιε ηελ πεξηνρή ή ηελ παγθφζκηα αγνξά. Πξνψζεζεο ηεο Δηθνληθήο Έθζεζεο ΝΑΔ Πξνψζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζε εκπνξηθέο εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο. Πξνψζεζε ηεο ρξήζεο θαιψλ πξαθηηθψλ σο παξάδεηγκα βειηίσζεο. Αλ αληηκεησπίδεηο πξφβιεκα κε ηε γιψζζα, αλαδήηεζε βνήζεηα απφ ηνπο νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο ΜκΔ Κάληε ηνλ εαπηφ ζαο νξαηφ, θηηάμεηε κφλνη ζαο κηα ηζηνζειίδα δσξεάλ θαη εχθνια. Γηα κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα δηείζδπζεο ζηελ αγνξά θάληε ηελ ηζηνζειίδα δηαζέζηκε ζηα αγγιηθά. Αλ έρεηε πξφβιεκα κε ηε γιψζζα, λα δεηήζεηε απφ ηνπο νξγαληζκνχο ππνζηήξημεο ΜκΔ ζπκβνπιέο. Δπηζθεθηείηε ηελ Δηθνληθή Έθζεζε ΝΑΔ. πκκεηέρεηε ζε εκπνξηθέο εθδειψζεηο θαη εθζέζεηο φπνηε είλαη δπλαηφλ. Αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ θαη εθκάζεζε κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ηξίησλ κε ζθνπφ ην πψο λα βειηηψζεηε ηελ επηρείξεζή ζαο. 20

22 5. Επιτυχημϋνα παραδεύγματα αποτελεςματικών προςεγγύςεων μεταφορϊσ τεχνολογύασ και καινοτομύασ ςτισ ΜμΕ των περιοχών των εταύρων του ϋργου 5.1. Ομοςπονδύα AGROSTAR Ζ Οκνζπνλδία AGROSTAR είλαη κηα επαγγεικαηηθή εζληθή νξγάλσζε, ε νπνία ζπγθεληξψλεη ηνπο ππαιιήινπο απφ γεσξγηθέο εκπνξηθέο νξγαλψζεηο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ηνπξηζηηθά ζέξεηξα, εκπνξηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ θαπλνχ, ησλ παξαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ βηνηερλία ρεηξνπνίεησλ πξντφλησλ ή ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Ο θχξηνο ζθνπφο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο νκνζπνλδίαο αθνινπζνχλ θαη βαζίδνληαη ζηηο αθφινπζεο βαζηθέο αξρέο: ηελ αιιειεγγχε, ηε ζπιινγηθή δξάζε, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ ηζφηεηα, φζνλ αθνξά ηελ πξνψζεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ ππεξάζπηζε ησλ επαγγεικαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη εζηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο ρσξίο θακία δηάθξηζε ησλ θνηλσληθψλ, εζληθψλ, γισζζηθψλ, ζεμνπαιηθνχ ή ζξεζθεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ. 21

23 Μέζα απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ Δθπαίδεπζε-Καηάξηηζε, ε AGROSTAR πινπνηεί ζεκαληηθά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο. ε απηφ ην πιαίζην, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ηδηαίηεξα, ηα ηξία θχξηα ζηξαηεγηθά έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην Κνηλσληθφ Δπξσπατθφ Σακείν κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ: 1.«Αγξνηηθή ελδπλάκσζε κέζσ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο - DR & ES», πνπ έρεη σο ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Ρνπκαλίαο, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ αλαγθαία παξνρή ζπκβνπιψλ, γηα ηε ρξήζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ Σν επίπεδν απνξξφθεζήο ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 99%. ηα πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο δηνξγαλψζεθε κηα ζεκαληηθή εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηηο εξγαζηαθέο επθαηξίεο γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο ππαίζξνπ, φπνπ ζπκκεηείραλ πεξηζζφηεξα απφ 4000 άηνκα. Ξεθηλψληαο απφ ην 2010, νξγαλψζεθαλ 63 καζήκαηα θαηάξηηζεο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο κε ζπλνιηθφ αξηζκφ 1199 ζπκκεηερφλησλ. Δπίζεο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζεκηλαξίσλ γηα 900 άηνκα νξγαλψζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα πηζηνπνηεζνχλ ή λα βξνπλ δνπιεηά. 50 άηνκα παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελεκεξψζεθαλ θαη ηνπο παξαζρέζεθε ζπκβνπιεπηηθή ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε λέσλ επηρεηξήζεσλ, «Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο». 2.Σν Έξγν DIA επηθεληξψλεηαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ο ζηφρνο είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ζε κε γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γηα ηελ απνθπγή βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, κείσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ζηε βειηίσζε ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζπλζεθψλ πγείαο, θαηά ηελ εξγαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ζε αγξνηηθέο εξγαζίεο. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 θαη ην επίπεδν ηεο απνξξφθεζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 99 %. Μέζσ απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο πάλσ απφ άηνκα απφ αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαηάξηηζεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ έξγνπ άηνκα παξαθνινχζεζαλ καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ αγγιηθή γιψζζα, ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ζην ρψξν εξγαζίαο, ηηο αξρέο ηεο πγηνχο δηαβίσζεο ή ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 3. «Ζ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε - E -Word Project» έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ γπλαηθψλ απφ ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ζε απηή ηελ θαηεγνξία ηνπ πιεζπζκνχ, εμαζθαιίδνληαο ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη πιεξνθνξηψλ. Σν έξγν νινθιεξψζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ λνηθνθπξέο έιαβαλ κέξνο ζηα καζήκαηα θαηάξηηζεο, πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηηο θνηλφηεηέο ηνπο. Οη 50 γπλαίθεο πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ πξνρψξεζαλ ζηελ έλαξμε κηαο κηθξήο επηρείξεζεο ή βξήθαλ κηα λέα ζέζε εξγαζίαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ εζληθφ ραξαθηήξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε AGROSTAR κπνξεί θαη ζρεηίδεηαη ζε κφληκε βάζε κε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ζηε ξνπκαληθή γεσξγία θαη ηα πξνβιήκαηα κε ηα νπνία νη Ρνπκάλνη παξαγσγνί / αγξφηεο αληηκεησπίδνπλ, θαη κπνξεί λα ελεξγήζεη, φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν, πάληα ζηελ πξνψζεζε θαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ απφ ζπκβεβιεκέλεο νξγαλψζεηο. ε απηφ ην πιαίζην, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε φηη ν νξγαληζκφο καο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ 22

24 επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ, ελψ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπφλεζε ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ γεσξγηθήο πνιηηηθήο κε ηε δηαηχπσζε ελφο ζπλφινπ πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κέζσ ησλ δχν ππιψλσλ: ηε γεσξγία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, αληίζηνηρα. Ο ΡΟΛΟ ΣΖ AGROSTAR ΣΟ ΔΡΓΟ Ζ AGROSTAR είλαη ν επηθεθαιήο εηαίξνο ηνπ έξγνπ θαη έρεη αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο. Ήηαλ επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ έξγνπ, ηε ζπιινγή ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ζεκαηηθψλ δηαθξαηηθψλ εξγαζηεξίσλ. Ζ AGROSTAR ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ εθπφλεζε ησλ online εξγαιείσλ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. ΠΡΟΚΛΖΔΗ Οη ξνπκαληθέο ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο δχν ηνκείο-ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεησπίδνπλ εηδηθέο δπζθνιίεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιινπο ηνκείο. Ζ πιεηνςεθία ησλ ΜκΔ θαη ζηνπο δχν ηνκείο είλαη κηθξέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο ή λα επσθειεζνχλ απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ηφζν ζηε Ρνπκαλία φζν θαη ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ (γεσξγία γεληθφηεξα) πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, επήιζε μεξαζία, αιιά θαη πιεκκχξεο πνπ έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε γεσξγηθή παξαγσγή. Οη ΜκΔ δπζθνιεχνληαη λα πσινχλ ηα πξντφληα ηνπο, θαζψο δελ ππάξρνπλ αξθεηά δίθηπα κεηαπνίεζεο θαη εκπνξίαο ηεο παξαγσγήο γηα λα επσθειεζνχλ. Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε απηνχο ηνπο ηνκείο δελ ελζαξξχλεηαη αξθεηά θαη κε ηηο ηξέρνπζεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο απνζαξξχλεηαη ε έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Λφγσ ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα ηνπ νξγαληζκνχ, ε AGROSTAR ζρεηίδεηαη ζε κφληκε βάζε κε ηα ππάξρνληα πξνβιήκαηα ζηε ξνπκαληθή γεσξγία. Σα πξνβιήκαηα ηα νπνία νη Ρνπκάλνη παξαγσγνί/ αγξφηεο αληηκεησπίδνπλ, κπνξεί ε AGROSTAR λα ηα αληηκεησπίζεη φπνηε απηφ είλαη αλαγθαίν, πάληα κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ησλ ζπκβεβιεκέλσλ νξγαλψζεσλ. Ζ νξγάλσζε δεκηνπξγήζεθε ην 1990 θαη έρεη πάλσ απφ κέιε θαη απνηειείηαη απφ πάλσ απφ 200 ζπλδηθάηα απφ φινπο ηνπ ηνκείο ηεο γεσξγίαο (θαιιηέξγεηα ηεο γεο, πηελνηξνθία, ακπεινπξγία, νπσξνθεπεπηηθά, ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο παξαγσγψλ θαη αγξνηψλ). ε εζληθφ επίπεδν ν νξγαληζκφο έρεη ζπκβάιεη ζηελ επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ κέζσ: ησλ ηερληθψλ επηηξνπψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, ησλ ηερληθψλ επηηξνπψλ ηεο Γεξνπζίαο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζψπσλ ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο 23

25 Δπηηξνπήο Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο. ρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηεο AGROSTAR λα επεξεάδεη ηηο εζληθέο πνιηηηθέο, ν νξγαληζκφο έπαημε ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πξνψζεζε ηεο πηνζέηεζεο ηνπ λφκνπ 283/2010 ζρεηηθά κε ηα Γεσξγηθά Δπηκειεηήξηα, ηε δαζνθνκία θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, ν νξγαληζκφο έρεη ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο, θαη ηελ Πξνεδξηθή Δπηηξνπή ηεο Γεσξγίαο. Ο νξγαληζκφο δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ππνζηήξημε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία, κε ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ θεθηεκέλνπ, ελψ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ εθπφλεζε ηεο Κνηλήο Γεσξγηθήο Πνιηηηθήο, ηε δηαηχπσζε ελφο ζπλφινπ πξνηάζεσλ γηα ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε κέζσ ησλ δχν ππιψλσλ : ηε γεσξγία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, αληίζηνηρα. Καηά ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ν νξγαληζκφο, κέζσ ησλ πεξηθεξεηαθψλ θέληξσλ, πνπ πξνβιέπνληαη γηα πξφζσπα/ αγξφηεο απφ ηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο, αλέιαβε δξαζηεξηφηεηεο ελεκέξσζεο θαη παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε απηνχο πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην Δζληθφ Πξφγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. Οξηζκέλα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηαο είλαη: πάλσ απφ 500 έξγα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη πεξίπνπ 10 εθαη. επξψ πξνζειθχζηεθαλ γηα ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν νξγαληζκφο έρεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο ζεζκηθέο δηαζπλδέζεηο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ λα επεξεάζεη ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, αιιά θαη απνηειεί βαζηθφ ππνθηλεηή ηεο αλάπηπμεο ηεο αγξνηηθήο πεξηνρήο. Σειεπηαίν, αιιά φρη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ, ε AGROSTAR είλαη κέινο ηεο Δπξσπατθήο Οκνζπνλδίαο Δπηζηηηζκνχ, Γεσξγίαο θαη Σνπξηζηηθψλ πλδηθάησλ (EFFAT), κηα επξσπατθή νκνζπνλδία πνπ εθπξνζσπεί 120 ζπλδηθάηα απφ 25 επξσπατθέο ρψξεο θαη ππεξαζπίδεηαη ηα ζπκθέξνληα πεξηζζφηεξσλ απφ 2,6 εθαηνκκχξηα κειψλ ζηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. Απηή ε ζπλεξγαζία είλαη κηα θαιή επθαηξία γηα ηελ AGROSTAR λα επηζηήζεη ηελ πξνζνρή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζε δηαθνξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε δηαθξηηέο νκάδεο εξγαζίαο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε γεσξγία θαη ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηεο, πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, θιπ. Δπίζεο, ε AGROSTAR είλαη κέινο ηνπ Δζληθνχ πλδηθαιηζηηθνχ πλαζπηζκνχ, ν νπνίνο είλαη έλαο απφ ηνπο πην αληηπξνζσπεπηηθνχο κεηαμχ ησλ πέληε κεγάισλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζπλνκνζπνλδηψλ ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Απνηειεί έλα θίλεκα πνπ ζπληνλίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ ζπιιφγσλ θαη ησλ εζληθψλ ζπκβνπιίσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ , ε AGROSTAR ήηαλ κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Γηνίθεζεο ηεο εδαθηθήο θξαηηθήο ππεξεζίαο. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ηε Ρνπκαλία ε πην απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ γηα ηηο ΜκΔ πνπ πξαγκαηεχεηαη ην πξφγξακκα είλαη ε δηαηήξεζε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο δπλεηηθνχο πειάηεο, ηδίσο κε θαιά δίθηπα ζνππεξκάξθεη. Απφ ηελ άπνςε απηή, νη εθπξφζσπνη ησλ ΜκΔ ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθζέζεηο, φπσο ε INDAGRA (Γηεζλήο Δκπνξηθή Έθζεζε Αγξνηηθνχ Δμνπιηζκνχ θαη Πξντφλησλ, Οπσξνθεπεπηηθψλ θαη Κηελνηξνθίαο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ ζην Βνπθνπξέζηη). 24

26 Οη ηνπηθνί παξαγσγνί απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Ρνπκαλίαο έρνπλ δεκηνπξγήζεη θάπνηεο ηνπηθέο εθζέζεηο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ, φπσο: Βηνινγηθφ κέιη, ρπκφ κήινπ, απνμεξακέλα δακάζθελα θαη άιια. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ «Γεκηνπξγψληαο θάπνηεο ζπλεξγαζίεο / εθδειψζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηε δηεζλνπνίεζε ησλ ΜκΔ. Γηα παξάδεηγκα, ηα δηεζλή πξνγξάκκαηα/εθδειψζεηο, πνπ δηελεξγήζεθαλ απφ ην Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Ρνπκαλίαο». ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΜΔ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ Ή/ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Ο επαγγεικαηηζκφο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζε ΜκΔ Ζ θαιή νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο Βνιηθέο αγνξέο πξντφλησλ θαηάιιεισλ γηα ηηο ΜκΔ Αξδεπηηθφ ζχζηεκα (φπνπ ηζρχεη) Γηαρείξηζε ησλ ΜκΔ ψζηε λα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλεο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο Βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ζχκθσλα κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο ζην δηαδίθηπν Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Γηεχζπλζεο Γεσξγίαο ζην δηαδίθηπν agriculture/ Δηδηθέο εθδφζεηο ή ηζηνζειίδεο φπσο: πεξηνδηθφ Farmer, πεξηνδηθφ Recolta, etc. Δπίζεκε ηζηνζειίδα ησλ Γεσξγηθψλ Δπηκειεηεξίσλ θαη Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ε θάζε λνκφ ηεο Ρνπκαλίαο ππάξρεη Γεσξγηθφ Δπηκειεηήξην πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζηηο ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο Δδψ κπνξείηε λα βξείηε ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο φισλ ησλ Δκπνξηθψλ Δπηκειεηεξίσλ ζηε Ρνπκαλία: 25

27 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΔΓΓΗΔΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΜΜΔ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ Σν πξψην παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ζηε κεηαθνξά ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ φζνλ αθνξά ηελ ζξέςε ησλ θπηψλ θαη ηελ παξαγσγή πςειήο πνηφηεηαο ζπφξσλ ιαραληθψλ (πβξηδηθή άκκνο λέσλ πνηθηιηψλ). Απφ ην 2011, ην πλδηθάην Παξαγσγψλ Αγξνηηθψλ Πξντφλησλ- Olt- δηνξγάλσζε γηα ηα κέιε ηνπ θαη γηα ηνπο άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κηα ζεηξά ζεκηλαξίσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Μέζα απφ ηα ζεκηλάξηα δηεπθνιχλζεθε ε κεηαθνξά ησλ ηερλνινγηψλ απφ ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ σο εμήο: ζπζηήκαηα ζσιήλα ή πδξνιίπαλζε κε ηαηλία, κηθξνξάληηζκα κε δηπιφ ξφιν θαη ζπζηήκαηα ιηπαληηθήο άξδεπζεο, ζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ κηθξνθιίκα κέζσ ηνπ ιεπηνχ θαηαηνληζκνχ, εηζαγσγή πβξηδίσλ πςειήο γελεηηθήο αμίαο, ρξήζε δηαιπηψλ ιηπαζκάησλ θαη θπιιψκαηνο βαζκνχ απνξξφθεζεο θαη εχθνια πξνζβάζηκα θαη αθνκνηψζηκα, απφ ηα θπηά, κηθξνζξεπηηθά ζηνηρεία. Μία ξνπκαληθή ΜΚΟ έρεη δεκηνπξγήζεη ρψξνπο επίδεημεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο νξηζκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ νηθνινγηθή γεσξγία φπσο: ε αξαησκέλε γνληκνπνίεζε ηεο ρισξήο ιίπαλζεο, ε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ ιηπαζκάησλ θαη ε ρξήζε δηδαλίσλ επίζεο δηεπθφιπλε ηηο επηζθέςεηο ζε ρψξνπο επίδεημεο θαη ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ. Σν ηξίην παξάδεηγκα ζρεηίδεηαη κε έλα έξγν, κε ηίηιν MedPlaNet πνπ αλαπηχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε δχν εζληθά ηλζηηηνχηα απφ ηε Ρνπκαλία (IMMA θαη ICCF) θαη δχν νξγαλψζεηο απφ ηε Βνπιγαξία (ARCI - Silistra θαη New Century). Σν έξγν πινπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ησλ ζπλφξσλ Calarasi - Silistra. Ο θχξηνο ζηφρνο ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί έλα ζηήξηγκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο, κε ηε ρξήζε δπλακηθψλ θαξκαθεπηηθψλ, αξσκαηηθψλ θαη θπηηθψλ πξντφλησλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ. Σν έξγν MedPlaNet ζα δεκηνπξγήζεη κηα πεξηθεξεηαθή ηαπηφηεηα, κε έλα δίθηπν παξαγσγψλ θαη κεηαπνηεηψλ ησλ θαξκαθεπηηθψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα απηφ ην έξγν παξνπζηάδνληαη εδψ: Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Οκνζπνλδία Agrostar. 26

28 Οξγαληζκνί ππνζηήξημεο ησλ ΜκΔ Με βάζε ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ κειέηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε πνηθηιία ησλ νξγαληζκψλ ππνζηήξημεο ησλ ΜκΔ δείρλεη φηη ηα είδε ησλ νξγαληζκψλ είλαη απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: Δπηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο Δπηκειεηήξηα Πξεζβείεο Πξσηνβνπιίεο ηεο ΔΔ Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα Kπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο Δπελδπηηθά θαη Δκπνξηθά Γξαθεία Άιια Παξαθαιψ ειέγμηε ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο ηνπο θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε θαζεκία απφ ηηο ρψξεο-εηαίξνπο καο Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο πεξηιακβάλνπλ ηδησηηθά θαη δεκφζηα κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο, πνπ εθαξκφδνληαη ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν θαη πξνζθέξνληαη ζηελ Δπξψπε θαη ζην εμσηεξηθφ, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ησλ επξσπατθψλ ΜκΔ, εηδηθά ζε απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θηελνηξνθία θαη ηα νπσξνθεπεπηηθά. Οη ππεξεζίεο ππνζηήξημεο είλαη επξχηεξεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ απιψο βνεζνχλ ζηηο εμαγσγέο, νη ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο κνξθέο πηζαλήο ζπλεξγαζίαο (εμαγσγέο, κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο, θ.ιπ.) θαη θαιχπηνπλ δηάθνξεο πηπρέο, δειαδή ηηο αξρηθέο πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο, ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ζπλεξγαηηθνχο ζρεκαηηζκνχο (clusters) εμαγσγψλ, θιπ. 27

29 5.2. Επιμελητόριο Γεωργύασ και Δαςοκομύασ τησ λοβενύασ Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο είλαη κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ εξγάδνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ηεο δαζνθνκίαο θαη ηεο αιηείαο ζηε ινβελία. Δθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζε ππνπξγεία θαη άιινπο θπβεξλεηηθνχο θνξείο. Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε λνκνζεζία, ηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ηε ζπληήξεζε θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ζηε ινβελία. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ζηνπο πξναλαθεξφκελνπο ηνκείο, παξνρή γεληθψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ ζπκβνπιψλ, ηελ επηινγή θαη ηνλ έιεγρν ηεο παξαγσγήο ζηελ θηελνηξνθία θαη δαζνθνκηθψλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα πεξηθεξεηαθά ηλζηηηνχηα επίζεο, είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ αηηήζεσλ πιεξσκήο γηα ηε ιήςε κέηξσλ ζην πιαίζην ηεο ΚΓΠ θαη ησλ άκεζσλ πιεξσκψλ. Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο πξνσζεί ηελ ΚΓΠ θαη ηε γεσξγία ζηε ινβελία θαη ζην εμσηεξηθφ. 28

30 ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO-START Αλίρλεπζε θαη θαηαγξαθή θαιψλ πξαθηηθψλ ζηελ πεξηνρή ζχκθσλα κε θνηλή πξνζέγγηζε. πκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο ζπληνληζκνχ, ζεκαηηθά εξγαζηήξηα (workshops), ζπλαληήζεηο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζψο θαη ηειηθέο ζπλαληήζεηο. πκβνιή ζην βαζηθφ πεξηερφκελν ηζηνζειίδσλ ηνπ δηθηπαθνχ έξγνπ, εθπφλεζε εξγαιείσλ (tool Kit) γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηα δεδνκέλα γηα ηελ εηθνληθή έθζεζε (virtual fair). Παξνρή δεδνκέλσλ γηα ηηο δηαθξαηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ, ειεθηξνληθά καζήκαηα, θαζψο θαη άιια απαξαίηεηα εηζαγσγηθά ζηνηρεία. Γηεμαγσγή δηαγλσζηηθψλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ησλ ΜκΔ, ζχκθσλα κε θνηλή κεζνδνινγία, δηεμαγσγή ειεθηξνληθψλ καζεκάησλ θαη θαηάξηηζε δχν θνξέσλ θαηλνηνκίαο γηα ηε δηάγλσζε Μεηάθξαζε φισλ ησλ πιηθψλ απφ / πξνο ζινβεληθή γιψζζα θαη κεηάθξαζε ησλ εξγαιείσλ (tool Kit) γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνλ νδεγφ ρξήζεο θαη θαηαζθεπήο ηζηνζειίδαο. ΠΡΟΚΛΖΔΗ Οη ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηελ θηελνηξνθία απνηεινχλ ηκήκα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα. Οξηζκέλα ελδηαθέξνληα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηηο λεντδξπφκελεο επηρεηξήζεηο δελ απνθιείνπλ ηηο ΜκΔ απφ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα θαη απφ ηα θαζεζηψηα ζηήξημεο. κσο, ζηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ κέηξα PRD ηα νπνία είλαη πξνζηηά θπξίσο ζε απηέο. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο δελ έρνπλ εηδηθέο πξνζθνξέο γηα ηηο ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηελ θηελνηξνθία. Αιιά θαη πάιη ηα θεθάιαηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ ινβελίαο πνπ δηαηίζεληαη ζηε γεσξγία κεξηθέο θνξέο κέλνπλ αρξεζηκνπνίεηα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νη θάξκεο θαη νη ΜκΔ ζηε ινβελία έρνπλ ρακειή δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο θαη δελ ππάξρνπλ άιια κέζα γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο απφθηεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ. Δπίζεο, νη γλψζεηο ζρεηηθά κε άιινπ είδνπο ρξεκαηνδνηήζεηο είλαη ειάρηζηεο. Καη πάιη, νη κεγαιχηεξεο ΜκΔ απφ ηνπο ηνκείο απηνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΜκΔ κεηαπνίεζεο, ζρεδηάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε ζε κε επλντθφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 29

31 ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Καηλνηφκα θαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα είλαη, φπσο θαη ζε άιινπο ηνκείο, ε εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ή λέσλ ηερλνινγηψλ, κε ζθνπφ λα ππάξμνπλ θαιά απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγή θαη λα έρεη ην ζχζηεκα πξνζηηζέκελε αμία ζηελ άκεζε πψιεζε ηνπ πξντφληνο. Ο πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο είλαη νη ηνπηθέο αιπζίδεο εθνδηαζκνχ θαη ε θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ επεμεξγαζία θαη ζπζθεπαζία. Ζ παξαγσγή ζηε γεσξγία γηα ηα κηθξά νηθνγελεηαθά αγξνθηήκαηα ζα πξέπεη λα δνκεζεί θαη λα αμηνινγείηαη σο κηα κηθξή επηρείξεζε. Απηφ δελ ζπκβαίλεη ζε πνιιά απφ ηα αγξνθηήκαηά, φπνπ ε εξγαζία ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ αμηνιφγεζε θαη ε ινγηζηηθή απνηχπσζε είλαη πνιχ ζπάληα. εκαληηθέο νηθνλνκηθέο εηζξνέο πξνέξρνληαη απφ ηελ απαζρφιεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο εθηφο ηνπ αγξνθηήκαηνο (ΜκΔ). ηελ πεξίπησζε ηεο ινβελίαο θαηλνηφκα ζεσξείηαη θαη ε επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε ζην νηθνγελεηαθφ αγξφθηεκα θαη ν ζρεδηαζκφο MκE ζην αγξφθηεκα, κε ηε κνξθή ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο έρεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θαη κε ην ζψκα πνπ εθπξνζσπεί ηα ζπκθέξνληα ησλ κειψλ ηνπο θαη κε ηηο νξγαλψζεηο πνπ πξνζθέξεη ε FAS. ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην Δπηκειεηήξην ηεο γεσξγίαο ηεο Κξναηίαο θαη ηεο FAS, ην Γεσξγηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Βντβνληίλα, ην Γεσξγηθφ Δπηκειεηήξην ηεο εξβίαο θαη ε FFRM απφ ηελ ΠΓΓΜ (FYROM). Δπίζεο, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε επηκειεηήξηα ζηηο απζηξηαθέο πεξηνρέο ηεο Καξηλζίαο (Klagenfurt) θαη ηεο ηπξίαο (Graz) θαη ζχλδεζεο κε ηνπο αγξφηεο ζηελ Σεξγέζηε (Ηηαιία). Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο είλαη ελεξγφο εηαίξνο ζε δηάθνξα έξγα ηνπ «Leonardo», «MED - Δπξψπε Μεζφγεηνο» θαη ζε πξνγξάκκαηα δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο ΝΑΔ. Έρεη δηθηχσζε κε νξγαληζκνχο-εηαίξνπο απφ ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα, ηε Ρνπκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ Ηξιαλδία, ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη άιιεο ρψξεο ζε πςειφ επίπεδν. Σα ελ εμειίμεη έξγα πεξηιακβάλνπλ ηα «Agro-Start», «GuardEn», «SAGITER» θαη έλαο αξηζκφο έξγσλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί σο ηψξα «WOOD r3», «Know in Target», «New Advisor», «ecotoo» θαη άιια. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ζην έξγν LIFE + «Πξφγξακκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Natura 2000» είλαη ν βαζηθφο εηαίξνο ζην ηκήκα ηεο γεσξγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θπηνθνκίαο θαη θηελνηξνθίαο) ζε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο. Ζ δηθηχσζε είλαη ελεξγή κε ην Ηλζηηηνχην ηεο εξβίαο γηα ην Φπζηθή Γηαηήξεζε, ην Ηλζηηηνχην Αιηεπηηθήο ηεο ινβελίαο, ην Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Τδάησλ ηεο ινβελίαο, ηεο ινβελίαο Γαζηθήο Τπεξεζίαο θαη άιισλ νξγαληζκψλ, πνπ εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. Σν Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο είλαη ελεξγφ κέινο ησλ δηεζλψλ ελψζεσλ φπσο COPA COGECA, IALB θαη RACMED. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ MARKETING Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο εηαηξείεο κεηαπνίεζεο θαηέξξεπζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ινβελία, πνιινί θηελνηξφθνη θαη παξαγσγνί θεπεπηηθψλ βαζίδνληαη ζε άκεζε πψιεζε (αγνξά αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηε θάξκα) ή κεηαπνίεζε ζε κηθξή νηθνγελεηαθή επηρείξεζε 30

32 (ζπκπιεξσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ εθκεηάιιεπζε, ΔΠΔ) γηα ηα ηνπηθά πξντφληα. Δπίζεο είλαη ππαξθηέο πνιιέο on-line πξνζθνξέο απεπζείαο απφ ηα αγξνθηήκαηα. Δπίζεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη εηαηξείεο πνπ πσινχλ βηνινγηθά πξντφληα, πνπ πξνζθέξνληαη κε ηε κνξθή «θνπηηψλ βηνινγηθψλ» γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ. Τπάξρεη απμαλφκελε θνηλφηεηα ησλ «εηαηξηθψλ θαιιηεξγεηψλ», πνπ ζπλδέεη ηνπο παξαγσγνχο κε ηνπο πειάηεο (θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηνπ twitter). Ζ ρνλδξηθή αγνξά κε ηνπηθά πξντφληα είλαη κηθξή, ε δεδνκέλε πνζφηεηα (γηα ηνλ αγνξαζηή) ή ε ηηκή (γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο) δελ είλαη επαξθήο. Μφλν ιίγεο νξγαλψζεηο παξαγσγψλ, ζπλεηαηξηζκνί ή άιινπ είδνπο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ είλαη βηψζηκεο ζηε ινβελία. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ. Δμαγσγή ησλ πξντφλησλ κε πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία (γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, αιιαληηθά, θνλζέξβεο θαη κεηαπνηεκέλσλ θξνχησλ ή ιαραληθψλ). ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΜΜΔ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ Ζ / ΚΑΗ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Φπζηθέο ζπλζήθεο Δπηθαηξνπνηεκέλεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο Καιφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Γπλαηφηεηεο (ζπγ)ρξεκαηνδφηεζεο πλεξγαζία ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΔΓΓΗΔΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖ ΛΟΒΔΝΗΑ Ζ παξνρή θαηλνηνκίαο θαη κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ηηο ΜκΔ ζηνλ αγξνηνθηελνηξνθηθφ ηνκέα απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεκφζηαο Παξνρήο Αγξνηηθψλ πκβνπιψλ, ε νπνία είλαη ελεξγή ζην Δπηκειεηήξην Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο (http://www.kgzs.si/gv/eu-in-svet/english.aspx). Τπάξρνπλ 78 ζχκβνπινη εηδηθνί ζε δηάθνξνπο ηνκείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο παξνρήο επξέσο θάζκαηνο ζπκβνπιψλ, εηδηθά ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Σν 2012 νξγάλσζε ε AFAS 2000 δηαθνξεηηθέο εθδειψζεηο εθπαίδεπζεο κε ζπκκεηέρνληεο, κε ηε βνήζεηα ησλ ζπκβνχισλ, 1200 γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΓΛΠ θαη κεζνδνινγία ηεο ηήξεζεο βηβιίσλ θαη 230 δηαδηθαζίεο γηα ηα «Δζληθά Δπαγγεικαηηθά Πξνζφληα», αλαγλψξηζε ησλ ηθαλνηήησλ ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο. Οη χκβνπινη βνήζεζαλ ζηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο γηα 860 εγγξαθέο ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη κηα ζεηξά απφ άιιεο θαηαρσξήζεηο ησλ ΜκΔ ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο. 31

33 Ζ Fruit Farm Trstenjak απνηειεί κία απφ ηηο θαιέο πξαθηηθέο. Δίλαη κηα ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία (βηνινγηθή γεσξγία, θαιιηέξγεηα νπσξνθφξσλ δέλδξσλ θαη αγξν- νηθνλνκίαο) απφ ηε MurskaSobota, ην πεξηθεξεηαθφ ίδξπκα ηνπ Δπηκειεηήξηνπ Γεσξγίαο θαη Γαζνθνκίαο ηεο ινβελίαο, πνπ είρε ζθνπφ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θάξκαο ηεο Trstenjak ζηελ Stročja, πνπ είλαη θνληά ζην Ljutomer, κε παξεκβάζεηο ζηελ παξαγσγή βηνινγηθψλ θξνχησλ κε εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην κέηξν 121 ηνπ PRD θαη κηθξά αγξνηηθά θαηαζηήκαηα, πνπ έιαβαλ βνήζεηα απφ ην κέηξν 311 ηνπ ΠΑΑ. Ζ ΜκΔ παξάγεη πιένλ θξέζθα κήια θαη αριάδηα, πεπηεζκέλνπο θξέζθνπο θαη παζηεξησκέλνπο ρπκνχο, απνμεξακέλα κήια θαη άιιν δαραξψδε πξντφληα θξνχησλ γηα ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ (αθπδαησκέλε θαη απνμεξακέλε θινχδα κήινπ, ζπκπιεξψκαηα γηα γιπθά). Οη θαηλνηφκνη ηδηνθηήηεο ηεο δηακφξθσζαλ άιιεο ΜκΔ, κε άιινπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο κε κεραλήκαηα απηφκαηεο πψιεζεο κε θξνχηα, ηπξί θαη άιια αγξνηηθά πξντφληα πνπ βξίζθνληαη ζε ηξεηο πφιεηο ηεο ινβελίαο. Ζ SrceSlovenije - Καξδηά ηεο ινβελίαο, είλαη έλα εκπνξηθφ ζήκα πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην Κέληξν Αλάπηπμεο ηεο Καξδηάο ηεο ινβελίαο ltd, απφ ηε Litija. πλδέζεθε κε έξγα, πξσηνβνπιίεο, γεγνλφηα, πξντφληα, θνηλφηεηεο θαη αλζξψπνπο κε ζθνπφ λα πξνζθέξεη κνλαδηθέο εκπεηξίεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ θεληξηθνχ ηκήκαηνο ηεο ινβελίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζε πνιιά επίπεδα θαη εληάζζνληαη ζε ηξεηο άμνλεο αλάπηπμεο: ην πεξηβάιινλ, ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σν Κέληξν Αλάπηπμεο Καξδηά ηεο ινβελίαο είλαη ν ηδηνθηήηεο θαη δηαρεηξηζηήο ηνπ ζήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξείο θαη ηνπο εηαίξνπο ηνπ ζήκαηνο, νη νπνίνη είλαη νη πξαγκαηηθνί ρξήζηεο ηνπ ζήκαηνο ζηελ πεξηνρή. Ο πλεηαηξηζκφο γηα ηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε " Jarina " είλαη έλαο απφ ηνπο ππιψλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Καξδηάο ηεο ινβελίαο. Σα Σνπξηζηηθά πξνγξάκκαηα Jarina πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ππνζηεξίδνπλ ην έξγν, πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πξνψζεζε θαη ηελ εκπνξία ησλ ηνπηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ηδξχζεθε ην 2004 κε ηε ζπγρψλεπζε επηρεηξεκαηηψλ, αγξνηψλ θαη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ηεο πεξηνρήο. ην πξψην έηνο ην έξγν ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ παξνρή θηλήηξσλ θαη πιεξνθφξεζεο ησλ αηφκσλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα πηζηνπνηήζεηο, θαζψο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εκπνξία ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ο πλεηαηξηζκφο ζπλδέεη ηνπο ηνπηθνχο παξαγσγνχο θαη ηνπο θαηαλαισηέο θαη παξέρεη ηνπηθά θαη πγηή ηξφθηκα. Ξεθίλεζαλ πξνζθέξνληαο εηαηξηθά δψξα. ηνπο πξνκεζεπηέο πεξηιακβάλνληαη κειηζζνθφκνη, ρεηξνηέρλεο, βνηαλνπαξαγσγνί, ηνπηθέο επηρεηξήζεηο κεηαπνίεζεο θξέαηνο θαη ηπξνθφκνη. Ζ ζέζπηζε ηνπ δηθηχνπ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ ζε αγξνηηθά πξντφληα άξρηζε. Ο πλεηαηξηζκφο Jarina ζπλερίδεη λα εθαξκφδεη κηα πξνζέγγηζε «απφ ηελ πεξηνρή γηα ηελ πεξηνρή». Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ζπλεηαηξηζκφο έρεη μεθηλήζεη κε επηηπρία ηηο πεξηζζφηεξεο ηνπηθέο αγνξέο αγξνηψλ ζηηο θνηλφηεηεο ηεο πεξηνρήο. Ο πλεηαηξηζκφο έρεη εθπιεξψζεη ηνπο φξνπο σο ηαμηδησηηθφ γξαθείν ζηελ πεξηνρή. Δίλαη εμεηδηθεπκέλνο ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο. Έκθαζε δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ ζρεδφλ μεραζκέλσλ επαγγεικάησλ φπσο κειηζζνθφκνο, θαξβνπληάξεο ή βνζθφο. Δίλαη επίζεο εμαηξεηηθή ζε παξνπζηάζεηο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ηεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο ζηελ ζινβεληθή χπαηζξν (http://www.srce-slovenije.si). 32

34 Παξαδείγκαηα νξγαληζκώλ ππνζηήξημεο ΜκΔ ζηελ ινβελία Chamber of agriculture and forestry of Slovenija Public farmers advisory service Celovška 135 SI 1000 Ljubljana SLOVENIJA Agency of Republic Slovenia for Agricultural Markets and Rural Development Dunajska cesta 160 SI Ljubljana SLOVENIJA Deželna banka Slovenije (Provincial Bank of Slovenia) Kolodvorskaulica Ljubljana SLOVENIA Prekmurje technology park Company for enterpeunership facilitation LTD Plese 9a 9000 MurskaSobota SLOVENIJA Development agency Kozjansko LTD SkladateljevIpavcev Šentjur SLOVENIJA Ministry of agriculture and environment Directorate for agriculture Dunajska 22 SIO-Ljubljana SLOVENIJA Slovenian regional development fund Slovenski regionalno razvojni sklad Škrabčev trg 9a SI Ribnica SLOVENIJA Slovenian Chamber of Commerce Chamer of agrucultural and food porcessing enterprises Dimičevaulica Ljubljana SLOVENIJA BSC Business support center LTD Regional development ageny for Gorenjska C. StanetaŢagarja 4000 Kranj SLOVENIJA Development Center of Heart of Slovenia LTD Kidričevaulica Litija SLOVENIJA Πώο λα δηαγλσζηεί θαιύηεξα θαη λα εθηηκεζεί ε θαηλνηόκα ή απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαγσγήο ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο. Ζ απην - δηάγλσζε είλαη έλα online εξγαιείν πνπ απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ ρψξνπ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο, πνπ ζέινπλ λα έρνπλ κηα θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο θαη λα εθαξκφζνπλ θαηλνηφκεο πξαθηηθέο. Απηφ ην εξγαιείν είλαη δηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζηηο γιψζζεο φισλ ησλ εηαίξσλ θαη πξνζθέξεη κηα απινχζηεξε έθδνζε ηνπ δηαγλσζηηθνχ. Έρεη επίζεο σο ζθνπφ λα θέξεη ηηο ΜκΔ ζε επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο ππεξεζίεο ππνζηήξημήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξάζρεη κηα πην ιεπηνκεξή δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε. Αλάινγα κε ηα απηνδηαγλσζηηθά απνηειέζκαηα, ην εξγαιείν ζα εθρσξήζεη απηφκαηα 3 δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο Απην- δηάγλσζεο. Ζ κεζνδνινγία ηεο δηάγλσζεο βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελα επξήκαηα ησλ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 3 νπ Παθέηνπ Δξγαζίαο (WP3). Ζ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ΜκΔ, πινπνηήζεθε ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο δχν πηπρέο: 33

35 α) ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο: ηε δηεξεχλεζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία ε ΜκΔ ήδε πσιεί ηα πξντφληα ηεο, ηελ αλίρλεπζε ησλ λέσλ πηζαλψλ αγνξψλ, ηε δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη ηα κέζα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ, ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά, ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο, θιπ. β) ηηο επθαηξίεο θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο θαη ηε δηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα επθαηξηψλ θαηλνηνκίαο θαη ηελ επηρηεξεζηαθή δηαδηθαζία παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ: Δθδφζεηο θαη ελεκεξσηηθά δειηία απφ ηελ COPA COGECA (www.copa - cogeca.eu), ειίδεο ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο κε ζεκαηηθέο πεξηνρέο (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/), ζε απεπζείαο ζχλδεζε πεξηνρέο γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία (http://www.fibl.org, βην -net Απζηξία, θαη άιινη ηζηφηνπνη κε ιέμεηο-θιεηδηά βην - Anbau, βηνινγηθή γεσξγία), ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home, Γηαθνξεηηθέο εθδφζεηο ζηηο ζεκαηηθέο ησλ θιάδσλ (ηνπηθέο επηζεσξήζεηο: Kmečkiglas, Zelenadeţela, Kmetovalec). πξνζσπηθέο επαθέο κε αλζξψπνπο απφ ηηο ππεξεζίεο ζπκβνχισλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο (Απζηξία, Ηηαιία θαη Κξναηία), ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ κέζσ έξεπλαο (ηνπ Γεσξγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο ινβελίαο) θαη παλεπηζηεκηαθψλ νκάδσλ (Βηνηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ληνπκπιηάλαο, ρνιή γηα ηε γεσξγία θαη ηηο βηνινγηθέο επηζηήκεο, Παλεπηζηήκην ηνπ Μάξηκπνξ). Λακβάλνληαο κέξνο ζε ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο κε ζεκαηηθή απφ ηνλ θιάδν ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηελ θηελνηξνθία. πγθέληξσζε παξαδνζηαθψλ πξαθηηθψλ θαηά ηελ κειέηε αγξνηεκαρίνπ. Παξαθαινχκε ειέγμηε ην online εξγαιείν απηνδηάγλσζεο 34

36 5.3. Κϋντρο Επιχειρηματικότητασ και Κοινοβουλευτικού Διαλόγου, Αλβανύα Σν Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Κνηλνβνπιεπηηθνύ Γηαιόγνπ - CBPD ζηελ Αιβαλία έρεη σο απνζηνιή λα δηαζθαιίζεη φηη ε Αιβαλία ζα έρεη ην θαιχηεξα ελεκεξσκέλν, ζε επηρεηξεκαηηθά ζέκαηα, Κνηλνβνχιην θαη ηελ πην ελεκεξσκέλε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα ζηελ πεξηνρή. Μέζσ ηεο εληζρπκέλεο πνιηηηθήο ζπλελλφεζεο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Αιβαλίαο, δηαζθαιίδεηαη ε αθεξαηφηεηα, ε δηαθάλεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε ελίζρπζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σν CBPD θηινδνμεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο ρεηξαθέηεζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηε ρψξα καο, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ηξεηο αξρέο: - Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε λέα ηερλνινγία, θαηλνηνκία, εθπαίδεπζε, πιεξνθνξηθή - Κνηλσληθή Πνιηηηθή: Απαζρφιεζε, επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, κείσζε ηεο θηψρεηαο 35

37 - ηαζεξή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, ε νπνία ζα πξνζθέξεη: δπλαηφηεηεο θαη πνηνηηθή αλάπηπμε, αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο πεξηθεξεηαθέο θαη παγθφζκηεο αγνξέο. Οη θχξηνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο CBPD είλαη: ηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, επαγγεικαηηθέο, ζηξαηεγηθέο θαη πνιηηηθέο ηθαλφηεηεο ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο θαη νη δπλακηθέο αιιαγέο πνπ επηβάιινληαη απφ ηελ αλάπηπμε. Γηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο απην-ρεηξαθέηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ζηφρν λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κέζσ ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ηνπο. Αλάπηπμε θαη δηαλνκή ησλ ηερλνινγηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ θαηλνηνκηψλ ζε θνηλή δηαδηθαζία κάζεζεο. Ζ ζχλδεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ παξφρσλ ππεξεζηψλ outsourcing, κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο πεγέο ηεο αγνξάο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα λα κπνξεί λα ζπζηαζεί, ζην νπνίν θαη νη δχν πιεπξέο (δήηεζε - πξνζθνξά) λα αλαπηχζζνληαη θαιά. Δπέθηαζε θαη ζε βάζνο θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ δεηεκάησλ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ην θξάηνο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Βνήζεηα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνκέσλ ζπκθσλίαο θαη ζπγθξνχζεσλ, πνπ αθνξνχλ νπζηψδε ζπκθέξνληα, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη ζθνπνχο. ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO-START Σν CBPD είλαη έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο IPA ηνπ έξγνπ, πνπ δίλεη πξνζηηζέκελε αμία ζην AGRO-START απφ ηελ άπνςε ηεο γλψζεο ηεο θαηάξηηζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αλαγθψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο εηαίξνπο πνπ είλαη άκεζα ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε δηαθξαηηθήο εκεξίδαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ νξζψλ πξαθηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Καηά ην CBPD, θαηλνηνκία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζεκαίλεη ην κέζν ζχλδεζεο ησλ ηνκέσλ θηελνηξνθίαο θαη νπσξνθεπεπηηθψλ κε ηε γλψζε, ηα δίθηπα θαη ηνπο ζεζκνχο. 36

38 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΜΜΔ ΣΖΝ ΑΛΒΑΝΗΑ ALBIDEA: Φεθηνπνίεζε ησλ κεζόδσλ εθηξνθήο ρνίξσλ - RFDI Ζ Albidea, είλαη κία αιπζίδα εθηξνθήο ρνίξσλ, κε αληηθείκελν ηελ επεμεξγαζία θξέαηνο θαη ηελ πψιεζε ζηα δηθά ηεο θαηαζηήκαηα. Ζ ALBIDEA είλαη ην κφλν θέληξν ζην νπνίν έρεη εθαξκνζηεί ε ςεθηαθή ηερλνινγία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ηερληθψλ αλαπαξαγσγήο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ. Σν θέληξν απηφ αλαπηχζζεη θαη πσιεί ηα πξντφληα εληφο ησλ επηηξεπφκελσλ πξνηχπσλ. Απηά ηα πξντφληα είλαη επηζπκεηά απφ ηνλ πειάηε. Δπίζεο, ην R&D Center δηαλέκεη γελεηηθφ πιηθφ ALBIDEA (ζπέξκα θαξπψλ ζηνπο αγξφηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθηξνθή θαη αλαπαξαγσγή ησλ ρνίξσλ). Γεκηνπξγώληαο ηα πξνο ην δεηλ ζε έλα λέν αγξόθηεκα ιαραληθώλ ζηελ αγνξά - ζηελ Αιβαλία. Σν Κέληξν γηα ηελ Οινθιεξσκέλε Αγξνηηθή Αιβαλία (CIAA) δνχιεςε κε κηα νκάδα απφ 19 παξαγσγνχο ζε κηα ζπκκεηνρηθή κειέηε πεξίπησζεο. Οη θαιιηεξγεηέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία, ζρεηηθά κε ηηο πσιήζεηο ηνπο, ηελ εξγαζία θαη άιιεο πηπρέο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Έπεηηα, δεκηνχξγεζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κε έλαλ ηξφπν πνπ ζέβεηαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηά ηνπο. Ο ζηφρνο δελ ήηαλ λα παξέρεηαη κηα πιήξεο νηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, αιιά λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ αγξνθηεκάησλ θαη ζπδεηήζεηο γηα ην πψο λα δεκηνπξγήζνπλ πνηνηηθή βηνπνξηζηηθή γεσξγία. Microen Λχζεηο: Ζ ελαζρφιεζε κε ηα απφβιεηα ηξνθίκσλ κε ηε ρξήζε κηθξνθπκάησλ Τπνβνεζνχκελεο Ππξφιπζεο Ζ ππξφιπζε ηεο βηνκάδαο είλαη κηα ηερληθή ε νπνία έρεη ηχρεη έληνλεο πξνζνρήο πξφζθαηα απφ ηνπο εξεπλεηέο θαη ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δείρλεη ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηέο ηεο λα κεηαηξέςεη ηα απφβιεηα ζε ελέξγεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε: ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Κνηλνβνπιεπηηθνχ Γηαιφγνπ - CBPD Αιβαλίαο 37

39 ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΊΑ Σν CBPD ζπκκεηέρεη ζε δηθηχσζε θαη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κέζα απφ ΣΠΔ ζε απεπζείαο ζχλδεζε κε ηελ πιαηθφξκα: ; κέζα απφ ζεκηλάξηα θαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή θαη ηε κειέηε ησλ πεξηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Γηαηήξεζε ζηελήο ζρέζεο κε ηνπο πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο; Σειενπηηθά ζπνη θαη πξνζθνξέο κέζσ ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο, πκκεηνρή ζε εθζέζεηο. ηξαηεγηθέο θνηλσληθψλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη κάξθεηηλγθ Facebook. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Δμαγσγή/εηζαγσγή, ηερληθή ζπλεξγαζία, ππεξγνιαβία» ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΔΗ ΜΜΔ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ Ή/ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Έλα θαιφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζσζηή ηδέα ηεο επηρείξεζεο Ζ θαιή εκπεηξία απφ άιιεο παξφκνηεο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πξντφληνο. ηνλ ηχπν ηνπ 38

40 Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ Μεηαθνξά Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο ζηηο ΜκΔ Παξά ηηο ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ζηε κεηαθνξά εξεπλεηηθψλ γλψζεσλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηελ θηελνηξνθία απφ εηαηξείεο παξαγσγήο ζηηο ΜκΔ, ππάξρνπλ θαηλνηφκεο κέζνδνη κεηαθνξάο ηερλνινγίαο πνπ κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζην πιαίζην ησλ ΜκΔ. Οη αγξφηεο ζα πξέπεη λα θαηλνηνκνχλ ζπλερψο ζηα πξντφληα θαη ηηο δηαδηθαζίεο, θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο, ζε απάληεζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Γεδνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ησλ ΜκΔ ζηηο νηθνλνκίεο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε γηα απηέο λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απάληεζε ζηηο ζπλερηδφκελεο πηέζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, νη ΜκΔ ζα πξέπεη λα είλαη θχξηνη δηθαηνχρνη ηεο εξεπλεηηθήο γλψζεο, αιιά ν αληίθηππνο ηεο έξεπλαο ζηηο ΜκΔ είλαη νξηαθφο θαη ε πιεηνςεθία ησλ ΜκΔ δελ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ αθαδεκατθή εξεπλεηηθή θνηλφηεηα. Φαίλεηαη λα ππάξρεη κηα αλαληηζηνηρία κεηαμχ ηεο ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εξεπλεηψλ θαη ηδηαίηεξα αλαθνξηθά κε ηνλ πξαγκαηηζηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαρεηξηζηψλ ησλ ΜκΔ. Οη εξεπλεηέο πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ ηελ εξεπλεηηθή γλψζε ζε κηα κνξθή πνπ λα είλαη ρξήζηκε θαη εθαξκφζηκε εληφο ησλ πξαθηηθψλ πεξηνξηζκψλ ησλ ΜκΔ θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο ηδηαίηεξεο πηέζεηο ζηηο ΜκΔ, θαηά θαλφλα ηελ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ππέξ-δεζκεπκέλσλ πφξσλ θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Οη κεζνδνινγία γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηελ έξεπλα ζηηο ΜκΔ πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε γηα ην πεξηερφκελν ησλ ΜκΔ. Ζ γλψζε είλαη ζπρλά ζησπεξή, θαη ηφηε είλαη ε βαζηά γλψζε φπσο θαη νη δεμηφηεηεο πνπ απνθηψληαη κέζα απφ ηελ εκπεηξία. Αθφκα θαη φηαλ είλαη θσδηθνπνηεκέλε, ε άξξεηε γλψζε κπνξεί λα εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ δχζθνιν λα κεηαθεξζεί. Οη πξφσξεο πξνζεγγίζεηο ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ήηαλ παζεηηθέο, ιίγα ήηαλ ηα ζηνηρεία γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ δνκψλ ππνζηήξημεο. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηηπρεκέλσλ δξαζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο είλαη: Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο πξέπεη λα ζεσξεζεί σο κηα ελεξγή, ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο πξέπεη λα γίλεη κέζσ ησλ αλζξψπσλ Πξέπεη λα δνζεί ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο επηιεθηηθά, αιιά ε ππνζηήξημε λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ Ζ γξαθεηνθξαηία πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο είλαη πην απνηειεζκαηηθή φηαλ εζηηάδεη ζηηο βαζηθέο δηαδηθαζίεο Ζ κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζην «πψο», θαζψο θαη ζην «πφζν» απαηηνχληαη δείθηεο δηαδηθαζίαο, θαζψο θαη κεηξήζηκεο εηζξνέο/ εθξνέο. 39

41 5.4. Εθνικό Κϋντρο Έρευνασ & Σεχνολογικόσ Ανϊπτυξησ/Ινςτιτούτο Έρευνασ & Σεχνολογύασ Θεςςαλύασ, Ελλϊδα Σν Ηλζηηηνύην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Θεζζαιίαο (ΗΔΣΔΘ) είλαη έλα απφ ηα Ηλζηηηνχηα ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), έλαο λνκηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο θνξέαο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Κχξηα απνζηνιή ηνπ Ηλζηηηνχηνπ είλαη ε δηεμαγσγή βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο ηερλνινγηθήο έξεπλαο πνπ νδεγεί ζε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο κε βηνκεραληθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη ε ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ ηνπηθψλ, εζληθψλ θαη επξσπατθψλ βηνκεραληθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ νξγαληζκψλ. Σν ΗΔΣΔΘ: Δληζρχεη ηε βηνκεραληθή θαη επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο θαη πξνσζεί ηε δεκηνπξγία λέσλ εηαηξεηψλ, κε βάζε ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο. Καζηεξψλεη κηα ππεξεζία γηα ηε βηνκεραλία, δηεπθνιχλνληαο ηελ ζχλδεζή ηεο κε α) ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζε ηνκείο ηνπ IΔΣΔΘ θαη β) κε ηερλνβιαζηνχο ζε εμεηδηθεπκέλνπο ηερλνινγηθνχο ηνκείο. Γηεπθνιχλεη ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ζην πιαίζην ηεο λέαο γεσξγηθήο πνιηηηθήο. 40

42 Δληζρχεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ πεξηνρή, πξνζθέξνληαο δσξεάλ ππνδνκέο, θηλεηνπνηψληαο ηελ ηξέρνπζα επηζηεκνληθή δχλακε θαη ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επηζηεκφλσλ. Ο ηνκέαο αγξνηερλνινγίαο ηνπ ΗΔΣΔΘ, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ην έξγν ηνπ AGRO-START, αζρνιείηαη κε ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηηο ππεξεζίεο ζηνπο ηνκείο ηεο βηψζηκεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηεο δηαρείξηζεο αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηερλνινγία μπιείαο. Ο ηνκέαο αληηκεησπίδεη ζέκαηα φπσο ηελ έμππλε γεσξγηθή παξαγσγή ππφ ειεγρφκελα πεξηβάιινληα, ηελ νινθιεξσκέλε θαη βηνινγηθή παξαγσγή γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πδάηηλσλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ, ηηο ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ππνινγηζηψλ ζηε γεσξγία (γεσξγία αθξηβείαο), ην πεξηβαιινληηθφ απνηχπσκα γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηελ θηελνηξνθία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαηξνθήο θαη ηεο επεμίαο, ηελ ηρλειαζηκφηεηα ηξνθίκσλ θαη ηελ ηερλνινγία μπιείαο. Ο ηνκέαο αγξνηερλνινγίαο δεκηνχξγεζε ην πξψην, ζηελ Διιάδα, Αγξνηηθφ Παξαηεξεηήξην πεξηβάιινληνο γηα βξαρππξφζεζκε πξφβιεςε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θα γηα ηελ κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ξχπαλζεο ζηελ θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή. πληνλίδεη επίζεο ην πξψην ζπλεξγαηηθφ ζρήκα ζε ηερλνινγία μπιείαο. Σν ΗΔΣΔΘ ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο θαη ζπκβάιιεη ζηε κεηαθνξά θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ν αγξνηερλνινγηθφο ηνκέαο αλνίγεη ην Πεηξακαηηθφ αγξφθηεκα ππνδνκήο γηα ηνπο αγξφηεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Σν ΗΔΣΔΘ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία πξσηνβνπιίαο γηα έξγα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αγξνηνδηαηξνθηθφ ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαιίαο. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα ζε πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ επίπεδν θαη πξφζθαηα νινθιήξσζε έλα κεγάιν εζληθφ πξφγξακκα (πεξηθεξεηαθφο πφινο θαηλνηνκίαο ηεο Θεζζαιίαο) πνπ επηθεληξψζεθε ζηνλ ηνκέα ηεο αγξνδηαηξνθήο θαη αζρνιήζεθε κε ηελ πξνψζεζε ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη ηξνθίκσλ ζε ζπλεξγαηηθά ζρήκαηα, κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ παξαδνζηαθψλ βηνκεραληθψλ θιάδσλ κε δξάζεηο θαηλνηνκίαο, ελζαξξχλνληαο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα επελδχζεη ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Σν ΗΔΣΔΘ έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη κηα ηερλνινγηθή πιαηθφξκα: «Σξφθηκα Θεζζαιίαο», αθνινπζψληαο ην επηηπρεκέλν παξάδεηγκα ηεο επξσπατθήο ηερλνινγηθήο πιαηθφξκαο «Σξφθηκα γηα ηε δσή». Σα Σξφθηκα Θεζζαιίαο έρνπλ αλαπηχμεη έλα ζηξαηεγηθφ ηερλνινγηθφ ράξηε πνπ πξνζδηνξίδεη δπλεηηθέο ειιείςεηο ηερληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ εκπνδίσλ φζνλ αθνξά ην κάξθεηηλγθ ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ ζηε Θεζζαιία. Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεη ζπληζηάκελεο ελέξγεηεο γηα λα μεπεξαζηνχλ νη ειιείςεηο απηέο θαη ηα εκπφδηα θαη ζηφρνο είλαη λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ αληαιιαγή θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ θαη πέξα απφ απηφ. Σν ΗΔΣΔΘ επίζεο πξνζθέξεη επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηηο ΜκΔ ηνπ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο γηα ζέκαηα φπσο ε δηαρείξηζε ησλ εζσηεξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ν ζρεδηαζκφο θηηξίσλ θαη ε θαηαζθεπή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο, ε εθαξκνγή ησλ ΣΠΔ θαη νη απηνκαηηζκνί, ε γεσξγία θιπ. 41

43 ΡΟΛΟ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ AGRO-START Μέζα ζην έξγν AGRO-START, ην ΗΔΣΔΘ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Παθέηνπ εξγαζίαο 5 "Αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ΜκΔ ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία γηα ηελ πξνζέγγηζε θαιχηεξσλ δξφκσλ ζηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο". Απηφ ην παθέην εξγαζίαο δνθίκαζε κία απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζην πξσηφθνιιν ππεξεζίαο ππνζηήξημεο ηεο ΝΑΔ γηα ην πψο είλαη θαιχηεξν λα πξαγκαηνπνηείηαη ν δηαγλσζηηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ ΜκΔ ζηελ θηελνηξνθία θαη ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθσλ, ψζηε λα ηνπο ππνζηεξίμεη γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφζβαζε ζηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο θαη ηελ εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο (ηερλνινγηθή, δηαδηθαζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή). Γηα ην παθέην εξγαζίαο 5, ην ΗΔΣΔΘ αλέπηπμε κηα θνηλή δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη ζηα πνξίζκαηα ησλ ζεκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ ζην παθέην εξγαζίαο 3. Δπίζεο επεμεξγάζηεθε κηα ζχληνκε ελεκεξσηηθή έθζεζε γηα ην πψο λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνλ πξνηεηλφκελν δηαγλσζηηθφ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε κηα θνηλή πξνζέγγηζε πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηηο θνηλέο πξνθιήζεηο ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ηηο γεσγξαθηθέο πξνθιήζεηο. Σν ΗΔΣΔΘ επίζεο επεμεξγάζηεθε κηα θνηλή δηαγλσζηηθή θαη ζπζηαηηθή έθζεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ησλ ππφινηπσλ εηαίξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. ΠΡΟΚΛΖΔΗ Οη ΜκΔ ηνπ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο αγξνθαιιηέξγεηαο ζηελ Διιάδα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε βηψζηκε δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο ζηελ ηνπηθή, εζληθή θαη επξσπατθή αγνξά. Ζ θηελνηξνθία θαη ε παξαγσγή δελδξνθνκηθψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε δηεζλνπνίεζεο θαη δελ αμηνπνηνχλ πιήξσο ηηο επθαηξίεο ηνπο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ην λα ελζσκαηψζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηδηαίηεξα ηηο θαηλνηφκεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. ην ζεκεξηλφ επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα νξγαλψλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε αξρηηεθηνληθέο απνηειεζκαηηθνχ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο. Οη ΜκΔ έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ζπλήζσο δελ έρνπλ πξνεγκέλα εξγαιεία πξνγξακκαηηζκνχ ππνζηήξημεο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. ζνλ αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ε Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, ζχκθσλα κε κηα πξφζθαηε κειέηε, ζεσξεί ηελ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο ΜκΔ αξθεηά δχζθνιε, ηδίσο γηα εθείλεο πνπ ηδξχζεθαλ πξφζθαηα. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε: επηδφηεζε, ηξαπεδηθά δάλεηα (καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο δηάξθεηαο), επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ηδησηηθέο επελδχζεηο (είηε ζε νηθνγελεηαθφ επίπεδν ή ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ, π.ρ. επηρεηξεκαηηθφο άγγεινο) θαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην θξάηνο. Απηά ηα εξγαιεία κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ είηε ρσξηζηά ή καδί, αλάινγα κε ηνλ ηχπν, ηηο αλάγθεο θαη ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο θάζε εηαηξείαο. 42

44 ΣΗ ΤΝΓΔΔΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ; Μηα δηαδηθαζία παξαγσγήο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. Μηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζα είλαη απνδνηηθά θαη ζα εηζάγνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σν ΗΔΣΔΘ ζπλεξγάδεηαη κε πνιιέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ θαη ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί έλα δίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, ηελ αληαιιαγή νξζψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά νθέιε ζην πιαίζην ηνπ ηνκέα ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο. Σν ΗΔΣΔΘ είλαη ζε επαθή κε ηνπο θχξηνπο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, ελδηαθεξφκελνπο, δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο γεσξγηθψλ ππεξεζηψλ θαη επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ ηνκέα. Δπηπιένλ, ζπλεξγάδεηαη κε εξεπλεηηθά θέληξα απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ζε φιε ηελ Δπξψπε. Σν ΗΔΣΔΘ επίζεο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ εηαίξν γηα ηε δηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη είλαη ηθαλφ λα δεκηνπξγήζεη κηα αηκφζθαηξα αληαιιαγήο νξζψλ πξαθηηθψλ, φρη κφλν κεηαμχ ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο, αιιά θαη ζε επξχηεξν πεδίν. Σέινο, ην ΗΔΣΔΘ ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο AGROPOLIS: έλα θαηλνηφκν ζχκπιεγκα εηαηξηθψλ ζρεκάησλ πνπ αζρνινχληαη κε αγξν-ηξφθηκα ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο, ζα ππνζηεξίμεη ην έξγν θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε δηάδνζε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΜΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ πξσηνθφιισλ πηζηνπνίεζεο γηα θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ. Σα εζληθά γεληθά πξσηφθνιια (Agro 2-1 & 2-2) γηα ηελ πηζηνπνίεζε ζε ηξφθηκα παξαγσγήο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ άκεζα γηα θαιιηέξγεηεο ζεξκνθεπίνπ πςειήο ηερλνινγίαο. Πξέπεη λα είλαη εηδηθά πξνζαξκνζκέλα γηα απηέο ηηο ηερλνινγίεο. Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ηρλειαζηκφηεηαο απφ ην αγξφθηεκα ζην πηάην κε αηζζεηήξεο RFID πνπ είλαη ηθαλνί λα κεηξήζνπλ θπζηθά κεγέζε ελδηαθέξνληνο (δειαδή ζεξκνθξαζία αέξα, πγξαζία αέξα, επηηάρπλζε, ζπγθέληξσζε δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θιπ). Αλάπηπμε πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ζπκπιέγκαηνο γηα αξνηξαίεο θαιιηέξγεηεο, ε νπνία ελζσκαηψλεη ηα πξφηππα ηεο ΔΔ θαη ηνπο θαλφλεο, πιεξνθνξίεο απφ αηζζεηήξεο, on-line κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα θαη βνεζά ην ρξήζηε (γεσξγφ) ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ εηζξνψλ. 43

45 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ πκκεηνρή εηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ ζηε δεκηνπξγία ελφο θαηάιιεινπ ζρεδίνπ κάξθεηηλγθ. πκκεηνρή ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. πκκεηνρή ζε εκπνξηθέο εθζέζεηο. Γηάδνζε κέζα απφ ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο. πλεξγαζία (ζπλεξγαηηθφο ζρεκαηηζκφο): Ζ ηδέα ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ αγξνηηθψλ ΜκΔ πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα λα αθκάζνπλ νη επηρεηξήζεηο. ην εκπνξηθφ επίπεδν, νη πεξηθεξεηαθνί παξαγσγνί πξέπεη λα ππνζηεξίδνληαη ζπλεξγαηηθά. Δθπφλεζε εξεπλψλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ-ΓΗΚΣΤΧΖ Αλάπηπμε ελφο αμηφινγνπ δηθηχνπ ζε ηξία επίπεδα: ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο ππφ ηελ έλλνηα ζηξαηεγηθψλ εμαγσγψλ θαη αλαδήηεζε επθαηξηψλ γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία κε ζρεηηθνχο επαγγεικαηίεο. Πνιινί επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ αμία ζηελ εμαγσγή ηξνθίκσλ, δεκηνπξγψληαο έλα κέξνο φπνπ νη εκπεηξνγλψκνλεο κπνξνχλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία εμαγσγήο. Οηθνδφκεζε ζρέζεσλ κε ηνπο βαζηθά ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ζηε μέλε αγνξά. ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΔΗ ΜΜΔ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ Ζ/ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Αλάιπζε ηεο αγνξάο Πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο Πξνψζεζε - κάξθεηηλγθ Απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ Καηλνηνκία Παξαδείγκαηα νξγαληζκψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ΜκΔ ζηε Διιάδα : ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Θεζζαιίαο θαη Κεληξηθήο Διιάδαο (AITG) Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο- Μαγλεζίαο Δπξσπατθό δίθηπν Δπηρεηξήζεσλ - Διιάδα Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο- Σξίθαια Δπηκειεηήξην Δκπνξίνπ θαη Βηνκεραλίαο- Καξδίηζα Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία Λάξηζαο Αλαπηπμηαθή Δηαηξεία ηνπ Πειίνπ- Μαγλεζίαο Αλαπηπμηαθή Σξηθάισλ Αλαπηπμηαθή Καξδίηζαο 44

46 ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ Γηεζλήο Δηαηξεία ηεο Δπηζηήκεο ησλ Οπσξνθεπεπηηθψλ Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ Δηδηθή νκάδα δψσλ Agrolook Γηεζλέο πεξηνδηθφ θπηηθήο παξαγσγήο Πεξηνδηθφ Φάξκα Πεξηνδηθφ: Biosystems Engineering, Elsevier Πεξηνδηθφl: Computers and Electronics in Agriculture, Elsevier Chronica Horticultural Έξεπλα γηα ηα πιενλεθηήκαηα ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ FP7 Programme: (http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/capacities;efp7_session_id=n7qjsvtsl tcdqfnylhl1mtnfg3gh8kptblpnthzxmtnyj9qtnb18! ?callidentifier=fp7-sme- 2013#wlp_call_FP7 "πλεξγαζία", Δζληθφ Πξφγξακκα Πιαίζην (www.gsrt.gr) JEREMIE (Κνηλνί επξσπατθνί πφξνη γηα ηηο κηθξνεπηρεηξήζεηο θαη ηηο κεζαίεο επηρεηξήζεηο) επηηξέπεη ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ γηα ηε ζηήξημε ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. ε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ, νη πάξνρνη κηθξνπηζηψζεσλ επσθεινχληαη απφ ηηο εγγπήζεηο, ηα δάλεηα θαη ηα ίδηα θεθάιαηα. (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm) JASMINE (Κνηλή δξάζε γηα ηε ζηήξημε ησλ ηδξπκάησλ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Δπξψπε) βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξφρσλ κηθξνπηζηψζεσλ θαη ηνπο βνεζά λα θαηαζηνχλ βηψζηκνη ζηελ πηζησηηθή αγνξά. (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm) JASMINE (Κνηλή δξάζε γηα ηε ζηήξημε ησλ ηδξπκάησλ κηθξνρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Δπξψπε) βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ παξφρσλ κηθξνπηζηψζεσλ θαη ηνπο βνεζά λα θαηαζηνχλ βηψζηκνη θαη αεηθφξνη ιεηηνπξγνί ζηελ πηζησηηθή αγνξά. (http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jasmine_en.cfm) COSME είλαη ην πξφγξακκα ηεο ΔΔ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) πνπ ηξέρεη ηελ ρξνληθή πεξίνδν κε πξνγξακκαηηζκέλν πξνυπνινγηζκφ χςνπο 2,3 δηο. (http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm) 45

47 Σι είναι καινοτομία;.ζηα νπσξνθεπεπηηθά. Βαζηθέο πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ είλαη: ε εδαθνπξνζηαζία, ε άξδεπζε θαη ν παξαζηηνινγηθόο έιεγρνο ησλ αζζελεηώλ. Ζ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ε δπλαηφηεηα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ρψκαηνο λα ιεηηνπξγεί εληφο νξίσλ ηνπ θπζηθνχ ή δηαρεηξηδφκελνπ νηθνζπζηήκαηνο, λα ζηεξίδεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θπηψλ θαη δψσλ, λα δηαηεξήζεη ή λα εληζρχεη ην λεξφ θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη λα ππνζηεξίδεη ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ θαηνίθεζε. Καηλνηφκεο ιχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο: Υακειή επίγεηα πίεζε ειαζηηθψλ Διεγρφκελε θπθινθνξία γεσξγίαο (CTF) θαη δηαδξνκή ζρεδηαζκνχ Δμαηξεηηθά ειαθξηά κεραλήκαηα, κηθξνφξγσκα, ζρέδην κεδεληθήο δχλακεο. Οη ειιείςεηο λεξνχ ζηα θπηά ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο κεγαιχηεξνπο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ κέγηζηε αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Καηλνηόκεο ιύζεηο γηα άξδεπζε: - Λχζεηο Μηθξν-άξδεπζεο (ζηάγδελ άξδξεπζε) - Ζ Αεξν-άξδεπζε είλαη έλα ζχζηεκα χδξεπζεο πνπ επηλνήζεθε γηα λα επσθειεζνχλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκπχθλσζεο θαη λα παξάγεηαη λεξφ απφ ηνλ αέξα. - Σερλνινγία κεκβξάλεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ: κία θαηλνηφκα ηερλνινγία δηαηήξεζεο ηνπ λεξνχ πνπ κεηψλεη δξακαηηθά ηηο απαηηήζεηο άξδεπζεο κε ηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 50% ηνπ λεξνχ ζηε δψλε ξίδαο ησλ θπηψλ Καηλνηόκεο ιύζεηο γηα ηνλ έιεγρν παξαζίησλ θαη αζζελεηώλ Ζ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, θαζψο θαη ε απμαλφκελε δήηεζε ηξνθίκσλ καο ππνρξεψλνπλ λα αζρνιεζνχκε φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ηελ εληαηηθή θηελνηξνθία. Ωζηφζν, εθηηκάηαη φηη έλα εληππσζηαθφ 40 ηνηο εθαηφ φισλ ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ ηλψλ ράλεηαη ζην πεδίν ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο. (Πεγή: Παλεπηζηήκην ηνπ ανπζάκπηνλ) Οη πξνθιήζεηο κίαο ΜκΔ ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν παξαζίησλ θαη αζζελεηψλ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εκπνξία θαηλνηφκσλ θαη βηψζηκσλ ιχζεσλ, κε ζπρλά πεξηνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ θαη πφξνπο θαη ελάληηα ζε ζεκαληηθφ αληαγσληζκφ. Βηψζηκνο έιεγρνο: θπζηθέο απσζεηηθέο νπζίεο φπσο μχιν θαπλνχ θαη νιφθιεξν θάζκα αηζέξησλ ειαίσλ (δέληξν ηζαγηνχ, αξζεληθή κπξηηά, neem, επθάιππηνο θιπ). Βηνηερλνινγία ζην πιαίζην ησλ βηψζηκσλ γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Καηλνηφκν ειεθηξνζηαηηθφ θεξί ηερλνινγίαο ζσκαηηδίσλ κέζσ αληηγξαθήο ηνπ κεραληζκνχ παγίδεπζεο. Οη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο πεξηιακβάλνπλ ξνκπνηηθή, φπνπ πνιιέο κηθξέο επθπείο κεραλέο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ κεγάια επαλδξσκέλα ηξαθηέξ γηα λα απμεζεί ην πνζνζηφ εξγαζίαο. Ο ζηφρνο ηνπ κειινληηθνχ αγξνθηήκαηνο είλαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθή θαιιηέξγεηα κε ειαθξηά κεραλήκαηα, γεσξγία αθξηβείαο θαη ξνκπνηηθή. 46

48 5.5. Περιφερειακό Ομοςπονδύα Αγροτών τησ Απουλύασ, Ιταλύα Ζ Confagricoltura Puglia είλαη έλα κε θεξδνζθνπηθφ ζσκαηείν πνπ εθπξνζσπεί Πεξηθεξεηαθέο Οξγαλψζεηο θαζψο θαη εηαίξνπο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη άιινπο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Δπίζεο, δηάθνξεο νξγαλψζεηο αλήθνπλ ζηελ Confagricoltura Puglia. Μνηξάδνληαη θαζνδήγεζε θαη ζθνπνχο θαη επίζεο δηαρεηξίδνληαη ηα εηδηθά πξνβιήκαηα ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ ηεο Απνπιίαο. Ζ Confagricoltura Puglia πξνσζεί θαη ζπληνλίδεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ εληζρχνπλ θαη βνεζνχλ ηηο επαξρηαθέο ελψζεηο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζεζκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ άιισλ νξγάλσλ πνπ αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Μειεηά επίζεο ηα πξνβιήκαηα ηεο γεσξγίαο, παξέρεη ππεξεζίεο θαη εθηειεί φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ άπηνληαη πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο. 47

49 ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO-START Ζ Confagricoltura Puglia, σο εθθξαζηήο ησλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη έλαο απνηειεζκαηηθφο ζπλεξγάηεο γηα ηα δεηήκαηα θαη ηηο πεξηπηψζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ζρεηηθνχο ηνκείο. Ζ πεξίθεκε θαη καθξφρξνλε εκπεηξία ηεο Confagricoltura ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζηελ Ηηαιία έρεη πξνζθέξεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή ηνπ πινπνίεζε θαη ηελ ζπλεπή ρξήζε ησλ αληίζηνηρσλ εξγαιείσλ. ΠΡΟΚΛΖΔΗ «Οη ΜκΔ ζηνπο ηνκείο απηνχο έρνπλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο, ζε ζχγθξηζε κε απηέο ζε άιινπο ηνκείο, νη νπνίεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ απμεκέλε δπζθνιία ηεο πξφζβαζήο ηνπο ζηελ πίζησζε, θαη ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο δπζπηζηίαο εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Δπηπιένλ, ππάξρεη ιηγφηεξε πξνζνρή απφ ηηο πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, θαζψο θαη ππεξβνιηθή γξαθεηνθξαηία, πνπ απνηειείηαη απφ ακέηξεηεο ππνρξεψζεηο θαη δηαηάμεηο». ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ «Ζ θαηλνηνκία ζπλεπάγεηαη κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία πνπ είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο, κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ηερλνινγηψλ πνπ δηεπθνιχλνπλ κηα απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πην βηψζηκε ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, αιιά επίζεο λα παξέρεη λέα πξντφληα γηα λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα ηηο πξνθιήζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, κέζσ λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Κάπνηνο κπνξεί λα αλαθέξεη γηα παξάδεηγκα: θεπεπηηθά πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ππφ θάιπςε κε ζπζηήκαηα κεραλνξγαλσκέλεο δηαρείξηζεο ηα θξεζθνθνκκέλα πξντφληα, πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή, κεραλνπνηεκέλα γεσξγηθά ζπζηήκαηα (απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζίηηζεο, άξκεγκα, θιπ.), πην νηθνινγηθή θαη πνηνηηθφηεξε παξαγσγή, ελζσκάησζε ησλ παξαγσγηθψλ αιπζίδσλ, θαη νχησ θαζεμήο». 48

50 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΗ ΜΜΔ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ Δθπαίδεπζε ζε ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επελδύζεσλ ζηηο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο: Ζ Confagricoltura Puglia νξγάλσζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην πνπ εγθξίζεθε θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ For.Agri θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Enapra, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπαίδεπζεο ηεο Confagricoltura γηα κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, ηηο επαξρηαθέο ελψζεηο θαη γηα ηα αγξνθηήκαηα πνπ επελδχνπλ ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ ζεηξά καζεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 ζε δχν ζπλεδξίεο ζην Μπάξη θαη ζην Μπξίληεδη. Οη ζπκκεηέρνληεο απέθηεζαλ πεξηζζφηεξα πξνζφληα φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ζπκβνπιψλ θαη ζπλδξνκήο ζε αγξνθηήκαηα, γεληθφηεξα ζηηο ΜκΔ, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηα αηηήκαηα γηα ρξεκαηνδφηεζε γηα επελδχζεηο ζε ελαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο. Σερληθέο πιεξνθνξίεο ππεξεζηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο: Ζ Anga Puglia, ε πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε λέσλ αγξνηψλ Confagricoltura Puglia, εμαζθαιίδεη ηερληθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε Γεσπνληθή δηαρείξηζε ησλ ηππηθψλ θαιιηεξγεηψλ ζηελ Απνπιία. ην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ηεο πξνο ηνπο λένπο ζπλεξγάηεο γεσξγνχο θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ΜκΔ, απηή ε ππεξεζία είλαη ελεξγή εδψ θαη πεξίπνπ 7 ρξφληα. Ζ Confagricoltura Puglia ζεζπίδεη θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηνλ θφζκν ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο έξεπλαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηαθνξά ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ γηα ηηο θάξκεο- κέιε ζηε Γεσπνληθή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ παξαγσγψλ. Δηδηθφηεξα, παξέρεη κηα ππεξεζία ελεκέξσζεο γηα ηηο πην θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα άξδεπζε, ιίπαλζε, δηαρείξηζε επηβιαβψλ νξγαληζκψλ, θιάδεκα, ζπγθνκηδή, θιπ. Τπεξεζίεο βνήζεηαο γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθήο βηνκάδαο από δεζκεπκέλεο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ παξαγσγή βηναεξίνπ: ζην πιαίζην ησλ ππεξεζηψλ ζηνπο ζπλεξγαδφκελνπο γεσξγνχο ηεο, ε Confagricoltura Puglia εμαζθαιίδεη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηερληθνχ ζπκβνχινπ γηα ηελ παξαγσγή γεσξγηθήο βηνκάδαο γηα παξαγσγή βηναεξίνπ. Απηή ε ππεξεζία είλαη ελεξγή εδψ θαη πεξίπνπ 3 ρξφληα. Ζ Confagricoltura παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ζπλδξάκεη ζηηο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ παξαγσγή ηεο γεσξγηθήο βηνκάδαο γηα παξαγσγή βηναεξίνπ απφ δεζκεπκέλεο θαιιηέξγεηεο. Ο νξγαληζκφο είλαη ζε επαθή κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη εηαηξείεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο θαη απνδνηηθφηεξεο ιχζεο γηα ηηο ζρεηηθέο γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ εθ λένπ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζίεο απηέο. Ζ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ θπκαίλεηαη απφ ηελ ζχληαμε ησλ ζπκβάζεσλ θαιιηέξγεηαο κε εηαηξείεο ηδηνθηήηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ, έσο ηελ ηερληθή ππνζηήξημε "ζην πεδίν" γηα ηελ παξαγσγή βηνκάδαο κε θαηάιιεια ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ππεξεζία παξέρεη ζπλερή έιεγρν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέζσ δχν εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ βνεζνχζαλ επίζεο θαη ζηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβνιαίσλ θαιιηέξγεηαο. 49

51 ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Ζ Confagricoltura Puglia είλαη κέξνο ελφο δηθηχνπ εηαίξσλ πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηνπηθνχο θνξείο, εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά ηλζηηηνχηα, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο θαη πεξηθεξεηαθά ζπλδηθάηα. Ζ Confagricoltura Puglia βξίζθεηαη επίζεο ζε επαθή κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, παλεπηζηήκηα θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο νκνζπνλδίεο. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ: Οη πιεξνθνξίεο πξνέξρνληαη απφ δηάθνξεο πεγέο: απφ ηελ Confagricoltura (εζληθφο Οξγαληζκφο) κέζα απφ ζπλαληήζεηο, ελεκεξσηηθά δειηία θαη ελεκεξψζεηο, ή κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ νξγαληζκνχ (http://www.confagricoltura.it/), πεξηθεξεηαθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ππεξεζηαθψλ πξάμεσλ ή κέζσ δηθηπαθψλ ηφπσλ (http://svilupporurale.regione.puglia.it/; ; ). Δπξσπατθά θαη εζληθά ζεζκηθά φξγαλα κέζσ ππεξεζηαθψλ πξάμεσλ ή αληίζηνηρσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ (http://europa.eu/; ; ; ; ; ; ). Πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηκειεηήξηα (http://www.abi.it/; ). Δεξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα, κέζσ δεκνζηεχζεσλ ή αληίζηνηρεο ηζηνζειίδεο (http://www.inea.it/; ; ). Μέζα ελεκέξσζεο ηνπ ηνκέα ή/θαη ησλ αληίζηνηρσλ δηθηπαθψλ ηφπσλ (http://www.agrisole.it/; ; ; ; θιπ.). ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Δλεξγνπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ ζπλάζξνηζεο κεηαμχ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα αλαθνξάο θαη πξσηνβνπιίεο γηα δηεζλνπνίεζε (ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο, επηρεηξεκαηηθέο απνζηνιέο θαη ζπλεδξηάζεηο ζην εμσηεξηθφ, αλάπηπμε εκπνξηθψλ δηθηχσλ, ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ), ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο κε ηελ πεξηνρή θαη δεκηνπξγία νινθιεξσκέλσλ παθέησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ επίζεο άιινπο ηνκείο φπσο απηνχο ηεο γαζηξνλνκίαο θαη ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Δζηίαζε ζηελ θαηλνηνκία πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ, παξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ, αλαγλψξηζε πειαηψλ ζηφρνπ, ηνπνζέηεζε ζηελ θνξπθή ηεο αγνξάο (ιφγσ ζέζεο ή/θαη πνηφηεηαο), παξαγσγή πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εδαθηθή θαη πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. 50

52 ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΔΗ ΜΜΔ ΠΟΤ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ Ή/ΚΑΗ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Καηλνηνκία πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. Πνηφηεηα παξαγσγήο Αλάπηπμε εκπνξηθψλ δηθηχσλ θαη δηεζλνπνίεζε, πλάζξνηζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ Γηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη ελίζρπζε ηεο ζρέζεο ηνπο κε ηελ πεξηνρή θαη ην πεξηβάιινλ. Παξαδείγκαηα νξγαληζκψλ ππνζηήξημεο ΜκΔ ζηελ Ηηαιία: MinisterodellePoliticheAgricoleAlimentari e Forestali (Ministry of Agriculture, Food and Forestry) Giuseppe Blasi (Director of Department of European and International Policy and Rural Development) Sede: Via XX Settembre, Roma Telefono: Fax: AssociazioneBancariaItaliana (ABI) (Italian Banking Association) Piazza del Gesù, Roma Tel Fax Regione Puglia Area Politiche per lo SviluppoRurale (Puglia Region - Policies for Rural Development Area) (SEE area) Papa Pagliardini Gabriele (Direttore) Lungomare Nazario Sauro, 45/ Bari Telefono: Fax: MinisterodelloSviluppoEconomico (Ministry of Economic Development) Giuseppe Tripoli (Director of the Department for Enterprise and Internationalisation) Via Molise, Roma Tel / 2158 Fax Unioncamere Camere di Commerciod Italia (Italian Chambers of Commerce) Piazza Sallustio, Roma Tel.: Fax: (certified mail) Regione Puglia Area Politiche per lo SviluppoEconomico, illavoro e l Innovazione (Puglia Region - Policies for Economic Development, Labor and Innovation Area) (SEE area) Antonella Bisceglia (Direttore) Lungomare Nazario Sauro, 33 - Bari Tel.: Fax: Camera di Commercio di Bari (Chamber of Commerce of Bari) (SEE Area) ΔΓΡΑ: C.so Cavour Μπάξη λ Σει (Centralino) Φαμ (επηθπξσκέλν mail) 51

53 Τι είναι καινοτομία;... ζηελ θηελνηξνθία Οη θηελνηξφθνη αληηκεησπίδνπλ αξθεηέο πξνθιήζεηο. Καζψο φιν θαη πην ηζρπξέο ηερλνινγίεο είλαη ζηε δηάζεζή ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή, ε θνηλσλία αλεζπρεί γηα ηνλ αληίθηππν ησλ εθαξκνδφκελσλ πξαθηηθψλ εθηξνθήο θαη ηηο ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο νη λέεο ηερλνινγίεο εθαξκφδνληαη. Μηα άιιε πξφθιεζε είλαη ν αληαγσληζκφο ζε κηα παγθφζκηα αγνξά. Σα θξηηήξηα αεηθνξίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ Δπξψπε είλαη: ε νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα ηεο δσηθήο παξαγσγήο νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ε πνηφηεηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αζθάιεηαο) ησλ δσηθψλ πξντφλησλ ε θαιή κεηαρείξηζε ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ. Ωο αεηθνξία ζηελ εθηξνθή θαη αλαπαξαγσγή ησλ δψσλ λνείηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε εθηξνθή θαη ε αλαπαξαγσγή ησλ δψσλ, φπσο ηηο δηαρεηξίδνληαη νη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, ζπκβάιινπλ ζηελ ζπληήξεζε θαη ηελ θαιή θξνληίδα ησλ γελεηηθψλ πφξσλ ησλ αγξνηηθψλ δψσλ γηα ηηο κειινληηθέο γεληέο. 52

54 5.6. Ομοςπονδύα Αγροτών τησ Πρώην Γιουγκοςλαβικόσ Δημοκρατύασ τησ Μακεδονύασ, ΠΓΔΜ ηφρνο ηεο Οκνζπνλδίαο Αγξνηώλ ηεο ΠΓΓΜ (FFRM) είλαη λα πξνσζήζεη θαη λα πξνζηαηεχζεη ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά ζπκθέξνληα ησλ αγξνηψλ θαη ησλ ελψζεσλ αγξνηψλ. Οη ζηφρνη ηεο FFRM είλαη: ε πξνψζεζε θαη εθπξνζψπεζε ησλ κειψλ ηεο, ε παξνρή ελφο ζεκείνπ εζηίαζεο γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κε ηνπο αγξφηεο θαη ε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε ελφο θφξνπκ γηα αγξφηεο θαη νκάδεο παξαγσγψλ θαη ελψζεσλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, δηαξζξσηηθά θαη ζηξαηεγηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηεο ΠΓΓΜ. Οη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ, αιιά δελ πεξηνξίδνληαη κφλν: ζηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ γηα κέιε θαη κε κέιε, ζηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, εθπαίδεπζεο, εθζέζεσλ θαη παξνπζηάζεσλ βίληεν, ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξσηνβνπιηψλ κε αξκφδηεο αξρέο θαη ηλζηηηνχηα. Δπίζεο, πεξηιακβάλνπλ, ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ αγξνηψλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο εγρψξηεο θαη μέλεο νξγαλψζεηο, ηε ζχζηαζε νκάδσλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζε ηνκείο ηερλνινγίαο, νηθνλνκίαο, λνκηθψλ θαη εκπνξίαο ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΠΓΓΜ, ηελ εγγξαθή λέσλ κειψλ θαη δεκνζηεχζεσλ. 53

55 ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO - START Ζ FFRM εθπφλεζε ην ζρέδην επηθνηλσλίαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο πηπρέο: ηνπο ζηφρνπο, ηηο νκάδεο-ζηφρνπο, ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ νκάδσλ-ζηφρσλ, ηε δηακφξθσζε ησλ κελπκάησλ ηνπ έξγνπ αλάινγα κε ηηο νκάδεο-ζηφρνπο, ηα εξγαιεία επηθνηλσλίαο, ηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή επηθνηλσλία, ην ρξνλνδηάγξακκα, ηηο κεζφδνπο θαη ηνπο δείθηεο αμηνιφγεζεο, εξγαιεία γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ θαη ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο αμηνιφγεζεο. Ζ FFRM έρεη εθπνλήζεη ηελ εηαηξηθή εηθφλα ηνπ έξγνπ έρνληαο ιάβεη ππφςε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο απφ ην Πξφγξακκα ΝΑ Δπξψπεο θαη φιo ηo πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ην έξγν θαη ην θπιιάδην ηνπ έξγνπ. Ζ FFRM νξγάλσζε επίζεο ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, αλέιαβε ηελ πξνψζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ αχμεζε ηεο πξνβνιήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. Δπηπιένλ, επφπηεπε ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο θαη παξείρε βνήζεηα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ Πξφγξακκα ΝΑ Δπξψπεο κέζσ ηεο δηεχζπλζεο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Σα ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο έρνπλ σο ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο αιιαγήο θαη ηεο πξνζαξκνγήο. Ο ξφινο ηεο γεσξγίαο αιιάδεη κε ηηο θνηλσληθέο πξνζδνθίεο θαη ε απμαλφκελε αλαγλψξηζε ηνπ πνιχ-ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηεο γεσξγίαο θαη ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα λα παξέρεηαη ζηνπο αγξφηεο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο ππαίζξνπ ε ζηήξημε πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζρεηηθέο πξνζαξκνγέο. Οη θνξείο πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αγνξά, φπσο νη αγξφηεο, έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαπηχζζνπλ θαηλνηνκίεο αλάινγα κε ηε δήηεζε. Μηα βαζηθή πξφθιεζε γηα ηα ζπζηήκαηα γεσξγηθήο γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ βειηηψζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο κεηαπνίεζεο, ηεο εκπνξίαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο επίηεπμεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηε γεσξγία, θαζψο θαη ε εμεξεχλεζε λέσλ επθαηξηψλ ζε λέεο αγξνηηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ππεξεζίεο. ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Ζ FFRM ππνζηεξίδεη ηελ ηδέα γηα ηελ επαλελεξγνπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ Βαιθαληθψλ Αγξνηηθψλ πιιφγσλ (BAAN), πνπ είρε δξνκνινγεζεί απφ έλαλ αιβαληθφ νξγαληζκφ. Οη ζπλαληήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην 2011,2012 θαη 2013, είραλ σο ζηφρν λα δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη ηα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ BAAN γηα ηε κειινληηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ. Δθπξφζσπνη απφ ηελ ΠΓΓΜ ζπκκεηείραλ ζε ζπλεδξίαζε ζην Κνζζπθνπέδην θαη ηελ Αιβαλία ζε κηα πξσηνβνπιία γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Γηθηχνπ Βαιθαληθψλ Γεσξγηθψλ πιιφγσλ (Balkan Network Association). Οη ζπκκεηέρνληεο ζπκθψλεζαλ λα ζπλερίζνπλ ηε ζπλεξγαζία κε ηελ επηζεκνπνίεζε ηνπ Γηθηχνπ Βαιθαληθψλ Γεσξγηθψλ πιιφγσλ, αιιά ζα ππάξμνπλ εηδηθά 54

56 θξηηήξηα γηα ηελ έληαμε ζε απηφ ην δηθηχνπ. Ζ FFRM έρεη αλαιάβεη εγεηηθή ζέζε ζηελ επηζεκνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Δ ΜΜΔ ΣΖ ΠΡΧΖΝ ΓΗΟΤΓΚΟΛΑΒΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ζ πεξίπησζε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ζηελ BSC Bitola απεηθνλίδεη ηελ πνξεία αλάπηπμεο βηνκεραληθήο ηερλνινγίαο: κηαο κεραλήο μήξαλζεο γηα καληηάξηα ή άιια λσπά επνρηαθά πξντφληα δηαηξνθήο. Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη νη πηζαλφηεηεο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο ηεο, ε εηαηξεία απεπζχλζεθε ζηε BSC Bitola κε ην αίηεκα ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηε γξακκή παξαγσγήο ησλ απνμεξακέλσλ καληηαξηψλ. Αληί λα επηιέμνπλ κηα εηζαγφκελε θαη πξνζαξκνζκέλε ηερλνινγία, κε ηε ζπκβνπιή ηεο BSC, ε εηαηξεία απνδέρζεθε ηελ αλάπηπμε κηαο εγρψξηαο ηερλνινγίαο θαη ηε κεηαθνξά ηεο απεπζείαο απφ ηελ ηνπηθή ρνιή Σερληθψλ Δπηζηεκψλ, ε νπνία εθηηκήζεθε σο πην θαηάιιειε θαη πξνζηηή επηινγή. Σξία βαζηθά κέξε ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεξγαζία: ε εηαηξεία δέθηεο ηεο ηερλνινγίαο, ε ζρνιή σο δεκηνπξγφο θαη ν ππεξγνιάβνο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ηερλνινγίαο. Ο θχξηνο ζπληνληζηήο είλαη ε Κνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ σο δηακεζνιαβεηήο θαη έλαο παξάγνληαο γηα ηε κεηαθνξά. Ζ νκάδα απνηεινχληαλ απφ θαζεγεηέο θαη θνηηεηέο ηεο ζρνιήο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ μεξαληήξηνπ, θαη είρε αλαπηχμεη έλα ζρέδην θαη ην πξσηφηππν ηνπ μεξαληήξηνπ, κε βάζε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Ζ εηαηξεία επηζπκνχζε λα ιάβεη κηα πξνζαξκνζκέλε ζπζθεπή, ε νπνία δελ ήηαλ άκεζα δηαζέζηκε ζηελ αγνξά θαη σο πξναπαηηνχκελν ήηαλ λα ελζσκαηψζεη θαηλνηφκεο θαη πξάζηλεο ηερλνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Πξνζηέζεθε έλα πξσηνπνξηαθφ ζηνηρείν γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζπζθεπήο, ε νπνία ζα επέηξεπε ηελ ηαπηφρξνλε ρξήζε δηαθφξσλ πεγψλ ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε (μπιεία, ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ειεθηξηθή ελέξγεηα). Ζ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ήηαλ επίζεο δπλαηή, φπσο ε ρξήζε βηνκάδαο πξνεξρφκελεο απφ πξηνλίδηα μχινπ, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θαιχςεη ην 100% ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο γηα ηελ μήξαλζε, θαζψο θαη ε ειηαθή ελέξγεηα, ε νπνία αμηνπνηνχκελε ζηε ιεηηνπξγηθή δηαδηθαζία κπνξεί λα επηθέξεη κέρξη θαη 60-70% εμνηθνλφκεζε, αλάινγα κε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ζε κηα δεδνκέλε πεξίνδν εθκεηάιιεπζεο. Οη ζρεδηαζηέο ηεο κεραλήο έρνπλ πξνζθέξεη κηα θαηλνηφκν ιχζε φρη κφλν, επηηξέπνληαο ηελ επειημία φζνλ αθνξά ζηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ζεξκφηεηαο γηα ηε δηαδηθαζία μήξαλζεο, αιιά έρνληαο επίζεο θαηαθέξεη λα παξάγνπλ έλα θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθφ εμνπιηζκφ. Δπηπιένλ, ην μεξαληήξην καληηαξηψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο ηξίηε πεγή ελέξγεηαο. Ζ εηαηξεία ζπκκεηείρε ζηελ επηινγή, ηελ αλάπηπμε θαη πξνζαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο απφ ηελ αξρή θαη είρε ζηεξηρζεί νηθνλνκηθά κε 60 % επηρνξήγεζε απφ ην ηκήκα κεηαθνξάο ηερλνινγίαο ηνπ έξγνπ. Σν μεξαληήξην ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ έλσζε πεξηζζφηεξσλ απφ 10 εηαηξεηψλ γεσξγίαο θαη παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζην Πξίιεπ. ε απηφ ην έξγν, ε Κνηηίδα έρεη θέξεη ζε επαθή άηνκα θαη νξγαληζκνχο απφ νιφθιεξε ηελ νηθνλνκηθή αιπζίδα: ηηο επηρεηξήζεηο σο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα (επηζηήκνλεο θαη εξεπλεηέο) ζε ξφιν αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη άιιεο ΜκΔ σο παξαγσγνχο ηεο ηερλνινγία πνπ αλαηέζεθε, ελψ ε BSC παξαθνινπζνχζε θαη ζπληφληδε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Ζ φιε δηαδηθαζία ηεο ηερλνινγηθήο ππνζηήξημεο ήηαλ επζπγξακκηζκέλε κε ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Κνηηίδαο Δπηρεηξήζεσλ θαη έγηλε αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ππνζηήξημε. Ζ κεηαθνξά πξννξίδνληαλ θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ αχμεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ δπλαηνηήησλ ησλ κειψλ ηεο Κνηηίδαο, κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο έιιεηςεο δπλαηνηήησλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζην πιαίζην ησλ επηρεηξήζεσλ. Οξαηή βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηα θεξδψλ ησλ εηαηξηψλ αλακέλεηαη εληφο ησλ επφκελσλ δψδεθα κελψλ θαη πξαγκαηηθά αξηζκεηηθά ζηνηρεία ζα πξνζηεζνχλ επηπιένλ. 55

57 ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ MAΡΚΔΣΗΝΓΚ Σα κέιε ηνπ FFRM, πξαγκαηνπνηψληαο επηζθέςεηο ζηηο γεσξγηθέο εθζέζεηο ηεο πεξηνρήο (Βνπιγαξία, Διιάδα, εξβία, Σνπξθία, Πξνχζα, Άδαλα, Κσλζηαληηλνχπνιε) πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ην FFRM, απνθάλζεθαλ φηη απηέο απνηεινχλ κηα πνιχ ρξήζηκε ππεξεζία. Καηά ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πάλσ απφ αγξφηεο ηεο ΠΓΓΜ (κεκνλσκέλα άηνκα θαη κέιε ζπιιφγσλ) παξαθνινχζεζαλ ηηο πην δηάζεκεο γεσξγηθέο εθζέζεηο ηεο πεξηνρήο. Οη επηζθέςεηο ζηηο γεσξγηθέο εθζέζεηο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο αγξφηεο λα κάζνπλ γηα φιεο ηηο λέεο θαη πξνεγκέλεο γεσξγηθέο ηερληθέο θαη ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο ηππνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εζφδσλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Οη πην απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηεζλνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζηελ ΠΓΓΜ είλαη νη εμήο: Ζ εμαγσγή ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε θέληξα δηαλνκήο γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη κεηαπνηεκέλσλ βηνκεραληθψλ ηξνθίκσλ». ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΜΜΔ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ - Δθαξκνγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ - Δθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ ηεο ΔΔ - Παξαγσγή κέζσ ππνγεγξακκέλσλ ζπκβάζεσλ - Απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα: o Τγηεηλά θαη αζθαιή ηξφθηκα o Παξαδνζηαθά ηξφθηκα - Απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε 56

58 Παξαδείγκαηα νξγαληζκψλ ππνζηήξημεο ΜκΔ ζηελ ΠΓΓΜ: Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο ηήξημεο ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Οδφο: "TretaMakedonskaBrigada" 20 Κηίξην MakedonijaTabak, blok C 1000 θφπηα, ΠΓΓΜ Σει./Φαμ: 389 (0) / +389 (0) Δζληθή Τπεξεζία (NEA) Web: Mail: Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην ΠΓΓΜ (MCC) Γηεχζπλζε: Οδφο Praska No. 23, 1000 θφπηα Σει./Φαμ: Ηζηφηνπνο: Πξνώζεζε ηεο δηθηύσζεο ησλ ΜκΔ θαη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο Ζ αμηνπνίεζε παλεπηζηεκηαθψλ πφξσλ επηηξέπεη ζηηο ΜκΔ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηαθνξεηηθά κε απνθηεζείζα γλψζε, πνπ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ ηνκέα ηνπο. Απηφ ελζαξξχλεη ηελ αθνκνίσζε ηεο αθαδεκατθήο γλψζεο απφ ηηο ΜκΔ θαη δίλεη πξαθηηθά έκθαζε ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα. Οη ΜκΔ κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ ζπκπξάμεσλ ζπλεξγαζίαο κε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Ζ ζπλεξγαζία είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζην πιαίζην ησλ ΜκΔ. Οη ΜκΔ κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο γηα ζπκκεηνρή ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ απηή ηελ ηθαλφηεηα κέζσ ηεο αληαιιαγήο γλψζεσλ ζε ζπλεξγαζία. Ση είλαη έλα Αγξν-δηαηξνθηθό ζύκπιεγκα (cluster) Μηα νκάδα αγξνηψλ ή/θαη ζπλαθψλ γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ, ηδησηψλ, νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ πνπ εξγάδνληαη καδί πάλσ ζε θνηλά ζπκθέξνληα γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ, ν νπνίνο γίλεηαη αληηιεπηφο κε δηηηφ ηξφπν: σο πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθή δπλακηθή θαη σο πνιηηηθή έλλνηα. 57

59 5.7. Ευρωπαώκό Περιφερειακό Πλαύςιο υνεργαςύασ, Ελλϊδα Ο ξφινο ηνπ ΔΠΠ είλαη λα δξα σο έλαο νπδέηεξνο ζπληνληζηηθφο θνξέαο, πνπ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ πιαηθνξκψλ φπνπ νη δεκφζηεο νξγαλψζεηο, επηρεηξεκαηηθέο θνηλφηεηεο αθαδεκατθέο νξγαλψζεηο θαη πνιίηεο κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζηξαηεγηθά ζε κηα πξνζπάζεηα λα ηνλψζνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε κηα εθ βάζξσλ Δπξσπατθή Οινθιήξσζε. Οη ζηφρνη ηνπ ΔΠΠ είλαη ε ελαξκφληζε κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Πεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο ηεο ΔΔ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν νξγαληζκφο έρεη σο ζηφρν: - Σελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηελ ΔΔ θαη παγθφζκηα (ηνπηθά παξαγσγηθά ζπζηήκαηα, βηνκεραληθέο πεξηνρέο, πφινη θαηλνηνκίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνκείο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπηθά πνιηηηζηηθά ζπζηήκαηα). - Σνλ έιεγρν ησλ επηπηψζεσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζην πεξηβάιινλ, ηελ αμηνπνίεζε ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξφιεςε ησλ θηλδχλσλ (γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ελίζρπζε επαίζζεησλ εδαθηθψλ πφξσλ, ηελ πξφιεςε ζαιάζζησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ζηε ζάιαζζα). - Σε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο βηψζηκεο εδαθηθήο πξνζβαζηκφηεηαο (πξνζαξκνγή ζηε ρξήζε πιηθψλ ή άπισλ δηθηχσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο). - Σελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο (πξνψζεζε ηεο δηαθξαηηθήο νινθιήξσζεο ησλ πεξηνρψλ αλάπηπμεο). 58

60 - Σελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσλίαο. ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO - START Ο θχξηνο ξφινο ηνπ ΔΠΠ ζην έξγν Agro-start κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζηα εμήο: Αλαγλψξηζε ησλ 10 θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ BSOs γηα ηε ζηήξημε ησλ ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Οξγάλσζε ηνπ 3 νπ Δξγαζηεξίνπ γηα ηηο «Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζε ΜκΔ». Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηε δηαθξαηηθή βάζε δεδνκέλσλ ή παξφρνπο ππνζηήξημεο θαη εμππεξέηεζεο ησλ ΜκΔ. πκβνιή ζηελ εθπφλεζε ηνπ Πξσηνθφιινπ Τπεξεζία Τπνζηήξημεο SEE γηα ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ Οδεγνχ Καιήο Πξαθηηθήο. πκκεηνρή ζηε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζεο ησλ ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ θαη ηεο θηελνηξνθίαο θαη ζπκβνιή ζηε δηνξγάλσζε ειεθηξνληθνχ e -learning καζήκαηνο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, ην ΔΠΠ ζπκκεηείρε επίζεο νξηδφληηα ζε φια ηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο θαη ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηάδνζεο. Σν ΔΠΠ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ εξγαιείσλ ππεξεζηψλ κε ηελ παξνρή ησλ απαηηήζεσλ ησλ ηειηθψλ ρξεζηψλ πνπ ζα απνηειέζνπλ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο γηα ηα εξγαιεία. Δπηπιένλ, ην ΔΠΠ κπνξεί λα ζπκβάιεη κε ηελ αλάπηπμε θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Πην ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ κπνξεί λα παξέρεηαη φηαλ ζε κηα εηαηξηθή ζπλεξγαζία ιεθζεί ε απφθαζε ζρεηηθά κε ην είδνο ηνπ εξγαιείνπ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα αλαπηπρζεί. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλώζεσλ Γεσξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ (ΠΑΔΓΔ) Παξέρεη ππνζηήξημε γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή δηαβνχιεπζε ζε γεσξγηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί απφ ΜκΔ (Αξθαδίαο 26 & Μεζνγείσλ, 11526, Αζήλα, Διιάδα, ηει: , θαμ: , Δζληθό Σακείν Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο & Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ Α.Δ.) Υξεκαηνδνηηθά φξγαλα, φπσο ην Σακείν Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (ΣΑΔ), έρνπλ σο ζηφρν λα εμαζθαιίζνπλ ηελ παξνρή δαλείσλ κε επλντθφηεξνπο φξνπο ζε νηθνλνκηθά βηψζηκεο επηρεηξήζεηο ή/θαη επαγγεικαηίεο αγξφηεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξαγσγή, κεηαπνίεζε θαη εκπνξία ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Άιιν έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν είλαη ην ΣΔΜΠΜΔ, ην νπνίν είλαη έλα ηακείν γηα ηηο Μηθξέο θαη Πνιχ Μηθξέο Δπηρεηξήζεηο, ην νπνίν εγγπάηαη γηα κέξνο ησλ 59

61 δαλείσλ ησλ ΜκΔ. ΣΑΔ θαη ΣΔΜΠΜΔ είλαη φξγαλα πνπ παξέρνληαη απφ ηνλ ίδην δεκφζην νξγαληζκφ: ην Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο & Αλάπηπμεο (ΔΣΔΑΝ ΑΔ). (Ξελίαο 24, Αζήλα, Διιάδα, ηει: θαμ: , Οξγαληζκόο Απαζρόιεζεο Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ (ΟΑΔΓ) Παξέρεη πξνγξάκκαηα πξφζιεςεο ζε ΜκΔ (Eζληθεο Αληηζηάζεσο 8, 17456, Άιηκνο, Διιάδα, ηει: , θαμ: , Σν Δζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο (ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ.) Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε δηεμαγσγή θαη αλάπηπμε ηεο αγξνηηθήο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα. Γηεμάγεη εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη αλαπηχζζεη ηερλνινγία γηα ηε γεσξγηθή, δαζηθή, δσηθή παξαγσγή θαη αιηεία, ηελ πξνζηαζία ησλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ θηεληαηξηθή, ηε δηαρείξηζε ησλ αιηεπηηθψλ πφξσλ, ηελ επηζηήκε ηνπ εδάθνπο, ηε βειηίσζε ηνπ εδάθνπο, ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη θνηλσληνινγία. (Αηγηαιείαο 19 & Υαιεπά, 15125, Παξάδεηζνο Ακαξνπζίνπ, ηει.: , θαμ: Go International Πξφγξακκα Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο πνπ απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηνπ πνιπκεξνχο εκπνξίνπ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο, ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Δίλαη κηα θνηλή πξνζπάζεηα ηνπ νκίινπ Eurobank κε ηηο ηξεηο ειιεληθέο ελψζεηο εμαγσγψλ, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ, ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο, ηνπ πλδέζκνπ Δμαγσγέσλ Κξήηεο θαη ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ζ Ακεξηθαληθή Γεσξγηθή ρνιή (AΓ) Πξνζθέξεη πξνγξάκκαηα ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ελειίθσλ, δηαιέμεηο, ζπλέδξηα, πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ θαη επηζθέςεσλ κειέηεο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνκέα ησλ αγξνηηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο, ην πεξηβάιινλ, ηνλ αγξνηνπξηζκφ, ηνλ πνιηηηζκφ, ηε βηνκεραλία κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εθπαίδεπζε. (Mαξίλνπ Αληχπα 54, Σ.Θ. 23, , Θεζζαινλίθε, Διιάδα, ηει : , θαμ: , Σν Μπελάθεην Φπηνπαζνινγηθό Ηλζηηηνύην (ΜΦΗ) Δηδηθεχεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηελ αζθαιή ρξήζε ησλ γεσξγηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. Σν Ηλζηηηνχην εθηειεί επίζεο αλαιχζεηο θαη αλαζέηεη ειέγρνπο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη άιισλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ. (ηεθάλνπ Γέιηα 8, Κεθηζηά, Αζήλα, ηει. : , θαμ: , Δκπνξηθά θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα Κεληξηθή Έλσζε Διιεληθψλ Δπηκειεηεξίσλ (http://www.uhc.gr/newsite/english/chambers.php?menu=chambers_menu&page=chambers) 60

62 Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. (http://go-international.gr) ΠΡΟΚΛΖΔΗ Οη ΜκΔ ησλ ηνκέσλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ αληηκεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη θνηλά θαη ζε άιινπο ηχπνπο ΜκΔ, φπσο: νη πςειέο ηηκέο ησλ ιηπαζκάησλ, ησλ θπηνθαξκάθσλ, ησλ θαπζίκσλ, ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ δσνηξνθψλ, πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ γεσξγψλ θαη ησλ θηελνηξφθσλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε έιιεηςε νηθνλνκηθήο ξεπζηφηεηαο πνπ έρνπλ κεηψζεη απζηεξά ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν (θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ, δπζθνιίεο ιήςεο πηζηψζεσλ απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θ.ιπ), ε έιιεηςε θαηάιιεισλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθά νξζή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ θαη θηελνηξνθηθψλ απνβιήησλ, πνπ νδεγνχλ ζηελ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη άιισλ λνκηθψλ θπξψζεσλ, ε έιιεηςε θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο γηα ηηο επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο ηνπο (ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ, ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, θιπ), έιιεηςε δηεζλνχο πξνζέγγηζεο ζηηο δηαδηθαζίεο εκπνξίαο ηνπο. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Οη θαηλνηφκεο θαη απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο, ζπλήζσο εζηηάδνπλ ζηα αθφινπζα ζέκαηα: Αλαπαξαγσγή θαη γελεηηθή βειηίσζε Πξνεγνχκελεο απμήζεηο ζηε δήηεζε δψσλ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί κε ζπλδπαζκφ ησλ ζπκβαηηθψλ ηερληθψλ, φπσο ε ππνθαηάζηαζε ηεο θπιήο, ε δηαζηαχξσζε θαη ε εληφο - θπιήο επηινγή. Οη ηερληθέο απηέο είλαη αθφκα ιεηηνπξγηθέο, αιιά γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη κειινληηθέο αιιαγέο, πηνζεηνχληαη λέεο θαηλνηφκεο ηερληθέο. Σα εξγαιεία ηεο κνξηαθήο γελεηηθήο είλαη πηζαλφλ λα έρνπλ ζεκαληηθή ρξήζε ζην εγγχο κέιινλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ, αχμεζε ηεο επεκεξίαο ησλ δψσλ, αληίζηαζε ζηηο αζζέλεηεο θαη κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Γηαηξνθηθή βειηίσζε Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ησλ εθηξεθφκελσλ δψσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελέξγεηα, ηηο πξσηεΐλεο, ηα κέηαιια θαη ηηο βηηακίλεο είλαη γλσζηέο εδψ θαη θαηξφ θαη έρνπλ εληζρπζεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ωζηφζν, κηα ζεκαληηθή επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη ζηε δπλακηθή ηεο πέςεο, ηελ πξφζιεςε ηξνθήο θαη ηελ απφδνζε ησλ δψσλ, ε νπνία κπνξεί ηψξα λα πξνβιεθζεί ζε πνιιά είδε δψσλ κε πςειή αθξίβεηα. Μεηξηαζκόο ησλ αζζελεηώλ Οη αζζέλεηεο ησλ δψσλ επηθέξνπλ έλα επξχ θάζκα βηνθπζηθψλ θαη θνηλσληθν - νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Αλ θαη γεληθά ππήξμε κηα κείσζε ησλ αζζελεηψλ ησλ δψσλ, σο απνηέιεζκα ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ θαη βειηίσζεο ησλ δηαγλσζηηθψλ ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ ίδηα ζηηγκή, λέεο αζζέλεηεο έρνπλ εκθαληζηεί, φπσο ν ηφο H5N1, νη νπνίεο πξνθάιεζαλ ζεκαληηθή παγθφζκηα αλεζπρία. Γηα ην κέιινλ, ε απεηιή απφ κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο ζα παξακείλεη δηαθνξνπνηεκέλε θαη δπλακηθή θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο εκθάληζεο απξνζδφθεησλ αζζελεηψλ ζα απαηηήζεη εληειψο λέα ζπζηήκαηα αλίρλεπζεο. Οη θαηλνηφκεο θαη απνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ ζπλήζσο επηθεληξψλνληαη ζηα αθφινπζα ζέκαηα: 61

63 Γεσξγηθέο κέζνδνη αθξηβείαο Ζ γεσξγία «αθξηβείαο» ρξεζηκνπνηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απνκαθξπζκέλνπο αηζζεηήξεο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θάλνπλ πξνβιέςεηο ηεο λφζνπ, λα εθδίδνπλ πξνεηδνπνίεζε - δηάγλσζε γηα παγεηφ, λα δηεπθνιχλνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο άξδεπζεο, λα παξαθνινπζνχλ ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο, ην επίπεδν αιαηφηεηαο, ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη άιιεο παξακέηξνπο. Δπηπιένλ, ηα δίθηπα αηζζεηήξσλ ζπλδένληαη κε ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ θαη ζπζηήκαηα κνληεινπνίεζεο θπηηθήο παξαγσγήο. Σα ζπζηήκαηα απηά ζπιιέγνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ επνπηεία νξηζκέλσλ παξακέηξσλ, ψζηε λα παξέρνπλ ζπλερή ελεκέξσζε ζην γεσξγφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε ηξέρνπζα πξαθηηθή ησλ αγξνηψλ λα ζπιιέγνπλ δείγκαηα εδάθνπο εκπεηξηθά απφ ην ρσξάθη, λα ην ζηέιλνπλ γηα αλάιπζε θαη λα ιακβάλνπλ πίζσ έλα πξνηεηλφκελν ζρήκα ιίπαλζεο, γίλεηαη πην γξήγνξα θαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Άιιεο θαηλνηφκεο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ (GIS), ηα νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα ηε ιήςε, απνζήθεπζε, ελεκέξσζε, δηαρείξηζε, αλάιπζε, θαη παξνπζίαζε φισλ ησλ εηδψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαιιηέξγεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ επηπέδσλ κε πιεξνθνξίεο. Μεζόδνη γηα ηελ πξνώζεζε θαη πώιεζε ησλ πξντόλησλ Καηλνηφκεο κέζνδνη πεξηιακβάλνπλ ηελ πψιεζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, κέζσ ελφο δηθηπαθνχ ηφπνπ, κε ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζπιιακβάλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ πειαηψλ θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλαδήηεζή ηνπο. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη ε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθψλ θαηαζηεκάησλ αγξνηψλ. Ζ θαηλνηνκία εδψ είλαη ε νηθεηνπνίεζε ηεο εκπνξηθήο ηδέαο απφ ηνπο αγξφηεο θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα νξγαλσζνχλ ζπιινγηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπιινγηθήο πψιεζεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, φπνπ νη ηνπηθνί παξαγσγνί ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα ηελ παξνρή γηα παξάδεηγκα ζρνιηθψλ γεπκάησλ. Σέινο, ε πεξίπησζε ησλ νκάδσλ αγνξψλ αιιειεγγχεο ή ηεο γεσξγίαο πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ θνηλφηεηα. Ζ θαηλνηνκία είλαη φηη δεκηνπξγεί αλάκεζα ζηνλ αγξφηε θαη ηνλ θαηαλαισηή κηα επίζεκε ή άηππε ζπλεξγαζία. Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπλδέζκνπ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ θαη κηαο κηθξήο θιίκαθαο γεσξγίαο, ελζαξξχλεη ηνπο γεσξγνχο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο κνξθέο δήηεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ θαηαλαισηψλ. 62

64 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Δ ΜΜΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ KAZAKΖ ΔΠΔ Ζ θχξηα ππεξεζία ζε απηή ηελ επηρείξεζε αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο θαιιηέξγεηαο θαη πηζηνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο ηεο ΚΑΕΑΚΖ ΔΠΔ θαηέρεη φια ηα πςειά πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πξντφλησλ (εγγξαθή ISO22000 ζηε Lloyd: 2005, Bio - Hellas) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηρλειαζηκφηεηαο πξντφλησλ. Έηζη, δηαηεξεί ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηηο ζπλζήθεο ησλ πξψησλ πιψλ ππφ απζηεξνχο θαλφλεο ISO. Δπηπιένλ, νξηζκέλεο ζπκθσλίεο θαη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηε κνξθή ζπκβνπιψλ γηα ηελ είζνδν ζε θαλάιηα εκπνξίαο πξντφλησλ είηε ζηελ εγρψξηα είηε ζηε δηεζλή αγνξά κέζσ εμεηδηθεπκέλσλ ηνπηθψλ νξγαληζκψλ κάξθεηηλγθ θαη ζρεηηθψλ επηκειεηήξησλ. Ζ επηρείξεζε είλαη θαιά ζπλδεδεκέλε κε νξγαλψζεηο φπσο ην επηκειεηήξην εμαγσγψλ - ΔΒΔ, ην εκπνξηθφ επηκειεηήξην, αιπζίδεο ζνχπεξ κάξθεη, θαζψο θαη δηάθνξεο άιιεο νξγαλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ θαηαλαισηψλ. Με ηελ ζηήξημε ηεο, ε ΜκΔ θαηάθεξε λα έρεη δηεζλή αλαγλψξηζε κέζα απφ ηελ επηζεηηθή δηείζδπζε ζηελ αγνξά θαη λα είλαη ε θχξηα εηαηξεία γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο κηθξνκεζαίνπ κεγέζνπο ζηελ Διιάδα απηή ηε ζηηγκή κε πνιιά εχζεκα απφ γλσζηνχο νξγαληζκνχο κε εηδίθεπζε ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηεο δηαηξνθήο. Ζ εηαηξεία πνπ ππνζηήξημε ηελ ΚΑΕΑΚΖ ΔΠΔ είλαη ην ΚΔΝΣΡΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ηεο ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΚΟΛΛΔΓΗΟ ΠΔΡΡΩΣΖ (ΑΓ-ΚΑΔ), κε Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή Δπάγγειν Βέξγν. Σν ΑΓ-ΚΑΔ επηιέρζεθε κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηελ 4 ε Ζκεξίδα «Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πξνψζεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα-ζηφρνπ» ηνπ έξγνπ Agro start. ΜΑΝΗΣΑΡΗΑ ΓΗΡΦΤ Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ επηρείξεζε ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ δεηγκάησλ, ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ θαιιηέξγεηαο, ηε δηακφξθσζε θνηλψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ λέα πξντφληα θαη ηδέεο, ηε δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο εμσζηξέθεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη branding, ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ. πγθεθξηκέλα, ππεξεζίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ππνζηξψκαηνο θαιιηέξγεηαο. Σν ππφζηξσκα έρεη αλαπηπρζεί απφ ηε κεηαηξνπή ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ζε βηνκάδα θαη κεηέπεηηα ζε ηξνθή κε ηδηαίηεξε ζξεπηηθή αμία γηα ηα καληηάξηα. Σν Ηλζηηηνχην Σερλνινγίαο Γεσξγηθψλ Πξντφλησλ (ΗΣΔΓΔΠ) ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθψλ Δξεπλψλ (ΔΘΗΑΓΔ) ήηαλ ν θνξέαο πνπ ππνζηήξημε ηα Μαληηάξηα Γίξθπο κε Γηεπζπληή ηνλ Καζεγεηή Κιεάλζε Ηζξαειίδε. Σν ITΔΓΔΠ- ΔΘΗΑΓΔ παξνπζηάζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3 νπ Δξγαζηεξίνπ «Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηηο ΜκΔ» ηνπ έξγνπ Agro -start. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ην Δπξσπατθφ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην πλεξγαζίαο 63

65 MASTIHASHOPS Ζ MEDITERRA Α.Δ. είλαη κηα εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε απφ ηελ Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ Υίνπ, κε θχξην ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε πξντφλησλ καζηίραο ζε φιν ηνλ θφζκν. Γηα ην ιφγν απηφ ε Mediterra ίδξπζε κηα ζεηξά απφ θαηαζηήκαηα: ηα mastihashop, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζεη, λα εληζρχζεη θαη λα πξνσζήζεη ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ηεο Μαζηίραο Υίνπ, κέζα απφ κηα ζεηξά πξντφλησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε Υίν, ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Οη ππεξεζίεο πνπ παξείρε ε Mediterra ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο εξγαιείνπ κάξθεηηλγθ γηα ηε καζηίρα (θαηαζηήκαηα mastihashop), ε πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ καζηίραο ζε φιν ηνλ θφζκν, ε αλάπηπμε, ε παξαγσγή θαη ε πψιεζε πςειήο πνηφηεηαο ειιεληθψλ πξντφλησλ. Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ 5 θαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα θαη 4 ζην εμσηεξηθφ ζηε Λεπθσζία, ην Παξίζη, ηε Νέα Τφξθε θαη ηε Σδέληα. Ζ MEDITERRA Α.Δ. θαη ηα mastihashop, παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 5 νπ Δξγαζηεξίνπ «Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, θαιχπηνληαο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜκΔ». Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Δπξσπατθφ Πεξηθεξεηαθφ Πιαίζην πλεξγαζίαο. ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σν ΔΠΠ απηή ηε ζηηγκή ζπκκεηέρεη ζην ζρεκαηηζκφ ζπλεξγαζηψλ κε ΜκΔ ησλ ηνκέσλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, θαζψο θαη κε νξγαλψζεηο ζηήξημεο επηρεηξήζεσλ. Απηφ γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ξεθηλψληαο κε ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, εθηφο ηνπ έξγνπ Agro-start, ην ΔΠΠ ζπκκεηέρεη επίζεο ζην έξγν Wellfood (πξφγξακκα ADRIATIC ΗΡΑ), κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ΔΠΠ νηθνδνκεί έλα ζχκπιεγκα/cluster παξαγσγψλ αγξνηηθψλ ηξνθίκσλ, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο ηo EΠΠ παξαθνινπζεί ζηελά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξσηνβνπιίαο Cluster Σξνθίκσλ (http://www.foodclusterinitiative.eu/) θαη ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη ζηε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο παξφκνησλ ζπιάθσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε Γαλία, ηε Φηλιαλδία, ην Βέιγην, ηε Γεξκαλία, ηε νπεδία, ηελ Οιιαλδία, θ.ιπ. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ ηφρνο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη λα παξακέλεηε ελεκεξσκέλνη ζρεηηθά κε δπλαηφηεηεο γηα ΜκΔ απφ δηάθνξνπο πφξνπο, φπσο: Η δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ηνπ θιάδνπ. Πεξηνδηθά ζην ζεκαηηθφ ηνκέα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο: o o o o Αγξνηηθά Νέα AGROTERRA Agrenda ΠΑΔΓΔ 64

66 Ιζηνζειίδεο ηνπ δηαδηθηχνπ φπσο: o o o o o o o o o (επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ) (επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο Δλψζεσλ Γεσξγηθψλ πλεηαηξηζκψλ) (επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ) (ηζηνζειίδα νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ κε αγξνηηθέο εηδήζεηο) (πξψελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) ΔΞΑΡΣΖΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΓΗΑ ΜΜΔ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΓΤΑΜΟ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΚΑΗ ΑΓΟΡΑΣΖ-ΣΟΥΟΤ Οη πηζαλνί ζπλδπαζκνί είλαη ε εκπνξία ελφο θνηλνχ ή δηαθνξνπνηεκέλνπ πξντφληνο, απεπζείαο ζηνλ θαηαλαισηή ή ζε Δλδηάκεζνπο αγνξαζηέο. - Κνηλφ πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη πξνο ηνλ Καηαλαισηή. Γεδνκέλνπ φηη ην πξντφλ δε δηαθνξνπνηείηαη, ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ρακειή ηηκή θαη θαιή ηνπνζέηεζε ζε ζεκεία ηνπ θαηαζηήκαηνο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί εθζηξαηεία επξέσο θάζκαηνο κέζσ ηειενπηηθψλ δηαθεκίζεσλ, θαζψο θαη ε ζπκκεηνρή ζε αλνηθηέο εθζέζεηο θαη παλήγπξεηο. - Γηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη πξνο ηνλ Καηαλαισηή. Ζ ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ κηαο εμεηδηθεπκέλεο αγνξάο θαη ηελ αλάπηπμε ελφο εμαηξεηηθνχ πξντφληνο. Ζ δεκηνπξγία κηαο κάξθαο ή θάπνηνπ εμαηνκηθεπκέλνπ ζηνηρείνπ δηαθνξνπνίεζεο βνεζά λα ζηαζεί κπξνζηά απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξέπεη λα νηθνδνκήζεη ηηο άκεζεο ζρέζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο. Ζ πξνζσπηθή ζρέζε έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ απφθαζε γηα αγνξά θαη κεηψλεη ηνλ θίλδπλν φηη ν θαηαλαισηήο ζα ζηξαθεί ζε έλαλ αληαγσληζηή. Σα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο φπσο ην facebook, ην twitter θιπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηέηνησλ ζρέζεσλ κε ηνπο θαηαλαισηέο. - Κνηλφ πξντφληνο πνπ δηαηίζεηαη ζε Δλδηάκεζν Αγνξαζηή. Οη ελδηάκεζνη αγνξαζηέο είλαη νη κεηαπνηεηέο, νη θαηαζθεπαζηέο, ρνλδξέκπνξνη θιπ. πσο πξνεγνπκέλσο ην πξντφλ δελ είλαη θάπσο δηαθνξνπνηεκέλν, νη ρακειέο ηηκέο είλαη ην βαζηθφ εξγαιείν κάξθεηηλγθ, ην νπνίν θπζηθά απαηηεί ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί έλα θαιφ πεξηζψξην θέξδνπο. Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αλαπηχμεη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε ελδηάκεζνπο αγνξαζηέο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην θφζηνο κεηάβαζήο ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ πξνκεζεπηή. Πνιιαπινί αγνξαζηέο πξέπεη επίζεο λα πξνζεγγηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηνχλ ηα ηξσηά ζεκεία θαη ε κείσζε ησλ πσιήζεσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ε ζπκκεηνρή ζε ζηνρεπκέλεο εθζέζεηο θαη παλήγπξεηο είλαη κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδνο. - Γηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ πνπ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην κε Δλδηάκεζν Αγνξαζηή. Αλ θαη θάπνηνη κεζάδνληεο κπνξεί λα δείμνπλ αξρηθά ελδηαθέξνλ γηα έλα πξντφλ, ζπλήζσο δελ ζα αξρίζνπλ λα αγνξάδνπλ ην πξντφλ απηφ κέρξη λα παξνπζηαζηεί ζηελ αγνξά θαη κέρξηο φηνπ ε ΜκΔ δεκηνπξγήζεη ηε θήκε ελφο αμηφπηζηνπ πξνκεζεπηή. Απηφ 65

67 ηζρχεη ηδηαίηεξα εάλ ην πξντφλ έρεη δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηδηφηεηεο απφ ην πξντφλ πνπ αγνξάδεη απηή ηελ επνρή ν κεζάδνληαο. Γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηέο ηηο απαηηήζεηο, ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πνπ πηνζεηείηαη πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξντφληνο. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Οη Δμαγσγέο είλαη ε πην άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο θαη ην πξψην βήκα γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δήηεζεο θαη ηελ πξνζέιθπζε δηεζλνχο πξνζνρήο. Ζ εηαηξεία παξαγσγήο εμάγεη ηα πξντφληα ηεο, ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηξίησλ θαη ρσξίο ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε κνλάδσλ παξαγσγήο ή άιιεο ιεηηνπξγίεο ζε άιιε ρψξα, ελψ έρεη ηελ επθαηξία λα αλαπηχμεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Απηφ ζπλεπάγεηαη πνιχ ρακειφ θίλδπλν θαη γη 'απηφ πξνηηκάηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα πξψηε θνξά ζηε δηεζλή αγνξά ή κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ηα θεθάιαηα γηα άκεζεο μέλεο επελδχζεηο. Δπηπιένλ, νη εμαγσγέο είλαη ν γξεγνξφηεξνο ηξφπνο γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα αγνξά. Δπηιέγνληαο ηηο εμαγσγέο σο κέζνδν πξφζβαζεο ζε λέεο αγνξέο, ε εηαηξεία παξαγσγήο έρεη ηε δπλαηφηεηα ζηαδηαθήο εηζφδνπ ζηελ αγνξά-ζηφρν κε φια ηα νθέιε πνπ απηφ ζπλεπάγεηαη, φπσο ε επθνιία ησλ εξγαζηψλ, ε απφθηεζε εκπεηξίαο θαη γλσξηκίαο κε ηνπο θνξείο ηεο αγνξάο θαη ε απνθπγή απνθάζεσλ πνπ κπνξεί λα απνδεηρζνχλ ιαλζαζκέλεο κειινληηθά. Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη κεηνλεθηήκαηα, φπσο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζηηο αλάγθεο ηεο λέαο αγνξάο, θαζψο θαη ε εμάξηεζε απφ ηελ πνιηηηθή εηζαγσγψλ ηεο θάζε ρψξαο. Δθηφο απφ ηηο εμαγσγέο, έλα βήκα παξαπέξα απφ άπνςε θηλδχλνπ θαη θφζηνπο είλαη ε δεκηνπξγία ηξαηεγηθψλ πκκαρηψλ κε εηαίξνπο ζηε λέα αγνξά, φπνπ θαη πάιη ππάξρνπλ δηαθξίζεηο αλάινγα κε ην χςνο ησλ επελδχζεσλ θαη ην είδνο ηεο δέζκεπζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο είλαη ζπκθσλίεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ ζέινπλ λα θηλεζνχλ πξνο ζηελφηεξε ζπκθσλία κε έλα θνηλφ επηρεηξεκαηηθφ ζηφρν. Πξνζθέξνπλ ην ρακειφηεξν θφζηνο θαη ηε κέγηζηε επειημία. Οη ζπκθσλίεο αδεηνδφηεζεο θαη νη ζπκκαρίεο κεηαμχ εηαηξεηψλ εκπνξίαο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ είλαη ε ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε. Έλαο άιινο ηξφπνο δηεζλνπνίεζεο είλαη νη Γηεζλείο Άδεηεο, ρσξίο επζχλε. Ζ εηαηξεία παξαγσγήο κεηαθέξεη ζε κηα μέλε εηαηξεία ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, φπσο ηα εκπνξηθά ζήκαηα, ην φλνκα ηεο εηαηξείαο, θιπ. Έρεη ρακειφ θφζηνο θαη επίπεδν θηλδχλνπ θαη αλνίγεη ηελ πφξηα ζε λέα αγνξά ρσξίο νπζηαζηηθφ θίλδπλν. Οη πκθσλίεο Παξαγσγήο ζην πιαίζην κηαο ζχκβαζεο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία κηα εηαηξεία αλαζέηεη ζε άιιε εηαηξεία ηεο λέα αγνξά ην δηθαίσκα λα παξάγεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο ην πξντφλ. Ζ αξρηθή εηαηξεία παξέρεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ην πξντφλ δηαηίζεηαη ζην εκπφξην κε ην φλνκά ηεο. Απηή ε κέζνδνο επηηξέπεη ηελ ηαρεία παξαγσγή θαη ηελ είζνδν ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ζηε λέα αγνξά. Οη άκεζεο μέλεο επελδχζεηο αθνξνχλ ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ηερλνινγίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, επνκέλσο ζεσξείηαη σο ε κνξθή ηεο δηεζλνπνίεζεο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο θηλδχλνπο. Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία κηαο ζπγαηξηθήο, ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλνπξαμίαο κε ηνπηθή εηαηξεία, ηε κεξηθή εμαγνξά ηνπηθήο εηαηξείαο, ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ δηαρείξηζεο ή ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο. Οη επελδχζεηο απηέο δελ ζεσξνχληαη εθαξκφζηκεο ζηηο ΜκΔ ηνπ ζηνρεπφκελνπ θιάδνπ, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 66

68 ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ Οη πέληε βαζηθνί θαλφλεο πνπ πξνηείλνληαη γηα ηηο ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ηεο θπηηθήο παξαγσγήο είλαη νη εμήο : Σππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο Γηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο Απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πξνψζεζεο πξνο ηνπο εηζαγσγείο θαη κεζάδνληεο ηεο αγνξάο Απνηειεζκαηηθέο θαη απνδνηηθέο απφ άπνςε θφζηνπο θαη ρξφλνπ κεηαθνξέο Απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή 67

69 5.8. Οργανιςμόσ Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ τησ Νοτιο- Ανατολικόσ Ρουμανύασ, Ρουμανύα Ο Οξγαληζκόο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Ρνπκαλίαο (SERDA) είλαη έλαο κε θπβεξλεηηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο θνηλήο σθέιεηαο, κε λνκηθή ππφζηαζε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Ζ απνζηνιή ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε πξνψζεζε ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Πεξηθέξεηαο ηεο Ρνπκαλίαο κέζσ: ζπκπξάμεσλ (ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο επίπεδν), εθπφλεζεο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ αλάπηπμεο, εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο. Με βάζε ηε δνκή ησλ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ ζπληνλίδνληαη απφ ηελ SERDA ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλαπηχζζνληαη εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο, ελεκέξσζεο θαη εθπφλεζεο εγγξάθσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο. Ο Οξγαληζκφο νξγαλψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην Νφκν 315/2004 ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ζχκθσλα κε ην δηθφ ηεο θαζεζηψο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο είλαη έλα ζπκβνπιεπηηθφ πεξηθεξεηαθφ φξγαλν, ρσξίο λνκηθή ππφζηαζε, ην νπνίν έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε εηαηξηθέο αξρέο, ζε επίπεδν πεξηνρήο, κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθπφλεζεο θαη παξαθνινχζεζεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο πνιηηηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο απνηειείηαη απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ λνκψλ θαη έλαλ εθπξφζσπν ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ δήκσλ, ησλ πφιεσλ θαη ησλ ρσξηψλ θάζε λνκνχ ηεο πεξηνρήο. 68

70 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ , ε SERDA ήηαλ ε εθηειεζηηθή Αξρή ησλ Πξνγξακκάησλ Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο πλνρήο (PHARE, Phare ESC) ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ησλ ΜκΔ, ηεο αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, κηθξήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο έξγσλ ππνδνκήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ. Ζ SERDA ήηαλ ππεχζπλε γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηεο πεξηθεξεηαθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο. ε απηφ ην πιαίζην, ε SERDA νξγαλψλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο (ΠΔΠ ), ζηε Νφηην -Αλαηνιηθή Πεξηθέξεηα. Ζ SERDA αλαιακβάλεη εηδηθά θαζήθνληα, φπσο: ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή έξγσλ, ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ/ππνζηήξημεο ζε δηθαηνχρνπο ΠΔΠ, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ, ηε δηελέξγεηα ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνληαη ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΠ Ξεθηλψληαο απφ ην Μάξηην ηνπ 2013, ν Οξγαληζκφο (SERDA) έρεη απνηειέζεη Δλδηάκεζν Φνξέα ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο «Έλα θαηλνηφκν θαη νηθνινγηθά απνδνηηθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα» ηνπ Σνκεαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο» Με βάζε κηα ζπκθσλία-πιαίζην έρεη ζπλαθζεί κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηεο Ρνπκαλίαο, ε SERDA αλαιακβάλεη εηδηθά θαζήθνληα, φπσο: ηελ αμηνιφγεζε θαη επηινγή έξγσλ, ηελ παξνρή θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ/ππνζηήξημεο ζηνπο δηθαηνχρνπο, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ ησλ έξγσλ, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη δξάζεηο δεκνζηφηεηαο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξνζθέξνληαη. Γηεζλή έξγα ζπλεξγαζίαο: Interreg IVC Πξόγξακκα Γηαπεξηθεξεηαθήο πλεξγαζίαο ΓΡΑΖ ERIK «Αλαβάζκηζε ηεο ηθαλφηεηαο θαηλνηνκίαο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ» ( ) EUROSCAPES «Πξάζηλα ζρέδηα δηαρείξηζεο Δπξσπατθψλ αζηηθά θαη πεξη-αζηηθψλ Σνπίσλ» ( ) IN-EUR «Μέηξεζε ηεο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ππν-πεξηθεξεηψλ» ( ): SE RDA επηθεθαιήο εηαίξνο BORDWIIS+ - «Δλίζρπζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, κέζσ ICT ηξαηεγηθψλ Καηλνηνκίαο» ( ) South-East Europe Transnational Cooperation Programme Γηαθξαηηθό Πξόγξακκα πλεξγαζίαο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο TRANSDANUBE - «Αεηθφξεο Μεηαθνξέο θαη Σνπξηζκφο θαηά κήθνο ηνπ Γνχλαβε» - ππφ εθηέιεζε ( ) AGRO-START - «Γηαθξαηηθφ δίθηπν γηα ηελ ππνζηήξημε ΜκΔ ζηνλ ηνκέα ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ» - ππφ εθηέιεζε ( ) Πξόγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο ηεο Λεθάλεο ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο 4GREENINN «Καηλνηνκίεο ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πεξηνρψλ» ( ) Έθην Πξνγξακκαηηθό Πιαίζην ARISE «Πεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο γηα ηελ Ννηην- Αλαηνιηθή Πεξηθέξεηα ηεο Ρνπκαλίαο» Seventh Framework Programme ( ) 69

71 ERNEST «Δπξσπατθφ εξεπλεηηθφ δίθηπν γηα ηνλ Αεηθφξν Σνπξηζκφ» ( ) Life Programme KOLISOON «Μηα λέα απηνκαηνπνηεκέλε κέζνδνο γηα ηελ αλάιπζε ηεο Escherichia coli ζε πδαηνιχκαηα» ( ) Leonardo da Vinci Programme VISIBLE «Εεηήκαηα Δπηθχξσζεο εηζαγσγήο κηαο βάζεο Αμηνιφγεζεο ηεο Δθπαίδεπζεο» ( ) Σνκεαθό Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ - Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν CRSE «Δλίζρπζε ηεο ζεζκηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Κνηλνπξαμίαο γηα ηε Ννηηναλαηνιηθή Πεξηθέξεηα» ( ) SPO PLUS CE «Πξφζζεηεο ηθαλφηεηεο θαη ηερλνγλσζία ηεο απαζρφιεζεο ζην δεκφζην ηνκέα» ( ) E-OCUPARE «Δηθνληθνί ρψξνη γηα ηελ πξνψζεζε ελεξγεηηθψλ κέηξσλ απαζρφιεζεο» ( ); SE RDA επηθεθαιήο ηνπ έξγνπ Γηαζπλνξηαθά Πξνγξάκκαηα πλεξγαζίαο ηεο Μνιδαβία θαη ηε Βνπιγαξία: SERDA κε ηελ Οπθξαλία, ηε Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Ρνπκαλίαο - Οπθξαλίαο - Μνιδαβίαο: θνπφο απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην αζθαιψλ ζπλφξσλ, κέζσ ηεο απμεκέλεο επαθήο ησλ εηαίξσλ ζε θάζε πιεπξά ησλ ζπλφξσλ. Πξφγξακκα Γηαζπλνξηαθήο πλεξγαζίαο Ρνπκαλίαο - Βνπιγαξίαο: Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε απφ θνηλνχ αλάπηπμε ηεο δηαζπλνξηαθήο πεξηνρήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο αεηθφξνπ θαη απφ θνηλνχ ρξήζεο ησλ αλζξψπηλσλ, θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη πφξσλ. Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟ ΔΡΓΟ πγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ (ξνπκαληθά ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, θέληξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θέληξα επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, δηαλνκείο, εθνδηαζηηθή αιπζίδα, θ.ιπ). Δθπφλεζε ηνπ απην-δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ζηε ξνπκαληθή γιψζζα (εθπφλεζε ηνπ εξγαιείνπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ) κεηάθξαζε ηνπ απην-δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ απφ ηα ξνπκαληθά ζηα αγγιηθά, ζπκβνιή ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαιεηνζήθεο γηα επηρεηξεκαηίεο (εζληθή λνκνζεζία, πξνηάζεηο θιπ) κεηάθξαζε ηεο εξγαιεηνζήθεο γηα επηρεηξεκαηίεο ζηα ξνπκαληθά, κεηάθξαζε ηνπ νδεγνχ ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηζηνζειίδσλ ζηα ξνπκαληθά. πκβνιή ζηελ εηθνληθή έθζεζε επηιέγνληαο ηηο ΜκΔ πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη ελδηάκεζα γηα ινγαξηαζκφ ηνπ έξγνπ. 70

72 ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO - START Σερληθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ζπκκεηνρή ζε 5 ζπλεδξηάζεηο ζπληνληζκνχ. Σνπηθή εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ επηθνηλσλίαο, ζπκβνιή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ, κεηάθξαζε ηνπ θπιιαδίνπ ηνπ έξγνπ απφ ηα αγγιηθά ζηα ξνπκαληθά, εθηχπσζε θπιιαδίσλ γηα ηελ πεξηνρή SERDA, νξγάλσζε ηεο ηνπηθήο ελαξθηήξηαο θαη ηειηθήο ζπλεδξίαζεο, ζπκκεηνρή ζηηο δηεζλείο ελαξθηήξηεο θαη ηειηθέο ζπλεδξηάζεηο. Δπίζεο, αλίρλεπζε, κεηάθξαζε θαη ππνβνιή θαιψλ πξαθηηθψλ γηα θάζε έλα απφ ηα 5 ζεκαηηθά εξγαζηήξηα, εθηχπσζε ηνπ νδεγνχ Καιήο Πξαθηηθήο γηα ηηο νκάδεοζηφρνπο ηεο Ρνπκαλίαο. Μεηάθξαζε θαη εθηχπσζε ηνπ Πξσηνθφιινπ SEE ζηα ξνπκαληθά. Γηάγλσζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ ζηήξημεο ησλ ΜκΔ ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν κεηά ηελ ζπκθσλεκέλε κεζνδνινγία, απνζηνιή ηεο δηάγλσζεο ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο e-learning γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ΜκΔ. Αλίρλεπζε θαη επηινγή ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο Ρνπκαλίαο, κάζεκα εμ απνζηάζεσο κέζσ δηαδηθηχνπ e- learning, κεηάθξαζε ηνπ καζήκαηνο e-learning ζηε ξνπκαληθή, δηδαζθαιία ηνπ e- learning καζήκαηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ. πγθέληξσζε ζηνηρείσλ γηα ηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ, πξνψζεζε ηεο δηαθξαηηθήο δηάζθεςεο γηα ηηο Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο ΜκΔ κεηαμχ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ηεο Ρνπκαλίαο, ζπκκεηνρή ζην ζπλέδξην ζηε Βνπιγαξία. Καηάξηηζε δχν θνξέσλ θαηλνηνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηάγλσζε, ηελ εθπφλεζε ηνπ απηφ-δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ ζηε ξνπκαληθή θαη αγγιηθή γιψζζα, δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο εμ απνζηάζεσο e-learning ζε επηρεηξεκαηίεο. πκβνιή ζηελ εθπφλεζε εξγαιεηνζήθεο γηα επηρεηξεκαηίεο, κεηάθξαζε ηεο εξγαιεηνζήθεο γηα επηρεηξεκαηίεο ζηε ξνπκαληθή, κεηάθξαζε ηνπ νδεγνχ ρξήζεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηζηνζειίδσλ ζηε ξνπκαληθή, ζπκβνιή ησλ δεδνκέλσλ ζηελ εηθνληθή έθζεζε. ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΤΝ ΟΗ ΜΜΔ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Δ ΣΟΠΗΚΟ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΔΗΓΟΤ ΜΜΔ; Υακειή παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (4 θνξέο κηθξφηεξε απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ) πνπ νθείιεηαη ζε: o o o Ξεπεξαζκέλε ηερλνινγία θαη εμνπιηζκφ Υακειφ βαζκφ εθκεράληζεο Καθή γεσξγηθή απνγξαθή Υακειή ηθαλφηεηα κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (δελ έρνπλ αθφκε αλαπηπρζεί νη θαηαζθεπέο) ιφγσ : 71

73 o o Δμεηδίθεπζεο ρακεινχ επηπέδνπ Πεξηνξηζκέλεο αμηνπνίεζεο ηεο θαηλνηνκίαο Γχζθνιε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε Έιιεηςε θεθαιαίσλ πνπ αληαλαθιάηαη ζε ρακειέο γεσξγηθέο απνδφζεηο Απνδνηηθφηεηα πνπ παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή θαηάηκεζε ηεο ρξήζεο γεο, κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο κε πνιχ πςειφ θφζηνο δηαρείξηζεο o Έιιεηςε δηαζχλδεζεο κεηαμχ ησλ αγξνηψλ πνπ εκπνδίδεη ηελ αγξνηηθή αληαγσληζηηθφηεηα o o o o o Υακειέο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ κηθξψλ εθκεηαιιεχζεσλ Ηδηαίηεξα θνηλσληθά επάισηεο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ γεσξγία (κεγάιεο ειηθίαο κε ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο) Αλεπαξθείο εζληθέο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, 1 ζχκβνπινο αλά 6 ρσξηά ζεκαίλεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αγξφηεο Αλαπνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε Διιηπήο πξφζβαζε ζηηο αγνξέο ΓΗΑΣΗ: Σν 57% ηεο πεξηθεξεηαθήο γεσξγηθήο έθηαζεο ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιχ κηθξέο ελφηεηεο (2.53 εθηάξηα), νη νπνίεο αζθνχλ απηνζπληήξεζε ή εκη -απηνζπληήξεζε. ρεδφλ αλχπαξθηεο ζπκπξάμεηο κεηαμχ ησλ κηθξψλ γαηνθηεκφλσλ. εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ επαξρηψλ: ζηελ επαξρία Κσλζηάληδα, ε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο είλαη πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο κεγάιεο εθκεηαιιεχζεηο, κε πην ζχγρξνλε γεσξγία, ελψ ζηηο επαξρίεο Μπνπδάνπ θαη Βξάληζεα, ν γεσξγηθφο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Ζ βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα κε ελίζρπζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 72

74 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΔΓΓΗΔΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Δ ΜΜΔ ΣΖ ΡΟΤΜΑΝΗΑ Ίδξπζε επηρεηξήζεσλ λέσλ αγξνηώλ θαηά - Μέηξν 112 Βειηίσζε θαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα κε ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηνπο λένπο, ππνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πγηεηλή, ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εξγαζία. Βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ, αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη λένπο αγξφηεο, ελζάξξπλζε ησλ λέσλ αγξνηψλ γηα επελδχζεηο. ηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο πνιύ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ- Μέηξν 312 Άμνλαο ΗΗΗ «Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο». Δθζπγρξνληζκόο ησλ γεσξγηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ- Μέηξν 121 Άμνλαο I - «Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο δαζνθνκίαο». Δηζαγσγή θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ, δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, πξνζαξκνγή ηνπ πξνθίι, ηνπ επηπέδνπ θαη ηεο πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, παξαγσγή θαη ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Πξνζαξκνγή ησλ αγξνθηεκάησλ ζηα πξφηππα ηεο ΔΔ, αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη, ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ γεσξγηθψλ ζπκπξάμεσλ. Ζκη -απηνζπληεξνύκελν Αγξόθηεκα- Μέηξν 141 Οξγάλσζε καζεκάησλ θαηάξηηζεο (θαιιηεξγεηψλ θπηψλ, αγξνηψλ, εξγαηψλ κε δψα, κειηζζνθφκσλ, ςαξάδσλ ζε εζσηεξηθά θαη παξάθηηα χδαηα, θιπ.). Δπηδείμεηο, δηεμαγσγή εθζέζεσλ, θεζηηβάι, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, ζπλαληήζεσλ, ζπδεηήζεσλ ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο θαη δεκνζίσλ ζπδεηήζεσλ. Έξεπλα. Αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηξαηεγηθψλ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ SERDA ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Ζ SERDA ζπκκεηείρε ζε φιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηηο επηζθέςεηο κειέηεο θαη άιιεο εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έξγν, φπνπ νη εηαίξνη, ηφζν απφ ηνλ ηνκέα ησλ ΜκΔ ή /θαη ησλ θνξέσλ ππνζηήξημεο ζπλαληψληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ ηνκέσλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ

75 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ/ΔΜΠΟΡΗΑ Πξνψζεζε ηφζν κε θιαζηθνχο (δηεζλείο εθζέζεηο θαη δηαγσληζκνχο) φζν θαη κε θαηλνηφκνπο ηξφπνπο (internet). ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Πξνψζεζε, ζπλεξγαζία, επξσπατθά θεθάιαηα, εμαγσγέο, μέλε ηερλνγλσζία ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΜΜΔ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ - Αηζηνδνμία - θιεξή δνπιεηά - Δπηκνλή - Γλψζε - Καηλνηνκία Στρατηγικές μάρκετινγκ και διεθνοποίησης Οη ΜκΔ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά θαη ηε δηαηήξεζή ηνπ κε ειεγρφκελν ρεηξηζκφ ησλ ιεηηνπξγψλ ηνπ κάξθεηηλγθ εληφο ηνπ αλεμέιεγθηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ κάξθεηηλγθ, πνπ απνηειείηαη απφ παξάγνληεο: θνηλσληθνχο, λνκηθνχο, νηθνλνκηθνχο, πνιηηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο. Οη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη ηξφπνη δηεζλνπνίεζεο είλαη: Οη Δμαγσγέο Οη Δηζαγσγέο Οη ηερληθέο ζπλεξγαζίεο Ζ δεκηνπξγία ππεξγνιαβίαο Σν λα γίλεη θάπνηνο ππεξγνιάβνο Οη Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ). Μέζσ ηνπ έξγνπ AGRO - START παξέρεηαη έλαο ινγηζκηθφ δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλαλ νδεγφ ρξεζηψλ πνπ ζα επηηξέςεη ζηηο ΜκΔ λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα θαη λα απμήζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ αγνξά θαη σο εθ ηνχηνπ, πξνζθέξεηαη ε δπλαηφηεηα γηα λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ δεκηνπξγίαο ηζηνζειίδσλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηε δηθή ηνπο ηζηνζειίδα εχθνια θαη δσξεάλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ πξνβνιή ηνπο ζηελ αγνξά. Σν εγρεηξίδην ζα είλαη δηαζέζηκν ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη ζηηο γιψζζεο φισλ ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ θαη ην ινγηζκηθφ ζα ελζσκαησζεί ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ έξγνπ. 74

76 Σν εξγαιείν απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηθνληθή έθζεζε ΝΑ Δπξψπεο, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜκΔ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ εηθνληθή έθζεζε ΝΑ Δπξψπεο είλαη έλα εξγαιείν πνπ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Μέζσ ηεο εηθνληθήο έθζεζεο δψδεθα ΜκΔ ησλ ηνκέσλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο πξνσζνχλ ηα πξντφληα ηνπο ζε εηθνληθά πεξίπηεξα. Ο πειάηεο κπνξεί λα πεξάζεη κέζα απφ ην εηθνληθφ πεξίπηεξν θαη λα επηζθεθζεί ηηο δηάθνξεο ΜκΔ. Ζ εηθνληθή έθζεζε παξέρεη πιεξνθνξίεο κε θαηλνηφκν ηξφπν πξνζθαιψληαο ηνλ πειάηε λα επηζθεθζεί ηελ ηζηνζειίδα ηεο ΜκΔ γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. 75

77 5.9. Περιφϋρεια Μολύςε, Ιταλύα Ζ Πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε είλαη έλα δεκφζην φξγαλν απηνδηνίθεζεο θαη ην νξγαλφγξακκα δείρλεη φηη ε δνκή ηνπ ρσξίδεηαη ζε: Πξνεδξία, Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην θαη 6 Γεληθέο Γηεπζχλζεηο ππεχζπλεο γηα επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζθνπνχο. Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε πξνσζψληαο ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο, ηεο νηθνλνκίαο, ησλ ππνδνκψλ θαη ηεο απαζρφιεζε, πξνζηαζία ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ επελδχζεσλ, ηεο έξεπλαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Ζ Πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε, κε ηνπο ππαιιήινπο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηεο, εξγάδεηαη γηα ηελ πνιηηηθή, λνκηθή, νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ελζσκάησζε ζηελ ΔΔ, δίλνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Υξεκαηνδφηεζεο θαη ζηήξημε γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Ζ δνκή ηνπ απνηειείηαη απφ εκπεηξνγλψκνλεο θαη πξνζσπηθφ κε κεγάιε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθαξκνγή δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ νκάδα εξγαζίαο έρεη αξκνδηφηεηεο, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία, πνπ έρεη απνθηεζεί κέζσ ζρεδίσλ εθαξκνγήο ηφζν σο επηθεθαιήο εηαίξνο θαη σο απιφο εηαίξνο. Δπίζεο, έρεη κηα ζρεηηθή εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο θνξείο (φπσο νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο, νη ελψζεηο θαη ν βηνκεραληθφο ηνκέαο). Ζ Πεξηθέξεηα δηαδξακάηηζε ελεξγφ ξφιν ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία, ηδίσο κε ηηο βαιθαληθέο πεξηνρέο. Θα θηινμελήζεη ηελ Πξνεδξία ηεο Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ επξσ-πεξηθέξεηαο (www.adriaticionianeuroregion.eu) ελφο νξγάλνπ πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ησλ ρσξψλ ηεο ιεθάλεο ηεο Αδξηαηηθήο. Απνηειείηαη απφ 26 κέιε - πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο απφ ηελ Ηηαιία, ηελ Διιάδα, ηελ Κξναηία, ηε Βνζλία θαη Δξδεγνβίλε, ην Μαπξνβνχλην θαη ηελ Αιβαλία. 76

78 ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO - START Υάξε ζηελ πνιπεηή εκπεηξία ηεο ζηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο, ε Πεξηθέξεηα Μνιίζε είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο: λα κνηξαζηεί ηηο θαιέο πξαθηηθέο ηεο, λα νξγαλψζεη ηνπηθέο εθδειψζεηο θαη έλα δηεζλέο ζεκηλάξην γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ αλαγθψλ θαηάξηηζεο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή, λα αμηνινγήζεη ηελ επηηπρία ή ηελ απνηπρία ησλ ζεκεξηλψλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ ζηνλ ηνκέα. Ζ πεξηνρή πξνσζεί ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε λέσλ ζηξαηεγηθψλ ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ε Πεξηθέξεηα Μνιίζε ζπλεξγάδεηαη κε ην Παλεπηζηεκην ηνπ Μνιίζε (Unimol), πξνθεηκέλνπ λα επηθέξεη πξνζηηζέκελε αμία ζην έξγν θαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή θαη νκαιή πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν. Ζ Πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε παξείρε ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη ηνπ απην-δηαγλσζηηθνχ εξγαιείνπ. Σν πξνζσπηθφ ηεο πεξηθέξεηαο παξείρε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αλαγλψξηζεο γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ. Δπηπιένλ, έρεη ζπληάμεη θαη αμηνινγήζεη ην εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ηνπηθή εθδήισζε, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζνχλ νη αλάγθεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη έρεη δψζεη ζπκβνπιέο θαη ελεκέξσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σέινο, ε Πεξηθέξεηα παξείρε ζηήξημε ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθεληξσκέλσλ δεδνκέλσλ. ΠΡΟΚΛΖΔΗ ηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε ππάξρνπλ ιίγνη ηερληθνί θαη πεξηνξηζκέλνη πφξνη ζε ζχγθξηζε κε ην κέγεζνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο πεξηνρήο. Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη αθφκα θαη αλ είλαη παξφκνηεο ζε κέγεζνο, κπνξεί λα έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηαρείξηζε. ε απηφ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζρεδφλ φινη νη έκπνξνη είλαη αληηκέησπνη κε ηελ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε νπνία νδήγεζε ζε δξαζηηθή κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ εζφδσλ ηνπο. Ωζηφζν, ε θξίζε κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη ζεκείν θακπήο θαη απφηνκεο επηηάρπλζεο σο απνηέιεζκα ηεο αλάγθεο ησλ εηαηξεηψλ λα ιάβνπλ λέν κεξίδην ζηελ αγνξά γηα λα ηζνξξνπήζνπλ ηελ θαηάξξεπζε ηεο παξαδνζηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οη θχξηνη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο είλαη, θπξίσο λνκηθά θαη δηνηθεηηθά εκπφδηα θαη ε έιιεηςε ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο. Άιια ήζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα είλαη ε έιιεηςε ζπκθσληψλ / δηεζλψλ ζεζκηθψλ δηθηχσλ θαη νη δπζθνιίεο απφθηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Δίλαη ηψξα ζεκαληηθφ λα βξνχκε ηνπο πφξνπο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ ηα νπνία έρνπλ ηζρπξφ αληίθηππν ζην πεξηθεξεηαθφ αγξνηηθφ ζχζηεκα, λα εληζρπζεί ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ. 77

79 Δίλαη αθφκε πην ζεκαληηθφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφζβαζε ζε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία κέζσ ζηαζεξψλ πξσηνβνπιηψλ επηθνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα θαη ηηο εξεπλεηηθέο ηάζεηο. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Δ ΜΜΔ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ ΚΑΗ ΟΥΗ ΜΟΝΟ Ζ TELEMATICA Ηηαιίαο θαηαζθεπάδεη απφ ην 1999 θαη δηαλέκεη βάζεηο δεδνκέλσλ θαη επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο κε ζηφρν ηηαιηθέο θαη μέλεο επηρεηξήζεηο κε εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ζηελ Ηηαιία. Ζ εγγξαθή ζηε δηαδηθηπαθή πχιε πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ησλ αθφινπζσλ ππεξεζηψλ: - Αλαδήηεζε ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηε βάζεο δεδνκέλσλ - Γσξεάλ κέζσ ηεο θφξκαο «Εεηήζηε κηα γλψκε» - Μίγκα ζπκβνπιψλ «Τπεξεζία Έξγα & Υξεκαηνδφηεζε» - Με ηελ ππεξεζία «Έξγα & Υξεκαηνδφηεζε» νη πειάηεο θαη νη ρξήζηεο ηεο TELEMATICA, «ζπλνδεχνληαη» θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πξφζβαζεο ζε φια ηα δεκφζηα θίλεηξα πνπ απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο, απφ ηα ηακεία ηεο ΔΔ, εζληθά, πεξηθεξεηαθά, επαξρηαθά ή δεκνηηθά. - Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκβνπιψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία Δ & Υ θαιχπηεη φιεο ηηο ηερληθέο, γξαθεηνθξαηηθέο θαη δηαδηθαζηηθέο πξαθηηθέο ρξεκαηνδφηεζεο: - Έιεγρνο ηεο πξνθαηαξθηηθήο αμηνιφγεζεο - Πξνεηνηκαζία ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο - Πξνεηνηκαζία ηεο αίηεζεο επηρνξήγεζεο - Δλεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο έξεπλαο - Υξνλνδηάγξακκα ησλ επελδχζεσλ θαη αλαθνξά ησλ δαπαλψλ - Δθθαζάξηζε ησλ εηζθνξψλ 78

80 Ζ SACOM ηδξχζεθε ην 1981 γηα ηε δηαλνκή ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ πεξηθεξεηαθή αγνξά. Βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο SACOM ζήκεξα είλαη ε Πξάζηλε Βηνηερλνινγία γηα γεσξγηθή ρξήζε θαη ε παξαγσγή θαη εκπνξία ιηπαζκάησλ. Σν κεγάιν πάζνο γηα ηε θχζε, ε παξαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ηη κπνξεί λα πξνζθέξεη, φηαλ γίλεηαη ζεβαζηή θαη ηε δηαρεηξίδνληαη κε ηζνξξνπία, απνηειεί νξφζεκν γηα απηνχο πνπ δεκηνχξγεζαλ ην έξγν SACOM. Ζ Πξάζηλε Βηνηερλνινγία θαη ε δηαηήξεζε ηεο θχζεο είλαη αθφκα θαη ζήκεξα βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο επελδπηέο πνπ επηθεληξψζεθαλ ζην ζρέδην SACOM. Σν λέν ζρέδην SACOM έρεη θαηαξηηζηεί ζχκθσλα κε ηηο ίδηεο αξρέο έκπλεπζεο: ζηφρνο ηνπ είλαη λα πξνζθέξεη ζε θάζε γεσξγφ θαηλνηφκεο θαη νηθνινγηθά βηψζηκεο ιχζεηο γηα ηε ζξέςε ησλ θπηψλ. Δπηθεληξψλεηαη ζε 3 θπξίσο ζέκαηα: ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ψζηε λα βνεζήζεη ηα άηνκα πνπ παίξλνπλ βηψζηκεο επηινγέο, ε ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη φηη ην λεξφ είλαη έλαο νπζηαζηηθφο, πνιχηηκνο θπζηθφο πφξνο θαη ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζηηο επφκελεο γεληέο. ιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζηνρεχνπλ ζηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηψλ πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην ειάρηζην επίπεδν αξλεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σν Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην είλαη έλαο αλεμάξηεηνο νξγαληζκφο δεκνζίνπ δηθαίνπ πνπ κεηαθέξεη, εληφο ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, ιεηηνπξγίεο γεληθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ην ζχζηεκα θξνληίδαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο ζηηο ηνπηθέο νηθνλνκίεο. Τπνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ εηαηξεηψλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο εκπνξηθνχο ζπιιφγνπο θαη ηνπηθνχο θνξείο, φληαο ππεξαζπηζηήο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή. Σν ζύζηεκα γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ρακειήο ελζαιπίαο είλαη έλα ζρέδην, πνπ πινπνηήζεθε απφ ην Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην ηνπ Κακπνκπάζν κέζσ Δμηζσηηθψλ θνλδπιίσλ, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο αλαπαξαγφκελνπ κνληέινπ γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ρακειήο ελζαιπίαο ην νπνίν πξέπεη λα εθαξκνζηεί ζηηο επηρεηξήζεηο γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Ζ ηερλνινγία απηή, εμαθνινπζεί λα κελ είλαη θαιά γλσζηή ζηελ Ηηαιία, αιιά θνηλή ζηελ Δπξψπε, θαη αλαθέξεηαη ζηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζηε Γε. Ο ηνκέαο πνπ επηιέρζεθε ζρεηίδεηαη κε ηελ νηλνπαξαγσγή. Πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί απηή ε επηινγή, ε CCIAA ηνπ Κακπνκπάζν πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηνπ θιάδνπ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο θαη ν ακπειν-νηληθφο ηνκέαο ραξαθηεξίζηεθε σο ε πην ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε. Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο, ην Δπηκειεηήξην ρξεκαηνδφηεζε ην ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ θαη πεηξακαηίζηεθε κε ηελ Καιή Πξαθηηθή. Σν γεσζεξκηθφ ζχζηεκα είλαη θαηλνηφκν δηφηη παξέρεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαη απνζεθεχεηαη ζηε Γε. Δηδηθφηεξα, νη γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηελ αξρή φηη ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο, απφ ηα 4/5 κέρξη κεξηθά κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο, είλαη ζηαζεξή φιν ην ρξφλν. Απηφ επηηξέπεη ηελ εμαγσγή ζεξκφηεηαο απφ ην έδαθνο ην ρεηκψλα γηα ζέξκαλζε θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηεο ην θαινθαίξη γηα ςχμε. Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθή απφ άπνςε δηαρείξηζεο, αμηφπηζηε, βηψζηκε θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Δθηφο απηνχ, ράξε ζε απηφ ην ζχζηεκα, ε πνηφηεηα ηνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη έρεη βειηησζεί. Ζ θαηλνηφκνο κέζνδνο ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηνπ ηνκέα ησλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, φπσο π.ρ. ε επεμεξγαζία θξέαηνο. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε ηελ Πεξηθέξεηα Μνιίζε - Γξαθείν ηνπ Πξνέδξνπ θαη Θεζκηθψλ Τπνζέζεσλ, Ιηαιία. 79

81 ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Ζ Πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππνζηήξημε ζηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, δηαδίδνληαο πιεξνθνξίεο κέζσ θπιιαδίσλ, δεκφζησλ αλαθνηλψζεσλ, Σχπνπ, ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεδξίσλ. Ζ αξκφδηα ππεξεζία δηεμάγεη έξεπλεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ νξγαλψζεσλ ζην Μνιίζε θαη πιένλ, πξνθεηκέλνπ λα ηηο αλαιχζεη θαη λα επηθνηλσλήζεη καδί ηνπο γηα λα ειέγμεη ηε δηαζεζηκφηεηα ηνπο ψζηε λα ιάβνπλ κέξνο ζε κεγαιχηεξεο ζπλεξγαζίεο θαη δηεζλείο εθζέζεηο. Μέζα απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ε πεξηνρή είλαη ζε ζέζε λα νξγαλψζεη ηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο επξσπατθέο πξσηνβνπιίεο θαη λα επηβιέπεη ηηο ηνπηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ «Η Πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε, Unioncamere ηνπ Μνιίζε, Τπνπξγείν Βηνκεραλίαο, ICE, SACE & Simest έδσζαλ δσή ζην SPRINT Μνιίδε: «Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν γηα ηελ Γηεζλνπνίεζε ησλ Δπηρεηξήζεσλ». Σν Sprint είλαη ν θεληξηθφο θφκβνο ελφο εθηεηακέλνπ δηθηχνπ πνπ απνηειείηαη απφ εκπφξνπο θαη εκπεηξνγλψκνλεο. Σν πξνζσπηθφ ηνπ παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο μέλεο αγνξέο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη επαθέο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα, ηδξχκαηα θαη παλεπηζηήκηα. Σν γξαθείν παξέρεη ππεξεζίεο εηζφδνπ ζε ηνπηθέο θαη δηεζλείο αγνξέο, πξνζθέξνληαο επηθνηλσλία θαη γλψζε, φπσο: νηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε άιιεο ρψξεο, δηεζλή αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο, αλαγλψξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έθδνζε αζθάιηζεο, ζηήξημε ζην λνκνζεηηθφ ηνκέα θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Οη ππεξεζίεο ηνπ Sprint είλαη δηαζέζηκεο ζε φιε ηελ πεξηνρή θαη ε έδξα ηνπ βξίζθεηαη ζην Κακπνκπάζν. Δίλαη δπλαηφ λα βξεζεί έλα πιήξεο θάζκα ππεξεζηψλ θαη ιχζεσλ γηα εηαηξείεο πνπ ςάρλνπλ γηα επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ θαη, θαηφπηλ αηηήζεσο, επίζεο θαηά πεξίπησζε, πξνζαξκνζκέλεο παξεκβάζεηο ζηήξημεο». ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Ωο δεκφζηα αξρή, ε πεξηθέξεηα ηνπ Μνιίζε παξέρεη ρξεκαην-νηθνλνκηθή θαη αζθαιηζηηθή βνήζεηα, ππεξεζίεο κάξθεηηλγθ θαη πξνψζεζεο, πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο, φπσο ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη δηεπζχλζεηο ησλ νξγαληζκψλ πνπ απνηεινχλ κέξνο ησλ δηεζλψλ δηθηχσλ εηαίξσλ θαη ζπλεξγαηψλ. Δηδήζεηο γηα εθδειψζεηο θαη πξσηνβνπιίεο γηα επθαηξίεο δηεζλνπνίεζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηελ Ηηαιία θαη ην εμσηεξηθφ, θαηάινγν ησλ λνκνζεηηθψλ νξγάλσλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηεζλνπνίεζεο, ιεπηνκεξή θαηάινγν ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαιείσλ γηα ζπλερή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε δηάθνξεο ρψξεο ζε φιν ηνλ θφζκν. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Οη πεξηνρέο παξέκβαζεο θπκαίλνληαη απφ απιέο πξσηνβνπιίεο, φπσο ε ζπκκεηνρή ζε εθζέζεηο θαη εθδειψζεηο, ε αξρηθή εθηίκεζε ηεο αγνξάο, ε αμηνιφγεζε ηνπηθψλ εηδηθψλ αλαγθψλ, κέρξη ηε βνήζεηα γηα ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εγθαηάζηαζεο ζε κηα μέλε ρψξα. 80

82 ΟΗ ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΜΜΔ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Οη πέληε θχξηνη θαη βαζηθνί θαλφλεο είλαη: «Γλψζε θαη θαηλνηνκία», πζηήκαηα αγξνκάξθεηηλγθ», «Φπζηθνί πφξνη θαη βηνπνηθηιφηεηα», «Αγξνηηθή Οηθνλνκία», «ρεδηαζκφο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ». Σα παξαπάλσ ζπκβάιινπλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο γεσξγίαο, ηε βηψζηκε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε δξάζε γηα ην θιίκα θαη ηελ ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Παξαδείγκαηα νξγαληζκώλ ππνζηήξημεο ΜΜΔ ζηελ Πεξηθέξεηα Μνιίζε (Iηαιία): ΣΟΠΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΡΑΖ (GAL) Towards Molise 2000 ViaMonsignorBologna Κακπνκπάζν, Ηηαιία Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Antonio Di Lallo (Γηεπζπληήο) Σει.: Φαμ: Ηζηφηνπνο: Δκπνξηθό Δπηκειεηήξην Κακπνκπάζν Piazza della Vittoria Κακπνκπάζν, Ηηαιία Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Lorella Palladino (Γεληθή Γξακκαηεία) Σει.: Φαμ: Ηζηφηνπνο: Sacom SPA SS 87 km 204 Larino (CB), Ηηαιία Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Enrico Torzi (Αληηπξφεδξνο) Σει: Φαμ: Ηζηφηνπνο: Sviluppo Italia Molise Via Crispi, 1/c Κακπνκπάζν, Ηηαιία Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: FabrizioSpallone (Τπεχζπλνο Καηλνηνκίαο & Γηεζλψλ Έξγσλ) Σει: Φαμ: Ηζηφηνπνο: Σelematica Italia Via Bramante 43, Terni, Ηηαιία Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Carmine Calvanese (Τπεχζπλε ππεξεζίαο) Σει: Φαμ: Ηζηφηνπνο: Apicarrelli C.da Ara vecchia Fossalto (CB) Ηηαιία Τπεχζπλνο επηθνηλσλίαο: Antonio Carrelli (Ηδηνθηήηεο) Σει: Ηζηφηνπνο: apicarrelli.blogspot.it Δλεκέξσζε Ζ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο εθκάζεζεο (e learning) είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ φπνπ νη επηρεηξεκαηίεο θαη νη νξγαλψζεηο ζηήξημεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε θαη λα μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα. ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (E LEARNING) Ζ πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο (e-learning) ζα ππνζηεξίμεη δχν καζήκαηα εμ απνζηάζεσο: 81

83 1. Σν πξψην κάζεκα e-learning απεπζχλεηαη ζε επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, κε ζηφρν ηελ παξνρή ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ θαη επηηπρεκέλσλ πξσηνβνπιηψλ. 2. Σν δεχηεξν κάζεκα e-learning απεπζχλεηαη ζε ππαιιήινπο ησλ νξγαληζκψλ ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΝΑ Δπξψπεο Τπεξεζίαο ηήξημεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε ρξήζε ησλ online εξγαιείσλ ππνζηήξημεο πνπ παξέρνληαη απφ ην έξγν. Σν e-learning κάζεκα εθαξκφδεη κηα θνηλή πξνζέγγηζε πνπ παξέρεη ηερλνγλσζία ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν νηθνλνκηθφο ρψξνο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή πεξηιακβάλεη επίζεο έλα θεθάιαην γηα θάζε ζπκκεηέρνπζα ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη ζπγθεθξηκέλεο πξνθιήζεηο ηεο ρψξαο. Σν e-learning κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ελφηεηεο: - Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο - Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερλνινγία - ηξαηεγηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηηο αγνξέο - Δθπφλεζε ζηξαηεγηθψλ δηεζλνπνίεζεο - Αλίρλεπζε λέσλ επθαηξηψλ ζηελ αγνξά Σν πξψην κάζεκα e-learning βαζίδεηαη ζηηο ζπρλά αλαγλσξηζκέλεο αλάγθεο θαηάξηηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ. Σα δχν καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθά κέξε, πξαθηηθέο αζθήζεηο θαη αμηνιφγεζε ηνπ θάζε ζπκκεηέρνληα. Ο ζπλδπαζκφο ηεο ζεσξίαο - πξαθηηθήο αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηή εμαζθαιίδεη ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί επξεία ζπκκεηνρή ζην κάζεκα, ην κάζεκα παξέρεηαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ησλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ. ε θάζε κηα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο -εηαίξνπο, ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη θαη λα εθπαηδεχνληαη ζην πξψην κάζεκα 20 ζπκκεηέρνληεο θαη 30 ζπκκεηέρνληεο απφ θάζε ζπκκεηέρνπζα ρψξα-εηαίξν ζην δεχηεξν. Παξαθαινύκε επηζθεθηείηε ηελ πιαηθόξκαο ειεθηξνληθήο εθπαίδεπζεο 82

84 5.10. Πανεπιςτόμιο του Μολύςε, Ιταλύα Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε απνηειείηαη απφ έμη Σκήκαηα πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ νπνίσλ νη ζεκαηηθέο πεξηνρέο είλαη νη εμήο: Σκήκα Γεσξγίαο, Πεξηβάιινληνο θαη Δπηζηεκψλ Σξνθίκσλ, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, Γηνίθεζεο, Κνηλσλίαο θαη Θεζκψλ, Σκήκα Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Βηνεπηζηεκψλ, Σκήκα Ννκηθήο, Σκήκα Ηαηξηθήο θαη Δπηζηεκψλ Τγείαο. Σα Σκήκαηα Ηαηξηθήο θαη Ννκηθήο πεξηιακβάλνπλ επίζεο κεηαπηπρηαθά επαγγεικαηηθά ηκήκαηα. Σν Κέληξν Colozza γηα ηελ θαηάξηηζε εθπαηδεπηηθψλ πξνζθέξεη καζήκαηα εηδίθεπζεο γηα κειινληηθνχο θαζεγεηέο γπκλαζίνπ, ελψ ην Κέληξν Γηαρείξηζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνιίζε ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηεο πςεινχ επηπέδνπ επαγγεικαηηθψλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Σφζν ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο φζν θαη ηεο δηδαζθαιίαο ην Παλεπηζηήκην δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ Γηά Βίνπ Μάζεζε (Life Long Learning) γηα καζεηέο, δαζθάινπο θαη ηελ θηλεηηθφηεηα πξνζσπηθνχ γηα κειέηε θαη ηνπνζέηεζε (Δrasmus), εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο θαη ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο, ηεο κάζεζεο κεηαμχ γελεψλ θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε κεηξάεη ηέζζεξηο παλεπηζηεκηνππφιεηο, 9000 θνηηεηέο, 105 ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο θαη πεξίπνπ 600 άηνκα δηδαθηηθφ θαη άιιν πξνζσπηθφ. Σν Παλεπηζηήκην, άιισζηε, κεηξά 19 Κέληξα θαη έλα Δπηζηεκνληθφ Πάξθν, ελψ είλαη εμνπιηζκέλν κε δηάθνξα εξγαζηήξηα, εξγαζηήξηα πνιπκέζσλ θαη γισζζηθά εξγαζηήξηα, πινχζηα βηβιηνζήθε θαη έλα αζιεηηθφ θέληξν. 83

85 ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGROSTART Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε είλαη εηαίξνο ηνπ έξγνπ AGRO-START. Παλεπηζηήκην ζπκκεηέρεη ζηηο αθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο: Σν - Γηαθξαηηθή δηαρείξηζε θαη νηθνλνκηθφο ζπληνληζκφο - Δπηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη εθαξκνγή ηνπ επηθνηλσληαθνχ ζρεδίνπ ηνπ έξγνπ. - Αλίρλεπζε θαηλνηφκσλ θαη επηηπρεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηελ εθπφλεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζία ηήξημεο ΜκΔ ΝΑ Δπξψπεο. - Αλάπηπμε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ζηήξημεο γηα ηε βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. - Αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ ΜκΔ γηα θαηλνηνκία θαη ηερλνινγία,πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο. - Δθπφλεζε εξγαιείσλ ππνζηήξημεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηηο ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. - Μέηξα θαηάξηηζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο ηήξημεο ΜκΔ. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε ζπκκεηείρε ζηηο παξαθάησ δξαζηεξηφηεηεο: - Πξσηφθνιιν Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο ΝΑ Δπξψπεο: Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε αλέιπζε, παξείρε αλαηξνθνδφηεζε θαη ελέθξηλε ηελ ηειηθή έθδνζε ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζία ηήξημεο ΜκΔ. Δπηπιένλ, δεκνζίεπζε ην Πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο Τπνζηήξημεο ησλ ΜκΔ (επηκέιεηα έθδνζεο ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο) ζε 230 αληίηππα. - Δθπφλεζε Οδεγνχ Καιψλ Πξαθηηθψλ (ζηα αγγιηθά) κε βάζε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πέληε ζεκαηηθά εξγαζηήξηα. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε επίζεο δεκνζίεπζε θαη κεηέθξαζε ηνλ Οδεγφ Καιψλ Πξαθηηθψλ ζηα ηηαιηθά γηα λα εθηππσζεί ζε 500 αληίηππα. - Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε ζπκκεηείρε ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ/δεδνκέλσλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο δηαθξαηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. - Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε πξαγκαηνπνίεζε ηε δηάγλσζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πέληε ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ζηήξημε γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εξγαιείνπ απην- δηάγλσζεο. - Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε ήηαλ ππεχζπλν γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο e-learning (ζηα αγγιηθά). Με βάζε ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο πνπ ζπρλά αληρλεχνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάγλσζεο, ην παλεπηζηήκην αλέπηπμε έλα κάζεκα e- learning πνπ πξφζθεξε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα αλαιάβνπλ κηα θαηλνηφκν θαη επηηπρεκέλε επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. 84

86 - Ζ ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο KIT ΝΑ Δπξψπεο γηα επηρεηξεκαηίεο ησλ ηνκέσλ ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΜΔ ΣΖΝ ΗΣΑΛΗΑ: Fondazione Edmund Mach di San Michele all'adige (Ηλζηηηνύην) Γηεχζπλζε: Via E. Mach, S. Μηθέιε αι Αληίγε (TN) Ηηαιία Σει: Ηζηφηνπνο: SGFA - Società di Gestione Fondi per l'agroalimentare S.r.l (Δηαηξία ηδηνθηεζίαοismea) Γηεχζπλζε: Via Nomentana, Ρψκε(RM) Ηηαιία Σει: Ηζηφηνπνο: Ce.Spe.Vi. - Centro Sperimentale per il Vivaismo (Γεκόζην Δξεπλεηηθό Κέληξν) Γηεχζπλζε: Via Ciliegiole Πηζηφηα (PT) Ηηαιία Σει: Mail: Ηζηφηνπνο: LugoNextLab Ltd. (Δηαηξία) Γηεχζπλζε: Via Magnapassi, Λνχγθν (RA) Ηηαιία Σει: Mail: Ηζηφηνπνο: ISMEA, Ηλζηηηνύησλ Μειεηώλ, Έξεπλαο & Πιεξνθόξεζεο γηα ηηο Αγξνηηθέο θαη Αγξν-δηαηξνθηθέο Αγνξέο (Κπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο) Γηεχζπλζε: Via Nomentana, Ρψκε(RM) Ηηαιία Σει: Ηζηφηνπνο: EUROCONS s.c.a.r.l. (Δηαηξία) Γηεχζπλζε: Via Perugia, Σνξίλν(TO) Ηηαιία Σει: Mail: Ηζηφηνπνο: Prof.is.r.l. (Γηαδηθηπαθή πύιε Πιεξνθόξεζεο & Δπηθνηλσλίαο) Γηεχζπλζε: Via di Mezzano, 13/B Γθξέβε ηλ Κηάληη(FI) Ηηαιία Mobile: Mail: Ηζηφηνπνο: Trentino Sviluppo Spa (Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί) Γηεχζπλζε: Via Fortunato Zeni, Ρνβεξέην(TN) Ηηαιία Σει: Mail: PEC: Ηζηφηνπνο: CDO.net Srl Compagnia delle Opere (Δηαηξία) Γηεχζπλζε: Via Legnone, Μηιάλν(MI) Ηηαιία (Γξακκαηεία Οξγάλσζεο) Φαμ: Mail: Ηζηφηνπνο: CDO Foggia Compagnia delle Opere (Δηαηξία ηνπηθό επί θεθαιήο γξαθείν) Γηεχζπλζε:Via A. Gramsci, Φφηδηα (FG) Ηηαιία Σει: Ηζηφηνπνο: ΠΡΟΚΛΖΔΗ Ζ αλάιπζε ησλ αλαγθψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε έρεη επηζεκάλεη ηηο αθφινπζεο δπζθνιίεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν: - Ζ δνκηθή αζηάζεηα ησλ αγξνηηθψλ αγνξψλ. 85

87 - Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αγξνθηήκαηα δελ είλαη εθνδηαζκέλα κε ινγηζηηθή δηαρείξηζε: ε απνπζία ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαζηζηά εμαηξεηηθά πνιχπινθε ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. - Ζ έιιεηςε αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ. - Γπζθνιίεο ζηελ εξκελεία ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. - Οη κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ δηαξζξσκέλεο θαη αθφκα θαη αλ είλαη παξφκνηεο ζε κέγεζνο, κπνξεί λα έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη δηαρείξηζε. - Σα νηθνλνκηθά δάλεηα πνπ είλαη πάξα πνιχ ιίγα θαη είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ. - Παξνπζία εκπνδίσλ εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο. ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Σν Γξαθείν Γηακεζνιάβεζεο θαη Σνπνζέηεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Μνιίζε, καδί κε ην γξαθείν έξεπλαο θαη ηα Σκήκαηα, δεκηνχξγεζαλ έλα ππθλφ δίθηπν ζρέζεσλ κε ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο επηρεηξήζεηο. Σν Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε είλαη επίζεο κέινο ηνπ Δπηζηεκνληθνχ θαη Σερλνινγηθνχ Πάξθνπ ηνπ Μνιίζε Moliseinnovazione (PSTMOL), ελφο θεκηζκέλνπ εξεπλεηηθνχ θέληξνπ ζηνλ ηνκέα ηνπ, ην νπνίν εθηειεί ηε κεηαθνξά ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο βηνκεραληθήο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ησλ ηξνθίκσλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο γηα πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη δηεζλείο εηαηξείεο (URL: ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΠΡΟΔΓΓΗΔΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Δ ΜΜΔ ΣΖ ΗΣΑΛΗΑ Ce.Spe.Vi. (Πεηξακαηηθό Φπηνθνκηθό Κέληξν): Λνγηζκηθό γηα ηε δηαρείξηζε ησλ νπσξνθεπεπηηθώλ ην Πεηξακαηηθφ Φπηνθνκηθφ Κέληξν θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Γεσπνληθψλ Δπηζηεκψλ, Σξνθίκσλ θαη Αγξν- πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πίδαο (θαζ. Alberto Pardossi) αλαπηχρζεθαλ θαη δηαλεκήζεθαλ παθέηα ινγηζκηθνχ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ αλζνθνκηθψλ θαιιηεξγεηψλ (ηνκέαο νπσξνθεπεπηηθψλ). Κάζε ινγηζκηθφ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. ιν ην ινγηζκηθφ δηαλέκεηαη δσξεάλ απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα (URL: PROF.i Δτλαη ε Ηηαιηθή δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηελ πδξνιίπαλζε πνπ κε ζπκβνχινπο εκπεηξνγλψκνλεο θαιιηεξγεηψλ, δεκνζηεχεη θαη δηαδίδεη επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο πιεξνθνξίεο ή/θαη ξεπνξηάδ ζηνλ αγξνηηθφ θφζκν απφ ηηο αξρέο ηνπ 2005 (URL: Παλεπηζηήκην ηνπ Μνιίζε Έξγν INTERREG III / A - TIORCAS - ε κεηαθνξά θαηλνηνκίαο θαη νξγάλσζεο ηεο έξεπλαο, ηνπ πνιηηηζκνχ, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πγείαο. Σν έξγν (ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Δπξψ) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζε πεξηνρέο ηεο Ηηαιίαο, θαη ηδίσο ζηελ πεξηνρή ηνπ Μνιίζε θαη ηνπ Μαπξνβνχληνπ. 86

88 5.11. Κϋντρο Τποςτόριξησ Μικρών και Μεςαύων Επιχειρόςεων - Ρούςε, Βουλγαρύα Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (BSC) είλαη λα ππνζηεξίμεη κε φια ηα δηαζέζηκα κέζα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πφιεο, ηδηαίηεξα ηηο κηθξέο θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο ηνπ Ρνχζε θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, θαζψο θαη λα ζπληνλίζεη, λα ελζσκαηψζεη θαη λα ζπκπιεξψζεη ηε δξαζηεξηφηεηα φισλ εθείλσλ ησλ νξγαληζκψλ θαη δνκψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηηο κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο, θαη λα δεκηνπξγήζεη επαθέο ζε ηνπηθφ επίπεδν, αλαθνξηθά κε: Δπαθέο, πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ππνδνκψλ, βνεζψληαο ηηο κηθξήο θαη κεζαίαο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο, ζε ηνπηθφ επίπεδν, αιιά θαη κεηαμχ άιισλ θαη παξφκνηεο επηρεηξήζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο θαη απφ ην εμσηεξηθφ. Σε δηεπθφιπλζε ησλ επαθψλ κεηαμχ ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ππνδνκψλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, φζνλ αθνξά ζηνλ νξηζκφ πξνβιεκάησλ, ηηο πιεξνθνξίεο ππνζηήξημεο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δνκή ή ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Κέληξνπ. Σε δηεπθφιπλζε ησλ επαθψλ κεηαμχ ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ακνηβαία επίιπζε νξηζκέλσλ πξνβιεκάησλ ή πξνβιεκάησλ γεληθφηεξα. 87

89 Οη δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κέληξνπ Τπνζηήξημεο Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαιύπηνπλ ηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: Παξνρή ππνζηήξημεο θαη ππεξεζηψλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο μέλνπο επηρεηξεκαηίεο, ζχκβνπινπο θαη επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο. Τπνζηήξημε ησλ πηζαλψλ επελδπηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαηάιιεισλ ζπλεξγαηψλ, ηε βνπιγαξηθή λνκνζεζία, ηε θνξνινγία, ηε ζπκβνπιεπηηθή ζε ινγηζηηθά ζέκαηα θαη άιια δεηήκαηα. Πξνψζεζε ηεο παξαγσγήο ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ εθζεζηαθνχ ρψξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθζηξαηεία ζε κέζα ελεκέξσζεο ηεο πεξηνρήο. Δληνπηζκφο επηιέμηκσλ απνδεθηψλ δαλείσλ θαη ε αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ γλσξίδνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή. Δληνπηζκφο ησλ θαηάιιεισλ εηαίξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηλνπξαμηψλ θαη ζπκπξάμεσλ. Γπλαηφηεηα εμαγνξάο κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κέζσ ηεο εηαηξείαο BSC ΜκΔ, BC Leasing LTD Δηνηκφηεηα γηα απφ θνηλνχ δξάζεηο ζην πιαίζην ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ ή πξνγξακκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ πξφζθαηα. πκβνπιέο απφ εηδηθνχο κε πςειά πξνζφληα γηα επηρεηξεκαηίεο ζρεηηθά κε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ. Γηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, θφξνπκ θαη ζπλεδξίσλ. Γηνξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ καζεκάησλ. Οξγάλσζε άιισλ δεκφζησλ εθδειψζεσλ. Αξκνδηόηεηεο θαη Γεμηόηεηεο Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ηηο ΜκΔ είλαη κέινο ηεο BARDA (Bulgarian Association of Regional Development Agencies and Business Centres) (Βνπιγαξηθή Έλσζε ησλ Τπεξεζηψλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Κέληξσλ) απφ ην 1997 κέρξη ην Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Δπηρεηξήζεσλ είλαη κέινο πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ νκάδσλ εξγαζίαο θαη ηεο ζπληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ρεδηαζκνχ ηεο θπβέξλεζεο, πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ππνζηήξημεο ησλ ΜκΔ θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηα δηαξζξσηηθά ηακεία θαη ην ηακείν πξνέληαμεο. Ο εθηειεζηηθφο δηεπζπληήο ηεο BSC ΜκΔ ππήξμε πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο BARDA απφ ηα ηέιε ηνπ 2003 έσο ηνλ Απξίιην ηνπ Ζ BSC ΜΜΔ είλαη ην κόλν ηαθηηθό κέινο ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε Αλαπηπμηαθώλ Δηαηξηώλ-EURADA. Δμεηδίθεπζε ην πξνζσπηθφ ηεο BSC ΜκΔ έρεη εθπαηδεπηεί απφ ηε Γεληθή Γξακκαηεία (DG Enterprise and Industry) Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη απφ Καλαδνχο θαη Ακεξηθαλνχο εκπεηξνγλψκνλεο πάλσ ζηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε ησλ δνκψλ ηνπ ζπκπιέγκαηνο/cluster, ηηο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο αγνξάο, ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο ΔΔ θαη ηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή επξσπατθψλ έξγσλ, ηα ηακεία επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, ην κάξθεηηλγθ εμαγσγψλ, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο κεηάβαζεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ηε δηνίθεζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. Οη νκάδεο BSC ΜκΔ θαη Euro Info Centre έρνπλ αλαπηχμεη ην ινγηζκηθά-εθαξκνγέο PDA θαη WAP, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξφζβαζε κέζσ θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε ην ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ 88

90 ηνπ BSC ΜκΔ θαη ησλ ζπλεδξίσλ ηνπ. Γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο ν πξψελ EIC BG812 βξαβεχηεθε γηα ηελ θαιή πξαθηηθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ πξψελ δηθηχνπ EIC. Οη εηδηθνί ζε ζέκαηα πιεξνθνξηθήο ηεο BSC SME Δπηηξνπήο Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο ΜκΔ ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηελ Δθηειεζηηθή Αξρή γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ Καηλνηνκία ηεο DG Enterprise and Industry " Γεληθήο Γηεχζπλζεο Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραλίαο" γηα ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Γηθηχνπ Δπξσπατθψλ Δπηρεηξήζεσλ Enterprise Europe Network κε ηηο πξνζθνξέο ησλ εηαηξεηψλ, ηλζηηηνχησλ θαη νξγαληζκψλ θαη ζηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηζηνζειίδσλ θαη ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ. Ο ζθνπφο φισλ ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ θαη εθδειψζεσλ είλαη λα ηαηξηάμνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ εηαίξσλ θαη λα ηνπο βνεζήζεη ελεξγά ζηελ αλάπηπμε ησλ επαθψλ ηνπο. ΡΟΛΟ ΣΟ ΔΡΓΟ AGRO - START Σν BSC ΜκΔ - Ρνχζε ήηαλ ππεχζπλν γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο 7 ηνπ έξγνπ AGRO - START, κε ηίηιν «Μέηξα θαηάξηηζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο Τπεξεζίαο ηήξημεο ΝΑ Δπξψπεο». Ο γεληθφο ζηφρνο απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ είλαη λα κεηαθέξεη κε επηηπρία ην απνηέιεζκα ηνπ έξγνπ-ππξήλα: ηεο εθαξκνγή ηνπ πξσηνθφιινπ Τπεξεζηψλ ηήξημεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Σν Παθέην Δξγαζίαο ζηνρεχεη λα εθπαηδεχζεη απνηειεζκαηηθά ηα ζηειέρε ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηειηθήο κνξθήο ηνπ πξσηνθφιινπ ΝΑ Δπξψπεο θαη λα ηνπο δψζεη ηα εξγαιεία ππνζηήξημεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην έξγν απηφ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ εηαίξσλ αλήθεη ζηελ νηθνλνκηθή πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη αληηκεησπίδνπλ ηα ίδηα θνηλά πξνβιήκαηα θαη πξνθιήζεηο, νη εξγαδφκελνη ησλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ δελ δηαζέηνπλ ην ίδην επίπεδν ηερλνγλσζίαο. Έηζη, ζα πξαγκαηνπνηεζεί δηάγλσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ρξεηάδεηαη θάζε ζπκκεηέρνπζα πεξηνρή. Οη εηαίξνη ηνπ έξγνπ ζα ζπλνςίζνπλ ηελ έθζεζε πνξηζκάησλ ζηα αγγιηθά. Σν BSC ΜκΔ ηνπ Ρνχζε ζπλέιεμε ηα ζηνηρεία θαη ζρεδίαζε έλα ειεθηξνληθφ κάζεκα κε βάζε ην πφξηζκα. Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΜΑ Σν BSC ΜκΔ - Ρνχζε ζπκκεηείρε ελεξγά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηε Βνπιγαξία. Σν θέληξν είρε επαθή κε ηνπηθνχο θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ζε ΜκΔ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ γηα λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηη πξνζθέξεηαη απφ εηαηξείεο ηεο Βνπιγαξία σο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ή/θαη ζπκβνπιεπηηθήο. Ωο απνηέιεζκα, ην Κέληξν έρεη παξνπζηάζεη ηηο αθφινπζεο νθηψ νξζέο πξαθηηθέο ζηα εξγαζηήξηα ηνπ έξγνπ AGRO - START: - Σελ ίδξπζε γεσξγηθψλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο ζηήξημεο ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ Απνθαηάζηαζεο ησλ Τγξνηφπσλ θαη κείσζεο ηεο ξχπαλζεο. - Σε Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Αγξνηψλ. - Σα ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ππεξεζίεο ζε κηθξφηεξεο πφιεηο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο JOBS Γίθηπν Κέληξσλ έξγνπ/ JOBS Centres Network Project. - Πεξηθεξεηαθφ Αγξνηηθφ κε ηξαπεδηθφ Σακείν (AgroFund). 89

91 - Σε ζηήξημε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν - Enterprise Europe Network Βνπιγαξία, Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Βνπιγαξίαο. - Τςειή Δκπεηξνγλσκνζχλε γηα ηε Μεηαθνξά Σερλνινγίαο (SETT) - Τπεξεζία Δηδηθψλ Δκπεηξνγλσκφλσλ. - ην Παλεπηζηήκην ηνπ Ρνχζε: ηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο ecobiz θαη ηηο εθζέζεηο ecobiz, θαη ηε - Γηεπθφιπλζε ησλ αγξνηψλ ζην πιαίζην ηνπ κέηξνπ «Παξνρή ζπκβνπιψλ θαη δηαβνχιεπζε ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο ζηε Βνπιγαξία θαη ηε Ρνπκαλία» γηα ηελ πεξίνδν Σξεηο απφ απηέο ηηο θαιέο πξαθηηθέο έρνπλ επηιεγεί κεηαμχ ησλ έμη ηειηθψλ θαζελφο απφ ηα ηέζζεξα εξγαζηήξηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζία ηήξημεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο. Απηέο είλαη: - Υξεκαηνδνηηθά κέζα θαη ππεξεζίεο ζε κηθξφηεξεο πφιεηο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο - JOBS Centres Γίθηπν - ηήξημε ηεο κεηαθνξάο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν - Enterprise Europe Network Βνπιγαξίαο θαη - Παλεπηζηήκην Ρνχζε - Κέληξα Πιεξνθφξεζεο Δcobiz θαη εθζέζεηο Δcobiz. Σν 5 ν εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ρνχζε ηεο Βνπιγαξίαο κε ζέκα «Απνηειεζκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ππνζηήξημεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο εηζφδνπ ζε λέεο αγνξέο, θαιχπηνληαο ηηο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο, ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ΜκΔ» πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ BSC ΜκΔ ηνπ Ρνχζε. Γηα ην ηειεπηαίν εξγαζηήξην, ην 5 ν, ην BSC ΜκΔ ηνπ Ρνχζε εληφπηζε θαη παξνπζίαζε ηηο αθφινπζεο δχν θαιέο πξαθηηθέο: - Τζρπξή ζηήξημε ηεο δηεζλνπνίεζεο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ - Enterprise Europe Network - Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ Βνπιγαξίαο. - Ζ Δζληθή Πχιε Δμαγσγψλ Βνπιγαξίαο (NEPBG) ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΜΔ ΣΖΝ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ: Ίδξπκα Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο & Δπηθνηλσληώλ πληνληζηήο Δηαίξνο ηνπ Enterprise Europe Network Βνπιγαξίαο φθηα 1113, 5 Alexander Zhendov street Tει.: / / ext Φαμ: / Ηζηφηνπνο: Κέληξν πκπξάμεσλ θαηλνηνκίαο, BAS φθηα 1113, 10 Acad G. Bonchev street Tει.: / , Φαμ: / Ηζηφηνπνο: Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ύλδεζκνο Βηνκεραληώλ Βνπιγαξίαο φθηα 1000, Alabin street Tει: / , Ηζηφηνπνο: GIS Ηλζηηηνύην κεηαθνξάο φθηα 1113, 4 Acad G. Bonchev street Tει.: / , Φαμ: / Ηζηφηνπνο: Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, Δλέξγεηαο θαη 90

92 Βνπιγαξίαο φθηα 1058, 9 Iskar street Tει.: / , , Φαμ: / Ηζηφηνπνο: ARC Consulting Ltd. φθηα 1113, 5 Alexander Zhendov street Tει.: / Φαμ: / Ηζηφηνπνο: Δκπνξηθό & Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην Πιόβληηβ Πιφβληηβ 4003, 7 Samara Street Tει.: / (998), Φαμ: / Ηζηφηνπνο: Σνπξηζκνύ φθηα 1502, 8 Slavianska street contact person: Ms.TeodoraSarandeva Tει: / Ηζηφηνπνο: Κέληξν Πιεξνθόξεζεο θαη πκβνπιεπηηθήο Δπηρεηξήζεσλ αληάλζθη Sandanski 2800, 5 Skopie str., P.O. box 50 Tει: , Φαμ: Ηζηφηνπνο: Κέληξν Τπνζηήξημεο ΜΜΔ Ρνύζε Ρνχζε 7000, 14 Kresna street Tει: / , Φαμ: / Ηζηφηνπνο: ΔΤΚΑΗΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ Καιχηεξε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πνπ νθείιεηαη ζηελ απμαλφκελε δήηεζε γηα πξντφληα δηαηξνθήο. ηαζεξέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ΚΑΠ. Αχμεζε ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα κε εγγπεκέλε πνηφηεηα θαη πξνέιεπζε. Τςειή δήηεζε γηα πξντφληα βηνινγηθήο γεσξγίαο. Δλνπνίεζε ησλ γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Δπθνιφηεξε πξφζβαζε ζε πθηζηάκελεο θαη λέεο γλψζεηο θαη ηερλνινγίεο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ έληαμε ηνπ θιάδνπ ζηελ επξσπατθή γεσξγία, ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο έξεπλαο θαη ησλ ΣΠΔ. Μηα λέα ζηάζε ηνπ πνιπ-ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ηεο γεσξγίαο θαη ηνπ ξφινπ ηεο σο δεκφζηνπ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ζ ελίζρπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη εζηθψλ πεπνηζήζεσλ ππέξ ηεο δηαηήξεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη πξντφλησλ. Νέα δεκφζηα αμηνιφγεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο σο κέξνπο δηαβίσζεο, αλαςπρήο θαη λα δηαηήξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ Καηλνηνκία ζεκαίλεη γεληθά θάηη λέν. Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη είηε: έλαο λένο εμνπιηζκφο, κηα λέα δηαδηθαζία, κηα λέα κεζνδνινγία, ή κηα λέα ππεξεζία. Ζ θαηλνηνκία θέξλεη θάηη λέν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο, ε νπνία απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο, κεηψλεη ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, απμάλεη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη ησλ θπηψλ, κεηψλεη ην θφζηνο, απμάλεη ην θέξδνο, θιπ. 91

93 Γηα λα απνηειέζεη θάηη θαηλνηνκία δελ ζεκαίλεη απαξαίηεηα φηη έλαο λένο εμνπιηζκφο, κηα δηαδηθαζία, ή κέζνδνο, θ.ιπ., είλαη απαξαίηεηα θαηλνηνκίεο. εκαίλεη κφλν φηη είλαη θάηη λέν γηα ηελ εηαηξεία αθελφο, θαη αθεηέξνπ βειηηψλεη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο εηαηξείαο θαηά θάπνην ηξφπν, δειαδή έρεη ζεηηθή επίδξαζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο. ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Δ ΜΜΔ ΣΖ ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ NIPEX Co - ςσκί θαη αξηνζθεπάζκαηα, κνιηάλ Έλαο πςειφβαζκνο εκπεηξνγλψκνλαο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηξεηο απνζηνιέο ζηελ ελ ιφγσ εηαηξεία. Ωο απνηέιεζκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο εηζήρζεζαλ ζηελ παξαγσγή κηα ζεηξά απφ πξντφληα αξηνπνηίαο κε βάζε γεξκαληθέο ζπληαγέο, δηάθνξα είδε ςσκηνχ, ζλαθ, γιπθά θαη θέηθ. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθε κία γεξκαληθνχ ηχπνπ θαθεηέξηα. Ζ εηαηξεία είλαη θεξδνθφξα θαη ην πξνζσπηθφ απφ 3 απμήζεθε ζε 19 εξγαδφκελνπο. Οηλνπνηείν ζην Πακίληνβν Έλαο εκπεηξνγλψκνλαο απφ ηελ SES καδί κε ηελ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit Γεξκαληθή Τπεξεζία Σερληθήο πλεξγαζίαο (GTZ) πξαγκαηνπνίεζαλ έλα ζρέδην γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ νίλνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην Θξαθηθφ Οηλνπνηείν. Οη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία παξαγσγήο βνήζεζε λα αλαλεσζεί ε ηειηθή γεχζε ηνπ θξαζηνχ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα θεξδίζεη ην δπηηθφ θαηαλαισηή. Οη πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαλνκή νίλσλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη άιιεο ρψξεο έρνπλ πνιιά ππνζρφκελεο πξννπηηθέο. Κνηλσληθό - Δθπαηδεπηηθό Κέληξν «Άγηνο Γεώξγηνο», Πιόβληηβ ην Κνηλσληθφ - Δθπαηδεπηηθφ Κέληξν «Άγηνο Γεψξγηνο», έλαο θαηαμησκέλνο εκπεηξνγλψκνλαο απφ ηε Γεξκαλία μεθίλεζε ην Μάξηην ηνπ 2013 ηελ εθπαίδεπζή ηνπ πξνζσπηθνχ κε καζήκαηα καγεηξηθήο. Ο δηαγσληζκφο καγεηξηθήο ήηαλ ην ηειηθφ ζηάδην ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εκπεηξνγλψκνλα θ. Schultz θαη ήηαλ έλα είδνο παξνπζίαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα, ε ζαθήλεηα, ε νξγάλσζε, ε νκαδηθή εξγαζία θαη ε γεχζε ήηαλ ηα θξηηήξηα πνπ παξείραλ πξαθηηθή άζθεζε ζηνπο απφθνηηνπο ηνπ θέληξνπ καζεηείαο ζην εζηηαηφξην «Λεηςία» ζην Πιφβληηβ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαδείγκαηα, παξαθαινχκε επηθνηλσλήζηε κε: ην Κέληξν Δπηρεηξεκαηηθήο ηήξημεο (BSC) Ρνχζε 92

94 ΓΗΚΣΤΧΖ ΚΑΗ ΤΝΔΡΓΑΗΑ Ζ BSC ΜκΔ - Ρνχζε είλαη: Μέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηρεηξήζεσλ Μέινο ηεο Γηεπζχλνπζαο Οκάδαο ηξαηεγηθήο ηνπ Γνχλαβε γηα ηελ πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο 7 «Αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο κέζσ ηεο έξεπλαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο». Μέινο ηεο Γηεπζχλνπζαο Οκάδαο ηξαηεγηθήο ηνπ Γνχλαβε γηα ηελ πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο 8 «Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αλάπηπμεο Cluster» Μέινο ηεο Γηεπζχλνπζαο Οκάδαο ηξαηεγηθήο ηνπ Γνχλαβε γηα ηελ πεξηνρή πξνηεξαηφηεηαο 9 " Δπέλδπζε ζε άηνκα θαη δεμηφηεηεο " Μέινο ηεο EURADA - Δπξσπατθήο Έλσζεο Τπεξεζηψλ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. ΔΝΖΜΔΡΧΘΔΗΣΔ Ιζηνζειίδεο Πιεξνθφξεζεο θαη εθδφζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξήζεσλ - Ιζηνζειίδα πιεξνθφξεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βνπιγαξίαο ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ MΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Οη πην απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κάξθεηηλγθ είλαη: ε ζπκκεηνρή ζε εκπνξνπαλεγχξεηο θαη εθζέζεηο, ε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο δηακεζνιάβεζεο θαη εηαηξηθέο απνζηνιέο, ε ππνβνιή ησλ πξνθίι ζπλεξγαζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηαηήξεζε ζηελψλ ζρέζεσλ κε πειάηεο θαη ζπλεξγάηεο. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΔΘΝΟΠΟΗΖΖ Δμεηδίθεπζε ζηελ παξαγσγή κνλαδηθψλ πξντφλησλ θαη ηηο εμαγσγέο, επηρεηξεκαηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη ππεξγνιαβίεο, ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο δηακεζνιάβεζεο θαη εηαηξηθέο απνζηνιέο θαη επελδχζεηο ζε θαηλνηνκίεο πνπ πιεξνχλ ηα επξσπατθά πξφηππα πνηφηεηαο. 93

95 ΠΔΝΣΔ ΒΑΗΚΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΓΗΑ ΜΜΔ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΟΤ ΣΟΜΔΗ ΣΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΧΝ ΟΠΧΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΧΝ Αγξνηηθή γλψζε θαη επηζπκία γηα δηα βίνπ κάζεζε Αθνζίσζε ζηε γεσξγία θαη ηε θχζε Δπλντθέο θιηκαηνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο Δζληθά θαη επξσπατθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ κειψλ θαη λέσλ επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ησλ νπσξνθεπεπηηθψλ. Καηάιιειν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΜκΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θηελνηξνθία θαη ηα νπσξνθεπεπηηθά. 94

96 5.12. Οικονομικό Υόρουμ Βουλγαρύασ, Βουλγαρύα Σν Οηθνλνκηθό Φόξνπκ Βνπιγαξίαο (BEF) είλαη κηα κε θεξδνζθνπηθή λνκηθή νληφηεηα πνπ ηδξχζεθε απφ βνπιγαξηθέο θαη δηεζλείο ηδησηηθέο εηαηξείεο, βνπιγαξηθά δεκφζηα ηδξχκαηα θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ην 1998 κε θχξηνπο ζηφρνπο ηελ πξνψζεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ζε δπλεηηθνχο μέλνπο επελδπηέο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηάινγνπ κεηαμχ θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Αξηζκεί 43 κέιε ηα νπνία είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο Βνπιγαξίαο. Ζ δξαζηεξηφηεηά ηνπ θαιχπηεη ηελ εδαθηθή πεξηνρή νιφθιεξεο ηεο Βνπιγαξίαο. Σν BEF έρεη γξαθεία ζηε φθηα, ηε Μνληάλα θαη ην Κηνπζηεληίι. Αλάκεζα ζηα κέιε ηεο είλαη βαζηθά βηνκεραληθά επηκειεηήξηα θαη ελψζεηο, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη δεκφζηνη νξγαληζκνί. Μεηά ηηο ηειεπηαίεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ (2009) ην BEF είλαη αθηεξσκέλν ζηα αθφινπζα: Σελ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Βνπιγαξίαο σο κέινο ηεο ΔΔ, ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο Σελ αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ΜΚΟ, κέζσλ ελεκέξσζεο θαη δεκφζησλ ζεζκψλ ζε θεληξηθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 95

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network - Hellas

Enterprise Europe Network - Hellas Enterprise Europe Network - Hellas Ελληνικό δίκηςο κένηπων ολοκληπωμένηρ ςποζηήπιξηρ επισειπήζεων Μέλορ ηος εςπωπαϊκού δικηύος Enterprise Europe Network European Commission Enterprise and Industry Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ. 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΗΜΔΡΙΓΑ ΔΔΣΔΚ: ΣΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΔ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Ο ΣΟΜΕΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΜΑΣΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΑ, ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΙΓΑΛΕΩ 25-11-11, 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΩΝ Ο ηνκέαο ζηνρεύεη: ηε δεκηνπξγία επαγγεικαηηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος

Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Εςπωπαϊκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ Σηήπιξηρ Κύππος Χπιζηάκηρ Θεοσάποςρ Ίδπςμα Πποώθηζηρ Έπεςναρ Πεπιεσόμενα Enterprise Europe Network Εςπυπαφκό Κένηπο Επισειπημαηικήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: