ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 14367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστή ριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης Biomedical Imaging Laboratory» στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενο ποιημένων Υπηρεσιών» στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Intelligent Computational Systems (ICS Laboratory]» στο Τμήμα Πληροφο ρικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ)» στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βι οϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Βιοϊ ατρικής Απεικόνισης Biomedical Imaging Laboratory» στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊα τρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν.1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών (Συ νεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 14/ ) και της Συ γκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/ ) 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος. Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απει κόνισης Biomedical Imaging Laboratory». Το Εργαστήριο δημιουργείται για να καλύψει κυρίως τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτη τών και του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα: Συλλογή και Σχηματισμός Ιατρικής εικόνας από διάφορα απεικονιστικά συστήματα, Επεξεργασία και ανάλυση Βιο σημάτων και Βιο εικόνων, Ανάπτυξη υπολογιστικών αλγορίθμων για την ποσοτικοποίηση και την εξατομίκευση της ιατρικής και την υποστήριξη της διάγνωσης και της θεραπείας. Άρθρο 2 Αποστολή του Εργαστηρίου Το εργαστήριο έχει ως αποστολή 1. Εκτενή κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών ανα γκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργα στηρίου, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και δια λέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. 3. Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευ νητικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό 5. Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 6. Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργα σιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα

2 14368 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Ν. 159/1984 (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό του Εργαστηρίου 1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να αποτε λείται από Καθηγητές και Λέκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που το ποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Ερ γαστηρίου. 3. Το υπόλοιπο προσωπικό του Εργαστηρίου, μόνιμο ή επί συμβάσει (ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό) έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου και την σύμβαση μεταξύ αυτών και του Εργαστηρίου. 4. Άμισθοι συνεργάτες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κεί μενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Εργα στηρίου. 5. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των Καθηγητών και Λεκτόρων και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση του Εργαστηρίου και Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά προσό ντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρ θρου 28 του Ν. 2083/ Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η ανάθεση επι μέρους αρμοδιοτήτων και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Υποδομές 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο Εργαστήριο Ραδιοσυχνοτήτων του Κτιρίου της Σχολής Θετικών Επι στημών εμβαδού 15 τ.μ. περίπου. Το Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και υποδομές του τμήματος για την λειτουργία του. Για την χρήση δια μοιραζόμενων πόρων απαιτείται σχετική συνεννόηση με τα άλλα Εργαστήρια του οικείου τμήματος. Άρθρο 6 Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 1. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων είναι ο Διευθυντής του Εργαστη ρίου. Προβλέπεται η ανάθεση της ευθύνης αυτής και σε άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα ή τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου που προτείνεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται από την Γ.Σ. του τμήματος. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Χρήση υλικοτεχνικής υποδομής: 4.1 Το υλικό, λογισμικό και ο εξοπλισμός του Εργα στηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου και τους φοιτητές του για: εκπαί δευση φοιτητών, πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου και εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών, κάθε άλλη χρήση που εμπίπτει στην λειτουρ γία του Εργαστηρίου. 4.2 Οι Καθηγητές και Λέκτορες του τμήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό, λογισμικό και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου μετά από συνεννόηση με τον Διευθυ ντή του Εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης φθοράς, απώλειας ή κακής χρήσης του υλικού του Ερ γαστηρίου, διαπιστώνεται το είδος και ο βαθμός της υπευθυνότητας του υπαιτίου. Το κόστος της ζημιάς καταλογίζεται στον υπαίτιο ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητάς του. Επιπλέον, αν η ζημιά προκαλείται σκόπιμα, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Άρθρο 7 Οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο μπορεί να αντλεί τους πόρους του από: 1.1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων 1.2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/ (Α 53) 1.4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 1.5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο μπορεί να χρηματοδοτείται από ερευνητικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους επιστημονικούς στόχους του και τα οποία ανακοινώνο νται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αμέσως μετά την κοινοποίηση εγκρίσεως του προγράμματος από τον χρηματοδοτικό φορέα. 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί ται στο Εργαστήριο είναι δημοσιεύσιμα, εκτός αν υπάρ χει ειδική συμφωνία για τη μη δημοσίευσή τους μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης και του Εργαστηρίου. Άρθρο 8 Βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία Στο Εργαστήριο τηρούντα τα ακόλουθα: Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας/εγγράφων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Βιβλία χρέωσης οργάνων, επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 8 Ιουνίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ F Αριθμ (2) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Τη λεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενοποι ημένων Υπηρεσιών» στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσ σαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών (Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 14η/ ) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/ ) 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος. Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσα λίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, Δικτύων και Ενοποιημένων Υπηρεσιών Telecommunication Systems, Networks and Integrated Services (TelSyNIS Laboratory)». Το Εργαστήριο δη μιουργείται για να καλύψει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα: των Ενσύρματων και Ασύρματων Επικοινωνιακών Συστη μάτων και Δικτύων, της Ασφάλειας Τηλεπικοινωνιακών και Πληροφοριακών Συστημάτων, της Διαδικτυακής κί νησης και Υπηρεσιών Διαδικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, των Κατανεμημένων Συστημάτων Επικοινωνιών, των Πολυμέσων, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, των Διαδικτυακών Εφαρμογών και Κοινωνικών Δικτύων, των Εφαρμογών Ανάλυσης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας και των Διασυνδεδεμένων Υπολογιστικών Συστημάτων και Δεδομένων. Άρθρο 2 Αποστολή του Εργαστηρίου Το εργαστήριο έχει ως αποστολή 1. Εκτενή κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών ανα γκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο. 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργα στηρίου, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και δια λέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. 3. Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευ νητικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 5. Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 6. Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργα σιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Ν. 159/1984 (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό του Εργαστηρίου 1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να αποτε λείται από Καθηγητές και Λέκτορες, μεταπτυχιακούς

4 14370 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) φοιτητές, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που το ποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Ερ γαστηρίου. 3. Το υπόλοιπο προσωπικό του Εργαστηρίου, μόνιμο ή επί συμβάσει (ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό) έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου και την σύμβαση μεταξύ αυτών και του Εργαστηρίου. 4. Άμισθοι συνεργάτες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κεί μενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Εργα στηρίου. 5. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των Καθηγητών και Λεκτόρων και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση του Εργαστηρίου και Αρμοδιότητες Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά προσό ντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρ θρου 28 του Ν. 2083/ Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η ανάθεση επι μέρους αρμοδιοτήτων και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Υποδομές 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στον υπάρχοντα χώρο όπου πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές πα ραδόσεις στα μαθήματα ηλεκτρονικής του Κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών, εμβαδού περίπου 60 τ.μ.. Το Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστά σεις και υποδομές του τμήματος για την λειτουργία του. Για την χρήση διαμοιραζόμενων πόρων απαιτείται σχετική συνεννόηση με τα άλλα Εργαστήρια του οικείου τμήματος. Άρθρο 6 Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 1. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων είναι ο Διευθυντής του Εργαστη ρίου. Προβλέπεται η ανάθεση της ευθύνης αυτής και σε άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα ή τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου που προτείνεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται από την Γ.Σ. του τμήματος. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Χρήση υλικοτεχνικής υποδομής: 4.1 Το υλικό, λογισμικό και ο εξοπλισμός του Εργα στηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου και τους φοιτητές του για: εκπαί δευση φοιτητών, πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου και εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών, κάθε άλλη χρήση που εμπίπτει στην λειτουρ γία του Εργαστηρίου. 4.2 Οι Καθηγητές και Λέκτορες του τμήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό, λογισμικό και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου μετά από συνεννόηση με τον Διευθυ ντή του Εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης φθοράς, απώλειας ή κακής χρήσης του υλικού του Ερ γαστηρίου, διαπιστώνεται το είδος και ο βαθμός της υπευθυνότητας του υπαιτίου. Το κόστος της ζημιάς καταλογίζεται στον υπαίτιο ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του. Επιπλέον, αν η ζημιά προκαλείται σκόπιμα, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Άρθρο 7 Οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο μπορεί να αντλεί τους πόρους του από: 1.1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων 1.2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων 1.3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/ (Α 53) 1.4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 1.5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο μπορεί να χρηματοδοτείται από ερευνητικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους επιστημονικούς στόχους του και τα οποία ανακοινώνο νται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αμέσως μετά την κοινοποίηση εγκρίσεως του προγράμματος από τον χρηματοδοτικό φορέα. 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί ται στο Εργαστήριο είναι δημοσιεύσιμα, εκτός αν υπάρ χει ειδική συμφωνία για τη μη δημοσίευση τους μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης και του Εργαστηρίου. Άρθρο 8 Βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία Στο Εργαστήριο τηρούντα τα ακόλουθα: Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας/εγγράφων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Βιβλία χρέωσης οργάνων, επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 8 Ιουνίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ F Αριθμ (3) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Ευ φυών Συστημάτων Intelligent Computational Systems (ICS Laboratory]» στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρ μογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/1983 (Α 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών (Συ νεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 14η/ και της Συ γκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/ ] 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορι κής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημί ου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων (ΕΥΣ) Intelligent Computational Systems (ICS Laboratory)». To Εργαστήριο δημιουργείται για να καλύψει τις εκπαιδευτικές, αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα: Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης, Υπολογιστική Όραση, Ευφυή Συ στήματα, Διάχυτο Υπολογισμό, Ρομποτική. Το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου βρίσκεται στην αιχμή της έρευνας και ανάπτυξης με πλήθος πιθανών εφαρμογών σε κάθε τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Άρθρο 2 Αποστολή του Εργαστηρίου Το εργαστήριο έχει ως αποστολή 1. Εκτενή κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών ανα γκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο. 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργα στηρίου, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και δια λέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. 3. Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευ νητικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 5. Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 6. Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργα σιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Ν. 159/1984 (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό του Εργαστηρίου 1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να αποτε λείται από Καθηγητές και Λέκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), καθώς και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που το ποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 2. Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Ερ γαστηρίου. 3. Το υπόλοιπο προσωπικό του Εργαστηρίου, μόνιμο ή επί συμβάσει (ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό) έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου και την σύμβαση μεταξύ αυτών και του Εργαστηρίου.

6 14372 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Άμισθοι συνεργάτες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κεί μενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Εργα στηρίου. 5. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των Καθηγητών και Λεκτόρων και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση του Εργαστηρίου και Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά προσό ντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρ θρου 28 του Ν. 2083/ Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ, του Ν. 3149/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η ανάθεση επι μέρους αρμοδιοτήτων και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Υποδομές 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο χώρο του «Εργαστηρίου Ι» του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρ μογές στη Βιοϊατρική, στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών επί της οδού Παπασιο πούλου 2 4, εμβαδού 60 τμ. περίπου. Το Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και υποδο μές του τμήματος για την λειτουργία του. Για τη χρήση διαμοιραζόμενων πόρων απαιτείται σχετική συνεννόηση με τα άλλα Εργαστήρια του οικείου τμήματος. Άρθρο 6 Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 1. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων είναι ο Διευθυντής του Εργαστη ρίου. Προβλέπεται η ανάθεση της ευθύνης αυτής και σε άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα ή τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου που προτείνεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται από την Γ.Σ. του τμήματος. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες. 4. Χρήση υλικοτεχνικής υποδομής: 4.1 Το υλικό, λογισμικό και ο εξοπλισμός του Εργα στηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου και τους φοιτητές του για: εκπαί δευση φοιτητών, πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου και εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών, κάθε άλλη χρήση που εμπίπτει στην λειτουρ γία του Εργαστηρίου. 4.2 Οι Καθηγητές και Λέκτορες του τμήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησιμοποιούν το υλικό, λογισμικό και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου μετά από συνεννόηση με τον Διευθυ ντή του Εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης φθοράς, απώλειας ή κακής χρήσης του υλικού του Ερ γαστηρίου, διαπιστώνεται το είδος και ο βαθμός της υπευθυνότητας του υπαίτιου. Το κόστος της ζημιάς καταλογίζεται στον υπαίτιο ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητάς του. Επιπλέον, αν η ζημιά προκαλείται σκόπιμα, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Άρθρο 7 Οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο μπορεί να αντλεί τους πόρους του από: 1.1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων. 1.2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. 1.3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ΠΑ 159/ (Α 53). 1.4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 1.5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο μπορεί να χρηματοδοτείται από ερευνητικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους επιστημονικούς στόχους του και τα οποία ανακοινώνο νται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αμέσως μετά την κοινοποίηση εγκρίσεως του προγράμματος από τον χρηματοδοτικό φορέα. 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί ται στο Εργαστήριο είναι δημοσιεύσιμα, εκτός αν υπάρ χει ειδική συμφωνία για τη μη δημοσίευση τους μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης και του Εργαστηρίου. Άρθρο 8 Βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία Στο Εργαστήριο τηρούνται τα ακόλουθα: Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας/εγγράφων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιβλία χρέωσης οργάνων, επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 8 Ιουνίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ F Αριθμ (4) Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ)» στο Τμήμα Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/1982 (Α 87) όπως η τελευταία αυτή τροποποιή θηκε με το άρθρο 48 παρ.2 του Ν. 1404/1983 (Α 173), με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ του Ν. 3149/2003 και το Ν. 4009/2011, άρθρο 80, παράγραφος 24 η οποία προστέθηκε με τον Ν. 4310/2014 άρθρο 96 και σύμφωνα με την οποία η ίδρυση Εργαστηρίου γίνεται με πράξη του Πρύτανη μετά από απόφαση της Συγκλήτου. 2. Τις αποφάσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών (Συνεδρίαση Κοσμητείας αριθμ. 14η/ ) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 155/ ) 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο λογισμού του Ιδρύματος Άρθρο 1 Ίδρυση Ιδρύεται το εργαστήριο του Τμήματος Πληροφορι κής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την επωνυμία «Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής (ΕΜΥΒΓ), Molecular and Computational Biology and Genetics Laboratory (MCBG Laboratory)». Το Εργαστήριο, δη μιουργείται για να καλύψει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος σε γνωστικά αντικείμενα: Μοριακή Βιολογία, Μοριακή Γενετική, Μοριακή Δια γνωστική, Κλινική Επιδημιολογία, Μοριακή και Γενετική Επιδημιολογία, Βιοπληροφορική, Γονιδιωματική, Υπολο γιστική και Μαθηματική Βιολογία. Άρθρο 2 Αποστολή του Εργαστηρίου Το εργαστήριο έχει ως αποστολή 1. Εκτενή κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών ανα γκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό του αντικείμενο 2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργα στηρίου, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, καθώς και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και δια λέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά. 3. Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευ νητικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 5. Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 6. Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνεργα σιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναπτύσσουν όμοια ή συναφή δραστηριότητα. 7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό μενα στο Ν. 159/1984 (Α 53). Άρθρο 3 Προσωπικό του Εργαστηρίου 1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να αποτε λείται από Καθηγητές και Λέκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες που η επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 2. Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Ερ γαστηρίου 3. Το υπόλοιπο προσωπικό του Εργαστηρίου, μόνιμο ή επί συμβάσει (ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό) έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου και την σύμβαση μεταξύ αυτών και του Εργαστηρίου. 4. Άμισθοι συνεργάτες του Εργαστηρίου έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κεί μενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Εργα στηρίου. 5. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των Καθηγητών και Λεκτόρων και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 4 Διοίκηση του Εργαστηρίου και Αρμοδιότητες 1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική, διαθέτει διοικητικά και οργανωτικά προσό ντα καθώς και ουσιαστικές γνώσεις και εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο και ορίζεται με τη διαδικασία της παραγράφου 22 του άρ θρου 28 του Ν. 2083/1992.

8 14374 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 22γ. του Ν. 3149/2003, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η ευθύνη της εύ ρυθμης λειτουργίας του εργαστηρίου, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η ανάθεση επι μέρους αρμοδιοτήτων και η υπογραφή κάθε εγγράφου, λογοδοτεί δε στη Γενική Συνέλευση και τον Πρόεδρο του Τμήματος. Άρθρο 5 Εγκατάσταση Υποδομές 1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Πανεπι στημίου Θεσσαλίας και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί στο ισόγειο του Κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών, σε δύο πα ρακείμενους χώρους εμβαδού περίπου 31 και 16 τμ αντίστοιχα. Το Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και υποδομές του τμήματος για την λει τουργία του. Για την χρήση διαμοιραζόμενων πόρων απαιτείται σχετική συνεννόηση με τα άλλα Εργαστήρια του οικείου τμήματος. Άρθρο 6 Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων 1. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων είναι ο Διευθυντής του Εργαστη ρίου. Προβλέπεται η ανάθεση της ευθύνης αυτής και σε άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα ή τεχνικό προσωπικό του Εργαστηρίου που προτείνεται από τον Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται από την Γ.Σ. του τμήματος. 2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό, την παραμονή των ερ γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες 4. Χρήση υλικοτεχνικής υποδομής: 4.1 Το υλικό, λογισμικό και ο εξοπλισμός του Εργα στηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό του Εργαστηρίου και τους φοιτητές του για: εκπαί δευση φοιτητών, πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση διδακτορικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών του Εργαστηρίου και εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών, κάθε άλλη χρήση που εμπίπτει στην λειτουρ γία του Εργαστηρίου. 4.2 Οι Καθηγητές και Λέκτορες του τμήματος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος μπορούν να * * χρησιμοποιούν το υλικό, λογισμικό και τον εξοπλισμό του Εργαστηρίου μετά από συνεννόηση με τον Διευθυ ντή του Εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης φθοράς, απώλειας ή κακής χρήσης του υλικού του Ερ γαστηρίου, διαπιστώνεται το είδος και ο βαθμός της υπευθυνότητας του υπαιτίου. Το κόστος της ζημιάς καταλογίζεται στον υπαίτιο ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του. Επιπλέον, αν η ζημιά προκαλείται σκόπιμα, τότε η υπόθεση παραπέμπεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Άρθρο 7 Οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου 1. Το Εργαστήριο μπορεί να αντλεί τους πόρους του από: 1.1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογα ριασμό τρίτων 1.2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων 1.3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.δ. 159/ (Α 53) 1.4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 1.5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για τους σκοπούς του Εργαστηρίου. 2. Το Εργαστήριο μπορεί να χρηματοδοτείται από ερευνητικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους επιστημονικούς στόχους του και τα οποία ανακοινώνο νται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος αμέσως μετά την κοινοποίηση εγκρίσεως του προγράμματος από τον χρηματοδοτικό φορέα. 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί ται στο Εργαστήριο είναι δημοσιεύσιμα, εκτός αν υπάρ χει ειδική συμφωνία για τη μη δημοσίευση τους μεταξύ του φορέα χρηματοδότησης και του Εργαστηρίου. Άρθρο 8 Βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία Στο Εργαστήριο τηρούντα τα ακόλουθα: Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας/εγγράφων Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (Κτηματολόγιο) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους Βιβλία χρέωσης οργάνων, επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών Βιβλίο μεταβολών προσωπικού Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Βόλος, 8 Ιουνίου 2015 Ο Πρύτανης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 511 3 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μοριακής Βιολογίας και Γονιδιωματικής» στο Τμή μα Βιο χημείας και Βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ» Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 24763 25 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Φυσικής» στη Σχολή Εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό:

Άρθρο 1. Άρθρο 2. Σκοπός. 1. Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας έχει ως σκοπό: Άρθρο 1 Η Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε στο ΓΠΝ «Γ. Παπανικολάου» με το άρθρο 1 της υπ αριθμ Α3β/οικ 4407

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2016 Άρθρο 1: Ίδρυση/Ονομασία/Μετονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3639 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 255 10 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ζωγρα φικής» στο Τμήμα Πλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 410 24 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Με λετών στο Τμήμα Διεθνών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 51931 30 Νοεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4189 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διεθνούς Οικονομικής και Ανάπτυξης»

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων

Άρθρο 1. ζ) Ομώνυμο εργαστήριο της κλινικής που περιλαμβάνει εργαστήριο ισοτόπων Εσωτερικός κανονισμός της Β Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής και Ειδικής Νοσολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 1 Γνωστικό Αντικείμενο 1. Η Β Προπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27071 12 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2500 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 MICROSOFT ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13201 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1203 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42801 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4274 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 31331 16 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2944 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13165 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1200 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου: «Εργαστήριο Τεκμηρίωσης Σύγ χρονης Ιστορίας» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Μουσείου Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Άρθρο 1 Αντικείµενο Το Μουσείο Παθολογικής Ανατοµικής της Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14711 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 25 Απριλίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Αγωγής και Συμβου λευτικής της Οικογένειας στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57777 11 Δεκεμβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4313 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των υπολειπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39383 12 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3966 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανάλυσης Αγορών και Καταναλωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 476 27 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγ χου Διεργασιών, Ψηφιακής Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41149 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο ΟΠΤΙ- ΚΗΣ & ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2848 24 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 3089/11 03 2015 (ΦΕΚ 441/ 24 03 15 τ.β ) Πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1105 25 Ιανουαρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 144 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών με την ονομασία «Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 19853 7 Ιουνίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 195 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατάργηση της Νεογνολογικής Κλινικής και Ίδρυση Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 254 10 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μηχα νικής, Ευφυών Αισθητήρων και

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική SCHOOL OF APPLIED SCIENCES @ LAMIA Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Βασίλειος Π. Πλαγιανάκος Αναπληρωτής Καθηγητής Ταυτότητα Τμήματος Λειτούργησε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27939 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2581 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αντικατάσταση της υπ αριθμ 88883/Β7 (Φ.Ε.Κ. 2201/τ.Β./2.10.2009) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 39231 9 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3946 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση και θεσμοθέτηση του Εργαστηρίου Μοριακής και Κυτταρικής Πνευμονολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο A1 Νομική Μορφή 1. Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος μέσω του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 20525 17 Ιουνίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1794 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον GHAFOOR AZHAR του ABDUL και της NASEEM, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40135 19 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4059 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Σύσταση Γραφείου Πυροπροστασίας Αεροδρομίων, Ελικοδρομίων και Λιμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37931 23 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3788 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης του εργαστηρίου Κυτταρικής Φυσιολογίας, του τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42073 6 Οκτωβρίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3506 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό Δακοκτονίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1812 21 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής από φασης Α2α/Γ.Π.οικ.42873/8 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 15867 16 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1674 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Φυσιολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ. Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Ηλεκτρονική και Επεξεργασία της Πληροφορίας ΗΕΠ Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Πληροφορίας 2 Λήψη - Ανάλυση σημάτων και εικόνων Εξαγωγή - Επεξεργασία της χρήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8387 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 945 19 Νοεμβρίου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Αριθμ.Φ.121.1/11/75029/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσεων μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα τος Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1532 21 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Μοριακής Ρύθμισης και Ανάπτυξης Διαγνωστικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τμήμα Πληροφορικής. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Τμήμα Πληροφορικής Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης To Τμήμα Πληροφορικής του Α.Τ.Ε.Ι-Θ Το Τμήμα Πληροφορικής, στα πλαίσια μιας νέας εποχής που σηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25661 1 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2362 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα συσκευών άμεσης ογκομέτρησης δημητριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Άρθρο 1 Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3327 11 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β7/246,268,463 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 1640/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015)

ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) ΠΡΑΞΗ (42-19/03/2015) Αντικατάσταση της 717/Β1/23-9-1993 Υ.Α. (ΦΕΚ 786/τ.Β /6-10-1993) όπως τροποποιήθηκε με την 349/Β7/11-8-2000 Υ.Α (ΦΕΚ 1024/τ.Β /30-8-2000), την 57284/Β7/5-7-2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 1052/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2016 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις - Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 24 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 107280/Β7/10 7 2014 (ΦΕΚ 1934/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 11157 13 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1305 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Αρμοδιότητες Υποδιοικητών 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.Πε.) Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32779 30 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3138 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Κατανομή για το διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος συνεπεία εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18891 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1514 20 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου Γεω Πολιτισμικών Αναλύσεων Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, Α.Π.Θ. Άρθρο 1. ΙΔΡΥΣΗ Το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Υποσύστημα Στατιστικής Διοίκησης ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30531 12 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της αριθμ. 115/2-10-2015 (ΦΕΚ 2297/23-10-2015) πρυτανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 28017 22 Αυγούστου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1909/14.12.2015 Απόφασης Πρύτανη (ΦΕΚ 2890

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4513 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 324 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Ίδρυσης Λειτουργίας Εργαστηρίου στο Τμή μα Επιστημών της Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 304 15 Φεβρουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Συνόλου Πνευ στών Οργάνων ΠΝ.Ο.Ε.Σ. Laboratory

Διαβάστε περισσότερα

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Β Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ οργάνωση-λειτουργία εκπαιδευτικό πρόγραµµα 2010-2011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38397 30 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3837 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 99791/05.09.2016, (ΑΔΑ:6ΙΘ8ΩΞΙ-65Σ), (ΦΕΚ 2954/Β

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33555 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 230 3 Οκτωβρίου 204 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 30π.ε./B (Φ.Ε.Κ. 54/τ.Β /30 3 2009) Υπουργικής Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 6601 13 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 773 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας

Υποστήριξη μεταδιδακτορικής έρευνας Κατηγορία Πράξεων: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Ειδικός Στόχος: Ομάδα στόχου/ Ωφελούμενοι Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διεπιστημονικής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Μεταδιδακτορικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23839 15 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2192 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Συστημάτων VLSI και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ.

Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών συμμετέχει στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ. 4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 4.1 Δομή και Οργάνωση Στο Τμήμα λειτουργεί αυτοτελώς ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με έξι Μεταπτυχιακές Ειδικεύσεις ως ακολούθως: 1. Υπολογιστική Επιστήμη 2. Προηγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23053 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2127 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Τροποποίηση της υπ αρ. 2563/σχετ. 2285/ 10-7-2014 απόφασης άδειας ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5 8 Ιανουαρίου 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή για τον διορισμό συγγενών αποβιωσάντων κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρεσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.02.15 14:01:45 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 4299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1093 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αρ. Φύλλου 151 24 Αυγούστου 2006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Αριθμ. Φ.121/13/10831/Β2 Έγκριση προκήρυξης θέσης Δ.Ε.Π. του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38669 2 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3869 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 37711 22 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3757 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση κοινού Διατμηματικού - Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23523 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1980 14 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Άδεια κατοχής Β θέσης στον Αλέξανδρο Μηλιώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Η ΠΡΥΤΑΝΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 124472/Β7/4-8-2014 (ΦΕΚ 2221/13-8-2014, τ. Β ) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΜΣ) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος: Παναγιώτα Φατούρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τηλ. 2810 393549, e-mail: faturu AT csd.uoc.gr Επίβλεψη φοιτητών-υποστήριξη προγράμματος Mαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 41069 27 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4186 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Μετονομασία του Εργαστηρίου «Μηχανουργικής Τεχνολογίας» του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Συνοπτική Παροσουσίαση η κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2009 Άρθρο 1 Ίδρυση Με το Νομοθετικό διάταγμα με αριθμό 1021/10-1-1942

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΑΘΗΝΑ, 03-05-2018 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:Γ-851-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2014-2015 ISSN 2357-1225 (print) ISSN 2357-1233 (online) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Επιπέδου Μάστερ Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Διαχείριση και Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Ε.Κ.Ε.) Εγκρίθηκε στη 10 η Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2008-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10097 4 Απριλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1186 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Τεχνολογιών Ήχου και Εικόνας

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Πτυχίο Ψηφιακά Συστήμα- τα 2 Πρόλογος Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς καλύπτει δύο σημαντικούς κλάδους της Ψηφιακής Οικονομίας και της Κοινωνίας της Γνώσης: τον κλάδο των Δικτυοκεντρικών Ψηφιακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9263 29 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1077 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Εξουσιοδότηση υπογραφής σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα