ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 1. Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού."

Transcript

1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Ρ Θ Ρ Ο 1 Αντικείμενο του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ) περιλαμβάνει τους κανόνες οι οποίοι διέπουν την υπηρεσιακή κατάσταση του Μόνιμου και Δόκιμου προσωπικού που συνδέεται με τον ΟΤΕ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Στον παρόντα Κανονισμό δεν υπάγονται οι ειδικώς προσλαμβανόμενοι για την Υπηρεσία Ασφαλείας ( πρόσθετοι Αστυφύλακες) καθώς και οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα των καλωδιακών πλοίων. Α Ρ Θ Ρ Ο 2 Γενική διάκριση προσωπικού. 1. Το υπαγόμενο στον παρόντα Κανονισμό προσωπικό διακρίνεται σε Μόνιμο και Δόκιμο. Μόνιμο είναι το προσωπικό που ανάγκες. καλύπτει πάγιες και διαρκείς υπηρεσιακές Δόκιμο είναι το προσωπικό που προσλαμβάνεται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας διάρκειας ενός έτους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. 2. Ο Οργανισμός δύναται προς κάλυψη έκτακτων και πρόσκαιρων αναγκών να προσλαμβάνει έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά σύστημα, όρους, διαδικασία και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. Η σύμβαση εργασίας απαγορεύεται να παραταθεί ή να ανανεωθεί ή να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Το προσωπικό αυτό διέπεται αποκλειστικά από τη σύμβαση εργασίας του και την εργατική νομοθεσία, χωρίς να υπάγεται στον παρόντα Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 3 Ειδικοί Σύμβουλοι- Ειδικοί Συνεργάτες 1. Προς αντιμετώπιση εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών, ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να προσλαμβάνει έως 15 άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι τριών ετών, ειδικούς Συμβούλους ή ειδικούς Συνεργάτες. Η ανωτέρω σύμβαση δύναται να παραταθεί, για μια μόνο φορά, μέχρι ένα έτος.

2 2 2. Η κατά τον ανωτέρω τρόπο πρόσληψη προσωπικού πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου στην οποία καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διάρκεια της εκτέλεσης της εργασίας ως και οι αποδοχές των εν λόγω Ειδικών Συμβούλων ή Συνεργατών. 3. Οι προσλαμβανόμενοι ως ειδικοί Σύμβουλοι ή ειδικοί Συνεργάτες εξομοιώνονται κατ ουσία από άποψη συνεπειών με τους μετακλητούς υπαλλήλους και δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Α Ρ Θ Ρ Ο 4 Οροι προσλήψεως 1. Κάθε πρόσληψη γίνεται υπό δοκιμή διάρκειας ενός έτους, με απόφαση του οικείου Συμβουλίου. Η πρόσληψη είναι αυτοδικαίως άκυρη εάν ο υπό πρόσληψη δεν αναλάβει υπηρεσία εντός μηνός από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σχετική απόφαση. 2. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του νόμου, η πρόσληψη θα γίνεται έπειτα από προκήρυξη των θέσεων, για κάλυψη των κατά τόπους υπηρεσιακών αναγκών, είτε μέσω διαγωνισμού, είτε με επιλογή ύστερα από συνέντευξη. Οι υπό πρόσληψη θα υπόκεινται σε εκπαίδευση στη Σχολή Προσωπικού ΟΤΕ επί ανάλογο χρόνο, που θα καθορίζεται εκάστοτε αρμοδίως, και όσοι από αυτούς αποφοιτούν επιτυχώς θα υπογράφουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας υπό δοκιμή διάρκειας ενός έτους, άλλως δεν προσλαμβάνονται. 3. Στην κατά τα ανωτέρω προκήρυξη αναγράφονται κατά περίπτωση αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. 4. Το υπό δοκιμή προσωπικό, που κρίνεται και αξιολογείται επιτυχώς, προσλαμβάνεται οριστικά με απόφαση του οικείου Συμβουλίου και καθίσταται Μόνιμο από την επομένη της ημερομηνίας λήξεως της υπό δοκιμή προσλήψεώς του. Α Ρ Θ Ρ Ο 5 Κλάδοι Προσωπικού. Το Προσωπικό διακρίνεται κατά Κλάδους ως εξής : Εξειδικευμένο Τεχνικό Εμπορικό-Διοικητικό Οικονομικό Υποστήριξης (Ε) (Τ) (Δ) (Ο) (Υ)

3 3 Α Ρ Θ Ρ Ο 6 Είδος εργασίας Προσωπικού. 1. Το προσωπικό εκτελεί το είδος εργασίας, που καθορίζεται στη σύμβαση εργασίας του. Σε περίπτωση που για την εκτέλεση ορισμένου είδους εργασίας απαιτείται κατά νόμον άδεια, η εργασία αυτή εκτελείται απαραίτητα και υποχρεωτικά από προσωπικό που κατέχει την άδεια αυτή. Οσάκις δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας κατά τα ανωτέρω για την πλήρη απασχόληση του προσωπικού, αυτό εκτελεί : α. Αλλο είδος εργασίας, κατόπιν αιτήσεώς του, με απόφαση του οικείου Συμβουλίου β. Υποχρεωτικά, άλλο είδος εργασίας ανάλογο των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου. 2. Το προσωπικό που κατέχει θέση ευθύνης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Υπηρεσιακό Οργανισμό, και για όσο χρόνο την κατέχει, ασκεί τα καθήκοντα του Προϊσταμένου, έχοντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση αυτή και φέρει τον τίτλο του Προϊσταμένου της Υπηρεσιακής Λειτουργίας, της οποίας προϊσταται. 3. Στην εργασία του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται κάθε άλλο έργο που αναλαμβάνει και εκμεταλλεύεται ο ΟΤΕ μέσα στις Υπηρεσιακές Λειτουργίες του. 4. Το προσωπικό εκτελεί και την εργασία των πωλήσεων και της πληροφορικής κατά σύστημα, όρους και προϋποθέσεις, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα σε εγκύκλιο της Διοίκησης. 5. Στο προσωπικό δύναται, παράλληλα με την άσκηση της κατά τα ανωτέρω εργασίας, ή κατ αποκλειστικότητα, να ανατίθεται και η διοίκηση έργου, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στον Κανονισμό διοίκησης έργου. Επίσης το προσωπικό υποχρεούται παράλληλα με την άσκηση της εργασίας του να συμμετέχει σε Ομάδες εργασίας, Επιτροπές κλπ. 6. Μόνιμο προσωπικό κρινόμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 17 παρ. 1β και 13 παρ.γ2 του Κανονισμού αυτού, ανίκανο για το είδος εργασίας που εκτελεί, αλλάζει υποχρεωτικά είδος εργασίας με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου και απασχολείται σε είδος εργασίας που δύναται να εκτελεί, σύμφωνα με σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Επιτροπής. 7. Το προσωπικό, εφόσον κατέχει το απαιτούμενο δίπλωμα οδήγησης, υποχρεούται να οδηγεί τα υπηρεσιακά μεταφορικά μέσα, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της εργασίας του, σύμφωνα με τις ανάγκες του Οργανισμού. 8. Η Διοίκηση δύναται για την κάλυψη υφισταμένων υπηρεσιακών αναγκών να προκηρύξει θέσεις εργασίας, τις οποίες δύναται να καταλάβει το προσωπικό που

4 4 έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτήσεώς του, αλλάζοντας Κλάδο εάν αυτό απαιτείται (εσωτερική πρόσληψη) ΑΡΘΡΟ 7 Α ρ χ α ι ό τ η τ α 1. Η γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα (Γ.Υ.Α) του προσωπικού καθορίζεται από το χρόνο της υπό δοκιμή προσλήψεώς του στον Οργανισμό. 2. Το προσωπικό προσμετρά στην Γ.Υ.Α και τον χρόνο τυχόν προϋπηρεσίας του με σχέση εξαρτημένης εργασίας στον ΟΤΕ. Ο χρόνος μειωμένης απασχόλησης λογίζεται ότι ισοδυναμεί με το μισό του αντίστοιχου χρόνου πλήρους απασχόλησης. Αναδρομικές διαφορές αποδοχών εκ της τοιαύτης προσμετρήσεως δεν καταβάλλονται. 3. Αφαιρείται και δεν υπολογίζεται στην αρχαιότητα: α. Ο χρόνος των ειδικών αδειών χωρίς αποδοχές καθώς και των αδειών για ιδιωτικούς λόγους χωρίς αποδοχές, αν ο χρόνος αυτός σε κάθε περίπτωση, είναι μεγαλύτερος των 30 ημερών (συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και των αργιών) κατά ημερολογιακό έτος, οπότε αφαιρείται το σύνολο των ημερών της άδειας. β. Ο χρόνος της αδικαιολόγητης απουσίας από την Υπηρεσία. γ. Ο χρόνος που το προσωπικό έχει τεθεί σε κατάσταση αργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού. δ. Ο χρόνος της προσωρινής απόλυσης. 4. Προσωπικό το οποίο καλείται στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων ένεκα επιστρατεύσεως ή άλλων λόγων, διατηρεί κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του υπηρεσίας τη θέση του στον Οργανισμό και επανέρχεται αυτοδίκαια σ'αυτόν μετά την απόλυσή του εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου. Ο ανωτέρω χρόνος λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στον Οργανισμό. 5. Ως χρόνος της υπό δοκιμή προσλήψεως ορίζεται η ημερομηνία που αναφέρεται στη σχετική απόφαση του οικείου Συμβουλίου.

5 5 A Ρ Θ Ρ Ο 8 Εξέλιξη προσωπικού 1. Το προσωπικό εξελίσσεται κατά βαθμό, σύμφωνα με τις κατωτέρω αρχές, προϋποθέσεις, όρους και διαδικασία : α. Το προσωπικό εξελίσσεται στους βαθμούς Ε, Δ, Γ, Β, Α, από τους οποίους ο Ε είναι ο κατώτερος και ο Α ο ανώτατος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κατωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο εισαγωγικός βαθμός, ο χρόνος παραμονής σε αυτόν και ο καταληκτικός βαθμός εκάστου υπαλλήλου προσδιορίζεται από τη στάθμη του τίτλου σπουδών που είναι απαιτητός για την πρόσληψή του σύμφωνα με την προκήρυξη. β. Η προαγωγή στον επόμενο βαθμό πραγματοποιείται αφού συμπληρωθεί ο κατά περίπτωση αναγκαίος χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό. γ. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου βαθμού δεν ισχύει η αρχαιότητα. δ. Η εκτέλεση του υπηρεσιακού έργου είναι υποχρεωτική και ανεξάρτητη από το βαθμό που φέρει το προσωπικό. Ο κατεχόμενος βαθμός δεν λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του προσωπικού μέσω της προκήρυξης για την κατάληψη θέσης ευθύνης. ε. Ο προϊστάμενος κάθε Υπηρεσιακής Λειτουργίας δύναται να επιλέγει από το προσωπικό τον κατά την κρίση του καταλληλότερο, μεταξύ των κατεχόντων τον ανώτερο βαθμό, ως επικεφαλής για την επίβλεψη και τον συντονισμό ορισμένης εργασίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ανωτέρω περιορισμός δεν ισχύει. 2. Το προσωπικό από την ημερομηνία της μονιμοποίησής του εντάσσεται στον εισαγωγικό βαθμό που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών που είναι απαιτητός κατά την πρόσληψή του, ως εξής : α. Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και Διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master, στο βαθμό Γ, στον οποίο πρέπει να παραμείνει επί 3 έτη και εξελίσσεται μέχρι τον ανώτατο βαθμό Α. β. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης πενταετούς φοίτησης (ΠΕ5), στο βαθμό Γ, στον οποίο πρέπει να παραμείνει επί 5 έτη και εξελίσσεται μέχρι τον ανώτατο βαθμό Α.

6 6 γ. Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης τετραετούς φοίτησης (ΠΕ4), στο βαθμό Γ, στον οποίο πρέπει να παραμείνει επί 7 έτη και εξελίσσεται μέχρι τον ανώτατο βαθμό Α. δ. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), στο βαθμό Γ, στον οποίο πρέπει να παραμείνει επί 9 έτη και εξελίσσεται μέχρι τον ανώτατο βαθμό Α. ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), στο βαθμό Δ, στον οποίο πρέπει να παραμείνει επί 7 έτη και εξελίσσεται μέχρι τον ανώτατο βαθμό Α. στ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) στο βαθμό Ε, στον οποίο πρέπει να παραμείνει επί 7 έτη και εξελίσσεται μέχρι το βαθμό Β. 3. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην ανωτέρω παράγραφο 2 ως προς το χρόνο παραμονής στον εισαγωγικό βαθμό κάθε περαιτέρω προαγωγή επιτρέπεται μόνο στον αμέσως ανώτερο του κατεχομένου βαθμό και εφόσον στον κατεχόμενο βαθμό συμπληρώθηκε 6ετής υπηρεσία. 4. Μόνιμο προσωπικό που έχει ή θα αποκτήσει τίτλο σπουδών ανώτερης στάθμης του απαιτουμένου για την πρόσληψή του, εφόσον αλλάξει είδος εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού και στη νέα του θέση εργασίας απαιτείται ο εν λόγω τίτλος σπουδών, επανεντάσσεται βαθμολογικά από την ημερομηνία αλλαγής του είδους εργασίας του, ως εξής : α. Εάν κατέχει βαθμό κατώτερο του εισαγωγικού που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών, εντάσσεται στον αντίστοιχο εισαγωγικό βαθμό και παραμένει επί τόσο χρόνο, όσο απαιτείται κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 2. β. Εάν ευρίσκεται στον εισαγωγικό βαθμό που αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών του, ο χρόνος που έχει παραμείνει σ αυτόν προσμετράται για την προαγωγή του στον επόμενο βαθμό με βάση τον τίτλο αυτό. 5. Οι προαγωγές του προσωπικού στον επόμενο βαθμό διενεργούνται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία και ανατρέχουν από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους, εφόσον κατά την ως άνω ημερομηνία το προσωπικό έχει συμπληρώσει τον κατά περίπτωση απαιτούμενο για την προαγωγή του ελάχιστο χρόνο, εξαιρέσει : α. Των διατελούντων κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους προαγωγής σε κατάσταση αργίας, καθώς και των τιμωρηθέντων με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή, πλην της τοιαύτης της εγγράφου επιπλήξεως, που δεν έχει διαγραφεί μέχρις της 1ης Ιανουαρίου του έτους της προαγωγής. β. Των εγκληθέντων για οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα, εφόσον η οικεία πειθαρχική απόφαση δεν έχει καταστεί τελεσίδικη κατά την 1η Ιανουαρίου του έτους προαγωγής και

7 7 γ. Των καταταγέντων σε βαθμίδα κατώτερη της μέσης βαθμίδας αξιολόγησης σε Φύλλο Αξιολόγησης του προηγουμένου έτους κατά τα ειδικότερον αναφερόμενα στο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης του προσωπικού. 6. Oσοι εμπίπτουν στις ανωτέρω α έως γ περιπτώσεις, παραπέμπονται στο οικείο Συμβούλιο, που δύναται : α. Να μην τους προαγάγει. β. Να τους προαγάγει, από την ίδια ημερομηνία που θα προάγονταν αυτοδίκαια. Οι τιμωρηθέντες με ποινή προστίμου ή προσωρινής απόλυσης δεν προάγονται και δεν παραπέμπονται στο οικείο Συμβούλιο επί τόσα έτη από της τελεσιδικίας της αποφάσεως, όσα αναγράφονται κατωτέρω : Τιμωρηθέντες με πρόστιμο από δεκαπέντε ημέρες μέχρι ένα μήνα, επί ένα έτος. Τιμωρηθέντες με πρόστιμο άνω του ενός μήνα, επί δύο έτη. Τιμωρηθέντες με προσωρινή απόλυση μέχρι τριών μηνών, επί τρία έτη. Τιμωρηθέντες με προσωρινή απόλυση άνω των τριών μηνών, επί τέσσερα έτη. 7. Προσωπικό που παραπέμφθηκε στο οικείο Συμβούλιο, λόγω επιβολής σε αυτό πειθαρχικής ποινής, και προάχθηκε, δεν παραπέμπεται τα επόμενα έτη λόγω της ίδιας ποινής. Α Ρ Θ Ρ Ο 9 A' ΜΕΤΑΘΕΣΗ Κίνηση προσωπικού 1. Το προσωπικό μετατίθεται είτε ένεκα υπηρεσιακών αναγκών είτε με αίτησή του,σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταθετότητας. 2. Αρμόδιο όργανο για την απόφαση της μετάθεσης του προσωπικού είναι: α. Ο άμεσα ιεραρχικός προϊστάμενος των Υπηρεσιακών Λειτουργιών στις οποίες υπάγονται, τόσο η Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί το προσωπικό, όσο και η Υπηρεσία στην οποία αυτό μετατίθεται, όταν πρόκειται για μετάθεση εντός της ίδιας έδρας. β. Το Περιφερειακό Συμβούλιο για το προσωπικό που υπάγεται στη δικαιοδοσία της οικείας Περιφέρειας, όταν πρόκειται για μετάθεση από έδρα σε έδρα εντός της ίδιας Περιφέρειας. γ. Το Κεντρικό Συμβούλιο για κάθε άλλη περίπτωση. 3. Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως παραίτηση προσωπικού, κατάσταση αργίας, μακρά αναρρωτική άδεια, κλπ οι μεταθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια β και γ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δύναται να αποφασίζονται από τον Προϊστ. του Τηλεπ. Διαμερίσματος ή της Τηλεπ. Περιφέρειας ή το Γενικό Διευθυντή

8 8 Προσωπικού και Εκπαίδευσης αντίστοιχα, οι οποίοι στη συνέχεια εισάγουν το θέμα στο οικείο Συμβούλιο προς επικύρωση. 4. Στο μετατιθέμενο από έδρα σε έδρα προσωπικό, καταβάλλονται από τον ΟΤΕ τα έξοδα μετακινήσεως αυτού και της οικογενείας του και μεταφοράς της οικοσκευής του κατά τα ειδικότερα με απόφαση του Διευθύνοντα Σύμβουλου καθοριζόμενα. Επίσης στο μετατιθέμενο από έδρα σε έδρα ένεκα υπηρεσιακών αναγκών προσωπικό καταβάλλεται επί πλέον για έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως το ποσόν ενός μηνιαίου τακτικού μισθού του και όχι λιγότερο του ενός μέσου τακτικού μισθού προκειμένου περί αγάμου ή ενός και ημίσεος τακτικού μισθού, κατά τα προηγούμενα, προκειμένου περί εγγάμου προσωπικού ή διαζευγμένου ή διατελούντος σε κατάσταση χηρείας ή αγάμων γονέων, εφόσον στις τελευταίες τρεις περιπτώσεις έχει την επιμέλεια ανηλίκων τέκνων. 5 Κατ' εξαίρεση των διατάξεων περί μεταθέσεως, προσωπικό που προσλαμβάνεται για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ορισμένης περιοχής, δεν μετατίθεται σε άλλη περιοχή ούτε δύναται να υποβάλει αίτηση μεταθέσεως πριν από τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον υπηρεσίας από την πρόσληψή του. Εντούτοις το προσωπικό αυτό δύναται να μετατίθεται και πριν τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρόνου μόνο ένεκα υπηρεσιακών αναγκών. Β' AΠΟΣΠΑΣΗ- ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1. Το προσωπικό που δεν κατέχει θέση ευθύνης αποσπάται στην ίδια ή σε άλλη έδρα είτε με αίτησή του, αδαπάνως για τον Οργανισμό, είτε για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η απόσπαση κατόπιν αιτήσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, δύναται όμως να παραταθεί με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου. 2. Το προσωπικό μετακινείται για υπηρεσιακούς, εκπαιδευτικούς, ή άλλους λόγους (παράσταση ενώπιον Δικαστικής Αρχής, Πειθαρχικού Συμβουλίου κλπ) στην ίδια ή σε άλλη έδρα ή στο εξωτερικό. 3. Η κατά τις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2 απόσπαση και μετακίνηση προσωπικού γίνεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 4. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την εφαρμογή των ανωτέρω 1, 2 και 3 παραγράφων καθορίζονται κάθε φορά με σχετική Εγκύκλιο της αρμόδιας Υπηρεσίας. 5. Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ή μετακίνησης του προσωπικού για υπηρεσιακές ανάγκες ή άλλους λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, καταβάλλονται στον μετακινούμενο, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Δ/ντα Σύμβουλο, τα οδοιπορικά έξοδα και, για κάθε κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση, αποζημίωση ίση με τα 250/100 του εκάστοτε καθοριζόμενου κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, προς αντιμετώπιση δαπανών τροφής κλπ, καθώς και οι πραγματικές δαπάνες διαμονής.

9 9 6 Μόνιμο προσωπικό, που αποδέχεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΤΕ θέση σε Διεθνή Οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα ή σε 'Οργανα τέτοιου Οργανισμού, λογίζεται ότι τελεί σε ειδική απόσπαση κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον ανωτέρω Οργανισμό ή 'Οργανο αυτού. Στην εγκριτική απόφαση περιλαμβάνονται οι όροι, σύμφωνα με τους οποίους παρέχεται και ανακαλείται η έγκριση αυτή, ως και η διάρκεια της αποσπάσεως. Παράταση αποσπάσεως επιτρέπεται με απόφαση του ιδίου Συμβουλίου. Το προσωπικό αυτό λογίζεται ότι λαμβάνει αποδοχές ίσες με τις βαρύνουσες τον εργαζόμενο ασφαλιστικές εισφορές προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, οι οποίες παρακρατούνται και αποδίδονται από τον Οργανισμό, μαζί με τις δικές του ασφαλιστικές εισφορές, στα οικεία Ταμεία. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις εναρμονιζόμενες με τη θέση του υποχρεώσεις του μόνιμου προσωπικού. 7. Επιτρέπεται μετά από αίτηση του προσωπικού και με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου απόσπαση του προσωπικού σε θυγατρικές εταιρίες του ΟΤΕ ή σε άλλες εταιρίες που συμμετέχει ο ΟΤΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η κατά τα ανωτέρω απόσπαση δύναται να πραγματοποιηθεί με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου,χωρίς να απαιτηθεί αίτηση του προσωπικού.σε αυτές τις περιπτώσεις η απόσπαση δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το κατόπιν αιτήσεώς του αποσπασμένο προσωπικό επιστρέφει στον Οργανισμό, είτε με αίτησή του είτε με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου εντός προθεσμίας 2 μηνών από της σχετικής ειδοποιήσεως της εταιρίας. 8. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων 6 και 7 κατά τον χρόνο της αποσπάσεώς του δεν δικαιούται της αποζημιώσεως της παραγράφου 5. Επίσης το προσωπικό της παραγράφου 6 δεν δικαιούται και των οδοιπορικών εξόδων, που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο Το προσωπικό δύναται, με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, να μεταταγεί σε θυγατρικές εταιρίες του Οργανισμού, κατόπιν αιτήσεώς του και έπειτα από σύμφωνη γνώμη της θυγατρικής εταιρίας. Α Ρ Θ Ρ Ο 10 Επιλογή Προϊσταμένων θέσεων ευθύνης. 1. Η πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης,Υποδιεύθυνσης, Διαμερίσματος και Συγκροτήματος πραγματοποιείται: α. Με προκήρυξη των οικείων θέσεων από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

10 10 Εξαιρείται η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Επικοινωνίας, οι Προϊστάμενοι των οποίων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. β. Με βάση τα κατωτέρω ενδεικτικά σημειούμενα κριτήρια αξιολόγησης. 1. Γραμματικές γνώσεις. 2. Ξένες Γλώσσες. 3. Προϋπηρεσία στον ΟΤΕ. 4. Aσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου. 5. Ετήσια αξιολόγηση. 6.Επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. 7. Ικανότητες διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 8. Ικανότητες σχεδιασμού, οργάνωσης, προγραμματισμού και ελέγχου. 9. Προσωπικότητα-κύρος. 10.Προσαρμοστικότητα- ευελιξία. Τα κριτήρια αυτά βαθμολογούνται με συντελεστές βαρύτητας, οι οποίοι προσδιορίζονται σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα. Εντούτοις, για όσες Υπηρεσιακές Λειτουργίες κρίνεται αναγκαίο, ο Διευθύνων Σύμβουλος, με τη σύμφωνη γνώμη της ΟΜΕ- ΟΤΕ, δύναται να ορίσει διαφορετικά κριτήρια ή συντελεστές βαρύτητας κατά περίπτωση. γ. Με υποβολή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών σχετικής αιτήσεως μετά βιογραφικού σημειώματος. 2. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχει το προσωπικό, πλην του Κλάδου Υποστήριξης, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας στον ΟΤΕ και τη στάθμη εκπαίδευσης, ως ακολούθως : Οι κάτοχοι Doctorat με 8ετή υπηρεσία στον ΟΤΕ. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master με 9ετή υπηρεσία στον ΟΤΕ. Οι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και ΑΤΣ-ΟΤΕ με 10ετή υπηρεσία στον ΟΤΕ. Οι πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) με 14ετή υπηρεσία στον ΟΤΕ. Οι κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) με 18ετή υπηρεσία στον ΟΤΕ. Για το προσωπικό που προσλήφθηκε ή θα προσληφθεί μετά την ημερομηνία ισχύος του παρόντος Κανονισμού ( ), λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τίτλοι σπουδών που ήσαν ή θα είναι απαιτητοί κατά την πρόσληψή του. Τυχόν κατεχόμενοι ή κτηθησόμενοι τίτλοι ανώτερης στάθμης δεν λαμβάνονται υπόψη, εκτός εάν το προσωπικό αλλάξει είδος εργασίας με βάση τους τίτλους αυτούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ΓΚΠ-ΟΤΕ.

11 11 Το προσωπικό που έχει τιμωρηθεί τελεσίδικα με ποινή προστίμου 15 ημερών και άνω, ή με προσωρινή απόλυση, που δεν έχουν διαγραφεί, δεν έχει δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας. 3. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για δύο (2) κατ ανώτατο όριο προκηρυσσόμενες θέσεις εντός του αυτού έτους, είτε οι θέσεις προκηρύσσονται μεμονωμένα είτε συνολικά. Υποψήφιος που δεν συγκεντρώνει βαθμολογία τουλάχιστον 60% του ανώτατου ορίου μορίων, δεν έχει δικαίωμα υποψηφιότητας για κατάληψη θέσης του αυτού ή ανώτερου επιπέδου, προ της παρέλευσης διετίας. 4. Σε περίπτωση μη αποδοχής της θέσεως ευθύνης ή αποχώρησης ή απομάκρυνσης για οποιοδήποτε λόγο από την θέση του επιλεγέντος εντός ενός έτους από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του, αναλαμβάνει ο δεύτερος, κατά σειρά αξιολόγησης, του πίνακα επιλογής, εφόσον έχει βαθμολογία τουλάχιστον 60% του ανωτάτου ορίου μορίων. 5. Η αξιολόγηση του προσωπικού γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται κάθε φορά από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η Επιτροπή θα εγγυάται το αδιάβλητο της όλης διαδικασίας, συγκροτούμενη κατά περίπτωση, από τα εξής μέλη : α. Για Προϊσταμένους Τηλεπ. Περιφερειών : - Το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Εντεταλμένο Αντιπρόεδρο. - Δύο Γενικούς Διευθυντές, με αναπληρωτές ισάριθμους Γενικούς Διευθυντές. - Έναν εκπρόσωπο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, που ορίζεται από αυτή, με έναν αναπληρωτή, χωρίς δικαίωμα ψήφου. β. Για Προϊσταμένους λοιπών Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης : - Το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από τον Εντεταλμένο Αντιπρόεδρο ή ένα Γενικό Διευθυντή. - Το Γενικό Διευθυντή στον οποίο υπάγεται η προκηρυσσόμενη θέση. - Ένα Γενικό Διευθυντή, με αναπληρωτή άλλο Γενικό Διευθυντή. - Έναν εκπρόσωπο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, που ορίζεται από αυτή, με έναν αναπληρωτή, χωρίς δικαίωμα ψήφου. γ. Για Προϊσταμένους Υποδ/νσεων, Διαμερισμάτων και Συγκροτημάτων : - Δύο Γενικούς Διευθυντές, ένας από τους οποίους ορίζεται Πρόεδρος με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, με αναπληρωτές ισάριθμους Γενικούς Διευθυντές.

12 12 - Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται η προκηρυσσόμενη θέση. - Έναν εκπρόσωπο της ΟΜΕ-ΟΤΕ, που ορίζεται από αυτή, με έναν αναπληρωτή, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η αναπλήρωση μέλους της Επιτροπής, ενδιάμεσα της διαδικασίας αξιολόγησης υποψηφίων για την ίδια θέση. 6. Η σειρά κατάταξης- αξιολόγησης των επιλεγομένων υποψηφίων κατά τα ανωτέρω είναι υποχρεωτική για τον Οργανισμό και τους καταταγέντες στον πίνακα επιλογής. Σε περίπτωση υπάρξεως ισοψηφίας ο Διευθύνων Σύμβουλος επιλέγει τον κατά την κρίση του καταλληλότερο. 7. Η τοποθέτηση στη θέση ευθύνης του προσωπικού που επιλέχθηκε, πραγματοποιείται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, που εκδίδεται άμεσα. 8. Καταργήθηκε (εσσε ). 9. Είναι δυνατή η άνοδος επιλεγέντος υποψηφίου, σε ανώτερη θέση, όταν αυτή κενωθεί εντός ενός έτους από την ανάληψη καθηκόντων από τον επιλεγέντα, εφόσον η βαθμολογία του είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 60% του ανωτάτου ορίου μορίων και είναι ο δεύτερος στον πίνακα επιλογής της κενωθείσας θέσης. 10. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, για τους κατά τα ανωτέρω επιλεγέντες ή κατέχοντες ορισμένη θέση Προϊσταμένου, συντάσσονται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους εκθέσεις για την ποιοτική και ποσοτική τους απόδοση και γενικά αποτελεσματικότητά τους με βάση το Σύστημα Αξιολόγησης, σε συνδυασμό με τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, των οικείων επιθεωρήσεων, τα στοιχεία του τεχνικού, οικονομικού και εκμεταλλεύσεως ελέγχου κλπ. 11. Προκήρυξη θέσης ευθύνης την οποία κατέχει προσωπικό που επιλέχθηκε κατά τα ανωτέρω, γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από εισήγηση των ιεραρχικά προϊσταμένων. Ανάκληση προϊσταμένου, επιλεγέντος σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων, από τη θέση που κατέχει, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος γίνεται οποτεδήποτε με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 12. Σε περίπτωση μη υπάρξεως υποψηφίων ή σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν επιτύχουν βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του 60% του ανώτατου ορίου, τότε ο Διευθύνων Σύμβουλος επαναπροκηρύσσει τη θέση.

13 13 9. Εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος όπως με απόφασή του επιλύει όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του θεσμού 14. Η βαθμολογία των αξιολογητών σε κάθε κριτήριο, δεν θα πρέπει να διαφέρει περισσότερο από δύο βαθμίδες της κλίμακας βαθμολόγησης. 15. Για ορισμένες Υπηρεσιακές Λειτουργίες που καθορίζονται εκάστοτε με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου και σύμφωνη γνώμη της ΟΜΕ-ΟΤΕ, προσαπαιτείται χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας του προσωπικού στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, τουλάχιστον δύο (2) ετών, ως και ιδιαίτερες πρόσθετες απαιτήσεις, που θα ορίζονται κατά περίπτωση. 16. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει κενή θέση Προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας στάθμης Διευθύνσεως, Υποδιευθύνσεως, Διαμερίσματος ή Συγκροτήματος, τοποθετείται Προϊστάμενος προσωρινά μέχρι πληρώσεως της θέσεως με τη διαδικασία της προκήρυξης, με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου, ύστερα από πρόταση των ιεραρχικά Προϊσταμένων. 17. Η πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των λοιπών επιπέδων διοίκησης γίνεται : α. προκειμένου για θέσεις Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Λειτουργιών, που υπάγονται σε Τηλεπ. Περιφέρειες, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ύστερα από πρόταση του οικείου Διαμερισματάρχη ή Συγκροτηματάρχη. β. προκειμένου για θέσεις Προϊσταμένων των λοιπών Υπηρεσιακών Λειτουργιών, με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ύστερα από πρόταση του οικείου Γενικού Διευθυντή. Α Ρ Θ Ρ Ο 11 Αναπλήρωση Προϊσταμένων θέσεων ευθύνης 1. Ο Προϊστάμενος κάθε θέσης ευθύνης ορίζει ως αναπληρωτή του ένα εκ των Προϊσταμένων θέσεων ευθύνης του αμέσως κατωτέρου επιπέδου, που υπάγονται σε αυτόν και υπηρετούν στην αυτή έδρα. 2. Εάν δεν υπάρχει θέση ευθύνης κατωτέρου επιπέδου, ο Προϊστάμενος ορίζει ως αναπληρωτή του έναν από τους υφισταμένους του.

14 14 3. Σε κάθε περίπτωση, εάν δεν είναι δυνατόν λόγω φυσικής αδυναμίας του οικείου προϊσταμένου να ορισθεί ο αναπληρωτής του, αρμόδιος για τον ορισμό του είναι ο άμεσος ιεραρχικός προϊστάμενος αυτού. 4. Σε περίπτωση που ελλείπει ο Προϊστάμενος της θέσης ευθύνης καθήκοντα Προϊσταμένου ασκεί προσωρινά,μέχρι πληρώσεως της θέσης αυτής με τη διαδικασία του άρθρου 10, ο κατά τα ανωτέρω αναπληρωτής. 5. Ο αναπληρωτής προϊσταμένου κατά τη διάρκεια της αναπλήρωσης έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη θέση ευθύνης. A Ρ Θ Ρ Ο 12 Αποδοχές Α. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 1. Το προσωπικό αμείβεται με μηνιαίες αποδοχές. Οι αποδοχές καταβάλλονται τμηματικά την 1η και 16η ημέρα κάθε μήνα. 2. Η αξίωση για αποδοχές αρχίζει από την ημερομηνία ανάληψης εργασίας. Επί μισθολογικής προαγωγής, οι αποδοχές της νέας μισθολογικής βαθμίδας καταβάλλονται από την 1 η Ιανουαρίου του αντίστοιχου της μισθολογικής προαγωγής έτους. Πλήρεις αποδοχές οφείλονται στο πάσης φύσεως προσωπικό μόνο για το χρόνο κατά τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ή ευρίσκεται σε άδεια με αποδοχές. Μειωμένες κατά το ήμισυ αποδοχές παρέχονται σε περίπτωση θέσεως του προσωπικού σε κατάσταση αργίας κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Εντούτοις, είναι δυνατόν το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, να αποφασίσει για όσον χρόνο κρίνει αναγκαίο την πέραν του ημίσεος ακόμη και την πλήρη περικοπή των αποδοχών του προσωπικού αυτού, επιφυλασσομένων των διατάξεων του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του παρόντος Κανονισμού. Οι αποδοχές των ημερών απουσίας χωρίς άδεια παρακρατούνται άσχετα από την ενδεχόμενη λόγω της απουσίας πειθαρχική δίωξη. 3. Οσάκις συντρέχει λόγος περικοπής αποδοχών ή καταβολής αποζημίωσης στο προσωπικό, περικόπτεται ή καταβάλλεται ημερησίως το 1/30 ή το 1/22 αντίστοιχα των τακτικών μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού. Β. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ Το προσωπικό εντάσσεται και εξελίσσεται σε Μισθολογικές Βαθμίδες με σύστημα και όρους που καθορίζονται με ε.σ.σ.ε. Οι προαγωγές του προσωπικού στην επόμενη Μισθολογική Βαθμίδα διενεργούνται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία και ανατρέχουν από 1ης Ιανουαρίου εκάστου έτους, εφόσον κατά την ως άνω

15 15 ημερομηνία το προσωπικό έχει συμπληρώσει τον κατά περίπτωση απαιτούμενο για την ένταξη στην επόμενη Μισθολογική Βαθμίδα ελάχιστο χρόνο, επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 5 έως 7 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού, που εφαρμόζονται αναλόγως. Γ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 1. Χρονοεπίδομα α. Στο προσωπικό χορηγείται επίδομα χρόνου υπηρεσίας (χρονοεπίδομα), το οποίο κλιμακώνεται σε ποσοστό επί του βασικού μισθού, ανάλογα με το χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, όπως αυτή έχει καθορισθεί με τις εκάστοτε ΕΣΣΕ, ως ακολούθως : 1 έτους πραγματικής υπηρεσίας, ποσοστό 10 % 3 ετών 18% 5 26% 7 34% 10 42% 12 48% 15 54% 17 60% 20 66% 22 70% 25 74% 29 78% 30 80% 31 82% 32 84% β. Η κλίμακα χρονοεπιδόματος του όρου 6 της από ε.σ.σ.ε., όπου είναι ευνοϊκότερη, εξακολουθεί να ισχύει για το προσωπικό που υπάγεται σε αυτή. 2. Οικογενειακό επίδομα. α. Στο προσωπικό χορηγείται οικογενειακό επίδομα, ανερχόμενο σε 10% για το σύζυγο και 5% για το πρώτο και δεύτερο τέκνο, 10% για το τρίτο και 15% για το τέταρτο και πέρα. β. Στους εκ του προσωπικού άγαμους γονείς καθώς και στους διαζευγμένους ή σε κατάσταση χηρείας ευρισκομένους χορηγείται το ανωτέρω προβλεπόμενο επίδομα συζύγου. Στους εκ των ανωτέρω γονείς χορηγείται και το επίδομα τέκνου της προηγούμενης παραγράφου. γ. Το κατά τα ανωτέρω επίδομα για τα τέκνα παύει να χορηγείται μόλις αυτά συμπληρώσουν το 24 ο έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν πρόκειται, σύμφωνα με αρμόδια ιατρική πιστοποίηση, για άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης. Στην περίπτωση αυτή το επίδομα εξακολουθεί να καταβάλλεται εφόσον διαρκεί η κατά τα ανωτέρω

16 16 αναπηρία. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου αυτού καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας. 3. Επιδόματα εορτών Στο προσωπικό παρέχεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου επίδομα ποσού ίσου προς τις τακτικές αποδοχές με τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι εσσε α) ενός δεκαπενθημέρου κατά τις εορτές του Πάσχα και β) ενός μηνός κατά τις εορτές των Χριστουγέννων. Το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το δυνάμει των εκάστοτε κειμένων διατάξεων τυχόν καταβλητέο στο προσωπικό των πάσης φύσεως επιχειρήσεων δώρο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. 4. Επίδομα κανονικής άδειας Στο προσωπικό χορηγείται κάθε χρόνο ως επίδομα κανονικής αδείας ποσό ίσο προς τις τακτικές αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου, με τις προσαυξήσεις που ορίζουν οι εσσε. Οι λεπτομέρειες καταβολής αυτού καθορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. 5. Λοιπά επιδόματα Τα πάσης φύσεως επιδόματα που είχαν χορηγηθεί στο προσωπικό με τον προϊσχύσαντα ΓΚΠ- ΟΤΕ, ΕΣΣΕ, αποφάσεις ΔΣ κλπ και δεν καταργήθηκαν με την από ΕΣΣΕ ή προηγούμενες διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, υπολογιζόμενα όπως ορίζεται στην εν λόγω εσσε και στις εκάστοτε ισχύουσες μετά από αυτή. Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 1. Στο προσωπικό που, ύστερα από έγκριση από το αρμόδιο όργανο, παρέχει τις υπηρεσίες του: α. Καθ υπέρβαση του ωραρίου εργασίας που καθορίζεται στον Κανονισμό Ωρών Εργασίας Προσωπικού ΟΤΕ (υπερωρίες), χορηγείται, κατά τα ισχύοντα στον Οργανισμό, αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, εφόσον αυτό δεν ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας οιασδήποτε στάθμης επιπέδου διοίκησης. β. Κατά τις Κυριακές και άλλες εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες υπό τους όρους του Κανονισμού Ωρών Εργασίας Προσωπικού, χορηγείται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία αποζημίωση εφόσον αυτό δεν ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου Υπηρεσιακής Λειτουργίας οιασδήποτε στάθμης επιπέδου διοίκησης.

17 17 γ. Μετέχοντας στη σύνθεση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού παρέχεται κατά συνεδρίαση η προβλεπόμενη από τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αποζημίωση. Στους Γραμματείς των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων παρέχεται κατά συνεδρίαση αποζημίωση ίση προς τα 80/100 της εκάστοτε καθοριζόμενης αποζημίωσης για τα μέλη των Συμβουλίων αυτών, πλην των Γραμματέων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συμβουλίου Διεύθυνσης, των οποίων η αποζημίωση καθορίζεται με απόφαση των Συμβουλίων αυτών. 2. Οι προϊστάμενοι Υπηρεσιακών Λειτουργιών οιουδήποτε επιπέδου διοίκησης, δε δικαιούνται αποζημίωση για υπερεργασία ή υπερωριακή εργασία ή εργασία κατά τις Κυριακές και λοιπές αργίες. 3. Στο προσωπικό που μετακινείται στο εξωτερικό για εκπαιδευτικούς ή άλλους υπηρεσιακούς λόγους καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Α. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Α Ρ Θ ΡΟ 13 'Αδειες απουσίας 1. Οι άδειες απουσίας προσωπικού διακρίνονται σε: α. 'Ετήσιες κανονικές άδειες με αποδοχές. β. 'Αδειες ασθενείας με ή χωρίς αποδοχές. γ. 'Αδειες ειδικές με ή χωρίς αποδοχές. δ. Αδειες για ιδιωτικούς λόγους χωρίς αποδοχές. Στον υπολογισμό της χρονικής διάρκειας των υπό στοιχεία β, γ και δ αναφερομένων αδειών προσμετρούνται και οι εμπίπτουσες σ'αυτές Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός εάν ορίζεται άλλως. 2. Προσωπικό που απουσιάζει σε άδεια με αποδοχές λαμβάνει όλες τις αποδοχές που θα ελάμβανε εάν κατά το χρόνο της αδείας παρείχε τις υπηρεσίες του. Β. ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 1. Το προσωπικό μετά τη συμπλήρωση στον Οργανισμό ενός έτους συνεχούς πραγματικής υπηρεσίας (βασικός χρόνος) δικαιούται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές όπως προβλέπουν οι διατάξεις της κείμενης

18 18 νομοθεσίας (Διεθνείς Συμβάσεις, Νόμοι,Υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, ΕΣΣΕ, κλπ) και αποφάσεις του ΔΣ - ΟΤΕ. 2. Η κανονική άδεια είναι δικαίωμα του προσωπικού από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση. Αυτή χορηγείται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, και εξαντλείται κατ' αρχήν μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, σε κάθε δε περίπτωση όχι αργότερο της 31ης Μαρτίου του επομένου έτους. 3. Η χορηγηθείσα κανονική άδεια δύναται να ανακληθεί ένεκα υπηρεσιακής ανάγκης ή με αίτηση του προσωπικού και μετά από εκτίμηση των λόγων που αναφέρονται σ'αυτή. Η ανάκληση πρέπει να γίνεται εγγράφως. Γ. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 1. Προσωπικό το οποίο ένεκα ασθενείας, που πιστοποιείται αρμοδίως, αδυνατεί να εκτελέσει την υπηρεσία του, δικαιούται άδεια ασθενείας με αποδοχές. Η συνολική διάρκεια των αδειών ασθενείας τις οποίες το προσωπικό δύναται να λάβει σε όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τόσους μήνες όσα είναι τα χρόνια της πραγματικής του υπηρεσίας. Εντούτοις προσωπικό που έχει συνολική υπηρεσία μικρότερη των τριών (3) ετών δικαιούται άδεια ασθένειας με αποδοχές διάρκειας μέχρι τριών (3) μηνών. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι άδειες που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 2. Μετά την εξάντληση του ανωτάτου ορίου της αδείας ασθενείας με αποδοχές το προσωπικό παραπέμπεται υποχρεωτικώς στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 17 παρ. 1β η οποία γνωματεύει αν ο παραπεμφθείς δύναται να εκτελεί το είδος εργασίας του. Σε καταφατική περίπτωση αυτός υποχρεούται σε άμεση ανάληψη υπηρεσίας αλλιώς αν μεν πρόκειται περί νόσου που καθιστά αυτόν ανίκανο εφαρμόζονται οι περί απολύσεως διατάξεις του ως άνω άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού, αν δε, κατά την κρίση της Επιτροπής, η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει την άμεση ανάληψη υπηρεσίας, αλλά αυτή δύναται να αποκατασταθεί εντός χρόνου που δεν υπερβαίνει το έτος, χορηγείται άδεια ασθενείας χωρίς αποδοχές ίση προς τον αναγκαίο χρόνο για την αποθεραπεία του και πάντως όχι μεγαλύτερη του έτους. Μετά την πάροδο του έτους αν ο εργαζόμενος κριθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ικανός, αναλαμβάνει την υπηρεσία του, αλλιώς εφαρμόζεται υποχρεωτικά η διάταξη του άρθρου 17 παρ. 1β ή του άρθρου 6 παρ. 6 κατά περίπτωση. Στην Υγειονομική Επιτροπή προς κρίση για ανικανότητα λόγω νόσου παραπέμπεται το προσωπικό κατά πάντα χρόνο, ασχέτως της χορηγήσεως αδείας ασθενείας. Οι περί υποχρεωτικής παραπομπής στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 17 παρ. 1β διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου, εφαρμοζόνται και στην περίπτωση που το προσωπικό εξάντλησε τα ανώτατα όρια αδειών ασθενείας και εφόσον επανήλθε στην υπηρεσία του απουσιάζει ένεκα της αυτής ασθενείας, συνεπεία της οποίας εξάντλησε τα ανώτατα όρια αδειών.

19 19 Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. 1. Στο προσωπικό του ΟΤΕ χορηγούνται ειδικές άδειες με ή χωρίς αποδοχές σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία ( Νόμοι, Υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, ΕΣΣΕ μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ κλπ) και αποφάσεις του ΔΣ- ΟΤΕ. Οι προβλεπόμενες από τον προϊσχύσαντα ΓΚΠ-ΟΤΕ ειδικές και εκπαιδευτικές άδειες εξακολουθούν να ισχύουν και με τον παρόντα ΓΚΠ - ΟΤΕ. 2. Με Εγκύκλιο της αρμόδιας Υπηρεσίας γνωστοποιούνται οι κατά τα ανωτέρω διατάξεις για τη χορήγηση ειδικών αδειών ως και οι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί χορηγήσεως αυτών. Ε. ΑΔΕΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν, έπειτα από αίτηση του προσωπικού να του χορηγείται άδεια για ιδιωτικούς λόγους χωρίς αποδοχές. Οι άδειες αυτές, εάν η συνολική τους διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες εντός μιας πενταετίας, χορηγούνται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης. Σε αντίθετη περίπτωση χορηγούνται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου. Η συνολική διάρκεια των αδειών αυτών που δύναται να λάβει ένας υπάλληλος εντός μιας πενταετίας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τα δύο έτη. Α Ρ Θ Ρ Ο 14 Hθικές και Υλικές αμοιβές 1. Το προσωπικό αμείβεται για διακεκριμένη πράξη είτε αυτή έχει σχέση είτε όχι, με την εκτέλεση των υπηρεσιακών του καθηκόντων 2. Οι αμοιβές είναι: α. Ευαρέσκεια β. Χρηματική παροχή. 3. Οι αμοιβές απονέμονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή τους Γενικούς Διευθυντές για το προσωπικό της δικαιοδοσίας τους, έπειτα από αιτιολογημένη πρόταση όλων των ιεραρχικών προϊσταμένων, ή κατόπιν προτάσεως των ελεγκτών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και Επιθεώρησης. Οι περί απονομής των ανωτέρω αμοιβών σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στις αρμόδιες Υπηρεσίες και αντίγραφο αυτών τίθεται στο Φάκελο Σταδιοδρομίας του αμειφθέντος. 4. Χρηματικά βραβεία δύνανται να απονέμονται από τη Διοίκηση σε όσους από το προσωπικό διακρίνονται κατά την εκπαίδευσή τους στις Σχολές του ΟΤΕ, στις Σχολές της Δημόσιας Εκπαίδευσης καθώς και στις Σχολές ξένων γλωσσών.

20 20 5. Χρηματικά βραβεία απονέμονται από τη Διοίκηση στους υπαλλήλους που κατέλαβαν μία από τις έξι πρώτες θέσεις σε Ολυμπιακούς, Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς, Μεσογειακούς ή Βαλκανικούς Αγώνες ή σε αντίστοιχους αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες. 6. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ρυθμίζονται με Εγκύκλιο της αρμόδιας Υπηρεσιακής Λειτουργίας. A Ρ Θ Ρ Ο 15 Εκπαίδευση 1. Στον ΟΤΕ λειτουργεί, σύμφωνα πάντοτε με τις υφιστάμενες ανάγκες, η Σχολή Προσωπικού ΟΤΕ στην οποία φοιτούν οι υπό πρόσληψη στον Οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και οι αναγκαστικά τοποθετούμενοι στον ΟΤΕ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με απόφαση της Διοίκησης. 2. Το προσωπικό υποχρεούται να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, κ.λ.π, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Προσωπικού και Εκπαίδευσης. Για την εκτός ωραρίου εργασίας συμμετοχή καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. Α Ρ Θ Ρ Ο 16 Κοινωνική πρόνοια 1. Σε όσους από το προσωπικό τελούν γάμο παρέχεται από τον ΟΤΕ ως γαμήλιο δώρο ποσόν ίσο προς τις αποδοχές ενός μέσου μηνιαίου τακτικού μισθού. Εάν και οι δύο σύζυγοι ανήκουν στο προσωπικό του ΟΤΕ, το ανωτέρω δώρο καταβάλλεται και στους δύο. 2. Σε τέκνα του εν ενεργεία ή συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του ΟΤΕ που διακρίνονται κατά την εκπαίδευσή τους στις Σχολές της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, και δε συμπλήρωσαν το 27ο έτος της ηλικίας τους, δύναται να απονέμεται από τον ΟΤΕ χρηματικό βραβείο το ύψος του οποίου ορίζεται εκάστοτε από τη Διοίκηση με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφασή της. 3. Σε περίπτωση θανάτου προσωπικού εν ενεργεία που δεν κατέλιπε σύζυγο ή τέκνα, ο ΟΤΕ καταβάλλει στα καταλιπόμενα από αυτό μέλη της οικογενείας του μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας εξ αίματος βοήθημα ίσο προς τις αποδοχές αυτού ενός μηνός, που μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επαυξηθεί, με απόφαση της Διοίκησης μέχρι τις αποδοχές δύο μηνών.

21 21 4. Στην ΟΜΕ - ΟΤΕ και τα Πολιτιστικά Κέντρα του προσωπικού δύναται, ανάλογα με τον αριθμό των μελών τους, να παρέχεται από τον ΟΤΕ για τη στέγαση και λειτουργία τους η χρήση οικημάτων και του αναγκαίου εξοπλισμού αυτών καθώς και οικονομική ενίσχυση όπως καθορίζει απόφαση της Διοίκησης. 1. Το προσωπικό απολύεται : Α Ρ Θ Ρ Ο 17 Α π ό λ υ σ η α. 'Ενεκα αποδεδειγμένης ανεπάρκειας, ή ακαταλληλότητας κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση των ιεραρχικών προϊσταμένων του. β. 'Ενεκα σωματικής ή ψυχικής νόσου που καθιστά το προσωπικό ανίκανο για εκτέλεση κάθε εργασίας. Η ανικανότητα αυτή διαπιστώνεται από Υγειονομικές Επιτροπές α και β βαθμού, που καθορίζονται με Εγκύκλιο της Διοίκησης. Οι ανωτέρω επιτροπές υποχρεούνται να αποφαίνονται εντός μηνός από της παραπομπής της σχετικής αιτήσεως σε αυτές ή της υποβολής του αιτήματος αναθεωρήσεως. Η απόλυση συντελείται με βάση τη γνωμάτευση των κατά τα άνω Υγειονομικών Επιτροπών και ως ημερομηνία απολύσεως λογίζεται η επομένη της ημερομηνίας της σχετικής γνωματεύσεως των επιτροπών αυτών. γ. 'Ενεκα επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής απόλυσης με τελεσίδικη απόφαση του αρμοδίου Πειθαρχικού Συμβουλίου. δ. 'Ενεκα συμπληρώσεως του 65ου έτους της ηλικίας. ε. 'Ενεκα συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής υπηρεσίας στον Οργανισμό. Εντούτοις το προσωπικό δύναται με αίτησή του, που υποβάλει το αργότερο τρεις μήνες προ της προβλεπόμενης ημερομηνίας απόλυσής του, να παραμείνει στην Υπηρεσία μέχρι συμπληρώσεως 35ετούς συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας στον ΟΤΕ και πάντως όχι πέραν του 65ου έτους της ηλικίας του. στ. 'Ενεκα εκλογής ως Βουλευτή και επιλογής του αξιώματος αυτού. Στην περίπτωση αυτή η λύση της υπαλληλικής σχέσεως επέρχεται από την υποβολή της σχετικής δήλωσης περί επιλογής του Βουλευτικού αξιώματος. Δύναται όμως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών, από την ανακήρυξη των Βουλευτών, ο υπάλληλος που εκλέχτηκε Βουλευτής να ζητήσει, με αίτησή του, τη μη απόλυσή του αλλά την αναστολή της υπαλληλικής σχέσεως μέχρι τη λήξη της θητείας του για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή επανέρχεται, στην Υπηρεσία, εντός μηνός από τη λήξη της θητείας του, άλλως θεωρείται ότι παραιτήθηκε από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής δήλωσης περί επιλογής του Βουλευτικού αξιώματος, με όλες τις εντεύθεν απορρέουσες συνέπειες.

22 22 2. Επί των ανωτέρω 1δ και 1ε περιπτώσεων εξόδου από την Υπηρεσία η αποχώρηση επέρχεται αυτοδίκαια και υποχρεωτικά την επομένη της ημερομηνίας συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας ή της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, επιφυλασσομένης της διατάξεως του δευτέρου εδαφίου της ανωτέρω παρ.1ε. Στο ούτως απολυόμενο προσωπικό χορηγείται υποχρεωτικά η κανονική του άδεια, εντός ευλόγου χρόνου, προ της απόλυσής του. 3. Το προσωπικό δύναται να απολυθεί με αίτησή του εφόσον σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία θεμελιώνει δικαίωμα άμεσης λήψης σύνταξης και αφού προηγουμένως εξαντλήσει την κανονική άδειά του. Για την απόλυση σύμφωνα με την παρούσα διάταξη ισχύουν τα αναγραφόμενα στον όρο 36 της από εσσε, όπως τροποποιήθηκε με την από εσσε. 4. Η αίτηση απολύσεως του κατά την ανωτέρω παράγραφο 3 προσωπικού δεν γίνεται δεκτή από την Υπηρεσία, εφόσον εκκρεμεί σε βάρος του υπό απόλυση υπαλλήλου, πειθαρχική δίωξη για πειθαρχικό αδίκημα το οποίο δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής απολύσεως. Στις περιπτώσεις αυτές η πειθαρχική δίωξη περατώνεται οπωσδήποτε εντός οκταμήνου από της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης απολύσεως. 5. Αίτηση απολύσεως δύναται να ανακληθεί εγγράφως, εντός δύο μηνών από την υποβολή της, και εφόσον στο μεταξύ δεν έγινε οπωσδήποτε αποδεκτή. 6. Το κατά τις διατάξεις των εδαφίων β,δ,ε,στ της παρ. 1 καθώς και της παρ. 3 του παρόντος άρθρου απολυόμενο προσωπικό λαμβάνει την από την κείμενη νομοθεσία περί καταγγελίας αορίστου χρόνου συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει για το προσωπικό του ΟΤΕ, οριζόμενη αποζημίωση. Το κατά τις διατάξεις των εδαφίων α και γ της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου απολυόμενο προσωπικό ουδεμιάς δικαιούται αποζημιώσεως. 7. Στον επιζώντα σύζυγο θανόντος εν ενεργεία προσωπικού και στα τέκνα αυτού καταβάλλεται βοήθημα ίσο προς την αποζημίωση, την οποία λαμβάνει το προσωπικό που απολύεται ένεκα σωματικής ή ψυχικής νόσου. Από το βοήθημα αυτό το ½ καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο, το δε υπόλοιπο καταβάλλεται στα τέκνα κατ' ισομοιρία. Εάν δικαιούχος του κατά τα άνω βοηθήματος είναι μόνο σύζυγος ή μόνο τέκνα, το βοήθημα καταβάλλεται ολόκληρο σε τούτον ή τα τέκνα. Ο επιζών σύζυγος δικαιούται του βοηθήματος εφόσον συνοικούσε με τον αποβιώσαντα μέχρι του θανάτου του. Εάν ο θανών εν ενεργώ υπηρεσία καταλίπει σύζυγο που δε δικαιούται του βοηθήματος ή μόνο γονείς τότε αυτό καταβάλλεται στους τυχόν επιζώντες γονείς κατ' ισομοιρίαν ή στον εξ αυτών επιζώντα. 8. Αρμόδιο 'Οργανο για την έκδοση της απόφασης απόλυσης του προσωπικού είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

23 23 Α Ρ Θ Ρ Ο 18 Π α ρ α ί τ η σ η 1. Το προσωπικό δύναται να παραιτηθεί. Η παραίτηση υποβάλλεται εγγράφως η δε λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται με την αποδοχή της παραίτησης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, εντός 15 ημερών από την υποβολή της ή αυτοδικαίως με την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής. 2. Πρόσθετοι όροι όπως αίρεση, όρος, ή προθεσμία στην παραίτηση, θεωρούνται ως μη γεγραμμένοι. 3. Η παραίτηση δύναται ν'ανακληθεί εγγράφως εντός 15 ημερών από της υποβολής της, εάν στο μεταξύ δεν έγινε αποδεκτή. 4. Ως παραίτηση του προσωπικού θεωρείται η αδικαιολόγητη αποχή του από την Υπηρεσία πέραν των (30) τριάντα εργάσιμων ημερών συνεχώς ή διακεκομμένα εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους, που αρχίζει από την πρώτη ημέρα αδικαιολογήτου απουσίας. Το προσωπικό δύναται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών να υποβάλει ένσταση κατά του χαρακτηρισμού της αποχής του ως αδικαιολόγητης. Η ένσταση κρίνεται αμετάκλητα από το Κεντρικό Συμβούλιο εντός ευλόγου χρόνου. 5. Το παραιτούμενο προσωπικό λαμβάνει την αποζημίωση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτήν. Η αποζημίωση αυτή σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τη χορηγούμενη στο απολυόμενο προσωπικό αποζημίωση. Α Ρ Θ Ρ Ο 19 Αξιολόγηση- Φάκελος Σταδιοδρομίας 1. Η απόδοση του προσωπικού αξιολογείται με : α. σύστημα αξιολόγησης προϊσταμένων θέσεων ευθύνης, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου β. σύστημα αξιολόγησης λοιπού προσωπικού, που καθορίζεται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου και τη σύμφωνη γνώμη της ΟΜΕ-ΟΤΕ. 2. Στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΤΕ τηρείται για όλο το προσωπικό Φάκελος Σταδιοδρομίας, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του προσωπικού κατά τα ειδικότερον οριζόμενα σε εγκύκλιο της Διοίκησης.Τα στοιχεία αυτού του φακέλου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό πέραν της εξέλιξης του υπαλλήλου εντός του Οργανισμού.

24 24 3. Για την πληρέστερη παρακολούθηση του προσωπικού ως προς τα ζητήματα της βαθμολογικής του εξέλιξης τηρούνται αλφαβητικές καταστάσεις του προσωπικού κατά Κλάδους και Βαθμούς. A Ρ Θ Ρ Ο 20 Υπηρεσιακά Συμβούλια 1. Στον Οργανισμό λειτουργούν τα κατωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια, που επιλαμβάνονται των βάσει των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού θεμάτων του προσωπικού, τα οποία εισάγονται αρμοδίως σ'αυτά : Ι. Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ), Το Κεντρικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται για όλα τα θέματα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, πλην εκείνων για τα οποία είναι αρμόδια τα Περιφερειακά Συμβούλια και συγκροτείται από τα εξής μέλη : α. Από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από Προϊστάμενο Υπηρεσιακής Λειτουργίας στάθμης Διεύθυνσης, οριζόμενο από αυτόν. β. Από δύο Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης. γ. Από δύο υπαλλήλους του Οργανισμού, υποδεικνυόμενους με δύο αναπληρωτές από την Ομοσπονδία Εργαζομένων ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ) και σε περίπτωση μη υπάρξεως Ομοσπονδίας από τις δύο πολυπληθέστερες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του προσωπικού. Στο Συμβούλιο αυτό μετέχει ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναπληρούμενος από Προϊστάμενο άλλου Τμήματος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, που ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της εν λόγω Διεύθυνσης. ΙΙ. Περιφερειακά Συμβούλια (Π. Σ) Σε κάθε Τηλεπικοινωνιακή Περιφέρεια λειτουργεί ομώνυμο με αυτή Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλαμβάνεται, βάσει των κατά τα ανωτέρω διατάξεων, των θεμάτων του προσωπικού της δικαιοδοσίας της Περιφέρειας.

25 25 Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται από τα εξής μέλη: α. Από τον Προϊστάμενο της Τηλεπ. Περιφέρειας ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από ένα εκ των Προϊσταμένων των Τηλεπ. Διαμερισμάτων της Περιφέρειας, οριζόμενο από αυτόν. β. Από δύο εκ των Προϊσταμένων των Τηλεπ. Διαμερισμάτων της Τηλεπ. Περιφέρειας, έκαστος των οποίων αναπληρούται από ένα εκ των Προϊσταμένων των λοιπών Διαμερισμάτων και σε περίπτωση μη υπάρξεως επαρκούς αριθμού Διαμερισμάτων, από προϊστάμενο Συγκροτήματος ή Τμήματος, οριζομένων όλων των ανωτέρω από τον προϊστάμενο της Τηλεπ. Περιφέρειας. γ. Από δυο υπαλλήλους του Οργανισμού, με δύο αναπληρωτές, υποδεικνυόμενους όπως στην παράγραφο 1 Ιγ του παρόντος άρθρου. Στο Συμβούλιο αυτό μετέχει ως Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ο επικεφαλής του Γραφείου Υποστήριξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Τηλεπ. Περιφέρειας, αναπληρούμενος από άλλον υπάλληλο, οριζόμενο από τον Προϊστάμενο της Τηλεπ. Περιφέρειας. Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος που υπηρετεί στην έδρα της Τηλεπ. Περιφέρειας, κατά προτίμηση πτυχιούχος Νομικής Σχολής, οριζόμενος με έναν αναπληρωτή του με απόφαση του Προϊσταμένου της Τηλεπ. Περιφέρειας. ΙΙΙ. Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται από τα εξής μέλη: α. Από το Γενικό Διευθυντή Προσωπικού & Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο από έναν Προϊστάμενο Υπηρεσιακής Λειτουργίας στάθμης Διεύθυνσης, οριζόμενο από αυτόν. β. Από δύο Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης. γ. Από δύο υπαλλήλους του Οργανισμού, με δύο αναπληρωτές, υποδεικνυόμενους όπως στην παράγραφο 1 Ιγ του παρόντος άρθρου. Στο Συμβούλιο αυτό μετέχει ως εισηγητής,χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κανονισμών Προσωπικού, αναπληρούμενος από άλλον Προϊστάμενο Τμήματος υπαγομένου στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, οριζόμενο

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι:

Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, σήµερα 03.06.2002 ηµέρα ευτέρα και ώρα 12.00 στο Κατάστηµα της Γενικής ιεύθυνσης ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι υπογραφόµενοι: α.- Αθανάσιος ηµητρακόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Σορβόλου 24, 116 36 Αθήνα Τηλ.: 210 9241993-6 Fax: 210 9241986 E-mail: admin@kethea.gr http://www.kethea.gr ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ KEΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ νόμος 2683/1999 ΝΟΜΟΣ 2683 /9-2-99 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και οι εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια Όρων ''Προσωπικό ή Υπάλληλος '',' ιοίκηση'', '' ηµόσιος ιαγωνισµός'' Προσλήψεις Προσωπικού Κλάδοι και ιαβάθµιση Προσωπικού

Έννοια Όρων ''Προσωπικό ή Υπάλληλος '',' ιοίκηση'', '' ηµόσιος ιαγωνισµός'' Προσλήψεις Προσωπικού Κλάδοι και ιαβάθµιση Προσωπικού ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΑΡΘΡΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Άρθρο 6 Άρθρο 7 Άρθρο 8 Άρθρο 9 Άρθρο 10 Άρθρο 11 Άρθρο 12 Άρθρο 13 Άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19101 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης του προσω πικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώ σεων και της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.... 1 Απαγόρευση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις

Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις Οδηγός Εργασιακών Θεμάτων Κανονισμός Εργασίας Μισθοί, επιδόματα, άδειες, ωράριο Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 104 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Είδος: ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 26 20070209 Τέθηκε σε ισχύ: 09.02.2007 Ημ.Υπογραφής: 09.02.2007 Τίτλος ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΊΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΟΙΑΣ - ALZHEIMER 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦ. Χ.- ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Π ρ ο λ ε γ ό μ ε ν α Με τα άρθρ. 52 παρ. 2 και 53 παρ. 1 του ν.2084/92 ρυθμίζονται θέματα επικουρικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Σύμφωνα με το κεφάλαιο ΙΧ. της αρ. πρωτ. 74275/Δ2/10-7-2007 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, αρμόδια υπηρεσία για τη χορήγηση αδειών στους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς είναι

Διαβάστε περισσότερα

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις

N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις N. 3846/10 (ΦΕΚ 66 Α/11-5-2010) : Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ Α ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου

Βασικές Αρχές Εργατικού Δικαίου Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 2 Εργατικό Δίκαιο 2.1 Έννοια - πηγές εργατικού δικαίου 2.2 Κυριότερα αντικείμενα των Κοινωνικών Επιθεωρήσεων Εργασίας του Σ.Ε.Ε. 2.3 Διαδικασία προσλήψεων 2.4 Συμβάσεις εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της 13 /30-07-2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1976 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 3 Α.1.1. Ενιαίο Μισθολόγιο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3938/2011 (Φ.Ε.Κ. Α- 61/31.03.2011) " Σύσταση Γραφείου Αντιµετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις". ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ίδρυση-Αποστολή 1. Συνιστάται

Διαβάστε περισσότερα