Είδος. Εκφορά κύριας πρότασης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Είδος. Εκφορά κύριας πρότασης"

Transcript

1 ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Φύλλο Εργασίας 1 Να διερευνήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της δευτερεύουσας υποθετικής πρότασης, καθώς και τον τρόπο εκφοράς της κύριας πρότασης. Με βάση και τη μετάφραση που έχετε, να δηλώσετε το είδος (σημασία) του υποθετικού λόγου. Παραδείγματα Εισαγωγή Eκφορά υποθετικής πρότασης Εἰ θεοὶ δρῶσί τι αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶ θεοί. (Αν οι θεοί κάνουν κάτι αισχρό, δεν είναι θεοί.) Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεός ἐστιν, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως. (Αν κάποιος είναι ευσεβής και αγαπά το Θεό, ας απολαμβάνει αυτή την ωραία και λαμπρή πανήγυρη.) Ἀλλ, εἰ δυνατόν (ἐστί), σαφέστατα κατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ παρ ἐμοῦ ἀδίκημα. (Αλλά, αν είναι δυνατόν, ας εξετάσουμε με μεγάλη σαφήνεια ποιο είναι το αδίκημά μου.) Εἴ σε μισῶ, ἀπολοίμην. (Αν μισώ εσένα, μακάρι να χαθώ.) Πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, εἰ εἷς μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δὲ ἄλλοι ὠφελοῦσι. (Μεγάλη θα μπορούσε να ήταν η ευτυχία των νέων, αν ένας μόνο τους διαφθείρει, οι υπόλοιποι όμως τους ωφελούν.) Εἰ οὗτοι ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. (Αν αυτοί ήταν άνδρες γενναίοι, δε θα πάθαιναν ποτέ αυτά.) Εἰ λέοντες ἐγίγνωσκον γλύφειν, πολλοὺς ἂν ἄνδρας εἶδες ὑπὸ κάτω λέοντος. (Αν γνώριζαν τα λιοντάρια να σκαλίζουν αγάλματα, θα έβλεπες πολλούς άνδρες κάτω από το λιοντάρι.) Eἴπερ ἦσθα χρηστός, ἐχρῆν σε γενέσθαι μηνυτήν. (Αν βέβαια ήσουν έντιμος, θα έπρεπε να γινόσουν κατήγορος.) Εκφορά κύριας πρότασης Είδος Ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. (Η πόλη κινδύνευσε να καταστραφεί ολόκληρη, αν ο άνεμος που φυσούσε έστρεφε τη φωτιά προς αυτή.) Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν ἀλλήλοις, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

2 εὐνομουμένη γίγνοιτο ἂν ἡ πόλις. (Αν οι πολίτες ομονοούσαν μεταξύ τους, η πόλη θα είχε καλούς νόμους.) Τούτου δ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι πονεῖν δυνάμενος. (Αυτό θα το επιτύχεις, αν σταματάς τους κόπους, ενώ ακόμη μπορείς να κοπιάζεις.) Εἰ θέλοιμεν σκοπεῖν τὰς φύσεις τὰς τῶν ἀνθρώπων, εὑρήσομεν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ἐναντίας τῷ συμφέροντι τὰς ἡδονὰς ἔχοντας. (Αν θέλουμε να εξετάσουμε τις φύσεις των ανθρώπων, θα βρούμε πολλούς από αυτούς να έχουν τις απολαύσεις αντίθετες με το συμφέρον.) Κίμων, εἴ τινι ὑπόσχοιτό τι, οὐδαμῶς ἐψεύδετο. (Ο Κίμων, αν υποσχόταν κάτι σε κάποιον, με κανένα τρόπο δεν αθετούσε την υπόσχεσή του.) Οἱ Ἕλληνες τὸ πάλαι, εἰ βούλοιντο εἰς λόγους ἐλθεῖν πρὸς ἀλλήλους, κήρυκας ἔπεμπον. (Οι Έλληνες τα παλιά χρόνια, αν ήθελαν να έλθουν σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, έστελναν κήρυκες.) Εἴ τινες ἴδοιεν πῃ τοὺς ἑταίρους ἐπικρατοῦντας, ἀνεθάρσησαν ἄν. (Αν κάποιοι έβλεπαν με κάποιο τρόπο να επικρατούν οι φίλοι, έπαιρναν θάρρος.) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2

3 ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Να διερευνήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της δευτερεύουσας υποθετικής πρότασης, καθώς και τον τρόπο εκφοράς της κύριας πρότασης. Με βάση και τη μετάφραση που έχετε, να δηλώσετε το είδος (σημασία) του υποθετικού λόγου. Παραδείγματα Εισαγωγή Eκφορά υποθετικής πρότασης Εκφορά κύριας πρότασης Εἰ θεοὶ δρῶσί τι αἰσχρόν, οὐκ εἰσὶ θεοί. (Αν οι θεοί κάνουν κάτι αισχρό, δεν είναι δρῶσι οὐκ εἰσί θεοί.) Εἰ Οριστική Οριστική Εἴ τις εὐσεβὴς καὶ φιλόθεός ἐστιν, ἀπολαυέτω τῆς καλῆς ταύτης καὶ λαμπρᾶς πανηγύρεως. (Αν κάποιος είναι ευσεβής και αγαπά το Θεό, ας απολαμβάνει αυτή την ωραία και λαμπρή πανήγυρη.) ἐστίν ἀπολαυέτω Εἰ Οριστική Προστακτική Ἀλλ, εἰ δυνατόν (ἐστί), σαφέστατα κατίδωμεν ποῖόν ἐστι τὸ παρ ἐμοῦ ἀδίκημα. δυνατόν (Αλλά, αν είναι δυνατόν, ας εξετάσουμε με (ἐστί) κατίδωμεν μεγάλη σαφήνεια ποιο είναι το αδίκημά μου. Εἰ Οριστική Υποτακτική Είδος Πραγματικό Πραγματικό Πραγματικό Εἴ σε μισῶ, ἀπολοίμην. (Αν μισώ εσένα, μακάρι να χαθώ.) Πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαιμονία εἴη περὶ τοὺς νέους, εἰ εἷς μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δὲ ἄλλοι ὠφελοῦσι. (Μεγάλη θα μπορούσε να ήταν η ευτυχία των νέων, αν ένας μόνο τους διαφθείρει, οι υπόλοιποι όμως τους ωφελούν.) Εἰ οὗτοι ἦσαν ἄνδρες ἀγαθοί, οὐκ ἄν ποτε ταῦτα ἔπασχον. (Αν αυτοί ήταν άνδρες γενναίοι, δε θα πάθαιναν ποτέ αυτά.) μισῶ ἀπολοίμην Εἰ Οριστική Ευχετική ευκτική Εἰ διαφθείρει/ ὠφελοῦσι Οριστική ἂν εἴη Δυνητική ευκτική ἦσαν ἂν ἔπασχον Εἰ Οριστική Δυνητική ιστορικού χρόνου Οριστική ιστορικού χρόνου Εἰ λέοντες ἐγίγνωσκον γλύφειν, πολλοὺς ἂν ἄνδρας εἶδες ὑπὸ κάτω λέοντος. ἐγίγνωσκον ἂν εἶδες (Αν γνώριζαν τα λιοντάρια να σκαλίζουν Εἰ Οριστική Δυνητική αγάλματα, θα έβλεπες πολλούς άνδρες κάτω ιστορικού Οριστική από το λιοντάρι.) χρόνου ιστορικού χρόνου Eἴπερ ἦσθα χρηστός, ἐχρῆν σε γενέσθαι μηνυτήν. ἦσθα ἐχρῆν (Αν βέβαια ήσουν έντιμος, θα έπρεπε να Εἰ Οριστική γινόσουν κατήγορος.) ιστορικού χρόνου Οριστική ιστορικού χρόνου απρόσωπου ρήματος Πραγματικό Πραγματικό Μη πραγματικό Μη πραγματικό Μη πραγματικό ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 3

4 Ἡ πόλις ἐκινδύνευσε πᾶσα διαφθαρῆναι, εἰ ἄνεμος ἐπεγένετο τῇ φλογὶ ἐπίφορος ἐς αὐτήν. ἐπεγένετο ἐκινδύνευσε (Η πόλη κινδύνευσε να καταστραφεί Εἰ Οριστική Οριστική ολόκληρη, αν ο άνεμος που φυσά προς αυτή ιστορικού ιστορικού ενίσχυε τη φωτιά.) χρόνου χρόνου του ρ. 1 κινδυνεύω Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν ἀλλήλοις, εὐνομουμένη γίγνοιτο ἂν ἡ πόλις. (Αν οι πολίτες ομονοούσαν μεταξύ τους, η πόλη θα είχε καλούς νόμους.) Τούτου δ ἂν ἐπιτύχοις, εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι πονεῖν δυνάμενος. (Αυτό θα το επιτύχεις, αν σταματάς τους κόπους, ενώ ακόμη μπορείς να κοπιάζεις.) Εἰ θέλοιμεν σκοπεῖν τὰς φύσεις τὰς τῶν ἀνθρώπων, εὑρήσομεν τοὺς πολλοὺς αὐτῶν ἐναντίας τῷ συμφέροντι τὰς ἡδονὰς ἔχοντας. (Αν θέλουμε να εξετάσουμε τις φύσεις των ανθρώπων, θα βρούμε πολλούς από αυτούς να έχουν τις απολαύσεις αντίθετες με το συμφέρον) Εἰ Εἰ ὁμονοοῖεν Ευκτική λήγοις Ευκτική γίγνοιτο ἄν Δυνητική Ευκτική ἂν ἐπιτύχοις Δυνητική Ευκτική Μη πραγματικό Απλή σκέψη Απλή σκέψη Εἰ θέλοιμεν εὑρήσομεν Απλή Ευκτική Οριστική σκέψη αρκτικού χρόνου (ΕΝΣ, ΜΕΛ,ΠΡΚ) Κίμων, εἴ τινι ὑπόσχοιτό τι, οὐδαμῶς ἐψεύδετο. (Ο Κίμων, αν υποσχόταν κάτι σε κάποιον, με κανένα τρόπο δεν αθετούσε την υπόσχεσή του.) Εἰ ὑπόσχοιτο Ευκτική ἐψεύδετο Παρατατικός Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Οἱ Ἕλληνες τὸ πάλαι, εἰ βούλοιντο εἰς λόγους ἐλθεῖν πρὸς ἀλλήλους, κήρυκας ἔπεμπον. (Οι Έλληνες τα παλιά χρόνια, αν ήθελαν να έλθουν σε διαπραγματεύσεις μεταξύ τους, έστελναν κήρυκες.) Εἰ βούλοιντο Ευκτική ἔπεμπον Παρατατικός Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Εἴ τινες ἴδοιεν πῃ τοὺς ἑταίρους ἐπικρατοῦντας, ἀνεθάρσησαν ἄν. (Αν κάποιοι έβλεπαν να επικρατούν οι φίλοι, έπαιρναν θάρρος.) Εἰ ἴδοιεν Ευκτική ἀνεθάρσησαν ἄν Αόριστος + ἄν Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν 1 Το ίδιο ισχύει και με τον παρατατικό και αόριστο των ρημάτων βούλομαι και μέλλω. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4

5 ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Φύλλο Εργασίας 2 Να διερευνήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της δευτερεύουσας υποθετική πρότασης, καθώς και τον τρόπο εκφοράς της κύριας πρότασης (απόδοσης). Με βάση και τη μετάφραση που έχετε να δηλώσετε το είδος (σημασία) του υποθετικού λόγου. Παραδείγματα Εισαγωγή Εκφορά Εκφορά Είδος υποθετικής κύριας πρότασης πρότασης Ἂν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, τὰ δίκαια ψηφιεῖσθε ( Αν λοιπόν πεισθείτε σε μένα, τα δίκαια θα αποφασίσετε ). Ἢν γὰρ ὑπολάβητε σύμβουλον εἶναί με καὶ διδάσκαλον τούτων, δικαίως ἂν ἔχοιτέ μοι πολλὴν χάριν ( Αν λοιπόν νομίσετε ότι εγώ είμαι σύμβουλος και δάσκαλος αυτών, δίκαια μπορεί να μου χρωστάτε ευγνωμοσύνη). Ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις ( Αν αναζητείς σωστά, θα βρεις). Ἢν φύγῃ Ἀβροκόμας, ἕλεσθε ἄλλον ἡγεμόνα (Αν φύγει ο Αβροκόμας, εκλέξετε άλλον αρχηγό.) Ἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτ ἀφέλωμαι χρόνου, κάκιστ ἀπολοίμην ( Αν στο εξής σε απομακρύνω κάποτε, μακάρι να καταστραφώ). Ἐὰν τὰ ἀδύνατα θηρεύῃς, δυστυχίαν τῷ σῷ βίῳ παρέχεις ( Αν τα αδύνατα κυνηγάς (επιδιώκεις), προξενείς δυστυχία στη ζωή σου). Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι τὴν δίκην καταλύωσιν, ἀσφάλειαν οὐκ ἔχουσι ( Αν οι άνθρωποι καταλύουν τη δικαιοσύνη, δεν έχουν ασφάλεια). Ἤν τις τούτων τι παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν ( Αν κάποιος απ αυτούς κάνει κάποια παράβαση, τιμωρείται). Ἐάν τις τὸν ἥλιον ἀναιδῶς ἐγχειρῇ θεάσασθαι, τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται (Αν κάποιος επιχειρεί να δει κατά πρόσωπο τον ήλιο με αναίδεια, χάνει το φως του.) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 5

6 ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ Να διερευνήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς της δευτερεύουσας υποθετικής πρότασης, καθώς και τον τρόπο εκφοράς της κύριας πρότασης (απόδοσης). Με βάση και τη μετάφραση που έχετε να δηλώσετε το είδος (σημασία) του υποθετικού λόγου. Παραδείγματα Εισαγωγή Εκφορά Εκφορά Είδος υποθετικής κύριας πρότασης πρότασης Ἂν οὖν ἐμοὶ πεισθῆτε, ἄν πεισθῆτε ψηφιεῖσθε προσδοκώμενο τὰ δίκαια ψηφιεῖσθε (Αν λοιπόν πεισθείτε σε υποτακτική μέλλοντας μένα, τα δίκαια θα αποφασίσετε ). Ἢν γὰρ ὑπολάβητε σύμβουλον εἶναί με καὶ διδάσκαλον τούτων, δικαίως ἂν ἔχοιτέ μοι πολλὴν χάριν (Αν λοιπόν νομίσετε ότι εγώ είμαι σύμβουλος και δάσκαλος αυτών, δίκαια μπορεί να μου χρωστάτε ευγνωμοσύνη). Ἐὰν ζητῇς καλῶς, εὑρήσεις (Αν αναζητείς σωστά, θα βρεις). Ἢν φύγῃ Ἀβροκόμας, ἕλεσθε ἄλλον ἡγεμόνα (Αν φύγει ο Αβροκόμας, εκλέξετε άλλον αρχηγό). Ἤν σε τοῦ λοιποῦ ποτ ἀφέλωμαι χρόνου, κάκιστ ἀπολοίμην ( Αν στο εξής σε απομακρύνω κάποτε, ας καταστραφώ). Ἐὰν τὰ ἀδύνατα θηρεύῃς, δυστυχίαν τῷ σῷ βίῳ παρέχεις (Αν τα αδύνατα κυνηγάς /επιδιώκεις, προξενείς δυστυχία στη ζωή σου). Ἐὰν οἱ ἄνθρωποι τὴν δίκην καταλύωσιν, ἀσφάλειαν οὐκ ἔχουσι (Αν οι άνθρωποι καταλύουν τη δικαιοσύνη, δεν έχουν ασφάλεια). Ἤν τις τούτων τι ἤν ἐάν ἤν ἤν ἤν ἐάν ὑπολάβητε υποτακτική ζητῇς υποτακτική φύγῃ υποτακτική ἀφέλωμαι υποτακτική θηρεύῃς υποτακτική καταλύωσιν υποτακτική παραβαίνῃ ἂν ἔχοιτε δυνητική ευκτική εὑρήσεις μέλλοντας ἕλεσθε προστακτ. ἀπολοίμην ευχετική ευκτική παρέχεις οριστική ενεστώτα ἔχουσι οριστική ενεστώτα ἐπέθεσαν προσδοκώμενο προσδοκώμενο προσδοκώμενο προσδοκώμενο αόριστη επανάληψη στο παρόν και στο μέλλον αόριστη επανάληψη παρόν/ μέλλον ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6

7 παραβαίνῃ, ζημίαν αὐτοῖς ἐπέθεσαν ( Αν κάποιος απ αυτούς κάνει κάποια παράβαση, τιμωρείται). Ἐάν τις τὸν ἥλιον ἀναιδῶς ἐγχειρῇ θεάσασθαι, τὴν ὄψιν ἀφαιρεῖται (Αν κάποιος επιχειρεί να δει κατά πρόσωπο τον ήλιο με αναίδεια, χάνει το φως του.) ἤν ἐάν υποτακτική γνωμικός αόριστη αόριστος επανάληψη παρόν /μέλλον ἐγχειρῇ υποτακτική ἀφαιρεῖται αόριστη επανάληψη παρόν /μέλλον ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7

8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β, ώστε να σχηματιστούν υποθετικοί λόγοι: Α Β 1. Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν, α. ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει. 2. Ἐὰν οἱ πολῖται ἐμμένωσι τοῖς νόμοις, β. εὐδαίμων ἂν γίγνοιτο ἡ πόλις. 3. Εἰ πάντες ἐβοηθοῦμεν ἀλλήλοις, γ. αἱ πόλεις ἰσχυρόταται γίγνονται. 4. Εἰ νομίζοιμι θεοὺς ἀνθρώπων τε φροντίζειν, 5. Ἐὰν ὁ πολίτης ἄδικα ποιῇ, 6. Εἴ τις δοκοίη βλακεύειν, 7. Ἂν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, δ. ἔπαισεν ἄν. ε. οὐδεὶς ἂν ἄνθρωπος ἐδεήθη τύχης. στ. ἀποκτείνατε. ζ. οὐκ ἂν ἀμελοίην αὐτῶν. Β. α) Να βρεθεί η υπόθεση και η απόδοση και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 1.Ἂν μὴ πιστεύητε, πέμψατε πρέσβεις Ἀθήναζε Ἄν τι συμβῇ τοιοῦτον, μέμνημαι τοῦ πατρός Φαίη ἂν ἡ θανοῦσα, εἰ φωνὴν λάβοι Ἡ μὲν φύσις, ἂν ᾖ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται Εἰ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα Πάντων ἀθλιώτατος ἂν γενοίμην, εἰ φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι Σωκράτης οὐκ ἔπινε, εἰ μὴ διψῴη Ἂν μή τι κατὰ γνώμην ἐκβῇ, ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε Εἰ Ἀγησίλαος τοὺς νέους σπουδαίους γυμναζόμενους ἴδοι, ἐπῄνεσεν ἄν ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8

9 β) Να μετατρέψετε το παράδειγμα 4 στα υπόλοιπα είδη των υποθετικών λόγων Γ. Να μεταφέρετε τις πιο κάτω προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά: 1. Αν πάρουμε τα άλογα, θα σας ακολουθήσομε. 2. Αν τότε δεν κοπίαζα (πονῶ=κοπιάζω ), τώρα δε θα ευφραινόμουν. 3. Αν κάνατε τα δίκαια τότε, δε θα ζημιωνόσασταν. 4. Αν κάποιος κάνει άδικα πράγματα, είναι δίκαιο να τιμωρείται. 5. Αν γίνεις πλούσιος, δε θα έχεις ανάγκη από κανένα. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 9

10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ Α. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα που ταιριάζουν στη στήλη Β, ώστε να σχηματιστούν υποθετικοί λόγοι: Α Β 1. Εἰ οἱ πολῖται ὁμονοοῖεν, α. ἡ νίκη αἰσχύνην φέρει. 2. Ἐὰν οἱ πολῖται ἐμμένωσι τοῖς νόμοις, β. εὐδαίμων ἂν γίγνοιτο ἡ πόλις. 3. Εἰ πάντες ἐβοηθοῦμεν ἀλλήλοις, γ. αἱ πόλεις ἰσχυρόταται γίγνονται. 4.Εἰ νομίζοιμι θεοὺς ἀνθρώπων τε φροντίζειν, δ. ἔπαισεν ἄν. 5. Ἐὰν ὁ πολίτης ἄδικα ποιῇ, ε. οὐδεὶς ἂν ἄνθρωπος ἐδεήθη τύχης. 6. Εἴ τις δοκοίη βλακεύειν, στ. ἀποκτείνατε. 7. Ἂν μὲν νικῶμεν ὑμᾶς ἀρετῇ, ζ. οὐκ ἂν ἀμελοίην αὐτῶν. 1β, 2γ, 3ε, 4ζ, 5στ, 6δ, 7α Β. α) Να βρεθεί η υπόθεση και η απόδοση και να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου. 1. Ἂν μὴ πιστεύητε, πέμψατε πρέσβεις Ἀθήναζε. Προσδοκώμενο 2.Ἄν τι συμβῇ τοιοῦτον, μέμνημαι τοῦ πατρός. Αόριστη Επανάληψη στο Παρόν και Μέλλον 3. Φαίη ἂν ἡ θανοῦσα, εἰ φωνὴν λάβοι. Απλή Σκέψη 4.Ἡ μὲν φύσις, ἂν ᾖ πονηρὰ, πολλάκις φαῦλα βούλεται. Αόριστη Επανάληψη στο Παρόν και Μέλλον 5. Εἰ τοῦτο πάντες ἐποιοῦμεν, ἅπαντες ἂν ἀπωλόμεθα. Μη πραγματικό 6. Πάντων ἀθλιώτατος ἂν γενοίμην, εἰ φυγὰς ἀδίκως καταστήσομαι. Πραγματικό 7. Σωκράτης οὐκ ἔπινε, εἰ μὴ διψῴη. Αόριστη Επανάληψη στο Παρελθόν 8.Ἂν μή τι κατὰ γνώμην ἐκβῇ, ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε. Αόριστη Επανάληψη στο Παρόν και Μέλλον 9. Εἰ Ἀγησίλαος τοὺς νέους σπουδαίους γυμναζομένους ἴδοι, ἐπῄνεσεν ἄν. Αόριστη Επανάληψη στο Παρελθόν ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 10

11 β) Να μετατρέψετε το παράδειγμα 4 στα υπόλοιπα είδη των υποθετικών λόγων. Ἡ μὲν φύσις εἰ ἐστὶ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται. (Πραγματικό) Ἡ μὲν φύσις εἰ ἦν πονηρά, πολλάκις φαῦλα ἂν ἐβούλετο. (Μη πραγματικό) Ἡ μὲν φύσις ἂν ᾖ πονηρά, πολλάκις φαῦλα βουλήσεται. (Προσδοκώμενο) Ἡ μὲν φύσις εἰ εἴη πονηρά, πολλάκις φαῦλα ἂν βούλοιτο. (Απλή σκέψη του λέγοντος) Ἡ μέν φύσις εἰ εἴη πονηρά, πολλάκις φαῦλα ἐβούλετο. (Αόριστη επανάληψη στο παρελθόν ) Γ. Να μεταφέρετε τις πιο κάτω προτάσεις στα Αρχαία Ελληνικά: 1. Αν πάρουμε τα άλογα, θα σας ακολουθήσομε. Ἂν λάβωμεν τοὺς ἵππους, ἑψόμεθα ὑμῖν. (Προσδοκώμενο) 2. Αν τότε δεν κοπίαζα (πονῶ=κοπιάζω ), τώρα δε θα ευφραινόμουν. Εἰ μὴ τότε ἐπόνουν, νῦν οὐκ ἂν εὐφραινόμην. (Μη πραγματικό) 3. Αν κάνατε τα δίκαια τότε, δε θα ζημιωνόσασταν. Εἰ τὰ δίκαια ἐποιεῖτε τότε, οὐκ ἂν νῦν ἐζημιοῦσθε. (Μη πραγματικό) 4. Αν κάποιος κάνει άδικα πράγματα, είναι δίκαιο να τιμωρείται. Ἐάν τις ἄδικα ποιῇ, δίκαιόν ἐστι δίκην διδόναι. (Αόριστη επανάληψη. στο παρόν και στο μέλλον) 5. Αν γίνεις πλούσιος, δε θα έχεις ανάγκη από κανένα. Εἰ πλούσιος γένοιο, οὐδενὸς ἂν δέοιο. (Απλή σκέψη του λέγοντος ) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 11

12 Αδίδακτο κείμενο για εξάσκηση και μετάφραση 'All tòde g', œfh, ð ndrej, d kaion dianohqánai, Óti, e per ¹ yuc¾ q natoj, pimele aj d¾ de tai oùc Øpr toà crònou toútou mònon n ú kaloàmen tõ zán, ll' Øpr toà pantòj, kaˆ Ð k ndunoj nàn d¾ kaˆ dòxeien n deinõj enai, e tij aùtáj mel»sei. e mn g r Ãn Ð q natoj toà pantõj pallag», rmaion n Ãn to j kako j poqanoàsi toà te sèmatoj m' phll cqai kaˆ táj aøtîn kak aj met táj yucáj nàn d' peid¾ q natoj fa netai oâsa, oùdem a n e h aùtí llh pofug¾ kakîn oùd swthr a pl¾n toà æj belt sthn te kaˆ fronimwt thn genšsqai. oùdn g r llo œcousa e j Aidou ¹ yuc¾ œrcetai pl¾n táj paide aj te kaˆ trofáj. Πλάτωνος Φαίδων, 107 c-d Λεξιλόγιο: δέομαί τινος: έχω ανάγκη από κάτι καλῶ τινα: ονομάζω κάποιον ἕρμαιον: εύρημα λαγχάνω τινά: παίρνω κάποιον με κλήρο, μου λαχαίνει κάποιος Ασκήσεις: 1) Να εντοπίσετε και να αναγνωρίσετε τους υποθετικούς λόγους (εισαγωγή, εκφορά, σημασία), που υπάρχουν στο κείμενο και να τους χαρακτηρίσετε. 2) ἔχουσα: να σχηματίσετε τη μετοχή σε όλους τους χρόνους, στην ίδια πτώση και αριθμό. ἔρχεται: να σχηματίσετε το γ ενικό πρόσωπο της οριστικής, υποτακτικής, ευκτικής και προστακτικής του αορίστου β. 3) Να εντοπίσετε τα κατηγορούμενα του κειμένου. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12

13 Κείμενο για μετάφραση και εξάσκηση 'All tòde g', œfh, ð ndrej, d kaion dianohqánai, Óti, e per ¹ yuc¾ q natoj, pimele aj d¾ de tai oùc Øpr toà crònou toútou mònon n ú kaloàmen tõ zán, ll' Øpr toà pantòj, kaˆ Ð k ndunoj nàn d¾ kaˆ dòxeien n deinõj enai, e tij aùtáj mel»sei. e mn g r Ãn Ð q natoj toà pantõj pallag», rmaion n Ãn to j kako j poqanoàsi toà te sèmatoj m' phll cqai kaˆ táj aøtîn kak aj met táj yucáj nàn d' peid¾ q natoj fa netai oâsa, oùdem a n e h aùtí llh pofug¾ kakîn oùd swthr a pl¾n toà æj belt sthn te kaˆ fronimwt thn genšsqai. oùdn g r llo œcousa e j Aidou ¹ yuc¾ œrcetai pl¾n táj paide aj te kaˆ trofáj. Πλάτωνος Φαίδων, 107 c-d Λεξιλόγιο: δέομαί τινος: έχω ανάγκη από κάτι καλῶ τινα: ονομάζω κάποιον ἕρμαιον: εύρημα λαγχάνω τινά: παίρνω κάποιον με κλήρο, μου λαχαίνει κάποιος Μετάφραση: Αλλά αυτό εδώ βέβαια, άνδρες, είπε, είναι δίκαιο να σκεφτούμε σε βάθος, ότι δηλαδή, αν η ψυχή είναι αθάνατη, χρειάζεται φροντίδα όχι μόνο γι αυτό το χρόνο, που ονομάζουμε ζωή, αλλά και για την αιωνιότητα, και ότι τώρα ο κίνδυνος θα φαινόταν ότι είναι φοβερός, αν κανείς παραμελήσει αυτήν. Γιατί, αν βέβαια ο θάνατος ήταν απαλλαγή από το καθετί, θα ήταν εύρημα για τους κακούς που πέθαναν, ώστε να έχουν απαλλαγεί και από το σώμα και την ίδια ώρα από τη δική τους κακία μαζί με την ψυχή τώρα, όμως, επειδή φαίνεται ότι η ψυχή είναι αθάνατη, δε θα υπήρχε καμιά άλλη αποφυγή από τα κακά ούτε σωτηρία, παρά μόνο να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη και πιο φρόνιμη. Γιατί η ψυχή μεταβαίνει στον Άδη χωρίς να έχει τίποτε άλλο, εκτός από την παιδεία και την τροφή. Ασκήσεις: 1) α) Υπόθεση: e per ¹ yuc¾ q natoj (e per + ἐστί [εἰ + οριστική]) Απόδοση: pimele aj d¾ de tai (οριστική, δεῖται) Υποθετικός λόγος που δηλώνει το πραγματικό. β) Υπόθεση: e tij aùtáj mel»sei (εἰ + ἀμελήσει, [εἰ + οριστική]) Απόδοση: Ð k ndunoj dòxeien n deinõj enai (δυνητική ευκτική, δόξειεν ἂν) Υποθετικός λόγος που δηλώνει το πραγματικό. γ) Υπόθεση: e Ãn Ð q natoj toà pantõj pallag» (εἰ + ἦν [οριστ. ιστορ. χρ.] ) Απόδοση: rmaion n Ãn met táj yucáj (δυνητική οριστική, n Ãn) Υποθετικός λόγος που δηλώνει το μη πραγματικό. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 13

14 2) ἔχουσα, ἕξουσα/ σχήσουσα, σχοῦσα, ἐσχηκυῖα ἦλθε, ἔλθῃ, ἔλθοι, ἐλθέτω 3) Να εντοπίσετε τα κατηγορούμενα του κειμένου. ἀθάνατος: κατηγορούμενο στο ἡ ψυχή δεινός: κατηγορούμενο στο ὁ θάνατος ἀπαλλαγή: κατηγορούμενο στο ὁ θάνατος ἕρμαιον: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ἦν ὁ θάνατος (εννοείται) ἀθάνατος: κατηγορούμενο στο υποκείμενο του οὖσα ἡ ψυχή (εννοείται) ὡς βελτίστην, ὡς φρονιμωτάτην: κατηγορούμενα στο υποκείμενο του γενέσθαι τὴν ψυχήν (εννοείται) ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 14

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα (ρήμα εξάρτησης),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη

ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που ακολουθούν, να συμπληρώσετε τα κενά στη β στήλη ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κῦρος δὲ ἔχων οὓς εἴρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων (Ο Κύρος έχοντας αυτούς που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση. Σημειώσεις συντακτικού ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θεωρητική κατεύθυνση Σημειώσεις συντακτικού Οι πλάγιες πτώσεις ως ετερόπτωτοι ονοματικοί ή επιρρηματικοί προσδιορισμοί Πλείονος ἂν ἄξιοι φίλοι εἶμεν ἔχοντες ὅπλα. Ἐκόμισαν ῥάβδων

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 21 Μαΐου 2015, 08:00-10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Ἠθικὰ Νικομάχεια Β1, 5-8 Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι»

Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι Θουκυδίδου «Ἱστορίαι» Α ΜΕΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟ 3. 70-75 Επιμέλεια: Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς, Γεώργιος Θώδης Φιλόλογοι Copyright,

Διαβάστε περισσότερα

παρασκευὴν μεῖζον ἰσχύειν παρ ὑμῖν τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων. Ἐβουλόμην μὲν οὖν ὦ ἄνδρες

παρασκευὴν μεῖζον ἰσχύειν παρ ὑμῖν τῶν νόμων καὶ τῶν δικαίων. Ἐβουλόμην μὲν οὖν ὦ ἄνδρες ΚΕΙΜΕΝΟ 1 Τὴν μὲν παρασκευὴν ὁρᾶτε ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι καὶ τὴν παράταξιν ὅση γεγένηται καὶ τὰς κατὰ τὴν ἀγορὰν δεήσεις αἷς κέχρηνταί τινες ὑπὲρ τοῦ τὰ μέτρια καὶ τὰ συνήθη μὴ γίγνεσθαι ἐν τῇ πόλει ἐγὼ δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 Αρχαία Ελληνικά Γ λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης Θέματα - Απαντήσεις Από τους Αντώνη Σαχπεκίδη και Γιώργο Ψωμιάδη ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά:

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ας θυμηθούμε τις χρονικές προτάσεις στα νέα ελληνικά: Παραδείγματα Αφού έπλυνε τα χέρια του, έφαγε. Ενώ έτρωγε, μου μιλούσε. Κάτσε, μέχρι να φύγεις. Ποια χρονική βαθμίδα εκφράζουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Κείμενο Πεφυκέναι γὰρ δή φασὶ τὸ μὲν ἀγαθόν, τὸ δὲ ἀδικεῖσθαι κακόν, πλέονι δὲ κακῷ ὑπερβάλλειν τὸ ἀδικεῖσθαι ἢ τὸ ἀδικεῖν, ὥστ ἐπειδὰν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 I. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 1/03/ 2015 Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ «Ηθικά Νικομάχεια» Ενότητα 10 η Ορισμός της αρετής Ἔτι τὸ μὲν ἁμαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

Εκφέρονται με: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1 ΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κο ΜΠΙΚΑΚΗ ΜΙΧΑΛΗ www.orion.edu.gr Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Με βάση τα παραδείγματα που δίνονται και προσέχοντας τις έντονα γραμμένες λέξεις (εισαγωγή, εκφορά) και τις λέξεις με πλάγια γράμματα ( ρήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6

Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Ηρόδοτος, Ιστορίη 2.120 Γοργίας, Ελένης εγκώμιον 6 Ενότητα 1η Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Μετάφραση Αν ήταν η Ελένη στην Τροία, οι Τρώες θα την έδιναν πίσω στους Έλληνες, με ή χωρίς τη θέληση βέβαια του Αλέξανδρου. Γιατί βέβαια δεν ήταν τόσο παράφρονας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015. www.proodos.gr ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ. :210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2005 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ιδαγμένο κείμενο Θουκυδίδη Περικλέους Ἐπιτάφιος (40) Φιλοκαλοῦμέν τε γὰρ μετ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας πλούτῳ τε ἔργου μᾶλλον

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2001 Μ Ε Τ Ι Σ Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α ΜΕΡΟΣ Πίνακας θεμάτων εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια Β1, 5-8 ΚΕΙΜΕΝΟ Μαρτυρεῖ δέ καί τό γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γάρ νομοθέται τούς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καί τό μέν βούλημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 )

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά ( Γ 1, 1 2 ) Τῷ περί πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καί τίς ἑκάστη καί ποία τις, σχεδόν πρώτη σκέψις περί πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΕΙΔΗ ΑΝΑΡΘΡΟΥ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟΥ-ΟΝΟΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Στα παραδείγματα που ακολουθούν σημειώστε τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται τα απαρέμφατα, ομαδοποιήστε τα με βάση τον τρόπο απόδοσης και εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Πλάτωνας Πρωταγόρας 323 Α-Ε, 324 Α-C Ὃτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα ὥς γε μοι φαίνεται Ὅτι μέν οὖν πάντ ἄνδρα εἰκότως ἀποδέχονται περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4)

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Θ2, 1-4) Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΝΑ» ΓΙΟΜΠΛΙΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΝΩΣΤΟ Κείµενο: Πρωταγόρας, ενότητα 6 η, (324A C) Α. Μετάφραση: Να µεταφραστεί το απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου

Γ γυμνασίου. Φωτεινή Νικολαΐδου Φωτεινή Νικολαΐδου Γ γυμνασίου Πλήρης σύνταξη σε στοίχιση με το κείμενο Μετάφραση σε στοίχιση με το κείμενο Μεταγραφή στη ν.ε. Αρχικοί χρόνοι ανωμάλων ρημάτων Λύσεις όλων των ασκήσεων του σχολικού και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Δήμος Χλωπτσιούδης Αρχαία Ελληνικά Κείμενα Β Λυκείου ρητορικά κείμενα Χλωπτσιούδης Δήμος αρχαία ελληνικά ρητορικά κείμενα Β Λυκείου ISBN: ΧΧΧ-ΧΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ-Χ Χλωπτσιούδης Δήμος schooltime.gr Οκτώβριος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011. Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2000-2011 Πανελλήνιες Εξετάσεις 2000 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Πλάτωνος Πολιτεία 360 Α-Δ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ισοκράτους Νικοκλῆς, 27-28 Α. Από το κείμενο που σας δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Πέμπτη, 22 Μαΐου 2014, 08:00-10:0

Διαβάστε περισσότερα

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην

Με τέτοια σηµασία συνήθως χρησιµοποιούνται οι δοτικές πολλῷ, ὀλίγῳ, µικρῷ, τοσούτῳ, ἡµέραις, Π.χ.: τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ΘΕΜΑ 1ο Μετὰ δὲ τοῦτο οὐ πολλῷ 1 ὕστερον 2 καταλαµβάνουσιν 3 οἱ Ηλεῖοι Λασιῶνα 4, τὸ 5 µὲν παλαιὸν 6 ἑαυτῶν 7 ὄντα, ἐν δὲ τῷ παρόντι συντελοῦντα 8 εἰς τὸ Αρκαδικόν. οἱ µέντοι Αρκάδες οὐ παρωλιγώρησαν 9,

Διαβάστε περισσότερα