ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΦΑΘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειςαγωγι ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων Σεριεχόμενο και διάκρωςθ του Σρογράμματοσ Διαδικαςία Ματάρτιςθσ Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ - Ξεκοδολογία Ξεκοδολογία εργαςίασ τθσ Ρμάδασ Ζργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ρι βαςικοί Άξονεσ από τθν Α ΦΑΥΘ Ιεράρχθςθ & ςυνοπτικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων του ΕΣ Μρίςιμεσ Διεργαςίεσ Υφνοψθ των Υχεδίων Δράςθσ Β ΦΑΥΘΥ ανά Άξονα Αναλυτικά Υχζδια Δράςθσ Β ΦΑΥΘ ανά Άξονα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Εκτίμθςθ των εςόδων/εξοδων με Βάςθ το Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ ρθματοδοτικοί πίνακεσ του προγράμματοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ, ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ, ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΟΩΝ Δείκτεσ Σαρακολοφκθςθσ Δείκτεσ εκροϊν και ειςροϊν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΕΣΙΘ ΜΕ ΣΟ ΕΣΘΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

3 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.1 Ειςαγωγι Φο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα του Διμου Σειραιά ςυνιςτά ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ και οργανωτικισ - λειτουργικισ ανάπτυξθσ για τθν περίοδο , ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ζνα πλαίςιο ςτρατθγικϊν ςτόχων και προτεραιοτιτων που εξειδικεφονται ςε δράςεισ με ορίηοντα τριετίασ, για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου. Ξε άλλα λόγια το επιχειρθςιακό πρόγραμμα αφορά όχι μόνον ςτισ υποδομζσ και τισ τοπικζσ επενδφςεισ ςτθν περιοχι του Διμου, αλλά και ςτθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ίδιου του Διμου, ωσ φορζα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο του γενικότερου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δρα, μεριμνϊντασ για τθ βελτίωςθ τθσ διαβίωςθσ των δθμοτϊν και επιςκεπτϊν και τθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν. Ρυςιαςτικά, το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα του Διμου αποτελεί ζνα απαραίτθτο εργαλείο για τθν άςκθςθ του αναπτυξιακοφ του ρόλου, με τα εξισ χαρακτθριςτικά: α. Είναι ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακϊν υποδομϊν και τοπικϊν επενδφςεων, αλλά και πρόγραμμα που αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακοφ χαρακτιρα, με εφροσ κεματικϊν αντικειμζνων αντίςτοιχου του φάςματοσ των κεμάτων που απαςχολοφν τθν κακθμερινι λειτουργία του Διμου. Μαλφπτει όλο το φάςμα των αρμοδιοτιτων του Διμου και εν δυνάμει το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. β. Αποτελεί το τριετζσ πρόγραμμα δράςθσ του Διμου: Υτισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ αντανακλάται θ βοφλθςθ και το όραμα τθσ Δθμοτικισ Αρχισ κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Φο όραμα τθσ δθμοτικισ αρχισ αποτυπϊνεται ςτθ ςτρατθγικι και αναλφεται ςε τριετζσ 3

4 πρόγραμμα δράςθσ του Διμου και τζλοσ ςε ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ κάκε υπθρεςίασ του Διμου. γ. Είναι οργανικό ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ και διοίκθςθσ του Διμου και μζροσ του προγραμματικοφ του κφκλου: Θ ςφνταξθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ είναι θ αρχικι φάςθ τθσ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ του Διμου. Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί το διαρκζσ αντικείμενο εναςχόλθςθσ των αιρετϊν οργάνων, των προϊςταμζνων και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ προγραμματιςμοφ του. δ. Τλοποιείται μζςω του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου: Υκοπόσ τθσ ςφνταξθσ του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ είναι θ εξειδίκευςθ του ςυνολικοφ τριετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ςε ετιςιο πρόγραμμα των υπθρεςιϊν. Ρ ετιςιοσ προγραμματιςμόσ ςτοχεφει ςτον επιμεριςμό των δράςεων του τριετοφσ προγράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ υλοποιοφν τμιματα του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ. ε. Εκπονείται με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων: Ματά τθ διαδικαςία ςφνταξισ του ςυμμετζχουν: Αιρετά όργανα, πθρεςιακά ςτελζχθ, Φοπικοί φορείσ και ομάδεσ δθμοτϊν με ςθμαντικό βακμό ςυμβολισ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ ι/και ςτθ λειτουργία του Διμου, Φορείσ του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. ςτ. Αξιοποιεί δείκτεσ επίδοςθσ: Φο επιχειρθςιακό πρόγραμμα διατυπϊνει μετριςιμουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ, θ επίτευξθ των οποίων παρακολουκείται μζςω τθσ αξιοποίθςθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν επίδοςθσ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ των δεικτϊν αξιοποιοφνται τα ςτοιχεία (εςόδων / δαπανϊν, πόρων, εκροϊν, αποτελεςμάτων ςτουσ αποδζκτεσ) που τθροφνται ςτισ βάςεισ δεδομζνων του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ενόσ Διμου. 1 1 Ειδικά για ηην ππώηη πεπίοδο εθαπμογήρ ηος θεζμού δεν απαιηείηαι η καηάπηιζη δεικηών επίδοζηρ. 4

5 1.2 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΟ Ξε τα άρκρα του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων (Ο. 3463/2006), κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ Ρ.Φ.Α.. Ξε το άρκρο 266 Ο. 3852/2010 (Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων από τουσ Ρ.Φ.Α. α βακμοφ. Φο πουργείο Εςωτερικϊν (Σ.ΕΥ.Δ.Δ.Α) με ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ που εξζδωςε ζδωςε κατευκφνςεισ ςτουσ ΡΦΑ α βακμοφ για τθν κατάρτιςθ των Ε.Σ., όπωσ με: 1. τθν πουργικι Απόφαςθ 18183, ΦΕΜ 534, Β, 13/4/2007 ςτθν οποία κακορίςτθκε θ δομι και το περιεχόμενο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Ρ.Φ.Α. 2. τθν αρ. 45/58939/ Εγκφκλιο του φυπουργοφ Εςωτερικϊν για το ςκοπό, τθ διάρκρωςθ και τουσ ςτόχουσ των Ε.Σ. 3. τθν αρ. 66/50837/ Εγκφκλιο του φυπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων ΡΦΑ αϋ βακμοφ 4. το Σροεδρικό Διάταγμα 185/2007 «ργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ρ.Φ.Α.) α βακμοφ» με το οποίο κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 5. τθν πουργικι Απόφαςθ 5694/ ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιείται θ Α 18183/ το Σροεδρικό Διάταγμα Σ.Δ.89/2011 (ΦΕΜ 213/ τεφχοσ Α') με το οποίο τροποποιείται το ΣΔ185/2007 «ργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ρ.Φ.Α.) α βακμοφ». 5

6 1.2.2 κοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων Υκοπόσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ είναι θ προϊκθςθ τθσ Δθμοτικισ και τθσ εςωτερικισ ανάπτυξθσ του Διμου, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο και τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ που ορίηει το Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ και ειδικότερα: Α) Προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ Φο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα κατά κφριο λόγο κα προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςει ο Διμοσ ςτο πλαίςιο των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του, με απϊτερουσ ςκοποφσ : α] τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, με παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ (ενδεικτικά): - Φθσ προςταςίασ και τθσ αειφόρου διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ - Φθσ βελτίωςθσ και διαχείριςθσ του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ - Φων τεχνικϊν υποδομϊν και των δικτφων εξυπθρζτθςθσ β] τθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ευθμερίασ των κατοίκων τθσ περιοχισ του, με παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ (ενδεικτικά): - Φθσ Μοινωνικισ Σολιτικισ και τθσ Μοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ - Φθσ γείασ - Φθσ Σαιδείασ / Δια βίου μάκθςθσ/ Σολιτιςμοφ / Ακλθτιςμοφ - Φθσ Ιςότθτασ των Φφλων και των Ευκαιριϊν γ] τθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και απαςχόλθςθσ, με παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ (ενδεικτικά): - Φων οικονομικϊν και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων - Φθσ απαςχόλθςθσ Β) Εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου ωσ οργανιςμοφ 6

7 Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ Δθμοτικισ και τοπικισ ανάπτυξθσ το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα περιλαμβάνει δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ (ωσ φορζα παροχήσ ςυλλογικών αγαθών και υπηρεςιών αλλά και ωσ θεςμοφ διαςφάλιςησ τησ υλοποίηςησ πολιτικών ςε περιφερειακό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τησ αειφόρου ανάπτυξησ και τησ κοινωνικήσ ςυνοχήσ, ςτο πλαίςιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ. Ειδικότερα οι ςχετικζσ δράςεισ αποςκοποφν : - ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δραςτθριοτιτων και ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ - ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ, τθσ ανάπτυξθσ του υφιςτάμενου προςωπικοφ, τθσ μθχανοργάνωςθσ, τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και τθσ εξαςφάλιςθσ γθσ και κτιριακϊν εγκαταςτάςεων - ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου, μζςω του μεςοπρόκεςμου οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ορκολογικότερθσ οικονομικισ διαχείριςθσ Γ) Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν του Διμου Ρ ρόλοσ του Διμου, πλζον των οριοκετθμζνων από το κεςμικό πλαίςιο αρμοδιότθτζσ, είναι να μεριμνά για τθ ςυνολικι ευθμερία τθσ περιοχισ του. Θ διοίκθςθ γίνεται αντιλθπτι όχι μόνο ωσ διοίκθςθ για τθ παροχι οριςμζνων πάγιων υπθρεςιϊν του Διμου, αλλά ωσ μζριμνα για το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. Υ' αυτι τθν κατεφκυνςθ το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα του Διμου κα πρζπει να επιςθμαίνει τθ ςυμβολι που μποροφν να ζχουν ςτθν ανάπτυξι του Διμου: - Ρι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςφλλογοι και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ) - Ρι γειτονικοί όμοροι Διμοι - Ρι λοιποί φορείσ του πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Μεντρικοί φορείσ και Σεριφζρεια) 7

8 Επομζνωσ, το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ, τα ζργα και τισ ρυκμίςεισ για τα οποία είναι αρμόδιοσ ο Διμοσ, είναι δυνατό να εντοπίηει δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα άλλων φορζων και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ με αυτοφσ. Φο πρόγραμμα εκτόσ των άλλων ςτοχεφει επίςθσ, ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ του Διμου με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, ςε τοπικό, διαπεριφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι υπθρεςιϊν ι υλοποίθςθ δράςεων και ςυμφωνιϊν. 1.3 Περιεχόμενο και διάκρωςθ του Προγράμματοσ Ξε βάςθ τθν πουργικι απόφαςθ 18183,ΦΕΜ 534,Β, 13/4/2007 κακορίςτθκε το περιεχόμενο και θ δομι των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των ΡΦΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ και κεφάλαια: Ενότθτα 1: τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Μεφάλαιο1.1:Σεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Μεφάλαιο1.2: Υτρατθγικι του Διμου και αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ Ενότθτα 2: Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ Μεφάλαιο2.1:Υτόχοι και δράςεισ Μεφάλαιο2.2:Φετραετισ προγραμματιςμόσ των δράςεων Ενότθτα 3: Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ Μεφάλαιο 3.1.:Ρικονομικόσ προγραμματιςμόσ Μεφάλαιο 3.2.: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ Θ Α Ενότθτα του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ του Σειραιά αναφζρεται ςτον Υτρατθγικό Υχεδιαςμό και περιλαμβάνει 3 κεφάλαια. Φο πρϊτο κεφάλαιο αφορά ςτθν παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν γεωγραφικϊν, ιςτορικϊν, διοικθτικϊν, δθμογραφικϊν, οικονομικϊν περιβαλλοντικϊν και χωροταξικϊν 8

9 χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ του Διμου Σειραιά, και ςτθν καταγραφι των τεχνικϊν, κοινωνικϊν και άλλων υποδομϊν του Διμου. Φο κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν περιγραφι τθσ αναπτυξιακισ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ και τον προςδιοριςμό των κρίςιμων ηθτθμάτων ανάπτυξθσ τθσ, που καλείται ο Διμοσ να αντιμετωπίςει τθν επόμενθ περίοδο. Υτο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφεται και αξιολογείται το εςωτερικό περιβάλλον του Διμου και πιο ςυγκεκριμζνα θ οργανωτικι τουσ δομι, οι δραςτθριότθτεσ και οι λειτουργίεσ που επιτελοφν, θ ςτελζχωςθ και θ υποδομι τουσ και τα οικονομικά αποτελζςματα των τελευταίων ετϊν. Υτθ ςυνζχεια καταγράφονται τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τουσ και εντοπίηονται τα κρίςιμα ηθτιματα εςωτερικισ ανάπτυξθσ. Θ Ά Ενότθτα ολοκλθρϊνεται με το 3 ο κεφάλαιο. Υε αυτό περιγράφεται το ευρωπαϊκό, εκνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίςιο, το οποίο μαηί με τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ που εντοπίςτθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, αλλά και τισ προτεραιότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και τισ ευκαιρίεσ από το εξωτερικό περιβάλλον, κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τον κακοριςμό του οράματοσ και των κατευκυντθρίων αρχϊν του Διμου, που ςτθ ςυνζχεια κα εξειδικευτοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ προτεραιότθτασ, μζτρα και γενικοφσ ςτόχουσ. 1.4 Διαδικαςία Κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ - Μεκοδολογία Θ ςφνταξθ τθσ Ά Ενότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ (Υτρατθγικόσ Υχεδιαςμόσ), πραγματοποιικθκε με βάςθ τθ μεκοδολογία που προτείνεται ςτον Ρδθγό Ματάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων ΡΦΑ, τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Φοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΦΑΑ ΑΕ), κατ αντιςτοιχία με όςα προβλζπονται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο (Α και ςτο ΣΔ και αφοροφν ςτο περιεχόμενο και ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ των ΕΣ). Ειδικότερα, θ προτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν ολοκλιρωςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, αναφζρεται ςε μια διαδικαςία 9 βθμάτων που περιγράφονται ωσ εξισ: 9

10 ΒΗΜΑΣΑ ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΗ ΒΗΜΑ 2: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ -ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΒΗΜΑ 4: ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΟΜΟΡΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΗΜΑ 5: ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΝ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΒΗΜΑ 6: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΒΗΜΑ 7: ΣΡΙΔΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΔΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΠ ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΌ ΓΔΙΚΣΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΗΜΑ 9: ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1.5 Μεκοδολογία εργαςίασ τθσ Ομάδασ Ζργου Θ ςφνταξθ εξειδικευμζνων ςχεδίων δράςθσ ενταγμζνων ςτο πλαίςιο ενόσ ολοκλθρωμζνου επιχειρθςιακοφ και οικονομικοφ προγραμματιςμοφ αποτελεί μια βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ του οράματοσ και των επιδιϊξεων τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για μια βιϊςιμθ αειφόρο ανάπτυξθ προσ όφελοσ τθσ πόλθσ του Σειραιά και των πολιτϊν τθσ. Δθμιουργεί το κατάλλθλο πλαίςιο, ϊςτε να μπορζςουν θ Δθμοτικι Αρχι και οι Δθμοτικζσ Σαρατάξεισ μαηί με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ να δουλζψουν ςυντονιςμζνα αποκτϊντασ ζνα πολφτιμο εργαλείο που κα κατευκφνει τισ δράςεισ τουσ και ζχοντασ κζςει ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ ςε χρονικό επίπεδο, ςτθν εφρεςθ χρθματοδοτικϊν πόρων, ςτον κακοριςμό των φάςεων και τθν αλλθλουχία των ζργων αλλά και ςτθ μεγιςτοποίθςθ 10

11 τθσ αποτελεςματικότθτά τουσ, ϊςτε αυτά να λειτουργιςουν ευεργετικά για τθν τοπικι ανάπτυξθ και κατά ςυνζπεια για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ των πολιτϊν. Υε αυτιν τθν προςπάκεια κατάρτιςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δράςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα του οικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, θ ομάδα ζργου εργάςτθκε βαςιηόμενθ ςτθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, όπωσ αυτι παρουςιάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ φάςθ του ζργου και εμπλουτίςτθκε - προςαρμόςτθκε κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Υθμαντικό πλαίςιο αναφοράσ είναι και τα υπάρχοντα κείμενα (το Υχζδιο κατάρτιςθσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων από τθν ΕΕΕΦΑ, θ διακζςιμθ ανάλυςθ περιφερειακϊν και τομεακϊν προγραμμάτων του ΕΥΣΑ, το Υτρατθγικό ςχζδιο Ανάπτυξθσ Οομοφ Αττικισ, το Τυκμιςτικό Υχζδιο Ακινασ κτλ.). Θ ομάδα ζργου αξιοποιϊντασ τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν πόλθ, τισ διευκφνςεισ και τισ επιχειριςεισ του Διμου όπωσ καταγράφονται ςτθν προθγοφμενθ φάςθ του ζργου επιχειρεί να δϊςει μια ρεαλιςτικι αποτφπωςθ των δυνατοτιτων αλλά και τθσ πρακτικισ υλοποίθςθσ των προτεινόμενων δράςεων. Φαυτόχρονα μζςα από τθ ςυνδυαςτικι προςζγγιςθ δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (χαρακτθριςτικά τθσ πόλθσ και του Διμου Σειραιάσ) με τισ ευκαιρίεσ ι/ και απειλζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ, ανταγωνιςτικοί και ςυμπλθρωματικοί πόλοι ανάπτυξθσ) επιδιϊκεται θ μζγιςτθ δυνατι κινθτοποίθςθ και αξιοποίθςθ οικονομικϊν πόρων. Υθμαντικι επίςθσ παράμετροσ για τθν ομάδα ζργου ιταν θ διαςφάλιςθ των προχποκζςεων που κα επιτρζψουν τθ διαρκι ςυμμετοχι και ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του Διμου Σειραιά. Ξε το παρόν λοιπόν, δίνεται μια πρϊτθ ευκαιρία, ϊςτε να μπορζςει ο Διμοσ Σειραιά να ανταποκρικεί ακόμθ πιο αποτελεςματικά, ςυντονιςμζνα και άμεςα ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ αλλά και των πολιτϊν του, ςτθριηόμενοσ ςτο Επιχειρθςιακό Υχζδιο και ςε τυχόν τροποποιιςεισ του που κα επζλκουν εξαιτίασ τθσ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων και των νζων αναγκϊν αλλά και ευκαιριϊν που κα παρουςιαςτοφν. 11

12 Θ ομάδα ζργου για τθν κατάρτιςθ του οικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθν λεπτομερι δθλαδι αποτφπωςθ των ζργων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που περιλαμβάνουν οι άξονεσ του Επιχειρθςιακοφ Υχεδίου, πριν προχωριςει ςτον ακριβι κακοριςμό του τρόπου εργαςίασ και τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκικθκε, μελζτθςε με προςοχι τόςο των οδθγό κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων, όςο και τα χρθματοδοτικά πλαίςια, που είναι διακζςιμα ζωσ αυτιν τθν ςτιγμι ςτον Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό χϊρο, βαςιηόμενθ και ςτθν εμπειρία υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του Μοινοτικοφ Σλαιςίου Υτιριξθσ Ξε βάςθ τα προαναφερόμενα προγραμματικά κείμενα αλλά και «τθν ειδικι εμπειρία» και γνϊςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςυντάχκθκαν τυποποιθμζνεσ φόρμεσ παρουςίαςθσ (Φεχνικά Δελτία) για το ςφνολο των δράςεων και υποδράςεων που εξυπθρετοφν τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του Διμου Σειραιά. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για το παρόν δεφτερο μζροσ του Επιχειρθςιακοφ ι Ρικονομικοφ Σρογραμματιςμοφ περιελάμβανε: 1. Σροςαρμογι και εμπλουτιςμό του πρϊτου Υτρατθγικοφ μζρουσ με βάςθ τισ παρατθριςεισ και τισ απόψεισ που κατατζκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 2. Ματαγραφι και κωδικοποίθςθ προτεινόμενων δράςεων από τισ Διευκφνςεισ και τα Οομικά Σρόςωπα του Διμου Σειραιά ανά άξονα και κατθγορίεσ δράςεων. 3. Ζλεγχο ςυμβατότθτασ των προτεινόμενων ι εν εξελίξει δράςεων με τουσ ιδθ διατυπωμζνουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ. 4. Μωδικοποίθςθ, ιεράρχθςθ και χρονικό προγραμματιςμό των δράςεων με βάςθ το βακμό ςυνζργειασ μεταξφ τουσ ωσ προσ τον φορζα υλοποίθςθσ (Διεφκυνςθ ι Οομικό Σρόςωπο του Διμου Σειραιά) 12

13 5. Ρικονομικό προγραμματιςμό των δράςεων και προςδιοριςμό τθσ πθγισ χρθματοδότθςθσ με κριτιριο τθν επιλεξιμότθτα ανά πθγι χρθματοδότθςθσ, αλλά και το βακμό ωρίμανςθσ των δράςεων. 6. Υυςχζτιςθ των προτεινόμενων νζων ι εν εξελίξει δράςεων με το ιδθ εγκεκριμζνο τεχνικό πρόγραμμα του Διμου Σειραιά. 8. Ιεράρχθςθ των δράςεων με βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ τθσ πόλθσ και των πολιτϊν όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται μζςα από τισ αναλφςεισ SWOT ι αποδελτιϊνονται μζςα από τισ αναλφςεισ αυτϊν που ςυμμετείχαν ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ. 8. ρονικι ιεράρχθςθ και προςδιοριςμόσ των φορζων υλοποίθςθσ των δράςεων με βάςθ τισ αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ των υπθρεςιϊν και Οομικϊν Σροςϊπων του Διμου. 9. Διαμόρφωςθ Δεικτϊν για τθν παρακολοφκθςθ του Σρογράμματοσ Ειδικότερα: Ματά τα προθγοφμενα βιματα διαμορφϊκθκε θ Υτρατθγικι του Διμου. Υτο κεφάλαιο του Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ εξειδικεφτθκε θ ςτρατθγικι ςε Άξονεσ, και Υτόχουσ για τθν επόμενθ τριετία. Υκοπόσ του παρόντοσ βιματοσ είναι θ μετάφραςθ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου και των ςτόχων ςε δράςεισ εφικτζσ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και τα Οομικά του Σρόςωπα. Υτο βιμα αυτό, οι υπθρεςίεσ του Διμου και των Οομικϊν του προςϊπων, αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ το εγκεκριμζνο κείμενο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, το κείμενο με τα ςυμπεράςματα από τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν και τισ ειςθγιςεισ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν κοινοτιτων πρότειναν με γραπτι ειςιγθςι τουσ τισ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κάκε Άξονα ςχεδιάςτθκε ζνα ολοκλθρωμζνο υποπρόγραμμα δράςεων. Ρι δράςεισ που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια είναι κατθγορίεσ ζργων ι μεγάλα ζργα (όπου ωσ ζργα νοοφνται δράςεισ που εκτελοφνται εφ άπαξ, με κακοριςμζνθ 13

14 χρονικι ζναρξθ και πζρασ υλοποίθςθσ) ι να είναι ςυνεχϊσ επαναλαμβανόμενεσ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν και των οργάνων διοίκθςθσ. Φα ζργα που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια ενδεικτικά, περιλαμβάνουν: ςχεδιαςμό, μελζτθ, καταςκευι και ςυντιρθςθ τεχνικϊν ζργων, ζργων περιβάλλοντοσ, ζρευνεσ και μελζτεσ, ενζργειεσ κατάρτιςθσ, ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ. Ρι ςυνεχείσ λειτουργίεσ είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: α. Μφριεσ λειτουργίεσ, δθλ. δραςτθριότθτεσ μζςω των οποίων αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ και εκπλθρϊνεται ο ςκοπόσ του Διμου (όπωσ δραςτθριότθτεσ αναπτυξιακζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτιςμοφ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ). β. Ρριηόντιεσ λειτουργίεσ, των οποίων ο ρόλοσ ςυνίςταται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτισ υπθρεςίεσ και τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου και των Οομικϊν Σροςϊπων του (όπωσ διοίκθςθ προςωπικοφ, οικονομικι διαχείριςθ, προμικειεσ, διοικθτικι υποςτιριξθ, νομικι υποςτιριξθ, υποςτιριξθ του προγραμματιςμοφ, ςχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και παραγωγικι λειτουργία πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων). Σροφανϊσ οι οριηόντιεσ και οι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ λόγω τθσ φφςθσ τουσ κα εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ πολλϊν ςχεδίων δράςθσ. Ρι κφριεσ λειτουργίεσ είναι δυνατό να ςυνειςφζρουν με τισ δράςεισ τουσ ςτθν επίτευξθ των υπθρεςιακϊν ςτόχων για τουσ οποίουσ ζχουν οριςτεί ωσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςτθν επίτευξθ των δια- υπθρεςιακϊν ςτόχων. Υτθν ςυνζχεια ολοκλθρϊκθκαν από τθν ομάδα εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, τα ςχζδια δράςθσ που αφοροφν ςε όλουσ τουσ ςτόχουσ (τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ) του Υτρατθγικοφ Υχεδίου του Διμου. Φο βιμα ολοκλθρϊκθκε με τισ εξισ 5 ενζργειεσ: ΒΘΜΑ : ΣΡΙΕΣΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ενζργεια 1θ: Ρμαδοποίθςθ, ζλεγχοσ και οριςτικοποίθςθ των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ενζργεια 2θ: Μωδικοποίθςθ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και προχπολογιςμόσ των δράςεων 14

15 Ενζργεια 3θ : Ζλεγχοσ Υχεδίων Δράςθσ Ενζργεια 4θ : Ρικονομικόσ Σρογραμματιςμόσ και ρθματοδοτικοί Σίνακεσ Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ενζργεια 5θ : Εκτίμθςθ εςόδων και δαπανϊν ςε ορίηοντα πενταετίασ Φζλοσ ζγινε ο προςδιοριςμόσ των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ και τθν πρόοδο υλοποίθςθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, για τον εντοπιςμό κακυςτεριςεων ι αςτοχιϊν και τθν ειςιγθςθ για λιψθ αποφάςεων και υλοποίθςθσ ενεργειϊν ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επιτυχισ υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ ςε ορίηοντα πενταετίασ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2.1 Οι βαςικοί Άξονεσ από τθν Α ΦΑΘ Οι Άξονερ ηος Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού όπυρ τηθίζηηκαν ζηην Α Φάζη 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 2. ΤΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΝΟΙΑ 3. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΘΣΙΜΟ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΟΣΘΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 5. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΟΛΙΣΘ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 15

16 16

17 17

18 18

19 2.2 Ιεράρχθςθ & ςυνοπτικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων του ΕΠ πωσ είναι φυςικό θ Δθμοτικι Αρχι επικυμεί τθν εκτζλεςθ όλων των Αξόνων, Δράςεων και ζργων, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν ζρευνα και διαβοφλευςθ και αποτυπϊνονται μζςα ςτο παρόν Επιχειρθςιακό Υχζδιο Δράςθσ. Ωςτόςο, υπάρχουν πρακτικά ηθτιματα και ερωτιματα που κα πρζπει να απαντθκοφν ϊςτε να είναι πραγματιςτικι θ προςζγγιςθ ςχετικά με τον χρόνο και τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ζργων και να μθν αποτελεί το παρόν «εργαλείο» απλά μια μθ ρεαλιςτικι αποτφπωςθ επικυμιϊν και πραμάτων. Για αυτό το ςκοπό θ ομάδα ζργου προχϊρθςε ςτθν ιεράρχθςθ των ζργων, ϊςτε να μπορζςει να προκφψει ζναν ρεαλιςτικόσ προγραμματιςμόσ, που κα διευκολφνει τθν Δθμοτικι Αρχι να ανταποκρικεί ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ και να υλοποιιςει τα ζργα κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Για τθν ιεράρχθςθ των ζργων εξετάςτθκαν από τθν ομάδα ζργου οριςμζνοι παράμετροι, ϊςτε να παραχκεί το τελικό αποτζλεςμα και ςε άμεςθ ςυνεννόθςθ και επαφι, με τθν Δθμοτικι αρχι, τισ υπθρεςίεσ του Διμο Σειραιά και τα Οομικά του Σρόςωπα. Υθμαντικό ρόλο ςτθν ιεράρχθςθ των ζργων διαδραμάτιςε θ ανάγκθ υλοποίθςθσ των ζργων ςε ςυνδυαςμό με τον βακμό ωριμότθτάσ τουσ. πιρξαν δθλαδι περιπτϊςεισ, που ενϊ ζργα είναι απαραίτθτο να πραγματοποιθκοφν άμεςα, ωςτόςο ο βακμόσ ωριμότθτάσ τουσ είναι μικρόσ και θ δυνατότθτα άμεςθσ εκτζλεςισ τουσ αδφνατθ. Φυςικά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςυμβαίνει και το αντίςτροφο. Επίςθσ, θ ομάδα ζργου ζλαβε υπόψθ και το χρθματοδοτικό πλαίςιο που επελζγει για τθν υλοποίθςθ των ζργων. Μαι αυτό προκάλεςε κάποια προβλιματα ςτθν ιεράρχθςθ των δράςεων, Φα προβλιματα αυτά προκφπτουν κυρίωσ από το γεγονόσ, ότι ενϊ το Εκνικό Υτρατθγικό Σλαίςιο Αναφοράσ αλλά και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Αττικισ ζχουν καταρτιςτεί, ο κακοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων υπομζτρων τουσ δεν ζχει κακοριςτεί, κακϊσ και μια ςειρά από άλλα διαδικαςτικά χαρακτθριςτικά, που θ γνϊςθ τουσ κα επζτρεπε μεγαλφτερθ ευχζρεια ςτον τρόπο εργαςίασ. Ακόμθ, ο κακοριςμόσ τθσ ιεράρχθςθσ κακορίςτθκε και από τον βακμό γραφειοκρατίασ για τθν υλοποίθςθ των ζργων, αλλά και για τθν φπαρξθ νομικϊν κωλυμάτων, που ςχετίηονται ςυνικωσ με αδειοδοτιςεισ, περιβαλλοντικζσ μελζτεσ και τθν κυριότθτα χϊρων και οικοπζδων. 19

20 Φζλοσ, θ ομάδα ζργου ζλαβε υπόψθ και τθν πολιτικι βοφλθςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για τθν υλοποίθςθ ζργων που κεωροφνται πρϊτθσ ιεράρχθςθσ και άμεςθσ αναγκαιότθτασ, ϊςτε να λυκοφν άμεςα και μακροχρόνια προβλιματα των πολιτϊν του Σειραιά. ςον αφορά ςτθν χρθματοδότθςθ των δράςεων, τα χρθματοδοτικά εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν (τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΥΣΑ ) είναι ςυνοπτικά τα εξισ: 1. ΕΣ «Σεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθ» Φο ΕΣ «Σεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ζχει ωσ κφρια αναπτυξιακι επιδίωξθ τθν προςταςία, αναβάκµιςθ και αειφορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να αποτελζςει το υπόβακρο για τθν προςταςία τθσ δθµόςιασ υγείασ, τθν άνοδο τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν κακϊσ και παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ρικονοµίασ. 2. ΕΣ «Ενίςχυςθ τθσ Σροςπελαςιµότθτασ»Φο ΕΣ «Ενίςχυςθ τθσ Σροςπελαςιµότθτασ» ζχει ωσ κφρια αναπτυξιακι επιδίωξθ τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςµό των φυςικϊν υποδοµϊν και των ςυναφϊν υπθρεςιϊν του ςυςτιµατοσ µεταφορϊν τθσ χϊρασ. 3. ΕΣ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθµατικότθτα» Φο ΕΣ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθµατικότθτα» ζχει ωσ κφρια αναπτυξιακι επιδίωξθ τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και του παραγωγικοφ ςυςτιµατοσ τθσ χϊρασ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζµφαςθ ςτθ διάςταςθ τθσ καινοτοµίασ. 4. ΕΣ «Ψθφιακι Υφγκλιςθ» Φο ΕΣ «Ψθφιακι Υφγκλιςθ» επικεντρϊνεται ςτο ςτρατθγικό ςτόχο «Ψθφιακό Άλµα ςτθν παραγωγικότθτα, Ψθφιακό Άλµα ςτθν ποιότθτα ηωισ». 5. ΕΣ «Βελτίωςθ ιοικθτικισ Ικανότθτασ θµόςιασ ιοίκθςθσ» Φο ΕΣ «Βελτίωςθ ιοικθτικισ Ικανότθτασ θµόςιασ ιοίκθςθσ» ςτοχεφει ςτθ δθµιουργία µιασ πολιτο-κεντρικισ, αποτελεςµατικισ, ανοιχτισ και ευζλικτθσ διακυβζρνθςθσ για τθ µετάβαςθ από τθ διαχείριςθ αρµοδιοτιτων και διαδικαςιϊν ςτθ διοίκθςθ πολιτικϊν, αποτελεςµάτων και υπθρεςιϊν. 6. ΕΣ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου υναµικοφ» Φο ΕΣ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου υναµικοφ» κζτει ωσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθ δθµιουργία ςυνκθκϊν πλιρουσ απαςχόλθςθσ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ και τθσ παραγωγικότθτασ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ προςαρµοςτικότθτασ των επιχειριςεων και του ανκρϊπινου δυναµικοφ ςτισ 20

21 µεταβαλλόµενεσ ςυνκικεσ του διεκνοφσ ανταγωνιςµοφ και των τεχνολογικϊν και παραγωγικϊν εξελίξεων. Υτοχεφει επίςθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν, των νζων, των εργαηοµζνων µεγαλφτερθσ θλικίασ και των ευάλωτων οµάδων και ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότιµθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ µείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςµοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 7. ΕΣ «Εκπαίδευςθ και ια Βίου Ξάκθςθ»Φο ΕΣ «Εκπαίδευςθ και ια Βίου Ξάκθςθ» επικεντρϊνεται ςε τρεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ: - επζνδυςθ ςτο µζλλον βελτίωςθ του επιπζδου των βαςικϊν δεξιοτιτων όλων - µεταρρυκµίςεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθµα, ϊςτε θ δια βίου µάκθςθ να καταςτεί πραγµατικότθτα για όλουσ και αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Β. Σεριφερειακά Επιχειρθςιακά Σρογράµµατα: Για τθν υλοποίθςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςµοφ τθσ χϊρασ κατά τθν προγραµµατικι περίοδο , ςτο επίπεδο των πζντε χωρικϊν ενοτιτων που περιγράφθκαν παραπάνω, ςχεδιάηονται πζντε Σεριφερειακά Επιχειρθςιακά Σρογράµµατα (ΣΕΣ), ωσ εξισ: 1. ΣΕΣ Ξακεδονίασ - Θράκθσ 2. ΣΕΣ υτικισ Ελλάδασ Σελοποννιςου - Ιονίων Οιςων 3. ΣΕΣ Μριτθσ και Οιςων Αιγαίου 4. ΣΕΣ Θεςςαλίασ -Υτερεάσ Ελλάδασ Θπείρου 5. ΣΕΣ Αττικισ Φα Σεριφερειακά Επιχειρθςιακά Σρογράµµατα κα ςυµβάλλουν ςτθν κάλυψθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων, ςυµπλθρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα και µε ζµφαςθ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ κάκε χωρικισ ενότθτασ / περιφζρειασ. Νόγω του ότι τα 5 ΣΕΣ καλφπτουν Σεριφζρειεσ που ανικουν ςε διαφορετικι κατθγορία (αµιγισ ςτόχοσ ςφγκλιςθσ, phasing out, phasing in), κα υπάρξει διαφοροποίθςθ του εφρουσ 21

22 των παρεµβάςεων που κα υλοποιθκοφν ςε κάκε τζτοια κατθγορία. Υε κάκε περίπτωςθ, τα ΣΕΣ για όλεσ τισ Σεριφζρειεσ κα καλφψουν ζναν κοινό κορµό παρεµβάςεων ωσ εξισ: κοινωνικζσ υποδοµζσ, υγεία και κοινωνικι αλλθλεγγφθ (υποδοµζσ νοςοκοµείων και δοµϊν κοινωνικισ φροντίδασ, ειδικϊν µονάδων, κζντρων υγείασ και ανοιχτισ φροντίδασ, εξειδικευµζνοσ εξοπλιςµόσ, µζτρα ανάπτυξθσ και προςταςίασ τθσ θµόςιασ γείασ), πολιτιςµόσ (ενίςχυςθ των βαςικϊν πολιτιςτικϊν υποδοµϊν, προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονοµιάσ), ζργα προςπελαςιµότθτασ και περιβάλλοντοσ τοπικισ κλίµακασ, πολιτικζσ βιϊςιµθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, πολιτικζσ ενίςχυςθσ ορεινϊν, µειονεκτικϊν, νθςιωτικϊν περιοχϊν. Θ Ιεράρχθςθ ζχει τοποκετθκεί μζςα ςτισ καρτάλεσ του κακιε ζργου και είναι εμφανι ςτον αναγνϊςτθ. 2.3 Κρίςιμεσ Διεργαςίεσ Φο επιχειρθςιακό ςχζδιο αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτο πλαίςια αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ αλλά και μια μζκοδοσ δουλειάσ για τθν ορκολογικι-αποτελεςματικι λειτουργία του Διμου. Σαράλλθλα, μζςω του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δθμιουργείται ζνα δομθμζνο διεκδικθτικό πλαίςιο, διαμορφϊνεται θ γενικότερθ ςτρατθγικι του Διμου, κακορίηονται οι επιμζρουσ ςτόχοι και δράςεισ που πρζπει να υλοποιθκοφν και προςδιορίηονται οι απαιτοφμενθ πόροι για τθν υλοποίθςθ τουσ. 22

23 Για τθν επιτυχία του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ κεωρείται πρϊτθσ προτεραιότθτασ Ζργο, ο ςχεδιαςμόσ και θ αποδοτικι λειτουργία των παρακάτω διεργαςιϊν, δθλαδι των κακθμερινϊν λειτουργιϊν του Διμου και ειδικότερα: 1. Διαχείριςθ Μακαριότθτασ 2. Διαχείριςθ Εςόδων 3. Διαχείριςθ Εξόδων 4. Διαχείριςθ Ζργων 5. Διαχείριςθ Δράςεων Εξυπθρζτθςθσ Δθμοτϊν 6. Διαχείριςθ Επικοινωνίασ με Δθμότεσ 7. Διαχείριςθ νζων Φεχνολογιϊν 8. Διαχείριςθ Δράςεων Σρογραμμάτων Σροςταςίασ Σεριβάλλοντοσ 9. Διαχείριςθ Σρομθκειϊν 10. Διαχείριςθ Δράςεων Σροςταςίασ Ευπακϊν Ρμάδων 11. Διαχείριςθ Δράςεων Ανάπτυξθσ Εκελοντιςμοφ 12. Διαχείριςθ Δράςεων Υτιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ 13. Διαχείριςθ Δράςεων Δια Βίου Ξάκθςθσ 14. Διαχείριςθ Δράςεων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 15. Διαχείριςθ Δράςεων Υυντιρθςθσ Ρδϊν, Σεηοδρομίων και Μοινόχρθςτων ϊρων 16. Διαχείριςθ Δράςεων Υυντιρθςθσ Υχολείων 17. Διαχείριςθ Βελτίωςθσ Διεργαςιϊν 18. Διαχείριςθ Δράςεων Σαιδείασ και Σολιτιςμοφ 23

24 2.4 φνοψθ των χεδίων Δράςθσ Β ΦΑΘ ανά Άξονα 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 2.5 Αναλυτικά χζδια Δράςθσ Β ΦΑΘ ανά Άξονα Σίτλοσ: Ξελζτθ επαναχωροκζτθςθσ κάδων απορριμμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται θ ςφνταξθ μελζτθσ με τα κατάλλθλα ςθμεία ςτα οποία κα τοποκετθκοφν εκ νζου οι κάδοι των απορριμμάτων ςτισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ επαναχωροκζτθςθσ κάδων απορριμμάτων Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ επαναχωροκζτθςθσ κάδων απορριμμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ /ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 55

56 Σίτλοσ: Ρλοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα επαναςχεδιαςμοφ διαδρομϊν (βζλτιςτθ διαδρομι) απορριμματοφόρων (web) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ εκ νζου των βζλτιςτων διαδρομϊν τισ οποίεσ κα ακολουκοφν τα απορριμματοφόρα του Διμου και κα παρακολουκοφνται μζςω ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ρλοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα επαναςχεδιαςμοφ διαδρομϊν (βζλτιςτθ διαδρομι) απορριμματοφόρων (web) Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ρλοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα επαναςχεδιαςμοφ διαδρομϊν (βζλτιςτθ διαδρομι) απορριμματοφόρων (web) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 5 56

57 Σίτλοσ: Εκςυγχρονιςμόσ υλικοτεχνικισ υποδομισ & μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται θ προμικεια ςφγχρονου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα υποςτθρίξει τισ ανάγκεσ τθσ Δν/ςθσ Μακαριότθτασ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ υλικοτεχνικισ υποδομισ & μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ υλικοτεχνικισ υποδομισ & μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 57

58 Σίτλοσ: Ξελζτθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται θ ςφνταξθ μελζτθσ θ οποία αφορά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 58

59 Σίτλοσ: Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν προκειμζνου να εκδοκεί άδεια από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 59

60 Σίτλοσ: Ξελζτθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευι εγκατάςταςθσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν καταςκευι του ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευι εγκατάςταςθσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Ξελζτθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευι εγκατάςταςθσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡI /ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 60

61 Σίτλοσ: Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν προκειμζνου να εκδοκεί άδεια από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςτακμοφ διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ - Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 61

62 Σίτλοσ: Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν προκειμζνου να εκδοκεί άδεια από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 0 0 Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 62

63 Σίτλοσ: Ματαςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (ΥΔΙΦ) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν καταςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, με ςκοπό τθν παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ μζςω ςφμπραξθσ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ματαςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (ΥΔΙΦ) : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ματαςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (ΥΔΙΦ) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 63

64 Σίτλοσ: Σρόγραμμα εγκατάςταςθσ υπογείων κάδων ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν εγκατάςταςθ υπόγειων κάδων ςε κεντρικζσ οδικζσ αρτθρίεσ προκειμζνου αφ ενόσ να εξοικονομθκεί χϊροσ που κα καταλάμβαναν υπζργειοι κάδοι αφ ετζρου δε να αποφευχκεί το πρόβλθμα δυςοςμίασ των απορριμμάτων. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Σρόγραμμα εγκατάςταςθσ υπογείων κάδων ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Σρόγραμμα εγκατάςταςθσ υπογείων κάδων ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 64

65 Σίτλοσ: Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν εφαρμογι ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων τα οποία καταλαμβάνουν χϊρο ςτάκμευςθσ άλλων οχθμάτων ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 0 Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 65

66 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τακτικοφσ απολογιςμοφσ απορριμμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων με τθν βοικεια βάςθσ δεδομζνων για τθν περαιτζρω ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων με τθν βοικεια τακτικϊν απολογιςμϊν. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τακτικοφσ απολογιςμοφσ απορριμμάτων Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τακτικοφσ απολογιςμοφσ απορριμμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 66

67 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςθσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ διεφκυνςθ κακαριότθτασ και το προςωπικό τθσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςεωσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ Δ/νςθ κακαριότθτασ προκειμζνου να υπάρξει ςαφισ εικόνα και ορκολογικι διαχείριςθ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςθσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ διεφκυνςθ κακαριότθτασ και το προςωπικό τθσ : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςθσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ διεφκυνςθ κακαριότθτασ και το προςωπικό τθσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 67

68 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα τθσ Δ/νςθσ κακαριότθτασ προκειμζνου να επιτευχκεί ορκολογικι διαχείριςθ των παραπάνω. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 68

69 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ προκειμζνου να βελτιωκεί θ αποδοτικότθτα του προςωπικοφ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 2 69

70 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν γραμμι επικοινωνίασ τθσ κακαριότθτασ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν καταγραφι των τθλεφωνικϊν αιτθμάτων των δθμοτϊν ςε βάςθ δεδομζνων ϊςτε να υπάρχει καλφτερθ εξυπθρζτθςθ αυτϊν. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν γραμμι επικοινωνίασ τθσ κακαριότθτασ : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν γραμμι επικοινωνίασ τθσ κακαριότθτασ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 70

71 Σίτλοσ: Θλεκτρονικό ςφςτθμα για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ :Αφορά τθν δθμιουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ των οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Μακαριότθτασ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Θλεκτρονικό ςφςτθμα για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Θλεκτρονικό ςφςτθμα για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 71

72 Σίτλοσ: Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κακαριςμοφ graffiti Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τον κακαριςμό των επιφανειϊν οι οποίεσ ζχουν λερωκεί μζςω τθσ τεχνικισ graffiti. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κακαριςμοφ graffiti Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κακαριςμοφ graffiti ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 72

73 Σίτλοσ: Επαναλειτουργία των τριϊν (3) ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Ρ Διμοσ ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του ζνα ςτακμό μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν πλατεία Ιπποδαμείασ. πάρχει πρόκεςθ να αγοραςτοφν και άλλοι ςτακμοί προκειμζνου να γίνει δίκτυο με ςκοπό τθ πλθρζςτερθ εικόνα τθσ ρφπανςθσ για τθν πόλθ του Σειραιά. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Επαναλειτουργία των τριϊν (3) ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου Επαναλειτουργία των τριϊν (3) ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 73

74 Σίτλοσ: Δθμιουργία ςτακμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςτο καλάςςιο μζτωπο του Διμου ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΣ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροκειμζνου να βελτιωκεί και να παρακολουκείται θ ποιότθτα των καλάςςιων υδάτων ςτισ ακτζσ του Διμου Σειραιά προβλζπεται να δθμιουργθκεί ςτακμόσ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςε ςυνεργαςία με το Ε.Ξ.Σ.. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Δθμιουργία ςτακμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςτο καλάςςιο μζτωπο του Διμου ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΣ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου 0 0 Δθμιουργία ςτακμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςτο καλάςςιο μζτωπο του Διμου ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΣ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 74

75 Σίτλοσ: Ξζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου (και από τουσ ιδθ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ θχορφπανςθσ προβλζπεται θ μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Ξζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου (και από τουσ ιδθ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ) Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου Ξζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου (και από τουσ ιδθ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 75

76 Σίτλοσ: αρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ χαρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι ενϊ με βάςθ τα αποτελζςματα που κα προκφψουν κα ςχεδιαςτοφν οι παρεμβάςεισ για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.). ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου αρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.) Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου - αρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 76

77 Σίτλοσ: Ειςαγωγι τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ χριςθ τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και πόρων. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Ειςαγωγι τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου 0 Ειςαγωγι τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΕΥΣΑ / ΨΘΦΙΑΜΘ ΥΓΜΝΙΥΘ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 77

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ

Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα. Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό Ψθφιακό Αποκετιριο: Ανοικτά Δεδομζνα και Επιχειρθματικότθτα Γ. Φραγκιαδάκθσ Κζντρο Επικοινωνιϊν και Δικτφων Πανεπιςτιμιο Κριτθσ Περιφερειακό υμβοφλιο Καινοτομίασ Κριτθσ Σο ΠΚΚ αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ

Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Ο Πολιτιςμόσ ωσ ςτρατηγικόσ παράγοντασ ανάπτυξησ ςτην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματζασ Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνζδριο Δυτικής Ελλάδας για την προγραμματική περίοδο 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1: Εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτομίεσ, υποςτηρικτικζσ και αντιςταθμιςτικζσ παρεμβάςεισ ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο:

Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: Εκπαιδευτικό Εργαςτιριο: «Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ Ποιότθτασ τθσ 7 θσ ΥΠΕ Κριτθσ» Τίτλοσ Ειςιγθςθσ: «Ποιότθτα ςτισ Υπθρεςίεσ Υγείασ: Προοπτικζσ Βελτίωςθσ Παρεχόμενων Υπθρεςιϊν ςτο Γενικό Νοςοκομείο Χανίων»

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ

Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Αττικισ 2007-2013 Κωνςταντίνοσ Λζμασ Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ Περιφζρειασ Αττικισ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ

Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ. όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Έργα με χρθματοδότθςθ από το ΕΠΠΕΡΑΑ ςτθν Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ όκουτθσ Γιάννθσ Αντιπεριφερειάρχθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Κοηάνθσ Περιφερειακι Ενότθτα Κοηάνθσ-Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Περιβάλλοντοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΗΝ ΠΡΟΩΘΗΗ ΣΗ ΜΑΘΗΗ: ΠΟΡΙΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ «Προωθώντασ την Ποιότητα και την Ιςότητα ςτην Εκπαίδευςη: Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Αξιολόγηςη Παρεμβατικοφ Προγράμματοσ για Παροχή Ίςων Εκπαιδευτικών Ευκαιριών ςε όλουσ τουσ Μαθητζσ» Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ

Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Βικτώρια Σωτθριάδου, ΑΜ ΕΜΠ, ΜΑ Περιφ. Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ, Δρ Αςτικισ Ανάπτυξθσ Παν. Σορβόννθσ Ευρωπαϊκι πρωτοβουλία για το μζλλον του καταςκευαςτικοφ κλάδου ΕΕ: μελζτθ και χζδιο Δράςθσ Τποβλικθκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ

Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Στρατηγική Ζρευνασ και Καινοτομίασ για την Ζξυπνη Εξειδίκευςη Περιφζρειασ Θεςςαλίασ Η Ζξυπνθ Εξειδίκευςθ είναι μία ςτρατθγικι προςζγγιςθ οικονομικισ ανάπτυξθσ βαςιςμζνθ ςε ςτοχευμζνθ υποςτιριξθ τθσ Ζρευνασ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΣΗ ΚΟΙΝΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΕΠΙΛΕΓΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ - ΘΕΜΑΣΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 1 Η οικονομικι δραςτθριότθτα αποτελεί ζνα από τα ςυςτατικά ςτοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ. Κλειώ Σγουροπούλου ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΜΟΔΙΠ: Λειτουργικέσ Προδιαγραφέσ Κλειώ Σγουροπούλου Η ταυτότητα του ςυςτήματοσ Απαίτθςθ ΑΔΙΠ Ανάπτυξθ υποδομϊν & εργαλείων για τθ διαχείριςθ και τθν, με ςυςτθματικό τρόπο, επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ

Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Οι Επενδφςεισ ςε Υποδομζσ, θ Ιςχυρι Βιομθχανία και θ Εξαγωγι Τεχνογνωςίασ ωσ Βαςικοί Πυλϊνεσ Ανάπτυξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ Αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ ελλθνικισ φαρμακοβιομθχανίασ Θεόδωροσ Τρφφων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ;

ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; ΕΤΟΣ: ; ; ; ; Αποκζντρωςη και Περιφερειακή Οργάνωςη. Σφςταςη Κεντρικοφ και Περιφερειακών Συμβουλίων Υπηρεςιών υγείασ Υγειονομικζσ Περιφζρειεσ Προγραμματιςμόσ με βάςη τισ Ανάγκεσ Υγείασ Σφςταςη κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ

ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Μάθημα 2Θ369 Χειμερινό εξάμθνο 2009-2010 ΜΑΘΗΙΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Ειςαγωγή ςτισ ςφγχρονεσ θεωρίεσ περιφερειακήσ ανάπτυξησ και χωροταξίασ Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α ΦΑΥΘ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Α ΦΑΥΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΥΑΛΚΙΔΕΩΝ 2014-2019 Α ΦΑΥΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΣΙΟΑΜΑΥ ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΩΟ Ειςαγωγι Χκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ

Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Είναι εφικτι θ ςυναπόφαςθ του αςκενι ςτθ κεραπεία ; Κατερίνα Κουτςογιάννθ φλλογοσ Ρευματοπακϊν Κριτθσ Κοινόσ κεραπευτικόσ ςτόχοσ Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ κεραπείασ είναι θ μακροχρόνια βελτίωςη τησ ποιότητασ

Διαβάστε περισσότερα

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ

Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Σαλτερήσ Νίκοσ Σχολικόσ Σύμβουλοσ Δημοτικήσ Εκπαίδευςησ Ελάχιςτεσ κεωρθτικζσ διευκρινίςεισ Το Πρόγραμμα ΑΕΕ Σχ. Μονάδασ Η αυτοαξιολόγθςθ και εξωτερικι αξιολόγθςθ ςτθν Αγγλία Επιχειριματα κατά και υπζρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ

Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Γραφείο Πρακτικισ Άςκθςθσ Γραφείο Διαςφνδεςθσ Μονάδα Καινοτομίασ & Επιχειρθματικότθτασ Ιωάννινα, 1 Δεκεμβρίου 2011 Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Η ΔΑΣΤΑ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων - ΔΑΣΤΑ - Δομι Απαςχόλθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςιγθςθ Πρόταςθσ Αναδιοργάνωςθσ ΥΔιΜΗΔ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατθγικζσ κατευκφνςεισ αναδιοργάνωςθσ Η επιτελικι ςφνοψθ ςυμπυκνϊνει τισ βαςικζσ κατευκφνςεισ και τουσ ςτόχουσ τθσ αναδιοργάνωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ: Σχετ: α) Η εγκεκριμζνη τρατηγική Έξυπνησ Εξειδίκευςησ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ RIS 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Γραφείο Περιφερειάρχθ Σαχ. Δ/νςθ Σθλζφωνο : Κουμουνδοφρου Παπαναςταςίου, Διοικθτιριο, 411 10 ΛΑΡΙΑ : 2413 506 552/553 ΠΡΟ: Λάριςα, 17-11-2015 α.π.: 2854 Ωσ Πίνακασ Αποδεκτϊν ΚΟΙΝ: Ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ

τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ τρατηγική Προβολήσ και Διαφήμιςησ ΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ, Αθήνα Ιοφνιοσ 2012 τρατηγική τριετίασ Με τθν με ΑΠ521111/31.12.2010 (ΑΔΑ: 4 Α 9 Λ469 Θ ΙΗ-Λ) απόφαςθ ΕΟΤ, εγκρίκθκε θ ςτρατθγικι προϊκθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager

Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Επόμεμα βήματα για τη διαλειτουργικότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη Γιάννθσ Χαραλαμπίδθσ Επικ. Κακθγθτισ Παν. Αιγαίου, GIC Manager Greek Interoperability Days 12/6/2012 Η Ευρωπαϊκι Ψθφιακι Ατηζντα για τθ Διαλειτουργικότθτα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω:

Α Π Ο Φ Α Θ ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Α Π Ο Φ Α Ι Η Ε Ι. υμπλθρϊνει τθν υπ αρικμ. 1/8/3-1-2011 ςχετικι απόφαςι του ωσ κατωτζρω: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΘ ΔΘΜΟ ΔΙΟΝΤΟΤ Γραφείο Δημάρχου ΑΓ. ΣΕΦΑΝΟ 4/ 2/ 2011 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΘ :231 ΑΡ. ΠΡΩΣ.: 2429 ΘΕΜΑ: Μεταβίβαςθ Αρμοδιοτιτων ςε Αντιδθμάρχουσ Α Π Ο Φ Α Θ O ΔΘΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΤΟΤ αφοφ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Σο Γενικό Πλαίςιο Χωροταξικοφ χεδιαςμοφ και Αειφόρου Ανάπτυξθσ ωσ μζςο άςκθςθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ ςε εκνικό επίπεδο. Για τθν πραγματοποίθςθ των ςτόχων και των επιδιϊξεων του ςτρατθγικοφ χωροταξικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ»

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΛΑΔΟΙ ΣΑΞΕΙ ΤΠΟ EEEEΘΝΙΚΕ ΔΡΑΔΡΑΣΘΡΙΟΣΘΣΕ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» 1 Τποςτθρικτικζσ προσ τθ γεωργία δραςτθριότθτεσ και 01.6 δραςτθριότθτεσ μετά τθ ςυγκομιδι. 02.4 Τποςτθρικτικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου

Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα. Γιϊργοσ Ανδρζου Διακυβζρνηςη του ΕΣΠΑ και δημόςιεσ πολιτικζσ ςτην Ελλάδα εργαςία υπό εξζλιξη Γιϊργοσ Ανδρζου gioandreou@polsci.auth.gr Τμιμα Πολιτικϊν Επιςτθμϊν, Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ

ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ ΥΕΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΘΕΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΑΗ «Let s do it Greece 2014» Προς τοσς ΔΗΜΟΤ Μζςα από το κάλεςμα τθσ Πανελλινιασ Eκελοντικισ Καμπάνιασ «Let s do it Greece 2014» για ςυμμετοχι και ςυνεργαςία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Εξωςτρζφεια - Ανταγωνιςτικότθτα των Επιχειριςεων Σο πρόγραμμα «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Γιώργος Ν. Μαγούλιος, Κακθγθτις Τμιμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο

Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Δξγαζηήξην Εσνηερλίαο Αηγνπξνβαηνηξνθία: Πξνβιήκαηα - Πξννπηηθέο ΜΑΝΟΤΗΓΖ ΘΔΟΓΩΡΟ M.Sc. Γεσπόλνο Εσνηέρλεο Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Γ.Π.Θ. ΗΜΒΡΟ 19-20

Διαβάστε περισσότερα

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by

Sustainability Forum A training, networking and professional development event by Sustainability Forum 2012 A training, networking and professional development event by Σεπτζμβριοσ 2012 1 EuroCharity Αποςτολι τθσ EuroCharity είναι να υποςτθρίξει τισ εταιρείεσ και τουσ οργανιςμοφσ μζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη

Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη Μήνυμα Δημάρχου Κω, Κώστα Καΐσερλη υνδημότιςςεσ και υνδημότεσ μου, Αιςκάνομαι τθν ανάγκθ να ςασ μεταφζρω τισ απόψεισ μασ και τισ κζςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ όςο πιο ξεκάκαρα γίνεται με τθν ευκαιρία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων

Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Τπερβαίνοντασ τουσ ενεργειακοφσ ςτόχουσ μζςω τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ δθμοςίων κτιρίων Ανκι Χαραλάμπουσ Διευκφντρια Ενεργειακοφ Γραφείου Κυπρίων Πολιτϊν Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτϊν Παρασκευή, 21

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν

Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν Επιςτθμονικό Πάρκο Πατρϊν 1 Περιοχζσ καινοτομίασ, κφριοσ ςκοπόσ των οποίων είναι να ςυμβάλλουν ςτθν οικονομικι και βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ. Μζςα από ζνα δυναμικό και καινοτόμο μίγμα πολιτικϊν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R

Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Επιχειρηςιακή Ζρευνα και εφαρμογζσ με την χρήςη του λογιςμικοφ R Ενότητα 5 η : Η Μζθοδοσ Simplex Παρουςίαςη τησ μεθόδου Κων/νοσ Κουνετάσ, Επίκουροσ Κακθγθτισ Νίκοσ Χατηθςταμοφλου, Υπ. Δρ. Οικονομικισ Επιςτιμθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011

2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ STAKEHOLDERS 7-4-2011 ΠΑΤΛΟΤ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΣΕΛΙΔΟΤ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΣΚ 57001, ΘΕΡΜΗ ΣΗΛ. 2313300777 2313300711 ΦΑΞ 2310464421 e-mail: ipavlou@dimosthermis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1: Σχζςεισ μεταξφ μελών του Προςωπικοφ του Σχολείου μαθητών και μεταξφ των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων»

Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Η Εβδομάδα Αξιολόγθςθσ διογανώνεται από τθν ΕΕΑ κατά τθν περίοδο 4-8 Ιουλίου 2016, με κζμα: «χεδιαςμόσ, εφαρμογι και διάδοςθ αξιολογιςεων» Στόχοσ τθσ δράςθσ είναι θ προώκθςθ τθσ αξιολόγθςθσ και θ ενθμζρωςθ/επιμόρφωςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)

Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) Ερεσνητικό Έργο Σχεδίο Δράςθσ Αειφορικισ Ενζργειασ (ΣΔΑΕ) για το Διμο Αλεξανδροφπολθσ Επιζηημονικός Υπεύθσνος: Μπότσαρης Παντελής, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Μητανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολστετνική

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα