ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ Β ΦΑΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 2012-2014 Β ΦΑΘ"

Transcript

1 1

2 ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειςαγωγι ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ΜΑΙ ΥΜΡΣΙΞΡΦΘΦΑ ΦΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑΦΡΥ ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΥΙΡ Υκοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων Σεριεχόμενο και διάκρωςθ του Σρογράμματοσ Διαδικαςία Ματάρτιςθσ Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ - Ξεκοδολογία Ξεκοδολογία εργαςίασ τθσ Ρμάδασ Ζργου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Ρι βαςικοί Άξονεσ από τθν Α ΦΑΥΘ Ιεράρχθςθ & ςυνοπτικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων του ΕΣ Μρίςιμεσ Διεργαςίεσ Υφνοψθ των Υχεδίων Δράςθσ Β ΦΑΥΘΥ ανά Άξονα Αναλυτικά Υχζδια Δράςθσ Β ΦΑΥΘ ανά Άξονα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ Εκτίμθςθ των εςόδων/εξοδων με Βάςθ το Ετιςιο Σρόγραμμα Δράςθσ ρθματοδοτικοί πίνακεσ του προγράμματοσ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΘΘ, ΑΞΙΟΛΟΓΘΘ, ΕΚΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΙΡΟΩΝ Δείκτεσ Σαρακολοφκθςθσ Δείκτεσ εκροϊν και ειςροϊν ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΕΣΙΘ ΜΕ ΣΟ ΕΣΘΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

3 1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ 1.1 Ειςαγωγι Φο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα του Διμου Σειραιά ςυνιςτά ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ και οργανωτικισ - λειτουργικισ ανάπτυξθσ για τθν περίοδο , ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Ειδικότερα, αποτελεί ζνα πλαίςιο ςτρατθγικϊν ςτόχων και προτεραιοτιτων που εξειδικεφονται ςε δράςεισ με ορίηοντα τριετίασ, για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν αναβάκμιςθ τθσ οργάνωςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου. Ξε άλλα λόγια το επιχειρθςιακό πρόγραμμα αφορά όχι μόνον ςτισ υποδομζσ και τισ τοπικζσ επενδφςεισ ςτθν περιοχι του Διμου, αλλά και ςτθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ του ίδιου του Διμου, ωσ φορζα τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο του γενικότερου περιβάλλοντοσ ςτο οποίο δρα, μεριμνϊντασ για τθ βελτίωςθ τθσ διαβίωςθσ των δθμοτϊν και επιςκεπτϊν και τθν παροχι ποιοτικότερων υπθρεςιϊν. Ρυςιαςτικά, το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα του Διμου αποτελεί ζνα απαραίτθτο εργαλείο για τθν άςκθςθ του αναπτυξιακοφ του ρόλου, με τα εξισ χαρακτθριςτικά: α. Είναι ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα τοπικισ ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου: Αποτελεί πρόγραμμα αναπτυξιακϊν υποδομϊν και τοπικϊν επενδφςεων, αλλά και πρόγραμμα που αποςκοπεί ςτθ βελτίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν. Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακοφ χαρακτιρα, με εφροσ κεματικϊν αντικειμζνων αντίςτοιχου του φάςματοσ των κεμάτων που απαςχολοφν τθν κακθμερινι λειτουργία του Διμου. Μαλφπτει όλο το φάςμα των αρμοδιοτιτων του Διμου και εν δυνάμει το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. β. Αποτελεί το τριετζσ πρόγραμμα δράςθσ του Διμου: Υτισ προτεραιότθτεσ του προγράμματοσ αντανακλάται θ βοφλθςθ και το όραμα τθσ Δθμοτικισ Αρχισ κακϊσ και οι προτεραιότθτεσ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. Φο όραμα τθσ δθμοτικισ αρχισ αποτυπϊνεται ςτθ ςτρατθγικι και αναλφεται ςε τριετζσ 3

4 πρόγραμμα δράςθσ του Διμου και τζλοσ ςε ετιςιο πρόγραμμα δράςθσ τθσ κάκε υπθρεςίασ του Διμου. γ. Είναι οργανικό ςτοιχείο τθσ κακθμερινισ λειτουργίασ και διοίκθςθσ του Διμου και μζροσ του προγραμματικοφ του κφκλου: Θ ςφνταξθ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ είναι θ αρχικι φάςθ τθσ διαδικαςίασ προγραμματιςμοφ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ του Διμου. Θ διαδικαςία αυτι αποτελεί το διαρκζσ αντικείμενο εναςχόλθςθσ των αιρετϊν οργάνων, των προϊςταμζνων και τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ προγραμματιςμοφ του. δ. Τλοποιείται μζςω του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου: Υκοπόσ τθσ ςφνταξθσ του ετιςιου προγράμματοσ δράςθσ είναι θ εξειδίκευςθ του ςυνολικοφ τριετοφσ επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ ςε ετιςιο πρόγραμμα των υπθρεςιϊν. Ρ ετιςιοσ προγραμματιςμόσ ςτοχεφει ςτον επιμεριςμό των δράςεων του τριετοφσ προγράμματοσ ςτισ υπθρεςίεσ, οι οποίεσ υλοποιοφν τμιματα του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ. ε. Εκπονείται με τθ ςυμμετοχι όλων των εμπλεκόμενων: Ματά τθ διαδικαςία ςφνταξισ του ςυμμετζχουν: Αιρετά όργανα, πθρεςιακά ςτελζχθ, Φοπικοί φορείσ και ομάδεσ δθμοτϊν με ςθμαντικό βακμό ςυμβολισ ςτθν τοπικι ανάπτυξθ ι/και ςτθ λειτουργία του Διμου, Φορείσ του διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. ςτ. Αξιοποιεί δείκτεσ επίδοςθσ: Φο επιχειρθςιακό πρόγραμμα διατυπϊνει μετριςιμουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ, θ επίτευξθ των οποίων παρακολουκείται μζςω τθσ αξιοποίθςθσ ςυςτιματοσ δεικτϊν επίδοςθσ. Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ τιμισ των δεικτϊν αξιοποιοφνται τα ςτοιχεία (εςόδων / δαπανϊν, πόρων, εκροϊν, αποτελεςμάτων ςτουσ αποδζκτεσ) που τθροφνται ςτισ βάςεισ δεδομζνων του ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ενόσ Διμου. 1 1 Ειδικά για ηην ππώηη πεπίοδο εθαπμογήρ ηος θεζμού δεν απαιηείηαι η καηάπηιζη δεικηών επίδοζηρ. 4

5 1.2 ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΚΑΙ ΚΟΠΙΜΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΟ Ξε τα άρκρα του Μϊδικα Διμων και Μοινοτιτων (Ο. 3463/2006), κεςπίςτθκε για πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων από τουσ πρωτοβάκμιουσ Ρ.Φ.Α.. Ξε το άρκρο 266 Ο. 3852/2010 (Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων από τουσ Ρ.Φ.Α. α βακμοφ. Φο πουργείο Εςωτερικϊν (Σ.ΕΥ.Δ.Δ.Α) με ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ που εξζδωςε ζδωςε κατευκφνςεισ ςτουσ ΡΦΑ α βακμοφ για τθν κατάρτιςθ των Ε.Σ., όπωσ με: 1. τθν πουργικι Απόφαςθ 18183, ΦΕΜ 534, Β, 13/4/2007 ςτθν οποία κακορίςτθκε θ δομι και το περιεχόμενο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Ρ.Φ.Α. 2. τθν αρ. 45/58939/ Εγκφκλιο του φυπουργοφ Εςωτερικϊν για το ςκοπό, τθ διάρκρωςθ και τουσ ςτόχουσ των Ε.Σ. 3. τθν αρ. 66/50837/ Εγκφκλιο του φυπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων ΡΦΑ αϋ βακμοφ 4. το Σροεδρικό Διάταγμα 185/2007 «ργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ρ.Φ.Α.) α βακμοφ» με το οποίο κακορίςτθκε θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 5. τθν πουργικι Απόφαςθ 5694/ ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιείται θ Α 18183/ το Σροεδρικό Διάταγμα Σ.Δ.89/2011 (ΦΕΜ 213/ τεφχοσ Α') με το οποίο τροποποιείται το ΣΔ185/2007 «ργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των Ρργανιςμϊν Φοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ρ.Φ.Α.) α βακμοφ». 5

6 1.2.2 κοπόσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων Υκοπόσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ είναι θ προϊκθςθ τθσ Δθμοτικισ και τθσ εςωτερικισ ανάπτυξθσ του Διμου, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο και τισ νζεσ αρμοδιότθτεσ που ορίηει το Σρόγραμμα Μαλλικράτθσ και ειδικότερα: Α) Προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ Φο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα κατά κφριο λόγο κα προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που κα πρζπει να εκτελζςει ο Διμοσ ςτο πλαίςιο των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του, με απϊτερουσ ςκοποφσ : α] τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ, με παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ (ενδεικτικά): - Φθσ προςταςίασ και τθσ αειφόρου διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ - Φθσ βελτίωςθσ και διαχείριςθσ του ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ - Φων τεχνικϊν υποδομϊν και των δικτφων εξυπθρζτθςθσ β] τθ βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικισ ευθμερίασ των κατοίκων τθσ περιοχισ του, με παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ (ενδεικτικά): - Φθσ Μοινωνικισ Σολιτικισ και τθσ Μοινωνικισ Ενςωμάτωςθσ - Φθσ γείασ - Φθσ Σαιδείασ / Δια βίου μάκθςθσ/ Σολιτιςμοφ / Ακλθτιςμοφ - Φθσ Ιςότθτασ των Φφλων και των Ευκαιριϊν γ] τθ βελτίωςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ και απαςχόλθςθσ, με παρεμβάςεισ ςτουσ τομείσ (ενδεικτικά): - Φων οικονομικϊν και παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων - Φθσ απαςχόλθςθσ Β) Εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου ωσ οργανιςμοφ 6

7 Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ Δθμοτικισ και τοπικισ ανάπτυξθσ το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα περιλαμβάνει δράςεισ για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ του Διμου ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ (ωσ φορζα παροχήσ ςυλλογικών αγαθών και υπηρεςιών αλλά και ωσ θεςμοφ διαςφάλιςησ τησ υλοποίηςησ πολιτικών ςε περιφερειακό επίπεδο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τησ αειφόρου ανάπτυξησ και τησ κοινωνικήσ ςυνοχήσ, ςτο πλαίςιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ. Ειδικότερα οι ςχετικζσ δράςεισ αποςκοποφν : - ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των δραςτθριοτιτων και ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ - ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ των υπθρεςιϊν τθσ, τθσ ανάπτυξθσ του υφιςτάμενου προςωπικοφ, τθσ μθχανοργάνωςθσ, τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και τθσ εξαςφάλιςθσ γθσ και κτιριακϊν εγκαταςτάςεων - ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Διμου, μζςω του μεςοπρόκεςμου οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ορκολογικότερθσ οικονομικισ διαχείριςθσ Γ) Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιϊν του Διμου Ρ ρόλοσ του Διμου, πλζον των οριοκετθμζνων από το κεςμικό πλαίςιο αρμοδιότθτζσ, είναι να μεριμνά για τθ ςυνολικι ευθμερία τθσ περιοχισ του. Θ διοίκθςθ γίνεται αντιλθπτι όχι μόνο ωσ διοίκθςθ για τθ παροχι οριςμζνων πάγιων υπθρεςιϊν του Διμου, αλλά ωσ μζριμνα για το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. Υ' αυτι τθν κατεφκυνςθ το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα του Διμου κα πρζπει να επιςθμαίνει τθ ςυμβολι που μποροφν να ζχουν ςτθν ανάπτυξι του Διμου: - Ρι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςφλλογοι και μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ) - Ρι γειτονικοί όμοροι Διμοι - Ρι λοιποί φορείσ του πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Μεντρικοί φορείσ και Σεριφζρεια) 7

8 Επομζνωσ, το Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ, τα ζργα και τισ ρυκμίςεισ για τα οποία είναι αρμόδιοσ ο Διμοσ, είναι δυνατό να εντοπίηει δραςτθριότθτεσ που ανικουν ςτθν αρμοδιότθτα άλλων φορζων και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ με αυτοφσ. Φο πρόγραμμα εκτόσ των άλλων ςτοχεφει επίςθσ, ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου ςυνεργαςίασ του Διμου με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, ςε τοπικό, διαπεριφερειακό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, για τθ ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι υπθρεςιϊν ι υλοποίθςθ δράςεων και ςυμφωνιϊν. 1.3 Περιεχόμενο και διάκρωςθ του Προγράμματοσ Ξε βάςθ τθν πουργικι απόφαςθ 18183,ΦΕΜ 534,Β, 13/4/2007 κακορίςτθκε το περιεχόμενο και θ δομι των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των ΡΦΑ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ ακόλουκεσ ενότθτεσ και κεφάλαια: Ενότθτα 1: τρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Μεφάλαιο1.1:Σεριγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Μεφάλαιο1.2: Υτρατθγικι του Διμου και αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ Ενότθτα 2: Επιχειρθςιακόσ προγραμματιςμόσ Μεφάλαιο2.1:Υτόχοι και δράςεισ Μεφάλαιο2.2:Φετραετισ προγραμματιςμόσ των δράςεων Ενότθτα 3: Οικονομικόσ προγραμματιςμόσ και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ Μεφάλαιο 3.1.:Ρικονομικόσ προγραμματιςμόσ Μεφάλαιο 3.2.: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ του προγράμματοσ Θ Α Ενότθτα του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ του Σειραιά αναφζρεται ςτον Υτρατθγικό Υχεδιαςμό και περιλαμβάνει 3 κεφάλαια. Φο πρϊτο κεφάλαιο αφορά ςτθν παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ των βαςικϊν γεωγραφικϊν, ιςτορικϊν, διοικθτικϊν, δθμογραφικϊν, οικονομικϊν περιβαλλοντικϊν και χωροταξικϊν 8

9 χαρακτθριςτικϊν τθσ περιοχισ του Διμου Σειραιά, και ςτθν καταγραφι των τεχνικϊν, κοινωνικϊν και άλλων υποδομϊν του Διμου. Φο κεφάλαιο ολοκλθρϊνεται με τθν περιγραφι τθσ αναπτυξιακισ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ και τον προςδιοριςμό των κρίςιμων ηθτθμάτων ανάπτυξθσ τθσ, που καλείται ο Διμοσ να αντιμετωπίςει τθν επόμενθ περίοδο. Υτο δεφτερο κεφάλαιο περιγράφεται και αξιολογείται το εςωτερικό περιβάλλον του Διμου και πιο ςυγκεκριμζνα θ οργανωτικι τουσ δομι, οι δραςτθριότθτεσ και οι λειτουργίεσ που επιτελοφν, θ ςτελζχωςθ και θ υποδομι τουσ και τα οικονομικά αποτελζςματα των τελευταίων ετϊν. Υτθ ςυνζχεια καταγράφονται τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τουσ και εντοπίηονται τα κρίςιμα ηθτιματα εςωτερικισ ανάπτυξθσ. Θ Ά Ενότθτα ολοκλθρϊνεται με το 3 ο κεφάλαιο. Υε αυτό περιγράφεται το ευρωπαϊκό, εκνικό και περιφερειακό αναπτυξιακό πλαίςιο, το οποίο μαηί με τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ που εντοπίςτθκαν ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, αλλά και τισ προτεραιότθτεσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ και τισ ευκαιρίεσ από το εξωτερικό περιβάλλον, κα αποτελζςουν τθ βάςθ για τον κακοριςμό του οράματοσ και των κατευκυντθρίων αρχϊν του Διμου, που ςτθ ςυνζχεια κα εξειδικευτοφν ςε ςυγκεκριμζνουσ άξονεσ προτεραιότθτασ, μζτρα και γενικοφσ ςτόχουσ. 1.4 Διαδικαςία Κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ - Μεκοδολογία Θ ςφνταξθ τθσ Ά Ενότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ (Υτρατθγικόσ Υχεδιαςμόσ), πραγματοποιικθκε με βάςθ τθ μεκοδολογία που προτείνεται ςτον Ρδθγό Ματάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Σρογραμμάτων ΡΦΑ, τθσ Ελλθνικισ Εταιρίασ Φοπικισ Ανάπτυξθσ και Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΕΦΑΑ ΑΕ), κατ αντιςτοιχία με όςα προβλζπονται ςτο ςχετικό κεςμικό πλαίςιο (Α και ςτο ΣΔ και αφοροφν ςτο περιεχόμενο και ςτθ διαδικαςία κατάρτιςθσ των ΕΣ). Ειδικότερα, θ προτεινόμενθ μεκοδολογία για τθν ολοκλιρωςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, αναφζρεται ςε μια διαδικαςία 9 βθμάτων που περιγράφονται ωσ εξισ: 9

10 ΒΗΜΑΣΑ ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΘΜΟΤ ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΗΜΑ 1: ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΗ ΒΗΜΑ 2: ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΗ ΣΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΒΗΜΑ 3: ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ -ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΒΗΜΑ 4: ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΟΜΟΡΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΗΜΑ 5: ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΝ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΒΗΜΑ 6: ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΒΗΜΑ 7: ΣΡΙΔΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΓΡΑΔΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΔΠ ΒΗΜΑ 8: ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΌ ΓΔΙΚΣΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΒΗΜΑ 9: ΔΓΚΡΙΗ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 1.5 Μεκοδολογία εργαςίασ τθσ Ομάδασ Ζργου Θ ςφνταξθ εξειδικευμζνων ςχεδίων δράςθσ ενταγμζνων ςτο πλαίςιο ενόσ ολοκλθρωμζνου επιχειρθςιακοφ και οικονομικοφ προγραμματιςμοφ αποτελεί μια βαςικι προχπόκεςθ για τθν υλοποίθςθ του οράματοσ και των επιδιϊξεων τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για μια βιϊςιμθ αειφόρο ανάπτυξθ προσ όφελοσ τθσ πόλθσ του Σειραιά και των πολιτϊν τθσ. Δθμιουργεί το κατάλλθλο πλαίςιο, ϊςτε να μπορζςουν θ Δθμοτικι Αρχι και οι Δθμοτικζσ Σαρατάξεισ μαηί με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ να δουλζψουν ςυντονιςμζνα αποκτϊντασ ζνα πολφτιμο εργαλείο που κα κατευκφνει τισ δράςεισ τουσ και ζχοντασ κζςει ςυγκεκριμζνεσ παραμζτρουσ ςε χρονικό επίπεδο, ςτθν εφρεςθ χρθματοδοτικϊν πόρων, ςτον κακοριςμό των φάςεων και τθν αλλθλουχία των ζργων αλλά και ςτθ μεγιςτοποίθςθ 10

11 τθσ αποτελεςματικότθτά τουσ, ϊςτε αυτά να λειτουργιςουν ευεργετικά για τθν τοπικι ανάπτυξθ και κατά ςυνζπεια για τθ βελτίωςθ τθσ κακθμερινισ ηωισ των πολιτϊν. Υε αυτιν τθν προςπάκεια κατάρτιςθσ του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δράςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα του οικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, θ ομάδα ζργου εργάςτθκε βαςιηόμενθ ςτθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, όπωσ αυτι παρουςιάςτθκε ςτθν προθγοφμενθ φάςθ του ζργου και εμπλουτίςτθκε - προςαρμόςτθκε κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. Υθμαντικό πλαίςιο αναφοράσ είναι και τα υπάρχοντα κείμενα (το Υχζδιο κατάρτιςθσ επιχειρθςιακϊν ςχεδίων από τθν ΕΕΕΦΑ, θ διακζςιμθ ανάλυςθ περιφερειακϊν και τομεακϊν προγραμμάτων του ΕΥΣΑ, το Υτρατθγικό ςχζδιο Ανάπτυξθσ Οομοφ Αττικισ, το Τυκμιςτικό Υχζδιο Ακινασ κτλ.). Θ ομάδα ζργου αξιοποιϊντασ τθν καταγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ για τθν πόλθ, τισ διευκφνςεισ και τισ επιχειριςεισ του Διμου όπωσ καταγράφονται ςτθν προθγοφμενθ φάςθ του ζργου επιχειρεί να δϊςει μια ρεαλιςτικι αποτφπωςθ των δυνατοτιτων αλλά και τθσ πρακτικισ υλοποίθςθσ των προτεινόμενων δράςεων. Φαυτόχρονα μζςα από τθ ςυνδυαςτικι προςζγγιςθ δυνατϊν και αδφνατων ςθμείων του εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ (χαρακτθριςτικά τθσ πόλθσ και του Διμου Σειραιάσ) με τισ ευκαιρίεσ ι/ και απειλζσ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ (χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ, ανταγωνιςτικοί και ςυμπλθρωματικοί πόλοι ανάπτυξθσ) επιδιϊκεται θ μζγιςτθ δυνατι κινθτοποίθςθ και αξιοποίθςθ οικονομικϊν πόρων. Υθμαντικι επίςθσ παράμετροσ για τθν ομάδα ζργου ιταν θ διαςφάλιςθ των προχποκζςεων που κα επιτρζψουν τθ διαρκι ςυμμετοχι και ενθμζρωςθ των πολιτϊν ςε όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του Διμου Σειραιά. Ξε το παρόν λοιπόν, δίνεται μια πρϊτθ ευκαιρία, ϊςτε να μπορζςει ο Διμοσ Σειραιά να ανταποκρικεί ακόμθ πιο αποτελεςματικά, ςυντονιςμζνα και άμεςα ςτισ ανάγκεσ τθσ εποχισ αλλά και των πολιτϊν του, ςτθριηόμενοσ ςτο Επιχειρθςιακό Υχζδιο και ςε τυχόν τροποποιιςεισ του που κα επζλκουν εξαιτίασ τθσ επικαιροποίθςθσ των ςτοιχείων και των νζων αναγκϊν αλλά και ευκαιριϊν που κα παρουςιαςτοφν. 11

12 Θ ομάδα ζργου για τθν κατάρτιςθ του οικονομικοφ και επιχειρθςιακοφ ςχεδιαςμοφ, τθν λεπτομερι δθλαδι αποτφπωςθ των ζργων που απαιτοφνται για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που περιλαμβάνουν οι άξονεσ του Επιχειρθςιακοφ Υχεδίου, πριν προχωριςει ςτον ακριβι κακοριςμό του τρόπου εργαςίασ και τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκικθκε, μελζτθςε με προςοχι τόςο των οδθγό κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν ςχεδίων, όςο και τα χρθματοδοτικά πλαίςια, που είναι διακζςιμα ζωσ αυτιν τθν ςτιγμι ςτον Ελλθνικό και Ευρωπαϊκό χϊρο, βαςιηόμενθ και ςτθν εμπειρία υλοποίθςθσ και παρακολοφκθςθσ του Μοινοτικοφ Σλαιςίου Υτιριξθσ Ξε βάςθ τα προαναφερόμενα προγραμματικά κείμενα αλλά και «τθν ειδικι εμπειρία» και γνϊςθ των μελϊν τθσ ομάδασ ζργου ςυντάχκθκαν τυποποιθμζνεσ φόρμεσ παρουςίαςθσ (Φεχνικά Δελτία) για το ςφνολο των δράςεων και υποδράςεων που εξυπθρετοφν τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ του Διμου Σειραιά. Θ μεκοδολογικι προςζγγιςθ που ακολουκικθκε για το παρόν δεφτερο μζροσ του Επιχειρθςιακοφ ι Ρικονομικοφ Σρογραμματιςμοφ περιελάμβανε: 1. Σροςαρμογι και εμπλουτιςμό του πρϊτου Υτρατθγικοφ μζρουσ με βάςθ τισ παρατθριςεισ και τισ απόψεισ που κατατζκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ. 2. Ματαγραφι και κωδικοποίθςθ προτεινόμενων δράςεων από τισ Διευκφνςεισ και τα Οομικά Σρόςωπα του Διμου Σειραιά ανά άξονα και κατθγορίεσ δράςεων. 3. Ζλεγχο ςυμβατότθτασ των προτεινόμενων ι εν εξελίξει δράςεων με τουσ ιδθ διατυπωμζνουσ γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ανάπτυξθσ. 4. Μωδικοποίθςθ, ιεράρχθςθ και χρονικό προγραμματιςμό των δράςεων με βάςθ το βακμό ςυνζργειασ μεταξφ τουσ ωσ προσ τον φορζα υλοποίθςθσ (Διεφκυνςθ ι Οομικό Σρόςωπο του Διμου Σειραιά) 12

13 5. Ρικονομικό προγραμματιςμό των δράςεων και προςδιοριςμό τθσ πθγισ χρθματοδότθςθσ με κριτιριο τθν επιλεξιμότθτα ανά πθγι χρθματοδότθςθσ, αλλά και το βακμό ωρίμανςθσ των δράςεων. 6. Υυςχζτιςθ των προτεινόμενων νζων ι εν εξελίξει δράςεων με το ιδθ εγκεκριμζνο τεχνικό πρόγραμμα του Διμου Σειραιά. 8. Ιεράρχθςθ των δράςεων με βάςθ τισ διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ τθσ πόλθσ και των πολιτϊν όπωσ αυτζσ διαμορφϊνονται μζςα από τισ αναλφςεισ SWOT ι αποδελτιϊνονται μζςα από τισ αναλφςεισ αυτϊν που ςυμμετείχαν ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ. 8. ρονικι ιεράρχθςθ και προςδιοριςμόσ των φορζων υλοποίθςθσ των δράςεων με βάςθ τισ αντικειμενικζσ δυνατότθτεσ των υπθρεςιϊν και Οομικϊν Σροςϊπων του Διμου. 9. Διαμόρφωςθ Δεικτϊν για τθν παρακολοφκθςθ του Σρογράμματοσ Ειδικότερα: Ματά τα προθγοφμενα βιματα διαμορφϊκθκε θ Υτρατθγικι του Διμου. Υτο κεφάλαιο του Υτρατθγικοφ Υχεδιαςμοφ εξειδικεφτθκε θ ςτρατθγικι ςε Άξονεσ, και Υτόχουσ για τθν επόμενθ τριετία. Υκοπόσ του παρόντοσ βιματοσ είναι θ μετάφραςθ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου και των ςτόχων ςε δράςεισ εφικτζσ από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και τα Οομικά του Σρόςωπα. Υτο βιμα αυτό, οι υπθρεςίεσ του Διμου και των Οομικϊν του προςϊπων, αφοφ ζλαβαν υπόψθ τουσ το εγκεκριμζνο κείμενο ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, το κείμενο με τα ςυμπεράςματα από τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ, τισ προτάςεισ των υπθρεςιϊν και τισ ειςθγιςεισ των ςυμβουλίων των δθμοτικϊν κοινοτιτων πρότειναν με γραπτι ειςιγθςι τουσ τισ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων. Για τθν επίτευξθ των ςτόχων του κάκε Άξονα ςχεδιάςτθκε ζνα ολοκλθρωμζνο υποπρόγραμμα δράςεων. Ρι δράςεισ που αναλφονται ςτθ ςυνζχεια είναι κατθγορίεσ ζργων ι μεγάλα ζργα (όπου ωσ ζργα νοοφνται δράςεισ που εκτελοφνται εφ άπαξ, με κακοριςμζνθ 13

14 χρονικι ζναρξθ και πζρασ υλοποίθςθσ) ι να είναι ςυνεχϊσ επαναλαμβανόμενεσ λειτουργίεσ των υπθρεςιϊν και των οργάνων διοίκθςθσ. Φα ζργα που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια ενδεικτικά, περιλαμβάνουν: ςχεδιαςμό, μελζτθ, καταςκευι και ςυντιρθςθ τεχνικϊν ζργων, ζργων περιβάλλοντοσ, ζρευνεσ και μελζτεσ, ενζργειεσ κατάρτιςθσ, ενζργειεσ δθμοςιότθτασ, κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ. Ρι ςυνεχείσ λειτουργίεσ είναι δυνατό να περιλαμβάνουν: α. Μφριεσ λειτουργίεσ, δθλ. δραςτθριότθτεσ μζςω των οποίων αςκοφνται οι αρμοδιότθτεσ και εκπλθρϊνεται ο ςκοπόσ του Διμου (όπωσ δραςτθριότθτεσ αναπτυξιακζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτιςμοφ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ). β. Ρριηόντιεσ λειτουργίεσ, των οποίων ο ρόλοσ ςυνίςταται ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υποςτιριξθσ ςτισ υπθρεςίεσ και τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου και των Οομικϊν Σροςϊπων του (όπωσ διοίκθςθ προςωπικοφ, οικονομικι διαχείριςθ, προμικειεσ, διοικθτικι υποςτιριξθ, νομικι υποςτιριξθ, υποςτιριξθ του προγραμματιςμοφ, ςχεδιαςμόσ, ανάπτυξθ και παραγωγικι λειτουργία πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων). Σροφανϊσ οι οριηόντιεσ και οι υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ λόγω τθσ φφςθσ τουσ κα εμπλζκονται ςτθν υλοποίθςθ πολλϊν ςχεδίων δράςθσ. Ρι κφριεσ λειτουργίεσ είναι δυνατό να ςυνειςφζρουν με τισ δράςεισ τουσ ςτθν επίτευξθ των υπθρεςιακϊν ςτόχων για τουσ οποίουσ ζχουν οριςτεί ωσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςτθν επίτευξθ των δια- υπθρεςιακϊν ςτόχων. Υτθν ςυνζχεια ολοκλθρϊκθκαν από τθν ομάδα εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, τα ςχζδια δράςθσ που αφοροφν ςε όλουσ τουσ ςτόχουσ (τοπικισ και εςωτερικισ ανάπτυξθσ) του Υτρατθγικοφ Υχεδίου του Διμου. Φο βιμα ολοκλθρϊκθκε με τισ εξισ 5 ενζργειεσ: ΒΘΜΑ : ΣΡΙΕΣΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΣΟΤ ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ενζργεια 1θ: Ρμαδοποίθςθ, ζλεγχοσ και οριςτικοποίθςθ των δράςεων του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ενζργεια 2θ: Μωδικοποίθςθ, χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και προχπολογιςμόσ των δράςεων 14

15 Ενζργεια 3θ : Ζλεγχοσ Υχεδίων Δράςθσ Ενζργεια 4θ : Ρικονομικόσ Σρογραμματιςμόσ και ρθματοδοτικοί Σίνακεσ Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ Ενζργεια 5θ : Εκτίμθςθ εςόδων και δαπανϊν ςε ορίηοντα πενταετίασ Φζλοσ ζγινε ο προςδιοριςμόσ των δεικτϊν παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ ςε ςχζςθ με τθν επίτευξθ και τθν πρόοδο υλοποίθςθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, για τον εντοπιςμό κακυςτεριςεων ι αςτοχιϊν και τθν ειςιγθςθ για λιψθ αποφάςεων και υλοποίθςθσ ενεργειϊν ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ επιτυχισ υλοποίθςθ του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ ςε ορίηοντα πενταετίασ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΠΙΕΙΡΘΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ 2.1 Οι βαςικοί Άξονεσ από τθν Α ΦΑΘ Οι Άξονερ ηος Σηπαηηγικού Σσεδιαζμού όπυρ τηθίζηηκαν ζηην Α Φάζη 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ 2. ΤΓΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΘ ΠΡΟΝΟΙΑ 3. ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΘΛΘΣΙΜΟ ΚΑΘΘΜΕΡΙΝΟΣΘΣΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΣΟΤΡΙΜΟ ΣΟΠΙΚΘ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 5. ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΞΤΠΘΡΕΣΘΘ ΠΟΛΙΣΘ 6. ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 7. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΕ ΤΠΟΔΟΜΕ 15

16 16

17 17

18 18

19 2.2 Ιεράρχθςθ & ςυνοπτικόσ προγραμματιςμόσ των δράςεων του ΕΠ πωσ είναι φυςικό θ Δθμοτικι Αρχι επικυμεί τθν εκτζλεςθ όλων των Αξόνων, Δράςεων και ζργων, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν ζρευνα και διαβοφλευςθ και αποτυπϊνονται μζςα ςτο παρόν Επιχειρθςιακό Υχζδιο Δράςθσ. Ωςτόςο, υπάρχουν πρακτικά ηθτιματα και ερωτιματα που κα πρζπει να απαντθκοφν ϊςτε να είναι πραγματιςτικι θ προςζγγιςθ ςχετικά με τον χρόνο και τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ των προτεινόμενων ζργων και να μθν αποτελεί το παρόν «εργαλείο» απλά μια μθ ρεαλιςτικι αποτφπωςθ επικυμιϊν και πραμάτων. Για αυτό το ςκοπό θ ομάδα ζργου προχϊρθςε ςτθν ιεράρχθςθ των ζργων, ϊςτε να μπορζςει να προκφψει ζναν ρεαλιςτικόσ προγραμματιςμόσ, που κα διευκολφνει τθν Δθμοτικι Αρχι να ανταποκρικεί ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ και να υλοποιιςει τα ζργα κατά τον καλφτερο δυνατό τρόπο. Για τθν ιεράρχθςθ των ζργων εξετάςτθκαν από τθν ομάδα ζργου οριςμζνοι παράμετροι, ϊςτε να παραχκεί το τελικό αποτζλεςμα και ςε άμεςθ ςυνεννόθςθ και επαφι, με τθν Δθμοτικι αρχι, τισ υπθρεςίεσ του Διμο Σειραιά και τα Οομικά του Σρόςωπα. Υθμαντικό ρόλο ςτθν ιεράρχθςθ των ζργων διαδραμάτιςε θ ανάγκθ υλοποίθςθσ των ζργων ςε ςυνδυαςμό με τον βακμό ωριμότθτάσ τουσ. πιρξαν δθλαδι περιπτϊςεισ, που ενϊ ζργα είναι απαραίτθτο να πραγματοποιθκοφν άμεςα, ωςτόςο ο βακμόσ ωριμότθτάσ τουσ είναι μικρόσ και θ δυνατότθτα άμεςθσ εκτζλεςισ τουσ αδφνατθ. Φυςικά ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςυμβαίνει και το αντίςτροφο. Επίςθσ, θ ομάδα ζργου ζλαβε υπόψθ και το χρθματοδοτικό πλαίςιο που επελζγει για τθν υλοποίθςθ των ζργων. Μαι αυτό προκάλεςε κάποια προβλιματα ςτθν ιεράρχθςθ των δράςεων, Φα προβλιματα αυτά προκφπτουν κυρίωσ από το γεγονόσ, ότι ενϊ το Εκνικό Υτρατθγικό Σλαίςιο Αναφοράσ αλλά και το Σεριφερειακό Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα Αττικισ ζχουν καταρτιςτεί, ο κακοριςμόσ των ςυγκεκριμζνων υπομζτρων τουσ δεν ζχει κακοριςτεί, κακϊσ και μια ςειρά από άλλα διαδικαςτικά χαρακτθριςτικά, που θ γνϊςθ τουσ κα επζτρεπε μεγαλφτερθ ευχζρεια ςτον τρόπο εργαςίασ. Ακόμθ, ο κακοριςμόσ τθσ ιεράρχθςθσ κακορίςτθκε και από τον βακμό γραφειοκρατίασ για τθν υλοποίθςθ των ζργων, αλλά και για τθν φπαρξθ νομικϊν κωλυμάτων, που ςχετίηονται ςυνικωσ με αδειοδοτιςεισ, περιβαλλοντικζσ μελζτεσ και τθν κυριότθτα χϊρων και οικοπζδων. 19

20 Φζλοσ, θ ομάδα ζργου ζλαβε υπόψθ και τθν πολιτικι βοφλθςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ για τθν υλοποίθςθ ζργων που κεωροφνται πρϊτθσ ιεράρχθςθσ και άμεςθσ αναγκαιότθτασ, ϊςτε να λυκοφν άμεςα και μακροχρόνια προβλιματα των πολιτϊν του Σειραιά. ςον αφορά ςτθν χρθματοδότθςθ των δράςεων, τα χρθματοδοτικά εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν (τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΥΣΑ ) είναι ςυνοπτικά τα εξισ: 1. ΕΣ «Σεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθ» Φο ΕΣ «Σεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθ» ζχει ωσ κφρια αναπτυξιακι επιδίωξθ τθν προςταςία, αναβάκµιςθ και αειφορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να αποτελζςει το υπόβακρο για τθν προςταςία τθσ δθµόςιασ υγείασ, τθν άνοδο τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν κακϊσ και παράγοντα βελτίωςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ρικονοµίασ. 2. ΕΣ «Ενίςχυςθ τθσ Σροςπελαςιµότθτασ»Φο ΕΣ «Ενίςχυςθ τθσ Σροςπελαςιµότθτασ» ζχει ωσ κφρια αναπτυξιακι επιδίωξθ τθν ανάπτυξθ και τον εκςυγχρονιςµό των φυςικϊν υποδοµϊν και των ςυναφϊν υπθρεςιϊν του ςυςτιµατοσ µεταφορϊν τθσ χϊρασ. 3. ΕΣ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθµατικότθτα» Φο ΕΣ «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθµατικότθτα» ζχει ωσ κφρια αναπτυξιακι επιδίωξθ τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και του παραγωγικοφ ςυςτιµατοσ τθσ χϊρασ, δίνοντασ ιδιαίτερθ ζµφαςθ ςτθ διάςταςθ τθσ καινοτοµίασ. 4. ΕΣ «Ψθφιακι Υφγκλιςθ» Φο ΕΣ «Ψθφιακι Υφγκλιςθ» επικεντρϊνεται ςτο ςτρατθγικό ςτόχο «Ψθφιακό Άλµα ςτθν παραγωγικότθτα, Ψθφιακό Άλµα ςτθν ποιότθτα ηωισ». 5. ΕΣ «Βελτίωςθ ιοικθτικισ Ικανότθτασ θµόςιασ ιοίκθςθσ» Φο ΕΣ «Βελτίωςθ ιοικθτικισ Ικανότθτασ θµόςιασ ιοίκθςθσ» ςτοχεφει ςτθ δθµιουργία µιασ πολιτο-κεντρικισ, αποτελεςµατικισ, ανοιχτισ και ευζλικτθσ διακυβζρνθςθσ για τθ µετάβαςθ από τθ διαχείριςθ αρµοδιοτιτων και διαδικαςιϊν ςτθ διοίκθςθ πολιτικϊν, αποτελεςµάτων και υπθρεςιϊν. 6. ΕΣ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου υναµικοφ» Φο ΕΣ «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου υναµικοφ» κζτει ωσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθ δθµιουργία ςυνκθκϊν πλιρουσ απαςχόλθςθσ, τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εργαςίασ και τθσ παραγωγικότθτασ, κακϊσ και τθν ενίςχυςθ τθσ προςαρµοςτικότθτασ των επιχειριςεων και του ανκρϊπινου δυναµικοφ ςτισ 20

21 µεταβαλλόµενεσ ςυνκικεσ του διεκνοφσ ανταγωνιςµοφ και των τεχνολογικϊν και παραγωγικϊν εξελίξεων. Υτοχεφει επίςθσ ςτθν ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ των γυναικϊν, των νζων, των εργαηοµζνων µεγαλφτερθσ θλικίασ και των ευάλωτων οµάδων και ςτθν προϊκθςθ τθσ ιςότιµθσ πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ, κακϊσ και ςτθ µείωςθ του κοινωνικοφ αποκλειςµοφ και τθν ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 7. ΕΣ «Εκπαίδευςθ και ια Βίου Ξάκθςθ»Φο ΕΣ «Εκπαίδευςθ και ια Βίου Ξάκθςθ» επικεντρϊνεται ςε τρεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ: - επζνδυςθ ςτο µζλλον βελτίωςθ του επιπζδου των βαςικϊν δεξιοτιτων όλων - µεταρρυκµίςεισ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθµα, ϊςτε θ δια βίου µάκθςθ να καταςτεί πραγµατικότθτα για όλουσ και αφξθςθ τθσ ποιότθτασ και τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ επαγγελµατικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. Β. Σεριφερειακά Επιχειρθςιακά Σρογράµµατα: Για τθν υλοποίθςθ του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςµοφ τθσ χϊρασ κατά τθν προγραµµατικι περίοδο , ςτο επίπεδο των πζντε χωρικϊν ενοτιτων που περιγράφθκαν παραπάνω, ςχεδιάηονται πζντε Σεριφερειακά Επιχειρθςιακά Σρογράµµατα (ΣΕΣ), ωσ εξισ: 1. ΣΕΣ Ξακεδονίασ - Θράκθσ 2. ΣΕΣ υτικισ Ελλάδασ Σελοποννιςου - Ιονίων Οιςων 3. ΣΕΣ Μριτθσ και Οιςων Αιγαίου 4. ΣΕΣ Θεςςαλίασ -Υτερεάσ Ελλάδασ Θπείρου 5. ΣΕΣ Αττικισ Φα Σεριφερειακά Επιχειρθςιακά Σρογράµµατα κα ςυµβάλλουν ςτθν κάλυψθ των εκνικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων, ςυµπλθρωµατικά µε τα τοµεακά προγράµµατα και µε ζµφαςθ ςτα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ κάκε χωρικισ ενότθτασ / περιφζρειασ. Νόγω του ότι τα 5 ΣΕΣ καλφπτουν Σεριφζρειεσ που ανικουν ςε διαφορετικι κατθγορία (αµιγισ ςτόχοσ ςφγκλιςθσ, phasing out, phasing in), κα υπάρξει διαφοροποίθςθ του εφρουσ 21

22 των παρεµβάςεων που κα υλοποιθκοφν ςε κάκε τζτοια κατθγορία. Υε κάκε περίπτωςθ, τα ΣΕΣ για όλεσ τισ Σεριφζρειεσ κα καλφψουν ζναν κοινό κορµό παρεµβάςεων ωσ εξισ: κοινωνικζσ υποδοµζσ, υγεία και κοινωνικι αλλθλεγγφθ (υποδοµζσ νοςοκοµείων και δοµϊν κοινωνικισ φροντίδασ, ειδικϊν µονάδων, κζντρων υγείασ και ανοιχτισ φροντίδασ, εξειδικευµζνοσ εξοπλιςµόσ, µζτρα ανάπτυξθσ και προςταςίασ τθσ θµόςιασ γείασ), πολιτιςµόσ (ενίςχυςθ των βαςικϊν πολιτιςτικϊν υποδοµϊν, προςταςία και ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονοµιάσ), ζργα προςπελαςιµότθτασ και περιβάλλοντοσ τοπικισ κλίµακασ, πολιτικζσ βιϊςιµθσ αςτικισ ανάπτυξθσ, πολιτικζσ ενίςχυςθσ ορεινϊν, µειονεκτικϊν, νθςιωτικϊν περιοχϊν. Θ Ιεράρχθςθ ζχει τοποκετθκεί μζςα ςτισ καρτάλεσ του κακιε ζργου και είναι εμφανι ςτον αναγνϊςτθ. 2.3 Κρίςιμεσ Διεργαςίεσ Φο επιχειρθςιακό ςχζδιο αποτελεί ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτο πλαίςια αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ αλλά και μια μζκοδοσ δουλειάσ για τθν ορκολογικι-αποτελεςματικι λειτουργία του Διμου. Σαράλλθλα, μζςω του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου δθμιουργείται ζνα δομθμζνο διεκδικθτικό πλαίςιο, διαμορφϊνεται θ γενικότερθ ςτρατθγικι του Διμου, κακορίηονται οι επιμζρουσ ςτόχοι και δράςεισ που πρζπει να υλοποιθκοφν και προςδιορίηονται οι απαιτοφμενθ πόροι για τθν υλοποίθςθ τουσ. 22

23 Για τθν επιτυχία του Επιχειρθςιακοφ Σρογράμματοσ κεωρείται πρϊτθσ προτεραιότθτασ Ζργο, ο ςχεδιαςμόσ και θ αποδοτικι λειτουργία των παρακάτω διεργαςιϊν, δθλαδι των κακθμερινϊν λειτουργιϊν του Διμου και ειδικότερα: 1. Διαχείριςθ Μακαριότθτασ 2. Διαχείριςθ Εςόδων 3. Διαχείριςθ Εξόδων 4. Διαχείριςθ Ζργων 5. Διαχείριςθ Δράςεων Εξυπθρζτθςθσ Δθμοτϊν 6. Διαχείριςθ Επικοινωνίασ με Δθμότεσ 7. Διαχείριςθ νζων Φεχνολογιϊν 8. Διαχείριςθ Δράςεων Σρογραμμάτων Σροςταςίασ Σεριβάλλοντοσ 9. Διαχείριςθ Σρομθκειϊν 10. Διαχείριςθ Δράςεων Σροςταςίασ Ευπακϊν Ρμάδων 11. Διαχείριςθ Δράςεων Ανάπτυξθσ Εκελοντιςμοφ 12. Διαχείριςθ Δράςεων Υτιριξθσ Επιχειρθματικότθτασ 13. Διαχείριςθ Δράςεων Δια Βίου Ξάκθςθσ 14. Διαχείριςθ Δράςεων Αντιμετϊπιςθσ Εκτάκτων Αναγκϊν 15. Διαχείριςθ Δράςεων Υυντιρθςθσ Ρδϊν, Σεηοδρομίων και Μοινόχρθςτων ϊρων 16. Διαχείριςθ Δράςεων Υυντιρθςθσ Υχολείων 17. Διαχείριςθ Βελτίωςθσ Διεργαςιϊν 18. Διαχείριςθ Δράςεων Σαιδείασ και Σολιτιςμοφ 23

24 2.4 φνοψθ των χεδίων Δράςθσ Β ΦΑΘ ανά Άξονα 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 2.5 Αναλυτικά χζδια Δράςθσ Β ΦΑΘ ανά Άξονα Σίτλοσ: Ξελζτθ επαναχωροκζτθςθσ κάδων απορριμμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται θ ςφνταξθ μελζτθσ με τα κατάλλθλα ςθμεία ςτα οποία κα τοποκετθκοφν εκ νζου οι κάδοι των απορριμμάτων ςτισ Δθμοτικζσ Μοινότθτεσ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ επαναχωροκζτθςθσ κάδων απορριμμάτων Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ επαναχωροκζτθςθσ κάδων απορριμμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ /ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 55

56 Σίτλοσ: Ρλοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα επαναςχεδιαςμοφ διαδρομϊν (βζλτιςτθ διαδρομι) απορριμματοφόρων (web) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται ο ςχεδιαςμόσ εκ νζου των βζλτιςτων διαδρομϊν τισ οποίεσ κα ακολουκοφν τα απορριμματοφόρα του Διμου και κα παρακολουκοφνται μζςω ολοκλθρωμζνου πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ρλοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα επαναςχεδιαςμοφ διαδρομϊν (βζλτιςτθ διαδρομι) απορριμματοφόρων (web) Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ρλοκλθρωμζνο πλθροφοριακό ςφςτθμα επαναςχεδιαςμοφ διαδρομϊν (βζλτιςτθ διαδρομι) απορριμματοφόρων (web) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 5 56

57 Σίτλοσ: Εκςυγχρονιςμόσ υλικοτεχνικισ υποδομισ & μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται θ προμικεια ςφγχρονου μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα υποςτθρίξει τισ ανάγκεσ τθσ Δν/ςθσ Μακαριότθτασ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ υλικοτεχνικισ υποδομισ & μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εκςυγχρονιςμόσ υλικοτεχνικισ υποδομισ & μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 57

58 Σίτλοσ: Ξελζτθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροβλζπεται θ ςφνταξθ μελζτθσ θ οποία αφορά τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 58

59 Σίτλοσ: Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν προκειμζνου να εκδοκεί άδεια από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 59

60 Σίτλοσ: Ξελζτθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευι εγκατάςταςθσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν καταςκευι του ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ξελζτθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευι εγκατάςταςθσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Ξελζτθ ςχεδιαςμοφ και καταςκευι εγκατάςταςθσ ςτακμοφ μεταφόρτωςθσ ςτο Υχιςτό Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡI /ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 60

61 Σίτλοσ: Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν προκειμζνου να εκδοκεί άδεια από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςτακμοφ διαχείριςθσ απορριμμάτων ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ - Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 61

62 Σίτλοσ: Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ οι οποίεσ κα πρζπει να γίνουν προκειμζνου να εκδοκεί άδεια από τισ αρμόδιεσ Δθμόςιεσ Αρχζσ για τθν εγκατάςταςθ και λειτουργία του ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ςτθν περιοχι του Υχιςτοφ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 0 0 Άδεια εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ απορριμμάτων και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 62

63 Σίτλοσ: Ματαςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (ΥΔΙΦ) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν καταςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, με ςκοπό τθν παραγωγι ανανεϊςιμθσ ενζργειασ μζςω ςφμπραξθσ ιδιωτικοφ και δθμόςιου τομζα. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ματαςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (ΥΔΙΦ) : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Ματαςκευι εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτακμοφ διαχείριςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και αξιοποίθςθσ οικιακϊν απορριμμάτων, οργανικϊν απορριμμάτων, ογκωδϊν, αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ, κατεδαφίςεισ, τθγανόλαδα, και παραγωγισ ανανεϊςιμθσ ενζργειασ (ΥΔΙΦ) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ / ΥΔΙΦ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 63

64 Σίτλοσ: Σρόγραμμα εγκατάςταςθσ υπογείων κάδων ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν εγκατάςταςθ υπόγειων κάδων ςε κεντρικζσ οδικζσ αρτθρίεσ προκειμζνου αφ ενόσ να εξοικονομθκεί χϊροσ που κα καταλάμβαναν υπζργειοι κάδοι αφ ετζρου δε να αποφευχκεί το πρόβλθμα δυςοςμίασ των απορριμμάτων. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Σρόγραμμα εγκατάςταςθσ υπογείων κάδων ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Σρόγραμμα εγκατάςταςθσ υπογείων κάδων ςε κεντρικζσ αρτθρίεσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 64

65 Σίτλοσ: Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν εφαρμογι ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων τα οποία καταλαμβάνουν χϊρο ςτάκμευςθσ άλλων οχθμάτων ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 0 Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλειμμζνων οχθμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ / ΑΟΦΑΣΡΔΡΦΙΜΑ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 65

66 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τακτικοφσ απολογιςμοφσ απορριμμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν επεξεργαςία ςτατιςτικϊν ςτοιχείων με τθν βοικεια βάςθσ δεδομζνων για τθν περαιτζρω ορκολογικι διαχείριςθ των απορριμμάτων με τθν βοικεια τακτικϊν απολογιςμϊν. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τακτικοφσ απολογιςμοφσ απορριμμάτων Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων επεξεργαςίασ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων για τακτικοφσ απολογιςμοφσ απορριμμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 66

67 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςθσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ διεφκυνςθ κακαριότθτασ και το προςωπικό τθσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςεωσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ Δ/νςθ κακαριότθτασ προκειμζνου να υπάρξει ςαφισ εικόνα και ορκολογικι διαχείριςθ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςθσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ διεφκυνςθ κακαριότθτασ και το προςωπικό τθσ : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι υλικϊν, αγακϊν και πάςθσ φφςθσ ειδϊν που χρθςιμοποιεί θ διεφκυνςθ κακαριότθτασ και το προςωπικό τθσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 67

68 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα τθσ Δ/νςθσ κακαριότθτασ προκειμζνου να επιτευχκεί ορκολογικι διαχείριςθ των παραπάνω. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι οχθμάτων, βλαβϊν, ςυντιρθςθσ, αςφάλειασ, ΜΦΕΡ, καυςίμων, ανταλλακτικϊν και πάςθσ φφςεωσ υλικϊν που αφοροφν μθχανιματα ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 68

69 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ προκειμζνου να βελτιωκεί θ αποδοτικότθτα του προςωπικοφ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για καταγραφι και οργάνωςθ προςωπικοφ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 2 69

70 Σίτλοσ: Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν γραμμι επικοινωνίασ τθσ κακαριότθτασ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθν καταγραφι των τθλεφωνικϊν αιτθμάτων των δθμοτϊν ςε βάςθ δεδομζνων ϊςτε να υπάρχει καλφτερθ εξυπθρζτθςθ αυτϊν. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν γραμμι επικοινωνίασ τθσ κακαριότθτασ : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων για τθν γραμμι επικοινωνίασ τθσ κακαριότθτασ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 70

71 Σίτλοσ: Θλεκτρονικό ςφςτθμα για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ :Αφορά τθν δθμιουργία θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ των οχθμάτων τθσ Δ/νςθσ Μακαριότθτασ. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Θλεκτρονικό ςφςτθμα για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων : Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Θλεκτρονικό ςφςτθμα για το προγραμματιςμό τθσ ςυντιρθςθσ οχθμάτων ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 71

72 Σίτλοσ: Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κακαριςμοφ graffiti Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΑΣΡΤΤΙΞΞΑΦΩΟ & ΕΟΕΤΓΕΙΑΜΘΥ ΑΠΙΡΣΡΙΘΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τον κακαριςμό των επιφανειϊν οι οποίεσ ζχουν λερωκεί μζςω τθσ τεχνικισ graffiti. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Κακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κακαριςμοφ graffiti Δ/νςθ Μακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ Εφαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου για τθν αντιμετϊπιςθ κακαριςμοφ graffiti ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 72

73 Σίτλοσ: Επαναλειτουργία των τριϊν (3) ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Ρ Διμοσ ζχει ςτθν ιδιοκτθςία του ζνα ςτακμό μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν πλατεία Ιπποδαμείασ. πάρχει πρόκεςθ να αγοραςτοφν και άλλοι ςτακμοί προκειμζνου να γίνει δίκτυο με ςκοπό τθ πλθρζςτερθ εικόνα τθσ ρφπανςθσ για τθν πόλθ του Σειραιά. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Επαναλειτουργία των τριϊν (3) ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου Επαναλειτουργία των τριϊν (3) ςτακμϊν μζτρθςθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 73

74 Σίτλοσ: Δθμιουργία ςτακμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςτο καλάςςιο μζτωπο του Διμου ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΣ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροκειμζνου να βελτιωκεί και να παρακολουκείται θ ποιότθτα των καλάςςιων υδάτων ςτισ ακτζσ του Διμου Σειραιά προβλζπεται να δθμιουργθκεί ςτακμόσ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςε ςυνεργαςία με το Ε.Ξ.Σ.. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Δθμιουργία ςτακμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςτο καλάςςιο μζτωπο του Διμου ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΣ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου 0 0 Δθμιουργία ςτακμοφ μζτρθςθσ ποιότθτασ νερϊν ςτο καλάςςιο μζτωπο του Διμου ςε ςυνεργαςία με το ΕΞΣ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 4 74

75 Σίτλοσ: Ξζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου (και από τουσ ιδθ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Σροκειμζνου να αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα τθσ θχορφπανςθσ προβλζπεται θ μζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Ξζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου (και από τουσ ιδθ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ) Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου Ξζτρθςθ τθσ ςτάκμθσ του κορφβου (και από τουσ ιδθ λειτουργοφντεσ ςτακμοφσ) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 75

76 Σίτλοσ: αρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.) Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ χαρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι ενϊ με βάςθ τα αποτελζςματα που κα προκφψουν κα ςχεδιαςτοφν οι παρεμβάςεισ για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.). ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου αρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.) Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου - αρτογράφθςθ του κορφβου ςτουσ βαςικοφσ οδικοφσ και ςιδθροδρομικοφσ άξονεσ και το λιμάνι. Βάςει των αποτελεςμάτων, ςχεδιαςμόσ παρεμβάςεων για τθ μείωςθ του κορφβου (πυκνι φφτευςθ, τοποκζτθςθ θχοπεταςμάτων, κ.α.) ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΙΔΙΡΙ ΣΡΤΡΙ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 3 76

77 Σίτλοσ: Ειςαγωγι τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ Άξονασ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΣΟΟΙ : ΡΝΡΜΝΘΤΩΞΕΟΡ ΥΥΦΘΞΑ ΣΕΤΙΒΑΝΝΡΟΦΙΜΘΥ ΔΙΑΕΙΤΙΥΘΥ ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ : Αφορά τθ χριςθ τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ με ςτόχο τθν εξοικονόμθςθ χρόνου και πόρων. ΟΕΡ ΤΠΘΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΘΘ : Δ/νςθ Περιβάλλοντοσ και Πραςίνου Ειςαγωγι τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ Δ/νςθ Σεριβάλλοντοσ και Σραςίνου 0 Ειςαγωγι τθλεματικισ ςτισ οδικζσ μεταφορζσ ΠΘΓΘ ΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ : ΕΥΣΑ / ΨΘΦΙΑΜΘ ΥΓΜΝΙΥΘ ΒΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΘΣΑ ΕΡΓΟΤ : 77

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ

Ανάπτυξθ Ατομικϊν και Οργανωςιακϊν Ικανοτιτων για τθ λειτουργικι αξιοποίθςθ των ΣΠΕ Ερευνθτικι Ομάδα για τθν Σεχνολογικι, Οικονομικι και τρατθγικι Ανάλυςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Πλθροφορίασ (INFOSTRAG) Εργαςτιριο Βιομθχανικισ και Ενεργειακισ Οικονομίασ (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Ανάπτυξθ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG

Τα Σεμινάρια της Ερμούπολης 2011 Ομάδα INFOSTRAG Ερευνητική Ομάδα για την Τεχνολογική, Οικονομική και Στρατηγική Ανάλυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας (INFOSTRAG) Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) http://infostrag.gr/ Τα Σεμινάρια

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2.

Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μια ςτρατθγικι για τθν ζξυπνθ πόλθ ενδείκνυται να ςτθρίηεται ςτουσ ακόλουκουσ αλλθλοςυςχετιηόμενουσ 5 άξονεσ: 1. Μοντζλο Διοίκηςησ και Λειτουργίασ 2. Μηχανιςμόσ μάθηςησ και ανάπτυξησ/ενίςχυςησ ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ

Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Παραγωγικι αλυςίδα τροφίμων: Δυναμικι ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ τθσ παράδοςθσ Αλυςίδα αξίασ τροφίμων Η αλυςίδα αξίασ των τροφίμων: από το χωράφι ςτο ράφι και ςτο τραπζηι του τελικοφ καταναλωτι (from farm

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ

Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ. Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Πανεπιςτήμιο Θεςςαλίασ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τομζασ: Συγκοινωνιακόσ Μάκθμα: Σχεδιαςμόσ και Λειτουργία Αεροπορικϊν Συςτθμάτων Ζτοσ 5 ο Οδθγόσ μακιματοσ 2013 2014 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά.

ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, παρότι δεν μασ λείπουν τα δυνατά και δθμιουργικά μυαλά. Χαιρετιςμόσ Γενικοφ Γραμματζα Νζασ Γενιάσ κ. Γιάννου Λιβανοφ ςε εκδήλωςη για την ίδρυςη του Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ MSc in Strategic Product Design του Διεθνοφσ Πανεπιςτημίου Ελλάδοσ 17.02.12 Κυρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων

Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Παροχι παρατθριςεων και προγνϊςεων καιροφ: πιλοτικι εφαρμογι ςτό Διμο Νάξου και Μικρϊν Κυκλάδων Κ. Λαγουβάρδοσ- Β.Κοτρϊνθ Εθνικό Αςτεροςκοπείο Αθηνών Γ. Σζρβοσ-Γ. Σιδερισ Δήμοσ Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ ΑΝΑΚΟΚΝΩΣΗ ΣΕΜΚΝΑΚΟΥ Ολοκληρωμζνη Διαχείριςη των Αποβλήτων από Εκςκαφζσ, Κατεδαφίςεισ και Καταςκευζσ (ΑΕΚΚ). Με βάςη την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312Β-24/8/2010) Μζτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ

ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 1oν ΤΝΕΔΡΙΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΤΠΡΟΤ ΕΛΛΑΔΑ ΣΟΤ ΣΟΜΕΙ ΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ Λευκωςία, 3 4 Μαρτίου 2011 (Ξενοδοχείο Hilton) ΧΑΙΡΕΣΙΜΟ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ (ΕΡΗΕΣ) Δρα ΠΟΛΤ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ Αξιότιμθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

geodata.gov.gr ειςαγωγι

geodata.gov.gr ειςαγωγι ειςαγωγι geodata.gov.gr ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Το geodata.gov.gr είναι θ πρϊτθ διαδικτυακι υπθρεςία ςτθν Ελλάδα που προςφζρει ελεφκερα γεωχωρικά δεδομζνα και διαδραςτικοφσ χάρτεσ, για όλουσ!

Διαβάστε περισσότερα

European Support for Sustainable Investment in City Areas

European Support for Sustainable Investment in City Areas Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Πρόταςθ Διμου Κοηάνθσ Κωνςταντίνοσ Ιςπόγλου, Διευκφνων Σφμβουλοσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Ενεργοφ Πολεοδομίασ Κοηάνθσ (ΔΕΠΕΠΟΚ) Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2012 2014 ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΡΧΙΚΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Ο Διμοσ Αλεξάνδρειασ, για τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 2012-2014, που κα ολοκλθρωκεί ςτα τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ

Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Πρόγραμμα Προπτυχιακών πουδών (ΠΠ) Σμήματοσ «Διοίκηςησ Επιχειρήςεων» Πάτρασ, ΣΕΙ Δυτικήσ Ελλάδασ Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενιντα ζνα (51) μακιματα, οργανωμζνα ωσ εξισ: Είκοςι τζςςερα (24) μακιματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY

ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Αγγελικι Καλλία- Αντωνίου Δρ. Νομικισ, Δικθγόροσ Τπεφκυνθ Σομζα Β. Ελλάδασ ECOCITY Περιεχόμενα 1. Oδθγία 2004/35 «Ο Ρυπαίνων πλθρϊνει» 2. Προςταςία και Διαχείριςθ Τδατικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων

Δεκζμβριοσ 2012. Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Δεκζμβριοσ 2012 Ειςήγηςη Πρόταςησ Αναδιοργάνωςησ ΥΠΕΚΑ & Εποπτευόμενων Φορζων Στρατηγικζσ κατευθφνςεισ αναδιοργάνωςησ Η πρόταςθ για τθν αναδιοργάνωςθ των δομϊν του Τπουργείου, αποςκοπεί ςτθν ανάπτυξθ ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο»

ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» ΖΡΓΟ: «Μηχανιςμόσ Τποςτήριξησ των Τπηρεςιών Ψυχικήσ Τγείασ και Δικτφωςησ υνεργαςίασ ςε Σομεακό και Περιφερειακό Επίπεδο» (ΑΡ. ΤΜΒ. 30/2011) ΕΠΙΕΙΡΗΙΑΚΟ ΕΔΙΑΜΟ ΤΝΣΟΜΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Αντικείμενο - Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα

20.2 Ιςότθτα των φφλων, μθ διάκριςθ, προςβαςιμότθτα 20. Εμπειρογνωμοςφνθ για τθ διαμόρφωςθ και διατφπωςθ προτάςεων ςτρατθγικισ και 20.1 Εταιρικότθτα Για τθν προετοιμαςία τθσ παρόντοσ κειμζνου προτάςεων ελιφκθςαν υπόψθ οι κζςεισ των Ξοινωνικϊν Εταίρων και

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.)

Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Οδθγόσ φνταξθσ Σοπικοφ χεδίου Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Σ..Δ.) Ζτοσ, 2015 Ειδικόσ Διαβακμιδικόσ φνδεςμοσ Νομοφ Αττικισ Ειςαγωγικό θμείωμα O παρϊν οδθγόσ ζχει ςκοπό να υποδείξει μια διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012

υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 υμπεράςματα εμιναρίου Ερμοφπολθσ 2012 υνάντθςθ εμιναρίου για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ ΕΜΠ - 14/11/2012 τόχοσ εμιναρίου 2012 1) Η διερεφνθςθ του ρόλου που μποροφν να ζχουν οι Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting

Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Πτυχία, προςωπικότθτα και ικανότθτα. Συςχετίηονται; Μαρία Κοκκίνου Manager, ICAP Human Capital Consulting Προγράμματα Management Trainees Ένα πεδίο ανηαγφνιζμού για ηα νέα ηαλένηα Οξφσ ανταγωνιςμόσ Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ

ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ. τθσ 1 ΕΣΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ τθσ 2 1. Ιςτορικό α. Ιςτορικό Εταιρείασ Θ AΡΒΙ μετζτρεψε τθ νομικι τθσ μορφι από ΕΠΕ ςε Ανϊνυμθ Εταιρεία, ωσ μζροσ τθσ ςυνεχοφσ ανάπτυξισ τθσ ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ. β. Με τι αςχολοφμαςτε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ

Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Πρόγραμμα Διοίκθςθσ Επιχειριςεων Ανζλιξθ ςτθν Διοίκθςθ Αναγνωριςμένο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκηςησ τησ Αγγλίασ PAGE 1 OF 3 Εγκεκριμζνο από το Ινςτιτοφτο Ηγεςίασ και Διοίκθςθσ (Institute of Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ

Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Ρε. Μθ. Κοιν.Σ.Επ. Αττικισ Ρεριφερειακόσ Μθχανιςμόσ Κοινωνικών Συνεταιριςτικών Επιχειριςεων Αττικισ Κδρυςθ Νοζμβριοσ 2014 Νομικι μορφι Α.Μ.Κ.Ε. Νόμοσ 4019/2011 Λεπτομζρειεσ για κατανόθςθ του νόμου άρκρο 2 Νόμοσ 4019/2011 Μφκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014

ΕΡΛΧΕΛΘΣΛΑΚΟ ΣΧΕΔΛΟ ΔΘΜΟΥ ΜΥΛΟΡΟΤΑΜΟΥ 2011-2014 Περιεχόμενα ΕΛΣΑΓΩΓΛΚΟ ΚΕΦΑΛΑΛΟ... 3 ENOTHTA 1:... 11 Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ... 11 1.1.1 Συνοπτικι περιγραφι και αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ Ο.Ι.Τ.Ε. Προώκθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικών ςτα όργανα εκπροςώπθςθσ των ςυνδικαλιςτικών οργανώςεων των εργαηομζνων 12 Ιουνίου 2013, ώρα 18:00, Γραφεία ΧΕΝ Ελλάδος(Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΨΑΛΣΤΟΥ Ρ Ε Λ Ε Ω Ο Μ Ε Ν Α ΕΛΣΑΓΫΓΘ 1. Θεςμικό πλαίςιο επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2. κοποί των τετραετών επιχειρθςιακών προγραμμάτων 3 2.1 Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 4 2.2 Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα Υπθρεςιϊν Κοινωνικισ Φροντίδασ Διμου Φαιςτοφ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 272,682.93 (χωρίσ ΨΡΑ) Διάρκεια: 10 μινεσ Διαδικαςία Ανάκεςθσ: Ανοικτόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ ΣΙ ΠΡΟΣΑΕΙ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΣΟΤ ΕΟΠΤΤ Οι τρεισ προτάςεισ που ζχουν κατατεκεί ςτο Υπουργείο Υγείασ (από τον ΕΟΠΥΥ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΣΔΥ, από επιςτθμονικι επιτροπι που ςυγκρότθςε το Υπουργείο Υγείασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΓΡΑΔΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Green Spots - Innovative & Environmentally Friendly Network for the ΔΡΓΟ: Development and Promotion of Entrepreneurship / Καινοτόμο και Φιλικό ππορ το Πεπιβάλλον Δίκτςο για την Ανάπτςξη και Πποώθηση τηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο. Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμζνη Δράςη για την Ενίςχυςη τησ Διαφάνειασ και Κοινωνικήσ Συμμετοχήσ για το Δήμο Φαιςτοφ Αναθζτουςα Αρχή: Διμοσ Φαιςτοφ Ρροχπολογιςμόσ: 154.470,00 (χωρίσ ΦΡΑ)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ

STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ STATUS S.A. ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ υνοπτικι εικόνα Τα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ δραςτθριοποιοφνται ςτον χϊρο των λθξιπρόκεςμων απαιτιςεων περιςςότερο από 15 ζτθ. Η Status S.A. ξεκίνθςε τθν λειτουργία τθσ το 2003

Διαβάστε περισσότερα

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification

Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Νζεσ Τάςεισ ςτην εκπαιδευτική διαδικαςία: Gamification Δρ. Παναγιϊτθσ Ζαχαριάσ Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν - 15/5/2014 Ημερίδα με κζμα: «Οικονομία τθσ Γνϊςθσ: Αξιοποίθςθ τθσ καινοτομίασ ςτθ Β Βάκμια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717

Αθήνα, 10/02/2015 Αρ. πρωτ.: 21717 ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ: ΑΠΟΚΣΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΕΚ ΕΠΑ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΤΠΟΕΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΕΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΕΡΟΤ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΕΛΕ ΕΕΕ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ ΤΓΚΛΙΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012

Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 Αποτελζςματα 1 ου Σριμήνου 2012 Μάιοσ 2012 ημαντικά ημεία Περαιτζρω αφξηςη ταμειακών διαθεςίμων: οι λειτουργικζσ ταμειακζσ ροζσ του Ομίλου κατά το πρϊτο τριμινο του 2012 ανιλκαν ςε 18,2 εκατ. (+72,9% ςε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1. Διοργάνωςθ. 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards. 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards EΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. Διοργάνωςθ 2. τόχοσ των Βραβείων HR Excellence Awards 3. Θεματικζσ Ενότθτεσ/ Κατθγορίεσ Βραβείων HR Excellence Awards 4. Αναλυτικι Περιγραφι κατθγοριϊν 5. τάδια Αξιολόγθςθσ 6. Κριτιρια

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ!

ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0. από τθν. Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! από τθν ΠΟΛΗ 1.0 ςτθν ΠΟΛΗ 3.0 Πωσ επθρεάηουν τισ ΠΟΛΕΙ οι αλλαγζσ ςτθ διακυβζρνθςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το μάρκετινγκ! Μοχιανάκθσ Κωςτισ Διμοσ Ηρακλείου ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟΠΟ Σο φυςικό, το τεχνικό και ανκρϊπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ολοκληρωμϋνο Πολυκαναλικό Σύςτημα Διαχεύριςησ και Παρακολούθηςησ Συνθηκών Κύνηςησ ςτο Οδικό Δύκτυο των Καλλικρϊτειων Δόμων Λαμιϋων, Δομοκού, Μακρακώμησ, Στυλύδασ Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail»

Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» Πρόγραμμα Ενίςχυςθσ «Digi Retail» 1. Επιλζξιμεσ Επιχειριςεισ Επιλζξιμεσ είναι υφιςτάμενεσ Επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του λιανεμπορίου, για τισ οποίεσ ιςχφον ακροιςτικά τα ακόλουκα:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα! Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π.

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ε.Ε.Ε.Π. ΑΔΑ: ΒΛΓΓΙΜΛ-Ψ3Φ ΣΑΦΦΦΦΝΑΡΤΗΤΕΟ ΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΧΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ρ.) Διεφκυνςθ Οικονομικϊν και Διοικθτικϊν Υποκζςεων Τμιμα Διοικθτικϊν Υποκζςεων

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF

Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Ανάπτυξθ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικών Προςόντων για Διαχειριςτζσ Εγκαταςτάςεων τερεών Αποβλιτων (ΔΑ) Ζργο: SWFM-QF Το ππόγπαμμα αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων

Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων Ημερίδα για τις Πρωτοβουλίες και Δράσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για τη Διευκόλυνση και την Απεμπλοκή των Επενδύσεων «Συγκρότημα 21 Αιολικών Πάρκων ισχύος 579MW στην περιοχή της Ν. Εύβοιας και Γραμμή Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ»

ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ «ΦΘΙΑ» Πράξη «Σοπικζσ Δράςεισ Κοινωνικήσ ζνταξησ για Ευάλωτεσ ομάδεσ ςτο Νομό Φθιώτιδασ» υντονιςτήσ Εταίροσ: Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε Θεματική Στόχευςη τησ Πράξησ Με γνϊμονα τισ αναπτυξιακζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ.

ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ. ΑΝΟΙΧΣΑ - ΕΤΦΤΗ ΟΙΚΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΙΧΤΗ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ: ΕΝΑ ΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΟΤ ΒΟΛΟΤ Γεϊργιοσ Θεοδϊρου Χωροτάκτθσ-Πολεοδόμοσ Μθχ/κοσ, Μεταπτυχιακόσ Φοιτθτισ, Π.Μ.. «Προςταςία

Διαβάστε περισσότερα

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών

1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών 1. εμινάριο Προγραμματιςμού CNC Εργαλειομηχανών - Ύλη Διαλζξεων - Σκοπόσ: κοπόσ του εν λόγω ςεμιναρίου είναι να κατανοιςει ο εκπαιδευόμενοσ τισ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των ςφγχρονων εργαλειομθχανϊν

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ

Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ 1 Επαγγζλματα τομζα ΤΠΕ Άγγελοσ Τςακανίκασ, Επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Διευκυντισ Ζρευνασ ΙΟΒΕ Πζτροσ Καβάςαλθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Αιγαίου Σφροσ, 12 Ιουλίου 2013 Το οικοςφςτθμα του τομζα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ ςτρατθγικισ αειφορίασ για τον Διμο Σθτείασ και εφαρμογζσ θλεκτρονικισ δθμοκρατίασ Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Σθτείασ Ρροχπολογιςμόσ: 202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ

τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ τθμονιάρθσ Δθμιτρθσ Επιςτθμονικόσ Υπεφκυνοσ ΤΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ Δεκζμβριοσ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιςκόπθςθ παρουςίαςθσ Η ιδέα Το Έπγο Η ςλοποίηζη Τα αποηελέζμαηα Τα ζςμπεπάζμαηα 2 Τα ιδιαίηεπα ηοπικά σαπακηηπιζηικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011

Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ και Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ ςτθν Ακινα Απρίλιοσ 2010 Ιοφλιοσ 2011 Αφγουςτοσ 2011 Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων ΑΕ Ζργα Σχολικισ Στζγθσ & Δράςεισ τθσ ΟΣΚ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων

Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Βαςικϋσ αρχϋσ για καλϋσ βιβλιοθόκεσ: οδηγύεσ για τουσ υπεύθυνουσ λόψησ αποφϊςεων Ομοςπονδιακή Ένωςη των Συλλόγων Γερμανικών Βιβλιοθηκών και Πληροφορίασ BID Τίτλοσ πρωτοτφπου: Principles for good libraries:

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ»

ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΕΞΩΣΡΕΦΕΙΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΙΙ» Α) Επιλζξιμεσ Ενζργειεσ Οι επιλζξιμεσ ενζργειεσ αφοροφν νζα προϊόντα / υπθρεςίεσ ι εν γζνει προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «Ρλατφόρμα παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ ςυμμετοχισ του πολίτθ ςτα κοινά ςτο Νζο Διμο Εμμανουιλ Ραππά Νομοφ Σερρϊν» Ανακζτουςα Αρχι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ «Πρζπει να γίνουμε θ αλλαγι που κζλουμε να δοφμε» Μαχάτμα Γκάντι Επί δεκαετίεσ, θ Φορολογικι Διοίκθςθ κατθγορικθκε για κατάχρθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα

Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην. Αποτελεςματικότητα Από την Ατομικότητα ςτην Ομαδικότητα και από την Ομαδικότητα ςτην Αποτελεςματικότητα Βιωματικό workshop Δράςησ, Διαςκζδαςησ & Προςωπικήσ Ανάπτυξησ Κ. ταματόπουλοσ ΜΒΑ & Α. Πλουμά ΜΒΑ 7 11 Ιανουαρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα