Α Π Ο Φ Α Σ Η. β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η. β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,"

Transcript

1 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β49Τ6ΣΙ-ΕΥ5 Πειραιάς, 18 /5/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 4408/A Ταχ.Δ/νση: Πειραιώς 46 & Επονιτών Ταχ. Κώδικας: Πειραιάς Πληροφορίες: Εμμ. Σαραντουλάκης Τηλέφωνο: Fax: Ε-Μail: ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μονάδων κλειστού ελέγχου και ενός (1) ηλεκτρικού πίνακα που θα τοποθετηθούν στο χώρο του computer room της ΕΛΣΤΑΤ, ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν : Α Π Ο Φ Α Σ Η α. του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ Α 38) «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.), Σύσταση Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» και του π.δ.226/2000 (ΦΕΚ Α 195) «περί οργανισμού της Γ.Γ.ΕΣΥΕ». β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», γ. του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», δ. του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α 141) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ε. του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)», στ. του άρθρου 24 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α 43) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις». 2. Την υπ. αρ /601/0026/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Περί καθορισμού των δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες». 1

2 2 3.- Την υπ αριθ /739/ (ΦΕΚ Β 1291) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 4.- Την Π1/3306/ (ΦΕΚ Β 1789) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα «Εξαιρέσεις προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών». 5. Την υπ αριθ / απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης στον Κ.Α.Ε Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1.- Εγκρίνουμε δαπάνη ποσού μέχρι τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ ( ,00), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια δύο (2) κλιματιστικών μονάδων κλειστού ελέγχου και ενός (1) ηλεκτρικού πίνακα που θα τοποθετηθούν στο χώρο του computer room της ΕΛΣΤΑΤ, ύστερα από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. 2.- Η παραπάνω δαπάνη βαρύνει την πίστωση του κωδικού αριθμού εξόδων 1712 του ειδικού φορέα , του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ, οικον. έτους 2012, και υπόκειται σε κράτηση 3% υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., μετά του αναλογούντος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου. Η δαπάνη αυτή υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας για την οποία χορηγείται βεβαίωση (Ν αρ. 24 ΦΕΚ 43/ ). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δημόσιο. 3.- Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, το πλήρες κείμενο της απόφασης αυτής θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής (τομέας διάφορα, υποτομέας Προκηρύξεις). 4.- Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο π.δ.118/2007, στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές θα είναι υπογεγραμμένες από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης ενώ θα έχει τεθεί και η σφραγίδα της εταιρείας ή της ατομικής επιχείρησης. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25 η Μαΐου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας των ειδών είναι η χαμηλότερη τιμή. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και τις εργασίες εγκατάστασης. 6.- Λόγω του επείγοντος της προμήθειας ο μειοδότης θα πρέπει να παραδώσει και εγκαταστήσει τα είδη εντός έξι (6) εβδομάδων από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. 7.- Τη σχετική σύμβαση θα υπογράψουν ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ, που με την ιδιότητά του αυτή την εκπροσωπεί και ο μειοδότης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του. 8.- Η πληρωμή του μειοδότη θα γίνει μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την υπογραφή του σχετικού δελτίου εισαγωγής καθώς και του πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που θα εκδώσει η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, στο όνομα του μειοδότη και από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας του. 9.- Τα μέλη των Επιτροπών παραλαβής και διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού επιλέχθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 26 του ν. 4024/2011. Το πρακτικό κλήρωσης των μελών των Επιτροπών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής Στο Computer Room της ΕΛΣΤΑΤ υπάρχουν αυτή τη στιγμή τοποθετημένες 3 αυτόνομες αντλίες θερμότητας DAIKIN συνολικής ψυκτικής απόδοσης 12.2 Kw (αισθητής ψυκτικής 2

3 3 απόδοσης 8 Kw) καθώς επίσης μια εξωτερική μονάδα VRV DAIKIN συνδεδεμένη με μία εσωτερική μονάδα συνολικής ψυκτικής απόδοσης 14 Kw (αισθητής ψυκτικής απόδοσης 10 Kw), η οποία όμως είναι εκτός λειτουργίας. Το πρώτο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η τοποθέτηση 2 μονάδων κλειστού ελέγχου down flow. Στους χώρους του Computer Room πρέπει να τοποθετηθούν μονάδες κλειστού ελέγχου για τους εξής λόγους: Α) Οι μονάδες κλειστού ελέγχου ελέγχουν τη θερμοκρασία και την υγρασία με ακρίβεια, με αποτέλεσμα να διασφαλίζουν τον περιορισμό συστολών-διαστολών των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων των racks του computer room. Β) Η ολική ψυκτική απόδοση των μηχανημάτων κλειστού ελέγχου είναι περίπου ίση με την αισθητή ψυκτική απόδοση. Σε χώρους computer room η ψυκτική απόδοση που χρειαζόμαστε είναι αισθητή καθώς δεν υπάρχει ανάγκη λανθάνοντος φορτίου. Γ) Οι μονάδες κλειστού ελέγχου έχουν υψηλής απόδοσης φίλτρα κατηγορίας G4. Στο στάδιο κατακύρωσης της προμήθειας η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της, μπορεί να προτείνει την προμήθεια και τοποθέτηση και τρίτου ίδιου κλιματιστικού μηχανήματος κλειστού ελέγχου με τη λογική να λειτουργούν τα 2 και το 1 να είναι stand by. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την προμήθεια του τρίτου μηχανήματος είναι η προσφερόμενη τιμή του να μην υπερβαίνει το 30% της προϋπολογισθείσας αξίας της προμήθειας. Σε περίπτωση προμήθειας τριών (3) κλιματιστικών τα μηχανήματα θα έχουν αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τους για να έχουν ίσες ώρες λειτουργίας, καθώς επίσης σε περίπτωση βλάβης να υπάρχει αυτόματη κάλυψη του φορτίου. Παρακάτω δίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές για τις μονάδες κλειστού ελέγχου σύμφωνα με τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι θα υποβάλλουν την προσφορά τους. Η κλιματιστική μονάδα θα είναι κλειστού ελέγχου, δηλαδή κατάλληλη για χώρους ηλεκτρονικών υπολογιστών, τύπου split. Tα χαρακτηριστικά της κλιματιστικής μονάδας θα έχουν ως εξής: Α. Κλιματιστική Μονάδα Κλειστού Έλεγχου 1. Εσωτερικό Τμήμα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 2 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Κατακόρυφη ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ DOWN FLOW ΘΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕΣΑ ΨΥΚΤ. ΑΠΟΔΟΣΗ S/T (Κw) (Για συνθήκη περιβάλλοντος 40º C, 17,0 / 17,7 χώρου 24º CDB/45% RH) ΕΛΑΧ. ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ (Για τις προδιαγραφόμενες συνθήκες) (m3/h) ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ Αλουμίνιο ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΟΣ G4 ΕΞ.ΣΤΑΤ.ΠΙΕΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤ 50Pa ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R 410a ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 380 V 50 Hz ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ NAI 3Κg/h ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗΣ` NAI 5,1 KW 2. Συμπυκνωτής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ σε απόσταση 1m (ISO37 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΕΣΑ 67 db(a) ΝΑΙ 3

4 4 Οι ζητούμενες αποδόσεις ισχύουν για θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος 40º C, όπως θα προκύπτει από τα τεχνικά φυλλάδια του οίκου. Επίσης θα είναι κατασκευή σειράς και όχι πρωτότυπη ή πειραματική συσκευή. Οι μονάδες θα είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2006/42CE, 2006/95CE, 2004/108CE, 97/23CE 1. Εσωτερικό Τμήμα Το εσωτερικό τμήμα θα είναι κατακόρυφου τύπου. Σε εμφανές σημείο του εσωτερικού τμήματος της κλιματιστικής μονάδας πρέπει να υπάρχει πινακίδα του εργοστασίου κατασκευής με τα στοιχεία του μηχανήματος (τύπος, αριθμ. σειράς κλπ). Η μονάδα θα στερεωθεί πάνω σε ειδική βάση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα μικρορύθμισης του ύψους για την οριζοντίωσή της καθώς επίσης και για την αποφυγή μετάδοσης κραδασμών στον χώρο. Λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου χώρου, η εσωτερική μονάδα δεν επιτρέπεται να έχει μήκος μεγαλύτερο των 1100mm, βάθος μεγαλύτερο 750mm και ύψος μεγαλύτερο 2000mm. Για τα επί μέρους τμήματα τα οποία απαρτίζουν την μονάδα εσωτερικού χώρου θα ισχύουν γενικά τα εξής : 1.1. Περίβλημα Το περίβλημα της κλιματιστικής μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο με προστατευτική επικάλυψη, βαμμένo με εποξική βαφή. Το εσωτερικό και άνω πλαίσιο της μονάδας θα είναι με προφίλ αλουμινίου βαμμένo με εποξική βαφή και θα έχει αεροστεγή παρεμβύσματα στεγανότητας στο εσωτερικό πλαίσιο. Τα πάνελ της μονάδας θα είναι από γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα που καλύπτονται από το φιλμ PVC και εσωτερικά θα είναι μονωμένα με ηχοαπορροφητικό υλικό. Η στήριξη του πλαισίου της μονάδας θα γίνεται με κρυφό σύστημα αγκύρωσης. Η επιστροφή του αέρα θα γίνεται από το εμπρός μέρος της μονάδας και προσαγωγή του αέρα θα γίνεται από το κάτω της μέρος Τμήμα ανεμιστήρων Το τμήμα ανεμιστήρων θα έχει φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες με οπισθοκλινή πτερύγια, μονής αναρρόφησης και χωρίς στήριξη σε μεταλλικό κυλινδρικό άξονα τύπου plug-fan, και θα είναι απ ευθείας συνδεδεμένοι με ηλεκτρικό κινητήρα εξωτερικού ρότορα. Ο κινητήρας θα είναι EC (electronic commutated), σύγχρονος, χωρίς ψήκτρες με σύστημα ηλεκτρονικής μετατροπής και συνεχή μεταβολή της ταχύτητας περιστροφής. Ο έλεγχος της περιστροφής του κινητήρα θα επιτυγχάνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα μεταγωγής EC (Electronic Commutation), που διαχειρίζεται τον κινητήρα σύμφωνα με το αναλογικό σήμα 0-10V που προέρχεται από τον μικροεπεξεργαστή της κλιματιστικής μονάδας. Σε περίπτωση βλάβης ανεμιστήρα ή έλλειψης παροχής αέρα της μονάδας θα υπάρχει αντίστοιχος συναγερμός Τμήμα θερμικής επεξεργασίας αέρα Το τμήμα αυτό θα έχει στοιχείο εναλλάκτη θερμότητας με εσωτερικά κυματοειδές σωλήνες χαλκού και υψηλής απόδοσης πτερύγια αλουμινίου, που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για την παροχή υψηλής μεταφορά θερμότητας και χαμηλή πτώση πίεσης. Το πλαίσιο του στοιχείου θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα. Η διάμετρος των σωλήνων του στοιχείου, ο αριθμός σειρών και η πυκνότητα των πτερυγίων θα είναι τέτοια ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις σε ψύξη του χώρου (ολική και αισθητή). 4

5 5 Kάτω από το στοιχείο θα υπάρχει σύστημα συγκέντρωσης και απορροής των συμπυκνωμάτων. Θα είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό μη διαβρωμένο υλικό (π.χ. γαλβανισμένη λαμαρίνα, ανοδιωμένο αλουμίνιο, κλπ). Το σύστημα αυτό θα φέρει εσωτερικά ισχυρή αντιδιαβρωτική κάλυψη και εξωτερικά θερμική μόνωση προς αποφυγή εφιδρώσεως. Το σύστημα αποχέτευσης θα φέρει στόμιο συνδέσεως προς το δίκτυο αποχέτευσης. Η κατασκευή του συστήματος αποχέτευσης θα είναι τέτοια ώστε να γίνεται επιτυχής και σίγουρη αποχέτευση των συμπυκνωμάτων ώστε να μην παρασύρονται σταγονίδια ή νερά συμπυκνώσεως από τα ρεύματα αέρα που επικρατούν στην περιοχή του συστήματος αποχέτευσης Σύστημα συμπιεστού - κινητήρα Το σύστημα συμπιεστού - κινητήρα πρέπει να είναι ερμητικού τύπου σε ενιαίο κέλυφος σπειροειδούς τύπου (scroll) και θα είναι σχεδιασμένος ειδικά για χρήση ψυκτικού μέσου R410A. Θα έχει ένα βήμα λειτουργίας ON/OFF Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα είναι απ ευθείας εκκίνησης και θα είναι διπολικός και κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο τάσεως 380 V, 50Ηz. Θα είναι εφοδιασμένος με ηλεκτρικό θερμαντήρα στροφαλοθαλάμου για να αποφεύγονται οι συμπυκνώσεις ψυκτικού υγρού μέσα στον στροφαλοθάλαμο στην εκκίνηση και στις διακοπές λειτουργίας. Ο ηλεκτρικός κινητήρας θα έχει θερμική προστασία μέσω εσωτερικού τυλίγματος αισθητήρων θερμοκρασίας. Το κιβώτιο σύνδεσης θα είναι προστασίας IP54 Η έδραση του συμπιεστή θα γίνεται με αντιδονητικά λάστιχα Τμήμα λήψεως και καθαρισμού του αέρα Το τμήμα θα περιέχει ένα φίλτρο το οποίο θα είναι σε ανεξάρτητο πλαίσιο και θα είναι σύμφωνα με τα παρακάτω Standards, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Standard Φίλτρο EN G4 Το φίλτρο θα είναι εύκολα αφαιρετό για τον καθαρισμό και την αντικατάστασή του Τμήμα αναθέρμανσης - Αναθέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις Η αναθέρμανση ή και θέρμανση του αέρα θα γίνεται με ηλεκτρικές αντιστάσεις. Θα είναι εγκατεστημένες μετά το ψυκτικό στοιχείο και θα λειτουργούν σε δύο τουλάχιστον βήματα, αυτόματα, όταν η θερμοκρασία του αέρα πέφτει κάτω από ορισμένα όρια. Οι αντιστάσεις θα τίθενται εκτός αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η δε επαναφορά τους θα γίνεται χειροκίνητα. Γίνεται αποδεκτό η επαναφορά των αντιστάσεων να γίνεται μέσω χειρισμού από το panel της κλιμ/κής μονάδας Υγραντήρας Για την ύγρανση του χώρου, η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με υγραντήρα ατμού (ηλεκτροδίων). Το σύστημα θα παρέχει καθαρό ατμό και θα έχει δυνατότητα ευχερούς αφαίρεσης του δοχείου με τα ηλεκτρόδια για την συντήρησή τους. Το δοχείο (κάδος) του υγραντή θα είναι καθαριζομένου και λυομένου τύπου. Τα ηλεκτρόδια θα μπορούν να καθαρίζονται (π.χ. με τη βοήθεια κατάλληλου υγρού) αλλά και να αντικαθίστανται από νέα. Ο υγραντήρας θα είναι εφοδιασμένος με σύστημα αυτόματης απόρριψης του νερού του κάδου του, όταν αυξάνεται η σκληρότητα του. Εντός της κλιματιστικής μονάδας, πριν από την είσοδο του νερού στον υγραντήρα και σε ευκόλως προσιτή θέση θα παρεμβάλλεται μία σφαιρική βάννα νερού, η οποία θα είναι κατάλληλα στερεωμένη. 5

6 6 1.8 Ψυκτικό κύκλωμα Το ψυκτικό κύκλωμα της μονάδας θα αποτελείται από: Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα Δείκτη υγρού και υγρασίας Φίλτρο αερίου ξηρότητας και αντιοξειδοτικό στη γραμμή υγρού Αισθητήρες πίεσης για την ένδειξη, έλεγχο και προστασία για την υψηλή και χαμηλή πίεση. Πρεσοστάτη υψηλής πίεσης με χειροκίνητη επαναφορά. Δοχείο υγρού (liquid receiver). Ψυκτικές σωληνώσεις χαλκού με μόνωση για την αποφυγή συμπυκνωμάτων στην γραμμή αναρρόφησης. Εύκαμπτες σωληνώσεις για τη σύνδεση των αισθητήρων πίεσης. Πλήρωση με ψυκτικό μέσο R410A Βάνες σύνδεσης στις γραμμές αερίου και υγρού για τη σύνδεση με τον αερόψυκτο συμπυκνωτή. Αναλογικό σήμα 0-10V για ρύθμιση πίεσης συμπύκνωσης του αερόψυκτου συμπυκνωτή. 2. Τμήμα Συμπυκνωτού Ο συμπυκνωτής θα είναι αερόψυκτος και θα έχει υπολογιστεί για εξωτερική θερμοκρασία 40ºC Το κέλυφος του συμπυκνωτή θα είναι από γαλβανισμένη λαμαρίνα βαμμένο με εποξική βαφή. Το στοιχείο συμπύκνωσης θα είναι με σωλήνες χαλκού και πτερύγια αλουμινίου εντός πλαισίου από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Ο συμπυκνωτής θα έχει αξονικούς ανεμιστήρες απ ευθείας κίνησης που προστατεύονται από ειδικό πλέγμα ασφαλείας. Ο συμπυκνωτής θα έχει βάνες σύνδεσης για τη σύνδεση ψυκτικών σωληνώσεων. Θα υπάρχει ειδικός ηλεκτρονικός ρυθμιστής στροφών για τον έλεγχο του κινητήρα του ανεμιστήρα με τις εξής λειτουργίες: - Διακόπτης και ασφάλεια σε κάθε ηλεκτρονικό ρυθμιστής στροφών - Βηματική αναλογική ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση συμπύκνωσης μέσω αναλογικού σήματος 0-10V που ελέγχεται από τον μικροεπεξεργαστή της κλιματιστικής μονάδας. Η εξωτερική κλιματιστική μονάδα (condenser) θα είναι αθόρυβη τύπου με την έννοια ότι, το ανώτατο όριο θορύβου (Sound Pressure Level) μετρούμενο σε απόσταση 1m από την μονάδα μικρότερο ή ίσο με 67 db(a) σε ελεύθερο πεδίο (ISO3744) 3. Εξοπλισμός και Λειτουργία των Κλιματιστικών Μονάδων Η κάθε κλιματιστική μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με σύστημα ελέγχου λειτουργίας και διαχείρισης συναγερμών, με μικροεπεξεργαστή ο οποίος θα ρυθμίζει τις λειτουργίες της μονάδας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του χώρου και θα εξασφαλίζει έτσι την απρόσκοπτη λειτουργία της. Θα υπάρχει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD Display) για τις ενδείξεις λειτουργίας και συναγερμών. Σε περίπτωση ελλείψεως ηλεκτρικής τάσεως η μονάδα θα σταματά, αλλά το ηλεκτρονικό της μέρος θα συνεχίζει να λειτουργεί με την βοήθεια ενσωματωμένης μπαταρίας (BACK UP BATTERY). Όταν επανέρχεται η τάση η μονάδα θα ξαναλειτουργεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται τοπική επανέναρξη (RESET). 6

7 7 Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν, επί ποινής απόρριψης, πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 για αυτούς και τον οίκο κατασκευής των κλιματιστικών μονάδων. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένα τεχνικούς με εμπειρία στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση παρόμοιου τύπου μονάδων. Πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο ισχύουσας κατάστασης προσωπικού, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν λίστα έργων και εγκαταστάσεων κλιματισμού όπου φαίνεται ο πελάτης, η ισχύς εγκατάστασης και ο χρόνος εκτέλεσης των έργων, όπου θα επισημαίνονται, ειδικότερα, οι παρόμοιου τύπου εγκαταστάσεις. Η εγκατάσταση των μονάδων κλειστού ελέγχου θα περιλαμβάνει: μεταφορά των μονάδων κλιματισμού στο χώρο του έργου, τοποθετήσεις εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, τοποθέτηση ζεύγους ψυκτικών σωληνώσεων μετά των καταλλήλων μονώσεων, καλωδιώσεις αυτοματισμού, δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων, υδραυλικές σωληνώσεις παροχής νερού υγραντήρα, βάσεις στήριξης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας, συμπλήρωση ψυκτικού μέσου R410Α, σύνδεση, εκκίνηση και γενικά παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά, μικροϋλικά και εργασία. Το τρίτο αντικείμενο της εργολαβίας είναι η τοποθέτηση ηλεκτρικού πίνακα στο χώρο του computer room ο οποίος θα τροφοδοτήσει όλες τις μονάδες κλιματισμού, δηλαδή τις νέες μονάδες κλειστού ελέγχου και τις υπάρχουσες μονάδες απ ευθείας εκτόνωσης του οίκου DAIKIN. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα έχει αυτόματο διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενο θερμικό 3χ160/R160 και θα αποτελείται από ασφάλειες ανάλογες με την κατανάλωση των κλιματιστικών μονάδων, μικροαυτόματους τύπου Κ, Ιβρ= ΦΚΑ Η τροφοδότηση του ηλεκτρικού πίνακα θα γίνει από το γενικό πίνακα στο υπόγειο με καλώδιο E1VV-S 3G95/50+50 mm 2 συνολικής απόστασης περίπου 150μέτρων. Υποχρέωση του εργολάβου είναι επίσης η τροφοδότηση όλων των κλιματιστικών μονάδων (παλιών και νέων) από τον ηλεκτρικό πίνακα με τα αντίστοιχα καλώδια. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει απαραίτητα να επισκεφτούν το χώρο έτσι ώστε να έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών του έργου. Η τιμή προσφοράς είναι αναλυτική και θα αναλύεται σε κόστος ηλεκτρικού πίνακα και τιμή καλωδίου ανά διατομή. Εσωτερική Διανομή: 1.- Γραφείο Προέδρου 2.- Γεν. Δ/νση Διοίκησης & Οργάνωσης 3.- Γεν Δ/νση Στατ. Ερευνών 4.- Δ/νση Πληροφορικής 5.- Δ/νση Οικον. Διοίκησης Τμήμα Προμηθειών 6.- Μέλη Επιτροπών Ο Πρόεδρος Ανδρέας Β. Γεωργίου Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γεν. Πρωτ. και Διεκ/σης 7

COMPUTER ROOM 3-5 .

COMPUTER ROOM 3-5  . ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ COMPUTER ROOM ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ο ΟΥ Π.Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 3-5 Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε..Ε ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήµερα, την 23/07/2014, µεταξύ: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αρ. Πρωτ.: οικ.11 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Aναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 02-01- 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθμ.Πρωτ. 9289 Fax: 210.347.1105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο, 08.02.2013 Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο Αρ. Πρωτ. : 100 Πληροφορίες : κ. Ευάγγελο Χαρκουτσάκη Τηλ.: 2810 391570 Φαξ: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟNΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών Ηρακλείου Κρήτης Ταχ. Κώδικας : 70013 Πληροφορίες : Βαγγέλης Χαρκουτσάκης Τηλέφωνο : +30 2810 391570 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, Νοέμβριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΥΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ. Ν. 2286/1995 «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κομοτηνή 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Αριθ. Πρωτ 21241 Ταχ. Δ/νση: ΠΛ. ΒΙΖΥΗΝΟΥ 1 Πληροφορίες: ΠΑΣΣΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β)

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον Α.Π.- σημείο 6- Παραλαβή έργου- Μέρος Β Παράρτημα Β) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 7015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 18/ 03 /2014 Αρ. πρωτ. 164 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Υφισταμένη κατάσταση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤMHMA ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 1.1.1Προδιαγραφή Συστήματος Κλιματισμού Νέων Γραφείων Νομαρχίας 1.1.1.1 Γενικά Η παρούσα Τ.Ε. αφορά τον κλιματισμό ( ψύξη - θέρμανση ) του έργου: "Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 15-12-2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής θερμότητας και ψύξης στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία

Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος παραγωγής θερμότητας και ψύξης στο Σπίτι της Ευρώπης στη Λευκωσία Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης Διεύθυνση Γ - Πόροι L- 2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αριθ. 06A40-2014-M021

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785218 2015-05-19

15PROC002785218 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213 2086757 prom2@kat-hosp.gr Κηφισιά, 05-05-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001640280 2013-09-30

13PROC001640280 2013-09-30 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ.: 210-82.03.911 82.26.204 FAX: 210-82.15.909 http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 115/2013 13PROC001640280 2013-09-30 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΝ-Χ3Η ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 18/4/2013 /2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 16117 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΘΝΙΚΟN ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟN ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟN ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 40641/2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002980544 2015-08-20

15PROC002980544 2015-08-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310 993064 FAX: 2310 993060 Αρμόδια: Δέσποινα Τσικνάκη e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232

Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15. Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 ΤΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 26/05/2015 Αρ. Διακ. 10/15 Πληροφορίες: Ηλίου Νικόλαος Τηλέφωνο: 2310 891-233 Fax: 2310 891-232 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης για τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της ΕΛΣΤΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ6ΣΙ-Ο05 Πειραιάς, 21 Οκτωβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των Μονάδων Υγείας είτε ανά Μονάδα Υγείας, με τους εξής όρους: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ)

ΑΘΗΝΑ 27 /8 /2013 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΠΔΔ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ info ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 ΤΚ 10432

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει. Σελίδα 3 από 26

Προκηρύσσει. Σελίδα 3 από 26 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002364707 2014-10-27

14PROC002364707 2014-10-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. ΟΙΚ. 41739 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220. EΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΑΕΡΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 1220.1 Πεδίο Εφαρμογής Ορισμοί Το τμήμα αυτό της Γενικής Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αναφέρεται στα υλικά, στις εργασίες και τον ενδεδειγμένο

Διαβάστε περισσότερα