ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012

2 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα... 3 Α.1 Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο... 3 Α.2 Υξεκαηνδόηεζε... 3 Α.3 Πνηόο πινπνηεί ην Πξόγξακκα;... 3 Α.4 ε πνηνύο απεπζύλεηαη ην Πξόγξακκα θαη γηα πνηεο ππνζέζεηο;... 4 Α.4.1 Οκάδα ζηόρνο (επσθεινύκελνη) - Γηθαηνύρνη... 4 Α.4.2 Γηθεγόξνη... 5 Α.5 Ση είδνπο βνήζεηα παξέρεηαη;... 5 Α.6 ε ηη δηαθέξεη ην Πξόγξακκα Ννκηθήο Βνήζεηαο γηα Νένπο από ηελ λνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη βάζεη ηνπ Ν.3226/2004 «Παξνρή Ννκηθήο Βνήζεηαο ζε Πνιίηεο Υακεινύ Δηζνδήκαηνο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο»;... 6 Β. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο νκάδεο ζηόρν/δηθαηνύρνπο ηεο λνκηθήο βνήζεηαο... 8 Β.1 Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα;... 8 Β.2 Πνύ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο;... 8 Β.3 Πνηά δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην Πξόγξακκα;... 9 Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθεγόξνπο Γ.1 Γηαδηθαζία έληαμεο δηθεγόξσλ ζην Πξόγξακκα Γ.2 Απνρώξεζε από ην Πξόγξακκα Γ.3 Τπνρξεώζεηο δηθεγόξσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Γ.4 Ακνηβή δηθεγόξσλ Γ.5 Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο Γ.1 Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Γ.2 Όξνη ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Γ.3 Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Δ. Καηάινγνο κε δηεπζύλζεηο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζπκβεβιεκέλσλ ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ γηα ην Σ. Παξαξηήκαηα Παξάξηεκα Ι γηα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο Παξάξηεκα ΙΙ - γηα Γηθεγόξνπο Παξάξηεκα ΙΙΙ γηα Αηηνύληεο λνκηθήο βνήζεηαο (νκάδεο ζηόρν)

3 Διζαγωγή Σν πξόγξακκα «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» (εθεμήο «Πξόγξακκα») απνηειεί έλα πξόγξακκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ζηόρν ηελ έκπξαθηε λνκηθή ππνζηήξημε αλειίθσλ θαη λέσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ηνπο πόξνπο θαη ελ γέλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ ην νηθνλνκηθό θόζηνο θαη ηελ επζύλε ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπο ηόζν ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ όζν θαη εμσδηθαζηηθά. Σν Πξόγξακκα άξρηζε λα πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο ηεο ρώξαο, θπξίσο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, από ην 1997, έρνληαο παξάζρεη κέρξη ζήκεξα λνκηθή βνήζεηα ζε εθαηνληάδεο επσθεινύκελνπο, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο αλειίθνπο. Η ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηνλ ζεζκό παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Ν.3226/2004 «Παξνρή Ννκηθήο Βνήζεηαο ζε Πνιίηεο Υακεινύ Δηζνδήκαηνο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24/Α/ ), εζηηάδνληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη εηδηθώλ θαηεγνξηώλ λέσλ έσο 30 θαη θαη εμαίξεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο έσο θαη 35 εηώλ. ηνλ παξόληα νδεγό κπνξείηε λα βξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθνξνύλ είηε ηνπο αηηνύληεο λνκηθή ζπλδξνκή (νκάδα ζηόρνο/δηθαηνύρνη) είηε ηνπο δηθεγόξνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο ππνζέζεηο είηε ηνπο Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο πνπ πινπνηνύλ ην Πξόγξακκα. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή πξόηαζε ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Ν.Γ. ή ζηνλ πιεζηέζηεξν ζπκβεβιεκέλν ζην πξόγξακκα Γηθεγνξηθό ύιινγν (Μέπορ Ε ): Γενική Γπαμμαηεία Νέαρ Γενιάρ Γιεύθςνζη Κοινωνικήρ ςμμεηοσήρ Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ & Αγωγήρ Ασαπνών 417, 11143, Αθήνα Σηλέθωνο: , Φαξ:

4 Α. Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο Ππόγπαμμα Α.1 Ανηικείμενο και ζηόσοι ηος Ππογπάμμαηορ (α) Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» (Youth Legal Aid) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο είλαη ε δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή ζε αλήιηθνπο θαη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο λέσλ (νκάδεο-ζηόρνο, δηθαηνύρνη), ε νπνία θαιύπηεη ηελ εθπξνζώπεζε ηνπο, ηόζν εμσδηθαζηηθά όζν θαη ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Σηο ππνζέζεηο ησλ αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ην Πξόγξακκα αλαιακβάλνπλ θαηά θαλόλα λένη δηθεγόξνη έσο 35 εηώλ. (β) Ο ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη δηηηόο. Αθελόο, εζηηάδεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ πνπ ζπρλά πθίζηαληαη νη νκάδεο-ζηόρνο (δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο), εληζρύνληαο άκεζα θαη πξαθηηθά ηε δπλαηόηεηα δηεπζέηεζεο λνκηθώλ δεηεκάησλ ή/θαη πξνζθπγήο ηνπο ζηε δηθαηνζύλε. Αθεηέξνπ, ελζαξξύλεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο λένπο δηθεγόξνπο ζηελ αλάιεςε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο αλειίθσλ θαη λέσλ. Α.2 Υπημαηοδόηηζη Σν πξόγξακκα «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» ρξεκαηνδνηείηαη ζε εηήζηα βάζε απνθιεηζηηθά από εζληθνύο πόξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η ρξεκαηνδόηεζε δηαβηβάδεηαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο, νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ ησλ θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ αλειίθσλ θαη λέσλ ζηνπο δηθεγόξνπο. Α.3 Ποιόρ ςλοποιεί ηο Ππόγπαμμα; Σν Πξόγξακκα δηαρεηξίδνληαη ζε θαζεκεξηλό, πξαθηηθό επίπεδν νη ζπκβεβιεκέλνη ζε απηό Γηθεγνξηθνί ύιινγνη αλά ηελ Διιάδα, ππό ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη αλαζέηνπλ ηηο ππνζέζεηο ζε δηθεγόξνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο νηθείεο ιίζηεο. 3

5 Α.4 ε ποιούρ απεςθύνεηαι ηο Ππόγπαμμα και για ποιερ ςποθέζειρ; Α.4.1 Ομάδα ζηόσορ (επωθελούμενοι) - Γικαιούσοι Γηθαηνύρνη (νκάδα-ζηόρνο) ηεο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο είλαη νη αλήιηθνη θαζώο θαη λένη από 18 έσο 30 εηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θύζεο ππνζέζεηο. Δηδηθόηεξα, κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ππόζεζεο παξέρεηαη λνκηθή ζπλδξνκή είηε γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο είηε γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: Ποινικέρ διαθοπέρ: Α. ε αλήιηθνπο ή λένπο έσο 30 εηώλ αξθεί ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ζπλδξνκή λα είλαη ζε ζπλάθεηα κε ππόζεζε/απόθαζε/πνηληθή κεηαρείξηζε ζσεηική με ηη σπονική πεπίοδο ηηρ ανηλικόηηηαρ (-18εηών) Β. ε λένπο εηώλ γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ κόλν ζε: πεξηπηώζεηο θαθνπνίεζεο (εηδηθόηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ε ππεξεζία παξέρεηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ) πεξηπηώζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (εηδηθόηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ε ππεξεζία παξέρεηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ) παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξώπσλ (εηδηθόηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ε ππεξεζία παξέρεηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ) ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη ηέιεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ Αζηικέρ διαθοπέρ: Α. ε αλήιηθνπο (γηα όιεο ηηο δηαθνξέο) Β. ε λένπο εηώλ γηα αζηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ή έρνπλ ζπλάθεηα κε ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ θαθνπνίεζε, παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξώπσλ, ελδννηθνγελεηαθή βία, ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη ηέιεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, θαζώο θαη γηα αζηηθέο δηαθνξέο νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ. Γιοικηηικέρ διαθοπέρ: ε αλήιηθνπο, θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο, γηα δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ή αθνξνύλ ηδίσο ζε: ππνβνιή αληηξξήζεσλ θαηά δηνηθεηηθήο θξάηεζεο, έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο απέιαζεο, έιεγρν θαη ελεκέξσζε ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηε ζεκαζία ησλ εγγξάθσλ-ππεξεζηαθώλ ζεκεησκάησλ πνπ ηνπο απνδίδνληαη, νξζή θαηαγξαθή 4

6 πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ (ειηθίαο, ζπλνδείαο ή κε), δηαδηθαζία αζύινπ (θαηαγξαθή ππνβνιή αηηήκαηνο, παξάζηαζε ζηε ζπλέληεπμε γηα ην άζπιν ζηνλ πξώην θαη ην δεύηεξν βαζκό, ζύληαμε γξαπηνύ ππνκλήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε αηνκηθώλ πεξηπηώζεσλ όζσλ αθνξά ηνπο ιόγνπο δίσμεο θιπ., ππνβνιή πξνζθπγήο θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο, θαηά ηεο απόθαζεο δηαθνπήο), παξάζηαζε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε θαη απόδνζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ (Α.Φ.Μ., άδεηα εξγαζίαο θιπ), έθδνζε-αλαλέσζε άδεηαο παξακνλήο βάζεη ηνπ Ν. 3386/2005, εζεινληηθό επαλαπαηξηζκό, δηαζθάιηζε θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ (έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε, πξόζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θιπ.) Δπγαηικέρ διαθοπέρ: Α. ε αλήιηθνπο θαη λένπο έσο 24 εηώλ (γηα όιεο ηηο δηαθνξέο) Β. ηε ζπκθηιησηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ αλαθπόκελσλ αηνκηθώλ ή ζπιινγηθώλ δηαθνξώλ εξγαζίαο ελώπηνλ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) (Ν.2639/98 αξζξ.7 ηδ θαη ΠΓ 136/99 αξζξ.9 1ε, 2γ, 2ηζη) ζε λένπο εξγαδόκελνπο θαη εξγνδόηεο εηώλ. Καη εξαίπεζη, κεηά από αίηεκα ηνπ αξκόδηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ θαη γξαπηή έγθξηζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, επηηξέπεηαη ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο ζε λένπο έσο 30 εηώλ από ην Πξόγξακκα θαη γηα πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ, αιιά ιόγσ ζπλδξνκήο εηδηθώλ ή/θαη εθηάθησλ ζπλζεθώλ (πρ απνδεδεηγκέλε απνξία), γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο ή από ηδηαίηεξν εζηθό θαζήθνλ, θξίλεηαη όηη νη αηηνύληεο ρξήδνπλ άκεζεο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο. Α.4.2 Γικηγόποι Σηο ππνζέζεηο ρεηξίδνληαη θαηά θαλόλα λένη δηθεγόξνη ειηθίαο έσο 35 εηώλ. Καη εμαίξεζε γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εηδηθόο ρεηξηζκόο/εκπεηξία ή γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγόξσλ παξ Αξείσ Πάγσ δε ιακβάλεηαη ππ όςηλ ην ειηθηαθό θξηηήξην. Α.5 Σι είδοςρ βοήθεια παπέσεηαι; Η δσξεάλ λνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαηαη ζην δηνξηζκό δηθεγόξνπ ζηνλ αηηνύληα θαη ηελ θάιπςε εμόδσλ γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην γηα πνηληθέο, αζηηθέο, δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ή/θαη ζε ππνζέζεηο εξγαηηθνύ δηθαίνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ. 5

7 Δθηόο από ηηο παξαζηάζεηο ζε δηθαζηήξην, ε λνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε άιιεο εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, όπσο επίδνζε εγγξάθσλ κέζσ δηθαζηηθνύ επηκειεηή θαη δηελέξγεηα έθδνζεο εγγξάθσλ δηνηθεηηθήο θύζεσο ή άιινπ είδνπο εγγξάθσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηνύληνο βνήζεηα (π.ρ. έθδνζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο, πηζηνπνηεηηθνύ γελλήζεσο, ηαθηνπνίεζε παξακνλήο ηνπ αηηνύληνο ζηε ρώξα θ.ιπ.). Α.6 ε ηι διαθέπει ηο Ππόγπαμμα Νομικήρ Βοήθειαρ για Νέοςρ από ηην νομική βοήθεια πος παπέσεηαι βάζει ηος Ν.3226/2004 «Παποσή Νομικήρ Βοήθειαρ ζε Πολίηερ Υαμηλού Διζοδήμαηορ και Άλλερ Γιαηάξειρ»; Σν Πξόγξακκα Ννκηθήο Βνήζεηαο γηα Νένπο, ιεηηνπξγεί ζςμπληπωμαηικά πξνο ηηο δπλαηόηεηεο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο πνπ παξέρεη ν Ν. 3226/2004, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνλ ππνθαηαζηήζεη. Δηδηθόηεξα, επεθηείλεη ηε δπλαηόηεηα παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο κε θξηηήξην ηελ εληζρπκέλε πξνζηαζία ηεο αλειηθόηεηαο θαη ηεο λεόηεηαο, ζηνρεύνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ λέσλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ππνζέζεηο. πγθεθξηκέλα, ην Πξόγξακκα δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ Ν.3226/2004 θπξίσο ζηηο εμήο παξακέηξνπο: 1. Σν Πξόγξακκα θαιύπηεη ηε δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην θαη γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο. Γελ θαιύπηεη ηελ πεξίπησζε λνκηθήο ζπλδξνκήο ζπκβνιαηνγξάθνπ. 2. Σν Πξόγξακκα παξέρεη άμεση δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή επηηξέπνληαο ηνλ άκεζν νξηζκό δηθεγόξνπ, κεηά από αίηεζε ηνπ επσθεινύκελνπ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθόκα θαη όηαλ δελ επίθεηηαη δίθε. 3. Σν Πξόγξακκα παξέρεη δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή θαη γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο, ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο, θαζώο θαη γηα δηνηθεηηθέο δηαθνξέο γηα ηνπο αλήιηθνπο. Γελ θαιύπηεη δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή γηα εκπνξηθέο δηαθνξέο. 4. Γηθαηνύρνη ηεο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα είλαη κόλν αλήιηθνη θαζώο θαη λένη έσο 30, θαη θαη εμαίξεζε (βι. αλσηέξσ) 35 εηώλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θύζεσο ππνζέζεηο. Η λνκηθή απηή ζπλδξνκή δελ επεθηείλεηαη ζε άιιεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. 6

8 5. Οη αηηνύληεο λνκηθή βνήζεηα ηεθκεξηώλνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ρσξίο απαξαίηεηα λα πιεξνύλ ηελ πξνϋπόζεζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3226/ Οη δηθεγόξνη πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ππνζέζεηο κέζα από ην Πξόγξακκα είλαη θαηά θαλόλα λένη έσο 35 εηώλ. 7. Σόζν ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ λνκηθήο βνήζεηαο, όζν θαη ν δηνξηζκόο ησλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ, γίλεηαη κέζσ θαη κε επζύλε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ θαη όρη από ην Γηθαζηήξην. 8. Γηνξηζζείο δηθεγόξνο ζε πξώην βαζκό κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο θαη ζε επόκελν βαζκό, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ αηηνύληνο ηε λνκηθή βνήζεηα. 9. Η απνδεκίσζε ησλ δηθεγόξσλ θαηαβάιιεηαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ (όπσο νξίδνληαη θαησηέξσ). 1 Ν3226/2004, Αξ.1παξ.2 «Πνιίηεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, δηθαηνύρνη λνκηθήο βνήζεηαο, είλαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα δύν ηξίηα ησλ θαηώηαησλ εηήζησλ αηνκηθώλ απνδνρώλ πνπ πξνβιέπεη ε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο. ε πεξίπησζε ελδννηθνγελεηαθήο δηαθνξάο ή δηέλεμεο δελ ιακβάλεηαη ππ όςηλ ην εηζόδεκα εθείλνπ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ε δηαθνξά ή ε δηέλεμε». 7

9 Β. Πληποθοπίερ για ηιρ ομάδερ ζηόσο/δικαιούσοςρ ηηρ νομικήρ βοήθειαρ Β.1 Ποια είναι ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά για ζςμμεηοσή ζηο Ππόγπαμμα; 1. αίηεζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν ηεο δίθεο ή ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο 2. θσηνηππία ηαπηόηεηαο ή άιινπ ελ ηζρύ εγγξάθνπ, ώζηε λα πξνθύπηεη θαη ε ειηθία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 3. εηζήγεζε ηεο δηαβηβάζαζαο ηελ αίηεζε Τπεξεζίαο (κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ κεζνιαβεί ηέηνηα ππεξεζία) π.ρ. Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ, Δηζαγγειία Αλειίθσλ, Δηαηξία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, ΚΔΘΔΑ, ΔΚΚΑ, ΔΠΑΝΟΓΟ θ.α. 4. επίζεκν έγγξαθν ή βεβαίσζε από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ή λα ηεθκεξηώλεηαη αξθνύλησο ε εμαηξεηηθά δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνύληνο, ε νπνία δελ ηνπ επηηξέπεη ή θαζηζηά δπζαλάινγα δπζρεξή ηε δπλαηόηεηα εθπξνζώπεζήο ηνπ από ίδηνπο πόξνπο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθό απνξίαο, αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο γνλέσλ ή ηνπ ηδίνπ, βεβαίσζε ηνπ εθόξνπ όηη δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο, αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο, βεβαηώζεηο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο θηι.) 5. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηό λα πξνζθνκηζηνύλ ηα ππό (2) θαη (4) δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππόζεζε. Β.2 Πού ςποβάλλονηαι οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ; (α) Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα διαηίθεηαι ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο. (β) Αθνύ ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε, ςποβάλλεηαι ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζπκβεβιεκέλνπ ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ (δείηε ηη λίζηα ζηο μέπορ Ε ηος παπόνηορ). 8

10 (γ) Οη αηηήζεηο λνκηθήο βνήζεηαο δεν ςποβάλλονηαι ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. Β.3 Ποιά διαδικαζία ακολοςθείηαι μεηά ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ηος ενδιαθεπόμενος ζηο Ππόγπαμμα; Η αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξσηνθνιιείηαη θαη εμεηάδεηαη από ηνλ αξκόδην ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ. Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ηνπο, κέρξη εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γηα ην έηνο πηζηώζεσλ. Πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ αλήιηθνπο, ηδηαίηεξα δε ζε ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο απεηιείηαη ε ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ειεπζεξίαο ή δηαθπβεύεηαη ε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πγεία. Δθόζνλ εγθξηζεί ε αίηεζε (πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εληαρζεί ν ελδηαθεξόκελνο ζην Πξόγξακκα), ν ρεηξηζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηνλ δηνξηζκό δηθεγόξνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππόζεζε. Ο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο επηιέγεηαη από κηα ιίζηα εληαγκέλσλ ζην Πξόγξακκα δηθεγόξσλ πνπ δηαηεξεί ν εθάζηνηε ζπκβεβιεκέλνο Γηθεγνξηθόο ύιινγνο. ηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο ελεκεξώλεη εγθαίξσο ηνλ αηηνύληα (ή ζε πεξίπησζε αλειίθνπ ηνλ γνλέα, επηκειεηή, ζπκπαξαζηάηε ή θεδεκόλα, όηαλ ηνύην είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ) είηε απ επζείαο είηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο-δηακεζνιαβεηή π.ρ. Αζηπλνκηθό Σκήκα, Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ, ΚΔΘΔΑ, ΔΚΚΑ θ.ιπ. (αλ ππάξρεη). Καηόπηλ ηνύηνπ, ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο έρεη άκεζε θαη απεπζείαο επαθή κε ηνλ αηηνύληα ηε λνκηθή βνήζεηα κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππόζεζεο. 9

11 Γ. Πληποθοπίερ για ηοςρ δικηγόποςρ Γ.1 Γιαδικαζία ένηαξηρ δικηγόπων ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη ππνζέζεηο αλαιακβάλνληαη θαηά θαλόλα από λένπο δηθεγόξνπο έσο θαη 35 εηώλ. Καη εμαίξεζε γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εηδηθόο ρεηξηζκόο/εκπεηξία ή γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγόξσλ παξ Αξείσ Πάγσ δε ιακβάλεηαη ππ όςηλ ην ειηθηαθό θξηηήξην. (β) Οη ελδηαθεξόκελνη δηθεγόξνη πνπ πιεξνύλ ην αλσηέξσ θξηηήξην δύλαληαη λα θαηαζέηνπλ αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα, ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό ύιινγν ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη. Με ηελ αίηεζε απηή δειώλνπλ ηε δηαζεζηκόηεηά θαη πξόζεζή ηνπο λα αλαιάβνπλ ππνζέζεηο από ην Πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο νδεγνύ. Η ζρεηηθή αίηεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Ν.Γ., θαζώο θαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο. (γ) Οη ελδηαθεξόκελνη δηθεγόξνη, πνπ εληάζζνληαη ζηηο νηθείεο ιίζηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειώλνπλ, ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζή ηνπο, ηνλ ή ηνπο θιάδνπο δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο νδεγνύ. 1. Πνηληθέο δηαθνξέο 2. Αζηηθέο δηαθνξέο 3. Γηνηθεηηθέο δηαθνξέο 4. Δξγαηηθέο δηαθνξέο Γ.2 Αποσώπηζη από ηο Ππόγπαμμα (α) Οη δηθεγόξνη πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξόγξακκα, παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζηηο νηθείεο ιίζηεο, έσο όηνπ μεπεξάζνπλ ην όξην ησλ 35 εηώλ. Με ην πέξαο απηνύ ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ παύνπλ απηνδίθαηα λα είλαη επηιέμηκνη γηα ην Πξόγξακκα. (β) Δμαίξεζε ζηνλ ππό (α) θαλόλα απνηεινύλ όζνη δηθεγόξνη εμ απηώλ είραλ ήδε αλαιάβεη ηελ εθδίθαζε ππόζεζεο ζε πξώην βαζκό, θαη κε ηε ζπκθσλία ηνπ αηηνύληνο ηε λνκηθή βνήζεηα, ζπλερίδνπλ ηελ ππόζεζε ζε αλώηεξν βαζκό θαη κόλν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο. 10

12 (γ) Όζνη δηθεγόξνη επηζπκνύλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα απνρσξήζνπλ από ην πξόγξακκα, κπνξνύλ αλά πάζα ζηηγκή κε λέα αίηεζή ηνπο λα δηαγξαθνύλ από ηηο νηθείεο ιίζηεο ησλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ. Γ.3 Τποσπεώζειρ δικηγόπων πος μεηέσοςν ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη δηθεγόξνη πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δεζκεύνληαη λα εξγάδνληαη γηα θάζε ππόζεζε πνπ αλαιακβάλνπλ, επηδεηθλύνληαο απμεκέλε επηκέιεηα θαη επαηζζεζία, όπσο αξκόδεη ζηε θηινζνθία θαη ηε ζηόρεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ αλειίθσλ θαη λέσλ, αλαγλσξίδνληαο ην ηδηαίηεξν εζηθό θαζήθνλ πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ππνζέζεσλ, σο έκπξαθηε έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγύεο πξνο ηε λέα γεληά. Ρεηά επηζεκαίλεηαη όηη νη δηθεγόξνη πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππεξάζπηζε αλειίθσλ, αλαγλσξίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζπλεγόξνπ αλειίθσλ θαη δεζκεύνληαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. (β) Δηδηθόηεξα, νη δηθεγόξνη πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα ππνρξενύληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκόδηεο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο, λα παξαθνινπζνύλ ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλνληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό θαη λα παξέρνπλ πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο ζε ρξόλν έγθαηξν θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. (γ) Οη δηθεγόξνη πνπ αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ππνρξενύληαη λα θαηαζέηνπλ πξνζεθόλησο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γ.. ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ακνηβή ηνπο, (ανηίγπαθο ηος γπαμμαηίος πποείζππαξηρ ή/και ηηρ Α.Π.Υ πος εκδίδοςν κηλ), θαζώο θαη λα παξέρνπλ εγγξάθσο πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο ππόζεζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Γ.4 Αμοιβή δικηγόπων (α) Οη εληαγκέλνη ζην πξόγξακκα δηθεγόξνη, αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο κε ηελ (minimum) λόκηκε ακνηβή, όπσο απηή νξίδεηαη από ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. (β) Δηδηθόηεξα, νη δαπάλεο πνπ θαιύπηνληαη από ην Πξόγξακκα είλαη: Η λόκηκε ακνηβή ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην. Η λόκηκε ακνηβή γηα παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηηο απαξαίηεηεο εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. πιεξσκή δηθαζηηθνύ επηκειεηή). ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη ξεηά, όηη ε ακνηβή γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 επξώ αλά ελέξγεηα (και δεν ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζε αςηέρ έξοδα, όπωρ θωηοηςπίερ, γπαθική ύλη κηλ). (γ) Οη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη πιεξώλνληαη από ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν πνπ ηνπο αλέζεζε ηελ ππόζεζε, κε έθδνζε επηηαγήο, αθόηνπ πξνζθνκίζνπλ πξνζεθόλησο ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ 11

13 Πξνγξάκκαηνο ηα απαηηνύκελα παξαζηαηηθά (γξακκάηην πξνείζπξαμεο, ζεσξεκέλε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ θηι) θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηεο ππόζεζεο. (δ) Η ακνηβή θαιύπηεη ην Φ.Π.Α. ηνπ δηθεγόξνπ θαζώο θαη ην δηθαζηηθό έλζεκν. ημείωζη: Καη εμαίξεζε, θαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δύλαηαη λα θαιπθζεί ππό εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα δηελέξγεηα δηθαζηηθώλ ή εμσδηθαζηηθώλ πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαιεθζείζα ππόζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή, δηθαηνινγνύληαη νη δαπάλεο ηεο πιένλ νηθνλνκηθήο κεηαθίλεζεο (νηθνλνκηθή ζέζε) θαη δηακνλήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, θαη νη δηθεγόξνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ηελ εμνθιεηηθή απόδεημε αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη δηακνλήο, ηα πξσηόηππα εηζηηήξηα θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ζθνπό θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο κεηαθνξάο. Γ.5 Δπιμοπθωηικά εμινάπια Οη εληαγκέλνη ζην Πξόγξακκα δηθεγόξνη, εηδνπνηνύληαη θαη ζπκκεηέρνπλ καηά πποηεπαιόηηηα ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλεη ζε εηήζηα βάζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο θαη άιινπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο. Σα ελ ιόγσ ζεκηλάξηα αθνξνύλ αθελόο ζηελ πνξεία παξαθνινύζεζεο θαη εμέιημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ ζηελ ελεκέξσζε πάλσ ζε λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηηο νκάδεο ζηόρν είηε κε ηε θύζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ θαη εμνρήλ θαιύπηνληαη από ην Πξόγξακκα (πνηληθό δίθαην αλειίθσλ, εξγαηηθέο δηαθνξέο θηι). 12

14 Γ. Πληποθοπίερ για ηοςρ Γικηγοπικούρ ςλλόγοςρ Γ.1 Αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη ελδηαθεξόκελνη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα θαη ρξεκαηνδόηεζεο από απηό, βάζεη ηεο εηήζηαο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο/πξνθήξπμεο πνπ εθδίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. (β) Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ζηηο νπνίεο εμεηδηθεύνληαη νη όξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ιακβάλνπλ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύ. (γ) Ρεηά επηζεκαίλεηαη, όηη λέεο αηηήζεηο από Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο πνπ δελ έρνπλ απνξξνθήζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν ή δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηνλ απαηηνύκελν απνινγηζκό πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, απνξξίπηνληαη. Γ.2 Όποι ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα νθείινπλ: 1. Να νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν άηνκν επηθνηλσλίαο - ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιόγνπ, θαη λα γλσζηνπνηνύλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ηόζν ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεηηθνύ πιιόγνπ. 2. Να δέρνληαη ηηο αηηήζεηο ησλ λέσλ δηθεγόξσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο θαη λα ηεξνύλ επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν (ιίζηα) κε δηθεγόξνπο εγγεγξακκέλνπο ζε απηό. 3. Να εμεηάδνπλ ηηο αηηήζεηο παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο πνπ ιακβάλνπλ είηε απ επζείαο από ηνπο αηηνύληεο είηε κέζσ άιιεο δηακεζνιαβνύζαο Τπεξεζίαο. 4. Να αλαζέηνπλ ηηο ππνζέζεηο ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηε ιίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηθεγόξνπο, λα ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκό δηθεγόξνπ ηνλ αηηνύληα, θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο πεξαηηέξσ απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή πξαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (επικοινωνία με πληπεξούζιο δικηγόπο, πληπωμή δικηγόπος, ζςγκένηπωζη δικαιολογηηικών και απολογιζηικών ζηοισείος από ηον διοπιζθένηα δικηγόπο για ηην ςπόθεζη, κοκ). 13

15 Οη ππνζέζεηο αλαηίζεληαη ζηνπο δηθεγόξνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε ιίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε απόθαζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, θαηά θαλόλα θαη αιθαβεηηθή ζεηξά, κε δπλαηόηεηα εμαίξεζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύλ εηδηθό ρεηξηζκό. Η αλάζεζε ππνζέζεσλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε θξηηήξην ηόζν ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ όζν θαη ηε ζνβαξόηεηα θαη θξηζηκόηεηα ηεο ππόζεζεο, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο. 5. Να πξνβαίλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνώζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα κέιε ηνπο (διάσςζη μέζω θςλλαδίων και λοιπών εκδόζεων ή ένηςπων καηασωπίζεων, ανάπηηζη ανακοινώζεων, σπήζη μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ, ιζηοζελίδων, ζςνεδπίων, ημεπίδων κηλ). Καη ειάρηζηνλ, νθείινπλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ινγόηππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο γηα ην Πξόγξακκα «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο», θαζώο θαη ζρεηηθό ζύλδεζκν (link) γηα ην Πξόγξακκα ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. 6. Να πξνβαίλνπλ ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα ελεκέξσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ηνπηθνύο θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε επαθή κε ηηο νκάδεο ζηόρν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ησλ ελ δπλάκεη επσθεινύκελσλ ζην Πξόγξακκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: δεκνηηθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη κέξηκλαο, εηδηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο αλειίθσλ θαη λέσλ, αζηπλνκηθέο δηεπζύλζεηο, παξαξηήκαηα ΟΑΔΓ, ζρεηηθέο ΜΚΟ, ηδξύκαηα, ΚΔΘΔΑ θ.ν.θ 7. Να αλαθέξνπλ ξεηά όηη ην Πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε θάζε δεκόζηα αλαθνίλσζε, έληππε ή ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε ή θάζε άιινπ είδνπο δεκνζίεπζε. 8. Να ζπλδηνξγαλώλνπλ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε εηήζηα βάζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο δηθεγόξνπο πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ή/θαη ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο πνπ ελεκεξώλνπλ ην επξύηεξν θνηλό γηα ην Πξόγξακκα θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. 9. Να θαηαζέηνπλ ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο αλά εμάκελν αλαιπηηθή θαηάζηαζε (εμακεληαίνο απνινγηζκόο), ζύκθσλα κε ηε θόξκα απνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Σ ηνπ παξόληνο. ηνλ απνινγηζκό απαηηνύληαη θαη ειάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία: ζηνηρεία θαη ειηθία ηνπ επσθεινύκελνπ, ε θύζε ηεο ππόζεζεο, ζηνηρεία θαη ειηθία ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ, ην πνζό πνπ δαπαλήζεθε αλά ππόζεζε, ν αξηζκόο ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε ν δηνξηζζείο δηθεγόξνο, 14

16 ηπρόλ παξαηεξήζεηο πνπ ζεσξνύλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ζαθήλεηα ησλ απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η θόξκα απνινγηζκνύ ζπλνδεύεηαη από ηα αληίγξαθα ησλ απαηηνύκελσλ από ην Πξόγξακκα δηθαηνινγεηηθώλ. 10. Να επηζηξέςνπλ ζην Διιεληθό Γεκόζην αδεκίσο ηπρόλ αδηάζεηα πνζά από ην Πξόγξακκα. Γηα θάζε παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε από ηηο σο άλσ ππνρξεώζεηο, ε Γ.Γ.Ν.Γ. επηθπιάζζεηαη λα θεξύμεη ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο πξνέβε σο κε επηιέμηκεο θαη λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Διιεληθό Γεκόζην. (β) Δπίζεο, νη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη, κε ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξόγξακκα, εμνπζηνδνηνύλ ηελ Γ.Γ.Ν.Γ. λα δεκνζηεύεη, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα αθόινπζα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: ην όλνκα/επσλπκία, δηεύζπλζε/έδξα ηνπ θνξέα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ην ρνξεγνύκελν πνζό ηηο εθζέζεηο απνινγηζκνύ, κόλν σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπεηαη εθ ηνπ λόκνπ λα δεκνζηνπνηεζνύλ (απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθνύ ραξαθηήξα). Γ.3 Δπιλέξιμερ Γαπάνερ Χο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ην Πξόγξακκα, ζεσξνύληαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο νκάδεο-ζηόρν θαη ζπγθεθξηκέλα: 1. Έμνδα παξάζηαζεο δηθεγόξνπ ζην δηθαζηήξην, όπσο απηά νξίδνληαη βάζεη ησλ γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο θαη απνδεηθλύνληαη από ζεσξεκέλεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Πξόγξακκα δηθεγόξσλ. 2. Έμνδα παξάζηαζεο θαη λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο δηθεγόξσλ γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, όπσο απηά νξίδνληαη από ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό ύιινγν θαη απνδεηθλύνληαη από ζεσξεκέλεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Πξόγξακκα δηθεγόξσλ. 3. Κάξηεο επηβίβαζεο, πξσηόηππα εηζηηήξηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη δηακνλήο, ζηελ θαη εμαίξεζε πεξίπησζε θάιπςεο εμόδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ. 15

17 Δ. Καηάλογορ με διεςθύνζειρ και ζηοισεία επικοινωνίαρ ζςμβεβλημένων ζηο Ππόγπαμμα Γικηγοπικών ςλλόγων για ηο 2011 Γικηγοπικόρ ύλλογορ Αθηνών Τπεύζπλε θ. Μαίξε Μαληνύβαινπ, ηει Γικηγοπικόρ ύλλογορ Θεζζαλονίκηρ Τπεύζπλε θ. Οπξαλία Μπξσηή, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ Καλαμάηαρ Τπεύζπλνο θ. Γεκήηξεο Κανύλεο, ηει Γικηγοπικόρ ύλλογορ Κω Τπεύζπλνο θ. Μηραήι Μπιιίξεο, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ εππών Τπεύζπλε, θ. Βαζηιηθή Φάιηνπ, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ Σπικάλων Τπεύζπλνο θ. Γεκήηξεο Κνληνγηάλλεο, ηει Γικηγοπικόρ ύλλογορ Υαλκίδαρ Τπεύζπλε θ. Δπγελία Βνύιγαξε, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ Βόλος Τπεύζπλνο: Αλ. Βνιηώηεο Σει , fax: Γικηγοπικόρ ύλλογορ Ροδόπηρ Τπεύζπλνο: Γ.Κπκπαξίδεο Σει , fax: Γικηγοπικόρ ύλλογορ Ηωαννίνων Τπεύζπλε: Μ. Καιθηγγνπνύινπ Σει fax:

18 Σ. Παπαπηήμαηα Παπάπηημα Η για Γικηγοπικούρ ςλλόγοςρ Α. Αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα γηα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο Β. Λίζηα δηθαηνινγεηηθώλ επηρνξήγεζεο ΝΠΓΓ (γηα ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο) Γ. Φόξκα Απνινγηζκνύ Παπάπηημα ΗΗ - για Γικηγόποςρ Αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα Παπάπηημα ΗΗΗ για Αιηούνηερ νομικήρ βοήθειαρ (ομάδερ ζηόσο) Αίηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο (γηα νκάδεο ζηόρν) 17

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 18

20 Α. ΑΗΣΖΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 2012» ΓΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 1. ΠΡΟ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ 2. ΑΗΣΩΝ ΦΟΡΔΑ: ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Δπσλπκία Έηνο ύζηαζεο... Αξηζκόο Δγγεγξακκέλσλ Μειώλ Γ.. 3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΦΟΡΔΑ Γηεύζπλζε Σειέθσλν Φαμ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ & ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ολνκαηεπώλπκν.. Θέζε Σκήκα.. Σειέθσλν.. Φαμ Έρνληαο ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΝΓ «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο», όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Γ θαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζε απηήλ Οδεγό Πξνγξάκκαηνο, θαη απνδερόκελνη απηνύο, ππνβάιινπκε ηελ αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα γηα ην έηνο 2012 θαη δεζκεπόκαζηε ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζήο καο λα πξνζθνκίζνπκε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά επηρνξήγεζεο. Ηκεξνκελία, Τπνγξαθή Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ θξαγίδα 19

21 Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ για Ν.Π.Γ.Γ. Σα κάηωθι δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι ζηο Σμήμα Οικονομικού ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Νέαρ Γενιάρ, ενηόρ πένηε (5) ημεπών, από ηην ειδοποίηζη από ηην ΓΓΝΓ ππορ ηον θοπέα για ηην έγκπιζη ηηρ αίηηζήρ ηος, και μόνο από ηοςρ θοπείρ ηων οποίων εγκπίθηκε η αίηηζη. 1. Βεβαίωζη γηα ην ύςνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ θνξέα. α) Δάλ ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θνξέα δεν ππεξβαίλεη ηηο ,00 εςπώ, ΑΡΚΔΗ ε βεβαίσζε γηα ην ύςνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. β) Δάλ ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θνξέα ςπεπβαίνει ηιρ ,00 εςπώ, απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Γ39 ηος Γ.Λ.Κ. από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηήλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην Ν.2166/93 θαη ηελ θαη εμνπζηνδόηεζε απηνύ Κ.Τ.Α /489/0094/ (ΦΔΚ 286/Β/94) 2. Φοπολογική Δνημεπόηηηα 3. Βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ Γ.Ο.Τ. πνπ λα πξνθύπηεη ε απόδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο ή νθεηιόκελνπ Φ.Μ.Τ. θαη Φ.Π.Α. από ην επηρνξεγνύκελν λνκηθό πξόζσπν, ε νπνία ζα θαιύπηεη ηα πξνεγνύκελα εκεξνινγηαθά έηε θαη ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο. 4. Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα: Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Η.Κ.Α. πνπ λα πξνθύπηεη ε απόδνζε ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ θνξέα. 5. Βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ Τ.Γ.Δ όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηή νη πξνϋπνινγηζκνί, απνινγηζκνί, ηζνινγηζκνί θαη ε θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ν.Π. (άξζξν 6 ηνπ λ.2362/95 θαη αξ /8071/0094/ εγθύθιηνο ηνπ Τπ.Οηθ.). (ζπλ. 2,3,5,6) Ζ βεβαίωζη αςηή δεν απαιηείηαι για εηήζια επισοπήγηζη Ν.Π.Η.Γ. κάηω ηων ,00 εςπώ. 6. Βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ Τ.Γ.Δ. πνπ ππάγεηαη ν θνξέαο όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηήλ νη πίλαθεο ρξνλνθαηαλνκήο ησλ πηζηώζεσλ θαη εηήζηαο ζύλζεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ν.Π. (ζπλ. 2,3,5,6) Ζ βεβαίωζη αςηή δεν απαιηείηαι για εηήζια επισοπήγηζη Ν.Π. κάηω ηων ,00 εςπώ.

22 Γ. ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ» ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: 1/1/ /12/2012 ΦΟΡΔΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σειπιζηήρ) 21

23 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ & ΖΛΗΚΗΑ ΔΠΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ ΦΤΖ ΤΠΟΘΔΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΑΗΣΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΣΑΓΖ ΓΑΠ/ΘΔΝ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 22

24 ΤΝΟΛΟ 23

25 ΠΔΓΗΟ ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΦΟΡΜΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ & ΖΛΗΚΗΑ ΔΠΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ ΦΤΖ ΤΠΟΘΔΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΑΗΣΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΣΑΓΖ ΓΑΠΑΝΖΘΔΝ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Αύμσλ αξηζκόο ππόζεζεο αλά έηνο Αλαγξάθεηε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ειηθία ηνπ επσθεινπκέλνπ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λνκηθήο βνήζεηαο Αλαγξάθεηε ζε πνηα ζπγθεθξηκέλα από ηηο νξηδόκελεο ζην πξόγξακκα νκάδεο ζηόρνο αλήθεη ν επσθεινύκελνο, ήηνη: 1)Αλήιηθνη, 2) Νένη γηα όιεο ηηο εξγαζηαθέο δηαθνξέο, 3) Νένη Δμεηδηθεύζηε ηε θύζε ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ε λνκηθή βνήζεηα ζε δύν επίπεδα: 1) Δξγαζηαθή, Πνηληθή, Γηνηθεηηθή, Αζηηθή δηαθνξά θαη 2) Δμεηδίθεπζε ηεο ππόζεζεο π.ρ. βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία θ.νθ.,.σα ζηνηρεία ζπγθεληξώλνληαη γηα ιόγνπο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηαηηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ζπλεζέζηεξσλ πεξηπηώζεσλ. Αλαγξάθεηε ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ, δειαδή (α) ην πιήξεο νλνκαηεπώλπκν θαη (β) ηελ ειηθία ηνπ θαηά ην ρξόλν αλάιεςεο ηεο ππόζεζεο, θαζώο θαη (γ) ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ ζηνλ Γ ζηνλ νπνίν αλήθεη Αλαγξάθεηε ηελ ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο ζαο δηαβηβάζηεθε ε αίηεζε ηνπ επσθεινύκελνπ γηα έληαμε ζην πξόγξακκα Ννκηθήο Βνήζεηαο γηα Νένπο (π.ρ. Δηδηθό Καηάζηεκα Κξάηεζεο Αλειίθσλ Απιώλα Δ.Κ.Κ.Α.Α., Αζηπλνκηθό Σκήκα, Ίδξπκα θνθ). ε πεξίπησζε, πνπ ε αίηεζε ππεβιήζε απ επζείαο ζην Γ. αλαγξάθεηαη ν ύιινγνο. Αλαγξάθεηε ηνλ αξηζκό επηηαγήο ζην όλνκα ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Αλαγξάθεηε ην ζπλνιηθό πνζό ην νπνίν έιαβε ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο γηα ηελ ππόζεζε Αλαγξάθεηε ηπρόλ παξαηεξήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ ζεσξείηε απαξαίηεηεο γηα ηνλ παξαθνινύζεζε ηνπ απνινγηζκνύ, όπσο ην αλ ε ππόζεζε είλαη ζε εμέιημε ή αλ αλειήθζε ππόζεζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί ε εθδίθαζε θ.ν.θ 24

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 25

27 ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 2012» 1. ΠΡΟ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 2. ΑΗΣΩΝ/ΟΤΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ Ολνκαηεπώλπκν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:.. Αξ. Μεηξώνπ Γ.: Γηεύζπλζε.. Σειέθσλν: Φαμ:.. Έρνληαο ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΝΓ «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγό Πξνγξάκκαηνο 2012, θαη απνδερόκελνο/ε απηνύο ππνβάιισ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα θαη έληαμεο κνπ ζηε/ζηηο ιίζηεο δηθεγόξσλ πνπ αθνξνύλ ππνζέζεηο γηα Πνηληθέο δηαθνξέο. Αζηηθέο δηαθνξέο.. Γηνηθεηηθέο δηαθνξέο Δξγαηηθέο δηαθνξέο Γειώλσ επίζεο όηη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο θαη κε ζαθήλεηα θαη όηη ζπλαηλώ ζηε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 2472/1997, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζαθώο θαζνξηζκέλνπο ζηνλ Οδεγό λόκηκνπο ζθνπνύο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξήζεηο... Ηκεξνκελία : Τπνγξαθή θξαγίδα 26

28 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ

29 ΑΗΣΖΖ ΓΩΡΔΑΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 2012» 1. ΠΡΟ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ.. 2. ΑΗΣΩΝ/ΟΤΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:.. Σόπνο Γέλλεζεο:... Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: ΓΗΑΒΗΒΑΕΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ) : Ολνκαζία Φνξέα / Τπεξεζίαο:.. Γ/λζε:. Ολνκαηεπώλπκν Τπεύζπλνπ Δπηθνηλσλίαο:.. Σειέθσλν Τπεύζπλνπ Δπηθνηλσλίαο: Φαμ: Δ-mail: 4. ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ανηίγπαθο θοπολογικήρ δήλωζηρ γονέων ή ηος αιηούνηορ, βεβαίωζη ηος εθόπος όηι δεν ςποσπεούηαι ζε ςποβολή δήλωζηρ, ανηίγπαθο εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ, πιζηοποιηηικό αποπίαρ, βεβαιώζειρ ςπηπεζιών κοινωνικήρ ππόνοιαρ κ.ο.κ.) Α) Πξνζδηνξίζηε:.. Β) Γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηό λα πξνζθνκίζσ θαλέλα από ηα άλσζη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Παξαηεξήζεηο: Έρνληαο ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΝΓ «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» θαη απνδερόκελνο/ε απηνύο, θαη δειώλνληαο όηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή, ππνβάιισ αίηεζε γηα δσξεάλ παξνρή λνκηθήο ζπλδξνκήο γηα ππόζεζή κνπ πνπ αθνξά ζε Γειώλσ επίζεο όηη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο θαη κε ζαθήλεηα θαη όηη ζπλαηλώ ζηε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 2472/1997, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζαθώο θαζνξηζκέλνπο ζηνλ Οδεγό λόκηκνπο ζθνπνύο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ηκεξνκελία Τπνγξαθή 28

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ

ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΠΧ ΜΠΟΡΔΗ Ζ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΝΑ ΒΟΖΘΖΔΗ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΣΟ ΗΝΣΔΡΝΔΣ ΜΗΝΑ ΕΟΤΛΟΒΗΣ ΓΗΚΖΓΟΡΟ LL.M ΓΗΚΑΗΟΤ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΖΛ. ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΩΝ minazoulovits@phrlaw.gr ύγρξνλα Γεδνκέλα ΥΡΖΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ*

ΠΙΝΑΚΑ Α ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ A3: ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΔΡΓΑ ΠΟΤ ΔΝΣΑΥΘΗΚΑΝ ΣΟ Γ ΚΠ* Η Γηαρεηξηζηηθή Αξρή πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ηελ πξάμε, δεηά επί πιένλ από ηνλ Σειηθό Γηθαηνύρν λα ππνβάιεη για ηιρ ζςμβάζειρ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΤΚΣΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΚΑΘ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ Αθήνα, 05.12.2014 ΣΜΗΜΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010

Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο. Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Κσλζηαληίλνο Φξπδάθεο Δεπηέξα 13 Δεθεκβξίνπ 2010 Οκάδα Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, Δηεύζπλζε Ηιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηώο Η 3 ε πξόηαζή καο ζηα πιαίζηα ηεο πξσηνβνπιίαο labs.pengv.gr 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ. Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΤΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Αθήνα, 21 Μαΐος 2015 ΠΟΛ : 1108 1. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011

Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011 ΣΟΞΣΠΓΕΘΞ ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΙΑΘ ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΑΡΦΑΚΘΡΗΡ ΓΠΑΦΕΘΞ ΣΟΞΣ ΔΕΚΘΞ ΣΟΞΣ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 15 Μαξηίνπ 2011 Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Η Ο ΤΠΟΤΡΓΟ Ε ΩΣΕΡΘΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 18 Απξηιίνπ 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Αξηζ. Πξση. 9207/07 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Δπαγγειηζηξίαο 2 ΣΑΥ. ΚΧΓΗΚΑ: 105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΔΑ: Β4ΣΥ4691ΩΓ-9ΤΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 29.11. 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α

Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket. Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ. Μέξνο Α Εγρεηξίδην Xξήζεο Εθαξκνγήο Help Desk γηα Τπνβνιή Αηηεκάηωλ Ticket Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Δεκνζίωλ πκβάζεωλ Μέξνο Α Πίνακαρ Πεπιεσομένων Εηζαγωγή... 3 Κέληξν Τπνζηήξημεο - Support Center... 6 Εηζαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο

ΠΡΟ: ΘΕΜΑ : Αλαθνίλσζε πξόζθιεζε γηα απόζπαζε ππαιιήισλ ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ ΑΦΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΓΔΝ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Ι Σαχ Γ/νση : Σταδίου 29 ΣΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη

Ε1 & Ε2 2015. Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Ε1 & Ε2 2015 Τι πρέπει να προςέξω ςτην φετινή μου φορολογική δήλωςη Η πλατφόρμα του Τaxisnet για την υποβολή των φετινϊν φορολογικϊν ςασ δηλϊςεων άνοιξε. Υπάρχουν κάποια ςημεία και φζτοσ ςτα οποία οι φορολογοφμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012

Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 Από 23/01/2012 έως 29/01/2012 W4 Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπέζης,

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης

Multi-Standard Management System. Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Υπηρεσίες και Λογισμικό Σσμμόρφωσης Multi-Standard Management System Όηαλ ζπιιάβακε ηελ ηδέα ηνπ MSMS βάιακε ηξεηο μεθάζαξνπο ζηόρνπο: Τελ απηνκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ»

Προς: Θέμα: «Δλεξγνπνίεζε δηθαηώκαηνο ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθνύ απηνθηλήηνπ (Φ.Η.Υ.) ζε Γαζνιόγνπο πνπ αζθνύλ επάγγεικα παξνρήο ππεξεζηώλ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ------------------------------ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα