ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID)"

Transcript

1 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ (YOUTH LEGAL AID) ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 2012

2 Πεπιεσόμενα Πεξηερόκελα... 1 Δηζαγσγή... 2 Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα... 3 Α.1 Αληηθείκελν θαη ζηόρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο... 3 Α.2 Υξεκαηνδόηεζε... 3 Α.3 Πνηόο πινπνηεί ην Πξόγξακκα;... 3 Α.4 ε πνηνύο απεπζύλεηαη ην Πξόγξακκα θαη γηα πνηεο ππνζέζεηο;... 4 Α.4.1 Οκάδα ζηόρνο (επσθεινύκελνη) - Γηθαηνύρνη... 4 Α.4.2 Γηθεγόξνη... 5 Α.5 Ση είδνπο βνήζεηα παξέρεηαη;... 5 Α.6 ε ηη δηαθέξεη ην Πξόγξακκα Ννκηθήο Βνήζεηαο γηα Νένπο από ηελ λνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη βάζεη ηνπ Ν.3226/2004 «Παξνρή Ννκηθήο Βνήζεηαο ζε Πνιίηεο Υακεινύ Δηζνδήκαηνο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο»;... 6 Β. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο νκάδεο ζηόρν/δηθαηνύρνπο ηεο λνκηθήο βνήζεηαο... 8 Β.1 Πνηα είλαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα;... 8 Β.2 Πνύ ππνβάιινληαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο;... 8 Β.3 Πνηά δηαδηθαζία αθνινπζείηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ζην Πξόγξακκα;... 9 Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθεγόξνπο Γ.1 Γηαδηθαζία έληαμεο δηθεγόξσλ ζην Πξόγξακκα Γ.2 Απνρώξεζε από ην Πξόγξακκα Γ.3 Τπνρξεώζεηο δηθεγόξσλ πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Γ.4 Ακνηβή δηθεγόξσλ Γ.5 Δπηκνξθσηηθά εκηλάξηα Γ. Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο Γ.1 Αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Γ.2 Όξνη ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα Γ.3 Δπηιέμηκεο Γαπάλεο Δ. Καηάινγνο κε δηεπζύλζεηο θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ζπκβεβιεκέλσλ ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ γηα ην Σ. Παξαξηήκαηα Παξάξηεκα Ι γηα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο Παξάξηεκα ΙΙ - γηα Γηθεγόξνπο Παξάξηεκα ΙΙΙ γηα Αηηνύληεο λνκηθήο βνήζεηαο (νκάδεο ζηόρν)

3 Διζαγωγή Σν πξόγξακκα «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» (εθεμήο «Πξόγξακκα») απνηειεί έλα πξόγξακκα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε κε ζηόρν ηελ έκπξαθηε λνκηθή ππνζηήξημε αλειίθσλ θαη λέσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο, νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ηνπο πόξνπο θαη ελ γέλεη ηε δπλαηόηεηα λα αλαιάβνπλ ην νηθνλνκηθό θόζηνο θαη ηελ επζύλε ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπο ηόζν ελώπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ όζν θαη εμσδηθαζηηθά. Σν Πξόγξακκα άξρηζε λα πινπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο ηεο ρώξαο, θπξίσο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, από ην 1997, έρνληαο παξάζρεη κέρξη ζήκεξα λνκηθή βνήζεηα ζε εθαηνληάδεο επσθεινύκελνπο, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο αλειίθνπο. Η ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ζπκπιεξσκαηηθή πξνο ηνλ ζεζκό παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο πνπ πξνβιέπεηαη από ηνλ Ν.3226/2004 «Παξνρή Ννκηθήο Βνήζεηαο ζε Πνιίηεο Υακεινύ Δηζνδήκαηνο θαη Άιιεο Γηαηάμεηο» (ΦΔΚ 24/Α/ ), εζηηάδνληαο ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ θαη εηδηθώλ θαηεγνξηώλ λέσλ έσο 30 θαη θαη εμαίξεζε γηα ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο έσο θαη 35 εηώλ. ηνλ παξόληα νδεγό κπνξείηε λα βξείηε όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεζηε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθνξνύλ είηε ηνπο αηηνύληεο λνκηθή ζπλδξνκή (νκάδα ζηόρνο/δηθαηνύρνη) είηε ηνπο δηθεγόξνπο πνπ αλαιακβάλνπλ ηηο ππνζέζεηο είηε ηνπο Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο πνπ πινπνηνύλ ην Πξόγξακκα. Γηα νπνηαδήπνηε απνξία ή πξόηαζε ζρεηηθά κε ην Πξόγξακκα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, κπνξείηε λα απεπζύλεζηε ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Γ.Γ.Ν.Γ. ή ζηνλ πιεζηέζηεξν ζπκβεβιεκέλν ζην πξόγξακκα Γηθεγνξηθό ύιινγν (Μέπορ Ε ): Γενική Γπαμμαηεία Νέαρ Γενιάρ Γιεύθςνζη Κοινωνικήρ ςμμεηοσήρ Σμήμα Κοινωνικήρ Πολιηικήρ & Αγωγήρ Ασαπνών 417, 11143, Αθήνα Σηλέθωνο: , Φαξ:

4 Α. Γενικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηο Ππόγπαμμα Α.1 Ανηικείμενο και ζηόσοι ηος Ππογπάμμαηορ (α) Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» (Youth Legal Aid) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο είλαη ε δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή ζε αλήιηθνπο θαη θνηλσληθά εππαζείο νκάδεο λέσλ (νκάδεο-ζηόρνο, δηθαηνύρνη), ε νπνία θαιύπηεη ηελ εθπξνζώπεζε ηνπο, ηόζν εμσδηθαζηηθά όζν θαη ελώπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ. Σηο ππνζέζεηο ησλ αηόκσλ πνπ κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ από ην Πξόγξακκα αλαιακβάλνπλ θαηά θαλόλα λένη δηθεγόξνη έσο 35 εηώλ. (β) Ο ζηόρνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη δηηηόο. Αθελόο, εζηηάδεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ πνπ ζπρλά πθίζηαληαη νη νκάδεο-ζηόρνο (δηθαηνύρνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο), εληζρύνληαο άκεζα θαη πξαθηηθά ηε δπλαηόηεηα δηεπζέηεζεο λνκηθώλ δεηεκάησλ ή/θαη πξνζθπγήο ηνπο ζηε δηθαηνζύλε. Αθεηέξνπ, ελζαξξύλεη θαη ππνζηεξίδεη ηνπο λένπο δηθεγόξνπο ζηελ αλάιεςε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνύλ εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο αλειίθσλ θαη λέσλ. Α.2 Υπημαηοδόηηζη Σν πξόγξακκα «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» ρξεκαηνδνηείηαη ζε εηήζηα βάζε απνθιεηζηηθά από εζληθνύο πόξνπο, θαη ζπγθεθξηκέλα από ην Πξόγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. Η ρξεκαηνδόηεζε δηαβηβάδεηαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο, νη νπνίνη δηαρεηξίδνληαη ηελ θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ ησλ θνηλσληθά εππαζώλ νκάδσλ αλειίθσλ θαη λέσλ ζηνπο δηθεγόξνπο. Α.3 Ποιόρ ςλοποιεί ηο Ππόγπαμμα; Σν Πξόγξακκα δηαρεηξίδνληαη ζε θαζεκεξηλό, πξαθηηθό επίπεδν νη ζπκβεβιεκέλνη ζε απηό Γηθεγνξηθνί ύιινγνη αλά ηελ Διιάδα, ππό ηελ επνπηεία θαη ηνλ ζπληνληζκό ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα δέρνληαη ηηο αηηήζεηο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο θαη αλαζέηνπλ ηηο ππνζέζεηο ζε δηθεγόξνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηηο νηθείεο ιίζηεο. 3

5 Α.4 ε ποιούρ απεςθύνεηαι ηο Ππόγπαμμα και για ποιερ ςποθέζειρ; Α.4.1 Ομάδα ζηόσορ (επωθελούμενοι) - Γικαιούσοι Γηθαηνύρνη (νκάδα-ζηόρνο) ηεο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο είλαη νη αλήιηθνη θαζώο θαη λένη από 18 έσο 30 εηώλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θύζεο ππνζέζεηο. Δηδηθόηεξα, κε βάζε ην αληηθείκελν ηεο ππόζεζεο παξέρεηαη λνκηθή ζπλδξνκή είηε γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο είηε γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην ζηηο θάησζη πεξηπηώζεηο: Ποινικέρ διαθοπέρ: Α. ε αλήιηθνπο ή λένπο έσο 30 εηώλ αξθεί ην αληηθείκελν γηα ην νπνίν δεηείηαη ε ζπλδξνκή λα είλαη ζε ζπλάθεηα κε ππόζεζε/απόθαζε/πνηληθή κεηαρείξηζε ζσεηική με ηη σπονική πεπίοδο ηηρ ανηλικόηηηαρ (-18εηών) Β. ε λένπο εηώλ γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ κόλν ζε: πεξηπηώζεηο θαθνπνίεζεο (εηδηθόηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ε ππεξεζία παξέρεηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ) πεξηπηώζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο (εηδηθόηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ε ππεξεζία παξέρεηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ) παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξώπσλ (εηδηθόηεξα, γηα ηηο γπλαίθεο ε ππεξεζία παξέρεηαη έσο ηελ ειηθία ησλ 35 εηώλ) ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη ηέιεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ Αζηικέρ διαθοπέρ: Α. ε αλήιηθνπο (γηα όιεο ηηο δηαθνξέο) Β. ε λένπο εηώλ γηα αζηηθέο δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ή έρνπλ ζπλάθεηα κε ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ θαθνπνίεζε, παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία αλζξώπσλ, ελδννηθνγελεηαθή βία, ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ θαη ηέιεζε αμηνπνίλσλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε απαγνξεπκέλσλ νπζηώλ, θαζώο θαη γηα αζηηθέο δηαθνξέο νηθνγελεηαθνύ δηθαίνπ. Γιοικηηικέρ διαθοπέρ: ε αλήιηθνπο, θαη θαηά πξνηεξαηόηεηα ζε αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο, γηα δηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από ή αθνξνύλ ηδίσο ζε: ππνβνιή αληηξξήζεσλ θαηά δηνηθεηηθήο θξάηεζεο, έθδνζε δηθαζηηθήο απόθαζεο απέιαζεο, έιεγρν θαη ελεκέξσζε ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ γηα ην πεξηερόκελν θαη ηε ζεκαζία ησλ εγγξάθσλ-ππεξεζηαθώλ ζεκεησκάησλ πνπ ηνπο απνδίδνληαη, νξζή θαηαγξαθή 4

6 πξνζσπηθώλ ζηνηρείσλ (ειηθίαο, ζπλνδείαο ή κε), δηαδηθαζία αζύινπ (θαηαγξαθή ππνβνιή αηηήκαηνο, παξάζηαζε ζηε ζπλέληεπμε γηα ην άζπιν ζηνλ πξώην θαη ην δεύηεξν βαζκό, ζύληαμε γξαπηνύ ππνκλήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε αηνκηθώλ πεξηπηώζεσλ όζσλ αθνξά ηνπο ιόγνπο δίσμεο θιπ., ππνβνιή πξνζθπγήο θαηά ηεο απνξξηπηηθήο απόθαζεο, θαηά ηεο απόθαζεο δηαθνπήο), παξάζηαζε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε θαη απόδνζε δεκνζίσλ εγγξάθσλ (Α.Φ.Μ., άδεηα εξγαζίαο θιπ), έθδνζε-αλαλέσζε άδεηαο παξακνλήο βάζεη ηνπ Ν. 3386/2005, εζεινληηθό επαλαπαηξηζκό, δηαζθάιηζε θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ (έληαμε ζηελ εθπαίδεπζε, πξόζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θιπ.) Δπγαηικέρ διαθοπέρ: Α. ε αλήιηθνπο θαη λένπο έσο 24 εηώλ (γηα όιεο ηηο δηαθνξέο) Β. ηε ζπκθηιησηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ επίιπζε ησλ αλαθπόκελσλ αηνκηθώλ ή ζπιινγηθώλ δηαθνξώλ εξγαζίαο ελώπηνλ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο (ΔΠΔ) (Ν.2639/98 αξζξ.7 ηδ θαη ΠΓ 136/99 αξζξ.9 1ε, 2γ, 2ηζη) ζε λένπο εξγαδόκελνπο θαη εξγνδόηεο εηώλ. Καη εξαίπεζη, κεηά από αίηεκα ηνπ αξκόδηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ θαη γξαπηή έγθξηζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο, επηηξέπεηαη ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο ζε λένπο έσο 30 εηώλ από ην Πξόγξακκα θαη γηα πεξηπηώζεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά ζηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ππνζέζεσλ, αιιά ιόγσ ζπλδξνκήο εηδηθώλ ή/θαη εθηάθησλ ζπλζεθώλ (πρ απνδεδεηγκέλε απνξία), γηα αλζξσπηζηηθνύο ιόγνπο ή από ηδηαίηεξν εζηθό θαζήθνλ, θξίλεηαη όηη νη αηηνύληεο ρξήδνπλ άκεζεο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο. Α.4.2 Γικηγόποι Σηο ππνζέζεηο ρεηξίδνληαη θαηά θαλόλα λένη δηθεγόξνη ειηθίαο έσο 35 εηώλ. Καη εμαίξεζε γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εηδηθόο ρεηξηζκόο/εκπεηξία ή γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγόξσλ παξ Αξείσ Πάγσ δε ιακβάλεηαη ππ όςηλ ην ειηθηαθό θξηηήξην. Α.5 Σι είδοςρ βοήθεια παπέσεηαι; Η δσξεάλ λνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαηαη ζην δηνξηζκό δηθεγόξνπ ζηνλ αηηνύληα θαη ηελ θάιπςε εμόδσλ γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην γηα πνηληθέο, αζηηθέο, δηνηθεηηθέο ππνζέζεηο ή/θαη ζε ππνζέζεηο εξγαηηθνύ δηθαίνπ, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ. 5

7 Δθηόο από ηηο παξαζηάζεηο ζε δηθαζηήξην, ε λνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεηαη κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε άιιεο εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, όπσο επίδνζε εγγξάθσλ κέζσ δηθαζηηθνύ επηκειεηή θαη δηελέξγεηα έθδνζεο εγγξάθσλ δηνηθεηηθήο θύζεσο ή άιινπ είδνπο εγγξάθσλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηηνύληνο βνήζεηα (π.ρ. έθδνζε ιεμηαξρηθήο πξάμεο, πηζηνπνηεηηθνύ γελλήζεσο, ηαθηνπνίεζε παξακνλήο ηνπ αηηνύληνο ζηε ρώξα θ.ιπ.). Α.6 ε ηι διαθέπει ηο Ππόγπαμμα Νομικήρ Βοήθειαρ για Νέοςρ από ηην νομική βοήθεια πος παπέσεηαι βάζει ηος Ν.3226/2004 «Παποσή Νομικήρ Βοήθειαρ ζε Πολίηερ Υαμηλού Διζοδήμαηορ και Άλλερ Γιαηάξειρ»; Σν Πξόγξακκα Ννκηθήο Βνήζεηαο γηα Νένπο, ιεηηνπξγεί ζςμπληπωμαηικά πξνο ηηο δπλαηόηεηεο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο πνπ παξέρεη ν Ν. 3226/2004, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηνλ ππνθαηαζηήζεη. Δηδηθόηεξα, επεθηείλεη ηε δπλαηόηεηα παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο κε θξηηήξην ηελ εληζρπκέλε πξνζηαζία ηεο αλειηθόηεηαο θαη ηεο λεόηεηαο, ζηνρεύνληαο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ λέσλ θαη γηα ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο ππνζέζεηο. πγθεθξηκέλα, ην Πξόγξακκα δηαθνξνπνηείηαη από ηνλ Ν.3226/2004 θπξίσο ζηηο εμήο παξακέηξνπο: 1. Σν Πξόγξακκα θαιύπηεη ηε δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην θαη γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο. Γελ θαιύπηεη ηελ πεξίπησζε λνκηθήο ζπλδξνκήο ζπκβνιαηνγξάθνπ. 2. Σν Πξόγξακκα παξέρεη άμεση δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή επηηξέπνληαο ηνλ άκεζν νξηζκό δηθεγόξνπ, κεηά από αίηεζε ηνπ επσθεινύκελνπ, ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην, αθόκα θαη όηαλ δελ επίθεηηαη δίθε. 3. Σν Πξόγξακκα παξέρεη δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή θαη γηα εξγαηηθέο δηαθνξέο, ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο, θαζώο θαη γηα δηνηθεηηθέο δηαθνξέο γηα ηνπο αλήιηθνπο. Γελ θαιύπηεη δσξεάλ λνκηθή ζπλδξνκή γηα εκπνξηθέο δηαθνξέο. 4. Γηθαηνύρνη ηεο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο κπνξνύλ λα είλαη κόλν αλήιηθνη θαζώο θαη λένη έσο 30, θαη θαη εμαίξεζε (βι. αλσηέξσ) 35 εηώλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θύζεσο ππνζέζεηο. Η λνκηθή απηή ζπλδξνκή δελ επεθηείλεηαη ζε άιιεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο. 6

8 5. Οη αηηνύληεο λνκηθή βνήζεηα ηεθκεξηώλνπλ κε ηελ αίηεζή ηνπο ηε δπζκελή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη, ρσξίο απαξαίηεηα λα πιεξνύλ ηελ πξνϋπόζεζε ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3226/ Οη δηθεγόξνη πνπ κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ ππνζέζεηο κέζα από ην Πξόγξακκα είλαη θαηά θαλόλα λένη έσο 35 εηώλ. 7. Σόζν ε εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ λνκηθήο βνήζεηαο, όζν θαη ν δηνξηζκόο ησλ πιεξεμνύζησλ δηθεγόξσλ, γίλεηαη κέζσ θαη κε επζύλε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ θαη όρη από ην Γηθαζηήξην. 8. Γηνξηζζείο δηθεγόξνο ζε πξώην βαζκό κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ εθδίθαζε ηεο ππόζεζεο θαη ζε επόκελν βαζκό, ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ αηηνύληνο ηε λνκηθή βνήζεηα. 9. Η απνδεκίσζε ησλ δηθεγόξσλ θαηαβάιιεηαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ απαηηνύκελσλ δηθαηνινγεηηθώλ (όπσο νξίδνληαη θαησηέξσ). 1 Ν3226/2004, Αξ.1παξ.2 «Πνιίηεο ρακεινύ εηζνδήκαηνο, δηθαηνύρνη λνκηθήο βνήζεηαο, είλαη εθείλνη ησλ νπνίσλ ην εηήζην νηθνγελεηαθό εηζόδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα δύν ηξίηα ησλ θαηώηαησλ εηήζησλ αηνκηθώλ απνδνρώλ πνπ πξνβιέπεη ε Δζληθή Γεληθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο. ε πεξίπησζε ελδννηθνγελεηαθήο δηαθνξάο ή δηέλεμεο δελ ιακβάλεηαη ππ όςηλ ην εηζόδεκα εθείλνπ κε ηνλ νπνίν ππάξρεη ε δηαθνξά ή ε δηέλεμε». 7

9 Β. Πληποθοπίερ για ηιρ ομάδερ ζηόσο/δικαιούσοςρ ηηρ νομικήρ βοήθειαρ Β.1 Ποια είναι ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά για ζςμμεηοσή ζηο Ππόγπαμμα; 1. αίηεζε, ζηελ νπνία λα αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ην αληηθείκελν ηεο δίθεο ή ηεο πξάμεο γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο 2. θσηνηππία ηαπηόηεηαο ή άιινπ ελ ηζρύ εγγξάθνπ, ώζηε λα πξνθύπηεη θαη ε ειηθία ηνπ ελδηαθεξόκελνπ 3. εηζήγεζε ηεο δηαβηβάζαζαο ηελ αίηεζε Τπεξεζίαο (κόλν ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ κεζνιαβεί ηέηνηα ππεξεζία) π.ρ. Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ, Δηζαγγειία Αλειίθσλ, Δηαηξία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ, ΚΔΘΔΑ, ΔΚΚΑ, ΔΠΑΝΟΓΟ θ.α. 4. επίζεκν έγγξαθν ή βεβαίσζε από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ή λα ηεθκεξηώλεηαη αξθνύλησο ε εμαηξεηηθά δπζκελήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ αηηνύληνο, ε νπνία δελ ηνπ επηηξέπεη ή θαζηζηά δπζαλάινγα δπζρεξή ηε δπλαηόηεηα εθπξνζώπεζήο ηνπ από ίδηνπο πόξνπο (π.ρ. πηζηνπνηεηηθό απνξίαο, αληίγξαθν θνξνινγηθήο δήισζεο γνλέσλ ή ηνπ ηδίνπ, βεβαίσζε ηνπ εθόξνπ όηη δελ ππνρξενύηαη ζε ππνβνιή δήισζεο, αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο, βεβαηώζεηο ππεξεζηώλ θνηλσληθήο πξόλνηαο θηι.) 5. ε πεξίπησζε πνπ γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηό λα πξνζθνκηζηνύλ ηα ππό (2) θαη (4) δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, ε παξνρή δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ελαπόθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ ππόζεζε. Β.2 Πού ςποβάλλονηαι οι αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα από ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ; (α) Η αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα διαηίθεηαι ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο θαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο. (β) Αθνύ ζπκπιεξσζεί ε αίηεζε, ςποβάλλεηαι ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ πιεζηέζηεξνπ ζπκβεβιεκέλνπ ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ (δείηε ηη λίζηα ζηο μέπορ Ε ηος παπόνηορ). 8

10 (γ) Οη αηηήζεηο λνκηθήο βνήζεηαο δεν ςποβάλλονηαι ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. Β.3 Ποιά διαδικαζία ακολοςθείηαι μεηά ηην ςποβολή ηηρ αίηηζηρ ζςμμεηοσήρ ηος ενδιαθεπόμενος ζηο Ππόγπαμμα; Η αίηεζε κε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά πξσηνθνιιείηαη θαη εμεηάδεηαη από ηνλ αξκόδην ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ. Οη αηηήζεηο εμεηάδνληαη κε ηε ζεηξά ππνβνιήο ηνπο, κέρξη εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γηα ην έηνο πηζηώζεσλ. Πξνηεξαηόηεηα δίλεηαη ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνύλ αλήιηθνπο, ηδηαίηεξα δε ζε ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο απεηιείηαη ε ζηέξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ειεπζεξίαο ή δηαθπβεύεηαη ε ζσκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηνπο πγεία. Δθόζνλ εγθξηζεί ε αίηεζε (πιεξνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα λα εληαρζεί ν ελδηαθεξόκελνο ζην Πξόγξακκα), ν ρεηξηζηήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνβαίλεη ζε θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα γηα ηνλ δηνξηζκό δηθεγόξνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππόζεζε. Ο πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο επηιέγεηαη από κηα ιίζηα εληαγκέλσλ ζην Πξόγξακκα δηθεγόξσλ πνπ δηαηεξεί ν εθάζηνηε ζπκβεβιεκέλνο Γηθεγνξηθόο ύιινγνο. ηε ζπλέρεηα, ν ρεηξηζηήο ελεκεξώλεη εγθαίξσο ηνλ αηηνύληα (ή ζε πεξίπησζε αλειίθνπ ηνλ γνλέα, επηκειεηή, ζπκπαξαζηάηε ή θεδεκόλα, όηαλ ηνύην είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ) είηε απ επζείαο είηε κέζσ ηεο ππεξεζίαο-δηακεζνιαβεηή π.ρ. Αζηπλνκηθό Σκήκα, Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ, ΚΔΘΔΑ, ΔΚΚΑ θ.ιπ. (αλ ππάξρεη). Καηόπηλ ηνύηνπ, ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο έρεη άκεζε θαη απεπζείαο επαθή κε ηνλ αηηνύληα ηε λνκηθή βνήζεηα κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ππόζεζεο. 9

11 Γ. Πληποθοπίερ για ηοςρ δικηγόποςρ Γ.1 Γιαδικαζία ένηαξηρ δικηγόπων ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη ππνζέζεηο αλαιακβάλνληαη θαηά θαλόλα από λένπο δηθεγόξνπο έσο θαη 35 εηώλ. Καη εμαίξεζε γηα ππνζέζεηο γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη εηδηθόο ρεηξηζκόο/εκπεηξία ή γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο απαηηείηαη παξάζηαζε δηθεγόξσλ παξ Αξείσ Πάγσ δε ιακβάλεηαη ππ όςηλ ην ειηθηαθό θξηηήξην. (β) Οη ελδηαθεξόκελνη δηθεγόξνη πνπ πιεξνύλ ην αλσηέξσ θξηηήξην δύλαληαη λα θαηαζέηνπλ αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα, ζηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό ύιινγν ζηνλ νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη. Με ηελ αίηεζε απηή δειώλνπλ ηε δηαζεζηκόηεηά θαη πξόζεζή ηνπο λα αλαιάβνπλ ππνζέζεηο από ην Πξόγξακκα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο νδεγνύ. Η ζρεηηθή αίηεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Γ.Γ.Ν.Γ., θαζώο θαη ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο. (γ) Οη ελδηαθεξόκελνη δηθεγόξνη, πνπ εληάζζνληαη ζηηο νηθείεο ιίζηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δειώλνπλ, ηαπηόρξνλα κε ηελ αίηεζή ηνπο, ηνλ ή ηνπο θιάδνπο δηθαίνπ ζηνπο νπνίνπο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα αλαιάβνπλ ππνζέζεηο, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο νδεγνύ. 1. Πνηληθέο δηαθνξέο 2. Αζηηθέο δηαθνξέο 3. Γηνηθεηηθέο δηαθνξέο 4. Δξγαηηθέο δηαθνξέο Γ.2 Αποσώπηζη από ηο Ππόγπαμμα (α) Οη δηθεγόξνη πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην Πξόγξακκα, παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζηηο νηθείεο ιίζηεο, έσο όηνπ μεπεξάζνπλ ην όξην ησλ 35 εηώλ. Με ην πέξαο απηνύ ηνπ ρξνληθνύ νξίνπ παύνπλ απηνδίθαηα λα είλαη επηιέμηκνη γηα ην Πξόγξακκα. (β) Δμαίξεζε ζηνλ ππό (α) θαλόλα απνηεινύλ όζνη δηθεγόξνη εμ απηώλ είραλ ήδε αλαιάβεη ηελ εθδίθαζε ππόζεζεο ζε πξώην βαζκό, θαη κε ηε ζπκθσλία ηνπ αηηνύληνο ηε λνκηθή βνήζεηα, ζπλερίδνπλ ηελ ππόζεζε ζε αλώηεξν βαζκό θαη κόλν γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππόζεζεο. 10

12 (γ) Όζνη δηθεγόξνη επηζπκνύλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα απνρσξήζνπλ από ην πξόγξακκα, κπνξνύλ αλά πάζα ζηηγκή κε λέα αίηεζή ηνπο λα δηαγξαθνύλ από ηηο νηθείεο ιίζηεο ησλ Γηθεγνξηθώλ πιιόγσλ. Γ.3 Τποσπεώζειρ δικηγόπων πος μεηέσοςν ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη δηθεγόξνη πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα δεζκεύνληαη λα εξγάδνληαη γηα θάζε ππόζεζε πνπ αλαιακβάλνπλ, επηδεηθλύνληαο απμεκέλε επηκέιεηα θαη επαηζζεζία, όπσο αξκόδεη ζηε θηινζνθία θαη ηε ζηόρεπζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εππαζώλ θνηλσληθά νκάδσλ αλειίθσλ θαη λέσλ, αλαγλσξίδνληαο ην ηδηαίηεξν εζηθό θαζήθνλ πνπ πξνθύπηεη από ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ππνζέζεσλ, σο έκπξαθηε έθθξαζε θνηλσληθήο αιιειεγγύεο πξνο ηε λέα γεληά. Ρεηά επηζεκαίλεηαη όηη νη δηθεγόξνη πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππεξάζπηζε αλειίθσλ, αλαγλσξίδνπλ ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζε ηνπ ξόινπ ηνπ ζπλεγόξνπ αλειίθσλ θαη δεζκεύνληαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ. (β) Δηδηθόηεξα, νη δηθεγόξνη πνπ κεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα ππνρξενύληαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηηο αξκόδηεο Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θαη Αξρέο, λα παξαθνινπζνύλ ζεκηλάξηα πνπ νξγαλώλνληαη γηα ηνλ ζθνπό απηό θαη λα παξέρνπλ πςειήο πνηόηεηαο ππεξεζίεο ζε ρξόλν έγθαηξν θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. (γ) Οη δηθεγόξνη πνπ αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ππνρξενύληαη λα θαηαζέηνπλ πξνζεθόλησο ζηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γ.. ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ακνηβή ηνπο, (ανηίγπαθο ηος γπαμμαηίος πποείζππαξηρ ή/και ηηρ Α.Π.Υ πος εκδίδοςν κηλ), θαζώο θαη λα παξέρνπλ εγγξάθσο πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο ππόζεζεο πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Γ.4 Αμοιβή δικηγόπων (α) Οη εληαγκέλνη ζην πξόγξακκα δηθεγόξνη, αλαιακβάλνπλ ππνζέζεηο κε ηελ (minimum) λόκηκε ακνηβή, όπσο απηή νξίδεηαη από ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. (β) Δηδηθόηεξα, νη δαπάλεο πνπ θαιύπηνληαη από ην Πξόγξακκα είλαη: Η λόκηκε ακνηβή ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα παξάζηαζε ζην δηθαζηήξην. Η λόκηκε ακνηβή γηα παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ γηα ηηο απαξαίηεηεο εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο (π.ρ. πιεξσκή δηθαζηηθνύ επηκειεηή). ε θάζε πεξίπησζε, επηζεκαίλεηαη ξεηά, όηη ε ακνηβή γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 επξώ αλά ελέξγεηα (και δεν ζςμπεπιλαμβάνονηαι ζε αςηέρ έξοδα, όπωρ θωηοηςπίερ, γπαθική ύλη κηλ). (γ) Οη πιεξεμνύζηνη δηθεγόξνη πιεξώλνληαη από ηνλ Γηθεγνξηθό ύιινγν πνπ ηνπο αλέζεζε ηελ ππόζεζε, κε έθδνζε επηηαγήο, αθόηνπ πξνζθνκίζνπλ πξνζεθόλησο ζηνλ ρεηξηζηή ηνπ 11

13 Πξνγξάκκαηνο ηα απαηηνύκελα παξαζηαηηθά (γξακκάηην πξνείζπξαμεο, ζεσξεκέλε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ θηι) θαη ελεκέξσζε γηα ηελ πνξεία ηεο ππόζεζεο. (δ) Η ακνηβή θαιύπηεη ην Φ.Π.Α. ηνπ δηθεγόξνπ θαζώο θαη ην δηθαζηηθό έλζεκν. ημείωζη: Καη εμαίξεζε, θαη κεηά από ζπλελλόεζε κε ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο, δύλαηαη λα θαιπθζεί ππό εμαηξεηηθέο ζπλζήθεο, ε κεηαθίλεζε θαη δηακνλή ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ γηα δηελέξγεηα δηθαζηηθώλ ή εμσδηθαζηηθώλ πξάμεσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλαιεθζείζα ππόζεζε. ηελ πεξίπησζε απηή, δηθαηνινγνύληαη νη δαπάλεο ηεο πιένλ νηθνλνκηθήο κεηαθίλεζεο (νηθνλνκηθή ζέζε) θαη δηακνλήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ, θαη νη δηθεγόξνη νθείινπλ λα πξνζθνκίδνπλ ηελ εμνθιεηηθή απόδεημε αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη δηακνλήο, ηα πξσηόηππα εηζηηήξηα θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο, θαζώο θαη ππεύζπλε δήισζε ζηελ νπνία πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ζθνπό θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο κεηαθνξάο. Γ.5 Δπιμοπθωηικά εμινάπια Οη εληαγκέλνη ζην Πξόγξακκα δηθεγόξνη, εηδνπνηνύληαη θαη ζπκκεηέρνπλ καηά πποηεπαιόηηηα ζηα επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλώλεη ζε εηήζηα βάζε ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο ζην Πξόγξακκα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο θαη άιινπο ζπλαξκόδηνπο θνξείο. Σα ελ ιόγσ ζεκηλάξηα αθνξνύλ αθελόο ζηελ πνξεία παξαθνινύζεζεο θαη εμέιημεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη αθεηέξνπ ζηελ ελεκέξσζε πάλσ ζε λνκηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη είηε κε ηηο νκάδεο ζηόρν είηε κε ηε θύζε ησλ ππνζέζεσλ πνπ θαη εμνρήλ θαιύπηνληαη από ην Πξόγξακκα (πνηληθό δίθαην αλειίθσλ, εξγαηηθέο δηαθνξέο θηι). 12

14 Γ. Πληποθοπίερ για ηοςρ Γικηγοπικούρ ςλλόγοςρ Γ.1 Αιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη ελδηαθεξόκελνη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα θαη ρξεκαηνδόηεζεο από απηό, βάζεη ηεο εηήζηαο πξόζθιεζεο ελδηαθέξνληνο/πξνθήξπμεο πνπ εθδίδεη ε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο. (β) Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ζηηο νπνίεο εμεηδηθεύνληαη νη όξνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ιακβάλνπλ ρξεκαηνδόηεζε γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύ. (γ) Ρεηά επηζεκαίλεηαη, όηη λέεο αηηήζεηο από Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο πνπ δελ έρνπλ απνξξνθήζεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πνζνύ πνπ έρνπλ ιάβεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν Πξόγξακκα θαηά ηελ πξνεγνύκελε πεξίνδν ή δελ έρνπλ θαηαζέζεη ηνλ απαηηνύκελν απνινγηζκό πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, απνξξίπηνληαη. Γ.2 Όποι ζςμμεηοσήρ ζηο Ππόγπαμμα (α) Οη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη πνπ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα νθείινπλ: 1. Να νξίδνπλ ζπγθεθξηκέλν άηνκν επηθνηλσλίαο - ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ πιιόγνπ, θαη λα γλσζηνπνηνύλ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ηόζν ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο όζν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρεηηθνύ πιιόγνπ. 2. Να δέρνληαη ηηο αηηήζεηο ησλ λέσλ δηθεγόξσλ γηα ζπκκεηνρή ζην Πξόγξακκα ππό ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ παξόληνο θαη λα ηεξνύλ επηθαηξνπνηεκέλν αξρείν (ιίζηα) κε δηθεγόξνπο εγγεγξακκέλνπο ζε απηό. 3. Να εμεηάδνπλ ηηο αηηήζεηο παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο πνπ ιακβάλνπλ είηε απ επζείαο από ηνπο αηηνύληεο είηε κέζσ άιιεο δηακεζνιαβνύζαο Τπεξεζίαο. 4. Να αλαζέηνπλ ηηο ππνζέζεηο ζηνπο εγγεγξακκέλνπο ζηε ιίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο δηθεγόξνπο, λα ελεκεξώλνπλ ζρεηηθά κε ηνλ δηνξηζκό δηθεγόξνπ ηνλ αηηνύληα, θαη λα αλαιακβάλνπλ ηηο πεξαηηέξσ απαξαίηεηεο δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ νκαιή πξαθηηθή δηαρείξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο (επικοινωνία με πληπεξούζιο δικηγόπο, πληπωμή δικηγόπος, ζςγκένηπωζη δικαιολογηηικών και απολογιζηικών ζηοισείος από ηον διοπιζθένηα δικηγόπο για ηην ςπόθεζη, κοκ). 13

15 Οη ππνζέζεηο αλαηίζεληαη ζηνπο δηθεγόξνπο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηε ιίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο, κε απόθαζε ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ή ηνπ Γ.. ηνπ νηθείνπ Γηθεγνξηθνύ πιιόγνπ, θαηά θαλόλα θαη αιθαβεηηθή ζεηξά, κε δπλαηόηεηα εμαίξεζεο ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηνύλ εηδηθό ρεηξηζκό. Η αλάζεζε ππνζέζεσλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κε θξηηήξην ηόζν ηε ζεηξά ππνβνιήο ησλ αηηεκάησλ όζν θαη ηε ζνβαξόηεηα θαη θξηζηκόηεηα ηεο ππόζεζεο, κέρξη εμαληιήζεσο ηνπ πνζνύ ρξεκαηνδόηεζεο. 5. Να πξνβαίλνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο, ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα γηα ηελ ελεκέξσζε θαη πξνώζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηα κέιε ηνπο (διάσςζη μέζω θςλλαδίων και λοιπών εκδόζεων ή ένηςπων καηασωπίζεων, ανάπηηζη ανακοινώζεων, σπήζη μέζων κοινωνικήρ δικηύωζηρ, ιζηοζελίδων, ζςνεδπίων, ημεπίδων κηλ). Καη ειάρηζηνλ, νθείινπλ λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ην ινγόηππν ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο γηα ην Πξόγξακκα «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο», θαζώο θαη ζρεηηθό ζύλδεζκν (link) γηα ην Πξόγξακκα ζε εκθαλέο ζεκείν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπο. 6. Να πξνβαίλνπλ ζε θάζε δπλαηή ελέξγεηα ελεκέξσζεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζε ηνπηθνύο θνξείο πνπ έρνπλ άκεζε επαθή κε ηηο νκάδεο ζηόρν, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε πξόζβαζε ησλ ελ δπλάκεη επσθεινύκελσλ ζην Πξόγξακκα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: δεκνηηθέο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη κέξηκλαο, εηδηθά θαηαζηήκαηα θξάηεζεο αλειίθσλ θαη λέσλ, αζηπλνκηθέο δηεπζύλζεηο, παξαξηήκαηα ΟΑΔΓ, ζρεηηθέο ΜΚΟ, ηδξύκαηα, ΚΔΘΔΑ θ.ν.θ 7. Να αλαθέξνπλ ξεηά όηη ην Πξόγξακκα ρξεκαηνδνηείηαη από ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε θάζε δεκόζηα αλαθνίλσζε, έληππε ή ειεθηξνληθή θαηαρώξηζε ή θάζε άιινπ είδνπο δεκνζίεπζε. 8. Να ζπλδηνξγαλώλνπλ κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ζε εηήζηα βάζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο δηθεγόξνπο πνπ κεηέρνπλ ζην πξόγξακκα ή/θαη ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο πνπ ελεκεξώλνπλ ην επξύηεξν θνηλό γηα ην Πξόγξακκα θαη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ. 9. Να θαηαζέηνπλ ζηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο αλά εμάκελν αλαιπηηθή θαηάζηαζε (εμακεληαίνο απνινγηζκόο), ζύκθσλα κε ηε θόξκα απνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη ζην παξάξηεκα Σ ηνπ παξόληνο. ηνλ απνινγηζκό απαηηνύληαη θαη ειάρηζηνλ ηα θάησζη ζηνηρεία: ζηνηρεία θαη ειηθία ηνπ επσθεινύκελνπ, ε θύζε ηεο ππόζεζεο, ζηνηρεία θαη ειηθία ηνπ πιεξεμνύζηνπ δηθεγόξνπ, ην πνζό πνπ δαπαλήζεθε αλά ππόζεζε, ν αξηζκόο ηεο επηηαγήο πνπ έιαβε ν δηνξηζζείο δηθεγόξνο, 14

16 ηπρόλ παξαηεξήζεηο πνπ ζεσξνύλ απαξαίηεηεο γηα ηελ ζαθήλεηα ησλ απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η θόξκα απνινγηζκνύ ζπλνδεύεηαη από ηα αληίγξαθα ησλ απαηηνύκελσλ από ην Πξόγξακκα δηθαηνινγεηηθώλ. 10. Να επηζηξέςνπλ ζην Διιεληθό Γεκόζην αδεκίσο ηπρόλ αδηάζεηα πνζά από ην Πξόγξακκα. Γηα θάζε παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε από ηηο σο άλσ ππνρξεώζεηο, ε Γ.Γ.Ν.Γ. επηθπιάζζεηαη λα θεξύμεη ηηο δαπάλεο ζηηο νπνίεο πξνέβε σο κε επηιέμηκεο θαη λα απαηηήζεη ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνύ ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζην Διιεληθό Γεκόζην. (β) Δπίζεο, νη Γηθεγνξηθνί ύιινγνη, κε ηελ έληαμή ηνπο ζην Πξόγξακκα, εμνπζηνδνηνύλ ηελ Γ.Γ.Ν.Γ. λα δεκνζηεύεη, κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη κε νπνηνδήπνηε κέζν, ζπκπεξηιακβαλόκελνπ ηνπ δηαδηθηύνπ, ηα αθόινπζα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία: ην όλνκα/επσλπκία, δηεύζπλζε/έδξα ηνπ θνξέα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ρεηξηζηή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ην αληηθείκελν ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ην ρνξεγνύκελν πνζό ηηο εθζέζεηο απνινγηζκνύ, κόλν σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ επηηξέπεηαη εθ ηνπ λόκνπ λα δεκνζηνπνηεζνύλ (απνηειέζκαηα ζηαηηζηηθνύ ραξαθηήξα). Γ.3 Δπιλέξιμερ Γαπάνερ Χο επηιέμηκεο δαπάλεο γηα ην Πξόγξακκα, ζεσξνύληαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνύλ ζηελ παξνρή λνκηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο νκάδεο-ζηόρν θαη ζπγθεθξηκέλα: 1. Έμνδα παξάζηαζεο δηθεγόξνπ ζην δηθαζηήξην, όπσο απηά νξίδνληαη βάζεη ησλ γξακκαηίσλ πξνείζπξαμεο θαη απνδεηθλύνληαη από ζεσξεκέλεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Πξόγξακκα δηθεγόξσλ. 2. Έμνδα παξάζηαζεο θαη λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο δηθεγόξσλ γηα εμσδηθαζηηθέο ελέξγεηεο, όπσο απηά νξίδνληαη από ηνλ νηθείν Γηθεγνξηθό ύιινγν θαη απνδεηθλύνληαη από ζεσξεκέλεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην Πξόγξακκα δηθεγόξσλ. 3. Κάξηεο επηβίβαζεο, πξσηόηππα εηζηηήξηα, εμνθιεηηθέο απνδείμεηο αγνξάο εηζηηεξίσλ θαη δηακνλήο, ζηελ θαη εμαίξεζε πεξίπησζε θάιπςεο εμόδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ. 15

17 Δ. Καηάλογορ με διεςθύνζειρ και ζηοισεία επικοινωνίαρ ζςμβεβλημένων ζηο Ππόγπαμμα Γικηγοπικών ςλλόγων για ηο 2011 Γικηγοπικόρ ύλλογορ Αθηνών Τπεύζπλε θ. Μαίξε Μαληνύβαινπ, ηει Γικηγοπικόρ ύλλογορ Θεζζαλονίκηρ Τπεύζπλε θ. Οπξαλία Μπξσηή, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ Καλαμάηαρ Τπεύζπλνο θ. Γεκήηξεο Κανύλεο, ηει Γικηγοπικόρ ύλλογορ Κω Τπεύζπλνο θ. Μηραήι Μπιιίξεο, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ εππών Τπεύζπλε, θ. Βαζηιηθή Φάιηνπ, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ Σπικάλων Τπεύζπλνο θ. Γεκήηξεο Κνληνγηάλλεο, ηει Γικηγοπικόρ ύλλογορ Υαλκίδαρ Τπεύζπλε θ. Δπγελία Βνύιγαξε, ηει , Γικηγοπικόρ ύλλογορ Βόλος Τπεύζπλνο: Αλ. Βνιηώηεο Σει , fax: Γικηγοπικόρ ύλλογορ Ροδόπηρ Τπεύζπλνο: Γ.Κπκπαξίδεο Σει , fax: Γικηγοπικόρ ύλλογορ Ηωαννίνων Τπεύζπλε: Μ. Καιθηγγνπνύινπ Σει fax:

18 Σ. Παπαπηήμαηα Παπάπηημα Η για Γικηγοπικούρ ςλλόγοςρ Α. Αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα γηα Γηθεγνξηθνύο πιιόγνπο Β. Λίζηα δηθαηνινγεηηθώλ επηρνξήγεζεο ΝΠΓΓ (γηα ηηο εγθεθξηκέλεο αηηήζεηο) Γ. Φόξκα Απνινγηζκνύ Παπάπηημα ΗΗ - για Γικηγόποςρ Αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα Παπάπηημα ΗΗΗ για Αιηούνηερ νομικήρ βοήθειαρ (ομάδερ ζηόσο) Αίηεζε παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο (γηα νκάδεο ζηόρν) 17

19 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η 18

20 Α. ΑΗΣΖΖ ΔΝΣΑΞΖ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 2012» ΓΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 1. ΠΡΟ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ 2. ΑΗΣΩΝ ΦΟΡΔΑ: ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ Δπσλπκία Έηνο ύζηαζεο... Αξηζκόο Δγγεγξακκέλσλ Μειώλ Γ.. 3. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΦΟΡΔΑ Γηεύζπλζε Σειέθσλν Φαμ 4. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ & ΥΔΗΡΗΜΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Ολνκαηεπώλπκν.. Θέζε Σκήκα.. Σειέθσλν.. Φαμ Έρνληαο ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΝΓ «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο», όπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ Πξόζθιεζε Τπνβνιήο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα Γ θαη ζηνλ ζπλεκκέλν ζε απηήλ Οδεγό Πξνγξάκκαηνο, θαη απνδερόκελνη απηνύο, ππνβάιινπκε ηελ αίηεζε έληαμεο ζην Πξόγξακκα γηα ην έηνο 2012 θαη δεζκεπόκαζηε ζε πεξίπησζε έγθξηζεο ηεο αίηεζήο καο λα πξνζθνκίζνπκε ηα απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά επηρνξήγεζεο. Ηκεξνκελία, Τπνγξαθή Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ θξαγίδα 19

21 Β. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ για Ν.Π.Γ.Γ. Σα κάηωθι δικαιολογηηικά ςποβάλλονηαι ζηο Σμήμα Οικονομικού ηηρ Γενικήρ Γπαμμαηείαρ Νέαρ Γενιάρ, ενηόρ πένηε (5) ημεπών, από ηην ειδοποίηζη από ηην ΓΓΝΓ ππορ ηον θοπέα για ηην έγκπιζη ηηρ αίηηζήρ ηος, και μόνο από ηοςρ θοπείρ ηων οποίων εγκπίθηκε η αίηηζη. 1. Βεβαίωζη γηα ην ύςνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ θνξέα. α) Δάλ ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θνξέα δεν ππεξβαίλεη ηηο ,00 εςπώ, ΑΡΚΔΗ ε βεβαίσζε γηα ην ύςνο ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ. β) Δάλ ν Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ θνξέα ςπεπβαίνει ηιρ ,00 εςπώ, απαηηείηαη βεβαίσζε ηεο Γ39 ηος Γ.Λ.Κ. από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηήλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ην Ν.2166/93 θαη ηελ θαη εμνπζηνδόηεζε απηνύ Κ.Τ.Α /489/0094/ (ΦΔΚ 286/Β/94) 2. Φοπολογική Δνημεπόηηηα 3. Βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ Γ.Ο.Τ. πνπ λα πξνθύπηεη ε απόδνζε ηνπ παξαθξαηεζέληνο ή νθεηιόκελνπ Φ.Μ.Τ. θαη Φ.Π.Α. από ην επηρνξεγνύκελν λνκηθό πξόζσπν, ε νπνία ζα θαιύπηεη ηα πξνεγνύκελα εκεξνινγηαθά έηε θαη ηηο θνξνινγηθέο πεξηόδνπο ηνπ ηξέρνληνο νηθνλνκηθνύ έηνπο, κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο. 4. Αζθαλιζηική Δνημεπόηηηα: Βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο ηνπ Η.Κ.Α. πνπ λα πξνθύπηεη ε απόδνζε ησλ νθεηινκέλσλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ θνξέα. 5. Βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ Τ.Γ.Δ όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηή νη πξνϋπνινγηζκνί, απνινγηζκνί, ηζνινγηζκνί θαη ε θαηάζηαζε ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ν.Π. (άξζξν 6 ηνπ λ.2362/95 θαη αξ /8071/0094/ εγθύθιηνο ηνπ Τπ.Οηθ.). (ζπλ. 2,3,5,6) Ζ βεβαίωζη αςηή δεν απαιηείηαι για εηήζια επισοπήγηζη Ν.Π.Η.Γ. κάηω ηων ,00 εςπώ. 6. Βεβαίωζη ηηρ απμόδιαρ Τ.Γ.Δ. πνπ ππάγεηαη ν θνξέαο όηη έρνπλ ππνβιεζεί ζ απηήλ νη πίλαθεο ρξνλνθαηαλνκήο ησλ πηζηώζεσλ θαη εηήζηαο ζύλζεζεο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ επηρνξεγνύκελνπ Ν.Π. (ζπλ. 2,3,5,6) Ζ βεβαίωζη αςηή δεν απαιηείηαι για εηήζια επισοπήγηζη Ν.Π. κάηω ηων ,00 εςπώ.

22 Γ. ΔΞΑΜΖΝΗΑΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ» ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ: 1/1/ /12/2012 ΦΟΡΔΑ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σειπιζηήρ) 21

23 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ & ΖΛΗΚΗΑ ΔΠΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ ΦΤΖ ΤΠΟΘΔΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΑΗΣΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΣΑΓΖ ΓΑΠ/ΘΔΝ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 22

24 ΤΝΟΛΟ 23

25 ΠΔΓΗΟ ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΦΟΡΜΑ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ & ΖΛΗΚΗΑ ΔΠΩΦΔΛΟΤΜΔΝΟΤ ΟΜΑΓΑ ΣΟΥΟ ΦΤΖ ΤΠΟΘΔΖ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΜΖΣΡΩΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΑΗΣΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΗΣΑΓΖ ΓΑΠΑΝΖΘΔΝ ΠΟΟ ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ Αύμσλ αξηζκόο ππόζεζεο αλά έηνο Αλαγξάθεηε ην νλνκαηεπώλπκν θαη ηελ ειηθία ηνπ επσθεινπκέλνπ θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο ηεο αίηεζεο λνκηθήο βνήζεηαο Αλαγξάθεηε ζε πνηα ζπγθεθξηκέλα από ηηο νξηδόκελεο ζην πξόγξακκα νκάδεο ζηόρνο αλήθεη ν επσθεινύκελνο, ήηνη: 1)Αλήιηθνη, 2) Νένη γηα όιεο ηηο εξγαζηαθέο δηαθνξέο, 3) Νένη Δμεηδηθεύζηε ηε θύζε ηεο ππόζεζεο γηα ηελ νπνία παξέρεηαη ε λνκηθή βνήζεηα ζε δύν επίπεδα: 1) Δξγαζηαθή, Πνηληθή, Γηνηθεηηθή, Αζηηθή δηαθνξά θαη 2) Δμεηδίθεπζε ηεο ππόζεζεο π.ρ. βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, παξάλνκε δηαθίλεζε θαη εκπνξία θ.νθ.,.σα ζηνηρεία ζπγθεληξώλνληαη γηα ιόγνπο αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ζηαηηζηηθήο απεηθόληζεο ησλ ζπλεζέζηεξσλ πεξηπηώζεσλ. Αλαγξάθεηε ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ, δειαδή (α) ην πιήξεο νλνκαηεπώλπκν θαη (β) ηελ ειηθία ηνπ θαηά ην ρξόλν αλάιεςεο ηεο ππόζεζεο, θαζώο θαη (γ) ηνλ αξηζκό κεηξώνπ ηνπ ζηνλ Γ ζηνλ νπνίν αλήθεη Αλαγξάθεηε ηελ ππεξεζία κέζσ ηεο νπνίαο ζαο δηαβηβάζηεθε ε αίηεζε ηνπ επσθεινύκελνπ γηα έληαμε ζην πξόγξακκα Ννκηθήο Βνήζεηαο γηα Νένπο (π.ρ. Δηδηθό Καηάζηεκα Κξάηεζεο Αλειίθσλ Απιώλα Δ.Κ.Κ.Α.Α., Αζηπλνκηθό Σκήκα, Ίδξπκα θνθ). ε πεξίπησζε, πνπ ε αίηεζε ππεβιήζε απ επζείαο ζην Γ. αλαγξάθεηαη ν ύιινγνο. Αλαγξάθεηε ηνλ αξηζκό επηηαγήο ζην όλνκα ηνπ πιεξεμνπζίνπ δηθεγόξνπ Αλαγξάθεηε ην ζπλνιηθό πνζό ην νπνίν έιαβε ν πιεξεμνύζηνο δηθεγόξνο γηα ηελ ππόζεζε Αλαγξάθεηε ηπρόλ παξαηεξήζεηο ή δηεπθξηλίζεηο πνπ ζεσξείηε απαξαίηεηεο γηα ηνλ παξαθνινύζεζε ηνπ απνινγηζκνύ, όπσο ην αλ ε ππόζεζε είλαη ζε εμέιημε ή αλ αλειήθζε ππόζεζε ηεο νπνίαο εθθξεκεί ε εθδίθαζε θ.ν.θ 24

26 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 25

27 ΑΗΣΖΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟΤ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 2012» 1. ΠΡΟ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ 2. ΑΗΣΩΝ/ΟΤΑ ΓΗΚΖΓΟΡΟ Ολνκαηεπώλπκν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:.. Αξ. Μεηξώνπ Γ.: Γηεύζπλζε.. Σειέθσλν: Φαμ:.. Έρνληαο ιάβεη πιήξε γλώζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΝΓ «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» όπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ Οδεγό Πξνγξάκκαηνο 2012, θαη απνδερόκελνο/ε απηνύο ππνβάιισ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζην Πξόγξακκα θαη έληαμεο κνπ ζηε/ζηηο ιίζηεο δηθεγόξσλ πνπ αθνξνύλ ππνζέζεηο γηα Πνηληθέο δηαθνξέο. Αζηηθέο δηαθνξέο.. Γηνηθεηηθέο δηαθνξέο Δξγαηηθέο δηαθνξέο Γειώλσ επίζεο όηη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο θαη κε ζαθήλεηα θαη όηη ζπλαηλώ ζηε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 2472/1997, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζαθώο θαζνξηζκέλνπο ζηνλ Οδεγό λόκηκνπο ζθνπνύο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Παξαηεξήζεηο... Ηκεξνκελία : Τπνγξαθή θξαγίδα 26

28 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ

29 ΑΗΣΖΖ ΓΩΡΔΑΝ ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΝΔΑ ΓΔΝΗΑ «ΝΟΜΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΝΔΟΤ 2012» 1. ΠΡΟ ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ.. 2. ΑΗΣΩΝ/ΟΤΑ Ολνκαηεπώλπκν: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο:.. Σόπνο Γέλλεζεο:... Αξ. Γειηίνπ Σαπηόηεηαο: ΓΗΑΒΗΒΑΕΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ (ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ) : Ολνκαζία Φνξέα / Τπεξεζίαο:.. Γ/λζε:. Ολνκαηεπώλπκν Τπεύζπλνπ Δπηθνηλσλίαο:.. Σειέθσλν Τπεύζπλνπ Δπηθνηλσλίαο: Φαμ: Δ-mail: 4. ΤΝΤΠΟΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ (ανηίγπαθο θοπολογικήρ δήλωζηρ γονέων ή ηος αιηούνηορ, βεβαίωζη ηος εθόπος όηι δεν ςποσπεούηαι ζε ςποβολή δήλωζηρ, ανηίγπαθο εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ, πιζηοποιηηικό αποπίαρ, βεβαιώζειρ ςπηπεζιών κοινωνικήρ ππόνοιαρ κ.ο.κ.) Α) Πξνζδηνξίζηε:.. Β) Γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο δελ είλαη δπλαηό λα πξνζθνκίζσ θαλέλα από ηα άλσζη δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα. Παξαηεξήζεηο: Έρνληαο ιάβεη γλώζε ησλ όξσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο ΓΓΝΓ «Ννκηθή Βνήζεηα γηα Νένπο» θαη απνδερόκελνο/ε απηνύο, θαη δειώλνληαο όηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αιεζή, ππνβάιισ αίηεζε γηα δσξεάλ παξνρή λνκηθήο ζπλδξνκήο γηα ππόζεζή κνπ πνπ αθνξά ζε Γειώλσ επίζεο όηη έρσ ελεκεξσζεί πιήξσο θαη κε ζαθήλεηα θαη όηη ζπλαηλώ ζηε επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ κνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα, ζύκθσλα κε ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ Ν. 2472/1997, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ απνθιεηζηηθά γηα ηνπο ζαθώο θαζνξηζκέλνπο ζηνλ Οδεγό λόκηκνπο ζθνπνύο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ηκεξνκελία Τπνγξαθή 28

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Κσδ. Αξηζ.: ΔΚΠ Έθδνζε: 8 Ιζρύεη από: 24/09/2013 ειίδα 1 από 18 ΔΙΓΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ICT Europe/Σνκέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Σξνπνπνηήζεθε από: Σερληθή Δπηηξνπή Δγθξίζεθε από: πκβνύιην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.)

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΘΖΓΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Ο.Κ.Π.Δ.) ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' (Ίδπςζη επωνςμία έδπα ζκοπόρ - μέζα) ΑΡΘΡΟ 1 ΗΓΡΤΖ ΔΠΩΝΤΜΗΑ - ΜΔΑ Ιδξύεηαη Οκνζπνλδία όισλ ησλ πιιόγσλ Καζεγεηώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η. Τπόδεηγκα 1. ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η Τπόδεηγκα 1 ΔΞΟΤΗΟΓΟΣΖΖ- ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (άξζξν 8 Ν.1599/1986) Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜ ΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Πξόρεηξνο Γηαγσληζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ. Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ Άρθρο 1 Ανηικείμενο ηος Κανονιζμού Ο παξώλ Θαλνληζκόο Πηζηνπνίεζεο πεξηγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ζην πιαίζην ηεο θείκελεο επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR

ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΚΥΩΡΗΗ ΟΝΟΜΑΣΩΝ ΥΩΡΟΤ (DOMAIN NAMES) ΜΔ ΚΑΣΑΛΗΞΗ.GR Μαρούσι, Ιανοσάριος 2013 Δθνική Δπιτροπή Σηλεπικοινωνιών και Σαχυδρομείων, ΔΔΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΤΛΛΟΓΟ ΚΛΙΝΙΚΧΝ ΦΤΥΟΛΟΓΧΝ ΔΛΛΑΓΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ Άπθπο 1 ο : Δπυνςμία-Έδπα Ιδξύεηαη Δπηζηεκνληθό Δπαγγεικαηηθό κε θεξδνζθνπηθό σκαηείν κε ηελ επσλπκία "ύιινγνο Κιηληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ

ΑΔΑ: ΒΙΗ0Γ-ΜΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ Ε ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ Σαρ. Γ λζε : ΑΡΥΑΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑ Σαρ. Κώδηθαο : 270

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013.

ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηων διαηάξεων ηων άπθπων 9, 67, 69 και 70 ηος ν. 4172/2013. ΑΓΑ: 65ΦΘΖ-1ΖΦ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Μαξηίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ. 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4. ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ Έρνληαο ππόςε: 1.ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 246 ηνπ Ν.4072/2012(ΦΔΚ 86 Α /11.4.2012), 2.ηνλ Ν.2515/1997(ΦΔΚ 154 Α / 25.7.1997) θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572)

ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) ΚΥΑ 115750/3006/1981 (ΦΕΚ Β' 572) Θέμα : «Περί εγκρίσεως ευαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως ανασυαλίστων τετραπληγικών και παραπληγικών αναπήρων» ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ

Ι. Υοπήγηζη άδειαρ λειηοςπγίαρ. Τποβολή Αίηηζηρ Δγκύκλιορ απ. 43 Θέμα: Γιεςκπινήζειρ ζσεηικά με ηιρ πποϋποθέζειρ σοπήγηζηρ άδειαρ λειηοςπγίαρ και ηη λειηοςπγία Δηαιπείαρ Δπενδύζευν ζε Ακίνηηη Πεπιοςζία (ΑΔΔΑΠ). Με ηελ παξνύζα εγθύθιην παξέρνληαη δηεπθξηλήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΟΗΡΑΣΖΑ 1 ε Τ.ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ Αζήλα / 5/2015 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΙΓΟΓΓΖΩΚ 154 115 27 ΥΟΘΑΡΓΟ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ/ΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ:ΒΔΤΘ46ΦΥΔΓ-4Β6 ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ============================== ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα