Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96"

Transcript

1 Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Περιεχόμενα - Άρθρα 1. Εισαγωγή 2. Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός 3. Πόροι του Λογαριασμού 4. Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού 5. Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 6. Λειτουργία της Επιτροπής 7. Γραμματεία 8. Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού 9. Οικονομικός Έλεγχος 10. Οδηγός χρηματοδότησης Εισαγωγή: Νομική φύση Ειδικών Λογαριασμών Οι Ειδικοί Λογαριασμοί συνιστούν ειδικές υπηρεσίες των ΑΕΙ και ΤΕΙ ή λοιπών φορέων του ΥΠΕΠΘ (Π.Ι, ΕΥΕ, ακαδημία Αθηνών) στα πλαίσια των οποίων λειτουργούν, και όχι ίδια νομικά πρόσωπα. Άρθρο 1: Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού-Σκοπός 1.1Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού: Εντάσσεται στους κόλπους του ιδρύματος στο οποίο έχει συσταθεί, χωρίς ιδία νομική προσωπικότητα Δεν αποτελεί Νομικό και Αυτοτελές ΠΔΔ Τα κονδύλια του ΕΛΚΕ περιέρχονται μεν κατ' ανάγκη στην περιουσία του ΤΕΙ, αποτελούν όμως ιδιαίτερο κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης Σύμφωνα με τις διακρίσεις του Αστικού Κώδικα: Δε θεωρείται Νομικό πρόσωπο υπό τη μορφή ιδρύματος Ιδιωτικού Δικαίου Αποτελεί χωριστή μονάδα περιουσίας, εντός όμως της περιουσίας του ΑΕΙ Συγκεντρώνει και τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά της ομάδας περιουσίας για εκπλήρωση ειδικού σκοπού Από την άποψη της οικονομικής, διαχειριστικής και δημοσιονομικής μεταχείρισης: Διακρίνεται από το ΑΕΙ, ενόψει του ειδικού προορισμού των στοιχείων της χωριστής ομάδας που την καθιστά περιουσία σκοπού και επιβάλλει τη θεσπιζόμενη χωριστή διοίκηση και διαχείριση και την ιδιαίτερη δημοσιονομική μεταχείριση Από την άποψη του δημοσίου δικαίου: Γίνεται δεκτό ότι «... οι εν λόγω Ειδικοί Λογαριασμοί συνιστούν όργανα των ΑΕΙ...», ή 1

2 Οι εν λόγω Λογαριασμοί αποτελούν ειδικές ή αλλιώς ανεξάρτητες υπηρεσίες των ΝΠΔΔ, στα πλαίσια των οποίων ιδρύθηκαν και λειτουργούν 1.2 Σκοπός Ειδικού Λογαριασμού: Αρμόδιο όργανο για να κρίνει αν μια δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του Ειδικού Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Οι δραστηριότητες που περιγράφουν τον σκοπό ίδρυσης του ΕΛΚΕ αποτελούν ένα ευρύτατο φάσμα ενεργειών που αποδεικνύουν τον αναπτυξιακό του χαρακτήρα στα πλαίσια της λειτουργίας του ιδρύματος Η Διάθεση και Διαχείριση των κονδυλίων: Συνδέεται με την αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕπΕρ να αποφασίζει την χρηματοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον σκοπό του Ειδικού Λογαριασμού με πόρους που προέρχονται είτε από εξωτερικές πηγές είτε από έσοδα της. Πηγές προέλευσης κονδυλίων: Οποιαδήποτε πηγή Προορισμός κονδυλίων: Κάλυψη οποιωνδήποτε δαπανών, οι οποίες συνδέονται με την εκτέλεση του εκάστοτε έργου Αντικείμενα δραστηριοτήτων (έργα): Ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά, αναπτυξιακά, συνεχιζόμενης κατάρτισης,παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, ειδικές μελέτες δοκιμές, μετρήσεις, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλύσεις, γνωμοδοτήσεις σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων και άλλες σχετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες που συνδέουν την εκπαίδευση και την έρευνα με την παραγωγή. Από ποιους εκτελούνται: Από το επιστημονικό προσωπικό του ιδρύματος (ΕΥ) και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. Αρμόδιο όργανο για να κρίνει το αν μια δραστηριότητα εμπίπτει στους σκοπούς του Ειδικού Λογαριασμού είναι η Επιτροπή Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Το θέμα της «νόμιμης» συμμετοχής του ΕΛΚΕ σε διεθνή διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από εργαστήριο του Πανεπιστημίου: Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ (απόφ.405/2007) έκρινε ότι η συμμετοχή του ΑΠΘ στον διαγωνισμό δεν είναι αντίθετη με το Σύνταγμα και την κείμενη νομοθεσία νια τα ΑΕΙ. Το γεγονός ότι το ΑΕΙ είναι ΝΠΔΔ, δεν προσκρούει άνευ εταίρου στο κοινοτικό δίκαιο περί δημοσίων συμβάσεων Το ΑΠ μετέχοντας, θεμιτώς δεν υπερβαίνει τον κατά το νόμο ειδικό σκοπό του και δεν τελεί σε θέση υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών του εκ μόνου του λόγου ότι επιδοτείται από το κρότος Η προσφερόμενη υπηρεσία συνδέεται αμέσως με το εκπαιδευτικό ή ερευνητικό έργο και 2

3 πρόκειται να εκτελεστεί στο πλαίσιο του αντικειμένου συγκεκριμένης υπηρεσιακής μονάδας του ΑΕΙ (ΕΛΚΕ) και επιπλέον οι προσφερόμενες υπηρεσίες ανάγονται στο αντικείμενο του συγκεκριμένου εργαστηρίου Άρθρο 2: Πόροι του Λογαριασμού Ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, εντός του ύψους της Κρατικής Επιχορήγησης. Προϋπόθεση: η πράξη επιχορήγησης να αναφέρει ρητά ότι δικαιούχος είναι ο ΕΛΚΕ Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε μέσω των εκάστοτε προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Αφορούν σε επιχορηγήσεις - χρηματοδοτήσεις από τον ΠΔΕ Υπουργείων και αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων των ΕΛΚΕ. Η αναφορά γίνεται στις αποφάσεις χρηματοδότησης ή ανάθεσης έργων. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου. Έσοδα από: Ο φορολογικός χαρακτηρισμός της χρηματοδότησης απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή Πρέπει να προσδιορίζεται στην σύμβαση χρηματοδότησης ή ανάθεσης του έργου Βασική φορολογική διάκριση υπάρχει μεταξύ επιχορήγησης και αντιπαροχής (πχ μελέτη) Παροχές υπηρεσιών προς τρίτους: Όλες οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που αναφέρονται στον σκοπό και συνιστούν αντιπαροχή Εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνών: Κάθε ευρεσιτεχνία (κατοχυρωμένη με ΔΕ) η οποία μπορεί να παραχωρηθεί για οικονομική εκμετάλλευση σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα έναντι οικονομικού ανταλλάγματος Εμπορική εκμετάλλευση τεχνογνωσίας και προϊόντων: Έσοδα από παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης τεχνογνωσίας, έσοδα από διάθεση προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα Πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασμού: Οι πρόσοδοι που προέρχονται από τόκους κεφαλαίων, μερίσματα μετοχών, ενοικίαση κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΕϊΛΚΕ Έσοδα από κάθε είδους δάνεια: Από επίσημους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα: Η λέξη «κράτηση» αφορά τρόπο είσπραξης και όχι την ονομασία της δαπάνης. Τα γενικά έξοδα εισπράττονται (με κράτηση) ως δαπάνη σε κάθε εκτελούμενο έργο και αποτελούν έσοδο του ΕΛΚΕ. Επιπλέον έσοδα από κρατήσεις αποτελεί και η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2530/1997 3

4 Οι Φορείς Χρηματοδότησης έχουν την δυνατότητα να προσδιορίσουν: Το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τα κονδύλια που διαθέτουν και Το χρόνο στον οποίο θα αναλωθούν τα κονδύλια. Για τις περιπτώσεις που ο φορέας χρηματοδότησης προσδιορίζει το είδος των δαπανών και τον χρόνο που θα αναλωθούν, τα κονδύλια αποτελούν συμβατικές υποχρεώσεις του ΕΛΚΕ που τον δεσμεύουν. Σε διαφορετική περίπτωση αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών, μετά από πρόταση του ΕΥ. ΚΥΑ ΔΕ 4400/Δ , ΚΥΑ 22497/ΔΕ 4382/ Ρυθμίσεις: Ρυθμίζονται τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα μετά την ολοκλήρωση και εξόφληση του αντίστοιχου ερευνητικού έργου Οι χρηματοδοτήσεις προς τους ΕΛΚΕ πρέπει να γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες πληρωμών των υπό υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων Σκοπός; Να αποφεύγεται η πρόωρη επιβάρυνση του Δημοσίου και η πλασματική διόγκωση των πληρωμών δημοσίων επενδύσεων ΚΥΑ ΔΕ 4400/Δ , ΚΥΑ 22497/ΔΕ 4382/ Προβλήματα: Ρυθμίζεται η περίπτωση ενδεχόμενης καθυστέρησης της χρηματοδότησης με τη χρησιμοποίηση των τόκων για την κάλυψη δαπανών του έργου Εξαιτίας της καθυστέρησης οι ΕΛΚΕ «χρηματοδοτούν» το έργο, με συνέπεια τη δημιουργία αρνητικών (χρεωστικών) τόκων. Αυτοί οι χρεωστικοί τόκοι συμψηφίζονται με τους θετικούς (δηλαδή τους πιστωτικούς τόκους) που τυχόν προκύπτουν από τα Κεφάλαια των Δημοσίων Επενδύσεων Εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πόροι από επιστροφή τόκων και αδιάθετων υπολοίπων από το ΠΔΕ για την εκτέλεση ερευνητικών έργων να παραμείνουν στους ΕΛΚΕ Άρθρο 3: Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού 3.1 Όργανα διοικήσεως και διαχειρίσεως του Λογαριασμού είναι: Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Η Γραμματεία του Λογαριασμού Διοίκηση και διαχείριση του ΕΛΚΕ: Είναι ανεξάρτητη από την διοίκηση και διαχείριση του ΑΕΙ Όλες οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των οργάνων του ΕΛΚΕ δεν μεταβιβάζονται ούτε υποκαθίστανται από τα όργανα διοίκησης του ΑΕΙ Η Διοίκηση των ΑΕΙ παρακολουθεί και ελέγχει την λειτουργία και τα πεπραγμένα του ΕΛΚΕ μόνο ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 679/1996 και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης Άρθρο 4: Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 4.1 Συγκρότηση: Μετέχουν εκπρόσωποι των τμημάτων και των μη αυτοδύναμων τμημάτων (χωρίς δικαίωμα 4

5 ψήφου-ν.2817/2000) Το Πρυτανικό Συμβούλιο δεσμεύεται από τις αποφάσεις των τμημάτων για τους εκπροσώπους τους και ουσιαστικά οι πράξεις αυτές αποτελούν πιστοποίηση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τον ορισμό αυτών των εκπροσώπων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών είναι Αντιπρύτανης και για την περίπτωση ύπαρξης τριών Αντιπρυτάνεων μπορεί να έχει μόνο την αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών. Αν υπάρχει υποψηφιότητα από τις βαθμίδες Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή δεν μπορεί να υπάρχει υποψηφιότητα από κατώτερη βαθμίδα μέλους ΕΠ. Στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν υπάρχει υποψηφιότητα από τις δύο βαθμίδες είτε δεν υπάρχουν οι δύο βαθμίδες, μπορεί να εκλέγεται από επόμενη βαθμίδα. Σύμφωνα με το άρθ. 2 παρ. 9 και 11 του Ν. 2530/97: Παρ. 9: «Τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού..» Παρ. 11: «Τα μέλη ΔΕΠ μερικής απασχόλησης δεν μπορούν να εκλέγονται Πρόεδροι ή Αναπληρωτές Πρόεδροι τμημάτων, Κοσμήτορες, Πρυτάνεις, Αντιπρυτάνεις, δε συμμετέχουν στη Σύγκλητο και δεν εκλέγονται Διευθυντές σε εργαστήρια και κλινικές» Κατ' αναλογία των ανωτέρω ρυθμίσεων που αποκλείουν τα μέλη ΔΕΠ από την κατοχή διοικητικών θέσεων, φαίνεται ορθότερο ν' αποκλειστεί η δυνατότητα εκλογής μέλους ΔΕΠ μερικής απασχόλησης σε διοικητικό όργανο του ΕΛΚΕ (αντίθετη ερμηνεία δίνεται με βάση το υπ' αριθ. Πρωτ. Φ /156/69702/ Β2/ έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Ανωτ. Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) 4.2 Σφάλματα: Η δυνατότητα ορισμού του ειδικού επταμελούς οργάνου υπάρχει όταν η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από περισσότερα από εννέα μέλη. Εσφαλμένη αναφορά σε ΚΥΑ 679/1996, ότι η δυνατότητα αυτή υπάρχει για την περίπτωση που τα μέλη της επιτροπής είναι [έξι ή επτά], εκτός και εάν το περιεχόμενο της αγκύλης αναγνωσθεί ως «οκτώ ή εννέα». Σε ότι αφορά στις αρμοδιότητες που δύναται να εκχωρηθούν από την Επιτροπή Ερευνών στο ειδικό επταμελές όργανο εκτιμάται ότι είναι από την γ) έως και ιδ). 4.3 Αρμοδιότητες: Προφανώς εκ παραδρομής αναφορά σε ΚΥΑ 679/1996 από γ) έως και ια), που οφείλεται σε διατήρηση των αριθμητικών στοιχείων της ΚΥΑ Β1/819/1988 Επεξεργάζεται προτάσεις για την ερευνητική πολιτική του ιδρύματος Η πλέον ουσιαστική αρμοδιότητα, που κυρίως προσδίδει τον αναπτυξιακά χαρακτήρα στους ΕΛΚΕ. Η ορθή διαδικασία υποβολής προτάσεων ερευνητικής πολιτικής είναι η υποβολή και η επεξεργασία τους μέσω της Επιτροπής Ερευνών η οποία στη συνέχεια εισηγείται στην Σύγκλητο. Επικουρεί στο συντονισμό ίων ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων & εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού 5

6 Ενέργειες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εκτέλεσης της ερευνητικής πολιτικής Προτείνει τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των έργων. Τα παραπάνω αποτελούν και αντικείμενο των ρυθμίσεων του Οδηγού Χρηματοδότησης ο οποίος αναφέρεται στο άρθρο 9 της απόφασης αυτής και συντάσσεται από την Επιτροπή προς Πρύτανη, Σύγκλητο, ΥΠΕΠΘ, ΥΠΟΙΟ, ΥΠΑΝ, κλπ Εγκρίνει προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από το Λογαριασμό με τη συνεργασία των σχολών, τμημάτων και τομέων, και στα πλαίσια του Οδηγού χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού. Πρόκειται για το δικαίωμα της Επιτροπής να χρηματοδοτεί έργα. Τα έργα αυτά: Προέρχονται από προτάσεις μελών ΔΕΠ Εκτελούνται στο Πανεπιστήμιο Η αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση τους γίνεται με διαδικασίες που ορίζονται στον οδηγό χρηματοδότησης Παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση Εκδόσεις καταλόγου έργων, εκθέσεις δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ, κλπ Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για εξυπηρέτηση των σκοπών της Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων (έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί) Αναζητεί πηγές χρηματοδοτήσεως του Λογαριασμού Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας Χορηγεί υποτροφίες Εννοούνται οι υποτροφίες που χορηγούνται από τα έσοδα ι Επιτροπής Ερευνών Απαλλάσσονται από την φορολογία εισοδήματος και τα τέλη χαρτοσήμου με την προϋπόθεση που θέτει η νομοθεσία: Απαιτείται προκήρυξη και επιλογή από φορέα που έχει την αρμοδιότητα Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας Η Επιτροπή είναι το μόνο όργανο το οποίο έχει την αρμοδιότητα για την πρόσληψη προσωπικού της Γραμματείας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας και ορίζει τον προϊστάμενο της - κανένα άλλο όργανο ή υπηρεσία δε μπορεί να ασκεί εποπτεία ή να ορίζει τον Προϊστάμενο της Γραμματείας Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων Υποβάλλονται στη Γραμματεία όλες οι τελικές εκθέσεις των έργων, ανεξάρτητα από την υποβολή τους στον φορέα χρηματοδότησης Άρθρο 5: Λειτουργία της Επιτροπής 5.1 Συνεδριάσεις: 6 Ι

7 Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή από τη Συνέλευση του ΤΕΙ Για τη διαπίστωση της απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων δεν λαμβάνονται υπόψη τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή χωρίς δικαίωμα ψήφου 5.2 Προϊστάμενος: Η αναφορά τίτλου «Προϊστάμενος» της Γραμματείας της Επιτροπής είναι εσφαλμένη εννοείται του ΕΛΚΕ Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής Ερευνών εκτελεί ο Προϊστάμενος του Λογαριασμού και δυνητικά ο αναπληρωτής του Άρθρο 6: Γραμματεία 6.1 Στελέχωση: Η Γραμματεία στελεχώνεται Από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται μόνο με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) Από μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου, οπότε και απαιτείται να υποβληθεί ανάλογη πρόταση της Επιτροπής Ερευνών προς τη σύγκλητο, η οποία αποφσίζει για τη διάθεση 6.2 Αρμοδιότητες: Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση όλων των δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή δαπανών με προϋποθέσεις: 1. Μια συγκεκριμένη δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Η ρητή αναφορά περιλαμβάνει κριτήρια επιλεξιμότητας 2. Δίνεται εντολή από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο 6.3 Κίνηση δραστηριοτήτων του ΕΛ: Ρητή αναφορά της δαπάνης - Επιλεξιμότητα Σημαίνει ανάλυση δαπανών σε όποιο επίπεδο απαιτεί το έργο Περιλαμβάνει και το κριτήριο της σύνδεσης της με το φυσικό αντικείμενο (σκοπιμότητα, αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα) Τα κριτήρια αυτά χρησιμοποιεί ο Επιστημονικά Υπεύθυνος για την επιλογή της δαπάνης Έτσι γίνεται και ο διαχωρισμός των ευθυνών μεταξύ Γραμματείας και Επιστημονικά Υπευθύνου Εάν οι δαπάνες δεν προβλέπονται ρητά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό: Πληρωμή δυνατή μετά από σχετική έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών (ή άλλου οργάνου) Ο Πρόεδρος (όργανο) φέρει και την αποκλειστική ευθύνη Τόσο η έγκριση μιας δαπάνης όσο και η πληρωμή της πρέπει να αποφασίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα όργανα του Ειδικού Λογαριασμού. 6.4 Αρμοδιότητες: 7

8 Μελετά και επεξεργάζεται προτάσεις εντός των κατευθύνσεων που δίνονται από την Επιτροπή Ερευνών Υποβάλει προτάσεις για νέες κατευθύνσεις με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του Λογαριασμού Λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών (διοικητικές, οικονομικές πράξεις, επικοινωνία, οργάνωση δραστηριοτήτων) Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της, δηλαδή: Προετοιμάζει θέματα που συζητά η Επιτροπή Συγγράφει και τηρεί πρακτικά Προετοιμάζει ειδικές εισηγήσεις για λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της, δηλαδή: Προετοιμάζει θέματα που συζητά η Επιτροπή Συγγράφει και τηρεί πρακτικά Προετοιμάζει ειδικές εισηγήσεις για λειτουργικά και διαχειριστικά θέματα Άρθρο 7: Διαδικασία διάθεσης, διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων του Λογαριασμού 7.1 Διάθεση Κονδυλίων Όλα τα έξοδα του ΕΛΚΕ κατατίθενται σε λογαριασμούς οποιανδήποτε Τράπεζας με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Η ανάληψη και διάθεση τους γίνεται με ειδική εντολή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν μέλους της Επιτροπής Ερευνών. Γενικά Έξοδα (έμμεσες δαπάνες overhead): Αποτελούνται από: τα λειτουργικά έξοδα του Λογαριασμού (έξοδα διαχείρισης) & τα έξοδα της χρήσης εγκαταστάσεων, οργάνων και προσωπικού. Μέχρι 25% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου Το ποσοστό τελικά καθορίζεται από: Τον Οδηγό Χρηματοδότησης Τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου εφόσον αυτή γίνει αποδεκτή από την Επιτροπή Ερευνών 7.2 Πλεόνασμα: Για κάθε διαχειριστική χρήση κατανέμεται τυχόν πλεόνασμα σύμφωνα με προϋπολογισμό & με τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου Εάν υπάρχει ελλειμματική χρήση: Πρέπει να ληφθεί υπόψη και να συμψηφιστεί άμεσα στην επόμενη πλεονασματική χρήση 8

9 Αντίκειται στις αρχές της χρηστής διαχείρισης να γίνει διάθεση ποσών 7.3 Επιστροφή Γενικών Εξόδων στο Ίδρυμα: Τις περισσότερες φορές το ποσό αυτό δεν εισπράττεται αφού: Δεν εξαντλείται το όριο του ποσοστού 25% Υπο-κοστολογούνται τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΚΕ, αφού δεν συνυπολογίζονται έξοδα διαχείρισης κινδύνου από επισφαλείς χρηματοδοτήσεις, χρεωστικούς τόκους από δανεισμούς και ποσά καταλογισμών 7.4 Διαδικασίες: Η νομική βάση της διενέργειας των δαπανών στηρίζεται στις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται από την ΚΥΑ 679/1996 Όχι με τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του ΤΕΙ Η λογιστική κίνηση του ΕΛΚΕ καθώς και η λήψη και έκδοση στοιχείων (παραστατικά δαπανών) στηρίζεται στις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Οι διαδικασίες πληρωμής σε βάρος του Λογαριασμού και υπέρ δικαιούχων ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/ Κατηγορίες Δαπανών (Παρ 4) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης δαπανών και ειδικότερα οι προϋποθέσεις υποβολής εντολής από τον επιστημονικού Υπεύθυνου του έργου και η προϋπόθεση πρόβλεψης της δαπάνης στον προϋπολογισμό του έργου. 3 κατηγορίες προσωπικού για τις οποίες προβλέπεται ο τρόπος απασχόλησης και ο τρόπος απασχόλησης και ο τρόπος αμοιβής. 1. Το προσωπικό του ΤΕΙ 2. Προσθετό Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό. 3. Προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 1. Το προσωπικό του ΤΕΙ Προϋπόθεση η σχετική πρόβλεψη στην εγκεκριμένη πρόταση, είτε ονομαστικά, είτε αριθμητικά, είτε ως κατηγορία δαπάνης. Λαμβάνοντας υπόψη τα όρια που καθορίζει ο Ν. 2883/92 για το ανώτατο όριο συνολικής αμοιβής. Η συγκεκριμένη διάταξη του 2883/92 (άρθρο 26 παρ. 16) τα μέλη ΔΕΠ. Ανάλογη εφαρμογή και για: Υπόλοιπο προσωπικό Λοιπούς δημόσιους λειτουργούς. Υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα. 2. Πρόσθετο Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό: Σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου Υπογράφει ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Επιτροπής, μετά από εξουσιοδότηση και εντολή της Επιτροπής, που περιλαμβάνεται στη σχετική εγκριτική απόφαση της 9

10 Καταβάλλονται σε βάρους του προϋπολογισμού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Φοιτητές Η αμοιβή που προβλέπεται για την συμμετοχή φοιτητών αντίστοιχη σε απασχόληση έως 12 ωρών, ανά εβδομάδα, και ποσό μέχρι 1.467,006 αναπροσαρμοζόμενα ετησίως. Μετακινήσεις: Προμήθειες: Μισθώσεις: Φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις: Άρθρο 8: Οικονομικός Έλεγχος 8.1 Πραγματοποιείται: Κάθε χρόνο από δυο ορκωτούς λογιστές από Πίνακα δέκα ορκωτών λογιστών που καταρτίζεται από το διοικητικό Συμβούλιο του ΣΟΕ μετά από αίτηση Οι δαπάνες του ελέγχου επιβαρύνουν τον ΕΛΚΕ Ενεργείται με βάση τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία θα τηρεί η γραμματεία Για κάθε προγραμματισμένη δαπάνη Χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο Το διαχειριστικό έτους του Λογαριασμού συμπίπτει με το οικονομικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος κάθε Λογαριασμού αρχίζει την ημέρα σύστασης του κάθε Λογαριασμού. Οι ορκωτοί λογιστές υποβάλλουν έκθεση για το διαχειριστικό έτος που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, στον Υπουργό Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο του ΑΕΙ ή στη Συνέλευση του ΤΕΙ και στην Επιτροπή του Λογαριασμού. Δίνεται η δυνατότητα στο Ελεγκτικό Συνέδριο να πραγματοποιήσει μόνο κατασταλτικό έλεγχο στους ΕΛΚΕ. Ο έλεγχος της διαχείρισης των ΕΛΚΕ γίνεται σύμφωνα μόνο με τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/1996 και του ΚΒΣ. Τυχόν παραβάσεις και πιθανές συνέπειες αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημόσιου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) και ιδιαίτερα των αντίστοιχων άρθρων που αφορούν σε καταλογισμούς. Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και στην ΚΥΑ 907/052/2003 για τα έργα που υλοποιούν τα ΑΕΙ μέσω των ΕΛΚΕ και χρηματοδοτούνται από προγράμματα που εντάσσονται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Η διαδικασία αυτή και πάλι ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστωθεί παράβαση της ΚΥ Α/679/1996, του ΚΒΣ, της πρόσκλησης προς τους τελικούς δικαιούχους και της νομοθεσίας, βάσει των οποίων υλοποιείται το συγκεκριμένο έργο. Δυνατότητα Υπουργού. να ζητήσει έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης των ΕΛΚΕ Δεν προσδιορίζονται: 10

11 Η διαδικασία ελέγχου, Το θεσμικό πλαίσιο, Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα Δυνατότητα ελέγχου του ΕΛΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 393/1994 Όμως ο θεσμικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Οι έλεγχοι για την διαχείριση των έργων που εντάσσονται στο Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης διενεργούνται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) Άρθρο 9: Οδηγός χρηματοδότησης Η Επιτροπή συντάσσει και δημοσιεύει Οδηγό Χρηματοδότησης του ειδικού λογαριασμού όπου: Περιγράφει αναλυτικά τα όργανα και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων. Καθορίζονται οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, για τις διάφορες κατηγορίες δραστηριοτήτων Καθορίζονται θέματα αμοιβών των συμμετεχόντων σε έγα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού Ο Οδηγός μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται Ο Οδηγός & κάθε τροποποίηση του κοινοποιούνται στα Υπουργεία: Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανάπτυξης Οικονομικών Η σημασία του περιεχομένου του Οδηγού Χρηματοδότησης είναι τέτοια που έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με: Το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξουσιοδότηση προς τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ, μόνο μέσω της ΚΥΑ 679/1999 Την ερμηνεία της έννοιας «δημοσιεύει» Η ψήφιση του Ν. 3027/2002 απαντά: Με τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης ρυθμίζεται και «κάθε περίπτωση χρηματοδότησης και οικονομικής διαχείρισης που δεν προβλέπεται από την ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση» (εννοείται η ΚΥΑ 679/1996). Έτσι το περιεχόμενο του άρθρου 9 της ΚΥΑ/679 έχει αποκτήσει πλέον ισχύ τυπικού νόμου. Ο όρος «δημοσιεύει» έχει διαγραφεί και παραμένει μόνο ο όρος «συντάσσει». Μετονομάζεται ο «Οδηγός Χρηματοδότησης» σε «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» Σύμφωνα με Νόμο «Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» ( ): Δεν τίθεται πλέον ζήτημα, από ελεγκτικούς μηχανισμούς, της ευρύτητας της εξουσιοδότησης για την έκδοση της ΚΥΑ 679/96 11

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ KON YΛIΩN EPEYNAΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - 2010 - Πρόλογος Ο Οδηγός Χρηµατοδότησης του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 2007 Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την 203/14.06.2007 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2037 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ

1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ 1 of 13 10/12/2013 1:29 μμ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 207 KB N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Εισήγηση Δ.Σ. Εταιρείας: 158 η Συνεδρίαση /16-12-2008 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

Προεδρικό Διάταγμα. Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Έχοντας υπ όψιν την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2919/2001, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντικείμενο - Έννοια όρων-πεδίο Εφαρμογής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σουηδίας 54, 106 76 Αθήνα Τηλ: (+30) 210-72-36-313, Fax: (+30) 210-72-50-584 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ Οκτώβριος, 2013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α. Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ιαρθρωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστηµα Προµηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρµογής Ορισµοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, µε την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

http://www.dsanet.gr:8080/webtop/print_law_record.jsp?doc_id=... ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1268 Έτος: 1982 ΦΕΚ: Α 87 19820716 Τέθηκε σε ισχύ: 16.07.1982 Ημ.Υπογραφής: 16.07.1982 Τίτλος Για τη δομή και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ο ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ (ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 2. Ερμηνεία ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1 Ορισμοί Ανώτατης Εκπαίδευσης Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29843 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2163 18 Ιουλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1112009718 Οδηγός χρηματοδότησης και διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3448 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 57 20060315 Τέθηκε σε ισχύ: 15.03.2006 Ημ.Υπογραφής: 15.03.2006 Τίτλος Για την περαιτέρω χρήση

Διαβάστε περισσότερα