Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή"

Transcript

1 ΠΕΣΡΟ ΣΑΓΚΟ Καθηγηηήρ, Νομική σολή Α.Π.Θ. Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή Γελ ζθνπεχσ λα γίλσ ηηκεηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ππνηίζεηαη φηη θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο νξζνινγηθήο εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηε δεηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη πεξηπέζεη. Εψληαο φκσο εληφο ελφο Κξάηνπο δηθαίνπ, θη αθφκε πεξηζζφηεξν κεηέρνληαο σο ρψξα ζε έλα επξχηεξν πνιηηεηαθφ ζχλνιν πνπ είλαη θαη απηφ «Έλσζε δηθαίνπ», εκπηζηεχνκαη ην αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ εζληθνχ θαη ππεξεζληθνχ πνιηηηθνχ παηγλίνπ πνπ είλαη ε έλλνκε πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζίγνληαη (ή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζίγνληαη) απφ ηηο δεκφζηεο απνθάζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ είλαη, εληέιεη, ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ. Απφ ηνλ ζσξφ ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ, εζηηάδσ ηελ πξνζνρή κνπ (γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο ζπδήηεζεο) κφλν ζην εμήο πιέγκα λνκνζεηεκάησλ θαη πξάμεσλ ηεο θπβεξλήζεσο : ζε 2 λφκνπο (ηνλ 3833 θαη ηνλ 3845 ηνπ 2010) κε ηνπο νπνίνπο θαη κεηαμχ άιισλκεηψζεθαλ δξαζηηθά νη ζπλνιηθέο απνδνρέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ζε δπν εγθπθιίνπο ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ε πξψηε ηνπ Απξηιίνπ 2010 πνπ εθδφζεθε θαη εξκελεία ηνπ λ. 3833/2010 ηνπ Μαξηίνπ 2010 θη ε δεχηεξε ηνπ Μαΐνπ 2010 πνπ εθδφζεθε θαη εξκελεία ηνπ λ. 3845/2010, ν νπνίνο είρε εθδνζεί ιίγν λσξίηεξα ηνλ ίδην κήλα) ζε κηα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο ηνπ Ηνπιίνπ 2010, πνπ εθδφζεθε ζε εθηέιεζε δηάηαμεο ηνπ λ. 3845/2010, κε ηελ νπνία κεηψζεθαλ ηα επηδφκαηα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ΟΚΑ αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ο πξψηνο απφ ηνπο δπν λφκνπο πνπ αλέθεξα είλαη εθείλνο πνπ γηα πξψηε θνξά εηζήγαγε ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, ελψ ν δεχηεξνο είλαη εθείλνο πνπ εηζήγαγε πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη, ην θπξηφηεξν, είλαη απηφο πνπ έρεη πξνζαξηεκέλν, ζε παξάξηεκα, ην πεξίθεκν «Μλεκφλην», ή, γηα λα αθξηβνινγψ, ηα «Μλεκφληα» πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ άζθεζε απφ ηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ δαλείσλ πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ κε ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ. Ο ιφγνο πνπ αλαθέξνκαη πξνλνκηαθά ζηηο θπβεξλεηηθέο θαη λνκνζεηηθέο απνθάζεηο πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, είλαη ηα γεγνλφηα ηεο 1

2 άκεζεο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εζληθψλ πξάμεσλ πνπ αλέθεξα κε πξνζθπγή αθπξψζεσο πνπ θαηαηέζεθε απφ νκάδα ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην ηδ, θαη ηεο έκκεζεο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο απηψλ ησλ εζληθψλ πξάμεσλ σο ζπλέπεηα ηεο επζείαο πξνζθπγήο αθπξψζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ππ αξηζ. 320 ηεο 8 εο Ηνπλίνπ 2010 πνπ αθνξά ζηελ επηβνιή ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηα νπνία θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο : κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη (φπσο εμάιινπ ην θάκλεη θαη ε απνξξηπηηθή ησλ εζληθψλ πξνζθπγψλ αθπξψζεσο έθζεζε ησλ εηζεγεηψλ-δηθαζηψλ ηνπ ηδ) φηη ε απφθαζε απηή ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε λνκηθή βάζε ησλ εζληθψλ πξάμεσλ. Ζ πξνζθπγή αθπξψζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ (γηα ηελ αθξίβεηα, αθνξά ζηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ππ αξηζ. 486 ηεο 7 εο επηεκβξίνπ 2010, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320) εγέξζεθε απφ κία ειιεληθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ππνβιήζεθε ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, έρνληαο ιάβεη ηνλ αξηζ. Σ-541/10. ε φ, ηη αθνξά ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, αλ ππνηεζεί φηη πεξάζεη κε επηηπρία ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηνπ παξαδεθηνχ (πνπ πνιχ ακθηβάιισ φηη απηφ ζα ζπκβεί!), πηζηεχσ φηη ζα απνξξηθζεί επί ηεο νπζίαο θαη γηα ηηο ηξεηο αηηηάζεηο πνπ πξνβάιιεη. Ζ πξψηε απφ ηηο αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε λνκηθήο βάζεο ηεο απφθαζεο 2010/486 ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, είλαη φηη ζην βαζκφ πνπ ε απφθαζε απηή, λνκηθή βάζε ηεο νπνίαο είλαη ην 126παξ9 (θαη ην 136) ΛΔΔ, δηαηάζζεη ηελ Διιάδα λα ιάβεη «ζπγθεθξηκέλα κέηξα» (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κέηξα πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ), ειήθζε θαη ππέξβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία δελ εθηείλεηαη, δήζελ βάζεη ηνπ 126παξ9, ζηελ δηαηαγή ιήςεο «ζπγθεθξηκέλσλ» κέηξσλ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δηαςεχδεηαη παλεγπξηθά απφ ην ίδην ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο, ε νπνία επηπιένλ επηβάιιεη ζην πκβνχιην λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλεο «πξνζεζκίεο» γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δεχηεξε αηηίαζε αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη είλαη εζθαικέλε ε ζεκειίσζε ηεο πξάμεο ζην 126παξ9 ΛΔΔ, γηα ην ιφγν φηη, απηή, «απιά είλαη έλα κέηξν εθηέιεζεο κηαο δηκεξνύο ζύκβαζεο κεηαμύ ησλ 15 θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσδώλεο, πνπ απνθάζηζαλ ηε ρνξήγεζε ησλ δηκεξώλ δαλείσλ, θαη ηεο Ειιάδαο». Δδψ, θαίλεηαη φηη νη πξνζθεχγνληεο έρνπλ ππνθχςεη ζηνλ πεηξαζκφ λα πξνβάιινπλ κηα, απζαίξεηε θαηά ηε γλψκε κνπ, αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο λνκηθήο θαηαζθεπήο πνπ νηθνδνκήζεθε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ζηελ Ηξιαλδία βάζεη ηνπ 122παξ2 ΛΔΔ, ζηε πεξίπησζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ Διιάδα. Πξάγκαηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, είλαη απφιπηα επηηξεπηφ ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (ε ππ αξηζ. 2010/77) λα ζεσξείηαη εθηειεζηηθή απφθαζε ησλ πξάμεσλ ηεο ΔΔ γηα παξνρή 2

3 ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, αθνχ κε απηήλ λφκηκα, έλαληη ηνπ άξ. 122παξ2 ΛΔΔ, εηζάγνληαη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, νη νπνίνη κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ Ηξιαλδία ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Εθ πξώηεο όςεσο, θάηη ηέηνην δελ λνείηαη γηα ηελ απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ Διιάδα, αθνχ απηή εληάζζεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (126παξ9 ΛΔΔ), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηβάιινληαη ζην θξάηνο κέινο απηνηειείο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ζεβαζκνχ άιιεο δηάηαμεο ηεο πλζήθεο (ηνπ 126παξ1 θαη 2 ΛΔΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξσηφθνιιν γηα ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηε ΛΔΔ). Σέινο, ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ΓΓ γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ππ αξηζ. 2010/486 επαλαιακβάλεη, ζαλ ζε ξνπηίλα, σο ιφγν αθχξσζήο ηεο ηελ αληίζεζε ησλ πξνλνηψλ ηεο γηα ηελ πεξηθνπή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζην 1 ΠΠΠ ηεο ΔΓΑ. Όπσο θαη ε εηζήγεζε ησλ 2 δηθαζηψλ ηνπ ηδ ηνλίδεη γηα ην ίδην επηρείξεκα πνπ πξνβιήζεθε ελψπηνλ ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε ησλ επίδηθσλ θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ, ζηαζεξά ην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απνθξνχεη επηρεηξήκαηα εθαξκνζηκφηεηαο ηεο ΔΓΑ ζε απαηηήζεηο δηαηήξεζεο ζχληαμεο ή κηζζνχ ζε νξηζκέλν χςνο φηαλ απηέο νη παξνρέο ζίγνληαη απφ δεκφζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Βέβαηα ζεσξείηαη, δηθαηνινγεκέλα, ξεμηθέιεπζε ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία έκκεζα πξνζηαηεχνληαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζην πιαίζην ηεο ΔΓΑ σο «θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο» ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλεη ε ΔΓΑ (ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην 1 ΠΠΠ, ην 3 θαη ην 8 ΔΓΑ), πιελ φκσο ηνικψ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα πσ φηη ηα φξηα ζε απηφ ην βνινληαξηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ θαίλεηαη λα ππαγνξεχνληαη θαη απφ δηθαληθέο θξίζεηο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο θάπνηα ίρλε θνηλσληθήο αλαιγεζίαο. αο ζπκίδσ, επί παξαδείγκαηη, ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Budina θαηά Ρσζίαο. Ζ πξνζθεχγνπζα, άηνκν κε ζνβαξή αλαπεξία, ειάκβαλε ζχληαμε θαη θνηλσληθέο παξνρέο ζπλνιηθνχ χςνπο 1000 ξνπβιίσλ (30 ) κεληαία. Εήηεζε απφ ηηο αξρέο λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ ζηα 5000 ξνχβιηα (150 ), κε ζθνπφ, θπξίσο, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ζην ζπίηη ηεο. Οη εζληθέο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο αξλήζεθαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην αίηεκά ηεο θαη ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ε θ. Budina δήηεζε λα θπξσζεί ε άξλεζε απηή ησλ αξρψλ σο παξαβίαζε ηνπ 3 ΔΓΑ. Σν Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ πξνζθπγή σο εθδήισο θαη νπζία αβάζηκε, κε ην επηρείξεκα φηη λαη κελ νη θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηελ θ. Budina ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο, φκσο απηή δελ απέδεημε φηη ε άξλεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ ηεο πξνθάιεζε δεκία ζηελ θπζηθή θαη δηαλνεηηθή ηεο θαηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ήδε ηεο πξνθαινχζαλ νη πθηζηάκελεο παξνρέο. 3

4 Ννκίδσ φηη θάπνηνο πνπ επηδηψθεη κηα ζεηηθή γηα ηελ πξνζηαζία θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απφθαζε ηνπ ΓΓ ηεο ΔΔ, δελ ζα πξέπεη λα πξνζβιέπεη, επηθαινχκελνο ελψπηνλ ηνπ ην 1 ΠΠΠ ηεο ΔΓΑ, λα απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο απηήο ηεο απφθαζεο ε λνκνινγία ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Ζ αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ηδ ζηξέθεηαη αθελφο θαηά ησλ δπν εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη ησλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο θαη βεβαηψζεσο απνδνρψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη θαηά ηεο ΚΤΑ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο. Ζ αίηεζε αηηηάηαη ην αλίζρπξν ησλ πξάμεσλ απηψλ, γηα ην ιφγν φηη είραλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζε δηαηάμεσλ αλππφζηαηνπ λφκνπ : ηνπ λ. 3845/2010, ν νπνίνο ππνηίζεηαη φηη ζεζπίζηεθε ζε εθηέιεζε δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο Διιάδνο, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΓΝΣ, δειαδή ησλ «Μλεκνλίσλ» ηα νπνία θαηαξηίζζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα καο, θη επνκέλσο ν λφκνο φθεηιε λα είρε ςεθηζζεί απφ ηε Βνπιή κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία θαη άξζξν 28παξ2 πλη. Οξζά, θαηαξράο, ε εηζήγεζε ησλ δχν πκβνχισλ θαηαιήγεη φηη ηα «Μλεκφληα» δελ απνηεινχλ δηεζλή ζπλζήθε ή ζχκβαζε θαη φηη ν λ. 3845/2010 εθδφζεθε θαη εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ 2010/320 (θαη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απφθαζεο 2010/486), ε νπνία πξνβιέπεη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ νθείιεη λα ιάβεη ε ρψξα καο, θαη ηα νπνία είλαη απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα «Μλεκφληα». Δπνκέλσο, ε ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε απηψλ ησλ κέηξσλ απνξξέεη απφ απηή ηε λνκηθή πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ε νπνία αο ππελζπκηζηεί γηα κηαλ αθφκε θνξά- εθδφζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο(126 θαη 136 ΛΔΔ) θαη, θαηαξράο, δελ έρεη ζε ηίπνηε λα θάλεη κε ππνρξέσζε απνξξένπζα απφ ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην. Αο κνπ επηηξαπεί εδψ κηα παξέθβαζε, ιφγσ ηνπ φηη κε αθνξκή ηελ εηζήγεζε απηή ησλ δηθαζηψλ δχν θνξέο κεηαρεηξίζηεθα ηε ιέμε θαηαξράο θαη κηα θνξά, ιίγν πξηλ, ηε ιέμε εθ πξώηεο όςεσο. Πηζηεχσ φηη, εμαηηίαο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο Διιάδαο κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη κε ην ΓΝΣ ζην πιέγκα εμσθξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρψξαο λα βγεη απφ ηελ θξίζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο θαη ηα ειιείκκαηα, θαη επεηδή κέξνο απηνχ ηνπ πιέγκαηνο είλαη νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ηνπ 2010, βξηζθφκαζηε κπξνζηά φρη ζε θιαζηθή δηεζλή ζπλζήθε ή ζχκβαζε δηεζλνχο δηθαίνπ, αιιά κάιινλ κπξνζηά ζε κηα ηδηφξξπζκε δηεζλή ζπκθσλία. Ο θαζεγεηήο Νίθνο θαλδάκεο ηελ νλνκαηίδεη «δηεζλή ππφζρεζε έλαληη πξνυπνζέζεσλ». Πηζηεχσ φηη πξφθεηηαη γηα «κνλνκεξή δηεζλή δηθαηνπξαμία» : ππφζρνληαη ζηελ Διιάδα σθειήκαηα (δάλεηα) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ζπληζηψκελεο ζπκπεξηθνξάο, ε κε ηήξεζε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη, σο εθ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απνθιεηζηηθά ζηε 4

5 δεκνζηνλνκηθή δηάζσζε ηνπ θξάηνπο κέινπο, απψιεηα ηνπ ππεζρεκέλνπ σθειήκαηνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ σο κέξνο απηνχ ηνπ δηεζλνχο πιέγκαηνο, ελζσκαηψλνπλ ηε ζπληζηψκελε ειιεληθή λνκνζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ηνχην ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επξηζθφκελεο εθηόο ηνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ, επξηζθφκελεο δει. ζην πεδίν εζληθψλ αξκνδηνηήησλ (π.ρ. κείσζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ), εθηφο απφ ηππηθέο απνθάζεηο ηνπ 288 ΛΔΔ (σο ηνπνζεηνχκελεο εγθχξσο ζην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο 126 ΛΔΔ), δηαζέηνπλ θαη κηα πξφζζεηε θχζεο (ε νπνία, απφ άπνςε λνκηθήο βαξχηεηαο, έρεη πξνβάδηζκα έλαληη ηεο πξψηεο) : είλαη θαη απνθάζεηο sui generis, Απνθάζεηο-Beschluss, απνξξένπζεο απφ ηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ πνπ ραξαθηεξίδακε επί ΔΟΚ «Απνθάζεηο ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπλέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ», εδψ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Ωο ηέηνηεο νη 2 απνθάζεηο ππφθεηληαη ζε θχξσζε, φρη βέβαηα βάζεη ηεο παξ2 ηνπ 28 πλη, αιιά βάζεη ηεο παξ1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δπνκέλσο ν λ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θπξσηηθφο λφκνο ηνπ 28παξ1 πλη ησλ 2 κνλνκεξψλ πξάμεσλ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ είλαη νη 2 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ. Ζ ζπληζηψκελε ζηελ Διιάδα απφ ηηο 2 Απνθάζεηο λνκνζεηηθή ζπκπεξηθνξά εθθέξεηαη σο θαλφλαο δηθαίνπ πεξηβεβιεκέλνο κε ηελ ηζρχ ηεο πξσηαξρίαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη φρη ηεο ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Σελ εηζήγεζή ηνπο απηή θαηέζεζαλ νη δχν δηθαζηέο κφλνλ ζρεηηθά κε ηελ ΚΤΑ πνπ αθνξά ζηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ. Αληίζεηα, πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαηά ην κέηξν πνπ αθνξά ζηηο δχν εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο κε ην επηρείξεκα φηη, λαη κελ απηέο δελ παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο, πιελ φκσο επεηδή απνηεινχλ θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (ιφγσ ηνπ φηη ε Γηνίθεζε πξνέβε ζηελ ηήξεζή ηνπο, φπσο ηνχην απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επίζεο πξνζβαιιφκελεο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη βεβαηψζεηο απνδνρψλ) θαη επεηδή σο ηέηνηεο δελ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ΔηΚ σο ηνχην φθεηιε λα γίλεη, πξνηείλεηαη ε θαη απηψλ ζηξεθφκελε αίηεζε λα γίλεη κελ δεθηή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί έλαληη πάλησλ ην αλίζρπξν απηψλ, λα θξηζεί δε σο αιπζηηειήο ε εμέηαζε ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσ αθπξψζεσο (πνπ ήηαλ εθείλνη πνπ αθνξνχζαλ ζηα «Μλεκφληα»). Οξζά, πέξαλ ησλ ακέζσο πξνεγεζέλησλ, ε εηζήγεζε ησλ δηθαζηψλ ηνλίδεη φηη απφ ην ραξαθηήξα ησλ πξάμεσλ απηψλ σο θαλνληζηηθψλ, γελλάηαη δηνηθεηηθή δηαθνξά νπζίαο σο πξνο ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο φθεηιε λα ππαρζεί ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ. ην ζεκείν απηφ, θαη κε αθνξκή απηήο ηεο επηζήκαλζεο, επηηξέςηε κνπ λα ζηαζψ γηα ιίγα ιεπηά αθφκε. Πηζηεχσ φηη εηδηθά γηα ηελ πξψηε εγθχθιην ηνπ Απξηιίνπ 2010 θαη γηα ην λ ηνπ Μαξηίνπ 2010, πνπ αθνξνχζε ην πξψην 5

6 θαη θχξην δείγκα γξαθήο ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζην πεδίν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε πξνθαλέο (θαη αξλεηηθφ) θνηλσληθφ πξφζεκν (ακνηβή ηεο εξγαζίαο, πνπ κεηψλεηαη), ε αίηεζε πνπ θαηαηέζεθε ζην ηδ θπξηνιεθηηθά ραξάκηζε ηελ πξννπηηθή ελφο αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ κέηξνπ απηνχ. Χαξάκηζε ηελ πξννπηηθή απηή φρη θπζηθά επεηδή, εληέιεη, ε ζρεηηθή πξνζθπγή ζα απνξξηθζεί (θαη θαιά ζα θάλεη λα απνξξηθζεί!), αιιά επεηδή ήηαλ εζθαικέλε ε ππνδεηθλπφκελε απφ ηνπο αηηνχληεο λνκηθή βάζε ηεο αθχξσζεο. Μηα πξνζθπγή ζην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν πηζηεχσ φηη νχηε απηή ζα επδνθηκνχζε αλ είρε γίλεη κε ηελ ελ ιφγσ λνκηθή βάζε. Αληίζεηα ζα θεξπζζφηαλ παξαδεθηή θαη, ην θπξηφηεξν, ζα κεηαηφπηδε ην βάξνο ηαπηνπνίεζεο ηεο παξαλνκίαο ησλ εζληθψλ πξάμεσλ ζην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο κέζσ ππνβνιήο πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία εθείλσλ ησλ θαλόλσλ ηνπ πξσηνγελνχο (ή θαη ζπληαγκαηηθνχ) δηθαίνπ ηεο ΔΔ, νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε κνπ παξαβηάδνληαλ, θαη θαη εμαθνινχζεζε παξαβηάδνληαη, απφ ηηο ελ ιφγσ εζληθέο πξάμεηο. Οη θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαηά ηελ θξίζε κνπ είλαη θαλφλεο αλαθνξάο ηεο θνηλνηηθήο λνκηκφηεηαο ηνπ λ (θαη γηαηί φρη θαη ηνπ λ. 3845), είλαη ην 31παξ1 Υηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 51παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ. Καηαξράο ην 51παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ : ηφζν ν λφκνο φζν θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο δηνηθήζεσο, θαζψο θαηαξράο θαη θαζαξά είλαη απνθάζεηο εξεηδφκελεο απνθιεηζηηθά ζηελ θξαηηθή θπξηαξρία (153παξ5 ΛΔΔ), σο εθ ηνπ φηη, θαη απηέο, αλ φρη θπξίσο απηέο, εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 126 ΛΔΔ (δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο), κεηαζρεκαηίζηεθαλ εληέιεη, κέζσ ησλ εζληθψλ λνκνζεηεκάησλ, ζε έθθξαζε ηεο άζθεζεο δέζκηαο έλαληη ηεο ΔΔαξκνδηφηεηαο εθηειεζηηθήο θχζεο, θαη θαηά ηνχην ελεξγνπνηνχλ ηελ ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ νξγάλσλ «όηαλ εθαξκόδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο», λα «ζέβνληαη» ηα νπζηαζηηθά δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλεη ν ΧΘΔ/ΕΕ», φπσο θαη «λα ηεξνύλ ηηο αξρέο θαη λα πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο». Όζνλ αθνξά ην 31παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ, πνπ θαηνρπξψλεη «ην δηθαίσκα θάζε εξγαδόκελνπ ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο ζέβνληαη ( ) ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ» : Λακβάλνληαο ππνρξεσηηθά ππφςε, θαηά ην 52παξ7 ΥΘΓ/ΔΔ, ηηο Δπεμεγήζεηο ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ, πεγή έκπλεπζεο ηεο δηάηαμεο απηήο, πνπ νθείιεη λα δηέπεη θαη ηελ άζθεζε επ απηήο ηνπ δηθαηνδνηηθνχ έξγνπ, είλαη ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, εηδηθφηεξα δε ην άξζξν 26 απηνχ (δηθαίσκα ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ αμηνπξέπεηα κέζα ζηελ εξγαζία), ην νπνίν απφ ηελ ΔΔΚΓ έρεη εξκελεπζεί φηη ζηελ έλλνηα ηφζν ηεο αμηνπξέπεηαο ζηελ εξγαζία φζν θαη ζηελ έλλνηα ησλ «δίθαησλ» φξσλ εξγαζίαο (3 ΔΚΥ), πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ ακνηβή, πεξηθιείεηαη ε απζηεξή αηξεζηκφηεηα θάζε εζληθνχ πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ πνπ εηζάγεηαη : ηέηνηαο θχζεο κέηξα αθελφο νθείινπλ λα εηζάγνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη θαηά ζηάδηα, απηά δε ηα 6

7 ηειεπηαία νθείινπλ λα είλαη εχινγα θαη λα ζέβνληαη φρη κφλν ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο πνπ ππεξεηνχλ αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζίγνληαη, αθεηέξνπ νη ζηφρνη (νη δεκνζηνλνκηθνί, νη δηνηθεηηθνί) ηνπο νπνίνπο ηα κέηξα εθπιεξψλνπλ λα έρνπλ φξηα, λα κελ παξαηείλνληαη ζην δηελεθέο θαη λα κπνξνχλ λα νδεγνχλ νπνηεδήπνηε πιεξψλνληαη ζηελ άξζε ησλ κέηξσλ. Θα ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ, έσο θαη πξνθιεηηθφ, ν έιιελαο δηθαζηήο λα εηίζεην ελψπηνλ επηρεηξεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε λνκηκφηεηα εθείλσλ ησλ πξψησλ θαη θαζνξηζηηθψλ- πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ έλαληη απηψλ ησλ θαλφλσλ ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Αθφκε πην ελδηαθέξνλ θαη πξνθιεηηθφ ζα ήηαλ αλ, κέζσ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο, ην ΓΔΔ θαινχληαλ λα εξκελεχζεη ηηο δπν δηαηάμεηο ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ πνπ αλαθέξζεθαλ, αλ, εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ην 31παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ, ν θνηλνηηθφο δηθαζηήο ζα απαληνχζε ζεηηθά ζηελ πξφθιεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα πξνρσξήζεη, κε «εθαιηήξην» ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ, ζε κηα θαηαζθεπή ηχπνπ «γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ», ζπλππνινγίδνληαο δειαδή ζηνλ θαλνληζηηθφ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αληιείηαη απφ ην 31παξ1 ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ, θαηά ηξόπν δεζκεπηηθό γηα όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ, απφ έλα θείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ηα δεζκεχεη (ηνλ ΔΚΥ). Πεξηηηφ βέβαηα λα ηνλίζσ φηη πνιχ απείρε θαη απέρεη, ν λ. 3833/2010, ε θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Απξηιίνπ 2010, αιιά θαη ν λ. 3845/2010, απφ ην λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζεβαζκνχ ελφο δηθαηψκαηνο ζαλ απηφ ηεο αμηνπξέπεηαο κέζα ζηελ εξγαζία. Δίλαη εχινγν φηη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο παξνπζίαζεο, ζθφπηκα, γηα λα απινπνηήζσ δειαδή θάπσο λνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ φλησο είλαη πεξίπινθεο, παξέιεηςα λα αλαθεξζψ ζε άιιεο λνκηθέο θαη εξκελεπηηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα φθεηιαλ λα ηεζνχλ ελψπηνλ ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαζηή. Κιείλνληαο ηελ παξέκβαζή κνπ απηή, επηηξέςηε κνπ, φρη (δπζηπρψο!) κηα λφηα αηζηνδνμίαο, αιιά κηα λφηα επηβεβαίσζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ ζαο εμέζεζα : ζηε θάζε πνπ ε βαξβαξφηεηα ηεο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ζήκεξα δηαλχεη, απηή ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ηζρχνο ηνπ ιεγφκελνπ «Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο», θάλεθε φηη νη δηεζλείο θαη θνηλνηηθέο ππνρξεψζεηο ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ ελδέρεηαη λα «εηζαθνπζηνχλ» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ : ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2011 ν πην επηθαλήο ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο δήισζε φηη νη λέεο επηβαξχλζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ζα θιηκαθσζνχλ ζε ζηάδηα θαη, ην θπξηφηεξν, ζα κπνξνχλ λα αξζνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 7

8 πξνζαξκνγήο αλ νη ζηφρνη ηεο ζην κεηαμχ επηηεπρζνχλ. Απνκέλεη θπζηθά λα δνχκε ηε δηαθήξπμε απηή «κεηαθξαζκέλε» ζε δηάηαμε ηνπ επηθείκελνπ λα ςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή λφκνπ.- 8

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ

Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ Memoranda sunt Servanda? H ζσνηαγμαηικόηηηα ηοσ νόμοσ 3845/2010 και ηοσ μνημονίοσ για ηα μέηρα εθαρμογής ηων ζσμθωνιών με ΓΝΤ, ΔΔ και ΔΚΤ του Γιώργου Σ.Π. Κατρούγκαλου*, Οη αιινδαπνί πνπ δαλείδνπλ ρξήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

ΦΩΣΕΙΝΟ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, ΙΔ ΕΚΠ. ΕΙΡΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ει. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ...1 ΠΡΟΛΟΓΟ...4 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΛΔΞΔΗ ΚΛΔΗΓΗΑ...5 ABSTRACT KEY WORDS...6 ΔΗΑΓΧΓΖ...7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α...9 A.1 ΟΗ ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΑΡΥΔ...9 Α.1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ Α.Γ.Α...9 Α.1.2 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα

Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα Η σποτώρηζη ηοσ δικαζηή ηης Ένωζης απένανηι ζηοσς περιοριζμούς ηων ελεσθεριών από ηα Κράηη Μέλη με αθορμή ηις αποθάζεις για ηα παίγνια και ηο ζηοίτημα ηος Γιώπγος Γεπαπεηπίηη* Ειζαγυγή ηηο 8 Ηνπιίνπ 2010

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ»

«Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Κύπωζη και εθαπμογή ηηρ Σύμβαζηρ ηων Ηνωμένων Εθνών καηά ηος Διεθνικού Οπγανωμένος Εγκλήμαηορ και ηων ηπιών ππωηοκόλλων αςηήρ και ζςναθείρ διαηάξειρ» ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Η αρτή ηης ίζης μεηατείριζης ανδρών και γσναικών καηά ηην πρόζβαζη ζηην απαζτόληζη και ηην επαγγελμαηική εκπαίδεσζη:

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1

Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1 Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1 της Λίνας Παπαδοπούλου Δπ. Καθηγήηπιαρ Σςνηαγμαηικού Γικαίος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΒΔΛΣΗΧΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ - ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ - ΖΜΑΣΑ - ΜΔΗΣΔ ΑΚΗΝΖΣΧΝ - ΡΤΘΜΗΖ ΘΔΜΑΣΧΝ ΝΑΤΣΗΛΗΑ, ΛΗΜΔΝΧΝ, ΑΛΗΔΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ» ΝΔΑ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΜΟΡΦΖ: ΗΓΗΧΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ & ΣΗ ΕΠΙΥEIΡΗΗ ΕΣΗΙΑ ΕΚΘΕΗ Α Θ Η Ν Α - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ ΚΑΙ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ Ιαλνπάξηνο 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS

ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS 1 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΑΣΑΥΔΖ ΔΝΣΤΠΧΝ THE SEIZURE OF PRINTED MATTERS ρνιή: Ννκηθώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα: Ννκηθό Δμάκελν: 4 ν (εαξηλό) Μάζεκα: Αηνκηθά θαη Κνηλωληθά

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1

Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 Μεηά ζαξάληα έηε: Τν πξφβιεκα ηεο ζπληαγκαηηθφηεηαο ηεο «λνκηκνπνίεζεο» απζαηξέησλ θαηαζθεπψλ 1 (πξνδεκνζίεπζε απφ ηνλ ηηκεηηθφ επηζηεκνληθφ ηφκν Εήζε Παπαδεκεηξίνπ, ππφ έθδνζε, 2011) Κσλζηαληίλνο Γψγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Η νομιμόηηηα ηηρ μεηάδοζηρ εκπομπών ηηλεπώληζηρ (Απμενόποςλορ, 2001. ζ. 431) Α. Το Ιζηοπικό Θεοδώρου Γ. Σιδηρόπουλου Δικηγόρου, LLM Η πληερλία *** θαη ν χιινγνο *** εζηξάθεζαλ ηελ *** κε αίηεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ. ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος. ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «Πποζαπμογή ηος Δλληνικού δικαίος ζηον ππόηςπο νόμος ηος έηοςρ 1997 για ηη «Γιαζςνοπιακή πηώσεςζη» ηηρ Δπιηποπήρ ηων Ηνωμένων Δθνών για ηο Γιεθνέρ Δμποπικό Γίκαιο». ΓΙΑΤΝΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα

ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ. Αζήλα ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ ΣΩΝ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Αζήλα Ιαλνπάξηνο 2010 Πεξηερόκελα 1 ΔΙΑΓΩΓΗ...4 2 ΟΙ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΔ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΩΝ...7 2.1 Σν ηζρχνλ πιαίζην δεκνζηνλνκηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ K ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ - ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ΑΡΥΖ ΣΖ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΟ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέκα: Η δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1824-1932 θαη νη πησρεύζεηο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜ ΗΜ Α ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: «Η Δνζυμάηυζη ηος Δνυζιακού Γικαίος ζηην Δθνική Έννομη Σάξη Νομικέρ και Γιοικηηικέρ Γιαζηάζειρ» Δπιβλέπυν: ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ

AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ AITIOΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ KAI ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» Α. Γενική παποςζίαζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο

ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο ΣηΕ (Ολ.) 1213/2010 [Κρσθή κάμερα Προζηαζία ιδιωηικής ζωής] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Γξαηζίαο, χκβνπινο [ ] 6. Δπεηδή, θαη επίθιεζε ηεο παξαηεζείζεο ζηελ πξνεγνπκέλε ζθέςε δηαηάμεσο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ

ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ ΣΗ ΔΘΠΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΘΑ ΣΘ ΔΘΕΘΝΕΘ ΤΝΑΛΛΑΓΕ Μ Δ Ρ Ο ΠΔΡΗΛΖΦΖ Μ Δ Ρ Ο Α ΠΔΡΗΛΖΦΖ ηε ζχγρξνλε δηεζλή νηθνλνκηθή ην πιένλ ζεκαληηθφ θαη ακθηιεγφκελν δήηεκα είλαη ε κεηαβνιή ηεο ζρεηηθήο δήηεζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηεζλείο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο. ην παξειζφλ, ζπρλά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Τί μπορεί να υιοθετήσει η Ε.Ε. από το μοντέλο της Ελβετικής άμεσης Δημοκρατίας.» Επιμέλεια-Επιτηρηση: Γκάρλας Αλέξανδρος Ψαριανός Ερμής Ερευνητική Ομάδα: Ζευγίτη Ιωάννα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ

Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ. Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ θπζηθώλ πξνζώπωλ 1 Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ Π.Μ.. ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ Σίηινο Γηαηξηβήο Νόκνο 3869/2010 : Ρύζκηζε ηωλ νθεηιώλ ππεξρξεωκέλωλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Βξπμέιεο, 8.1.2010 COM(2010) 1 final ΔΚΘΔΗ ΓΙΑ ΣΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΗΜΟΙΟΤ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΟ ΚΑΙ ΥΡΔΟΤ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2010 1 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δπηηειηθή χλνςε...

Διαβάστε περισσότερα