Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή"

Transcript

1 ΠΕΣΡΟ ΣΑΓΚΟ Καθηγηηήρ, Νομική σολή Α.Π.Θ. Ο έλεγσορ νομιμόηηηαρ εθνικών και εςπωπαϊκών ππάξεων πος αθοπούν ζηην ελληνική δημοζιονομική πποζαπμογή Γελ ζθνπεχσ λα γίλσ ηηκεηήο ησλ πνιηηηθψλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο θαη ππνηίζεηαη φηη θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο νξζνινγηθήο εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηε δεηλή νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη πεξηπέζεη. Εψληαο φκσο εληφο ελφο Κξάηνπο δηθαίνπ, θη αθφκε πεξηζζφηεξν κεηέρνληαο σο ρψξα ζε έλα επξχηεξν πνιηηεηαθφ ζχλνιν πνπ είλαη θαη απηφ «Έλσζε δηθαίνπ», εκπηζηεχνκαη ην αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ εζληθνχ θαη ππεξεζληθνχ πνιηηηθνχ παηγλίνπ πνπ είλαη ε έλλνκε πξνζηαζία ησλ αλζξψπσλ πνπ ζίγνληαη (ή πνπ πηζηεχνπλ φηη ζίγνληαη) απφ ηηο δεκφζηεο απνθάζεηο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ είλαη, εληέιεη, ν δηθαζηηθφο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ ηειεπηαίσλ. Απφ ηνλ ζσξφ ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ, εζηηάδσ ηελ πξνζνρή κνπ (γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο ζπδήηεζεο) κφλν ζην εμήο πιέγκα λνκνζεηεκάησλ θαη πξάμεσλ ηεο θπβεξλήζεσο : ζε 2 λφκνπο (ηνλ 3833 θαη ηνλ 3845 ηνπ 2010) κε ηνπο νπνίνπο θαη κεηαμχ άιισλκεηψζεθαλ δξαζηηθά νη ζπλνιηθέο απνδνρέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ζηελφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα θαη ζε δπν εγθπθιίνπο ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ (ε πξψηε ηνπ Απξηιίνπ 2010 πνπ εθδφζεθε θαη εξκελεία ηνπ λ. 3833/2010 ηνπ Μαξηίνπ 2010 θη ε δεχηεξε ηνπ Μαΐνπ 2010 πνπ εθδφζεθε θαη εξκελεία ηνπ λ. 3845/2010, ν νπνίνο είρε εθδνζεί ιίγν λσξίηεξα ηνλ ίδην κήλα) ζε κηα θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο ηνπ Ηνπιίνπ 2010, πνπ εθδφζεθε ζε εθηέιεζε δηάηαμεο ηνπ λ. 3845/2010, κε ηελ νπνία κεηψζεθαλ ηα επηδφκαηα Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο γηα ηνπο ζπληαμηνχρνπο ΟΚΑ αξκνδηφηεηαο ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο. Ο πξψηνο απφ ηνπο δπν λφκνπο πνπ αλέθεξα είλαη εθείλνο πνπ γηα πξψηε θνξά εηζήγαγε ηηο πεξηθνπέο ζηνπο κηζζνχο, ελψ ν δεχηεξνο είλαη εθείλνο πνπ εηζήγαγε πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ζε κηζζνχο θαη ζπληάμεηο θαη, ην θπξηφηεξν, είλαη απηφο πνπ έρεη πξνζαξηεκέλν, ζε παξάξηεκα, ην πεξίθεκν «Μλεκφλην», ή, γηα λα αθξηβνινγψ, ηα «Μλεκφληα» πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ άζθεζε απφ ηελ Διιάδα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο ηεο πνιηηηθήο ζην πιαίζην ησλ δαλείσλ πνπ ζπλνκνινγήζεθαλ κε ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, ηελ ΔΚΣ θαη ην ΓΝΣ. Ο ιφγνο πνπ αλαθέξνκαη πξνλνκηαθά ζηηο θπβεξλεηηθέο θαη λνκνζεηηθέο απνθάζεηο πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, είλαη ηα γεγνλφηα ηεο 1

2 άκεζεο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εζληθψλ πξάμεσλ πνπ αλέθεξα κε πξνζθπγή αθπξψζεσο πνπ θαηαηέζεθε απφ νκάδα ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζην ηδ, θαη ηεο έκκεζεο ακθηζβήηεζεο ηεο λνκηκφηεηαο απηψλ ησλ εζληθψλ πξάμεσλ σο ζπλέπεηα ηεο επζείαο πξνζθπγήο αθπξψζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ππ αξηζ. 320 ηεο 8 εο Ηνπλίνπ 2010 πνπ αθνξά ζηελ επηβνιή ζηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο, ηα νπνία θξίλνληαη αλαγθαία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο : κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη (φπσο εμάιινπ ην θάκλεη θαη ε απνξξηπηηθή ησλ εζληθψλ πξνζθπγψλ αθπξψζεσο έθζεζε ησλ εηζεγεηψλ-δηθαζηψλ ηνπ ηδ) φηη ε απφθαζε απηή ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε λνκηθή βάζε ησλ εζληθψλ πξάμεσλ. Ζ πξνζθπγή αθπξψζεσο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ (γηα ηελ αθξίβεηα, αθνξά ζηελ απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ππ αξηζ. 486 ηεο 7 εο επηεκβξίνπ 2010, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηήζεθε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ 2010/320) εγέξζεθε απφ κία ειιεληθή ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ππνβιήζεθε ζην Γεληθφ Γηθαζηήξην ηεο ΔΔ, έρνληαο ιάβεη ηνλ αξηζ. Σ-541/10. ε φ, ηη αθνξά ηελ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ Γεληθνχ Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, αλ ππνηεζεί φηη πεξάζεη κε επηηπρία ην ζηάδην ηεο εμέηαζεο ηνπ παξαδεθηνχ (πνπ πνιχ ακθηβάιισ φηη απηφ ζα ζπκβεί!), πηζηεχσ φηη ζα απνξξηθζεί επί ηεο νπζίαο θαη γηα ηηο ηξεηο αηηηάζεηο πνπ πξνβάιιεη. Ζ πξψηε απφ ηηο αηηηάζεηο ηνπ πξνζθεχγνληνο ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε λνκηθήο βάζεο ηεο απφθαζεο 2010/486 ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, είλαη φηη ζην βαζκφ πνπ ε απφθαζε απηή, λνκηθή βάζε ηεο νπνίαο είλαη ην 126παξ9 (θαη ην 136) ΛΔΔ, δηαηάζζεη ηελ Διιάδα λα ιάβεη «ζπγθεθξηκέλα κέηξα» (κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη κέηξα πεξηθνπήο ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ), ειήθζε θαη ππέξβαζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία δελ εθηείλεηαη, δήζελ βάζεη ηνπ 126παξ9, ζηελ δηαηαγή ιήςεο «ζπγθεθξηκέλσλ» κέηξσλ. Ο ηζρπξηζκφο απηφο δηαςεχδεηαη παλεγπξηθά απφ ην ίδην ην γξάκκα ηεο δηάηαμεο, ε νπνία επηπιένλ επηβάιιεη ζην πκβνχιην λα νξίζεη ζπγθεθξηκέλεο «πξνζεζκίεο» γηα ηε ιήςε ησλ ελ ιφγσ κέηξσλ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε δεχηεξε αηηίαζε αθπξφηεηαο ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ ζπλίζηαηαη ζην φηη είλαη εζθαικέλε ε ζεκειίσζε ηεο πξάμεο ζην 126παξ9 ΛΔΔ, γηα ην ιφγν φηη, απηή, «απιά είλαη έλα κέηξν εθηέιεζεο κηαο δηκεξνύο ζύκβαζεο κεηαμύ ησλ 15 θξαηώλ κειώλ ηεο Επξσδώλεο, πνπ απνθάζηζαλ ηε ρνξήγεζε ησλ δηκεξώλ δαλείσλ, θαη ηεο Ειιάδαο». Δδψ, θαίλεηαη φηη νη πξνζθεχγνληεο έρνπλ ππνθχςεη ζηνλ πεηξαζκφ λα πξνβάιινπλ κηα, απζαίξεηε θαηά ηε γλψκε κνπ, αλαινγηθή εθαξκνγή ηεο λνκηθήο θαηαζθεπήο πνπ νηθνδνκήζεθε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο ζηελ Ηξιαλδία βάζεη ηνπ 122παξ2 ΛΔΔ, ζηε πεξίπησζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ Διιάδα. Πξάγκαηη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο, είλαη απφιπηα επηηξεπηφ ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ (ε ππ αξηζ. 2010/77) λα ζεσξείηαη εθηειεζηηθή απφθαζε ησλ πξάμεσλ ηεο ΔΔ γηα παξνρή 2

3 ρξεκαηνδνηηθήο ελίζρπζεο, αθνχ κε απηήλ λφκηκα, έλαληη ηνπ άξ. 122παξ2 ΛΔΔ, εηζάγνληαη φξνη γηα ηε ρνξήγεζε ηεο ελίζρπζεο, νη νπνίνη κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ Ηξιαλδία ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Εθ πξώηεο όςεσο, θάηη ηέηνην δελ λνείηαη γηα ηελ απφθαζε πνπ αθνξά ζηελ Διιάδα, αθνχ απηή εληάζζεηαη θαη ζηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζεο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (126παξ9 ΛΔΔ), ζην πιαίζην ηεο νπνίαο επηβάιινληαη ζην θξάηνο κέινο απηνηειείο λνκηθέο ππνρξεψζεηο ζεβαζκνχ άιιεο δηάηαμεο ηεο πλζήθεο (ηνπ 126παξ1 θαη 2 ΛΔΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξσηφθνιιν γηα ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο πνπ είλαη πξνζαξηεκέλν ζηε ΛΔΔ). Σέινο, ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ ΓΓ γηα ηελ αθχξσζε ηεο απφθαζεο ππ αξηζ. 2010/486 επαλαιακβάλεη, ζαλ ζε ξνπηίλα, σο ιφγν αθχξσζήο ηεο ηελ αληίζεζε ησλ πξνλνηψλ ηεο γηα ηελ πεξηθνπή κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ ζην 1 ΠΠΠ ηεο ΔΓΑ. Όπσο θαη ε εηζήγεζε ησλ 2 δηθαζηψλ ηνπ ηδ ηνλίδεη γηα ην ίδην επηρείξεκα πνπ πξνβιήζεθε ελψπηνλ ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ ζρεηηθά κε ηελ αθχξσζε ησλ επίδηθσλ θπβεξλεηηθψλ πξάμεσλ, ζηαζεξά ην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ απνθξνχεη επηρεηξήκαηα εθαξκνζηκφηεηαο ηεο ΔΓΑ ζε απαηηήζεηο δηαηήξεζεο ζχληαμεο ή κηζζνχ ζε νξηζκέλν χςνο φηαλ απηέο νη παξνρέο ζίγνληαη απφ δεκφζηα πεξηνξηζηηθά κέηξα. Βέβαηα ζεσξείηαη, δηθαηνινγεκέλα, ξεμηθέιεπζε ε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία έκκεζα πξνζηαηεχνληαη ηα θνηλσληθά δηθαηψκαηα ζην πιαίζην ηεο ΔΓΑ σο «θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο» ζπγθεθξηκέλσλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ πνπ θαηνρπξψλεη ε ΔΓΑ (ησλ δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ην 1 ΠΠΠ, ην 3 θαη ην 8 ΔΓΑ), πιελ φκσο ηνικψ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα πσ φηη ηα φξηα ζε απηφ ην βνινληαξηζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ θαίλεηαη λα ππαγνξεχνληαη θαη απφ δηθαληθέο θξίζεηο πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο θάπνηα ίρλε θνηλσληθήο αλαιγεζίαο. αο ζπκίδσ, επί παξαδείγκαηη, ηελ πξφζθαηε απφθαζε ηνπ ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Budina θαηά Ρσζίαο. Ζ πξνζθεχγνπζα, άηνκν κε ζνβαξή αλαπεξία, ειάκβαλε ζχληαμε θαη θνηλσληθέο παξνρέο ζπλνιηθνχ χςνπο 1000 ξνπβιίσλ (30 ) κεληαία. Εήηεζε απφ ηηο αξρέο λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ ζηα 5000 ξνχβιηα (150 ), κε ζθνπφ, θπξίσο, λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ζην ζπίηη ηεο. Οη εζληθέο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο αξλήζεθαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ην αίηεκά ηεο θαη ελψπηνλ ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ ε θ. Budina δήηεζε λα θπξσζεί ε άξλεζε απηή ησλ αξρψλ σο παξαβίαζε ηνπ 3 ΔΓΑ. Σν Γηθαζηήξην απέξξηςε ηελ πξνζθπγή σο εθδήισο θαη νπζία αβάζηκε, κε ην επηρείξεκα φηη λαη κελ νη θνηλσληθέο παξνρέο πξνο ηελ θ. Budina ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειέο, φκσο απηή δελ απέδεημε φηη ε άξλεζε ησλ εζληθψλ αξρψλ λα απμήζνπλ ην χςνο ησλ παξνρψλ ηεο πξνθάιεζε δεκία ζηελ θπζηθή θαη δηαλνεηηθή ηεο θαηάζηαζε κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ήδε ηεο πξνθαινχζαλ νη πθηζηάκελεο παξνρέο. 3

4 Ννκίδσ φηη θάπνηνο πνπ επηδηψθεη κηα ζεηηθή γηα ηελ πξνζηαζία θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ απφθαζε ηνπ ΓΓ ηεο ΔΔ, δελ ζα πξέπεη λα πξνζβιέπεη, επηθαινχκελνο ελψπηνλ ηνπ ην 1 ΠΠΠ ηεο ΔΓΑ, λα απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο απηήο ηεο απφθαζεο ε λνκνινγία ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ ηξαζβνχξγνπ. Ζ αίηεζε αθπξψζεσο ελψπηνλ ηνπ ηδ ζηξέθεηαη αθελφο θαηά ησλ δπν εξκελεπηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ πθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, αιιά θαη ησλ θαηαζηάζεσλ κηζζνδνζίαο θαη βεβαηψζεσο απνδνρψλ απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη θαηά ηεο ΚΤΑ Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο. Ζ αίηεζε αηηηάηαη ην αλίζρπξν ησλ πξάμεσλ απηψλ, γηα ην ιφγν φηη είραλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζε δηαηάμεσλ αλππφζηαηνπ λφκνπ : ηνπ λ. 3845/2010, ν νπνίνο ππνηίζεηαη φηη ζεζπίζηεθε ζε εθηέιεζε δηεζλνχο ζπκβάζεσο πνπ ζπλάθζεθε κεηαμχ ηεο Διιάδνο, ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΓΝΣ, δειαδή ησλ «Μλεκνλίσλ» ηα νπνία θαηαξηίζζεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζχκβαζεο δαλεηαθήο δηεπθφιπλζεο πξνο ηε ρψξα καο, θη επνκέλσο ν λφκνο φθεηιε λα είρε ςεθηζζεί απφ ηε Βνπιή κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία θαη άξζξν 28παξ2 πλη. Οξζά, θαηαξράο, ε εηζήγεζε ησλ δχν πκβνχισλ θαηαιήγεη φηη ηα «Μλεκφληα» δελ απνηεινχλ δηεζλή ζπλζήθε ή ζχκβαζε θαη φηη ν λ. 3845/2010 εθδφζεθε θαη εθαξκνγή ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ 2010/320 (θαη ηεο ηξνπνπνηεηηθήο απφθαζεο 2010/486), ε νπνία πξνβιέπεη ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ νθείιεη λα ιάβεη ε ρψξα καο, θαη ηα νπνία είλαη απηά πνπ πεξηγξάθεθαλ ζηα «Μλεκφληα». Δπνκέλσο, ε ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε απηψλ ησλ κέηξσλ απνξξέεη απφ απηή ηε λνκηθή πξάμε ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ, ε νπνία αο ππελζπκηζηεί γηα κηαλ αθφκε θνξά- εθδφζεθε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο(126 θαη 136 ΛΔΔ) θαη, θαηαξράο, δελ έρεη ζε ηίπνηε λα θάλεη κε ππνρξέσζε απνξξένπζα απφ ην δεκφζην δηεζλέο δίθαην. Αο κνπ επηηξαπεί εδψ κηα παξέθβαζε, ιφγσ ηνπ φηη κε αθνξκή ηελ εηζήγεζε απηή ησλ δηθαζηψλ δχν θνξέο κεηαρεηξίζηεθα ηε ιέμε θαηαξράο θαη κηα θνξά, ιίγν πξηλ, ηε ιέμε εθ πξώηεο όςεσο. Πηζηεχσ φηη, εμαηηίαο ηεο δεζπφδνπζαο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ νη δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ηεο Διιάδαο κε ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο θαη κε ην ΓΝΣ ζην πιέγκα εμσθξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε δηεπθφιπλζε ηεο ρψξαο λα βγεη απφ ηελ θξίζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο ρξένπο θαη ηα ειιείκκαηα, θαη επεηδή κέξνο απηνχ ηνπ πιέγκαηνο είλαη νη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ ηνπ 2010, βξηζθφκαζηε κπξνζηά φρη ζε θιαζηθή δηεζλή ζπλζήθε ή ζχκβαζε δηεζλνχο δηθαίνπ, αιιά κάιινλ κπξνζηά ζε κηα ηδηφξξπζκε δηεζλή ζπκθσλία. Ο θαζεγεηήο Νίθνο θαλδάκεο ηελ νλνκαηίδεη «δηεζλή ππφζρεζε έλαληη πξνυπνζέζεσλ». Πηζηεχσ φηη πξφθεηηαη γηα «κνλνκεξή δηεζλή δηθαηνπξαμία» : ππφζρνληαη ζηελ Διιάδα σθειήκαηα (δάλεηα) ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο ζπληζηψκελεο ζπκπεξηθνξάο, ε κε ηήξεζε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη, σο εθ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο απνθιεηζηηθά ζηε 4

5 δεκνζηνλνκηθή δηάζσζε ηνπ θξάηνπο κέινπο, απψιεηα ηνπ ππεζρεκέλνπ σθειήκαηνο. Οη απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ σο κέξνο απηνχ ηνπ δηεζλνχο πιέγκαηνο, ελζσκαηψλνπλ ηε ζπληζηψκελε ειιεληθή λνκνζεηηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ηνχην ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, επξηζθφκελεο εθηόο ηνπ πεδίνπ αξκνδηνηήησλ ηεο ΔΔ, επξηζθφκελεο δει. ζην πεδίν εζληθψλ αξκνδηνηήησλ (π.ρ. κείσζε κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ), εθηφο απφ ηππηθέο απνθάζεηο ηνπ 288 ΛΔΔ (σο ηνπνζεηνχκελεο εγθχξσο ζην πιαίζην ηεο εμαζθάιηζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο 126 ΛΔΔ), δηαζέηνπλ θαη κηα πξφζζεηε θχζεο (ε νπνία, απφ άπνςε λνκηθήο βαξχηεηαο, έρεη πξνβάδηζκα έλαληη ηεο πξψηεο) : είλαη θαη απνθάζεηο sui generis, Απνθάζεηο-Beschluss, απνξξένπζεο απφ ηελ άζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο δηεζλνχο δηθαίνπ ησλ θξαηψλ κειψλ, απηφ πνπ ραξαθηεξίδακε επί ΔΟΚ «Απνθάζεηο ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπλέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ», εδψ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Ωο ηέηνηεο νη 2 απνθάζεηο ππφθεηληαη ζε θχξσζε, φρη βέβαηα βάζεη ηεο παξ2 ηνπ 28 πλη, αιιά βάζεη ηεο παξ1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ. Δπνκέλσο ν λ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο θπξσηηθφο λφκνο ηνπ 28παξ1 πλη ησλ 2 κνλνκεξψλ πξάμεσλ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ είλαη νη 2 Απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ΔΔ. Ζ ζπληζηψκελε ζηελ Διιάδα απφ ηηο 2 Απνθάζεηο λνκνζεηηθή ζπκπεξηθνξά εθθέξεηαη σο θαλφλαο δηθαίνπ πεξηβεβιεκέλνο κε ηελ ηζρχ ηεο πξσηαξρίαο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, θαη φρη ηεο ππεξνρήο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ. Σελ εηζήγεζή ηνπο απηή θαηέζεζαλ νη δχν δηθαζηέο κφλνλ ζρεηηθά κε ηελ ΚΤΑ πνπ αθνξά ζηηο πεξηθνπέο ησλ ζπληάμεσλ. Αληίζεηα, πξνηείλεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαηά ην κέηξν πνπ αθνξά ζηηο δχν εξκελεπηηθέο εγθπθιίνπο κε ην επηρείξεκα φηη, λαη κελ απηέο δελ παξάγνπλ έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο δηνηθνχκελνπο, πιελ φκσο επεηδή απνηεινχλ θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο (ιφγσ ηνπ φηη ε Γηνίθεζε πξνέβε ζηελ ηήξεζή ηνπο, φπσο ηνχην απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επίζεο πξνζβαιιφκελεο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο θαη βεβαηψζεηο απνδνρψλ) θαη επεηδή σο ηέηνηεο δελ δεκνζηεχζεθαλ ζηελ ΔηΚ σο ηνχην φθεηιε λα γίλεη, πξνηείλεηαη ε θαη απηψλ ζηξεθφκελε αίηεζε λα γίλεη κελ δεθηή γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί έλαληη πάλησλ ην αλίζρπξν απηψλ, λα θξηζεί δε σο αιπζηηειήο ε εμέηαζε ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσ αθπξψζεσο (πνπ ήηαλ εθείλνη πνπ αθνξνχζαλ ζηα «Μλεκφληα»). Οξζά, πέξαλ ησλ ακέζσο πξνεγεζέλησλ, ε εηζήγεζε ησλ δηθαζηψλ ηνλίδεη φηη απφ ην ραξαθηήξα ησλ πξάμεσλ απηψλ σο θαλνληζηηθψλ, γελλάηαη δηνηθεηηθή δηαθνξά νπζίαο σο πξνο ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ, ε εθδίθαζε ηεο νπνίαο φθεηιε λα ππαρζεί ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ. ην ζεκείν απηφ, θαη κε αθνξκή απηήο ηεο επηζήκαλζεο, επηηξέςηε κνπ λα ζηαζψ γηα ιίγα ιεπηά αθφκε. Πηζηεχσ φηη εηδηθά γηα ηελ πξψηε εγθχθιην ηνπ Απξηιίνπ 2010 θαη γηα ην λ ηνπ Μαξηίνπ 2010, πνπ αθνξνχζε ην πξψην 5

6 θαη θχξην δείγκα γξαθήο ησλ θπβεξλεηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ πξάμεσλ ζην πεδίν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο κε πξνθαλέο (θαη αξλεηηθφ) θνηλσληθφ πξφζεκν (ακνηβή ηεο εξγαζίαο, πνπ κεηψλεηαη), ε αίηεζε πνπ θαηαηέζεθε ζην ηδ θπξηνιεθηηθά ραξάκηζε ηελ πξννπηηθή ελφο αμηφπηζηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηνπ κέηξνπ απηνχ. Χαξάκηζε ηελ πξννπηηθή απηή φρη θπζηθά επεηδή, εληέιεη, ε ζρεηηθή πξνζθπγή ζα απνξξηθζεί (θαη θαιά ζα θάλεη λα απνξξηθζεί!), αιιά επεηδή ήηαλ εζθαικέλε ε ππνδεηθλπφκελε απφ ηνπο αηηνχληεο λνκηθή βάζε ηεο αθχξσζεο. Μηα πξνζθπγή ζην δηνηθεηηθφ πξσηνδηθείν πηζηεχσ φηη νχηε απηή ζα επδνθηκνχζε αλ είρε γίλεη κε ηελ ελ ιφγσ λνκηθή βάζε. Αληίζεηα ζα θεξπζζφηαλ παξαδεθηή θαη, ην θπξηφηεξν, ζα κεηαηφπηδε ην βάξνο ηαπηνπνίεζεο ηεο παξαλνκίαο ησλ εζληθψλ πξάμεσλ ζην Γηθαζηήξην ηεο Έλσζεο κέζσ ππνβνιήο πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία εθείλσλ ησλ θαλόλσλ ηνπ πξσηνγελνχο (ή θαη ζπληαγκαηηθνχ) δηθαίνπ ηεο ΔΔ, νη νπνίνη θαηά ηε γλψκε κνπ παξαβηάδνληαλ, θαη θαη εμαθνινχζεζε παξαβηάδνληαη, απφ ηηο ελ ιφγσ εζληθέο πξάμεηο. Οη θαλφλεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαηά ηελ θξίζε κνπ είλαη θαλφλεο αλαθνξάο ηεο θνηλνηηθήο λνκηκφηεηαο ηνπ λ (θαη γηαηί φρη θαη ηνπ λ. 3845), είλαη ην 31παξ1 Υηνπ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 51παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ. Καηαξράο ην 51παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ : ηφζν ν λφκνο φζν θαη νη θαλνληζηηθέο πξάμεηο ηεο δηνηθήζεσο, θαζψο θαηαξράο θαη θαζαξά είλαη απνθάζεηο εξεηδφκελεο απνθιεηζηηθά ζηελ θξαηηθή θπξηαξρία (153παξ5 ΛΔΔ), σο εθ ηνπ φηη, θαη απηέο, αλ φρη θπξίσο απηέο, εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ 126 ΛΔΔ (δηαδηθαζία ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο), κεηαζρεκαηίζηεθαλ εληέιεη, κέζσ ησλ εζληθψλ λνκνζεηεκάησλ, ζε έθθξαζε ηεο άζθεζεο δέζκηαο έλαληη ηεο ΔΔαξκνδηφηεηαο εθηειεζηηθήο θχζεο, θαη θαηά ηνχην ελεξγνπνηνχλ ηελ ππνρξέσζε ησλ εζληθψλ νξγάλσλ «όηαλ εθαξκόδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο», λα «ζέβνληαη» ηα νπζηαζηηθά δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλεη ν ΧΘΔ/ΕΕ», φπσο θαη «λα ηεξνύλ ηηο αξρέο θαη λα πξνάγνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο». Όζνλ αθνξά ην 31παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ, πνπ θαηνρπξψλεη «ην δηθαίσκα θάζε εξγαδόκελνπ ζε ζπλζήθεο εξγαζίαο νη νπνίεο ζέβνληαη ( ) ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ» : Λακβάλνληαο ππνρξεσηηθά ππφςε, θαηά ην 52παξ7 ΥΘΓ/ΔΔ, ηηο Δπεμεγήζεηο ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ, πεγή έκπλεπζεο ηεο δηάηαμεο απηήο, πνπ νθείιεη λα δηέπεη θαη ηελ άζθεζε επ απηήο ηνπ δηθαηνδνηηθνχ έξγνπ, είλαη ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, εηδηθφηεξα δε ην άξζξν 26 απηνχ (δηθαίσκα ησλ εξγαδφκελσλ ζηελ αμηνπξέπεηα κέζα ζηελ εξγαζία), ην νπνίν απφ ηελ ΔΔΚΓ έρεη εξκελεπζεί φηη ζηελ έλλνηα ηφζν ηεο αμηνπξέπεηαο ζηελ εξγαζία φζν θαη ζηελ έλλνηα ησλ «δίθαησλ» φξσλ εξγαζίαο (3 ΔΚΥ), πνπ θαηαιακβάλνπλ θαη ηελ ακνηβή, πεξηθιείεηαη ε απζηεξή αηξεζηκφηεηα θάζε εζληθνχ πεξηνξηζηηθνχ κέηξνπ πνπ εηζάγεηαη : ηέηνηαο θχζεο κέηξα αθελφο νθείινπλ λα εηζάγνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη θαηά ζηάδηα, απηά δε ηα 6

7 ηειεπηαία νθείινπλ λα είλαη εχινγα θαη λα ζέβνληαη φρη κφλν ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο πνπ ππεξεηνχλ αιιά θαη ηα ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ πνπ ζίγνληαη, αθεηέξνπ νη ζηφρνη (νη δεκνζηνλνκηθνί, νη δηνηθεηηθνί) ηνπο νπνίνπο ηα κέηξα εθπιεξψλνπλ λα έρνπλ φξηα, λα κελ παξαηείλνληαη ζην δηελεθέο θαη λα κπνξνχλ λα νδεγνχλ νπνηεδήπνηε πιεξψλνληαη ζηελ άξζε ησλ κέηξσλ. Θα ήηαλ πάξα πνιχ ελδηαθέξνλ, έσο θαη πξνθιεηηθφ, ν έιιελαο δηθαζηήο λα εηίζεην ελψπηνλ επηρεηξεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε λνκηκφηεηα εθείλσλ ησλ πξψησλ θαη θαζνξηζηηθψλ- πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ έλαληη απηψλ ησλ θαλφλσλ ηνπ πξσηνγελνχο δηθαίνπ ηεο ΔΔ. Αθφκε πην ελδηαθέξνλ θαη πξνθιεηηθφ ζα ήηαλ αλ, κέζσ πξνδηθαζηηθνχ εξσηήκαηνο, ην ΓΔΔ θαινχληαλ λα εξκελεχζεη ηηο δπν δηαηάμεηο ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ πνπ αλαθέξζεθαλ, αλ, εηδηθά πξνθεηκέλνπ γηα ην 31παξ1 ΥΘΓ/ΔΔ, ν θνηλνηηθφο δηθαζηήο ζα απαληνχζε ζεηηθά ζηελ πξφθιεζε, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, λα πξνρσξήζεη, κε «εθαιηήξην» ηελ ελ ιφγσ δηάηαμε ηνπ ΥΘΓ/ΔΔ, ζε κηα θαηαζθεπή ηχπνπ «γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ», ζπλππνινγίδνληαο δειαδή ζηνλ θαλνληζηηθφ ππξήλα ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ αληιείηαη απφ ην 31παξ1 ζηνηρεία πνπ απνξξένπλ, θαηά ηξόπν δεζκεπηηθό γηα όια ηα θξάηε κέιε ηεο ΕΕ, απφ έλα θείκελν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ πνπ ηα δεζκεχεη (ηνλ ΔΚΥ). Πεξηηηφ βέβαηα λα ηνλίζσ φηη πνιχ απείρε θαη απέρεη, ν λ. 3833/2010, ε θαλνληζηηθή πξάμε ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Απξηιίνπ 2010, αιιά θαη ν λ. 3845/2010, απφ ην λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ζεβαζκνχ ελφο δηθαηψκαηνο ζαλ απηφ ηεο αμηνπξέπεηαο κέζα ζηελ εξγαζία. Δίλαη εχινγν φηη γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο παξνπζίαζεο, ζθφπηκα, γηα λα απινπνηήζσ δειαδή θάπσο λνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ φλησο είλαη πεξίπινθεο, παξέιεηςα λα αλαθεξζψ ζε άιιεο λνκηθέο θαη εξκελεπηηθέο παξακέηξνπο πνπ ζα φθεηιαλ λα ηεζνχλ ελψπηνλ ηνπ θνηλνηηθνχ θαη ηνπ εζληθνχ δηθαζηή. Κιείλνληαο ηελ παξέκβαζή κνπ απηή, επηηξέςηε κνπ, φρη (δπζηπρψο!) κηα λφηα αηζηνδνμίαο, αιιά κηα λφηα επηβεβαίσζεο ηεο νξζφηεηαο ηνπ ζπιινγηζκνχ πνπ ζαο εμέζεζα : ζηε θάζε πνπ ε βαξβαξφηεηα ηεο επίζεζεο ελαληίνλ ηνπ αηνκηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ζήκεξα δηαλχεη, απηή ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο ηζρχνο ηνπ ιεγφκελνπ «Μεζνπξφζεζκνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο», θάλεθε φηη νη δηεζλείο θαη θνηλνηηθέο ππνρξεψζεηο ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ ελδέρεηαη λα «εηζαθνπζηνχλ» θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ : ζηηο 11 Ηνπλίνπ 2011 ν πην επηθαλήο ππνπξγφο ηεο θπβέξλεζεο δήισζε φηη νη λέεο επηβαξχλζεηο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ κηζζσηψλ ζα θιηκαθσζνχλ ζε ζηάδηα θαη, ην θπξηφηεξν, ζα κπνξνχλ λα αξζνχλ πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο 7

8 πξνζαξκνγήο αλ νη ζηφρνη ηεο ζην κεηαμχ επηηεπρζνχλ. Απνκέλεη θπζηθά λα δνχκε ηε δηαθήξπμε απηή «κεηαθξαζκέλε» ζε δηάηαμε ηνπ επηθείκελνπ λα ςεθηζηεί απφ ηε Βνπιή λφκνπ.- 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε»

«ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: «ρέζε Γεκόζηνπ Τπαιιήινπ θαη Πνιίηε» Δπηβιέπνπζα: Σζηνύινπ Βαζηιηθή πνπδάζηξηα: Κόθθαιε Καιιηόπε ΑΘΖΝΑ-

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ

Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος ηης σγείας ηων μεηαναζηών: η σγεία ως λόγος νόμιμης διαμονής και ως κοινωνικό δικαίωμα ηοσ ανθρώποσ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΟΤΔΑΣΗ: ΣΑΙΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ: Δ ΣΜΗΜΑ: ΜΕΣΑΝΑΣΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Επιβλέποσζα: Αγγελοπούλοσ Όλγα Σίηλος εργαζίας Η προζηαζία ηοσ δικαιώμαηος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίθεο 5-7 10180 Αζήλα ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Tει.:210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Πέκπηε, 26 Ινπλίνπ 2014 Γειηίν Σχπνπ Βαζηθά ζεκεία νκηιίαο Αλαπιεξσηή

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α )

ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΣΙΚΟ ΓΙΚΑΙΟ ΗΜΔΙΩΔΙ ΑΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ (ΜΔΡΟ Α ) ΠΑΝΣΔΛΑΚΗ ΜΑΡΙΛΔΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2010 1 1. ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΓΙΚΑΙΟ (α) Δηζαγσγή Η αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα γελληέηαη

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1

Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1 Η πποζηαζία ηυν θεμελιυδών δικαιυμάηυν ζε ενυζιακό επίπεδο και ο Χάπηηρ: Η πποδπομική ζκέτη και η ζςμβολή ηος Γιώπγος Παπαδημηηπίος 1 της Λίνας Παπαδοπούλου Δπ. Καθηγήηπιαρ Σςνηαγμαηικού Γικαίος Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ. 3378. 31.12.99

Ν. 158(Η)/99. Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ. 3378. 31.12.99 Δ.Δ. Παξ. Η(Η) Aξ. 3378. 31.12.99 Ν. 158(Η)/99 Ο πεξί. ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ Νφκνο ηνλ 1999 εθδίδεηαη κε δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ζχκθσλα κε ην Άξζξν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η

Γ Ν Ω Μ Ο Γ Ο Τ Η Σ Η 1 Άξηο Γ. Καδάθνο Καζεγεηήο Δξγαηηθνύ Γηθαίνπ ζην Τκήκα Ννκηθήο ηεο Σρνιήο Ν.Ο.Π.Δ. ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Γηθεγνξηθό Γξαθείν: Φξάγθσλ 3 Τ.Κ. 54626 Τει. 2310/535354, 541476, 530468

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο

ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΔΓΡΑ JEAN MONNET «ΝΔΔ ΓΙΑΣΑΔΙ ΣΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΝΟΜΙΚΔ ΠΟΤΓΔ» εκεηώζεηο Επξσπατθνύ Δηθαίνπ θαη Επξσπατθήο Οινθιήξσζεο Notebooks on EU Law and European

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟΤ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2013 (*)

ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟΤ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2013 (*) ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ ΔΘΚΑΣΗΡΘΟΤ (ηκήκα κείδνλνο ζπλζέζεσο) ηεο 26εο Φεβξνπαξίνπ 2013 (*) «Υάξηεο ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο Πεδίν εθαξκνγήο Άξζξν 51 Εθαξκνγή ηνπ δηθαίνπ ηεο Έλσζεο Καηαζηνιή

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ POUL THOMSEN ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ, ΔΝΣ The 17 th Roundtable with the Government of Greece EUROPE UNBOUND OVERCOMING STAGNATION: RE-IGNITING GREECE S POTENTIAL

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΠΟΛ. 1177 ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΟ: Ωο Π.Γ. 1. Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ Α' 2. Γ/ΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα