Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ :"

Transcript

1 Ακτινοθεραπεία Η ακτινοκεραπεία μπορεί να προκαλζςει τθν εμφάνιςθ διατροφικϊν προβλθμάτων, τα οποία μπορεί να καταλιξουν ςε ςθμαντικι απϊλεια βάρουσ κυρίωσ λόγω των παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ. υνικωσ όμωσ ςτουσ πλείςτουσ αςκενείσ προχπάρχει θ πρωτεϊνικι ενεργειακι υποκρεψία λόγω του ίδιου του καρκίνου. Η κεραπευτικι διατροφι ςτθν Ακτινοκεραπευτικι Ογκολογία ζχει ςαν ςτόχο τα εξισ : 1) να μειϊςει τθν επίδραςθ των παρενεργειϊν τθσ κεραπείασ, 2) να βοθκιςει τουλάχιςτον ςτθ διατιρθςθ του ςωματικοφ βάρουσ, 3) να μειϊςει τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανάκαμψθσ μετά τθ κεραπεία 4) να βελτιϊςει τθν ποιότθτα ηωισ του αςκενι. Αντιμετϊπιςθ οιςοφαγίτιδασ και βλεννογονίτιδασ Καλι πρακτικι ςτοματικισ υγιεινισ βελτίωςθ γεφςθσ, διζγερςθ όρεξθσ και χρθςιμοποίθςθ ανκρακικισ ςόδασ για πλφςθ του ςτόματοσ πριν και μετά τα γεφματα Μικρά, ςυχνά γεφματα και ενδιάμεςα ψθλά ςε ενζργεια και πρωτεΐνθ Ικανοποιθτικι πρόςλθψθ υγρϊν Να αποφεφγονται τα ςκλθρισ υφισ τρόφιμα να προτιμοφνται τα μαλακά, ελαφρϊσ υγρά, θμιςτερεά φαγθτά ι πολτοποιθμζνα τρόφιμα, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, πατάτα πουρζ, ψάρι, αυγό, μαργαρίνθ / βοφτυρο, κρζμεσ, μαγειρευτά δθμθτριακά προγεφματοσ, παγωτό αφοφ φκάςει ςε χλιαρι κερμοκραςία, ςιρόπι, χυμόσ μιλου ι νζκταρ, milkshakes, smoothies, τςάι και καφζσ χωρίσ καφεΐνθ. Επιτρζπεται επίςθσ ο βαςιλικόσ, θ ρίγανθ και το κυμάρι. Σα κρζατα και τα λαχανικά να κόβονται ςε πολφ μικρά κομματάκια και να προςτίκενται ςε ςοφπεσ, ελαιόλαδο, άςπρθ ςάλτςα, ρφηι, μακαρόνια. Να αποφεφγονται τρόφιμα και υγρά όπωσ ξινά, αλμυρά, πικάντικα, πολφ κρφα και πολφ ηεςτά, οινοπνευματϊδθ, καφεϊνοφχα, αεριοφχα και γενικότερα οτιδιποτε κα μποροφςε να ερεκίςει τον βλεννογόνο. Διεγερτικό τθσ γεφςθσ : Ανάμειξθ καλαμποκάλευρου με λίγο μοςχοκάρυδο ι κανζλα ςε κρφο νερό. υνταγι καραμζλασ καψαϊκίνθσ ι 1/8 ¼ κουταλάκι κόκκινο πιπζρι (cayene) ςε ½ φλυντηάνι παγωτό Αντιμετϊπιςθ ξθροςτομίασ ι παχφρρευςτου / ιξϊδουσ ςίελου

2 Καλι πρακτικι ςτοματικισ υγιεινισ Ικανοποιθτικι πρόςλθψθ υγρϊν (κρφα ροφιματα, μθ καφεϊνοφχα / αλκοολοφχα) Να χρθςιμοποιείται καλαμάκι για τα ροφιματα Να αποφεφγονται τα ςκλθρισ υφισ τρόφιμα Να προτιμοφνται οι μαλακζσ, ελαφρϊσ υγρζσ, θμι-ςτερεζσ τροφζσ και να γίνεται παράλλθλθ λιψθ φαγθτοφ και υγροφ ι φαγθτοφ με ςάλτςα για να υποβοθκείται θ μάςθςθ και θ κατάποςθ Χριςθ καραμελϊν με γεφςθ δυόςμο / λεμόνι / πορτοκάλι ι ροφιματα με κιτρικό οξφ π.χ. λεμονάδα / πορτοκαλάδα, ginger ale, ςόδα με λεμόνι ι άλλα αεριοφχα ροφιματα, χωρίσ ηάχαρθ (για τθν αποφυγι τερθδόνασ και μόλυνςθσ). Σροφζσ πλοφςιεσ ςε ηάχαρθ καλφτερα να καταναλϊνονται αμζςωσ μετά τα γεφματα και πάντα να πλζνονται τα δόντια αμζςωσ μετά με ειδικι οδοντόπαςτα Προςτατευτικι δράςθ ςτα δόντια μετά το γεφμα τυρί, γλυκαντικζσ ουςίεσ, φιςτίκια Αν το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αυξάνουν τθν ζκκριςθ ιξϊδουσ ςιζλου δοκιμάηονται άπαχεσ ποικιλίεσ ι ςε ψθμζνθ μορφι. Αν ζχουν το ίδιο αποτζλεςμα δοκιμάηονται ροφιματα και γιαοφρτια ςόγιασ Επίςθσ, θ ζκκριςθ του ιξϊδουσ ςιζλου μπορεί να μειωκεί με τθν λιψθ κακαρϊν υγρϊν μετά τθν κατανάλωςθ γαλακτοκομικϊν ι προϊόντων ςόγιασ. Αντιμετϊπιςθ αλλαγισ ι απϊλειασ γεφςθσ ΥΠΟΓΕΥΣΙΑ Σακτικά γεφματα Καλι πρακτικι ςτοματικισ υγιεινισ Πειραματικι δοκιμαςία με ζντονεσ γεφςεισ για (να ενδυναμωκεί θ) ενδυνάμωςθ τθσ γεφςθσ Ελκυςτικι (παρουςίαςθ) εμφάνιςθ του φαγθτοφ ςτο πιάτο (χρϊμα, υφι) για να διεγείρει τθν όρεξθ Ζμφαςθ ςε γεφςεισ που είναι πικανόν να είναι πιο ανεκτζσ και πιο ζντονεσ όπωσ θ αλμυρι, ξινι, γλυκιά, ο βαςιλικόσ, το κυμάρι, το λεμόνι, θ λεμονάδα, θ ηάχαρθ, το μζλι, το αλάτι, το χάμ, θ Ketsup, θ βανίλια, θ γλυκόξινθ ςάλτςα (ςε ςυνταγζσ) Ελεφκερθ λιψθ «αγαπθτϊν» φαγθτϊν Άνετθ ατμόςφαιρα κατά τα γεφματα

3 ΔΥΣΓΕΥΣΙΑ Καλι πρακτικι ςτοματικισ υγιεινισ πριν και μεταξφ των γευμάτων Εντοπιςμόσ ςυγκεκριμζνων αλλαγϊν ςτθ γεφςθ και οςμι Μικρά, ςυχνά γεφματα ςτα ενδιάμεςα, ψθλά ςε ενζργεια και πρωτεΐνεσ Πειραματικι δοκιμαςία όλων των γεφςεων (ξινό, αλμυρό, γλυκό, πικρό) για να προςδιοριςτεί θ ανεκτικότθτα τουσ Χριςθ αρωματικϊν φυτϊν ςτισ ςυνταγζσ Ξινζσ τροφζσ διεγείρουν τουσ γευςτικοφσ κάλυκεσ Κρζασ με πικρι ι μεταλλικι γεφςθ o o Να ςερβίρεται κρφο ι ςε κερμοκραςία δωματίου Να ςυμπεριλαμβάνεται ςε ςυνταγζσ με ςάλτςεσ o (3) Να μαρινάρετε με χυμό ανανά, γλυκόξινθ ςάλτςα, κραςί, ξφδι Άλλεσ πθγζσ πρωτεϊνϊν π.χ. ψάρι, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ρυηόγαλο, milkshake Να χρθςιμοποιοφνται πλαςτικά μαχαιροπιρουνα Λιψθ κανζλασ ι τςίχλασ δυόςμου ι με γλυκαντικζσ ουςίεσ υπερκαλφπτουν τθ μεταλλικι γεφςθ Προςκικθ λίγου αλατιοφ μείωςθ τθσ γλυκφτθτασ Προςκικθ ηάχαρθσ μείωςθ τθσ αλμυρισ γεφςθσ Πικρι ι ζντονθ γεφςθ να προτιμοφνται τροφζσ με μζτρια ζνταςθ ςτθ γεφςθ π.χ. μπιςκότα, γάλα, κρζμεσ Άνετθ ατμόςφαιρα κατά τα γεφματα Ικανοποιθτικι πρόςλθψθ υγρϊν Παράλλθλθ λιψθ υγρϊν με τα γεφματα μείωςθ μιασ ανεπικφμθτθσ γεφςθσ Αντιμετϊπιςθ μερικισ εντερικισ απόφραξθσ Φυτικζσ ίνεσ ανάλογα με τθν ανεκτικότθτα του κάκε αςκενι, ςυνικωσ διατροφι χαμθλι ςε φυτικζσ ίνεσ (<2 γρ. / μερίδα) Μικρά, ςυχνά γεφματα, 5-6 / θμζρα Περιοριςμόσ ι πλιρθσ αποφυγι, ανάλογα με τθν περίπτωςθ, των ολοςίταρων προϊόντων, φλοφδεσ φροφτων και λαχανικϊν, ξθρϊν καρπϊν, οςπρίων, ςπόριων και ςπόρων.

4 Αποφυγι τροφϊν που προκαλοφν μετεωριςμό π.χ. όςπρια, μπιηζλι, μπρόκολο, κραμπί, κουνουπίδι, κρεμμφδι, λαχανάκια Βρυξελλϊν, πράςο, αγκινάρα, πεπόνι, μπφρα, αεριοφχα ποτά, αυγά, τςίχλα Να μθν παραλείπεται οποιοδιποτε γεφμα και θ λιψθ των γευμάτων να γίνεται αργά, όχι λαίμαργα. Καλι μάςθςθ τροφϊν Ικανοποιθτικι λιψθ υγρϊν Λιψθ ςτερεϊν τροφϊν, κατά προτίμθςθ, ςτθν αρχι τθσ θμζρασ και περιςςότερα υγρά και μαλακζσ τροφζσ κατά τισ βραδινζσ ϊρεσ Αποφυγι καφεϊνοφχων ροφθμάτων, αλκοολοφχων ποτϊν, χυμοφ δαμάςκθνου, καραμελϊν με ςορβιτόλθ Αντιμετϊπιςθ γριγορου κορεςμοφ (αίςκθμα χορταςμοφ -φουςκϊματοσ) Μικρά, ςυχνά γεφματα, 5-6/θμζρα Ροφιματα ψθλισ ενεργειακισ πυκνότθτασ ενδιάμεςα των γευμάτων. Σα υγρά να λαμβάνονται τουλάχιςτον 30 λεπτά πριν ι μετά από τα γεφματα ι και ενδιάμεςα Περιοριςμόσ τροφϊν που προκαλοφν μετεωριςμό (αζρια) Αποφυγι τροφϊν με ψθλι περιεκτικότθτα ςε φυτικζσ ίνεσ Καλι και αργι μάςθςθ τροφϊν Χαλαρι ατμόςφαιρα Λιψθ λιπαρϊν τροφϊν ανάλογα με τθν ανεκτικότθτα Αντιμετϊπιςθ μετεωριςμοφ (παραγωγι αερίων) Αποφυγι ι καλφτερα μειωμζνθ κατανάλωςθ τροφϊν και υγρϊν που προκαλοφν παραγωγι αερίων π.χ όςπρια, μπιηζλι, μπρόκολο, κραμπί, κουνουπίδι, κρεμμφδι, λαχανάκια Βρυξελλϊν, πράςο, αγκινάρα, πεπόνι, μπφρα, αεριοφχα ποτά, αυγά, τςίχλα Αντιμετϊπιςθ δυςανεξίασ ςτθ λακτόηθ, αν ςυνυπάρχει Μικρά, ςυχνά γεφματα, 5-6 / θμζρα Να μθν παραλείπεται οποιοδιποτε γεφμα και θ λιψθ των γευμάτων να γίνεται αργά, όχι λαίμαργα Καλι μάςθςθ, αργά, ςε χαλαρι ατμόςφαιρα Αντιμετϊπιςθ Δυςαπορρόφθςθσ Λίπουσ

5 Να χρθςιμοποιείται Διατροφή με χαμηλή περιεκτικότητα ςε λιπαρά Να αποφεφγονται τα τθγανιτά φαγθτά Να προτιμοφνται άλλοι τρόποι μαγειρζματοσ όπωσ ςτθ ςχάρα, ςτο φοφρνο χωρίσ τθν προςκικθ λαδιοφ, ςτον ατμό, βραςτά. Να αφαιρείται το ορατό λίποσ από τα κρζατα π.χ. το δζρμα του κοτόπουλου Να προτιμοφνται τα άπαχα κρζατα όπωσ το κοτόπουλο, το κουνζλι, το γαλόπουλο, το άπαχο χοιρινό, κιμάσ από κοτόπουλο ι χοιρινό χωρίσ λίποσ και τα μεγάλα ψάρια Να διθκείται το εμφανζσ λίποσ από το ψιςιμο των κιμάδων ι άλλων κρεάτων Να χρθςιμοποιοφνται τα άπαχα γαλακτοκομικά προϊόντα όπωσ άπαχο γάλα, γιαοφρτι, τυρί και χαλοφμι, τυρί τφπου cottage Να αποφεφγονται τα αλλαντικά, τα επεξεργαςμζνα τρόφιμα (τρόφιμα ευκολίασ) και τα κονςερβοποιθμζνα τρόφιμα, τα οποία ζχουν ψθλι περιεκτικότθτα ςε λίποσ, αλάτι και ςυντθρθτικά. Να χρθςιμοποιείται μόνο το ελαιόλαδο κατά το μαγείρεμα. Σο ελαιόλαδο δεν μεταβάλλεται ςτισ ψθλζσ κερμοκραςίεσ του μαγειρζματοσ Να προτιμάται θ μαργαρίνθ με χαμθλά λιπαρά και ψθλι περιεκτικότθτα ςε ελαιόλαδο ι πολυακόρεςτα, αντί για βοφτυρο ι άλλεσ μαργαρίνεσ με υδρογονωμζνα λίπθ Να περιοριςτοφν οι τροφζσ με κρυμμζνεσ ποςότθτεσ κεκορεςμζνου λίπουσ όπωσ οι ςοκολάτεσ, οι ςάλτςεσ, θ μαγιονζηα, οι κρζμεσ, θ ςφολιάτα, τα γλυκίςματα, τα πατατάκια, τα γαριδάκια, τα μπιςκότα Αντιμετϊπιςθ Δυςαπορρόφθςθσ Λίπουσ Μετατροπζσ ςτισ ςυνταγζσ για τθ μείωςθ του κορεςμζνου (ηωικοφ) λίπουσ ςτθ διατροφι 1 κουταλιά ςοφπασ βοφτυρο ¾ κουτ. ςοφπασ ελαιόλαδο 1 αυγό 2 αςπράδια αυγοφ + 1 κουταλάκι του γλυκοφ ελαιόλαδο 30 γρ. ςοκολάτα Κτυπάτε καλά 3 κουταλιζσ κακάο μαηί με 1 κουταλιά μαργαρίνθ από ελαιόλαδο 1φλ. γάλα ολόπαχο 1φλ. γάλα αποβουτυρωμζνο ι ½ φλ. γάλα αποβουτυρωμζνο εβαπορζ + ½ φλ. νερό 1 κουταλάκι μαγιονζηα 1 κουταλάκι αποβουτυρωμζνο γιαοφρτι 1φλ. φρζςκα κρζμα 1 φλ. αποβουτυρωμζνο γιαοφρτι

6 1φλ. ξινι κρζμα (Sour Cream) ¾ φλ. άπαχο γιαοφρτι + ¼ φλ. Cottage Cheese +1 κουταλάκι χυμό λεμονιοφ (κτυπάτε καλά) ΕΠΙΛΟΓΟΣ Η ςωςτι διατροφι μπορεί να προλάβει ςε υγιι άτομα τθν ανάπτυξθ καρκίνου. Σαυτόχρονα βοθκά ποικιλοτρόπωσ αυτοφσ που ατφχθςαν να εμφανίςουν καρκίνο τόςο κατά τθν διάρκεια τθσ κεραπείασ όςο και κατά τθν μετακεραπευτικι περίοδο. Η ποιοτικι διατροφικι παρζμβαςθ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν μεγαλφτερθ ςυμμόρφωςθ των αςκενϊν ςτθ κεραπεία τουσ, ιδιαίτερα όςον αφορά ςτθ διατροφι. Δεν είναι όμωσ μόνο οι γραπτζσ διατροφικζσ οδθγίεσ που δίνονται από τον κλινικό διαιτολόγο που βοθκοφν αλλά και θ ςταθερή διατροφική παρζμβαςη με επαναλθπτικά ραντεβοφ όπωσ επίςθσ και θ ςυχνή επαφή με τουσ αςκενείσ, ακόμθ και τθλεφωνικϊσ όπου είναι δφςκολο διαφορετικά. Η ςυνεργαςία του διαιτολόγου με τον κεράποντα γιατρό, εκεί όπου ενδείκνυται, ενιςχφει τα κετικά αποτελζςματα τθσ όποιασ διατροφικισ παρζμβαςθσ. Η ικανοποίθςθ των αςκενϊν είναι ςθμαντικό να εκτιμάται / προςδιορίηεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και να χρθςιμοποιείται ςαν μζτρο ελζγχου τθσ ποιότθτασ τθσ διατροφικισ τουσ παρζμβαςθσ. Η υγιεινι διατροφι και γενικά ο υγιεινόσ τρόποσ ηωισ είναι ο ακρογωνιαίοσ λίκοσ ςτθν πρόλθψθ του καρκίνου. υνάμα, θ διατροφι παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αντιμετϊπιςθ του καρκίνου, τόςο ςε όλα τα ςτάδια τθσ κεραπείασ, όςο και ςτθν αντιμετϊπιςθ των διαφόρων ςυμπτωμάτων. Σο βιβλιάριο αυτό αποτελεί ζνα χριςιμο ςυμβουλευτικό οδθγό διατροφισ αλλά δεν αντικακιςτά τισ εξατομικευμζνεσ οδθγίεσ του κλινικοφ διαιτολόγου ςτον οποίο κα ςασ παραπζμψει ο γιατρόσ ςασ. Ο κλινικόσ διαιτολόγοσ είναι αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ομάδασ υγείασ για αντιμετϊπιςθ του καρκίνου και παρζχει εξατομικευμζνεσ ςυμβουλζσ και πρακτικζσ λφςεισ ςτο κζμα τθσ διατροφισ.

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία.

Μείωςθ του βάρουσ των καρκινοπακϊν ζςτω και κατά 5% ςυςχετίηεται με μειωμζνθ ανταπόκριςθ ςτθ χθμειοκεραπεία. Χημειοθεραπεία Ο ςτόχοσ τθσ διατροφικισ κεραπείασ κατά τθ διάρκεια τθσ Χθμειοκεραπείασ μπορεί να είναι κεραπευτικόσ αλλά και ανακουφιςτικόσ. Θεραπευτικόσ γιατί ο αςκενισ πρζπει να είναι ςε καλι διατροφικι

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης

NutriGENE. DNA Test. Γνῶθι σαὐτόν. Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ. Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης NutriGENE Διατροφογενετικόσ Ζλεγχοσ DNA Test Γνῶθι σαὐτόν Κάνε την τρουή σου υάρμακο Ιπποκράτης Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 1. Επιςκόπθςθ Μζτρα που πρζπει να λθφκοφν... 2 2. Αποτελζςματα... 3 3. Λεπτομζρειεσ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν.

Οι βιταμίνεσ, που βρίςκονται ςε μικρζσ ποςότθτεσ ςτισ περιςςότερεσ τροωζσ, βοθκοφν ςτον ζλεγχο ηωτικϊν ςωματικϊν λειτουργιϊν. Μία ἀπὸ τισ βαςικζσ λειτουργίεσ των βιταμινϊν είναι θ ςυμμετοχι τουσ ςε εκείνεσ τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οργανιςμοφ που μετατρζπουν τα ςυςτατικά των τροφϊν (πρωτεϊνεσ, υδατάνκρακεσ, λίπθ) ςε ενζργεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ

ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΜΑΚΡΟΘΡΕΠΣΙΚΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΔΙΑΣΡΟΦΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ Μακροθρεπτικά ςυςτατικά ονομάηονται οι κρεπτικζσ ουςίεσ που προςφζρουν ενζργεια όπωσ υδατάνκρακεσ, πρωτεΐνεσ, λίποσ και χρειάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα

Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Φρζςκια πατατοςαλάτα με ςάλτςα Philadelphia με μουςτάρδα Χρόνοσ προετοιμαςίασ: 10 λεπτά Χρόνοσ μαγειρζματοσ: 25-30 λεπτά Για 4 άτομα 600 γραμμάρια μικρζσ πατάτεσ βραςμζνεσ με τθν φλοφδα τουσ 2 τομάτεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει:

Θ διατροφι είναι μια περίπλοκθ κατάςταςθ και περιλαμβάνει: ΔΙΑΣΡΟΦΘ Είναι θ διαδικαςία με τθν οποία ο οργανιςμόσ χρθςιμοποιεί τα τρόφιμα. Ορίηεται ωσ το ςφνολο των διεργαςιϊν που εμπλζκονται ςτθν πρόλθψθ και ςτθν εκμετάλλευςθ ουςιϊν τθσ τροφισ από τουσ ηϊντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν

Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία. Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 20% των Ελλθνίδων πάςχει από αλωπεκία Θ πτϊςθ περιςςότερων από 100 τριχϊν τθν θμζρα είναι ςφμπτωμα προβλιματοσ των μαλλιϊν Σο 30% των αντρϊν θλικίασ 30 ετϊν πάςχει από αλωπεκία χεδόν ζνα 60% του πλθκυςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ

2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ. Όροι Χρήςησ Λόψη ζωτικών ςημεύων ςε ενόλικεσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Λιψθ ηωτικϊν ςθμείων ςε ενιλικεσ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ

2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων. Όροι Χρήςησ Μετάγγιςη αίματοσ και παραγώγων 4θ Υγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Μετάγγιςθ αίματοσ και παραγϊγων Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί, αναπτφχκθκε από κλινικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Χρυσάνθη Βλαχάκη, MSc Κλινική Διαιτολόγος-Διατροφολόγος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Τηλ.: 210 63 98 905 Κιν: 693 80 95 550

Διαβάστε περισσότερα

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ

2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ. Όροι Χρήςησ Χορήγηςη οξυγόνου με ςυςκευέσ χαμηλήσ και υψηλήσ ροήσ 4θ Τγειιονομιικι Περιιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Χοριγθςθ οξυγόνου με ςυςκευζσ χαμθλισ και υψθλισ ροισ Όροι Χρήςησ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ,

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο

ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ. Διατροφή ασθενών. με καρκίνο ΟΜΙΛΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Διατροφή ασθενών με καρκίνο Με την ευγενική χορηγία της Roche (Hellas) A.E. ΑγκαλίαΖΩ - Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου Διατροφή ασθενών με καρκίνο 2 η Έκδοση Mε τη

Διαβάστε περισσότερα

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων

Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΗ & ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Διεργαςίεσ επεξεργαςίασ υγρών αποβλήτων (Σεχνική Περιβάλλοντοσ) Ευθύμιοσ Νταρακάσ Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ

Όροι Χριςθσ. 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Προετοιμαςία & χορήγηςη παρεντερικήσ διατροφήσ 4θ Υγειιονομιικι Ρεριιφζρειια Μακεδονίίασ Θράκθσ 2 Προετοιμαςία & χοριγθςθ παρεντερικισ διατροφισ Όροι Χριςθσ Το πρωτόκολλο νοςθλευτικισ πρακτικισ, που ακολουκεί,

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ τατιςτικι επεξεργαςία ιατρικϊν δεδομζνων: μελζτθ περίπτωςθσ

Διαβάστε περισσότερα