Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1"

Transcript

1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για τις επικοινωνιακές ανάγκες του ενός Παρόχου, για την Κάτω Ζεύξης (Down Link) ανά κυψέλη σε επίπεδο Συγκροτήματος Κυψελών Επαναληψιμότητας ( Cluster). Να θεωρήσετε ότι το συνδρομητικό φορτίο ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή και επίσης να διασφαλισθεί η αποφυγή Παρεμβολής Γειτονικού Καναλιού (Adjacent Channel Interference) με κριτήριο ότι η απόσταση των γειτονικών καταχωρηθέντων καναλιών να είναι ίση με 2.4 MHz. Απάντηση Άσκησης 1 Με βάση την θεωρία (Τόμος Α) το φάσμα της κάτω ζεύξης είναι 935 MHz 960 MHz. Είναι επίσης γνωστό ότι η απόσταση των διαδοχικών καναλιών στο GSM, είναι 200 KHz. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των καναλιών που διατίθεται για την Κάτω Ζεύξη, είναι: = = 126 κανάλια ( channels) ) Επιπλέον, επειδή υπάρχουν 2 Πάροχοι, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία το μισό φάσμα διακαιούται ο ένας Πάροχος και το άλλο μισό διακαιούται ο άλλος. Επομένως ο κάθε Πάροχος έχει στην κατοχή του: 126 = 2 63 κανάλια Στο Σχήμα 1, δείχνεται το Συγκρότημα Κυψελών Επαναληψιμότητας (4/12) για το GSM

2 Επίπεδο Ραδιοδικτύου CLUSTER SIZE: 4 / 12 CELL 1 CELL 4 CELL 2 CELL 3 CELL 5 CELL 6 CELL 10 CELL 7 CELL 12 CELL 9 CELL 11 CELL 8 Στον Πίνακα 1, δείχνονται τα κανάλια τα οποία καταχωρούνται ανά κυψέλη στο Συγκρότημα Κυψελών Επαναληψιμότητας για τις επικοινωνιακές ανάγκες του ενός Παρόχου. Πίνακας 1: Καταχώρηση καναλιών ανά κυψέλη στο Συγκρότημα Κυψελών Επαναληψιμότητας Με βάση την καταχώρηση των καναλιών όπωςδείχνεται στον Πίνακα 1, παρατηρούμε ότι διασφαλίζεται η «απόσταση» των 2.4 MHz στα γειτονικά κανάλια. Οπότε με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η Παρεμβολή Γειτονικού Καναλιού (Adjacent Channel Interference), όπως το απαιτεί η άσκηση.

3 Άσκηση 2 Ερώτημα (α) Με βάση το πρότυπο του GSM, το Συγκρότημα Κυψελών Επαναληψιμότητας [ΣΚΕ] (Cluster Reuse Scheme) είναι το 4/ Να σχεδιασθεί το 4/12 2. Με βάση το ερώτημα (1), να δείξετε τις θέσεις εγκατάστασης των κεραιοσυστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική κάλυψη σε όλες τις κυψέλες του ΣΚΕ Ερώτημα (β) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης των τομεακών (κατευθυντικών) κεραιών, έναντι της χρήσης πανκατευθυντικών (omni) κεραιών? Ερώτημα (α) Απάντηση Άσκησης 2 Με βάση του ότι ο πυρήνας ηλεκτρομαγνητικού φωτισμού μιας γεωγραφικής περιοχής είναι 3 κυψέλες (σχήμα 1α), χρησιμοποιείται το αντίστοιχο κεραιοσύστημα, στο οποίο είναι εγκατεστημένες 3 κεραίες, όπου η κάθε μια φωτίζει ηλεκτρομαγνητικά την αντίστοιχη κυψέλη (σχήμα 1β) Κεραιοσύστημα Κεραία 1 Κεραία 2 Κεραία 3 (α) Πυρήνας 3 κυψελών (β) Πυρήνας 3 κυψελών και θέση εγκατάστασης κεραιοσυστήματος Σχήμα 1: Πυρήνας 3 κυψελών και θέση εγκατάστασης κεραιοσυστήματος Το κεραιοσύστημα με τις 3 τομεακές κεραίες δείχνεται στο σχήμα 2.

4 Κυψέλη 1 Κυψέλη 2 Κυψέλη 3 Σχήμα 2: Κεραιοσύστημα 3 τομεακών κεραιών για τον ηλεκτρομαγνητικό φωτισμό του πυρήνα των 3 κυψελών Το συγκρότημα κυψελών επαναληψιμότητας για το GSM δείχνεται στο σχήμα 3. Επίσης, στο σχήμα 3, δείχνεται και η θέση εγκατάστασης των αντίστοιχων κεραιοσυστημάτων. Επίπεδο Ραδιοδικτύου CLUSTER SIZE: 4 / 12 CELL 1 CELL 4 CELL 2 CELL 3 CELL 5 CELL 6 CELL 10 CELL 7 CELL 12 CELL 9 CELL 11 CELL 8 Σχήμα 3: Συγκρότημα κυψελών επαναληψιμότητας για το GSM, 4/12

5 Ερώτημα (β) - μεγαλύτερη ανοχή σε θόρυβο λόγω παρεμβολών - Αύξηση του λόγου Σήματος προς-θόρυβο (SNR) - Αύξηση του ρυθμού μετάδοσης της πληροφορίας στο κανάλι - καλύτερη ποιότητα παρεχομένων υπηρεσιών (Quality of Service QoS), αφού το QoS είναι συνάρτηση του SNR Άσκηση 3 Ένα κυψελοειδές σύστημα κινητής τηλεφωνίας έχει στη διάθεσή του 33 MHz εύρος ζώνης συχνοτήτων και χρησιμοποιεί σε κάθε κατεύθυνση (για την εκπομπή του κινητού σταθμού uplink και για την εκπομπή του σταθμού βάσης downlink, αντίστοιχα) δύο κανάλια μονής κατεύθυνσης (simplex) των 25 KHz το καθένα για την παροχή αμφίδρομων (duplex) καναλιών φωνής και καναλιών ελέγχου. Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις: Ερώτημα (α) Ποιός είναι ο συνολικός αριθμός των καναλιών επικοινωνίας που είναι διαθέσιμα σε κάθε κυψέλη όταν ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων είναι αντίστοιχα 1/4, 1/7 και 1/12; Ερώτημα (β) Υποθέστε ότι 1 MHz χρησιμοποιείται από τα κανάλια ελέγχου και ότι μόνο ένα κανάλι ελέγχου είναι αναγκαίο σε κάθε κυψέλη. Προσδιορίστε μια λογική κατανομή των καναλιών φωνής και των καναλιών ελέγχου για κάθε κυψέλη, αναφέροντας τον αριθμό των καναλιών φωνής και των καναλιών ελέγχου που είναι δυνατό να υποστηριχθούν από κάθε κυψέλη μιας συστάδας (cluster) κυψελών για τις τρεις τιμές του παράγοντα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων του ερωτήματος (α). Ερώτημα (α) Απάντηση Άσκησης 3 Κάθε αμφίδρομο κανάλι (φωνής ή ελέγχου) απαιτεί 25 KHz σε κάθε κατεύθυνση, δηλαδή συνολικά απαιτεί: 2 x 25 KHz = 50 KHz Το διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων των 33 MHz μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε κάθε συστάδα κυψελών. Επομένως, ο συνολικός αριθμός

6 των καναλιών επικοινωνίας (φωνής ή ελέγχου) που είναι διαθέσιμα σε κάθε συστάδα κυψελών είναι: 33 ΜΗz / 50 KHz = 33 x KHz / 50 KHz = KHz / 50 KHz = 660 Όταν ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων είναι 1/Ν, τότε μια συστάδα αποτελείται από Ν κυψέλες. Άρα, ο συνολικός αριθμός των καναλιών επικοινωνίας (φωνής ή ελέγχου) που είναι διαθέσιμα σε κάθε κυψέλη είναι: 660 / 4 = 165, όταν Ν= / 7 = 94, όταν Ν = / 12 = 55, όταν Ν=12. Ερώτημα (β) Αφού το 1 MHz χρησιμοποιείται από τα κανάλια ελέγχου, τα κανάλια φωνής έχουν στη διάθεσή τους: 33 MHz 1 MHz = 32 MHz Το διαθέσιμο εύρος ζώνης συχνοτήτων των 32 MHz μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε κάθε συστάδα κυψελών για την υποστήριξη καναλιών φωνής. Επομένως, ο συνολικός αριθμός των καναλιών φωνής που είναι διαθέσιμα σε κάθε συστάδα κυψελών είναι: 32 ΜΗz / 50 KHz = 32 x KHz / 50 KHz = KHz / 50 KHz = 640 Όταν ο παράγοντας επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων είναι 1/Ν, τότε μια συστάδα αποτελείται από Ν κυψέλες. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη και την απάντηση του ερωτήματος (α): Όταν Ν=4, είναι δυνατό να υποστηριχθούν από κάθε κυψέλη 640 / 4 = 160 κανάλια φωνής και 1 κανάλι ελέγχου. Όταν Ν =7, είναι δυνατό να υποστηριχθούν από 4 κυψέλες της συστάδας 640 / 7 = 91 κανάλια φωνής, από 3 κυψέλες της συστάδας 92 κανάλια φωνής και από 1 κανάλι ελέγχου σε κάθε κυψέλη της συστάδας. Όταν Ν=12, είναι δυνατό να υποστηριχθούν από 8 κυψέλες της συστάδας 640 / 12 = 53 κανάλια φωνής, από 4 κυψέλες της συστάδας 54 κανάλια φωνής και από 1 κανάλι ελέγχου σε κάθε κυψέλη της συστάδας. Άσκηση 4 Θεωρήστε ότι στην εταιρία στην οποία εργάζεσθε πρόκειται να εγκατασταθεί εταιρικό δίκτυο (intranet). Ερώτηση (α)

7 Αναφορικά με τις IP διευθύνσεις, ποιές παράμετροι πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν από την εγκατάσταση του δικτύου; Ερώτηση (β) Θεωρήστε ότι σας έχει εκχωρηθεί το δίκτυο με διεύθυνση (1) Ποια κλάση διευθύνσεων υποστηρίζει το συγκεκριμένο δίκτυο και γιατί; (2) Ποια είναι η διεύθυνση broadcast; (3) Πως προκύπτει; (4) Τι συμβαίνει όταν ένα υπολογιστής στείλει ένα μήνυμα στη συγκεκριμένη διεύθυνση; Ερώτηση (α) Απάντηση Άσκησης 4 H βασική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ο αριθμός των υπολογιστών (hosts) που θα περιλαμβάνονται στο δίκτυο. Στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για ύπαρξη υποδικτύων μέσα στο εταιρικό δίκτυο, θα πρέπει να προσδιοριστεί ο μέγιστος αριθμός υποδικτύων, καθώς και ο μέγιστος αριθμός υπολογιστών (hosts) που μπορούν να υπάγονται σε κάθε υποδίκτυο Με βάση τη συγκεκριμένη απόφαση θα πρέπει να αποφασιστεί η κλάση της διεύθυνσης που θα έχει το δίκτυο (A, B ή C). Στην απόφαση για την κλάση των IP διευθύνσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ενδεχόμενο μελλοντικής επέκτασης του δικτύου της εταιρία. Ερώτηση (β) (1) Επειδή τα τρία πρώτα bytes έχουν συγκεκριμένες τιμές, και το τελευταίο την τιμή 0 (η οποία συμβολίζει το δίκτυο) συμπεραίνουμε ότι αναφέρεται σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει διευθύνσεις κλάσης C. (2) Η διεύθυνση broadcast είναι η (3) Η διεύθυνση broadcast προκύπτει θέτοντας την τιμή 1 σε όλα τα bits της διεύθυνσης IP, τα οποία αναφέρονται σε hosts. Επειδή αναφερόμαστε σε διευθύνσεις κλάσης C, το τελευταίο byte είναι αυτό που αφορά στους hosts ( =255). (4) Όταν ένα υπολογιστής στέλνει ένα μήνυμα στην διεύθυνση broadcast, τότε αυτό λαμβάνεται από όλους τους υπολογιστές που υπάγονται στο συγκεκριμένο δίκτυο.

8 Διεύθυνση υποδικτύου Πρώτος έγκυρος host Τελευταίος έγκυρος host Διεύθυνση boadcast

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Πως λειτουργεί η κινητή τηλεφωνία; Για να έχουμε την δυνατότητα χρήσης του κινητού τηλεφώνου είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός τουλάχιστον ασύρματου δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια

Κινητές Επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια Κινητές Επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Λογικά και φυσικά κανάλια στο GSM Πολλαπλή πρόσβαση FDMA και TDMA Το GSM βασίζεται σε συνδυασμό Πολλαπλής Πρόσβασης με διαίρεση συχνότητας (FDMA: Frequency Division Multiple

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 4 Βασικές λειτουργίες στο GSM ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΛΗΣΕΩΝ Γενικό διάγραμμα 3 Λειτουργίες διαχείρισης Χαρακτηριστικά επικοινωνίας Σταθερά, μεταξύ καλούντος και MSC Επιλεγόμενα από

Διαβάστε περισσότερα

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12

Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 Project ΒΑΣΔΕΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΟΔΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΦΑΚΗΣ ΣΙΦΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/1/12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Δίκτυα Επικοινωνίες Κάποιες Συμβουλές 4,5 3. Σταθμοί βάσης και κυψέλες..6,7,8 4. Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απαντήσεις και σχόλια στις ερωτήσεις Ε1. Εκτιμάτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την απόκτηση Δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 006 Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Τεχνολογία Ι, Πρακτικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών

Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Π.Μ.Σ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μελέτη της επικοινωνίας M2M σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ 3 ης ΓΕΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2-1

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 2 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΩΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 2-1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ I V VII IX 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΥΨΕΛΩΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1-1 1.1 Εξέλιξη των κινητών ραδιοεπικοινωνιών 1-1 1.2 Παραδείγματα συστημάτων κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία

Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κινητή Τηλεφωνία και Υγεία Ερωτήσεις & Απαντήσεις Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ...4 ΟΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ...6 ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ...13

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Προβλήματα 11 ου Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Fixed Wireless Access)... 4 2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 4 2.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 6 2.3 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων

Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Άρση των περιορισμών στις ζώνες των 900 MHz και 1800 MHz και χορήγηση των σχετικών δικαιωμάτων χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Κείμενο Δημόσιας Διαβούλευσης Μαρούσι, 4 Ιανουαρίου 2011 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος

Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Μελέτη Εκτίμησης Η/Μ Υποβάθρου της περιοχής ενδιαφέροντος Αριθμός Θέσης 1002123 Θέση ΦΥΛΛΟΝ Γεωγρ.Πλάτος 39 26 30 ΕΓΣΑ 87 Γεωγρ.Μήκος 22 17 06 Διεύθυνση Θέσης ΎΨΩΜΑ «ΣΤΑΛΑΣ», ΤΟΠΙΚΗ (Οδός, αριθμός, ΤΚ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος

ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Τ. Ε. Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Αντωνιάδης Νικόλαος ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Δακανάλη Μαρία ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 i ii ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πινακας Περιεχομένων i Λίστα σχημάτων... ii

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: A.A.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Α.ΜΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα