ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 589/ Tηλέφωνο : Telefax : site ΠαΓΝΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 589/18-11-2013 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΓΝΗ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 589/ Tηλέφωνο : Telefax : site ΠαΓΝΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 65Π/2013 Τη ιενέργεια Πρόχειρου ηµόσιου Ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης εκµισθωτή για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» για τις ανάγκες του ΠΑΓΝΗ, προϋπολογισµού ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑΕ 0813, µε κριτήριο κατακύρωσης το χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα. Οι ανάδοχοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά στο σύνολο του διαγωνισµού. Οι τεχνικές προδιαγραφές, που ακολουθούν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης διακήρυξης. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓENIKO ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΚΡ/ΘΕΙΕΣ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΤΙΡΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 18/12/2013 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00π.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: επί ποινής αποκλεισµού, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού ηµέρα Τρίτη και ώρα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΠΑΓΝΗ (Κτίριο ιοίκησης). 1

2 Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 2. Π.. 118/07 Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου. Συµπληρωµατικά του Π.. 118/ Του Π. 715/1979 Περί τρόπου ενέργειας των υπό Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) προµηθειών,µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων, ως και εκτελέσεως εργασιών. 4. Ν. 2955/01 «οι ρυθµίσεις Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων Υγείας των.υ.πε. και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 256 Α )» 5. Ν. 3580/07 περί προµηθειών φορέων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 6. Τις διατάξεις του Ν /05 «Εθνικό σύστηµα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης & λοιπές διατάξεις. 7. Το Π.. 138/98 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 8. Του Ν. 2362/95 «Περί κωδικός ηµοσίου Λογιστικού» 9. Του Ν. 3599/2007, Άρθρο 27(ΦΕΚ 176/Α/2007) «Οι ηµόσιες Μονάδες Υγείας, συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 10. Του N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές 11. Του Ν.3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» άρθρο 24 4 (ΦΕΚ 66/Α/ ). 12. Το Ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ Α128/ ). 13. Την Αριθµ. Π1/3306 (1) Εξαίρεση Προµηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (Ε.Π.Π.), (ΦΕΚ 1789/ τ.β ). 14. Την Αριθµ. Π1/3305 (2) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95, (ΦΕΚ 1789/ τ.β ). 15. Ν.3918/11 ιαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις, όπως συµπληρώθηκε από τον Ν. 4052/12, άρθρ.14, Την µε αριθµ.8414/ Απόφαση της ΕΠΥ του ΥΥΚΑ «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρµογής του ΠΠΥΥ2011». 17. Την µε αρ. 441/18/ απόφαση.σ διαδικασίας διενέργειας πρόχειρων 18. Την Απόφαση 864/27/ του.σ. Έγκρισης πίστωσης και διενέργειας. 19. Την Απόφαση 1140/32/ του.σ. Έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών Άρθρο 1 ο ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ιαγωνισµού υποβλήθηκε για δηµοσίευση : Στον τοπικό τύπο, εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙ Α» όπου και δηµοσιεύθηκε στις Τα έξοδα δηµοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. ηµοσίευση στο ηλεκτρονικό πρόγραµµα στις ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : ΣΤΟ SITE ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ www. pagni.gr στις Τυχόν διευκρινίσεις ή τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές. 2

3 Άρθρο 2 ο ΑΡΜΟ ΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Γρ. Προµηθειών από την επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που ορίζεται µε απόφαση του ιοικητή του νοσοκοµείου. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών: α) Τα µέλη της επιτροπής β) Οι εκπρόσωποι των εταιρειών, που θα συµµετέχουν στον διαγωνισµό (εφόσον συµµετέχουν µε εκπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης). Άρθρο 3 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΧΟΥΝ: α) Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα β) Συνεταιρισµοί γ) Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά Άρθρο 4 ο ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι τη λήξη της προσφοράς τους. 2. Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται, ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 3. Περιγραφή του προσφερόµενου για εκµίσθωση ακινήτου και σχεδιάγραµµα ή σκαρίφηµα αυτού. 4. Οικοδοµική άδεια του προσφερόµενου ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 5ο ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Οι προσφορές θα συνοδεύονται από Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ποσού ίσο προς το εικοστό (20%) του αιτούµενου ετήσιου µισθώµατος, ως εγγύηση για το ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν για την σύνταξη του µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα στην οριζόµενη προθεσµία και το ότι θα παραδώσουν το µίσθιο στη χρήση του ιδρύµατος στην κατάσταση που συµφωνήθηκε και κατά το οριζόµενο στη διακήρυξη χρόνο και θα ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα λήξης της προσφοράς του. Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στο µειοδότη εφόσον πραγµατοποιηθεί η εγκατάσταση της µονάδας Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αυγή» και τον «Μετανοσοκοµειακό Ξενώνα Βραχείας Παραµονής Ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ» στο κατακυρωθέν κτίριο, στους δε υπόλοιπους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό εντός πέντε (5) ηµερών από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 3

4 Άρθρο 6 ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκοµείου (Κτίριο ιοίκησης). 2.Οι προσφορές µετά την αποστολή τους παραλαµβάνονται από την αρµόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισµό. 3.Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται µε οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν περιέλθει νόµιµα στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την προηγούµενη εργάσιµη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού επί ποινή απόρριψης. 4.Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή ταχυδροµικά αποστελλόµενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 4.1.Η προσφορά υποβάλλεται απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένη, µε αντίγραφο. Όλα τα έγγραφα της προσφοράς πρέπει να είναι οπωσδήποτε στην Ελληνική γλώσσα είτε επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική, επικυρωµένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρµόδιο κατά το νόµο πρόσωπο επί ποινή απόρριψης. 4.2 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. Εάν υπάρχει διόρθωση στην προσφορά αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. 4.3 Τα στοιχεία των προσφορών, τόσο της κύριας προσφοράς, όσο και του αντιγράφου της θα είναι τοποθετηµένα στον ίδιο φάκελο, µε τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω. Θα φέρουν υπογραφές, σφραγίδα κλπ. Του προµηθευτή, θα συνοδεύονται µε τα prospectus και λοιπά στοιχεία που ορίζει διακήρυξη και θα είναι οπωσδήποτε τοποθετηµένα-συνδεδεµένα σε δύο πλήρεις χωριστές σειρές, σε χωριστά κλασέρ, µε τις ενδείξεις «κύρια προσφορά» και «αντίγραφα προσφοράς». 4.4 Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός και αν αναφέρει ρητά στην προσφορά του, τους όρους που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρυψη όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 4.5.Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 1.H λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα. 2.Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια 3.Ο αριθµός της διακήρυξης 4.Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 5.Στοιχεία του αποστολέα Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, ως εξής: Όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά, τα τεχνικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 4

5 ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα είναι κλειστός, θα γράφει µε ευκρινή τρόπο τον τίτλο του διαγωνισµού και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη/εκπροσώπου στο εξωτερικό του µέρος. Ο φάκελος πρέπει να περιέχει, µε ποινή αποκλεισµού όλα τα παρακάτω στοιχεία: 1_Τεύχος µεγέθους Α4 µε α) τη διεύθυνση του ακινήτου, µε απόσπασµα αεροφωτογραφίας (από το διαδίκτυο) όπου θα σηµειώνεται ευκρινώς η θέση του ακινήτου β) πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη/συνιδιοκτητών (ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ, διεύθυνση αλληλογραφίας, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο). Σε περίπτωση συνιδιοκτητών θα µπορεί να ορίζεται µε νόµιµο τρόπο εκπρόσωπός τους, γ) αντίγραφο υφιστάµενου Φύλλου Αδείας από το Πολεοδοµικό Γραφείο και αντίγραφο του παραβόλου σε περίπτωση διαδικασίας νοµιµοποίησης σύµφωνα µε το Ν.4014 δ) τίτλους ιδιοκτησίας. Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα είναι υπογεγραµµένα από τον ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες ή τον εκπρόσωπό τους. Το Φύλλο Αδείας θα πρέπει να είναι θεωρηµένο ως γνήσιο αντίγραφο. Προσκόµιση Έγκρισης όµησης από την Πολεοδοµία είναι προαιρετική σε αυτή τη φάση, η ύπαρξή της όµως θα θεωρηθεί θετικό στοιχείο (στην ευθύνη του ιδιοκτήτη είναι να εξετάσει εάν το προσφερόµενο ακίνητο είναι ικανό να αδειοδοτηθεί σε περίπτωση πρόκρισής του). 2_Τεύχος µεγέθους Α4 µε περιεκτική Λειτουργική Περιγραφή του κτηρίου (υφιστάµενη κατάσταση) η οποία θα αναφέρεται µε σαφήνεια σε όλα κριτήρια τα οποία θίγονται στο παρόν τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (δηλ. περιγραφή θέσης, προσβασιµότητας, εµβαδόν, χώροι κλπ) καθώς και ό,τι άλλο κρίνει ο ιδιοκτήτης απαραίτητο για την κατανόηση του κτηρίου. Η Λειτουργική Περιγραφή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά µε αντιπροσωπευτικές, πρόσφατες και καθαρά τυπωµένες φωτογραφίες (γενικές απόψεις του δρόµου ή της περιοχής που βρίσκεται το κτήριο, γενικές απόψεις όψεων, εσωτερικές απόψεις, λουτρά κλπ). Η Λειτουργική Περιγραφή θα είναι υπογεγραµµένη είτε από τον ιδιοκτήτη/ιδιοκτήτες είτε από διπλωµατούχο µηχανικό. 3_Τεύχος Α4 µε περιεκτική Τεχνική Περιγραφή του κτηρίου στην οποία θα περιγράφεται συνοπτικά ο φέρων οργανισµός, τα δοµικά στοιχεία (τοίχοι, δάπεδα κλπ) του κτηρίου και οι υφιστάµενες ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης θα αναφέρεται η γενική κατάσταση του κτηρίου καθώς και τα σηµεία στα οποία απαιτούνται πρόσθετες εργασίες. Η Τεχνική Περιγραφή θα είναι σφραγισµένη-υπογεγραµµένη είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από διπλωµατούχο µηχανικό. 4_ ήλωση στατικής επάρκειας σφραγισµένη-υπογεγραµµένη από διπλωµατούχο πολιτικό µηχανικό (θα µπορεί να συµπεριληφθεί στο τεύχος της Τεχνικής Περιγραφής). 5_Τοπογραφικό ιάγραµµα της ιδιοκτησίας, σφραγισµένο-υπογεγραµµένο είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από διπλωµατούχο µηχανικό. Το τοπογραφικό διάγραµµα θα πρέπει να αναφέρει ότι στην περιοχή επιτρέπεται κτήριο µε χρήση ξενώνα έως 20 κλινών. 6_Σχέδια κατόψεων του κτηρίου σε κλίµακα 1/50 ή 1/100, στα οποία θα εµφανίζεται η υφιστάµενη κατάσταση. Τα σχέδια θα είναι ευκρινώς τυπωµένα, µε ξεκάθαρα τα όρια, τις διαστάσεις, την ονοµασία, τα εµβαδά και τα υψόµετρα των χώρων. Επίσης θα υποβληθούν και σχέδια υπαιθρίου χώρου (εάν υπάρχει). Στη φάση αυτή δεν απαιτείται η κατάθεση πλήρους φακέλου σχεδίων. Σε περίπτωση ηµιτελών κτηρίων ή κτηρίων µε πολύ διαφορετική διαρρύθµιση, σκόπιµο θα είναι µαζί µε τα σχέδια υφιστάµενης κατάστασης να συνυποβάλλεται γενικό σχέδιο προτεινόµενης διαρρύθµισης (το οποίο όµως δεν θα είναι δεσµευτικό για το ΠΑΓΝΗ). Τα σχέδια θα είναι είτε θεωρηµένα ως γνήσιο αντίγραφο, είτε σφραγισµένα-υπογεγραµµένα από διπλωµατούχο µηχανικό. 7_Υπεύθυνη ήλωση ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών ότι α) έχει ανά χείρας τα πρωτότυπα των εγγράφων και στοιχείων τα οποία προσκοµίζει σε αντίγραφα β) τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς περιγράφουν την πραγµατική κατάσταση του κτηρίου γ) αποδέχεται πλήρως ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΩΝΑ ΜΙΚΡΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΕ ΥΦΕΣΗ 9 5

6 τους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών δ) ότι σε περίπτωση µειοδοσίας θα προχωρήσει άµεσα για την έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης, και στη συνέχεια στις απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες προκειµένου το κτήριο να συµµορφωθεί πλήρως µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Στο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς δεν πρέπει να περιέχεται η Οικονοµική Προσφορά. Μετά την προεπιλογή του µειοδότη διαµορφώνονται µε ευθύνη του ιδιοκτήτη τα αρχιτεκτονικά σχέδια, µε τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΠΑΓΝΗ. Ακολουθεί η αναθεώρηση της άδειας και η ολοκλήρωση των οικοδοµικών εργασιών για την πλήρη συµµόρφωση του κτηρίου µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Προκειµένου να γίνει οριστική αποδοχή του, ο ιδιοκτήτης προσκοµίζει: 1_Το φύλλο της Άδειας όµησης (για την αναθεώρηση/τροποποίηση). Σε περίπτωση αυθαιρέτου, για την έκδοση της Άδειας όµησης θα πρέπει εκ των πραγµάτων να έχει ολοκληρωθεί η νοµιµοποίησή του, 2_Πλήρη σειρά θεωρηµένων σχεδίων της παραπάνω αδείας και των σχετικών µελετών, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, 3_Θεωρηµένη µελέτη πυρασφάλειας από την παραπάνω άδεια, 4_Υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος µηχανικού ότι οι σχετικές µελέτες της οικοδοµικής άδειας και της πυρασφάλειας έχουν εφαρµοσθεί πλήρως, 5_Σε ισχύ πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή παραλαβής ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και το διαµορφωµένο κτήριο προκειµένου να το αποδεχτεί. Τα οικονοµικά στοιχεία και τα αντίγραφα, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα οι προσφέροντες οφείλουν να έχουν σηµειώσει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. Για την ευχερέστερη αναζήτηση των δικαιολογητικών και γενικά όλων των στοιχείων της προσφοράς, η προσφορά θα συνοδεύεται από το ευρετήριο στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση. Άρθρο 7 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ηµερολογιακές µέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εγγράφως για ίσο χρονικό διάστηµα εφόσον ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση και αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση του διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 6

7 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 8 ο ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ενώπιον της επιτροπής αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών και των εκπροσώπων των εταιρειών. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. Μετά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν, µετά από συνεννόηση µε τον αρµόδιο υπάλληλο, να λάβουν γνώση των τιµών και των προσφορών των συµµετεχόντων. Σε καµία περίπτωση δεν δύνατε να λάβουν αντίγραφα ή φωτογραφίες των προσφορών των άλλων εταιρειών. 2. Η επιτροπή αποσφράγισης & αξιολόγησης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 3. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από την επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται, σφραγίζεται από την επιτροπή και τοποθετούνται σε νέο φάκελο, ο οποίος µονογράφεται επίσης και παραδίδεται στην υπηρεσία για να αποσφραγιστεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών από την επιτροπή. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν στο διαγωνισµό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Κατά την προεπιλογή απορρίπτονται καταρχήν κτήρια τα οποία είναι σαφώς ακατάλληλα επειδή δεν πληρούν σαφώς κάποιο από τα κριτήρια συµµόρφωσης του παρόντος. ιευκρινίζεται ότι ενδεχόµενα ελαττώµατα και αποκλίσεις από τα κριτήρια αυτά δεν θα αντιµετωπίζονται καταρχήν ως κριτήρια αποκλεισµού, εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής αυτά µπορούν να συµπληρωθούν/αρθούν σχετικά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. Στα κτήρια τα οποία κρίνονται κατ αρχήν κατάλληλα εντοπίζονται τυχόν σηµεία που παρουσιάζονται ελλείψεις και κατατάσονται κατά σειρά αξιολόγησης. Εάν κριθεί σκόπιµο, η Επιτροπή Αξιολόγησης ζητά πρόσθετα στοιχεία και επισκέπτεται το/τα κτήρια. 4. Έπειτα από την κατάταξη σε σειρά αξιολόγησης, ανοίγονται οι οικονοµικές προσφορές, µόνο των τεχνικά αποδεκτών και γίνεται πρακτικό δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής αξιολόγησης, προσωρινής κατακύρωσης όπου σηµειώνονται οι ελλείψεις και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου να γίνει η οριστική αποδοχή και κατακύρωση. 5. Ακολουθεί η πρόσκληση του µειοδότη, έτσι ώστε αυτός εντός έξι (6) µηνών να προχωρήσει στην Αναθεώρηση της Οικοδοµικής Άδειας και να ολοκληρώσει τις απαραίτητες οικοδοµικές εργασίες. Η οριστική αποδοχή και κατακύρωση γίνεται µόνον µετά τον έλεγχο για την εναρµόνιση του κτηρίου µε τα Κριτήρια Συµµόρφωσης. 6. Το οριστικό πρακτικό θα υποβληθεί στο.σ για έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 7

8 7. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 8. Υπογράφεται η σύµβαση µε τον ανάδοχο στον οποίο έγινε η κατακύρωση. 9. Στους λοιπούς συµµετέχοντες θα γίνει η ενηµέρωση κατακύρωσης και επιστροφή της εγγυητικής συµµετοχής που έχουν καταθέσει. Άρθρο 9 ο ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ Στην οικονοµική προσφορά, θα αναγραφεί υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή. Η προσφερόµενη τιµή θα δοθεί σε Ευρώ για το µηνιαίο µίσθωµα του κτηρίου, η αναθεώρηση/ τροποποίηση της άδειας και οι συµπληρωµατικές οικοδοµικές εργασίες θα γίνουν µε έξοδα και ευθύνη του αναδόχου πριν την παράδοση του κτιρίου για µίσθωση. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός από τον ΦΠΑ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν στον διαγωνισµό οι προσφερόµενες τιµές είναι υπερβολικά χαµηλές θα εξετάζονται λεπτοµερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφερθέντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά µε τον οικονοµικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προµήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινόµενων προµηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε εκµισθωτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του αρχικού προσφερόµενου ποσού. ιευκρινίζεται ότι το νοσοκοµείο, µετά την µίσθωση του κτηρίου θα αναλάβει την ευθύνη συντήρησης µόνον για τα αναλώσιµα τµήµατα των εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αλλαγή λαµπτήρων και ασφάλειών πίνακα, απλές υδραυλικές βλάβες, συντήρηση κλιµατιστικών). Η γενική συντήρηση του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του θα βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο του ακινήτου (ενδεικτικά συντήρηση ανελκυστήρα, µονώσεις, συστήµατα θέρµανσης κλπ). ΑΡΘΡΟ 10 ο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ Για την σειρά ιεράρχησης και την τελική επιλογή του αναδόχου λαµβάνεται υπόψη: 1. Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 2. Η νοµιµότητα του κτηρίου. 3. Η θέση του στην πόλη. 4. Η λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων. 8

9 5. Η προσπελασιµότητα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόµων µε ΑΜΕΑ. 6. Η επάρκεια εγκαταστάσεων και δικτύων. 7. Η γενική ποιότητα και κατάσταση του κτηρίου 8. Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 9. Το χαµηλότερο µηνιαίο µίσθωµα. ΑΡΘΡΟ 11 ο ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κρίσεις αποτελεσµάτων διαγωνισµού. Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει : Α. Κατακύρωση στον µειοδότη µετά την αναθεώρηση της οικοδοµικής άδειας και την εναρµόνιση του κτιρίου µε τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στη διακήρυξη. Γ. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγµάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. Ε. Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού στις εξής περιπτώσεις: i) Όταν ο φορέας δεν χρειάζεται πλέον το κτίριο, είτε λόγω διακοπής ή περιορισµού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιµοποιηθεί. ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που επιβάλλουν τη µαταίωση. ΣΤ. Ειδικά σε περιπτώσεις διαγωνισµών µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή στους οποίους υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά, ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. Στον επαναληπτικό διαγωνισµό και εφόσον συντρέχουν εκ νέου οι παραπάνω περιστάσεις, ο διαγωνισµός ολοκληρώνεται µε διαπραγµάτευση της τιµής ΑΡΘΡΟ 12 ο ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Στον εκµισθωτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση προµήθειας, αποστέλλεται σχετική σύµβαση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία : Α. Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης Β. Τα συµβαλλόµενα µέρη Γ. Το προς µίσθωση κτίριο. Το µηνιαίο µίσθωµα Ε.Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης του κτιρίου για εγκατάσταση του Ξενώνα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αυγή» και του «Μετανοσοκοµειακού Ξενώνα Βραχείας Παραµονής Ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ. ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές Ζ. Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις Η. Τις προβλεπόµενες ρήτρες Θ. Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωµής 9

10 Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ιάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται για το χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία υπογραφή της σύµβασης.. µέχρι.και µε δικαίωµα µονοµερής παράταση της σύµβασης, µετά από απόφαση.σ. του νοσοκοµείου. ΑΡΘΡΟ 13 ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. Ο εκµισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το κτήριο αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης, και µέσα στα χρονικά όρια των 6 µηνών από την ηµεροµηνία της πρόσκλησης για ενηµέρωση επιλογής του κτιρίου που προσφέρει, µε τις απαιτούµενες αναθεωρήσεις και κτιριακές µετατροπές που απαιτούνται ώστε να είναι το κτίριο κατάλληλο Να θεωρηθεί «Ξενώνας µικρού δυναµικού για άτοµα µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές σε ύφεση» και εξυπηρέτησης ατόµων µε ΑΜΕΑ, επί ποινής αποκλεισµού. 2. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, µπορεί ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται µόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειµενικώς αδύνατη την εµπρόθεσµη παράδοση των συµβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις µετάθεσης του συµβατικού χρόνου, δεν επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε το Π 118/07. ΑΡΘΡΟ 14 ο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΟΥ- ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Το Ίδρυµα δεν υπόκειται σε καµιά αποζηµίωση υπέρ εκµισθωτή για τις εκ κακής κατασκευής του κτιρίου αν από τυχαίο γεγονός ή ανωτέρα βία επέλθουν βλάβες στο ακίνητο. 2. Εάν το ακίνητο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης περιέλθει µε οποιοδήποτε νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, νοµή επικαρπία, χρήση κ.λ.π. άλλου προσώπου η µίσθωση συνεχίζεται αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη ο οποίος θεωρείται εκµισθωτής, σε αυτόν δε καταβάλλονται τα µισθώµατα αφού κοινοποιηθεί στο Ίδρυµα ο νόµιµος τίτλος. 3. Ο εκµισθωτής υποχρεούται εφ όσον διαρκεί η µίσθωση να ενεργεί στο ακίνητο τις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώσει τις φθορές από τη συνήθη χρήση, µέσα σε εύλογη προθεσµία από τη σχετική ειδοποίηση από τη στεγαζόµενη µονάδα του νοσοκοµείου. Σε περίπτωση άρνησης εκµισθωτή, το νοσοκοµείο έχει δικαίωµα ή να διακόψει την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι την εκτέλεση των εργασιών ή να προβεί στην µονοµερή λύση της µίσθωσης και την µε διαγωνισµό η απ ευθείας µίσθωση άλλου ακίνητου σε βάρος του εκµισθωτή. Το ποσόν της δαπάνης παρακρατείται από τα πρώτα µετά την επισκευή µισθώµατα που πρόκειται να πληρωθούν, µετά από βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκοµείου. 4. Το νοσοκοµείο ως µισθωτής µπορεί κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και χωρίς καµία αποζηµίωση του εκµισθωτή να λύσει µονοµερώς την µίσθωση εάν : 10

11 Καταργηθεί το σύνολο ή µέρους των στεγαζόµενων υπηρεσιών. Μεταφερθούν οι στεγαζόµενες υπηρεσίες σε ακίνητο της ιδιοκτησίας του. Προσφερθεί από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για το υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης. Αναδιοργανωθεί η στεγαζόµενη Μονάδα κατά την διάρκεια της µίσθωσης, ώστε το ακίνητο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες της ή να µην είναι απαραίτητο. Μεταφερθεί σε άλλο τόπο η στεγαζόµενη Μονάδα έστω προσωρινά. Για να λυθεί η σύµβαση σύµφωνα µε τα ανωτέρω απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση στον εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη σχετική ειδοποίηση για την καθοριζόµενη ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης βάσει της οποίας παύει και κάθε υποχρέωση του Ν.Π... για την καταβολή του µισθώµατος. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου και καταπίπτει υπέρ του νοσοκοµείου η εγγυητική συµµετοχής του στον διαγωνισµό όταν: 1. Του έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης και δεν προσήλθε να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην προθεσµία του ορίστηκε. 2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν εκτελεί τη σύµβαση, που του ανατέθηκε σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στη παρούσα διακήρυξη. 3. Σε καθυστέρηση της παράδοσης του κτιρίου σύµφωνα µε τη σύµβαση ή αδιαφορίας και µη συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής. 4. Η µίσθωση του νέου κτιρίου γίνεται σε βάρος του έκπτωτου εκµισθωτή σύµφωνα µε το άρθρο 33 παρ.3 του Π. 715/79. ΑΡΘΡΟ 16 ο ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ, µε βάση το N. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/2013) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις και µε την προσκόµιση των νοµίµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις. κατά το χρόνο πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία. Η πληρωµή του µηνιαίου µισθώµατος θα γίνεται κάθε µήνα µε την έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων που θεωρούνται από την αρµόδια ελεγκτική υπηρεσία. Για όλες τις πληρωµές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόµιµα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιµολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις: Μ.Τ.Π.Υ. ειδών 1,5% (υπηρεσιών 3%) & 0,024 % χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου. Ο φόρος προστιθέµενης αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιµολογίων βαρύνει το Νοσοκοµείο. 11

12 ΑΡΘΡΟ 17 ο ΓΕΝΙΚΑ Για τυχόν θέµατα που δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του Π.. 715/79 και του Π.. 118/07 και των αναλογικών εφαρµοζόµενων προς αυτές διατάξεις ΑΚ και των λοιπών νοµοθετηµάτων και υπεύθυνα για την επίλυση κάθε νοµικής διαφοράς είναι τα ικαστήρια του Ηρακλείου. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟY» ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Β. ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Ξενώνας μικρού δυναμικού για άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές σε ύφεση» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΥΓΗ» ΚΑΙ ΤΟΥ «ΜΕΤΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΝΗ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΥΧΑΡΓΩ» 1_Γενικά Οι παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές αφορούν εκείνες τις οποίες πρέπει να πληρεί το κτήριο το οποίο θα φιλοξενήσει τη συστεγασμένη Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Αυγή» και τον «Μετανοσοκομειακό Ξενώνα Βραχείας Παραμονής Ενηλίκων του ΠΑΓΝΗ» (γνωστού και ως Ξενώνας Βραχείας Νοσηλείας). Οι προδιαγραφές συντάχθηκαν με βάση τις εγκεκριμένες (απόφαση του ΥΥ&ΚΑ, με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.70071, ) σχετικές πρότυπες προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας/Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προδιαγραφές κτιριακής υποδομής μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (Ξενώνες και Οικοτροφεία) στα πλαίσια του προγράμματος ΨΥΧΑΡΓΩ». Σύμφωνα με το άρθρο 9 του N. 2716/1999, «Οι Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, καθώς και τα προγράμματα Προστατευμένων Διαμερισμάτων και Φιλοξενουσών Οικογενειών έχουν σκοπό την τοποθέτηση και ψυχιατρική παρακολούθηση, σε χώρους διαβίωσης, θεραπείας και υποστήριξης, για μακρόχρονη ή βραχεία παραμονή των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όταν δεν έχουν στέγη ή κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, μετά από αίτησή τους, με σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ψυχιάτρου ή της θεραπευτικής ψυχιατρικής ομάδας». Υπ αυτή την έννοια οι Μονάδες αυτές αποσκοπούν αφ ενός στην παροχή στέγης για άτομα με ψυχικές διαταραχές αφ ετέρου στην παροχή εξειδικευμένων θεραπευτικών και αποκαταστασιακών υπηρεσιών στην κατεύθυνση της διασφάλισης του δικαιώματος του κάθε πολίτη να διαβιώνει στην κοινότητα. Οι χώροι των Μονάδων πρέπει να δίνουν την αίσθηση της κατοικίας και η περιοχή την αίσθηση της γειτονιάς. Αυτά τα δύο αποτελούν και την κύρια κατεύθυνση/κριτήριο για την επιλογή του κτηρίου. Το παρόν τεύχος περιορίζεται αποκλειστικά σε τεχνικά και αυστηρά διαδικαστικά της επιλογής κριτήρια, και δεν έχει σχέση με θέματα ελέγχου ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθορισμού ύψους και μεθόδων απόδοσης μισθώματος, καταβολής εγγυήσεων, τύπου και διαδικασίας προκήρυξης, ορισμού Επιτροπών και λοιπών νομικών θεμάτων. 2_ Κριτήρια Συμμόρφωσης και τρόπος επιλογής του κτηρίου Η επιλογή του κτηρίου θα γίνει με βάση συγκεκριμένα Κριτήρια Συμμόρφωσης, στα παρακάτω στάδια: α) προεπιλογή μέσω βασικών στοιχείων που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος και τα οποία αναλύονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του παρόντος. Κατά την προεπιλογή απορρίπτονται καταρχήν κτήρια τα οποία είναι σαφώς ακατάλληλα επειδή δεν πληρούν σαφώς κάποιο από τα κριτήρια συμμόρφωσης του παρόντος. Διευκρινίζεται ότι ενδεχόμενα ελαττώματα και αποκλίσεις από τα κριτήρια αυτά δεν θα αντιμετωπίζονται καταρχήν ως κριτήρια αποκλεισμού, εφόσον κατά την κρίση της Επιτροπής αυτά μπορούν να συμπληρωθούν/αρθούν σχετικά εύκολα και χωρίς ιδιαίτερα χρονοβόρες διαδικασίες. β) Στα κτήρια τα οποία κρίνονται κατ αρχήν κατάλληλα εντοπίζονται τυχόν σημεία που παρουσιάζονται ελλείψεις και κατατάσονται κατά σειρά αξιολόγησης. Εάν κριθεί σκόπιμο, η Επιτροπή Αξιολόγησης ζητά πρόσθετα στοιχεία και επισκέπτεται το/τα κτήρια. 13

14 γ) Έπειτα από την κατάταξη σε σειρά αξιολόγησης, ανοίγονται οι οικονομικές προσφορές και γίνεται πρακτικό προσωρινής κατακύρωσης όπου σημειώνονται οι ελλείψεις και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να γίνει η οριστική αποδοχή και κατακύρωση. Ακολουθεί η πρόσκληση του μειοδότη, έτσι ώστε αυτός εντός έξι (6) μηνών να προχωρήσει στην Αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας και να ολοκληρώσει τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες. Η οριστική αποδοχή και κατακύρωση γίνεται μόνον μετά τον έλεγχο για την εναρμόνιση του κτηρίου με τα Κριτήρια Συμμόρφωσης. Τα Κριτήρια Συμμόρφωσης είναι τα εξής: 1_Η νομιμότητα του κτηρίου. 2_Η θέση του στην πόλη. 3_Η λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων. 4_Η προσπελασιμότητα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ΑΜΕΑ. 5_Η επάρκεια εγκαταστάσεων και δικτύων. 6_Η γενική ποιότητα και κατάσταση του κτηρίου Η σειρά δεν είναι ιεραρχική, αλλά όλα τα κριτήρια συνυπολογίζονται. Κάθε ένα από αυτά εξειδικεύεται παρακάτω. 1. Νομιμότητα Το κτήριο θα θεωρηθεί «Ξενώνας μικρού δυναμικού για άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές σε ύφεση», σύμφωνα με τις χρήσεις ξενώνων που περιγράφονται στο ΠΔ 3/ ΦΕΚ166Δ (ξενώνες έως 20 κλίνες). Το κτήριο οφείλει να είναι νομίμως υφιστάμενο σε όλα τα μέρη του. Σε περίπτωση αυθαιρέτου κτίσματος ή αυθαίρετων τμημάτων θα πρέπει κατά την υποβολή προσφορών να έχει κινηθεί τουλάχιστον η διαδικασία νομιμοποίησής του του κατά την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4014/2011), πράγμα το οποίο αποδεικνύεται από το αντίγραφο καταβολής παραβόλου (πληρωμή 30% του προστίμου) ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου. Εφόσον το κτήριο το οποίο προεπιλεχθεί είναι νόμιμο αλλά όχι με χρήση ξενώνα μικρής κλίμακας, είτε είναι αυθαίρετο και δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία νομιμοποίησής του, είτε θα πρέπει να γίνουν συμπληρωματικές οικοδομικές εργασίες, τότε ο μειοδότης θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε αναθεώρηση/τροποποίηση (ανάλογα με το κτήριο) της υφιστάμενης Οικοδομικής Άδειας (αλλαγή χρήσης σε «Ξενώνα μικρού δυναμικού για άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές σε ύφεση»). Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την πλήρη δαπάνη και τις σχετικές διαδικασίες για την εν λόγω αναθεώρηση/τροποποίηση, τις συνοδευτικές μελέτες που απαιτούνται για την έκδοσή της, όπως και το πλήρες κόστος των συνεπαγόμενων οικοδομικών εργασιών. Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει οριστικά αποδεκτό το κτήριο θα πρέπει να είναι νόμιμο σε όλα τα τμήματά του, και η χρήση του να προσδιορίζεται ως «Ξενώνας μικρού δυναμικού για άτομα με χρόνιες ψυχικές διαταραχές σε ύφεση». 2_Θέση του κτηρίου Το κτήριο θα βρίσκεται σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως «αμιγούς κατοικίας» ή «γενικής κατοικίας» ή «πολεοδομικού κέντρου», ή γενικά περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η χρήση ξενώνα δυναμικότητας μέχρι 20 κλινών (για το Ηράκλειο οι επιτρεπόμενες χρήσεις των περιοχών καθορίζονται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ηρακλείου - απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 26882/ /ΦΕΚ 696Δ με τίτλο «Τροποποίηση ΓΠΣ Πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου-Νέας Αλικαρνασσού-Γαζίου», όπως αυτό ισχύει σήμερα). 14

15 Η περιοχή καλό είναι να μην είναι αραιοκατοικημένη και να δίνει την αίσθηση γειτονιάς. Συγκεκριμένα η περιοχή πρέπει να διαθέτει στην ευρύτερη ακτίνα 500μ. περίπου ψιλικατζίδικο ή περίπτερο, καθώς και στα 800μ. περίπου φαρμακείο. Ύπαρξη κοντινού σούπερ-μάρκετ και καταστημάτων θα θεωρηθεί θετική. Ο δρόμος καλό είναι να μην είναι απομονωμένος, αλλά να έχει σχετική κίνηση πεζών. Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται εγγύς στάσης αστικού λεωφορείου (σε απόσταση το πολύ περίπου 300μ.) Η ευκολία προσέγγισης και προσωρινή στάθμευση ΙΧ οχήματος θα ληφθεί επίσης υπόψιν, όπως επίσης και η ύπαρξη μόνιμης εύχρηστης θέσης στάθμευσης (ο ξενώνας τροφοδοτείται καθημερινά από όχημα του ΠΑΓΝΗ). Η ύπαρξη προκηπίου, κήπου ή αυλής δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι γενικά επιθυμητή, αρκεί να έχει κατάλληλη διαμόρφωση (φύτευση, καθιστικά, ράμπες κλπ.), και να είναι ασφαλής στη χρήση από τους ενοίκους. Προσφορές με χώρους που στεγάζονται σε διάσπαρτα κτήρια (όπως π.χ κοινόχρηστες λειτουργίες σε ένα κτήριο και δωμάτια ύπνου σε άλλο), δεν θα γίνονται δεκτές. 3_Λειτουργικότητα και η επάρκεια των χώρων Η συμβατική δυνατότητα του ξενώνα θα είναι 15 κλίνες. Θα φιλοξενεί δηλαδή 15 άτομα («ασθενείς»), πλέον 10 ατόμων (συμβατικό πλήθος) του νοσηλευτικού και υποστηρικτικού προσωπικού (δηλαδή σύνολο συμβατικού πληθυσμού 25 άτομα). Το γενικό μικτό εμβαδόν του κτηρίου θα πρέπει να είναι 450 τ.μ, με επιτρεπόμενη απόκλιση 10 τ.μ προς τα κάτω και 100 τ.μ προς τα πάνω. Τα απαιτούμενα τετραγωνικά θα μπορούν να αναπτύσσονται σε ένα ενιαίο επίπεδο ή εναλλακτικά δύο έως τρία το πολύ επίπεδα. Σε κάθε περίπτωση, η ανώτατη λειτουργική στάθμη δεν πρέπει να υπερβαίνει τον β όροφο. Στην περίπτωση ανάπτυξης σε περισσότερες της μίας στάθμης, η επικοινωνία θα πρέπει να γίνεται με εσωτερική σκάλα, και όχι κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο. Η συστέγαση στο ίδιο κτήριο με άλλες χρήσεις (π.χ γραφεία, καταστήματα, κενοί ή ημιτελείς χώροι) δεν αποκλείεται κατ αρχήν, θα ληφθούν όμως υπόψιν στις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει στην ασφάλεια των ενοίκων. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο κτήριο έχει πολύ διαφορετική διαρρύθμιση από αυτά που ζητούνται (π.χ είναι κατάστημα ή ενιαίος χώρος κ.λ.π), αλλά διαθέτει το κατάλληλο εμβαδόν και τη δυνατότητα διαρρύθμισης με τις επιθυμητές προδιαγραφές, δεν θα αποκλεισθεί κατ αρχήν, αλλά θα συνεκτιμηθούν και τα υπόλοιπα κριτήρια. Προσφορές για ημιτελή κτήρια (γιαπιά) επίσης δεν θα αποκλεισθούν κατ αρχήν, αλλά θα συνεκτιμηθούν όλα τα δεδομένα. Όλοι οι χώροι κύριας χρήσης πρέπει να διαθέτουν φυσικό φωτισμό-αερισμό και γενικά να έχουν τις κατά τη σχετική νομοθεσία (ΝΟΚ και κτηριοδομικος κανονισμός) προδιαγραφές. Απαγορεύονται να υπάρχουν χώροι κύριας χρήσης σε ημιυπόγεια ή υπόγεια, εκτός από γενικούς αποθηκευτικούς χώρους. 3.1_Καθιστικό και Τραπεζαρία: οι χώροι αυτοί, αν είναι δυνατόν, να βρίσκονται σε συνέχεια και να έχουν δυνατότητα ενοποίησης, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για μικρές εκδηλώσεις, γιορτές κλπ. Ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν: 50,00 μ2. 3.2_Κουζίνα: θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό (φούρνο, απορροφητήρα, ερμάρια, νεροχύτη, πάγκο) ώστε να μπορούν οι ένοικοι να συμμετέχουν στην προετοιμασία του πρωινού και του φαγητού. Ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν: 12,00 μ2. Στην περίπτωση ανάπτυξης σε ορόφους, ο κάθε όροφος μπορεί να εξυπηρετείται από μικρότερο των 12,00μ2 χώρο κουζίνας. 3.3_Υπνοδωμάτια: ο αριθμός των υπνοδωματίων θα είναι τέτοιος ώστε να φιλοξενούν συνολικά τουλάχιστον 15 άτομα σε υπνοδωμάτια μονόκλινα και δίκλινα. Ένας πιθανός συνδυασμός είναι τρία (3) μονόκλινα και έξι (6) δίκλινα. Ένα από τα παραπάνω μονά υπνοδωμάτια θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις και εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. Οι πόρτες των υπνοδωματίων των ασθενών θα ανοίγουν προς τα έξω. 3.4_Λουτρά: ο ελάχιστος αριθμός λουτρών θα είναι τέσσερα (4), πλέον ενός (1) τουλάχιστον WC για το προσωπικό (βέλτιστος αριθμός 2). Τα λουτρά των υπνοδωματίων θα βρίσκονται από λειτουργικής άποψης κοντά στους κοιτώνες και θα είναι εξοπλισμένα με ντουσιέρα ακρυλική ή πορσελάνης 90Χ90εκ. περίπου, λεκάνη και νιπτήρα, κρεμάστρα σταθερή και κατάλληλους υδραυλικούς υποδοχείς. Τουλάχιστον ένα από τα λουτρά των φιλοξενουμένων θα έχει τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ. Σκόπιμο είναι τα λουτρά να διαθέτουν φυσικό φωτισμό/αερισμό. Tο WC του προσωπικού θα διαθέτει λεκάνη, νιπτήρα, κρεμάστρα, 15

16 κατάλληλους υδρ.υποδοχείς. Σε περίπτωση δύο WC προσωπικού, ντουσιέρα θα διαθέτει μόνο το ένα από αυτά. Οι πόρτες των χώρων υγιεινής των ασθενών (όχι του προσωπικού) θα ανοίγουν προς τα έξω. Στον επόμενο πίνακα δίνονται τα απαραίτητα τετραγωνικά για τους χώρους. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΧΩΡΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΕΜΒΑΔΟΝ (μ2) Επιτρέπεται απόκλιση - 10% Καθιστικό-τραπεζαρία 50,00 Μονόκλινο υπνοδωμάτιο 10,00 Μονόκλινο υπνοδωμάτιο ΑΜΕΑ 10,50 Δίκλινο υπνοδωμάτιο 12,00 Δίκλινο υπνοδωμάτιο ΑΜΕΑ 16,00 Χώροι υγιεινής 2,50 WC για ΑΜΕΑ 4,50 Τα μεγέθη (εμβαδά και διαστάσεις) είναι καθαρά και δεν περιλαμβάνουν τα τυχόν εντοιχισμένα ερμάρια. Στην περίπτωση που υπάρχουν εντοιχισμένα ερμάρια ο χώρος θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα ώστε αυτά να συμπεριληφθούν. Τα υπνοδωμάτια θα πρέπει να διαθέτουν ερμάρια αριθμού αντίστοιχου των ατόμων που φιλοξενούνται σε αυτά (εντοιχ. ολόσωμο ερμάριο 1,00 τρέχοντος μέτρου/άτομο. 3.5_Χώροι για ειδικές δραστηριότητες: απαιτούνται ένας ή δύο χώροι γραφείων, εμβαδού 9.00 τ.μ περίπου έκαστος. 3.6_Λοιποί βοηθητικοί χώροι: είναι επιθυμητή η ύπαρξη: _Νοσηλευτικού χώρου, εμβαδού περίπου 9,00 τ.μ _Χώρων για τη φύλαξη ειδών καθαριότητας, εντοιχισμένων ερμαρίων για γενική αποθήκευση. _Αποθηκευτικών χώρων γενικής χρήσης. Αυτοί θα μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο ή ημιυπόγειο του ίδιου κτηρίου, _Πλυσταριό. Αυτός θα μπορεί να βρίσκεται και σε υπόγειο ή ημιυπόγειο του ίδιου κτηρίου. 3.7_Κτηριοδομικά θέματα: τα τελειώματα των χώρων και τα γεωμετρικά στοιχεία των κατασκευών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τον ισχύοντα κτηριοδομικό κανονισμό. Ειδικότερα σημεία προσοχής είναι τα εξής: Διάδρομοι: οι διάδρομοι θα πρέπει να έχουν καθαρό πλάτος 1,20μ. Η γενική διάταξη θα πρέπει να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη δυνατότητα κίνησης τραυματιοφορέων με φορεία. 16

17 Δάπεδα: θα πρέπει γενικά οι ανισοσταθμίες δαπέδων εντός του ξενώνα να αποφεύγονται, όπως και η ύπαρξη κατωφλίων ή βυθισμάτων ύψους μεγαλύτερου των 2εκ. Ανισοσταθμίες του ενός σκαλοπατιού απαγορεύονται, ενώ ανισοσταθμίες δύο ή περισσότερων σκαλοπατιών θα είναι αποδεκτές μόνο εάν καλύπτονται με ράμπες κατάλληλης κλίσης. Τα δάπεδα στους κύριους χώρους θα πρέπει να είναι από ανθεκτικό στην έντονη χρήση και καθαριστικά υλικό, τα δάπεδα στους υγρούς χώρους θα πρέπει να είναι αντιολισθηρά. Κλιμακοστάσια: τα κλιμακοστάσια πρέπει να διαθέτουν το ελάχιστο από τη μελέτη πυρασφάλειας πλάτος. Σε περίπτωση εσωτερικού κλιμακοστασίου, αυτό θα πρέπει να έχει ελάχιστο πλάτος 1,00μ. Σε όλα τα κλιμακοστάσια θα πρέπει να υπάρχει χειρολισθήρας. Στηθαία: Τα στηθαία/κιγκλιδώματα των εξωστών ή των ημιϋπαιθρίων χώρων και κάθε ανισοσταθμίας άνω των 0,60εκ. θα πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος 1.05μ από το δάπεδο και κατασκευή τέτοια ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος για τους ενοίκους. Συνίσταται τα κιγκλιδώματα να έχουν μορφή με κατακόρυφα στοιχεία για να αποτρέπεται το σκαρφάλωμα. Τοίχοι: οι τοίχοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από οπτοπλινθοδομή ή παρόμοιας αντοχής υγρής δόμησης υλικό. Πόρτες: Κάθε πόρτα χώρου υγιεινής ή υπνοδωματίου των φιλοξενουμένων θα πρέπει ανοίγει προς τα έξω και να έχει ελάχιστο καθαρό πλάτος 0,90μ. Γενικά τα ελάχιστα πλάτη των ανοιγμάτων του κτηρίου θα πρέπει να συμφωνούν με τη μελέτη πυρασφάλειας του συγκεκριμένου χώρου. Παράθυρα: τα παράθυρα θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργικά κουφώματα, με ύψος ποδιάς τουλάχιστον 0,90μ. από το δάπεδο. Τα παράθυρα των υπνοδωματίων θα πρέπει να μπορούν να κλειδώνουν. Η ύπαρξη σκούρων είναι επιθυμητή, αρκεί αυτά να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και να είναι εύχρηστα. Τζάμια τρίπλεξ (3+3χιλιοστά) είναι επιθυμητά. Υπαίθριοι χώροι: ως τέτοιοι ενοούνται εκτός από τους εξώστες και τους ημιυπαιθρίους, αυλές και κήποι, και γενικά κάθε επιφάνεια για την αναψυχή των ενοίκων. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να είναι αποκλειστικής χρήσης του ξενώνα, εύκολα ελέγξιμοι, διαμορφωμένοι με ασφάλεια. Πέργκολες, τέντες ή άλλα παρόμοια ελαφρά στοιχεία θα πρέπει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση. 4_Προσπελασιμότητα και η δυνατότητα εξυπηρέτησης ατόμων με ΑΜΕΑ Για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, το κτήριο θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω διευκολύνσεις: _Ανελκυστήρα ελάχιστων εσωτερικών διαστάσεων θαλάμου 1,40 μ. μήκος και 1,10 πλάτος. Ο ανελκυστήρας επιτρέπεται να είναι κοινόχρηστος, με την προϋπόθεση η πρόσβαση στην αφετηρία και τη στάση προς τον ξενώνα να είναι προσβάσιμες για άτομα ΑΜΕΑ. _Ράμπες με κατάλληλο πλάτος, κλίση, υλικό επίστρωσης, χειρολισθήρα κλπ στις περιπτώσεις ανισοσταθμιών Για τις κατασκευές εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ, θα πρέπει να ακολουθηθούν τα οριζόμενα. _Επαρκή φωτισμό στους κοινής χρήσης χώρους του ξενώνα (διάδρομοι, καθιστικό κλπ). _Ύπαρξη λουτρών για ΑΜΕΑ (βλ. παράγραφο 3). Υσχύει η απόφαση με ΑΠ οικ / , ΦΕΚ 18/Β/02 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια». 2.5_Εγκαταστάσεις και δίκτυα Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει α) αξιόπιστη εγκατάσταση επαρκούς ύδρευσης (ζεστό-κρύο νερό) και αποχέτευσης, β) τριφασικού ηλεκτρικού ρεύματος, γ) δυνατότητα σύνδεσης με δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, δ) συστήμα θέρμανσης, ε) παροχή κεραίας τηλεόρασης στον κοινόχρηστο χώρο. Όλες οι παροχές θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα αυτονομίας (ξεχωριστό ρολόι). Σε κάθε περίπτωση οι εγκαταστάσεις του κτηρίου θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφόμενες στην οικοδομική άδεια. Το ΠΑΓΝΗ δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απόκκλιση από τα εγκεκριμένα σχέδια και μελέτες και για στοιχεία των Η/Μ εγκαταστάσεων που δεν μπορούν να ελεγχθούν με απλή επισκόπηση του χώρου. Το ΠΑΓΝΗ έχει δικαίωμα μετά τη μίσθωση του χώρου να εγκαταστήσει συστήματα ασθενών ρευμάτων (κάμερες εποπτείας, σύστημα συναγερμού κλπ) καθώς και σύστημα κλιματισμού. 5.1_Θέρμανση κλιματισμός: Η ύπαρξη συστήματος θέρμανσης είναι απαραίτητη. Σε περίπτωση απουσίας συστήματος κεντρικής θέρμανσης, θα πρέπει απαραιτήτως να εξασφαλίζεται εναλλακτικά άλλος 17

18 τρόπος θέρμανσης των χώρων της Μονάδος (π.χ. Θερμοσυσσωρευτές). Η ύπαρξη κλιματισμού είναι επιθυμητή όχι απαραίτητη. 5.2_Άλλες εγκαταστάσεις: ο ξενώνας θα πρέπει να έχει παροχή τριφασικού ρεύματος. Κάθε ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να διαθέτει αυτόματο διακόπτη διαρροής, ευαισθησίας 30mA, ο οποίος θα προστατεύει όλες τις γραμμές του. 5.3_Ζεστό νερό: η εγκατάσταση παραγωγής ζεστού νερού χρήσης θα πρέπει να περιλαμβάνει ηλιακό θερμοσίφωνα με συλλέκτες και δοχείο για το συμβατικό πλήθος των ατόμων που φιλοξενεί ο ξενώνας (23 άτομα). Η εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει διάταξη περιορισμού της θερμοκρασίας κατάλληλα ο ρυθμισμένη έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τους 40 C. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται συσκευές παρασκευής φαγητού που λειτουργούν με αέριο (υγραέριο ή φυσικό αέριο), θα πρέπει αυτές να διαθέτουν αυτόματη βαλβίδα διακοπής της παροχής αερίου στην περίπτωση έλλειψης φλόγας. 5.4_Πυρασφάλεια: ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει και να εφαρμόσει εγκεκριμένη μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας ειδικά προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις του ξενώνα. Η μελέτη αυτή μπορεί να προαπαιτούμενο της άδειας αναθεώρησης. Η μελέτη θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα παρακάτω: _συμβατικός πληθυσμός ξενώνα 25 άτομα, _ύπαρξη πυρανίχνευσης σε όλους τους χώρους κύριας χρήσης, και όπου αλλού απιτείται από τους κανονισμούς, _ύπαρξη ικανού αριθμού πυροσβεστήρων (θα καθοριστεί από τη μελέτη), _ικανά πλάτη οδεύσεων πυροδιαφυγής, με ενδεχομένως δεύτερη έξοδο (θα καθοριστεί από τη μελέτη). 5.5_Ανελκυστήρας: ο ανελκυστήρας πρέπει να έχει ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου 1,40Χ1,10μ και να διαθέτει αδειοδότηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ευθύνη συντήρησής του βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο. 6_Κατάσταση των δικτύων και γενική κατάσταση του κτηρίου Η ηλικία του κτηρίου θα συνεκτιμηθεί στην επιλογή. Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται σε γενικά καλή κατάσταση, η οποία ελέγχεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια: _Εάν το κτήριο διαθέτει θερμοϋγρομόνωση (ιδιαίτερα στο δώμα), και σε ποιά κατάσταση, _εάν υπάρχει πρόβλημα υγρασίας ή εισόδου ομβρίων (τυχόν προβληματικά στοιχεία θα πρέπει να είναι επισκευάσιμα), _εάν τα εμφανή δομικά στοιχεία του κτηρίου βρίσκονται σε καλή κατάσταση (σκασίματα, διαβρώσεις, σπασίματα, κακοτεχνίες κλπ θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο και να είναι επισκευάσιμα), _εάν το κτήριο είναι πρόσφατα επισκευασμένο, ανακαινισμένο και βαμμένο, _εάν τα κουφώματά του λειτουργούν απρόσκοπτα, _εάν τα σιδηρά, ξύλινα, υάλινα δομικά στοιχεία είναι ασφαλή, χωρίς διάβρωση και παγίδες, _εάν τα ερμάρια και οι λοιπές πακτωμένες ξυλοκατασκευές είναι σε καλή κατάσταση με όλα τα λειτουργικά τους στοιχεία, _εάν στο κτήριο υπάρχουν ημιτελή τμήματα ή κατασκευές τα οποία θα είναι πιθανοί πρόξενοι κινδύνου για τον ξενώνα, _εάν οι Η/Μ εγκαταστάσεις λειτουργούν απρόσκοπτα, ενώ οι παροχείς (βρύσες, πριζοδιακόπτες κλπ) και το δίκτυο είναι σε καλή κατάσταση, _εάν διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, και με ποιά διαβάθμιση. Στις περιπτώσεις ημιτελών κτηρίων, θα εκτιμάται η γενική κατάσταση του σκελετού και η ικανότητα διαρρύθμισης του κτηρίου. Διευκρινίζεται ότι το ΠΑΓΝΗ, μετά την μίσθωση του κτηρίου θα αναλάβει την ευθύνη συντήρησης μόνον για τα αναλώσιμα τμήματα των εγκαταστάσεων (ενδεικτικά αλλαγή λαμπτήρων και ασφάλειών πίνακα, απλές υδραυλικές βλάβες, συντήρηση κλιματιστικών). Η γενική συντήρηση του κτηρίου και των εγκαταστάσεών του θα βαρύνει αποκλειστικά τον κύριο του ακινήτου (ενδεικτικά συντήρηση ανελκυστήρα, μονώσεις, συστήματα θέρμανσης κλπ). 18

19 ΠΑΡΑΤΗΜΑ Β ΣΧΕ ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονοµασία Τράπεζας Κατάστηµα. ( /νση οδός -αριθµός ΤΚ fax) Ηµεροµηνία έκδοση ΕΥΡΩ.. Προς ΠΑ.Γ.Ν. Η.-Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΟΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ, Τ.Θ.1352, ΤΗΛ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ΕΥΡΩ Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ..(και ολογράφως).....στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας.δ\νση... δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την μίσθωση σύμφωνα με την υπ. αρ. \...δ\ξή σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τι δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι και την. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.- 19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Διακ. 48 Π 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. ΨΑΘΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210-22308

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΨΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΑΡΓΩΣ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. Το μισθωτέο ακίνητο πρέπει να πληροί τους όρους της Υπουργικής απόφασης Αρ.Πρ. Γ.Π./οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014

<<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ 124 61 Τμ Προμηθειών ΤΗΛ: 2132046170-171 ΑΡ. πρωτ. 7568/728438 ΧΑΙΔΑΡΙ 20/06/2014 ΤΟ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12

ΑΔΑ Β4ΣΞ4690Ω3-21Ε ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Π. Ελευθεριάδης Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313

ΜΕΤΡΟ 41 ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) Γούρνες 16-2-2015 Αριθμός πρωτ. 2828 4η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 315/2-6-2014 Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Ε Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα: 12-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:16332 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ» ΑΦΜ 999100816 ΑΔΑ: Διεύθυνση : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: Β45ΜΟΡ1Π-ΘΕΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ OIKON.ΔΙΟΙΚ.& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την

Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τη λήψη σφραγισµένων προσφορών για την 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 29-7-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 50Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 66/14) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γραφείο: Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 80 - ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. Μαργώνη Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-1-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 3116 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακήρυξης.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 66/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2313) 312.229 Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση :Αγ.Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29Π/2013

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 29Π/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.N.H. Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tηλέφωνο : 2810-392073 Telefax : 2810-392748 e-mail: mprom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ www.pagni.gr ΑΡ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ. & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. Αριθμ. Πρωτ. Y10/84/373/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 1. Σύμφωνα με τον Α.Ν 1846/51

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1 Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας Τέρμα Τυχερού - ΛΑΡΙΣΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.38/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.38/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 Ης Υ.ΠΕΡ.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 20-10-2010 Λ.Αθηνών 53 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 16760 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 15Π/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 15Π/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 90 Tηλέφωνο : 2810-392030 Telefax : 2810-542080 e-mail: yprom@pagni.gr Site

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (7 Η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ) ΠΑ.Γ.Ν.Η. Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 278/15-05-2013 Tηλέφωνο : 2810-392999 Telefax : 2810-542093 e-mail: prom@pagni.gr site ΠαΓΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΩΕ784690ΒΜ-ΦΕΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 29-07-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Β/18086 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ. οικ.10436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία : 9/12/2014 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας : 59 100 Πληροφορίες : Πεντεφούντα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΔ87Λ1-Θ1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kαλαμάτα 20-3-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 3399 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824. Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΔΑΜ :15PROC002916824 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη,14 Ιουλίου 2015 Αριθ. Διακ.: 1MYT/2015 Ταχ. Δ/νση : Ε.Βοστάνη 46-48 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. Πόλη: Νεάπολη. Ταχ. Κώδικας: 72400 ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Νεάπολις, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 278 Ταχ. Δ/νση: πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου Πόλη: Νεάπολη Ταχ. Κώδικας: 72400 Πληροφορίες: Πρωτ. Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 9/2009 ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ Ι ΑΣΚΟΝΤΩΝ Κ.Α. 00.6433 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.490.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκηρύσσει ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρ. Υγείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Προμηθειών ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Υγειονομικού Υλικού Χρήσεως ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Απ. Παύλου 12 15123 Μαρούσι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Νικητάκης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 1 1 2 / 2 0 1 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα