Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR I KILA, GR KOZANI-GREECE ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Τηλ.: Φαξ: Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών (για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ) Καστοριά 15/10/2014 Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής 1. Διεξαγωγή πειραμάτων στις Τηλεπικοινωνίες ή στα Δίκτυα Η/Υ. Προσομοίωση συστημάτων Αναλογικής Διαμόρφωσης μέσω των πειραματικών εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Μελέτη μετάδοσης πληροφοριών μέσω οπτικών ινών κάνοντας χρήση εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Ανάλυση επίδοσης δικτύων ευρείας ζώνης μέσω του ns3. Πηγή: Μελέτη διαμόρφωση και ανάλυση δικτύων μέσω του Packet Tracer περιβάλλοντος. Πηγή: 2. Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service-QOS) σε δίκτυα

2 α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) William Stallings, «Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων», 7η Έκδοση Διπλωματική Εργασία: Προσομοίωση τεχνικών εφαρμογής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service) σε Differentiated Services δίκτυα με τον Network Simulator 2 (ns-2) ή Network Simulator 3 (NS- 3). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δυναμική μεταβολή των παραμέτρων ενός CBQ σχήματος αναμονής (scheduler) ώστε να παρέχει ποιοτική και ποσοτική ποιότητα υπηρεσίας σε IP δίκτυα. 3. Σχεδίαση Ασυρμάτων Δικτύων , , LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β)ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols - C. Siva Ram Murthy, B.S. Manoj, Published May 24, 2004 by Prentice Hall, ISBN-13: γ) δ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya ε) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld στ) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Διπλωματική Εργασία: Θα μελετηθούν, σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μηχανισμοί: α) παροχής ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. ικανοποίηση απόλυτων ή σχετικών περιορισμών διαφόρων παραμέτρων, όπως εύρος ζώνης, καθυστέρηση, μεταβλητότητα καθυστέρησης), β) παροχής δυνατοτήτων αυτό-οργάνωσης/αυτο-διαχείρισης των κόμβων αισθητήρων, γ) αποδοτικής διαχείρισης αποθεμάτων ενέργειας των κόμβων - αισθητήρων (π.χ. λειτουργίες υπο-επιπέδου MAC, δρομολόγησης). Η υλοποίηση των μηχανισμών θα γίνουν σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. Network Simulator 2 (NS-2), Network Simulator 3 (NS-3), Omnet++, J-SIM, OVERSIM, NCTUns). 4. Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice Over IP)

3 Πηγές 1) 2) Διπλωματική Εργασία: Σχεδίαση υλοποίησης συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP). 5. Αλγόριθμοι κατανομής εργασιών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών Cloud Computing α) https://okeanos.grnet.gr/home/, Okeanos β) AWS & Cloud Computing γ)http://wiki.nginx.org/main, engine-x δ) /aca.html, The Autonomous Component Architecture. ε) Component Writer s Guide. στ) J-Sim Home page. ζ) Hung-ying Tyan, Design, Realization and Evaluation of a Component-Based Compositional Software Architecture for Network Simulation, Dissertation, Ohio State University, η) Tutorial: Working With J-Sim. Διπλωματική Εργασία: Mελέτη αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου είτε σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud) είτε μέσω υλοποίησης κατάλληλου πειραματικού περιβάλλοντος προσομοίωσης (experimental simulation framework). Το πειραματικό περιβάλλον αυτό θα είναι υλοποιημένο σε γλώσσα προγραμματισμού Java, και μπορεί να στηρίζεται στον πυρήνα της πλατφόρμας J-Sim (o οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα σύστημα προσομοίωσης διακριτών γεγονότων-discrete Event Simulation System) και επιτρέπει την προσομοίωση απλών αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου. 6. Η Τεχνολογία των Κινητών Πρακτόρων α) β)

4 Διπλωματική Εργασία: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση συστήματος καθοδήγησης Mobile Agents μέσω παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων δικτύων IP (bandwidth, delay, loss etc.) καθώς και των υπολογιστών (CPU Load) που το απαρτίζουν. Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε JAVA, και θα λειτουργεί πάνω από Mobile Agent πλατφόρμες (πχ Voyager). 7. Θέμα: Διαχείριση κινητικότητας σε ετερογενές δικτυακό περιβάλλον αποτελούμενο από δίκτυα 4 ης γενιάς α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld ε) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Περιγραφή: Η ανάγκη κινητικότητας σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα όπως LTE, WiMAX και WIFi, καταδεικνύει την ανάγκη να αξιολογηθούν διαθέσιμοι μηχανισμοί, καθώς επίσης να προταθούν βελτιωμένες λύσεις διαχείρισης κινητικότητας που θα διασφαλίζουν την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service QoS). Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 8. Θέμα: Ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μηχανισμών αξιολόγησης ποιότητας εμπειρίας που έχουν προταθεί από την ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη ενός

5 μηχανισμού για διασφάλιση της ποιότητας εμπειρίας σε δίκτυα LTE. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 9. Θέμα: Τεχνικές επιλογής δικτύου πρόσβασης με την χρήση ασαφούς λογικής Α) Β) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya Περιγραφή: Το ζήτημα της επιλογής δικτύου πρόσβασης αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν ποικίλα ασύρματα δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη αντικρουόμενα κριτήρια όπως το διαθέσιμο εύρος ζώνης και το κόστος του δικτύου. Στην προτεινόμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη κι αξιολόγηση των διαθέσιμων μεθόδων επιλογής δικτύου με στόχο την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μίας νέας μεθόδου βασισμένης στην ασαφή λογική. Η ασαφής λογική (fuzzy logic) παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από ασαφής πληροφορίες. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3 ή Matlab. 10. Θέμα: Παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Η ποιότητα υπηρεσίας - QoS στα κυψελωτά δίκτυα βελτιώνεται με την χρήση κόμβων επανεκπομπής (relay nodes) που επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη και τη βελτίωση της επίδοσης του δικτύου, μέσω της ασύρματης αναμετάδοσης των δεδομένων προς τον σταθμό βάσης. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μοντέλων παροχής QoS σε εφαρμογές κινητών τερματικών μέσω κόμβων επανεκπομπής στα κυψελωτά LTE δίκτυα. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων που αφορούν την παροχή QoS σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής και θα προταθούν συγκεκριμένες επεκτάσεις/βελτιώσεις των σχημάτων αυτών. Η αξιολόγηση επίδοσης θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση του εργαλείου Network Simulator 3 (NS-3).

6 11. Θέμα: Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης ασύρματων δικτύων πρόσβασης. α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5 η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Τα ετερογενή δίκτυα 4 ης γενιάς θα προσφέρουν στους χρήστες την δυνατότητα σύνδεσης σε διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης κάθε χρονική στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υποστηρίζουν της κινητικότητα μιας συσκευής μεταξύ των διαφορετικών δικτύων πρόσβασης. Η LTE αρχιτεκτονική δίνει την δυνατότητα διαπομπής σε μη 3GPP τεχνολογίες πρόσβασης, όπως WLAN και WiMAX. Αντίστοιχα το πρότυπο της ΙΕΕΕ υποστηρίζει διαπομπές μεταξύ ετερογενών δικτύων. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και στη συνέχεια θα προταθούν μοντέλα διαπομπής που θα αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα των τεχνολογιών πρόσβασης σε θέματα όπως η αυθεντικοποίηση των χρηστών, η χρέωση, η δρομολόγηση καθώς και η συσχέτιση των κλάσεων που ορίζει η κάθε τεχνολογία. Η αξιολόγηση επίδοσης των μοντέλων θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση NS3 ή Matlab. 12. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android α) Android in Action, W. FRANK ABLESON, ROBI SEN, CHRIS KING, C. ENRIQUE ORTIZ, Manning Publications Co. Διπλωματική Εργασία: Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android. Τα εργαλεία Eclipse και Android SDK θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα ανάπτυξης. Εισηγητής : Φωτιάδης Δημήτριος - Καθηγητής Εφαρμογών Για την ανάληψη και εκπόνηση των παρακάτω πτυχιακών εργασιών, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πολύ καλή επίδοση στα σχετικά μαθήματα (Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές Ι & ΙΙ, Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά) καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προσκόμιση

7 αναλυτικής βαθμολογίας που πιστοποιεί τα παραπάνω είναι βασική προϋπόθεση για την ανάθεση κάποιου θέματος πτυχιακής εργασίας. Επίσης, είναι επιθυμητή η τακτική παρουσία των φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ Καστοριάς για παρακολούθηση/επίβλεψη από τον διδάσκοντα των σχετικών εργασιών εκπόνησης της κάθε πτυχιακής εργασίας.to κόστος αγοράς των υλικών που μπορεί να απαιτηθούν για την υλοποίηση των παρακάτω πτυχιακών επιβαρύνει τους φοιτητές. Φυσικά, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού ή και εξοπλισμού που διαθέτει η ομάδα Ρομποτικής του τμήματος, έπειτα από κατάλληλη συννενόηση με το διδάσκοντα και τα μέλη της ομάδας Ρομποτικής. 1. Αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης αριθμού κινούμενων αντικειμένων Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης του αριθμού διαφόρων κινούμενων αντικειμένων με τη χρήση αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης βασισμένων στο φαινόμενο doppler. Ο συνολικός αριθμός των κινούμενων αντικειμένων που μετρήθηκαν θα εμφανίζεται σε μια παραθυρική εφαρμογή μετά από την κατάλληλη διεπαφή του Η/Υ με το μικροϋπολογιστικό σύστημα. Οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι ο αριθμός των αντικειμένων που μετρήθηκαν, η δυνατότητα έναρξης της μέτρησης, λήξης της μέτρησης, υπολογισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έγιναν οι μετρήσεις, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης των μετρήσεων. Τέλος, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων σε ένα αρχείο μορφής txt. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 2. Υλοποίηση μετεωρολογικού σταθμού με δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων όπως θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα ανέμου, και τη μετάδοση των δεδομένων αυτών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πτυχιακή προϋποθέτει και τη δημιουργία εφαρμογής Android, η οποία με την εκτέλεσή της θα μπορεί να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν από τον απομακρυσμένο μετεωρολογικό σταθμό. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλον ανάπτυξης, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου

8 μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 3. Υλοποίηση ρομποτικού οχήματος το οποίο ελέγχεται μέσω WiFi από διαδικτυακή html ιστοσελίδα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού ρομποτικού οχήματος, του οποίου η κίνηση θα ελέγχεται ασύρματα, με χρήση WiFi δικτύου και μιας διαδικτυακής html εφαρμογής. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή, καθώς και της πλατφόρμας υλοποίησης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα ελέγχεται η κίνηση του ρομποτικού οχήματος θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 4. Ανάπτυξη συσκευής καταγραφής φωνής σε ψηφιακή μορφή, με τη χρήση μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή και περιφερειακών κυκλωμάτων. Οι ψηφιακοί καταγραφείς φωνής είναι διαδεδομένες διατάξεις, καθώς εξασφαλίζουν την καταγραφή ομιλιών, έχουν μικρές διαστάσεις και καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Σ αυτή την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια τέτοια διάταξη με τη βοήθεια μικροελεγκτή και κάρτα μνήμης flash SD (Secure Digital Card) ή MMC (Multimedia Card). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικροελεγκτής μεσαίας κλίμακας, η επιλογή του οποίου είναι στην κρίση των φοιτητών. Για τη διασύνδεση του μικροελεγκτή με την κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SPI (Serial Peripheral Interface). Για τη συλλογή του σήματος ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) που μπορεί να ενσωματώνει ο μικροελεγκτής και πυκνωτικό μικρόφωνο. Για την αναπαραγωγή του ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη μονάδα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) που μπορεί να διαθέτει ο

9 μικροελεγκτής κι ένα χαμηλοπερατό φίλτρο. Τέλος, το αναλογικό σήμα θα πρέπει να ενισχυθεί με κάποια εξωτερική ενισχυτική βαθμίδα, για να τροφοδοτηθεί ένα μικρό ηχείο. Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα παραπάνω κυκλώματα και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. Θα δημιουργήσουν μια μικρή ηλεκτρονική πλακέτα που θα φέρει τις παραπάνω διατάξεις. Θα προγραμματίσουν τον μικροελεγκτή κατά βήματα, για όλες τις παραπάνω λειτουργίες, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών για μικροελεγκτές και κατά προτίμηση μεταγλωτιστή γλώσσας C. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 5. Υλοποίηση συσκευής μέτρησης απόστασης με χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα, σε συνδυασμό με μικροελεγκτή. Οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα σύστημα μέτρησης της απόστασης με τη χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα κι ενός μικροελεγκτή. Οι δύο ταυτόχρονες μετρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την παρεχόμενη ακρίβεια μέτρησης, με την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 6. Υλοποίηση ασύρματου συστήματος ασφαλείας για τον εντοπισμό παραβίασης παραθύρου με τη χρήση επιταχυνσιόμετρου ή πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα και μικροελεγκτή. Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαιτεί τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή με δυνατότητα WiFi δικτύωσης, ένα πληκτρολόγιο και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Στο παράθυρο θα είναι εγκατεστημένο σύστημα με επιταχυνσιόμετρο και πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, το οποίο θα παρέχει κάποιο σήμα μόλις ανιχνευτεί η κίνηση ή θραύση του παραθύρου, με WiFi πομπό, ο οποίος θα στέλνει το ανάλογο σήμα προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Εκεί με τη χρήση κάποιου ηχείου, θα ενεργοποιείται στην

10 περίπτωση αυτή ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης για την παραβίαση του παραθύρου. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). Εισηγητής : Δρ. Νικόλαος Ν. Αρπατζάνης - Επιστημονικός Συνεργάτης Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας : Δημιουργία εφαρμογής για τη μελέτη διατάξεων MOSFET, σε περιβάλλον MATLAB. Σύντομη Περιγραφή Οι διατάξεις MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) χρησιμοποιούνται τόσο ως διακριτά στοιχεία όσο και ως ενεργά στοιχεία ψηφιακών και αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενώ η τεχνολογία CMOS (complementary MOSFET ) βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης κυκλώματα (VLSI). Εκατοντάδες εκατομμύρια τρανζίστορ σε ένα μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα χρησιμοποιούνται σε μικροεπεξεργαστές και κυκλώματα μνήμης. Η μελέτη λοιπόν των ιδιοτήτων των διατάξεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν βασικά θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν τη λειτουργία των διατάξεων και θα υλοποιηθούν με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί εφαρμογή για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης, για διατάξεις διαφορετικής γεωμετρίας (διαστάσεων). Η εφαρμογή θα διαθέτει γραφική διεπαφή (GUI), μέσω της οποίας: Θα είναι δυνατή η εισαγωγή και απεικόνιση των δεδομένων Θα καθορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης Θα επιλέγεται το θεωρητικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί. Θα απεικονίζονται οι προκύπτουσες τιμές των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την λειτουργία της διάταξης (ευκινησία φορέων, τάση κατωφλίου, συγκέντρωση παγίδων). Θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης της εξάρτησης των παραμέτρων από τη γεωμετρία (διαστάσεις) της διάταξης. Προαπαιτούμενα Μαθήματα : Ηλεκτρονική Φυσική

11 Μαθηματική Ανάλυση Αριθμητική Ανάλυση Ι, ΙΙ Προγραμματισμός Ι, ΙΙ Εισηγητής: Βασιλειάδης Γεώργιος - Επιστημονικός Συνεργάτης Θέματα: 1. Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου. 2. Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός. 3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης μονοδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων. Εισηγητής : Καραμάνου Αρετή Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Ανάλυση Συναισθήματος δεδομένων του Twitter Η εξέλιξη του Web 2.0 την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των χρηστών του Διαδικτύου μέσα από την χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν πλέον μια δημοφιλή πηγή πληροφόρησης καθώς επίσης και ένα δημοφιλές μέσο για την επικοινωνία των χρηστών. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάλυσης συναισθήματος (sentiment analysis) δεδομένων που δημοσιεύονται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Θα γίνει αρχικά μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της έννοιας της ανάλυσης του συναισθήματος. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια πειραματική μελέτη όπου θα εφαρμοστούν τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος όπως αυτές έχουν προκύψει από την βιβλιογραφία. Απαραίτητα προσόντα είναι η άριστη ΑΡΙΣΤΗ γνώση προγραμματισμού (κυρίως java) καθώς επίσης η πολύ καλή γνώση αγγλικών. Ενδεικτική βιβλιογραφία: 2. Ανάπτυξη ενός Ιστότοπου και μιας εφαρμογής σε Αndroid με σκοπό την διαχείριση αγγελιών εργασίας. Η ανάπτυξη του Ιστότοπου θα γίνει με την χρήση εργαλείου CMS. Απαραίτητα προσόντα είναι η καλή γνώση προγραμματισμού. Εισηγητής : Δημήτρης Τζήμας Εργαστηριακός Συνεργάτης

12 1. Πληροφορική και Νέο Λύκειο. (Μελέτη και σύγκριση με εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού. Διασύνδεση με τριτοβάθμιες σπουδές Πληροφορικής. Δημιουργία τράπεζας θεμάτων. Δημιουργία on-line μαθημάτων). 2. Πλατφόρμα-ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης-λειτουργίας σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού. (Ενας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν περιορίζεται πλέον στο κτίριό του. Χρειάζεται να λειτουργεί παντού και συνεχώς. Η καινοτόμος πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί πρέπει να εξοπλίζει το ίδρυμα με ότι χρειάζεται: επεκτείνει τα όρια του εκπαιδευτηρίου υλοποιεί νέα πρωτοποριακά κανάλια επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους κερδίζει νέους πελάτες και μεγιστοποιεί την αφοσίωση των παλιών εκσυγχρονίζει το εκπαιδευτήριό χωρίς κόπο και εξειδικευμένες γνώσεις οι γονείς παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών τους από το σπίτι εναρμονίζει με τις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων Εισηγητής : Τσιάκαλος Απόστολος Εργαστηριακός Συνεργάτης Οπτικοποίηση των Οικονομικών Δεδομένων των Κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης της βάσης δεδομένων της Παγκόσμιας Τραπέζας Η παρούσα διατριβή απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την εμπειρία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής ώστε να μπορούν να εργαστούν σαν web developers μετά την αποφοίτηση τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας. Στη βάση δεδομένων της βρίσκονται όλα τα οικονομικά μεγέθη όλων των κρατών του κόσμου.

13 Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής με την οποία θα οπτικοποιούνται με τη χρήση κατάλληλων γραφικών παραστάσεων τα οικονομικά δεδομένα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι λειτουργίες της εφαρμογής: Θα χρησιμοποιείται από πιστωποιημένους χρήστες. Θα παρέχει στο χρήστη μια σειρά από συγκρητικά γραφήματα όπως Bar charts, Scatter Plots, Timelines / trendlines για τις χώρες και για τους δείκτες που θα επιλέξει ο χρήστης. Θα εξάγεται αναφορά σε μορφή csv για τα παραπάνω δεδομένα. Για πιστωποιημένους χρήστες θα υπάρχει η δυνατότητα να εισάγουν νέα δεδομένα στη βάση. Φάσεις ανάπτυξης: Θα πρέπει να συλλεχθούν τα δεδομένα που αφορούν τις χώρες της ευρωπαικής ένωσης από τη διεύθυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας σε μορφή csv. Να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε μια βάση δεδομένων. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πενταετίες, δεκαετίες και εικοσαετίες. Να δημιουργηθεί περιβάλλον διεπαφής ώστε ο χρήστης να κάνει τις κατάλλήλες ερωτήσεις στη βάση και να λαμβάνει τα κατάλληλα οπτικοποιμένα δεδομένα. Το μοντέλο ανάπτυξης της εφαρμογής που θα ακολουθηθεί είναι το Model View Controler (MVC). Εργαλεία ανάπτυξης: Για το front end της εφαρμογής προτείνεται το γνωστό front end framework Bootstrap 3. Για την ανάπτυξη της βάσης θα χρησιμοποιθεί το γνωστό dbms mysql. Ο μηχανισμός του Controler θα γραφτεί σε PHP scripts. Για τα γραφήματα θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες βιβλιοθήκες javascript της Δεν είναι υποχρεωτικό ο φοιτητής που θα αναλάβει την εργασία να γνωρίζει σε βάθος τα παραπάνω εργαλεία. Θα του παρασχεθεί όλη η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη από τον διδάσκοντα. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ANDROID. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν εργαλεία για Android Development.

14 Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να υλοποιηθεί μια εφαρμογή σε Android, η οποία θα διέπεται από τους κανόνες του λειτουργικού συστήματος, με γενικότερο στόχο την ομαλή λειτουργία του σε συσκευές που υποστηρίζουν το λειτουργικό Android Εισηγητής : Μπάτος Παναγιώτης Εργαστηριακός Συνεργάτης 1 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο, του κλάδου (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει σε 1 η φάση μία βάση δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία αγορών, πωλήσεων, εισπράξεων και πληρωμών, 2 ή και περισσότερων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα (και σε δικτυακή αλλά και σε local μορφή) η οποία θα συνδέεται με την βάση δεδομένων και στην οποία θα αποτυπώνεται όλη η εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της sql, της C++ ή της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του σχετικού λογισμικού να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα 2 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης στο διαδίκτυο, στον κλάδο (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ισότοπο όπου ο απλός χρήστης θα εγγράφεται και στην συνέχεια θα μπορεί να κάνει παραγγελίες (αγορές) προϊόντων που θα προσφέρει η επιχείρηση. Η επιχείρηση από την πλευρά της θα τηρεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκης αλλά και ταμείου ώστε η παρακολούθηση της κίνησης των ηλεκτρονικών αγορών και πωλήσεων να γίνεται και ποσοτικά και αξιακά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της HTML, της XML της Java Script της sql, της C++ ή

15 της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του συγκεκριμένου site να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα Εισηγητής : Σίσιας Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης 1. Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση δέντρων Β+ με πρότυπες κλάσεις σε C Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση ερυθρόμαυρων δέντρων και δέντρων AVL με πρότυπες κλάσεις σε C Οπτικοποίηση λειτουργίας βασικών δομών δεδομένων σε παραθυρικό περιβάλλον. 4. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις για κοινή πρόσβαση στις βιβλιοθήκες γραφικών DirectX και OpenGL. 5. Δημιουργία τρισδιάστατης μηχανής για γραφικά πραγματικού χρόνου. 6. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις στο Visual Studio για πρόσβαση σε διακομιστή SQL. 7. Δημιουργία βιβλιοθήκης στη C++ για το χειρισμό δυαδικών αρχείων. 8. Ανάπτυξη 3Δ διαδραστικού ψυχαγωγικού λογισμικού. 9. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος προσωρινής αποθήκευσης στη RAM αρχείων γραφικών και ήχου με βάση τη χρήση τους. 10. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος βέλτιστης αποθήκευσης αρχείων με σκοπό τη συγκροτημένη ανάγνωσή τους από οπτικές συσκευές. Εισηγητής : Μπιμπίρης Αθανάσιος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Εξομοίωση Τοπολογιών Ασύρματων Δικτύων με Λογισμικό ns2. 2. Μελέτη και προσομοίωση Συστήματος OFDM μέσω Matlab. 3. Σχεδίαση συστήματος OFDM σε περιβάλλον simulink Matlab. 4. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με MIMO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 5. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με SISO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 6. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας MISO SFC και STC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab 7. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας SIMO EGC - SDC - MRC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab

16 8. Ανάλυση και σχεδιασμός WiMax συστήματος σε περιβάλλον Simulink Matlab. 9. Σχεδίαση μικρού τοπικού δικτύου (LAN) τοπολογίας αστέρα με χρήση του προγράμματος OPNET. 10. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με χρήση της εφαρμογής Articulate Storyline 11. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλα για διάθεση μέσω Κινητών Συσκευών με χρήση της εφαρμογής CourseLab. 12. Μια ποιοτική έρευνα για τις λανθασμένες αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εισηγητής : Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Αυτόματος έλεγχος σε δεξαμενές νερού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται τον αυτόματο έλεγχο στάθμης και χωρητικότητας τριών δεξαμενών νερού με δυνατότητα αυτόματης διανομής ή/και φραγής του ύδατος όταν αγγίζουν τα όρια υπερχείλισης ή όταν η στάθμη του νερού σε κάποια δεξαμενή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού των εργασιών μέσω κεντρικού Η/Υ. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 2. Μέτρηση ταχύτητας κινούμενου οχήματος και αυτόματη καταγραφή των υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την κατασκευή μιας μικρής διάταξης radar η οποία θα μετράει την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων με δυνατότητα άμεσης καταγραφής και ενημέρωσης των υπερβάσεων του προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++)

17 Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 3. Ηλεκτρονικό σύστημα ενημερώσεων εκπαιδευτικού έργου Στα πλαίσια ενημέρωσης το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει ενημερωτικούς πίνακες (Boards) στην είσοδο της κάθε αίθουσας όπου αναγράφει αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που διεξάγονται σε κάθε αίθουσα. Η Διπλωματική αυτή εργασία μελετά την χρήση της τηλεμετρίας και της ασύρματης τεχνολογίας για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών μέσω electronic boards που θα είναι τοποθετημένα στην είσοδο της κάθε αίθουσας και θα ενημερώνουν τους φοιτητές μέσω του αντίστοιχου μηνύματος για οιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα (αλλαγή αίθουσας, ακύρωση μαθήματος κ.λ.π). Επιπρόσθετα η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS στους εγγεγραμμένους φοιτητές στα αντίστοιχα μαθήματα. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα Δικαίωμα Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο Τελευταίο έτος σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας. Διαδικασία Για να αναλάβει ο σπουδαστής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας να καταθέσουν έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (Το έντυπο μπορούν να το εκτυπώσουν από την σελίδα του Τμήματος _link Χρήσιμα Έντυπα).

18 Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Αιτήσεις χωρίς την υπογραφή του Καθηγητή δεν θα γίνονται δεκτές. Προθεσμίες Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την γραμματεία του τμήματος μέχρι και τις 30/10/2014 Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμες θα πάνε στο επόμενο εξάμηνο.

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που

- Μελετήσει - αναλύσει την βασική αρχιτεκτονική της τελευταίας γενιάς των ARM επεξεργαστών (επεξεργαστές που Θέμα: «Αποτίμηση της απόδοσης και της κατανάλωσης ισχύος ARM επεξεργαστών με έμφαση στην μοντελοποίηση της επιβάρυνσης που προστίθεται από το Android λειτουργικό σύστημα» Επιβλέπων: Βώρος Νικόλαος e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ. Καβάλα 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ. Καβάλα 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Καβάλα 2015 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 2 Αγαπητοί Φίλοι, Ονομάζομαι Ελευθέριος Μωυσιάδης και έχω την τιμή, κατά τον χρόνο της συγγραφής αυτού του οδηγού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

. Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2013/14. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

. Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2013/14. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής . Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών Εαρινό εξάμηνο 2013/14 Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Οδηγίες - Διευκρινίσεις 1. Στον παρακάτω πίνακα περιεχομένων θα βρείτε αριθμημένα όλα τα θέματα πτυχιακών εργασιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (εν συντοµία MSCIS) ΠΑΦΟΣ 2015 Περιεχόµενα Σκοπός και Στόχοι του Προγράµµατος...

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)»

Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Θέμα: «Μελέτη και υλοποίηση αλγορίθμων προσομοίωσης και αντιστροφής της κρουστικής απόκρισης κλειστών ακουστικών χώρων (room simulation)» Επιβλέπων: Παρασκευάς Μιχάλης e-mail: mparask@teimes.gr τηλ: 26310-38566

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Γλυκιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης»

«Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση εμπιστοσύνης» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «Μελέτη στο σχεδιασμό συστημάτων τεχνοοικονομικής διαχείρισης υπηρεσιών για γνωσιακές συσκευές Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014

Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών διπλωματικών. εργασιών Ακαδ. Έτους 2013-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Τμήμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ηλεκτρονικών ΙΔΡΥΜΑ Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχεδίαση και Ανάπτυξη Προηγμένων Συστημάτων Ηλεκτρονικής Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ WEB Πτυχιακή Εργασία Αποστολοπούλου Μαρία Γαρυφαλλιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρονικής Οδηγός σπουδών Αγ. Σπυρίδωνος,12210, Αθήνα http://www.ee.teiath.gr Τηλ. 210-5385305 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου ΑΔΑ: ΒΙΚΜ46Ψ8ΧΙ-Υ5Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών /Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής - Μάστερ (MSc) στην Ηλεκτρολογική Μηχανική - Μάστερ (MSc) στη Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ A.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: "θεωρητική μελέτη ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογής τηλεεκπαίδευσης με εξοπλισμό που υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8

Η αρχιτεκτονική S.a.a.S :... 8 Γιατί να επιλέξω S.a.a.S εφαρμογή :... 8. Το IBSHOP... 8 Πίνακας περιεχομένων Η Internet Business Hellas... 3 Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 3 Προφίλ... 4 Όραμα... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Σχετικά με το IBSHOP....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΕΙΘ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ Γεώργιος Σταλίδης, Καθηγητής Εφαρμογών Δεκέμβριος 2011 1 ΜΑΘΗΜΑ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Σύγχρονη τεχνολογία και ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον

Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων Wi-Fi σε Πραγματικό Περιβάλλον ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Συνύπαρξης Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων και Δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς

Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογές και Υπηρεσίες Δικτύων Κινητής Τηλεφωνίας 3ης γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΜΙΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου τηλεμετρίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΔΙΚΤΥΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη και ανάπτυξη ασύρματου δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την Ειδίκευση Επιχειρηματική Πληροφορική. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΕΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΕΝΑΡΙΑ QUALITY OF SERVICE ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΗ- ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Οδηγός Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 ISBN: 978-618-5085-05-6 Τίτλος πρωτοτύπου: «Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1. Γενική Περιγραφή του Συστήµατος... 3 1.1. Γενικές πληροφορίες... 3 1.1.1. Αντικείµενο και κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος

Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Π2.1: Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Συγγραφείς: Αθανάσιος Παχίνης,Γεώργιος Σάρρος Ιανουάριος 2014 2 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 1.1. Γενικά... 4 1.2. Διάρθρωση κειμένου... 4 2. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα

Περιεχόμενα. Μέρος Δεύτερο: Πληροφορίες Σχετικές με το Τμήμα Περιεχόμενα Μέρος Πρώτο: Πληροφορίες Σχετικά με το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Πρόλογος. 3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2009 2010..... 4 Γενική Περιγραφή του Ιδρύματος..... 6 Ακαδημαϊκή Διάθρωση (Αρχές και Υπηρεσίες).....

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα