Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR I KILA, GR KOZANI-GREECE ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Τηλ.: Φαξ: Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών (για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ) Καστοριά 15/10/2014 Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής 1. Διεξαγωγή πειραμάτων στις Τηλεπικοινωνίες ή στα Δίκτυα Η/Υ. Προσομοίωση συστημάτων Αναλογικής Διαμόρφωσης μέσω των πειραματικών εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Μελέτη μετάδοσης πληροφοριών μέσω οπτικών ινών κάνοντας χρήση εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Ανάλυση επίδοσης δικτύων ευρείας ζώνης μέσω του ns3. Πηγή: Μελέτη διαμόρφωση και ανάλυση δικτύων μέσω του Packet Tracer περιβάλλοντος. Πηγή: 2. Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service-QOS) σε δίκτυα

2 α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) William Stallings, «Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων», 7η Έκδοση Διπλωματική Εργασία: Προσομοίωση τεχνικών εφαρμογής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service) σε Differentiated Services δίκτυα με τον Network Simulator 2 (ns-2) ή Network Simulator 3 (NS- 3). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δυναμική μεταβολή των παραμέτρων ενός CBQ σχήματος αναμονής (scheduler) ώστε να παρέχει ποιοτική και ποσοτική ποιότητα υπηρεσίας σε IP δίκτυα. 3. Σχεδίαση Ασυρμάτων Δικτύων , , LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β)ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols - C. Siva Ram Murthy, B.S. Manoj, Published May 24, 2004 by Prentice Hall, ISBN-13: γ) δ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya ε) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld στ) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Διπλωματική Εργασία: Θα μελετηθούν, σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μηχανισμοί: α) παροχής ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. ικανοποίηση απόλυτων ή σχετικών περιορισμών διαφόρων παραμέτρων, όπως εύρος ζώνης, καθυστέρηση, μεταβλητότητα καθυστέρησης), β) παροχής δυνατοτήτων αυτό-οργάνωσης/αυτο-διαχείρισης των κόμβων αισθητήρων, γ) αποδοτικής διαχείρισης αποθεμάτων ενέργειας των κόμβων - αισθητήρων (π.χ. λειτουργίες υπο-επιπέδου MAC, δρομολόγησης). Η υλοποίηση των μηχανισμών θα γίνουν σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. Network Simulator 2 (NS-2), Network Simulator 3 (NS-3), Omnet++, J-SIM, OVERSIM, NCTUns). 4. Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice Over IP)

3 Πηγές 1) 2) Διπλωματική Εργασία: Σχεδίαση υλοποίησης συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP). 5. Αλγόριθμοι κατανομής εργασιών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών Cloud Computing α) https://okeanos.grnet.gr/home/, Okeanos β) AWS & Cloud Computing γ)http://wiki.nginx.org/main, engine-x δ) /aca.html, The Autonomous Component Architecture. ε) Component Writer s Guide. στ) J-Sim Home page. ζ) Hung-ying Tyan, Design, Realization and Evaluation of a Component-Based Compositional Software Architecture for Network Simulation, Dissertation, Ohio State University, η) Tutorial: Working With J-Sim. Διπλωματική Εργασία: Mελέτη αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου είτε σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud) είτε μέσω υλοποίησης κατάλληλου πειραματικού περιβάλλοντος προσομοίωσης (experimental simulation framework). Το πειραματικό περιβάλλον αυτό θα είναι υλοποιημένο σε γλώσσα προγραμματισμού Java, και μπορεί να στηρίζεται στον πυρήνα της πλατφόρμας J-Sim (o οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα σύστημα προσομοίωσης διακριτών γεγονότων-discrete Event Simulation System) και επιτρέπει την προσομοίωση απλών αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου. 6. Η Τεχνολογία των Κινητών Πρακτόρων α) β)

4 Διπλωματική Εργασία: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση συστήματος καθοδήγησης Mobile Agents μέσω παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων δικτύων IP (bandwidth, delay, loss etc.) καθώς και των υπολογιστών (CPU Load) που το απαρτίζουν. Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε JAVA, και θα λειτουργεί πάνω από Mobile Agent πλατφόρμες (πχ Voyager). 7. Θέμα: Διαχείριση κινητικότητας σε ετερογενές δικτυακό περιβάλλον αποτελούμενο από δίκτυα 4 ης γενιάς α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld ε) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Περιγραφή: Η ανάγκη κινητικότητας σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα όπως LTE, WiMAX και WIFi, καταδεικνύει την ανάγκη να αξιολογηθούν διαθέσιμοι μηχανισμοί, καθώς επίσης να προταθούν βελτιωμένες λύσεις διαχείρισης κινητικότητας που θα διασφαλίζουν την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service QoS). Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 8. Θέμα: Ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μηχανισμών αξιολόγησης ποιότητας εμπειρίας που έχουν προταθεί από την ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη ενός

5 μηχανισμού για διασφάλιση της ποιότητας εμπειρίας σε δίκτυα LTE. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 9. Θέμα: Τεχνικές επιλογής δικτύου πρόσβασης με την χρήση ασαφούς λογικής Α) Β) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya Περιγραφή: Το ζήτημα της επιλογής δικτύου πρόσβασης αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν ποικίλα ασύρματα δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη αντικρουόμενα κριτήρια όπως το διαθέσιμο εύρος ζώνης και το κόστος του δικτύου. Στην προτεινόμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη κι αξιολόγηση των διαθέσιμων μεθόδων επιλογής δικτύου με στόχο την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μίας νέας μεθόδου βασισμένης στην ασαφή λογική. Η ασαφής λογική (fuzzy logic) παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από ασαφής πληροφορίες. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3 ή Matlab. 10. Θέμα: Παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Η ποιότητα υπηρεσίας - QoS στα κυψελωτά δίκτυα βελτιώνεται με την χρήση κόμβων επανεκπομπής (relay nodes) που επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη και τη βελτίωση της επίδοσης του δικτύου, μέσω της ασύρματης αναμετάδοσης των δεδομένων προς τον σταθμό βάσης. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μοντέλων παροχής QoS σε εφαρμογές κινητών τερματικών μέσω κόμβων επανεκπομπής στα κυψελωτά LTE δίκτυα. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων που αφορούν την παροχή QoS σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής και θα προταθούν συγκεκριμένες επεκτάσεις/βελτιώσεις των σχημάτων αυτών. Η αξιολόγηση επίδοσης θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση του εργαλείου Network Simulator 3 (NS-3).

6 11. Θέμα: Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης ασύρματων δικτύων πρόσβασης. α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5 η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Τα ετερογενή δίκτυα 4 ης γενιάς θα προσφέρουν στους χρήστες την δυνατότητα σύνδεσης σε διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης κάθε χρονική στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υποστηρίζουν της κινητικότητα μιας συσκευής μεταξύ των διαφορετικών δικτύων πρόσβασης. Η LTE αρχιτεκτονική δίνει την δυνατότητα διαπομπής σε μη 3GPP τεχνολογίες πρόσβασης, όπως WLAN και WiMAX. Αντίστοιχα το πρότυπο της ΙΕΕΕ υποστηρίζει διαπομπές μεταξύ ετερογενών δικτύων. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και στη συνέχεια θα προταθούν μοντέλα διαπομπής που θα αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα των τεχνολογιών πρόσβασης σε θέματα όπως η αυθεντικοποίηση των χρηστών, η χρέωση, η δρομολόγηση καθώς και η συσχέτιση των κλάσεων που ορίζει η κάθε τεχνολογία. Η αξιολόγηση επίδοσης των μοντέλων θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση NS3 ή Matlab. 12. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android α) Android in Action, W. FRANK ABLESON, ROBI SEN, CHRIS KING, C. ENRIQUE ORTIZ, Manning Publications Co. Διπλωματική Εργασία: Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android. Τα εργαλεία Eclipse και Android SDK θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα ανάπτυξης. Εισηγητής : Φωτιάδης Δημήτριος - Καθηγητής Εφαρμογών Για την ανάληψη και εκπόνηση των παρακάτω πτυχιακών εργασιών, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πολύ καλή επίδοση στα σχετικά μαθήματα (Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές Ι & ΙΙ, Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά) καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προσκόμιση

7 αναλυτικής βαθμολογίας που πιστοποιεί τα παραπάνω είναι βασική προϋπόθεση για την ανάθεση κάποιου θέματος πτυχιακής εργασίας. Επίσης, είναι επιθυμητή η τακτική παρουσία των φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ Καστοριάς για παρακολούθηση/επίβλεψη από τον διδάσκοντα των σχετικών εργασιών εκπόνησης της κάθε πτυχιακής εργασίας.to κόστος αγοράς των υλικών που μπορεί να απαιτηθούν για την υλοποίηση των παρακάτω πτυχιακών επιβαρύνει τους φοιτητές. Φυσικά, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού ή και εξοπλισμού που διαθέτει η ομάδα Ρομποτικής του τμήματος, έπειτα από κατάλληλη συννενόηση με το διδάσκοντα και τα μέλη της ομάδας Ρομποτικής. 1. Αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης αριθμού κινούμενων αντικειμένων Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης του αριθμού διαφόρων κινούμενων αντικειμένων με τη χρήση αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης βασισμένων στο φαινόμενο doppler. Ο συνολικός αριθμός των κινούμενων αντικειμένων που μετρήθηκαν θα εμφανίζεται σε μια παραθυρική εφαρμογή μετά από την κατάλληλη διεπαφή του Η/Υ με το μικροϋπολογιστικό σύστημα. Οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι ο αριθμός των αντικειμένων που μετρήθηκαν, η δυνατότητα έναρξης της μέτρησης, λήξης της μέτρησης, υπολογισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έγιναν οι μετρήσεις, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης των μετρήσεων. Τέλος, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων σε ένα αρχείο μορφής txt. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 2. Υλοποίηση μετεωρολογικού σταθμού με δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων όπως θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα ανέμου, και τη μετάδοση των δεδομένων αυτών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πτυχιακή προϋποθέτει και τη δημιουργία εφαρμογής Android, η οποία με την εκτέλεσή της θα μπορεί να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν από τον απομακρυσμένο μετεωρολογικό σταθμό. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλον ανάπτυξης, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου

8 μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 3. Υλοποίηση ρομποτικού οχήματος το οποίο ελέγχεται μέσω WiFi από διαδικτυακή html ιστοσελίδα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού ρομποτικού οχήματος, του οποίου η κίνηση θα ελέγχεται ασύρματα, με χρήση WiFi δικτύου και μιας διαδικτυακής html εφαρμογής. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή, καθώς και της πλατφόρμας υλοποίησης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα ελέγχεται η κίνηση του ρομποτικού οχήματος θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 4. Ανάπτυξη συσκευής καταγραφής φωνής σε ψηφιακή μορφή, με τη χρήση μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή και περιφερειακών κυκλωμάτων. Οι ψηφιακοί καταγραφείς φωνής είναι διαδεδομένες διατάξεις, καθώς εξασφαλίζουν την καταγραφή ομιλιών, έχουν μικρές διαστάσεις και καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Σ αυτή την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια τέτοια διάταξη με τη βοήθεια μικροελεγκτή και κάρτα μνήμης flash SD (Secure Digital Card) ή MMC (Multimedia Card). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικροελεγκτής μεσαίας κλίμακας, η επιλογή του οποίου είναι στην κρίση των φοιτητών. Για τη διασύνδεση του μικροελεγκτή με την κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SPI (Serial Peripheral Interface). Για τη συλλογή του σήματος ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) που μπορεί να ενσωματώνει ο μικροελεγκτής και πυκνωτικό μικρόφωνο. Για την αναπαραγωγή του ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη μονάδα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) που μπορεί να διαθέτει ο

9 μικροελεγκτής κι ένα χαμηλοπερατό φίλτρο. Τέλος, το αναλογικό σήμα θα πρέπει να ενισχυθεί με κάποια εξωτερική ενισχυτική βαθμίδα, για να τροφοδοτηθεί ένα μικρό ηχείο. Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα παραπάνω κυκλώματα και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. Θα δημιουργήσουν μια μικρή ηλεκτρονική πλακέτα που θα φέρει τις παραπάνω διατάξεις. Θα προγραμματίσουν τον μικροελεγκτή κατά βήματα, για όλες τις παραπάνω λειτουργίες, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών για μικροελεγκτές και κατά προτίμηση μεταγλωτιστή γλώσσας C. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 5. Υλοποίηση συσκευής μέτρησης απόστασης με χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα, σε συνδυασμό με μικροελεγκτή. Οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα σύστημα μέτρησης της απόστασης με τη χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα κι ενός μικροελεγκτή. Οι δύο ταυτόχρονες μετρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την παρεχόμενη ακρίβεια μέτρησης, με την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 6. Υλοποίηση ασύρματου συστήματος ασφαλείας για τον εντοπισμό παραβίασης παραθύρου με τη χρήση επιταχυνσιόμετρου ή πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα και μικροελεγκτή. Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαιτεί τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή με δυνατότητα WiFi δικτύωσης, ένα πληκτρολόγιο και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Στο παράθυρο θα είναι εγκατεστημένο σύστημα με επιταχυνσιόμετρο και πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, το οποίο θα παρέχει κάποιο σήμα μόλις ανιχνευτεί η κίνηση ή θραύση του παραθύρου, με WiFi πομπό, ο οποίος θα στέλνει το ανάλογο σήμα προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Εκεί με τη χρήση κάποιου ηχείου, θα ενεργοποιείται στην

10 περίπτωση αυτή ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης για την παραβίαση του παραθύρου. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). Εισηγητής : Δρ. Νικόλαος Ν. Αρπατζάνης - Επιστημονικός Συνεργάτης Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας : Δημιουργία εφαρμογής για τη μελέτη διατάξεων MOSFET, σε περιβάλλον MATLAB. Σύντομη Περιγραφή Οι διατάξεις MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) χρησιμοποιούνται τόσο ως διακριτά στοιχεία όσο και ως ενεργά στοιχεία ψηφιακών και αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενώ η τεχνολογία CMOS (complementary MOSFET ) βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης κυκλώματα (VLSI). Εκατοντάδες εκατομμύρια τρανζίστορ σε ένα μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα χρησιμοποιούνται σε μικροεπεξεργαστές και κυκλώματα μνήμης. Η μελέτη λοιπόν των ιδιοτήτων των διατάξεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν βασικά θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν τη λειτουργία των διατάξεων και θα υλοποιηθούν με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί εφαρμογή για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης, για διατάξεις διαφορετικής γεωμετρίας (διαστάσεων). Η εφαρμογή θα διαθέτει γραφική διεπαφή (GUI), μέσω της οποίας: Θα είναι δυνατή η εισαγωγή και απεικόνιση των δεδομένων Θα καθορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης Θα επιλέγεται το θεωρητικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί. Θα απεικονίζονται οι προκύπτουσες τιμές των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την λειτουργία της διάταξης (ευκινησία φορέων, τάση κατωφλίου, συγκέντρωση παγίδων). Θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης της εξάρτησης των παραμέτρων από τη γεωμετρία (διαστάσεις) της διάταξης. Προαπαιτούμενα Μαθήματα : Ηλεκτρονική Φυσική

11 Μαθηματική Ανάλυση Αριθμητική Ανάλυση Ι, ΙΙ Προγραμματισμός Ι, ΙΙ Εισηγητής: Βασιλειάδης Γεώργιος - Επιστημονικός Συνεργάτης Θέματα: 1. Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου. 2. Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός. 3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης μονοδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων. Εισηγητής : Καραμάνου Αρετή Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Ανάλυση Συναισθήματος δεδομένων του Twitter Η εξέλιξη του Web 2.0 την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των χρηστών του Διαδικτύου μέσα από την χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν πλέον μια δημοφιλή πηγή πληροφόρησης καθώς επίσης και ένα δημοφιλές μέσο για την επικοινωνία των χρηστών. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάλυσης συναισθήματος (sentiment analysis) δεδομένων που δημοσιεύονται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Θα γίνει αρχικά μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της έννοιας της ανάλυσης του συναισθήματος. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια πειραματική μελέτη όπου θα εφαρμοστούν τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος όπως αυτές έχουν προκύψει από την βιβλιογραφία. Απαραίτητα προσόντα είναι η άριστη ΑΡΙΣΤΗ γνώση προγραμματισμού (κυρίως java) καθώς επίσης η πολύ καλή γνώση αγγλικών. Ενδεικτική βιβλιογραφία: 2. Ανάπτυξη ενός Ιστότοπου και μιας εφαρμογής σε Αndroid με σκοπό την διαχείριση αγγελιών εργασίας. Η ανάπτυξη του Ιστότοπου θα γίνει με την χρήση εργαλείου CMS. Απαραίτητα προσόντα είναι η καλή γνώση προγραμματισμού. Εισηγητής : Δημήτρης Τζήμας Εργαστηριακός Συνεργάτης

12 1. Πληροφορική και Νέο Λύκειο. (Μελέτη και σύγκριση με εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού. Διασύνδεση με τριτοβάθμιες σπουδές Πληροφορικής. Δημιουργία τράπεζας θεμάτων. Δημιουργία on-line μαθημάτων). 2. Πλατφόρμα-ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης-λειτουργίας σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού. (Ενας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν περιορίζεται πλέον στο κτίριό του. Χρειάζεται να λειτουργεί παντού και συνεχώς. Η καινοτόμος πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί πρέπει να εξοπλίζει το ίδρυμα με ότι χρειάζεται: επεκτείνει τα όρια του εκπαιδευτηρίου υλοποιεί νέα πρωτοποριακά κανάλια επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους κερδίζει νέους πελάτες και μεγιστοποιεί την αφοσίωση των παλιών εκσυγχρονίζει το εκπαιδευτήριό χωρίς κόπο και εξειδικευμένες γνώσεις οι γονείς παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών τους από το σπίτι εναρμονίζει με τις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων Εισηγητής : Τσιάκαλος Απόστολος Εργαστηριακός Συνεργάτης Οπτικοποίηση των Οικονομικών Δεδομένων των Κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης της βάσης δεδομένων της Παγκόσμιας Τραπέζας Η παρούσα διατριβή απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την εμπειρία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής ώστε να μπορούν να εργαστούν σαν web developers μετά την αποφοίτηση τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας. Στη βάση δεδομένων της βρίσκονται όλα τα οικονομικά μεγέθη όλων των κρατών του κόσμου.

13 Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής με την οποία θα οπτικοποιούνται με τη χρήση κατάλληλων γραφικών παραστάσεων τα οικονομικά δεδομένα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι λειτουργίες της εφαρμογής: Θα χρησιμοποιείται από πιστωποιημένους χρήστες. Θα παρέχει στο χρήστη μια σειρά από συγκρητικά γραφήματα όπως Bar charts, Scatter Plots, Timelines / trendlines για τις χώρες και για τους δείκτες που θα επιλέξει ο χρήστης. Θα εξάγεται αναφορά σε μορφή csv για τα παραπάνω δεδομένα. Για πιστωποιημένους χρήστες θα υπάρχει η δυνατότητα να εισάγουν νέα δεδομένα στη βάση. Φάσεις ανάπτυξης: Θα πρέπει να συλλεχθούν τα δεδομένα που αφορούν τις χώρες της ευρωπαικής ένωσης από τη διεύθυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας σε μορφή csv. Να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε μια βάση δεδομένων. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πενταετίες, δεκαετίες και εικοσαετίες. Να δημιουργηθεί περιβάλλον διεπαφής ώστε ο χρήστης να κάνει τις κατάλλήλες ερωτήσεις στη βάση και να λαμβάνει τα κατάλληλα οπτικοποιμένα δεδομένα. Το μοντέλο ανάπτυξης της εφαρμογής που θα ακολουθηθεί είναι το Model View Controler (MVC). Εργαλεία ανάπτυξης: Για το front end της εφαρμογής προτείνεται το γνωστό front end framework Bootstrap 3. Για την ανάπτυξη της βάσης θα χρησιμοποιθεί το γνωστό dbms mysql. Ο μηχανισμός του Controler θα γραφτεί σε PHP scripts. Για τα γραφήματα θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες βιβλιοθήκες javascript της Δεν είναι υποχρεωτικό ο φοιτητής που θα αναλάβει την εργασία να γνωρίζει σε βάθος τα παραπάνω εργαλεία. Θα του παρασχεθεί όλη η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη από τον διδάσκοντα. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ANDROID. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν εργαλεία για Android Development.

14 Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να υλοποιηθεί μια εφαρμογή σε Android, η οποία θα διέπεται από τους κανόνες του λειτουργικού συστήματος, με γενικότερο στόχο την ομαλή λειτουργία του σε συσκευές που υποστηρίζουν το λειτουργικό Android Εισηγητής : Μπάτος Παναγιώτης Εργαστηριακός Συνεργάτης 1 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο, του κλάδου (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει σε 1 η φάση μία βάση δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία αγορών, πωλήσεων, εισπράξεων και πληρωμών, 2 ή και περισσότερων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα (και σε δικτυακή αλλά και σε local μορφή) η οποία θα συνδέεται με την βάση δεδομένων και στην οποία θα αποτυπώνεται όλη η εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της sql, της C++ ή της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του σχετικού λογισμικού να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα 2 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης στο διαδίκτυο, στον κλάδο (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ισότοπο όπου ο απλός χρήστης θα εγγράφεται και στην συνέχεια θα μπορεί να κάνει παραγγελίες (αγορές) προϊόντων που θα προσφέρει η επιχείρηση. Η επιχείρηση από την πλευρά της θα τηρεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκης αλλά και ταμείου ώστε η παρακολούθηση της κίνησης των ηλεκτρονικών αγορών και πωλήσεων να γίνεται και ποσοτικά και αξιακά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της HTML, της XML της Java Script της sql, της C++ ή

15 της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του συγκεκριμένου site να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα Εισηγητής : Σίσιας Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης 1. Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση δέντρων Β+ με πρότυπες κλάσεις σε C Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση ερυθρόμαυρων δέντρων και δέντρων AVL με πρότυπες κλάσεις σε C Οπτικοποίηση λειτουργίας βασικών δομών δεδομένων σε παραθυρικό περιβάλλον. 4. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις για κοινή πρόσβαση στις βιβλιοθήκες γραφικών DirectX και OpenGL. 5. Δημιουργία τρισδιάστατης μηχανής για γραφικά πραγματικού χρόνου. 6. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις στο Visual Studio για πρόσβαση σε διακομιστή SQL. 7. Δημιουργία βιβλιοθήκης στη C++ για το χειρισμό δυαδικών αρχείων. 8. Ανάπτυξη 3Δ διαδραστικού ψυχαγωγικού λογισμικού. 9. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος προσωρινής αποθήκευσης στη RAM αρχείων γραφικών και ήχου με βάση τη χρήση τους. 10. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος βέλτιστης αποθήκευσης αρχείων με σκοπό τη συγκροτημένη ανάγνωσή τους από οπτικές συσκευές. Εισηγητής : Μπιμπίρης Αθανάσιος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Εξομοίωση Τοπολογιών Ασύρματων Δικτύων με Λογισμικό ns2. 2. Μελέτη και προσομοίωση Συστήματος OFDM μέσω Matlab. 3. Σχεδίαση συστήματος OFDM σε περιβάλλον simulink Matlab. 4. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με MIMO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 5. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με SISO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 6. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας MISO SFC και STC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab 7. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας SIMO EGC - SDC - MRC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab

16 8. Ανάλυση και σχεδιασμός WiMax συστήματος σε περιβάλλον Simulink Matlab. 9. Σχεδίαση μικρού τοπικού δικτύου (LAN) τοπολογίας αστέρα με χρήση του προγράμματος OPNET. 10. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με χρήση της εφαρμογής Articulate Storyline 11. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλα για διάθεση μέσω Κινητών Συσκευών με χρήση της εφαρμογής CourseLab. 12. Μια ποιοτική έρευνα για τις λανθασμένες αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εισηγητής : Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Αυτόματος έλεγχος σε δεξαμενές νερού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται τον αυτόματο έλεγχο στάθμης και χωρητικότητας τριών δεξαμενών νερού με δυνατότητα αυτόματης διανομής ή/και φραγής του ύδατος όταν αγγίζουν τα όρια υπερχείλισης ή όταν η στάθμη του νερού σε κάποια δεξαμενή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού των εργασιών μέσω κεντρικού Η/Υ. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 2. Μέτρηση ταχύτητας κινούμενου οχήματος και αυτόματη καταγραφή των υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την κατασκευή μιας μικρής διάταξης radar η οποία θα μετράει την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων με δυνατότητα άμεσης καταγραφής και ενημέρωσης των υπερβάσεων του προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++)

17 Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 3. Ηλεκτρονικό σύστημα ενημερώσεων εκπαιδευτικού έργου Στα πλαίσια ενημέρωσης το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει ενημερωτικούς πίνακες (Boards) στην είσοδο της κάθε αίθουσας όπου αναγράφει αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που διεξάγονται σε κάθε αίθουσα. Η Διπλωματική αυτή εργασία μελετά την χρήση της τηλεμετρίας και της ασύρματης τεχνολογίας για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών μέσω electronic boards που θα είναι τοποθετημένα στην είσοδο της κάθε αίθουσας και θα ενημερώνουν τους φοιτητές μέσω του αντίστοιχου μηνύματος για οιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα (αλλαγή αίθουσας, ακύρωση μαθήματος κ.λ.π). Επιπρόσθετα η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS στους εγγεγραμμένους φοιτητές στα αντίστοιχα μαθήματα. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα Δικαίωμα Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο Τελευταίο έτος σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας. Διαδικασία Για να αναλάβει ο σπουδαστής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας να καταθέσουν έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (Το έντυπο μπορούν να το εκτυπώσουν από την σελίδα του Τμήματος _link Χρήσιμα Έντυπα).

18 Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Αιτήσεις χωρίς την υπογραφή του Καθηγητή δεν θα γίνονται δεκτές. Προθεσμίες Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την γραμματεία του τμήματος μέχρι και τις 30/10/2014 Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμες θα πάνε στο επόμενο εξάμηνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1 η Εβδομάδα Δευτέρα 15/6/2015 ΕΠΟΠΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 Η Γεν. Συν. του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην αριθμ. πρακτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010 - Wifi Calculator - Στάµος Κατσιγιάννης, ΑΜ: ΕΥ0924 Γεώργιος Αλέξανδρος Κουλιέρης, ΑΜ: ΕΥ0920

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΝΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2015 643 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 99-99 ασύρματο δίκτυο Οδηγός Σύνδεσης www.esdy.edu.gr Οδηγός Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο της ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει δωρεάν στους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΚΥΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 1 1.1.1 Αναλογικά σήματα 1 1.1.2 Οι αντιστάσεις 3 1.1.3 Οι πυκνωτές 7 1.1.4 Τα πηνία 11 1.1.5 Οι δίοδοι 13 1.1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία...

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... 2 Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro...με μια ευέλικτη «όλα σε ένα» συνεδριακή λύση Μοναδική ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας)

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) 1) Εισηγητές: Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εύκαμπτων νανογεννητριών για τη συλλογή της μηχανικής ενέργειας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS

ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΘΕΜΑ : ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ DIGITAL ELECTRONICS ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 16/11/2011 10:31 (31) καθ. Τεχνολογίας ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ (ANALOGUE) ΨΗΦΙΑΚΟ (DIGITAL) 16/11/2011 10:38 (38) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ Αριθμ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-21 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εαρ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εαρ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Μεσολόγγι ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Εαρ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015. Διαδικασία Ανάθεσης Πτυχιακών: 1. Πριν αναλάβετε κάποια πτυχιακή θα πρέπει να συνεννοηθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (StuDiAsE)

Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (StuDiAsE) Ερευνητική ομάδα Σύστημα διάγνωσης, υποβοήθησης και αξιολόγησης κατά την θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση φοιτητών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης (StuDiAsE) ΚΕΟ ΟΕΣ Μαρία Σαμαράκου Ιωάννης Γελεγένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» Θέση Φωτογραφίας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός πρωτοκόλλου: Ημερομηνία παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ I. Εισηγητική Έκθεση Συνημμένα: IΙ. Τομείς IΙI. Κατηγορίες Μαθημάτων και Αναλογίες IV. Πρόγραμμα Μαθημάτων V. Περιγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα