Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR I KILA, GR KOZANI-GREECE ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Τηλ.: Φαξ: Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών (για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ) Καστοριά 15/10/2014 Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής 1. Διεξαγωγή πειραμάτων στις Τηλεπικοινωνίες ή στα Δίκτυα Η/Υ. Προσομοίωση συστημάτων Αναλογικής Διαμόρφωσης μέσω των πειραματικών εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Μελέτη μετάδοσης πληροφοριών μέσω οπτικών ινών κάνοντας χρήση εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Ανάλυση επίδοσης δικτύων ευρείας ζώνης μέσω του ns3. Πηγή: Μελέτη διαμόρφωση και ανάλυση δικτύων μέσω του Packet Tracer περιβάλλοντος. Πηγή: 2. Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service-QOS) σε δίκτυα

2 α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) William Stallings, «Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων», 7η Έκδοση Διπλωματική Εργασία: Προσομοίωση τεχνικών εφαρμογής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service) σε Differentiated Services δίκτυα με τον Network Simulator 2 (ns-2) ή Network Simulator 3 (NS- 3). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δυναμική μεταβολή των παραμέτρων ενός CBQ σχήματος αναμονής (scheduler) ώστε να παρέχει ποιοτική και ποσοτική ποιότητα υπηρεσίας σε IP δίκτυα. 3. Σχεδίαση Ασυρμάτων Δικτύων , , LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β)ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols - C. Siva Ram Murthy, B.S. Manoj, Published May 24, 2004 by Prentice Hall, ISBN-13: γ) δ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya ε) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld στ) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Διπλωματική Εργασία: Θα μελετηθούν, σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μηχανισμοί: α) παροχής ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. ικανοποίηση απόλυτων ή σχετικών περιορισμών διαφόρων παραμέτρων, όπως εύρος ζώνης, καθυστέρηση, μεταβλητότητα καθυστέρησης), β) παροχής δυνατοτήτων αυτό-οργάνωσης/αυτο-διαχείρισης των κόμβων αισθητήρων, γ) αποδοτικής διαχείρισης αποθεμάτων ενέργειας των κόμβων - αισθητήρων (π.χ. λειτουργίες υπο-επιπέδου MAC, δρομολόγησης). Η υλοποίηση των μηχανισμών θα γίνουν σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. Network Simulator 2 (NS-2), Network Simulator 3 (NS-3), Omnet++, J-SIM, OVERSIM, NCTUns). 4. Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice Over IP)

3 Πηγές 1) 2) Διπλωματική Εργασία: Σχεδίαση υλοποίησης συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP). 5. Αλγόριθμοι κατανομής εργασιών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών Cloud Computing α) https://okeanos.grnet.gr/home/, Okeanos β) AWS & Cloud Computing γ)http://wiki.nginx.org/main, engine-x δ) /aca.html, The Autonomous Component Architecture. ε) Component Writer s Guide. στ) J-Sim Home page. ζ) Hung-ying Tyan, Design, Realization and Evaluation of a Component-Based Compositional Software Architecture for Network Simulation, Dissertation, Ohio State University, η) Tutorial: Working With J-Sim. Διπλωματική Εργασία: Mελέτη αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου είτε σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud) είτε μέσω υλοποίησης κατάλληλου πειραματικού περιβάλλοντος προσομοίωσης (experimental simulation framework). Το πειραματικό περιβάλλον αυτό θα είναι υλοποιημένο σε γλώσσα προγραμματισμού Java, και μπορεί να στηρίζεται στον πυρήνα της πλατφόρμας J-Sim (o οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα σύστημα προσομοίωσης διακριτών γεγονότων-discrete Event Simulation System) και επιτρέπει την προσομοίωση απλών αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου. 6. Η Τεχνολογία των Κινητών Πρακτόρων α) β)

4 Διπλωματική Εργασία: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση συστήματος καθοδήγησης Mobile Agents μέσω παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων δικτύων IP (bandwidth, delay, loss etc.) καθώς και των υπολογιστών (CPU Load) που το απαρτίζουν. Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε JAVA, και θα λειτουργεί πάνω από Mobile Agent πλατφόρμες (πχ Voyager). 7. Θέμα: Διαχείριση κινητικότητας σε ετερογενές δικτυακό περιβάλλον αποτελούμενο από δίκτυα 4 ης γενιάς α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld ε) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Περιγραφή: Η ανάγκη κινητικότητας σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα όπως LTE, WiMAX και WIFi, καταδεικνύει την ανάγκη να αξιολογηθούν διαθέσιμοι μηχανισμοί, καθώς επίσης να προταθούν βελτιωμένες λύσεις διαχείρισης κινητικότητας που θα διασφαλίζουν την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service QoS). Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 8. Θέμα: Ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μηχανισμών αξιολόγησης ποιότητας εμπειρίας που έχουν προταθεί από την ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη ενός

5 μηχανισμού για διασφάλιση της ποιότητας εμπειρίας σε δίκτυα LTE. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 9. Θέμα: Τεχνικές επιλογής δικτύου πρόσβασης με την χρήση ασαφούς λογικής Α) Β) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya Περιγραφή: Το ζήτημα της επιλογής δικτύου πρόσβασης αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν ποικίλα ασύρματα δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη αντικρουόμενα κριτήρια όπως το διαθέσιμο εύρος ζώνης και το κόστος του δικτύου. Στην προτεινόμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη κι αξιολόγηση των διαθέσιμων μεθόδων επιλογής δικτύου με στόχο την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μίας νέας μεθόδου βασισμένης στην ασαφή λογική. Η ασαφής λογική (fuzzy logic) παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από ασαφής πληροφορίες. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3 ή Matlab. 10. Θέμα: Παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Η ποιότητα υπηρεσίας - QoS στα κυψελωτά δίκτυα βελτιώνεται με την χρήση κόμβων επανεκπομπής (relay nodes) που επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη και τη βελτίωση της επίδοσης του δικτύου, μέσω της ασύρματης αναμετάδοσης των δεδομένων προς τον σταθμό βάσης. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μοντέλων παροχής QoS σε εφαρμογές κινητών τερματικών μέσω κόμβων επανεκπομπής στα κυψελωτά LTE δίκτυα. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων που αφορούν την παροχή QoS σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής και θα προταθούν συγκεκριμένες επεκτάσεις/βελτιώσεις των σχημάτων αυτών. Η αξιολόγηση επίδοσης θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση του εργαλείου Network Simulator 3 (NS-3).

6 11. Θέμα: Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης ασύρματων δικτύων πρόσβασης. α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5 η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Τα ετερογενή δίκτυα 4 ης γενιάς θα προσφέρουν στους χρήστες την δυνατότητα σύνδεσης σε διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης κάθε χρονική στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υποστηρίζουν της κινητικότητα μιας συσκευής μεταξύ των διαφορετικών δικτύων πρόσβασης. Η LTE αρχιτεκτονική δίνει την δυνατότητα διαπομπής σε μη 3GPP τεχνολογίες πρόσβασης, όπως WLAN και WiMAX. Αντίστοιχα το πρότυπο της ΙΕΕΕ υποστηρίζει διαπομπές μεταξύ ετερογενών δικτύων. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και στη συνέχεια θα προταθούν μοντέλα διαπομπής που θα αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα των τεχνολογιών πρόσβασης σε θέματα όπως η αυθεντικοποίηση των χρηστών, η χρέωση, η δρομολόγηση καθώς και η συσχέτιση των κλάσεων που ορίζει η κάθε τεχνολογία. Η αξιολόγηση επίδοσης των μοντέλων θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση NS3 ή Matlab. 12. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android α) Android in Action, W. FRANK ABLESON, ROBI SEN, CHRIS KING, C. ENRIQUE ORTIZ, Manning Publications Co. Διπλωματική Εργασία: Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android. Τα εργαλεία Eclipse και Android SDK θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα ανάπτυξης. Εισηγητής : Φωτιάδης Δημήτριος - Καθηγητής Εφαρμογών Για την ανάληψη και εκπόνηση των παρακάτω πτυχιακών εργασιών, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πολύ καλή επίδοση στα σχετικά μαθήματα (Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές Ι & ΙΙ, Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά) καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προσκόμιση

7 αναλυτικής βαθμολογίας που πιστοποιεί τα παραπάνω είναι βασική προϋπόθεση για την ανάθεση κάποιου θέματος πτυχιακής εργασίας. Επίσης, είναι επιθυμητή η τακτική παρουσία των φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ Καστοριάς για παρακολούθηση/επίβλεψη από τον διδάσκοντα των σχετικών εργασιών εκπόνησης της κάθε πτυχιακής εργασίας.to κόστος αγοράς των υλικών που μπορεί να απαιτηθούν για την υλοποίηση των παρακάτω πτυχιακών επιβαρύνει τους φοιτητές. Φυσικά, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού ή και εξοπλισμού που διαθέτει η ομάδα Ρομποτικής του τμήματος, έπειτα από κατάλληλη συννενόηση με το διδάσκοντα και τα μέλη της ομάδας Ρομποτικής. 1. Αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης αριθμού κινούμενων αντικειμένων Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης του αριθμού διαφόρων κινούμενων αντικειμένων με τη χρήση αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης βασισμένων στο φαινόμενο doppler. Ο συνολικός αριθμός των κινούμενων αντικειμένων που μετρήθηκαν θα εμφανίζεται σε μια παραθυρική εφαρμογή μετά από την κατάλληλη διεπαφή του Η/Υ με το μικροϋπολογιστικό σύστημα. Οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι ο αριθμός των αντικειμένων που μετρήθηκαν, η δυνατότητα έναρξης της μέτρησης, λήξης της μέτρησης, υπολογισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έγιναν οι μετρήσεις, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης των μετρήσεων. Τέλος, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων σε ένα αρχείο μορφής txt. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 2. Υλοποίηση μετεωρολογικού σταθμού με δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων όπως θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα ανέμου, και τη μετάδοση των δεδομένων αυτών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πτυχιακή προϋποθέτει και τη δημιουργία εφαρμογής Android, η οποία με την εκτέλεσή της θα μπορεί να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν από τον απομακρυσμένο μετεωρολογικό σταθμό. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλον ανάπτυξης, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου

8 μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 3. Υλοποίηση ρομποτικού οχήματος το οποίο ελέγχεται μέσω WiFi από διαδικτυακή html ιστοσελίδα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού ρομποτικού οχήματος, του οποίου η κίνηση θα ελέγχεται ασύρματα, με χρήση WiFi δικτύου και μιας διαδικτυακής html εφαρμογής. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή, καθώς και της πλατφόρμας υλοποίησης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα ελέγχεται η κίνηση του ρομποτικού οχήματος θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 4. Ανάπτυξη συσκευής καταγραφής φωνής σε ψηφιακή μορφή, με τη χρήση μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή και περιφερειακών κυκλωμάτων. Οι ψηφιακοί καταγραφείς φωνής είναι διαδεδομένες διατάξεις, καθώς εξασφαλίζουν την καταγραφή ομιλιών, έχουν μικρές διαστάσεις και καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Σ αυτή την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια τέτοια διάταξη με τη βοήθεια μικροελεγκτή και κάρτα μνήμης flash SD (Secure Digital Card) ή MMC (Multimedia Card). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικροελεγκτής μεσαίας κλίμακας, η επιλογή του οποίου είναι στην κρίση των φοιτητών. Για τη διασύνδεση του μικροελεγκτή με την κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SPI (Serial Peripheral Interface). Για τη συλλογή του σήματος ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) που μπορεί να ενσωματώνει ο μικροελεγκτής και πυκνωτικό μικρόφωνο. Για την αναπαραγωγή του ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη μονάδα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) που μπορεί να διαθέτει ο

9 μικροελεγκτής κι ένα χαμηλοπερατό φίλτρο. Τέλος, το αναλογικό σήμα θα πρέπει να ενισχυθεί με κάποια εξωτερική ενισχυτική βαθμίδα, για να τροφοδοτηθεί ένα μικρό ηχείο. Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα παραπάνω κυκλώματα και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. Θα δημιουργήσουν μια μικρή ηλεκτρονική πλακέτα που θα φέρει τις παραπάνω διατάξεις. Θα προγραμματίσουν τον μικροελεγκτή κατά βήματα, για όλες τις παραπάνω λειτουργίες, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών για μικροελεγκτές και κατά προτίμηση μεταγλωτιστή γλώσσας C. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 5. Υλοποίηση συσκευής μέτρησης απόστασης με χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα, σε συνδυασμό με μικροελεγκτή. Οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα σύστημα μέτρησης της απόστασης με τη χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα κι ενός μικροελεγκτή. Οι δύο ταυτόχρονες μετρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την παρεχόμενη ακρίβεια μέτρησης, με την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 6. Υλοποίηση ασύρματου συστήματος ασφαλείας για τον εντοπισμό παραβίασης παραθύρου με τη χρήση επιταχυνσιόμετρου ή πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα και μικροελεγκτή. Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαιτεί τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή με δυνατότητα WiFi δικτύωσης, ένα πληκτρολόγιο και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Στο παράθυρο θα είναι εγκατεστημένο σύστημα με επιταχυνσιόμετρο και πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, το οποίο θα παρέχει κάποιο σήμα μόλις ανιχνευτεί η κίνηση ή θραύση του παραθύρου, με WiFi πομπό, ο οποίος θα στέλνει το ανάλογο σήμα προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Εκεί με τη χρήση κάποιου ηχείου, θα ενεργοποιείται στην

10 περίπτωση αυτή ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης για την παραβίαση του παραθύρου. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). Εισηγητής : Δρ. Νικόλαος Ν. Αρπατζάνης - Επιστημονικός Συνεργάτης Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας : Δημιουργία εφαρμογής για τη μελέτη διατάξεων MOSFET, σε περιβάλλον MATLAB. Σύντομη Περιγραφή Οι διατάξεις MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) χρησιμοποιούνται τόσο ως διακριτά στοιχεία όσο και ως ενεργά στοιχεία ψηφιακών και αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενώ η τεχνολογία CMOS (complementary MOSFET ) βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης κυκλώματα (VLSI). Εκατοντάδες εκατομμύρια τρανζίστορ σε ένα μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα χρησιμοποιούνται σε μικροεπεξεργαστές και κυκλώματα μνήμης. Η μελέτη λοιπόν των ιδιοτήτων των διατάξεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν βασικά θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν τη λειτουργία των διατάξεων και θα υλοποιηθούν με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί εφαρμογή για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης, για διατάξεις διαφορετικής γεωμετρίας (διαστάσεων). Η εφαρμογή θα διαθέτει γραφική διεπαφή (GUI), μέσω της οποίας: Θα είναι δυνατή η εισαγωγή και απεικόνιση των δεδομένων Θα καθορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης Θα επιλέγεται το θεωρητικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί. Θα απεικονίζονται οι προκύπτουσες τιμές των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την λειτουργία της διάταξης (ευκινησία φορέων, τάση κατωφλίου, συγκέντρωση παγίδων). Θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης της εξάρτησης των παραμέτρων από τη γεωμετρία (διαστάσεις) της διάταξης. Προαπαιτούμενα Μαθήματα : Ηλεκτρονική Φυσική

11 Μαθηματική Ανάλυση Αριθμητική Ανάλυση Ι, ΙΙ Προγραμματισμός Ι, ΙΙ Εισηγητής: Βασιλειάδης Γεώργιος - Επιστημονικός Συνεργάτης Θέματα: 1. Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου. 2. Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός. 3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης μονοδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων. Εισηγητής : Καραμάνου Αρετή Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Ανάλυση Συναισθήματος δεδομένων του Twitter Η εξέλιξη του Web 2.0 την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των χρηστών του Διαδικτύου μέσα από την χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν πλέον μια δημοφιλή πηγή πληροφόρησης καθώς επίσης και ένα δημοφιλές μέσο για την επικοινωνία των χρηστών. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάλυσης συναισθήματος (sentiment analysis) δεδομένων που δημοσιεύονται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Θα γίνει αρχικά μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της έννοιας της ανάλυσης του συναισθήματος. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια πειραματική μελέτη όπου θα εφαρμοστούν τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος όπως αυτές έχουν προκύψει από την βιβλιογραφία. Απαραίτητα προσόντα είναι η άριστη ΑΡΙΣΤΗ γνώση προγραμματισμού (κυρίως java) καθώς επίσης η πολύ καλή γνώση αγγλικών. Ενδεικτική βιβλιογραφία: 2. Ανάπτυξη ενός Ιστότοπου και μιας εφαρμογής σε Αndroid με σκοπό την διαχείριση αγγελιών εργασίας. Η ανάπτυξη του Ιστότοπου θα γίνει με την χρήση εργαλείου CMS. Απαραίτητα προσόντα είναι η καλή γνώση προγραμματισμού. Εισηγητής : Δημήτρης Τζήμας Εργαστηριακός Συνεργάτης

12 1. Πληροφορική και Νέο Λύκειο. (Μελέτη και σύγκριση με εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού. Διασύνδεση με τριτοβάθμιες σπουδές Πληροφορικής. Δημιουργία τράπεζας θεμάτων. Δημιουργία on-line μαθημάτων). 2. Πλατφόρμα-ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης-λειτουργίας σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού. (Ενας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν περιορίζεται πλέον στο κτίριό του. Χρειάζεται να λειτουργεί παντού και συνεχώς. Η καινοτόμος πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί πρέπει να εξοπλίζει το ίδρυμα με ότι χρειάζεται: επεκτείνει τα όρια του εκπαιδευτηρίου υλοποιεί νέα πρωτοποριακά κανάλια επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους κερδίζει νέους πελάτες και μεγιστοποιεί την αφοσίωση των παλιών εκσυγχρονίζει το εκπαιδευτήριό χωρίς κόπο και εξειδικευμένες γνώσεις οι γονείς παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών τους από το σπίτι εναρμονίζει με τις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων Εισηγητής : Τσιάκαλος Απόστολος Εργαστηριακός Συνεργάτης Οπτικοποίηση των Οικονομικών Δεδομένων των Κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης της βάσης δεδομένων της Παγκόσμιας Τραπέζας Η παρούσα διατριβή απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την εμπειρία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής ώστε να μπορούν να εργαστούν σαν web developers μετά την αποφοίτηση τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας. Στη βάση δεδομένων της βρίσκονται όλα τα οικονομικά μεγέθη όλων των κρατών του κόσμου.

13 Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής με την οποία θα οπτικοποιούνται με τη χρήση κατάλληλων γραφικών παραστάσεων τα οικονομικά δεδομένα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι λειτουργίες της εφαρμογής: Θα χρησιμοποιείται από πιστωποιημένους χρήστες. Θα παρέχει στο χρήστη μια σειρά από συγκρητικά γραφήματα όπως Bar charts, Scatter Plots, Timelines / trendlines για τις χώρες και για τους δείκτες που θα επιλέξει ο χρήστης. Θα εξάγεται αναφορά σε μορφή csv για τα παραπάνω δεδομένα. Για πιστωποιημένους χρήστες θα υπάρχει η δυνατότητα να εισάγουν νέα δεδομένα στη βάση. Φάσεις ανάπτυξης: Θα πρέπει να συλλεχθούν τα δεδομένα που αφορούν τις χώρες της ευρωπαικής ένωσης από τη διεύθυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας σε μορφή csv. Να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε μια βάση δεδομένων. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πενταετίες, δεκαετίες και εικοσαετίες. Να δημιουργηθεί περιβάλλον διεπαφής ώστε ο χρήστης να κάνει τις κατάλλήλες ερωτήσεις στη βάση και να λαμβάνει τα κατάλληλα οπτικοποιμένα δεδομένα. Το μοντέλο ανάπτυξης της εφαρμογής που θα ακολουθηθεί είναι το Model View Controler (MVC). Εργαλεία ανάπτυξης: Για το front end της εφαρμογής προτείνεται το γνωστό front end framework Bootstrap 3. Για την ανάπτυξη της βάσης θα χρησιμοποιθεί το γνωστό dbms mysql. Ο μηχανισμός του Controler θα γραφτεί σε PHP scripts. Για τα γραφήματα θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες βιβλιοθήκες javascript της Δεν είναι υποχρεωτικό ο φοιτητής που θα αναλάβει την εργασία να γνωρίζει σε βάθος τα παραπάνω εργαλεία. Θα του παρασχεθεί όλη η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη από τον διδάσκοντα. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ANDROID. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν εργαλεία για Android Development.

14 Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να υλοποιηθεί μια εφαρμογή σε Android, η οποία θα διέπεται από τους κανόνες του λειτουργικού συστήματος, με γενικότερο στόχο την ομαλή λειτουργία του σε συσκευές που υποστηρίζουν το λειτουργικό Android Εισηγητής : Μπάτος Παναγιώτης Εργαστηριακός Συνεργάτης 1 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο, του κλάδου (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει σε 1 η φάση μία βάση δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία αγορών, πωλήσεων, εισπράξεων και πληρωμών, 2 ή και περισσότερων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα (και σε δικτυακή αλλά και σε local μορφή) η οποία θα συνδέεται με την βάση δεδομένων και στην οποία θα αποτυπώνεται όλη η εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της sql, της C++ ή της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του σχετικού λογισμικού να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα 2 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης στο διαδίκτυο, στον κλάδο (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ισότοπο όπου ο απλός χρήστης θα εγγράφεται και στην συνέχεια θα μπορεί να κάνει παραγγελίες (αγορές) προϊόντων που θα προσφέρει η επιχείρηση. Η επιχείρηση από την πλευρά της θα τηρεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκης αλλά και ταμείου ώστε η παρακολούθηση της κίνησης των ηλεκτρονικών αγορών και πωλήσεων να γίνεται και ποσοτικά και αξιακά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της HTML, της XML της Java Script της sql, της C++ ή

15 της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του συγκεκριμένου site να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα Εισηγητής : Σίσιας Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης 1. Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση δέντρων Β+ με πρότυπες κλάσεις σε C Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση ερυθρόμαυρων δέντρων και δέντρων AVL με πρότυπες κλάσεις σε C Οπτικοποίηση λειτουργίας βασικών δομών δεδομένων σε παραθυρικό περιβάλλον. 4. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις για κοινή πρόσβαση στις βιβλιοθήκες γραφικών DirectX και OpenGL. 5. Δημιουργία τρισδιάστατης μηχανής για γραφικά πραγματικού χρόνου. 6. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις στο Visual Studio για πρόσβαση σε διακομιστή SQL. 7. Δημιουργία βιβλιοθήκης στη C++ για το χειρισμό δυαδικών αρχείων. 8. Ανάπτυξη 3Δ διαδραστικού ψυχαγωγικού λογισμικού. 9. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος προσωρινής αποθήκευσης στη RAM αρχείων γραφικών και ήχου με βάση τη χρήση τους. 10. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος βέλτιστης αποθήκευσης αρχείων με σκοπό τη συγκροτημένη ανάγνωσή τους από οπτικές συσκευές. Εισηγητής : Μπιμπίρης Αθανάσιος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Εξομοίωση Τοπολογιών Ασύρματων Δικτύων με Λογισμικό ns2. 2. Μελέτη και προσομοίωση Συστήματος OFDM μέσω Matlab. 3. Σχεδίαση συστήματος OFDM σε περιβάλλον simulink Matlab. 4. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με MIMO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 5. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με SISO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 6. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας MISO SFC και STC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab 7. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας SIMO EGC - SDC - MRC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab

16 8. Ανάλυση και σχεδιασμός WiMax συστήματος σε περιβάλλον Simulink Matlab. 9. Σχεδίαση μικρού τοπικού δικτύου (LAN) τοπολογίας αστέρα με χρήση του προγράμματος OPNET. 10. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με χρήση της εφαρμογής Articulate Storyline 11. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλα για διάθεση μέσω Κινητών Συσκευών με χρήση της εφαρμογής CourseLab. 12. Μια ποιοτική έρευνα για τις λανθασμένες αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εισηγητής : Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Αυτόματος έλεγχος σε δεξαμενές νερού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται τον αυτόματο έλεγχο στάθμης και χωρητικότητας τριών δεξαμενών νερού με δυνατότητα αυτόματης διανομής ή/και φραγής του ύδατος όταν αγγίζουν τα όρια υπερχείλισης ή όταν η στάθμη του νερού σε κάποια δεξαμενή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού των εργασιών μέσω κεντρικού Η/Υ. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 2. Μέτρηση ταχύτητας κινούμενου οχήματος και αυτόματη καταγραφή των υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την κατασκευή μιας μικρής διάταξης radar η οποία θα μετράει την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων με δυνατότητα άμεσης καταγραφής και ενημέρωσης των υπερβάσεων του προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++)

17 Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 3. Ηλεκτρονικό σύστημα ενημερώσεων εκπαιδευτικού έργου Στα πλαίσια ενημέρωσης το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει ενημερωτικούς πίνακες (Boards) στην είσοδο της κάθε αίθουσας όπου αναγράφει αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που διεξάγονται σε κάθε αίθουσα. Η Διπλωματική αυτή εργασία μελετά την χρήση της τηλεμετρίας και της ασύρματης τεχνολογίας για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών μέσω electronic boards που θα είναι τοποθετημένα στην είσοδο της κάθε αίθουσας και θα ενημερώνουν τους φοιτητές μέσω του αντίστοιχου μηνύματος για οιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα (αλλαγή αίθουσας, ακύρωση μαθήματος κ.λ.π). Επιπρόσθετα η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS στους εγγεγραμμένους φοιτητές στα αντίστοιχα μαθήματα. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα Δικαίωμα Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο Τελευταίο έτος σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας. Διαδικασία Για να αναλάβει ο σπουδαστής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας να καταθέσουν έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (Το έντυπο μπορούν να το εκτυπώσουν από την σελίδα του Τμήματος _link Χρήσιμα Έντυπα).

18 Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Αιτήσεις χωρίς την υπογραφή του Καθηγητή δεν θα γίνονται δεκτές. Προθεσμίες Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την γραμματεία του τμήματος μέχρι και τις 30/10/2014 Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμες θα πάνε στο επόμενο εξάμηνο.

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΝΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2015 643 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 Η Γεν. Συν. του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην αριθμ. πρακτ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας)

Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) 1) Εισηγητές: Τσάμης Χρήστος (ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας) Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εύκαμπτων νανογεννητριών για τη συλλογή της μηχανικής ενέργειας του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός

«ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» Τεχνική έκθεση Προδιαγραφές Προϋπολογισμός Προϋπολογ. : 9.963,00 Με ΦΠΑ 23% Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού

Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού 1. ΑΣΚΗΣΗ 1 Μαθαίνοντας το hardware του αναπτυξιακού Προϋποθέσεις Το εργαστήριο αυτό προϋποθέτει το διάβασμα και χρήση των εξής: Αρχείο mcbstr9.chm HTML, που δίδεται με τα υπόλοιπα αρχεία του εργαστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 ESDY. ασύρματο δίκτυο. Οδηγός Σύνδεσης. www.esdy.edu.gr Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 99-99 ασύρματο δίκτυο Οδηγός Σύνδεσης www.esdy.edu.gr Οδηγός Σύνδεσης στο Ασύρματο Δίκτυο της ΕΣΔΥ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας παρέχει δωρεάν στους

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας

329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας 329 Στατιστικής Οικονομικού Παν. Αθήνας Σκοπός Το Τμήμα σκοπό έχει να αναδείξει επιστήμονες ικανούς να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να επεξεργάζονται στατιστικές καθώς επίσης και να δημιουργούν προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Τίτλος Μαθήματος. Διαλέξεις - Θεωρητική Διδασκαλία, Εποπτευόμενο Εργαστήριο Επίδειξη, Μελέτες (Projects) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μικροελεγκτές και Ενσωματωμένα συστήματα Ανάπτυξη και Εφαρμογές Κωδικός Μαθήματος Μ2 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ίδα, 7 Ιουνίο ου 2012 Ημερ ΣχολήΗλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών Προπτυχιακά μαθήματα ανά θεματική περιοχή: Ενεργειακή Διαχείριση Περιβάλλον Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Ανάπτυξη λύσεων από εταιρίες ISV Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Νέο user

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 485 Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ COACH 5 ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε. Μπουλταδάκης Στέλιος Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές

εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές E-COMMERCE OPEN API ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Αποθήκη Προσωπικό ΟΘΟΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Πελάτες Εστιάστε στη σταθερή ανάπτυξη ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟμε εύχρηστες και καινοτόμες εφαρμογές ΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Don t hire us if you want average. We only do exceptional.

Don t hire us if you want average. We only do exceptional. Εισαγωγή Το i-flexible είναι ένα εργαλείο σύγχρονης εταιρικής παρουσίασης, αμφίδρομης επικοινωνίας, δειγματισμού και λήψης παραγγελιών, με δυνατότητες διαχείρισης ομάδων χρηστών και ορισμού δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011

ΑΔΑ: 4ΑΡΟ46941Δ-Ε. Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου : 8.962.200 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 137/26-01-2011 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ), (ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Α ) Ενσωματωμένα Συστήματα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μανιαδάκης Δημήτριος Κούντριας Θωμάς Ειδικά Θέματα Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Αθήνα, 5 Ιουνίου 2006

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 12 : Δομή και Λειτουργία της CPU 2/2 Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία...

Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro της Bosch Προσθέτουμε καινοτομία... 2 Συνεδριακό σύστημα CCS 800 Ultro...με μια ευέλικτη «όλα σε ένα» συνεδριακή λύση Μοναδική ενσωματωμένη δυνατότητα ψηφιακής εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων

Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κατασκευή δικτυακής εφαρμογής στην αρχιτεκτονική ios iphone που υλοποιεί ένα παιχνίδι Παρτώνας Αλέξανδρος Επιβλέπων: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης»

ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΕΠΕΑΕΚ 2.5.1.α «Ανάπτυξη των Ι ΒΕ και λειτουργία Προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης» ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ια του Τµήµατος: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010

ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-2010 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ Αριθμ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛ/ΣΤΩΝ Λαμία -2-21 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ/ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜ. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS

Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Αυτόματο Σύστημα Κλήσης Έκτακτης Ανάγκης Υλοποίηση του συστήματος ecall εντός του Oχήματος - IVS Άγγελος Αμδίτης, ΕΠΙΣΕΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρχιτεκτονική ecall 2 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γενικά Το τμήμα άρχισε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο του 1989 Υπάρχει εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού Απονέμει τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο

Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Ολοκληρωμένο, Σταθερό, Γρήγορο, Επεκτάσιμο Περιβάλλον ανάπτυξης Τεχνολογία ROADS Ενσωματωμένες τεχνολογίες αιχμής Προηγμένο σύστημα αυτοέλεγχου και υποστήριξης Φιλικό user interface Ενσωματωμένες νέες

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική.

Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική. Ημερίδα Διάχυσης Αποτελεσμάτων Προγράμματος Φάση 2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατισμών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική Athens InnCenter, Μαρούσι, 29.05.2012 NexGenMiliWave Πληροφορίες Δικαιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2 ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ1ο Α.1 Να αναφέρετε ονομαστικά τα πέντε (5) υποσυστήματα με τα οποία υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια

Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Σύγχρονες τάσεις στα ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα και δυνατότητες αξιοποίησής τους στην ελληνική περιφέρεια Αλέξανδρος Καλόξυλος Επίκ. Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δρ. Βασίλης Π. Αγγελίδης Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Στόχοι Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ & ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-15 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1 ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/6/2015 ΠΕΜΠΤΗ 18/6/2015 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6/2015 ΤΡΙΤΗ 16/6/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 15/6/2015 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 Πάτρα, 02/04/2013 Αρ.Πρωτ. 11459 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες:

τομείς δραστηριότητας η Διάδρασις δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: Διάδρασις Ο.Ε. Υπηρεσίες Συμβουλευτικής & Πληροφορικής Ζήνωνος 18 104 37 Αθήνα 210 5233244 - info@diadrasis.gr - www.diadrasis.gr Εταιρική Παρουσίαση ποιοι είμαστε η Διάδρασις είναι εταιρία που δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ. Κυριάκος Πανίτσας Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός-Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά

: ΧΑΤΖΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος με τρία παιδιά ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Όνομα ΠΑΤΕΡΑ : ΧΑΤΖΗΣ : ΙΩΑΝΝΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 29 Σεπτεμβρίου 1969 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ : ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Δ/θμιας Εκπαίδευσης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα