Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής e-mail: amichalas@kastoria.teikoz.gr"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR I KILA, GR KOZANI-GREECE ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Τηλ.: Φαξ: Προτεινόμενα Θέματα Πτυχιακών Εργασιών (για το χειμερινό εξάμηνο σπουδών του ακαδημαϊκού έτους ) Καστοριά 15/10/2014 Εισηγητής : Δρ Άγγελος Μιχάλας, Αναπληρωτής Καθηγητής 1. Διεξαγωγή πειραμάτων στις Τηλεπικοινωνίες ή στα Δίκτυα Η/Υ. Προσομοίωση συστημάτων Αναλογικής Διαμόρφωσης μέσω των πειραματικών εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Μελέτη μετάδοσης πληροφοριών μέσω οπτικών ινών κάνοντας χρήση εργαλείων της King Instruments Company. Πηγή: Ανάλυση επίδοσης δικτύων ευρείας ζώνης μέσω του ns3. Πηγή: Μελέτη διαμόρφωση και ανάλυση δικτύων μέσω του Packet Tracer περιβάλλοντος. Πηγή: 2. Ποιότητα Υπηρεσίας (Quality of Service-QOS) σε δίκτυα

2 α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) William Stallings, «Επικοινωνίες Υπολογιστών και Δεδομένων», 7η Έκδοση Διπλωματική Εργασία: Προσομοίωση τεχνικών εφαρμογής ποιότητας υπηρεσίας (Quality of Service) σε Differentiated Services δίκτυα με τον Network Simulator 2 (ns-2) ή Network Simulator 3 (NS- 3). Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δυναμική μεταβολή των παραμέτρων ενός CBQ σχήματος αναμονής (scheduler) ώστε να παρέχει ποιοτική και ποσοτική ποιότητα υπηρεσίας σε IP δίκτυα. 3. Σχεδίαση Ασυρμάτων Δικτύων , , LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β)ad Hoc Wireless Networks: Architectures and Protocols - C. Siva Ram Murthy, B.S. Manoj, Published May 24, 2004 by Prentice Hall, ISBN-13: γ) δ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya ε) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld στ) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Διπλωματική Εργασία: Θα μελετηθούν, σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν μηχανισμοί: α) παροχής ποιότητας υπηρεσίας (π.χ. ικανοποίηση απόλυτων ή σχετικών περιορισμών διαφόρων παραμέτρων, όπως εύρος ζώνης, καθυστέρηση, μεταβλητότητα καθυστέρησης), β) παροχής δυνατοτήτων αυτό-οργάνωσης/αυτο-διαχείρισης των κόμβων αισθητήρων, γ) αποδοτικής διαχείρισης αποθεμάτων ενέργειας των κόμβων - αισθητήρων (π.χ. λειτουργίες υπο-επιπέδου MAC, δρομολόγησης). Η υλοποίηση των μηχανισμών θα γίνουν σε περιβάλλοντα προσομοίωσης (π.χ. Network Simulator 2 (NS-2), Network Simulator 3 (NS-3), Omnet++, J-SIM, OVERSIM, NCTUns). 4. Ανάπτυξη εφαρμογής τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice Over IP)

3 Πηγές 1) 2) Διπλωματική Εργασία: Σχεδίαση υλοποίησης συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP). 5. Αλγόριθμοι κατανομής εργασιών σε περιβάλλοντα υπολογιστικών νεφών Cloud Computing α) https://okeanos.grnet.gr/home/, Okeanos β) AWS & Cloud Computing γ)http://wiki.nginx.org/main, engine-x δ) /aca.html, The Autonomous Component Architecture. ε) Component Writer s Guide. στ) J-Sim Home page. ζ) Hung-ying Tyan, Design, Realization and Evaluation of a Component-Based Compositional Software Architecture for Network Simulation, Dissertation, Ohio State University, η) Tutorial: Working With J-Sim. Διπλωματική Εργασία: Mελέτη αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου είτε σε πραγματικό περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (Cloud) είτε μέσω υλοποίησης κατάλληλου πειραματικού περιβάλλοντος προσομοίωσης (experimental simulation framework). Το πειραματικό περιβάλλον αυτό θα είναι υλοποιημένο σε γλώσσα προγραμματισμού Java, και μπορεί να στηρίζεται στον πυρήνα της πλατφόρμας J-Sim (o οποίος ουσιαστικά αποτελεί ένα σύστημα προσομοίωσης διακριτών γεγονότων-discrete Event Simulation System) και επιτρέπει την προσομοίωση απλών αλγόριθμων εξισορρόπησης φορτίου. 6. Η Τεχνολογία των Κινητών Πρακτόρων α) β)

4 Διπλωματική Εργασία: Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η υλοποίηση συστήματος καθοδήγησης Mobile Agents μέσω παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων δικτύων IP (bandwidth, delay, loss etc.) καθώς και των υπολογιστών (CPU Load) που το απαρτίζουν. Το σύστημα θα υλοποιηθεί σε JAVA, και θα λειτουργεί πάνω από Mobile Agent πλατφόρμες (πχ Voyager). 7. Θέμα: Διαχείριση κινητικότητας σε ετερογενές δικτυακό περιβάλλον αποτελούμενο από δίκτυα 4 ης γενιάς α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld ε) Fundamentals of WiMAX - Understanding Broadband Wireless Networking, Jeffrey G. Andrews Περιγραφή: Η ανάγκη κινητικότητας σε ετερογενή δικτυακά περιβάλλοντα όπως LTE, WiMAX και WIFi, καταδεικνύει την ανάγκη να αξιολογηθούν διαθέσιμοι μηχανισμοί, καθώς επίσης να προταθούν βελτιωμένες λύσεις διαχείρισης κινητικότητας που θα διασφαλίζουν την παρεχόμενη ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service QoS). Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 8. Θέμα: Ποιότητα εμπειρίας σε κυψελωτά δίκτυα LTE α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μηχανισμών αξιολόγησης ποιότητας εμπειρίας που έχουν προταθεί από την ερευνητική κοινότητα και η ανάπτυξη ενός

5 μηχανισμού για διασφάλιση της ποιότητας εμπειρίας σε δίκτυα LTE. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3. 9. Θέμα: Τεχνικές επιλογής δικτύου πρόσβασης με την χρήση ασαφούς λογικής Α) Β) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya Περιγραφή: Το ζήτημα της επιλογής δικτύου πρόσβασης αποτελεί ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν ποικίλα ασύρματα δίκτυα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται υπόψη αντικρουόμενα κριτήρια όπως το διαθέσιμο εύρος ζώνης και το κόστος του δικτύου. Στην προτεινόμενη εργασία θα πραγματοποιηθεί μελέτη κι αξιολόγηση των διαθέσιμων μεθόδων επιλογής δικτύου με στόχο την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μίας νέας μεθόδου βασισμένης στην ασαφή λογική. Η ασαφής λογική (fuzzy logic) παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από ασαφής πληροφορίες. Τα απαραίτητα πειράματα θα γίνουν σε περιβάλλον προσομοίωσης NS3 ή Matlab. 10. Θέμα: Παροχή ποιότητας υπηρεσίας σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Η ποιότητα υπηρεσίας - QoS στα κυψελωτά δίκτυα βελτιώνεται με την χρήση κόμβων επανεκπομπής (relay nodes) που επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη και τη βελτίωση της επίδοσης του δικτύου, μέσω της ασύρματης αναμετάδοσης των δεδομένων προς τον σταθμό βάσης. Στόχος της εργασίας είναι η μελέτη μοντέλων παροχής QoS σε εφαρμογές κινητών τερματικών μέσω κόμβων επανεκπομπής στα κυψελωτά LTE δίκτυα. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων που αφορούν την παροχή QoS σε LTE δίκτυα με κόμβους επανεκπομπής και θα προταθούν συγκεκριμένες επεκτάσεις/βελτιώσεις των σχημάτων αυτών. Η αξιολόγηση επίδοσης θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση του εργαλείου Network Simulator 3 (NS-3).

6 11. Θέμα: Αρχιτεκτονικές διασύνδεσης ασύρματων δικτύων πρόσβασης. α) Andrew Tanenbaum, «Δίκτυα Υπολογιστών», 5 η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN β) γ) Understanding LTE and its Performance, Tara Ali-Yahiya δ) 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadban, Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld Περιγραφή: Τα ετερογενή δίκτυα 4 ης γενιάς θα προσφέρουν στους χρήστες την δυνατότητα σύνδεσης σε διαφορετικά δίκτυα πρόσβασης κάθε χρονική στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Οι αρχιτεκτονικές διασύνδεσης υποστηρίζουν της κινητικότητα μιας συσκευής μεταξύ των διαφορετικών δικτύων πρόσβασης. Η LTE αρχιτεκτονική δίνει την δυνατότητα διαπομπής σε μη 3GPP τεχνολογίες πρόσβασης, όπως WLAN και WiMAX. Αντίστοιχα το πρότυπο της ΙΕΕΕ υποστηρίζει διαπομπές μεταξύ ετερογενών δικτύων. Στην εργασία θα γίνει μια αναλυτική επισκόπηση σχημάτων διασύνδεσης ετερογενών δικτύων και στη συνέχεια θα προταθούν μοντέλα διαπομπής που θα αντιμετωπίζουν την διαφορετικότητα των τεχνολογιών πρόσβασης σε θέματα όπως η αυθεντικοποίηση των χρηστών, η χρέωση, η δρομολόγηση καθώς και η συσχέτιση των κλάσεων που ορίζει η κάθε τεχνολογία. Η αξιολόγηση επίδοσης των μοντέλων θα γίνει μέσω προσομοίωσης με τη χρήση NS3 ή Matlab. 12. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android α) Android in Action, W. FRANK ABLESON, ROBI SEN, CHRIS KING, C. ENRIQUE ORTIZ, Manning Publications Co. Διπλωματική Εργασία: Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής στην πλατφόρμα Android. Τα εργαλεία Eclipse και Android SDK θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλοντα ανάπτυξης. Εισηγητής : Φωτιάδης Δημήτριος - Καθηγητής Εφαρμογών Για την ανάληψη και εκπόνηση των παρακάτω πτυχιακών εργασιών, απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η πολύ καλή επίδοση στα σχετικά μαθήματα (Ηλεκτρονική Φυσική, Μικροεπεξεργαστές-Μικροελεγκτές Ι & ΙΙ, Συνδυαστικά Ψηφιακά Ηλεκτρονικά) καθώς και η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η προσκόμιση

7 αναλυτικής βαθμολογίας που πιστοποιεί τα παραπάνω είναι βασική προϋπόθεση για την ανάθεση κάποιου θέματος πτυχιακής εργασίας. Επίσης, είναι επιθυμητή η τακτική παρουσία των φοιτητών στο χώρο του ΤΕΙ Καστοριάς για παρακολούθηση/επίβλεψη από τον διδάσκοντα των σχετικών εργασιών εκπόνησης της κάθε πτυχιακής εργασίας.to κόστος αγοράς των υλικών που μπορεί να απαιτηθούν για την υλοποίηση των παρακάτω πτυχιακών επιβαρύνει τους φοιτητές. Φυσικά, δίνεται η δυνατότητα χρήσης του εργαστηριακού εξοπλισμού ή και εξοπλισμού που διαθέτει η ομάδα Ρομποτικής του τμήματος, έπειτα από κατάλληλη συννενόηση με το διδάσκοντα και τα μέλη της ομάδας Ρομποτικής. 1. Αυτοματοποιημένο σύστημα μέτρησης αριθμού κινούμενων αντικειμένων Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης του αριθμού διαφόρων κινούμενων αντικειμένων με τη χρήση αισθητήρων ανίχνευσης κίνησης βασισμένων στο φαινόμενο doppler. Ο συνολικός αριθμός των κινούμενων αντικειμένων που μετρήθηκαν θα εμφανίζεται σε μια παραθυρική εφαρμογή μετά από την κατάλληλη διεπαφή του Η/Υ με το μικροϋπολογιστικό σύστημα. Οι πληροφορίες που θα εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι ο αριθμός των αντικειμένων που μετρήθηκαν, η δυνατότητα έναρξης της μέτρησης, λήξης της μέτρησης, υπολογισμός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο έγιναν οι μετρήσεις, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης των μετρήσεων. Τέλος, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα εξαγωγής των μετρήσεων σε ένα αρχείο μορφής txt. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 2. Υλοποίηση μετεωρολογικού σταθμού με δυνατότητα αποστολής δεδομένων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού συστήματος, το οποίο έχει τη δυνατότητα μέτρησης μετεωρολογικών δεδομένων όπως θερμοκρασία, υγρασία και ταχύτητα ανέμου, και τη μετάδοση των δεδομένων αυτών μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Η πτυχιακή προϋποθέτει και τη δημιουργία εφαρμογής Android, η οποία με την εκτέλεσή της θα μπορεί να απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τα μετεωρολογικά δεδομένα που καταγράφηκαν από τον απομακρυσμένο μετεωρολογικό σταθμό. Τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν ως περιβάλλον ανάπτυξης, καθώς και η επιλογή του κατάλληλου

8 μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 3. Υλοποίηση ρομποτικού οχήματος το οποίο ελέγχεται μέσω WiFi από διαδικτυακή html ιστοσελίδα. Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι η σχεδίαση κι ανάπτυξη ενός μικροϋπολογιστικού ρομποτικού οχήματος, του οποίου η κίνηση θα ελέγχεται ασύρματα, με χρήση WiFi δικτύου και μιας διαδικτυακής html εφαρμογής. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή, καθώς και της πλατφόρμας υλοποίησης της ιστοσελίδας μέσω της οποίας θα ελέγχεται η κίνηση του ρομποτικού οχήματος θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 4. Ανάπτυξη συσκευής καταγραφής φωνής σε ψηφιακή μορφή, με τη χρήση μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή και περιφερειακών κυκλωμάτων. Οι ψηφιακοί καταγραφείς φωνής είναι διαδεδομένες διατάξεις, καθώς εξασφαλίζουν την καταγραφή ομιλιών, έχουν μικρές διαστάσεις και καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια. Σ αυτή την πτυχιακή εργασία οι φοιτητές θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν μια τέτοια διάταξη με τη βοήθεια μικροελεγκτή και κάρτα μνήμης flash SD (Secure Digital Card) ή MMC (Multimedia Card). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικροελεγκτής μεσαίας κλίμακας, η επιλογή του οποίου είναι στην κρίση των φοιτητών. Για τη διασύνδεση του μικροελεγκτή με την κάρτα μνήμης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το πρωτόκολλο SPI (Serial Peripheral Interface). Για τη συλλογή του σήματος ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο μετατροπέας αναλογικού σήματος σε ψηφιακό (ADC) που μπορεί να ενσωματώνει ο μικροελεγκτής και πυκνωτικό μικρόφωνο. Για την αναπαραγωγή του ήχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ενσωματωμένη μονάδα μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (DAC) που μπορεί να διαθέτει ο

9 μικροελεγκτής κι ένα χαμηλοπερατό φίλτρο. Τέλος, το αναλογικό σήμα θα πρέπει να ενισχυθεί με κάποια εξωτερική ενισχυτική βαθμίδα, για να τροφοδοτηθεί ένα μικρό ηχείο. Οι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν τα παραπάνω κυκλώματα και να κατανοήσουν τη λειτουργία τους. Θα δημιουργήσουν μια μικρή ηλεκτρονική πλακέτα που θα φέρει τις παραπάνω διατάξεις. Θα προγραμματίσουν τον μικροελεγκτή κατά βήματα, για όλες τις παραπάνω λειτουργίες, χρησιμοποιώντας λογισμικό ανάπτυξης εφαρμογών για μικροελεγκτές και κατά προτίμηση μεταγλωτιστή γλώσσας C. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 5. Υλοποίηση συσκευής μέτρησης απόστασης με χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα, σε συνδυασμό με μικροελεγκτή. Οι φοιτητές καλούνται να υλοποιήσουν ένα σύστημα μέτρησης της απόστασης με τη χρήση αισθητήρα υπερήχων και υπέρυθρου αισθητήρα κι ενός μικροελεγκτή. Οι δύο ταυτόχρονες μετρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν ως προς την παρεχόμενη ακρίβεια μέτρησης, με την πραγματοποίηση πειραματικών μετρήσεων και στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). 6. Υλοποίηση ασύρματου συστήματος ασφαλείας για τον εντοπισμό παραβίασης παραθύρου με τη χρήση επιταχυνσιόμετρου ή πιεζοηλεκτρικού αισθητήρα και μικροελεγκτή. Η παρούσα πτυχιακή εργασία απαιτεί τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο θα αποτελείται από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος θα περιλαμβάνει έναν μικροελεγκτή με δυνατότητα WiFi δικτύωσης, ένα πληκτρολόγιο και οθόνη υγρών κρυστάλλων. Στο παράθυρο θα είναι εγκατεστημένο σύστημα με επιταχυνσιόμετρο και πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, το οποίο θα παρέχει κάποιο σήμα μόλις ανιχνευτεί η κίνηση ή θραύση του παραθύρου, με WiFi πομπό, ο οποίος θα στέλνει το ανάλογο σήμα προς τον κεντρικό σταθμό ελέγχου. Εκεί με τη χρήση κάποιου ηχείου, θα ενεργοποιείται στην

10 περίπτωση αυτή ένα ηχητικό σήμα ειδοποίησης για την παραβίαση του παραθύρου. Η επιλογή του κατάλληλου μικροεπεξεργαστή/μικροελεγκτή θα γίνει από τους φοιτητές, σύμφωνα με τους διαθέσιμους πόρους στο τμήμα, με το γνωσιακό τους υπόβαθρο και με τις απαιτήσεις της υλοποίησης. (Η πτυχιακή ανατίθεται σε ομάδα των 2 φοιτητών). Εισηγητής : Δρ. Νικόλαος Ν. Αρπατζάνης - Επιστημονικός Συνεργάτης Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας : Δημιουργία εφαρμογής για τη μελέτη διατάξεων MOSFET, σε περιβάλλον MATLAB. Σύντομη Περιγραφή Οι διατάξεις MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) χρησιμοποιούνται τόσο ως διακριτά στοιχεία όσο και ως ενεργά στοιχεία ψηφιακών και αναλογικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, ενώ η τεχνολογία CMOS (complementary MOSFET ) βρίσκει εφαρμογή σε μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης κυκλώματα (VLSI). Εκατοντάδες εκατομμύρια τρανζίστορ σε ένα μόνο ολοκληρωμένο κύκλωμα χρησιμοποιούνται σε μικροεπεξεργαστές και κυκλώματα μνήμης. Η μελέτη λοιπόν των ιδιοτήτων των διατάξεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στην εργασία αυτή θα αναλυθούν βασικά θεωρητικά μοντέλα που περιγράφουν τη λειτουργία των διατάξεων και θα υλοποιηθούν με χρήση του περιβάλλοντος MATLAB. Συγκεκριμένα θα αναπτυχθεί εφαρμογή για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης, για διατάξεις διαφορετικής γεωμετρίας (διαστάσεων). Η εφαρμογή θα διαθέτει γραφική διεπαφή (GUI), μέσω της οποίας: Θα είναι δυνατή η εισαγωγή και απεικόνιση των δεδομένων Θα καθορίζονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της διάταξης Θα επιλέγεται το θεωρητικό μοντέλο που θα χρησιμοποιηθεί. Θα απεικονίζονται οι προκύπτουσες τιμές των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την λειτουργία της διάταξης (ευκινησία φορέων, τάση κατωφλίου, συγκέντρωση παγίδων). Θα υπάρχει η δυνατότητα απεικόνισης της εξάρτησης των παραμέτρων από τη γεωμετρία (διαστάσεις) της διάταξης. Προαπαιτούμενα Μαθήματα : Ηλεκτρονική Φυσική

11 Μαθηματική Ανάλυση Αριθμητική Ανάλυση Ι, ΙΙ Προγραμματισμός Ι, ΙΙ Εισηγητής: Βασιλειάδης Γεώργιος - Επιστημονικός Συνεργάτης Θέματα: 1. Μαρκοβιανές αλυσίδες διακριτού χρόνου. 2. Πολυκριτηριακός γραμμικός προγραμματισμός. 3. Μέθοδοι βελτιστοποίησης μονοδιάστατων μη γραμμικών προβλημάτων. Εισηγητής : Καραμάνου Αρετή Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Ανάλυση Συναισθήματος δεδομένων του Twitter Η εξέλιξη του Web 2.0 την τελευταία δεκαετία έχει αλλάξει τον τρόπο επικοινωνίας των χρηστών του Διαδικτύου μέσα από την χρήση υπηρεσιών και εφαρμογών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) αποτελούν πλέον μια δημοφιλή πηγή πληροφόρησης καθώς επίσης και ένα δημοφιλές μέσο για την επικοινωνία των χρηστών. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην ανάλυσης συναισθήματος (sentiment analysis) δεδομένων που δημοσιεύονται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Θα γίνει αρχικά μια επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της έννοιας της ανάλυσης του συναισθήματος. Στην συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια πειραματική μελέτη όπου θα εφαρμοστούν τεχνικές ανάλυσης συναισθήματος όπως αυτές έχουν προκύψει από την βιβλιογραφία. Απαραίτητα προσόντα είναι η άριστη ΑΡΙΣΤΗ γνώση προγραμματισμού (κυρίως java) καθώς επίσης η πολύ καλή γνώση αγγλικών. Ενδεικτική βιβλιογραφία: 2. Ανάπτυξη ενός Ιστότοπου και μιας εφαρμογής σε Αndroid με σκοπό την διαχείριση αγγελιών εργασίας. Η ανάπτυξη του Ιστότοπου θα γίνει με την χρήση εργαλείου CMS. Απαραίτητα προσόντα είναι η καλή γνώση προγραμματισμού. Εισηγητής : Δημήτρης Τζήμας Εργαστηριακός Συνεργάτης

12 1. Πληροφορική και Νέο Λύκειο. (Μελέτη και σύγκριση με εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού. Διασύνδεση με τριτοβάθμιες σπουδές Πληροφορικής. Δημιουργία τράπεζας θεμάτων. Δημιουργία on-line μαθημάτων). 2. Πλατφόρμα-ολοκληρωμένο διαδικτυακό περιβάλλον υποστήριξης-λειτουργίας σύγχρονου εκπαιδευτικού οργανισμού. (Ενας σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός δεν περιορίζεται πλέον στο κτίριό του. Χρειάζεται να λειτουργεί παντού και συνεχώς. Η καινοτόμος πλατφόρμα που θα υλοποιηθεί πρέπει να εξοπλίζει το ίδρυμα με ότι χρειάζεται: επεκτείνει τα όρια του εκπαιδευτηρίου υλοποιεί νέα πρωτοποριακά κανάλια επικοινωνίας με τους εκπαιδευόμενους κερδίζει νέους πελάτες και μεγιστοποιεί την αφοσίωση των παλιών εκσυγχρονίζει το εκπαιδευτήριό χωρίς κόπο και εξειδικευμένες γνώσεις οι γονείς παρακολουθούν την εξέλιξη των παιδιών τους από το σπίτι εναρμονίζει με τις απαιτήσεις του ψηφιακού κόσμου ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις προσδοκίες των εκπαιδευομένων Εισηγητής : Τσιάκαλος Απόστολος Εργαστηριακός Συνεργάτης Οπτικοποίηση των Οικονομικών Δεδομένων των Κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης της βάσης δεδομένων της Παγκόσμιας Τραπέζας Η παρούσα διατριβή απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την εμπειρία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής ώστε να μπορούν να εργαστούν σαν web developers μετά την αποφοίτηση τους. Η Παγκόσμια Τράπεζα είναι διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει οικονομική και τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες για αναπτυξιακά έργα (π.χ. δρόμοι, γέφυρες, σχολεία) με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση της φτώχειας. Στη βάση δεδομένων της βρίσκονται όλα τα οικονομικά μεγέθη όλων των κρατών του κόσμου.

13 Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης web εφαρμογής με την οποία θα οπτικοποιούνται με τη χρήση κατάλληλων γραφικών παραστάσεων τα οικονομικά δεδομένα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης. Οι λειτουργίες της εφαρμογής: Θα χρησιμοποιείται από πιστωποιημένους χρήστες. Θα παρέχει στο χρήστη μια σειρά από συγκρητικά γραφήματα όπως Bar charts, Scatter Plots, Timelines / trendlines για τις χώρες και για τους δείκτες που θα επιλέξει ο χρήστης. Θα εξάγεται αναφορά σε μορφή csv για τα παραπάνω δεδομένα. Για πιστωποιημένους χρήστες θα υπάρχει η δυνατότητα να εισάγουν νέα δεδομένα στη βάση. Φάσεις ανάπτυξης: Θα πρέπει να συλλεχθούν τα δεδομένα που αφορούν τις χώρες της ευρωπαικής ένωσης από τη διεύθυνση της Παγκόσμιας Τράπεζας σε μορφή csv. Να επεξεργαστούν κατάλληλα και να εισαχθούν σε μια βάση δεδομένων. Θα πρέπει να ομαδοποιηθούν σε πενταετίες, δεκαετίες και εικοσαετίες. Να δημιουργηθεί περιβάλλον διεπαφής ώστε ο χρήστης να κάνει τις κατάλλήλες ερωτήσεις στη βάση και να λαμβάνει τα κατάλληλα οπτικοποιμένα δεδομένα. Το μοντέλο ανάπτυξης της εφαρμογής που θα ακολουθηθεί είναι το Model View Controler (MVC). Εργαλεία ανάπτυξης: Για το front end της εφαρμογής προτείνεται το γνωστό front end framework Bootstrap 3. Για την ανάπτυξη της βάσης θα χρησιμοποιθεί το γνωστό dbms mysql. Ο μηχανισμός του Controler θα γραφτεί σε PHP scripts. Για τα γραφήματα θα χρησιμοποιηθούν έτοιμες βιβλιοθήκες javascript της Δεν είναι υποχρεωτικό ο φοιτητής που θα αναλάβει την εργασία να γνωρίζει σε βάθος τα παραπάνω εργαλεία. Θα του παρασχεθεί όλη η απαραίτητη τεχνική υποστήριξη από τον διδάσκοντα. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ANDROID. Η παρούσα πτυχιακή εργασία, απευθύνεται σε φοιτητές που επιθυμούν να μελετήσουν εργαλεία για Android Development.

14 Κύριος σκοπός της εργασίας αυτής είναι να υλοποιηθεί μια εφαρμογή σε Android, η οποία θα διέπεται από τους κανόνες του λειτουργικού συστήματος, με γενικότερο στόχο την ομαλή λειτουργία του σε συσκευές που υποστηρίζουν το λειτουργικό Android Εισηγητής : Μπάτος Παναγιώτης Εργαστηριακός Συνεργάτης 1 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία λογισμικού εμπορικής διαχείρισης στο διαδίκτυο, του κλάδου (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει σε 1 η φάση μία βάση δεδομένων όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία αγορών, πωλήσεων, εισπράξεων και πληρωμών, 2 ή και περισσότερων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Στην συνέχεια θα πρέπει να δημιουργήσει μία πλατφόρμα (και σε δικτυακή αλλά και σε local μορφή) η οποία θα συνδέεται με την βάση δεδομένων και στην οποία θα αποτυπώνεται όλη η εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων αυτών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της sql, της C++ ή της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του σχετικού λογισμικού να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα 2 η ομάδα θεμάτων Σχεδιασμός ανάπτυξη δημιουργία μίας ηλεκτρονικής επιχείρησης στο διαδίκτυο, στον κλάδο (ο κλάδος θα επιλεγεί κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντος και φοιτητή) Η ομάδα φοιτητών που θα ασχοληθεί με την συγκεκριμένη ομάδα θεμάτων θα πρέπει να δημιουργήσει έναν δυναμικό ισότοπο όπου ο απλός χρήστης θα εγγράφεται και στην συνέχεια θα μπορεί να κάνει παραγγελίες (αγορές) προϊόντων που θα προσφέρει η επιχείρηση. Η επιχείρηση από την πλευρά της θα τηρεί ένα πλήρες σύστημα αποθήκης αλλά και ταμείου ώστε η παρακολούθηση της κίνησης των ηλεκτρονικών αγορών και πωλήσεων να γίνεται και ποσοτικά και αξιακά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση του θέματος είναι η πολύ καλή γνώση της HTML, της XML της Java Script της sql, της C++ ή

15 της Java και της PHP έτσι ώστε η δημιουργία του συγκεκριμένου site να γίνει με τους αντίστοιχους κώδικες. Θα δοθούν 5 θέματα από την συγκεκριμένη ομάδα Εισηγητής : Σίσιας Γεώργιος Επιστημονικός Συνεργάτης 1. Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση δέντρων Β+ με πρότυπες κλάσεις σε C Δημιουργία βιβλιοθηκών για την υλοποίηση ερυθρόμαυρων δέντρων και δέντρων AVL με πρότυπες κλάσεις σε C Οπτικοποίηση λειτουργίας βασικών δομών δεδομένων σε παραθυρικό περιβάλλον. 4. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις για κοινή πρόσβαση στις βιβλιοθήκες γραφικών DirectX και OpenGL. 5. Δημιουργία τρισδιάστατης μηχανής για γραφικά πραγματικού χρόνου. 6. Δημιουργία διεπαφής με κλάσεις στο Visual Studio για πρόσβαση σε διακομιστή SQL. 7. Δημιουργία βιβλιοθήκης στη C++ για το χειρισμό δυαδικών αρχείων. 8. Ανάπτυξη 3Δ διαδραστικού ψυχαγωγικού λογισμικού. 9. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος προσωρινής αποθήκευσης στη RAM αρχείων γραφικών και ήχου με βάση τη χρήση τους. 10. Μελέτη σχεδίασης ενός συστήματος βέλτιστης αποθήκευσης αρχείων με σκοπό τη συγκροτημένη ανάγνωσή τους από οπτικές συσκευές. Εισηγητής : Μπιμπίρης Αθανάσιος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Εξομοίωση Τοπολογιών Ασύρματων Δικτύων με Λογισμικό ns2. 2. Μελέτη και προσομοίωση Συστήματος OFDM μέσω Matlab. 3. Σχεδίαση συστήματος OFDM σε περιβάλλον simulink Matlab. 4. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με MIMO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 5. Μελέτη συστήματος OFDM σε συνδυασμό με SISO κεραίες και προσομοίωση αυτού σε περιβάλλον matlab. 6. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας MISO SFC και STC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab 7. Συγκριτική Μελέτη τεχνολογίας SIMO EGC - SDC - MRC, δικτύων WiMax σε περιβάλλον Matlab

16 8. Ανάλυση και σχεδιασμός WiMax συστήματος σε περιβάλλον Simulink Matlab. 9. Σχεδίαση μικρού τοπικού δικτύου (LAN) τοπολογίας αστέρα με χρήση του προγράμματος OPNET. 10. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων με χρήση της εφαρμογής Articulate Storyline 11. Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων κατάλληλα για διάθεση μέσω Κινητών Συσκευών με χρήση της εφαρμογής CourseLab. 12. Μια ποιοτική έρευνα για τις λανθασμένες αντιλήψεις των φοιτητών σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα. Εισηγητής : Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος - Εργαστηριακός Συνεργάτης 1. Αυτόματος έλεγχος σε δεξαμενές νερού με δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται τον αυτόματο έλεγχο στάθμης και χωρητικότητας τριών δεξαμενών νερού με δυνατότητα αυτόματης διανομής ή/και φραγής του ύδατος όταν αγγίζουν τα όρια υπερχείλισης ή όταν η στάθμη του νερού σε κάποια δεξαμενή είναι εξαιρετικά χαμηλή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης καθώς και η δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού των εργασιών μέσω κεντρικού Η/Υ. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 2. Μέτρηση ταχύτητας κινούμενου οχήματος και αυτόματη καταγραφή των υπερβάσεων του ορίου ταχύτητας Η Διπλωματική αυτή εργασία πραγματεύεται την κατασκευή μιας μικρής διάταξης radar η οποία θα μετράει την ταχύτητα των κινούμενων οχημάτων με δυνατότητα άμεσης καταγραφής και ενημέρωσης των υπερβάσεων του προκαθορισμένου ορίου ταχύτητας. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++)

17 Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα 3. Ηλεκτρονικό σύστημα ενημερώσεων εκπαιδευτικού έργου Στα πλαίσια ενημέρωσης το Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών έχει ενημερωτικούς πίνακες (Boards) στην είσοδο της κάθε αίθουσας όπου αναγράφει αναλυτικά το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων που διεξάγονται σε κάθε αίθουσα. Η Διπλωματική αυτή εργασία μελετά την χρήση της τηλεμετρίας και της ασύρματης τεχνολογίας για την έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών μέσω electronic boards που θα είναι τοποθετημένα στην είσοδο της κάθε αίθουσας και θα ενημερώνουν τους φοιτητές μέσω του αντίστοιχου μηνύματος για οιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα (αλλαγή αίθουσας, ακύρωση μαθήματος κ.λ.π). Επιπρόσθετα η εφαρμογή θα έχει τη δυνατότητα μαζικής αποστολής SMS στους εγγεγραμμένους φοιτητές στα αντίστοιχα μαθήματα. Προαπαιτούμενα: Άριστη γνώση Μικροεπεξεργαστών - Μικροελεγκτών Άριστη γνώση Γλωσσών Προγραμματισμού (Assembly, C++) Καλή γνώση Ασύρματων Τεχνολογιών Καλή γνώση Ηλεκτρονικής Φυσικής Δυνατότητα ανάληψης της παραπάνω πτυχιακής από δύο (2) άτομα Δικαίωμα Δικαίωμα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας έχουν οι σπουδαστές του Τμήματος που βρίσκονται χρονολογικά στο Τελευταίο έτος σπουδών τους και οφείλουν μέχρι 5 μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους εκ των οποίων το ένα μόνο μπορεί να είναι μάθημα ειδικότητας. Διαδικασία Για να αναλάβει ο σπουδαστής θέμα πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή και αφού συμφωνήσουν στην από κοινού συνεργασία για εκπόνηση της Πτυχιακής εργασίας να καταθέσουν έντυπη αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος (Το έντυπο μπορούν να το εκτυπώσουν από την σελίδα του Τμήματος _link Χρήσιμα Έντυπα).

18 Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σπουδαστή και τον καθηγητή. Αιτήσεις χωρίς την υπογραφή του Καθηγητή δεν θα γίνονται δεκτές. Προθεσμίες Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την γραμματεία του τμήματος μέχρι και τις 30/10/2014 Οι αιτήσεις που θα κατατεθούν εκπρόθεσμες θα πάνε στο επόμενο εξάμηνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 1 η Εβδομάδα Δευτέρα 15/6/2015 ΕΠΟΠΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης

Bread Online. Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Bread Online Σχεδιασμός και μετατροπή μιας απλής οικιακής συσκευής σε επαναπρογραμματιζόμενη συσκευή IP Παναγιώτης Ιωαννίδης Επιβλέπων καθηγητής: Μηνάς Δασυγένης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν

Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος και πριν Ισχύει μόνο για φοιτητές που εισήχθησαν στο Τμήμα από το ακαδ. έτος 2003-04 και πριν Βασικός Κύκλος ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Λογισμός Ι 11 4 Φυσική Ι 13 5 Γραμμική Αλγεβρα 15 4 Προγραμματισμός 17 4+2 Τεχνικό Σχέδιο 19

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Επιβλέπων: Π.Νικοπολιτίδης 1. Μελέτη Απόδοσης Προσαρμοστικών Πρωτοκόλλων Ασύρματης Εκπομπής Δεδομένων. Μελέτη βιβλιογραφίας, ανάπτυξη εργαλείου προσομοίωσης με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Ειδικής Υποδομής Υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2740 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ψηφιακές Επικοινωνίες ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΑΘΗΝΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 06/10/14 14:00-17:00 Υπολογιστικά Μαθηματικά Ε.Ζέρβας Ενότητα 2.1 17:00-20:00 Ειδ. Θέματα Σύγχρονης Φυσικής Κ.Μουτζούρης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 3113/19-6-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Μαθηματική Ανάλυση ΠΙΝΑΚΑΣ (β) Άρθρου 2, παρ. 2, Π.Δ. 163, ΦΕΚ 149/26-06-2002,

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα Εισαγωγή Γιώργος Δημητρακόπουλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φθινόπωρο 2013 Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα 1 O κόσμος των ηλεκτρονικών... Ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Διεύθυνση Σπουδών  ΩΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΞ.-ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ. Πέμπτη, 01/09/2016 Διεύθυνση Σπουδών http://www.unipi.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πειραιάς:12/7/2016

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες προσωπικές

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (23/01/ /02/2017) Ελιά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΓραμμικήΓραφήΒ' ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Ακαδ. Έτος 2016 2017 ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Αθανάσιος Κακαρούντας ΛΕΥΚΑΔΑ Πληροφορίες Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠIΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΟΥ ΧΑΡΗΣ (6424) ΦΩΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(6592) ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(7178) 2013-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της εργασίας Ανάλυση Arduino Uno Δημιουργία πληροφορίας Αποστολή και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα 4o Εργαστήριο Σ.Α.Ε Ενότητα : Μελέτη και Σχεδίαση Σ.Α.Ε Με χρήση του MATLAB Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ ΝΕΟΥ ΠΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα (ΤΕ @12:00~14:00) Άτυπες

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΚΩΔΙΚΟΣ Κατηγορία Υ/ΕΥ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας)

Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016. Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) Θέματα Ατομικής Διπλωματικής Εργασίας - DRAFT Ακαδημαϊκό Έτος 2015/2016 Γεωργία Καπιτσάκη (Λέκτορας) ΠΕΡΙΟΧΗ Α: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΟΥ Οι αισθητήρες μας δίνουν τη δυνατότητα συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών

ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών ANDROID Προγραμματισμός Εφαρμογών Παναγιώτης Κρητιώτης ΑΜ 1607 Περιεχόμενα Εισαγωγή Βασικά Στοιχεία Χαρακτηριστικά Αρχιτεκτονική Εργαλεία Προγραμματισμού Eclipse IDE Android SDK - ADT Plugin Προσομοιωτής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών

Πίνακας 1. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2012-13. Αριθμός σπουδαστών Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 0-3 ΤΜΗΜΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Διακόπτες δικτύων ισχύος 3 4 5 Μηχανικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής Εαρινό) ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013-2014 (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2015-2016 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010. - Wifi Calculator - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρµατες και κινητές επικοινωνίες Χειµερινό Εξάµηνο 2010 - Wifi Calculator - Στάµος Κατσιγιάννης, ΑΜ: ΕΥ0924 Γεώργιος Αλέξανδρος Κουλιέρης, ΑΜ: ΕΥ0920

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος

Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Σχεδιασμός και υλοποίηση κυκλώματος μέτρησης κατανάλωσης ισχύος Φοιτητής Φετινίδης Αναστάσιος Επιβλέπων Δασυγένης Μηνάς Μάρτιος 2014 1 Περιεχόμενα παρουσίασης Εισαγωγή Θεωρητικό υπόβαθρο Υλικό μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010

Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 ΤΕΙ Λαμίας Τμήμα Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών Ανάθεση Θεμάτων Πτυχιακών Εργασιών Χειμερινό εξάμηνο 2009-2010 Η Γεν. Συν. του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών στην αριθμ. πρακτ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 3.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 3.3: Δίκτυα 1 3.3.1 Τι είναι ένα Δίκτυο Υπολογιστών Δίκτυο Υπολογιστών/Επικοινωνιών: ένα σύνολο συνδεδεμένων μεταξύ τους συσκευών με φυσικές συνδέσεις οι οποίες μπορούν να παράγουν, να στέλνουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM

Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM Educational Laboratory of Multi Instruments (ELMI) for LabVIEW TM and MultiSIM TM I Εκπαιδευτική Μονάδα Εργαστηριακών Ασκήσεων για προγραμματισμό LabVIEW TM και MultiSIM TM της National Instruments (Portable

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥΣ 2007-2008 2014-2015 ΕΑΡΙΝΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΟΥΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΝΟΥ ΡΑΠΤΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 13 : Η Λειτουργία της Μονάδας Ελέγχου Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

Α.2 Μαθησιακά Αποτελέσματα Έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τίτλος Μαθήματος Μεθοδολογίες και Συστήματα Βιομηχανικής Αυτοματοποίησης Κωδικός Μαθήματος Μ3 Θεωρία / Εργαστήριο Θεωρία + Εργαστήριο Πιστωτικές μονάδες 4 Ώρες Διδασκαλίας 2Θ+1Ε Τρόπος/Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς

ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Τεχνολογίες ροής δεδοµένων σε ΙΡ δίκτυα: Ένας δρόµος προς τα συστήµατα πληροφόρησης επιβατών επόµενης γενιάς Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών Σύστηµα πληροφόρησης επιβατών επόµενης

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου - Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017 Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016 Λήξη Μαθημάτων: Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017 1 - [ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9-10 Τεχνολογία και, Τεχνολογία και Προγρ/σμός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2013 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΑ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΕΤΟΥΣ: ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 29/08/2016 Δευτέρα 17-20 ΑΦΕ-ΒΑ-Β4 Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών Χ. Μακρής, Ι. Χατζηλυγερούδης, Γ. Αλεξίου, Σ. Βούλγαρης, Α. Ηλίας 03/09/2016 Σάββατο 14-17 ΑΦΕ-ΒΑ-B4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αφορά τους σπουδαστές του τμήματος Ηλεκτρολογίας (Λαμία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣTEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Ταχ. Δ/νση: 34400 ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Τηλέφωνο: 22280 99523 FAX: 22280 99634

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Καρβούνης Ευάγγελος Εισαγωγή Τεράστια ποικιλία προϊόντων ως προς

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 3-4 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014 Δευτέρα 2/6/2014 871 ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΟΦΙΑ 1155 ΖΟΡΜΠΑΣ Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη

Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Αχιλλέας Καμέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο & Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών Ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη 2 1 Mobile devices / tablets 3 Μικρές, φορητές συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 014-015 Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜ ΕΝΑ 1. Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ 1 1. ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο)

TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) TEC610 Δυναμικές Εφαρμογές Διαδικτύου (ΣΤ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Μιχάλης Κεφαλάς, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης 1. Στοιχεία της υπηρεσίας Η υπηρεσία Κ.Υ.Ε.Λ. παρέχεται στο σύνδεσµο http://wwww.gen.teithe.gr/kyel Υλοποιήθηκε µε πόρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5/2015 643 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Δεκεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ : 2016 Η

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 4 ο : MATLAB Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας

221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας 221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πάτρας Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιδρύθηκε το 1967 ως το πρώτο Τμήμα της Πολυτεχνικής Σχολής. Ο αρχικός τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα