Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ωραιοκάστρου Προϋπολογισμός: ,74 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια : 7 (επτά) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων : Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: Ημερομηνίες HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE & HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 7 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 9 Συντομογραφίες... 9 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Κεντρική Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων» Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ενιαίο Μουσείο σε κινητές συσκευές» Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Μετάδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου» Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Εκπαιδευτικά παιχνίδια» Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Επαυξημένη πραγματικότητα για Card Postal του Δήμου» Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονική διαχείριση εγκαταστάσεων του Δήμου» Α3.4 Προδιαγραφές Εφαρμογών και Συστημάτων Α3.4.1 Εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου Α3.4.2 Εφαρμογή Αξιοποίησης Γεωγραφικής Θέσης Χρήστη Α3.4.3 Εφαρμογή «Ενιαίου Μουσείου σε κινητές Συσκευές» Α3.4.4 Εφαρμογή Μετάδοσης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου Α3.4.5 Εφαρμογή Εκπαιδευτικών παιχνιδιών Α3.4.6 Εφαρμογή Επαυξημένης πραγματικότητας για Card Postal του Δήμου»

3 Α3.4.7 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγκαταστάσεων Α3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α3.7 Προσωποποίηση Περιεχομένου και Προδραστική Ενημέρωση Α3.8 Διαλειτουργικότητα Α3.9 Πολυκαναλική προσέγγιση Α3.10 Ανοιχτά δεδομένα Α3.11 Απαιτήσεις Ασφάλειας Α3.12 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α3.13 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α3.14 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου Α3.15 Πίνακας Παραδοτέων Α3.16 Σημαντικά Ορόσημα υλοποίησης Έργου Α4. Ελάχιστες προδιαγραφές Υπηρεσιών Α4.1 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης Α4.3 Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας Α4.4 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» Α5. Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5.1 Μέθοδοι και Τεχνικές Υλοποίησης και Υποστήριξης Α5.2 Σχήμα Διοίκησης, σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου Α5.2.1 Υπεύθυνος Έργου και Συντονιστής Εμπειρογνωμόνων Α5.2.2 Συντονιστής της ομάδας ανάπτυξης Α5.2.3 Μέλη της ομάδας ανάπτυξης Α5.2.4 Συντονιστής της ομάδας παραμετροποίησης Α5.2.5 Μέλη της ομάδας παραμετροποίησης Α5.2.6 Συντονιστής της ομάδας εκπαίδευσης Α5.2.7 Μέλη της ομάδας εκπαίδευσης Α5.3 Σχέδιο και Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας Α5.4 Σενάρια χρήσης και Ελέγχου - Διαδικασία παραλαβής λειτουργικότητας συστημάτων και Έργου Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Β ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Β1. Γενικές Πληροφορίες Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου Β1.3 Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο Διαγωνισμού Β1.4 Ημερομηνία αποστολής της Διακήρυξης

4 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής Προσφορών Β1.6 Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού Β1.7 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά Β2.1 Δικαίωμα Συμμετοχής Β2.2 Αποκλεισμός Συμμετοχής Β2.3 Δικαιολογητικά Συμμετοχής Β2.4 Δικαιολογητικά Κατακύρωσης Β2.4.1 Οι Έλληνες Πολίτες Β2.4.2 Οι Αλλοδαποί Πολίτες Β2.4.3 Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα Β2.4.4 Οι συνεταιρισμοί Β2.4.5 Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα Β2.4.6 Οι ενώσεις-κοινοπραξίες Β2.5 Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής i) Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Β2.7 Εγγύηση Συμμετοχής Β3. Κατάρτιση - Υποβολή Προσφορών Β3.1 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών Β3.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Β3.2.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» Β3.2.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» Β3.3 Ισχύς Προσφορών Β3.4 Εναλλακτικές Προσφορές Β3.5 Τιμές Προσφορών - Νόμισμα Β4. Διενέργεια Διαγωνισμού Αξιολόγηση Προσφορών Β4.1 Διαδικασία Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Κατακύρωσης του Διαγωνισμού Β4.1.1 Διαδικασία διενέργειας Διαγωνισμού - αποσφράγιση Προσφορών Β4.1.2 Διαδικασία αξιολόγησης Προσφορών Β4.1.3 Βαθμολόγηση τεχνικών Προσφορών Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Β4.1.5 Διαμόρφωση συγκριτικού κόστους Προσφοράς Β4.1.6 Διαδικασία κατακύρωσης Διαγωνισμού Β4.2 Απόρριψη Προσφορών Β4.3 Προσφυγές Β4.4 Αποτελέσματα Κατακύρωση - Ματαίωση Διαγωνισμού Β5. Κατάρτιση Σύμβασης Γενικοί Όροι Σύμβασης

5 Β5.1 Κατάρτιση, υπογραφή, διάρκεια Σύμβασης Εγγυήσεις Β5.2 Τρόπος Πληρωμής Κρατήσεις Β5.3 Περίοδοι Εγγύησης Β5.4 Ποινικές Ρήτρες Εκπτώσεις Β5.5 Υποχρεώσεις Αναδόχου Β5.6 Υπεργολαβίες Β5.7 Εμπιστευτικότητα Β5.8 Πνευματικά δικαιώματα Β5.9 Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Πίνακας Περιεχομένων Μέρος Γ 132 Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 133 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής C1.4 Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας C1.5 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συντήρησης Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος 143 Πίνακες Συμμόρφωσης 145 C1.6 Αρχιτεκτονική Συστήματος C1.7 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων C1.8 Προδιαγραφές Εφαρμογών C1.8.1 Εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου C1.8.2 Εφαρμογή Αξιοποίησης Γεωγραφικής Θέσης Χρήστη C1.8.3 Εφαρμογή Ενιαίου Μουσείου σε κινητές Συσκευές C1.8.4 Εφαρμογή Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου C1.8.5 Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών C1.8.6 Εφαρμογή Επαυξημένης πραγματικότητας για Card Postal του Δήμου C1.8.7 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγκαταστάσεων C1.8.8 Εφαρμογές Υποδομών C1.9 Γενικές Προδιαγραφές C1.10 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου C1.11 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου C1.12 Εγγύηση Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς 152 C1.13 Υλοποίηση Λειτουργικών Ενοτήτων C1.14 Υπηρεσίες C1.15 Άλλες δαπάνες

6 C1.16 Συγκεντρωτικός Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Έργου Παραρτήματα που αφορούν το Έργο 154 C1.17 Σχέδιο Σύμβασης 154 6

7 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Ο δήμος αποτελεί ένα από τους βασικούς δήμους της Θεσσαλονίκης με πλούσια πολιτιστική, πολιτισμική παράδοση και σημαντικά αξιοθέατα που αξίζει να επισκεφθεί κανείς, όπως: To Δημοτικό Αναψυκτήριο Δάσους, το οποίο κατασκευασμένο με οικολογική αντίληψη σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, προσφέρει μια πανοραμική εικόνα του Ωραιοκάστρου, αλλά και του Θερμαϊκού κόλπου. Το Δημοτικό Αναψυκτήριο Παλαιοκάστρου, δίπλα στο παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής, με υπέροχη θέα και φυσικό περιβάλλον. Το Δημοτικό Αναψυκτήριο στη συμβολή της οδού Θεσσαλονίκης με τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στο κέντρο του Ωραιοκάστρου, με πευκόφυτο περιβάλλον. Το πάρκο αναψυχής «Καλόγερος» με τις 2 πανέμορφες λίμνες που δημιουργήθηκε από το Δήμο στη θέση της παλιάς χωματερής, με προοπτική να αναδειχθεί σε ένα αξιόλογο βιότοπο. Το παρεκκλήσι της Αγίας Παρασκευής στο Παλαιόκαστρο, που είναι χτισμένο σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία και συγκαταλέγεται στα ωραιότερα παρεκκλήσια της Μακεδονίας. Τον Ι. Ναό του Αγίου Αθανασίου στο Παλαιόκαστρο, τον παλαιότερο ναό της Ι.Μ Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, ο οποίος χρονολογείται από το Ωστόσο, η απήχηση του των επισκεπτών και ενδιαφερομένων του Δήμου τα τελευταία χρόνια δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις για την προβολή και ανάδειξη των πολιτιστικών, πολιτισμικών αλλά και γενικότερων δραστηριοτήτων του Δήμου και την ολοκληρωμένη διάχυση αυτών στο σύνολό τους, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δημότες αλλά και στους επισκέπτες α απολαμβάνουν μια σειρά από σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης. Άλλωστε, διαχρονικά έχουν διαπιστωθεί μια σειρά από προβλήματα στη επικράτεια του Δήμου Ωραιοκάστρου, τα κρισιμότερα εκ των οποίων είναι: Ελλιπής γνώση για την ιστορία και τα ήθη και τα έθιμα του τόπου η οποία παρατηρείται εντονότερη σε νεαρές ηλικίες των ετών. Άλλωστε, οι σχετικές πληροφορίες, γνώσεις για το Δήμο και την ιστορία-παράδοσή του βρίσκονται συχνά διασκορπισμένες με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα προσβάσιμες στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να ανακτήσει. Έλλειψη μιας δυναμικής και ολοκληρωμένης ενημέρωσης των αθλητικών, πολιτιστικών γεγονότων και άλλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην επικράτεια του Δήμου και στην ευρύτερη περιοχή. Μηδαμινή έλλειψη χρήσης νέων τεχνολογιών για την καλύτερη προβολή των πολιτιστικών μνημείων της περιοχής όπως χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας, υπηρεσίες μέσω κινητών συσκευών, virtual panoramas, web TV, κτλ.). 7

8 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Έλλειψη συντονισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και των φορέων του Δήμου για την καλύτερη προώθηση και προβολή των επιχειρήσεων της περιοχής καθώς και των πολιτιστικών μνημείων και αξιοθέατων αυτής. Έλλειψη ικανοποιητικής διαχείρισης των αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων είτε αυτές ανήκουν στο Δήμο, είτε σε ιδιώτες. Επομένως, δημιουργείται η ανάγκη δημιουργίας σύγχρονων υποδομών και υπηρεσιών για το Δήμο Ωραιοκάστρου, προκειμένου να υποστηριχτεί η αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων, μέσω μιας σειράς από καινοτόμες εφαρμογές οι οποίες θα είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες και σύγχρονες υπηρεσίες στους δημότες, επισκέπτες, επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους του Δήμου. Ουσιαστικά, μέσω του παρόντος έργου, επιχειρείται η ενίσχυση των δράσεων του Δήμου στον τομέα του τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού μέσα από: την αξιοποίηση και διάθεση των δημόσιων και ιδιωτικών αθλητικών-πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου προς το ευρύ κοινό (πολίτες, οργανώσεις, ενδιαφερόμενους φορείς κλπ) και ανάδειξη του έργου και των δραστηριοτήτων των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων του δήμου. την υιοθέτηση εφαρμογών για την ανάδειξη του πολιτιστικού και αθλητικού προϊόντος του Δήμου και για την καλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα, την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών διαχείρισης και διάθεσης πολιτιστικών και αθλητικών δεδομένων και γεγονότων προς τους ενδιαφερόμενους πολίτες (ανάπτυξη πολιτιστικής- αθλητικής βάσης δεδομένων του Δήμου) την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για την ενημέρωση αλλά και προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, μέσω κατάλληλων διαδραστικών παιχνιδιών, εφαρμογών σε κινητά και συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας και πολιτισμού και αθλητισμού. 8

9 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΑΜΕΑ ΕΕ ΕΠ ΕΣΠΑ ΤΠΕ ΨΣ CMS PC PDA SMS WCAG WAI Άτομα με Αναπηρία Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ψηφιακή Σύγκλιση Content Management System Personal Computer Personal Digital Assistant Short Message Service Web Content Accessibility Guidelines Web Accessibility Initiative 9

10 Α1. Περιβάλλον του Έργου Α1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Για την υλοποίηση του Έργου της παρούσας Διακήρυξης εμπλέκονται οι ακόλουθοι: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΨΣ ΕΥΔ ΨΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΔΔΑΠ - Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών ΕΑΕ - Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου Δήμος Ωραιοκάστρου Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βλ. παρ. Α Βλ. παρ. Α1.1.3 Βλ. παρ. Α Α1.1.1 Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Λειτουργίας & Υλοποίησης Ο Δήμος Ωραιοκάστρου είναι Δήμος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος συστάθηκε με το Ν. 3852/2010 (Νόμος 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» -ΦΕΚ Α87/ ) από τη συνένωση των τριών πρώην Δήμων Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας στο βορειοδυτικό τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης και έδρα του είναι το Ωραιόκαστρο. Οι τρεις πρώην Δήμοι Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας και Μυγδονίας αποτελούν τις σημερινές Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 217,8 τ.χλμ. Ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ωραιοκάστρου, ανέρχεται, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 (πηγή ΕΣΥΕ), σε κατοίκους ( άνδρες και γυναίκες ). Επίσης, σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της Απογραφής του 2011 (πηγή ΕΣΥΕ), η πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετρ. χιλιόμετρο ανέρχεται σε 175,94%. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης και αποτελεί μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη περιοχή, τόσο οικιστικά όσο και σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας. Η περιοχή του Ωραιοκάστρου με το περιαστικό δάσος και το όμορφο φυσικό περιβάλλον, αξιοποιείται από τους κατοίκους του ευρύτερου Π.Σ. Θεσσαλονίκης, ως χώρος επίσκεψης και αναψυχής. 10

11 Δυνητικά μπορεί να μετατραπεί σε τουριστικό σημείο, καλύπτοντας πολλές μορφές ολιγοώρου τουρισμού όπως τον πολιτιστικό, οικολογικό, θεραπευτικό και θρησκευτικό τουρισμό καθώς και τον αγροτουρισμό, επιφέροντας οφέλη στο Δήμο. Οι πολιτιστικοί πόροι της περιοχής καλύπτουν ευρύτατο λαογραφικό και καλλιτεχνικό φάσμα και μεγάλο μέρος των εκτάσεών της είναι υψηλής παραγωγικότητας. Στις περιοχές αυτές προβλέπονται χρήσεις και εγκαταστάσεις συναφείς με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, όπως αγροτικές αποθήκες και κτηνοτροφικές μονάδες και μονάδες επεξεργασίας αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Παράλληλα, η λειτουργία μεγάλων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων στην περιοχή, έχει σαν αποτέλεσμα την οικονομική ευρωστία του τόπου. Ο Δήμος αποτελεί κομβικό και λειτουργικό σημείο, αφού βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σημαντικά κέντρα (ΒΙ.ΠΕ.Θ., ΒΙΟ.ΠΑ., Π.Σ.Θ.). Επίσης, την περίοδο αυτή συντελούνται ή δρομολογούνται μεγάλες παρεμβάσεις, με στόχο να ανταποκριθεί η περιοχή στις μεγάλες προκλήσεις και προοπτικές που διανοίγονται γι αυτήν στο άμεσο μέλλον. Στο Δήμο, δρομολογούνται σημαντικότατα έργα υποδομής και παρεμβάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Α1.1.2 Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Δεν εμπλέκονται άλλοι φορείς για την επιτυχή έκβαση του έργου. Α1.1.3 Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ) Για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου της παρούσας Διακήρυξης θα οριστεί «Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ)». Αρμοδιότητα της ΕΔΔΑΠ αποτελεί η διενέργεια του διαγωνισμού και η αξιολόγηση των προσφορών του παρόντος Έργου. Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ) Για τις ανάγκες αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών που πιθανώς θα κατατεθούν στην αξιολόγηση των Προσφορών θα οριστεί «Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων (ΕΑΕ)» αποτελούμενη από 3 ή 5 μέλη, διάφορα της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ). Αρμοδιότητα της ΕΑΕ αποτελεί η αξιολόγηση των ενστάσεων και προσφυγών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του διαγωνισμού του παρόντος Έργου. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για τις ανάγκες παρακολούθησης και τελικής παραλαβής του Έργου όπως θα προκηρυχθεί από την παρούσα διακήρυξη θα οριστεί από το Δήμο τριμελής «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ)». Αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και η τμηματική και οριστική παραλαβή του 11

12 παρόντος Έργου. Επίσης αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και η υποστήριξη του υπό προμήθεια και υπό επέκταση συστήματος, προκειμένου να γίνει ευκολότερα η μετάβαση στην νέα επέκταση του συστήματος. Επίσης αρμοδιότητα της ΕΠΠΕ είναι η ανάπτυξη στρατηγικής και η υποστήριξη του υπό προμήθεια και υπό επέκταση συστήματος, προκειμένου να γίνει ευκολότερα η μετάβαση στην νέα επέκταση του συστήματος. Α1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) Α1.2.1 Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Το έργο θα λειτουργεί από το Δήμο Ωραιοκάστρου. Πιο αναλυτικά περιγράφηκε στην παράγραφο Α Α1.2.2 Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Οι υπηρεσίες του Δήμου λειτουργούν σύμφωνα με το Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ωραιοκάστρου ο οποίος έχει εγκριθεί με την Απόφαση Δ.Σ. Ωραιοκάστρου. Η διάρθρωση του Υπηρεσιών του Δήμου είναι η ακόλουθη: Κεντρικές Υπηρεσίες Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου : Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο 1. Γενικός Γραμματέας 2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου. 3. Γραφείο Ειδικών Συμβούλων Συνεργατών Επιστημονικών Συνεργατών 4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων 5. Νομική Υπηρεσία 6. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας 7. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 8. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω τμήματα: α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, β) Τμήμα Αστυνόμευσης Β : Επιτελικές Υπηρεσίες 1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης 12

13 β) Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Γ : Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης Δ : Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α)τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας β) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης γ) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου Ε : Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία : α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας γ) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού ΣΤ : Υπηρεσίες Υποστήριξης 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας δ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου στ) Τμήμα ΚΕΠ 13

14 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Τμήμα Τεχνικών Έργων β) Τμήμα Πολεοδομίας γ)τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές & τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου. Α : Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας - Γραφείο ΚΕΠ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα ΚΕΠ - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) - Γραφείο Συντήρησης Υποδομών ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα Τεχνικών Έργων - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας) - Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) - Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) Β : Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Μυγδονίας - Γραφείο ΚΕΠ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα ΚΕΠ - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) - Γραφείο Συντήρησης Υποδομών ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Τεχνικών Έργων - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας) - Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) - Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ (Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών) 14

15 Α1.2.3 Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Τα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του παρόντος έργου αφορούν το σύνολο του Δήμου και το σύνολο των εγκαταστάσεων σχετικού περιεχομένου και σκοπού, ανάλογα με τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κάθε έτος. Ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια ορισμένες εγκαταστάσεις που φιλοξενούν αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες. Όσον αφορά τις υποδομές, ο Δήμος Ωραιοκάστρου διαθέτει τρία κλειστά Γυμναστήρια, δέκα γήπεδα ποδοσφαίρου αγωνιστικών προδιαγραφών με χλοοτάπητα, τρία προπονητικά γήπεδα ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα, δύο γήπεδα 5Χ5 με συνθετικό τάπητα, τρία γήπεδα τέννις, καθώς επίσης και 1 κολυμβητήριο ολυμπιακών διαστάσεων. Το Ωραιόκαστρο διαθέτει: Κολυμβητήριο Ωραιοκάστρου Κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου Κλειστό Γυμναστήριο Νεοχωρούδας Κλειστό Γυμναστήριο Δρυμού Γήπεδο Ποδοσφαίρου Ωραιοκάστρου Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πενταλόφου Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νεοχωρούδας Γήπεδο Ποδοσφαίρου Πετρωτού Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μονολόφου Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μεσαίου Γήπεδο Ποδοσφαίρου Δρυμού Γήπεδο Ποδοσφαίρου Λητής Γήπεδο Ποδοσφαίρου Μελισσοχωρίου Γήπεδο Ποδοσφαίρου Φιλαδέλφειας. Για την εξυπηρέτηση αθλητικών δράσεων λειτουργούν Αίθουσες Γυμναστικής στα κλειστά Γυμναστήρια Ωραιοκάστρου-Νεοχωρούδας-Δρυμού και σε άλλους χώρους των τοπικών κοινοτήτων, αίθουσα βαρών και οργάνων στο κλειστό Γυμναστήριο Ωραιοκάστρου και αίθουσα γυμναστικής στο κτίριο Παύλος Μελάς Παλαιοκάστρου. Επίσης ενδεικτικά αναφέρονται εγκαταστάσεις/χώροι, στους οποίους πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις: Αίθουσα Παύλου Μελά Πνευματικό Κέντρο Νεοχωρούδας, 15

16 Πνευματικό Κέντρο Φιλαδέλφειας, Πνευματικό Κέντρο Μεσαίου, Πνευματικό Κέντρο Μονολόφου Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Μελισσοχωρίου Θέατρο Δρυμού (Τσούκες) Θεατράκι στο 2ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Πενταφόφου Αίθουσα στον Πολυχώρο ΑΓΝΟ στη Λητή Επιπλέον, στα όρια του Δήμου δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων σε κάθε Δημοτικής Ενότητα (Ωραιοκάστρου, Καλλιθέας, Μυγδονίας). Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει προμηθευτεί Υπολογιστική και Δικτυακή Υποδομή για την μηχανογράφηση των υπηρεσιών του. Τα διακριτά Υποσυστήματα που αποτελούν το ΠΣ του Δήμου διακρίνονται σε: 1. Λογιστική Δημοσίου 2. Διαχείριση Προσωπικού 3. Μισθοδοσία Προσωπικού 4. Ενιαία Αρχή Πληρωμών - Δημ. αρχείου 5. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο 6. Παρακολούθηση Έργων 7. Σύγχρονος Δήμος (Δημοτολόγιο, Μητρώο Αρρένων, Εκλογικοί Κατάλογοι) 8. Διαχείριση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας. 9. Διαχείριση Προστίμων Κ. Ο. Κ. 10. Δημοτικός Φόρος 11. Εφαρμογή Διαχείρισης Στοιχείων Διαγωνισμού ΑΣΕΠ 12. Διαχείριση Γραφείου Κίνησης Οχημάτων 13. Διαχείριση Διαδικτυακής Πύλης 14. Διαχείριση Αποφάσεων Αλλοδαπών 15. Αδειών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 16. Ευρετηρίου Ληξιαρχείου 17. Αποφάσεις Όσον αφορά στη φυσική αρχιτεκτονική, η όλη δομή έχει εγκατεστημένες τις εφαρμογές σε τέσσερα διαφορετικά κτίρια, τα οποία είναι συνδεδεμένα στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Υπάρχει 16

17 ένας (1) κεντρικός εξυπηρετητής στο Δημαρχείο, όπου είναι εγκατεστημένες οι βάσεις των εφαρμογών που αναφέρθηκαν και άλλοι δύο (2) παλιάς τεχνολογίας στα πρώην δημαρχεία (Λητή, Πεντάλοφος). Υπάρχουν ακόμη δύο κτίρια όπου στεγάζουν υπηρεσίες και έχουν το δικό τους ανεξάρτητο τοπικό δίκτυο. Προκειμένου το εν λόγω έργο να ανταποκριθεί στις λειτουργικές του απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπ όψιν την εξωστρεφή φύση του έργου, θα χρειαστεί η προμήθεια ενός (1) Application-Web-Database Server o οποίος θα εξυπηρετεί τις εφαρμογές οι οποίες θα αναπτυχθούν ή εναλλακτικά η μίσθωση ενός (1) Application-Web-Database Server. Οι ευρυζωνικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, είναι αυτές που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. 17

18 Α2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α2.1 Αντικείμενο του Έργου O Δήμος Ωραιοκάστρου είναι ένας αναπτυσσόμενος δήμος που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τους άλλους Δήμους στην περιφέρεια του Νομού Θεσσαλονίκης και αποτελεί σήμερα μια σύγχρονη, αναπτυσσομένη και δυναμική περιοχή. Ωστόσο, η απήχηση του των επισκεπτών και ενδιαφερομένων του Δήμου τα τελευταία χρόνια δημιουργεί ιδιαίτερες απαιτήσεις για την προβολή και ανάδειξη τόσο σχετικών πληροφοριών και γνώσεων για τον Δήμο και την ιστορία-παράδοσή του όσο και των πολιτιστικών, αθλητικών αλλά και γενικότερων δραστηριοτήτων του Δήμου, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους δημότες αλλά και στους επισκέπτες του δήμου να απολαμβάνουν μια σειρά από σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προβολής και ενημέρωσης. Ειδικότερα, τόσο οι πληροφορίες για εκδηλώσεις και δραστηριότητες του δήμου τόσο του ίδιου όσο και των συλλόγων-φορέων αυτού, δεν είναι συχνά γνωστές στους ενδιαφερόμενους πολίτες, καθώς βρίσκονται συχνά διασκορπισμένες και δεν υπάρχουν οργανωμένες στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα να μην είναι εύκολα προσβάσιμες στον οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο επιθυμεί να τις ανακτήσει. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου ολοκληρωμένων και ευέλικτων υπηρεσιών αξιοποίησης και διάθεσης των πολιτιστικώνπολιτισμικών και αθλητικών δεδομένων και δραστηριοτήτων του Δήμου προς το ευρύ κοινό (πολίτες, οργανώσεις, ενδιαφερόμενους φορείς κλπ). Οι υπηρεσίες αυτές, θα είναι δομημένες γύρω από μια κεντρική σελίδα δράσης με εφαρμογές που αποσκοπούν στην άμεση και εύρυθμη ενημέρωση των πολιτών, προβολή ιστορικών αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, δραστηριοτήτων, κτλ. Ειδικότερα μέσω του παρόντος έργου έργο θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: Ολοκληρωμένη ενημέρωση πολιτών μέσα από μια ενιαία διαδικτυακή σελίδα δράσης και ένα ενιαίο σύστημα ημερολογίου γεγονότων για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις/δρώμενα/νέα που αφορούν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό της επικράτειας του Δήμου. Οργανωμένη προβολή της ιστορίας και των εθίμων του δήμου, των μνημείων ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, πολιτιστικών συλλόγων, βιβλιοθηκών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της περιοχής, μέσα από μια Πολιτιστική βάση δεδομένων που θα αναπτυχθεί. Προώθηση του περιεχομένου και μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (κινητές συσκευές, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας για card postal του Δήμου, διαδικτυακή τηλεόραση κ.λπ.). Ολοκληρωμένη ηλεκτρονική διαχείριση αθλητικών πολιτιστικών εγκαταστάσεων του Δήμου (δημόσιων και ιδιωτικών) όπου οι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να πραγματοποιούν τις κρατήσεις τους διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο, για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. 18

19 Βάσει των ανωτέρω προκύπτουν οι ακόλουθες διακριτές λειτουργικές ενότητες υπηρεσιών που θα παρέχονται μέσω του συστήματος που θα αναπτυχθεί είναι: Κεντρική Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων Ενιαίο Μουσείο σε κινητές συσκευές Μετάδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου Εκπαιδευτικά Παιχνίδια Επαυξημένη πραγματικότητα για Card postal του Δήμου Ηλεκτρονική διαχείριση εγκαταστάσεων Δήμου Α2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που διαχειρίζεται ένας ΟΤΑ Α Βαθμού της περιφέρειας για την ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής του, την προσέλκυση επισκεπτών και κυρίως την συγκράτηση του πληθυσμού και την προσέλκυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι το μέγιστο κεφάλαιο του πολιτισμού και του αθλητισμού. Με το παρόν Έργο θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της περιοχής, η τουριστική προβολή της περιοχής και η ορθή διαχείριση των εγκαταστάσεων και των πόρων που διαθέτει ο Δήμος. Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα ορθολογικού αναπτυξιακού σχεδιασμού, ολοκληρωμένης προβολής και αξιοποίησης των τουριστικών, πολιτιστικών και αθλητικών σημείων ενδιαφέροντος που έχει στη διάθεσή του ο Δήμος και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και επισκέπτες της περιοχής σε πολιτιστικά και τουριστικά θέματα. Μέσω του Έργου θα παρέχονται προηγμένες τεχνολογικά υπηρεσίες προς τους πολίτες και τους δυνητικούς επισκέπτες με σκοπό την ενημέρωση και την απρόσκοπτη συμμετοχή τους στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα, την ενημέρωσή τους για τα σημαντικότερα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος, την ολοκληρωμένη εξυπηρέτησή τους αλλά και την ενεργό συμμετοχή τους στη δημιουργία μίας συλλογής ψηφιακού περιεχομένου έτσι την ιστορική εξέλιξη και το ενδιαφέρον των πολιτών/επισκεπτών σχετικά με τα σημαντικά σημεία του Δήμου. Α2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Στους κύριους στόχους του παρόντος έργου περιλαμβάνονται: Αποτύπωση σε ψηφιακή μορφή φωτογραφιών και μερική αναπαράσταση αυτών σε 3D, από διάφορα μνημεία, αξιοθέατα και τόπους ιδιαιτέρου κάλλους που να αναδεικνύουν την ιστορία του Δήμου Ωραιοκάστρου. 19

20 Προσέλκυση ευρύτερου κοινού για την προβολή των δράσεων και την ανάδειξη του πολιτιστικού και αθλητικού αποθέματος του Δήμου Ανάπτυξη πολιτιστικής βάσης διάχυσης πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Ωραιοκάστρου η υιοθέτηση σύγχρονων εφαρμογών για φορητές συσκευές και τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας για την ανάδειξη του πολιτισμικού, πολιτιστικού και αθλητικού προϊόντος του Δήμου, η υιοθέτηση προηγμένων δυνατοτήτων πληροφόρησης και ενημέρωσης των χρηστών, η αξιοποίηση και διάθεση των εγκαταστάσεων του Δήμου προς το ευρύ κοινό (πολίτες, οργανώσεις, ενδιαφερόμενους φορείς κλπ), η ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την προσέλκυση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων στον πολιτισμό και τον αθλητισμό, μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, η Εισαγωγή/ ανταλλαγή πολυμεσικού περιεχομένου μεταξύ απλών χρηστών αλλά και τοπικών φορέων του Δήμου (πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σωματεία, κτλ.). Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Αριθμός χρηστών που θα χρησιμοποιούν τις νέες διαδικτυακές υπηρεσίες > Αριθμός καναλιών διάθεσης των υπηρεσιών 3 Πίνακας 1: Ποσοτικοποίηση των Στόχων του Έργου Α2.4 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του Έργου Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: Η συλλογή, καταγραφή και η αποτύπωση της θέσης των σημείων ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος καθώς και των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο Δήμο Η συλλογή φωτογραφικού υλικού που σχετίζεται με σημεία ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος 20

21 Η καταγραφή της πληροφορίας η οποία θα εισαχθεί στο σύστημα, σχετικά με τις αθλητικές-πολιτιστικές εγκαταστάσεις (ώρες λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης, κρατήσεις, χρεώσεις κ.α.) Η ευκολία διαχείρισης του συστήματος από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες Η ενημέρωση του κοινού για τη δημιουργία κρίσιμης μάζας χρηστών Η συμμετοχή των στελεχών του Φορέα είτε συνολικά στην εκτέλεση του έργου, είτε σε επιμέρους δράσεις Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Συλλογή, καταγραφή και ψηφιοποίησης δεδομένων Φιλικότητα του συστήματος Ευαισθητοποίηση του κοινού για το Έργο Ενεργή συμμετοχή των στελεχών του φορέα Τύπος 1 Ο Τ Ο Δ Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός των δεδομένων, που θα εισαχθούν στο σύστημα Σωστός σχεδιασμός του συστήματος και ενέργειες εκπαίδευσης των χρηστών Δράσεις ενημέρωσης σε τοπικό και διαδικτυακό επίπεδο Καλή προετοιμασία και προγραμματισμός, επιμερισμός εργασιών, διαρκής συνεννόηση με τις εσωτερικές μονάδες του Φορέα και τον Ανάδοχο Πίνακας 2: Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Α3. Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες του έργου προσβλέπουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποδομής καθώς και στην αυτοματοποίηση και εκσυγχρονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου Ωραιοκάστρου, με απώτερο σκοπό την παροχή μιας ολοκληρωμένης κεντρικής σελίδας δράσης για την Προβολή και Ανάδειξη Περιεχομένου και Δράσεων του Δήμου. 1 Τ = Τεχνικός/Τεχνολογικός, Ο = Οργανωτικός, Δ = Διοικητικός, Κ = Κανονιστικός 21

22 Οι προηγμένες υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα είναι σε θέση να αναδείξουν το σύνολο του πολιτιστικού, πολιτισμικού και αθλητικού αποθέματος του Δήμου και την ολοκληρωμένη παρουσίαση/ενημέρωση των επισκεπτών, δημοτών του. Επίσης θα υποστηριχθούν σύγχρονοι τρόποι διάθεσης του περιεχομένου σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, με στόχο την προσέλκυση ευρύτερου κοινού και την προβολή των δράσεων και δραστηριοτήτων του Δήμου. Το σύνολο των υπηρεσιών του έργου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες και προσβάσιμες μέσω μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης (portal) αλλά και μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας (εκπαιδευτικά παιχνίδια, φορητές συσκευές, κτλ). Α3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν το σύνολο του πληροφοριακού συστήματος της Αναθέτουσας Αρχής σε λειτουργικό και τεχνολογικό επίπεδο περιλαμβάνουν: Συστήματα «ανοικτής» αρχιτεκτονικής (open architecture), δηλαδή ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και χρήση προτύπων που θα διασφαλίζουν: o Ομαλή συνεργασία και λειτουργία μεταξύ των επιμέρους συστημάτων και υποσυστημάτων o Τη δικτυακή συνεργασία μεταξύ εφαρμογών ή/και συστημάτων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα ΤΠΕ o Την επεκτασιμότητα των συστημάτων και εφαρμογών χωρίς αλλαγές στη δομή και αρχιτεκτονική τους Αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική του συστήματος, ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις, ενσωματώσεις, αναβαθμίσεις ή αλλαγές διακριτών τμημάτων λογισμικού. Λειτουργία των επιμέρους εφαρμογών, υποσυστημάτων και λύσεων που θα αποτελέσουν διακριτά τμήματα του συστήματος, σε ένα περιβάλλον, στο οποίο θα: o επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ομοιομορφία στις διεπαφές μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων και στον τρόπο εργασίας τους o επιλεγούν κοινοί και φιλικοί τρόποι παρουσίασης, όσον αφορά τις διεπαφές των χρηστών με τις εφαρμογές o διασφαλίζεται η επεκτασιμότητα του συστήματος. Χρήση συστημάτων διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στον χρήστη, για την αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος και για τη δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα. Θα πρέπει να διασφαλίζονται: o Ανοικτό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών 22

23 o Ανοικτά τεκμηριωμένα και δημοσιευμένα συστήματα διεπαφής με προγράμματα τρίτων o Τυποποιημένα πρωτόκολλα επικοινωνίας o Ανοικτό περιβάλλον ως προς τη μεταφορά και ανταλλαγή δεδομένων με άλλα συστήματα o Ανοικτό περιβάλλον ως προς την τεχνολογία της βάσης δεδομένων Χρήση γραφικού περιβάλλοντος λειτουργίας του χρήστη με το σύστημα (GUI) για την αποδοτική χρήση των εφαρμογών και την ευκολία εκμάθησής τους Ενσωμάτωση στα υποσυστήματα άμεσης υποστήριξης βοήθειας (online help) και οδηγιών προς τους χρήστες ανά διαδικασία ή και οθόνη. Μηνύματα λαθών, τα οποία θα παρουσιάζουν οι εφαρμογές στους τελικούς χρήστες (error messages), στην Ελληνική γλώσσα και ειδοποίηση των χρηστών με όρους οικείους προς αυτούς Ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων σε σχέση με τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν: o Πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται o Ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών Σύνταξη τεχνικών εγχειριδίων του συστήματος και των εργαλείων διαχείρισης (system manuals), καθώς και λεπτομερή εγχειρίδια λειτουργίας του συστήματος (operation manuals) και υποστήριξης των χρηστών (user manuals) Ελεγχόμενη και διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων (Υποσυστημάτων, Εφαρμογών) Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Κεντρική Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων» Η συγκεκριμένη λειτουργική ενότητα στοχεύει στην δημιουργία μιας κεντρικής σελίδας δράσης του Δήμου με στόχο την ολοκληρωμένη πληροφόρηση του ευρύτερου κοινού για ιστορικά πολιτισμικά και πολιτιστικά δεδομένα του Δήμου όπως, ιστορία του τόπου, των μνημείων και των εθίμων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα καθώς και νέα γεγονόταεκδηλώσεις και δρώμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, σε ποικίλους τομείς και θεματολογία. Το σύστημα θα μπορεί επίσης να επιτρέπει την λειτουργία ημερολογίου (blog) στο οποίο θα δίνεται η δυνατότητα να γράφουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και πιστοποιημένοι φορείς-χρήστες του συστήματος (αθλητικά σωματεία, επιχειρήσεις, κτλ.). Η παρεχόμενη λειτουργικότητα της «Κεντρικής Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων» θα περιλαμβάνει: Προβολή κατάλληλου πολυμεσικού περιεχομένου (εικόνα, ήχος, βίντεο) των σημαντικότερων αξιοθέατων, αρχαιολογικών χώρων, μνημείων ιστορικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος Δήμου και της ευρύτερης περιοχής και χαρτογραφική απεικόνιση αυτών. 23

24 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές υπηρεσίες πολιτισμού αθλητισμού Δήμου Δυναμική Πληροφόρηση των χρηστών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις και γεγονότα του Δήμου μέσω κατάλληλου πολυμεσικού υλικού (φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο) και το αναλυτικό πρόγραμμά τους (χώρος, χρόνος, τόπος εκδήλωσης). Χαρτογραφική απεικόνιση των προσκείμενων εκδηλώσεων σε ψηφιακούς χάρτες όπου θα παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες πλοήγησης (δρόμοι, ονομασίες οδών) ενώ ταυτόχρονα θα συμβολίζουν με δείκτη την ακριβή θέση της εκδήλωσης στο χάρτη. Εντοπισμό της θέσης ενός σημείου ενδιαφέροντος ή γεγονότος, όπως του πλησιέστερου πολιτιστικού χώρου, εκδήλωσης κ.λπ. Πλοήγηση και καθοδήγηση των χρηστών στο πολιτιστικό και αθλητικό δίκτυο Λήψη στοχευμένης και προσωποποιημένης πληροφόρησης για σημεία άμεσου ενδιαφέροντος του χρήστη, όπως η λήψη ενημερωτικό Δελτίου μέσω του οποίου οι πολίτες θα δέχονται τακτικές ενημερώσεις για νέες πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες/εκδηλώσεις του Δήμου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), ύστερα από αίτημά τους και μετά την εγγραφή τους στην ειδική φόρμα εγγραφής/διαγραφής της υπηρεσίας και των κατηγοριών που τους ενδιαφέρει. Αλληλεπίδραση χρηστών μέσω κατάλληλων μηχανισμών προκειμένου να παραθέτουν δυναμικά τα σχόλια τους με απώτερο σκοπό την βέλτιστη συμμετοχή των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες του Δήμου. Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ενιαίο Μουσείο σε κινητές συσκευές» Μέσω της παρούσας λειτουργικής περιοχής οι πολίτες με την χρήση έξυπνων κινητών συσκευών θα μπορούν έχουν πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών που έχουν να κάνουν με ιστορικά και πολιτιστικά σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Επομένως, βασικός στόχος της εφαρμογής αποτελεί η μετατροπή όλου του Δήμου σε ένα ενιαίο εικονικό μουσείο. Μερικές από τις βασικές λειτουργίες θα είναι οι παρακάτω: Δυνατότητα εύρεσης των μνημείων και άλλων σημείων ενδιαφέροντος σε χάρτη ή με την χρήση λίστας ταξινομημένα βάσει πιο κοντινών σημείων ενδιαφέροντος σε σχέση με τη θέση του χρήστη. Δυνατότητες αναβαθμίσεων αλλά και άμεσης ενημέρωσης ώστε να ενημερώνεται ο χρήστης και για τυχόν εκδηλώσεις (έκθεση σε μουσείο, συναυλία κλπ). Δυνατότητα προβολής βίντεο, εικόνων (διαδραστικά) σχετικά με τα μνημεία ή άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Προηγμένη δυνατότητα καθοδήγησης των χρηστών σε διάφορους χώρους ή εκδηλώσεις μέσω της ενσωμάτωσης λειτουργικότητας αξιοποίησης της γεωγραφικής τους θέσης (Location-based Services - LBS) 24

25 Α3.3.3 Λειτουργική Ενότητα «Μετάδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου» Η λειτουργική μονάδα θα αποτελεί μέρος της ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης περιεχομένου που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου και θα χρησιμοποιεί την διαβαθμισμένη πρόσβαση πολλαπλών χρηστών για την εισαγωγή/ανανέωση και προβολή (μετάδοση) του πολυμεσικού περιεχομένου σε παραγγελία (on Demand). Ενδεικτικά χαρακτηριστικά της παρούσας λειτουργικότητας, για την οποία δύναται να αξιοποιηθούν οι υπηρεσίες υφιστάμενων δημοφιλών Διαδικτυακών Κόμβων φιλοξενίας και διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού, θα αποτελέσουν: Η υποστήριξη της δυνατότητας μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου κατ απαίτηση (on demand) και σε διάφορες ποιότητες ανάλυσης, με σκοπό την υποστήριξη της πρόσβασης από πληθώρα διαθέσιμων συσκευών (Υπολογιστές, φορητές συσκευές κλπ.) και συνδέσεων διαφορετικών δυνατοτήτων. Η ζωντανή μετάδοση (live broadcast) οπτικοακουστικού υλικού, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο (πχ. απευθείας μετάδοση εκδήλωσης του Δήμου). Η προσωποποιημένη ενημέρωση του χρήστη για την αναμετάδοση εκδηλώσεων - βάσει των επιλογών του προσωπικού του προφίλ- μέσω χρήσης και με αξιοποίηση πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (π.χ. , SMS κλπ.). Α3.3.4 Λειτουργική Ενότητα «Εκπαιδευτικά παιχνίδια» Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει διαδραστικές αλληλεπιδραστικές εφαρμογές εκπαιδευτικών παιχνιδιών επί του ψηφιοποιημένου περιεχομένου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα μέσω παιγνίων ερωτήσεων, παιγνίων μνήμης, Puzzles και άλλων δημιουργικών εφαρμογών να μαθαίνει/εκπαιδεύεται με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο για την ιστορία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου. Οι εφαρμογές θα απευθύνονται σε στοχευμένες κατηγορίες κοινού (μαθητές, παιδιά, ενήλικες, κτλ). Μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες του Δήμου, αλλά και από όλη των Ελλάδα ή και το εξωτερικό να γνωρίσουν με εύκολο και διαδραστικό τρόπο την ιστορία του τόπου. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που θα δημιουργηθούν θα πρέπει να είναι προσβάσιμα τόσο από την διαδικτυακή κεντρική σελίδα δράσης του έργου που θα αναπτυχθεί αλλά και να μπορούν να εκτελούνται και ως αυτόνομες υποενότητες σε τοπικούς υπολογιστές των χρηστών. Τα τελικά σενάρια των παιχνιδιών θα διαμορφωθούν σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή. Α3.3.5 Λειτουργική Ενότητα «Επαυξημένη πραγματικότητα για Card Postal του Δήμου» Μέσω της παρούσας λειτουργικής περιοχής οι πολίτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια σειρά από καινοτόμες card postals του Δημου Ωραιοκάστρου μεσω τεχνολογιών 25

26 επαυξημένης πραγματικότητας και χρήσης των καμερών των ενσωματωμένων κινητών τηλεφώνων του εκάστοτε χρήστη. Οι card postals θα αντιστοιχούν σε 3Δ μνημεία του Δήμου που θα ψηφιοποιηθούν στα πλαίσια του έργου και υλοποιηθούν σε φυσική και ψηφιακή μορφή για χρήση σε εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Ο αριθμός των μνημείων που θα ψηφιοποιηθούν σε 3Δ θα ορισθούν στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π1.1-Μελέτη Εφαρμογής και σε συνεργασία του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί την κάμερα προκειμένου να αναγνωρίσει τον κατάλληλο σύμβολο που θα είναι εκτυπωμένο πάνω σε κάθε διαφορετική card postal και θα επιτρέπει την περιστροφή και μετακίνηση μιας 3Δ αναπαράστασης μέσω της περιστροφής και μετακίνησης της φυσικής card postal μπροστά από την κάμερα της συσκευής. Α3.3.6 Λειτουργική Ενότητα «Ηλεκτρονική διαχείριση εγκαταστάσεων του Δήμου» Στόχος της συγκεκριμένης λειτουργικής ενότητας είναι η δυνατότητα καταγραφής και απεικόνιση της θέσης όλων των χώρων πολιτιστικού και αθλητικού ενδιαφέροντος του Δήμου (δημόσιων και ιδιωτικών), η παροχή πληροφοριών για τους χώρους αυτούς, η ενιαία παρουσίαση και διαχείριση των σχετικών υποδομών, εκδηλώσεων και υπηρεσιών, με γεωγραφική αναφορά, ώστε να είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη η σχετική πληροφορία καθώς και η δυνατότητα πραγματοποίησης on-line κρατήσεων των σχετικών χώρων. Οι εγκαταστάσεις του Δήμου οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη λειτουργική ενότητα θα ορισθούν στο πλαίσιο του Παραδοτέου Π1.1-Μελέτη Εφαρμογής και σε συνεργασία του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μέσω του διαδικτύου θα μπορούν να προσπελάσουν τη διαδικτυακή εφαρμογή κράτησης εγκαταστάσεων και επιλέγοντας την εγκατάσταση που επιθυμούν, να ελέγχουν τη διαθεσιμότητά της και εν συνεχεία συμπληρώνοντας τα στοιχεία τους (προφίλ χρηστών) και ακολουθώντας τις οδηγίες επιβεβαίωσης που θα τους αποστέλλονται να προβαίνουν σε σχετικές κρατήσεις. Για κάθε κράτηση που ολοκληρώνεται επιτυχώς, θα δημιουργείται ο αντίστοιχος κωδικός της κράτησης από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγκαταστάσεων. Ο κωδικός αυτός, θα αντιστοιχεί σε ένα μοναδικό αριθμό ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου που θα λαμβάνεται αυτόματα από το σύστημα Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου του Δήμου. Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει η δυνατότητα ταυτοποίησης κάθε κράτησης από τις υπηρεσίες του Δήμου. Η μονάδα αυτή θα υποστηρίζει την βέλτιστη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Δήμου και θα μπορεί να υποστηρίζει τα παρακάτω: o Δυνατότητα ενοικίασης ή παραχώρησης εγκαταστάσεων που είναι ήδη καταχωρημένα στην ενιαία βάση δεδομένων o Προβολή εγκαταστάσεων μαζί με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τα τμήματα που λειτουργούν και το ωράριο λειτουργίας τους 26

27 o Δυνατότητα αναζήτησης εγκαταστάσεων προς ενοικίαση/παραχώρηση ανάλογα με διαθεσιμότητα αλλά και αλληλεπίδρασης ενδιαφερόμενων χρηστών με τους ιδιοκτήτες (δήμος, ιδιώτες, κτλ) των εγκαταστάσεων που τους ενδιαφέρουν o Δυνατότητα προσθήκης/επεξεργασίας εγκαταστάσεων από εξουσιοδοτημένους χρήστες (μέσω συγκεκριμένου προφίλ) Α3.4 Προδιαγραφές Εφαρμογών και Συστημάτων Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά οι εφαρμογές που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του παρόντος έργου. Ο Ανάδοχος καλείται στην παρούσα ενότητα να εξειδικεύσει περαιτέρω και να παρουσιάσει το σύνολο των εφαρμογών που θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου, με στόχο την πλήρη υποστήριξη του συνόλου των προδιαγεγραμμένων υπηρεσιών και λειτουργιών που αναλύθηκαν νωρίτερα. Α3.4.1 Εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου H Εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management System CMS) συγκεντρώνει το σύνολο των λειτουργιών για την εύκολη, αυτοματοποιημένη και αποδοτική διαχείριση της πληροφορίας, η οποία διατίθεται σε διάφορες μορφές και θα αποτελέσει μέρος της πολιτιστικής βάσης δεδομένων που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Ο δήμος διαθέτει Eφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου με την οποία υποστηρίζει τη Διαδικτυακή Πύλη Στα πλαίσια του παρόντος έργου, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αξιοποιήσει την εφαρμογή Διαχείρισης Περιεχομένου του Δήμου για την υποστήριξη των παρακάτω λειτουργικών ενοτήτων που αναφέρθηκαν στην Ενότητα Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων: Κεντρική Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων Μετάδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου Ηλεκτρονική διαχείριση εγκαταστάσεων Δήμου Η παρούσα εφαρμογή θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη των παρακάτω λειτουργικών ενοτήτων που αναφέρθηκαν στην Ενότητα Α3.3 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων: Κεντρική Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων Ενιαίο Μουσείο σε κινητές συσκευές Μετάδοση Οπτικοακουστικού Περιεχομένου Ηλεκτρονική διαχείριση εγκαταστάσεων Δήμου 27

28 Α3.4.2 Εφαρμογή Αξιοποίησης Γεωγραφικής Θέσης Χρήστη Όπως αναλύθηκε ήδη στις ενότητες Α3.3.1 Λειτουργική Ενότητα «Κεντρική Σελίδα Δράσης και σύστημα ημερολογίου γεγονότων» και Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ενιαίο Μουσείο σε κινητές συσκευές» και για την επίτευξη της λειτουργικότητάς τους, δύναται να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενες δημοφιλείς διαδικτυακές εφαρμογές παροχής διαδραστικών χαρτών, καθώς και εντοπισμού και συνακόλουθης αξιοποίησης γεωγραφικής θέσης του χρήστη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος καλείται να αναλύσει την εφαρμογή που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει, ώστε να υποστηριχθούν οι διαδραστικές διαδικτυακές υπηρεσίες πληροφόρησης που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο των συγκεκριμένων λειτουργικών ενοτήτων, να προβληθούν επαρκώς και να αναδειχθούν οι πολύ-ποίκιλλες δραστηριότητες του Δήμου. Α3.4.3 Εφαρμογή «Ενιαίου Μουσείου σε κινητές Συσκευές» Η υποστήριξη των υπηρεσιών που παρουσιάστηκαν στην ενότητα Α3.3.2 Λειτουργική Ενότητα «Ενιαίο Μουσείο σε κινητές συσκευές», στοχεύει στη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητές συσκευές η οποία θα μετατρέπει το Δήμο σε ένα ενιαίο Μουσείο προβολής και πληροφόρησης. Πιο συγκεκριμένα, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος χρήστης θα μπορεί να χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη εφαρμογή, αφού την κατεβάσει ( download ) από την διαδικτυακή σελίδα του Δήμου και την εγκαταστήσει σε μια έξυπνη κινητή συσκευή που επιθυμεί (android, iphone, κτλ.). Έτσι, η εφαρμογή θα πρέπει τουλάχιστον να υποστηρίζει κινητές συσκευές τύπου android, και iphone. Στην συνέχεια, μέσω της χρήσης χαρτογραφικής απεικόνισης καθώς και τεχνολογιών αξιοποίησης της γεωγραφικής θέσης χρηστών, οι χρήστες της εφαρμογής θα μπορούν να περιηγούνται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου, προκειμένου να λαμβάνουν όλες τις επιθυμητές πληροφορίες για σχετικά μνημεία, εκθέματα της περιοχής κτλ. που τους ενδιαφέρουν. Η εφαρμογή θα μπορεί να συνδέεται και διαδικτυακά με την εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου που αναφέρθηκε προηγουμένως για την δυναμική ανανέωση του περιεχομένου όπως νέα, δράσεις, δραστηριότητες, κτλ. Ωστόσο η εφαρμογή θα μπορεί να λειτουργεί και αυτόνομα χωρίς να απαιτείται η οποιαδήποτε διασύνδεση μέσω διαδικτύου. Επίσης οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα, μέσω ρυθμίσεων της εφαρμογής να επιλέγουν το επιθυμητό χιλιομετρικό εύρος απόστασης που τους ενδιαφέρει (π.χ. τα ιστορικά μνημεία του δήμου σε εύρος 10 χιλιομέτρων). Έτσι, εάν ο χρήστης δεν βρίσκεται δίπλα σε κάποιο σημείο, η εφαρμογή θα προβάλει ποια είναι τα κοντινότερα σημεία ιστορικού ενδιαφέροντος που θα μπορούσε να επισκεφτεί. Συνεπώς η εφαρμογή θα υποστηρίζει προηγμένες δυνατότητες καθοδήγησης των χρηστών σε διάφορους χώρους ή εκδηλώσεις του Δήμου μέσω της ενσωμάτωσης λειτουργικότητας αξιοποίησης της γεωγραφικής τους θέσης (Location-based Services - LBS) σε έξυπνες κινητές συσκευές. 28

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης

ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης ΚτΠ Α.Ε & Καλλικράτης Σοφία Πλούμπη 6-10-2010 1 Πρόγραμμα «Καλλικράτης» Άξονες Παρέμβασης ΚτΠ Α.Ε «Λειτουργική Ενοποίηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Δήμων/Περιφερειών». Π/Υ : 22.000.000 «Ηλεκτρονικός-ή Δήμος/Περιφέρεια/

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... ΑΔΑ: Β4ΤΧ46Ψ8Β7-5ΡΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ο ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ... 5 1.2 Η ΠΡΑΞΗ«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ (ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ)»... 5 2. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Tμήμα ΤΠΕ & Διαφάνειας Πληροφορίες : Μαυροκυουκουλάκη Ελένη ΠΡΟΣ: ΑΔΑΜ: Γάζι, 03/10/2016 Αρ. Πρωτ. : 17891 ERGOMEC PRIVATE COMPANY ERGOMEC P.C. Σιδηρόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ2904-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους

Ειδικότερα με την Νέα Αρχιτεκτονική: - Επαναθεμελιώνεται η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση σε λιγότερους και ισχυρότερους Δήμους, 325 Δήμοι από 1034 Δήμους Λειτουργική Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Ορεστιάδας για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» 1. Σκοπός - στόχοι - κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα Πληκτρολογώντας ο χρήστης τη διεύθυνση  στο περιηγητή διαδικτύου μεταφέρεται αυτόματα στη παρακάτω σελίδα. Περιεχόμενα Πρόσβαση στην αρχική σελίδα... 2 Αρχική... 3 Το Μουσείο... 3 Συλλογές... 4 Σύνθετη αναζήτηση... 5 Βιβλιοθήκη... 6 Πολυμεσικές εφαρμογές... 7 Ψηφιακές υπηρεσίες... 8 Ενοικίαση αιθουσών... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ HYPERTECH

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας αρχής: Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραμεικής, Μελιδώνη 4-6, Αθήνα, 10563, Τηλ.: 210 3318491, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι : 28 Δεκεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 27329 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση :Ύδρας 6, Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας :36100 Πληροφορίες :Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ. Προϊστάμενος ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ Έργα Υποδομών και Υπηρεσίες για τις νέες Ψηφιακές Πόλεις ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.).) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ 1 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής

ενηµέρωσης ταξιδιωτών και επισκεπτών του ήµου Ρεθύµνου µε τα παρακάτω υποσυστήµατα : µέσω σχετικής πλατφόρµας, εκ µέρους της δηµοτικής αρχής Παρουσίαση Έργου Αξιοποίηση των Ασύρµατων ευρυζωνικών δικτύων µε εφαρµογή καινοτόµων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και χρήση φορητών συσκευών από τους δηµότες και το προσωπικό του ήµου Ρεθύµνου Εισηγητής : Κουκουτίµπας

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΗ07ΛΩ-ΔΨ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία της δικτυακής πύλης του προγράμματος του έργου La Bottega II ΚΑΛΕΙ Κεντρικό: Δημ. Υψηλάντου 8 & Μαιζώνος, Πάτρα, Τ.Κ. 26222 Υποκατάστημα: 28ης Οκτωβρίου 54, Πύργος, Τ.Κ. 27100 Τηλ.: 26210 37146, 37194, 37223, Fax: 26210 37169 e mail: aepde@aepde.gr, website: www.aepde.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0549-150716 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Δικτυακός τόπος για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TMHMA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ επιχειρηματικότητα και την απασχόληση ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV001985597 2014-04-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 18-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 41074 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ5699-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 9INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.08 12:26:14 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2012-2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ε.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συμπλήρωση των στοιχείων που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAKOINΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠ ΕΞ0548-150714 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2015 O Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ως Δικαιούχος υλοποίησης της πράξης: «Πιλοτικές Καινοτόμες Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις τρείς χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ευρώ (3.450,00 ), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναπτυξιακή Σύµπραξη Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ. 3 ο χλµ Ξάνθης Καβάλας - Ξάνθη Τηλ. 2541440955 Φαξ 2541083007 Αρ. Πρωτ.3372 Εύλαλο, 02-04-2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

GoDigital.Store E-Commerce Platform

GoDigital.Store E-Commerce Platform GoDigital.Store E-Commerce Platform Πλήρης διαχείριση καταλόγου και καταστήματος banet Α.Ε. Βαλαωρίτου 20 54625 Θεσσαλονίκη Τ.2310253999 F.2310253998 www.banet.gr info@banet.gr GoDigital.Store Γενική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων

1.1.1 Διαχείριση και αποκατάσταση των προβλημάτων ρύπανσης των υδάτων για ύδρευση και άρδευση, καθώς και των θαλάσσιων υδάτων Σύμφωνα με τα υπ αριθμόν 1.Π.Δ 185/2007 ''Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) α' βαθμού'' με το οποίο καθορίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content

Απαιτήσεις στοιχείων τεκμηρίωσης φυσικού αντικειμένου στο πλαίσιο της δράσης digi-content ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1 Ανάλυση των επιτρεπόμενων δαπανών «Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού» Περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού κάθε μορφής ΤΠΕ που κρίνεται από τον δικαιούχο αναγκαίος για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ DIGI - RETAIL ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Digi - Retail» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ, 23-4-2013 Αριθ. Πρωτ. : 27817 ΘΕΜΑ : Ορισμός Αντιδημάρχων- Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6044-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ιστορική αναδρομή της πόλης των Χανίων και διαδραστικές εκπαιδευτικές εφαρμογές Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Χανίων Προϋπολογισμός: 139.349,60 (χωρίς ΦΠΑ) Διάρκεια: 18 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα