ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА."

Transcript

1 ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА. J. В. Card. Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata T. VII. Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomeni Δημητρίου αρχιεπισκόπου πάσης Βουλγαρίας του Χωματιανοΰ τα πονήματα. Parisiis et Romae, Roger et Chernowitz XL-i-893 σελ. Έν τη βιβλιοθήκη του Μονάχου απόκειται σπουδαιότατον και πολύτιμον χειρόγραφον υπ' άριθ: 62, περιλαμβάνον την συλλογήν των πονημάτων του αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Δημητρίου του Χωματιανοΰ. Ό Zhishman έποιήσατο χρησιν αύτοΰ έν τω περί Γάμου της ανατολικής εκκλησίας συγγράμματι, εν ω ε'ις σημείωσιν της 47 σελίδος προκαλεί την περιέργειαν των περί την μεσαιωνικην ίστορίαν ασχολουμένων, υποδεικνύων την εν αύτω ύπαρξιν πληροφοριών της εκκλησιαστικής σχέσεως Βουλγαρίας και Σερβίας κατά τον πολυτάραχο ν 13-ον αίώνα. Το χειρόγραφον ειχεν έλκυση την προσοχην του καρδιναλίου Πιτρα, όστις και ετχεν άναλάβ^ την δια του τύπου δημοσίευσιν αύτοΰ. Ουδείς άλλος ηδύνατο τελειότερον να προβ^ εις το έργον. Τον καρδινάλιον Πιτρα έ'λαβον άφορμην να γνωρίσω οτε κατεγινόμην εις το κληρονομικον δίκαιον των κληρικών καί μονάχων. ΕΤνε ό εκδότης των πηγών του δικαίου της ανατολικής εκκλησίας έν δυσί όγκώδεσι τόμοις (άπο Ι μέχρι τοΰ IX αιώνος), τΐ} εντολή του Πάπα Πίου IX, ύπο τον τίτλον Juris ecclesiastici Graecorum monumenta, προϊόντος επεξεργασίας καί μελέτης πάντων σχεδόν των κατά την Άνατολην καί την Δύσιν υπαρχόντων χειρογράφων και βιβλίων, μετά μακρών δε προλόγων ύπο πασαν έ'ποψιν πολυτίμων. Ό Πιτρα έγεννηθη κατά το 1812 έν Champforgeuil της Γαλλίας. Έν ετει 1843 οτε έπανιδρύθ?} το Τάγμα τοΰ άγ. Βενεδίκτου, έκάρη έν τ?) μον-tj Solesmes* έν έ'τει 1850 έδηρ-οσίευσε δύο έργα La~ Hollande catholique κατ bes études sur les Bollandistes, έν έ'τει 1852 ύπο τον τίτλον Spicilegium Solesmense ή'ρξατο δημοσιεύων σειράν των παρ' αύτοΰ αποκαλυπτομένων έν τα~ις βιβλιοθηκαις χειρογράφων. Κατά το 1855 εξεδόθη έν Ελλάδι ύπο των Ποτλη 'Ράλλη το Σύνταγμα των Κανόνων, ό δέ Πιτρα έν τεύχει έκ σελίδων 73 (Paris

2 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ ) έκρινε αυτό μετά τίνος μεν φανατικότατος, άλλα καί μετά δυνάμεως κατάδηλον ποιούσης την επιστημονική ν αύτοΰ ρώμην και βαθυτατην περί τάς πηγάς του εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου μελέτην καΐ γνώσιν, Τότε ό Πιτρα προσεκλήθη είς Τώμην υπό του Πάπα, όστις άνέθηκεν αύτφ την έξερεύνησιν του βυζαντιακου δικαίου και της λειτουργικές της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έπεσκέφθη τάς βιβλιοθηκας της Πετρουπολεως καί της Μόσχας ( ), είς σπουδαίας δε προέβη αποκαλύψεις περί της Εκκλησιαστικής 'Ιχνογραφίας: έπεσκέφθη τας βιβλιοθηκας της Αυστρίας και Ουγγαρίας, δεν άφηκε μοναστη'ριον άνερεύνητον, ol καρποί δε ους άπεκόμισεν έδημοσιεύθησαν υπό τον τίτλον «Analecta sacra» (1876 και εντεύθεν), άφοΰ έδημοσίευσε τους δύο έτερους μνησθέντας τόμους και έν ω συγχρόνως έν έ'τει 1885, βιβλιοθηκάριος ων έν Βατικανώ (1869) και φέρων άπο του 1863 τον έρυθρόν πιλον του καρδιναλίου, έξέδωκε περισπούδαστον καί πολύκροτον έργον επί των επιστολών τών Παπών (études sur les lettres des Papes). Πλείστα άλλα έργα και διατριβαί έξεδόθησαν ύπ' αύτοΰ, δεν ήτο δε δυνατόν τοΰ ακαμάτου τούτου εργάτου να διαφύγω την προσοχήν το χειρόγραφον της βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου. Ζητησας ελαβεν αυτό εις ΊΡώμην, πριν δε η τελείως έπεξεργασθν* καί έκδώση αυτό, προέλαβεν αυτόν ό θάνατος έν ετει Μετά τον θάνατον αύτοΰ εξεδόθη υπό τοΰ Albert Battandier κατά τα μέσα τοΰ 1891 ως συμπλη'ρωμα και ως έβδομος τόμος τών Analecta saera et classica spicilegio Solesmensi parata, juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena. Ό περί ου ό λόγος τόμος καταλαμβάνει 893 στη'λας μετά προλόγου τοΰ κ. Battandier (σελ. VII XL), έπεται δέ ή ύλη της συλλογής φέρουσα έπί κεφαλής τον άκόλουθον τίτλον. «Δημητρίου τοΰ άγιωτάτου και σοφωτάτου και νομικωτάτου αρχιεπισκόπου πάσης της Βουλγαρίας τοΰ Χωματιανοΰ, πονη'ματα διάφορα πονηθέντα αύτω χαρτοφύλακι οντι της αύτοΰ άγιωτάτης μεγάλης εκκλησίας». Ό Δημήτριος Χωματιανος ύπηρχεν αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, εδρεύων έν Αχρίδι η Άχρίδα, καθ' ους χρόνους οί Φράγκοι έδέσποζον της Κωνσταντινουπόλεως, κατά την τετάρτην δήλα δη σταυροφορίαν, τω 13 α'ιώνι. ΈννοεΤτα*. λοιπόν πόσον περίεργα αποβαίνουσι τα έ'ργα* αύτοΰ, άφορώντα είς το δίκαιον και την άπονομήν της δικαιοσύνης και την διεξαγωγήν τών υποθέσεων έν τω κατά την Δύσιν τμηματι τοΰ διχοτομ-ηθέντος βυζαντιακου Κράτους, κατά την ίστορικήν και περιπετειώδη έκείνην έποχήν, περιλαμβάνοντα δέ και ίστορικάς τινας πληροφορίας, άναγομένας ε'ις τήν τότε πολιτικήν κατάστασιν καί νύξεις περί τών έν Πελοποννήσω Φράγκων. Πολλήν δια τοΰτο πιστεύω θά δοκιμάσωσιν εύχαρίστησιν οί περί τήν ίστορίαν τοΰ δικαίου και οί περί τήν μελέτήν τών μεσαιωνικών πραγμάτων ασχολούμενοι, μή εξαιρουμένου βεβαίως καί τοΰ προσφιλοΰς μοι κ. Φιλίππου Αέλλη, όστις πέποιθα, ότι ασμένως βλέπει έμφανιζόμενον έν τγ* δημοσιότητι διαπρεπή κληρικον ζη'σαντα ακριβώς έπι της έποχης τών πριγκίπων της 'Αχαΐας, ων τους τάφους μετά τοΰ ετέρου άγαπητοΰ και διακεκριμένου φίλου κ. Λ. Καρομηλα άνεζητοΰμεν έν τοτς έρειπίοις της μονής τοΰ αγίου 'Ιακώβου έν Ανδραβίδι.

3 428 ОТДѢЛЪ п. Περί του αρχιεπισκόπου ρ.νείαν ποιείται ό Άκροπολίτης (έ'κδ. Bekker 21 σελ. 36), και εκ των Λατίνων ό Canei (Hist. litt. SS. Eccles. II, 279), ó Oudin (de SS. Eccles. IIIcol. 12 εν ετει 1212) και ó Baronius (Annal, έ'τ. 1193, pag. 850). Φαίνεται οτι έγεννήθη κατά τα τέλη του 12 αιώνος. Έκ των επιστολών του ύπάρχουσί τίνες άπευθυνόρ.εναι προς τον Θεόδωρον Δούκαν, όστις έ'ζη εν ετει 1219, άλλαι δέ προς τον Πατριαρχην Γερμανό ν εν Ιτει 1240, απέστειλε και αποκρίσεις προς τον Κωνσταντΐνον Καβάσιλαν Άρχιεπίσκοπον Δυρραχίου, προς δν και ό Ιωάννης αρχιεπίσκοπος Κίτρους της Μακεδονίας άπηύθυνεν έπιστολήν* ό 'Ιωάννης ούτος, όστις νέος έ'τι είχε γνωρίσω τον Βαλσάμωνα, επέζησε τω Γεωργίω Ειφιλίνω θανόντι εν ετει 1198, ητο κατ' άκολουθίαν νεώτερος του Δημητρίου Χωματιανοΰ, C H αξία και η πολιτική και εκκλησιαστική αύτου σημασία θέλει άποδειχθ^ έκ της παραθέσεως του περιεχομένου των πονημάτων του. Το χειρόγραφον του Μονάχου είνε το πληρέστερο ν, κατά τον Battandier όμως δεν είνε και το μόνον. Ευρίσκεται έτερον εν τ^ βιβλιοθήκη του Dufaur de saint Rony, έ'νθα και ό Κου'ι'άκιος είχε συρ-βουλευθΐ] αυτό, ως εξάγεται εκ των παρ' αύτου εκτιθεμένων εν observatiorium et emendationum V, 4: περί υποβολών πραγματευομένου «Demetrius chartophylax archiepiseopus Bulgariae, quem librum habet Petr. Faber vir numquam satis laudatus. Kal ó Dufaur έποιη'σατο χρησιν εν Semestria (III, cap. 21). Έν τινι χειρογράφω του Escurial φαίνεται ό'τι υπάρχει επίσης ή συλλογή του Χωματιανοΰ, ως επίσης και έν τ?) συνοδική βιβλιοθήκη της Μόσχας, υπ' αριθ. 383 περιλαμβάνονται έ'ργα αύτου (πρβ. Battandier XVI). "Οτε ήλώθη η Κωνσταντινούπολις ύπο των Φράγκων και διεσπάρη ό των 'Ορθοδόξων πληθυσμός, παριστώντήν εικόνα ποίρ.νης άνευ ποιμένος, καί οι συντοιβέντες κλάδοι των βυζαντινών αυτοκρατόρων κατέφυγον ε'ις Ασίαν, πλανήτες ώς άλλοι Αίνεΐαι, φέροντες τους έφεστίους θεούς και αγωνιζόμενοι να πήξωσι τα θεμέλια νέας βασιλείας, έν τγι δυτική πλευρά του διαιρεθέντος βυζαντινού κράτους έναπέμεινεν ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας έν Άχρίδι Δημήτριος Χωματιανος της εκκλησίας άρχιποίμην, άσπονδος εχθρός των Φράγκων και φανατικός της 'Ορθοδοξίας υπέρμαχος. Περιστοιχούμενος ύπο συνόδου αρχιερέων είχε καταστη ερ)ος 'Αρείου Πάγου, προς 8ν από της Βερροίας ρ-έχρι Κέρκυρας και Πελοποννήσου κατέφευγον πολλάκις ρ,ακρά έπιχείρουντες και επίπονα ταξείδια οι υπόδουλοι χριστιανοί ορθόδοξοι προς έκδίκασιν των διαφορών των και λύσιν των ζητημάτων των, μεγιστάνες δε καί απλοί άστο! και επίσκοποι έθεώρουν αυτόν ώς μαντείον του αστικού και κανονικού δικαίου. Ό αρχιεπίσκοπος περιβληθείς τοιουτρόπως έξ ανάγκης των καιρικών περιστάσεων Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως αξίωμα, κα\ οί,ονει τοποτηρητής αύτου γενόμενος, εξέδιδε συνοδικάς απαντήσεις και αποφάσεις, και έπιστολάς έπι παντοίων ζητημάτων και θεμάτων. Ή συλλογή αυτών περισωθέντων, έν τω περί ου ό λόγος χε*ρογ^άφω- respinsi πολυτιμον^ σχετικήν υλην, έξ ης ού μόνον ιστορικά γεγονότα περίεργα άναπαρίστανται, άλλα καί ό τρόπος της δονομικής διεξαγωγής των έπι φραγκοκρατίας ορθοδόξων και ή κατάστασις του δικαίου κατά τον 13' αιωνα γίνεται γνωστή. Τα ζητήρ,ατα και τα θέματα άτινα ειδικώς περιέχει ή συλλογή δέν είνε

4 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 429 δυνατόν εν τατς λεπτομερείαις αυτών να συμπεριλάβω, νύξεις όμως τινές περί αυτών δύνανται να καταγγείλωσι την μεγάλη ν αυτών σπουδαιότητα. Πραγματεύεται περί βαθμών κεκωλυμένων γάμων και ακώλυτων έπι τη αίτησει Γρηγορίου τινός Καμωνα, όστις διαζευχθείς της πρώτης συζύγου του θυγατρος του άρχοντος Άρβάνου Γίνη έλαβε σύζυγον την Κομνηνήν θυγατέρα του Ζουπάνου της Σερβίας Στεφάνου χηραν του αύταδέλφου του Γίνη, περί γαμικών συναλλαγμάτων και βαθμών, περί του άπο α\ και β', συνοικεσίου παίδων διαφοράς και δ, και της πατρικής αυτών διάδοχης και περ» παλλακης και περί προικός, περί προγαμιαίας δωρεάς, περί συστάσεως άδελφότητος και κωλυμάτων γάρ.ου ες αύτης, περί των εξ αγχιστείας και αίματος βαθμών, περί τών προ της νομίμου ηλικίας γαμηθεισών γυναικών, περί διαζυγίου εξ ηλιθιότητος, έπιστολήν τω ίΐελαγονίας, περί άνηβου κόρης μνηστευθείσης, άπόκρισιν προς τον ρήγα Σερβίας κύριον Στέφανον, περί του αν δύναται να προαχθη είς ίερωσύνην ό εν άτελεΐ ηλικία μνηστευσάμενος κόρην και ταύτης τεθνηκυίας έτερα γυναικί ζευχθεις, άπόκρισις ποος τον Στρουμίτζης κυριον Κωνσταντΐνον, περί συναλλάγματος γεγονότος εν άτελε"ϊ ηλικία κόρης και παραβάσει ό'ρκου προς τον επίσκοπον Σερβίων, περί γαμικοΰ συναλλάγματος του έχοντος προπαλλακισμον καί συγγένειαν εκ συντεκνίας, περί άνδρομανούντων οτι διαζεύγνυνται προς τον Πελαγονίας, περί γάμου προς δισεξαδέλφην, περί συναινέσεως εις γάμον, περί άρραβώνος, περί ύποβόλου και άπο τελευτης η άποκάρσεως κέρδους, περί μ νηστειών καί γάμων καί περί τών άπο διαθέσεως γενομένων γάμων και τών μέτ' εύχης καί περί γνησίων καί νόθων τέκνων, περί διαζυγίου, περί νομίμου κληρονομικής μοίρας καί φαλκιδίου, περί προνομιών τών μη δευτερογαμούντων καί δευτερογαμούντων, περί άχρηστείας νόμων καί τοπικής συνήθειας καί παραδρομής χρόνου διακατοχης, περί τριγάμων, περί πεκουλίων, υποταγής τέκνων, περί παλλακης, περί απόντων καί τών εκ πλαγίου, περί μητρικών πραγμάτων καί της χρη'σεως τούτων, περί επιτροπείας της μητρός, περί άγραφου βουλη'σεως, περί κινητών πραγμάτων καί έπικοίνων, μέμψεως διαθήκης, περί ιδιοκτήτων καί καστρείων καί άσπροπορίστων καί τών άπο φιλοτιμίας της τύχης κ. τ. λ., περί γνησίων τέκνων καί ετεροθαλών φυσικών, περί μητρικής υπάρξεως καί παίδων διαφοράς, περί αποκαταστάσεως καί διηνεκούς παραγραφής, καί περί τών άπο έξισωτης αλλότριας άναδεξαμένων δίκαιον, περί άνηβων, προτιμήσεως πλησιασμοΰ, περί κληρονομιάς καί χρήσεως προικός παρά του ανδρός, περί θεωρέτρου, λεγάτων, περί προικιμαίων, περί άδιατιμητου προικός, περί χρέους προικός, περί χρήσεως προγαμιαίας δωρεάς καί του εκ τελευτης του παιδος κέρδους, περί κάσου εξ άπαιδίας, περί άλληλοκληρονομίας, περί παραγραφής χρόνου άφηλίκων κα"ί διάδοχης τών εκ πλαγίου συγγενών, περί ρήξεως πρώτης διαθήκης, περί άγορας αλλότριων, περί φθοράς κόρης, περί αφορισμού καί καθαιρέσεως, περί ηγουμένων καί μοναχών, περί ορών εκκλησιαστικών καί επαρχιών καί προνομίων καί σταυροπηγίων, περί κακής πίστεως νομέως, περί δικορητόρων, γαμήλιων συμβολαίων, διαλύσεων, περί μοιχείας καί εθίμων εθνικών, περί εθίμων 'ιδιορρύθμου διαζυγίου, περί μαρτυρίας αρχιερέων Ίλλουστρίων, περί βίας καί φόβου, περί ρουσαλίων, περί τών ρωμα'ι'κώς λεγομένων σπορτούλων έγχωρίως δε ποδοκοπίων. Έκτος τών θεμάτων τούτων καί πλείστων άλλων, περιλαμβανομένων κατά

5 430 ОТДѢІЪ и. σειράν κατά κεφάλαια καΐ εν γράμμασι και συνοδικαϊς ήτιολογημέναις άποφάσεσι, συζητουμένων καί διακριβουμένων, ύπάρχουσι καΐ άλλα έργα του Χωματιανοΰ καί δή λόγος απολογητικός προς σεβασμιώτατον Πατριάρχην Γερμανον, μακρά μελέτη περί α', γάμου και β', (colum ), αποκρίσεις εις ερωτήσεις του μητροπολίτου Δυρραχίου Κωνσταντίνου τοΰ Καβάσιλα, ων αϊ πλετσται εν Συντάγματι τών Κανόνων Ποτλη και 'Ράλλη (τόμ. V, σελ. 427 και έπ.) εΰρηνται, εν ύποσημειώσεσι δε τάς διαφοράς και ελλείψεις ό Πιτράς καταδείκνυσιν, αποκρίσεις προς ερωτήσεις τοΰ πανευγενεστατου 'Ρηγος της Σερβίας καί Διοκλείας κυροΰ Στεφάνου του Δούκα περί διαφόρων εκκλησιαστικών αντικειμένων' εϊς την λειτουργικήν αναγομένων. Μετά ταύτα παρέπονται 10 άλλα έργα ως επίμετρα κατασσόμενα υπό τοΰ εκδότου εξ άλλων πηγών δημοσιευόμενα, όπως πλήρης ή συλλογή των τοΰ Χωματιανοΰ πονημάτων γένηται, και δή περί βαθμών συγγενείας, ήτις μελέτη και παρά Ποτλη και 'Ράλλη (τομ. V, 424) ευρηται και Λεουγκλαβίω (II, ) «περί τοΰ ů πρόκριμα τω άρχιερεΐ το είσέρχεσθαι είς Λατινικάς εκκλησίας και προσκυνεί ν ήνίκα άν προσκληθείη παρ' αύ-' των, καί ει μεταδώσει τούτοις κατακλαστοΰ, όταν εις τήν άγίαν καί καθολικήν εκκλησίαν εν ту λειτουργά παραγίνωνται» (ΐδε και Συνταγμ. 'Ράλλη V, 434), περί στολής (εκ χειρογράφων τοΰ Βατικανοΰ), (πρβλ. καί Συνταγμ. 'Ράλλη V, 437), Λόγος κατηχητήριος έκτος, Λόγος κατηχητήριος εννατος, τρείς έπιστολαί περί των άζύμων καί Σαββάτων προς τους Βενετίας καί 'Ρώμης, ετέρα μακρά επιστολή περί των αυτών καί περί Σαββάτων νηστείας, γάμων ιερέων, καί τελείας αναφοράς επί των πανσέπτων καί ιερών νηστειών, εκ χειρογράφων τοΰ Βατικανοΰ πάντων τούτων έξηγμένων, ως εν σημειώσεσι του Πιτρα φανεροΰται. Έκ τοΰ περιεχομένου τών δημοσιευομένων τοΰ Χωματιανοΰ εγγράφων άφθονος υλη Ιστορική δύναται να συγκομισθη, πολλά δε ονόματα ανθρώπων δρασάντων κατά τον 13-ον αιώνα γίνονται γνωστά καί ιστορικά γεγονότα μεγάλης σπουδαιότητος, άναπαριστώντα τήν εικόνα της πολιτικής καταστάσεως τών περιπετειωδών εκείνων καί σκοτεινών χρόνων. 'Υπάρχει επιστολή προς τον μητροπολίτην Κερκύρας τον Πεδάτη, εν Ύ\ μεταξύ τών άλλων συζητείται το ζήτημα περί τών χειροτηνηθέντων 'ιερέων Βουλγαροεπισκόπων τών από της Ζαγοράς εξελθόντων, εξ αυτής δε μανθάνομεν τήν άπόπειραν τών μετά τήν πτώσιν καί άποσύνθεσιν τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους κατά τήν τβτά^την σταυ^οφο^ίαν άνακυψάντων βουλγάρων προς κατάληψιν εκκλησιαστικής εξουσίας, διότι διηγείται ό Χωματιανος οτι «ή βουλγαρική ε.ξουσία, ου προ πολλοΰ, καί τήν ήμετέραν ταύτην έγκρατώς θεμένη' ύφ' έαυτήν κατέστησε καί αρχιερείς όμογλώσσους εν τα"ϊς άπανταχοΰ τούτου κλίματος εκκλησίας, ως τών εν αύταΐς πριν όντων Ιεραρχών, τών μεν δια τήν της εξουσίας καταβολή ν προελομένων ως σωτήριον τήν άλλαχόΰ μετανάστασιν, τών δε ή'δη καί τεθνηκότων, οι Βουλγαρικοί δ' εκείνοι αρχιερείς φθάνουσι προαγαγόντες πολλούς &* τία ^.CLL^ÌÙ της &φημ=ρ^ς αύτ^ν sic βαθμούς ύποδιακόνων τε καί διακόνων καί πρεσβυτέρων oi δε καί έτύγχανον ίσα τοίς πάλαι Ίερατικοΐς τών τοΰ βήματος ιερών λειτουργημάτων άντιποιούμενοι». Ό Χωματιανός λύει το ζήτημα επιεικώς υπέρ τοΰ κύρους τών χειροτονιών εξ ανάγκης, δικαιολογών ούτω τήν γνώμην του, παρέχων δε συγχρόνως καί Ίστο-

6 КРИТИКА И БИБЛОГРАфІЯ. f 431 ρικάς ειδήσεις. «Έπεί γάρ εκ της εύδαίριονος Κωνσταντινουπόλεως τη τώνλατίνων επιδρομή η τε της βασιλείας και ή της Ιεραρχίας λαμπρότης ήφάντωται και διεσπάρησαν άλλος άλλαχου οι αρχιερείς, ων οι πλείους αύτω τω διωγμώ άνεπέψυξαν, ή εξουσία δε της βασιλείας κατά δύσιν σχεδόν τι πάσα εν τη Ζαγορά περιέστη κατ' εκείνο καιρού' όποτε και αυτός ό βασιλεύς 'Ρωρ,αίων φυγάς της Κωνσταντινουπόλεως γεγονώς, έκέΐσε προσέδραμε και ό τηνικαυτα δε Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης ε'ις όμιλίαν ήλθε τω βασιλεΐ των βουλγάρων, των εικότων ων τήν τοιαύτη ν ήγεμονίαν εύνοήσαι και αρχιερείς έχων εν ταίς ύπο την χείρα αυτής εκκλησίαις δια το άπογνώναι της ανακλήσεως της των Ρωμαίων άρχης" τότε δ' αν ως έπιβητορες έλογίσθησαν, όταν των πραγμάτων ήρεμούντων και εν τω καθεστώτι μενόντων.. έπεί δε ως επί χηρευούσαις ταϊς έκκλησίαις κατά το έκκλησιαστικον" έ'θος έπεκηρύχθησαν ου πρόκρινα ύπίδοιντο αν εν τη τούτων χειροτονία (σελ ). Έκ του προς τον άθωνίτην μοναχον Γρηγοριον Οίκονομοπουλον γράμματος (σελ. 245) γίνεται επίσης γνωστόν, οτι εν τη μονή του "Αθω μοναχοί δυσί οιαλέκτοις μεμερισμενοι Γραικοί και "Ιβηρες διητώντο εν όμονοία, οι είσβαλοντες όμως Λατίνοι οί της 'ιταλικής ίερατείας προϊστάμενοι προσεπάθουν να ύποβάλωσι πάντας τη έςουσία του Πάπα και να μνημονευωσιν αυτόν και το"ΐς εθεσι της 'Ρωμαίων εκκλησίας άκολουθεΐν* «τους μή πειθομένους α'ικίαις τε και παντοίαις κακώσεσι και ταίς είς περιουσίαν ζημίαις ανηλεώς καθυπέβαλον». Οί "Ιβηρες μοναχοί ύπετάγησαν «εϊςαντες δε άγεννως τω των Ίλατών έπιτάγματι και τω Πάπα καρδιναλίω προσελθόντες εν Θεσσαλονίκη διάγοντι όλους εαυτούς τω θελήματι του Πάπα παρέδωκαν και τοίς Λατινικούς ήκολούθησαν ήθεσι* αύτίκα δε και το της κοινωνίας σημείον εφηναν, τήν τών χειρών εαυτών δηλαδή, προς τάς εκείνων χείρας έκουσιον έμβολήν, καί ούτω τήν μετά τών Γραικών μοναχών οιαγωγήν συνέχεάν τε και συνεθόλωσαν». Ό αρχιεπίσκοπος Χωματιανός άπεφήνα το «ως ουκ εξόν έστιν επι ούδενι κοινωνεΐν τους Γραικούς τοις "Ιβηρσι μοναχοίς». Έν τοίς άλλοις σπουδαιότατα ύπάρχουσιν εν τη συλλογή έγγραφα, καθιστώντα γνωστήν ου μόνον τήν κατάστασιν της εκκλησίας κατά τήν έποχήν του ημετέρου αρχιεπισκόπου, άλλα και τήν μεταξύ αύτου και του εν Λσία προχειρισθέντος και εν Νικαία εδρεύοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού. Καθ' δν χρόνον ό Θεόδωρος Λάσκαρις περισυλλέξας τα λείψανα της καταπεσούσης βυζαντινής αυτοκρατορίας ήγωνίζετο. να συγκράτηση και περίσωση τήν σημαίαν αυτής και νέαν μοναρχίαν να ίδρυση εν τοις άκτατς της Βιθυνίας, επιδεικνύων ήρω'ι'κήν άνδρείαν τιρ-ήσασαν τήν βυζαντινήν ίστορίαν, ό αρχιεπίσκοπος Χωματιανος βλέπων έ'ρημον τήν της Σερβίας επισκοπήν έπλήρωσεν αυτήν διορίσας αρχιερέα. Ε'ινε αξία μνείας δια τήν ίστορίαν καί τάς ζωηρας εικόνας περί της καταστάσεως της εκκλησίας ή,πραξις του διορισμού τούτου (σελ. 385), έν η φέρονται συν τοίς άλλοις τάδε: «Ε'ίπερ τις άλλη καί ή τών Σερβιωτών άγιωτάτη επισκοπή της κοσμικής μετέσχε συγχύσεως (είς τοσούτον γάρ ήλασεν έρημώσεως ως καί τήν κλήσιν αυτήν άπολολωκέναι Ίεβους γενέσθαι άνθ' Ιερουσαλήμ), έπεί δε ήγειρε κέρας σωτηρίας ημών ό Θεός, μνησθείς ελέους του προς ήμας, τον εύσεβέστατον δε καί τρισαριστέα Κομνηνον κ. Θεόδωρο ν τον Δούκα ν, άντικαταστήσας τούτον τοίς καθ' ήμας έρημώσασιν ì

7 432 ОТДѢЛЪ п. εθνεσιν, κάκείνοις ρ,έν σκανδάλου πέτραν είς πτώσιν ; άνέγερτον, ήρ."ΐν δε στήριγρ.α είς άνορθωσιν αυτόν θέρ,ενος' ώσπερ δή της καταστάσεως τε και ερηαώσεως, ούτω και της αναστάσεως η άναπεφωνηρ,ένη επισκοπή ταΐς λοιπαΐς κεκοινώνηκε, κατέφαγε γαρ, ειπε"ΐν γραφικώς, ό περί ταύτης του θεού ζήλος την καρδίαν του κραταιού τούτου ανδρός, και ηρ-ας συνάρασθαι τη περί την άνόρθωσιν αυτής τούτου σπουδή κατά βάθος έ'νυξεν. Τις γαρ αν ουκ ωκτειρε ποίρ-νιον εκ της Χρίστου αγέλης όρρ.ωρ.ενον, τη κοσρ-ικη ελκυσρ,ένον ζάλη και ε'ις πολλάς διεσπαρρ.ένον και εις νορ,άς και οδούς, και το ρ.έν αύτου εις κρηρ,νούς άπονεΰον, το δέ είς έρηρ,ους και άβατους και άνυδρους άποπλανώρ,ενον εστί δε και ό θηρίων γινόρ,ενον πάρεργον, εΐεν δ' αν οδοί τα των ψυχών όρρ.ήρ.ατα και κινήματα η είς πάθη φθοροποιά, όσα και ε'ις πετρών σχισρ,άς ταύτα ώθούντα, η ε'ις έρήρ.ας αρετών έλαύνοντα, ή ε'ις οδόντας τών νοητών θηρίων έκφέροντα. "Οθεν ουδέ παρηκόους εύρεν ήρ.ας ό ζηλωτής ούτος καΐ ό θεοκυβέρνητος Κομνηνός προς τήν προκειρ-ένην αύτω περί της εκκλησίας ταύτης σπουδήν, άλλα τον λόγον προθέρ.ενος έ'σχεν ήρ-άς ώς εύλόγω καθήκοντι τούτω συντρέχοντας. Ουδέ γαρ είχεν ίδέιν προς τε τον της επαρχίας ρητροπολίτην, τον θεσπέσιον δηλονότι Θεσσαλονίκης και τους υπ' αυτόν ίερωτάτους αρχιερείς, πάλαι τών κατ' αυτούς άγιων άπεληλαρ.ένους εκκλησιών εστί δέ ους και εν αύτω διωγρ.ω δυστυχώς άπαλλάξαντας. Και τοίνυν συνειδότες αύτοι, ώς ουκ αν τις ήρ.ας έπιβασίας γράψαιτο, προαγαγόντας Ίεράρχην εις τήν έρηρ.ωρ.ένην ταύτην επισκοπήν, ότι ούτε οίκείον άρτι άνακαλούρ.ενον δίκαιον, ούτε το άρρ,όδον ετέρω παρασπώντες, ούτω ποιήσαι προεθυρ,ήθηρ.εν. Αλλά προς εν ρ,όνον όρώντες, το άνορθώσαι πεπτωκυίαν ιεράν καί θείαν σκήτην και ποίρ,νην διεσκορπισμένην συναγαγείν ψήφους επί τη είρηρ.ένη τών Σερβιωτών άγιωτάτη εκκλησία, εν άγίω Πνεύρ.ατι θέρ,ενοι, και άνδρα έκλεξάρ.ενοι, προστατεΰσαι ταύτης ικάνωσιν έχοντα ε'ις τήν της άρχιερωσύνης άξίαν κατ' έπιταγήν του κρατούντος ευσεβούς Κορ.νηνου, δν ζήλος εκκινεί θεοΰ, προηγάγορεν»>. Φαίνεται ορ.ως ότι ή γενορ.ένη αύτη πραξις του αρχιεπισκόπου δεν ήρεσε τω εν Νικαία πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερρ.ανω, έφάνη αύτω ύπερόριος και εκνορ,ος καί προς πείσρ,α προεχείρισεν αρχιερέα Σερβίας τον έν 'Άθω ρ.οναχόν έφησυχάζοντα υίόν του ρ,εγάλου ζουπάνου της Σερβίας Σάββαν, ώς εξάγεται εκ τίνος προς τον Γερρ-ανόν επιστολής (πβλ. σελ. 495 της Συλλογής). Εξέπληξε τοΰτο τον Χωρ.ατιανόν, όστις έξεσφενδόνισε ρ.ακράν συνοδικήν γραφήν τφ Σάββα ρ,ετ' απειλών βαρέος άφορισρ,οΰ, θεωρών αυτόν, ώς έπιβατικώς καταλαβόντα τήν επισκοπήν. Έν σελίσι της Συλλογής δηρ-οσιεύεται ή γραφή αύτη πλήρης χάριτος καί ειρωνείας, άλλα καί συγχρόνως αυστηρότατης έπικρίσεως ρ.ετ' αναλύσεως έπικαλουρ,ένων διατάξεων του κανονικού δικαίου. Μανθάνορ,εν έν τούτοις εξ αυτής ότι ή Σερβία διετέλει ύπο τήν έπαρχίάν του θρόνου της Βουλγαρίας, διότι φέρεται έν αύτη «εί ώς άν εις το άνεπισκόπητον τήν Σερ- " βίαν έκαινουργήθης άρχιερεύς, άλλ'ευρίσκεις ούδ' ολ^ άγνοών καθά δή УЛЛЈШХ απάντων ουδείς, ώς ή Σερβία ύπο τήν έπαρχίάν της Βουλγαρίας τελεί, ήτις δή Σερβία έπίσκοπον έλαχε τον Τέσου αρχιερέα, παρά του αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας χειροτονούρ.ενον, και ούτω παρά κανόνας τήν της άρχιερωσύνης άξίαν ένδέδυσαι και έπιβήτωρ ενορίας αλλότριας πεφώρασαι» (σελ ). ΕΊ δέ

8 КРИТИКА И БИБЛІ0ГРАФ1Я. 433 χώραν δούναι τη ση επιθυμί^ 'ίσως έχρήν, ε'οει σε, ώ βέλτιστε, ούχ έτέρω τι vi, άλλα τω της Βουλγάρικης επαρχίας προκαθημένω ως αύτοκεφάλω και το"ΐς κατ' αυτόν έπαρχιώταις ίεράρχαις προσδραμε"ιν και α'ιτήσασθαι το αξίωμα το δέ λαβείν σε παρ' ετέρου χειροτονίαν εις τόπον αυτοκέφαλου άρχιερέως, όσον το άτοπον, οϊδασιν οί τάς των νόμων και κανόνων δέλτους άκριβωσάμενοι. Ό Χωματιανός καί άλλαχου περί εκκλησιαστικών όρων καί επαρχιών πραγματευόμενος (σελ. Συλλογής ) επικαλείται διατάξεις του κανονικού δικαίου καί την 131 Νεαράν (Βασιλ. 5, 3) προς άπόδειξιν ό'τε οί Νόμοι «τοίς πέντε Πατριάρχαις, προς δε καί τοις μετ' αύτου δυσιν αύτοκεφάλοις άρχιεπισκόποις τω τε Βουλγαρίας δηλαδή και τω Κύπρου, τάς ενορίας των τεσσάρων κλιμάτων της οικουμένης υπέταξαν, διελόντες τάς ενορίας όνομα στί». " Έν τούτοις δέν έβράδυνε να έκραγη ή έ'ρις κατ' ευθείαν μεταξύ του αρχιεπισκόπου και του εν Νικαία Πατριάρχου Γερμανού εξ άλλης σπουδαιοτέρας αιτίας. Και Οταν είς ερείπια είχε μεταβληθη το βυζαντιακόν κράτος αϊ εν τη έκκληση διχόνοιαι δυστυχώς δέν έ'παυσαν. Ό Χωματιανός είχεν άποστείλη έπιστολήν προς «τον χειροτονηθεντα εν Νικαί^: Πατριαρχην Κωνσταντινουπόλεως κύριον Γερμανόν», δι' ης πολλαι εκφράσεις σεβασμού διεβιβάζοντο γ.<χ\ εύχαι καταλήγουσαι ως έπεται: «Ό της είρη'νης Θεός και της ομονοίας, ό τα διεστωτα συνάγων εις εν, και ους δι' όργήν παραδίδωσιν εξαιρούμενος δι' έλεος, τους μεν κρατουντας ε'ιρηνευσαι, και καρδίαν μίαν εύδοκησαι αύτοϊς γενέσθαι, και δι' αυτών συνασπιζόντων αλλήλους, το κατέχον άποστολικως εκ μέσου ποιησαι, τήν Ίταλικήν έξουσίαν φημί, και τους εισέτι πεπεδημένους καί τεθραυσμένους εν άφέσει έξαποστείλαι, κατά το ιερόν Εύαγγέλιον, των σων δέ αγίων ευχών και πνευματικών επισκέψεων καί ήμας τους δυτικούς άξιώσαι». Ό Θεόδωρος Λάσκαρις πολέμων τους Φράγκους κατέλαβε τήν Θεσσαλονίκην και, κατά τα Χρονικά του Άκροπολίτου, «πολλήν τε χώραν της 'Ρωμαίδος εκ της κεκρατημένης παρά των 'Ιταλών ύφ' εαυτών εποιήσατο, έ'τι δέ καί της παρά τών Βουλγάρων κεχειρω-. μένης, πορφυρίδά τε ύπενδύεται και ερυθρά περιβάλλεται πέδιλα» ( 21, σελ. 36, εκδ. Bekker). Προς τούτο άντέστη ό μητροπολίτης Κωνσταντίνος ό Μεσοποταμίτης φρονών ότι κατά τα κανονικά εθη δέν έδικαιουτο νά χρίη βασιλείς. Ό Θεόδωρος άπέβαλεν αυτόν και δια του Χωματιανοΰ περιεβλήθη τό βασιλικόν διάδημα. Τό ζήτημα λοιπόν τοΰτο ελαβεν ως άφορμήν ό Πατριάρχης Γερμανός και έξεσφινδόνισε κατ' αύτοΰ άντιγραφήν δημοστευομένην εν σελ της ημετέρας συλλογής, πλήρη χολής και ειρωνείας. «Ή μετριότης ημών, γράφει ό Πατριάρχης, τη ση προσλαλήσει μακαριότητι, και τήν δεξιά ν εύθετήσασα προς τάς τών γραμμάτων δυσμάς και τόν γραφέα δορυφορήσασά κάλαμον κατά της σης παροξυνθήσεται δεξιάς και πλήξει ταύτης τό προπετές και άκρατες. Είπε γαρ, ίερώτατε άνερ, εκ ποίων σοι πατέρων ό της στεφοδοσίας κλήρος ε'ιάθη τίσι τών της Βουλγαρίας αρχιεπισκόπων βασιλείς Αύσόνων εστεφηφόρησαν πώποτε; πότε άρχιποίμην τών Άχριδών πατριαρχώσαν προέτεινε δεξιάν, και κεφαλήν βασιλειώσαν έσέμνωσε; δεΐξον ή μι ν τον Πατέοα και αρκεί ήμϊν άνέχου τών ελέγχων' σοφός γαρ ε! και αγάπα πληττόμενος Μή δυσχέραινε. Τω ό'ντι γαρ τό δια σου καινοτομηθέν χόΐσμα βασιλικόν, ουκ ελαιον ήμτν έ'στιν άγαλλιασεως, άλλ' όποιον τό εξ άγριελαίου δύσχρηστον καί δυσπρόσιτον Ολως δέ

9 434 ОТДѢЛЪ H. και τίνος μυρεψοΰ το πολύτιμον και άπρακτο ν τούτο μΰρον επρίω; Και πόθεν συμμυροβλητης Δημήτριος μύρου, όπερ οΐ άπο Λουτρού της παλιγγενεσίας άναβαίνοντες χρίονται; καί ύφ' ου πατρικαΐ σφραγίζονται δωρεαί; πόθεν σοι τούτο το μΰρον; 'Ή γαρ ουδαμώς εσχες, τα γαρ παλαιά πάντα αλάβαστρα ό βοράς έξελειξε χρόνος καί κεκένωκε παντελώς; 'Ή πόθεν πορισάμενος νέον, μυρεψούς έπέγνως ημάς; Καί ίνα τι το ήμέτερον κεκένωκας καθ' ημών; Καί απεναντίας τη του ελαίου φύσει κυμαγωγίας ανήγειρε το σον χρϊσμα και κλύδωνας κατά της εκκλησίας, τον ένια"ϊον της ρωμαϊκής πατριαρχίας εις δύο διελετν άποθρασυνομενον»; Ταΰτα και άλλα όμοια άπηύθυνεν ό Γερμανός έλεγχων επί ύπερβάσει καθήκοντος τον.χωματιανον, διότι ετόλρ,ησε να χρίση βασιλέα τον κατά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως άνδραγαθη'σαντα καί διεξαγαγόντα Ιπιπονώτατον κατά των Φράγκων αγώνα. Έλαβεν όμως μακράν άπάντησιν ό Γερμανός, ήτις δημοσιεύεται εν τη συλλογή (σελ. 487) ύπο τον τίτλον «προς την ά'νω άντιγραφην του άγιωτάτου Πατριάρχου επιστολή του άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας του Χωματιανου», εν ή δικαιολογείται ή πραξις. «Ώνείδισας ήμας (άπαντα ό Χωματιανος), και άξιους επιτιμήσεων εκρινας, ότι έχρίσαμεν είς βασιλέα τον εν ήμιν κραταιον αυτοκράτορα κυρον Θεόδωρον τον Δουκαν, και το πράγμα είς μεγίστην τόλμην άνέγραψας, ό'τι τε δηλαδή ουκ έδει τούτον χρισθηναι, καί ό'τι το σον άναιδώς ήρπάσαμεν δίκαιον καί ως ουδέ ποτέ τίνες ύπο χειρί τελεταρχούση της Βουλγαρίας έστεφηφόρησαν: επειδή τών κοσμικών πραγμάτων γέγονε σύγχυσις, όποια ως έγωμαι, ούδέπω και νυν ες τήν 'Ρωμαίων εκώμασεν, ώς κινδυνευσαι και αυτήν άκρωτηριασθηναι τήν άμώμητον πίστιν ημών, δόγμασί τε καί έ'θεσι τών τήν μεγίστην τών 'Ρωμαίων αρχήν λυμηναμένων εθνών, εκφύλοις ούσι και άπεμφαίνουσι, σκέψις γέγονε κοινή τών εν τη δύσει περιληφθέντων από τε της συγκλήτου βουλής και της ιεραρχικής τάξεως, ναι δέ καί σύμπαντος.του στρατιωτικού μυριοπληθους οντος, τη χάριτι του Θεού, προβληθήναι εις βασιλέα τον άναγεγραμμένον Δουκαν κυρον Θεόδωρον, άμα δέ και χρισθηναι δια τα παραστάντα τηνικαυτα ένταυθοτ περιστατικά, ό'τι τε άλλαχόθεν συνασπισμού προσδοκία ουκ ην». «Της κοινής τοίνυν ταύτης σκέψεως και όμοβουλίας έργον γέγονε ή χρτσις τούτου του εν ήμϊν αύτοκράτορος, ην δή και προεκρίθημεν ημείς γνώμη πάντων Ιερουργησαι, ώς τήν ύπεροχήν έ'χοντες άπό της του καθ' ήμα^ θρόνου^ε/^αλειότητος (ούτως ούχ ημείς μόνον, θεσπέσιε δέσποτα, τον βασιλέα έχρίσαμεν), ου πληρουντες ορεξιν άνθρωπίνην, ή αλλότρια δίκαια παρασπώντες, αλλά το"ϊς καιροϊς άκολουθοΰντες, οίτινες πείθουσιν ώς τά πολλά τήν ο'ιχονομίαν ώς λυσιτελεστέραν προτιμασθαι της ακριβείας* έ'θη τε καλώς λύουσι τά μή δυνάμενα πράγμασι δυσκόλοις άντεπεξάγεσθαι. β Ο γαρ προλαβουσα πεποίηκεν ή Ανατολή, προάγουσα πάντη καί πάντως έχουσα τήν δυσχέοειαν, τουθ' ύστερον ή δύσις είργάσατο κατά μίμησιν' ώσπερ γαρ επί παραλείψει τών εν Κωνσταντινουπόλει αρχαίων έθών και βασιλεύς άνηγορεύθτι καί πατριάρχης προεβλήθη εν τη επαρχία τών Βυθινών, τούτο γαρ ή του καιρού περίστασις τυραννήσασα έπεισήγαγε. Πότε γαρ ήκουσθη τον αυτόν μητροπολίτην Νικαίας ποιμαίνειν, και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λέγεσθαι; ούτω δέ και εν τη δύσει, ταύτο τούτο συμβέβηκε. Καί ουκ αν ε"πη τις, ώς της

10 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 435 συγκλήτου βουλής, και των αρχιερέων συμπνευσάντων γέγονεν αυτόθι δ γέγονεν* μετά γαρ την αλωσιν της μεγαλοπολεως, όσοι της συγκλήτου βουλής ζώντες έναπελείφθησαν, οι μεν προς την Ανατολή ν άπειοον, ο'ι δε ποος την δύσιν έμάκρυναν φυγαδεύοντες, κα! οΰτως ού δ' ενταύθα βασιλική πρόβλησις συγκλήτου βουλής ήμοίρησε καΐ αρχιερατικής σύμπνοιας και συνδρομής και οΐμαι ες εί αή το πλέον, άλλα γε το ήμισυ, της ύπο τον της Κωνσταντινουπόλεως θρόνον επαρχίας εν ττ\ δύσει τυγχάνον εστίν». Πολλά άλλα έν ττ\ μακρ^ επιστολή του ό Χωματιανος εκτίθεται, άποδεικνύοντα όντως ότι, διχοτομηθέντος του βυζαντιακοΰ κοάτους και κατεχόμενης της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων, ο της Βουλγαρίας και πρώτης Ίουστινιανής αρχιεπίσκοπος εξ ανάγκης των περιστάσεων και ένεκα πολιτικών λόγων έχρισε τον Θεόδωρον βασιλέα. Πλεΐσται δέ άλλαι σκέψεις έν τ/j απαντήσει ύπάρχουσιν έπεξηγουσαι καί τάς παρ' Λκροπολίτη_ νύξεις περί του βασιλικού χρίσματος του αύτοκράτορος Θεοδώρου, δν εις άκρον εξαίρει ό Χωματιανος και ευλόγως. Σπουδαιότατη τω οντι είνε και ή έν σελίδι δημοσιευομένη συνοδική άπόφασις του ημετέρου αρχιεπισκόπου, διότι έν τω ίστορικω αυτής μέρει περιέχει αξιοσημείωτα γεγονότα οικογενειών καί προυχόντων της Πελοποννήσου, εικόνα τών σχέσεων μεταξύ τών υπό τους πρίγκιπας Βιλλαρδουινους Φράγκων κατακτητών και εγχωρίων έν Μωρεα, και τήν συννενόησιν τών Πελοποννησιών προς τον Παλαιόντα κατά τών Φράγκων Θεόδωρον τον Δοΰκαν. Ό αρχιεπίσκοπος επελήφθη της εξετάσεως αιτήσεως περί διαζυγίου εισαχθείσης ενώπιον αύτου τ?} παρακλήσει του μεγάλου Κομνηνού (Θεοοώρου Δούκα). Ιωάννης Χαμάρετος ήτο ό έπιδιώκων το διαζύγιον, καί προύχων Πελοποννήσιος (εκ Μάνης) και εκ τών παντι σθένει αποκρουόντων τήν φραγκικήν δυναστείαν. πώς ή του Πέλοπος, ή περιφανής, ή περίκλυτος έν τοϊς Ίθαγενέσι καί περιωνύμοις είχε και τούτον τον κράτιστόν τε και υπερέχοντα* έπε! δε ή Λατίνων εξουσία μετά τών άλλων καί του πλείονος της τοιαύτης χώρας έδράξατο, και ύπο τήν ίδίαν έ'θετο χείρα, τών άλλων απάντων έκείνοις ύποκλιθέντων, ού μόνον τών ασθενών, άλλ' ή'δη και τών άντέχειν ίκανώς δυναμένων, μόνος ούτος ούτ' ύπετάγη και τους 'ιδίους τόπους συν τηρών μετά της ε'ις τήν Γ Ρωμανίαν ευγνωμοσύνης τω έ'θνει άντικαθίστατο». Έτερος Πελοποννήσιος Γεώργιος ΔαιμονοΊ'ωάννης προσφέρει τήν θυγατέρα του σύζυγον τω Χαμαρέτω* ό Χαρ-άρετος ά'σμενος δέχεται «έν τω λαβείν εις νουν, ως ε'ίπερ εκ της προφάσεως ταύτης άποσπάσας δυνηθείη εκείνον της προς Λατίνους ευγνωμοσύνης άμα και της αυτών εξουσίας, καί γε προς εαυτόν ποιήσεται μέγα τι έ'σται καταρθωκώς, ώς ουκ αγενή εντεύθεν έαυτω συνασπισμον ποιησάμενοι, πίστεις λοιπόν εις τούτο αυτό εκείνον ευθύς απαιτεί, και ει τούτοις αποδώσει, εαυτόν δούναι τ9* έπιγαμβρεία συντίθεται, και δή μεσολαβοΰσιν Ορκοι και πλέϊσται οσαι πίστεις έπι τω πράγματι, ώς δηλαδή μή μόνον άποστήναι τών Λατίνων εκείνου, άλλα και συμμαχετν κατ' εκείνων τω Χαμαρέτω». Μετά τον γάμον οαως ό Δαιμονοΐωάννης έκκλίνας αύθις προς τους Λατίνους τΐ) προτροπή αύτοΰ ή θυγάτηρ του αποπειράται να δηλητηρίαση τον σύζυγον της Χαμάρετον. Ό Χαμάρετος διαφυγών τον κίνδυνον και παραλαβών τήν

11 436 ОТДѢЛЪ II. κινητήν περιουσίαν του «προς την πατρώαν εστίαν μετηνεγκε». Έξηκολούθησε τον κατά των κατακτητών του Μωρέως πολεμον, άλλ' ό πενθερος του Δαιμονοί'ωάννου βλέπων πάλιν τον γαμβρόν του «εν τοτς κατά των Ιταλών τροπαίοις προκόπτοντα» εν συννενοησει μετ' αυτών, εννοείται, ενεργών προσφέρεται να συμφιλιωθώ, «περιτίθεται ό λύκος την άρνακίδα της ύποκρίσεως», ό γενναίος Χαμάρετος δελεάζεται και «όλον εαυτόν τω δαιμονίω πενθερω φέρων δίδωσιν». Διαφεύγει καί πάλιν νέους κινδύνους της ζωής και αναγκάζεται να εγκαταλείπε τάς άκτάς της Πελθ7~οννη'σου, να ταχθη ύπο την σημαίαν του Κομνηνού «διασωσας την έαυτοΰ προς την 'Ρωμανίαν ευγνωμοσύνη ν άκαταπρόδοτον». Ό Κομνηνός ύπεδέξατο εννοείται μετά πολλής χαράς τοιούτον άνδρα και γράμμα δι' απεσταλμένου τινός ύποταγάτου Μανουήλ του Στάσου προς τον ΔαιμονοΙωάννην εξέπεμψε κάλων αυτόν να άποστείλη την θυγατέρα του προς την σύζυγόν του. Πως έφθασε το γραμ-μα εις τον ΔαιμονοΙωάννην καί ai περιπέτειαι και δυσχέρειαι της οιαβιβάσεως αύτοΰ εκτίθενται μετά περιέργων λεπτομερειών εν σελ. 95. Ό Στάσης «Ιπορεύθη δια του εν μέσω πελάγους προς την του Πέλοπος, και τω φόβω τω άπο των Λατίνων, έπε! δ' οι προς τον κράτιστον Κομνηνον τούτων δυσμ,ένεια τους Ινθεν έκετσε περιόντας ουκ άφίησιν ακινδύνως πορεύεσθαι» εις Πελοπόννησον αφιχθείς κατελυσεν εις την οΐκίαν άρχοντος τίνος Μιχαήλ Λάρυγγος, όστις προτρέπει αυτόν να μη δοκιμάση να φέρη ό 'ίδιος την έπιστολην προς τον ΔαιμονοΙ'ωάννην, διότι καί αν ήθελε διαφύγω τον εκ των Φράγκων κίνδυνον κατά ξηράν η κατά θάλασσαν «αυτός προς δν άπελεύση (λέγει ό Λάρυγξ) τη λατινική έξουσί< ευθύς παραδώσει σε, συντεθειμένον ον αυτά) προς έκείνοις ούτω ποιείν». Συμβουλεύει λοιπόν να εγχειρισθ?) το γράμμα εις τίνα κληρικον καί τοιουτοτρόπως «Ιερεύς τις των ευλαβών και α'ιδεσίμων ευρεθείς ενδοθεν εκεϊσε θείου ναού, υπ' οψεσι μόνοις αύτοΰ τε καί του Λάρυγγος και του επισκόπου Μα'ίνης 'Ρωμαίου οντος, λαμβάνει το γράμμα παρά του Στάσου». Ό Ιερεύς εύρε τον ΔαιμονοΊ'ωάννην εν τω ναω του άγιου Γεωργίου, όστις δύσφημά τίνα κατά του Κομνηνού εξελάλησε καί ήρνηθη να άποστείλη την θυγατέρα του προς τον Χαμάρετον λέγων, «οτε ην ώδε γυναίκα ουκ είχε, νυν δε γυρεύει γυναίκα». Έν τω περί ου ό λόγος εγγράφω διασώζεται ολόκληρος ή επιστολή του αύτοκράτορος προς τον έν Μωρέα: ΔαιμονοΙωάννην, εξ ης μανθάνομεν άξιοσημείωτον γεγονός την συνεργασίοςν των Πελοπαννησίων εις τον κατά των Φράγκων διεξαγόμ.ενον ύπο του Θεοδώρου αγώνα. Προς άνάκτησιν της Κωνσταντινουπόλεως «θέλομέν σε γινώσκειν (γράφει ό Θδόδωρος), οτι ό δεσπότης Χαμάρετος ό πάντοτε καί εξ αρχής αδιαιρέτως έχων της προς ήμας αγάπης, κατέλαβε προς ήμας και ύπεδέχθη ίντίμως και καθώς ην άξιον αναλόγως τη προς ήμας τούτου αγάπη και τη προσούση τούτω μεγαλειοτητι. Συνευφρανθέντες ούν επί τη τούτου επιδημία, συνελαλήσαμέν ποτέ και περί της του Πελοποννησιακού τόπου άπολυτρώσεως' περί γοΰν των λαληθέντων> el δέ καί άπ.ΰβαίησ&ν ταύτα, Јшк-иео^, ού του παρόντος λέγειν καιρού» Πέμψον ούν, ε'ίπερ ουκ άποστρέφη τήν άγάπην ημών, τήν γυναίκα του δεσπότου, και μη είπης, οτι πώς άπελεύσεται το έμον παιδίον εις γήν αλλότριων καί ε'ις λαό ν μη συνδεδεμένον τη έμη γενεά... άλλ' ουκ εσται ξένη αυτή το

12 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 437 καθόλου. Ααον γαρ ουκ εύάριθμον η του Πέλοπος τ?) ημετέρα αύλη παρεπέμψατο, κα! πάντες ε'ισ!ν παρ' ήμ~ίν ol τοιούτοι κα! πεπαρρησιασμένοι και έντιμοι και ούκ εστίν όστις τούτων ουκ εσται τη του δεσπότου γυναικ! είς παρηγοριών και της πελοποννησιακής συγγενείας άνάμνησιν». Τη οίκογενείς του Γεωργίου ΔαιμονοΙ'ωάννη, όστις φαίνεται οτι συνεμάχησε τοις Φράγκοις του Μωρέως κατά τον 13 α'ιώνα, θα άνηκωσιν 'ίσως και οί κατά τους έπορ,ένους αιώνας αναφαινόμενοι (εκ Μονεμβασίας υπό το αυτό όνομα Δαιμονογιάννης Εύδαιμονογιάννης) ανδρείοι στρατιώται και προύχοντες Σοφιανός, Μανώλης, Τραχανιώτης, Άσάνης, Θεόδωρος (πβλ. Σάθα μνημεία 1,117 καιviii). "Εκ τίνος δίκης εν τούτοις εισαχθείσης- ενώπιον του συνοδικού δικαστηρίου του αρχιεπισκόπου Χωματιανοΰ γίνεται γνωστή ήμΐν ή διαδικασία τών υποθέσεων των ορθοδόξων χριστιανών και η κατάστασις της δικαιοσύνης κατά τους χρόνους της φραγκοκρατίας. Κραμβοφωκας τις είχε νυμφευθη την θυγατέρα του Δημητρίου Χαρσιανίτου Mapíav. f Η πενθερά αύτοΰ ωραία θυγάτηρ του 'Ρωμανού Λογαρα είχε συστήση προίκα αυτω εν τοις άλλοις και αμπελώνα.^ Λογαρας μετά θάνατον της συζύγου του είχε λάβη δευτέραν σύζυγον λεγορ-ένην Καλήν Σαχλικίνην, θανόντος δε του Λογαρα η ωραία θυγάτηρ του έζήτησε την άρμόζουσαν αύτω πατρωαν διαδοχήν, η бе μητρυιά της Σαχλικίνα άνταπήτησε την έπενεχθέΐσαν προτκα και γαμικά κέρδη. Παρενέβησαν συγγενείς και φίλοι, εν οις καί ό επίσκοπος Ιερισσού κύρος Νεόφυτος και έγένετο συμβιβασρ,ός. Πάλιν κατόπιν όμως Σαχλικίνα ίστησεν άγωγήν περί προικός κα! προσέβαλε τον συμβιβασμών έπ! φόβω και βί#. Ή αγωγή αύτη εισήχθη είς τρία άλληλοδιαδόχως δικαστήρια 1) παρά τω παναγιωτάτω μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρω Ιωσήφ, 2) παρά τω μεγαλοϋπεοόχω δουκι Θεσσαλονίκης κυρω Άλεξίω τω Πηγονήτη συνδικάζοντα έ'χοντι αρχιερατικά τε και αρχοντικά πρόσωπα, άτίνα έδιχογνώμησαν, τών μεν έπικυοούντων τήν άπόφασιν του 'Ιωσήφ, τών δε αποκρουόντων, 3) παρά τω βήματι του κρατούντος δεσπότου κα! βασιλέως κυρου Μανουήλ του Δούκα. Φαίνεται οτι εγένετο χρήσις μέσων, διότι το δικαστήριον τούτο διηγείται ό Κραμβοφωκας «ραγδατον έχώρησε καθ' ημών ώς ύποφθαρέν κακοπράγμασιν όμιλίαις». Συνεπείς της αποφάσεως ό Κραμβοφωκας εβλήθη εις φυλακήν και ή πενθερά του εις μοναστήριον «ό καστροφύλαξ μετά τών του καστελλίου "τσακόνων έξεπέμφθη εις τήν ο'ικίαν του Κραμβοφωκα και παρέδωκεν αυτήν τη Σαχλικίνη, ώς και τον αμπελώνα και πάντα τά πατρώα». Άλλα τελεσιδικία δεν ύπήρχεν είς τάς δίκας. Τη ύπομνήσει του δεσπότου κα! άγιωτάτου μητροπολίτου κα! ετέρων έπ! τη άδικίς διέταξεν ό κρατών Μανουήλ Δούκας «άπρακτήσαι τήν τελευταίαν κρίσιν άνανεωθήναι τήν δίκην παρά τω δικαστηρίω του διαληφθέντος άγιωτάτου μ-ητροπολίτου». Το δικαστήριον του δουκος ε'ιχεν ακύρωση τον συμβιβασμον έπ! τω λόγω οτι «φόβω τής λατινικής εξουσίας συνέστη το διαλυτέον», σημέιον δε φόβου έθεωρήθη ή κατάσχεσις τής οικίας του Λογαρα, ήτις γέγονε παρά του τηνικαΰτα εξουσιάζοντας τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης του λεγομένου Γαρίνου. Το επιχείρημα όμως τούτο του φόβου εκρίθη αδύνατον ύπο του μητροπολίτου, οιοτι ό'τε ό Αογαρας άπεβιώσεν εν εξουσία ύπήρχον ή κυρά Μαρία γυνή

13 438 ОТДѢІЪ п. του Ίσαακίου Αγγέλου, χηρεύουσα, και προβεβλημ,ένον εις την δουκικήν αρχήν της Θεσσαλονίκης ίχουσα τον κυρον Γεώργιον Φραγκόπουλον καί πάντας τους κατά χώραν αρχιερείς επί ταΐς πολιτικαΐς δίκαις συνέδρους αυτί] και συνδικαστάς, ή'τοι τον Κίτρους, τον Βερροίας, τον Κασσανδρείας, τον Στρυμβάκωνα, τον Καμπανείας, και τον Άδραμάρεως Φιλάγριον, οίτινες καθ' έκάστην έν τω μεγάλω ναώ της Θεοτόκου συνήγοντο και τάς κρίσεις έποίουν. Άλλα και ό ΓαρΤνος δεν μετήλθε βίαν τινά, άλλα κατά το παρά Λατίνοις έ'θος, άπο της οίκίας του Λογαρα άνελάβετο ουχί 100 άλλα 10 ύπέρπυρα «θνησκόντων γαρ των υπ' αυτούς εκκλησιαστικών προσώπων, έ'θος αύτοίς κερδαίνειν άπο της οικίας εκείνων το τούτοις δοκούν» (Οί Λατίνοι δηλαδή κληρικοί έφήρμοζον έν τ9} Ανατολή το λεγόμ,ενον jus spolii γνωστόν τοίς περί το έκκλησιαστικον δίκαιον των κοθολικων άσχολουμένοις). Διά τους λόγους τούτους καί άλλους και διότι «μετά παρέλευσιν της λατινικής εξουσίας δέκα πλέον ή'δη ρυέντων ένιαυτών καί εξουσίαζόντων του τε βεβασιλευκότος κυροΰ Θεοδώρου του Δούκα καί του αύταδέλφου αύτοΰ του κρατίστου δεσπότου κυροΰ Μανουήλ, έν τω δεκάτω ετει τήν άγωγήν' ή Σαχλικίνα κεκίνηκε, του νόμου κελεύοντας τήν δόλω ή φόβω ή κακονοί^ τήν γενομένη ν διάλυσιν «ε'ίσω διετίας τούτου τρανώς δεικνυμένου άνατρέπεσθαι», τοιουτοτρόπως ανετράπη ή δίκη καί ή άξίωσις της Σαχλικίνης, έπαύθη δε και ό Κραμβοφωκας, ό'στις έν τούτοις είχε δραπετεύσει των φυλάκων. Ό έν τφ εγγράφω αναφερόμενος Γαρϊνος ετνε ό Guarinus, όστις έν έ'τει 1209 μετετέθη εις τον θρόνο ν της Αντιοχείας (Oriens Christ. Ill, σελ καί επιστολών Ίννοκεντίου III, 35). Έκ των σημ,είων τούτων του περιεχομ-ένου της συλλογής δύναται πας τις να πεισθη περί της σπουδαιότητος και της μ,εγάλης αύτης σημασίας. Αντικατροπτίζεται έν αύτ^ ή είκών της έπι της τετάρτης σταυροφορίας κοινωνικής καταστάσεως, πολλά Ιστορικά γεγονότα αναγόμενα ε'ις τήν πολιτικήν και τους αγώνας των Φράγκων καί των ύποδουλωθέντων ορθοδόξων καί τήν έκκλησιαστικήν άναστάτωσιν των βυζαντινών χωρών, Κατά τους υπολογισμούς του Battaiitier πλείονα τών 400 ονομάτων οικογενειακών τών χρόνων εκείνων αναφέρονται, εξ ών πολλά έκ τών τότε πρωταγωνιστησάντων. Σπουδαίαν όμως ως προς τήν ίστορίαν της νομικής επιστήμης σημασίαν κέκτηνται τα πονήμ,ατα: του Χωματιανοΰ, διότι κατέχων ούτος φαίνεται πλήρες σώμα τών Βασιλικών άπέσπα κατ παρέθετο τεμάχια και θέματα έξ αυτών (καί τοι ώς πυξίδα προχειροτέραν προς λύσιν τών υποβαλλομένων αύτώ ζητημάτων έχοητο ту πετρα Εύσταθείρυ του ΊΡωμ,αίου), ών πλείστα δεν ύπάρχουσιν έν τ9 τελειότερα έκδόσει αυτών τ9) του Heimbach. e O ακάματος καρδινάλιος Πιτρα ιδίαν μελέτην άφιέρωσεν ώς προς τούτο. Έν σελίσι καταστρώννυται κατά τάξιν και άκρίβειαν ολόκληρος συλλογή τών τεμαχίων τών πηγών και δι' αστερίσκων σημ,ειοΰνται τα το πρώτον έκδιδόμ-ενα θέμ,ατα τών Βασιλικών. Ήκρίσις περί αυτών ιδίας δετται ny.mc -μ*λ&^η<ί исі&сі^іїл; νομικής, уј^ј^бпт^пм 'ίσως θέλω επιχείρηση. 'Αντώνιος Μομ.φερρατος δικηγόρος έν 'Αθήναις.

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) Διδαγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο

Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση   Β1. α) στις διανοητικές αρετές β) στις ηθικές αρετές  Οι διανοητικές αρετές διδασκαλία πείρα χρόνο Απαντήσεις : Διδαγμένο Κείμενο Α1. Μετάφραση Οι αρετές λοιπόν δεν υπάρχουν μέσα μας εκ φύσεως, ούτε όμως είναι αντίθετο με τη φύση μας να γεννιούνται μέσα μας, αλλά εμείς έχουμε από τη φύση την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ (αρχές 10ου αιώνα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ (αρχές 10ου αιώνα) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΙΙΔΡΟΜΗ TOT ΤΣΑΡϋΤ ΣΤΜΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΕΛΑΑΔΑΣ (αρχές 10ου αιώνα) Ό Βίος του 'Οσίου Λούκα τοΰ Στειριώτη εΐναι το μοναδικό κείμενο, το όποιο αναφέρεται, άμεσα και διεξοδικά στην επιδρομή

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. διδάκτορος Παν/μίου Αθηνών ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ικανότητα δικαίου έχει κάθε πρόσωπο, φυσικό και νομικό. Η φράση αυτή σημαίνει ότι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Άρθρο 1801 : Γενικές διατάξεις περί υποβολής παραπόνων. 1. Κάθε στρατιωτικός του Π.Ν. έχει το δικαίωµα να υποβάλει παράπονο σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής

Η Εικόνα της Μητέρας μεταξύ παράδοσης και σύγχρονης εποχής Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006 Πρόγραμμα Παρέμβασης 11 Άξονας Προτεραιότητας 003: Περιβάλλον & Πολιτιστική Κληρονομιά Μέτρο 002: Προώθηση, Αναπαλαίωση και Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΕΡΑΛ ΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΙΑΣΗΜΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΤΥΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΑΥΛΗΣ Ο Αναστάς Ιησούς αναπαριστώμενος ως Καβαλάριος (Ιππότης), ενδεδυμένος πορφυράν στολήν Αυτοκράτορος,

Διαβάστε περισσότερα

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης

Ιερού Παλατίου Ιππόδρομο ανακτόρου των Βλαχερνών, του ανακτόρου του Μυρελαίου σειρά καταστημάτων της Μέσης BYZANTINH TEXNH:AΡXITEKTONIKH kαι ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ H Βυζαντινή αρχιτεκτονική και ως αναπόσπαστο τμήμα της η ζωγραφική: - Ψηφιδωτή και νωπογραφία- νοείται η τέχνη που γεννήθηκε και ήκμασε μεταξύ 4ου και 15ου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994

816 Ν. 87(Ι)/94. Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 Ε.Ε. Παρ. 1(1) Αρ. 2930,2.12.94 816 Ν. 87(Ι)/94 Ο ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΈς ΟΜΆΔΕς) ΝΟΜΌς ΤΟΥ 1994 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις Αρθρο. 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διδαγμένο κείμενο. Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12) Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση. Άρθρο 2 Προϋποθέσεις ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Άρθρο 1 Σύσταση Η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, διαφορετικού ή του ιδίου φύλου, με την οποία οργανώνουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης) καταρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κέρκυρα, 16.12.2014 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου, κ.κ. Βαρθολομαίου, στην Κέρκυρα, μία επίσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα προς τη φύση μας υπάρχουν μέσα μας οι αρετές, αλλά έχουμε από τη φύση

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C

ιδαγμένο κείμενο Πλάτωνος Πρωταγόρας 324A C ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4

ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1, 1-4 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ιδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ Ἰσοκράτους Ἐπιστολή Τιμοθέῳ 1-3 Περί μέν τῆς οἰκειότητος τῆς ὑπαρχούσης ἡμῖν πρός ἀλλήλους οἶμαί σε πολλῶν ἀκηκοέναι, συγχαίρω δέ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια

Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια Ηγούμενος Χρυσορρογατίσσης Διονύσιος Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΗΜΑΤΟΥ Διόρθωση ανακρίβειας που προήλθε από παρεξήγηση Αφορμή για τη συγγραφή αυτού του άρθρου υπήρξε η ανακρίβεια που αναφέρεται στο βιβλίο της Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ) A1. Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος "Αντίχριστος".

Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος Αντίχριστος. Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009 Ο «Αντίχριστος» έχασε το δικαστήριο από την πρώην σύζυγό του... Έχασε την υπόθεση στο δικαστήριο διαζυγίων για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εκκλησίας του ο αυτοαποκαλούμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Η ετυµολογία της λέξης µας µεταφέρει στην αρχαιότητα όπου άγγελοι ονοµάζονταν οι αγγελιαφόροι, οι µεταφορείς µηνυµάτων. Τέτοιους αγγέλους έχει κι ο θεός για να κάνει γνωστό το θέληµά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3089 (ΦΕΚ Α 327/23-12-2002) ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ. Άρθρο πρώτο Στη θέση των ήδη καταργηµένων µε το άρθρο 17 του Ν. 1329/1983 άρθρων 1455-1460 του Αστικού Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους"

ΝΟΜΟΣ 3741/1929. Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους ΝΟΜΟΣ 3741/1929 "Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους" ΑΡΘΡΟ 1 (Γενικά) (Όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 1 του Α.Ν. 625/1968, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 1003/1971 «περί ενεργού Πολεοδομίας»).

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού.

Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση διοργανώνουμε τη σημερινή εκδήλωση, για να τιμήσουμε τα 100 χρόνια ζωής της Αεροπορίας Στρατού. Όταν το 1912 δειλά συγκροτείτο ο πρώτος αεροπορικός στόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης.

Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Μέγας κανών. Ποίημα μακρόν ( 250 τροπαρίων ) μετανοίας και κατανύξεως του αγίου Ανδρέου, επισκόπου Κρήτης. Ανήκει στον Όρθρο της Πέμπτης ( της ε` εβδομάδος των Νηστειών ) και ψάλλεται στο Απόδειπνο της

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου. Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο. Α Τετράμηνο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου Δειγματικό Εξεταστικό Δοκίμιο Α Τετράμηνο Το δειγματικό δοκίμιο αξιολόγησης που ακολουθεί βασίζεται στον γενικό τύπο διαγωνίσματος που

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400

Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Συµβούλιο της Επικρατείας: 1768/1993 (Τµ. Α') Πηγή: Ε..Κ.Α. ΛΣΤ' 1994, σ. 400 Περίληψη: Ο ασφαλισµένος στο ΙΚΑ δικαιούται σύνταξης αναπηρίας λόγω εργατικού ατυχήµατος και όταν το ατύχηµα επέφερε συντάξιµο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ 1 ΟΜΙΛΙΑ ΔΝΤΟΥ ΤΕΘΑ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΟΣΜΕΤΟΥ Το Ταμείο Εθνικής Άμυνας με ιδιαίτερη συγκίνηση συμμετέχει στην σημερινή εκδήλωση, τιμώντας κατ αυτόν τον τρόπο τόσο την μνήμη δύο επιφανών τέκνων της

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4.

ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. ΘΕΜΑ 151ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 3-4. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: ὥστ' ἐκείνης τῆς νυκτὸς παρασκευάζειν τὴν πόλιν. 2. Τι γνωρίζετε για τη μόρφωση του Ξενοφώντα και ποιες ιστορικές μορφές άσκησαν επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως

Το τζαμί Αραπζάρ (προηγουμένως Σταυρός του Μισιρίκου) φραγκοβυζαντινή εκκλησία παρά την Εκκλησία Φανερωμένης σε φωτογραφία όπως S-65 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1578 Μια σειρά από επαναστάσεις πραγματοποιήθηκαν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας (1571-1878) οι οποίες είχαν τη δική τους σημασία. Με αυτές τις επαναστάσεις ασχολήθηκε ο Κύπριος ερευνητής

Διαβάστε περισσότερα

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79)

Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 180/1979 Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (ΦΕΚ 46/Α/10.3.79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντες υπ όψει τας

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /..

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015. Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 01.09.2015 ΟΜΑΔΑ Α Ονοματεπώνυμο:. Α.Μ.: /.. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι απαντήσεις δίνονται κάτω από κάθε ζήτημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση άλλης κόλλας και δεν παραλαμβάνεται παρά

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η εταιρία «Α. ΜΑΤΑΛΩΝ Ε. ΤΖΑΦΟΥ Α.Ε.», εφεξής αναφερόμενη και ως Εταιρία, διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της εφαρμογής MALLFOX με τίτλο Κερδίστε ένα Βραβευμένο συμβατό μελάνι

Διαβάστε περισσότερα