ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА."

Transcript

1 ОТДѢЯЪ ZI. 1. КРИТИКА. J. В. Card. Pitra, Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata T. VII. Juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomeni Δημητρίου αρχιεπισκόπου πάσης Βουλγαρίας του Χωματιανοΰ τα πονήματα. Parisiis et Romae, Roger et Chernowitz XL-i-893 σελ. Έν τη βιβλιοθήκη του Μονάχου απόκειται σπουδαιότατον και πολύτιμον χειρόγραφον υπ' άριθ: 62, περιλαμβάνον την συλλογήν των πονημάτων του αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας Δημητρίου του Χωματιανοΰ. Ό Zhishman έποιήσατο χρησιν αύτοΰ έν τω περί Γάμου της ανατολικής εκκλησίας συγγράμματι, εν ω ε'ις σημείωσιν της 47 σελίδος προκαλεί την περιέργειαν των περί την μεσαιωνικην ίστορίαν ασχολουμένων, υποδεικνύων την εν αύτω ύπαρξιν πληροφοριών της εκκλησιαστικής σχέσεως Βουλγαρίας και Σερβίας κατά τον πολυτάραχο ν 13-ον αίώνα. Το χειρόγραφον ειχεν έλκυση την προσοχην του καρδιναλίου Πιτρα, όστις και ετχεν άναλάβ^ την δια του τύπου δημοσίευσιν αύτοΰ. Ουδείς άλλος ηδύνατο τελειότερον να προβ^ εις το έργον. Τον καρδινάλιον Πιτρα έ'λαβον άφορμην να γνωρίσω οτε κατεγινόμην εις το κληρονομικον δίκαιον των κληρικών καί μονάχων. ΕΤνε ό εκδότης των πηγών του δικαίου της ανατολικής εκκλησίας έν δυσί όγκώδεσι τόμοις (άπο Ι μέχρι τοΰ IX αιώνος), τΐ} εντολή του Πάπα Πίου IX, ύπο τον τίτλον Juris ecclesiastici Graecorum monumenta, προϊόντος επεξεργασίας καί μελέτης πάντων σχεδόν των κατά την Άνατολην καί την Δύσιν υπαρχόντων χειρογράφων και βιβλίων, μετά μακρών δε προλόγων ύπο πασαν έ'ποψιν πολυτίμων. Ό Πιτρα έγεννηθη κατά το 1812 έν Champforgeuil της Γαλλίας. Έν ετει 1843 οτε έπανιδρύθ?} το Τάγμα τοΰ άγ. Βενεδίκτου, έκάρη έν τ?) μον-tj Solesmes* έν έ'τει 1850 έδηρ-οσίευσε δύο έργα La~ Hollande catholique κατ bes études sur les Bollandistes, έν έ'τει 1852 ύπο τον τίτλον Spicilegium Solesmense ή'ρξατο δημοσιεύων σειράν των παρ' αύτοΰ αποκαλυπτομένων έν τα~ις βιβλιοθηκαις χειρογράφων. Κατά το 1855 εξεδόθη έν Ελλάδι ύπο των Ποτλη 'Ράλλη το Σύνταγμα των Κανόνων, ό δέ Πιτρα έν τεύχει έκ σελίδων 73 (Paris

2 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ ) έκρινε αυτό μετά τίνος μεν φανατικότατος, άλλα καί μετά δυνάμεως κατάδηλον ποιούσης την επιστημονική ν αύτοΰ ρώμην και βαθυτατην περί τάς πηγάς του εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου μελέτην καΐ γνώσιν, Τότε ό Πιτρα προσεκλήθη είς Τώμην υπό του Πάπα, όστις άνέθηκεν αύτφ την έξερεύνησιν του βυζαντιακου δικαίου και της λειτουργικές της 'Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έπεσκέφθη τάς βιβλιοθηκας της Πετρουπολεως καί της Μόσχας ( ), είς σπουδαίας δε προέβη αποκαλύψεις περί της Εκκλησιαστικής 'Ιχνογραφίας: έπεσκέφθη τας βιβλιοθηκας της Αυστρίας και Ουγγαρίας, δεν άφηκε μοναστη'ριον άνερεύνητον, ol καρποί δε ους άπεκόμισεν έδημοσιεύθησαν υπό τον τίτλον «Analecta sacra» (1876 και εντεύθεν), άφοΰ έδημοσίευσε τους δύο έτερους μνησθέντας τόμους και έν ω συγχρόνως έν έ'τει 1885, βιβλιοθηκάριος ων έν Βατικανώ (1869) και φέρων άπο του 1863 τον έρυθρόν πιλον του καρδιναλίου, έξέδωκε περισπούδαστον καί πολύκροτον έργον επί των επιστολών τών Παπών (études sur les lettres des Papes). Πλείστα άλλα έργα και διατριβαί έξεδόθησαν ύπ' αύτοΰ, δεν ήτο δε δυνατόν τοΰ ακαμάτου τούτου εργάτου να διαφύγω την προσοχήν το χειρόγραφον της βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου. Ζητησας ελαβεν αυτό εις ΊΡώμην, πριν δε η τελείως έπεξεργασθν* καί έκδώση αυτό, προέλαβεν αυτόν ό θάνατος έν ετει Μετά τον θάνατον αύτοΰ εξεδόθη υπό τοΰ Albert Battandier κατά τα μέσα τοΰ 1891 ως συμπλη'ρωμα και ως έβδομος τόμος τών Analecta saera et classica spicilegio Solesmensi parata, juris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena. Ό περί ου ό λόγος τόμος καταλαμβάνει 893 στη'λας μετά προλόγου τοΰ κ. Battandier (σελ. VII XL), έπεται δέ ή ύλη της συλλογής φέρουσα έπί κεφαλής τον άκόλουθον τίτλον. «Δημητρίου τοΰ άγιωτάτου και σοφωτάτου και νομικωτάτου αρχιεπισκόπου πάσης της Βουλγαρίας τοΰ Χωματιανοΰ, πονη'ματα διάφορα πονηθέντα αύτω χαρτοφύλακι οντι της αύτοΰ άγιωτάτης μεγάλης εκκλησίας». Ό Δημήτριος Χωματιανος ύπηρχεν αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας, εδρεύων έν Αχρίδι η Άχρίδα, καθ' ους χρόνους οί Φράγκοι έδέσποζον της Κωνσταντινουπόλεως, κατά την τετάρτην δήλα δη σταυροφορίαν, τω 13 α'ιώνι. ΈννοεΤτα*. λοιπόν πόσον περίεργα αποβαίνουσι τα έ'ργα* αύτοΰ, άφορώντα είς το δίκαιον και την άπονομήν της δικαιοσύνης και την διεξαγωγήν τών υποθέσεων έν τω κατά την Δύσιν τμηματι τοΰ διχοτομ-ηθέντος βυζαντιακου Κράτους, κατά την ίστορικήν και περιπετειώδη έκείνην έποχήν, περιλαμβάνοντα δέ και ίστορικάς τινας πληροφορίας, άναγομένας ε'ις τήν τότε πολιτικήν κατάστασιν καί νύξεις περί τών έν Πελοποννήσω Φράγκων. Πολλήν δια τοΰτο πιστεύω θά δοκιμάσωσιν εύχαρίστησιν οί περί τήν ίστορίαν τοΰ δικαίου και οί περί τήν μελέτήν τών μεσαιωνικών πραγμάτων ασχολούμενοι, μή εξαιρουμένου βεβαίως καί τοΰ προσφιλοΰς μοι κ. Φιλίππου Αέλλη, όστις πέποιθα, ότι ασμένως βλέπει έμφανιζόμενον έν τγ* δημοσιότητι διαπρεπή κληρικον ζη'σαντα ακριβώς έπι της έποχης τών πριγκίπων της 'Αχαΐας, ων τους τάφους μετά τοΰ ετέρου άγαπητοΰ και διακεκριμένου φίλου κ. Λ. Καρομηλα άνεζητοΰμεν έν τοτς έρειπίοις της μονής τοΰ αγίου 'Ιακώβου έν Ανδραβίδι.

3 428 ОТДѢЛЪ п. Περί του αρχιεπισκόπου ρ.νείαν ποιείται ό Άκροπολίτης (έ'κδ. Bekker 21 σελ. 36), και εκ των Λατίνων ό Canei (Hist. litt. SS. Eccles. II, 279), ó Oudin (de SS. Eccles. IIIcol. 12 εν ετει 1212) και ó Baronius (Annal, έ'τ. 1193, pag. 850). Φαίνεται οτι έγεννήθη κατά τα τέλη του 12 αιώνος. Έκ των επιστολών του ύπάρχουσί τίνες άπευθυνόρ.εναι προς τον Θεόδωρον Δούκαν, όστις έ'ζη εν ετει 1219, άλλαι δέ προς τον Πατριαρχην Γερμανό ν εν Ιτει 1240, απέστειλε και αποκρίσεις προς τον Κωνσταντΐνον Καβάσιλαν Άρχιεπίσκοπον Δυρραχίου, προς δν και ό Ιωάννης αρχιεπίσκοπος Κίτρους της Μακεδονίας άπηύθυνεν έπιστολήν* ό 'Ιωάννης ούτος, όστις νέος έ'τι είχε γνωρίσω τον Βαλσάμωνα, επέζησε τω Γεωργίω Ειφιλίνω θανόντι εν ετει 1198, ητο κατ' άκολουθίαν νεώτερος του Δημητρίου Χωματιανοΰ, C H αξία και η πολιτική και εκκλησιαστική αύτου σημασία θέλει άποδειχθ^ έκ της παραθέσεως του περιεχομένου των πονημάτων του. Το χειρόγραφον του Μονάχου είνε το πληρέστερο ν, κατά τον Battandier όμως δεν είνε και το μόνον. Ευρίσκεται έτερον εν τ^ βιβλιοθήκη του Dufaur de saint Rony, έ'νθα και ό Κου'ι'άκιος είχε συρ-βουλευθΐ] αυτό, ως εξάγεται εκ των παρ' αύτου εκτιθεμένων εν observatiorium et emendationum V, 4: περί υποβολών πραγματευομένου «Demetrius chartophylax archiepiseopus Bulgariae, quem librum habet Petr. Faber vir numquam satis laudatus. Kal ó Dufaur έποιη'σατο χρησιν εν Semestria (III, cap. 21). Έν τινι χειρογράφω του Escurial φαίνεται ό'τι υπάρχει επίσης ή συλλογή του Χωματιανοΰ, ως επίσης και έν τ?) συνοδική βιβλιοθήκη της Μόσχας, υπ' αριθ. 383 περιλαμβάνονται έ'ργα αύτου (πρβ. Battandier XVI). "Οτε ήλώθη η Κωνσταντινούπολις ύπο των Φράγκων και διεσπάρη ό των 'Ορθοδόξων πληθυσμός, παριστώντήν εικόνα ποίρ.νης άνευ ποιμένος, καί οι συντοιβέντες κλάδοι των βυζαντινών αυτοκρατόρων κατέφυγον ε'ις Ασίαν, πλανήτες ώς άλλοι Αίνεΐαι, φέροντες τους έφεστίους θεούς και αγωνιζόμενοι να πήξωσι τα θεμέλια νέας βασιλείας, έν τγι δυτική πλευρά του διαιρεθέντος βυζαντινού κράτους έναπέμεινεν ό αρχιεπίσκοπος Βουλγαρίας έν Άχρίδι Δημήτριος Χωματιανος της εκκλησίας άρχιποίμην, άσπονδος εχθρός των Φράγκων και φανατικός της 'Ορθοδοξίας υπέρμαχος. Περιστοιχούμενος ύπο συνόδου αρχιερέων είχε καταστη ερ)ος 'Αρείου Πάγου, προς 8ν από της Βερροίας ρ-έχρι Κέρκυρας και Πελοποννήσου κατέφευγον πολλάκις ρ,ακρά έπιχείρουντες και επίπονα ταξείδια οι υπόδουλοι χριστιανοί ορθόδοξοι προς έκδίκασιν των διαφορών των και λύσιν των ζητημάτων των, μεγιστάνες δε καί απλοί άστο! και επίσκοποι έθεώρουν αυτόν ώς μαντείον του αστικού και κανονικού δικαίου. Ό αρχιεπίσκοπος περιβληθείς τοιουτρόπως έξ ανάγκης των καιρικών περιστάσεων Πατριάρχου της Κωνσταντινουπόλεως αξίωμα, κα\ οί,ονει τοποτηρητής αύτου γενόμενος, εξέδιδε συνοδικάς απαντήσεις και αποφάσεις, και έπιστολάς έπι παντοίων ζητημάτων και θεμάτων. Ή συλλογή αυτών περισωθέντων, έν τω περί ου ό λόγος χε*ρογ^άφω- respinsi πολυτιμον^ σχετικήν υλην, έξ ης ού μόνον ιστορικά γεγονότα περίεργα άναπαρίστανται, άλλα καί ό τρόπος της δονομικής διεξαγωγής των έπι φραγκοκρατίας ορθοδόξων και ή κατάστασις του δικαίου κατά τον 13' αιωνα γίνεται γνωστή. Τα ζητήρ,ατα και τα θέματα άτινα ειδικώς περιέχει ή συλλογή δέν είνε

4 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 429 δυνατόν εν τατς λεπτομερείαις αυτών να συμπεριλάβω, νύξεις όμως τινές περί αυτών δύνανται να καταγγείλωσι την μεγάλη ν αυτών σπουδαιότητα. Πραγματεύεται περί βαθμών κεκωλυμένων γάμων και ακώλυτων έπι τη αίτησει Γρηγορίου τινός Καμωνα, όστις διαζευχθείς της πρώτης συζύγου του θυγατρος του άρχοντος Άρβάνου Γίνη έλαβε σύζυγον την Κομνηνήν θυγατέρα του Ζουπάνου της Σερβίας Στεφάνου χηραν του αύταδέλφου του Γίνη, περί γαμικών συναλλαγμάτων και βαθμών, περί του άπο α\ και β', συνοικεσίου παίδων διαφοράς και δ, και της πατρικής αυτών διάδοχης και περ» παλλακης και περί προικός, περί προγαμιαίας δωρεάς, περί συστάσεως άδελφότητος και κωλυμάτων γάρ.ου ες αύτης, περί των εξ αγχιστείας και αίματος βαθμών, περί τών προ της νομίμου ηλικίας γαμηθεισών γυναικών, περί διαζυγίου εξ ηλιθιότητος, έπιστολήν τω ίΐελαγονίας, περί άνηβου κόρης μνηστευθείσης, άπόκρισιν προς τον ρήγα Σερβίας κύριον Στέφανον, περί του αν δύναται να προαχθη είς ίερωσύνην ό εν άτελεΐ ηλικία μνηστευσάμενος κόρην και ταύτης τεθνηκυίας έτερα γυναικί ζευχθεις, άπόκρισις ποος τον Στρουμίτζης κυριον Κωνσταντΐνον, περί συναλλάγματος γεγονότος εν άτελε"ϊ ηλικία κόρης και παραβάσει ό'ρκου προς τον επίσκοπον Σερβίων, περί γαμικοΰ συναλλάγματος του έχοντος προπαλλακισμον καί συγγένειαν εκ συντεκνίας, περί άνδρομανούντων οτι διαζεύγνυνται προς τον Πελαγονίας, περί γάμου προς δισεξαδέλφην, περί συναινέσεως εις γάμον, περί άρραβώνος, περί ύποβόλου και άπο τελευτης η άποκάρσεως κέρδους, περί μ νηστειών καί γάμων καί περί τών άπο διαθέσεως γενομένων γάμων και τών μέτ' εύχης καί περί γνησίων καί νόθων τέκνων, περί διαζυγίου, περί νομίμου κληρονομικής μοίρας καί φαλκιδίου, περί προνομιών τών μη δευτερογαμούντων καί δευτερογαμούντων, περί άχρηστείας νόμων καί τοπικής συνήθειας καί παραδρομής χρόνου διακατοχης, περί τριγάμων, περί πεκουλίων, υποταγής τέκνων, περί παλλακης, περί απόντων καί τών εκ πλαγίου, περί μητρικών πραγμάτων καί της χρη'σεως τούτων, περί επιτροπείας της μητρός, περί άγραφου βουλη'σεως, περί κινητών πραγμάτων καί έπικοίνων, μέμψεως διαθήκης, περί ιδιοκτήτων καί καστρείων καί άσπροπορίστων καί τών άπο φιλοτιμίας της τύχης κ. τ. λ., περί γνησίων τέκνων καί ετεροθαλών φυσικών, περί μητρικής υπάρξεως καί παίδων διαφοράς, περί αποκαταστάσεως καί διηνεκούς παραγραφής, καί περί τών άπο έξισωτης αλλότριας άναδεξαμένων δίκαιον, περί άνηβων, προτιμήσεως πλησιασμοΰ, περί κληρονομιάς καί χρήσεως προικός παρά του ανδρός, περί θεωρέτρου, λεγάτων, περί προικιμαίων, περί άδιατιμητου προικός, περί χρέους προικός, περί χρήσεως προγαμιαίας δωρεάς καί του εκ τελευτης του παιδος κέρδους, περί κάσου εξ άπαιδίας, περί άλληλοκληρονομίας, περί παραγραφής χρόνου άφηλίκων κα"ί διάδοχης τών εκ πλαγίου συγγενών, περί ρήξεως πρώτης διαθήκης, περί άγορας αλλότριων, περί φθοράς κόρης, περί αφορισμού καί καθαιρέσεως, περί ηγουμένων καί μοναχών, περί ορών εκκλησιαστικών καί επαρχιών καί προνομίων καί σταυροπηγίων, περί κακής πίστεως νομέως, περί δικορητόρων, γαμήλιων συμβολαίων, διαλύσεων, περί μοιχείας καί εθίμων εθνικών, περί εθίμων 'ιδιορρύθμου διαζυγίου, περί μαρτυρίας αρχιερέων Ίλλουστρίων, περί βίας καί φόβου, περί ρουσαλίων, περί τών ρωμα'ι'κώς λεγομένων σπορτούλων έγχωρίως δε ποδοκοπίων. Έκτος τών θεμάτων τούτων καί πλείστων άλλων, περιλαμβανομένων κατά

5 430 ОТДѢІЪ и. σειράν κατά κεφάλαια καΐ εν γράμμασι και συνοδικαϊς ήτιολογημέναις άποφάσεσι, συζητουμένων καί διακριβουμένων, ύπάρχουσι καΐ άλλα έργα του Χωματιανοΰ καί δή λόγος απολογητικός προς σεβασμιώτατον Πατριάρχην Γερμανον, μακρά μελέτη περί α', γάμου και β', (colum ), αποκρίσεις εις ερωτήσεις του μητροπολίτου Δυρραχίου Κωνσταντίνου τοΰ Καβάσιλα, ων αϊ πλετσται εν Συντάγματι τών Κανόνων Ποτλη και 'Ράλλη (τόμ. V, σελ. 427 και έπ.) εΰρηνται, εν ύποσημειώσεσι δε τάς διαφοράς και ελλείψεις ό Πιτράς καταδείκνυσιν, αποκρίσεις προς ερωτήσεις τοΰ πανευγενεστατου 'Ρηγος της Σερβίας καί Διοκλείας κυροΰ Στεφάνου του Δούκα περί διαφόρων εκκλησιαστικών αντικειμένων' εϊς την λειτουργικήν αναγομένων. Μετά ταύτα παρέπονται 10 άλλα έργα ως επίμετρα κατασσόμενα υπό τοΰ εκδότου εξ άλλων πηγών δημοσιευόμενα, όπως πλήρης ή συλλογή των τοΰ Χωματιανοΰ πονημάτων γένηται, και δή περί βαθμών συγγενείας, ήτις μελέτη και παρά Ποτλη και 'Ράλλη (τομ. V, 424) ευρηται και Λεουγκλαβίω (II, ) «περί τοΰ ů πρόκριμα τω άρχιερεΐ το είσέρχεσθαι είς Λατινικάς εκκλησίας και προσκυνεί ν ήνίκα άν προσκληθείη παρ' αύ-' των, καί ει μεταδώσει τούτοις κατακλαστοΰ, όταν εις τήν άγίαν καί καθολικήν εκκλησίαν εν ту λειτουργά παραγίνωνται» (ΐδε και Συνταγμ. 'Ράλλη V, 434), περί στολής (εκ χειρογράφων τοΰ Βατικανοΰ), (πρβλ. καί Συνταγμ. 'Ράλλη V, 437), Λόγος κατηχητήριος έκτος, Λόγος κατηχητήριος εννατος, τρείς έπιστολαί περί των άζύμων καί Σαββάτων προς τους Βενετίας καί 'Ρώμης, ετέρα μακρά επιστολή περί των αυτών καί περί Σαββάτων νηστείας, γάμων ιερέων, καί τελείας αναφοράς επί των πανσέπτων καί ιερών νηστειών, εκ χειρογράφων τοΰ Βατικανοΰ πάντων τούτων έξηγμένων, ως εν σημειώσεσι του Πιτρα φανεροΰται. Έκ τοΰ περιεχομένου τών δημοσιευομένων τοΰ Χωματιανοΰ εγγράφων άφθονος υλη Ιστορική δύναται να συγκομισθη, πολλά δε ονόματα ανθρώπων δρασάντων κατά τον 13-ον αιώνα γίνονται γνωστά καί ιστορικά γεγονότα μεγάλης σπουδαιότητος, άναπαριστώντα τήν εικόνα της πολιτικής καταστάσεως τών περιπετειωδών εκείνων καί σκοτεινών χρόνων. 'Υπάρχει επιστολή προς τον μητροπολίτην Κερκύρας τον Πεδάτη, εν Ύ\ μεταξύ τών άλλων συζητείται το ζήτημα περί τών χειροτηνηθέντων 'ιερέων Βουλγαροεπισκόπων τών από της Ζαγοράς εξελθόντων, εξ αυτής δε μανθάνομεν τήν άπόπειραν τών μετά τήν πτώσιν καί άποσύνθεσιν τοΰ βυζαντιακοΰ κράτους κατά τήν τβτά^την σταυ^οφο^ίαν άνακυψάντων βουλγάρων προς κατάληψιν εκκλησιαστικής εξουσίας, διότι διηγείται ό Χωματιανος οτι «ή βουλγαρική ε.ξουσία, ου προ πολλοΰ, καί τήν ήμετέραν ταύτην έγκρατώς θεμένη' ύφ' έαυτήν κατέστησε καί αρχιερείς όμογλώσσους εν τα"ϊς άπανταχοΰ τούτου κλίματος εκκλησίας, ως τών εν αύταΐς πριν όντων Ιεραρχών, τών μεν δια τήν της εξουσίας καταβολή ν προελομένων ως σωτήριον τήν άλλαχόΰ μετανάστασιν, τών δε ή'δη καί τεθνηκότων, οι Βουλγαρικοί δ' εκείνοι αρχιερείς φθάνουσι προαγαγόντες πολλούς &* τία ^.CLL^ÌÙ της &φημ=ρ^ς αύτ^ν sic βαθμούς ύποδιακόνων τε καί διακόνων καί πρεσβυτέρων oi δε καί έτύγχανον ίσα τοίς πάλαι Ίερατικοΐς τών τοΰ βήματος ιερών λειτουργημάτων άντιποιούμενοι». Ό Χωματιανός λύει το ζήτημα επιεικώς υπέρ τοΰ κύρους τών χειροτονιών εξ ανάγκης, δικαιολογών ούτω τήν γνώμην του, παρέχων δε συγχρόνως καί Ίστο-

6 КРИТИКА И БИБЛОГРАфІЯ. f 431 ρικάς ειδήσεις. «Έπεί γάρ εκ της εύδαίριονος Κωνσταντινουπόλεως τη τώνλατίνων επιδρομή η τε της βασιλείας και ή της Ιεραρχίας λαμπρότης ήφάντωται και διεσπάρησαν άλλος άλλαχου οι αρχιερείς, ων οι πλείους αύτω τω διωγμώ άνεπέψυξαν, ή εξουσία δε της βασιλείας κατά δύσιν σχεδόν τι πάσα εν τη Ζαγορά περιέστη κατ' εκείνο καιρού' όποτε και αυτός ό βασιλεύς 'Ρωρ,αίων φυγάς της Κωνσταντινουπόλεως γεγονώς, έκέΐσε προσέδραμε και ό τηνικαυτα δε Κωνσταντινουπόλεως πατριάρχης ε'ις όμιλίαν ήλθε τω βασιλεΐ των βουλγάρων, των εικότων ων τήν τοιαύτη ν ήγεμονίαν εύνοήσαι και αρχιερείς έχων εν ταίς ύπο την χείρα αυτής εκκλησίαις δια το άπογνώναι της ανακλήσεως της των Ρωμαίων άρχης" τότε δ' αν ως έπιβητορες έλογίσθησαν, όταν των πραγμάτων ήρεμούντων και εν τω καθεστώτι μενόντων.. έπεί δε ως επί χηρευούσαις ταϊς έκκλησίαις κατά το έκκλησιαστικον" έ'θος έπεκηρύχθησαν ου πρόκρινα ύπίδοιντο αν εν τη τούτων χειροτονία (σελ ). Έκ του προς τον άθωνίτην μοναχον Γρηγοριον Οίκονομοπουλον γράμματος (σελ. 245) γίνεται επίσης γνωστόν, οτι εν τη μονή του "Αθω μοναχοί δυσί οιαλέκτοις μεμερισμενοι Γραικοί και "Ιβηρες διητώντο εν όμονοία, οι είσβαλοντες όμως Λατίνοι οί της 'ιταλικής ίερατείας προϊστάμενοι προσεπάθουν να ύποβάλωσι πάντας τη έςουσία του Πάπα και να μνημονευωσιν αυτόν και το"ΐς εθεσι της 'Ρωμαίων εκκλησίας άκολουθεΐν* «τους μή πειθομένους α'ικίαις τε και παντοίαις κακώσεσι και ταίς είς περιουσίαν ζημίαις ανηλεώς καθυπέβαλον». Οί "Ιβηρες μοναχοί ύπετάγησαν «εϊςαντες δε άγεννως τω των Ίλατών έπιτάγματι και τω Πάπα καρδιναλίω προσελθόντες εν Θεσσαλονίκη διάγοντι όλους εαυτούς τω θελήματι του Πάπα παρέδωκαν και τοίς Λατινικούς ήκολούθησαν ήθεσι* αύτίκα δε και το της κοινωνίας σημείον εφηναν, τήν τών χειρών εαυτών δηλαδή, προς τάς εκείνων χείρας έκουσιον έμβολήν, καί ούτω τήν μετά τών Γραικών μοναχών οιαγωγήν συνέχεάν τε και συνεθόλωσαν». Ό αρχιεπίσκοπος Χωματιανός άπεφήνα το «ως ουκ εξόν έστιν επι ούδενι κοινωνεΐν τους Γραικούς τοις "Ιβηρσι μοναχοίς». Έν τοίς άλλοις σπουδαιότατα ύπάρχουσιν εν τη συλλογή έγγραφα, καθιστώντα γνωστήν ου μόνον τήν κατάστασιν της εκκλησίας κατά τήν έποχήν του ημετέρου αρχιεπισκόπου, άλλα και τήν μεταξύ αύτου και του εν Λσία προχειρισθέντος και εν Νικαία εδρεύοντος πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Γερμανού. Καθ' δν χρόνον ό Θεόδωρος Λάσκαρις περισυλλέξας τα λείψανα της καταπεσούσης βυζαντινής αυτοκρατορίας ήγωνίζετο. να συγκράτηση και περίσωση τήν σημαίαν αυτής και νέαν μοναρχίαν να ίδρυση εν τοις άκτατς της Βιθυνίας, επιδεικνύων ήρω'ι'κήν άνδρείαν τιρ-ήσασαν τήν βυζαντινήν ίστορίαν, ό αρχιεπίσκοπος Χωματιανος βλέπων έ'ρημον τήν της Σερβίας επισκοπήν έπλήρωσεν αυτήν διορίσας αρχιερέα. Ε'ινε αξία μνείας δια τήν ίστορίαν καί τάς ζωηρας εικόνας περί της καταστάσεως της εκκλησίας ή,πραξις του διορισμού τούτου (σελ. 385), έν η φέρονται συν τοίς άλλοις τάδε: «Ε'ίπερ τις άλλη καί ή τών Σερβιωτών άγιωτάτη επισκοπή της κοσμικής μετέσχε συγχύσεως (είς τοσούτον γάρ ήλασεν έρημώσεως ως καί τήν κλήσιν αυτήν άπολολωκέναι Ίεβους γενέσθαι άνθ' Ιερουσαλήμ), έπεί δε ήγειρε κέρας σωτηρίας ημών ό Θεός, μνησθείς ελέους του προς ήμας, τον εύσεβέστατον δε καί τρισαριστέα Κομνηνον κ. Θεόδωρο ν τον Δούκα ν, άντικαταστήσας τούτον τοίς καθ' ήμας έρημώσασιν ì

7 432 ОТДѢЛЪ п. εθνεσιν, κάκείνοις ρ,έν σκανδάλου πέτραν είς πτώσιν ; άνέγερτον, ήρ."ΐν δε στήριγρ.α είς άνορθωσιν αυτόν θέρ,ενος' ώσπερ δή της καταστάσεως τε και ερηαώσεως, ούτω και της αναστάσεως η άναπεφωνηρ,ένη επισκοπή ταΐς λοιπαΐς κεκοινώνηκε, κατέφαγε γαρ, ειπε"ΐν γραφικώς, ό περί ταύτης του θεού ζήλος την καρδίαν του κραταιού τούτου ανδρός, και ηρ-ας συνάρασθαι τη περί την άνόρθωσιν αυτής τούτου σπουδή κατά βάθος έ'νυξεν. Τις γαρ αν ουκ ωκτειρε ποίρ-νιον εκ της Χρίστου αγέλης όρρ.ωρ.ενον, τη κοσρ-ικη ελκυσρ,ένον ζάλη και ε'ις πολλάς διεσπαρρ.ένον και εις νορ,άς και οδούς, και το ρ.έν αύτου εις κρηρ,νούς άπονεΰον, το δέ είς έρηρ,ους και άβατους και άνυδρους άποπλανώρ,ενον εστί δε και ό θηρίων γινόρ,ενον πάρεργον, εΐεν δ' αν οδοί τα των ψυχών όρρ.ήρ.ατα και κινήματα η είς πάθη φθοροποιά, όσα και ε'ις πετρών σχισρ,άς ταύτα ώθούντα, η ε'ις έρήρ.ας αρετών έλαύνοντα, ή ε'ις οδόντας τών νοητών θηρίων έκφέροντα. "Οθεν ουδέ παρηκόους εύρεν ήρ.ας ό ζηλωτής ούτος καΐ ό θεοκυβέρνητος Κομνηνός προς τήν προκειρ-ένην αύτω περί της εκκλησίας ταύτης σπουδήν, άλλα τον λόγον προθέρ.ενος έ'σχεν ήρ-άς ώς εύλόγω καθήκοντι τούτω συντρέχοντας. Ουδέ γαρ είχεν ίδέιν προς τε τον της επαρχίας ρητροπολίτην, τον θεσπέσιον δηλονότι Θεσσαλονίκης και τους υπ' αυτόν ίερωτάτους αρχιερείς, πάλαι τών κατ' αυτούς άγιων άπεληλαρ.ένους εκκλησιών εστί δέ ους και εν αύτω διωγρ.ω δυστυχώς άπαλλάξαντας. Και τοίνυν συνειδότες αύτοι, ώς ουκ αν τις ήρ.ας έπιβασίας γράψαιτο, προαγαγόντας Ίεράρχην εις τήν έρηρ.ωρ.ένην ταύτην επισκοπήν, ότι ούτε οίκείον άρτι άνακαλούρ.ενον δίκαιον, ούτε το άρρ,όδον ετέρω παρασπώντες, ούτω ποιήσαι προεθυρ,ήθηρ.εν. Αλλά προς εν ρ,όνον όρώντες, το άνορθώσαι πεπτωκυίαν ιεράν καί θείαν σκήτην και ποίρ,νην διεσκορπισμένην συναγαγείν ψήφους επί τη είρηρ.ένη τών Σερβιωτών άγιωτάτη εκκλησία, εν άγίω Πνεύρ.ατι θέρ,ενοι, και άνδρα έκλεξάρ.ενοι, προστατεΰσαι ταύτης ικάνωσιν έχοντα ε'ις τήν της άρχιερωσύνης άξίαν κατ' έπιταγήν του κρατούντος ευσεβούς Κορ.νηνου, δν ζήλος εκκινεί θεοΰ, προηγάγορεν»>. Φαίνεται ορ.ως ότι ή γενορ.ένη αύτη πραξις του αρχιεπισκόπου δεν ήρεσε τω εν Νικαία πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Γερρ.ανω, έφάνη αύτω ύπερόριος και εκνορ,ος καί προς πείσρ,α προεχείρισεν αρχιερέα Σερβίας τον έν 'Άθω ρ.οναχόν έφησυχάζοντα υίόν του ρ,εγάλου ζουπάνου της Σερβίας Σάββαν, ώς εξάγεται εκ τίνος προς τον Γερρ-ανόν επιστολής (πβλ. σελ. 495 της Συλλογής). Εξέπληξε τοΰτο τον Χωρ.ατιανόν, όστις έξεσφενδόνισε ρ.ακράν συνοδικήν γραφήν τφ Σάββα ρ,ετ' απειλών βαρέος άφορισρ,οΰ, θεωρών αυτόν, ώς έπιβατικώς καταλαβόντα τήν επισκοπήν. Έν σελίσι της Συλλογής δηρ-οσιεύεται ή γραφή αύτη πλήρης χάριτος καί ειρωνείας, άλλα καί συγχρόνως αυστηρότατης έπικρίσεως ρ.ετ' αναλύσεως έπικαλουρ,ένων διατάξεων του κανονικού δικαίου. Μανθάνορ,εν έν τούτοις εξ αυτής ότι ή Σερβία διετέλει ύπο τήν έπαρχίάν του θρόνου της Βουλγαρίας, διότι φέρεται έν αύτη «εί ώς άν εις το άνεπισκόπητον τήν Σερ- " βίαν έκαινουργήθης άρχιερεύς, άλλ'ευρίσκεις ούδ' ολ^ άγνοών καθά δή УЛЛЈШХ απάντων ουδείς, ώς ή Σερβία ύπο τήν έπαρχίάν της Βουλγαρίας τελεί, ήτις δή Σερβία έπίσκοπον έλαχε τον Τέσου αρχιερέα, παρά του αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας χειροτονούρ.ενον, και ούτω παρά κανόνας τήν της άρχιερωσύνης άξίαν ένδέδυσαι και έπιβήτωρ ενορίας αλλότριας πεφώρασαι» (σελ ). ΕΊ δέ

8 КРИТИКА И БИБЛІ0ГРАФ1Я. 433 χώραν δούναι τη ση επιθυμί^ 'ίσως έχρήν, ε'οει σε, ώ βέλτιστε, ούχ έτέρω τι vi, άλλα τω της Βουλγάρικης επαρχίας προκαθημένω ως αύτοκεφάλω και το"ΐς κατ' αυτόν έπαρχιώταις ίεράρχαις προσδραμε"ιν και α'ιτήσασθαι το αξίωμα το δέ λαβείν σε παρ' ετέρου χειροτονίαν εις τόπον αυτοκέφαλου άρχιερέως, όσον το άτοπον, οϊδασιν οί τάς των νόμων και κανόνων δέλτους άκριβωσάμενοι. Ό Χωματιανός καί άλλαχου περί εκκλησιαστικών όρων καί επαρχιών πραγματευόμενος (σελ. Συλλογής ) επικαλείται διατάξεις του κανονικού δικαίου καί την 131 Νεαράν (Βασιλ. 5, 3) προς άπόδειξιν ό'τε οί Νόμοι «τοίς πέντε Πατριάρχαις, προς δε καί τοις μετ' αύτου δυσιν αύτοκεφάλοις άρχιεπισκόποις τω τε Βουλγαρίας δηλαδή και τω Κύπρου, τάς ενορίας των τεσσάρων κλιμάτων της οικουμένης υπέταξαν, διελόντες τάς ενορίας όνομα στί». " Έν τούτοις δέν έβράδυνε να έκραγη ή έ'ρις κατ' ευθείαν μεταξύ του αρχιεπισκόπου και του εν Νικαία Πατριάρχου Γερμανού εξ άλλης σπουδαιοτέρας αιτίας. Και Οταν είς ερείπια είχε μεταβληθη το βυζαντιακόν κράτος αϊ εν τη έκκληση διχόνοιαι δυστυχώς δέν έ'παυσαν. Ό Χωματιανός είχεν άποστείλη έπιστολήν προς «τον χειροτονηθεντα εν Νικαί^: Πατριαρχην Κωνσταντινουπόλεως κύριον Γερμανόν», δι' ης πολλαι εκφράσεις σεβασμού διεβιβάζοντο γ.<χ\ εύχαι καταλήγουσαι ως έπεται: «Ό της είρη'νης Θεός και της ομονοίας, ό τα διεστωτα συνάγων εις εν, και ους δι' όργήν παραδίδωσιν εξαιρούμενος δι' έλεος, τους μεν κρατουντας ε'ιρηνευσαι, και καρδίαν μίαν εύδοκησαι αύτοϊς γενέσθαι, και δι' αυτών συνασπιζόντων αλλήλους, το κατέχον άποστολικως εκ μέσου ποιησαι, τήν Ίταλικήν έξουσίαν φημί, και τους εισέτι πεπεδημένους καί τεθραυσμένους εν άφέσει έξαποστείλαι, κατά το ιερόν Εύαγγέλιον, των σων δέ αγίων ευχών και πνευματικών επισκέψεων καί ήμας τους δυτικούς άξιώσαι». Ό Θεόδωρος Λάσκαρις πολέμων τους Φράγκους κατέλαβε τήν Θεσσαλονίκην και, κατά τα Χρονικά του Άκροπολίτου, «πολλήν τε χώραν της 'Ρωμαίδος εκ της κεκρατημένης παρά των 'Ιταλών ύφ' εαυτών εποιήσατο, έ'τι δέ καί της παρά τών Βουλγάρων κεχειρω-. μένης, πορφυρίδά τε ύπενδύεται και ερυθρά περιβάλλεται πέδιλα» ( 21, σελ. 36, εκδ. Bekker). Προς τούτο άντέστη ό μητροπολίτης Κωνσταντίνος ό Μεσοποταμίτης φρονών ότι κατά τα κανονικά εθη δέν έδικαιουτο νά χρίη βασιλείς. Ό Θεόδωρος άπέβαλεν αυτόν και δια του Χωματιανοΰ περιεβλήθη τό βασιλικόν διάδημα. Τό ζήτημα λοιπόν τοΰτο ελαβεν ως άφορμήν ό Πατριάρχης Γερμανός και έξεσφινδόνισε κατ' αύτοΰ άντιγραφήν δημοστευομένην εν σελ της ημετέρας συλλογής, πλήρη χολής και ειρωνείας. «Ή μετριότης ημών, γράφει ό Πατριάρχης, τη ση προσλαλήσει μακαριότητι, και τήν δεξιά ν εύθετήσασα προς τάς τών γραμμάτων δυσμάς και τόν γραφέα δορυφορήσασά κάλαμον κατά της σης παροξυνθήσεται δεξιάς και πλήξει ταύτης τό προπετές και άκρατες. Είπε γαρ, ίερώτατε άνερ, εκ ποίων σοι πατέρων ό της στεφοδοσίας κλήρος ε'ιάθη τίσι τών της Βουλγαρίας αρχιεπισκόπων βασιλείς Αύσόνων εστεφηφόρησαν πώποτε; πότε άρχιποίμην τών Άχριδών πατριαρχώσαν προέτεινε δεξιάν, και κεφαλήν βασιλειώσαν έσέμνωσε; δεΐξον ή μι ν τον Πατέοα και αρκεί ήμϊν άνέχου τών ελέγχων' σοφός γαρ ε! και αγάπα πληττόμενος Μή δυσχέραινε. Τω ό'ντι γαρ τό δια σου καινοτομηθέν χόΐσμα βασιλικόν, ουκ ελαιον ήμτν έ'στιν άγαλλιασεως, άλλ' όποιον τό εξ άγριελαίου δύσχρηστον καί δυσπρόσιτον Ολως δέ

9 434 ОТДѢЛЪ H. και τίνος μυρεψοΰ το πολύτιμον και άπρακτο ν τούτο μΰρον επρίω; Και πόθεν συμμυροβλητης Δημήτριος μύρου, όπερ οΐ άπο Λουτρού της παλιγγενεσίας άναβαίνοντες χρίονται; καί ύφ' ου πατρικαΐ σφραγίζονται δωρεαί; πόθεν σοι τούτο το μΰρον; 'Ή γαρ ουδαμώς εσχες, τα γαρ παλαιά πάντα αλάβαστρα ό βοράς έξελειξε χρόνος καί κεκένωκε παντελώς; 'Ή πόθεν πορισάμενος νέον, μυρεψούς έπέγνως ημάς; Καί ίνα τι το ήμέτερον κεκένωκας καθ' ημών; Καί απεναντίας τη του ελαίου φύσει κυμαγωγίας ανήγειρε το σον χρϊσμα και κλύδωνας κατά της εκκλησίας, τον ένια"ϊον της ρωμαϊκής πατριαρχίας εις δύο διελετν άποθρασυνομενον»; Ταΰτα και άλλα όμοια άπηύθυνεν ό Γερμανός έλεγχων επί ύπερβάσει καθήκοντος τον.χωματιανον, διότι ετόλρ,ησε να χρίση βασιλέα τον κατά την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως άνδραγαθη'σαντα καί διεξαγαγόντα Ιπιπονώτατον κατά των Φράγκων αγώνα. Έλαβεν όμως μακράν άπάντησιν ό Γερμανός, ήτις δημοσιεύεται εν τη συλλογή (σελ. 487) ύπο τον τίτλον «προς την ά'νω άντιγραφην του άγιωτάτου Πατριάρχου επιστολή του άγιωτάτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας του Χωματιανου», εν ή δικαιολογείται ή πραξις. «Ώνείδισας ήμας (άπαντα ό Χωματιανος), και άξιους επιτιμήσεων εκρινας, ότι έχρίσαμεν είς βασιλέα τον εν ήμιν κραταιον αυτοκράτορα κυρον Θεόδωρον τον Δουκαν, και το πράγμα είς μεγίστην τόλμην άνέγραψας, ό'τι τε δηλαδή ουκ έδει τούτον χρισθηναι, καί ό'τι το σον άναιδώς ήρπάσαμεν δίκαιον καί ως ουδέ ποτέ τίνες ύπο χειρί τελεταρχούση της Βουλγαρίας έστεφηφόρησαν: επειδή τών κοσμικών πραγμάτων γέγονε σύγχυσις, όποια ως έγωμαι, ούδέπω και νυν ες τήν 'Ρωμαίων εκώμασεν, ώς κινδυνευσαι και αυτήν άκρωτηριασθηναι τήν άμώμητον πίστιν ημών, δόγμασί τε καί έ'θεσι τών τήν μεγίστην τών 'Ρωμαίων αρχήν λυμηναμένων εθνών, εκφύλοις ούσι και άπεμφαίνουσι, σκέψις γέγονε κοινή τών εν τη δύσει περιληφθέντων από τε της συγκλήτου βουλής και της ιεραρχικής τάξεως, ναι δέ καί σύμπαντος.του στρατιωτικού μυριοπληθους οντος, τη χάριτι του Θεού, προβληθήναι εις βασιλέα τον άναγεγραμμένον Δουκαν κυρον Θεόδωρον, άμα δέ και χρισθηναι δια τα παραστάντα τηνικαυτα ένταυθοτ περιστατικά, ό'τι τε άλλαχόθεν συνασπισμού προσδοκία ουκ ην». «Της κοινής τοίνυν ταύτης σκέψεως και όμοβουλίας έργον γέγονε ή χρτσις τούτου του εν ήμϊν αύτοκράτορος, ην δή και προεκρίθημεν ημείς γνώμη πάντων Ιερουργησαι, ώς τήν ύπεροχήν έ'χοντες άπό της του καθ' ήμα^ θρόνου^ε/^αλειότητος (ούτως ούχ ημείς μόνον, θεσπέσιε δέσποτα, τον βασιλέα έχρίσαμεν), ου πληρουντες ορεξιν άνθρωπίνην, ή αλλότρια δίκαια παρασπώντες, αλλά το"ϊς καιροϊς άκολουθοΰντες, οίτινες πείθουσιν ώς τά πολλά τήν ο'ιχονομίαν ώς λυσιτελεστέραν προτιμασθαι της ακριβείας* έ'θη τε καλώς λύουσι τά μή δυνάμενα πράγμασι δυσκόλοις άντεπεξάγεσθαι. β Ο γαρ προλαβουσα πεποίηκεν ή Ανατολή, προάγουσα πάντη καί πάντως έχουσα τήν δυσχέοειαν, τουθ' ύστερον ή δύσις είργάσατο κατά μίμησιν' ώσπερ γαρ επί παραλείψει τών εν Κωνσταντινουπόλει αρχαίων έθών και βασιλεύς άνηγορεύθτι καί πατριάρχης προεβλήθη εν τη επαρχία τών Βυθινών, τούτο γαρ ή του καιρού περίστασις τυραννήσασα έπεισήγαγε. Πότε γαρ ήκουσθη τον αυτόν μητροπολίτην Νικαίας ποιμαίνειν, και πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως λέγεσθαι; ούτω δέ και εν τη δύσει, ταύτο τούτο συμβέβηκε. Καί ουκ αν ε"πη τις, ώς της

10 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 435 συγκλήτου βουλής, και των αρχιερέων συμπνευσάντων γέγονεν αυτόθι δ γέγονεν* μετά γαρ την αλωσιν της μεγαλοπολεως, όσοι της συγκλήτου βουλής ζώντες έναπελείφθησαν, οι μεν προς την Ανατολή ν άπειοον, ο'ι δε ποος την δύσιν έμάκρυναν φυγαδεύοντες, κα! οΰτως ού δ' ενταύθα βασιλική πρόβλησις συγκλήτου βουλής ήμοίρησε καΐ αρχιερατικής σύμπνοιας και συνδρομής και οΐμαι ες εί αή το πλέον, άλλα γε το ήμισυ, της ύπο τον της Κωνσταντινουπόλεως θρόνον επαρχίας εν ττ\ δύσει τυγχάνον εστίν». Πολλά άλλα έν ττ\ μακρ^ επιστολή του ό Χωματιανος εκτίθεται, άποδεικνύοντα όντως ότι, διχοτομηθέντος του βυζαντιακοΰ κοάτους και κατεχόμενης της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Φράγκων, ο της Βουλγαρίας και πρώτης Ίουστινιανής αρχιεπίσκοπος εξ ανάγκης των περιστάσεων και ένεκα πολιτικών λόγων έχρισε τον Θεόδωρον βασιλέα. Πλεΐσται δέ άλλαι σκέψεις έν τ/j απαντήσει ύπάρχουσιν έπεξηγουσαι καί τάς παρ' Λκροπολίτη_ νύξεις περί του βασιλικού χρίσματος του αύτοκράτορος Θεοδώρου, δν εις άκρον εξαίρει ό Χωματιανος και ευλόγως. Σπουδαιότατη τω οντι είνε και ή έν σελίδι δημοσιευομένη συνοδική άπόφασις του ημετέρου αρχιεπισκόπου, διότι έν τω ίστορικω αυτής μέρει περιέχει αξιοσημείωτα γεγονότα οικογενειών καί προυχόντων της Πελοποννήσου, εικόνα τών σχέσεων μεταξύ τών υπό τους πρίγκιπας Βιλλαρδουινους Φράγκων κατακτητών και εγχωρίων έν Μωρεα, και τήν συννενόησιν τών Πελοποννησιών προς τον Παλαιόντα κατά τών Φράγκων Θεόδωρον τον Δοΰκαν. Ό αρχιεπίσκοπος επελήφθη της εξετάσεως αιτήσεως περί διαζυγίου εισαχθείσης ενώπιον αύτου τ?} παρακλήσει του μεγάλου Κομνηνού (Θεοοώρου Δούκα). Ιωάννης Χαμάρετος ήτο ό έπιδιώκων το διαζύγιον, καί προύχων Πελοποννήσιος (εκ Μάνης) και εκ τών παντι σθένει αποκρουόντων τήν φραγκικήν δυναστείαν. πώς ή του Πέλοπος, ή περιφανής, ή περίκλυτος έν τοϊς Ίθαγενέσι καί περιωνύμοις είχε και τούτον τον κράτιστόν τε και υπερέχοντα* έπε! δε ή Λατίνων εξουσία μετά τών άλλων καί του πλείονος της τοιαύτης χώρας έδράξατο, και ύπο τήν ίδίαν έ'θετο χείρα, τών άλλων απάντων έκείνοις ύποκλιθέντων, ού μόνον τών ασθενών, άλλ' ή'δη και τών άντέχειν ίκανώς δυναμένων, μόνος ούτος ούτ' ύπετάγη και τους 'ιδίους τόπους συν τηρών μετά της ε'ις τήν Γ Ρωμανίαν ευγνωμοσύνης τω έ'θνει άντικαθίστατο». Έτερος Πελοποννήσιος Γεώργιος ΔαιμονοΊ'ωάννης προσφέρει τήν θυγατέρα του σύζυγον τω Χαμαρέτω* ό Χαρ-άρετος ά'σμενος δέχεται «έν τω λαβείν εις νουν, ως ε'ίπερ εκ της προφάσεως ταύτης άποσπάσας δυνηθείη εκείνον της προς Λατίνους ευγνωμοσύνης άμα και της αυτών εξουσίας, καί γε προς εαυτόν ποιήσεται μέγα τι έ'σται καταρθωκώς, ώς ουκ αγενή εντεύθεν έαυτω συνασπισμον ποιησάμενοι, πίστεις λοιπόν εις τούτο αυτό εκείνον ευθύς απαιτεί, και ει τούτοις αποδώσει, εαυτόν δούναι τ9* έπιγαμβρεία συντίθεται, και δή μεσολαβοΰσιν Ορκοι και πλέϊσται οσαι πίστεις έπι τω πράγματι, ώς δηλαδή μή μόνον άποστήναι τών Λατίνων εκείνου, άλλα και συμμαχετν κατ' εκείνων τω Χαμαρέτω». Μετά τον γάμον οαως ό Δαιμονοΐωάννης έκκλίνας αύθις προς τους Λατίνους τΐ) προτροπή αύτοΰ ή θυγάτηρ του αποπειράται να δηλητηρίαση τον σύζυγον της Χαμάρετον. Ό Χαμάρετος διαφυγών τον κίνδυνον και παραλαβών τήν

11 436 ОТДѢЛЪ II. κινητήν περιουσίαν του «προς την πατρώαν εστίαν μετηνεγκε». Έξηκολούθησε τον κατά των κατακτητών του Μωρέως πολεμον, άλλ' ό πενθερος του Δαιμονοί'ωάννου βλέπων πάλιν τον γαμβρόν του «εν τοτς κατά των Ιταλών τροπαίοις προκόπτοντα» εν συννενοησει μετ' αυτών, εννοείται, ενεργών προσφέρεται να συμφιλιωθώ, «περιτίθεται ό λύκος την άρνακίδα της ύποκρίσεως», ό γενναίος Χαμάρετος δελεάζεται και «όλον εαυτόν τω δαιμονίω πενθερω φέρων δίδωσιν». Διαφεύγει καί πάλιν νέους κινδύνους της ζωής και αναγκάζεται να εγκαταλείπε τάς άκτάς της Πελθ7~οννη'σου, να ταχθη ύπο την σημαίαν του Κομνηνού «διασωσας την έαυτοΰ προς την 'Ρωμανίαν ευγνωμοσύνη ν άκαταπρόδοτον». Ό Κομνηνός ύπεδέξατο εννοείται μετά πολλής χαράς τοιούτον άνδρα και γράμμα δι' απεσταλμένου τινός ύποταγάτου Μανουήλ του Στάσου προς τον ΔαιμονοΙωάννην εξέπεμψε κάλων αυτόν να άποστείλη την θυγατέρα του προς την σύζυγόν του. Πως έφθασε το γραμ-μα εις τον ΔαιμονοΙωάννην καί ai περιπέτειαι και δυσχέρειαι της οιαβιβάσεως αύτοΰ εκτίθενται μετά περιέργων λεπτομερειών εν σελ. 95. Ό Στάσης «Ιπορεύθη δια του εν μέσω πελάγους προς την του Πέλοπος, και τω φόβω τω άπο των Λατίνων, έπε! δ' οι προς τον κράτιστον Κομνηνον τούτων δυσμ,ένεια τους Ινθεν έκετσε περιόντας ουκ άφίησιν ακινδύνως πορεύεσθαι» εις Πελοπόννησον αφιχθείς κατελυσεν εις την οΐκίαν άρχοντος τίνος Μιχαήλ Λάρυγγος, όστις προτρέπει αυτόν να μη δοκιμάση να φέρη ό 'ίδιος την έπιστολην προς τον ΔαιμονοΙ'ωάννην, διότι καί αν ήθελε διαφύγω τον εκ των Φράγκων κίνδυνον κατά ξηράν η κατά θάλασσαν «αυτός προς δν άπελεύση (λέγει ό Λάρυγξ) τη λατινική έξουσί< ευθύς παραδώσει σε, συντεθειμένον ον αυτά) προς έκείνοις ούτω ποιείν». Συμβουλεύει λοιπόν να εγχειρισθ?) το γράμμα εις τίνα κληρικον καί τοιουτοτρόπως «Ιερεύς τις των ευλαβών και α'ιδεσίμων ευρεθείς ενδοθεν εκεϊσε θείου ναού, υπ' οψεσι μόνοις αύτοΰ τε καί του Λάρυγγος και του επισκόπου Μα'ίνης 'Ρωμαίου οντος, λαμβάνει το γράμμα παρά του Στάσου». Ό Ιερεύς εύρε τον ΔαιμονοΊ'ωάννην εν τω ναω του άγιου Γεωργίου, όστις δύσφημά τίνα κατά του Κομνηνού εξελάλησε καί ήρνηθη να άποστείλη την θυγατέρα του προς τον Χαμάρετον λέγων, «οτε ην ώδε γυναίκα ουκ είχε, νυν δε γυρεύει γυναίκα». Έν τω περί ου ό λόγος εγγράφω διασώζεται ολόκληρος ή επιστολή του αύτοκράτορος προς τον έν Μωρέα: ΔαιμονοΙωάννην, εξ ης μανθάνομεν άξιοσημείωτον γεγονός την συνεργασίοςν των Πελοπαννησίων εις τον κατά των Φράγκων διεξαγόμ.ενον ύπο του Θεοδώρου αγώνα. Προς άνάκτησιν της Κωνσταντινουπόλεως «θέλομέν σε γινώσκειν (γράφει ό Θδόδωρος), οτι ό δεσπότης Χαμάρετος ό πάντοτε καί εξ αρχής αδιαιρέτως έχων της προς ήμας αγάπης, κατέλαβε προς ήμας και ύπεδέχθη ίντίμως και καθώς ην άξιον αναλόγως τη προς ήμας τούτου αγάπη και τη προσούση τούτω μεγαλειοτητι. Συνευφρανθέντες ούν επί τη τούτου επιδημία, συνελαλήσαμέν ποτέ και περί της του Πελοποννησιακού τόπου άπολυτρώσεως' περί γοΰν των λαληθέντων> el δέ καί άπ.ΰβαίησ&ν ταύτα, Јшк-иео^, ού του παρόντος λέγειν καιρού» Πέμψον ούν, ε'ίπερ ουκ άποστρέφη τήν άγάπην ημών, τήν γυναίκα του δεσπότου, και μη είπης, οτι πώς άπελεύσεται το έμον παιδίον εις γήν αλλότριων καί ε'ις λαό ν μη συνδεδεμένον τη έμη γενεά... άλλ' ουκ εσται ξένη αυτή το

12 КРИТИКА И БИБЛІОГРАФІЯ. 437 καθόλου. Ααον γαρ ουκ εύάριθμον η του Πέλοπος τ?) ημετέρα αύλη παρεπέμψατο, κα! πάντες ε'ισ!ν παρ' ήμ~ίν ol τοιούτοι κα! πεπαρρησιασμένοι και έντιμοι και ούκ εστίν όστις τούτων ουκ εσται τη του δεσπότου γυναικ! είς παρηγοριών και της πελοποννησιακής συγγενείας άνάμνησιν». Τη οίκογενείς του Γεωργίου ΔαιμονοΙ'ωάννη, όστις φαίνεται οτι συνεμάχησε τοις Φράγκοις του Μωρέως κατά τον 13 α'ιώνα, θα άνηκωσιν 'ίσως και οί κατά τους έπορ,ένους αιώνας αναφαινόμενοι (εκ Μονεμβασίας υπό το αυτό όνομα Δαιμονογιάννης Εύδαιμονογιάννης) ανδρείοι στρατιώται και προύχοντες Σοφιανός, Μανώλης, Τραχανιώτης, Άσάνης, Θεόδωρος (πβλ. Σάθα μνημεία 1,117 καιviii). "Εκ τίνος δίκης εν τούτοις εισαχθείσης- ενώπιον του συνοδικού δικαστηρίου του αρχιεπισκόπου Χωματιανοΰ γίνεται γνωστή ήμΐν ή διαδικασία τών υποθέσεων των ορθοδόξων χριστιανών και η κατάστασις της δικαιοσύνης κατά τους χρόνους της φραγκοκρατίας. Κραμβοφωκας τις είχε νυμφευθη την θυγατέρα του Δημητρίου Χαρσιανίτου Mapíav. f Η πενθερά αύτοΰ ωραία θυγάτηρ του 'Ρωμανού Λογαρα είχε συστήση προίκα αυτω εν τοις άλλοις και αμπελώνα.^ Λογαρας μετά θάνατον της συζύγου του είχε λάβη δευτέραν σύζυγον λεγορ-ένην Καλήν Σαχλικίνην, θανόντος δε του Λογαρα η ωραία θυγάτηρ του έζήτησε την άρμόζουσαν αύτω πατρωαν διαδοχήν, η бе μητρυιά της Σαχλικίνα άνταπήτησε την έπενεχθέΐσαν προτκα και γαμικά κέρδη. Παρενέβησαν συγγενείς και φίλοι, εν οις καί ό επίσκοπος Ιερισσού κύρος Νεόφυτος και έγένετο συμβιβασρ,ός. Πάλιν κατόπιν όμως Σαχλικίνα ίστησεν άγωγήν περί προικός κα! προσέβαλε τον συμβιβασμών έπ! φόβω και βί#. Ή αγωγή αύτη εισήχθη είς τρία άλληλοδιαδόχως δικαστήρια 1) παρά τω παναγιωτάτω μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κυρω Ιωσήφ, 2) παρά τω μεγαλοϋπεοόχω δουκι Θεσσαλονίκης κυρω Άλεξίω τω Πηγονήτη συνδικάζοντα έ'χοντι αρχιερατικά τε και αρχοντικά πρόσωπα, άτίνα έδιχογνώμησαν, τών μεν έπικυοούντων τήν άπόφασιν του 'Ιωσήφ, τών δε αποκρουόντων, 3) παρά τω βήματι του κρατούντος δεσπότου κα! βασιλέως κυρου Μανουήλ του Δούκα. Φαίνεται οτι εγένετο χρήσις μέσων, διότι το δικαστήριον τούτο διηγείται ό Κραμβοφωκας «ραγδατον έχώρησε καθ' ημών ώς ύποφθαρέν κακοπράγμασιν όμιλίαις». Συνεπείς της αποφάσεως ό Κραμβοφωκας εβλήθη εις φυλακήν και ή πενθερά του εις μοναστήριον «ό καστροφύλαξ μετά τών του καστελλίου "τσακόνων έξεπέμφθη εις τήν ο'ικίαν του Κραμβοφωκα και παρέδωκεν αυτήν τη Σαχλικίνη, ώς και τον αμπελώνα και πάντα τά πατρώα». Άλλα τελεσιδικία δεν ύπήρχεν είς τάς δίκας. Τη ύπομνήσει του δεσπότου κα! άγιωτάτου μητροπολίτου κα! ετέρων έπ! τη άδικίς διέταξεν ό κρατών Μανουήλ Δούκας «άπρακτήσαι τήν τελευταίαν κρίσιν άνανεωθήναι τήν δίκην παρά τω δικαστηρίω του διαληφθέντος άγιωτάτου μ-ητροπολίτου». Το δικαστήριον του δουκος ε'ιχεν ακύρωση τον συμβιβασμον έπ! τω λόγω οτι «φόβω τής λατινικής εξουσίας συνέστη το διαλυτέον», σημέιον δε φόβου έθεωρήθη ή κατάσχεσις τής οικίας του Λογαρα, ήτις γέγονε παρά του τηνικαΰτα εξουσιάζοντας τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης του λεγομένου Γαρίνου. Το επιχείρημα όμως τούτο του φόβου εκρίθη αδύνατον ύπο του μητροπολίτου, οιοτι ό'τε ό Αογαρας άπεβιώσεν εν εξουσία ύπήρχον ή κυρά Μαρία γυνή

13 438 ОТДѢІЪ п. του Ίσαακίου Αγγέλου, χηρεύουσα, και προβεβλημ,ένον εις την δουκικήν αρχήν της Θεσσαλονίκης ίχουσα τον κυρον Γεώργιον Φραγκόπουλον καί πάντας τους κατά χώραν αρχιερείς επί ταΐς πολιτικαΐς δίκαις συνέδρους αυτί] και συνδικαστάς, ή'τοι τον Κίτρους, τον Βερροίας, τον Κασσανδρείας, τον Στρυμβάκωνα, τον Καμπανείας, και τον Άδραμάρεως Φιλάγριον, οίτινες καθ' έκάστην έν τω μεγάλω ναώ της Θεοτόκου συνήγοντο και τάς κρίσεις έποίουν. Άλλα και ό ΓαρΤνος δεν μετήλθε βίαν τινά, άλλα κατά το παρά Λατίνοις έ'θος, άπο της οίκίας του Λογαρα άνελάβετο ουχί 100 άλλα 10 ύπέρπυρα «θνησκόντων γαρ των υπ' αυτούς εκκλησιαστικών προσώπων, έ'θος αύτοίς κερδαίνειν άπο της οικίας εκείνων το τούτοις δοκούν» (Οί Λατίνοι δηλαδή κληρικοί έφήρμοζον έν τ9} Ανατολή το λεγόμ,ενον jus spolii γνωστόν τοίς περί το έκκλησιαστικον δίκαιον των κοθολικων άσχολουμένοις). Διά τους λόγους τούτους καί άλλους και διότι «μετά παρέλευσιν της λατινικής εξουσίας δέκα πλέον ή'δη ρυέντων ένιαυτών καί εξουσίαζόντων του τε βεβασιλευκότος κυροΰ Θεοδώρου του Δούκα καί του αύταδέλφου αύτοΰ του κρατίστου δεσπότου κυροΰ Μανουήλ, έν τω δεκάτω ετει τήν άγωγήν' ή Σαχλικίνα κεκίνηκε, του νόμου κελεύοντας τήν δόλω ή φόβω ή κακονοί^ τήν γενομένη ν διάλυσιν «ε'ίσω διετίας τούτου τρανώς δεικνυμένου άνατρέπεσθαι», τοιουτοτρόπως ανετράπη ή δίκη καί ή άξίωσις της Σαχλικίνης, έπαύθη δε και ό Κραμβοφωκας, ό'στις έν τούτοις είχε δραπετεύσει των φυλάκων. Ό έν τφ εγγράφω αναφερόμενος Γαρϊνος ετνε ό Guarinus, όστις έν έ'τει 1209 μετετέθη εις τον θρόνο ν της Αντιοχείας (Oriens Christ. Ill, σελ καί επιστολών Ίννοκεντίου III, 35). Έκ των σημ,είων τούτων του περιεχομ-ένου της συλλογής δύναται πας τις να πεισθη περί της σπουδαιότητος και της μ,εγάλης αύτης σημασίας. Αντικατροπτίζεται έν αύτ^ ή είκών της έπι της τετάρτης σταυροφορίας κοινωνικής καταστάσεως, πολλά Ιστορικά γεγονότα αναγόμενα ε'ις τήν πολιτικήν και τους αγώνας των Φράγκων καί των ύποδουλωθέντων ορθοδόξων καί τήν έκκλησιαστικήν άναστάτωσιν των βυζαντινών χωρών, Κατά τους υπολογισμούς του Battaiitier πλείονα τών 400 ονομάτων οικογενειακών τών χρόνων εκείνων αναφέρονται, εξ ών πολλά έκ τών τότε πρωταγωνιστησάντων. Σπουδαίαν όμως ως προς τήν ίστορίαν της νομικής επιστήμης σημασίαν κέκτηνται τα πονήμ,ατα: του Χωματιανοΰ, διότι κατέχων ούτος φαίνεται πλήρες σώμα τών Βασιλικών άπέσπα κατ παρέθετο τεμάχια και θέματα έξ αυτών (καί τοι ώς πυξίδα προχειροτέραν προς λύσιν τών υποβαλλομένων αύτώ ζητημάτων έχοητο ту πετρα Εύσταθείρυ του ΊΡωμ,αίου), ών πλείστα δεν ύπάρχουσιν έν τ9 τελειότερα έκδόσει αυτών τ9) του Heimbach. e O ακάματος καρδινάλιος Πιτρα ιδίαν μελέτην άφιέρωσεν ώς προς τούτο. Έν σελίσι καταστρώννυται κατά τάξιν και άκρίβειαν ολόκληρος συλλογή τών τεμαχίων τών πηγών και δι' αστερίσκων σημ,ειοΰνται τα το πρώτον έκδιδόμ-ενα θέμ,ατα τών Βασιλικών. Ήκρίσις περί αυτών ιδίας δετται ny.mc -μ*λ&^η<ί исі&сі^іїл; νομικής, уј^ј^бпт^пм 'ίσως θέλω επιχείρηση. 'Αντώνιος Μομ.φερρατος δικηγόρος έν 'Αθήναις.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς Η αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδας Ο ορισμός του αυτοκεφάλου Κεφαλή της Μιας Εκκλησίας είναι ο Χριστός (όλες οι τοπικές Εκκλησίες είναι Χριστοκέφαλες). Με τον όρο αυτοκέφαλο αποδίδεται, κατά τους ιερούς

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 3 o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Σ.Χ. ΕΤΟΣ 2011-2012 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΜΑΣ» ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Εργασία της μαθήτριας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 17 ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 19 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Αντικείμενο και πλαίσιο της εργασίας... 27 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ

Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Χριστιανική Γραμματεία ΙIΙ Ενότητα 2-Δ Α1-2: Υστεροβυζαντινοί θεολόγοι Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας

Πατρ τ ιάρχης Αλ εξα εξ νδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας Ο Μέγας Αθανάσιος: αγωνιστής της ορθής πίστης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Πατριάρχης Αλεξανδρείας ένας από τους πέντε μεγάλους Πατέρες της Ανατολικής Εκκλησίας των πρώτων χριστιανικών αιώνων (Μέγας Αθανάσιος,

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν).

Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΜΑΘΗΜΑ 25 Ο ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Αντιστοιχήστε ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης (στη δεύτερη στήλη δύο επιλογές περισσεύουν). ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β α. «Κατ οίκον εκκλησία» 1.

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-B A1-2: Περίοδος Δογματικής Ανασυγκρότησης (313-451) Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012 ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ MAR BECHARA BOUTROS RAI ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΑΡΩΝΙΤΩΝ 10-11-12-13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Καλωσόρισμα στην Αρχιεπισκοπή, Λευκωσία 10.02.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:..

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Βαθμός: Ολογράφως:.. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014 2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5-6 -2015 ΤΑΞΗ: Β Χρόνος: 2 ώρες Βαθμός: Ολογράφως:.. Υπογραφή καθηγητή:.. Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση

Μασονία. Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη. Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory. Παγκόσμια οργάνωση Μασονία Μασονισμός ή τεκτονισμός Ελευθεροτεκτονισμός Free mansory Παγκόσμια οργάνωση Εμφανίζεται τον Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη masson Τεχνίτης ή τέκτονας Σωματεία οικοδόμων Συνθηματική γλώσσα Μυστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου

ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ. Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ Μαρία Παντελή Γιώργος Βασιλείου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μ. Γκιόλιας, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972 Ιωάννης Μενούνος, Κοσμά Αιτωλού Διδαχές, Αθήνα 1979 Αρτ. Ξανθοπούλου-Κυριακού, Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Συντάκτης: Ευάγγελος Δεναξάς 1) Πού έγινε η Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος; Α. Κωνσταντινούπολη Β. Έφεσο Γ. Νίκαια Δ. Χαλκηδόνα 2) Ποιος Πατριάρχης Αλεξανδρείας καθαιρέθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες.

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ. Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις στις τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με τέσσερις (4) μονάδες. ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Τάξη: Β Γυμνασίου Ενότητα: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου Χρόνος εξέτασης: 45 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Από τις πέντε (5) ερωτήσεις να απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας

Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών πριν τεθεί σε ισχύ ο Αστικός Κώδικας Αθήνα, 12.05.2010 Α.Π.: 10100/08/2.3 Χειριστής: Λάμπρος Μπαλτσιώτης Τηλ.: 210-7289709 Φαξ: 210-7289643 Διεύθυνση Ιθαγένειας Τμήμα Α Υπουργείο Εσωτερικών Σταδίου 31 ΑΘΗΝΑ Θέμα: Γάμοι μεταξύ ορθοδόξων και

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού

2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού http://fanarion.blogspot.gr/2012/02/blog-post_09.html 2/09/2012 Ιωακείμ Γ, ο Πατριάρχης του Γένους, της Ρωμιοσύνης, του Ελληνισμού ΛΑΜΠΡΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΕΡΑΡΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ Τα πορίσματα του Επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών

Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Επώνυµο Όνοµα Τίτλος Υπογραφή Γκόζιας Γερµανός - Γεώργιος Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών Υπογραφές αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεων, ΙΕΕΕ, Αθήνα 1983 Ιδιότητα Γέννησης Χρόνος Γέννησης Καταγωγής Θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Ο Α και η Β τέλεσαν το γάμο

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 6: Ιστορικό Πλαίσιο 8ου-9ου αιώνα: Σκοτεινοί αιώνες-εικονομαχία. Θεοφάνης: Βίος και Έργο. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Οι φοιτητές θα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Το Πρωτείο του Πάπα.

Ι. Το Πρωτείο του Πάπα και οι ευθύνες της Ανατολικής Εκκλησίας. Το Πρωτείο του Πάπα. Μέσα από τις ενότητες 2.2-2.4 του βιβλίου σας ( τόµος Β, σελ. 55-83) να τοποθετηθείτε πάνω στα ακόλουθα θέµατα ( συνολικό κείµενο 2.000 λέξεις) : 1) να σχολιάσετε θεολογικά την ανάδειξη και προβολή του

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ

AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΑΔΑ Α : AΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 3 Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀθηναῖοι, ὡς καὶ οἱ ἑτέρας πόλεις κατοικοῦντες, πολλὰ ἐν τῷ βίῳ ἐπιτηδεύουσι, ἵνα τὰ ἀναγκαῖα πορίζωνται: Ναυσικύδης ναύκληρος ὢν περὶ τὴν τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Το δίκαιο και οι διακρίσεις του... 15 2. Οι πηγές γνώσης του Ρωμαϊκού ίκαιου... 20 3. ιαίρεση της Ιστορίας του Ρωμαϊκού πολιτεύματος και του Ρωμαϊκού ικαίου... 32 4. Χαρακτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από έξι (6) σελίδες. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΒΑΘΜΟΣ:... ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΥΠΟΓΡΑΦΗ:... ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Διάρκεια: 2 ώρες Τάξη : Β Γυμνασίου Ημερ.: 04/06/2014 Ονοματεπώνυμο μαθητή

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου

Οι τρεις Ιεράρχες. 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες 30 Ιανουαρίου Οι τρεις Ιεράρχες Ποίοι ήταν οι τρεις Ιεράρχες και γιατί τους τιμούμε; Με τον όρο Τρεις Ιεράρχες, αναφερόμαστε συνοπτικά στους τρεις επιφανείς Αγίους και θεολόγους, Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα

Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σχολικό έτος 2013-14 Καθορισμός ημερομηνίας εορτασμού του Πάσχα ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τάξη : Α1 ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΑΣΧΑ: Η γιορτή και ο υπολογισμός της ημερομηνίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά

Η Ανάσταση του Λαζάρου. Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Τάξη: Β 2 Όνομα: Έλενα Κεραμιδά Μαθημα: Θρησκευτικά Η Ανάσταση του Λαζάρου Το Σάββατο πριν την Μεγάλη Εβδομάδα, είναι αφιερωμένο από την Εκκλησία μας, στην Ανάσταση του Λαζάρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Περί Πρωτείων ο λόγος...

Περί Πρωτείων ο λόγος... Περί Πρωτείων ο λόγος... του Αρχιμανδρίτου του Οικουμενικού Θρόνου Μακαρίου Γρινιεζάκη Προ ημερών από την έγκριτη ιστοσελίδα σας δημοσιεύτηκε κείμενο σχετικό με την ομάδα εργασίας την οποία συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ

OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ OMIΛΙΑ ΠΑΝΙΕΡΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΙΤΙΟΥ Κ.Κ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΟ Ρ.Ι.Κ Αγαπητοί μου Χριστιανοί, Σας ευχαριστώ που μου δίνεται σήμερα την ευκαιρία, να μοιραστώ μαζί σας τις σκέψεις και το όραμά μου για την Εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας "Το Βυζάντιο ανάμεσα στην αρχαιότητα και τη σύγχρονη Ελλάδα" ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Η επίδραση της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας στο Βυζαντινό Πολιτισμό Μαθητική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.

Προσόμοια κατ ήχον Περιεχόμενα ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΚΑΤ ΗΧΟΝ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ. ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ Στοιχειοθεσία και επιμέλεια εκδόσεως από χειρόγραφο Άρχοντος Δημητρίου Γ. Σουρλαντζή Θεσσαλονίκης 1963:

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών

Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών Η πραγματικότητα της Εκκλησίας, έτσι όπως τη ζούμε σήμερα, δεν έγινε με κάποιον αυτόματο και ανώδυνο τρόπο. Η θεμελίωση και η εξάπλωση της Εκκλησίας επιτεύχθηκαν με αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ www.scooltime.gr www.schooitime.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Ενότητα: Αριστοτέλης Ι Κωνσταντίνος Μαντζανάρης Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ

Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ Η ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΜΕΛΧΙΣΕΔΕΚ 1. Ιστορία της έρευνας 2. Ο Μελχισεδέκ στην Παλαιά Διαθήκη 3. Ο Μελχισεδέκ στην απόκρυφη γραμματεία 4. Ο Μελχισεδέκ στα χειρόγραφα του Κουμράν 5. Ο Μελχισεδέκ στους Φίλωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ Θεωρήσαµε ότι το απόλυτο κενό µετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την µη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι µη υλικές,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 26: ΕΚΚΛΗΣΙΑΤΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο

Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο Οι βυζαντινοί μοναχοί και η Eλληνική γλώσσα στη μεσαιωνική περίοδο στο Σαλέντο CATERINA MALANDUGNO Φοιτήτρια Το 741 ο Κωνσταντίνος Κοπρώνυμος ακολουθώντας τα βήματα του Λεόντος Γ ξεκίνησε μία σκληρή καταδίωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1843 Ν. 187/91. Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ E.E., Παρ. I, Αρ. 2643, 1.11.91 1843 Ν. 187/91 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΚΝΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1991 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας

Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων. Φύλλο εργασίας Περίοδος των Αραβικών Επιδρομών - Μετοικεσία Κυπρίων Φύλλο εργασίας 1. «Αυτό το έτος (Α.Μ. 6177=691 μ.χ.) ο Ιουστινιανός από ανοησία έλυσε την ειρήνη, την οποία είχε συνομολογήσει με τον (Χαλίφη) Abd al

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας

Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας ΜΑΘΗΜΑ 7 Ο Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Να ιεραρχήσετε τα παρακάτω στάδια από τις φάσεις της θείας οικονομίας σύμφωνα με τη χρονική σειρά που πραγματοποιήθηκαν: 1. Προαναγγελία του Μεσσία

Διαβάστε περισσότερα

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες

Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάδες, Πύργοι, Κιόσκια, Καμπάνες, Σήμαντρα, Φιάλες, Κρήνες Αρσανάς Ζωγράφου Πύργος Χελανδαρίου Πύργος Καρακάλλου Πύργος Σταυρονικήτα Ιερά Μονή Βατοπαιδίου, Κιόσκι Κιόσκι Αγίου Παύλου Ι.Μ. Διονυσίου,

Διαβάστε περισσότερα