Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002"

Transcript

1 Κ..Π.343/2004 Απόφαση Επιτρόπου 2/2004 Αρ. Εφ.3847, 30 Απριλίου 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Απόφαση αναφορικά µε την εισαγωγή ενδιάµεσης λύσης για την εφαρµογή του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών. Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΤΤ) λαµβάνοντας υπόψη: α) τον Νόµο 19(I)/2002 «Περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµος του , και ιδίως το άρθρο 72(3), β) τον Κανονισµό «Περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών)», του 2003, Κ..Π.329 /2003 2, ως αυτός τροποποιήθηκε µε τα διατάγµατα «περί Τροποποίησης Παραρτηµάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών, ιάταγµα του 2003», και «περί Τροποποίησης Παραρτήµατος Ι των περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών, ιάταγµα του 2004», γ) το ιάταγµα «Περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών)» του 2003, (Κ..Π.565/ ), ως αυτό τροποποιήθηκε µε το διάταγµα «περί Τροποποίησης του περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) ιάταγµα» του 2004, και ιδίως το εδάφιο (6) του άρθρου 4 και τα άρθρα 19 και 21, δ) τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε από το Γραφείου του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη για την εισαγωγή της ενδιάµεση λύση εφαρµογής για την εφαρµογή του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών, ηµεροµηνίας 24/03/2004, Αποφασίζει: Συνοπτικός Τίτλος 1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί της Εισαγωγής Ενδιάµεσης Λύσης για την Εφαρµογή του Θεσµού της Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) Απόφαση του Από τούδε και στο εξής «Νόµος», 2 Από τούδε και στο εξής «Κανονισµός», 3 Από τούδε και στο εξής «ιάταγµα», 1

2 Σκοπός και Πεδίο εφαρµογής. 2. (1) Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι: (α) η θέσπιση σύγχρονου πλαισίου εφαρµογής της ενδιάµεσης λύσης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών το οποίο να συµβαδίζει µε τις τεχνολογικές εξελίξεις, για σκοπούς διευκόλυνσης της οµαλής διεκπεραίωσης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των υπόχρεων οργανισµών όσον αφορά στη φορητότητα αριθµών, µέχρι να τεθεί σε λειτουργία η Κεντρική Βάση εδοµένων, και (β) ο καθορισµός της ηµεροµηνίας έναρξης του θεσµού της Φορητότητας Αριθµών, για σκοπούς διευκόλυνσης της οµαλής διεκπεραίωσης και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών των υπόχρεων οργανισµών όσον αφορά στη φορητότητα αριθµών. (2) Με την παρούσα απόφαση ρυθµίζεται: (α) η εισαγωγή ενδιάµεσης λύσης για την εφαρµογή γεωγραφικής φορητότητας, φορητότητας µη γεωγραφικών αριθµών και φορητότητας κινητών αριθµών, και (β) η έναρξη τους εφαρµογής τους φορητότητας γεωγραφικών, µη γεωγραφικών και κινητών αριθµών. Ερµηνεία. 3. (1) Στη παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια: - «απευθείας ροµολόγηση» (Direct Routing) σηµαίνει την απευθείας ή την βέλτιστη δροµολόγηση κλήσεων σε καλούµενο συνδροµητή του οποίου ο αριθµός έχει µεταφερθεί. (2) Όροι που χρησιµοποιούνται στην Απόφαση που δεν ορίζονται διαφορετικά, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον περί Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµο του 2002 και από το περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) ιάταγµα του Έναρξη θεσµού. Φορητότητας Αριθµών. 4. (1) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια σταθερά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν και, µετά από σχετική αίτηση των συνδροµητών τους, να τους προσφέρουν: 2

3 (α) φορητότητα γεωγραφικών αριθµών που περιορίζεται εντός κάθε αριθµοδοτικής περιοχής σύµφωνα µε κωδικό προορισµού στο Σχέδιο Αριθµοδότησης τους Κυπριακής ηµοκρατίας, και (β) φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από την φορητότητα κινητών αριθµών) ως τους κατηγορίες αριθµών που αναφέρονται στο Παράρτηµα «Ι» του ιατάγµατος Περί Φορητότητας Αριθµών (Κ..Π.565/2003), ενεργώντας, ανάλογα µε την περίπτωση, ως Παροχείς- ότες ή Παροχείς έκτες, το αργότερο από την µεταγενέστερη από τις εξής ηµεροµηνίες: (α) την 12 Ιουλίου 2004, ή (β) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση αριθµών στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- δότες, και (γ) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς γεωγραφικής ή µη οµάδας αριθµών της κατηγορίας µε εκείνη των µεταφερόµενων αριθµών, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- έκτες. (2) Οι Υπόχρεοι Οργανισµοί που παρέχουν δηµόσια κινητά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα ή/και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν και να προσφέρουν στους συνδροµητές τους: (α) φορητότητα κινητών αριθµών, και (β) φορητότητα µη γεωγραφικών αριθµών ως προς τις κατηγορίες αριθµών που αναφέρονται στο Παράρτηµα «IΙ» του ιατάγµατος Περί Φορητότητας Αριθµών (Κ..Π.565/2003), το αργότερο από την µεταγενέστερη από τις εξής ηµεροµηνίες: (α) την 12 Ιουλίου 2004, ή (β) δύο (2) µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς των αριθµών, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- ότες, και 3

4 (γ) δύο µήνες µετά την πρωτογενή εκχώρηση στους ανωτέρω Υπόχρεους Οργανισµούς οµάδας γεωγραφικών ή µη αριθµών τους κατηγορίας µε εκείνη των µεταφερόµενων αριθµών, ως προς τους οποίους ενεργούν ως Παροχείς- έκτες. Κανόνες και Ευθύνη ροµολόγησης κλήσεων των αριθµών που έχουν µεταφερθεί. 5. (1) Όλοι οι παρόντες κανόνες δροµολόγησης ισχύουν για κλήσεις µεταξύ δικτύων τους αριθµούς που έχουν µεταφερθεί µε χρήση τους υπηρεσίας Φορητότητας αριθµών. (2) Η µέθοδος που υιοθετείται για σκοπούς δροµολόγησης κλήσεων των αριθµών που έχουν µεταφερθεί είναι αποκλειστικά η Απευθείας ροµολόγηση (Direct Routing). Η µέθοδος αυτή πρέπει να υιοθετηθεί υποχρεωτικά από όλους τους υπόχρεους παροχείς οι οποίοι καθορίζονται στο Περί Φορητότητας (Τηλεπικοινωνιών) ιάταγµα του Για το σκοπό αυτό όλοι οι υπόχρεοι παροχείς θα πρέπει να διατηρούν την δική τους Βάση εδοµένων Φορητότητας ή να έχουν πρόσβαση σε Βάση εδοµένων Φορητότητας άλλου παροχέα. (3) Σύµφωνα µε το Άρθρο 11(3) του Περί Φορητότητας Αριθµών (Τηλεπικοινωνιών) ιάταγµα του 2003, Υπόχρεοι Οργανισµοί που έχουν ορισθεί ως έχοντες σηµαντική ισχύ στην αγορά σταθερών δηµοσίων τηλεπικοινωνιών δικτύων ή/και υπηρεσιών οφείλουν να προσφέρουν την υπηρεσία δροµολόγησης κλήσεων, όπως αυτή περιγράφεται στο ιάταγµα, και να δηµοσιεύουν στους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 45 του Νόµου. (4) Το πρόθεµα δροµολόγησης µε δοµή 16ΧΧΥΥ χρησιµοποιείται υποχρεωτικά σε κάθε περίπτωση που κάποιο δίκτυο δροµολογεί κλήση προς άλλο δίκτυο για σκοπούς Φορητότητας. (5) Σε περίπτωση που κάποιο δίκτυο παραλαµβάνει µε σηµατοδοσία κλήση χωρίς πρόθεµα δροµολόγησης, αυτό θα σηµαίνει ότι ΕΝ έχει προηγηθεί διερεύνηση: (α) στην τοπική Βάση εδοµένων για την Φορητότητα, ή (β) σε οποιαδήποτε άλλη Βάση εδοµένων για εύρεση προθέµατος δροµολόγησης. 4

5 (6) Σε περίπτωση που κάποιο δίκτυο παραλαµβάνει µε σηµατοδοσία κλήση που συµπεριλαµβάνει πρόθεµα δροµολόγησης, αυτό θα σηµαίνει ότι έχει προηγηθεί διερεύνηση σε Βάση εδοµένων και ότι το πρόθεµα που παρέχεται περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τελικό προορισµό της κλήσης. (7) Σε κάθε περίπτωση, οποιοδήποτε δίκτυο είναι δυνατό να δεχθεί κλήση χωρίς πρόθεµα δροµολόγησης. Κάθε τέτοια περίπτωση θα σηµαίνει ότι δεν έχει προηγηθεί διερεύνηση σε Βάση εδοµένων και ως εκ τούτου οφείλει να διερευνήσει για εύρεση προθέµατος και τότε να δροµολογήσει την κλήση µε βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από το πρόθεµα αυτό. (8) Όλες οι κλήσεις θα πρέπει να δροµολογούνται σε άλλα δίκτυα µε την παράµετρο «called party number» στο µήνυµα ISUP IAM, κωδικοποιηµένο ως εξής : (α) Nature of Address Indicator: national significant number, (β) Numbering plan Indicator: ISDN Telephony Numbering Plan E164, (γ) Address signals: Routing number + national significant number. (9) Τα σταθερά δίκτυα θα δροµολογούν κλήσεις προς κινητά δίκτυα ως εξής : Νοείται ότι όλες οι κλήσεις δροµολογούνται στο δίκτυο στο οποίο ο καλούµενος συνδροµητής είναι συνδεδεµένος (συνδροµητικό δίκτυο) αφού δεν είναι γνωστό στο σταθερό δίκτυο που δροµολογεί την κλήση κατά πόσο ο καλούµενος συνδροµητής βρίσκεται σε εθνική περιαγωγή. (10) Οι παροχείς που παραλαµβάνουν διεθνείς κλήσεις έχουν την ευθύνη δροµολόγησης τους προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί. (11) Το δίκτυο από το οποίο εκκινεί η κλήση του αριθµού που έχει µεταφερθεί έχει την ευθύνη δροµολόγησης της στο συνδροµητικό δίκτυο που ευρίσκεται ο καλούµενος αριθµός απευθείας ή µέσω Μεταβατικού µέσου (µεταβατικό τηλεφωνικό κέντρο transit exchange). (12) Νοείται ότι στις περιπτώσεις χρήσης της υπηρεσίας Επιλογής και Προεπιλογής φορέα, ως δίκτυο από το οποίο εκκινεί η κλήση θεωρείται το επιλεγµένο ή προεπιλεγµένο δίκτυο αντίστοιχα 5

6 (13) Η Γεωγραφική Φορητότητα περιορίζεται εντός Γεωγραφικής ζώνης όπως αυτή εκάστοτε καθορίζεται από το Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας. (14) Κάθε κλήση που περιλαµβάνει πρόθεµα δροµολόγησης και παραλαµβάνεται από µεταβατικό µέσο µε σκοπό την επαναδροµολόγηση της, θα δροµολογείται µε βάση το πρόθεµα δροµολόγησης που επισυνάπτεται µπροστά από τον εθνικά σηµαντικό αριθµό (national significant number) του µηνύµατος σηµατοδοσίας IAM χωρίς να τροποποιείται ή να αφαιρείται το πρόθεµα δροµολόγησης. Κόστος ροµολόγησης κλήσεων. (15) Όλες οι κλήσεις µεταξύ δικτύων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί θα υπολογίζονται µε βάση το κόστος διασύνδεσης όπως αυτό καθορίζεται στο εκάστοτε εν ισχύ Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης ή όπως άλλως συµφωνείται µεταξύ των παροχέων µέσα στα πλαίσια εµπορικών συµφωνιών. 6

7 Πρόθεµα ροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί. 6. (1) Για σκοπούς βέλτιστης δροµολόγησης κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί κρίνεται αναγκαία η χρήση προθεµάτων δροµολόγησης. (2) Τα προθέµατα αυτά προνοούνται στο Σχέδιο Αριθµοδότησης της Κυπριακής ηµοκρατίας όπως αυτό περιγράφεται στους Περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµούς του 2003, (Κ..Π. 329/2003) και οποιαδήποτε ιατάγµατα ή/και Αποφάσεις τους αντικαθιστούν, τροποποιούν ή/και συµπληρώνουν. (3) Το πρόθεµα δροµολόγησης έχει 6ψήφια δοµή ως εξής: (α) 1ΖΧΧΥΥ όπου: Ζ = 6, ΧΧ = 0 έως 99 που χαρακτηρίζει µοναδικά το δίκτυο (σταθερό ή κινητό) κάποιου παροχέα, και ΥΥ = 0 έως 99 που χαρακτηρίζει µοναδικά το σηµείο του δικτύου στο όποιο βρίσκεται συνδεδεµένος ένας αριθµός σε επίπεδο τηλεφωνικού κέντρου. Νοείται ότι, κάθε υπόχρεος Παροχέας που έχει εκχωρηθεί αριθµούς που υπόκεινται σε Φορητότητα, για να προσφέρει την υπηρεσία Φορητότητας αριθµού θα πρέπει να αιτηθεί και να λάβει προθέµατα δροµολόγησης από τον Επίτροπο, µε σκοπό την χρήση τους µε βάση τις πρόνοιες των Περί Αριθµοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισµών του 2003, (Κ..Π. 329/2003), το Περί Φορητότητας (Τηλεπικοινωνιών) ιάταγµα του 2003, (Κ..Π.565/2003) και οποιωνδήποτε κανονισµών, διαταγµάτων και αποφάσεων τα αντικαθιστούν, τροποποιούν ή συµπληρώνουν. Τα προθέµατα αυτά θα πρέπει να χρησιµοποιούνται από τους υπόχρεους παροχείς που δροµολογούν κλήσεις προς αριθµούς που υπόκεινται σε Φορητότητα µε βάση τις πρόνοιες του σχετικού ιατάγµατος, και οποιαδήποτε ιατάγµατα ή/και Αποφάσεις τα αντικαθιστούν, τροποποιούν ή/και συµπληρώνουν. (4) Με την χρήση των προθεµάτων αυτών µέσω σηµατοδοσίας, οι παροχείς θα δροµολογούν κλήσεις σε άλλα δίκτυα (ή και στα δικά τους δίκτυα αν το επιθυµούν), δίνοντας πληροφόρηση στο δίκτυο δέκτη όσον αφορά στο σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο καλούµενος συνδροµητής. Σε τέτοια περίπτωση το δίκτυο από το 7

8 οποίο εκκινεί η κλήση, που έχει και την υποχρέωση της δροµολόγησης της κλήσης, αφού κατέχει την πληροφορία για το σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκεται ο καλούµενος συνδροµητής, την χρησιµοποιεί ως πρόθεµα δροµολόγησης για σκοπούς βέλτιστης δροµολόγησης της κλήσης. (5) Για να επιτευχθεί η βέλτιστη δροµολόγηση κλήσεων µεταξύ δικτύων και να εξαλειφθεί η πιθανότητα αποτυχηµένων κλήσεων προς αριθµούς που έχουν µεταφερθεί, θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριµένοι κανόνες δροµολόγησης από τα επηρεαζόµενα δίκτυα, όπως αυτοί που περιγράφονται στο άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης. ιαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών. 7. (1) Οι διαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών, καθορίζονται στο Παράρτηµα «I» της Απόφασης, εφαρµόζονται για τη λειτουργία του θεσµού της φορητότητας πριν την ύπαρξη Κεντρικής Βάσης εδοµένων, και περιλαµβάνουν: (α) τη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησης, και (β) τη διαδικασία ενεργοποίησης της µεταφοράς του αριθµού. Νοείται ότι όταν τεθεί σε λειτουργία η Κεντρική Βάση εδοµένων ο Επίτροπος µε απόφαση του θα καθορίσει τις διαδικασίες λειτουργίας του Θεσµού. (2) Με βάση το άρθρο 10 (8) του ιατάγµατος περί Φορητότητας Αριθµών, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στη συµφωνία φορητότητας, εάν ο συνδροµητής τερµατίσει τη συνδροµή του στον Παροχέα έκτη χωρίς να ζητήσει τη µεταφορά του αριθµού σε άλλο Παροχέα, ο Παροχέας έκτης υποχρεούται να επιστρέψει τον αριθµό αυτό στον Παροχέα στον οποίο πρωτογενώς είχε εκθωρηθεί ο αριθµός. (3) Ο Παροχέας έκτης υποχρεούται µέσα σε δύο µήνες από την ηµέρα απενεργοποίησης της συνδροµής, όπως πιο πάνω περιγράφεται, να ενηµερώσει τον Παροχέα στον οποίο πρωτογενώς είχε εκθωρηθεί ο αριθµός, τόσο για το γεγονός ότι ο αριθµός θα του επιστραφεί όσο και για την ηµεροµηνία κατά την οποία τερµατίστηκε η συνδροµή. Προστασία Καταναλωτή. 8. (1) Οι υπόχρεοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή υπηρεσιών οφείλουν να δηµιουργήσουν και/ή αναπτύξουν συστήµατα πληροφόρησης τα οποία θα ενηµερώνουν τους καταναλωτές και χρήστες για τις διαδικασίες διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης προβληµάτων καθώς και παροχής πληροφοριών για τον τρόπο λειτουργίας και τη διαδικασία παροχής των υπηρεσιών τους Φορητότητας Αριθµών. 8

9 εδοµένα Προσωπικού Χαρακτήρα. (2) Οι υπόχρεοι παροχείς τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν το νόµο περί Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (προστασία του ατόµου) Νόµο 138(I)/2001 καθώς και όποιο άλλο νόµο προστατεύει την φύλαξη και ή επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Νοείται ότι οι υπόχρεοι οργανισµοί / παροχείς οφείλουν να προσφέρουν την επιλογή µη επεξεργασίας των δεδοµένων για σκοπούς άλλους από την αναγκαία επεξεργασία για παροχή της υπηρεσίας την οποία ζητά ο χρήστης και/ή καταναλωτής. Συµβάσεις Καταναλωτών. Σηµεία πώλησης. Τερµατισµός Σύνδεσης. (3) Οι συµβάσεις τις οποίες θα υπογράφουν οι χρήστες και/ή καταναλωτές οφείλουν να περιέχουν µία σειρά από ελάχιστες πληροφορίες όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 72(3) του Νόµου. Οι συµβάσεις πρέπει να είναι γραµµένες σε απλή και κατανοητή για τους χρήστες και/ή καταναλωτές γλώσσα. Οι συµβάσεις πρέπει επίσης να περιλαµβάνουν τους µηχανισµούς διαχείρισης παραπόνων και/ή προβληµάτων. (4) Οι υπόχρεοι οργανισµοί οφείλουν να έχουν σε σηµεία εύκολα ορατά στα καταστήµατα τους και/ή να εφοδιάζουν τους πωλητές τους µε εξουσιοδότηση ώστε ο χρήστης και/ή καταναλωτής να γνωρίζει εάν απευθύνεται σε εξουσιοδοτηµένο πωλητή και να προστατευθεί από απάτη και/ή άλλη παραπλάνηση από άτοµα µη εξουσιοδοτηµένα να προσφέρουν υπηρεσίες Φορητότητας Αριθµών από τους υπόχρεους παροχείς. (5) Η σύνδεση του Συνδροµητή, ο οποίος αιτήθηκε φορητότητα αριθµού, τερµατίζεται κατά την συµφωνηµένη µέρα και ώρα µεταφοράς αριθµού από τον ότη. (6) Οι πιο πάνω διατάξεις δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα των χρηστών/καταναλωτών τα οποία απορρέουν από οποιαδήποτε νοµοθεσία για τα δικαιώµατα και τη προστασία των καταναλωτών, την εγκυρότητα των όρων των συµβάσεων και τη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Συµφωνίες παροχής επιπέδου υπηρεσιών µεταξύ υπόχρεων οργανισµών. 9. (1) Σύµφωνα µε το ιάταγµα οι υπόχρεοι παροχείς οφείλουν να υπογράψουν µεταξύ τους συµφωνία παροχής επιπέδου υπηρεσιών για υπηρεσίες φορητότητας αριθµών. Η συµφωνία οφείλει να περιλαµβάνει το ελάχιστο περιεχόµενο, το οποίο περιγράφεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 13 του ιατάγµατος. 9

10 (2) Η συµφωνία αυτή θα βασίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας και εφαρµογής του θεσµούς της Φορητότητας Αριθµών χωρίς την ύπαρξη Κεντρικής Βάσης εδοµένων. Οφείλει όµως να προνοεί την λειτουργία του θεσµού φορητότητας αριθµών και µετά την έναρξη της λειτουργίας της Κεντρικής Βάσης εδοµένων. Επίλυση ιαφορών. Μεταξύ Παροχέων. 10. (1) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών πρέπει να αναφέρεται στη Συµφωνία Παροχής Επιπέδου Υπηρεσιών Φορητότητας Αριθµών την οποία θα υπογράψουν οι υπόχρεοι οργανισµοί. Θα έχει δύο διαδικασίες: αναφορά σε διαδικασία εξωδικαστηριακής επίλυσης διαφορών και τα δικαίωµα για προσφυγή σε δικαστήρια της ηµοκρατίας. (2) Οι υπόχρεοι οργανισµοί σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς και αφού δεν µπορέσουν να επιλύσουν µόνοι τους αυτή τη διαφορά θα αναφέρουν στον Επίτροπο την διαφορά αυτή. Ο Επίτροπος οφείλει να επιλύσει τη διαφορά αυτή, αφού ακούσει όλους τους ενδιαφερόµενους, µέσα σε τακτή προθεσµία και πάντως όχι µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεοι οργανισµοί διατηρούν το δικαίωµα τους να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία στον Επίτροπο. Μεταξύ Παροχέα και χρήστη/καταναλωτή. (3) Η διαδικασία επίλυσης διαφορών πρέπει να αναφέρεται στις Συµβάσεις τις οποίες οι χρήστες/καταναλωτές θα υπογράφουν µε τους παροχείς. Θα έχει δύο διαδικασίες: αναφορά σε διαδικασία εξωδικαστηριακής επίλυσης διαφορών και το δικαίωµα για προσφυγή σε δικαστήρια της ηµοκρατίας. Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης διαφοράς µεταξύ χρήστη/καταναλωτή και παροχέα και αφού δεν µπορέσουν να επιλύσουν µόνοι τους αυτή τη διαφορά θα αναφέρουν την διαφορά αυτή στον Επίτροπο, ή σε οποιοδήποτε άλλο σώµα αρµόδιο, για να επιλύει διαφορές καταναλωτών, εξωδιακστηριακά. Ο Επίτροπος οφείλει να επιλύσει τη διαφορά αυτή, αφού ακούσει όλους τους ενδιαφερόµενους, µέσα σε τακτή προθεσµία και πάντως όχι µεγαλύτερη από δεκαπέντε (15) εργάσιµες ηµέρες. Σε κάθε περίπτωση τα µέρη διατηρούν το δικαίωµα τους να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων, αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία στον Επίτροπο. (4) Οι πιο πάνω διατάξεις δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώµατα των χρηστών/καταναλωτών τα οποία απορρέουν από οποιαδήποτε νοµοθεσία για εξωδικαστηριακή επίλυση διαφορών και στο δικαίωµα για προσφυγή στη δικαιοσύνη. 10

11 ιαφάνεια Χρεώσεων. Εποπτεία/ Έλεγχος. Καταγγελίες και Κυρώσεις. 11. Με την έναρξη παροχής της υπηρεσίας της φορητότητας αριθµών, οι υπόχρεοι οργανισµοί οφείλουν να αναπτύσσουν συστήµατα πληροφόρησης και ενηµέρωσης των χρηστών και καταναλωτών, µετά από αίτηµα τους, σχετικά µε τη διαφορά στη χρέωση της κλήσης σε σχέση µε αριθµούς που έχουν µεταφερθεί. 12. (1) Σκοπός άσκησης εποπτείες και/ή ελέγχου από τον Επίτροπο είναι η διασφάλιση της παροχής της υπηρεσίας φορητότητας αριθµών κατά τον καλύτερο τρόπο και πάντως σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, των Κανονισµών, των ιαταγµάτων και των Αποφάσεων του Επιτρόπου. (2) Καταγγελίες για µη συµµόρφωση των υπόχρεων παροχέων µε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Απόφαση υποβάλλονται στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΡΤΤ) ο οποίος τις εξετάζει και δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις. (3) υνάµει του εδαφίου (γ) του άρθρου 21 του Νόµου, και χωρίς περιορισµό των άλλων κυρώσεων που µπορεί να προβλέπει ο Νόµος, οι δυνάµει αυτού εκδιδόµενοι Κανονισµοί και ιατάγµατα ή η άδεια του ενδιαφερόµενου Οργανισµού, ο Επίτροπος µπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο µέχρι Λ.Κ (εκατό χιλιάδες) και σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης ύψους µέχρι Λ.Κ (διακόσιες χιλιάδες) κατ εφαρµογή του Κανονισµού 9 των περί Συλλογής Πληροφοριών και επιβολής ιοικητικού Προστίµου Κανονισµών (Κ..Π. 328/2003) σε κάθε Οργανισµό που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στη παρούσα Απόφαση. Τροποποιήσεις / Συµπληρώσεις. 13. (1) Ο Επίτροπος δύναται µε Απόφαση του να τροποποιεί και/ή να συµπληρώνει την παρούσα Απόφαση. Για την τροποποίηση ή συµπλήρωση της παρούσας Απόφασης, ο ΕΡΤΤ δύναται να προβαίνει σε διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφερόµενους φορείς, ιδίως τους παροχής τηλεπικοινωνιακών δικτύων και/ή υπηρεσιών και τους εκπροσώπους των καταναλωτών ή χρηστών. (2) Όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µπορούν να υποβάλλουν προτάσεις στον ΕΡΤΤ για την τροποποίηση ή συµπλήρωση της παρούσας Απόφασης. Ο Επίτροπος εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις και δύναται να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Οι όποιες προτάσεις υποβληθούν δεν είναι δεσµευτικές για τον Επίτροπο. Έναρξη ισχύος 14. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία λήψεως αυτής. 11

12 Παράρτηµα I (άρθρο 6 (1) Απόφασης) ιαδικασίες παροχής της Φορητότητας Αριθµών Απόρριψη αίτησης/ Request Rejected Εκκίνηση / Start Αίτηση για 1.1 Φορητότητα (Π. έκτης)/ Porting Application (Recipient) No Yes Delivery within days Ενηµέρωση συνδροµητή (Π. έκτης) / Subscriber notification (Recipient) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ / ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ) / PORTING REQUEST ACCEPTANCE / REJECTION PROCEDURE (INTERIM SOLUTION) Ok Έλεγχος αίτησης (Π. έκτης) / Reviewing of application (Recipient) 1.4 Not Ok 1.2 Ok Ελλειπή στοιχεία (Π. έκτης / Missing info (Recipient) 1.3 Αποστολή αίτησης στον Π. ότη / Application sent to Donor 1.5 Ακύρωση Αίτησης (συνδροµητής) / Cancellation of Request for Porting (subscriber) 1.9 Έλεγχος αίτησης (Π. ότης) / Reviewing of application (Donor) Not Ok Απόρριψη αίτησης ( ότης) / Request rejected (Donor) Αποδοχή Αίτησης (Π. ότης) / Acceptance of application (Donor) 1.7 Ενηµέρωση Π. έκτη (Π. ότης) / Notification of Recipient (Donor) Ενηµέρωση συνδροµητή (Π. έκτης) / Subscriber notification (Recipient) Τέλος / End 1 12

13 Ενδιάµεση Λύση ιαδικασία Αποδοχής / Απόρριψης αίτησης Φορητότητας. No. Τίτλος Περιγραφή Παροχέας Παραρτήµατα 1.1 Αίτηση Φορητότητας Ο Συνδροµητής, ο οποίος επιθυµεί να µεταφέρει τον αριθµό του, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση σε εξουσιοδοτηµένο από τον Παροχέα έκτη σηµείο πώλησης. Ο Συνδροµητής, µαζί µε την αίτηση για φορητότητα πρέπει να προσκοµίσει τα πιο κάτω υποστηρικτικά η / και νοµικά έγγραφα: Για φυσικά πρόσωπα, α) Για ηµεδαπούς, αντίγραφο ταυτότητας, για αλλοδαπούς, αντίγραφο ιαβατηρίου, και β) τελευταίος λογαριασµός του αριθµού για τον οποίο υποβάλλεται αίτηση για Φορητότητα Για νοµικά πρόσωπα, α) Το πιστοποιητικό εγγραφής στον Έφορο Εταιρειών, β) ο τελευταίος λογαριασµός του αριθµού για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για Φορητότητα, και γ) πιστοποιητικό εξουσιοδότησης του υπογράφοντα της αίτησης ή αντίγραφο του πιστοποιητικού µετόχων στο οποίο να αναγράφεται το όνοµα του υπογράφοντα της αίτησης. έκτης Αίτηση για Φορητότητα Παράρτηµα A Στην περίπτωση όπου ο Συνδροµητής επιθυµεί να µεταφέρει περισσοτέρων του ενός αριθµού, αυτό είναι δυνατό χρησιµοποιώντας την ίδια αίτηση επισυνάπτοντας δεύτερη σελίδα (η οποία να υπογράφεται επίσης) µε τις σχετικές λεπτοµέρειες των συνδέσεων του αριθµού για Φορητότητα. 1.2 Έλεγχος της αίτησης από τον Παροχέα έκτη Ο Συνδροµητής δύναται να χρεώνεται από τον Παροχέα έκτη ξεχωριστά για κάθε φορητό αριθµό. Ο Παροχέας έκτης ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα της αίτησης ως επίσης και τα υποστηρικτικά και νοµικά έγγραφα που προσκοµίσθηκαν από τον Συνδροµητή. έκτης 13

14 1.3 Ελλιπής/ Λανθασµένες πληροφορίες 1.4 Ενηµέρωση Συνδροµητή 1.5 Αποστολή αίτησης στον Παροχέα ότη Στην περίπτωση όπου η αίτηση δεν είναι ορθά συµπληρωµένη η ένα από τα υποστηρικτικά έγγραφα δεν έχει προσκοµιστεί ή είναι λανθασµένο τότε η αίτηση δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή από τον Παροχέα έκτη. Ο Παροχέας έκτης είναι υπόχρεος να ενηµερώνει ανάλογα τον Συνδροµητή ώστε αυτός να υποβάλει τις αναγκαίες ελλιπής πληροφορίες η έγγραφα για συµπλήρωση της αίτησης. Ο Συνδροµητής έχει υποχρέωση να υποβάλει τις πληροφορίες η τα έγγραφα που του ζητήθηκαν µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες. Στην περίπτωση όπου οι πιο πάνω πληροφορίες η έγγραφα δεν υποβληθούν µέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο (2) εργάσιµων ηµερών, η αίτηση απορρίπτεται από τον Παροχέα έκτη και ο συνδροµητής ενηµερώνεται ανάλογα. Οι αιτήσεις παραδίνονται δια χειρός, στον Παροχέα ότη, µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµεροµηνία υποβολής τους από τον Συνδροµητή. Ο Παροχέας έκτης υποχρεούται να παραδίνει στο Παροχέα ότη σε σφραγισµένο φάκελο την/τις πρωτότυπες αίτηση/εις µαζί µε όλα τα υποστηρικτικά έγγραφα. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από δύο αντίγραφα της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Αιτήσεων. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων θα αποστέλλεται και ηλεκτρονικά σε συγκεκριµένη διεύθυνση την οποία θα ορίζει ο Παροχέας ότης. έκτης έκτης έκτης προς ότη Ώρες αποδοχής αιτήσεων: ευτέρα Παρασκευή 8:00 14:00 Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων: Παράρτηµα B Η παράδοση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνεται σε διεύθυνση και τµήµα το οποίο θα καθορίζεται από τον ότη, µεταξύ 10:00 12:00, ευτέρα Παρασκευή. 1.6 Έλεγχος αίτησης από τον ότη Κατά την παράδοση της προαναφερόµενης Κατάστασης, ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος του Παροχέα ότη έχει υποχρέωση να επιβεβαιώνει ότι όλες οι αιτήσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή έχουν συµπεριληφθεί. Μετά τον έλεγχο και την επιβεβαίωση ο εξουσιοδοτηµένος υπάλληλος υπογράφει τα δύο αντίγραφα της Κατάστασης και επιστρέφει στον Παροχέα έκτη το ένα από αυτά σε σφραγισµένο φάκελο. Η ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης θα καθορίζεται ως η ηµεροµηνία που έχει ληφθεί από τον παροχέα ότη όπως υπογράφεται στη Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων. Οι αιτήσεις θα ελέγχονται ώστε να εξακριβωθεί και να επιβεβαιωθεί η ταύτιση των πληροφοριών που παρέχονται από το Συνδροµητή µε τις πληροφορίες οι οποίες είναι καταχωρηµένες στη βάση δεδοµένων του Παροχέα ότη. Περαιτέρω έλεγχος θα γίνεται ώστε να εξακριβωθεί κατά πόσο ότης Πίνακας λόγων απόρριψης αίτησης: Παράρτηµα Γ 14

15 1.7 Αποδοχή της αίτησης από το ότη 1.8 Απόρριψη της αίτησης από το ότη 1.9 Ακύρωση αίτησης για φορητότητα υπάρχουν λόγοι απόρριψης της αίτησης. Σηµείωση: Σε περίπτωση όπου υπάρχει αριθµός αιτήσεων πέραν του µέγιστου αριθµού αιτήσεων που µπορούν να διεκπεραιωθούν από τον Παροχέα ότη σε µία εργάσιµη ηµέρα, τότε ο Παροχέας ότης υποχρεούται να ενηµερώσει τον Επίτροπο ανάλογα. Ο Επίτροπος δύναται να επιτρέψει απόκλιση όσον αφορά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτήσεων. Μέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο (2)εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης ο Παροχέας ότης δύναται να αποστείλει στον Παροχέα έκτη έγγραφη αποδοχή της αίτησης για φορητότητα. Η µη αποστολή έγγραφης αποδοχής από τον Παροχέα ότη προς τον Παροχέα έκτη µέσα στο χρονικό πλαίσιο των δύο (2) εργάσιµων ηµερών θα θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή της αίτησης. Στην περίπτωση όπου η αποδοχή της αίτησης είναι γραπτή θα γίνεται συµπληρώνοντας το έντυπο «Κατάσταση Αιτήσεων» και αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά και µε τηλεοµοιότυπο σε διεύθυνση και αριθµό ο οποίος θα καθορίζεται από τον Παροχέα έκτη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, ο Παροχέας ότης υποχρεούται να ενηµερώσει τον Παροχέα έκτη για την απόφαση του µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης. Η ενηµέρωση θα γίνεται γραπτώς συµπληρώνοντας το έντυπο «Κατάσταση Αιτήσεων» και αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά και µε τηλεοµοιότυπο σε διεύθυνση και αριθµό ο οποίος θα καθορίζεται από τον Παροχέα έκτη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, η πρωτότυπη αίτηση θα αποστέλλεται δια χειρός στον Παροχέα έκτη. Ο Παροχέας ότης έχει το δικαίωµα να διατηρεί αντίγραφο της σχετικής αίτησης. Ο συνδροµητής έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αίτηση του για φορητότητα µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση όπου ο Παροχέας έκτης έχει ήδη αποστείλει την αίτηση στο Παροχέα ότη, τότε ο Παροχέας έκτης υποχρεούται να ενηµερώσει τον Παροχέα ότη ανάλογα συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας δια χειρός το σχετικό έντυπο στο οποίο πρέπει να επισυνάπτεται η πρωτότυπη αίτηση ακύρωσης του συνδροµητή. Το έντυπο θα αποστέλλεται επίσης ηλεκτρονικά/ ή και µε τηλεοµοιότυπο στον Παροχέα ότη. ότης ότης Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων: Παράρτηµα B Συγκεντρωτική Κατάσταση Αιτήσεων: Παράρτηµα B Κατάλογος λόγων απόρριψης αίτησης: Παράρτηµα Γ έκτης Αίτηση Ακύρωσης : Παράρτηµα Συγκεντρωτική Κατάσταση Άκυρων Αιτήσεων : Παράρτηµα Ε 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΥ Ελάχιστο Περιεχόµενο Αίτησης για Φορητότητα Αριθµού Α. Πληροφορίες Συνδροµητή Φυσικό Πρόσωπο Νοµικό Πρόσωπο Ονοµατεπώνυµο Όνοµα Νοµικού Προσώπου Αριθµός Ταυτότητας για ηµεδαπούς Αριθµός Εγγραφής Αριθµός ιαβατηρίου για αλλοδαπούς Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος Τηλέφωνο Επικοινωνίας Πρόσωπο Επικοινωνίας Ηλεκτρονική ιεύθυνση Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηλεκτρονική ιεύθυνση Β. Στοιχεία τηλεφωνικής σύνδεσης (Υπηρεσία, Αριθµός και Παροχέας ότης) Σύνδεση ΣΤ / PSTN ( ηµόσιο ίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας) Πρόσβαση Βασικού Ρυθµού/ BRA, ΨΗ ΕΥ (Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών), (Πιλοτικός Αριθµός/ Pilot & Πολλαπλοί Συνδροµητικοί Αριθµοί/ MSN) Πρόσβαση Πρωτεύοντα Ρυθµού/ PRA, ΨΗ ΕΥ (Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών) ( Πιλοτικός Αριθµός / Pilot & Αριθµοί ιεπιλογής Εισόδου / DID) Μη γεωγραφικός αριθµός (βλέπε σηµείωση 3 πιο κάτω) Κινητός Αριθµός 1. συνδροµητική ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, εδοµένα) 2. προπληρωµένη ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, εδοµένα) Γ. ήλωση Συνδροµητή ηλώνω ότι είµαι συνδροµητής αυτής πιο πάνω εταιρείας και υπηρεσίας. Εξουσιοδοτώ [ ΕΚΤΗΣ] να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διακοπεί η πιο πάνω υπηρεσία και να µεταφερθεί ο αριθµός µου από την [ ΟΤΗΣ] στην [ ΕΚΤΗΣ]. Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις πους αναγράφονται στο πίσω µέρος της αίτησης αυτής. Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης Υπογραφή συνδροµητή ή σε περίπτωση νοµικού προσώπου υπογραφή εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου. ήλωση Παροχέα έκτη Επιβεβαιώνοµε την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες αναγράφονται στην αίτηση. Οι πληροφορίες υποστηρίζονται από τα έγγραφα το οποία έχουν προσκοµιστεί από τον Συνδροµητή. 16

17 Αριθµός αναφοράς αίτησης Ηµεροµηνία υποβολής αίτησης Ηµεροµηνία αποστολής αίτησης στον Παροχέα ότη Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα έκτη Ε. Πληροφορίες Παροχέα ότη Αριθµός αναφοράς αίτησης Ηµεροµηνία παραλαβής αίτησης από τον Παροχέα έκτη Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα ότη Σηµείωση: 1. Τα στοιχεία µε αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και επιβάλλεται να συµπληρωθούν από το Συνδροµητή, Παροχέα έκτη και Παροχέα ότη. 2. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόµενο της αίτησης. Η τελική µορφή της αίτησης θα διαµορφωθεί από τους παροχείς. 3. Όταν Μη Γεωγραφικός αριθµός σχετίζεται µε Συνδροµητικό/ούς αριθµό/ούς (Directory Number/s), τότε όλοι οι σχετιζόµενοι αριθµοί (ο Μη Γεωγραφικός και οι Συνδροµητικοί) θα πρέπει να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο. Βασιζόµενοι στα πιο πάνω, για την εισαγωγή της ενδιάµεσης λύσης για Φορητότητα αριθµών, οι Παροχείς θα πρέπει να θεωρήσουν ότι Μη Γεωγραφικός αριθµός δύναται να µεταφερθεί ανεξάρτητα από τον/τους Συνδροµητικό/ούς αριθµό/ούς µε τους οποίους σχετίζεται, και ο έκτης θα πρέπει να σχετίσει τον αριθµό αυτό µε Συνδροµητικό αριθµό/ούς που ανήκει/ουν στο ίδιο του το δίκτυο (ανεξάρτητα εάν ο αριθµός αυτός ανήκε αρχικά στο δίκτυο του η µεταφέρθηκε από άλλο δίκτυο) Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που Συνδροµητικός αριθµός/οί σχετίζονται µε Μη Γεωγραφικό αριθµό που πρόκειται να µεταφερθεί, τότε η σχέση µεταξύ των αριθµών αυτών θα πρέπει να διακοπεί. 17

18 ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ (Επισυνάπτεται στο πίσω µέρος της αίτησης για Φορητότητα Αριθµών) 1. Μετά από εξέταση της αίτησηs, [όνοµα Παροχέα έκτη, από τούδε και στο εξής καλούµενος έκτης ] αναλαµβάνει σε συνεργασία µε [όνοµα Παροχέα ότη, από τούδε και στο εξής καλούµενος ότης ], να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να προωθήσει και εκτελέσει το αίτηµα για φορητότητα αριθµού. 2. Κάθε Συνδροµητής ο οποίος αιτείται φορητότητας αριθµού έχει το δικαίωµα να ακυρώσει την αίτηση αυτή χωρίς οποιαδήποτε οικονοµική επιβάρυνση µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την ηµέρα που ο Συνδροµητής υπέβαλε την αίτηση στο έκτη. 3. Αν το αίτηµα για ακύρωση γίνει µετά το πέρας των δύο (2) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα υποβολής της αίτησης τότε, ο Συνδροµητής δύναται θα επωµιστεί τέλος ακύρωσης του ύψους των Λ.Κ. Χ. 4. Η φορητότητα αριθµών ενεργοποιείται µέσα σε διάστηµα δέκα τεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η αίτηση στον έκτη. Σε περίπτωση καθυστέρησης πέραν του διαστήµατος αυτού, ο έκτης ενηµερώνει ανάλογα τον Συνδροµητή. Ο ότης διατηρεί το δικαίωµα του να απορρίψει την αίτηση φορητότητας αριθµού αν συντρέχει ένας εκ των λόγων απόρριψης αυτής. 5. Στην περίπτωση όπου κάποιο υποχρεωτικό στοιχείο δεν είναι συµπληρωµένο ή ορθό ή δεν συνάδει πλήρως µε τις πληροφορίες που έχει ο ότης στη διάθεση του, η αίτηση µπορεί να απορριφθεί από τον ότη. 6. Ο έκτης διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες δεν παρέχονται στην αίτηση, από τον Συνδροµητή. 7. Στην περίπτωση όπου η αίτηση απορριφθεί ή ακυρωθεί, τότε χρειάζεται νέα αίτηση. 8. Η παροχή φορητότητας αριθµού σηµαίνει τον τερµατισµό υφιστάµενης υπηρεσίας από τον ότη, η οποία σχετίζεται µε τον αριθµό που µεταφέρεται, συµπεριλαµβανοµένων και όλων των ευκολιών που παρέχονται µαζί µε αυτή την υπηρεσία, εικοσιτέσσερις (24) ώρες µετά τη µεταφορά του αριθµού ή σαράντα οκτώ (48) ώρες µετά την επανενεργοποίηση της αρχικής σύνδεσης, αν υπάρχει αίτηµα για επανενεργοποίηση, όπως περιγράφεται στη παράγραφο 12, πιο κάτω. Η ύπαρξη συµβολαίου µεταξύ του ότη και του Συνδροµητή, που σχετίζεται µε την υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 8 πιο πάνω, δεν συνιστά εύλογη αιτία για άρνηση ή καθυστέρηση της αποδοχής της αίτησης για φορητότητα από τον ότη. Ο τερµατισµός υφιστάµενου συµβολαίου µε τον ότη δεν απαλλάσσει το Συνδροµητή από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν για καταβολή οποιονδήποτε τελών καταβλητέων στον ότη ή για εκπλήρωση όποιων άλλων υποχρεώσεων απορρέουν από το Συµβόλαιο µε το ότη. 9. Αν ο Συνδροµητής έχει διακόψει την υπηρεσία για την οποία αιτείται φορητότητας, πριν από την αίτηση του αυτή, η αίτηση θα απορριφθεί. 10. Αν ο έκτης αποτύχει να µεταφέρει την αίτηση για φορητότητα στο ότη µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, από την ηµέρα που ο Συνδροµητής υπέβαλε την αίτηση, η αίτηση απορρίπτεται από το ότη. 11. Αν ο ότης παραλάβει πέραν της µίας αίτησης για µεταφορά ίδιου αριθµού, ίδιου Συνδροµητή, από περισσότερους έκτες, και οι οποίες έχουν ίδια υπογραφεί την ίδια ηµεροµηνία, τότε όλες οι αιτήσεις απορρίπτονται και ο Συνδροµητής ενηµερώνεται από τους έκτες. 18

19 12. Κατά τη διάρκεια των πρώτων είκοσι-τεσσάρων ωρών (24) που ακολουθούν τη µεταφορά του αριθµού, ο ότης οφείλει να είναι σε θέση να επανενεργοποιήσει την αρχική σύνδεση µέσα σε εξήντα (60) λεπτά από την ώρα που υποβάλλεται ένα τέτοιο αίτηµα από τον έκτη, αν προκύψει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβληµα µε τη µεταφορά του αριθµού. Η διάρκεια ισχύς της επανενεργοποίησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των σαράντα οκτώ (48) ωρών. 13. Ο ότης θα χρεώσει τον Συνδροµητή για οποιεσδήποτε υπηρεσίες του προσφέρει κατά τη διάρκεια της προσωρινής επανενεργοποίησης της συνδροµής του, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνδροµής που υπήρχε πριν την απενεργοποίηση από το ότη. 14. Αν η ανικανότητα του έκτη να ενεργοποιήσει τον µεταφερόµενο αριθµό συνεχίζεται για περισσότερες από σαράντα οκτώ (48) ώρες από το αίτηµα για επανενεργοποίηση, όπως η παράγραφος 12 πιο πάνω περιγράφει, ο Συνδροµητής µπορεί να επιλέξει είτε να παραµείνει µε τον έκτη µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, είτε να τερµατίσει την υπηρεσία µε τον έκτη και που σχετίζεται µε τον µεταφερόµενο αριθµό και να αποταθεί σε άλλο Παροχέα για σύνδεση. 15. Τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή τα οποία δίνονται σε αυτή την αίτηση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδροµητή, εκτός από αυτό για τους σκοπούς της µεταφοράς του αριθµού. Τέτοια πληροφορία φυλάσσεται και επεξεργάζεται από τον έκτη, µόνο για το σκοπό της φορητότητας του αριθµού. 16. Ο Συνδροµητής µε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συγκατατίθεται και δέχεται ότι ο έκτης φυλάσσει διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο (ηλεκτρονικό ή άλλο) το οποίο περιέχει τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ [Επιστολόχαρτο εταιρείας] [Ηµεροµηνία και Αριθµός Αναφοράς] Σηµείωση: Η πιο κάτω κατάσταση γίνεται µε σκοπό τον έλεγχο της διαδικασίας µεταφοράς αριθµού. Α/Α Αριθµός Αναφοράς Αίτησης 4 Ονοµατεπώνυµο Συνδροµητή ή Όνοµα Νοµικής οντότητας 5 Αριθµός για Φορητότητα 6 Λήφθηκε Ναι/ Όχι 7 Αποδοχή Αιτήµατος 8 Απόρριψη Αιτήµατος 9 Κωδικός Απόρριψης 10 Λεπτοµέρειες Απόρριψης 11 Αριθµός Αναφοράς ότη 12 Συνολικός Αριθµός Αιτήσεων 4 Να συµπληρωθεί από το έκτη 5 Να συµπληρωθεί από το έκτη 6 Να συµπληρωθεί από το έκτη 7 Να συµπληρωθεί από το έκτη (για σκοπούς επαλήθευσης) 8 Να συµπληρωθεί από το ότη (για σκοπούς θεώρησης) 9 Να συµπληρωθεί από το ότη (για σκοπούς θεώρησης) 10 Να συµπληρωθεί από το ότη (για σκοπούς θεώρησης) 11 Να συµπληρωθεί από το ότη (για σκοπούς θεώρησης) 9 Να συµπληρωθεί από το ότη (για σκοπούς θεώρησης) 20

21 Παροχέας έκτης Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:.. Χώρος, Ηµεροµηνία, Ώρα Αποστολής:.. Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:... Επίσηµη σφραγίδα:... Παροχέας ότης Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:.. Χώρος, Ηµεροµηνία και Ώρα Αποστολής:.. Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:.. Επίσηµη σφραγίδα ότη:.. 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ Ο πιο κάτω πίνακας παραθέτει τους λόγους απόρριψης της αίτησης για φορητότητα. Κωδικός Περιγραφή ΑΠ01 ΑΠ02 ΑΠ03 ΑΠ04 ΑΠ05 Υπάρχει σε διαδικασία υφιστάµενο αίτηµα για φορητότητα αριθµού του ίδιου αριθµού και/ ή ίδιας σύνδεσης, από άλλο Παροχέα έκτη (η νέα αίτηση απορρίπτεται) Το όνοµα ή επίθετο του συνδροµητή απουσιάζουν ή είναι λανθασµένα Ο αριθµός ταυτότητας η διαβατηρίου του συνδροµητή απουσιάζει ή είναι λανθασµένος Το όνοµα της νοµικής οντότητας απουσιάζει ή είναι λανθασµένο Ο αριθµός εγγραφής της νοµικής οντότητας απουσιάζει ή είναι λανθασµένος ΑΠ06 Η σύνδεση για την οποία γίνεται η αίτηση για φορητότητα έχει αποκοπεί πριν από το αίτηµα για φορητότητα ΑΠ07 Παράληψη του Παροχέα έκτη να αποστείλει την αίτηση για φορητότητα στον ότη δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µετά την υποβολή της από το Συνδροµητή. ΑΠ08 Ο ότης έλαβε την ίδια ηµεροµηνία από διαφορετικούς Παροχείς έκτες αιτήσεις για φορητότητα οι οποίες αφορούν τον ίδιο συνδροµητή και αριθµό και έχουν την ίδια ηµεροµηνία υπογραφής. Σηµείωση: Σε περίπτωση που το όνοµα η το επίθετο του συνδροµητή δεν έχει καταχωρηθεί σωστά η ολόκληρο στις βάσεις δεδοµένων των Παροχέων, θα χρησιµοποιείται µια κοινή µέθοδος επαλήθευσης όπως δίνουν τα παραδείγµατα πιο κάτω: π.χ. Ανδρέας = Αντρέας π.χ. Χατζηστυλλή = Χατζηστυλή = Χ Στυλή 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Ελάχιστο Περιεχόµενο Αίτησης Ακύρωσης για Φορητότητα Αριθµού Α. Πληροφορίες Συνδροµητή Φυσικό Πρόσωπο Νοµικό Πρόσωπο Ονοµατεπώνυµο Όνοµα Νοµικού Προσώπου Αριθµός Ταυτότητας για ηµεδαπούς Αριθµός Εγγραφής Αριθµός ιαβατηρίου για αλλοδαπούς Τηλέφωνο Επικοινωνίας Τηλέφωνο Επικοινωνίας Εξουσιοδοτηµένος Αντιπρόσωπος* Ηλεκτρονική ιεύθυνση Ηλεκτρονική ιεύθυνση Πρόσωπο Επικοινωνίας Β. Στοιχεία Τηλεφωνικής Σύνδεσης (Υπηρεσία, Αριθµός και Παροχέας ότης) Σύνδεση ΣΤ / PSTN ( ηµόσιο ίκτυο Σταθερής Τηλεφωνίας) Πρόσβαση Βασικού Ρυθµού / BRA ΨΗ ΕΥ (Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών), (Πιλοτικός / Pilot & Πολλαπλοί Συνδροµητικοί Αριθµοί/ MSN) Πρόσβαση Πρωτεύοντα Ρυθµού / PRA ΨΗ ΕΥ (Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιηµένων Υπηρεσιών) (Πιλοτικός / Pilot & Αριθµοί ιεπιλογής Εισόδου / DID) Μη γεωγραφικός αριθµός Κινητός Αριθµός 1. συνδροµητική ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, εδοµένα) 2. προπληρωµένη ( MSISDN, Τηλεοµοιότυπο, εδοµένα) Γ. ήλωσης Συνδροµητή Με την παρούσα δηλώνω ότι επιθυµώ να ακυρώσω την αίτηση µου για φορητότητα του(ς) πιο πάνω αριθµού(ούς). Αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι αναγράφονται στο πίσω µέρος της αίτησης αυτής. Ηµεροµηνία υποβολής του αιτήµατος ακύρωσης Υπογραφή. ήλωση έκτη ηλώνουµε ότι αποδεχόµαστε το παρόν αίτηµα για ακύρωση φορητότητας του πιο πάνω αριθµού. Επιβεβαιώνοµε την ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών οι οποίες αναγράφονται στην αίτηση οι οποίες υποστηρίζονται από τα έγγραφα τα οποία έχουν προσκοµιστεί από τον Συνδροµητή. Αριθµός αναφοράς αιτήµατος για ακύρωση 23

24 Αριθµός αναφοράς αίτησης Ηµεροµηνία υποβολής αιτήµατος για ακύρωση Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα έκτη Ε. Πληροφορίες ότη Ηµεροµηνία παραλαβής Όνοµα εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου Υπογραφή Επίσηµη σφραγίδα ότη Σηµειώσεις: 1. Τα στοιχεία µε αστερίσκο είναι υποχρεωτικά και επιβάλλεται να συµπληρωθούν από το συνδροµητή, δέκτη και δότη. 2. Τα πιο πάνω στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόµενο της αίτησης. Η τελική αίτηση θα πρέπει να ετοιµαστεί από τους παροχείς. 24

25 ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ TERMS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ (Επισυνάπτεται στο πίσω µέρος της αίτησης για Ακύρωση Φορητότητας Αριθµών) 1. Μετά από αίτηµα του Συνδροµητή και µετά από επανεξέταση των πληροφοριών της παρούσας αίτησης για ακύρωση, ο έκτης αναλαµβάνει να ακυρώσει την διαδικασία για µεταφορά του αριθµού του. 2. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Συνδροµητής επιθυµεί να ακυρώσει την αίτηση του µετά τις δύο (2) πρώτες εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία που παράδωσε την αίτηση στο έκτη, δύναται να χρεωθεί τέλη ακύρωσης ύψους Λ.Κ. Χ. 3. Για µεταφορά του αριθµού εκ νέου, χρειάζεται υποβολή νέας αίτησης. 4. Τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή τα οποία δίνονται σε αυτή την αίτηση δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο λόγο, χωρίς τη συγκατάθεση του Συνδροµητή, εκτός από αυτό για τους σκοπούς της µεταφοράς του αριθµού. Τέτοια πληροφορία φυλάσσεται και επεξεργάζεται από τον έκτη, µόνο για το σκοπό της φορητότητας του αριθµού. 5. Ο Συνδροµητής µε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων συγκατατίθεται και δέχεται ότι ο έκτης φυλάσσει διατηρεί και επεξεργάζεται αρχείο (ηλεκτρονικό ή άλλο) το οποίο περιέχει τα προσωπικά δεδοµένα του Συνδροµητή. 25

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΆΚΥΡΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ [ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ] [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ] Σηµείωση: Η πιο κάτω κατάσταση γίνεται µε σκοπό την ενηµέρωση του Παροχέα ότη από τον Παροχέα έκτη στην περίπτωση όπου ο συνδροµητής αιτήθηκε ακύρωση της αίτησης για φορητότητα αριθµού και έχει προηγηθεί η αποστολή της αίτησης από τον Παροχέα έκτη στον Παροχέα ότη. Ο Παροχέας έκτης συµπληρώνει και αποστέλλει δια χειρός στον Παροχέα ότη την Συγκεντρωτική Κατάσταση Άκυρων Αιτήσεων, στην οποία επισυνάπτεται η πρωτότυπη αίτηση για ακύρωση της φορητότητας. Η Κατάσταση αποστέλλεται επίσης και µε τηλεοµοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Α/Α Αριθµός Αναφοράς Αίτησης για Φορητότητα 13 Αριθµός Αναφοράς Αιτήµατος για Ακύρωση Αίτησης για Φορητότητα 14 Ονοµατεπώνυµο Συνδροµητή (Φυσικό/ Νοµικό Πρόσωπο) 15 Αριθµός για Φορητότητα 16 Συνολικός Αριθµός Ακυρώσεων 13 Να συµπληρωθεί από το έκτη 14 Να συµπληρωθεί από το έκτη 15 Να συµπληρωθεί από το έκτη 16 Να συµπληρωθεί από το έκτη 26

27 Παροχέας έκτης Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:.. Χώρος, Ηµεροµηνία, Ώρα Αποστολής: Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:. Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας:. Παροχέας ότης Ονοµατεπώνυµο εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:.. Χώρος, Ηµεροµηνία, Ώρα Αποδοχής: Υπογραφή εξουσιοδοτηµένου υπαλλήλου:. Επίσηµη σφραγίδα εταιρείας:. 27

28 Εκκίνηση / Start Ενεργοποίηση αίτησης για Μεταφορά (Π. έκτης) / Porting Application Activated (Recipient) ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ (ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ) / PORTING ACTIVATION PROCEDURE (INTERIM SOLUTION) Ενέργειες προετοιµασίας Π. έκτη και Π. ότη για µεταφορά / Preparatory actions by Recipient and Donor for porting Ετοιµότητα Π. ότη για µεταφορά / Donor s readiness for porting Ναι / Yes Ετοιµότητα Π. έκτη για µεταφορά / Recipient s readiness for porting Όχι/ No Όχι/ No Αναµονή / Hold Αναµονή/ Hold Ετοιµότητα Μεταφοράς / Ready for Porting 2.5 Notification of subscriber Πιθανές ενέργειες συνδροµητή / Possible actions by subscriber 2.13 Recipient not ready Προθεσµία επενενεργοποίησης / Duration of reactivation 2.12 Τέλος / End Μη ετοιµότητα Π. έκτη Ετοιµότητα Π. έκτη / Recipient ready Eνεργοποίηση σύνδεσης Π. έκτη / Activation of Recipient s connection 2.9 Αίτηµα Π. έκτη για επανενεργοποίηση / Recipient s request for reactivation 2.10 Προσωρινή 2.11 επανενεργοποίηση (Π. ότης) /Temporary reactivation of initial connection (Donor) Νεκρός χρόνος / Dead time 2.8a Απενεργοποίηση σύνδεσης Π. ότη / Deactivation of Donor s connection 2.8 Παραλαβή SIM card από συνδροµητή (Π. έκτης) Subscriber το collect SIM card (Recipient) 2.6 Ενηµέρωση άλλων Παροχέων ( Π. έκτης) / Broadcast to other Operators (Recipient)

29 ιαδικασία Ενεργοποίησης Φορητότητας, Ενδιάµεση Λύση Σηµείο Τίτλος Περιγραφή Παραρτήµατα 2.1 Ενεργοποίηση αίτησης για µεταφορά Με την αποδοχή της αίτησης από τον Παροχέα ότη, αρχίζει η διαδικασία Ενεργοποίησης της αίτησης. Ο Παροχέας έκτης είναι υπόχρεος να αποστείλει το Έντυπο Ενεργοποίησης µέσα σε 2 εργάσιµες ηµέρες στον Παροχέα ότη ώστε να αρχίσουν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης του αιτήµατος. Το Έντυπο Ενεργοποίησης της φορητότητας θα αποστέλλεται µε τηλεοµοιότυπο και ηλεκτρονικά στον Παροχέα ότη. Με το πιο πάνω έντυπο ο Παροχέας έκτης ενηµερώνει τον Παροχέα ότη σχετικά µε: - την ώρα και ηµέρα της µεταφοράς (του αριθµού), - τις αναγκαίες πληροφορίες για την µεταφορά (π.χ. αριθµός δροµολόγησης κλπ). Έντυπο Ενεργοποίησης: Παράρτηµα A 2.2 Ενέργειες προετοιµασίας Παροχέα έκτη και Παροχέα ότη για µεταφορά 2.3 Ετοιµασία Παροχέα ότη για µεταφορά Η περίοδος προετοιµασία των δικτύων των Παροχέων έκτη και ότη (π.χ. ενηµέρωση πληροφοριών δροµολόγησης) µε σκοπό την ετοιµασία τους για την µεταφορά καθορίζεται ως εξής: Για φορητότητα κινητών αριθµών, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες που ακολουθούν την υποβολή του Εντύπου Ενεργοποίησης. Για φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από φορητότητα κινητών αριθµών), πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες που ακολουθούν την υποβολή του Εντύπου Ενεργοποίησης Στην περίπτωση όπου ο Παροχέας ότης δεν είναι έτοιµος για µεταφορά (βλέπε Λόγους Αναµονής, Παράρτηµα B) µέχρι το τέλος της περιόδου Προετοιµασίας, είναι υπόχρεος να αποστέλλει το Έντυπο Ενεργοποίησης, στον Παροχέα έκτη µε σκοπό η διαδικασία να µείνει σε αναµονή. Στο Έντυπο Ενεργοποίησης, ο Παροχέας ότης πρέπει να καθορίσει το λόγο που αιτείται αναµονή. Η περίοδος για την διαδικασία Αναµονής είναι δύο (2) εργάσιµες ηµέρες, κατά την οποία περίοδο ο Παροχέας ότης είναι υπόχρεος να καταβάλει όλες τις απαιτούµενες ενέργειες ώστε να βρίσκεται σε ετοιµότητα για µεταφορά. Πριν η κατά τη λήξη της περιόδου Αναµονής, ο Παροχέας ότης αποστέλλει το Έντυπο Ενεργοποίησης στον Παροχέα έκτη για να τον ενηµερώσει για την ετοιµότητα του για µεταφορά και προτείνοντας νέα ηµέρα και ώρα για την µεταφορά. Αν ο Παροχέας ότης, στο τέλος της περιόδου Αναµονής, εξακολουθεί να µην είναι σε ετοιµότητα µεταφοράς, είναι υπόχρεος να ενηµερώσει µε ηλεκτρονικό µήνυµα ή Λόγοι Αναµονής: Παράρτηµα B Έντυπο Ενεργοποίησης: Παράρτηµα A Έντυπο Ενεργοποίησης: Παράρτηµα A 29

30 τηλεοµοιότυπο τον Παροχέα έκτη αιτιολογώντας τους λόγους της µη ετοιµότητας του για µεταφορά. Αν ο Παροχέας έκτης είναι ικανοποιηµένος µε τους λόγους που δόθηκαν από τον Παροχέα ότη, η αίτηση ακυρώνεται και ενηµερώνεται σχετικά ο συνδροµητής. Αν ο Παροχέας έκτης δεν είναι ικανοποιηµένος µε τους λόγους που δόθηκαν από τον Παροχέα ότη, η διαδικασία αναβάλλεται προσωρινά και ο Παροχέας έκτης ενηµερώνει τον Επίτροπο σχετικά µε την διαφορά που έχει προκύψει. 2.3.α Στην περίπτωση όπου υπάρχει καθυστέρηση πέραν των: δύο (2) συν δύο (2) εργάσιµων ηµερών [2+2=4] για φορητότητα κινητών αριθµών πέντε (5) συν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες [5+2=7] για φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών (εκτός από φορητότητα κινητών αριθµών) 2.4 Ετοιµότητα Παροχέα έκτη για µεταφορά τότε ο Παροχέας έκτης ενηµερώνει τον συνδροµητή για την καθυστέρηση. Στην περίπτωση όπου ο Παροχέας έκτης δεν είναι έτοιµος για µεταφορά στο τέλος της περιόδου Προετοιµασίας, αποστέλλει το Έντυπο Ενεργοποίησης στον Παροχέα ότη για να τον ενηµερώσει ότι η διαδικασία είναι σε αναµονή. Ο Παροχέας έκτης έχει στην διάθεση του δύο (2) εργάσιµες ηµέρες κατά τις οποίες πρέπει να καταβάλει όλες τις αναγκαίες ενέργειες για να είναι σε ετοιµότητα για µεταφορά. Στο έντυπο εκτέλεσης, ο Παροχέας έκτης πρέπει να καθορίζει τον λόγο για διαδικασία της Αναµονής. Πριν η στη λήξη της περιόδου της Αναµονής,, ο Παροχέας έκτης αποστέλλει το Έντυπο Ενεργοποίησης στον Παροχέα ότη για να τον ενηµερώσει για την ετοιµότητα του για την µεταφορά και προτείνοντας νέα ηµέρα και ώρα για την µεταφορά. Στην περίπτωση που ο Παροχέας έκτης δεν είναι έτοιµος για την µεταφορά στην λήξη της περιόδου Αναµονής, αποστέλλει το Έντυπο Ακύρωσης στον Παροχέα ότη για ενηµέρωση του ότι η µεταφορά / διαδικασία ακυρώνεται και ενηµερώνει σχετικά τον συνδροµητή. Έντυπο Ακύρωσης: Παράρτηµα Λόγοι Αναµονής: Παράρτηµα B Έντυπο Ενεργοποίησης: Παράρτηµα Α Έντυπο Ακύρωσης: Παράρτηµα 2.5 Σηµείωση: Για φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών Ετοιµότητα µεταφοράς Οι παροχείς αποστέλλουν το Έντυπο Ενεργοποίησης ενηµερώνοντας ο ένας τον άλλο για την ετοιµότητα τους για την µεταφορά. Στην περίπτωση όπου ο Παροχέας ότης δεν αποστέλλει το σχετικό έντυπο µέσα στο διάστηµα των πέντε (5) εργάσιµων ηµερών (για φορητότητα γεωγραφικών και µη γεωγραφικών αριθµών(εκτός από την φορητότητα κινητών αριθµών) δύο (2) εργάσιµων ηµερών (για φορητότητα κινητών αριθµών), τότε αυτό θεωρείται από τον Παροχέα έκτη ως σιωπηρή ετοιµότητα του Παροχέα ότη για µεταφορά. Έντυπο Ενεργοποίησης Παράρτηµα A Βλέπε Όροι και Προϋποθέσεις της αίτησης στο Παράρτηµα Α της ιαδικασίας Αποδοχής / Απόρριψης 30

31 (εκτός από φορητότητα κινητών αριθµών), το σηµείο 2.6 δεν ισχύει. 2.6 (ισχύει µόνο για Φορητότητα κινητών αριθµών) Παραλαβή νέας SIM κάρτας από συνδροµητή 2.7 Ενηµέρωση Παροχέα ότη και άλλων Παροχέων Στο στάδιο αυτό ο Παροχέας έκτης ενηµερώνει τον συνδροµητή για: - την ηµέρα και ώρα κατά την οποία µπορεί να αποκοµίσει την νέα SIM κάρτα του (για φορητότητα κινητών αριθµών), - την ώρα και ηµέρα µεταφοράς. Στο σηµείο αυτό όλες οι προετοιµασίες για την µεταφορά πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Αυτό το σηµείο καθορίζεται ως το σηµείο µη επιστροφής για το συνδροµητή για ακύρωση της αίτησης για µεταφορά του αριθµού. Την καθορισµένη ηµέρα και ώρα ο συνδροµητής λαµβάνει τη νέα SIM κάρτα του από τον Παροχέα έκτη. Ο Παροχέας έκτης ενηµερώνει τον Παροχέα ότη, τους άλλους Παρόχους και το ΓΕΡΤΤ σχετικά µε την µεταφορά του αριθµού, παρέχοντας τους πληροφορίες για την νέα δροµολόγηση, τον αριθµό για την µεταφορά, το όνοµα του Παροχέα έκτη και Παροχέα ότη και την ηµέρα και ώρα της µεταφοράς µε µήνυµα που αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται µε ένα µήνυµα ενηµέρωσης που θα αποστέλλεται µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο καθηµερινά µεταξύ των ωρών 10:00-11:00 π.µ. Οι άλλοι Παροχείς θα πρέπει να ενηµερώνουν τα δίκτυα τους µέσα σε διάστηµα µιας (1) ώρας από την στιγµή της παραλαβής του µηνύµατος αυτού. 2.8 Απενεργοποίηση από Παροχέα ότη Ο Παροχέας ότης απενεργοποιεί την σύνδεση του συνδροµητή και αποστέλλει ηλεκτρονικό µήνυµα στον Παροχέα έκτη για ενηµέρωση του. 2.8a Νεκρός χρόνος Νεκρός χρόνος είναι ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της απενεργοποίησης (της σύνδεσης του συνδροµητή) από τον Παροχέα ότη και της ενεργοποίησης της νέας σύνδεσης από τον Παροχέα έκτη. Αυτός ο χρόνος πρέπει να είναι ο ελάχιστος δυνατός και να µην υπερβαίνει τον µέσον όρο στις χώρες της Ε.Ε. που είναι µία (1) ώρα. 2.9 Ενεργοποίηση µεταφοράς από Παροχέα έκτη 2.10 Αίτηµα Παροχέα έκτη για επανενεργοποίηση 2.11 Προσωρινή επανενεργοποίηση Ο Παροχέας έκτης ενεργοποιεί τον µεταφερόµενο αριθµό. Κατά τις εργάσιµες ηµέρες ( ευτέρα µέχρι Παρασκευή) από τις 10:00 και µέχρι τις 11:00, θα γίνεται η ενεργοποίηση µεταφοράς αριθµών. Ο Παροχέας έκτης ζητά από τον Παροχέα ότη την επανενεργοποίηση της αρχικής συνδροµής λόγω τεχνικού προβλήµατος. Ο Παροχέας ότης επανενεργοποιεί την αρχική συνδροµή του συνδροµητή και ενηµερώνει τον Π. έκτη. Μήνυµα Ενηµέρωσης: Παράρτηµα E Έντυπο Επανενεργοποίησης: Παράρτηµα Γ Έντυπο Επανενεργοποίησης: 31

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Μαρούσι, 10/4/2014 AΠ: 714/010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/8-1-2013 «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθµοδοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002.Ε. 6/2003 ιάταγµα επιβολής τροποποιήσεων στο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης όπως αυτό δηµοσιεύθηκε από την ΑΤΗΚ την 18η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ... 2 2. ΠΡΟΪΟΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (SP)... 2 2.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΜΕΤΑΓΩΓΗΣ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας

Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Οδηγός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας Αναγνώριση Αναμονή και Κράτηση Απόκρυψη Αριθμού Απόρριψη Εισερχόμενων με Απόκρυψη Αριθμού Υπηρεσία Συνδιάσκεψης Προώθηση Φραγή Ειδοποίηση μέσω SMS Εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗΣ - international ROAMING ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΛΗΣΤΕ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΑΓΩΓΗ 1 Τι είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες...

Περιεχόμενα. 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... Περιεχόμενα 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 2 2 Απόκτηση Κωδικού Πρόσβασης... 3 3 Πλοήγηση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες... 6 1 Παρεχόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μέσω της διαδικτυακής πύλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ VIES ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ VIES Το VIES (VAT Information Exchange System) είναι το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με το ΦΠΑ με άλλα ΚΜ, στα πλαίσια της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των ΚΜ. Οι πληροφορίες που

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Δεκέμβριος 2011 ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Alpha e-statements ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) Έχοντας υπόψη αφενός ότι η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 17-3-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 310/16 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 268/73/25-11-2002 Κανονισµός ιαχείρισης και Εκχώρησης Ονοµάτων Χώρου (Domain Names) µε κατάληξη.gr (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες

Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Όροι & Προϋποθέσεις Άμεσων Χρεώσεων SEPA για Χρεώστες Η διαδικασία άμεσων χρεώσεων στο SEPA (στο εξής Διαδικασία Βασικών Άμεσων Χρεώσεων SEPA ) επιτρέπει σε ένα Πελάτη να εξοφλεί χρηματικές οφειλές του

Διαβάστε περισσότερα

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης των συνδέσεων προσωπικού της εταιρίας S&B.

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης των συνδέσεων προσωπικού της εταιρίας S&B. 15 Ιανουαρίου 2013 Υπόψη: Κυρίου Νικολόπουλου Κοιν: Κυρίας Γαβριήλ Προς: S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πολιτική ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/02/00/26-2-2015 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 26-02-2015 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας)

Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη (περιλαμβανομένων Όρων Χρήσης για Ιταλία) (Δεν αφορά σε λογαριασμούς στην HSBC Γερμανίας) 1. Εισαγωγή Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες - το σύνολο των 34 χωρών - όλων των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR.

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ.GR. Γ. Κολυβάς, Προϊστάµενος Τµήµατος Ρύθµισης Τηλεπικοινωνιακών Θεµάτων, ΕΕΤΤ Α. Καπώνη, ικηγόρος, ΕΕΤΤ Ηµερίδα Ενηµέρωσης Καταχωρητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: Άρθρο 8 Κατάρτιση - έγκριση - τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών Υγείας και Φαρμάκων Υγείας 1. To Π.Π.Υ.Φ.Υ. καταρτίζεται και εγκρίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5 ΕΝΤΥΠΟ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 7 ΕΝΤΥΠΟ 4 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά («Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως

Διαβάστε περισσότερα

Contactless Reader). VODAFONE....

Contactless Reader). VODAFONE.... ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Alpha Bank Enter Visa Tap n Pay H ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (στο εξής η «Τράπεζα»), σε συνεργασία µε τον Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας µε την επωνυµία «VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.E.T.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2774 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΌ ΤΟΜΕΑ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ / ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 287 / 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙA ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ημερ. Προκήρυξης : 03 Σεπτεμβρίου 2015 Ημερ. Λήξης : 25 Σεπτεμβρίου 2015 Αρ. Εγγραφής: Τ.Σ. 3257 www: cytapensionfund.org e-mail: tshy@cyta.com.cy Οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Αρµόδιος: ηµήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος Εισηγητής: Αριστοτέλης Σταµούλας Ειδικός Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460814 Fax: 210-6460414 E-mail: astamoulas@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011

Βασικές Πληροφορίες. Παρουσίαση Προϊόντος. Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 Παρουσίαση Προϊόντος Βασικές Πληροφορίες Σχηµατική Απεικόνιση ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ Τελευταία Αναθεώρηση: Νοέµβριος 2011 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Ορισµός Οφέλη Ηδιασύνδεσηαποτελείτηφυσικήκαιλογική σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ/01/06/1-10-2012 1/7 ΕΣΥ ΠΡΟΠΑΡΑΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 19-02-2002 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: 1-10-2012 Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ Συνέχιση του προγράμματος επιχορήγησης αγοράς Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές που φοιτούν στη Β τάξη ημόσιων Γυμνασίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 1. Διάρκεια Προγράμματος ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "REAL FM AE" που εδρεύει στην Αθήνα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ Πελάτη. / Μέλος. Η εν ΣΠΕ. από Πελάτες/Μέλη. στην. Συμμόρφωσης. Λευκωσίας Λτδ. (ΜΚΣ) της. σχετικά. επηρεαζόμενο. που ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ.

Αγαπητέ Πελάτη. / Μέλος. Η εν ΣΠΕ. από Πελάτες/Μέλη. στην. Συμμόρφωσης. Λευκωσίας Λτδ. (ΜΚΣ) της. σχετικά. επηρεαζόμενο. που ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ / ΣΧΟΛΙΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΑΠΟ ΜΕΛΗ - ΠΕΛΑΤΕΣ Αγαπητέ Πελάτη / Μέλος Η εν λόγω διαδικασία περιγράφει ταα στάδια που ακολουθούνται απόό Περιφερειακή ΣΠΕ Λευκωσίας ΛΤ για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Αρχές Επικοινωνίας με Πελάτη Άρθρο 1: Διαφημίσεις και εμπορικές πρακτικές Η Green χρησιμοποιεί ως μέσο διαφήμισης και προώθησης των υπηρεσιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας : την επίσημη ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης Αριθ. 295/65 Κανονισµός για την Εθελοντική ιαπίστευση των Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΦΕΚ B' 1730/24.11.2003) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη: α. το Ν. 2867/2000

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 13/12/2013 ΦΑ2 - Θερμομόνωση οροφής, σε υφιστάμενες οικιστικές μονάδες, που βρίσκονται σε μη ορεινές περιοχές (υψόμετρο κάτω από 600 μέτρα) 1/8 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ Αριθμός Φακέλου: 13.32.31.4.2.1.-Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Δ - 115 26 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 998301677 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64444/01/Β/07/654 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 007840701000 ΤΗΛ.: (+30) 215 215

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013)

ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) LEGAL INSIGHTS Η ΕΝ ΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΓΗ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΦ (Ν. 4174/2013) Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών

ΑΠΟΦΑΣΗ. ιαβούλευσης επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία. Συστήµατος Παρακολούθησης Λιανικών Τιµών παροχής Ταχυδροµικών Μαρούσι, 18/12/2014 Α.Π.: 743/13 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Θέσεις της ΕΕΤΤ επί των σχολίων των συµµετεχόντων στη ηµόσια ιαβούλευση επί Σχεδίου Απόφασης για τη σύσταση και θέση σε λειτουργία Συστήµατος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

(MSISDN) ικαιολογητικού)

(MSISDN) ικαιολογητικού) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΤΑ ΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗ Κατόπιν πραγµατοποίησης νέας σύνδεσης COSMOTE ή COSMOTE Internet On The Go Student ή COSMOTE Internet Any Way 5GB ή αγοράς οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών

Αριθ. πρωτ. 1174. Θέμα: Εσωτερικός κανονισμός για την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. 1174 Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιανουάριος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠ. ΕΕΤΤ 677/03/2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ»,

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα

Μετατροπή του Scool-Abo σε (((eticket με έξυπνη κάρτα Στουτγάρδη, Μάιος 2015 Με την έναρξη του σχολικού έτους 2015/2016 όλες οι επιδοτούμενες συνδρομές μαθητριών και μαθητών Scool-Abo (συμμετοχή στο κόστος: στις περιφέρειες κατά κανόνα 40,55, στη Στουτγάρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ. Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού τους. για το έτος 2006 α.α. 13.14.05 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Αρ. Αίτησης: Ημερ. Υποβολής:.. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Σχέδιο Επιχορήγησης Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την Αναβάθμιση του Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα