Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ"

Transcript

1 Αρ. Πρωτ Χανιά Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων, λαμβάνοντας υπόψη: 1. την διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου 2081/1992 περί του θεσμού των Επιμελητηρίων (Φ.Ε.Κ. 154/Α/ ), όπως τούτου τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 23 Νόμου 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/ ). 2. το Π.Δ. 363/79 «Περί του τρόπου ενεργείας υπό των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επαγγελματικών και Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων ως και των Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων, προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων κινητών πραγμάτων εν γένει και εκτελέσεως εργασιών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ 150/A /07). 3. το άρθρο 1 του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α /95) "Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων". 4. το Π.Δ. 60 (ΦΕΚ 64/Α/ ): «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 5. τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4013/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 περί «Σύστασης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», καθώς επίσης και τις διατάξεις τις υπ αρ. Π1/2380/2012 ΚΥΑ του υπουργείου Ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

2 περί «Ρύθμισης των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 6. την υπ αριθμ. 19/ απόφαση της ΔΕ του Επιμελητηρίου Χανίων, αποφάσισε ομόφωνα ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ στα πλαίσια του έργου «ΣΥΝΕΡΓΩ» (INTERREG III- Ελλάδα-Κύπρος) και με Κριτήριο Αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, ήτοι: Α. Τεσσάρων (4) σταθερών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών προϋπολογισμού 1.400,00 Β. Τεσσάρων (4) οθονών H/Y προϋπολογισμού 300 Γ. Ενός (1) φορητού Ηλεκτρονικού υπολογιστή προϋπολογισμού 440,00. Δ. Ενός (1) Βιντεοπροβολέα προϋπολογισμού Ε. Ενός (1) Φαξ προϋπολογισμού 170,00 Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 8/5/2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.µ. στον α όροφο του Επιμελητηριακού Μεγάρου (ελ. Βενιζέλου 4 Χανιά), ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. Οι σφραγισµένες προσφορές, αφού πρωτοκολληθούν, θα παραδίδονται στην αρµόδια Υπηρεσία, µέχρι την 11 πμ. της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 3. εκτές γίνονται προσφορές για το σύνολο ή και μεμονομένα για ένα ή περισσότερα είδη ανά κατηγορία, όπως αυτά περιγράφονται στο επισυναπτόµενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.

3 1. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: α) φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισµοί δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 118/2007, στην Ελληνική γλώσσα και µέσα σε σφραγισµένο φάκελο σε δυο αντίγραφα. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ». β. Τα στοιχεία του αποστολέα 3. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, µέσα στον κυρίως φάκελο τα κάτωθι: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), στην οποία οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς: εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι Η προσφορά συντάχτηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ιακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση και της οποίας τους όρους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του. 4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

4 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ τοποθετείται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Η οικονοµική προσφορά θα αναλύεται ως εξής: α) Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ β) Ποσοστό Φ.Π.Α. επί της ανωτέρω τιµής γ) Συνολική τιµή συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Το καθαρό ποσό του τιµολογίου υπόκειται στις εξής κρατήσεις: α) 3,072% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ και προκαταβολή φόρου εισοδήματος 4% 5.1 ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για δύο (2) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Επιμελητηρίου Χανίων στις 8 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 π.μ. στο κτίριο του Επιμελητήριο Χανίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 73104, στα Χανιά. 2. Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών εξετάζει τους φακέλους των Προσφορών ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους και τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Για την οικονομική προσφορά ακολουθείται η ίδια παραπάνω διαδικασία. 3. Ακολούθως η Επιτροπή, όπως αυτή οριστεί θα αξιολογήσει τις προσφορές. 4. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών κρατάει πρακτικό. 5. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση της προσφοράς καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της προκήρυξης ή της προσφοράς δε γίνεται δεκτή. Το Επιμελητήριο Χανίων όμως διατηρεί το δικαίωμα, εάν το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο

5 της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινήσεις των υποψηφίων πρέπει να δίνονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα αποστολής της σχετικής αίτησης του Επιμελητήριο Χανίων. Σημειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. 7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο µειοδότης υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την υπογραφή της σύµβασης, σχέδιο της οποία επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), προσκοµίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά νοµιµοποίησής του. 8. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης των ηλεκτρονικών ειδών ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 9. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ 1. Ο τόπος παράδοσης των ηλεκτρονικών ειδών ορίζεται ο α όροφος του Επιμελητηρίου Χανίων (ελ. Βενιζέλου 4, Χανιά), και συγκεκριµένα οι χώροι που θα υποδειχθούν από το Διευθυντή, με δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του µειοδότη. 2. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν, καθώς και η σύνταξη των σχετικών πρακτικών θα γίνει από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Επιμελητηρίου. 3. Η πληρωµή της αξίας των αναλωσίµων θα γίνει µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής που έχει συγκροτηθεί στο Επιμελητήριο Χανίων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι τα εξής: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδος / Περιγραφή Αξία Τεμαχίου Χωρίς Φ.Π.Α. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Θήκη: Micro Tower Λειτουργικό σύστημα: Windows 7 Home Premium (GR 64-bit) Επεξεργαστής: INTEL Pentium G2020 (2.90GHz) Κάρτα γραφικών: HD Integrated Graphics Chipset: Intel Express H61 Χωρητικότητα μνήμης: 4GB DDR3-1333MHz Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας): 500GB / 7200rpm Οπτικά μέσα: DVD-RW Δίκτυο: Ethernet 10 / 100 / 1000 Πληκτρολόγιο / Ποντίκι: NAI Εγγύηση:3 έτη 350,00 Οθόνη Η/Υ Τεχνολογία οθόνης: LED Ανάλυση: 1366 x 768 Αναλογία οθόνης: 16:9 Φωτεινότητα: 200 cd/m² Αντίθεση (τυπική): 700:1 Χρόνος απόκρισης: 5ms Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη): 90 / 65 Είσοδοι: 1x D-Sub Εγγύηση:2 έτη 75,00 Φορητός Υπολογιστής Διάσταση οθόνης: 15.6'' Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768 Λειτουργικό σύστημα: Windows 8 GR 64-bit Επεξεργαστής: INTEL Pentium 2117U (1.80GHz) Χωρητικότητα μνήμης: 4GB DDR3-1600MHz Κάρτα γραφικών: Intel HD Graphics Σκληρός δίσκος (χωρητικότητα / στροφές λειτουργίας): 500GB, 5400rpm Οπτικά μέσα: DVD-RW Δίκτυο: Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi Web camera: 1.0 Megapixels Μπαταρία: 4 Cell Li-Ion I/O Ports: 1x VGA Port,1x HDMI,2x USB 2.0 & 2x USB 3.0, 1x RJ45, 3-in-1 Memory Card Βάρος (κιλά): 2.4 Εγγύηση: 2 έτη On Site Φαξ Τύπος Χαρτιού: Α4 Τεχνολογία: Laser Λήψη Σήματος όταν Τελείωσει το Χαρτί: ΝΑΙ Δυνατότητα Επιλογής Τηλεφώνου ή Fax: ΝΑΙ Μνήμη Σελίδων: 200 Τηλεφωνική Συσκευή: Ναι Εγγύηση: 1 έτος 440,00 170,00 Βιντεοπροβολέας Τύπος:Business. Τεχνολογία: 3LCD. Ευκρίνεια:Τυπική. Μέγιστη Ανάλυση: 800 x 600 pixels. Φωτεινότητα: 2600 Αντίθεση: 3000:1. Aspect Ratio: 4:3 (Native). Ελάχιστη Εστιακή Απόσταση: 0.87 m. Μέγιστη Εστιακή Απόσταση: 9 m. Συνδεσιμότητα: S - Video Composite in, 1xD-Sub 15 pin, 1 x Audio RCA, 1 x USB 2.0. Ελάχιστη Διαγώνιος Οθόνης: 30 ίντσες. Μέγιστη Διαγώνιος Οθόνης: 350 ίντσες. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: Λειτουργία Keystone, Eco Mode. Ισχύς Ηχείων: 1 Watt. Θόρυβος: (db)36 db. Διάρκεια Ζωής Λάμπας: 4000 ώρες. Εγγύηση: 2 χρόνια. 350,00

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στα Χανιά, σήµερα, , ηµέρα.. και ώρα : π.µ., στο Επιμελητηριακό Μέγαρο, µεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων, αφενός του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Επιμελητήριο Χανίων, που εδρεύει στα Χανιά, οδός Ελ. Βενιζέλου 4, με ΑΦΜ της ΔΟΥ Χανίων και το οποίο εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο, Ιωάννη Μαργαρώνη, και αφετέρου του, κατοίκου Χανίων, οδός., κατόχου του µε αρ. ΑΔΤ.., που έχει εκδοθεί την από το Τ.Α., ως νόµιµου εκπροσώπου για την υπογραφή της παρούσας τ, που εδρεύει στ, µε Α.Φ.Μ. (.Ο.Υ. ), συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαία αποδεκτά τα εξής: Με την υπ αρ. / απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Χανίων κατακυρώθηκε, σύµφωνα µε την πρόταση της αρµόδιας Επιτροπής, στ το αποτέλεσµα του πρόχειρου διαγωνισµού, που είχε προκηρυχθεί µε την υπ αρ. πρωτ... διακήρυξη, για την προµήθεια. για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. Κατόπιν τούτου, το αφενός συµβαλλόµενο, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµενο στο εξής «Επιμελητήριο Χανίων», αναθέτει µε την παρούσα την προµήθεια των κάτωθι ειδών, ήτοι: στ αποδεχόµεν και αφετέρου συµβαλλόµεν, όπως εκπροσωπείται, αποκαλούµεν στο εξής ο/η «ΑΝΑ ΟΧΟΣ», µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

8 Η προµήθεια.. για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ Όπως αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαµβάνονται στην υπ αρ. πρωτ... διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της. ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Τόπος παράδοσης ορίζεται η Υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χανίων, οδός Ελ. Βενιζέλου αρ. 4, και συγκεκριμένα οι χώροι που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση µε δαπάνη, µέριµνα και ευθύνη του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η αµοιβή του/της ΑΝΑ ΟΧΟΥ ορίζεται στο ποσό των (..), πλέον Φ.Π.Α., και θα καταβληθεί µετά την ποσοτική και ποιοτική παράδοση και παραλαβή των αναλωσίµων, από την αρµόδια Επιτροπή του Επιμελητηρίου Χανίων, µε την εξόφληση του 100% της αξίας του τιµολογίου. Κατά την πληρωµή, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά : 1) 2) 3) ΑΡΘΡΟ 5. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ Κατά την πληρωµή ο/η ΑΝΑ ΟΧΟΣ επιβαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις: α) 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. και 2,40% χαρτόσηµο επ αυτού. β) Παρακράτηση φόρου εισοδήµατος 4%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2198/1994. γ) Κάθε άλλη νόµιµη, κράτηση, φόρος, τέλος, δικαιώµατα τα οποία θα ισχύσουν κατά την ηµέρα της πληρωµής ή οποιαδήποτε κράτηση υπέρ Νοµικών Προσώπων ως

9 επίσης και µε τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις ή εισφορές προς το Ι.Κ.Α. ή άλλους ασφαλιστικούς Οργανισµούς. ΑΡΘΡΟ 6. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΩΝ Στην παρούσα σύµβαση δεν ισχύει αναθεώρηση τιµών, για κανένα απολύτως λόγο και αιτία µη εξαιρουµένης ούτε της ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Τα µέρη δεν µπορούν να εκχωρήσουν ή να µεταβιβάσουν δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το παρόν, σε τρίτο. Κατ εξαίρεση, ρητά συµφωνείται ότι ο/η ΑΝΑ ΟΧΟΣ δικαιούται να εκχωρήσει µονοµερώς τα εισπρακτικά δικαιώµατά της από την παρούσα Σύµβαση σε νοµίµως λειτουργούντα στην Ελλάδα Πιστωτικά Ιδρύµατα. ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο/Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένος/η να έχει ασφαλίσει το προσωπικό που θα απασχολήσει στους αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς, απαλλασσοµένου του Επιμελητηρίου Χανίων κάθε ευθύνης από τυχόν ατύχηµα. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συµπλήρωση της σύµβασης αυτής είναι ισχυρή εφ όσον γίνει εγγράφως και προσυπογραφεί και από τους δύο συµβαλλόµενους. Καµία καθυστέρηση ή ανοχή του Επιμελητηρίου Χανίων στην επιβολή κάποιου όρου της σύµβασης δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόµενο από την σύµβαση δικαίωµα του. Για όλα τα λοιπά θέµατα της παρούσης σύµβασης, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 («Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», Φ.Ε.Κ. 19/τ. Α /1995) και του Κ.Π.. (Π.. 118/2007) καθώς και οι όροι της υπ αρ. πρωτ.8745/ διακήρυξης. Η παρούσα σύµβαση συντάχτηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως σε δύο όµοια αντίτυπα, ένα για κάθε συµβαλλόµενο. ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

10

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19-2-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 11942 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΝΣΗ : Οικονοµικών Υπηρεσιών ( 2) Τµήµα : Γ Προµηθειών Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης

ΘΕΜΑ : «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια λογισµικού υλοποίησης διατραπεζικών χρηµατικών µεταφορών και αυτόµατης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα: Προµηθειών Πληροφορίες :.Αναγνωστόπουλος ιεύθυνση: Ακαδηµίας 40, 101-74 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210 3694 445 e-mail d.anagnostopoulos@tpd.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002531590 ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα: 19-1-2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2827 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( 2) Τµήµα : Προµηθειών Πληροφορίες : ηµ. Αναγνωστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα 4-01-2013 Κεντρική Υπηρεσία Αρ.Πρ. 4111 Ακαδηµίας 40 10174 ΑΘΗΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2, Οικονοµικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Ακίνητης & Κινητής Περιουσίας Αρµόδιος:

Διαβάστε περισσότερα

15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α.

15. Τις διατάξεις του άρ.37 του Ν.2072/97 ΦΕΚ 125/Α/1992 τ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 16-12-2011 Τµήµα: Οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Κ.: Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Α Ανάλυσης και Προγραµµατισµού ανείων της /νσης Πληροφορικής ( 14) του Τ. Π.

Τµήµα Α Ανάλυσης και Προγραµµατισµού ανείων της /νσης Πληροφορικής ( 14) του Τ. Π. Α ΑΜ: 13PROC001508435 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 27/5/2013 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ: 4042 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015

TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: 15PROC002866351 TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΑΝΕΙΩΝ Αθήνα, 16/6/2015 Κεντρική Υπηρεσία Αριθµ. Πρωτ:17654 Ακαδηµίας 40-10174 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο : 213 21 16 100 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 2 Οικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προς: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 29-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002657697 2015-03-23

15PROC002657697 2015-03-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πάτρα, 23/3/2015

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 13 η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 7-7-2014 Αριθμ. Πρωτ. 31575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 473/19-01-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης & Υποστήριξης Ηράκλειο:19/01/2015 Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Κυπριωτάκη Θεονύµφη, Κυριακάκης Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 2-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56561

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Πάτρα 2-12-2014. Αριθμ. Πρωτ. 56561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ

ΑΔΑ: Αθήνα, 19/11/2014 Α. Π. : 23973 (ΕΠΕΙΓΟΝ) ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 11786 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 5-6-2013 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ

Ταχ/κή Διεύθυνση: ΤΘ.70360 16610 Γλυφάδα Πληροφορίες: B. Κουκουλομάτη Τηλέφωνο: 2109972559 FAΧ: 2109972582 e-mail : d21b@hcaa.gr ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ(

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πρωτ: ΠΡΠ0520180912 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.) Ημερ/νία: 18-09-2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014

ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α (ΤΚ 10681, Αθήνα) ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-3327710 FAX: 210-3327716 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ζωή Σινογιώργου ΑΘΗΝΑ, 8/9/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 24/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 2756/12-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

.30/28-11-2011, 30, .11/30-03-2012, 61,

.30/28-11-2011, 30,  .11/30-03-2012, 61, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΚΑΒ - 6 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΣ. & ΟΙΚ. ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καβάλα, 01/10/2012 Τέρµα Αργυροκάστρου- Παιδόπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 29/10/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθμ. : οικ. 60694/22986 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τ.Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα, ΤΚ:

Διαβάστε περισσότερα