Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:"

Transcript

1 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Προϋπολογισμός: ,21 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: ,00 (με ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: ,11 (χωρίς ΦΠΑ) ,00 (με ΦΠΑ) Διάρκεια: Δεκατέσσερις (14) μήνες Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Διενέργειας Διαγωνισμού: Αποστολής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε: Δημοσίευσης στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: Αποστολής και δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο: HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE HH/MM/EE και HH/MM/EE Κωδικός ΟΠΣ:

2 Πίνακας Περιεχομένων Συνοπτικά στοιχεία Έργου... 5 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ... 8 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Α Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας 16 A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών A Yφιστάμενη υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Α.2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές του Έργου Α.3.1 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Α.3.2 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος A Πολυ-επίπεδη Αρχιτεκτονική (multi-tier architecture) A Αρχιτεκτονική της Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων A Αρχιτεκτονική της Εφαρμογής Δημοσιοποίησης Μνημείων Α.3.3 Τεχνολογίες και σχέδιο υλοποίησης Έργου Α.3.4 Προδιαγραφές Λειτουργικών Ενοτήτων A Γενική Περιγραφή Βασικών Οντοτήτων και Λειτουργιών A Λειτουργική Ενότητα Α Εφαρμογή Διαχείρισης Μνημείων Α Τα Βασικά Στοιχεία της Οντότητας Κινητό Μνημείο Α Τα Στοιχεία της Οντότητας Ψηφιακή Αποτύπωση Μνημείου Α Τα στοιχεία της Οντότητας Τόπος Θέση Α Πρόσθετα Στοιχεία Συντήρησης του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία Εργαστηριακής Ανάλυσης του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία Επιγραφών του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία Διακοσμήσεων/Παραστάσεων του Κινητού Μνημείου Α Πρόσθετα Στοιχεία για Νομίσματα Α Πρόσθετα Στοιχεία για Χειρόγραφα/ Έντυπα Α Τα Στοιχεία της Οντότητας Ομάδα Κινητών Μνημείων Α Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών και Ρόλων Σελίδα 2 από 99

3 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Φορέων Προστασίας Μνημείων Α Υποσύστημα Παρουσίασης, Πλοήγησης και Αναζήτησης Μνημείων Α Υποσύστημα Καταγραφής και Τεκμηρίωσης Μνημείων Α Υποσύστημα Διαχείρισης Θησαυρών και Ορολογίας Α Υποσύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Παράνομης Κατοχής και Διακίνησης Αρχαιοτήτων 59 Α Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής Α Υποσύστημα «Εσωτερικής» Διαλειτουργικότητας Α Κεντρική Οθόνη και Λειτουργίες της A Λειτουργική Ενότητα Β Εφαρμογή Δημοσιοποίησης Μνημείων Α Υποσύστημα παρουσίασης, πλοήγησης και αναζήτησης μνημείων Α Υποσύστημα Παρουσίασης Φορέων Προστασίας Α Υποσύστημα εικονικών συλλογών/εκθέσεων Α Υποσύστημα Εξατομίκευσης Α Υποσύστημα Διαχείρισης Εφαρμογής Α Υποσύστημα δυναμικής μετατροπής και υδατογράφησης εικόνων Α Υποσύστημα «Δημόσιας» Διαλειτουργικότητας Α.3.5 Προδιαγραφές Οριζόντιων Λειτουργιών Α.3.6 Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Α.3.7 Διαλειτουργικότητα Α.3.8 Πολυκαναλική Προσέγγιση Α.3.9 Ανοικτά Δεδομένα Α.3.10 Απαιτήσεις Ασφαλείας Α.3.11 Απαιτήσεις Ευχρηστίας Συστήματος Α.3.12 Απαιτήσεις Προσβασιμότητας Α.3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις Έργου A Φάση 1 Μελέτη Εφαρμογής A Φάση 2 Υλοποίηση Εφαρμογής Διαχείρισης Μνημείων A Φάση 3 Εγκατάσταση Εξοπλισμού A Φάση 4 Μετάπτωση και Μαζική Εισαγωγή Υλικού A Φάση 5 Υλοποίηση Εφαρμογής Δημοσιοποίησης Μνημείων A Φάση 6 Εκπαίδευση και Υποστήριξη Χρηστών A Φάση 7 Συνεχής Τεκμηρίωση της Υλοποίησης του Έργου Α.3.14 Πίνακας Παραδοτέων Α.3.15 Σημαντικά Ορόσημα Υλοποίησης Έργου Α.4 Ελάχιστες Προδιαγραφές Υπηρεσιών Α.4.1 Υπηρεσίες Εκπόνησης Μελέτης A Μελέτη Εφαρμογής A Μελέτη Ασφάλειας A Μελέτη Μετάπτωσης/Μαζικής Εισαγωγής Υλικού από το υπάρχον Πληροφοριακό Σύστημα «ΠΟΛΕΜΩΝ» A Μελέτη Μετάπτωσης/Μαζικής Εισαγωγής του Ψηφιακού και Ψηφιοποιημένου Υλικού που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και A Μελέτη Διατηρησιμότητας και Διαλειτουργικότητας του Υλικού Α.4.2 Υπηρεσίες Ανάπτυξης Εφαρμογών Σελίδα 3 από 99

4 Α.4.3 Υπηρεσίες Προμήθειας, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Εξοπλισμού και του απαιτούμενου για τη λειτουργία του Λογισμικού Συστήματος Α.4.4 Υπηρεσίες Μετάπτωσης και Μαζικής Εισαγωγής Δεδομένων Α.4.5 Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α.4.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης κατά την Πιλοτική Λειτουργία του Συστήματος και ως την οριστική παραλαβή του Α.4.7 Υπηρεσίες Εγγύησης «Καλής Λειτουργίας» και Συντήρησης Α.4.8 Τήρηση Προδιαγραφών Ποιότητας Υπηρεσιών Α.5 Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α.5.1 Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης του Έργου Α.5.2 Σχέδιο και σύστημα διασφάλισης Ποιότητας Α.5.3 Διαδικασία παραλαβής του Έργου Σελίδα 4 από 99

5 Συνοπτικά στοιχεία Έργου Το παρόν Έργο, το οποίο αποτελεί μέρος της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και, στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων της χώρας, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων. Συγκεκριμένα, το ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πρέπει να: ενσωματώσει το ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό που είχε παραχθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( μνημεία) και να ενσωματώσει επίσης το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης ( μνημεία). προσφέρει ενιαίες ροές εργασίας καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προβολής των κινητών μνημείων στο διαδίκτυο, οι οποίες, από τη μία, θα καθορίσουν έναν ομοιόμορφο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης των μνημείων από το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου ανά την επικράτεια και από την άλλη θα αυτοματοποιήσει τις διαδικασίες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και προβολής του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των μνημείων στο διαδίκτυο. διαλειτουργεί με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο διαχειρίζεται τα στοιχεία, τις πληροφορίες και το υλικό των ακίνητων μνημείων, ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία διαχείριση του μνημειακού πλούτου της χώρας. παρέχει ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εκθέσεων και συλλογών, με τη συντήρηση, εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των κινητών μνημείων και με τη διαχείριση των υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων, παρέχοντας αυτοματοποιημένες φόρμες και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου. είναι συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, τηρώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται για τις πράξεις που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση 31.2 "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ορίζονται στις «Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο» (Ψηφιακή Σύγκλιση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα. Σελίδα 5 από 99

6 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Έδρα: Αγίων Ασωμάτων 11, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες αυτής «Ανάπτυξη Εφαρμογών» Το Έργο αποτελεί μέρος της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία Υπηρεσίας 07: «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» Ταξινόμηση κατά CPV: «Υπηρεσίες Πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες» «Υπηρεσίες εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής» «Προμήθεια Η/Υ» Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός. Ο Προϋπολογισμός του Έργου, χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων εικοσιεπτά χιλιάδων εκατό Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,21 - ΦΠΑ (23 %): ,79). Τα δικαιώματα προαίρεσης του Έργου ανέρχονται συνολικά στο ποσό των τριακοσίων εξηντατριών χιλιάδων Σελίδα 6 από 99

7 πεντακοσίων πενήντα Ευρώ ( ,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,11 - ΦΠΑ (23%): ,89) και περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών συντήρησης από τον Ανάδοχο του έργου και νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόµοιων υπηρεσιών της παρούσας. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Ο Προϋπολογισμός του Έργου συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου ενενήντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα Ευρώ, ,00 (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : ,32 - ΦΠΑ (23 %): ,68). Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον κωδικό Έργου: 2012ΣΕ Δεκατέσσερις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ / /2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ //2013, ημέρα. και ώρα.. //2013, ημέρα και ώρα. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Αγίων Ασωμάτων 11 (3 ος όροφος), 10553, Αθήνα Σελίδα 7 από 99

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Συντομογραφίες ΓΓΠΣ ΓΔΑΠΚ ΔΕΑΜ ΔΙΠΤ ΕΒΑ ΕΕ ΕΚΤ Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΛ/ΛΑΚ Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα ΕΝΜ ΕΠ ΕΠΚΑ ΕΠΠΕ ΕΣΠΑ ΕΥΔ ΕΥΔΕΠ ΚΑΣ ΚΠΣ ΚΣΝΜ ΚΥΑ ΟΠΣ ΟΣΕ Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων Κοινή Υπουργική Απόφαση Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ομάδα Συντονισμού Έργου Σελίδα 8 από 99

9 ΠΔ ΠΕ ΠΣΕΑΜ ΥΑ ΥΝΜΤΕ Προεδρικό Διάταγμα Περιφερειακή Ενότητα Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων Υπουργική Απόφαση Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων ΥΠ.ΠΟ.Α. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ΦΕΚ ΨΣ Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ψηφιακή Σύγκλιση Σελίδα 9 από 99

10 Ορισμοί της Διακήρυξης Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή Διακήρυξη Εκπρόσωπος Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης ΕΠΠΕ Έργο Κινητό Μνημείο Προϋπολογισμός Σύμβαση Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ Υποψηφίους Αναδόχους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός. Το πρόσωπο που ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση που δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για την υποβολή της Προσφοράς και για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής με αυτόν. Ο εκπρόσωπος αυτός μπορεί να είναι και ο Αντίκλητος. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των Υποψηφίων Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων θα συστήσει την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, σκοπός της οποίας είναι η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης. Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κάθε μνημείο μουσειακής διαχείρισης, όπως ό,τι έχει εξ αρχής κατασκευασθεί ως κινητό (π.χ. Άγαλμα) ή έχει μεταφερθεί εξ ολοκλήρου σε μουσείο (π.χ. Στήλη) ή έχει αποσπασθεί από ακίνητο μνημείο (π.χ. Κιονόκρανο). Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή Σελίδα 10 από 99

11 Συμβατική Τιμή Υποψήφιος μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης. Ο προσφέρων που καταθέτει Προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού. Σελίδα 11 από 99

12 Α.1 Περιβάλλον του Έργου Το παρόν Έργο αποτελεί τμήμα της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων», στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται: α) ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Μνημείων μέσω της τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης περίπου κινητών μνημείων, για πολλά από τα οποία δεν υπάρχει πρωτογενής τεκμηρίωση ούτε φωτογραφικό υλικό, β) η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, γ) η επικαιροποίηση και αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και τέλος δ) η ένταξη στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα των περίπου κινητών μνημείων που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» του Γ ΚΠΣ, καθώς και τυχόν άλλων κινητών μνημείων που έχουν ψηφιοποιηθεί μέσω άλλων έργων, ώστε να δημιουργηθεί κατ αυτόν τον τρόπο ένα ενιαίο ψηφιακό απόθεμα. Το παρόν Έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» αποτελεί το Υποέργο 4 της ανωτέρω Πράξης και έχει ως κύριο αντικείμενο τη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, με στόχο η νέα αρχιτεκτονική του συστήματος να αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. web-based, server consolidation), να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας με άλλα συστήματα (π.χ. «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Europeana») και να ενσωματώνει τα επικαιροποιημένα πρότυπα συμπλήρωσης δεδομένων και μεταδεδομένων. Κύρια επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ιδιαίτερα εύχρηστου και φιλικού προς τον χρήστη, προκειμένου να εμπεδωθεί και να παγιωθεί η χρήση του ως βασικού πρωταρχικού εργαλείου καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του μνημειακού πλούτου της χώρας. Παράλληλα θα αναπτυχθεί εφαρμογή διαδικτυακής προβολής του υλικού του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Τα άλλα 3 Υποέργα της Πράξης είναι τα εξής: Υποέργο 1: Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση ακατάγραφων μνημείων. Το Υποέργο αυτό εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία και οι παραπάνω εργασίες αφορούν σε κινητά μνημεία που φυλάσσονται στις αποθήκες των Εφορειών Αρχαιοτήτων και τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στους αντίστοιχους καταλόγους αρχαιοτήτων των Εφορειών και των Μουσείων και για τα οποία στην ουσία δεν υφίσταται πρωτογενής τεκμηρίωση (περιγραφή ή οπτικό υλικό). Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την πρωτογενή τεκμηρίωση του υλικού, την ένταξη της πληροφορίας αυτής σε ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής που αναπτύσσεται ήδη στο πλαίσιο του Υποέργου αυτού, καθώς και τη δημιουργία νέου οπτικού υλικού μέσω ψηφιακής φωτογράφησης. Υποέργο 2: Τεκμηρίωση και Ψηφιοποίηση καταγεγραμμένων μνημείων. Οι εν λόγω εργασίες αφορούν στα καταγεγραμμένα κινητά μνημεία, όπως π.χ. εκθέματα μουσείων, τα οποία έχουν καταγραφεί στους καταλόγους ή/και στα ειδικά δελτία των Εφορειών. Η τεκμηρίωση αφορά στον έλεγχο και στην ένταξη της υφιστάμενης πληροφορίας, Σελίδα 12 από 99

13 προσαρμοσμένης στο περιεχόμενο των πεδίων του προαναφερθέντος ενδιάμεσου πληροφοριακού συστήματος καταγραφής. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει εργασίες σάρωσης, ψηφιακής φωτογράφησης και επεξεργασίας υφιστάμενου ψηφιακού υλικού. Το Υποέργο, επίσης, περιλαμβάνει τη σύνταξη σύντομων κειμένων για περίπου κινητά μνημεία για την παρουσίασή τους στο Διαδίκτυο, καθώς και εργασίες που αφορούν στον πλήρη σχεδιασμό της δομής, του περιεχομένου και της μορφής 20 εικονικών συλλογών/εκθέσεων. Υποέργο 3: Στο πλαίσιο του Υποέργου αυτού προβλέπεται η επέκταση του δικτύου σταθμών ψηφιοποίησης στις Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω της δημιουργίας ολοκληρωμένων σταθμών ψηφιοποίησης σε όσες Εφορείες Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ, ΕΒΑ) δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ψηφιοποίησης συλλογών κινητών μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του Γ ΚΠΣ, καθώς και κινητών μονάδων ψηφιοποίησης σε όλες τις Εφορείες για χρήση σε αποθήκες αρχαιοτήτων ή στο πεδίο. Παράλληλα θα ενισχυθεί η υπολογιστική υποδομή της ΔΕΑΜ προκειμένου να υποστηριχτούν οι εργασίες ψηφιοποίησης στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, αλλά και μελλοντικά. Στο νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα ενταχθούν τα περίπου κινητά μνημεία που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω υποέργων και θα μεταπέσουν τα περίπου κινητά μνημεία που ψηφιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ. Επίσης, στην εφαρμογή διαδικτυακής προβολής των μνημείων, θα ενταχθούν οι εικονικές συλλογές/εκθέσεις που θα προκύψουν από το Υποέργο 2. Α.1.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του αντικειμένου του Έργου Αναθέτουσα Αρχή, Φορέας Υλοποίησης και Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΕΑΜ). Τα πληροφοριακά συστήματα - παραδοτέα του Έργου θα εγκατασταθούν και θα λειτουργούν εν συνεχεία στο computer room του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΙΠΤ). Η ΔΙΠΤ είναι αρμόδια για την ανάλυση, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη συντήρηση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις Κεντρικές, Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες, καθώς και για τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρηση δικτύων μεταφοράς δεδομένων και του απαιτούμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για τη διασύνδεση των Υπηρεσιών. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα φιλοξενηθεί στο computer room της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (στο κτίριο επί της οδού Μπουμπουλίνας), ενώ θα ληφθεί μέριμνα για την αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών ΤΠΕ, κυρίως σε επίπεδο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και λήψης αντιγράφων ασφαλείας (backup server και σχετικό λογισμικό, tape library). Σελίδα 13 από 99

14 A Συνοπτική παρουσίαση Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων αποτελεί το Φορέα Υλοποίησης και Λειτουργίας της πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων» σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ /ΨΣ2495- Α2/ Απόφαση Ένταξης, όπως τροποιήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ /ΨΣ5033-Α2/ Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και κατά συνέπεια και του παρόντος Υποέργου. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων είναι Κεντρική Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπάγεται απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Βάσει του Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού (ΠΔ ΦΕΚ 146/Α/ , άρθρο 11) έχει αρμοδιότητα για τον συντονισμό της δημιουργίας του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, η συγκρότηση του οποίου προβλέπεται στο Νόμο 3028/2002 (άρθρο 4) και στο οποίο καταγράφεται, τεκμηριώνεται και καταχωρείται το σύνολο των μνημείων της χώρας. Η Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ειδικότερα σε θέματα εφαρμογών πληροφορικής στη διαχείριση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ έχει αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις ψηφιοποίησης και στο σχεδιασμό προδιαγραφών πληροφορικών συστημάτων. Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει στα εξής προγράμματα: Aquarelle - Sharing Cultural Heritage through Multimedia Telematics, TermIT -Multilingual Terminology Resources, AREA Archives of European Archaeology, MICHAELplus - Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe, ΑΤΗΕΝΑ - Access to cultural heritage across Europe, ΔΥΑΣ Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, CARARE - Connecting Archaeology and Architecture in Europeana. Επίσης, έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή εφαρμογή του Διαρκούς Καταλόγου των Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων της Ελλάδος (http://listedmonuments.culture.gr) και έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη των εφαρμογών του υφιστάμενου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ ΚΠΣ η ΔΕΑΜ υλοποίησε το έργο «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού». Κατά τη διάρκεια του έργου ψηφιοποιήθηκαν και εντάχθηκαν στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΠΟΛΕΜΩΝ) περίπου κινητά μνημεία. Παράλληλα δημιουργήθηκαν αυτοτελείς σταθμοί ψηφιοποίησης σε 56 Υπηρεσιακές Μονάδες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και εξοικειώθηκε τμήμα του προσωπικού με τις διαδικασίες ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης. A Άλλοι Φορείς που εμπλέκονται στην επιτυχή έκβαση του Έργου Α Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Το αντικείμενο του Έργου αφορά στο σύνολο των Κεντρικών (7), Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ειδικότερα, σε επίπεδο Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών εμπλέκονται οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (39), οι Σελίδα 14 από 99

15 Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (28), η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων (1) και οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες (Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Νότιας Ελλάδος, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας- Σπηλαιολογίας Βόρειας Ελλάδος, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο, Επιγραφικό Μουσείο, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Μουσείο Ασιατικής Τέχνης, Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών). Επιλεγμένο προσωπικό των Υπηρεσιών αυτών θα εκπαιδευτεί στη χρήση και στη διαχείριση του ΟΠΣ, καθώς και στη δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία του. Α Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) Με βάση το σχετικό πλαίσιο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του ΕΚΤ, αντίγραφα των πολιτιστικών πόρων του Εθνικού Αρχείου Μνημείων που θα ψηφιοποιηθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου, θα κατατεθούν στο αποθετήριο του ΕΚΤ (βλέπε Παράρτημα C5.3 του Μέρους Γ της διακήρυξης). A Όργανα και Επιτροπές (Διακυβέρνηση του Έργου) Το σχήμα διακυβέρνησης του Έργου περιλαμβάνει τα όργανα που περιγράφονται στις επόμενες ενότητες. Σημειώνεται ότι κατά τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των οργάνων του διαγωνισμού θα ληφθεί υπόψη ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και το άρθρο 26 του ν. 4024/2012. Επιτροπή Στρατηγικής Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟΤ/ΓΔΔΥ/ ΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/55348/9920/8376/4408/ (ΑΔΑ:ΒΕΑΖΓ-0ΩΤ) συστάθηκε η Επιτροπή Στρατηγικής. Έργο της Επιτροπής, η οποία θα συνεδριάζει σε τακτική βάση με σκοπό τη διασφάλιση της ευθυγράμμισης του Έργου με τους στόχους του Υπουργείου, ο συντονισμός των δράσεων στα πλαίσια του Έργου με άλλα έργα του Υπουργείου καθώς και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, αλλά και η γενικότερη παρακολούθηση της πορείας του Έργου με καταγραφή και επικοινωνία προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) Για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης και την παραλαβή του Έργου θα οριστεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ), η οποία θα αποτελεί και το βασικό σημείο επαφής της Αναθέτουσας Αρχής με τον Ανάδοχο υλοποίησης του Έργου και κάθε άλλο εμπλεκόμενο. Ομάδα Συντονισμού Εργασιών Η Ομάδα Συντονισμού Εργασιών (ΟΣΕ) υποστηρίζει την ΕΠΠΕ στο έργο της και την επικουρεί στο συντονισμό των εργασιών που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Έργου. Η ΟΣΕ απαρτίζεται από μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της ΔΕΑΜ, το οποίο πλαισιώνεται από αρχαιολόγους, μουσειολόγους και στελέχη πληροφορικής, που έχουν προσληφθεί με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικά για τις ανάγκες του Έργου. Τα μέλη Σελίδα 15 από 99

16 της ομάδας είναι εξειδικευμένα σε θέματα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και νέων τεχνολογιών στον τομέα του πολιτισμού. Η ΟΣΕ θα επικουρεί την ΕΠΠΕ στο συντονισμό των εργασιών που θα λάβουν χώρα στο πλαίσιο του Έργου, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης των εργασιών και τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων του Έργου. Παράλληλα θα παρέχει τεχνική και επιστημονική βοήθεια στην ΕΠΠΕ και στο προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σε όλα τα στάδια του έργου. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή θα συστήσει Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, η οποία θα είναι αρμόδια και για την αξιολόγηση των Προσφορών των Υποψηφίων Αναδόχων. Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Επιπλέον, θα συσταθεί Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών για την αξιολόγηση των τυχόν αιτούμενων προσφυγών από τους Υποψηφίους Αναδόχους επί του διαγωνισμού. Α.1.2 Υφιστάμενη κατάσταση (σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου) A Συνοπτική περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας του Φορέα Λειτουργίας Φορέας Λειτουργίας του Έργου είναι η ΔΕΑΜ, η οποία βάσει του Οργανογράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει τις αρμοδιότητες που αφορούν στη διαχείριση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και της Διαδικτυακής Εφαρμογής Προβολής του, που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του παρόντος Έργου. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων θα διαχειρίζεται το σύνολο του ψηφιοποιημένου πολιτιστικού αποθέματος των κινητών μνημείων, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ενώ η Διαδικτυακή Εφαρμογή Προβολής θα αποτελεί το κύριο μέσο πρόσβασης του ευρύτερου και επιστημονικού κοινού στο υλικό αυτό. Η ΔΕΑΜ θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του συνόλου της πληροφορίας, καθώς και για τον συντονισμό του διαρκούς εμπλουτισμού της, ενώ διαθέτει τη δομή και το προσωπικό που απαιτείται για την ορθή λειτουργία και την παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών. A Οργανωτική Δομή και Στελέχωση του Φορέα Τη Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα: 1) Τμήμα Αρχείου Μνημείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στη συλλογή και αρχειακή φύλαξη για επιστημονική μελέτη κάθε στοιχείου, που αφορά σε όλα τα κινητά και ακίνητα μνημεία. β) στην τήρηση διαρκούς καταλόγου αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων, στην ενημέρωση των Υπηρεσιών του Δημοσίου και των άλλων ενδιαφερομένων, στη δημοσίευση του καταλόγου αυτού, καθώς και του πορίσματος επιθεώρησης της κατάστασής των, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3028/2002. γ) στην ηλεκτρονική καταχώρηση και ψηφιοποίηση του αρχείου των μνημείων. Σελίδα 16 από 99

17 δ) στον συντονισμό της ηλεκτρονικής καταγραφής, τεκμηρίωσης, διαχείρισης και ψηφιοποίησης, καθώς και ε) στην επιστημονική μελέτη όλων των συναφών με τα ανωτέρω θεμάτων. 2) Τμήμα Αρχείου Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στην τήρηση του αρχείου των Υπηρεσιών των Αρχαιοτήτων από της συστάσεώς τους μέχρι σήμερα. β) στην τακτοποίηση των φακέλων και στη σύνταξη γενικού ευρετηρίου. γ) στη μέριμνα για την εκκαθάριση, μικροφωτογράφηση και παροχή αντιγράφων του αρχείου. δ) στη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου για τη συντήρηση των διατηρητέων εγγράφων και στην επιστημονική εκμετάλλευση του αρχείου. 3) Τμήμα Δημοσιευμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν: α) στις επιστημονικές εκδόσεις από την επιστημονική εκμετάλλευση του ιστορικού αρχείου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αρχείου Μνημείων. β) στις εκδόσεις με σκοπό την ενημέρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κοινού σε θέματα Εθνικού Αρχείου Μνημείων, πολιτιστικής διαχείρισης και δικαίου των αρχαιοτήτων, και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει. γ) στην κωδικοποίηση της αρχαιολογικής και της συναφούς προς αυτήν νομοθεσίας, της σχετικής νομολογίας, των εγκυκλίων και στη δημοσίευση ενημερωμένων εκδόσεων όλων των ανωτέρω. δ) στην τήρηση σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχείου Μνημείων του Διαρκούς Καταλόγου Μνημείων (κινητών και ακινήτων) και στη δημοσίευσή του με συμβατικό και ηλεκτρονικό τρόπο. 4) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης. Σύμφωνα με το ισχύον Οργανόγραμμα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το προσωπικό του Φορέα Λειτουργίας περιλαμβάνει προϊστάμενο σε επίπεδο Διεύθυνσης, προϊσταμένους Τμημάτων, εξειδικευμένους αρχαιολόγους, πληροφορικό καθώς και ομάδα διοικητικής και λογιστικής υποστήριξης. A Περιγραφή των κύριων επιχειρησιακών διαδικασιών Οι επιχειρησιακές διαδικασίες του Έργου είναι κατ εξοχήν επικεντρωμένες στη διαχείριση των μνημείων. Συνοπτικά, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο: Καταγραφή, ψηφιοποίηση και ταυτοποίηση Μνημείων Επιστημονική τεκμηρίωση Μνημείων Συντήρηση Μνημείων Εργαστηριακή Ανάλυση Μνημείων Σελίδα 17 από 99

18 Προετοιμασία του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των Μνημείων για δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο Έκθεση Μνημείων Αποθήκευση Μνημείων Επαναπατρισμός Μνημείων Κατάσχεση Μνημείων Παράδοση Μνημείων Στην υλοποίηση των παραπάνω διαδικασιών εμπλέκονται διάφορες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το ζητούμενο είναι να αυτοματοποιηθούν οι διαδικασίες αυτές προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητά τους χωρίς να αλλοιωθεί η μνημειο-κεντρική προσέγγιση. A Yφιστάμενη υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Το νέο ΟΠΣ, με τον εξοπλισμό του, θα εγκατασταθεί και θα λειτουργεί στην υποδομή της ΔΙΠΤ. Η Δ/νση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών σχεδιάζει, υποστηρίζει και διαχειρίζεται το σύνολο του δικτύου επικοινωνιών τόσο της κεντρικής υπηρεσίας όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η υφιστάμενη υποδομή του δικτύου δεδομένων περιλαμβάνει τη διασύνδεση των Περιφερειακών υπηρεσιών με το υπολογιστικό κέντρο (data center) της κεντρικής υπηρεσίας της οδού Μπουμπουλίνας 20, εντός εσωτερικού δικτύου (vpn) στο πλαίσιο του δημοσίου δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το data center της κεντρικής υπηρεσίας φιλοξενεί το σύνολο των υπολογιστικών συστημάτων και του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνδέεται με οπτική ίνα με το δημόσιο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Στο υπολογιστικό κέντρο λειτουργεί μεγάλος αριθμός εξυπηρετητών επώνυμων εταιριών, όπως HP, Dell, IBM κτλ, για τη φιλοξενία των διαδικτυακών εφαρμογών (mail server, sites, domain controllers, εφαρμογές λογιστηρίου, εσωτερικές εφαρμογές κτλ.). Για την ασφάλεια του δικτύου δεδομένων και φωνής έχει εγκατασταθεί συσκευή προστασίας (firewall) υψηλών προδιαγραφών της εταιρίας Cisco Systems. Απλοποιημένη μορφή της αρχιτεκτονικής του δικτύου της ΔΙΠΤ παρατίθεται στο επόμενο σχήμα (Εικόνα 1). Η εσωτερική σύνδεση του δικτύου υλοποιείται με δομημένη καλωδίωση (5e και 6 κατηγορία) με εξαίρεση servers (backup servers, blade storage κ.α.) και switches, τα οποία διασυνδέονται με fibre channel λόγω υψηλών απαιτήσεων ταχύτητας. Επίσης, για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας χρησιμοποιείται το λογισμικό EMC Networker και η αποθήκευσή τους γίνεται σε storage. Σημειώνεται ότι λόγω των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών σε χώρο και ταχύτητα το σύστημα backup βρίσκεται σε φάση αναβάθμισηςεπέκτασης. Η πιστοποίηση χρηστών και υπολογιστών υλοποιείται από 2 Windows 2008 R2 domain controllers. Τέλος, η υποδομή υποστηρίζεται από Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) συνολικής ισχύος 50KVA και από γεννήτρια των 50 KVA. Σελίδα 18 από 99

19 MODE SYST RPS MAST R STAT DUPLX SPEED STACK X 2X 11X 12X X 14X 23X 24X Catalyst 3750 SE RIES 1 2 CoreBuilder Com HD HD SWITCH Fas t Eth Eth/ATM 3ATM&1 2 Eth SWITCH I/F Ca rd I/F Ca rd Mo du le 32 x x3 2 P F A PW R LAN ACT SYS SYS P I A PWR L AN ACT 9 1 PW R LAN ACT PW R LAN ACT C BASE-T Servi ce Con tro l 1 0BASE-T Servi c e Con tro l P I A AT M Rx Statu s Statu s Statu s Sta tu s Sta tu s Sta tu s A B Li n k Sta tus Co l li s i on Pa cke t T x 1 0 /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM ATM L i nk Statu s MM Fa il Act Rx OC-3 T x Rx T x Rx T x MM 10 /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM OC-3 Fast BUS Rx Rx T x T x Rx MM VORSCMT 25V DC / 90A T x MM OC-3 10 /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM OC-3 Rx A TTENTION Rx T x Rx T x T x CAUITION Ma na ge me nt 1 0Ba se -T Man ag eme nt 1 0Ba se -T Rx T x Servi c e Port RS23 2 Se rv ic e Po rt RS /1 00 T X MDIX 1 00 FX MM Rx Con tro l T e rm in a l RS2 32 Con tro l T e rmi na l RS2 32 Con tro l T e rmi na l RS2 32 T x Con tro l T e rmi na l RS2 32 MODE SYSTEM RPS STAT UTIL DUPLX SPEED W S- X4548-GB -RJ45V MAX 15.4W/POR T S TATUS PORT 10/100/1000 B ASE T IN-LINE POW ER MULTI-S PE ED GIGA BIT ETHERNE T SW ITCHING MODULE CATALYST Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών» Catalyst 4510R-E Εικόνα 1 - Η Αρχιτεκτονική του Δικτύου της ΔΙΠΤ Σελίδα 19 από 99

20 Α.2 Αντικείμενο, στόχοι και παράγοντες επιτυχίας του Έργου Α.2.1 Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις βέλτιστες πρακτικές επιστημονικής τεκμηρίωσης (π.χ. ενσωματώνοντας διεθνή πρότυπα μεταδεδομένων) και θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες (π.χ. υποστηρίζοντας web-based διεπαφές χρήσης, διαλειτουργικά APIs, server consolidation). Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει μια μνημειο-κεντρική πλατφόρμα που θα καλύπτει το πλήρες φάσμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που προβλέπει ο Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαχείριση και προβολή των μνημείων. Συγκεκριμένα, το ΟΠΣ που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του παρόντος Έργου θα πρέπει να: 1. ενσωματώσει το ψηφιακό και ψηφιοποιημένο υλικό που είχε παραχθεί στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ ( μνημεία που τηρούνται στο σύστημα ΠΟΛΕΜΩΝ) και να ενσωματώσει επίσης το υλικό που θα παραχθεί στο πλαίσιο των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης (βασική καταγραφή/τεκμηρίωση και ψηφιακά αρχεία μνημείων που θα τηρούνται σε ενδιάμεσο πληροφοριακό σύστημα καταγραφής). 2. προσφέρει ενιαίες ροές εργασίας καταγραφής, τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης και προβολής των κινητών μνημείων στο διαδίκτυο, οι οποίες, από τη μία, θα καθορίσουν έναν ομοιόμορφο και συστηματικό τρόπο διαχείρισης των μνημείων από το σύνολο των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου ανά την επικράτεια και από την άλλη θα αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης, ομαδοποίησης και προβολής του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των μνημείων στο διαδίκτυο. 3. διαλειτουργεί με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», το οποίο διαχειρίζεται τα στοιχεία, τις πληροφορίες και το υλικό των ακίνητων μνημείων, ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία διαχείριση του μνημειακού πλούτου της χώρας. 4. παρέχει ειδικές λειτουργίες που σχετίζονται με τη διαχείριση εκθέσεων και συλλογών, με τη συντήρηση, εργαστηριακή ανάλυση και αποθήκευση των κινητών μνημείων και με τη διαχείριση των υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων, παρέχοντας αυτοματοποιημένες φόρμες και διαδικασίες για την αποτελεσματικότερη συνεργασία των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών του Υπουργείου. 5. είναι συμβατό με τις σύγχρονες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, τηρώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές που προβλέπονται για τις πράξεις που εντάχθηκαν στην Πρόσκληση 31.2 "Ψηφιακές Υπηρεσίες Ανάδειξης του Ελληνικού Πολιτιστικού Ψηφιακού Αποθέματος" του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ορίζονται στις «Καλές πρακτικές και προδιαγραφές διαλειτουργικότητας για ανοικτό τεκμηριωμένο ψηφιακό περιεχόμενο» (Ψηφιακή Σύγκλιση, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης), όπως αυτές εξειδικεύονται στην παρούσα. Προκειμένου να εμπεδωθεί και να παγιωθεί η χρήση του νέου ΟΠΣ ως του βασικού εργαλείου καταγραφής, τεκμηρίωσης και διαχείρισης του κινητού μνημειακού πλούτου της χώρας, είναι κρίσιμης σημασίας η δημιουργία μιας εύχρηστης και λειτουργικής διεπαφής Σελίδα 20 από 99

21 χρήσης (User Interface) για το σύνολο των λειτουργιών του, προσφέροντας μια εύληπτη, ομοιόμορφη και συνεπή εμπειρία χρήσης στο προσωπικό του Υπουργείου. Ταυτόχρονα, τα μνημεία θα είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα στο ευρύ και στο επιστημονικό κοινό μέσω του διαδικτύου, παρουσιαζόμενα μέσα από το απαραίτητο ερμηνευτικό πλαίσιο που προσδίδει πολιτιστική αξία και ιστορική συνάφεια στον μνημειακό πλούτο της χώρας. Το ψηφιακό υλικό των μνημείων θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και παραμετροποιημένο για διαφορετικές κατηγορίες αποδεκτών και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και δυνατότητες τόσο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας όσο και του ευρύτερου κοινού ποικίλης μορφωτικής, ηλικιακής και πολιτισμικής προέλευσης. Οι πολίτες θα μπορούν να αναζητούν μνημεία και τις σχετικές με αυτά πληροφορίες, να περιηγούνται σε συλλογές μνημείων απ όλη τη χώρα και να πλοηγούνται σε εικονικές συλλογές/εκθέσεις με υλικό προερχόμενο από ένα ή περισσότερα μουσεία και συλλογές της χώρας, κατάλληλα διαμορφωμένο ώστε να αναδεικνύεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας, η ιστορική, καλλιτεχνική ή λειτουργική συνάφεια, καθώς και η σημασία των μνημείων αυτών για την κατανόηση του παρελθόντος. Επομένως, στο πλαίσιο του Έργου, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει, συνοπτικά, τις εξής υπηρεσίες: Εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής του ΟΠΣ, καλύπτοντας διάφορα ζητήματα ασφάλειας, μετάπτωσης, διαλειτουργικότητας και διατηρησιμότητας. Ανάπτυξη των Εφαρμογών Διαχείρισης και Δημοσιοποίησης των Μνημείων του ΟΠΣ. Μετάπτωση (migration) και μαζική εισαγωγή (batch import) ψηφιακού υλικού μνημείων στο νέο ΟΠΣ. Προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού του ΟΠΣ. Εκπαίδευση των χρηστών και των διαχειριστών του ΟΠΣ. Υποστήριξη από την πιλοτική λειτουργία του ΟΠΣ έως την οριστική παραλαβή του. Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Η υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου προβλέπεται να επιφέρει πολλά και πολύπλευρα οφέλη, άμεσα και έμμεσα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ενδεικτικά αναφέρονται: Οφέλη για τους πολίτες: Βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων πρόσβασης και προβολής στην πολιτιστική κληρονομιά της χώρας, τόσο δια της άμεσης δημοσίευσης του ψηφιοποιημένου υλικού στο ευρύ κοινό μέσω του Διαδικτύου, όσο και δια της τροφοδοσίας των πολυάριθμων διεθνών συσσωρευτών ψηφιακού περιεχομένου με μεταδεδομένα για το ελληνικό πολιτιστικό απόθεμα (π.χ. Europeana). Παροχή πρόσβασης σε μεγάλο τμήμα του αρχαιολογικού πλούτου της Ελλάδας που εκτίθεται στα μουσεία της χώρας, με πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης μνημείων, προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω θεματικών εκθέσεων και δημιουργίας προσωπικών προφίλ, τόσο από το ελληνικό όσο και από το διεθνές κοινό (π.χ. στην αγγλική γλώσσα). Συγκεκριμένα με την ψηφιοποίηση μνημείων που εκτίθενται στα Σελίδα 21 από 99

22 περίπου 200 μουσεία της χώρας γίνεται γνωστός ο μνημειακός πλούτος της Ελλάδας και προβάλλονται τόσο τα κεντρικά όσο και τα μικρότερα περιφερειακά μουσεία. Παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε τμήμα του μνημειακού πλούτου της χώρας που δεν είναι δυνατό να εκτεθεί σε μουσεία, αλλά φυλάσσεται στις αποθήκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προαγωγή της αρχαιολογικής έρευνας με αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον ελληνικό μνημειακό πλούτο για τα μέλη της ελληνικής και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Παροχή πρόσβασης στον μνημειακό πλούτο της χώρας σε πολίτες με προβλήματα κινητικότητας και αδυναμία φυσικής πρόσβασης στους χώρους έκθεσης. Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως συνέπεια της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της διοικητικής λειτουργίας και της ταχύτερης αναζήτησης και επεξεργασίας των στοιχείων που σχετίζονται με τα προστατευόμενα από το κράτος μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οφέλη για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Περαιτέρω εμπλουτισμός του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος. Αποτελεσματικότερη οργάνωση, καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση του μνημειακού πλούτου που βρίσκεται υπό τη διοικητική εποπτεία και ευθύνη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μέσω της χρήσης ενιαίου συστήματος καταγραφής, με ομοιογενή ορολογία, το οποίο θα είναι διαδικτυακά προσβάσιμο για όλες τις Υπηρεσίες. Αποτελεσματικότερη προστασία του μνημειακού πλούτου της χώρας, με την ενίσχυση των δυνατοτήτων εντοπισμού και ανάκτησης σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής. Διασφάλιση των πολύτιμων για την ταυτοποίηση και ερμηνεία των μνημείων στοιχείων τεκμηρίωσης μέσω της διατήρησης της ιστορικότητας της πληροφορίας και της ενίσχυσης της προσβασιμότητας των πληροφοριών στο διηνεκές. Αξιοποίηση και επανάχρηση της τεχνογνωσίας και του ψηφιοποιημένου υλικού που προέκυψαν από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Γ ΚΠΣ, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτό. Ευρεία δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων των εκτεταμένων ανασκαφικών ερευνών και του σοβαρότατου σε όγκο και εξαιρετικού σε ποιότητα επιστημονικού έργου της Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Προώθηση και ενίσχυση της εθνικής πολιτικής και των στόχων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στον ερευνητικό, εκπαιδευτικό και τουριστικό τομέα. Α.2.3 Στόχοι και Έκταση του Έργου Το Έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και προβολή των κινητών μνημείων της χώρας. Οι επιμέρους στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι: Σελίδα 22 από 99

23 1. Μαζική εισαγωγή (batch import) στο νέο ΟΠΣ των δεδομένων καταγραφής/τεκμηρίωσης και του ψηφιοποιημένου υλικού μνημείων που προέχονται από το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα του Εθνικού Αρχείου Μνημείων («ΠΟΛΕΜΩΝ»). 2. Μετάπτωση στο νέο ΟΠΣ της βάσης του ενδιάμεσου πληροφοριακού συστήματος καταγραφής που θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή/τεκμηρίωση περίπου μνημείων κατά την υλοποίηση των Υποέργων 1 και 2 της Πράξης, με ταυτόχρονη μαζική εισαγωγή του αντίστοιχου ψηφιακού υλικού των μνημείων. 3. Το νέο ΟΠΣ θα χρησιμοποιείται από το σύνολο των αρμόδιων Κεντρικών, Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την καταγραφή, τεκμηρίωση και προβολή των μνημείων καθώς και για την αυτοματοποίηση των σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών (ταυτοποίηση μνημείων, συντήρηση μνημείων, διαχείριση υποθέσεων παράνομης κατοχής και διακίνησης αρχαιοτήτων, οργάνωση συλλογών και εκθέσεων κτλ). 4. Το νέο ΟΠΣ θα διαθέτει μια ξεχωριστή εφαρμογή προβολής των μνημείων στο διαδίκτυο (web application), η οποία θα προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα πλοήγησης και αναζήτησης μνημείων, ομαδοποίησης των μνημείων σε εικονικές συλλογές/εκθέσεις και οργάνωσή τους σε προσωπικές συλλογές (λειτουργία «My collections»). 5. Το νέο ΟΠΣ θα διαλειτουργεί με το Active Directory του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για τη διαπίστευση των χρηστών (LDAP Authentication) καθώς και με το ΟΠΣ «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο» για τη σύνδεση των κινητών μνημείων με τα ακίνητα μνημεία αλλά και με τους τόπους φύλαξης, έκθεσης και αποθήκευσης αυτών, υποστηρίζοντας αυτοματοποιημένους τρόπους ανάκτησης και χρήσης της αντίστοιχης γεωγραφικής πληροφορίας που τηρείται στο «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο». 6. Το νέο ΟΠΣ θα υποστηρίζει ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα μεταδεδομένων καθώς και ανοικτές προγραμματιστικές διεπαφές (Application Programming Interfaces APIs). Οι μηχανισμοί αυτοί θα επιτρέψουν στο μνημειακό πλούτο της χώρας να είναι διαλειτουργικός με συσσωρευτές περιεχομένου όπως είναι, για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Europeana». Ταυτόχρονα, θα επιτρέψουν στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού να χρησιμοποιήσει το ΟΠΣ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων ως βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο μέλλον. Πίνακας Ποσοτικοποίησης των Στόχων του Έργου Μετρήσιμος Στόχος Τιμή Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) 1 διαχείρισης του Εθνικού Αρχείου Μνημείων Σελίδα 23 από 99

24 Αριθμός μνημείων που θα ενταχθούν στο ΟΠΣ >= Αριθμός χρηστών του ΟΠΣ >=2000 Αριθμός εικονικών συλλογών/εκθέσεων μνημείων που θα υποστηρίζονται στο διαδίκτυο >=20 Α.2.4 Παράγοντες επιτυχίας του Έργου Οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου είναι οι ακόλουθοι: 1. Η μετάπτωση του ψηφιακού και ψηφιοποιημένου υλικού των μνημείων στο νέο ΟΠΣ. Στο νέο ΟΠΣ θα πρέπει να μεταπέσει το σύνολο του υλικού των περίπου μνημείων. Για το σκοπό αυτό, στην τεχνική του προσφορά, ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει την ακριβή μεθοδολογία μετάπτωσης που θα ακολουθήσει καθώς και τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας της μετάπτωσης αυτής (για παράδειγμα, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων). 2. Η ευχρηστία, η αποτελεσματικότητα και η απλότητα των διεπαφών χρήσης του ΟΠΣ. Δεδομένου ότι το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει το κατ εξοχήν εργαλείο διαχείρισης του πλούτου των κινητών μνημείων της χώρας, οι λειτουργίες του και οι διεπαφές του θα πρέπει να είναι σαφείς και εύληπτες από το σύνολο του επιστημονικού προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το ζητούμενο αυτό. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι στο διαδίκτυο θα δημοσιοποιηθούν μνημεία παγκόσμιας εμβέλειας, η εφαρμογή προβολής των κινητών μνημείων θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του μνημειακού πλούτου, αναδεικνύοντας τα κινητά μνημεία σε ένα περιβάλλον που θα διαθέτει χρηστική και αισθητική πληρότητα. 3. Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών με την υποστήριξη των κατάλληλων αλλά και όσο το δυνατόν απλούστερων ροών εργασίας. Η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών θα συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού, στην παγίωση ενός κοινού ποιοτικού επιπέδου και στη μείωση των χρόνων εκτέλεσης των διαδικασιών αυτών. Θα πρέπει, όμως, να ληφθεί ιδιαίτερη μνεία από τον Ανάδοχο ώστε οι ροές εργασίας που θα υλοποιηθούν στο ΟΠΣ να είναι απλές και κατανοητές, αποτελούμενες από τα ελάχιστα δυνατά βήματα. 4. Η ασφάλεια των δεδομένων του ΟΠΣ. Η ασφάλεια των δεδομένων του ΟΠΣ είναι εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς στα δεδομένα που διαχειρίζεται το ΟΠΣ περιλαμβάνονται πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα (σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997 όπως ισχύει) και ψηφιοποιημένα αρχεία master υψηλής ποιότητας μνημείων μεγάλης αξίας. Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή προβολής των μνημείων στο διαδίκτυο θα αποτελεί μια πλήρως ξεχωριστή λειτουργική ενότητα του ΟΠΣ, η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως απομονωμένη από τα υπόλοιπα υποσυστήματα του ΟΠΣ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα Σελίδα 24 από 99

25 πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα ασφαλείας, παραθέτοντας την αρχιτεκτονική, τους μηχανισμούς και τις πολιτικές ασφαλείας που θα ακολουθήσει. 5. Η διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων με άλλα συστήματα. Το νέο ΟΠΣ θα αποτελέσει τη βάση για τη διάχυση του μνημειακού πλούτου της χώρας σε συσσωρευτές περιεχομένου (π.χ. «Europeana») αλλά και το μέσο για την περαιτέρω αξιοποίηση και ανάδειξη του πλούτου αυτού σε εφαρμογές και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (mobile apps, εκπαιδευτικές εφαρμογές, κτλ). Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εφοδιάσει το ΟΠΣ του Εθνικού Αρχείου Μνημείων με προγραμματιστικές διεπαφές και πρωτόκολλα διαλειτουργικότητας ικανά να υλοποιήσουν το στόχο αυτό. 6. Η εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΑΜ και των άλλων Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη χρήση του ΟΠΣ. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην τεχνική του προσφορά το σχέδιο εκπαίδευσης που θα ακολουθήσει, καθώς η εκπαίδευση των χρηστών είναι καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία και βιωσιμότητα του Έργου. 7. Η αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των χρονικών οροσήμων του Έργου. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τους προαναφερθέντες παράγοντες επιτυχίας του Έργου. Κρίσιμος Παράγοντας Επιτυχίας Μετάπτωση υλικού Ευχρηστία διεπαφών χρήσης ΟΠΣ & Εφαρμογής προβολής μνημείων Απλότητα Ροών Εργασίας ΟΠΣ Ασφάλεια δεδομένων ΟΠΣ Τύπος Τεχνικό Τεχνικό Τεχνικό, Οργανωτικό Τεχνικό Σελίδα 25 από 99 Σχετικές Ενέργειες Αντιμετώπισης Ρητή αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, απαίτηση για ανάλυση της μεθοδολογίας μετάπτωσης από πλευράς του Υποψηφίου Αναδόχου, συνεργασία ομάδων Έργου για διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων. Ρητή αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, απαίτηση για το κατάλληλο προσωπικό από πλευράς του Υποψηφίου Αναδόχου, θέσπιση ξεχωριστού παραδοτέου για τις «Οθόνες» του ΟΠΣ, συνεργασία ομάδων Έργου. Ρητή αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, συνεργασία ομάδων έργου. Ρητή αναφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, πρόβλεψη διαχωρισμού και λειτουργικής απομόνωσης της εφαρμογής προβολής μνημείων από τα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Ψηφιοποίηση, ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεση εκδόσεων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων Αναθέτουσα Αρχή: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόμαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της Διεύθυνσης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 5 Νοεµβρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Αγίων Ασωµάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες του έργου «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για τοέργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 09-12-2014 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73100 Αρ. πρωτ. 23576 Πληροφορίες : ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Ανάδειξη & Προβολή Πολιτιστικού Ψηφιακού Περιεχομένου με τη Χρήση Σύγχρονων Εφαρμογών και Εργαλείων ΤΠΕ» Αναθέτουσα Αρχή : Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές πολιτιστικές υπηρεσίες για το νέο Δήμο Ελευσίνας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ελευσίνας Προϋπολογισμός: 254.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (206.504,06 χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.) Αναθέτουσα Αρχή: Ένωσις Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1: «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» Της Πράξης: «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehuse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού Χαρακτήρα» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Προϋπολογισμός: (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης:

Αναθέτουσα Αρχή: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Διάρκεια: Διαδικασία Ανάθεσης: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 3: «Ψηφιοποίηση πρωτογενούς υλικού και συναφείς υπηρεσίες» της Πράξης «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σύστημα ενοποιημένης διαχείρισης, διακίνησης, πρωτοκόλλησης και ψηφιακής υπογραφής εγγράφων και διοικητικής πληροφόρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 6 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Δημιουργία εμπλουτισμός Ιδρυματικού Καταθετηρίου / Αποθετηρίου ΤΕΙ Μεσολογγίου Αναθέτουσα Αρχή: Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Προϋπολογισμός: 144.552,85 (χωρίς ΦΠΑ) Δικαίωμα προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 2 με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού. για το Έργο. «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «Εφαρμογή Επιχειρησιακού Μοντέλου Λειτουργίας Συστημάτων Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: Πλέον Δικαιώματα Προαίρεσης: Κριτήριο ανάθεσης: Διάρκεια: Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο

Διακήρυξη. Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού. για το Έργο Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για το Έργο «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ: Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)» Κωδικός ΟΠΣ: Κωδικοί CPV: Προϋπολογισμός: (περιλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καβάλα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 1201 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΦΡΟΥΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ : ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΣΤΟΝ 21 ο ΑΙΩΝΑ. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου

Μέρος Α: Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο 1 του Έργου «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες ΤΕΙ Αθήνας (ΤΕΙ-Α)» με κωδικό ΟΠΣ 304187 ΜΕΡΟΣ Α. Αντικείμενο & Προδιαγραφές έργου Διακήρυξη Ανοικτού Τακτικού Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα