Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ"

Transcript

1 ΜΠΔ 10/3 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πάηξα 09/02/2015 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΟ Αξηζκ. πξση. 3299/ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ ρεηηθά: 1578/69853, ΓΔΝΗΚΖ ΓΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ 1364/60927, 1998/88122 & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 1844/81975,2412/ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜ. ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ & ΥΧΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΑΠΟΦΑΖ Σαρ. Γηεύζπλζε: Σ.Θ Σαρ. Κώδηθαο: Πιεξνθνξίεο: Π. Μνπξειάηνο Κνηλ.: Πίλαθαο απνδεθηψλ Σειέθωλν: (134) Fax: Θέκα: Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ «ηαζκφο Αζχξκαηεο ηαζεξήο Σειεθσλίαο & internet» ζηε ζέζε Κξπφβξπζε Γ.Δ. Λαζηψλνο Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο κε θσδηθή νλνκαζία ΚΡΤΟΒΡΤΖ Σ/ ( ), ηδηνθηεζίαο OTE Α.Δ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΟ ΚΑΗ ΗΟΝΗΟΤ Έρνληαο ππφςε: 1. Σν 1 Ν. 1650/86 (ΦΔΚ160Α/ ) «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3010/02 (ΦΔΚ 91Β ) «Δλαξκφληζε ηνπ Ν.1650/1986 κε ηηο Οδεγίεο 97/11 Δ.Δ. θαη 96/61 Δ.Δ., δηαδηθαζία νξηνζέηεζεο θαη ξπζκίζεηο ζεκάησλ γηα ηα πδαηνξέκαηα θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σελ 2 ΤΑ 1958 (ΦΔΚ 21 Β/ ) «Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο». 3. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 37111/2021/03 (ΦΔΚ 1391Β/ ) "Καζνξηζκφο ηξφπνπ ελεκέξσζεο θηι." 4. Σνλ Ν. 4014/ (ΦΔΚ 209/Α/2011) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.». 1

2 5. Σελ ΚΤΑ ΖΠ 11014/703/Φ104 (ΦΔΚ 332/Β/ ) Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο (ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3010/ λ. 4042/2012 ( 24/ ) «ή ί ά - φ ί 2008/99/ - ί ή ί ή - φ ί 2008/98/ - χ ά ί ά, έ ή ή». 7. Σελ ΚΤΑ 50910/2727/03 (ΦΔΚ 1900/Β/ ) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ - Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο». 8. Σν Ν. 2939/01 (ΦΔΚ 179/Α/6-8-01) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ» θαη ηα Π.Γ. πνπ εθδφζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ. 9. Σελ ΚΤΑ Ζ.Π /725/2006 (ΦΔΚ /Β/ ) «Μέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ θιπ.» 10. Σνλ Ν. 3937/2011 (ΦΔΚ 60/Α/ ) «Γηαηήξεζε βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 11. Σελ KYA 53571/3839/ΦΔΚ 1105 Β/ «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία θεξαηψλ εγθαηεζηεκέλσλ ζηε μεξά. 12. Σν 3 Ν ΦΔΚ 13 Α/ «Μέηξα Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 13. Σελ ΚΤΑ 3060(ΦΟΡ)238/ΦΔΚ 512 Β/ «Μέηξα πξνθχιαμεο ηνπ θνηλνχ απφ ηε ιεηηνπξγία δηαηάμεσλ εθπνκπήο ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ ρακειψλ ζπρλνηήησλ 14. Σνλ Ν. 3028/2002 (ΦΔΚ 153/Α/ ) «Γηα ηε πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο». 15. Σνλ Ν. 3852/10 (ΦΔΚ 87 Α / ) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 16. Σν ΠΓ 139/2010 (ΦΔΚ 232 Α / ) «Οξγαληζκφο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ. 17. Σελ ππνβιεζείζα Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ κε αξηζκφ πξση. 298/15381/14 θαζψο θαη ηα ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ αξ. πξση. 1060/42024/14 αίηεζε. 18. Σελ αξ. πξση. Φ07-Δ/3629/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Τπεξ. Νεση. Μλεκείσλ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 19. Σελ αξ. πξση. 2878/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Ε ΔΠΚΑ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 20. Σελ αξ. πξση. 2287/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο 6 εο ΔΒΑ ηνπ ΤΠΠΟ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 2

3 21. Σν αξ. πξση. 1060/46024/ έγγξαθφ καο κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε έλα αληίγξαθν ηεο ΜΠΔ πξνο ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην (Π..) Π.Γ.Δ. θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο πξνο δεκνζηνπνίεζε ηεο ΜΠΔ θαη γλσκνδφηεζε 22. Σν αξ. πξση. Γ3/Γ/33857/8043/ έγγξαθν ηεο ΤΠΑ. 23. Σελ αξ. πξση /2207/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ Γαζαξρείνπ Πχξγνπ. 24. Σελ αξ. πξση /3672/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Γλζεο πληνληζκνχ & Δπηζεψξεζεο Γαζψλ ηεο Γεληθήο Γλζεο Γαζψλ & Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Α.Γ.Π.Γ.Δ.&Η. 25. Σελ αξ. πξση. Μ.η./411/464/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο ΔΔΑΔ κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο πνπ ηίζεληαη ζ απηήλ. 26. Σελ α.π /810/ Αλαθνίλσζε Πξφζθιεζε ηνπ Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Π.Γ.Δ. 27. Σελ αξ. πξση. Φ /163/396219/.1439/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΔ. 28. Σελ αξ. πξση. Φ.550/ΑΓ /.782/ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ ΓΔΑ. 29. Σν α.π /2009/ έγγξαθν ηνπ Γξ. Αληηπεξηθεξεηάξρε Πεξηβάιινληνο & Τπνδνκψλ Π.Γ.Δ. κε ην νπνίν καο γλσξίδεη φηη ην Πεξηθεξεηαθφ πκβνχιην Π.Γ.Δ. Γλσκνδνηεί νκφθσλα ζεηηθά γηα ηε ΜΠΔ ηνπ έξγνπ ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο (αξ. απνθ. 47/2014) θαη δελ ππνβιήζεθαλ ελζηάζεηο, ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΔΠΟ. Α Π Ο Φ Α Η Ε Ο Τ Μ Δ Σελ έγθξηζε ησλ παξαθάησ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ, ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ησλ νπνίσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ (ΟΣΔ Α.Δ.) θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία πθηζηάκελνπ ζηαζκνχ αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet, κε θσδηθφ ζέζεο ΚΡΤΟΒΡΤΖ Σ/ ( ), ζηε ζέζε Κξπφβξπζε Γ.Δ. Λαζηψλνο Γήκνπ Αξραίαο Οιπκπίαο ηεο Π.Δ. Ζιείαο. Οη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ην ηαζκνχ Βάζεο είλαη: Υ=306666,64 Φ= ,34 (Δ.Γ..Α. 87) Α. Δίδνο θαη κέγεζνο δξαζηεξηόηεηαο Πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγία ζηαζκνχ αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet ηεο εηαηξείαο ΟΣΔ πνπ βξίζθεηαη ζηε Γ.Δ. Λαζηψλνο, ηνπ Γ. Πχξγνπ, ηεο Π.Δ. Ζιείαο (θσδηθφο θαη νλνκαζία: ΚΡΤΟΒΡΤΖ Σ/ ( ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ ΜΠΔ πνπ ζπλνδεχεη ηελ παξνχζα απφθαζε. Σν έξγν θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία Α2 ηεο 12 εο νκάδαο ηεο (2) ζρεηηθήο Τ.Α. 3

4 Ο ζηαζκφο αζχξκαηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο θαη internet είλαη ήδε εγθαηεζηεκέλνο θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ ΟΣΔ φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ζε ηζηφ ηνπ ΟΣΔ κε κία (1) παξαβνιηθή θεξαία πνπ εθπέκπεη ζηε δψλε ζπρλνηήησλ 3,5 GHz.. Σν ππφ κειέηε έξγν απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: Κεξαία ΟΣΔ αλαξηεκέλε επί ηνπ ηζηνχ. Ηζηφο μχιηλνο χςνπο 5,70κ καδί κε ην αιεμηθέξαπλν (κήθνπο 0,70κ), εδξαζκέλνο επί ηνπ εδάθνπο Σα ππνζηεξηθηηθά κεραλήκαηα ΟΣΔ αλαξηεκέλα επί ηνπ ηζηνχ (κία θακπίλα πνκπνδεθηψλ, κία θακπίλα ηξνθνδνζίαο θαη κία θακπίλα Radio Link). Υαξαθηεξηζηηθά ηζηψλ ζηήξημεο θεξαηνδηαηάμεσλ ΟΝΟΜΑΙΑ ΙΣΟΤ Α ΚΑΣΟΥΟ ΟΣΔ Α.Δ. ΑΡΙΘΜΟ 1 ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΚΑΣΟΠΣΡΧΝ ΑΡΙΘΜΟ ΑΛΛΧΝ --- ΚΔΡΑΙΟΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΤΦΟ ΙΣΟΤ ΑΠΟ ΣΗ 5,70 ΒΑΗ ΣΟΤ (m) ΤΦΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟ ΣΟ 0,00 ΔΓΑΦΟ (m) ΤΦΟΜΔΣΡΟ ΔΓΑΦΟΤ (m) 967,65 Αλαιπηηθφηεξα ην θεξαηνζχζηεκα έρεη σο εμήο: Α/Α ΚΔΡΑΗΑ 1 ΗΣΟ ΣΖΡΗΞΖ Α ΠΑΡΟΥΟ ΟΣΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΑΘΔΡΔ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΓΖΜΟΗΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΤΥΝΟΣΖΣΑ ΔΚΠΟΜΠΖ (GHz) 3,5 ΑΕΗΜΟΤΘΗΟ (deg) 227,2 ΤΦΟ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΠΟ ΣΖ ΒΑΖ ΗΣΟΤ (m) 5,00 ΜΟΝΣΔΛΟ/ΣΤΠΟ ΚΔΡΑΗΑ ΑΡΗΘΜΟ ΦΑΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΝΑΛΗΧΝ (ΦΔΡΟΤΧΝ) ΗΥΤ ΣΖΝ ΔΗΟΓΟ ΣΖ ΚΔΡΑΗΟΓΗΑΣΑΞΖ ΑΝΑ ΦΔΡΟΤΑ (W) ΠΑΡΑΒ./ΣΑ Β. Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπήο ξππαληηθώλ θνξηίωλ & ζπγθεληξώζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. 0,32 4

5 1. Ο Ν. 3431/ (ΦΔΚ 13 Α/ ) «Πεξί ειεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ε πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε ηνπ ζηαζµνχ είλαη µηθξφηεξε ησλ 300µ. απφ ηελ πεξίµεηξν θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζµψλ, ζρνιείσλ, γεξνθνµείσλ θαη λνζνθνµείσλ ζα πξέπεη ηα φξηα έθζεζεο ηνπ θνηλνχ λα µελ ππεξβαίλνπλ ην 60% ησλ ηηµψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 2-4 ηεο ΚΤΑ 53571/3839 (ΦΔΚ1105/Β/ ). 2. Ζ εγθχθιηνο Π/105/014/ ηεο ΔΔΑΔ «θαζνξηζκφο νξίσλ αζθαινχο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε Ζ/Μ αθηηλνβνιία ζην πεξηβάιινλ ζηαζκψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ Ν. 4341/ Γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ ΚΤΑ Ζ.Π 13588/725/06 «Μέηξα φξνη θαη πεξηνξηζµνί γηα ηελ δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε ζπµµφξθσζε µε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 91/689/ΔΟΚ «γηα ηα επηθίλδπλα απφβιεηα» ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 12εο εθεµβξίνπ Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ αξηζµ /1546/1997 θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε «Μέηξα θαη φξνη γηα ηε δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ» (Β 604)» (ΦΔΚ 383/Β/ ). Πεξηιαµβάλεη θαη ηνλ Δπξσπατθφ Καηάινγν Απνβιήησλ (Δ.Κ.Α.)ζχµθσλα µε ηελ Απφθαζε 2000/532/ΔΚ, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί µε ηηο Απνθάζεηο 2001/118/ΔΚ, 2001/119/ΔΚ θαη 2001/573/ΔΚ. 4. Γηα ηα ζηεξεά απφβιεηα ηζρχνπλ ηα νξηδφµελα ζηελ ΚΤΑ 50910/2727 «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, Δζληθφο θαη Πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζµφο δηαρείξηζεο» (ΦΔΚ 1909/Β/03). Γηα φζα απφ ηα ζηεξεά απφβιεηα εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ Ν.2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ..» (ΦΔΚ 179/Α/ ) ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφµελα ζε απηφλ θαη ζηα πξνεδξηθά δηαηάγµαηα πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ (µπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα, µεηαρεηξηζµέλα ειαζηηθά νρεµάησλ). Γ. Δηδηθέο νξηαθέο ηηκέο ζηάζκεο ζνξύβνπ & δνλήζεωλ ζύκθωλα κε ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο. Ο ζφξπβνο ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 50 db (A) ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 1180/81 Γ. Μέηξα αληηξξύπαλζεο ή γεληθόηεξα αληηκεηώπηζε ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ επηβάιιεηαη λα ιεθζνύλ. γηα ηελ θάζε ιεηηνπξγίαο 1. Να ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια ερνκνλσηηθά κέηξα. 2. Οη αθάιππηνη ρψξνη λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε κεραλεκάησλ αρξήζησλ αληηθεηκέλσλ, πιηθψλ ζπληήξεζεο θαη θαπζίκσλ 3. Να εμαζθαιηζηεί αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο. 5

6 4. Να ιεθζνχλ ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο. 5. Ζ εγθαηάζηαζε λα κελ είλαη πξνζπειάζηκε ζην θνηλφ. ε φια ηα ειεχζεξα πξνζπειάζηκα απφ ην γεληθφ πιεζπζκφ ζεκεία ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζηαζκνχ βάζεο, φπνπ είλαη δπλαηή ε αλζξψπηλε πξφζβαζε, ην επίπεδν ησλ ξαδηνεθπνκπψλ λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην 60% ηνπ νξίνπ αλαθνξάο πνπ ζέηεη ε ζχζηαζε 1999/519/ΔC ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζρεηηθά κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ θνηλνχ ζε ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. 6. Με κέξηκλα ηεο εηαηξείαο λα απνθιεηζηεί ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ηνπ θνηλνχ ζηελ φιε εγθαηάζηαζε θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα αλαξξίρεζεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ ηζηφ ζηήξημεο ησλ θεξαηνδηαηάμεψλ ηεο. 7. Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη λα έρεη δηαξθψο αλαξηεκέλε θνληά ζηε βάζε ηνπ ζηαζκνχ επαλάγλσζηε αλεμίηειε πηλαθίδα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθνληαη ε επσλπκία ηνπ θαηφρνπ θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο θαηαζθεπήο ηεο θεξαίαο. 8. Γηα νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα ή εγθαηάζηαζε απαξαίηεηε γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ, ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ ρνξεγεζεί φιεο νη πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γλσκνδνηήζεηο, άδεηεο θαη εγθξίζεηο. 9. Ζ νδηθή πξφζβαζε ζην ρψξν ηνπ ηαζκνχ ζα γίλεη κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη δε ζα γίλεη νπνηαδήπνηε δηάλνημε νδηθνχ δηθηχνπ. 10. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ηζηνχ λα ππνινγηζηεί ψζηε λα αληέρεη ζε αλέκνπο ηαρχηεηαο 200 km/h. 11. Σα ζηεξεά απφβιεηα λα απνµαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αµέζσο µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ.) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλν θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ (7) ζρεηηθή ΚΤΑ. ε πεξίπησζε πνπ ηα απφβιεηα εµπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξµνγήο ηνπ λ.2939/2001 (ζπζθεπαζίεο θαη άιια πξντφληα) θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγµάησλ θαη ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζή ηνπ (π.ρ. µπαηαξίεο, ζπζζσξεπηέο, απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζµνχ, απφβιεηα ιηπαληηθά έιαηα) λα παξαδίδνληαη ζε θαηάιιεια αδεηνδνηεµέλνπο γηα ηε ζπιινγή ηνπ θάζε ηχπνπ απνβιήησλ θνξείο πνπ λα δηαζέηνπλ ζχµβαζε µε ηνλ ηειηθφ απνδέθηε απηψλ, δειαδή µε εγθεθξηµέλν ζχζηεµα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο, θαηά ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ δηαρείξηζή ηνπο ζηηο ελ ιφγσ δηαηάμεηο. 12. Σα επηθίλδπλα απφβιεηα λα απνµαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο αµέζσο µεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ (ζπληήξεζεο, επηζθεπήο θιπ.) απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ θαη λα δηαηίζεληαη ζε θαηάιιειν πξνο ηνχην αδεηνδνηεµέλν θνξέα ζχµθσλα µε ηα νξηδφµελα ζηελ (9) ζρεηηθή ΚΤΑ. 13. Οη ρψξνη πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ απαξαίηεησλ µεραλεµάησλ λα δηαµνξθσζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη θαηαζθεπήο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη ηνπο θαλνληζµνχο ηεο ΔΖ. 14. Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ν θνξέαο εθµεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο δελ επηζπµεί ή δελ δχλαηαη λα ζπλερίζεη ηελ λφµηµε ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζµνχ, είλαη ππνρξεσµέλνο λα απνθαηαζηήζεη ηνλ ρψξν θαη λα απνµαθξχλεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ εληφο εμαµήλνπ, αθνινπζψληαο λφµηµεο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα 6

7 απνθεπρζεί θάζε θίλδπλνο ξχπαλζεο. Σν ζχλνιν ηνπ εμνπιηζµνχ λα αμηνπνηεζεί θαηά ην δπλαηφλ, ελ ζπλφισ ή ελ µέξεη, αλαθπθινχµελνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε λα δηαηεζεί ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 15. Καηά ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο παξνχζεο λα εθηειείηαη ζεηξά µεηξήζεσλ αλά εμάµελν γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο ζπµµφξθσζεο µε ηα φξηα ηεο (11) ζρεηηθήο KYA, απφ ηνλ θνξέα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείµελε λνµνζεζία. Οη µεηξήζεηο ζα γίλνληαη ζηηο κύριες κατεσθύνσεις ησλ ινβψλ αθηηλνβνιίαο ησλ θεξαηψλ φπνπ είλαη θαη ε µέγηζηε ηζρχο ηνπο θαη ζην άµεζα πιεζηέζηεξν ζεµείν φπνπ ππάξρεη θνηλφ, ζα θαηαγξάθεηαη ε 6ιεπηε µέζε ελεξγφο ηηµή θαη ε µέγηζηε θαηαγεγξαµµέλε ελεξγφο ηηµή ζην ζπγθεθξηµέλν 6ιεπην, ζε επξεία πεξηνρή ζπρλνηήησλ (100 KHz έσο 3,5 GHz). Σα απνηειέζµαηα ηεο µέηξεζεο θαη ε ζπλνιηθή ειεθηξνµαγλεηηθή επηβάξπλζε, λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ ζα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ππνβάιινληαη ζηελ αξµφδηα ππεξεζία θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο γηα ηελ αλαλέσζε ηεο παξνχζεο. 16. Ο θνξέαο ηνπ έξγνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ειεγθηηθέο αξρέο, ν δε πεξηγξαθφκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηελ ππνβιεζείζα κειέηε θαη λα δειψλεηαη θάζε ηξνπνπνίεζε απηνχ, χζηεξα απφ ηπρφλ επηζθεπέο. 17. Να κε γίλεηαη ελαπφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε αξδεπηηθά απιάθηα, κηθξά ξέκαηα θαζψο θαη ζε δαζηθνχ ραξαθηήξα εθηάζεηο, 18. Να ηεξεζνχλ φιεο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ δειψλνληαη γηα ηνλ ελ ιφγσ ζηαζκφ θεξαηψλ. 19. Να ηεξνχληαη αξρεία ησλ ζηνηρείσλ (µεηξήζεηο, παξαζηαηηθά, ζπµβάζεηο, βεβαηψζεηο, µεηξψα, θιπ.) βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ε ζπµµφξθσζε ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο µε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ εγθξίλνληαη µε ηελ παξνχζα απφθαζε. Σν αξρείν ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηµν γηα θάζε έιεγρν απφ ηηο αξµφδηεο αξρέο. 20. Να νξηζηεί απφ ηελ εηαηξεία ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηελ εγθαηάζηαζε. Δ) Πεξηβάιινλ Πεξηνρήο - Δπαίζζεηα ηνηρεία ηνπ - Δηδηθά Πξνζηαηεπόµελεο Εώλεο. Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν ζηαζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζην ζέκα, είλαη εληφο ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ: Σνπ δηθηχνπ NATURA 2000, κε θσδηθφ θαη νλνκαζία: «GR (SPA) Όξνο Δξχκαλζνο». Βηφηνπνπ CORINE κε θσδηθφ θαη νλνκαζία: «Όξνο Δξχκαλζνο (Χινλφο)- Α ». Σ) Υξνληθό ηάζηεµα Ηζρύνο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ 7

8 Οη αλσηέξσ αλαθεξφµελνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ηζρχνπλ µέρξη ηελ ζπµπιήξσζε δεθαεηίαο απφ ηελ εµεξνµελία έθδνζεο ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ηεξνχληαη µε αθξίβεηα θαη φηη δελ ζα επέιζεη ελ ησ µεηαμχ µεηαβνιή ησλ δεδνµέλσλ βάζεη ησλ νπνίσλ εθδίδεηαη ε παξνχζα. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο ππνρξενχηαη εµπξφζεζµα, ηνπιάρηζηνλ δχν µήλεο πξηλ απφ ηελ ιήμε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήµαηνο ηζρχνο ηεο παξνχζαο, λα ππνβάιεη ζρεηηθφ αίηεµα ζηελ αξµφδηα ππεξεζία γηα λα ιάβεη αλαλέσζε ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζχµθσλα µε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Άξζε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη εάλ θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο πξνθχςεη φηη δελ πξνζηαηεχεηαη επαξθψο ην πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή µπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πξφζζεηνη πεξηβαιινληηθνί φξνη ή λα ηξνπνπνηεζνχλ νη πθηζηάµελνη, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο. Ε) Λνηπέο δηαηάμεηο Ζ παξνχζα απφθαζε δελ απαιιάζζεη ηνλ θνξέα εθµεηάιιεπζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο απφ ηελ ππνρξέσζε εθνδηαζµνχ θαη µε άιιεο άδεηεο ή εγθξίζεηο ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηηο θείµελεο δηαηάμεηο πξνθχπηεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε, δελ άπηεηαη δεηεµάησλ αληηµεηψπηζεο αηπρεµάησλ µεγάιεο έθηαζεο ιφγσ ηεο χπαξμεο επηθίλδπλσλ νπζηψλ, ηα νπνία ξπζµίδνληαη απφ ηελ ΚΤΑ 12044/613/2007 (ΦΔΚ 376/Β/ ) θαζψο θαη ζεµάησλ αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη δελ αλαηξεί δηαηάμεηο (πεξί ηδξχζεσο, ιεηηνπξγίαο, ρξήζεσλ γεο θιπ) πνπ ελδερφµελα δελ επηηξέπνπλ ηελ αδεηνδφηεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζέµαηνο θαη δε λνµηµνπνηεί ηε ρξήζε ηνπ ρψξνπ απφ πνιενδνµηθή άπνςε. Ζ) Έιεγρνο Σήξεζεο ηωλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξωλ Ζ παξνχζα απφθαζε θαη ε Μειέηε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ) πνπ ηε ζπλνδεχεη ζα πξέπεη ζε θάζε έιεγρν λα βξίζθνληαη ζηελ έδξα ηνπ θνξέα ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα επηδεηθλχνληαη ζε θάζε αξµφδην ζχµθσλα µε ηελ θείµελε λνµνζεζία. Ο θνξέαο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζέµαηνο (ΟΣΔ Α.Δ.) έρεη ηελ ππνρξέσζε: - λα επηηξέπεη ηελ είζνδν ζε θιηµάθηα ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ - λα παξέρεη φια ηα απαηηνχµελα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζηα αλσηέξσ θιηµάθηα -λα δηεπθνιχλεη ηε δηελέξγεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη λα ζπµµνξθψλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο-ππνδείμεηο ησλ αξµφδησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείµελεο πεξηβαιινληηθήο λνµνζεζίαο Ζ µε ηήξεζε φξνπ ή φξσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο έρεη ζαλ απνηέιεζµα ηελ 8

9 επηβνιή δηνηθεηηθψλ (πξφζηηµα) θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1650/86 φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη (λ. 3010/2002, λ. 4014/2011 θαη λ. 4042/2012). Θ) εµνζηνπνίεζε ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξωλ (ΑΔΠΟ) Ζ επηβαιιφµελε απφ ην λφµν δεµνζίεπζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο γίλεηαη µε ηελ αλάξηεζή ηεο ζηνλ εηδηθφ δηθηπαθφ ηφπν γηα ηελ αλάξηεζε ησλ απνθάζεσλ έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ µε δηθηπαθή δηεχζπλζε aepo.ypeka.gr, ζχµθσλα µε ην άξζξν 19α ηνπ λ.4014/2011 θαη ηελ ΚΤΑ ππ αξηζ / (ΦΔΚ 1470/Β/ ). Καηά ηεο απφθαζεο απηήο µπνξεί λα γίλεη πξνζθπγή ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο & Κιηµαηηθήο Αιιαγήο εληφο ηξηάληα (30) εµεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο. Δ.Γ. 1. Υ.Α. 2. Π. Μνπξειάηνο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΓΔΩΡΓΗΟ ΓΗΓΑΚΑΛΟΤ 9

10 ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 1. Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλωληώλ & Σαρπδξνκείωλ Λεσθ. Κεθηζίαο 60, Μαξνχζη 2. Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο Σ.Θ , Αγία Παξαζθεπή 3. Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Γπη. Διιάδαο Ν.Δ.Ο. Παηξψλ Αζελψλ 32, Πάηξα 4. ΠΓΔ/Γλζε Πεξηβ/ληνο & Υωξηθνύ ρεδηαζκνύ Σκ. Πεξηβ/ληνο & Τδξννηθνλνκίαο Π.Δ. Ζιείαο Πχξγνο 5. Απνθεληξωκέλε Γηνίθεζε Π.Γ.Δ.& Η. Γλζε πληνληζκνύ & Δπηζ. Γαζώλ ΝΔΟ Παηξψλ Αζελψλ Πάηξα 6. Γαζαξρείν Πύξγνπ Αιθεηνχ 42, Πχξγνο 7. Ε Δθνξεία Πξνϊζηνξηθώλ & Κιαζζηθώλ Αξρ/ηωλ Αξραία Οιπκπία 8. 6 ε Δθνξεία Βπδαληηλώλ Αξρ/ηωλ Φηινπνίκελνο 56 Πάηξα 9. Τπεξεζία Νεωη. Μλεκείωλ & Σερληθώλ Έξγωλ Γπη. Διιάδαο Μαηδψλνο 17, Πάηξα 10. ΟΣΔ Α.Δ. Κεθηζίαο Μαξνχζη 11. θ. πύξν Παξαζθεπόπνπιν ΟΣΔ Α.Δ. Παπαληθνιή , Υαιάλδξη Αηηηθήο (ζπλ. Θεσξεκέλε ΜΠΔ) 10

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λάξηζα 11-12 - 2014 ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση.: νηθ. 4011/255431 ΘΔΑΛΗΑ - ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα

Σαρ. Γ/λζε : Παηεζίσλ 147 ΠΡΟ: MIND COMPASS OVERSEAS A.E Σαρ. Κώδηθαο : 112 51 Αζήλα Αθαδεκίαο 32 Fax : 210.8662024 10672 Αζήλα ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα 29.2.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Αξ. Πξση. νηθ. 142576/602 Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝ. ΠΔΡΗΒ/ΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ Σαρ. Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ

Καηαζθεπέο Κεξαηψλ Κηλεηήο Σειεθσλίαο ζην Γήκν Ρφδνπ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΜΑΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΑΜΑΣΟ Πιεξνθνξίεο: Α. Παλαγάθεο Σειέθσλν: 210 6151222-2106151000 Email: apanagakis@eett.gr Μαξνχζη 20-6-2012 Αξ. Πξση: 23283/Φ506 ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΔΜΑ: ΥΔΣ: Γήκν Γ/λζε Σερληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΟΓΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ 1 / 36 ΔΡΓΟ: «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΓΡΟΜΟ ΙΟΝΙΑ ΟΓΟ ΑΠΟ ΑΝΣΙΡΡΙΟ ΜΔΥΡΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΠΑΘΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑ 1 ν Δλεκέξσζε γηα ην Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ΘΔΜΑ 2 ν Αλαζχζηαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο ρνιηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 2 νπ Λπθείνπ ΘΔΜΑ 3 ν Αληηθαηάζηαζε κέινπο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ  27/02/2015 ΑΠΟ ΠΑ ΜΑ 03 / 2015 Αξηζκ. Απνθ. 29 / 2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ 19-02-2015 Πέκπηε 8.30 κ.κ. Σαθηηθή πλεδξίαζε ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παξαζθεπή, 27/02/2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αξ. Πξση.: 5683 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ & ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Πληροθορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Αηηήκαηα θαηνίθσλ ΘΔΜΑ 1 ν Λήςε θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ γηα ην θαζνξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2011 ΘΔΜΑ 2 ν Δμέηαζε κειέηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο ζηαζκνχ βάζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ ΣΡΑΣΟΤ Αζήλα, 20 Μαξ 2015 ΣΜΗΜΑ : ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Αξ. πξ. 1967 Σαρ.Γ/λζε : ΜΟΝΗ ΠΔΣΡΑΚΗ 10-12 ρ. 427 Σ.Κ. 11521 ΑΘΗΝΑ Σειέθσλν : 210-7288490

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ ΥΔΓΗΟ ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ «ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΜΔΣΡΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΩΝ/ ΟΗΚΟΣΟΠΩΝ ΣΖ ΑΓΡΗΑ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΗ ΕΩΝΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΕΔΠ)» ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα