ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Τυποποιημένες Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs)» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010, και συνεδριάσεων του Δ.Σ. 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των , του Κανονισμού και την ανάγκη καθορισμού των όρων λειτουργίας των Συμβάσεων Επαναγοράς (STRAs) που εισάγονται στην Αγορά Repos. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται: (α) τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των Συμβάσεων Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements STRAs), επί Μετοχών και Μεριδίων «Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΔΑΚ), της Αγοράς Repos (Συμβόλαια), (β) οι διαδικασίες και οι ειδικοί όροι που διέπουν τη διενέργεια συναλλαγών στα Συμβόλαια ως και (γ) οι διαδικασίες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από ανοικτές θέσεις επί των Συμβολαίων στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων ως προς την υποκείμενη αξία τους. 2. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα απόφαση: (α) όπου αναφέρεται ο όρος «Συμβόλαια» νοούνται τα Συμβόλαια τόσο σε Μετοχές όσο και σε Μερίδια «Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων» και (β) όπου αναφέρεται ο όρος «κινητές αξίες» νοούνται τόσο οι Μετοχές όσο και τα Μερίδια «Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων» ως Υποκείμενη Αξία των Συμβολαίων αυτών. ΜΕΡΟΣ Β ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STANDARDIZED REPURCHASE AGREEMENTS-STRAs) ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ REPOS Είδος Συμβολαίου Υποκείμενη Αξία Συμβάσεις Επαναγοράς (Standardized Repurchase Agreements- STRAs) τα οποία συνιστούν τυποποιημένες συμβάσεις πώλησης ή αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς ή επαναπώλησης και διενεργούνται μέσω του Συστήματος σε διμερή βάση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χ.Α. και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. Υποκείμενη Αξία των Συμβολαίων είναι Μετοχές και Μερίδια 1 Η λέξη ΕΧΑΕ αντικαταστάθηκε από την λέξη ΕΤΕΚ στην παρούσα απόφαση με την 15/ απόφαση του ΔΣ 2 Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. αρχίζει από 9/1/2009. Η ισχύς των τροποποιήσεων της παρούσας απόφασης που υιοθετήθηκαν με την απόφαση της από 3/3/2010 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Χ.Α. αρχίζει από τη λήψη της. 1

2 «Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (ΔΑΚ) σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Α. Συμβόλαια σε Μετοχές 3 : 1. Υποκείμενη αξία των Συμβολαίων αποτελούν οι μετοχές που πληρούν τα εξής κριτήρια: (i) υπάγονται στην Κατηγορία Κύριας Αγοράς και (ii) αποτελούν υποκείμενη αξία ή συμμετέχουν σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων ή συμμετέχουν σε δείκτη τον οποίο αναπαράγουν Δ.Α.Κ. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα εξής: α. Εάν μετοχή παύσει να αποτελεί υποκείμενη αξία εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων και ανεξαρτήτως εάν η μετοχή παραμένει ή όχι ενταγμένη στην Κατηγορία της Κύριας Αγοράς, η διαπραγμάτευση των Σειρών των Συμβολαίων με Υποκείμενη Αξία τη μετοχή παύει κατά την ημέρα κατά την οποία η μετοχή παύει να αποτελεί υποκείμενη αξία των σχετικών παραγώγων. β. Εάν μετοχή, συμμετέχουσα σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων ή συμμετέχουσα σε δείκτη που αναπαράγουν Δ.Α.Κ., διαγραφεί από το σχετικό δείκτη, και ανεξαρτήτως εάν η μετοχή παραμένει ή όχι ενταγμένη στην Κατηγορία της Κύριας Αγοράς, η διαπραγμάτευση των Σειρών των Συμβολαίων με Υποκείμενη Αξία τη μετοχή παύει την ημέρα διαγραφής της από το σχετικό δείκτη. γ. Εάν μετοχή, που αποτελεί υποκείμενη αξία ή συμμετέχει σε δείκτη που αποτελεί υποκείμενη αξία εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων ή συμμετέχει σε δείκτη που αναπαράγουν Δ.Α.Κ., μεταταγεί από την Κατηγορία Κύριας Αγοράς σε άλλη, η διαπραγμάτευση των Σειρών των Συμβολαίων με Υποκείμενη Αξία τη μετοχή παύει την ημέρα της μετάταξης. Κατ εξαίρεση, οι Σειρές των Συμβολαίων δεν παύουν να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα παραπάνω υπό α έως γ οριζόμενα, εφόσον υποκείμενη αξία τους συνιστά μετοχή ως προς την οποία ασκείται ειδική διαπραγμάτευση ή μετοχή συμμετέχουσα σε δείκτη που αναπαράγεται από ΔΑΚ, για τα μερίδια του οποίου ασκείται ειδική διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Για τις ανάγκες κάλυψης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης αξιών στο Χ.Α., υποκείμενη αξία των Συμβολαίων αποτελούν μετοχές για τις οποίες ασκείται η ειδική διαπραγμάτευση ή μετοχές συμμετέχουσες σε δείκτη που αναπαράγεται από ΔΑΚ, για τα Μερίδια του οποίου ασκείται ειδική διαπραγμάτευση. Στις περιπτώσεις αυτές, εάν πρόκειται για μετοχές που δεν πληρούν τα κριτήρια του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, ισχύουν τα εξής: 2.1. Στην περίπτωση μετοχής για την οποία ασκείται ειδική διαπραγμάτευση: α. Σειρά Συμβολαίου επί της μετοχής εισάγεται στο Σύστημα μετά από αίτηση Ειδικού Διαπραγματευτή αξιών και εφόσον αυτός έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης ως προς τη μετοχή. 3 Ο πίνακας Α τροποποιήθηκε ως ανωτέρω με την από απόφαση του ΔΣ του ΧΑ. 2

3 β. Εάν παύσει να ασκείται η ειδική διαπραγμάτευση επί της μετοχής, η διαπραγμάτευση των Σειρών των Συμβολαίων με Υποκείμενη Αξία τη μετοχή παύει την ημέρα παύσης της ειδικής διαπραγμάτευσης Στην περίπτωση μετοχής συμμετέχουσας σε δείκτη που αναπαράγεται από ΔΑΚ, για τα μερίδια του οποίου ασκείται ειδική διαπραγμάτευση: α. Σειρά Συμβολαίου επί της μετοχής εισάγεται στο Σύστημα μετά από αίτηση Ειδικού Διαπραγματευτή ΔΑΚ και εφόσον αυτός έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης ως προς τα Μερίδια του ΔΑΚ. β. Εάν παύσει να ασκείται η ειδική διαπραγμάτευση επί των Μεριδίων του ΔΑΚ, που αναπαράγει το δείκτη στον οποίο συμμετέχει η μετοχή, ή εάν διαγραφούν τα Μερίδια ΔΑΚ, που αναπαράγει το δείκτη στον οποίο συμμετέχει η μετοχή, η διαπραγμάτευση των Σειρών των Συμβολαίων με Υποκείμενη Αξία τη μετοχή παύει. Ως ημέρα παύσης νοείται στην μεν πρώτη περίπτωση η ημέρα παύσης της ειδικής διαπραγμάτευσης, στη δε δεύτερη η ημέρα διαγραφής του ΔΑΚ. 3. Οι Σειρές των Συμβολαίων, ως προς τις οποίες παύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 η διαπραγμάτευση, λήγουν άμεσα εκτός εάν υφίστανται ανοικτές θέσεις επ αυτών. Στην περίπτωση αυτή, λήγουν εντός εξαμήνου υπολογιζομένου από την προηγούμενη της ημέρας παύσης της διαπραγμάτευσής τους. 4. Το Χ.Α. δύναται να μεταβάλλει τους όρους παύσης διαπραγμάτευσης ή λήξης των Σειρών των Συμβολαίων, όπως αυτοί καθορίζονται στις παρ. 1 έως 3, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών. 5. Το Χ.Α. ανακοινώνει στο δικτυακό του τόπο κατάλογο των μετοχών, ως προς τις οποίες εισάγονται Συμβόλαια, και τον επικαιροποιεί άμεσα σε περίπτωση μεταβολών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 4, ανακοινώνοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο. Β. Συμβόλαια σε Μερίδια ΔΑΚ: 1. Συμβόλαια Επαναγοράς εισάγονται στην Αγορά Repos επί Μεριδίων ΔΑΚ που υπάγονται στην Κατηγορία «Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων» 2. Σε περίπτωση διαγραφής Μεριδίων ΔΑΚ από το Χ.Α., η διαπραγμάτευση των Σειρών των Συμβολαίων επί των Mεριδίων αυτών παύει κατά την ημέρα της διαγραφής. Οι Σειρές των Συμβολαίων, ως προς τις οποίες παύει η διαπραγμάτευση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λήγουν άμεσα εκτός εάν υφίστανται ανοικτές θέσεις επ αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω Σειρές λήγουν εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται από το Χ.Α. με γνώμονα την προστασία των επενδυτών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 3. Το Χ.Α. δύναται να μεταβάλλει τους όρους παύσης 3

4 Μέγεθος Συμβολαίου Τιμές Συναλλαγής Κατώτατο Όριο Μεταβολής Τιμής Σειρές Έτος, Μήνας, Ημέρα και Ώρα Λήξης Διαπραγμάτευσης Έτος, Μήνας, Ημέρα και Ώρα Λήξης Εκκαθάρισης διαπραγμάτευσης ή λήξης των Σειρών των Συμβολαίων, όπως αυτοί καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών. 4. Το Χ.Α. ανακοινώνει στο δικτυακό του τόπο κατάλογο των Μεριδίων ΔΑΚ, ως προς τα οποία εισάγονται Συμβόλαια, και τον επικαιροποιεί άμεσα σε περίπτωση μεταβολών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 3, ανακοινώνοντας κάθε φορά νέο πλήρη κατάλογο. 100 τεμάχια. Οι τιμές συναλλαγής είναι υπό μορφή επί τοις εκατό ετησίων επιτοκίων. 0.01% Σειρά Διαπραγμάτευσης: Η σειρά στα Συμβόλαια επί της οποίας είναι δυνατή η κατάρτιση Συναλλαγής. Στο Σύστημα είναι κατά πάντα χρόνο εισηγμένη μία (1) Σειρά Διαπραγμάτευσης. Παρακολουθηματική Σειρά:: Η σειρά που εισάγεται στο σύστημα σε περίπτωση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ανοικτές θέσεις επί των Συμβολαίων λόγω εταιρικών πράξεων ως προς την Υποκείμενη Αξία τους. Ως Έτος, Μήνας, Ημέρα και Ώρα Λήξης Διαπραγμάτευσης ορίζεται το έτος, ο μήνας, η ημέρα και η ώρα κατά την οποία λήγει η διαπραγμάτευση της Σειράς Διαπραγμάτευσης. Έτος Λήξης Διαπραγμάτευσης : Το τρέχον ημερολογιακό έτος ως προς το οποίο εισάγεται η Σειρά Διαπραγμάτευσης. Μήνας Λήξης Διαπραγμάτευσης: Ο τελευταίος μήνας του Έτους Λήξης Διαπραγμάτευσης. Ημέρα Λήξης Διαπραγμάτευσης: Η τελευταία ημέρα συναλλαγών του Μήνα Λήξης Διαπραγμάτευσης. Ώρα Λήξης Διαπραγμάτευσης: Η ώρα κλεισίματος της Αγοράς Repos στα Συμβόλαια, κατά την Ημέρα Λήξης Διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. Η Ώρα Λήξης Διαπραγμάτευσης μπορεί να μεταβάλλεται εφόσον το Χ.Α. κρίνει τούτο αναγκαίο για λόγους προστασίας της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και των συμφερόντων των επενδυτών. Η διαπραγμάτευση της Σειράς Διαπραγμάτευσης μπορεί να παύσει πριν την Ημέρα Λήξης Διαπραγμάτευσης σε περίπτωση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ανοικτές θέσεις επί των Συμβολαίων, λόγω εταιρικών πράξεων ως προς την Υποκείμενη Αξία τους. Στην περίπτωση αυτή εισάγεται στο Σύστημα νέα Σειρά Διαπραγμάτευσης. Ως Έτος, Μήνας, Ημέρα και Ώρα Λήξης Εκκαθάρισης ορίζεται το έτος, ο μήνας, η ημέρα και η ώρα κατά την οποία λήγει η Σειρά Διαπραγμάτευσης και οι ανοικτές θέσεις επί των Συμβολαίων σε αυτή. Έτος Λήξης Εκκαθάρισης: Το επόμενο έτος του Έτους Λήξης Διαπραγμάτευσης. Μήνας Λήξης Εκκαθάρισης: Ο έκτος μήνας (Ιούνιος) του Έτους Λήξης Εκκαθάρισης Ημέρα Λήξης Εκκαθάρισης: Η τελευταία ημέρα συναλλαγών του 4

5 Συναλλαγή Πωλητής Αγοραστής Ημέρα Συναλλαγής ή TSTRAs Ημέρα Παράδοσης της Υποκείμενης Αξίας σε εκτέλεση της Συναλλαγής 4 Ακύρωση Συναλλαγής 5 Άσκηση Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Ημέρα Άσκησης Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Ημέρα Παράδοσης της Υποκείμενης Αξίας σε περίπτωση Μήνα Λήξης Εκκαθάρισης. Η Ημέρα Λήξης Εκκαθάρισης μπορεί να μετατίθεται την επομένη ημέρα συναλλαγών σε περίπτωση αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις ανοικτές θέσεις επί των Συμβολαίων, λόγω εταιρικών πράξεων ως προς την Υποκείμενη Αξία αυτών. Ώρα Λήξης Εκκαθάρισης: Η ώρα κλεισίματος της Αγοράς Repos στα Συμβόλαια κατά την Ημέρα Λήξης Εκκαθάρισης. Ως Συναλλαγή ορίζεται η διενέργεια μέσω του Συστήματος διμερούς συμφωνίας επί των Συμβολαίων. Ως Πωλητής ορίζεται ο συμβαλλόμενος στη Συναλλαγή ο οποίος πωλεί την Υποκείμενη Αξία στον Αγοραστή με την ειδική συμφωνία της επαναγοράς ή επαναπώλησης. Ως Αγοραστής ορίζεται ο συμβαλλόμενος στη Συναλλαγή ο οποίος αγοράζει την Υποκείμενη Αξία από τον Πωλητή με την ειδική συμφωνία της επαναπώλησης ή επαναγοράς. Ως Ημέρα Συναλλαγής ή TSTRAs ορίζεται η ημέρα κατά την οποία καταρτίζεται η Συναλλαγή και εγγράφεται αυτή στο Σύστημα. Η παράδοση της Υποκείμενης Αξίας στον Αγοραστή, σε εκτέλεση της Συναλλαγής, γίνεται την ημέρα TSTRAs. Η Υποκείμενη αξία δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Αγοραστή εφόσον επιβεβαιωθεί από την ΕΤ.ΕΚ.. η παροχή του περιθωρίου ασφάλισης από τον Αγοραστή Η Συναλλαγή ακυρώνεται σε κάθε περίπτωση από το Σύστημα εφόσον: α. ο Πωλητής δεν παραδίδει εμπρόθεσμα την Υποκείμενη Αξία σε εκτέλεση της Συναλλαγής ή β. ο Αγοραστής δεν εκπληρώσει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του παροχής περιθωρίου ασφάλισης προς την ΕΤ.ΕΚ.. Για την ακύρωση η ΕΤ.ΕΚ.. προβαίνει σε αναγκαστική άσκηση του δικαιώματος επαναπώλησης για λογαριασμό του Αγοραστή. Με την ακύρωσή της η Συναλλαγή παύει να ισχύει από το χρόνο κατάρτισης αυτής και διαγράφεται από το Σύστημα. Ως Άσκηση Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης ορίζεται η δήλωση, μέσω του Συστήματος, άσκησης του Δικαιώματος Επαναγοράς της Υποκείμενης Αξίας από τον Πωλητή έναντι του Αγοραστή ή του Δικαιώματος Επαναπώλησης της Υποκείμενης Αξίας από τον Αγοραστή έναντι του Πωλητή. Ο Πωλητής ή ο Αγοραστής ή η ΕΤ.ΕΚ.. μπορούν να ασκήσουν τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης αντίστοιχα, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός του χρόνου συνεδρίασης που ορίζεται για τα Συμβόλαια. Ως Ημέρα Άσκησης Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης (Τexercise) ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία δηλώνεται η άσκηση και εγγράφεται αυτή στο Σύστημα. Η παράδοση της Υποκείμενης Αξίας στον Πωλητή, σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Επαναγοράς από τον Πωλητή, γίνεται ο την τέταρτη ημέρα συναλλαγών της ημέρας άσκησης Τexercise 4 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 5 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 5

6 Άσκησης Δικαιώματος Επαναγοράς 6 Ημέρα Παράδοσης της Υποκείμενης Αξίας σε περίπτωση Άσκησης Δικαιώματος Επαναπώλησης 7 Ημερήσιο Τίμημα Εκκαθάριση του Ημερήσιου Τιμήματος Νόμισμα Διακανονισμού Μετακύλιση (ή ανανέωση) θέσεων (Τexercise+4 ) μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής. Η παράδοση της Υποκείμενης Αξίας στον Πωλητή, σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Επαναπώλησης από τον Αγοραστή, γίνεται την την ημέρα άσκησης Τexercise μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής. Ως Ημερήσιο Τίμημα ορίζεται το κόστος του Αγοραστή και το αντίστοιχο έσοδο του Πωλητή ανά ημέρα που προκύπτει από τη θέση τους επί των Συμβολαίων. Το Ημερήσιο Τίμημα υπολογίζεται ανά Υποκείμενη Αξία. Το Ημερήσιο Τίμημα υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή κλεισίματος (S) της Υποκείμενης Αξίας στο Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών της TSTRAs και την τιμή (P) στην οποία καταρτίστηκε η Συναλλαγή. Ειδικότερα το Ημερήσιο Τίμημα δίνεται από τη σχέση: S * (P/100) * (1/360) Εάν ο Αγοραστής ασκήσει το Δικαίωμα Επαναπώλησης την TSTRAs, χρεώνεται με το Ημερήσιο Τίμημα της ημέρας αυτής. Εάν ο Πωλητής ασκήσει το Δικαίωμα Επαναγοράς, ο Αγοραστής χρεώνεται με το Ημερήσιο Τίμημα των ημερών που μεσολαβούν μέχρι την τέταρτη (4η) ημέρα συναλλαγών της Ημέρας Άσκησης, το οποίο καταβάλλει την επομένη της Ημέρας Άσκησης. Η εκκαθάριση του Ημερήσιου Τιμήματος γίνεται σε καθημερινή βάση, μέσω της διαδικασίας του ημερήσιου χρηματικού διακανονισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους κανονισμούς και τις διαδικασίες εκκαθάρισης της ΕΤ.ΕΚ.. Κάθε εργάσιμη ημέρα ημέρα πληρώνεται από τον Αγοραστή και εισπράττεται από τον Πωλητή, μέσω της ως άνω διαδικασίας, το Ημερήσιο Τίμημα για όλες τις ημερολογιακές ημέρες που έχουν μεσολαβήσει από την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών. Ευρώ 1. Μετακύλιση (ή ανανέωση) θέσεων στα Συμβόλαια επιτρέπεται οποτεδήποτε καθ όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της Σειράς και μέχρι την Ημέρα Λήξης Εκκαθάρισης αυτής. 2. Η διαδικασία για τη μετακύλιση (ή ανανέωση) θέσεων έχει ως εξής: α. Το Μέλος, που ενεργεί για τον Αγοραστή, ασκεί το Δικαίωμα Επαναπώλησης του Αγοραστή έναντι του Πωλητή, στην έκταση των μετακυλούμενων θέσεων, εισάγοντας σχετική δήλωση μέσω του Συστήματος. β. Το ως άνω Μέλος και το Μέλος που ενεργεί για λογαριασμό του Πωλητή ανανεώνουν αυθημερόν τις θέσεις όπως αυτές κλείνουν συνεπεία της υπό α άσκησης, εισάγοντας στο Σύστημα αντίθετες εντολές και καταρτίζοντας σε εκτέλεσή τους Συναλλαγή για ισάριθμα και ομοειδή Συμβόλαια προς αυτά των ως άνω κλεισμένων θέσεων, ή ισοδύναμα αυτών σε περίπτωση εταιρικών 6 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 7 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 6

7 πράξεων, στην τρέχουσα Σειρά Διαπραγμάτευσης, και σε τιμή την οποία συνομολογούν ελεύθερα. γ. Τα Μέλη ΕΤ.ΕΚ.., που εκπροσωπούν τον Αγοραστή και τον Πωλητή στην εκκαθάριση, ενημερώνουν σχετικά την ΕΤ.ΕΚ.. την ημέρα μετακύλισης της θέσης, δηλώνοντας σε έντυπο που θέτει η ΕΤ.ΕΚ.. στη διάθεση των ενδιαφερομένων κάθε αναγκαίο στοιχείο και πληροφορία ως προς την άσκηση του Δικαιώματος Επαναγοράς και την κατάρτιση της Συναλλαγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περ. α και β. Το ανωτέρω έγγραφο διαβιβάζουν ως άνω στην ΕΤ.ΕΚ.. τηλεομοιοτυπικώς ή και ηλεκτρονικά. 3. Οι απαιτήσεις του Πωλητή για παραλαβή της Υποκείμενης Αξίας έναντι του Αγοραστή που προκύπτουν από την άσκηση του Δικαιώματος Επαναπώλησης, σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2, και οι απαιτήσεις του Αγοραστή για παραλαβή της Υποκείμενης Αξίας έναντι του Πωλητή που προκύπτουν από την κατάρτιση της Συναλλαγής, σύμφωνα με την περ. β της παρ.2, όσο καλύπτονται διακανονίζονται συμψηφιστικά και στην έκταση της μη συμψηφισμένης διαφοράς, με παράδοση της Υποκείμενης Αξίας. ΜΕΡΟΣ Γ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 1. Γενικά Οι Συναλλαγές στα Συμβόλαια καταρτίζονται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στον Κανονισμό και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν Μέρος. 2. Διαδικασία Προσυμφωνημένης Συναλλαγής στα Συμβόλαια 2.1. Η κατάρτιση Προσυμφωνημένης Συναλλαγής στα Συμβόλαια γίνεται μέσω του συστήματος επί τη βάσει ειδικού πίνακα, που ορίζεται ως Πίνακας Διμερούς Κατάρτισης (εφεξής ο «Πίνακας») Η διαδικασία κατάρτισης έχει ως εξής: Η εντολή πώλησης της Προσυμφωνημένης Συναλλαγής στα Συμβόλαια εισάγεται πρώτη στον Πίνακα από το Μέλος που ενεργεί για λογαριασμό του Πωλητή. Με την εντολή πρέπει να προσδιορίζονται τα εξής στοιχεία: (i) Η Σειρά Διαπραγμάτευσης των Συμβολαίων. (ii) Η ποσότητα των Συμβολαίων. (iii) (iv) (v) (vi) Η τιμή στην οποία συμφωνείται η κατάρτιση της Συναλλαγής στα Συμβόλαια. Η μέθοδος παράδοσης της Υποκείμενης Αξίας, η οποία μπορεί να αφορά είτε στην άμεση παράδοση (με την κατάρτιση της συναλλαγής) είτε στη παράδοση μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας συναλλαγής 8 Ο κωδικός διαπραγμάτευσης του Πωλητή για λογαριασμό του οποίου το Μέλος καταρτίζει τη Συναλλαγή στα Συμβόλαια. Ο κωδικός του αντισυμβαλλόμενου Μέλους της Αγοράς Παραγώγων που συμμετέχει στην κατάρτιση της Συναλλαγής στα Συμβόλαια. 8 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 7

8 Μετά την εισαγωγή της εντολής πώλησης στον Πίνακα, το αντισυμβαλλόμενο Μέλος μπορεί να εισάγει την εντολή αγοράς της Προσυμφωνημένης Συναλλαγής στα Συμβόλαια σε αποδοχή της εισαχθείσας εντολής πώλησης Για την κατάρτιση της Συναλλαγής αυτής επί τη βάσει του Πίνακα απαιτείται έγκριση από τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αγορών Χ.Α. η οποία παρέχεται εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. 3. Διαδικασία Συναλλαγής με Αντίθετη Εγγραφή στα Συμβόλαια 3.1 Η κατάρτιση Συναλλαγής με Αντίθετη Εγγραφή στα Συμβόλαια γίνεται πάντοτε μέσω του συστήματος επί τη βάσει του Πίνακα Η διαδικασία κατάρτισης έχει ως εξής: Το Μέλος της Αγοράς Παραγώγων εισάγει την προσυμφωνημένη προς κατάρτιση Συναλλαγή με Αντίθετη Εγγραφή στα Συμβόλαια προσδιορίζοντας τα εξής στοιχεία: (i) Τη Σειρά Διαπραγμάτευσης των Συμβολαίων. (ii) Την ποσότητα των Συμβολαίων. (iii) (iv) (v) Την τιμή στην οποία συμφωνείται η κατάρτιση της Συναλλαγής στα Συμβόλαια. Την μέθοδο παράδοσης της Υποκείμενης Αξίας, η οποία μπορεί να αφορά είτε στην άμεση παράδοση (με την κατάρτιση της συναλλαγής) είτε στη παράδοση μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας συναλλαγής 9 Τον κωδικό διαπραγμάτευσης του Πωλητή και του Αγοραστή για λογαριασμό του οποίου το Μέλος καταρτίζει τη Συναλλαγή στα Συμβόλαια Για την κατάρτιση της Συναλλαγής αυτής επί τη βάσει του Πίνακα απαιτείται έγκριση από τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αγορών Χ.Α. η οποία παρέχεται εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις. 4. Κατάρτιση της Συναλλαγής με χρήση της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών (On Behalf Of Trading - OBOT) Στην περίπτωση όπου η κατάρτιση Προσυμφωνημένης ή με Αντίθετη Εγγραφή Συναλλαγής στα Συμβόλαια διενεργείται μέσω της χρήσης της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών, ισχύουν τα εξής: 4.1. Για την εισαγωγή από τα αρμόδια όργανα στο Σύστημα των εντολών προς εκτέλεση Προσυμφωνημένης ή με Αντίθετη Εγγραφή Συναλλαγής στα Συμβόλαια και την κατάρτιση αυτής, βάσει της Υπηρεσίας Υποστήριξης Συναλλαγών, απαιτείται έγκριση από τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αγορών Χ.Α. η οποία και παρέχεται εφόσον τα συμμετέχοντα στην κατάρτιση της Συναλλαγής Μέλη: Διαβιβάσουν τηλεομοιοτυπικώς στα ως άνω αρμόδια όργανα τα στοιχεία της προς κατάρτιση Συναλλαγής σε ειδικό δελτίο, που χορηγείται από το Χ.Α., υπογεγραμμένο από τον Πιστοποιημένο Διαπραγματευτή του Μέλους ή άλλο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού. Σε κάθε περίπτωση τα Μέλη οφείλουν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση Λειτουργίας Αγορών Χ.Α. προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διαβίβαση από αυτά του δελτίου και η λήψη του από το Χ.Α Προσδιορίσουν πλήρως στο ως άνω δελτίο τα στοιχεία των παρ και ή της παρ του παρόντος Μέρους, ανάλογα με την περίπτωση Με την παραλαβή των δελτίων, τα αρμόδια όργανα προβαίνουν σε χρονοσήμανσή τους. 9 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 8

9 4.3. Τα συμμετέχοντα στη Συναλλαγή Μέλη οφείλουν να παρέχουν κάθε στοιχείο και πληροφορία που ζητείται από το Χ.Α. στο πλαίσιο ελέγχου των στοιχείων της Συναλλαγής. ΜΕΡΟΣ Δ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Δ.1. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Γενικοί όροι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1.1. Στο παρόν Μέρος καθορίζονται οι διαδικασίες αναπροσαρμογής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, που προκύπτουν από ανοικτές θέσεις του Πωλητή και του Αγοραστή στα Συμβόλαια επί Μετοχών, στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων που λαμβάνουν χώρα ως προς τις Μετοχές (Υποκείμενη Αξία) των Συμβολαίων αυτών και αφορούν: τη διανομή δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών ή λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (διάσπαση μετοχών - split) την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους τη συνένωση μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split) την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, τη διανομή μερίσματος ή προμερίσματος Οι όροι του παρόντος Μέρους δύναται να εφαρμόζονται αναλόγως και σε άλλες περιπτώσεις εταιρικών πράξεων, που αποτελούν συνδυασμούς των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου ή παράγουν ισοδύναμα αποτελέσματα προς αυτά των εν λόγω περιπτώσεων ή συνδυασμών, εφόσον αυτές υποστηρίζονται τεχνικά από το Σύστημα εκκαθάρισης και τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η τεχνική υποστήριξη εταιρικής πράξης, η ΕΤ.ΕΚ.. θα ασκεί τα Δικαιώματα Επαναγοράς έναντι του Αγοραστή και Επαναπώλησης έναντι του Πωλητή, έτσι ώστε ο Πωλητής να είναι σε θέση να ασκήσει τα δικαιώματά του από την εταιρική πράξη Ως Πωλητής και ως Αγοραστής, ως προς τους οποίους εφαρμόζονται οι όροι του παρόντος Μέρους, νοούνται αυτοί που: διατηρούν ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης 11 ή έχουν ασκήσει ή ως προς τους οποίους έχει ασκηθεί Δικαίωμα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και αντίστοιχες 10 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 11 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 9

10 υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας απόφασης ως ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης ορίζεται η ημέρα που ανακοινώνεται από τον εκδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό κατά την οποία θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος επενδυτής στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της ΕΤ.ΕΚ.. προκειμένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης Ανακοίνωση 2.1. Η ΕΤ.ΕΚ.. ανακοινώνει ηλεκτρονικά στα Μέλη της την απόφασή της για ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής το αργότερο την προηγούμενη εργάσιμη της ημέρας αποκοπής Η ΕΤ.ΕΚ.. δεν προβαίνει στις ανακοινώσεις της προηγούμενης παραγράφου στην περίπτωση εταιρικής πράξης που αφορά διανομή μερίσματος ή προμερίσματος και. επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Γνωστοποίηση εταιρικής πράξης 3.1. Σε περίπτωση απόφασης για ενεργοποίηση της διαδικασίας αναπροσαρμογής, πέραν αυτής που αφορά τη διανομή μερίσματος, η ΕΤ.ΕΚ.. ενεργοποιεί τη διαδικασία μετά από γνωστοποίηση της εταιρικής πράξης από το Χ.Α Το Χ.Α. προβαίνει σε σχετική γνωστοποίηση το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα αποκοπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣH ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. Γενικά Σε περίπτωση διανομής δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών ή λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (διάσπαση μετοχών - split), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Συμβόλαια με Υποκείμενες Μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η διανομή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: 2.1. «Εταιρική Πράξη»: Η διανομή δωρεάν μετοχών λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ή κερδών ή λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (διάσπαση μετοχών - split) «Παρακολουθηματική Σειρά»: Η σειρά που εισάγεται από την ΕΤ.ΕΚ.. στο σύστημα εκκαθάρισης για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Πωλητή και 12 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 13 Η παράγραφος 1.5 προστίθεται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 14 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 15 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 10

11 του Αγοραστή, που προκύπτουν από την Εταιρική Πράξη, σε περίπτωση άσκησης του Δικαιώματος Επαναγοράς από τον Πωλητή κατά την περίοδο από την Τ(α)-1 έως την Τ(δ)-1 ή άσκησης του Δικαιώματος Επαναπώλησης από τον Αγοραστή κατά την περίοδο από την Τ(Δ) έως Τ(δ) Η Παρακολουθηματική σειρά δεν συνιστά σειρά διαπραγμάτευσης «Σειρά Τ(α)»: Η σειρά στην οποία ο Πωλητής και ο Αγοραστής διατηρούν ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή ως προς την οποία έχουν ασκηθεί τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής «Τ(α)»: Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της Εταιρικής Πράξης «Τ(α)-1»: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Τ(α) «Τ(Δ)» : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης «Τ(Δ)+1» : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) «Τ(δ)»: Η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών στο Χ.Α. που εκδίδονται συνεπεία της Εταιρικής Πράξης «Τ(δ)-1»: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Τ(δ) «Τ(δ)+4»: Η τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της Τ(δ). 3. Παρακολουθηματική Σειρά 3.1. Το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας Τ(Δ), η ΕΤ.ΕΚ.. εισάγει στο σύστημα εκκαθάρισης την Παρακολουθηματική Σειρά, αφού προηγουμένως υπολογίσει 20 : με βάση την αναλογία διανομής δωρεάν μετοχών, τον αριθμό των νέων μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβόλαιο της Σειράς Τ(α) και βάσει αυτού το μέγεθος του Συμβολαίου της Παρακολουθηματικής Σειράς, το οποίο ισούται με τον αριθμό των νέων δωρεάν μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβόλαιο της Σειράς Τ(α), σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγουμένου εδαφίου, αφαιρουμένου του τυχόν προκύπτοντος κλασματικού υπολοίπου Λήξη της Παρακολουθηματικής Σειράς επέρχεται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο διακανονισμός που προβλέπεται στις παρ. 5 και 6 του παρόντος Κεφαλαίου. 4. Σειρά υπό διαπραγμάτευση Εάν η διαπραγμάτευση της Σειράς Τ(α) δεν έχει λήξει την Τ(Δ), καθίσταται υποχρεωτικά λήξασα μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημέρας αυτής, οπότε και εισάγεται στο Σύστημα νέα σειρά διαπραγμάτευσης στα Συμβόλαια Άσκηση Δικαιωμάτων Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Στις περιπτώσεις άσκησης του Δικαιώματος Επαναγοράς από τον Πωλητή κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 ή του Δικαιώματος Επαναπώλησης από τον Αγοραστή κατά την περίοδο από Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 ως προς τα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α), ισχύουν τα εξής 22 : 16 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 17 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 18 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 19 Η παράγραφος αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 20 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 21 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 11

12 5.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών των Συμβολαίων της σειράς αυτής και καταβολής του τιμήματος που προκύπτουν από την άσκηση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στα Χαρακτηριστικά των Συμβολαίων Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν συνεπεία της Εταιρικής Πράξης ήτοι: η θέση του Πωλητή και του Αγοραστή στη Σειρά Τ(α) ανά Συναλλαγή, ως προς τα Συμβόλαια των οποίων ασκήθηκε το Δικαίωμα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης, εγγράφεται από την ΕΤ.ΕΚ.. στο λογαριασμό εκκαθάρισης του Πωλητή και του Αγοραστή ως θέση αυτών αντίστοιχα στην Παρακολουθηματική Σειρά η θέση του Πωλητή και του Αγοραστή στις νέες δωρεάν μετοχές που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού Συμβολαίων της Σειράς Τ(α) ανά Συναλλαγή, ως προς τα οποία ασκήθηκε το Δικαίωμα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης, επί του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό της παρ του παρόντος Κεφαλαίου κλασματικού υπολοίπου, εγγράφεται από την ΕΤ.ΕΚ.. στο λογαριασμό εκκαθάρισης του Πωλητή και του Αγοραστή ως θέση κλασματικού υπολοίπου αυτών αντίστοιχα Ως προς τις θέσεις της παρ ισχύουν τα εξής: Σε περίπτωση άσκησης, ως προς τις θέσεις αυτές, του Δικαιώματος Επαναγοράς από τον Πωλητή κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την Τ(δ) Σε περίπτωση άσκησης, ως προς τις θέσεις αυτές, του Δικαιώματος Επαναπώλησης από τον Αγοραστή κατά την περίοδο από Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται την ημέρα της άσκησης Η ΕΤ.ΕΚ.. ασκεί υποχρεωτικά, ως προς τις θέσεις αυτές, τα μη ασκηθέντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Δικαιώματα Επαναγοράς έναντι του Αγοραστή και Επαναπώλησης έναντι του Πωλητή την Τ(δ). Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την Τ(δ) Αναπροσαρμογή ανοικτών θέσεων Εφόσον υφίστανται ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α) μετά το πέρας της εκκαθάρισης της Τ(δ)-1, η ΕΤ.ΕΚ.. προς το σκοπό αναπροσαρμογής των ανοικτών θέσεων συνεπεία της Εταιρικής Πράξης: υπολογίζει το νέο μέγεθος του Συμβολαίου της Σειράς Τ(α), το οποίο ισούται με το άθροισμα του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχούν στο μέγεθος του Συμβολαίου της Σειράς Τ(α) και του αριθμού των νέων μετοχών που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβόλαιο της σειράς αυτής, σύμφωνα με τον υπολογισμό της παρ του παρόντος Κεφαλαίου, αφαιρουμένου του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό αυτό κλασματικού υπολοίπου αναπροσαρμόζει, με βάση την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που συντελείται την Τ(α) συνεπεία της Εταιρικής Πράξης, είτε την τιμή συναλλαγής, στην οποία τα μέρη κατήρτισαν τη Συναλλαγή είτε την τιμή κλεισίματος της μετοχής βάσει της οποίας 22 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 23 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 24 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 25 Η παράγραφος 6 με τίτλο «Αντιμετώπιση θέσεων από Συναλλαγές στα Συμβόλαια που έχουν καταρτιστεί την Τ(α) ή μεταγενέστερα με ΤVALEUR προγενέστερη της Τ(α)» καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι του Κεφαλαίου Β της παρούσας απόφασης αναριθμούνται αντίστοιχα. 12

13 υπολογίστηκε το Ημερήσιο Τίμημα ως προς τη Συναλλαγή έτσι ώστε το Ημερήσιο Τίμημα που οφείλει ο Αγοραστής στον Πωλητή να παραμένει συνολικά το ίδιο Μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή, οι ανοικτές θέσεις στις Υποκείμενες Μετοχές αναπροσαρμόζονται την Τ(δ) ως εξής: Η ανοικτή θέση στις Υποκείμενες Μετοχές του Πωλητή ή του Αγοραστή ανά Συναλλαγή ισούται με το άθροισμα: της θέσης του Πωλητή ή του Αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των Συμβολαίων του στη Σειρά Τ(α) επί του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί στο νέο μέγεθος του Συμβολαίου της Σειράς αυτής της θέσης του Πωλητή ή του Αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των Συμβολαίων του στη Σειρά Τ(α) επί του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό της παρ του παρόντος Κεφαλαίου κλασματικού υπολοίπου Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις της παρ της παρούσας παραγράφου καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στα Χαρακτηριστικά Εισαγωγής των Συμβολαίων Ως προς τις θέσεις της παρ της παρούσας παραγράφου, η ΕΤ.ΕΚ.. ασκεί υποχρεωτικά, την Τ(δ), τα Δικαιώματά της Επαναγοράς έναντι του Αγοραστή και Επαναπώλησης έναντι του Πωλητή. Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την Τ(δ)+4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣE ΠΕΡΙΠΤΩΣH ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ 1. Γενικά Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Συμβόλαια με Υποκείμενες Μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η αύξηση αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: 2.1. «Εταιρική πράξη»: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους «Παρακολουθηματική Σειρά»: Η σειρά που εισάγεται από την ΕΤ.ΕΚ.. στο σύστημα εκκαθάρισης για την παρακολούθηση των δικαιωμάτων του Πωλητή προς απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης που προκύπτουν από την Εταιρική Πράξη και των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Αγοραστή προς απόδοση των δικαιωμάτων αυτών στον Πωλητή. Η Παρακολουθηματική Σειρά δεν συνιστά σειρά διαπραγμάτευσης «Σειρά Τ(α)»: Η σειρά στην οποία ο Πωλητής και ο Αγοραστής διατηρούν ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή ως προς την οποία έχουν ασκηθεί τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής «Τ(α)»: Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της εταιρικής πράξης «Τ(α)-1»: Η προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της Τ(α). 26 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 13

14 2.6. «Τ(Δ)» : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης «Τ(Δ)+1» : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) «Τ(δ)»: Η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων δωρεάν μετοχών στο Χ.Α. που εκδίδονται συνεπεία της Εταιρικής Πράξης «Τ(δ)-1»: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Τ(δ) «Τ(λδ)»: Η ημέρα λήξης της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α. που παρέχονται στους παλαιούς μετόχους συνεπεία της Εταιρικής Πράξης «Τ(λδ)-5»: Η πέμπτη εργάσιμη ημέρα που προηγείται της Τ(λδ) «Τ(λδ)-10»: Η δέκατη εργάσιμη ημέρα που προηγείται της Τ(λδ). 3. Παρακολουθηματική Σειρά 3.1. Το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της ημέρας Τ(Δ), η ΕΤ.ΕΚ.. εισάγει στο σύστημα εκκαθάρισης την Παρακολουθηματική Σειρά, αφού προηγουμένως υπολογίσει 31 : με βάση την αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης προς κάθε μετοχή (1/1), τον αριθμό των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβόλαιο της Σειράς Τ(α) και βάσει αυτού το μέγεθος του Συμβολαίου της Παρακολουθηματικής Σειράς, το οποίο ισούται με τον αριθμό των δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε κάθε Συμβόλαιο της Σειράς Τ(α), σύμφωνα με τον υπολογισμό του προηγουμένου εδαφίου Λήξη της Παρακολουθηματικής Σειράς επέρχεται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί ο διακανονισμός που προβλέπεται στην παρ. 6 του παρόντος Κεφαλαίου. 4. Σειρά υπό διαπραγμάτευση Εάν η διαπραγμάτευση της Σειράς Τ(α) δεν έχει λήξει την Τ(Δ), καθίσταται υποχρεωτικά λήξασα μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημέρας αυτής, οπότε και εισάγεται στο σύστημα νέα σειρά διαπραγμάτευσης στα Συμβόλαια Εγγραφή θέσεων δικαιωμάτων προτίμησης 5.1. Εφόσον υφίστανται ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α) μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της Τ(Δ) ή έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης ως προς τα Συμβόλαια και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, η ΕΤ.ΕΚ.., προς το σκοπό αναπροσαρμογής των εν λόγω θέσεων και απαιτήσεων συνεπεία της Εταιρικής Πράξης, εγγράφει την Τ(Δ)+1 33 : τα δικαιώματα του Πωλητή για απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης από τον Αγοραστή, βάσει της θέσης του στη Σειρά Τ(α), στο λογαριασμό εκκαθάρισης του Πωλητή ως θέση αυτού στην Παρακολουθηματική Σειρά και 27 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 28 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 29 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 30 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 31 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 32 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 33 Το εδάφιο αντικαθίσταται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 14

15 τις υποχρεώσεις του Αγοραστή για απόδοση των δικαιωμάτων προτίμησης στον Πωλητή, βάσει της θέσης του στη Σειρά Τ(α), στο λογαριασμό εκκαθάρισης του Αγοραστή ως θέση αυτού στην Παρακολουθηματική Σειρά Άσκηση δικαιωμάτων 6.1. Ως προς την άσκηση των δικαιωμάτων απόκτησης ή απόδοσης των δικαιωμάτων προτίμησης, που προκύπτουν από τις εγγεγραμμένες στους λογαριασμούς εκκαθάρισης του Πωλητή και του Αγοραστή θέσεις αυτών, ισχύουν τα εξής: Κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση του Δικαιώματος Επαναγοράς από τον Πωλητή για την απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης Κατά την περίοδο από Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση του Δικαιώματος Επαναπώλησης από τον Αγοραστή για την απόδοση των δικαιωμάτων προτίμησης Ο Πωλητής δύναται να ασκεί το Δικαίωμα Επαναγοράς για την απόκτηση από τον Αγοραστή των δικαιωμάτων προτίμησης από την Τ(δ) έως και την Τ(λδ) Ο Αγοραστής δύναται να ασκεί το Δικαίωμα Επαναπώλησης για την απόδοση στον Πωλητή των δικαιωμάτων προτίμησης από την Τ(δ) έως και την Τ(λδ) Η ΕΤ.ΕΚ.. ασκεί υποχρεωτικά τα μεν Δικαιώματα Επαναγοράς για την απόκτηση των δικαιωμάτων προτίμησης έναντι του Αγοραστή την Τ(λδ)-10 τα δε Δικαιώματα Επαναπώλησης για την απόδοση των δικαιωμάτων αυτών στον Πωλητή την Τ(λδ) Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς απόκτηση ή απόδοση των δικαιωμάτων προτίμησης που προκύπτουν από την άσκηση καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται κατά τα ισχύοντα για τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης των Συμβολαίων Τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης των Συμβολαίων της Σειράς Τ(α) ασκούνται σε κάθε περίπτωση ελεύθερα. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών και καταβολής του τιμήματος, που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στα Χαρακτηριστικά Εισαγωγής των Συμβολαίων. 7. Αναπροσαρμογή τιμής Εφόσον υφίστανται ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της Τ(Δ), η ΕΤ.ΕΚ.. αναπροσαρμόζει την ημέρα αυτή, με βάση την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που συντελείται την Τ(α) συνεπεία της Εταιρικής Πράξης, είτε την τιμή συναλλαγής, στην οποία τα μέρη κατήρτισαν τη Συναλλαγή, είτε την τιμή κλεισίματος της μετοχής βάσει της οποίας υπολογίστηκε το Ημερήσιο Τίμημα ως προς τη Συναλλαγή έτσι ώστε το Ημερήσιο Τίμημα που οφείλει ο Αγοραστής στον Πωλητή να παραμένει συνολικά το ίδιο 37. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 34 Η παράγραφος 5.2. καταργείται με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 35 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 36 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 37 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 15

16 1. Γενικά Σε περίπτωση συνένωσης μετοχών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής (reverse split), τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Συμβόλαια με Υποκείμενες Μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η συνένωση αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: 2.1. «Εταιρική πράξη»: Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης στους παλαιούς μετόχους «Σειρά Τ(α)»: Η σειρά στην οποία ο Πωλητής και ο Αγοραστής διατηρούν ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της Τ(Δ) ή ως προς την οποία έχουν ασκηθεί τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής «Τ(α)»: Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της εταιρικής πράξης «Τ(α)-1»: Η προηγουμένη εργάσιμη ημέρα της Τ(α) «Τ(Δ)» : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης «Τ(Δ)+1» : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) «Τ(δ)»: Η ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. που εκδίδονται συνεπεία της εταιρικής πράξης «Τ(δ)-1»: Η προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της Τ(δ) «Τ(δ)+4»: Η τέταρτη εργάσιμη ημέρα που έπεται της Τ(δ). 3. Σειρά υπό διαπραγμάτευση Εάν η διαπραγμάτευση της Σειράς Τ(α) δεν έχει λήξει την Τ(Δ), καθίσταται υποχρεωτικά λήξασα μετά το πέρας της συνεδρίασης της ημέρας αυτής, οπότε και εισάγεται στο σύστημα νέα σειρά διαπραγμάτευσης στα Συμβόλαια Άσκηση Δικαιωμάτων Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Ως προς την άσκηση του Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης στα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α) ισχύουν τα εξής: 4.1. Κατά την περίοδο από Τ(α)-1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση του Δικαιώματος Επαναγοράς από τον Πωλητή έναντι του Αγοραστή Κατά την περίοδο από Τ(Δ)+1 έως Τ(δ)-1 δεν επιτρέπεται η άσκηση του Δικαιώματος Επαναπώλησης από τον Αγοραστή έναντι του Πωλητή Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 39 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 40 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 41 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 42 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 43 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 16

17 5. Αναπροσαρμογή ανοικτών θέσεων 5.1. Την Τ(δ)-1 η ΕΤ.ΕΚ..., προς το σκοπό αναπροσαρμογής των ανοικτών θέσεων στα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α) συνεπεία της Εταιρικής Πράξης 44 : υπολογίζει, με βάση την αναλογία συνένωσης των μετοχών, το νέο μέγεθος του Συμβολαίου της Σειράς Τ(α), αφαιρουμένου του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό αυτό κλασματικού υπολοίπου αναπροσαρμόζει, με βάση την προσαρμογή της τιμής της μετοχής που συντελείται την Τ(α) συνεπεία της Εταιρικής Πράξης, είτε την τιμή συναλλαγής, στην οποία τα μέρη κατήρτισαν τη Συναλλαγή, είτε την τιμή κλεισίματος της μετοχής βάσει της οποίας υπολογίστηκε το Ημερήσιο Τίμημα ως προς τη Συναλλαγή έτσι ώστε το Ημερήσιο Τίμημα που οφείλει ο Αγοραστής στον Πωλητή να παραμένει συνολικά το ίδιο Μετά την παραπάνω αναπροσαρμογή, οι ανοικτές θέσεις στις Υποκείμενες Μετοχές στα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α) αναπροσαρμόζονται ως εξής: Η ανοικτή θέση στις Υποκείμενες Μετοχές του Πωλητή ή του Αγοραστή ανά Συναλλαγή ισούται με το άθροισμα: της θέσης του Πωλητή ή του Αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των Συμβολαίων του στη Σειρά Τ(α) επί του αριθμού των μετοχών που αντιστοιχεί στο νέο μέγεθος του Συμβολαίου της Σειράς αυτής της θέσης του Πωλητή ή του Αγοραστή που αντιστοιχεί στο γινόμενο του αριθμού των Συμβολαίων του στην Σειρά Τ(α) επί του τυχόν προκύπτοντος από τον υπολογισμό της παρ κλασματικού υπολοίπου Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θέσεις της παρ καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στα Χαρακτηριστικά Εισαγωγής των Συμβολαίων Ως προς τις θέσεις της παρ , η ΕΤ.ΕΚ.. ασκεί υποχρεωτικά, την Τ(δ), τα Δικαιώματά της Επαναγοράς έναντι του Αγοραστή και Επαναπώλησης έναντι του Πωλητή. Τα δικαιώματα και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από την άσκηση αυτή καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και διακανονίζονται το αργότερο μέχρι την ημέρα Τ(δ)+4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε- ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 1. Αντιμετώπιση κλασματικών υπολοίπων Ως προς τις θέσεις κλασματικών υπολοίπων, που τυχόν προκύπτουν σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Μέρους, ισχύουν τα εξής: 1.1. Σε περίπτωση κατά την οποία από τον υπολογισμό των θέσεων κλασματικών υπολοίπων προκύπτουν ακέραιες μονάδες μετοχών, ο διακανονισμός των αντιστοίχων απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται με παράδοση των μετοχών Σε περίπτωση εναπομείναντος, μετά τη διαδικασία του ως άνω υπολογισμού, κλασματικού υπολοίπου μικρότερου της μονάδας, ο διακανονισμός των αντιστοίχων απαιτήσεων και υποχρεώσεων γίνεται με καταβολή της αξίας του υπολοίπου. Για τον υπολογισμό της αξίας αυτής λαμβάνεται ως τιμή η επίσημη τιμή κλεισίματος των Υποκείμενων Μετοχών κατά τη συνεδρίαση της ημέρας Τ(δ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 44 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 17

18 1. Γενικά Σε περίπτωση επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, διανομής μερίσματος ή προμερίσματος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα Συμβόλαια με Υποκείμενες Μετοχές τις μετοχές ως προς τις οποίες γίνεται η επιστροφή ή διανομή αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 2. Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου ορίζονται ως: 2.1. «Εταιρική πράξη»: Η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών, η διανομή μερίσματος ή προμερίσματος στους μετόχους «Σειρά Τ(α)»: Η σειρά στην οποία ο Πωλητής και ο Αγοραστής διατηρούν ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια μετά το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας Τ(Δ) ή ως προς την οποία έχουν ασκηθεί τα Δικαιώματα Επαναγοράς ή Επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και υποχρεώσεις παράδοσης των Υποκείμενων Μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής «Τ(α)»: Η ημέρα αποκοπής του δικαιώματος και προσαρμογής της τιμής της μετοχής που συντελείται συνεπεία της Εταιρικής Πράξης «Τ(Δ)» : Η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης «Τ(Δ)+1» : Η πρώτη εργάσιμη που έπεται της ημέρας Τ(Δ) «Τδ»: Η ημέρα έναρξης της επιστροφής του κεφαλαίου ή διανομής του μερίσματος ή του προμερίσματος «Τ(δ)+10»: Η δέκατη εργάσιμη ημέρα που έπεται της Τ(δ). 3. Εγγραφή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έναντι μερίσματος 3.1. Εφόσον υφίστανται ανοικτές θέσεις στα Συμβόλαια της Σειράς Τ(α) μετά το πέρας της εκκαθάρισης της Τ(Δ) ή έχουν ασκηθεί δικαιώματα επαναγοράς ή επαναπώλησης και οι απορρέουσες από την άσκηση αυτή απαιτήσεις και αντίστοιχες υποχρεώσεις παράδοσης των υποκείμενων μετοχών δεν έχουν διακανονιστεί μέχρι και το πέρας της εκκαθάρισης της ημέρας αυτής, η ΕΤ.ΕΚ.. προς το σκοπό αναπροσαρμογής των εν λόγω θέσεων και απαιτήσεων συνεπεία της Εταιρικής Πράξης, υπολογίζει την Τ(Δ)+1 το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί, έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή μερίσματος ή προμερίσματος, σε κάθε Συμβόλαιο της Σειράς Τ(α), αφαιρουμένων των τυχόν παρακρατήσεων φόρου στον οποίο υπόκεινται οι ημεδαποί επενδυτές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις Με βάση τους παραπάνω υπολογισμούς η ΕΤ.ΕΚ.. εγγράφει, την αυτή ημέρα, τα δικαιώματα του Πωλητή ή τις υποχρεώσεις του Αγοραστή ανά Συναλλαγή, για είσπραξη από την ΕΤ.ΕΚ.. ή καταβολή σε αυτή αντίστοιχα χρηματικού ποσού ίσου με το γινόμενο του αριθμού των Συμβολαίων του Πωλητή και του Αγοραστή στη Σειρά Τ(α) επί του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί, έναντι επιστροφής κεφαλαίου ή μερίσματος ή προμερίσματος, σε κάθε Συμβόλαιο της σειράς αυτής. 4. Διακανονισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων έναντι μερίσματος 45 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 46 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 47 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 48 Το εδάφιο τροποποιείται ως ανωτέρω με την απόφαση της από 18/12/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. 18

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Διαδικασίες αναπροσαρμογής στις συμβάσεις Repos στις περιπτώσεις εταιρικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση των από 18/12/2008 και 6/9/2010 1 συνεδριάσεων του 2 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 4/3/2010, 6/9/2010 1 και 6-10-2011 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 18 «Συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo)», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 18/12/2008, 3.11.2009, 4.3.2010, 6/9-2010 1 και 6.10.2011 συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α)

(Κωδικοποιημένη μετά την από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) ΑΠΟΦΑΣΗ 20 «Διμερής δανεισμός τίτλων (Bilateral Stock Ledig)» (Κωδικοποιημένη μετά την από 17.4.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α) Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)»

«Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή Δανειοληψίας (Stock Lending)» ΑΠΟΦΑΣΗ 17 «Συμβάσεις Δανειοδοσίας ή (Stock Ledig)» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τους όρους της παραγράφου 3.3. του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 20/693/22.9.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών A.E. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3.και 2.4.4. και

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.).

(Κωδικοποιημένη μετά τις από και αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Κύριας Αγοράς» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015 και 1.12.2015 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Δικαιώματα προαίρεσης σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις από 11α/5.4.2006, 32/12.10. 2006, 21.12.2006 και 18.1.2007 αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 15 «Δικαιώματα προαίρεσης επί Μετοχών», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 6.9.2010, 24.11.2010, 6.10.2011, 8.3.2012, 28.6.2012 και 18.4.13 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 17/766/6.10.2016 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 16 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-20», όπως τροποποιήθηκε με τις από 5.4.2006 και 21.12.2006 αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α. Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της )

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (απόφαση ΔΣ ΧΑ της 25-4-2013) 1. Προστίθεται στους Ορισμούς ο «Εκδότρια «Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Μετοχών) που εκδίδονται από το Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 30.10.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 23/3.11.2009, 3/4.3.2010, 15/6.9.2010, 21/24.11.2010 24/3.11.2011, 3/8-3-2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap»

«Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 13 «Δικαιώματα Προαίρεσης στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap» όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις των από 3.11.2009, 4.3.2010, 24.11.2010 και 01.11.2012 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Χ.Α. 1 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 11 Α «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης» Όπως τροποποιήθηκε με τις 15/6-9-2010 21/ 24.11.2010 24/3.11.2011 και 3/8-3-2012 αποφάσεις του ΔΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΑΠΟΦΑΣΗ 8/773/20.12.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 15.9.2016 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap»

«Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 5.2.2015, 1.12.2015, 28.4.2016 και 10.6.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή

1.1 Απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 19.1.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 14 «Δικαιώματα προαίρεσης στο δείκτη FTSE/ATHEX Mid 40» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 3.2.3., 3.2.4.2. και 2.4.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007 και 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη μετά τις από 8/11/2010, 18/4/2011, 27/6/2011, 5/3/2012, 18/9/2014 και 18/5/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» όπως τροποποιήθηκε με την 12/24-06-2010 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ, την 15/6-9-2010

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.»

«Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή στις Οργανωμένες Αγορές του Χ.Α και στην ΕΝ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 19.1.2017 και 6.12.2017 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως

1 Ο τίτλος του Κανονισμού αντικαταστάθηκε και το άρθρο με τίτλο «Πεδίο Εφαρμογής του Κανονισμού» προστέθηκε ως ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 1 Σύμφωνα με την από 26.05.2004 απόφαση της 236 ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Αποθετηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008, 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/556/8.7.2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1/643/15.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.

Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 26/25.9.2008, 31/23.10.2008, 35/18.12.2008 2/29.1.2009, 3/12.2.2009, 5/3.3.2009, 15/02.07.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011 και 5/3/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 11 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 8/11/2010, 18/4/201, 27/6/2011, 5/3/2012 και 18/9/2014 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών

Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Επί Άυλων Αξιών Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 & την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3152/2003 και την από 26.05.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ 15/6-9-2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Χ.Α Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε την Τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού ως ακολούθως: 1. Στην περί ορισμών ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ Ε.Χ.Α.Ε. ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

«Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Όροι διακανονισμού μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.» Κωδικοποιημένη μετά τις από 20.10.2014, 17.11.2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Σ.Α.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ. (Συνεδρίαση 21-6-2004) ΑΠΟΦΑΣΗ 2 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.», i όπως τροποποιήθηκε στις συνεδριάσεις 35/24-9-2004, 40/11-11-2004, 41/18-11-2004, 43/2-12- 2004,61/12-5-2005 του Δ.Σ. του Χ.Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή & Κατάλογος Χρεώσεων της Αγοράς Παραγώγων του Χ.Α.» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 8η Τροποποίηση - 9/5/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ.

Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Δημιουργία Εξαγορά Μεριδίων Δ.Α.Κ. Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Οκτώβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση Απόφαση 13 «Διαδικασίες Μετάβασης» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 17.11.2014) Έχοντας υπόψη τις ανάγκες ομαλής μετάβασης

Διαβάστε περισσότερα

των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές

των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές ΑΠΟΦΑΣΗ 19 «Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) σε διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. μετοχές της Κατηγορίας Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11α/5.4.2006, 18α/31.5.2006 και 32/12.10.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του Χ.Α.», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 21/17.7-2008, 31/ 23.10.2008, 32/6-11-2008, 6/19-3-2009, 1/14-1-2010, 2/4-2-1010, 3/4-3- 2010 12/24.6.2010, 17/30.9.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 60 ΦΕΚ 243Β/7-3-2001 Τροποποίηση της απόφασης 18/99 «Μέθοδοι και διαδικασίες διαπραγµάτευσης κινητών αξιών και ρύθµιση τεχνικής φύσεως θεµάτων για τη σύναψη χρηµατιστηριακών συναλλαγών µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/461/24.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα «Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004)»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου

ΑΠΟΥΑΗ 40/586/ τoυ Διοικητικού υμβουλίου ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΥΑΗ 40/586/26.5.2011 τoυ Διοικητικού υμβουλίου Θέμα: Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Εκκαθάρισης υναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή της «Εταιρείας Εκκαθάρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί»

«Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» ΑΠΟΦΑΣΗ 12 «Τεχνικές διαδικασίες εκκαθάρισης παραγώγων και χρονισμοί» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με την από 26.1.2015 και 27.11.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015, 18.5.2015, 29.6.2015 και 28.8.2017 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση 13.11.2014) Αφού έλαβε υπόψη α) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α»

ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών Η.ΒΙ.Π. στην ΕΝ.Α» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 7-11-2013) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις της Ενότητας 4 των

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 3 «ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Χ.Α.Ε.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 18.6.2012 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Χ.Α.Ε.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Αθήνα, 29 Μαρτίου 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2012 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011.

Οι αλλαγές αυτές θα εφαρμοστούν μαζί με την έναρξη του διαχωρισμού των υπηρεσιών εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρησης στις 6 Ιουνίου 2011. ΠΡΟΣ : Μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Αλλαγές στους Κανόνες Συναλλαγών ΗΜΕΡ. : 3 Ιουνίου, 2011 Αρ. ΕΓΚ. : 10-2011 Κύριοι, Αναφορικά με το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της ) ΑΠΟΦΑΣΗ 30 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΣΤHΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 11/5-4-2006, 29/7.9.2006, 21.12.2006, 1/4.1.2007, 26.4.2007, 28.6.2007 και 20.9.2007 του

Διαβάστε περισσότερα

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα»

«Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» ΑΠΟΦΑΣΗ 5 «Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου στο σύστημα Παραγώγων και άλλα συναφή θέματα» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από 26.1.2015, 26.10.2015 και 27.11.2017 αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β/1456/24.7.2008) 1 η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Οκτώβριος 2016 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΑΠΟΦΑΣΗ 2/804/21.12.2017 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 05.02.2015, 30.09.2015, 01.12.2015 και 10.06.2016 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.»

«Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» ΑΠΟΦΑΣΗ 22 «Ρύθμιση τεχνικών θεμάτων διαπραγμάτευσης στις Αγορές του Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη μετά την από 5.2.2015 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α.). Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης

υπηρεσιών του ΧΑ και γ) κάθε ενδιαφερόμενος, για τη χορήγηση στοιχείων από το Σύστημα Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 32 «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤHΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ», όπως τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση της 14-7-2005 του Δ.Σ του Χ.Α ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 8-7-2004) Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/ τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΑΠΟΦΑΣΗ 21/693/22.9.2014 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: «Τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή». ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009, 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ και την από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Αθήνα Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Αθήνα 2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 11η Τροποποίηση - 16/9/2014 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» (Κωδικοποιημένη μετά τις από 23.04.2015, 8.07.2015, 7.12.2015, 14.04.2016, 28.04.2016, 26.05.2016, 15.09.2016, 30.9.2016 και 31.10.2016 αποφάσεις της Διοικούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση )

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση ) ΑΠΟΦΑΣΗ 26 «Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών», όπως εγκρίθηκε με την από 17-7-2008 απόφαση του ΔΣ του ΧΑ και τροποποιήθηκε με τις από 29-1-2009 6-10-2011 και 28-6-2012 αποφάσεις του ΔΣ του ΧΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ

ΜΕΡΟΣ Α. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 24 «Κατάλογος Χρεώσεων των Αγορών του ΧΑ» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των 1.2.8., 1.5.2.,3.1.8.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (Δ.Α.Κ.) (Exchange Traded Funds ETFs) Συχνές Ερωτήσεις Χρηματιστήριο Αθηνών A.E. Νοέμβριος 2007 Σημαντική Παρατήρηση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) πιστεύει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο)

Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/ απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) Απόφαση 35 Προσαρμογή τιμών κινητών αξιών (όπως τροποποιήθηκε με την 6/18-2-2008 απόφαση του Δ.Σ του Χ.Α σε κωδικοποιημένο κείμενο) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση της 24-11-2005)

Διαβάστε περισσότερα