Η ιεθνής Ένωση ηµοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) κατά τη διάρκεια Συνδιάσκεψης στη Χάγη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιεθνής Ένωση ηµοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) κατά τη διάρκεια Συνδιάσκεψης στη Χάγη,"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 21 ΟΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ Tων. Μυλωνόπουλου Αικ. Κοντουδάκη 1. Η επιτελική λειτουργία των ηµοσίων Σχέσεων στον Τουρισµό Η ιεθνής Ένωση ηµοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) κατά τη διάρκεια Συνδιάσκεψης στη Χάγη, το έτος 1960, διατύπωσε την άποψη ότι οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν µια διοικητική λειτουργία, µε διαρκή και προγραµµατισµένο χαρακτήρα, µε την οποία δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί επιδιώκουν να κερδίσουν και να διατηρήσουν την κατανόηση, τη συµπάθεια και την υποστήριξη εκείνων µε τους οποίους έρχονται σε επαφή. Απώτερος σκοπός τους είναι να συντονίσουν την πολιτική και την τακτική της δράσης τους, ώστε να επιτύχουν, µε την προγραµµατισµένη και εκτεταµένη πληροφόρηση, µια περισσότερο αποδοτική συνεργασία και πιο αποτελεσµατική εκπλήρωση των κοινών τους επιδιώξεων (Αθανασόπουλος, 2005:28). Oι δη- µόσιες σχέσεις σύµφωνα µε τους G.& D.Griswold αποτελούν τη διοικητική εκείνη λειτουργία, η οποία σταθµίζει τις απόψεις και τις τάσεις του κοινού, ώστε να καθίσταται δυνατό για ένα οργανισµό να ρυθµίζει την πολιτική και τις µεθόδους του, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα του εν λόγω κοινού και να εκτελεί ένα πρόγραµµα δράσης για να κερδίσει τόσο το ενδιαφέρον όσο και την αποδοχή του (Μαγνήσαλης, 1995:42). Στο πλαίσιο της µελέτης των δηµοσίων σχέσεων έχουν καταβληθεί ήδη κάποιες προσπάθειες για να προσδιοριστεί ο ρόλος και η συµβολή τους τόσο σε µικροεπίπεδο (προσωπική προβολή, επιχειρήσεις) όσο και σε µακροεπίπεδο (κλάδοι δραστηριότητας, θεσµικοί φορείς, διεθνείς οργανισµοί, κράτη). Η βιβλιογραφία αφορά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στο αγγλοσαξονικό ερευνητικό πεδίο, ενώ οι µελέτες περιπτώσεων εστιάζονται κυρίως στον ιδιωτικό το- µέα, καθόσον στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης οι δηµόσιες σχέσεις εµφανίζονται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης. Εντούτοις, όπως και στο κοµµάτι της διαφήµισης, οι τουριστικές αρχές εµφανίζονται ως πρωτοπόροι στo πλαίσιο των δηµόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το επίπεδο -περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, συστηµατικά ή οργανωµένα 2. Ο ρ. Μυλωνόπουλος ηµήτρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η Κοντουδάκη Αικατερίνη είναι κάτοχος MΑ στις ιεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήµιο του Manchester.

2 22 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Οι δηµόσιες σχέσεις πραγµατοποιούνται σε ένα περιβάλλον, το οποίο αποτελεί τον παράγοντα - κλειδί ως προς τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, τα αποτελέσµατά τους και τις προσδοκίες που θα δηµιουργηθούν. Άλλωστε, οι δηµόσιες σχέσεις, όπως έχει υποστηριχθεί από ση- µαντικούς ερευνητές, όταν ενταχθούν στο συστηµικό πλαίσιο της κοινωνιολογικής ανάλυσης, αναδεικνύονται ως λειτουργία συλλογής, αφοµοίωσης, ερµηνείας και διάδοσης γνώσης για το περιβάλλον, µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται (Broom & Dozier, 1986:37-56). Υπό αυτήν την παραδοχή, θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι µε την ιδιότητά τους ως επιτελικής λειτουργίας, οι δηµόσιες σχέσεις, όσον αφορά και τη δοµή αλλά και τις διαδικασίες που ενεργοποιούν στους κόλπους τους, αποτελούν ακριβώς µια µορφή ανταπόκρισης στο περιβάλλον του οργανισµού που τις αναλαµβάνει. Ο βαθµός της επιτυχούς αυτής ανταπόκρισης και προσαρ- µογής στις διάφορες περιβαλλοντικές αλλαγές και διακυµάνσεις εξαρτάται κυρίως από τη φύση του οργανισµού ή της χώρας ή του κλάδου που υπηρετούν. Ήδη από το 1990, ο Al-Enad έ- χει προχωρήσει παραπέρα από την παραπάνω διαπίστωση, επισηµαίνοντας πως σε πολλές περιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν επηρεάζουν µόνο την εφαρµογή των δηµοσίων σχέσεων αλλά και υποδεικνύουν συχνά µέσα από τις µεθόδους που οι τελευταίες επιλέγουν, ενδεχοµένως και τους διαφορετικούς στόχους, τις διαφορετικές φιλοσοφίες και τις διαφορετικές αρχές και αξίες που διέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή τους (Al-Enad, 1990:24-26). Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι τα κράτη αντιλαµβάνονται και εφαρµόζουν µε διαφορετικό τρόπο τις δηµόσιες σχέσεις και ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, προκειµένου να δηµιουργήσουν τη δη- µόσια εικόνα τους. Για το λόγο αυτό η επικοινωνιακή πολιτική καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο αν και αντιµετωπίζει δυσκολίες καθώς απαιτεί τη συνεργασία ολοένα και περισσότερων υ- πηρεσιών τόσο εντός του κεντρικού κρατικού φορέα τουρισµού όσο και εκτός αυτού, σε σχέση µε τα άλλα Υπουργεία της ηµόσιας ιοίκησης που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την εικόνα µιας χώρας ως τουριστικού προορισµού (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υγείας, Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισµού κ.ά). Στη ηµόσια ιοίκηση του Τουρισµού φαίνεται να γίνεται αποδεκτή η αξιοπιστία και η χρησιµότητα της έρευνας αγοράς, ως εργαλείου ανίχνευσης του περιβάλλοντος και κατανόησης της ταξιδιωτικής κοινής γνώµης. Ο τουρισµός ως δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου και ως βασικό κοινωνικό αγαθό για τις αναπτυγµένες χώρες, έχει παρουσιάσει τεράστια αύξηση στη µεταπολεµική περίοδο, ιδιαίτερα µετά το 1970, και αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της οικονοµίας. Συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη µέσα από τη δηµιουργία εισοδηµάτων και θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον διευρύνει την παραγωγική βάση των περιοχών υποδοχής τουριστών και επηρεάζει την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονοµίας (γεωργία, εµπόριο κ.λπ.). Ένα, επίσης, σηµαντικό χαρακτηριστικό του τουριστικού τοµέα είναι η πολυµορφία και το ευφάνταστο (Μυλωνόπουλος κ.α., 2003:74), στοιχεία που δηµιουργούν νέους προορισµούς και οδηγούν στην κατασκευή νέων προϊόντων (Eyssartel - Rochette 1992: ). H ικανότητα αυτή του τουρισµού έχει ως αποτέλεσµα να προσελκύει συνεχώς µεγαλύτερες οµάδες καταναλωτών τουριστικών προϊόντων και να επιτρέπει τη συµµετοχή περισσότερων χωρών και περιφερειών από όλον τον κόσµο στις διαδικασίες της τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισµός βασίζεται στην εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων. Τόσο αυτοί που ταξιδεύουν µε οργανωµένες οµάδες όσο και οι µεµονωµένοι ταξιδιώτες σχηµατίζουν τη γνώµη τους για ένα προορισµό, σύµφωνα µε τη γενική στάση της κοινωνίας τους απέναντι σε µια χώρα, σε µια τουριστική περιοχή, σε ένα προορισµό, σε µια ξενοδοχειακή µονάδα κ.λπ. Η αντίληψη µιας κοινωνίας για µια άλλη διαµορφώνεται κάτω από την επίδραση πολλών παραγόντων κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών και πολιτιστικών. Το πρόβληµα όµως υπάρχει όταν οι εικόνες και οι αντιλήψεις που έχει ένας τουρίστας για µια χώρα, ένα προορισµό

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23 κ.λπ. θέτουν εµπόδια στην τουριστική µετακίνηση και στις επιλογές γενικότερα και προκαλούν προβλήµατα στην επικοινωνία και στην κατανόηση. Έτσι είναι απαραίτητη η παρέµβαση των δηµοσίων σχέσεων προκειµένου να διαµορφωθεί κλίµα εµπιστοσύνης. Είναι αναγκαίο να δη- µιουργηθεί µια θετική εικόνα, σε επίπεδο χώρας, προορισµού, µονάδας εστίασης, διαµονής, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. που µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τον επιτυχηµένο σχεδιασµό και οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων σε όλα τα επίπεδα (Μυλωνόπουλος, 2006:10). Η ιδιοµορφία όµως του τουρισµού µε τις µορφές που αναπτύσσεται στη σηµερινή εποχή καθιστά πολύπλοκο και δαιδαλώδες το πεδίο των δηµοσίων σχέσεων στον τουρισµό. Το σύγχρονο τουριστικό επικοινωνιακό τοπίο µεταβάλλεται συνεχώς καθώς ποιοτικές αλλαγές της ζήτησης και της προσφοράς προκαλούν τη διαρκή και ταχεία αναβάθµιση και εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος. Στόχος όλων αυτών των διαφοροποιήσεων και καινοτοµιών είναι η δηµιουργία τουριστικών ροών προς τους προορισµούς της τουριστικής κατανάλωσης. Καθίσταται διεθνώς εµφανής η σηµασία του παράγοντα της επικοινωνίας ως προς την επίταση της διείσδυσης στις τουριστικές αγορές και την συνεπακόλουθη αύξηση των τουριστικών εισροών, ώστε να συντάσσονται συγκεκριµένα σχέδια στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση, υπογραµµίζεται ο καθοριστικός ρόλος της έγκαιρης, επίκαιρης και κατάλληλα διαρθρωµένης προβολής των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων και η ανάγκη της συνεχούς καλλιέργειας θετικού υπόβαθρου πρόσληψης της χώρας-προορισµού. Επίσης, µια πιο ολιστική θεώρηση της επικοινωνιακής διείσδυσης ενέχει στοιχεία αναγνώρισης συντονισµένων πρακτικών, όπως αυτές δροµολογούνται συντονισµένα από τις διάφορες εθνικές δηµόσιες αρχές µε παρουσία στο εξωτερικό, για την βελτίωση των συνθηκών αναγνωρισιµότητας της χώρας που επιλέγει την συγκεριµένη στρατηγική προβολής και επικοινωνίας, επενδύοντας στην κεφαλαιοποίηση των σχετικών πλεονεκτηµάτων. 2. Η λειτουργία των δηµοσίων σχέσεων του τουρισµού στις Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηπεριφέρεια της Μεσογείου είναι ο πιο δηµοφιλής προορισµός διακοπών και ετησίως περισσότεροι από 100 εκατοµύρια τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή, αριθµός που αντιστοιχεί στο 1/5 της διεθνούς τουριστικής δραστηριότητας (Middleton & Hawkins, 2004:79). Η γεωγραφική θέση, το κλίµα, η εκτεταµένη ακτογραµµή και η πολυνησία, η φυσική οµορφιά, το µεσογειακό τοπίο και ο πολιτισµός που αναπτύχθηκε από την αρχαιότητα αποτελούν χαρακτηριστικούς πόλους προσέλκυσης των τουριστών. Στη Μεσόγειο αναπτύχθηκε το µοντέλο του µαζικού τουρισµού (Williams & Shaw, 1998:3) δηλαδή οι τουρίστες επιλέγουν πακέτα διακοπών που βασίζονται κυρίως στις ακτές και στο ευχάριστο κλίµα, στοιχεία που είναι κοινά µεταξύ των µεσογειακών κρατών. Επίσης στη Μεσόγειο η τουριστική δραστηριότητα διακρίνεται για την εποχικότητά της καθώς οι περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται αυτή στην περίοδο Μαΐου Σεπτεµβρίου. Για την ανάπτυξη του τουρισµού οι µεσογειακές χώρες έχουν δηµιουργήσει κρατικούς διοικητικούς µηχανισµούς διαµόρφωσης και άσκησης συγκεκριµένης πολιτικής. Καθώς ο τουρισµός έχει ανάγκη τις εφαρµοσµένες δηµόσιες σχέσεις και την έρευνα προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που αναφύονται από την επαφή των τουριστών µε τους κατοίκους των τόπων προορισµού (L Etang-Falkheimer-Lugo, 2007:69) οι κρατικοί φορείς τουρισµού αναπτύσσουν τις δηµόσιες σχέσεις ως ιδιαίτερη διοικητική λειτουργία. Η λειτουργία αυτή στις µεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εµφανής και αντανακλά συχνά τις οµοιότητες του µεσογειακού τουριστικού προϊόντος.

4 24 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 2.1. Ισπανία 3. Στην Ισπανία αρµόδιος φορέας για τη χάραξη της τουριστικής στρατηγικής της χώρας είναι η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και Εµπορίου που υπάγεται στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Τουρισµού και Εµπορίου. Στο Υπουργείο επίσης ανήκει η αρµοδιότητα έ- γκρισης των δράσεων που αφορούν στην τουριστική προβολή της χώρας στην αλλοδαπή. Η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και Εµπορίου σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών θέτουν τα γενικά κριτήρια µε βάση τα οποία διαµορφώνονται οι εξωτερικές τουριστικές σχέσεις. Για την προώθηση της Ισπανίας στο εξωτερικό ως τουριστικού προορισµού λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργείου Β.Τ.Ε. ιδιαίτερη διοικητική µονάδα, το Instituto de Tourismo de Espania. (TOURESPANΑ 4 ). Η TOURESPANΑ προκειµένου να πετύχει στην αποστολή της συνεργάζεται µε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ισπανίας. Επίσης έχει αναπτύξει στην αλλοδαπή ένα δίκτυο 31 ισπανικών τουριστικών γραφείων που αποτελούν τµήµα των πρεσβειών και των προξενείων της χώρας. Η αποστολή της Turespana (Spanish Tourism Promotion Board) συνοψίζεται στον τριπλό της ρόλο ως: φορέα της ισπανικής τουριστικής πολιτικής που δεν περιορίζεται απλώς στην προώθηση της τουριστικής προσφοράς αλλά επιδιώκει να βελτιώσει τα αδύνατα σηµεία στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας του προορισµού που προωθεί, ενώ παράλληλα προωθεί και την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων ως συµβουλευτικού και υποστηρικτικού φορέα του κλάδου που τον βοηθά να πωλήσει το προϊόν του στις ξένες αγορές ως δηµόσιου οργανισµού δεσµευµένου επί αποτελεσµατικής και αποδοτικής διαχείρισης, υπεύθυνου για την προβολή του δεύτερου σε παγκόσµια κατάταξη τουριστικού κράτους στον κόσµο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται από την tourespana στην ορθολογική διαχείριση των κρίσεων τόσο σε επίπεδο προετοιµασίας όσο και σε επίπεδο απόκρισης στην κρίση µε σκοπό τη διαφύλαξη της γενικής τουριστικής εικόνας και της βιωσιµότητας της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κρίσεων εστιάζεται σε τρεις κυρίως άξονες, α) τις σχολαστικές και κατάλληλες αποκρίσεις, β) στο συντονισµό του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα τουρισµού ως προς την εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική και γ) στην παροχή γενικών απαντητικών κατευθυντήριων γραµµών µέσα στον Οργανισµό, στα κυβερνητικά όργανα και στις επαγγελµατικές ενώσεις του εθνικού τουριστικού κλάδου. Οι ισπανικές αρχές τουρισµού αποδίδουν µεγάλη σηµασία στις σχέσεις τους µε τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Ως χαρακτηριστική περίπτωση µπορεί να αναφερθεί η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από τη ηµοτική Τουριστική Επιτροπή της Μαδρίτης, στις 2-3 Ιουλίου 2003, πριν την 1 η ιεθνή TOURCOM στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (Π.Ο.Τ.) το Η πρωτοβουλία αφορούσε στη διοργάνωση του 1 ου Συνεδρίου για ΜΜΕ µε σκοπό την προσέγγισή τους από το ηµόσιο Τοµέα του Τουρισµού. Το Συνέδριο αυτό χαρακτηρίστηκε ως Media Marketplace που παρείχε τη δυνατότητα στους δηµόσιους φορείς του τουρισµού, αλλά και σε οργανισµούς προβολής προορισµών να δηµοσιοποιήσουν πληροφορίες για τις περιοχές δράσης τους και να προσφέρουν ταξίδια εξοικείωσης σε δηµοσιογράφους και ταξιδιωτικούς συγγραφείς άλλων χωρών Γαλλία 5. Στη Γαλλία, αρµόδιο για την άσκηση τουριστικής πολιτικής είναι το Υπουργείο Μεταφορών, ηµόσιου Εξοπλισµού, Τουρισµού και Θάλασσας. Το Υπουργείο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές και η Εθνική ιεύθυνση Τουρισµού εφαρµόζει την τουριστική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ε- παγγελµατικών φορέων του τουρισµού, διαµορφώνει το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της τουριστικής βιοµηχανίας και εποπτεύει την τήρησή του. Για την επίτευξη του σκοπού

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 25 της, η Εθνική ιεύθυνση Τουρισµού περιλαµβάνει δύο Γενικές ιευθύνσεις, δύο Υποδιευθύνσεις και ένα Τµήµα. Η Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής χαράσσει την εθνική επικοινωνιακή πολιτική και συντονίζει τις δράσεις προώθησης της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Υπό την εποπτεία της Εθνικής ιεύθυνσης Τουρισµού τελεί ο Οργανισµός Τουριστικής και Εµπορικής Προώθησης. Στο εταιρικό σχή- µα του οργανισµού αυτού συνενώνονται το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επαγγελµατικοί φορείς του τουρισµού και οι επαγγελµατικοί φορείς άλλων σηµαντικών κλάδων για τη γαλλική οικονοµία. Η αποστολή του οργανισµού συνίσταται στη διεξαγωγή τουριστικών µελετών και στο συντονισµό των επιχειρήσεων προβολής, επικοινωνίας και πληροφόρησης όλων των φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται για την προώθηση στο εξωτερικό της Γαλλίας ως τουριστικού προορισµού. Για την επίτευξη του στόχου του ο οργανισµός αναπτύσσει δράσεις σε 29 κράτη µε 34 γραφεία στα οποία απασχολεί περισσότερα α- πό 250 άτοµα. Οι υπεύθυνοι των γραφείων αυτών αποτελούν τους επίσηµους αντιπροσώπους του Υπουργείου στην αλλοδαπή. Ο οργανισµός αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προβολή της γαλλικής τουριστικής εικόνας. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε συγκεκριµένο πλαίσιο προκαθορισµένης επικοινωνιακής στρατηγικής. Η στρατηγική της νέας τοποθέτησης του προορισµού Γαλλία για την τρέχουσα πενταετία strategie marketing αφορά στην ταυτοποίηση της χώρας ως νέου και διαφορετικού προορισµού και στην προώθηση των αξιών του γαλλικού τρόπου ζωής Ιταλία 6. Στην Ιταλία, η αρµοδιότητα για την άσκηση τουριστικής πολιτικής ανήκει στη Γενική ιεύθυνση Τουρισµού (Direzione Generale per il Tourismo-DGT) που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό, δραστηριοποιείται ειδικός φορέας, ο Οργανισµός ΕΝΙΤ (Ente Nazionale Italiano per il Tourismo). Ο Οργανισµός αυτός περιλαµβάνει τα Κεντρικά Γραφεία στη Ρώ- µη και ένα δίκτυο εξωτερικού. Στην αλλοδαπή διατηρεί γραφεία σε 23 κράτη (11 στην Ευρώπη και 12 εκτός αυτής 7 ). Τα γραφεία αυτά µαζί µε τις πρεσβείες και τα προξενεία της χώρας αποτελούν ένα ευρύ δίκτυο τουριστικής προβολής της Ιταλίας στην αλλοδαπή. Καθώς ο ΕΝΙΤ φέρει την ευθύνη για το δηµόσιο συµφέρον, πυρήνας των δράσεών του είναι η προώθηση και η άµεση επικοινωνία της εικόνας του ιταλικού τουριστικού προϊόντος στους πιθανούς χρήστες-καταναλωτές του που διαµένουν στην αλλοδαπή. Περαιτέρω, ο ΕNIT διατηρεί, αναπτύσσει και κατευθύνει τις επαγγελµατικές σχέσεις των εθνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τη ζήτηση µε σκοπό να διευκολύνει τις εµπορικές επαφές τους. Επίσης καλλιεργεί τις σχέσεις µε τα διεθνή ΜΜΕ, τους διαµορφωτές γνώ- µης καθώς και τους πολιτικούς, διοικητικούς και πολιτιστικούς αντιπροσώπους κρατών που υπηρετούν στις χώρες, όπου διατηρεί Γραφεία, ώστε να ενθαρρύνει τη στρατηγική δη- µιουργία εκείνων των συνθηκών που ευνοούν τη συνάντηση της διεθνούς τουριστικής ζήτησης µε την ιταλική προσφορά. Η επίτευξη των θεσµικών του στόχων επιδιώκεται µέσα από τις εξής δραστηριότητες: µελέτη των διεθνών αγορών και ειδικότερα των τάσεων της ζήτησης ιδιωτικού και οργανωµένου τουρισµού συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση των παραµέτρων που καθορίζουν την ξένη τουριστική ζήτηση ανάπτυξη προγραµµατισµού και σχεδιασµού καθώς και επιχειρησιακών στρατηγικών σε συνεργασία µε τους ιταλικούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Υπουργείο Παραγωγικών ραστηριοτήτων, Περιφέρειες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, Συµβούλια Επαγ-

6 26 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH γελµατικών Ενώσεων και προµηθευτές τουριστικών υπηρεσιών µεταφορές, φιλοξενία, εστιατόρια, δηµόσιες επιχειρήσεις κτλ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πολιτική προβολής του ιταλικού τουρισµού ιδιαίτερη σηµασία έχει η επιστηµονική έρευνα και ανάλυση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τουριστική προβολή για το 2006 διαµορφώθηκε µετά από επιστηµονική ανάλυση ερευνών που διεξήχθησαν σε 99 ξένες αγορές από τα γραφεία εξωτερικού του ΕΝΙΤ και από τις ιταλικές πρεσβείες. Επίσης η τουριστική προβολή στηρίχθηκε στη συνεργασία του ΕΝΙΤ, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παραγωγικών ραστηριοτήτων 8. Επίσης προβλέπονται συµπληρωµατικές δράσεις στο σύνολο της ηµόσιας ιοίκησης για την από κοινού στρατηγική προώθηση ενός Sistema Paese 9, ιδιαίτερα µέσα από τη συλλογική στήριξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ιταλικής παραγωγής στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιταλικές κινηµατογραφικές παραγωγές υποστηρίζονται από τους αρµόδιους φορείς ενώ στον ιστότοπο του ΕΝΙΤ 10 υπάρχει ειδικός υπερσύνδεσµος που καθοδηγεί τον πλοηγούµενο στη σελίδα προώθησης του τουρισµού στις περιοχές, όπου έχουν γυριστεί σηµαντικές ταινίες Ελλάδα. Στην Ελλάδα η τουριστική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Εξωτερικού. Η αρµοδιότητα των δηµοσίων σχέσεων ανήκει ειδικότερα στον Ενιαίο ιοικητικό Τοµέα Οργάνωσης, ιοίκησης και Εποπτείας, στη Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Προβολής και στο Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων (Μυλωνόπουλος, 2006:31-40). Ο Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Οργάνωσης, ιοίκησης και Εποπτείας συγκροτείται από πέντε ιευθύνσεις, µεταξύ των οποίων η ιεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού. Στη ιεύθυνση αυτή λειτουργεί το Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού και οι Υπηρεσίες Εξωτερικού. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του πρώτου αναφέρεται η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στις Υπηρεσίες Εξωτερικού για την εγκεκριµένη διαφηµιστική εκστρατεία της χώρας στο εξωτερικό, τις διεθνείς και δηµόσιες σχέσεις. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε όλες τις ηπείρους έχουν ως αρµοδιότητα την προβολή της τουριστικής εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και γενικότερα την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ειδικά δραστηριοποιούνται σε θέµατα προβολής και διαφήµισης της χώρας ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατοίκων της χώρας εγκατάστασης. Στη Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Προβολής, λειτουργεί η ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων, τµήµα της οποίας είναι το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων. Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού ανήκει η οργάνωση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εκθέσεων και συνεδρίων που α- φορούν ή προβάλλουν τον ελληνικό τουρισµό, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε διεθνή και πανελλήνια εµβέλεια, η κατάρτιση διαφηµιστικών προγραµµάτων προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό και εσωτερικό και γενικά µια πληθώρα δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης, στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης λειτουργεί το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων µε αρµοδιότητα την κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος που αφορούν το Υπουργείο. Από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης προκύπτει ότι οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας ηµοσίων Σχέσεων είναι διάσπαρτες σε διαφορετικές διοικητικές µονάδες και εµπλέκονται µε τις αρµοδιότητες συναφών τµηµάτων. Από την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων αυτών προκύπτει ότι το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων ασχολείται κυρίως µε την προετοιµασία και την οργάνωση των επίσηµων µετακινήσεων της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, και την κατάρτιση του προγράµµατος ε-

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 27 πίσκεψης και των επισήµων επαφών τους καθώς και την οργάνωση των επισκέψεων ξένων αποστολών και πρέσβεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αντίστοιχα, το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου λειτουργεί περισσότερο ως Γραφείο Τύπου και λιγότερο ως Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων αναλαµβάνοντας την επίσηµη επικοινωνία και ενηµέρωση των δηµοσιογράφων του εσωτερικού και του εξωτερικού για θέµατα που σχετίζονται µε το Υπουργείο, ή για ειδήσεις και δηµοσιεύµατα που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου, εκδίδοντας δελτία τύπου και ανακοινώσεις ( ιακοστεργίου κ.ά., 2007:21). Η νέα επικοινωνιακή πολιτική της Ελλάδας στον τοµέα του τουρισµού, εστιάζεται στις ειδικές µορφές τουρισµού, µε έµφαση στον εναλλακτικό τουρισµό. Χωρίς βεβαίως να υποβαθ- µίζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του υφιστάµενου µοντέλου ήλιος και θάλασσα, που αξιοποιεί το νησιωτικό χαρακτήρα της χώρας, αναπτύσσονται και ειδικές µορφές τουρισµού π.χ. θρησκευτικός τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, συνεδριακός τουρισµός, που α- ξιοποιούν σε επικοινωνιακό επίπεδο τον συνδυασµό µεγάλων εναλλαγών φυσικού και πολιτισµικού τοπίου σε πολύ µικρές αποστάσεις, µε τις ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου που διατρέχουν όλες τις ιστορικές περιόδους Μάλτα 12. Στη Μάλτα, αρµόδιο για την τουριστική πολιτική είναι το Υπουργείο Τουρισµού και Πολιτισµού. Στη χώρα αυτή, η διασύνδεση του τουρισµού µε τον πολιτισµό συνιστά βασική παράµετρο της προωθητικής δράσης που αναλαµβάνεται από τα όργανα προβολής. Κύριο όργανο προβολής και προώθησης της Μάλτας ως τουριστικού προορισµού είναι η Τουριστική Αρχή Μάλτας (ΜΤΑ 13 ). Η αρχή αυτή περιλαµβάνει 4 Γενικές ιευθύνσεις και 6 Τµήµατα. Ειδικότερα το Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Εταιρικών Σχέσεων συντονίζει τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των ηµοσίων Σχέσεων που α- φορούν στην εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Τουριστικής Αρχής Μάλτας (ΜΤΑ). Επίσης, το Τµήµα αυτό παρέχει αποτελεσµατικά επικοινωνιακά εργαλεία και συµβάλλει στην εµπέδωση τουριστικής συνείδησης στους φορείς της Μάλτας. Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στην αλλοδαπή, η ΜΤΑ διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων και αντιπροσωπειών σε 17 κράτη. Ιδιαίτερα από το έτος 2005, η ΜΤΑ έχει ξεκινήσει διαδικασίες branding του προορισµού της. Η Μάλτα προβάλλεται ως προορισµός αναψυχής που επιλέγουν οξυδερκείς και ώριµοι ταξιδιώτες. Η νέα ταυτοποίηση της χώρας έχει βασισθεί σε ποιοτικές έρευνες που διεξήχθησαν κυρίως στη Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Η.Β. Επίσης στο εσωτερικό της χώρας πραγµατοποιήθηκε ανάλογη ποιοτική έρευνα Malta Brand Survey µε σκοπό να προσδιοριστούν οι αξίες που θα στηρίξουν την επικοινωνιακή πλατφόρµα 14. Οι αξίες αυτές συνοψίζονται στις έννοιες πολιτιστική κληρονοµιά, ποικιλοµορφία και πνεύµα φιλοξενίας Κύπρος 15. Στην Κύπρο, η αρµοδιότητα για την τουριστική πολιτική ανήκει στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Τουρισµού 16. Η προβολή της Κύπρου ως τουριστικού προορισµού ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (ΚΟΤ). Ο ΚΟΤ επίσης έχει το συντονισµό των δράσεων όλων των φορέων της χώρας που ασχολούνται µε την τουριστική ανάπτυξή της. Για την επίτευξη του στόχου του, ο ΚΟΤ περιλαµβάνει την Κεντρική Υπηρεσία στη Λευκωσία, τις περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και τα Γραφεία Εξωτερικού. Ο ΚΟΤ, σε συνεργασία µε τους φορείς του δηµόσιου και ι- διωτικού τοµέα, εκπόνησε νέα Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης για την περίοδο Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξη του ΚΟΤ είναι η επανατοποθέτηση του προορισµού Κύπρος στη διεθνή τουριστική αγορά µε βάση την αειφορία και την ποιότητα. Σ αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον πολιτισµό. Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί άξονα και αναπόσπαστο στοιχείο της προβολής της χώρας.

8 28 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η Υπηρεσία των ηµοσίων Σχέσεων προσπαθεί να διευρύνει τον κύκλο επαφών µε τους διεθνείς διοργανωτές ταξιδιών και ιδίως µε αυτούς που απευθύνονται σε εξειδικευµένα τµήµατα αγορών π.χ. συνεδριακός τουρισµός. Προσπαθεί µέσα από τις δράσεις της να παράσχει τη δυνατότητα στους Κύπριους επαγγελµατίες του τουρισµού να προβάλλουν την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό και µε αυτό τον τρόπο να προβληθεί το κυπριακό τουριστικό προϊόν. 3. Κριτική προσέγγιση Στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, αποτελεσµατικός αποδεικνύεται ο τουριστικός προορισµός που µπορεί να ανταποκριθεί πληρέστερα στις ανάγκες ενός απαιτητικού ταξιδιωτικού κοινού. Για την επίτευξη της αποτελεσµατικότητας, σε πολλές χώρες π.χ. Ιταλία, εµπεδώνεται η θεσµική συνεργασία όλων των φορέων του τουρισµού για µια συνεπή και διαρκή στρατηγική τουριστικής προβολής. Επίσης σε περιφερειακό επίπεδο τα κράτη ευρύτερης περιοχής συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού. Έτσι στη Μεσόγειο, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς προσελκύουν καταναλωτές χρήστες των τουριστικών υπηρεσιών τους κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, επενδύουν συστηµατικά στο πεδίο της επικοινωνίας αναλαµβάνοντας διάφορες δράσεις προβολής και προώθησης της δηµόσιας εικόνας. Χαρακτηριστικά, πρέπει να αναφερθεί το πρόγραµµα Medina Project για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και κατ επέκταση του πολιτιστικού τουρισµού, µέσω της δηµιουργίας ενός κοινού webportal για τις χώρες της Μεσογείου. Καταστροφικά γεγονότα 17, φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης, (π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδηµία του ιού SARS και τροµοκρατικές ενέργειες) ανέδειξαν µε σαφήνεια την α- ναγκαιότητα στενής συνεργασίας των τουριστικών φορέων και των µέσων επικοινωνίας. Ο πανικός µε τον οποίο αντιδρούν συχνά οι ταξιδιώτες σε αρνητικά γεγονότα που σχετίζονται µε τον τουρισµό και οι ταξιδιωτικές οδηγίες (Μυλωνόπουλος-Μοίρα, 2007) που εκδίδονται έχει θεωρηθεί ότι οφείλονται στις υπερβολές της ειδησεογραφικής κάλυψης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητείται πλέον συστηµατικά (π.χ. Ισπανία) πλατφόρµα επικοινωνίας που θα επιτρέπει στους τουριστικούς φορείς και στα ΜΜΕ να αναπτύσσουν µια σχέση συνεργασίας σε µια αµοιβαίως επωφελή βάση ώστε και σε περιόδους κρίσεων να αποφεύγονται οι ακρότητες και οι επικοινωνιακές υπερβολές 18. Σε πολλούς Εθνικούς Οργανισµούς Τουρισµού έχουν άλλωστε ήδη αναπτυχθεί Οµάδες ιαχείρισης Κρίσεων στη βάση ακριβώς της εξοικείωσης µε τη στρατηγική και τους µηχανισµούς της σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Η σχετική εκπαίδευση περιλαµβάνει συνήθως τη συµµετοχή σε υποθετικά σενάρια κρίσης όπου ειδικοί καλούνται να α- ντιµετωπίσουν πολλά από τα στάδια εξέλιξης µιας κρίσης από την αρχική αναγνώρισή της και την έκδοση της πρώτης δηµόσιας ανακοίνωσης µέχρι τη διαχείριση των ερωτήσεων των δηµοσιογράφων και των λοιπών ενδιαφερόµενων φορέων και τη διαµόρφωση του τελικού κλίµατος. Εν κατακλείδι, η συγκριτική ανάλυση των δηµοσίων σχέσεων όπως εφαρµόζονται στο η- µόσιο τοµέα του τουρισµού σε διάφορες χώρες παρουσιάζει σηµαντικό κριτικό ενδιαφέρον ως προς τον εντοπισµό των οµοιοτήτων και των διαφορών που αποτυπώνονται από τις πρακτικές τους αλλά και ως προς το ιδιαίτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνονται οι σχετικές αποφάσεις για την ανάληψη συγκεκριµένων λειτουργιών. Μια περαιτέρω ενόραση φαίνεται να στηρίζει την πεποίθηση ότι ο τοµέας των δηµοσίων σχέσεων βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο ως προς την εξέλιξή του σε λειτουργία περισσότερο συστηµατική και ολοκληρωµένη στις πολλαπλές πτυχές της. Η µετάβαση αυτή τεκµηριώνεται στις ποικίλες οικονοµικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και πολιτικές αλλαγές που επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή, τη δηµόσια λειτουργία και τις απαιτήσεις του πολίτη για την αποτελεσµατικότητα των κρατικών δράσεων αλλά και την ε- πιστήµη, το επιχειρηµατικό περιβάλλον και την πολιτική στο σύνολό τους.

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Συµπέρασµα Σε αυτή τη βάση και µε δεδοµένη την αναγνώριση του ρόλου των Μέσων για την τουριστική επικοινωνία αφού ουσιαστικά οι περισσότερες από τις ενέργειες που αναλαµβάνονται στο πεδίο των δηµοσίων σχέσεων γνωστοποιούνται στο ταξιδιωτικό κοινό δια των Μέσων, θα πρέπει πρωτίστως να αποφευχθεί η ταύτιση της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων ως αρµοδιότητας που εξαντλείται στη διατήρηση ενός Γραφείου Τύπου. Οι δηµόσιες σχέσεις δεν αρκούνται απλώς στη διατήρηση καλών σχέσεων µε τον τύπο ή στην εξασφάλιση της παρουσίασης µιας θετικής εικόνας από τα Μέσα, αλλά αναλαµβάνουν, ως επιτελικό όργανο µελέτης, προγραµµατισµού και συντονισµού, καµπάνιες επικοινωνίας και δράσεις προβολής που αποµακρύνονται από τη γραµµική ροή πληροφόρησης του ταξιδιωτικού κοινού για να αναδείξουν α- κριβώς τα οφέλη της επένδυσης στην αµφίδροµη επικοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχής ε- φαρµογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της κάθε χώρας προϋποθέτει ένα ευέλικτο και σταθερό σύστηµα συλλογής, επεξεργασίας, αξιοποίησης και διοχέτευσης της πληροφορίας καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων που αναλαµβάνονται και των ενεργειών που πραγµατοποιούνται για την τουριστική προβολή ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, αδιάκοπη και έγκυρη ροή της επικοινωνίας προς το ταξιδιωτικό κοινό. Η έγκαιρη, σωστή και συστηµατική πληροφόρηση όλων των τουριστικών στρατηγικών ε- ταίρων αποτελεί καθοριστικό υποβοηθητικό παράγοντα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ε- πιβεβληµένη η δηµιουργία µηχανισµών συνεργασίας των φορέων που εµπλέκονται στην τουριστική δραστηριότητα. Ο στρατηγικός σχεδιασµός σε επίπεδο χώρας θεωρείται επιτυχής, όταν τα επικοινωνιακά εργαλεία χρησιµοποιούνται τόσο για να ενεργοποιήσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειες των οργανισµών προώθησης και προβολής όσο και για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των εµπλεκόµενων εταίρων. Οι δηµόσιες σχέσεις, ως επιτελική λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, µπορούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία κατάλληλου τουριστικού κλίµατος µέσω της ορθολογικής αξιοποίησης του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Όµως, οι δηµόσιες σχέσεις, ως ε- πιτελική λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, του Τουρισµού, απαιτούν έρευνα, µελέτη, προγραµµατισµό και συντονισµό προκειµένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. ΣHMEIΩΣEIΣ 1. Για τη χώρα µας µια πρώτη σχετική προσπάθεια του ΕΟΤ τοποθετείται το 1951, όταν η βρετανική Foote Cone&Belding ανέλαβε µια βραχύχρονη εκστρατεία ηµοσίων Σχέσεων µε επικεφαλής τον Eric Williams και στενό συνεργάτη του τον Μάνο Παυλίδη που θεωρείται και ο πατέρας των.σ. στην Ελλάδα. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η ιαφήµιση και οι ηµόσιες Σχέσεις αποτελούσαν για τον ΕΟΤ µία ενιαία ιεύθυνση τουλάχιστον για τέσσερις δεκαετίες βλ Λύτρας Π. (1988). Οι ηµόσιες Σχέσεις στο ηµόσιο Τοµέα Θεωρία και Πράξη. Εκδ. Interbooks, σελ

10 30 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Code.html?nodeID=1115&EditoID=52657 Maison de la France, Rapport d Activitι , p. 1-77, &sezione=organigramma&tema_dir=tema ENIT-ITALIA (2006). Programma Esecutivo Annuale 2006, Documento preliminate di sintesi, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Sede Centrale, p Τουριστικός Προγραµµατισµός 2006 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, Ν.11 Οκτώβριος 1990, n 292 και τις νέες κατευθύνσεις δράσης της τουριστικής προβολής στο εξωτερικό διά του Πρωτόκολλου συνεργασίας -για τη διεθνοποίηση του ιταλικού συστήµατος παραγωγής- του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παραγωγικών ραστηριοτήτων και της ENIT που υπογράφηκε στις 7 Ιουλίου , Documento preliminate di sintesi, ENIT-ITALIA, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Sede Centrale, p Programma Esecutivo Annuale... ibid, p Conference and Incentive Travel - Malta Tourism Digest Malta Tourism Authority, Strategic Plan , p Annual Reports of Government Departments 2005, Ministry for Tourism &Culture, p MTA News Section (2006). Publicity Campaign for Malta on CNN launched, News Release Tuesday 22rd May 2006, in Στο υπουργείο έχει ιδρυθεί One Stop Shop γραφείο, στο οποίο ο εκάστοτε επενδυτής µπορεί να α- πευθυνθεί και να λάβει σε διάρκεια από 15 µέρες έως ένα µήνα µία και µόνο άδεια που περιλαµβάνει και τις πολεοδοµικού χαρακτήρα αδειοδοτήσεις- για την περαίωση του Επιχειρηµατικού του Πλάνου. Ντιγριντάκης, (2006), ο Κόσµος του Επενδυτή, Φεβρουαρίου, σελ WTO NEWS (2003). New Crisis Management Strategy, Meeting of the Tourism Recovery Committee in UNWTO-ITB Berlin, 2nd Quarter 2003, Issue 2, 7/3/2003, p Σύµµαχος του τουρισµού η σωστή ενηµέρωση, Χρήµα & Τουρισµός, Τεύχος 93, Απρίλιος 2004, σ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό

ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό 1 ΣΕΤΕ» Σύντομο Ιστορικό Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1991, ύστερα από τη συνάντηση 9 επιχειρηματιών του ευρύτερου τουριστικού χώρου στο ELOUNDA MARE για να συζητήσουν

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΠΑΑ 2007 2013. Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΑ 2007 2013 Τίτλος: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ Title: ENHANCEMENT OF EUROPEAN RURAL DEVELOPMENT CAPABILITIES Acronym: ENERDECA ΕΘΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis)

Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Σχέδιο Επιχορήγησης Πολιτιστικών/Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων μέσω Προγράμματος Ενίσχυσης Ησσονος Σημασίας (de minimis) Α. ΓΕΝΙΚΑ Οι πολιτιστικές/καλλιτεχνικές εκδηλώσεις συμβάλλουν στη δημιουργία θετικής

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και της

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων

Επιχειρηματικότητα. Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη Επιχειρηματική Σύμβουλος Επιμελητηρίου Χανίων Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΟΡΙΣΜΟΣ Επιχειρηματικότητα είναι η ιδιότητα ενός ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey).

Η διεθνής τάση. Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Αθήνα 4 Ιουνίου 2014 Διαπιστώσεις στην αγορά του κοσμήματος Η διεθνής τάση Πρόβλεψη αύξησης τζίρου από 148 δις σε 250δις το 2020. (Έκθεση εταιρείας McKinsey). Δυναμική ανάπτυξη των επωνύμων brands με πρόβλεψη

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Τηλεργασία: : Κατάσταση και Προοπτικές στην Ελλάδα Οµάδα Εργασίας Γ2 Συντονιστές: Νατάσα Κωνσταντέλου, Ερευνήτρια ' ΕΠΙΣΕΥ- ΕΜΠ Αγγελική Πουλυµενάκου, Επικ. Καθηγήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Βερολίνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ Α. ΒΑΘΗΣ Χ. Π ΑΠ ΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Π. ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στην παγκόσμια οικονομία συντελούνται σήμερα σημαντικές αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές.

Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Συνεργασία σχολείου με φορείς και οργανισμούς για την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία στην κοινότητα. Διαπιστώσεις και προοπτικές. Αναστασία Δημητρίου Αν. Καθηγήτρια Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΣΕΠΠΕ) ηµιουργία Επιχειρηµατικών Συγκλίσεων για την Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στον χώρο της Προστασίας του Περιβάλλοντος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις

3rd International Rhodes Tourism Forum. ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις 3rd International Rhodes Tourism Forum ιαχείριση της αλλαγής στους τουριστικούς προορισµούς: Στρατηγικές & ράσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN TOURISM DESTINATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Υφιστάμενη κατάσταση τομέα Ο δυναμικότερος κλάδος της οικονομίας γιατί:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας

ΘΕΜΑ. Ενημέρωση για δραστηριότητες της ΕΤΙΝ. Σύντομη παρουσίαση της εταιρείας Κέρκυρα, 19 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού Ταχ. Κώδικας: 49100, Κέρκυρα Τηλέφωνο: 2661039606, 2661031696 Fax: 2661042335

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ

METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II ΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ROMA TRE ΡΩΜΗ ΙΤΑΛΙΑΣ MASTER ΕΠΙΠΕ ΟΥ II Αναγνωρισµένος τίτλος από την σχολή των επιστήµων της Αγωγής µε ειδίκευση: Leadership

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής αγοράς παγκοσμίως. Συνέργιες Αγορών Ο επιχειρηματικός τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο ισχυρούς τομείς της τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία.

Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. management consultants Υπηρεσίες Πιστοποιημένης Προαξιολόγησης & Κατάταξης Τουριστικών Καταλυμάτων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την νέα κείμενη νομοθεσία. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα