Η ιεθνής Ένωση ηµοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) κατά τη διάρκεια Συνδιάσκεψης στη Χάγη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ιεθνής Ένωση ηµοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) κατά τη διάρκεια Συνδιάσκεψης στη Χάγη,"

Transcript

1 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 21 ΟΙ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ EΝΩΣΗΣ Tων. Μυλωνόπουλου Αικ. Κοντουδάκη 1. Η επιτελική λειτουργία των ηµοσίων Σχέσεων στον Τουρισµό Η ιεθνής Ένωση ηµοσίων Σχέσεων (I.P.R.A.) κατά τη διάρκεια Συνδιάσκεψης στη Χάγη, το έτος 1960, διατύπωσε την άποψη ότι οι δηµόσιες σχέσεις αποτελούν µια διοικητική λειτουργία, µε διαρκή και προγραµµατισµένο χαρακτήρα, µε την οποία δηµόσιοι και ιδιωτικοί οργανισµοί επιδιώκουν να κερδίσουν και να διατηρήσουν την κατανόηση, τη συµπάθεια και την υποστήριξη εκείνων µε τους οποίους έρχονται σε επαφή. Απώτερος σκοπός τους είναι να συντονίσουν την πολιτική και την τακτική της δράσης τους, ώστε να επιτύχουν, µε την προγραµµατισµένη και εκτεταµένη πληροφόρηση, µια περισσότερο αποδοτική συνεργασία και πιο αποτελεσµατική εκπλήρωση των κοινών τους επιδιώξεων (Αθανασόπουλος, 2005:28). Oι δη- µόσιες σχέσεις σύµφωνα µε τους G.& D.Griswold αποτελούν τη διοικητική εκείνη λειτουργία, η οποία σταθµίζει τις απόψεις και τις τάσεις του κοινού, ώστε να καθίσταται δυνατό για ένα οργανισµό να ρυθµίζει την πολιτική και τις µεθόδους του, σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα του εν λόγω κοινού και να εκτελεί ένα πρόγραµµα δράσης για να κερδίσει τόσο το ενδιαφέρον όσο και την αποδοχή του (Μαγνήσαλης, 1995:42). Στο πλαίσιο της µελέτης των δηµοσίων σχέσεων έχουν καταβληθεί ήδη κάποιες προσπάθειες για να προσδιοριστεί ο ρόλος και η συµβολή τους τόσο σε µικροεπίπεδο (προσωπική προβολή, επιχειρήσεις) όσο και σε µακροεπίπεδο (κλάδοι δραστηριότητας, θεσµικοί φορείς, διεθνείς οργανισµοί, κράτη). Η βιβλιογραφία αφορά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, στο αγγλοσαξονικό ερευνητικό πεδίο, ενώ οι µελέτες περιπτώσεων εστιάζονται κυρίως στον ιδιωτικό το- µέα, καθόσον στον τοµέα της δηµόσιας διοίκησης οι δηµόσιες σχέσεις εµφανίζονται σε πρώιµο στάδιο ανάπτυξης. Εντούτοις, όπως και στο κοµµάτι της διαφήµισης, οι τουριστικές αρχές εµφανίζονται ως πρωτοπόροι στo πλαίσιο των δηµόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται σε αυτό το επίπεδο -περισσότερο ή λιγότερο συνειδητά, συστηµατικά ή οργανωµένα 2. Ο ρ. Μυλωνόπουλος ηµήτρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά / Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων. Η Κοντουδάκη Αικατερίνη είναι κάτοχος MΑ στις ιεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήµιο του Manchester.

2 22 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Οι δηµόσιες σχέσεις πραγµατοποιούνται σε ένα περιβάλλον, το οποίο αποτελεί τον παράγοντα - κλειδί ως προς τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν, τα αποτελέσµατά τους και τις προσδοκίες που θα δηµιουργηθούν. Άλλωστε, οι δηµόσιες σχέσεις, όπως έχει υποστηριχθεί από ση- µαντικούς ερευνητές, όταν ενταχθούν στο συστηµικό πλαίσιο της κοινωνιολογικής ανάλυσης, αναδεικνύονται ως λειτουργία συλλογής, αφοµοίωσης, ερµηνείας και διάδοσης γνώσης για το περιβάλλον, µέσα στο οποίο πραγµατοποιούνται (Broom & Dozier, 1986:37-56). Υπό αυτήν την παραδοχή, θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι µε την ιδιότητά τους ως επιτελικής λειτουργίας, οι δηµόσιες σχέσεις, όσον αφορά και τη δοµή αλλά και τις διαδικασίες που ενεργοποιούν στους κόλπους τους, αποτελούν ακριβώς µια µορφή ανταπόκρισης στο περιβάλλον του οργανισµού που τις αναλαµβάνει. Ο βαθµός της επιτυχούς αυτής ανταπόκρισης και προσαρ- µογής στις διάφορες περιβαλλοντικές αλλαγές και διακυµάνσεις εξαρτάται κυρίως από τη φύση του οργανισµού ή της χώρας ή του κλάδου που υπηρετούν. Ήδη από το 1990, ο Al-Enad έ- χει προχωρήσει παραπέρα από την παραπάνω διαπίστωση, επισηµαίνοντας πως σε πολλές περιπτώσεις, οι περιβαλλοντικές συνθήκες δεν επηρεάζουν µόνο την εφαρµογή των δηµοσίων σχέσεων αλλά και υποδεικνύουν συχνά µέσα από τις µεθόδους που οι τελευταίες επιλέγουν, ενδεχοµένως και τους διαφορετικούς στόχους, τις διαφορετικές φιλοσοφίες και τις διαφορετικές αρχές και αξίες που διέπουν την ερµηνεία και την εφαρµογή τους (Al-Enad, 1990:24-26). Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι τα κράτη αντιλαµβάνονται και εφαρµόζουν µε διαφορετικό τρόπο τις δηµόσιες σχέσεις και ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, προκειµένου να δηµιουργήσουν τη δη- µόσια εικόνα τους. Για το λόγο αυτό η επικοινωνιακή πολιτική καθορίζεται σε κεντρικό επίπεδο αν και αντιµετωπίζει δυσκολίες καθώς απαιτεί τη συνεργασία ολοένα και περισσότερων υ- πηρεσιών τόσο εντός του κεντρικού κρατικού φορέα τουρισµού όσο και εκτός αυτού, σε σχέση µε τα άλλα Υπουργεία της ηµόσιας ιοίκησης που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την εικόνα µιας χώρας ως τουριστικού προορισµού (π.χ. Υπουργείο Εξωτερικών, Υγείας, Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Πολιτισµού κ.ά). Στη ηµόσια ιοίκηση του Τουρισµού φαίνεται να γίνεται αποδεκτή η αξιοπιστία και η χρησιµότητα της έρευνας αγοράς, ως εργαλείου ανίχνευσης του περιβάλλοντος και κατανόησης της ταξιδιωτικής κοινής γνώµης. Ο τουρισµός ως δραστηριότητα του ελεύθερου χρόνου και ως βασικό κοινωνικό αγαθό για τις αναπτυγµένες χώρες, έχει παρουσιάσει τεράστια αύξηση στη µεταπολεµική περίοδο, ιδιαίτερα µετά το 1970, και αποτελεί έναν από τους δυναµικότερους και ταχύτερα αναπτυσσόµενους τοµείς της οικονοµίας. Συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη µέσα από τη δηµιουργία εισοδηµάτων και θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον διευρύνει την παραγωγική βάση των περιοχών υποδοχής τουριστών και επηρεάζει την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονοµίας (γεωργία, εµπόριο κ.λπ.). Ένα, επίσης, σηµαντικό χαρακτηριστικό του τουριστικού τοµέα είναι η πολυµορφία και το ευφάνταστο (Μυλωνόπουλος κ.α., 2003:74), στοιχεία που δηµιουργούν νέους προορισµούς και οδηγούν στην κατασκευή νέων προϊόντων (Eyssartel - Rochette 1992: ). H ικανότητα αυτή του τουρισµού έχει ως αποτέλεσµα να προσελκύει συνεχώς µεγαλύτερες οµάδες καταναλωτών τουριστικών προϊόντων και να επιτρέπει τη συµµετοχή περισσότερων χωρών και περιφερειών από όλον τον κόσµο στις διαδικασίες της τουριστικής ανάπτυξης. Ο τουρισµός βασίζεται στην εµπιστοσύνη των συµµετεχόντων. Τόσο αυτοί που ταξιδεύουν µε οργανωµένες οµάδες όσο και οι µεµονωµένοι ταξιδιώτες σχηµατίζουν τη γνώµη τους για ένα προορισµό, σύµφωνα µε τη γενική στάση της κοινωνίας τους απέναντι σε µια χώρα, σε µια τουριστική περιοχή, σε ένα προορισµό, σε µια ξενοδοχειακή µονάδα κ.λπ. Η αντίληψη µιας κοινωνίας για µια άλλη διαµορφώνεται κάτω από την επίδραση πολλών παραγόντων κοινωνικών, οικονοµικών, πολιτικών και πολιτιστικών. Το πρόβληµα όµως υπάρχει όταν οι εικόνες και οι αντιλήψεις που έχει ένας τουρίστας για µια χώρα, ένα προορισµό

3 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 23 κ.λπ. θέτουν εµπόδια στην τουριστική µετακίνηση και στις επιλογές γενικότερα και προκαλούν προβλήµατα στην επικοινωνία και στην κατανόηση. Έτσι είναι απαραίτητη η παρέµβαση των δηµοσίων σχέσεων προκειµένου να διαµορφωθεί κλίµα εµπιστοσύνης. Είναι αναγκαίο να δη- µιουργηθεί µια θετική εικόνα, σε επίπεδο χώρας, προορισµού, µονάδας εστίασης, διαµονής, παροχής υπηρεσιών κ.λπ. που µπορεί να επιτευχθεί µέσα από τον επιτυχηµένο σχεδιασµό και οργάνωση των δηµοσίων σχέσεων σε όλα τα επίπεδα (Μυλωνόπουλος, 2006:10). Η ιδιοµορφία όµως του τουρισµού µε τις µορφές που αναπτύσσεται στη σηµερινή εποχή καθιστά πολύπλοκο και δαιδαλώδες το πεδίο των δηµοσίων σχέσεων στον τουρισµό. Το σύγχρονο τουριστικό επικοινωνιακό τοπίο µεταβάλλεται συνεχώς καθώς ποιοτικές αλλαγές της ζήτησης και της προσφοράς προκαλούν τη διαρκή και ταχεία αναβάθµιση και εξειδίκευση του τουριστικού προϊόντος. Στόχος όλων αυτών των διαφοροποιήσεων και καινοτοµιών είναι η δηµιουργία τουριστικών ροών προς τους προορισµούς της τουριστικής κατανάλωσης. Καθίσταται διεθνώς εµφανής η σηµασία του παράγοντα της επικοινωνίας ως προς την επίταση της διείσδυσης στις τουριστικές αγορές και την συνεπακόλουθη αύξηση των τουριστικών εισροών, ώστε να συντάσσονται συγκεκριµένα σχέδια στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση, υπογραµµίζεται ο καθοριστικός ρόλος της έγκαιρης, επίκαιρης και κατάλληλα διαρθρωµένης προβολής των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων και η ανάγκη της συνεχούς καλλιέργειας θετικού υπόβαθρου πρόσληψης της χώρας-προορισµού. Επίσης, µια πιο ολιστική θεώρηση της επικοινωνιακής διείσδυσης ενέχει στοιχεία αναγνώρισης συντονισµένων πρακτικών, όπως αυτές δροµολογούνται συντονισµένα από τις διάφορες εθνικές δηµόσιες αρχές µε παρουσία στο εξωτερικό, για την βελτίωση των συνθηκών αναγνωρισιµότητας της χώρας που επιλέγει την συγκεριµένη στρατηγική προβολής και επικοινωνίας, επενδύοντας στην κεφαλαιοποίηση των σχετικών πλεονεκτηµάτων. 2. Η λειτουργία των δηµοσίων σχέσεων του τουρισµού στις Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηπεριφέρεια της Μεσογείου είναι ο πιο δηµοφιλής προορισµός διακοπών και ετησίως περισσότεροι από 100 εκατοµύρια τουρίστες επισκέπτονται την περιοχή, αριθµός που αντιστοιχεί στο 1/5 της διεθνούς τουριστικής δραστηριότητας (Middleton & Hawkins, 2004:79). Η γεωγραφική θέση, το κλίµα, η εκτεταµένη ακτογραµµή και η πολυνησία, η φυσική οµορφιά, το µεσογειακό τοπίο και ο πολιτισµός που αναπτύχθηκε από την αρχαιότητα αποτελούν χαρακτηριστικούς πόλους προσέλκυσης των τουριστών. Στη Μεσόγειο αναπτύχθηκε το µοντέλο του µαζικού τουρισµού (Williams & Shaw, 1998:3) δηλαδή οι τουρίστες επιλέγουν πακέτα διακοπών που βασίζονται κυρίως στις ακτές και στο ευχάριστο κλίµα, στοιχεία που είναι κοινά µεταξύ των µεσογειακών κρατών. Επίσης στη Μεσόγειο η τουριστική δραστηριότητα διακρίνεται για την εποχικότητά της καθώς οι περισσότεροι τουρίστες επισκέπτονται αυτή στην περίοδο Μαΐου Σεπτεµβρίου. Για την ανάπτυξη του τουρισµού οι µεσογειακές χώρες έχουν δηµιουργήσει κρατικούς διοικητικούς µηχανισµούς διαµόρφωσης και άσκησης συγκεκριµένης πολιτικής. Καθώς ο τουρισµός έχει ανάγκη τις εφαρµοσµένες δηµόσιες σχέσεις και την έρευνα προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα προβλήµατα και τα ζητήµατα που αναφύονται από την επαφή των τουριστών µε τους κατοίκους των τόπων προορισµού (L Etang-Falkheimer-Lugo, 2007:69) οι κρατικοί φορείς τουρισµού αναπτύσσουν τις δηµόσιες σχέσεις ως ιδιαίτερη διοικητική λειτουργία. Η λειτουργία αυτή στις µεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εµφανής και αντανακλά συχνά τις οµοιότητες του µεσογειακού τουριστικού προϊόντος.

4 24 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 2.1. Ισπανία 3. Στην Ισπανία αρµόδιος φορέας για τη χάραξη της τουριστικής στρατηγικής της χώρας είναι η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και Εµπορίου που υπάγεται στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Τουρισµού και Εµπορίου. Στο Υπουργείο επίσης ανήκει η αρµοδιότητα έ- γκρισης των δράσεων που αφορούν στην τουριστική προβολή της χώρας στην αλλοδαπή. Η Γενική Γραµµατεία Τουρισµού και Εµπορίου σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών θέτουν τα γενικά κριτήρια µε βάση τα οποία διαµορφώνονται οι εξωτερικές τουριστικές σχέσεις. Για την προώθηση της Ισπανίας στο εξωτερικό ως τουριστικού προορισµού λειτουργεί ως εκτελεστικός βραχίονας του Υπουργείου Β.Τ.Ε. ιδιαίτερη διοικητική µονάδα, το Instituto de Tourismo de Espania. (TOURESPANΑ 4 ). Η TOURESPANΑ προκειµένου να πετύχει στην αποστολή της συνεργάζεται µε τις περιφερειακές και τοπικές αρχές της Ισπανίας. Επίσης έχει αναπτύξει στην αλλοδαπή ένα δίκτυο 31 ισπανικών τουριστικών γραφείων που αποτελούν τµήµα των πρεσβειών και των προξενείων της χώρας. Η αποστολή της Turespana (Spanish Tourism Promotion Board) συνοψίζεται στον τριπλό της ρόλο ως: φορέα της ισπανικής τουριστικής πολιτικής που δεν περιορίζεται απλώς στην προώθηση της τουριστικής προσφοράς αλλά επιδιώκει να βελτιώσει τα αδύνατα σηµεία στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας του προορισµού που προωθεί, ενώ παράλληλα προωθεί και την ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων ως συµβουλευτικού και υποστηρικτικού φορέα του κλάδου που τον βοηθά να πωλήσει το προϊόν του στις ξένες αγορές ως δηµόσιου οργανισµού δεσµευµένου επί αποτελεσµατικής και αποδοτικής διαχείρισης, υπεύθυνου για την προβολή του δεύτερου σε παγκόσµια κατάταξη τουριστικού κράτους στον κόσµο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται από την tourespana στην ορθολογική διαχείριση των κρίσεων τόσο σε επίπεδο προετοιµασίας όσο και σε επίπεδο απόκρισης στην κρίση µε σκοπό τη διαφύλαξη της γενικής τουριστικής εικόνας και της βιωσιµότητας της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Το πρόγραµµα διαχείρισης κρίσεων εστιάζεται σε τρεις κυρίως άξονες, α) τις σχολαστικές και κατάλληλες αποκρίσεις, β) στο συντονισµό του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα τουρισµού ως προς την εξωτερική επικοινωνιακή στρατηγική και γ) στην παροχή γενικών απαντητικών κατευθυντήριων γραµµών µέσα στον Οργανισµό, στα κυβερνητικά όργανα και στις επαγγελµατικές ενώσεις του εθνικού τουριστικού κλάδου. Οι ισπανικές αρχές τουρισµού αποδίδουν µεγάλη σηµασία στις σχέσεις τους µε τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Ως χαρακτηριστική περίπτωση µπορεί να αναφερθεί η πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από τη ηµοτική Τουριστική Επιτροπή της Μαδρίτης, στις 2-3 Ιουλίου 2003, πριν την 1 η ιεθνή TOURCOM στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Τουρισµού (Π.Ο.Τ.) το Η πρωτοβουλία αφορούσε στη διοργάνωση του 1 ου Συνεδρίου για ΜΜΕ µε σκοπό την προσέγγισή τους από το ηµόσιο Τοµέα του Τουρισµού. Το Συνέδριο αυτό χαρακτηρίστηκε ως Media Marketplace που παρείχε τη δυνατότητα στους δηµόσιους φορείς του τουρισµού, αλλά και σε οργανισµούς προβολής προορισµών να δηµοσιοποιήσουν πληροφορίες για τις περιοχές δράσης τους και να προσφέρουν ταξίδια εξοικείωσης σε δηµοσιογράφους και ταξιδιωτικούς συγγραφείς άλλων χωρών Γαλλία 5. Στη Γαλλία, αρµόδιο για την άσκηση τουριστικής πολιτικής είναι το Υπουργείο Μεταφορών, ηµόσιου Εξοπλισµού, Τουρισµού και Θάλασσας. Το Υπουργείο χαράσσει τις κατευθυντήριες γραµµές και η Εθνική ιεύθυνση Τουρισµού εφαρµόζει την τουριστική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει τις δράσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ε- παγγελµατικών φορέων του τουρισµού, διαµορφώνει το νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της τουριστικής βιοµηχανίας και εποπτεύει την τήρησή του. Για την επίτευξη του σκοπού

5 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 25 της, η Εθνική ιεύθυνση Τουρισµού περιλαµβάνει δύο Γενικές ιευθύνσεις, δύο Υποδιευθύνσεις και ένα Τµήµα. Η Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας, Νέων Τεχνολογιών και Πληροφορικής χαράσσει την εθνική επικοινωνιακή πολιτική και συντονίζει τις δράσεις προώθησης της χώρας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Υπό την εποπτεία της Εθνικής ιεύθυνσης Τουρισµού τελεί ο Οργανισµός Τουριστικής και Εµπορικής Προώθησης. Στο εταιρικό σχή- µα του οργανισµού αυτού συνενώνονται το κράτος, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι επαγγελµατικοί φορείς του τουρισµού και οι επαγγελµατικοί φορείς άλλων σηµαντικών κλάδων για τη γαλλική οικονοµία. Η αποστολή του οργανισµού συνίσταται στη διεξαγωγή τουριστικών µελετών και στο συντονισµό των επιχειρήσεων προβολής, επικοινωνίας και πληροφόρησης όλων των φορέων του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που δραστηριοποιούνται για την προώθηση στο εξωτερικό της Γαλλίας ως τουριστικού προορισµού. Για την επίτευξη του στόχου του ο οργανισµός αναπτύσσει δράσεις σε 29 κράτη µε 34 γραφεία στα οποία απασχολεί περισσότερα α- πό 250 άτοµα. Οι υπεύθυνοι των γραφείων αυτών αποτελούν τους επίσηµους αντιπροσώπους του Υπουργείου στην αλλοδαπή. Ο οργανισµός αναλαµβάνει πρωτοβουλίες για την προβολή της γαλλικής τουριστικής εικόνας. Οι πρωτοβουλίες αυτές εντάσσονται σε συγκεκριµένο πλαίσιο προκαθορισµένης επικοινωνιακής στρατηγικής. Η στρατηγική της νέας τοποθέτησης του προορισµού Γαλλία για την τρέχουσα πενταετία strategie marketing αφορά στην ταυτοποίηση της χώρας ως νέου και διαφορετικού προορισµού και στην προώθηση των αξιών του γαλλικού τρόπου ζωής Ιταλία 6. Στην Ιταλία, η αρµοδιότητα για την άσκηση τουριστικής πολιτικής ανήκει στη Γενική ιεύθυνση Τουρισµού (Direzione Generale per il Tourismo-DGT) που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονοµικής Ανάπτυξης. Ιδιαίτερα για την τουριστική προβολή της χώρας στο εξωτερικό, δραστηριοποιείται ειδικός φορέας, ο Οργανισµός ΕΝΙΤ (Ente Nazionale Italiano per il Tourismo). Ο Οργανισµός αυτός περιλαµβάνει τα Κεντρικά Γραφεία στη Ρώ- µη και ένα δίκτυο εξωτερικού. Στην αλλοδαπή διατηρεί γραφεία σε 23 κράτη (11 στην Ευρώπη και 12 εκτός αυτής 7 ). Τα γραφεία αυτά µαζί µε τις πρεσβείες και τα προξενεία της χώρας αποτελούν ένα ευρύ δίκτυο τουριστικής προβολής της Ιταλίας στην αλλοδαπή. Καθώς ο ΕΝΙΤ φέρει την ευθύνη για το δηµόσιο συµφέρον, πυρήνας των δράσεών του είναι η προώθηση και η άµεση επικοινωνία της εικόνας του ιταλικού τουριστικού προϊόντος στους πιθανούς χρήστες-καταναλωτές του που διαµένουν στην αλλοδαπή. Περαιτέρω, ο ΕNIT διατηρεί, αναπτύσσει και κατευθύνει τις επαγγελµατικές σχέσεις των εθνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων που διαχειρίζονται τη ζήτηση µε σκοπό να διευκολύνει τις εµπορικές επαφές τους. Επίσης καλλιεργεί τις σχέσεις µε τα διεθνή ΜΜΕ, τους διαµορφωτές γνώ- µης καθώς και τους πολιτικούς, διοικητικούς και πολιτιστικούς αντιπροσώπους κρατών που υπηρετούν στις χώρες, όπου διατηρεί Γραφεία, ώστε να ενθαρρύνει τη στρατηγική δη- µιουργία εκείνων των συνθηκών που ευνοούν τη συνάντηση της διεθνούς τουριστικής ζήτησης µε την ιταλική προσφορά. Η επίτευξη των θεσµικών του στόχων επιδιώκεται µέσα από τις εξής δραστηριότητες: µελέτη των διεθνών αγορών και ειδικότερα των τάσεων της ζήτησης ιδιωτικού και οργανωµένου τουρισµού συνεχής έλεγχος και παρακολούθηση των παραµέτρων που καθορίζουν την ξένη τουριστική ζήτηση ανάπτυξη προγραµµατισµού και σχεδιασµού καθώς και επιχειρησιακών στρατηγικών σε συνεργασία µε τους ιταλικούς δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς (Υπουργείο Παραγωγικών ραστηριοτήτων, Περιφέρειες, αποκεντρωµένες διοικήσεις, Συµβούλια Επαγ-

6 26 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH γελµατικών Ενώσεων και προµηθευτές τουριστικών υπηρεσιών µεταφορές, φιλοξενία, εστιατόρια, δηµόσιες επιχειρήσεις κτλ). Πρέπει να σηµειωθεί ότι στην πολιτική προβολής του ιταλικού τουρισµού ιδιαίτερη σηµασία έχει η επιστηµονική έρευνα και ανάλυση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η τουριστική προβολή για το 2006 διαµορφώθηκε µετά από επιστηµονική ανάλυση ερευνών που διεξήχθησαν σε 99 ξένες αγορές από τα γραφεία εξωτερικού του ΕΝΙΤ και από τις ιταλικές πρεσβείες. Επίσης η τουριστική προβολή στηρίχθηκε στη συνεργασία του ΕΝΙΤ, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Παραγωγικών ραστηριοτήτων 8. Επίσης προβλέπονται συµπληρωµατικές δράσεις στο σύνολο της ηµόσιας ιοίκησης για την από κοινού στρατηγική προώθηση ενός Sistema Paese 9, ιδιαίτερα µέσα από τη συλλογική στήριξη της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής ιταλικής παραγωγής στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιταλικές κινηµατογραφικές παραγωγές υποστηρίζονται από τους αρµόδιους φορείς ενώ στον ιστότοπο του ΕΝΙΤ 10 υπάρχει ειδικός υπερσύνδεσµος που καθοδηγεί τον πλοηγούµενο στη σελίδα προώθησης του τουρισµού στις περιοχές, όπου έχουν γυριστεί σηµαντικές ταινίες Ελλάδα. Στην Ελλάδα η τουριστική πολιτική ασκείται από το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, µέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Εξωτερικού. Η αρµοδιότητα των δηµοσίων σχέσεων ανήκει ειδικότερα στον Ενιαίο ιοικητικό Τοµέα Οργάνωσης, ιοίκησης και Εποπτείας, στη Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Προβολής και στο Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων (Μυλωνόπουλος, 2006:31-40). Ο Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Οργάνωσης, ιοίκησης και Εποπτείας συγκροτείται από πέντε ιευθύνσεις, µεταξύ των οποίων η ιεύθυνση Υπηρεσιών Εξωτερικού. Στη ιεύθυνση αυτή λειτουργεί το Τµήµα Συντονισµού και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εξωτερικού και οι Υπηρεσίες Εξωτερικού. Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του πρώτου αναφέρεται η παροχή πληροφοριών και οδηγιών στις Υπηρεσίες Εξωτερικού για την εγκεκριµένη διαφηµιστική εκστρατεία της χώρας στο εξωτερικό, τις διεθνείς και δηµόσιες σχέσεις. Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε όλες τις ηπείρους έχουν ως αρµοδιότητα την προβολή της τουριστικής εικόνας της χώρας στο εξωτερικό και γενικότερα την προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Ειδικά δραστηριοποιούνται σε θέµατα προβολής και διαφήµισης της χώρας ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των κατοίκων της χώρας εγκατάστασης. Στη Γενική ιεύθυνση Τουριστικής Προβολής, λειτουργεί η ιεύθυνση ιεθνών Σχέσεων, τµήµα της οποίας είναι το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων. Στην αρµοδιότητα του τµήµατος αυτού ανήκει η οργάνωση στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εκθέσεων και συνεδρίων που α- φορούν ή προβάλλουν τον ελληνικό τουρισµό, η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων µε διεθνή και πανελλήνια εµβέλεια, η κατάρτιση διαφηµιστικών προγραµµάτων προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εξωτερικό και εσωτερικό και γενικά µια πληθώρα δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο την προβολή του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Επίσης, στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης λειτουργεί το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων µε αρµοδιότητα την κάλυψη γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού τουριστικού ενδιαφέροντος που αφορούν το Υπουργείο. Από το θεσµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης προκύπτει ότι οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας ηµοσίων Σχέσεων είναι διάσπαρτες σε διαφορετικές διοικητικές µονάδες και εµπλέκονται µε τις αρµοδιότητες συναφών τµηµάτων. Από την εφαρµογή των αρµοδιοτήτων αυτών προκύπτει ότι το Τµήµα ηµοσίων Σχέσεων της ιεύθυνσης ιεθνών Σχέσεων ασχολείται κυρίως µε την προετοιµασία και την οργάνωση των επίσηµων µετακινήσεων της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιακών στελεχών του Υπουργείου στο εξωτερικό, και την κατάρτιση του προγράµµατος ε-

7 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 27 πίσκεψης και των επισήµων επαφών τους καθώς και την οργάνωση των επισκέψεων ξένων αποστολών και πρέσβεων στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αντίστοιχα, το Γραφείο Τύπου και ηµοσίων Σχέσεων του Υπουργείου λειτουργεί περισσότερο ως Γραφείο Τύπου και λιγότερο ως Γραφείο ηµοσίων Σχέσεων αναλαµβάνοντας την επίσηµη επικοινωνία και ενηµέρωση των δηµοσιογράφων του εσωτερικού και του εξωτερικού για θέµατα που σχετίζονται µε το Υπουργείο, ή για ειδήσεις και δηµοσιεύµατα που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου, εκδίδοντας δελτία τύπου και ανακοινώσεις ( ιακοστεργίου κ.ά., 2007:21). Η νέα επικοινωνιακή πολιτική της Ελλάδας στον τοµέα του τουρισµού, εστιάζεται στις ειδικές µορφές τουρισµού, µε έµφαση στον εναλλακτικό τουρισµό. Χωρίς βεβαίως να υποβαθ- µίζονται τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του υφιστάµενου µοντέλου ήλιος και θάλασσα, που αξιοποιεί το νησιωτικό χαρακτήρα της χώρας, αναπτύσσονται και ειδικές µορφές τουρισµού π.χ. θρησκευτικός τουρισµός, θαλάσσιος τουρισµός, συνεδριακός τουρισµός, που α- ξιοποιούν σε επικοινωνιακό επίπεδο τον συνδυασµό µεγάλων εναλλαγών φυσικού και πολιτισµικού τοπίου σε πολύ µικρές αποστάσεις, µε τις ιστορικές και πολιτιστικές παραδόσεις του τόπου που διατρέχουν όλες τις ιστορικές περιόδους Μάλτα 12. Στη Μάλτα, αρµόδιο για την τουριστική πολιτική είναι το Υπουργείο Τουρισµού και Πολιτισµού. Στη χώρα αυτή, η διασύνδεση του τουρισµού µε τον πολιτισµό συνιστά βασική παράµετρο της προωθητικής δράσης που αναλαµβάνεται από τα όργανα προβολής. Κύριο όργανο προβολής και προώθησης της Μάλτας ως τουριστικού προορισµού είναι η Τουριστική Αρχή Μάλτας (ΜΤΑ 13 ). Η αρχή αυτή περιλαµβάνει 4 Γενικές ιευθύνσεις και 6 Τµήµατα. Ειδικότερα το Τµήµα Εταιρικής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Εταιρικών Σχέσεων συντονίζει τις δράσεις που αναλαµβάνονται στο πλαίσιο των ηµοσίων Σχέσεων που α- φορούν στην εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Τουριστικής Αρχής Μάλτας (ΜΤΑ). Επίσης, το Τµήµα αυτό παρέχει αποτελεσµατικά επικοινωνιακά εργαλεία και συµβάλλει στην εµπέδωση τουριστικής συνείδησης στους φορείς της Μάλτας. Για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στην αλλοδαπή, η ΜΤΑ διαθέτει ένα δίκτυο γραφείων και αντιπροσωπειών σε 17 κράτη. Ιδιαίτερα από το έτος 2005, η ΜΤΑ έχει ξεκινήσει διαδικασίες branding του προορισµού της. Η Μάλτα προβάλλεται ως προορισµός αναψυχής που επιλέγουν οξυδερκείς και ώριµοι ταξιδιώτες. Η νέα ταυτοποίηση της χώρας έχει βασισθεί σε ποιοτικές έρευνες που διεξήχθησαν κυρίως στη Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία και Η.Β. Επίσης στο εσωτερικό της χώρας πραγµατοποιήθηκε ανάλογη ποιοτική έρευνα Malta Brand Survey µε σκοπό να προσδιοριστούν οι αξίες που θα στηρίξουν την επικοινωνιακή πλατφόρµα 14. Οι αξίες αυτές συνοψίζονται στις έννοιες πολιτιστική κληρονοµιά, ποικιλοµορφία και πνεύµα φιλοξενίας Κύπρος 15. Στην Κύπρο, η αρµοδιότητα για την τουριστική πολιτική ανήκει στο Υπουργείο Βιοµηχανίας, Εµπορίου και Τουρισµού 16. Η προβολή της Κύπρου ως τουριστικού προορισµού ανήκει αποκλειστικά στην αρµοδιότητα του Κυπριακού Οργανισµού Τουρισµού (ΚΟΤ). Ο ΚΟΤ επίσης έχει το συντονισµό των δράσεων όλων των φορέων της χώρας που ασχολούνται µε την τουριστική ανάπτυξή της. Για την επίτευξη του στόχου του, ο ΚΟΤ περιλαµβάνει την Κεντρική Υπηρεσία στη Λευκωσία, τις περιφερειακές Υπηρεσίες Εσωτερικού και τα Γραφεία Εξωτερικού. Ο ΚΟΤ, σε συνεργασία µε τους φορείς του δηµόσιου και ι- διωτικού τοµέα, εκπόνησε νέα Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης για την περίοδο Στο πλαίσιο αυτό, επιδίωξη του ΚΟΤ είναι η επανατοποθέτηση του προορισµού Κύπρος στη διεθνή τουριστική αγορά µε βάση την αειφορία και την ποιότητα. Σ αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον πολιτισµό. Ο πολιτιστικός τουρισµός αποτελεί άξονα και αναπόσπαστο στοιχείο της προβολής της χώρας.

8 28 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Η Υπηρεσία των ηµοσίων Σχέσεων προσπαθεί να διευρύνει τον κύκλο επαφών µε τους διεθνείς διοργανωτές ταξιδιών και ιδίως µε αυτούς που απευθύνονται σε εξειδικευµένα τµήµατα αγορών π.χ. συνεδριακός τουρισµός. Προσπαθεί µέσα από τις δράσεις της να παράσχει τη δυνατότητα στους Κύπριους επαγγελµατίες του τουρισµού να προβάλλουν την δραστηριότητά τους στο εξωτερικό και µε αυτό τον τρόπο να προβληθεί το κυπριακό τουριστικό προϊόν. 3. Κριτική προσέγγιση Στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον, σε συνθήκες έντονου ανταγωνισµού, αποτελεσµατικός αποδεικνύεται ο τουριστικός προορισµός που µπορεί να ανταποκριθεί πληρέστερα στις ανάγκες ενός απαιτητικού ταξιδιωτικού κοινού. Για την επίτευξη της αποτελεσµατικότητας, σε πολλές χώρες π.χ. Ιταλία, εµπεδώνεται η θεσµική συνεργασία όλων των φορέων του τουρισµού για µια συνεπή και διαρκή στρατηγική τουριστικής προβολής. Επίσης σε περιφερειακό επίπεδο τα κράτη ευρύτερης περιοχής συνεργάζονται για την πραγµατοποίηση του σκοπού αυτού. Έτσι στη Μεσόγειο, τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς προσελκύουν καταναλωτές χρήστες των τουριστικών υπηρεσιών τους κυρίως από τη Βόρεια Ευρώπη, επενδύουν συστηµατικά στο πεδίο της επικοινωνίας αναλαµβάνοντας διάφορες δράσεις προβολής και προώθησης της δηµόσιας εικόνας. Χαρακτηριστικά, πρέπει να αναφερθεί το πρόγραµµα Medina Project για την προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς και κατ επέκταση του πολιτιστικού τουρισµού, µέσω της δηµιουργίας ενός κοινού webportal για τις χώρες της Μεσογείου. Καταστροφικά γεγονότα 17, φυσικής και ανθρωπογενούς προέλευσης, (π.χ. φυσικές καταστροφές, επιδηµία του ιού SARS και τροµοκρατικές ενέργειες) ανέδειξαν µε σαφήνεια την α- ναγκαιότητα στενής συνεργασίας των τουριστικών φορέων και των µέσων επικοινωνίας. Ο πανικός µε τον οποίο αντιδρούν συχνά οι ταξιδιώτες σε αρνητικά γεγονότα που σχετίζονται µε τον τουρισµό και οι ταξιδιωτικές οδηγίες (Μυλωνόπουλος-Μοίρα, 2007) που εκδίδονται έχει θεωρηθεί ότι οφείλονται στις υπερβολές της ειδησεογραφικής κάλυψης. Σε αυτό το πλαίσιο, αναζητείται πλέον συστηµατικά (π.χ. Ισπανία) πλατφόρµα επικοινωνίας που θα επιτρέπει στους τουριστικούς φορείς και στα ΜΜΕ να αναπτύσσουν µια σχέση συνεργασίας σε µια αµοιβαίως επωφελή βάση ώστε και σε περιόδους κρίσεων να αποφεύγονται οι ακρότητες και οι επικοινωνιακές υπερβολές 18. Σε πολλούς Εθνικούς Οργανισµούς Τουρισµού έχουν άλλωστε ήδη αναπτυχθεί Οµάδες ιαχείρισης Κρίσεων στη βάση ακριβώς της εξοικείωσης µε τη στρατηγική και τους µηχανισµούς της σε θεωρητικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο. Η σχετική εκπαίδευση περιλαµβάνει συνήθως τη συµµετοχή σε υποθετικά σενάρια κρίσης όπου ειδικοί καλούνται να α- ντιµετωπίσουν πολλά από τα στάδια εξέλιξης µιας κρίσης από την αρχική αναγνώρισή της και την έκδοση της πρώτης δηµόσιας ανακοίνωσης µέχρι τη διαχείριση των ερωτήσεων των δηµοσιογράφων και των λοιπών ενδιαφερόµενων φορέων και τη διαµόρφωση του τελικού κλίµατος. Εν κατακλείδι, η συγκριτική ανάλυση των δηµοσίων σχέσεων όπως εφαρµόζονται στο η- µόσιο τοµέα του τουρισµού σε διάφορες χώρες παρουσιάζει σηµαντικό κριτικό ενδιαφέρον ως προς τον εντοπισµό των οµοιοτήτων και των διαφορών που αποτυπώνονται από τις πρακτικές τους αλλά και ως προς το ιδιαίτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνονται οι σχετικές αποφάσεις για την ανάληψη συγκεκριµένων λειτουργιών. Μια περαιτέρω ενόραση φαίνεται να στηρίζει την πεποίθηση ότι ο τοµέας των δηµοσίων σχέσεων βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο ως προς την εξέλιξή του σε λειτουργία περισσότερο συστηµατική και ολοκληρωµένη στις πολλαπλές πτυχές της. Η µετάβαση αυτή τεκµηριώνεται στις ποικίλες οικονοµικές, κοινωνικές, τεχνολογικές και πολιτικές αλλαγές που επηρεάζουν την ιδιωτική ζωή, τη δηµόσια λειτουργία και τις απαιτήσεις του πολίτη για την αποτελεσµατικότητα των κρατικών δράσεων αλλά και την ε- πιστήµη, το επιχειρηµατικό περιβάλλον και την πολιτική στο σύνολό τους.

9 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Συµπέρασµα Σε αυτή τη βάση και µε δεδοµένη την αναγνώριση του ρόλου των Μέσων για την τουριστική επικοινωνία αφού ουσιαστικά οι περισσότερες από τις ενέργειες που αναλαµβάνονται στο πεδίο των δηµοσίων σχέσεων γνωστοποιούνται στο ταξιδιωτικό κοινό δια των Μέσων, θα πρέπει πρωτίστως να αποφευχθεί η ταύτιση της λειτουργίας των δηµοσίων σχέσεων ως αρµοδιότητας που εξαντλείται στη διατήρηση ενός Γραφείου Τύπου. Οι δηµόσιες σχέσεις δεν αρκούνται απλώς στη διατήρηση καλών σχέσεων µε τον τύπο ή στην εξασφάλιση της παρουσίασης µιας θετικής εικόνας από τα Μέσα, αλλά αναλαµβάνουν, ως επιτελικό όργανο µελέτης, προγραµµατισµού και συντονισµού, καµπάνιες επικοινωνίας και δράσεις προβολής που αποµακρύνονται από τη γραµµική ροή πληροφόρησης του ταξιδιωτικού κοινού για να αναδείξουν α- κριβώς τα οφέλη της επένδυσης στην αµφίδροµη επικοινωνία. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχής ε- φαρµογή της επικοινωνιακής στρατηγικής της κάθε χώρας προϋποθέτει ένα ευέλικτο και σταθερό σύστηµα συλλογής, επεξεργασίας, αξιοποίησης και διοχέτευσης της πληροφορίας καθώς και παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων που αναλαµβάνονται και των ενεργειών που πραγµατοποιούνται για την τουριστική προβολή ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής, αδιάκοπη και έγκυρη ροή της επικοινωνίας προς το ταξιδιωτικό κοινό. Η έγκαιρη, σωστή και συστηµατική πληροφόρηση όλων των τουριστικών στρατηγικών ε- ταίρων αποτελεί καθοριστικό υποβοηθητικό παράγοντα προς αυτήν την κατεύθυνση. Είναι ε- πιβεβληµένη η δηµιουργία µηχανισµών συνεργασίας των φορέων που εµπλέκονται στην τουριστική δραστηριότητα. Ο στρατηγικός σχεδιασµός σε επίπεδο χώρας θεωρείται επιτυχής, όταν τα επικοινωνιακά εργαλεία χρησιµοποιούνται τόσο για να ενεργοποιήσουν και να συντονίσουν τις προσπάθειες των οργανισµών προώθησης και προβολής όσο και για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των εµπλεκόµενων εταίρων. Οι δηµόσιες σχέσεις, ως επιτελική λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, µπορούν να συµβάλλουν στη δηµιουργία κατάλληλου τουριστικού κλίµατος µέσω της ορθολογικής αξιοποίησης του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της χώρας. Όµως, οι δηµόσιες σχέσεις, ως ε- πιτελική λειτουργία της ηµόσιας ιοίκησης, του Τουρισµού, απαιτούν έρευνα, µελέτη, προγραµµατισµό και συντονισµό προκειµένου να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. ΣHMEIΩΣEIΣ 1. Για τη χώρα µας µια πρώτη σχετική προσπάθεια του ΕΟΤ τοποθετείται το 1951, όταν η βρετανική Foote Cone&Belding ανέλαβε µια βραχύχρονη εκστρατεία ηµοσίων Σχέσεων µε επικεφαλής τον Eric Williams και στενό συνεργάτη του τον Μάνο Παυλίδη που θεωρείται και ο πατέρας των.σ. στην Ελλάδα. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί ότι η ιαφήµιση και οι ηµόσιες Σχέσεις αποτελούσαν για τον ΕΟΤ µία ενιαία ιεύθυνση τουλάχιστον για τέσσερις δεκαετίες βλ Λύτρας Π. (1988). Οι ηµόσιες Σχέσεις στο ηµόσιο Τοµέα Θεωρία και Πράξη. Εκδ. Interbooks, σελ

10 30 IOIKHTIKH ENHMEPΩΣH Code.html?nodeID=1115&EditoID=52657 Maison de la France, Rapport d Activitι , p. 1-77, &sezione=organigramma&tema_dir=tema ENIT-ITALIA (2006). Programma Esecutivo Annuale 2006, Documento preliminate di sintesi, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Sede Centrale, p Τουριστικός Προγραµµατισµός 2006 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7, Ν.11 Οκτώβριος 1990, n 292 και τις νέες κατευθύνσεις δράσης της τουριστικής προβολής στο εξωτερικό διά του Πρωτόκολλου συνεργασίας -για τη διεθνοποίηση του ιταλικού συστήµατος παραγωγής- του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Παραγωγικών ραστηριοτήτων και της ENIT που υπογράφηκε στις 7 Ιουλίου , Documento preliminate di sintesi, ENIT-ITALIA, Ente Nazionale Italiano per il Turismo, Sede Centrale, p Programma Esecutivo Annuale... ibid, p Conference and Incentive Travel - Malta Tourism Digest Malta Tourism Authority, Strategic Plan , p Annual Reports of Government Departments 2005, Ministry for Tourism &Culture, p MTA News Section (2006). Publicity Campaign for Malta on CNN launched, News Release Tuesday 22rd May 2006, in Στο υπουργείο έχει ιδρυθεί One Stop Shop γραφείο, στο οποίο ο εκάστοτε επενδυτής µπορεί να α- πευθυνθεί και να λάβει σε διάρκεια από 15 µέρες έως ένα µήνα µία και µόνο άδεια που περιλαµβάνει και τις πολεοδοµικού χαρακτήρα αδειοδοτήσεις- για την περαίωση του Επιχειρηµατικού του Πλάνου. Ντιγριντάκης, (2006), ο Κόσµος του Επενδυτή, Φεβρουαρίου, σελ WTO NEWS (2003). New Crisis Management Strategy, Meeting of the Tourism Recovery Committee in UNWTO-ITB Berlin, 2nd Quarter 2003, Issue 2, 7/3/2003, p Σύµµαχος του τουρισµού η σωστή ενηµέρωση, Χρήµα & Τουρισµός, Τεύχος 93, Απρίλιος 2004, σ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α CLUSTERING (ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 11 2.2 12 2.3 Ο 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 Ο 15 3.2 4. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1.1 Προβλήματα στον ορισμό του τουρισμού σελ. 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 2.1 Ιστορική Αναδρομή σελ. 11 2.2 Ιδιαιτερότητες του τουρισμού...σελ. 12 2.3 Ο Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης

Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΙΩΝ Κόνσολας Νικόλαος Οµότιµος Καθηγητής Παντείου Πανεπιστηµίου, Επίτιµος Πρόεδρος Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης Παπαδασκαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ιωάννης Χατζηφιλίππου ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Μία θεωρητική προσέγγιση

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Μία θεωρητική προσέγγιση Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Διπλωματική Μελέτη ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ Μία θεωρητική προσέγγιση Ελευθερία Π. Πουλικάκου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα

Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα Αφιερώνεται στους γονείς μου, Ανδρέα και Πίτσα,και στην Αγγελικούλα 1/234 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ.10 Α ΜΕΡΟΣ..11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.11 1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης»

Πτυχιακή Εργασία. «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού των Ξενοδοχείων 5 Αστέρων της Κρήτης» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πτυχιακή Εργασία «Οι διαρκείς εκπαιδευτικές ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ

Λευκωσία 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ. Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Μαρία Γκασούκα ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΡΑΣΗΣ ΑΣ ΑΣ ΕΛΑΝΗ Λευκωσία 2008 1 Μαρία Γκασούκα ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή διοίκησης και οικονομίας Τμήμα Λογιστικής ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Σπουδαστής: Καττή Αργυρώ Αριθμός Μητρώου: 13453 Καθηγήτρια : Λεκαράκου Κατερίνα Αθήνα 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΡΩΤΣΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α.Μ. 171 ΘΕΜΑ: Η Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS

A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1η Ενδιάµεση Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ...

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 11 4. ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πλαίσιο ανάθεσης και εκπόνησης της μελέτης... 2 1.2 Περιεχόμενα της μελέτης... 2 1.3 Η έννοια του οικοτουρισμού... 4 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ... 5 2.1 Ο οικοτουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ..2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 1.1 Χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του τουρισμού... 6 1.2 Το τουριστικό προϊόν... 7 1.3 Ανάπτυξη των κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Της φοιτήτριας ΣΟΦΙΑΣ ΝΥΦΟ ΩΡΑΚΗ (ΑΜ 4713) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γεώργιος Απλαδάς ANΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ- ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟ- ΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

"Encouraging Corporate Best Behavior" Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε.

Encouraging Corporate Best Behavior Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. "Encouraging Corporate Best Behavior" Οδηγός Α ν ά π τ υ ξ ης Ε.Κ.Ε. ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Σύνταξη και Επιμέλεια Οδηγού ΕΚΕ: Ένωση Εταιρειών CMR CYPRONETWORK MARKETING RESEARCH LTD - ΜΕDA Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα