ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ"

Transcript

1 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Τσόχα Αθήνα Πληροφορίες : Ε. Γερολυμάτου Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 1/11/2012 Αριθ. Πρωτ.: ΘΕΜΑ :Προβολή της Ελλάδας στο Λονδίνο μέσω εκδήλωσης Flashmob. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Β.Δ (ΦΕΚ 199/ ) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Α.Ν. 1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις των Νόμων 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», άρθρο 1, παρ.14, 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/ ) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού», άρθρο 4, παρ. 1 και σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3498/2006 και του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τα Όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.». 3. Τις διατάξεις των άρθρων 6,7,8 και 9 του Ν.3878/2010 (ΦΕΚ 161 Α/ ) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.». 4. Τις συνδυασμένες διατάξεις του N.2362/1995 (ΦΕΚ 217/Α), του Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ64/Α/ ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, οι οποίες ορίζουν ότι οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους, προσφεύγοντας σε διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης εάν για λόγους τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, σύμβαση μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, 5. Το άρθρο 41 παρ.1 του Ν.3105/2003 περί τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις 6. Το Π.Δ. 343/2001 (ΦΕΚ 231/Α/ ) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού». 7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου».

2 8. Τις διατάξεις του Ν. 4049/2012-ΦΕΚ 35/Α/ , Κεφάλαιο Δ περί εκτέλεσης και συμμετοχής του ΕΟΤ σε προγράμματα προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων κ.α. 9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και τις σχετικές εγκυκλίους επί της εφαρμογής τους, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύμφωνα με τις οποίες πριν από την ανάληψη κάθε δαπάνης στον δημόσιο τομέα απαιτείται η με πράξη του διατάκτη της δαπάνης, δηλαδή του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έγκριση της διενέργειας της δαπάνης (και εν προκειμένω του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ.) ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης από τον Ε.Ο.Τ. και η δέσμευση της αντίστοιχης πίστωσης και εν συνεχεία η ανάρτηση της πράξης αυτής στο διαδίκτυο για λόγους διαφάνειας, κατόπιν δε της ανάρτησης αυτής απαιτείται η έγκριση διενέργειας της δαπάνης από τον ίδιο διατάκτη. Βάσει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3270/2004, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 37του ν.3756/2009, όταν πρόκειται για δαπάνες του προϋπολογισμού, που το αντικείμενο της σύμβασης υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (50.000,00 ), την αρμοδιότητα έγκρισης έχει το Διοικητικό Συμβούλιο, 10. Την υπ αριθ / απόφαση Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «περί τοποθέτησης Προέδρου Ε.Ο.Τ. και ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. (ΦΕΚ 541/Υ.Ο.Δ.Δ./ ). 11. Το Π.Δ 85/2012 για την Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών(φεκ 141/Α / ). 12. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α/ ) περί «Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και συγκεκριμένα την παρ 2, εδ.13 περί διορισμού της κ. Όλγας Κεφαλογιάννη στη θέση της Υπουργού Τουρισμού. 13. Την υπ αριθμ /2012 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 412/ΥΟΔΔ/ , «Αποδοχή παραίτησης ΓΓ ΕΟΤ και ανάκληση διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου, μελών Δ.Σ. ΕΟΤ και διορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γ.Γ. και μελών Δ.Σ ΕΟΤ. 14. Την με αρ.177 απόφαση Δ.Σ ΕΟΤ (τ. Δεύτερο, αρ. Φύλλου 2460/7-9-12) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ /ΕΟΤ στον Πρόεδρο και στον ΓΓ του ΕΟΤ. 15. Την υπ αριθμ. 199/ (ΑΔΑ: ΒΟΝΟΓ-ΖΞΚ) απόφαση Υπουργού Πολιτισμού & Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός Εσόδων Εξόδων οικονομικού έτους 2012 του ΕΟΤ. 16. Την υπ αριθμ. 76/ απόφαση Δ.Σ Ε.Ο.Τ. με την οποία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός Δημοσίων Σχέσεων των Γραφείων Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. 17. Την υπ αριθμ. 77/ απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. (511860/ , Α.Δ.Α. Β44Υ469ΗΙΖ-1ΦΑ) για την δέσμευση ποσού (499,700,00 ) που αφορά την αποστολή της α δόσης στα Γραφεία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού. 18. Την υπ αριθμ / (Α.Δ.Α. Β4ΩΡ469ΗΙΖ-ΕΥ6) απόφαση ΕΟΤ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού ( ,00) για την αποστολή της α δόσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Σχέσεων των Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού. 19. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ Β433469ΗΙΖ-62Η) απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ που αφορά στη δέσμευση πίστωσης τετρακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ ( ) για την κάλυψη αναγκών Δημοσίων Σχέσεων Γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού. 20. Την υπ αριθμ.212/20 η Συν./ απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού ( ,00) προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες Δημοσίων Σχέσεων γραφείων ΕΟΤ Εξωτερικού οικ. έτους και η διάθεση ,00 για την αποστολή της β δόσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας. 21. Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ Β425469ΗΙΖ-ΚΝΓ ) απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση ποσού ,00 για την αποστολή της β δόσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας. 22. Την υπ αριθμ / απόφαση περί ορισμού υπολόγου της Δ/νσης Υπηρεσιών Εξωτερικού Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων για την αποστολή χρημάτων και την κάλυψη εξόδων

3 Δημοσίων Σχέσεων στα Γραφεία και Παραρτήματα ΕΟΤ εξωτερικού για το οικονομικό έτος 2012, κ.ψαρούλη Κωνσταντίνου. 23. Το με Α.Π / έγγραφο-πρόταση του Γραφείου ΕΟΤ Μεγ. Βρετανίας & Ιρλανδίας (ΑΠ ΕΟΤ 14015/ , ΑΠ Δ/νσης 2309/ ), για την πραγματοποίηση εκδήλωσης Flash-mob στο Λονδίνο. 24. Την ανάγκη υλοποίησης προωθητικής ενέργειας στο Λονδίνο, για μεγιστοποίηση του επικοινωνιακού αποτελέσματος σε συνδυασμό με τη συμμετοχή μας στη Διεθνή Εκθεση Τουρισμού WTM 2012, με τη διοργάνωση εκδήλωσης Flash Mob - Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο, στον ανοικτό πολυσύχναστο χώρο στην περιοχή South Bank, τοποθεσία στις όχθες του Τάμεση, στις 6 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 με 14:30 το μεσημέρι και το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης θα είναι GREECE WELCOMES YOU. Η ώρα υλοποίησης έχει επιλεγεί ειδικά ώστε να συμπίπτει με το διάλειμμα για το μεσημεριανό γεύμα (Lunch Break) των Λονδρέζων., με στόχο την προσέλκυση μεγάλου αριθμού ατόμων που θα παρακολουθήσουν και δύνανται να συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει παράθεση ενός κοκτέιλ - σε παράπλευρο χώρο( ΟΧΟ ΤΟWER Restaurant, Brasserie & Bar) - με επίσημους προσκεκλημένους του ΕΟΤ και τους χορευτές της εκδήλωσης ( περίπου 200 άτομα). Η εκδήλωση flash-mob θα βιντεοσκοπηθεί και από το υλικό αυτό θα προκύψουν δύο (2) βίντεο ταινίες διάρκειας 45 δευτερολέπτων και 4 λεπτών. Τα δύο βίντεο θα παραδοθούν στον ΕΟΤ, ελεύθερα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για χρήση στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και youtube, καθώς και για προβολή τους σε οθόνες περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και σε οθόνες αερογραμμών, για ένα (1) έτος. 25. Την υπ αριθμ. 213/ Απόφαση Δ.Σ. ΕΟΤ για εκδήλωση Flash-Mob, στο Λονδίνο. 26.Τις προσφορές των εταιρειών ANASA PRODUCTION, BEYOND CERTAINLY LIMITED, PR MEDIACo FSS, SPORT CEL, από τις οποίες ανεδείχθη η πιο συμφέρουσα αυτή της εταιρείας Sport Cel. 27.Το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΟΤ 2350/ , διαβιβαστικό της εταιρείας SPORT CEL όπου αναφέρεται ότι το υλικό που θα παραχθεί θα είναι ελεύθερο πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. 28.To με αριθμ.πρωτ. 2361/ ηλεκτρονικό μήνυμα του Γραφείου ΕΟΤ Μ.Βρετανίας που αφορά στη κράτηση και τους όρους για την παράθεση κοκτέϊλ μετά το πέρας της εκδήλωσης στο ΟΧΟ ΤΟWER Restaurant, Brasserie & Bar, στις 6 Νοεμβρίου 2012 με προσκεκλημένους του ΕΟΤ και τους χορευτές της εκδήλωσης ( περίπου 200 άτομα). 29.Την με αριθμ.πρωτ /232/ διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου ΕΟΤ Μ.Βρετανίας και Ιρλανδίας που αφορά στην έγκριση δαπάνης για την ανωτέρω εκδήλωση. 30.Την με αριθμ.πρωτ / απόφαση Γενικού Γραμματέα Ε.Ο.Τ. που αφορά στην «προσωρινή ανάθεση στην Τυλιανάκη-Βερνιέ Αθηνά, Προϊσταμένη-Υπόλογο και Διαχειρίστρια του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας, παράλληλης άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένης, Υπολόγου και Διαχειρίστριας του Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας». 31. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2902/Β/ ) Απόφαση Γ.Γ ΕΟΤ περί ορισμού αναπληρωτή του Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. AΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Tην έγκριση συνολικής δαπάνης ,00 (συμπ/νου ΦΠΑ) ή ,00 περίπου, για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης flash-mob στο Λονδίνο, στις 6/11/2012 στην περιοχή SOUTH BANK και τη παράθεση ενός κοκτέιλ προς τιμή των ξένων προσκεκλημένων και των συμμετεχόντων στην εκδήλωση, αναλυόμενης ως εξής : 1. Ποσό (Συμπ/νου ΦΠΑ) ή ,00 περίπου για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης Flash Mob, στις 6 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο, καθώς και την παραγωγή δύο βίντεο, διάρκειας 45 δευτερολέπτων και 4 λεπτών, υπό μορφή flash-mob, από την εταιρεία SPORT CEL Marketing Limited. Η εταιρεία SPORT CEL θα αναρτήσει τα βίντεο στο διαδικτυακό τόπο youtube

4 και θα τα παραδώσει στον ΕΟΤ, ελεύθερα πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για χρήση στο διαδίκτυο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και youtube, καθώς και για προβολή τους σε οθόνες περιπτέρων σε διεθνείς εκθέσεις και σε οθόνες αερογραμμών, για ένα (1) έτος. Να συνταχθεί και να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του ΕΟΤ και της εταιρείας SPORT CEL Μarketing Limited, όπου θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι λεπτομέρειες της συνεργασίας. 2. Ποσό ,00 (συμπ/νου ΦΠΑ )περίπου ή ,00 περίπου, για την παράθεση ενός κοκτέιλ, στο ΟΧΟ ΤΟWER Restaurant, Brasserie & Bar, στις 6 Νοεμβρίου 2012 και μετά το πέρας της ανωτέρω εκδήλωσης, με προσκεκλημένους του ΕΟΤ και τους χορευτές της εκδήλωσης ( περίπου 200 άτομα), το οποίο θα καταβληθεί στην εταιρεία Harvey Nichols Restaurants,(OXO Tower Wharf, Barge House Street, South Bank, London SE1 89PH). 3. Η ανωτέρω συνολική δαπάνη να βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Σχέσεων 2012 του γραφείου ΕΟΤ Μ. Βρετανίας & Ιρλανδίας και συγκεκριμένα το κονδύλι Εκδηλώσεις. 4. Εξουσιοδοτείται η κα Τυλιανάκη-Βερνιέ Αθηνά, Προϊσταμένη-Υπόλογος και Διαχειρίστρια του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένης, Υπολόγου και Διαχειρίστριας του Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την εταιρεία SPORT CEL Marketing Limited, την παραλαβή του υλικού και τη ρύθμιση περαιτέρω διαδικαστικών λεπτομερειών. 5. Συστήνουμε τριμελή επιτροπή αποτελουμένη από τους : Τυλιανάκη-Βερνιέ Αθηνά, Προϊσταμένη-Υπόλογο και Διαχειρίστρια του Γραφείου ΕΟΤ Γαλλίας με παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένης, Υπολόγου και Διαχειρίστριας του Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας Πίσσα Αναστάσιο, υπάλληλο Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας και Κωνσταντίνου Αλέξανδρο, υπάλληλο Γραφείου Ε.Ο.Τ Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας για την πιστοποίηση της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης με την εταιρεία SPORT CEL Μarketing Limited, και καλής εκτέλεσης του έργου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΟΤ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κοινοποίηση Γραφείο ΕΟΤ Μ.Βρετανίας και Ιρλανδίας Γενική Δ/νση Προβολής: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Εσωτερική Διανομή Γραμματεία Δ/νσης

5

6

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 514666 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, 02 / 03 / 2015 ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43469ΗΙΖ-ΟΨΣ. Τηλέφωνο : 210-8707099, 210-8707569

ΑΔΑ: ΒΛ43469ΗΙΖ-ΟΨΣ. Τηλέφωνο : 210-8707099, 210-8707569 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 18-07-13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 501358 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ.

ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για τις ανάγκες του Ε.Ο.Τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 12/03/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 500399 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω1ΞΥ469ΗΙΖ-ΣΨΣ ΑΔΑΜ: 14PROC002153538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω1ΞΥ469ΗΙΖ-ΣΨΣ ΑΔΑΜ: 14PROC002153538 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αριθ. Πρωτ. 501243 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 115

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4133/18-10-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΩΚΑ-ΨΩΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.936/2/15922 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.12.2018 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 08 Ιουλίου 2015 Αριθμ. Πρωτ.: 4909 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 50 ης /11-11-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : www.eye.minedu.gov.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Βόλος, 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ»

Θέμα: Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού με θέμα «Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ. : ΔΙΟΙΚ/Φ.932/2/33604 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ Ταχ. Δ/νση: Βορείου Ηπείρου 20 Ταχ. Κώδ.: 454 45 Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651360300 FAX: 2651031224, 2651360304

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002666635 2015-03-26

15PROC002666635 2015-03-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α -

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ

A Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ ΕΝ ΙΚ ΟΣ Γ ΡΑ ΜΜΑ ΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 11-12-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502535 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ... σελ. 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ... σελ. 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας: 38001 Πληροφορίες: Ευστρατιάδης Γιώργος Τηλ.: 2421350177 Fax: 2421097610 Βόλος, 03 / 07 / 2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα