Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1140 Κ.Δ.Π. 137/2005 Αρ. 3968, Αριθμός 137 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ) και 109 (1), (3) Για σκοπούς: εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής. Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΕΕ L 108 της , σελ.51) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει τα άρθρα 20 (θ) και 109 (1), (3) του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, εκδίδει την ακόλουθη Απόφαση. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις 1. Η παρούσα Απόφαση θα αναφέρεται ως η περί Καθορισμού Κριτηρίων Επιλογής παροχέων της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Απόφαση του (1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια - «Νόμος» σημαίνει τον περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμο του 2004 και περιλαμβάνει κάθε νόμο που τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. «Δικαιούχος Φορέας» σημαίνει το δεόντως αδειοδοτημένο παροχέα δημόσιων τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή και δημόσιας φωνητικής τηλεφωνίας στη Δημοκρατία. «Υπόχρεος Οργανισμός» σημαίνει τον εκάστοτε ορισμένο από τον Επίτροπο παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ο οποίος υπέχει των υποχρεώσεων παροχής μιας ή περισσότερων Ομάδων υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας όπως ορίζονται στην Απόφαση του Επιτρόπου περί του καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του 2005.

2 1141 (2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα Απόφαση και οι οποίοι δεν ορίζονται διαφορετικά σ' αυτούς θα έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Νόμος. 3. Η παρούσα Απόφαση προσδιορίζει, σύμφωνα με το άρθρο 109 (1), (3) του Νόμου, τα κριτήρια επιλογής προσώπου ή προσώπων για την παροχή της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας και συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες που αποτελούν την καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία ως ορίζονται στην Απόφαση του Επιτρόπου περί του καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του Μέρος Π. Κριτήρια Επιλογής Υπόχρεου παροχής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 4. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι υποψήφιο για το σύνολο των Ομάδων των υπηρεσιών ή μέρους των Ομάδων των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας μόνο αν πληροί όλα τα κριτήρια του συνόλου των Ομάδων των υπηρεσιών ή όλα τα κριτήρια μέρους των Ομάδων των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας που επιθυμεί να είναι υποψήφιο αντίστοιχα. Οι Ομάδες υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ορίζονται στην Απόφαση του Επιτρόπου περί καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του Τα κριτήρια επιλογής Υπόχρεου Οργανισμού ανά Ομάδα υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης. Μέρος ill. Διαδικασία καθορισμού Προσώπου ως Υπόχρεου παροχής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 6. (1) Ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει διαφορετικά πρόσωπα ή πρόσωπο ως Υπόχρεους Οργανισμούς ανά Ομάδα υπηρεσιών Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας υπό την προϋπόθεση ότι πληρεijούν τα αντίστοιχα κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στο Μέρος Π της παρούσας Απόφασης. (2) Κάθε πρόσωπο δικαιούται να είναι υποψήφιο για καθορισμό του ως Υπόχρεος Οργανισμός με την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα και Μέρος Π της παρούσας Απόφασης. 7. Ο Επίτροπος ανά τακτά χρονικά διαστήματα επανεξετάζει τον επανακαθορισμό προσώπων/προσώπου ως παροχέα/παροχέων Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας δυνάμει του άρθρου 109 του Νόμου.

3 (1) Ο Επίτροπος έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της θητείας του Υπόχρεου Οργανισμού ανακοινώνει σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και στο δικτυακό του τόπο την έναρξη της διαδικασίας επιλογής νέου Υπόχρεου/ων Οργανισμού/ών για το σύνολο των Ομάδων ή μέρους των Ομάδων υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας ανακοινώνοντας παράλληλα τους όρους της διαδικασίας και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων. (2) Η διαδικασία επιλογής Υπόχρεου/ων Οργανισμού/ών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έναν μήνα πριν από την λήξη της θητείας του προηγούμενου Υπόχρεου/ων Οργανισμού/ών. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εmλογής δεν έχει βρεθεί υποψήφιος ο οποίος να πληροί τα σχετικά κριτήρια ο Επίτροπος δύναται να ορίσει παροχέα ο οποίος δεν έχει υποβάλει υποψηφιότητα. (3) Εκάστοτε υποψήφιος οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως και τα προτεινόμενα τιμολόγια σε περίπτωση που δεν έχει υποχρεώσεις κοστοστρέφειας, κατά το χρόνο υποβολής υποψηφιότητας. 9. (1) Ο Επίτροπος στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι ο Υπόχρεος Οργανισμός δεν πληροί τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την παροχή μέρους ή του συνόλου της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας δύναται να τον παύσει νωρίτερα από την προκαθορισμένη ημερομηνία λήξη της θητείας του εmβάλλοντάς του τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές ο Επίτροπος ανακοινώνει έξι (6) μήνες πριν από την παύση της θητείας του Υπόχρεου Οργανισμού σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες και στο δικτυακό του τόπο την έναρξη της διαδικασίας επιλογής νέου Υπόχρεου Οργανισμού για το σύνολο των Ομάδων ή μέρους των Ομάδων υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας ανακοινώνοντας παράλληλα τους όρους της διαδικασίας και τις σχετικές προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων. (2) Η διαδικασία επιλογής Υπόχρεου Οργανισμού θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έναν μήνα πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία παύσης της θητείας του προηγούμενου Υπόχρεου Οργανισμού. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία επιλογής δεν έχει βρεθεί υποψήφιος ο οποίος να πληροί τα σχετικά κριτήρια ο Επίτροπος δύναται να ορίσει παροχέα ο οποίος δεν έχει υποβάλει υποψηφιότητα. Μέρος IV. Καθορισμός Προσώπου ως Υπόχρεου παροχής Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας 10. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ορισμό του εκάστοτε

4 1143 προσώπου/προσώπων ως Υπόχρεου/ων Οργανισμού/ων σύμφωνα με τα Παραρτήματα της παρούσας Απόφασης εκτείνονται σε ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας (εκτός των εδαφών που βρίσκονται προσωρινά εκτός του ελέγχου και επιτήρησης των αρμοδίων αρχών της Δημοκρατίας) και ισχύουν από τη θέση σε ισχύ τηςπαρούσας Απόφασης, εφόσον δεν ορίζεται άλλως στην Απόφαση Ορισμού της ΑΤΗΚ ως Παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας, για διάστημα τριών (3) ετών, εκτός αν τερματίζεται με Απόφαση του Επιτρόπου. 11. Ο καθορισμός παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας στο άρθρο 4 της παρούσας Απόφασης, γίνεται σε μη αποκλειστική βάση και δεν περιορίζει τις εξουσίες του Επιτρόπου δυνάμει του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, Διαταγμάτων και Αποφάσεων ως προς τον ορισμό πρόσθετων Προσώπων ως παροχέων Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας για μέρος ή το σύνολο των επί μέρους υπηρεσιών που εμπίπτουν στη δέσμη υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, όπως αυτό ορίζεται στην παρούσα Απόφαση καθώς επίσης και στην στην Απόφαση του Επιτρόπου περί καθορισμού του πεδίου Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται χωρίς περιορισμό των οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων του Υπόχρεου Οργανισμού όπως αυτές απορρέουν από το Νόμο, τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα, Διατάγματα και Αποφάσεις, καθώς και την άδεια ή τις άδειές του. 13. Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου, και χωρίς περιορισμό των τυχόν αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί Διατάγματα και Αποφάσεις ή η άδεια του Υπόχρεου Οργανισμού, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ' εφαρμογή του εκάστοτε Κανονισμού ή/και Διατάγματος των περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου, ως ισχύει ή τροποποιείται κάθε φορά, σε κάθε Υπόχρεο Οργανισμό που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του ως ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. Διατάγματα και Αποφάσεις. 14. (1) Με την επιφύλαξη των άλλων εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα Διατάγματα, Αποφάσεις και Κανονισμοί ο Επίτροπος δύναται να εκδίδει οποιαδήποτε Διατάγματα ή Αποφάσεις απαιτούνται για την πρακτική εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και να προβαίνει σε κάθε δημοσίευση για τους ίδιους σκοπούς.

5 1144 (2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), ο Επίτροπος δύναται με έκδοση αιτιολογημένου Διατάγματος ή Απόφασης να αναφέρεται μεταξύ άλλων: (α) στον ορισμό ενός ή περισσότερων πρόσθετων παροχέων Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας και τον προσδιορισμό των σχετικών υποχρεώσεών τους (β) στην εν όλω ή εν μέρει ανάκληση του ορισ μού ενός Οργανισμού ως παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (γ) στην προσθήκη ή αφαίρεση υπηρεσιών που συνθέτουν την καθολική τηλεmκοινωνιακή υπηρεσία (δ) στην τροποποίηση των όρων παροχής μιας ορισμένης υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στο σύνολο των υπηρεσιών που συνθέτουν την καθολική. Δημόσιες Διαβουλεύσεις. 15. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του σύμφωνα με το Νόμο και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμένα Διατάγματα και Αποφάσεις, ο Επίτροπος δύναται να οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις ως προς οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην παρούσα Απόφαση. Μέρος V. Περιεχόμενο της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Υπηρεσίες που απαρτίζουν την καθολική τηλεmκοινωνιακή υπηρεσία. 16. Η καθολική τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία περιλαμβάνει την παροχή: (α) σύνδεσης σε σταθερή θέση με δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε συναφείς υπηρεσίες, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα Ι. (β) υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα Π. (γ) κοινόχρηστων τηλεφώνων, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα m. (δ) υπηρεσιών ή ευκολιών για άτομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα IV.

6 1145 (ε) Δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ειδικότερα στο Παράρτημα V. Αρχές παροχής υπηρεσιών καθολικής τηλεmκοινωνιατης υπηρεσίας. 17. (1) Εφόσον δεν ορίζεται άλλως στο σχετικό Παράρτημα της παρούσας Απόφασης, οι υπηρεσίες και ευκολίες που συνθέτουν την καθολική τηλεπικοινωνιακ-ll υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 16 της παρούσας Απόφασης πρέπει να παρέχονται σε προσιτές τιμές (ως αυτές θα κρίνονται από τον Επίτροπο λαμβάνοντας υπόψη και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης), σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, και με ποιότητα υπηρεσίας που καλύπτει τις τυχόν υποχρεώσεις που προβλέπονται στο περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) Διάταγμα του (2) Οι διατάξεις της παρούσας Απόφασης εφαρμόζονται χωρίς περιορισμό των οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων του παροχέα καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας που απορρέουν από το Νόμο, τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς, Διατάγματα και Αποφάσεις, καθώς και την άδεια ή τις άδειες του. Μέρος VI. Συμμόρφωση Έλεγχος Συμμόρφωσης και Κυρώσεις. 18. (1) Μετά από σχετική αίτηση του Επιτρόπου, ο παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να υποβάλει έκθεση στον Επίτροπο, μέσα σε χρονικά όρια που ορίζονται από τον Επίτροπο και που δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερα από τρεις (3) μήνες, ως προς τα μέτρα που έχει πάρει για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης του με την παρούσα Απόφαση στη μορφή που απαιτεί κατά την εύλογη κρίση του ο Επίτροπος. (2) Ο Επίτροπος δύναται να δημοσιεύσει τις πληροφορίες που του παρέχονται στην έκθεση που του υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1). (3) Δυνάμει του εδαφίου (κ) του άρθρου 20 του Νόμου, και χωρίς περιορισμό των τυχόν αυστηρότερων κυρώσεων που μπορεί να προβλέπει ο Νόμος, οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί Διατάγματα και Αποφάσεις ή η άδεια του Υπόχρεου Οργανισμού, ο Επίτροπος δύναται να εmβάλει διοικητικό πρόστιμο κατ' εφαρμογή του εκάστοτε Κανονισμού ή/και Διατάγματος των περί Συλλογής Πληροφοριών και Επιβολής Διοικητικού Προστίμου, ως ισχύει ή τροποποιείται κάθε φορά, σε κάθε Υπόχρεο οργανισμό που παραβιάζει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στην παρούσα Απόφαση. Μέρος VΠ. Τελικές Διατάξεις 19. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, το Διάταγμα

7 1146 περί Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας του 2003 (Δ.Ε 4/2004, καταργείται τηρουμένων των προνοιών του άρθρου 161 (10) του Νόμου. 20. Η παρούσα Απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

8 1147 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κριτήρια Καθορισμού παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Τα Κριτήρια καθορισμού του παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ανά Ομάδα υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας έτσι όπως αυτές ορίζονται στην Απόφαση του Εmτρόπου περί καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας του 2004 καθώς επίσης και στα Παραρτήματα 1- ν της παρούσας, είναι τα ακόλουθα: 1. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιο για την παροχή των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας της Ομάδα Α (Υπηρεσία σύνδεσης σε σrαθερή θfuη με το δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση στις συναφείς υπηρεσίες) θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια. ΑΙ. Νόμιμα αδειοδοτημένος παροχέας σταθερού δικτύου και υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας. Α2. Γεωγραφική κάλυψη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το δίκτυο του υποψήφιου παροχέα για παροχή. σταθερής τηλεφωνίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Παραρτήματα της Παρούσας καθώς επίσης και στην Απόφαση του Εmτρόπου περί καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας του 2004 για την Ομάδα Α των σχετl1cών υπηρεσιών, η οποία θα υπερβαίνει το 85% του συνόλου της έκτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Α3. Πληθυσμιακή κάλυψη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το δίκτυο του. υποψήφιου παροχέα για παροχή σταθερι1ς τηλεφωνίας σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Παραρτήματα της Παρούσας καθώς επίσης και στην Απόφαση του Εmτρόπου περί καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας του 2004 για την Ομάδα Α των σχετικών υπηρεσιών η οποία θα υπερβαίνει το 70 % του συνόλου του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Α4.Επίτευξη των στόχων ποιότητας παροχής της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας όπως εκάστοτε δημοσιεύονται στα σχετικά Διατάγματα περί ποιότητας παροχής υπηρεσίας. Α5. Οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα η οποία κρίνεται από τον Επίτροπο λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τα τυχόν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των 5 τελευταίων ετών του υποψηφίου. 2. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιο για την παροχή των υπηρεσιών της Καθολικής ΤηλεπικοινωνιακήςΥπηρεσίας της Ομάδα Β (Υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου και κατάλογοι συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

9 1148 ΒΙ. Νόμιμα αδειοδοτημένος παροχέας τηλεφωνίας. σταθερού δικτύου και υπηρεσιών σταθερής Β2. Να έχει χρισθεί ο ίδιος ως Υπόχρεος Οργανισμός για τις υπηρεσίες της Ομάδας Α, ή να πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Α, ή να έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης με παροχέα που πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Α. Σε περίπτωση όπου επιλεγεί ως Υπόχρεος Οργανισμός για την Ομάδα Β, υπέχει της υποχρέωσης ο ίδιος και ο παροχέας που έχει συνάψει συμφωνίας διασύνδεσης να διατηρήσει τα προαναφερόμενα κριτήρια (ομάδας Α) καθόλη τη διάρκεια στην οποία θα έχει χρισθεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας της ομάδας Β. Β3. Να έχει χρισθεί ο ίδιος ως Υπόχρεος Οργανισμός για τις υπηρεσίες της Ομάδας Γ ή να πληροί τα κριτήρια της ομάδας Γ είτε να έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης με παροχέα που πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Γ. Σε περίπτωση όπου εmλεγεί ως Υπόχρεος Οργανισμός για την Ομάδα Β, υπέχει της υποχρέωσης ο ίδιος και ο παροχέας που έχει συνάψει συμφωνίας διασύνδεσης να διατηρήσει τα προαναφερόμενα κριτήρια (ομάδας Γ) καθόλη τη διάρκεια στην οποία θα έχει χρισθεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας της ομάδας Β. Β4. Επίτευξη των στόχων ποιότητας παροχής της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας όπως εκάστοτε δημοσιεύονται στα σχετικά Διατάγματα περί ποιότητας παροχής υπηρεσίας, όσον αφορά τον χρόνο ανταπόκρισης για υπηρεσίες καταλόγου. Β5. Οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα η οποία κρίνεται από τον Επίτροπο λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τα τυχόν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των 5 τελευταίων ετών του υποψηφίου. 3. Πρόσωπο το οποίο εmθυμεί να είναι υποψήφιο για την παροχή των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας της Ομάδα Γ (Υπηρεσία κοινόχρηστων τηλεφώνων) θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: ΓΙ. Νόμιμα αδειοδοτημένος παροχέας τηλεφωνίας. σταθερού δικτύου και υπηρεσιών σταθερής Γ2. Γεωγραφική κάλυψη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το δίκτυο του υποψήφιου παροχέα για παροχή σταθερής τηλεφωνίας από κοινόχρηστα τηλέφωνα του υποψηφίου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στα Παραρτήματα της Παρούσας καθώς επίσης και στην στην Απόφαση του Επιτρόπου περί καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας του 2004 για την Ομάδα Γ των σχετικών υπηρεσιών, η οποία θα υπερβαίνει το 8S%του συνόλου της έκτασης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γ3. Πληθυσμιακή κάλυψη της Κυπριακής Δημοκρατίας από το δίκτυο του υποψήφιου παροχέα για παροχή σταθερής τηλεφωνίας από κοινόχρηστα τηλέφωνα του υποψηφίου σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην Απόφαση του Εmτρόπου περί καθορισμού του πεδίου της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής

10 1149 Υπηρεσίας του 2005 για την Ομάδα Γ, η οποία θα υπερβαίνει το 70% του συνόλου του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γ4. Επίτευξη των στόχων ποιότητας παροχής της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας όπως εκάστοτε δημοσιεύονται στα σχετικά Διατάγματα περί ποιότητας παροχής υπηρεσίας, όσον αφορά το ποσοστό των κοινόχρηστων τηλεφώνων σε λειτουργία. Γ5. Να έχει χρισθεί ο ίδιος ως Υπόχρεος Οργανισμός για τις υπηρεσίες της Ομάδας Β ή να πληροί τα κριτήρια της ομάδας Β είτε να έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης με παροχέα που πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Β. Σε περίπτωση όπου επιλεγεί ως Υπόχρεος Οργανισμός για την Ομάδα Γ, υπέχει της υποχρέωσης ο ίδιος και ο παροχέας που έχει συνάψει συμφωνίας διασύνδεσης να διατηρήσει τα προαναφερόμενα κριτήρια (Ομάδας Β) καθόλη τη διάρκεια στην οποία θα έχει χρισθεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας της ομάδας Γ. Γ6. Οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα η οποία κρίνεται από τον Επίτροπο λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τα τυχόν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία τών 5 τελευταίων ετών του υποψηφίου. 4. Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να είναι υποψήφιο για την παροχή των υπηρεσιών της Καθολικής Τηλεπικοινώνιακής Υπηρεσίας της Ομάδα Δ (Υπηρεσία δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες -εκτάκτων αναγκών) θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια: ΔΙ. Να έχει χρισθεί ο ίδιος ως Υπόχρεος Οργανισμός για τις υπηρεσίες της Ομάδας Α ή να πληροί τα κριτήρια της ομάδας Α είτε να έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης με παροχέα που πληροίτα κριτήρια της Ομάδας Α. Σε περίπτωση όπου επιλεγεί ως Υπόχρεος Οργανισμός για την Ομάδα Δ υπέχει της υποχρέωσης ο ίδιος και ο παροχέας που έχει συνάψει συμφωνίας διασύνδεσης να διατηρήσει τα προαναφερόμενα κριτήρια (Ομάδας Α) καθ' όλη τη διάρκεια στην οποία θα έχει χρισθεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας της ομάδας Δ. Δ2. Να έχει χρισθεί ο ίδιος ως Υπόχρεος Οργανισμός για τις υπηρεσίες της Ομάδας Γ ή να πληροί τα κριτήρια της ομάδας Γ είτε να έχει συνάψει συμφωνία διασύνδεσης με παροχέα που πληροί τα κριτήρια της Ομάδας Γ. Σε περίπτωση όπου επιλεγεί ως Υπόχρεος Οργανισμός για την Ομάδα Δ υπέχει της υποχρέωσης ο ίδιος και ο παροχέας που έχει συνάψει συμφωνίας διασύνδεσης να διατηρήσει τα προαναφερόμενα κριτήρια (Ομάδας Γ) καθ' όλη τη διάρκεια στην οποία θα έχει χρισθεί ως παροχέας καθολικής υπηρεσίας της ομάδας Δ. Δ3. Επίτευξη των στόχων ποιότητας παροχής της σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας όπως εκάστοτε δημοσιεύονται στα σχετικά Διατάγματα περί ποιότητας παροχής υπηρεσίας, όσον αφορά το ποσοστό των κοινόχρηστων τηλεφώνων σε λειτουργία. Δ4. Οικονομική και λειτουργική βιωσιμότητα η οποία κρίνεται από τον Επίτροπο λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τα τυχόν δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία των 5 τελευταίων ετών του υποψηφίου.

11 1150 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜ..ι\ Ι Ομάδα Α (άρθρο 16 εδάφιο α): Παροχή σύνδεσης σε σταθερή θέση με δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο και πρόσβαση σε συναφείς υπηρεσίες 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζεται: Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Α της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. 2. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για χρήστες/συνδρομητές με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. (α) Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει σύνδεση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, έπειτα από εύλογο αίτημα οποιουδήποτε προσώπου, σε προσιτές τιμές, και με τρόπο διαφανή και χωρίς διακρίσεις, σε ολόκληρο το έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. (β) Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο αιτηθεί σύνδεση στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο στα πλαίσια παροχής της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, άδεια οικοδομής η οποία εκδίδεται από την αρμόδια αρχή. (γ) Στις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Υπόχρεος Οργανισμός δεν δύναται να υλοποιήσει αίτημα για παροχή σύνδεσης στο σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο υποχρεούται να αποστείλει στον αιτούντα έγγραφη απάντηση, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της σχετικής αίτησης, στην οποία: θα περιγράφονται αναλυτικά οι λόγοι για τος οποίους δεν είναι εφικτή η υλοποίηση του εν λόγω αιτήματος, θα εμπεριέχεται ενημέρωση του αιτούντα ότι δύναται να προσφύγει στον Επίτροπο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο. ο Υπόχρεος Οργανισμός υποχρεούται να διατηρεί στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τον αριθμό των απορριφθέντων αιτημάτων καθώς επίσης και αρχείο με τις έγγραφες απαντήσεις που απέστειλε στους αιτούντες σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, τα οποία θα πρέπει να τα κοινοποιεί άμεσα στον Επίτροπο μετά από σχετικό έγγραφο αίτημα.

12 Η σύνδεση οφείλει να διασφαλίζει τη μετάδοση, μεταξύ τερματικών σημείων του δικτύου σε σταθερές θέσεις, λόγου και ακουστικών πληροφοριών εύρους ζώνης 3,1 khz, και μέσω της οποίας θα μπορούν να πραγματοποιούνται: (α) εθνικές και διεθνείς τηλεφωνικές κλήσεις προς και από το σημείο σύνδεσης, (β) επικοινωνίες τηλεομοιοτυπίας ομάδας ΠΙ, σύμφωνα με τις συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU) στη 11 σειρά Τ", (γ) μεταδόσεις δεδομένων φωνητικής ζώνης με ταχύτητα προς το χρήστη τουλάχιστον 14,4Κ bitls. 5. Η πρόσβαση στο τερματικό σημείο του αιτούντος δέον όπως γίνεται μέσω ενός αριθμού ή αριθμών του Σχεδίου Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. ΠΑΡ APTHl\1A Π Ομάδα Β (άρθρο 16 εδάφιο β): Υπηρεσίες Πληροφοριών Καταλόγου και Κατάλογοι Συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζεται: «Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας» το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομαδας Β της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. 2. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για χρήστες/συνδρομητές με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας έχει υποχρέωση να εκδίδει, δημοσιεύει και να κρατά ενήμερο σε ετήσια τουλάχιστον βάση, πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ο οποίος καλύπτει το σύνολο των αριθμών που έχουν εκχωρηθεί σε συνδρομητές από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας βάσει του άρθρου 111 παρ. 1 του Νόμου. Ο υπόχρεος για την έκδοση τηλεφωνικού καταλόγου υποχρεούται να υποβάλει στον Επίτροπο κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματος του Επιτρόπου για έγκριση της μορφής του καταλόγου που πρόκειται να εκδώσει, το αργότερο δύο μήνες πριν την ημερομηνία υποχρέωσης έκδοσής του ή ενημέρωσής του. 4. Κάθε συνδρομητής, συμπεριλαμβανομένων αυτών με σταθερούς, προσωπικούς και κινητούς αριθμούς, οποιουδήποτε Δικαιούχου Φορέα και στον οποίο έχει

13 1152 παραχωρηθεί τηλεφωvιkός αριθμός από το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα εγγραφής του στον τηλεφωvιkό κατάλογο. 5. (1) Οποιοσδήποτε συνδρομητής οποιουδήποτε Δικαιούχου Φορέα έχει το δικαίωμα: (α) να αρνείται τη συμπερίληψή του στην Βάση Δεδομένων Τηλεφωνικού Καταλόγου Κύπρου (γνωστή ως Τηλεφωνικός κατάλογος) (β) να αρνείται οποιαδήποτε αναφορά του φύλου του στον τηλεφωνικό κατάλογο (γ) να επιτρέπει τη συμπερίληψη μέρους μόνο της διεύθυνσής του στον τηλεφωνικό κατάλογο. (2) Ο Παροχέας Καθολικής Τήλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ενημερώνει ατελώς τους Συνδρομητές σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης άλλων Δικαιούχων Φορέων στις πληροφορίες Τηλεφωνικού Καταλόγου την οποία τηρεί, με σκοπό την παροχή πληροφοριών καταλόγου και από άλλους Δικαιούχους Φορείς, κατ'εφαρμογή του άρθρου 111 του Νόμου. (3) Η υποχρέωση του Παροχέα Καθολικής να ενημερώνει τους Συνδρομητές σύμφωνα με την παράγραφο (2) πιο πάνω ισχύει για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία 'έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. 6. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει σε 24ωρη βάση, σε προσιτή και δημοσιευμένη τιμή, υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου σε κάθε χρήστη η οποία καλύπτει όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στον πλήρη τηλεφωνικό κατάλογο. 7. Η υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου θα πρέπει να επιτρέπει στο πρόσωπο που καλεί να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου που διατηρείται σύμφωνα με το παρών Παράρτημα, καθώς και σε υπηρεσίες πληροφοριών ξένων τηλεφωνικών καταλόγων. 8. Εάν η υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου αφορα εναν αριθμό τηλεφωνικού δικτύου σε ξένη χώρα, στο οποίο ο παροχέας της καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας δεν έχει απ' έυθείας πρόσβαση, ο παροχέας της καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να προσφέρει πληροφορίες ως προς τον τρόπο που ο καλών χρήστης μπορεί να κάνει χρήση της σχετικής ξένης υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου. 9. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας δικαιούται να χρεώσει στους Συνδρομητές ένα εύλογο τέλος για τη χρήση της υπηρεσίας πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου που αναφέρεται στο παρόν Παράρτημα, δικαιούται δε επίσης να χρεώσει ένα εύλογο τέλος για τη διάθεση του τηλεφωνικού καταλόγου που συντηρείται σύμφωνα με τοπαρόν Παράρτημα. 10. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στους τηλεφωνικούς καταλόγους ή παρέχονται στο πλαίσιο της υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου είναι οι ελάχιστες

14 1153 αναγκαίες και συνίστανται στο oνoματεπώνuμo, διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό του συνδρομητή. 11. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος παραρτήματος, υποχρεούται να ενημερώνει τον τηλεφωνικό κατάλογο τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος παραρτήματος, υποχρεούται να ενημερώνει τη βάση δεδομένων του αμέσως μετά την κοινοποίηση σ' αυτόν οποιασδήποτε τροποποίησης στοιχείων αυτής. Οι Οργανισμοί που εκχωρούν συνδρομητικούς αριθμούς υποχρεούνται να κοινοποιούν στον παροχέα Καθολικής Υπηρεσίας κάθε νέα εκχώρηση ή τροποποίηση υφισταμένης σχετικά με τα στοιχεία των συνδρομητών τους, άμεσα κατά το χρόνο ενεργοποίησης αυτής. 12. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδο μένων, την προστασία του ανταγωνισ μού και οποιεσδήποτε σχετικές υποχρεώσεις προβλέπονται από το Νόμο, και τα δυνάμει αυτού εκδιδόμενα. Διατάγματα και Αποφάσεις. 13. Οι υπηρεσίες πληροφοριών καταλόγου και καταλόγου συνδρομητών σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή λειτουργούν με βάση τον Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο, N.138(l)/2001 και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του. 14. Ο πάροχος Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε εύλογο αίτημα Δικαιούχου Φορέα ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες του τηλεφωνικού καταλόγου που κρατά ενήμερο ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας προκειμένου να παρέχει και ο ίδιος ανάλογες υπηρεσίες, με την εmφύλαξη της παραγράφου 12 του παρόντος παραρτήματος. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας υποχρεούται να παρέχει σχετική πρόσβαση στους Δικαιούχους φορείς οι οποίοι θα του κοινοποιήσουν σχετικό αίτημα, με όρους οι οποίοι θα είναι διαφανείς και αμερόληπτοι ενώ η τιμολόγηση των σχετικών υπηρεσιών θα είναι προσανατολισμένη στο κόστος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑω Ομάδα r( άρθρο 16 εδάφιο γ): Παροχή Κοινόχρηστων Τηλεφώνων 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζονται: (α) «Παροχέας Καθολικής Τηλεικοινωνιακής Υπηρεσίας» ορίζεται το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του

15 1154 περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Γ της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. (β) «κοινόχρηστο τηλέφωνο» σημαίνει κάθε περίπτερο, θάλαμο, ακουστικό κουβούκλιο, σκέπαστρο ή ανάλογη κατασκευή που περιέχει τηλεφφνικό μηχάνημα που δεν παρέχεται από τον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας σε ένα ορισμένο πρόσωπο, αλλά διατίθεται από αυτόν για τη χρήση του κοινού ή κατηγορίας κοινού για την παροχή υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας. 2. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για χρήστες/συνδρομητές με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εγκαθιστά, λειτουργεί και συντηρεί τουλάχιστον ένα κοινόχρηστο τηλέφωνο ανά χιλίους κατοίκους ανά Κοινότητα και τουλάχιστον ένα σε Κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων (1000) κατοίκων. 4. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εκθέτει και να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο ούτως ώστε να διατηρεί εμφανώς εκτεθειμένο, σε κάθε κοινόχρηστο τηλέφωνο στο οποίο παρέχει υπηρεσίες, κείμενο που αναφέρει: (α) το ελάχιστο τέλος που χρεώνεται για σύνδεση κλήσης. (β) τον τρόπο πληρωμής αυτού του τέλους με αναφορά στα αποδεκτά κέρματα και άλλους τρόπους πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας ή με άλλο τρόπο, (γ) το ποσό του πληρωτέου τέλους για κλήσεις μέσα στη Κυπριακή Δημοκρατία με αναφορά στη διάρκεια της κλήσης, την απόσταση που διανύει η κλήση, και τη μέρα ή ώρα της κλήσης ή, εναλλακτικά, αριθμό ατελούς κλήσης που μπορεί να κληθεί από το εν λόγω κοινόχρηστο τηλέφωνο και το οποίο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες χρέωσης μέσω μαγνητοφωνημένης ανακοίνωσης, (δ) τη θέση του κοινόχρηστου τηλεφώνου κατά τρόπο επαρκώς ακριβή ώστε να επιτρέπει τον εντοπισμό του όσο το δυνατό πιο γρήγορα από τις υπηρεσίες άμεσης ανάγκης, (ε) βεβαίωση ότι ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ή άλλο πρόσωπο, του οποίου δίδεται το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου, θα εξετάσει οποιοδήποτε παράπονο του υποβληθεί σχετικά με την παροχή της υπηρεσίας των κοινόχρηστων τηλεφώνων, (στ) ότι η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης με χρήση του ενιαίου Ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης «112» και με οποιονδήποτε άλλων αριθμών

16 1155 που χρησιμοποιούνται για κλήσεις έκτακτης ανάγκης είναι διαθέσιμες ατελώς μέσω του κοινόχρηστου αυτού τηλεφώνου και μπορούν να γίνουν χωρίς την υποχρέωση χρήσης οποιουδήποτε μέσου πληρωμής. ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ IV Υπηρεσίες ή Ευκολίες για Άτομα με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες (Άρθρο 16 εδάφιο δ). 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζονται: (α) «συνδρομητές που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου (Textpho:ιies) λόγω των ειδικών αναγκών τους» σημαίνει συνδρομητές του παροχέα Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας που είναι κωφοί, κωφοί και τυφλοί ή με προβλήματα λόγου, (β) «Υπηρεσία Αναμετάδοσης» σημαίνει υπηρεσία που παρέχει ευκολίες για τη λήψη και μετατροπή μηνυμάτων φωνής σε κείμενο και τη μετάδοση αυτού του κειμένου στο Τηλέφωνο Πληκτρολογίου των συνδρομητών οποιουδήποτε φορέα και αντιθέτως, και που έχει αναγνωρισθεί ως τέτοια υπηρεσία με Απόφαση του Επιτρόπου, (γ) «Τηλέφωνο Πληκτρολογίου» σημαίνει ένα συνδυασμένο τερματικό ξξοπλισμό που ενσωματώνει ένα αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο και ένα μέσο παρουσίασής κειμένου, που προορίζεται για σύνδεση με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο και του οποίου ο μοναδικός ή κύριος σκοπός είναι η υποστήριξη ζωντανής τηλεφωνικής συνομιλίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους χρήστες. 2. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίζει, ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο παρόν Παράρτημα και δημοσιεύονται ευρέως και επαρκώς. 3. Η υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου, που προσφέρει ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Απόφασης, οφείλει να περιλαμβάνει ατελή υπηρεσία τηλεφωνικών πληροφοριών που, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Επίτροπος, προσφέρεται σε μορφή που είναι κατάλληλη για τις ανάγκες προσώπων που είναι τυφλά ή έχουν άλλες ειδικές ανάγκες σε βαθμό που να μην είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον τηλεφωνικό κατάλογο στην κοινώς προσφερόμενη μορφή του. 4. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεmκοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι συνδρομητές του, που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου λόγω των ειδικών αναγκών τους, έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε Υπηρεσία Αναμετάδοσης.

17 Οι συνδρομητές που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου λόγω των ειδικών αναγκών τους χρεώνονται για τη μετάδοση μηνυμάτων φωνής και κειμένου που κάνουν χρήση Υπηρεσίας Αναμετάδοσης με τέλος που δεν ξεπερνά τις κανονικές τιμές ή με άλλα τέλη του παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας τα οποία αντιστοιχούν, στο βαθμό που αυτό είναι εύλογα δυνατό, στις τιμές αυτές, υπολογισμένα σαν η μετάδοση να είχε γίνει κατ' ευθείαν ανάμεσα στο τερματικό σημείο δικτύου του καλούντα και το τερματικό σημείο δικτύου του καλούμενου προσώπου, και σαν να μην είχε μεσολαβήσει πρόσθετο χρονικό διάστημα για την κλήση αυτή από τη χρήση της Υπηρεσίας Αναμετάδοσης. 6. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει, ότι οποιοσδήποτε από τους πελάτες του χρησιμοποιεί Τηλέφωνα Πληκτρολογίου θα έχει πρόσβαση σε δημόσια υπηρεσία άμεσης ανάγκης, υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου με χρήση σύντομων κωδικών, καθώς και ότι θα μπορεί να λαμβάνει μηνύματα φωνής ως προς την πρόοδο της κλήσης σε μορφή κατάλληλη για τους χρήστες Τηλεφώνων Πληκτρολογίου. 7. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, εφόσον ειδοποιηθεί για οποιοδήποτε πρόβλημα ή βλάβη οποιουδήποτε από τα απαραίτητα στοιχεία του δικτύου του, οφείλει να προσφέρει στους ιδιώτες συνδρομητές του με ειδικές ανάγκες που έχουν καλόπιστα ανάγκη επείγουσας διόρθωσης της βλάβης, υπηρεσία διόρθωσης βλαβών κατά προτεραιότητα, στο βαθμό που αυτό είναι εύλογα δυνατό, χρεώνοντας τέλη για την υπηρεσία αυτή που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα. συνηθισμένα τέλη. 8. Με την επιφύλαξη των ισχυουσών διατάξεων για τη μη πληρωμή λογαριασμών, ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίζει ότι οι ιδιώτες συνδρομητές του, που έχουν αναπηρία σε βαθμό που τους δημιουργεί εξάρτηση από το τηλέφωνο, μπορούν να κάνουν χρήση ευκολίας για τη εξασφάλισης της τηλεφωνικής τους υπηρεσίας, η οποία: διαδικασία (α) θα επιτρέπει στους πελάτες αυτούς να γνωστοποιούν από πριν στον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ένα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, στο οποίο θα αποστέλλεται κατ' αρχή ο λογαριασμός του πελάτη αυτού ή η σχετική αλληλογραφία ως προς την μη πληρωμή ενός τηλεφωνικού λογαριασμού, (β) θα επιτρέπει στο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να πληρώνει τον τηλεφωνικό λογαριασ μό του πελάτη αυτού εκ μέρους του, (γ) δεν θα απαιτεί από το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να αποδέχεται την ευθύνη πληρωμής των λογαριασμών του πελάτη αυτού, (δ) θα παρέχεται ατελώς στον εν λόγω πελάτη.

18 Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να διαθέτει ατελώς σε κάθε ιδιώτη συνδρομητή που είναι τυφλός ή έχει σοβαρά προβλήματα όρασης, μετά από αίτησή του, οποιαδήποτε σύμβαση (ή τροποποίησή της) με το συνδρομητή αυτό για την παροχή σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε δημόσια διαθέσιμών όρων ή προϋποθέσεων που αναφέρονται στη σύμβαση αυτή ή την τροποποίησή της), καθώς και οποιοδήποτε λογαριασμό αποστέλλεται ως προς τις υπηρεσίες αυτές, σε μεγάλους τυπογραφικούς χαρακτήρες που να μπορούν να διαβαστούν από το συνδρομητή αυτό, ή σε γραφή Braille ή σε ηλεκτρονική μορφή κατάλληλη ως προς τις εύλογες ανάγκες του εν λόγω συνδρομητή. 10. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας θα μεριμνά, ώστε- το 75% των κοινόχρηστων τηλεφώνων ανά επαρχία και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιείται επαρκώς η. εφαρμογή του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας, που θα εγκατασταθούν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρική καρέκλα. Στα υφιστάμενα κοινόχρηστα τηλέφωνα στις περιπτώσεις που υπάρχουν τρία ή και περισσότερα συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο κοινόχρηστα τηλέφωνα ο παροχέας της καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 30% των κοινόχρηστων τηλεφώνων ανά επαρχία και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιείται επαρκώς η εφαρμογή του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να επιτρέπουν την πρόσβαση και χρήση από άτομα με αναπηρικές καρέκλες. Επυφόσθετα, το αργότερο και μέχρι 6 μήνες από τη θέση ισχύος της παρούσας, ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εξασφαλίσει. ότι τουλάχιστον 70% των δημόσιων κοινόχρηστων τηλεφώνων του ανά επαρχία και με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιείται επαρκώς η εφαρμογή του πεδίου της καθολικής υπηρεσίας περιέχουν τηλέφωνα με ενσωματωμένη δυνατότητα ενίσχυσης ήχου. 11. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να εγκαθιστά και να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να διατηρεί εγκατεστημένο, σε κάθε δημόσιο κοινόχρηστο τηλέφωνο στο οποίο παρέχει ή εξασφαλίζει τις υπηρεσίες του, μηχανισμό που επιτρέπει σε πρόσωπα με ακουστικά που έχουν σχεδιασθεί για χρήση με τηλέφωνα τύπου ανάλογου με αυτόν που χρησιμοποιείται για κοινόχρηστα τηλέφωνα, να χρησιμοποιούν τα ακουστικά αυτά. 12. Δυνάμει Αποφάσεως του Επιτρόπου, ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να χρηματοδοτεί τη λειτουργία, από πρόσωπο ή φορέα που έχει συμφωνηθεί από τον Επίτροπο, τον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας και κάθε άλλο πρόσωπο που συμμετέχει στη χρηματοδότηση αυτή, της υπηρεσίας Τηλεφωνικής Αναμετάδοσης για πελάτες του παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας ή άλλου φορέα, που έχουν ανάγκη χρήσης Τηλεφώνων Πληκτρολογίου λόγω των ειδικών αναγκών τους. 13. Ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρέσίας οφείλει να διαθέτει στους Συνδρομητές που ζητούν την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών, ένα ή

19 1158 περισσότερα τιμολογιακά πακέτα προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι Συνδρομητές με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες δεν αποκλείονται από τη πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης τηλεφωνικής υπηρεσίας. Κάθε ένα από αυτά τα τιμολόγια οφείλει να ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές που θα συμφωνούνται ανάμεσα στον Επίτροπο και τον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας, εντός τριών (3) μηνών από την παροχή από τον Επίτροπο ενός σχεδίου των κατευθυντήριων αυτών γραμμών στον παροχέα της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. Οι εν λόγω Κατευθυντήριες Αρχές θα αποτελούν Απόφαση του Επιτρόπου, κατ'εφαρμογήν των άρθρων 113 και 114 του Νόμου. 14. Η πιο πανω Απόφαση του Επιτρόπου οφείλει να προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τις -απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται από το τιμολογιακό πακέτο, συμπεριλαμβανομένων και των κριτηρίων που θα ακολουθεί ο παροχέας της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας για να αποφασίσει ποιοι από τους ιδιώτες συνδρομητές του θα δικαιούνται να κάνουν χρήση των πλεονεκτημάτων των πακέτων αυτών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Ομάδα Δ (άρθρο 16 ε): Ατελείς κλήσεις προς ορισμένες υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 1. Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος ορίζεται: «Παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας» ορίζεται το πρόσωπο το οποίο έχει ορισθεί από τον Επίτροπο ως Υπόχρεος Οργανισμός παροχής του περιεχομένου των υπηρεσιών της Ομάδας Δ της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής. Υπηρεσίας. 2. Ο παροχέας Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας οφείλει να παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες σύμφωνα και με αυτά που ορίζονται στο Παράρτημα IV της παρούσης Απόφασης αναφορικά με τις Υπηρεσίες και Ευκολίες για χρήστες/συνδρομητές με ειδικές ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος ή/και με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 3. Ο παροχέας καθολικής τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας οφείλει να προσφέρει ατελείς κλήσεις στους τελικούς χρήστες/συνδρομητές και τους χρήστες των κοινοχρήστων τηλεφώνων τα οποία παρέχει, για πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες: 3.1. Πληροφορίες για τους αριθμούς άμεσης ανάγκης Άμεσης ανάγκης που θα περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον κοινό Ευρωπαϊκό αριθμό άμεσης ανάγκης «112» και το «199» Κλήσεων προς αριθμούς Κρατικών Νοσοκομείων Κλήσεων προς το Κέντρο Πληροφόρησης Φαρμάκων & Δηλητηριάσεων

20 Κλήσεων για Αναφορά Δασικών Πυρκαγιών Πληροφορίες για τηλέφωνα Νοσοκ.ομείων & Κλινικών Κλήσεων προς το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης Άμεσης Δράσης Βρετανικών Βάσεων Άμεσης Ανταπόκρισης Αστυνομίας (ανά επαρχία) Αστυνομίας Βρετανικών Βάσεων.

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης

εναρμόνισης των διατάξεων περί των υποχρεώσεων παροχής Καθολικής Υπηρεσίας με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1160 Κ.Δ.Π. 138/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 138 Ο ΠΕΡ! PYΘlVΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ EΠIΚOΠ~ΩNIΩN ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20 (Θ) και 108

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) Κ.Δ.Π.244/2014 Αρ.Εφ.4779, 09/5/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108 (2) O Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Κ.Δ.Π. 318/2014 Αρ. 4784, 4.7.2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει των άρθρων 20(θ), 20(ιθ) και 108(2) O Επίτροπος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα ΙΙ Β» (Υπηρεσία Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου και Κατάλογοι Συνδροµητών σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) Παράρτηµα ΙΙΙ...

Παράρτηµα ΙΙ Β» (Υπηρεσία Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου και Κατάλογοι Συνδροµητών σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή) Παράρτηµα ΙΙΙ... Ανακοίνωση Επιτρόπου δυνάµει του άρθρου 8 παράγραφος 1 της Απόφασης περί καθορισµού κριτηρίων επιλογής παροχέων της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας Το παρόν έγγραφο αποτελεί ανακοίνωση του Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου.

(δ) Τις πρόνοιες του άρθρου 114 του Νόμου. Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Διάταγμα αναφορικά με την περί Καθορισμού Ειδικών Τιμολογιακών πακέτων για άτομα με χαμηλό εισόδημα ή ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε περισσότερα

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με

εναρμόνισης των διατάξεων περί καθορισμού των διατάξεων χρηματοδότησης της Καθολικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας με Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1192 Κ.Λ.Π. 141/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 141 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΉΡΕΣΙΡ..Ν ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (θ), 118 (2)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΗ(Ι) 369 Κ.Δ.Π. 74/2005 Αρ. 3955, 18.2.2005 Αριθμός 74 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ '-'ΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟl\10Σ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (δ), 39 (6), 70

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του

«Οδηγία ΙΕΚ του Ευρώπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 24 Κ.Δ.Π. 15/2005 Αρ. 3945,17.1.2005 Αριθμός 15 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΙ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ!ΚΩΝ EmκOlί~ΩNIΩN ΚΑΙ TAXYΔPOl\ι1IΚΩN ΎllΉPEΣIΩN ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 56(6) l

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα 20

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, Κ.Δ.Π. 462/2010 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4460, 19.11.2010 Κ.Δ.Π. 462/2010 Αριθμός 462 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, 4.7.2003 Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 Για σκοπούς: εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Ε.Ε. Παρ. ΠΙ (Ι) 1213 Κ.Δ.Π. 144/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 144 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 26 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5638 Κ.Δ.Π. 881/2003 Αρ. 3778, 5.12.2003 Αριθμός 881 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(κδ), 23,, 126Α και 152 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 326/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3707 της 24ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2003 ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 326 Οι περί Καθορισμού του Καθαρού

Διαβάστε περισσότερα

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

παρεχομένων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών με τις κατευθυντήριες γραμμές της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3587 Κ.Δ.Π. 435/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 435 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠίΚΟIΝΩΝίΩΝ ΚΑί ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ γπηρεσiων ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 136 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 5518 Κ.Δ.Π. 850/2003 Αρ. 3771, 21.11.2003 Αριθμός 850 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 του Νόμου και του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

5543 Κ.Δ.Π. 852/2003. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19

5543 Κ.Δ.Π. 852/2003. Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3771, 21.11.2003 5543 Κ.Δ.Π. 852/2003 Αριθμός 852 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Για σκοπούς: ' ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους

«Οικονομικό Έτος» σημαίνει την περίοδο που αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους Κ.Δ.Π. 367/2017 10/11/2017 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 N. 160(I)/2013 N.77(I)/2014 N.104(I)/2016 N.112(I)/2016

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ (Ι) Αρ. 4839, 19/12/2014 Κ.Δ.Π. 569/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις, ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο στ, άρθρο 12 εδάφιο ιβ και κη καθώς και τα άρθρα 46 και 51 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/ ),

Διατάξεις, ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2, εδάφιο στ, άρθρο 12 εδάφιο ιβ και κη καθώς και τα άρθρα 46 και 51 αυτού (ΦΕΚ 13/Α/ ), Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και προς κάθε συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 3431/2006 με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002.

(Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002. Ε.Ε. Παρ. III(I) 6333 Κ.Δ.Π. 653/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 653 Οι περί Ποιότητας Υπηρεσιών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος,

«Σχετικό έτος» σημαίνει το κάθε ημερολογιακό έτος, Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών

ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ εναρμόνισης των διαδικασιών περί των Διοικητικών Τελών Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3564 Κ.Δ.Π. 433/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 433 ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 132 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 532 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 72/2017 Αρ. 5001, 3.3.2017 Αριθμός 72 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 18, 20 και 152 του περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, όπως ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, όπως ισχύει Μαρούσι, 26/3/2018 ΑΠ 845/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του κανονισμού διαχείρισης και εκχώρησης των αριθμοδοτικών πόρων του εθνικού σχεδίου αριθμοδότησης, όπως ισχύει H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, Κ.Δ.Π. 329/2003

Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, Κ.Δ.Π. 329/2003 Ε.Ε. Παρ. III(I) 1948 Αρ. 3707, 24.4.2003 Κ.Δ.Π. 329/2003 Αριθμός 329 Οι περί Αριθμοδότησης (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες.

Κ.Δ.Π. 654/ Πεδίο εφαρμογής. Κατηγορίες τελών. Παράρτημα Ι. Καθορισμός ύψους τελών. Καλυπτόμενες δαπάνες. E.E. Παρ. III(I) 6341 Κ.Δ.Π. 654/2002 Αρ. 3670, 31.12.2002 Αριθμός 654 Οι περί Διοικητικών Τελών Αδειών (Τηλεπικοινωνιών) Κανονισμοί του 2002, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1173 Κ.Δ.Π. 139/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 139 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20(ίβ), 70(1} και

Διαβάστε περισσότερα

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 565/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ.ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 70/2014 Αρ. 5760, 21/02/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση περί Καθορισμού Πλαισίου των Λιανικών Τιμών του Κυπριακού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Μαρούσι, Δεκέμβριος 2009 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

εξουσιοδοτήσεων. ος '

εξουσιοδοτήσεων. ος ' Ε.Ε. Παρ. III(I) 305 Κ.Δ.Π. 80/2003 Αρ. 3679, 31.1.2003 Αριθμός 80 Οι περί Ραδιοεπικοινωνιών (Γενικές Εξουσιοδοτήσεις) Κανονισμοί του 2003, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ.. 2 1.1 Προϊόντα Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4416, 4.12.2013 Ν. 141(Ι)/2013 141(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

2.(1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει

2.(1) Στην παρούσα Απόφαση, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει Ε.Ε. Παρ. 111(1) 3598 Κ.Δ.Π. 436/2005 Αρ. 4033, 16.9.2005 Αριθμός 436 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘJ\ΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑλΎΔΡΟlVΙΙΚΩΝ ΥΙΙΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟJ\10Σ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(1)/2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004

3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3863 Κ.Δ.Π. 467/2004 Αριθμός 467 Οι περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τέλη Αδειών) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π. 354/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3455 της 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 354 Οι περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 (Αρ. Φακέλου 16.07.002.002.009) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ν. 112(I)/2004 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ (Α) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 25-7-2008 ΑΡΙΘ. AΠ: 491/026 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Κανονισμός για τον καθορισμό της μορφής των καταλόγων συνδρομητών, κατ εφαρμογή της παραγράφου 3, του άρθρου 48 του N. 3431/2006, και του τρόπου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4550 Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016 9 Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΗΚ 1.1 Τερματισμός Κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΑΤΗΚ 1.1.1 Ο τερματισμός κλήσεων στο Σταθερό Δημόσιο Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008)

Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) Αριθμός οικ. 44867/1637 (ΦΕΚ Β 1667 18.8.2008) Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα με Αναπηρίες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4550, 5.2.2016 Ν. 3(I)/2016 3(I)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 185(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟ --------------------------------------- Προοίμιο. Για σκοπούς καλύτερης εναρμόνισης με τις πράξεις της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646,

E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, E.E. Παρ. III(I) 5386 Κ.Δ.Π. 496/2002 Αρ. 3646, 25.10.2002 Αριθμός 496 Οι περί Προστασίας από Ιονίζουσες Ακτινοβολίες (Επιτήρηση και Έλεγχος των Αποστολών Ραδιενεργών Αποβλήτων) Κανονισμοί του 2002, οι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4342, 29/6/2012 Αρ. 4342, 29.6.2012 86(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:L.13, 19.01.2000, σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 144 Για σκοπούς: εναρμόνισης των διαδικασιών περί του καθορισμού των λογιστικών συστημάτων, της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/ «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Μαρούσι, 8/7/2010 ΑΡΙΘ. AΠ: 570/028 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της ΑΠ. ΕΕΤΤ 441/121/21-6-2007 «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης των Αριθμοδοτικών Πόρων του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης» Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 131/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4660 Σάββατο, 20 Απριλίου 2013 117 Αριθμός 131 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. --/2018 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Κ.Δ.Π. --/2018 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Κ.Δ.Π. --/2018 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 20 (στ), 38(2), 41 και 152 N. 112(I)/2004, Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 4845, 16.01.2015 Κ.Δ.Π. 10/2015 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4325, 30/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L153, 18.6.2010, σ. 1. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ PYΘl\ΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ PYΘl\ΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1205 Κ.Δ.Π. 143/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 143 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\ΠΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΠΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟ:ΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 24 και 152 Για σκοπούς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)]

[... (ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ)] Πρότυποι Όροι ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΕΛΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Άδεια Προμήθειας Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες [.. (Αρ. Άδειας)]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016

Αριθμός 97(Ι) του 2017 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΕΩΣ 2016 863 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Ν. 97(Ι)/2017 Αρ. 4612, 14.7.2017 Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα