ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 17447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» Αύξηση ύψους παγίας προκαταβολή Κ.Π.Υ Έγκριση παροχής υπερωριών στο προσωπικό της Πλοηγικής Υπηρεσίας για το έτος Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λιμενικού Ταμείου ΧΙΟΥ έτους Τροποποίηση της αριθμ. Φ.500/254/78406/Ε5/ κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας Σύσταση επιτροπής Τελικής Παραλαβής και Αξιοποί ησης των αποτελεσμάτων έργων συμβουλευτικής γνωμοδότησης επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή Υπαγωγή των θεματικών πάρκων στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 118)... 8 Χρόνος διεξαγωγής του ελληνικού και του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το έτος Μετάταξη υπαλλήλου από τη Ν.Α. Ρεθύμνης στο Δήμο Μυλοποτάμου σε συνιστώμενη προσωπο παγή θέση Μετάταξη υπαλλήλου από τη Ν.Α. Ρεθύμνης στο Δήμο Ρεθύμνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Μετάταξη υπαλλήλου από τη Ν.Α. Ρεθύμνης στο Δήμο Μυλοποτάμου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Βιβλία για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του π.δ. 96/ 2007 σε συνδυασμό με αυτές της παρ 1 του άρθρου 29, του άρθρου 57 και της παρ. 1 του άρθρου 134 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης (ΦΕΚ 87 Α)». 2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων βιβλίων προκειμένου να εξυπηρετούν πλήρως τις ανάγκες των εκλογών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα από την ψήφιση του ανωτέρω ν. 3852/ Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται δαπάνη, αποφασίζουμε: Τα τηρούμενα βιβλία για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών αρχών, είναι τα εξής: 1. Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας. Βιβλίο κοινό για τις Δημοτικές και για τις Περιφερειακές Εκλογές. 2. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής για τις Πε ριφερειακές εκλογές το οποίο περιέχει: Πρακτικό No 1 Πρακτικό No 2 3. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων για την ανάδειξη των Πε ριφερειακών αρχών το οποίο περιέχει: Βιβλίο διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών Βιβλίο διαλογής Ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών 4. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής για δή μους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων ( ) κατοίκων, δηλαδή Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Περιστερίου, Καλλιθέας, Πατρέων, Ηρακλείου και Λάρι σας το οποίο περιέχει: Πρακτικό No 1 Πρακτικό No 2 5. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων για δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων ( ) κατοίκων, δηλαδή Αθη ναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Περιστερίου, Καλλιθέας, Πατρέων, Ηρακλείου και Λάρισας το οποίο περιέχει: Βιβλίο διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών Βιβλίο διαλογής Ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών 6. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής για δήμους με πληθυσμό μέχρι εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, το οποίο περιέχει: Πρακτικό No 1 Πρακτικό No 2 7. Βιβλίο Διαλογής Ψήφων για δήμους με πληθυσμό μέχρι εκατό χιλιάδες ( ) κατοίκους, το οποίο περιέχει: Βιβλίο διαλογής Ψήφων Υπέρ των Συνδυασμών

2 17448 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιβλίο διαλογής Ψήφων Υπέρ των Υποψηφίων των Συνδυασμών. 8. Βιβλίο Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής για Κοινό τητες με ένα (1) εκλογικό τμήμα και πάνω από πέντε (5) εκλογικά τμήματα. Ένα (1) βιβλίο το οποίο περιέχει: Το Πρακτικό No 1 που συμπληρώνεται εις απλούν Το Πρακτικό Νο2 που συμπληρώνεται εις τετρα πλούν με καρμπόν Το βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ συνδυασμών Το βιβλίο διαλογής ψήφων υπέρ υποψηφίων 9. Κοινό Πρακτικό των Εφορευτικών Επιτροπών για Δήμους και Κοινότητες, που έχουν από δύο (2) έως πέντε (5) εκλογικά τμήματα. Η αριθμ / απόφασή μας καταργείται. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αριθμ /EΓΔΕΚΟ 916 (2) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2010 στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις ΠΙΝΑΚΑΣ A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ α. των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του Ν. 3429/2005 «Δη μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α /314), όπως τροποποιημένος ισχύει, β. του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α /28) για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, γ. των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α /98), δ. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α 213) και του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α /221) ε. του άρθρου δεύτερου του ν. 1822/1998 (ΦΕΚ Α 272), «Σύσταση εταιρείας εκμετάλλευσης αλυκών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, στ. της υπ αριθμ. Υ250/ απόφασης Πρωθυ πουργού (ΥΟΔΔ 270). 2. Το υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ. 1386/ έγ γραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3812/2009». 3. Το υπ αριθμ. 7415/ , έγγραφο της εταιρεί ας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» σχετικά με τις προσλήψεις εποχικού προσωπικού έτους Την εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2010 στις Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 4 μήνες), 92 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 ΜΗΝΩΝ 2 ΜΗΝΩΝ 1 ΜΗΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΜΩΝ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜ/ΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΔΕ 3 _ ΒΟΗΘΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ Δ.Ε 1 _ ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΟΥ ΜΗΧ/ΤΩΝ Δ.Ε 2 _ ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΔΕ 1 _ ΕΡΓΑΤΗΣ ΑΛΥΚΗΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ) ΧΕΙΡ.ΣΥΣΤ.ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ Υ.Ε Δ.Ε ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ (ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΝΤΗΡ. Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Υ.Ε ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ 5ΤΝ Υ.Ε _ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ Δ.Ε 1 1 ΣΥΝΟΛΟ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η συνολική δαπάνη ύψους που θα προκληθεί από την συγκεκριμένη ενέργεια, θα βαρύνει εξ ολο κλήρου τ ον προϋπολογισμό της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. η οποία δεν επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Αθήνα, 12 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ Αριθμ. Μ /02/10 (3) Αύξηση ύψους παγίας προκαταβολή Κ.Π.Υ. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 3142/55 «περί Πλοηγικής Υπη ρεσίας» (ΦΕΚ 43 Α ). β) Του άρθρου 80 του από Β.Δ. «περί εκτε λέσεως του Ν. 3142/1955» (ΦΕΚ 44 Α ). γ) Του άρθρου 25 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α ) «περί Λογιστικού των ΝΠΔΔ» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 369/1976 (ΦΕΚ 164 Α ). 2. Τα ΠΔ 184/09 (Α 213) «Σύσταση Υπουργείου Προ στασίας του Πολίτη...», ΠΔ 185/09 (Α 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών» και Π.Δ. 189/09 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων Υπουρ γείων...». 3. Τα άρθρα 48 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α ). 4. Την αριθ /Υ252 κοινή απόφαση του Πρωθυ πουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948 Β ). 5. Την αριθ. πρωτ. 2/83149/Α0024/ Εγκύκλιο Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Διατήρηση του εκτός προϋπολογισμού ειδικού λογαριασμού». 6. Την αριθ /3368/ ΚΥΑ των Υπ. Οι κονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «περί συστάσεως πάγιας προκαταβολής στην Πλοηγική Υπηρεσία του ΥΕΝ» (ΦΕΚ 1145Β). 7. Την αριθ. Μ /03/2002 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονο μίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Συμπλή ρωση Κ.Α.Ε. και αύξηση ύψους παγίας προκαταβολής Κ.Π.Υ» (ΦΕΚ 628 Β ). 8. Την αριθ. Μ /01/08// Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Αύξηση ύψους Παγίας Προκαταβολής Κ.Π.Υ» (ΦΕΚ 232Β /2008). 9. Τις υφιστάμενες πάγιες προκαταβολές των Πλοη γικών Σταθμών και τις κατόπιν σηματικών αναφορών αυξημένες δαπάνες λειτουργίας των. 10. Την αριθ. Μ /01/09 απόφαση ΥΕΝΑΝΠ (ΦΕΚ 25/ ) «Συγκρότηση Συμβουλίου Πλοηγικής Υπη ρεσίας.». 11. Την αριθ. 1967/2010 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας. 12. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε του Προϋπολογι σμού Κ.Π.Υ., καθόσον οι αυξήσεις Παγίων Προκαταβολών αποτελούν αύξηση ρευστότητος και σε καμία περίπτω ση δαπάνη, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την αριθ. 1967/2010 (θέμα 1 ) γνωμοδότη ση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας με την οποία αυξάνεται η Παγία Προκαταβολή Πλοηγικών Σταθμών από το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ ( ) σε διακόσια είκοσι έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ ( ). 2. Η παραγρ. 2 της αριθ. Μ /03/2002 (ΦΕΚ 628 Β ) Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας εξακολουθεί να ισχύει. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2010 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ /04/2010 (4) Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού Λιμενικού Ταμείου ΧΙΟΥ έτους Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α ) «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α ). β) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι στικότητας και Ναυτιλίας...» (ΦΕΚ 213 Α / ). γ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α / ). 2. Την αριθ. 2/72757/0022/ εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ. 3. Το αριθ. 386/ έγγραφο του Λ.Τ. ΧΙΟΥ. 4. Την αριθ. 230/ Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Λ.Τ. ΧΙΟΥ, αποφασίζουμε: 1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε

4 17450 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ρωριακής εργασίας 880 ωρών συνολικά, με αμοιβή, για τους τέσσερις (4) υπηρετούντες υπαλλήλους του Λι μενικού Ταμείου ΧΙΟΥ, για την αντιμετώπιση εποχικών, επειγουσών και εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, για το έτος 2010 και ειδικότερα για: Έλεγχο αριθμού διακινούμενων επιβατών οχημάτων και ορθής απόδοσης δικαιωμάτων. Παροχή υπηρεσιών σε πλοία (υδροδότηση, κ.λπ.). Καταμέτρηση, παραχώρηση, έλεγχος των παραλια κών χώρων και είσπραξης τελών. Έλεγχο και καταγραφή σκαφών που ελλιμενίζονται στα λιμάνια της νήσου Χίου. Καθαρισμό, παρακολούθηση και διαφύλαξη χερσαίων χώρων λιμένων. Αποτύπωση λιμενίσκων. Έλεγχο των χερσαίων ζωνών προκειμένου να παρα χωρηθεί χώρος στους χρήστες. Κλείσιμο οικονομικών χρήσεων. 2. Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιείται κα θημερινά από έως εκτός Σαββάτου και Κυ ριακής, μέχρι συμπληρώσεως των 880 ωρών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ώρες μηνιαίως ανά υπάλλη λο. Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας ορίζεται ο Πρόεδρος του Λ.Τ. ΧΙΟΥ. 3. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανωτέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των EYPΩ πε ρίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λ.Τ. ΧΙΟΥ έτους 2010 στον οποίο υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον ΚΑΕ Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ ένα μήνα από τη δημοσίευσή της. Πειραιάς, 9 Αυγούστου 2010 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ Αριθμ (5) Σύσταση επιτροπής Τελικής Παραλαβής και Αξιοποί ησης των αποτελεσμάτων έργων συμβουλευτικής γνωμοδότησης επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνη τική υποδομή. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1. Τον Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/8.2.85), (άρθρο 3) «Ανάπτυ ξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα με τον Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α / ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (άρθρο 7, παρ. 3: «Θέματα διαχείρισης ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων»), 2. Τον Ν. 3653/08 (ΦΕΚ 49/Α /08) «Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε: α) με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 3734/09 (ΦΕΚ 8/Α /09) και β) με το άρθρο 2 του Ν. 3822/2010 (ΦΕΚ 21/Α / ) «Ίδρυση νέων Ιερών Μητροπόλεων και άλλες Διατάξεις» που αναφέρεται αφενός μεν στην αναστολή της ισχύος των διατάξεων του Ν και αφετέρου στην παράταση λήξεως της αναστολής έως τις , 3. Το Π.Δ. 187/2009, (ΦΕΚ 214/Α / ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών», 4. Το Π.Δ. 189/2009, άρθρο 8 (ΦΕΚ 221/Α / ) «Κα θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ γείων», 5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 20135/ (ΦΕΚ 507/ΥΟΔΔ/ , αφορούσα τον διορισμό στην Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, του Αχιλ λέα Γεωργίου Μητσού του Ιωάννη, Καθηγητή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Περιβάλλοντος του Παν/μίου Αιγαίου, ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα και Προ ϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε χνολογίας, 6. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 1120/Η/ (ΦΕΚ 1/Β / ), (άρθρο 3), «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθη σης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου», 7. Την απόφαση του Υφυπουργού 19429/ΣΤ5/ (ΦΕΚ 165/Β / ) «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμ ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης, στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της ΓΓΕΤ, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υφυπουργού». 8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63 (ΦΕΚ Α 98/ ) με τίτλο «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα». 9. Το Ν. 3614/07 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α / ) όπως ισχύει. 10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α/ ) «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» καθώς και την υπ αριθμ /ΕΥΣ5671/ εγκύκλιο του υπουρ γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Εξειδίκευσης εφαρ μογής του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων». 11. Την υπ αριθμ / (ΦΕΚ 1540/Β/ ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης για την σύ σταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας και της Τεχνολογικής Ανά πτυξης και της Καινοτομίας (ΕΤΑΚ)» όπως τροποποι ήθηκε με την υπ αριθμ. Γ.Γ. 1685/ (ΦΕΚ 1533/ Β/ ) και ισχύει. 12. Το άρθρο 82 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α ) σε συν δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19Α ). 13. Την υπ αριθμ. 3883/984Δ/Φ.73 (ΦΕΚ 826/Β/15/06/2010) Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επι χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, χρηματοδοτούμενων από αμι γώς εθνικούς πόρους του ΠΔΕ. 14. Την υπ αριθμ. 5338/ απόφαση της Επι

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II). 15. Την υπ αριθμ. 88/ΦΕΚ 402/ , υπουργική απόφαση περί έγκρισης «Δαπανών Τεχνικής Υποστήρι ξης Εφαρμογής της ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ». 16. Το έργο με κωδικό ΠΔΕ 2009ΣΕ «Δαπάνες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ» της ΣΑΕ 013/ Την υπ αριθμ. πρωτ. 7437/14/6/2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας περί ορι σμού υπολόγου για το έργο των Δημοσίων Επενδύσε ων με κωδικό 2009 ΣΕ «Δαπάνες Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της ΓΓΕΤ/ΕΥΣΕΔ ΕΤΑΚ» της ΣΑΕ 013/ Την με αρ. πρωτ. 8186/ απόφαση: «Ανάθε ση στον Αλέξανδρο Καλόξυλο την εκτέλεση έργου με τίτλο: Γνωμοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή». 19. Την με αρ. πρωτ. 8189/ απόφαση: «Ανάθεση στην Χριστίνα Κατσιάρη την εκτέλεση έργου με τίτλο: Γνω μοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπη ρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή». 20. Την με αρ. πρωτ. 8190/ απόφαση: «Ανά θεση στον Καθηγητή Θεοφάνη Κιτσόπουλο την εκτέ λεση έργου με τίτλο: «Γνωμοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή»». 21. Την με αρ. πρωτ. 8191/ απόφαση: «Ανά θεση στον Καθηγητή Ναπολέων Μαραβέγια την εκτέ λεση έργου με τίτλο: Γνωμοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή». 22. Την με αρ. πρωτ. 8192/ απόφαση: «Ανάθε ση στον Κωνσταντίνο Μυγδάλη την εκτέλεση έργου με τίτλο: Γνωμοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή». 23. Την με αρ. πρωτ. 8193/ απόφαση: «Ανά θεση στον Αναπληρωτή Καθηγητή Νίκο Πελεκάση την εκτέλεση έργου με τίτλο: Γνωμοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή». 24. Την με αρ. πρωτ. 8194/ απόφαση: «Ανά θεση στον Ευθύμιο Χ. Σκουλάκη την εκτέλεση έργου με τίτλο: Γνωμοδότηση επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητική υποδομή». 25. Την ανάγκη παραλαβής των έργων που ανατίθενται από την Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αποφασίζουμε: 1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Επιτροπή Τελικής Παραλαβής και Αξιο ποίησης των αποτελεσμάτων έργων συμβουλευτικής γνωμοδότησης επί προτάσεων που υποβλήθηκαν ως εκδήλωση ενδιαφέροντος από ερευνητικούς φορείς για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους σε ερευνητι κή υποδομή, που ανατέθηκαν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 2. Η επιτροπή απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, προερχόμενα από τους υπό οιοδήποτε καθεστώς απασχόλησης υπηρετούντες στη ΓΓΕΤ ή εμπειρογνώμονες από διδακτικό προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτού των ή στελέχη του ευρύτερου παραγωγικού τομέα από το εσωτερικό ή το εξωτερικό. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχουν την πληρότητα (ποσοτικά και ποιοτικά) των παραδοτέων των έργων σύμφωνα με τις σχετικές Απο φάσεις Ανάθεσης του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. Ο έλεγχος πραγματοποιείται στα γραφεία της ΓΓΕΤ. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται σχετική έκθεση παραλαβής η οποία υποβάλλεται στην Διεύθυνση Επο πτείας Ερευνητικών Φορέων και στη συνέχεια στον Γενι κό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας για έγκριση. 3. Η επιτροπή συντάσσει μια έκθεση ανά περιφέρεια με κατάταξη των προτάσεων ως προς την ωριμότητα της υλοποίησης τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλο νται στην Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων και στη συνέχεια στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας. 4. Η συμμετοχή στις επιτροπές δεν είναι αμειβόμενη. Αθήνα, 3 Αύγουστος 2010 Με εντολή Υφυπουργού Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΗΤΣΟΣ Αριθμ (6) Υπαγωγή των θεματικών πάρκων στην κατηγορία των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993, όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 118). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ Α /187) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου Το ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α /118) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α /213). 4. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ γών» (ΦΕΚ Α /214). 5. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α /35). 6. Τη με αριθμ / κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθε στώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (ΦΕΚ Β 2086). 7. Το άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του Κώδικα Νομο

6 17452 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α /98). 8. Το γεγονός ότι από της διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο λογισμό, αποφασίζουμε: 1. Την υπαγωγή των θεματικών πάρκων στις εγκαταστά σεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της πα ραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993, όπως ισχύει. 2. Για την ίδρυση και λειτουργία των θεματικών πάρ κων εφαρμόζονται οι προδιαγραφές και λοιπές προ ϋποθέσεις της κοινής απόφασης 16793/ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 2086/ ). 3. Λειτουργούσες, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης αυτής, επιχειρήσεις, των οποίων οι εγκα ταστάσεις πληρούν τις προδιαγραφές της υπ αριθμ / κοινή υπουργικής απόφασης είναι δυνατό να λαμβάνουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Θεματικού Πάρ κου, σύμφωνα με την διαδικασία των άρθρων 6 και 7 της ανωτέρω κοινή υπουργικής απόφασης. 4. Για τα θεματικά πάρκα των οποίων, κατά την δη μοσίευση της απόφασης αυτής, η χωροθέτηση έχει ήδη προβλεφθεί σε ισχύουσες διατάξεις νόμου ή προεδρικού διατάγματος, η διαδικασία του σταδίου Α και του στα δίου Β του άρθρου 6 της ως άνω 16793/ κοινής υπουργικής απόφασης έχει εφαρμογή με την επιφύλαξη των διατάξεων, με τις οποίες αυτά χωροθετήθηκαν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αναδρομική ισχύ ένα μήνα από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 11 Αυγούστου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΓΔΙΚΟΜ/604/52012/606 (7) Χρόνος διεξαγωγής του ελληνικού και του Διεθνούς Φεστι βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το έτος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1. Τις διατάξεις: α. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α ). β. του Π.Δ. 191/03 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι τισμού» (ΦΕΚ 146/Α / ). γ. Του Π.Δ. 186/09 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολιτι σμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α / ). δ. του Ν. 2557/97 «Θεσμοί μέτρα και δράσεις Πολιτι στικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 271/Α / ). 2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1329/ κοινή υπουργική από φαση «Κανονισμός Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» και την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1330/ κοινή υπουργική απόφαση «Κανονισμός Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/ ΓΝΟΣ/56807/ απόφαση. 3. Την από επιστολή του Φεστιβάλ Κινηματο γράφου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε: Ορίζουμε ως χρόνο διεξαγωγής του Ελληνικού και Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για το έτος 2010 την 3η έως 12η Δεκεμβρίου Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ αριθμ. α) ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/ 1329/ (ΦΕΚ 18/Β / ) κοινές υπουργικές αποφά σεις «Κανονισμός Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης». και β) ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/1330/ (ΦΕΚ 18/Β / ) κοινή υπουργική απόφαση «Κανονισμός του Φεστιβάλ Ελλη νικού Κινηματογράφου» όπως τροποποιήθηκε με την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/56807/ (ΦΕΚ 14051/Β / ) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση διατάξεων Απόφασης Κανονισμού Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου. Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ Αριθμ (8) Μετάταξη υπαλλήλου από τη Ν.Α. Ρεθύμνης στο Δήμο Μυλοποτάμου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 2 και 270 παρ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την υπ αριθμ. 3166/ βεβαίωση του Νομάρχη Ρεθύμνης. 5. Την από 02/07/10 αίτηση του υπαλλήλου, αποφα σιζουμε: Μετατάσσουμε τον Τζαννιδάκη Ιωάννη του Σπυρίδω νος, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α μόνιμο υπάλληλο του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης Περάματος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτο διοίκησης Ρεθύμνης, στο Δήμο Μυλοποτάμου σε συνι στώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01/01/2011. Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Αριθμ (9) Μετάταξη υπαλλήλου από τη Ν.Α. Ρεθύμνης στο Δήμο Ρεθύμνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ. 5

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 2 και 270 παρ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την υπ αριθμ. 2824/ βεβαίωση του Νομάρχη Ρεθύμνης. 5. Την από 28/06/10 αίτηση της υπαλλήλου, αποφα σιζουμε: Μετατάσσουμε την Κακογιαννάκη Ελευθερία του Χα ραλάμπους, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Β μόνιμη υπάλληλο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας & Περι βάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρεθύμνης, στο Δήμο Ρεθύμνου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01/01/2011. Κυβερνηήσεως. Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ Αριθμ (10) Μετάταξη υπαλλήλου από τη Ν.Α. Ρεθύμνης στο Δήμο Μυλοποτάμου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 2 και 270 παρ Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Την υπ αριθμ. 3172/ βεβαίωση του Νομάρχη Ρεθύμνης. 5. Την από 08/07/10 αίτηση της υπαλλήλου, αποφα σίζουμε: Μετατάσσουμε την Δασκαλάκη Αργυρώ Ειρήνη του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Δακτυλογράφων Στενογράφων με βαθμό Α μόνιμη υπάλληλο του αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας Περάματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη σης Ρεθύμνης, στο Δήμο Μυλοποτάμου σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 01/01/2011. Ηράκλειο, 28 Ιουλίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

8 17454 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ημοκρατίας ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου ΛΑΡΙΣΑ - ιοικητήριο ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ιοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Σε έντυπη μορφή: ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. - Γ 50 Α.Ε.. - Υ.Ο Σ Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Α.Ε.. 10 Β 320 Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η Γ 65..Σ. 225 Υ.Ο Α.Σ.Ε.Π Ε.Β.Ι. 65 Α.Α.Π. 160 Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1126 23 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή λειτουργίας Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας. 1 Ανάκληση Προκήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1457 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36443 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2096 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση έξι (6) συμβάσεων μίσθωσης έργου, έως 30 Απριλίου 2010, στο Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: ΜΠΟΥΡΝΤΕΝΗ ΑΝΘΗ ον. συζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 118 8 Φεβρουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναπροσαρμογή εισοδηματικών κριτηρίων χορή γησης του επιδόματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4463 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 352 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Επι κοινωνίας.... 1 Παράταση του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 24 20 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108 Β ) κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15955 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1165 25 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά υπαλλήλου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1592 30 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.... 1 Τροποποίηση της αριθ. Δ2/5810/7.3.08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β 549) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 396 10 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21451 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1389 3 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός τεχνικών και διαδικαστικών ζητημάτων, σχετικά με την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 721 26 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1005 30 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής για την απο κατάσταση εγκαταλελειμμένων διατηρητέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2024 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Θρά κης».... 1 Αναγνώριση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23921 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1671 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης και εκτέλεσης ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 261 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 17 14 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διαδικασιών κατασκευής του έργου «Κτί ριο και εργαστηριακές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 5 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 9 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος Ειδικών Φρουρών της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 9 11 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα