ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 10879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην εται ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.»... 1 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΘΑΣ & ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΘΑΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ Ο.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/ Τροποποίηση της Συγκρότησης Επιτροπής για την πα ρακολούθηση και παραλαβή του έργου: «Πρόσληψη Συμβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής στις Περιφέρειες κατά την περίοδο » Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχει ρήσεις Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων κοινοτι κής/κοινής διαμετακόμισης με ηλεκτρονικά μέσα Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβα ση (Λαθρεμπορία) στον Αθανασόπουλο Αρτέμιο του Ιωάν νη Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. με έδρα το Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, στις δι ατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρ θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση νiii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α & Α O.E. με έδρα το 3 χλμ Βέροιας Μακροχωρίου, Βέροια, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ ΛΑΙΑ Α.Ε., με έδρα την Αττική, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παρά γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ με έδρα ΚΗΦΙΣΣΟΥ 109, Π. ΡΑΛΛΗ ΑΙ ΓΑΛΕΩ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ υποπερίπτωση viii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα στην οδό ΛΕΥΚΗΣ 134, Τ.Κ , ΚΡΥΟ ΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω ση ε, υποπερίπτωση viii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡ ΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ» με έδρα την οδό Κοντονή 10 στο Μοσχάτο Αττικής, στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Σταμάτης Ιγήπα σης και Σια Ο.Ε» με έδρα το Δήμο Νέας Κίου Αργο λίδος, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «PIPELIE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με έδρα το 5 χλμ. Π.Ε. ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΘΗΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση νiii Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥ ΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε.», με έδρα την οδό Δημαράκη 20, Βοτα νικός, Αθήνα, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω ση ε, υποπερίπτωση viii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Χημικά & Βιοφαρμα κευτικά Εργαστήρια Πατρών Α.Ε., με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ υποπερίπτωση νii Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑ ΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ ΝΤΩΝ Α.Ε.» με έδρα στη ΒΙΠΕ Καλοχωρίου του Νο μού Θεσσαλονίκης, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση viii Χορήγηση Άδειας Ιδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού στη Μαρία Λάμπρου του Αντωνίου Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊό ντος ELIBACTIN ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /7321/ από φαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 5236/520/ απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω νιών Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ /06/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε λοποννήσου

2 10880 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 1706 (1) Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του ν. 3429/2005 «Δημόσι ες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α /314), όπως ισχύει, των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα» (Α /98), του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α /57), 2. Το υπ αριθμ. 6355/ έγγραφο της εταιρείας «Ελ ληνικές Αλυκές Α.Ε.» με θέμα: «Προσλήψεις Προσωπικού». 3. Το υπ αριθμ. 2/6776/ έγγραφο του ΓΛΚ Δ/νση 20 με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού στην εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.». 4. Την με ημερομηνία εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διϋπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με θέμα: «Προσλήψεις 2007 για Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων τακτικού προσωπικού στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. για το έτος 2007 ως αναλυτικά αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί: ΠΙΝΑΚΑΣ Κεντρική Υπηρεσία ΔΕ Βοηθός Γραμματέως 1 Περιφερειακές Υπηρεσίες (Αλυκές Μεσολογγίου Καλλονής Λέσβου Κίτρους) ΥΕ Χειριστές μηχανημάτων/μηχανο τεχνίτες/ Εργατοτεχνίτες 4 ΤΕ Κλάδου Διοικητικού Λογιστικού Λογιστής 1 ΠΕ Μηχανολόγος μηχανικός 1 ΤΕ Μηχανολόγος μηχανικός 1 Σύνολο 8 2. Η πρόσληψη του τακτικού προσωπικού θα πραγματο ποιηθεί ύστερα από προκήρυξη στην οποία θα καθορισθούν από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. τα σχετικά κρι τήρια και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3429/2005 καθώς και από τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 4 του εν λόγω άρθρου ειδικότερα, που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 1472/ /τ.Β. 3. Η συνολική δαπάνη που θα προκληθεί από την αι τούμενη πρόσληψη τακτικού προσωπικού θα βαρύνει της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. και θα καλυφθεί από τον οικείο προϋπολογισμό της. Κυβερνήσεως Αθήνα, 2 Απριλίου 2007 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ (2) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΘΑΣ & ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΘΑΣ Ο.Ε» με δ.τ. «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ Ο.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00423/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της «ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΑΘΑΣ & ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΘΑΣ Ο.Ε» με διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ Ο.Ε» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ανέγερση συγκρο τήματος Ξενοδοχείου 3* δυναμικότητας 39 κλινών 18 δωματίων, στη θέση Δ.Δ. Συκέας, Δήμου Ξυλοκάστρου, του Νομού Κορινθίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων, ( ,00), με ποσοστό επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους επτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 6 νέες θέσεις ερ γασίας (6 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ Αριθμ /ΓΔΑΠ 741 (3) Τροποποίηση της Συγκρότησης Επιτροπής για την παρα κολούθηση και παραλαβή του έργου: «Πρόσληψη Συμ βούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης συγ χρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής στις Περιφέρειες κατά την περίοδο ». O ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/ ) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει. 3. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/ ). 4. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγ χος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/Α / ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το π.δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/A/ ), για την «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων». 6. Το ν.3205/2003 «Μισθολογικά λειτουργών, υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ ΟΤΑ, στελεχών ΕΛΑΣ, Πυρ/κού Λιμ/κού σώματος κ.λπ.». 7. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/922 (ΦΕΚ 1496/Β/ ) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας. 8. Την υπ αριθμ /ΓΔΑΠ 2611/ απόφαση ανάθεσης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και τις αντίστοιχες για την κάθε Περιφέρεια συμβάσεις του έργου «Πρόσληψη Συμβούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων υπο δομής στις Περιφέρειες για την περίοδο ». 9. Την υπ αριθμ /ΓΔΑΠ 3015/ (ΦΕΚ 1030/ Β/ ) απόφαση συγκρότησης επιτροπής για την πα ρακολούθηση και παραλαβή του έργου: «Πρόσληψη Συμ βούλων Υποστήριξης των Φορέων Υλοποίησης συγχρημα τοδοτούμενων τεχνικών έργων υποδομής στις Περιφέρειες κατά την περίοδο ». 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη του Δημοσίου, αποφασίζουμε: 1. Η υπ αριθμ /ΓΔΑΠ 3015/ απόφαση τρο ποποιείται ως προς την παράγραφο 2, στην οποία αναφέ ρεται η σύνθεση της επιτροπής και η οποία αντικαθίσταται ως εξής: Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής ορίζονται οι: 1. Κατσιαδάκης Εμμανουήλ, ως Πρόεδρος 2. Κουκολιάς Κωνσταντίνος, ως Μέλος 3. Τριανταφύλλου Ματθούλα, ως Μέλος 4. Κοντόπουλος Σάββας, ως Μέλος 5. Κυπραίος Νικηφόρος, ως Μέλος. 2. Προστίθεται ότι η Επιτροπή Παρακολούθησης και Πα ραλαβής υποστηρίζεται στο έργο της από την Τεχνική Γραμματεία της υπ αριθμ. 3188/ΕΥΣΣΑΑΠ/2529 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1030/ Β/ ) όπως ισχύει. 3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /ΓΔΑΠ 3015/ απόφαση. Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ /631 (4) Τροποποίηση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της εισφοράς που καταβάλλεται στην ΕΠ.Ε.Ι.Α. από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1.α. Του του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ). β. Του π.δ. 81/ (ΦΕΚ 57 Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών». 2. Του ν.δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204 Α) «περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως ισχύει σή μερα. 3. Το άρθρο 9 και την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3229/ 2004 (ΦΕΚ 38 Α/ ). 4. Της υπ αριθμ /ΔΙΟΕ/283 ΦΕΚ 1887/Β/ , απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τη συγκρότηση του Δ.Σ. της ΕΠ.Ε.Ι.Α. 5. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 6. Της υπ αριθμ /Β431 (ΦΕΚ 377 Β / ) για τον «Καθορισμό εισφοράς που καταβάλλεται στην Επ.Ε.Ι.Α από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχει ρήσεις όπως ισχύει. 7. Την υπ αριθμ. 72/ εισήγηση του Δ.Σ. της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης. 8. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε τις διατάξεις της υπ αριθμ /Β431 (ΦΕΚ 377Β / ) για τον «Καθορισμό εισφοράς που καταβάλλεται στην Επ.Ε.Ι.Α από τις εποπτευόμενες από αυτήν ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως ισχύει, σε ενιαίο κείμενο, ως εξής: 1. Η κατ έτος εισφορά των εποπτευομένων από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. των ασφαλιστικών επιχειρήσεων προς αυτήν, σύμ φωνα με το άρθρο 9 του ν. 3229/2004, καθορίζεται: α) σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1/000) επί των ετησίων ακαθαρίστων καταχωρημένων (εγγεγραμμένων) ασφαλί στρων από πρωτασφαλίσεις, της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, όλων των κλάδων που ασκεί η ασφαλιστική επιχεί ρηση, που έχει έδρα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ετησίων «ακαθαρίστων καταχωρημένων (εγγεγραμ μένων) ασφαλίστρων» από πρωτασφαλίσεις όλων των κλάδων από την άσκηση ελεύθερης παροχής υπηρεσιών καθώς και εγκατάστασης υπό μορφή υποκαταστήματος ή πρακτορείου σε οποιαδήποτε κράτος β) σε ποσοστό ένα τοις χιλίοις (1 ) επί των ετησίων «ακαθαρίστων καταχωρημένων (εγγεγραμμένων) ασφαλί στρων» από πρωτασφαλίσεις, της προηγούμενης εταιρι κής χρήσης, όλων των κλάδων που ασκεί η ασφαλιστική επιχείρηση στην Ελλάδα υπό μορφή υποκαταστήματος ή πρακτορείου και έχει την έδρα της σε κράτος εκτός ΕΕ. γ) σε ποσοστό μισό τοις χιλίοις (0,5 ) επί των ετη σίων «ακαθαρίστων καταχωρημένων (εγγεγραμμένων) ασφαλίστρων» από πρωτασφαλίσεις, της προηγούμενης εταιρικής χρήσης, όλων των κλάδων που ασκεί η ασφαλι στική επιχείρηση, που έχει την έδρα της στην ΕΕ και δρα στηριοποιείται στην Ελλάδα με τη μορφή εγκατάστασης υποκαταστήματος ή πρακτορείου. Τα «Ακαθάριστα Καταχωρημένα (εγγεγραμμένα) Ασφά λιστρα από πρωτασφαλίσεις, περιλαμβάνουν όλα τα ποσά (και τα δικαιώματα συμβολαίων) που κατέστησαν απαιτητά κατά την εταιρική χρήση και τα οποία προκύπτουν από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα ποσά μεταφέρονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει σε μετα γενέστερη χρήση, συμπεριλαμβανομένων: Των ασφαλίστρων που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, εφόσον ο υπολογισμός του ασφαλίστρου μπορεί να γίνει στο τέλος του οικονομικού έτους. Των εφάπαξ ασφαλίστρων και των καταβληθέντων ποσών για την απόκτηση προσόδου. Των εφάπαξ ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις ζωής, που προέρχονται από την πρόβλεψη συμμετοχής στα τεχνι κά κέρδη και στις αποδόσεις και για επιστροφές, στο βαθμό που οι συμμετοχές αυτές μπορούν να θεωρούνται ως ασφάλιστρα για την αύξηση του ασφαλισμένου κε φαλαίου. Των επιβαρύνσεων των ασφαλίστρων στην περίπτωση καταβολής ανά 6μηνο, τρίμηνο ή σε μηνιαία βάση και των

4 10882 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) επιπλέον καταβολών των αντισυμβαλλομένων για έξοδα της επιχείρησης. Στην περίπτωση συνασφάλισης, του μεριδίου της ασφα λιστικής επιχείρησης επί των συνολικών ασφαλίστρων. Στην έννοια των ακαθαρίστων εγγεγραμμένων (κατα χωρημένων) ασφαλίστρων δεν περιλαμβάνουν τα ποσά των φόρων ή των τελών που έχουν εισπραχθεί μαζί με τα ασφάλιστρα όπως Φ.Κ.Ε, Χαρτόσημο, Τ.Ε.Ο κ.λπ. 2. Μέσα στο πρώτο τετράμηνο κάθε έτους, κάθε επο πτευόμενη ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να κατα θέτει το ποσό της εισφοράς της στον σχετικό λογαριασμό της ΕΠ.Ε.Ι.Α. που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο αριθμός του οποίου θα γνωστοποιηθεί εγγράφως από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. σε κάθε εποπτευόμενη επιχείρηση. Ταυτόχρονα κάθε εποπτευόμενη επιχείρηση υποχρεούται να αποστέλ λει προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α. έγγραφο που θα της γνωστοποιεί το ύψος των κατά την παράγραφο 1 ασφαλίστρων του προηγουμένου έτους, το οποίο υπογράφεται υποχρεωτικά από τους νομίμους εκπροσώπους της επιχείρησης, καθώς και αντίγραφο του σχετικού παραστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 3. Μετά την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της εισφοράς, η ΕΠ.Ε.Ι.Α. εκδίδει για κάθε επιχείρηση σχετική απόδειξη είσπραξης, με την επιφύλαξη του τελικού ελέγ χου από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. για την ακρίβεια των στοιχείων και τον υπολογισμό της εισφοράς. 4. Σε περίπτωση υπερημερίας, λόγω παρελεύσεως της ανωτέρω τετράμηνης αποκλειστικής προθεσμίας, η ανα λογούσα στην υπερήμερη επιχείρηση εισφορά βαρύνεται με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Σε κάθε περίπτωση πάντως που ασφαλιστική επιχείρηση παραβαίνει τις ανω τέρω υποχρεώσεις της, επιβάλλεται πρόστιμο, με απόφαση της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες ( ) ευρώ, τόσο στην επιχείρηση, όσο και στους νόμιμους εκπροσώπους αυτής, έκαστος των οποίων ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την επιχείρηση για την καταβολή του προστίμου. 5. Σε περίπτωση που επιχείρηση παραβαίνει καθ υπο τροπή τις ανωτέρω υποχρεώσεις της προς την ΕΠ.Ε.Ι.Α., επιβάλλεται από την ΕΠ.Ε.Ι.Α. πρόστιμο ύψους από εκα τό χιλιάδες ( ) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, τόσον στην επιχείρηση, όσον και στους νόμιμους εκπροσώπους αυτής, έκαστος των οποίων ευθύ νεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την επιχείρηση για την καταβολή του προστίμου. 6. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 7. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 8. Η απόφαση αυτή ισχύει από το οικονομικό έτος 2007, δηλαδή επί των εσόδων των εποπτευομένων ασφαλιστι κών επιχειρήσεων από τη χρήση 2006, και εφεξής, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση 1 της παρούσας από φασης. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Αριθμ. Τ1632/25/Β0019 (5) Όροι και προϋποθέσεις υποβολής δηλώσεων κοινοτικής/ κοινής διαμετακόμισης με ηλεκτρονικά μέσα. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. ΕΟΚ 2454/1993) και κυρίως τα άρθρα 4 α, 199, 201, 219, 222, 223, 224, 340β και 353 αυτού. 2. Το υπ αριθμ /2539/0030/ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Σ. «Αποτελέσματα πιλοτικής φάσης λειτουργίας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαμετακόμισης». 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 249/Α/ ). 4. Την υπ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/ κοινή απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 204/ Β/ ). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Η υποβολή δηλώσεων υπαγωγής εμπορευμάτων στο καθεστώς κοινοτικής/κοινής διαμετακόμισης θα πραγμα τοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση μόνο τα πρόσωπα και οι περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 353 ΚΑΝ(ΕΟΚ) 2454/1993. Άρθρο 2 Τα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υποβολής μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων της δήλωσης υπαγωγής εμπο ρευμάτων στο καθεστώς διαμετακόμισης και οι νόμιμα ορισμένοι αντιπρόσωποι τους οφείλουν να είναι πιστοποι ημένα από τη Γ.Γ.Π.Σ., μέσω της εγγραφής τους στο ειδικό δίκτυο TAXISnet, προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένους κωδικούς πρόσβασης ( Ονομα Χρήστη/Username, Κωδικό Πρόσβασης/Password) για την ταυτοποίησή τους. Ο συνδυασμός του Ονόματος και του Κωδικού Χρήστη, που ταυτοποιεί το συγκεκριμένο πρόσωπο, αποτελεί απόρ ρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλει, έτσι ώστε μόνο αυτό ή τα πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του. Άρθρο 3 Η υποβολή της δήλωσης διαμετακόμισης γίνεται μέσω εφαρμογής διαδικτύου του Ολοκληρωμένου Πληροφορι ακού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.). Ως ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς λήψης της μέσω του Ο.Π.Σ.Τ. από το αρμόδιο Τελωνείο αναχώρησης. Ως προθεσμία προσκόμισης των εμπορευμάτων στο τελωνείο αναχώρησης με σκοπό την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών ορίζεται η 15η ημέρα από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης. Εφόσον, εντός του δεκαπενθημέρου, δεν πραγματοποιηθεί η προσκόμιση των εμπορευμάτων, η εν λόγω δήλωση θεωρείται ότι δεν έχει κατατεθεί και διαγράφεται από το ΟΠΣΤ. Η αποδοχή της δήλωσης γίνεται με την απόδοση σε αυτήν αριθμού καταχώρησης (MRN) και κοινοποιείται στον διασαφιστή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του ηλεκτρονικά. Ο διασαφιστής ή ο αντιπρόσωπος του οφείλει να εκτυπώσει το αποδεικτικό αποδοχής και να το προσκομίσει, μαζί με τα προβλεπόμενα από τις ισχύ ουσες διατάξεις έγγραφα ή πιστοποιητικά, στο Τελωνείο αναχώρησης, όπου θα υπογράφει έγγραφο αντίτυπο της κατατεθείσας δήλωσης, με σκοπό την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Άρθρο 4 Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημε ρίδα της Αθήνα, 20 Μαρτίου 2007 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ (6) Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση (Λαθρεμπορία) στον Αθανασόπουλο Αρτέμιο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δυνάμει της υπ αριθμ. 219(1)/2006/2007 Καταλογι στικής μας πράξης που εκδόθηκε την κατά τις διατάξεις των άρθρων και του ν.2960/2001 «Περί Εθνι κού Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία), επιβάλεται στον Αθανασόπουλο Αρτέμιο του Ιωάννη με Α.Φ.Μ , πρώην κάτοικο Καματερού οδός Λυκούργου 40 και νυν αγνώστου δια μονής νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με Α.Φ.Μ και έδρα Εθνικής Αντιστάσεως 39 Πετρούπολη, πολλαπλό τέλος ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα ένα λεπτών ,41 ( ). Επίσης κηρύξαμε την εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟ ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» αστικά αλληλέγγυα και εις ολόκληρο συνυπόχρεη για την καταβολή του ως άνω επιβληθέντος πολλαπλού τέλους. Κατά της άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Δικαστηρίου Αθηνών εντός 60 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ. Ο Διευθυντής ΗΛΙΑΣ ΑΛ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (7) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. με έδρα το Ξηροπήγαδο Ναυπάκτου, στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση νiii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ2020 /ν.3299/2004 απόφαση 3299/2004 (ΦΕΚ261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση νiii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επεξεργασία μαρμάρου. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: «Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών». ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΒΙΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ. ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΔΡΑΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,00. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 50% 55%. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,50. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 5. (8) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α & Α O.E. με έδρα το 3 χλμ Βέροιας Μακροχωρίου, Βέροια, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτω ση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2176/ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατάξεις του ν.3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρα κάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Α & Α O.E. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επεξεργασία μαρμάρου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: «Αναβάθμιση της ποιότη τας των παραγόμενων προϊό ντων ή / και υπηρεσιών» ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 3 χλμ Βέροιας Μακροχωρίου, Βέ ροια ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ν. Ημαθίας ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,85 Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 50% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,42 Ευρώ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 5 (9) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., με έδρα την Αττική, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περί πτωση ε, υποπερίπτωση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2359/ν. 3299/2004 απόφαση 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παραγωγή και εμπορία υδρογονανθα ρακών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Βελτίωση ποιότητας προϊό ντων ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ιωνία Θεσσαλονίκης ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Θεσσαλονίκης ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ_: ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 30% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,00 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 0

6 10884 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (10) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ με έδρα ΚΗΦΙΣΣΟΥ 109, Π. ΡΑΛΛΗ ΑΙΓΑΛΕΩ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ2692 /ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρα κάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Χ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΕΒΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: «Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών» ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΚΗΦΙΣΣΟΥ 109 Π. ΡΑΛΛΗ ΑΙΓΑ ΛΕΩ ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ν. Αττικής ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,89 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 35% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,36 Ευρώ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 3 (11) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα στην οδό ΛΕΥΚΗΣ 134, Τ.Κ , ΚΡΥΟ ΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ υποπερίπτωση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2667/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παρά γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτυπώσεις εφημερίδων ΚΑΓΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΤΤΙΚΗ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,00 Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 30% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,20 Ευρώ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 7 (12) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΑΙΟΥΡ ΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με δ.τ. «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ» με έδρα την οδό Κοντονή 10 στο Μοσχάτο Αττικής, στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2655/ν.3299/2004 απόφαση 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγρ. 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επεξεργασία και τυποποίηση ελαίων ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή /και υπηρεσιών ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΒΙΠΕ ΜΕΓΑΡΩΝ ΘΕΣΗ ΠΑ ΠΑ ΠΕΡΙ ΒΟΛΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 35% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,75 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: (13) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Σταμάτης Ιγήπασης και Σια Ο.Ε» με έδρα το Δήμο Νέας Κίου Αργολίδος, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτω ση χ. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2989/ν.3299/2004 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χ, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Σταμάτης Ιγήπασης και Σια Ο.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων καθώς και μεταλλικών ειδών σε μορφή που να καθιστά δυνατή την μετατροπή τους σε δευτερο γενείς πρώτες ύλες ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ίδρυση βιομηχανικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊ όντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα για παρα γωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά (υποπε ρίπτωση χ, περίπτωση ε, παράγραφος 1, άρθρο 3) ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Δήμος Νέας Κίου, Θέση Κου τσο γιάννη ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αργολίδα ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 40% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,40 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (14) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «PIPELIE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με έδρα το 5 χλμ. Π.Ε. ΘΗΒΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ, ΘΗΒΑ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ υποπερίπτωση νiii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2683/ν.3299/2004 απόφαση 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση νiii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «PIPELIE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων» με δ.τ. «PIPELIE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.». ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παραγωγή προϊόντων πλαστικών σωλή νων. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 5 χλμ ΓΙΕ. Θηβών Χαλκίδας. ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,00 Ευρώ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 35%. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,00 Ευρώ. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: (15) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥ ΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε.», με έδρα την οδό Δημαράκη 20, Βοτα νικός, Αθήνα, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ υποπερίπτωση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2684/ν.3299/2004 απόφαση 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΛΙΟ & ΤΥΠΙΚΟΝ Α.Ε.». ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Εκτυπωτικές εργασίες εκτύ πωση εντύ πων βιβλίων περιοδικών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή /και υπηρεσιών. ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΔΗΜΑΡΑΚΗ 20, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ. ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,00 Ευρώ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 35%. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,70 Ευρώ. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 5. (16) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Χημικά & Βιοφαρμα κευτικά Εργαστήρια Πατρών Α.Ε., με έδρα την ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/ ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υπο περίπτωση νii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2685/ν. 3299/2004 απόφαση 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, πε ρίπτωση ε, υποπερίπτωση vii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Χημικά και Βιοφαρμακευτικά Ερ γαστήρια Πατρών Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Παραγωγή ρητινών, πεπτιδίων, αμινοξέων κ.α. οργανικών χημικών ουσιών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Παραγωγή καινοτομικών προ ϊόντων ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΒΙ.ΠΕ. Πατρών ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αχαΐας ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ,20 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 50% ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,10 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 4 (17) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑ ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.» με έδρα στη ΒΙΠΕ Καλοχωρίου του Νομού Θεσ σαλονίκης, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/ υποπερίπτωση viii. Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 2839/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, υπάγεται στις διατά ξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/2004), άρθρο 3, παρά γραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επένδυση με τα παρακάτω ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Αναβάθμιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων ή / και υπηρεσιών. ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΒΙΠΕ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ. ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: Ευρώ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 35%. ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: ,65 Ευρώ. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 5 ΕΜΕ.

8 10886 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ /118 (18) Χορήγηση Άδειας Ιδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού στη Μαρία Λάμπρου του Αντωνίου. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το π.δ. 30/1996«Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α 21). 2. Το π.δ. 457/9/ (Α 174) Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού. 3. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 του ν.1158/ (127/Α/ ). 4. Το π.δ. 347/25 9/ (Α 156) Μεταβίβαση αρμο διοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου. 5. Το άρθρο 15 του ν.1348/1983 (ΦΕΚ 47/Α / ) «Δι άλυση του Ν.Π.Π.Δ. με την επωνυμία Αρμα Θέσπιδος και άλλες διατάξεις». 6. Την από αίτηση της Λάμπρου Μαρίας του Αντωνίου. 7. Το από πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 1158/81, που αφορά το επί της οδού Ικονίου 1 Α (1 ος όροφος, ισόγειο και υπόγειο) κτίριο. 8. Τα σχετικά έγγραφα του φακέλλου, αποφασίζουμε: Χορηγούμε στην Μαρία Λάμπρου του Αντωνίου άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού (Κλασικού Μπαλέτου), σε οίκημα που βρίσκεται επί της οδού Ικονίου 1 Α στην Ξάνθη. Η άδεια αυτή μπορεί να ανα κληθεί εάν διαπιστωθεί ότι δεν λειτουργεί για τον σκοπό που δόθηκε. Ξάνθη, 15 Μαρτίου 2007 Ο Νομάρχης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ Xορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος ELIBACTIN. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (19) Με την υπ αριθμ / απόφαση του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της πα ραγράφου 3 της υπ αριθμ. ΔΥΓ3 (α) 83657/2005 κοινής υπουργικής απόφασης, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμα κευτικό προϊόν ELIBACTIN. Δραστική ουσία: OMEPRAZOLE. Μορφή: Γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό 20mg/CAP. Δικαιούχος σήματος: Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Π.Ν. ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ. Η Διευθύντρια Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (20) Στην υπ αριθμ /7321/ απόφαση του Υπουρ γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 162/Β / , στην παρ. 5 του σκεπτικού, γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Μ.Ε. έτους 2007, φορέας 39/110 και ΚΑΕ 0511 και η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό», Στο ορθό: «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Μ.Ε. έτους 2007, φορέας 39/110 και ΚΑΕ 0511 (12.000,00 ) και η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο εκτέλεσης του προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.» (Από το Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών) (21) Στην υπ αριθμ. 5236/520/ απόφαση του Υπουρ γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1621/Β / , στην παράγραφο 4 του σκεπτικού γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Μ.Ε. έτους 2007, φορέας 39/110 και ΚΑΕ 0511 και η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό», Στο ορθό: «Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφα σης αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του Υπ.Μ.Ε. έτους 2007, φορέας 39/110 και ΚΑΕ 0511 (4.000, 00 ) και η οποία σύμφωνα με την εγκύκλιο εκτέλεσης του προ ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2007 δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό.» (Από το Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών) (22) Στην υπ αριθμ /06/ απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που με την Επωνυμία «Σχολική Επιτροπή 1ου Τ.Ε.Ε. Ναυ πλίου» και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 84/Β / , γίνεται η εξής διόρθωση: Από το εσφαλμένο: «Συνιστούμε στο Δήμου Ναυπλίου,... με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπλίου», Στο ορθό: «Συνιστούμε στο Δήμου Ναυπλίου,... με την Επωνυμία Σχολική Επιτροπή 1ου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ναυπλίου». (Αριθ. απόφ. Περιφ. Πελοποννήσου 2414/ ) (Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου) * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1835 17 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδι κής εισφοράς αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32349 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2267 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους. 5 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15585 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1243 24 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο φώνου της Βουλής των Ελλήνων....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 12 Νοεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενι αίο Πρόγραμμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 100 14 Μαΐου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3557 Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α ) με το οποίο κω δικοποιήθηκε ο ν. 489/1976

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6897 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 470 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. K1 802 Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λε πτομερειών και λοιπών θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 99 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 14 2 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4038 Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23863 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1919 8 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΠΛΑ ΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΕ με έδρα την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7499 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237 31 Οκτωβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πλη ροφοριών και δεδομένων του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός της «Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.», ως Δικαιούχου για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 89 11 Απριλίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075 Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ ΕΤΑΜ, Ασφαλι στικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 439 24 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5024/120 Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρό σληψη 10.000 ωφελούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27943 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2002 11 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της επιχορήγησης του ΙΚΥ για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα