12.5) Στον σωλήνα του σχήματος αρχικά περιέχεται υδράργυρος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "12.5) Στον σωλήνα του σχήματος αρχικά περιέχεται υδράργυρος"

Transcript

1 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία p p at Επομένως: p = p at + ρgh ή H = ρg ή H = 8m γ) Προσδιορισμός του βάθους h Εφαρμόζοντας τη σχέση για p= p at +ρgh για h, έχουμε: p p at p = p at + ρgh ή h = ή h = 6m ρg δ) Κατασκευή διαγράμματος p υδρ = f(h) Η υδροστατική πίεση δίνεται από τη σχέση: p υδρ = ρgh Για h = 0m έχουμε: p υδρ = 0 Για h = 8m έχουμε: p υδρ = Pa υδρ 4.5) Στον σωλήνα του σχήματος αρχικά περιέχεται υδράργυρος πυκνότητας ρ υ =,6 0 kg/m. Ρίχνουμε στο σκέλος () του σωλήνα λάδι πυκνότητας ρ λ = 0,7 0 kg/m και στο σκέλος () του σωλήνα νερό πυκνότητας ρ ν = 0 kg/m, μέχρι οι ελεύθερες επιφάνειες του λαδιού και του νερού να είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Η στήλη του νερού έχει ύψος h ν = 0,4m. Δίνονται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 0m/s και η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa. Να υπολογιστούν: α) η πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ νερού και υδραργύρου, β) το ύψος της στήλης του λαδιού. Απάντηση α) Υπολογισμός της πίεσης στη διαχωριστική επιφάνεια νερού υδραργύρου Έστω Γ ένα σημείο της διαχωριστικής επιφάνειας μεταξύ νερού και υδραργύρου. Η πίεση στο σημείο Γ είναι ίση με το άθροισμα της υδροστατικής πίεσης που ασκεί η στήλη του νερού και της ατμοσφαιρικής πίεσης. Επομένως: p Γ = p υδρ + p at ή p Γ = ρ ν gh ν + p at ή p Γ =, Pa β) Υπολογισμός του ύψους της στήλης του λαδιού Επειδή η πυκνότητα του υδραργύρου είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του νερού και η πυκνότητα του νερού είναι μεγαλύτερη από την πυκνότητα του λαδιού και οι ελεύθερες επιφάνειες των δύο υγρών βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο, η στήλη του νερού έχει μεγαλύτερο ύψος από τη στήλη του λαδιού. Θεωρούμε το οριζόντιο επίπεδο που διέρχεται από τη χαμη- 9

2 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία.8) Η υδροστατική πίεση του νερού στον πυθμένα ενός πολύ στενού σωλήνα ύψους h είναι p. Η πίεση του νερού σε μία h λίμνη σε βάθος h = είναι p. Θεωρούμε ότι το νερό του σωλήνα είναι ίδιο με το νερό της λίμνης και ότι ισορροπεί και στις δύο περιπτώσεις. Ποια σχέση είναι σωστή; p α) p = p β) p = γ) p = p.9) Στο σχήμα φαίνεται η εγκάρσια διατομή ενός δοχείου το οποίο είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Τα σημεία Β, Ε και Δ βρίσκονται στη διαγώνιο ΑΖ και ισχύουν οι σχέσεις ΑΕ = ΕΖ, ΑΒ = ΒΕ και ΔΕ = ΔΖ. Στα σημεία Β, Ε και Δηυδροστατική πίεση είναι p B, p E και p Δ αντίστοιχα. Ποια σχέση είναι σωστή; p Δ p Β p Β + p Δ α) p Ε = β) p Ε = p Β + p Δ γ) p Ε = α) p A = ρgx β) p A = 4ρgx γ) p A = ρgx.4) Το τετράγωνο του σχήματος Α με πλευρά α είναι Ο η εγκάρσια διατομή Γ ενός δοχείου. Το δοχείο είναι γεμάτο με B υγρό πυκνότητας ρ το οποίο ισορροπεί. Τα σημεία Ο και Γ είναι σημεία της διαγωνίου ΑΒ για τα οποία ισχύει ΑΟ = ΒΟ και ΓΟ = ΓΒ. Εάν στο σημείο Γηυδροσταρg τική πίεση είναι p Γ =, όπου g είναι 4 η επιτάχυνση της βαρύτητας, η πλευρά του τετραγώνου είναι: α) α = m β) α = m γ) α = m.4) Ένα δοχείο έχει ύψος Η και είναι γεμάτο με ένα υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η υδροστατική πίεση στα σημεία του υγρού σε συνάρτηση με το βάθος στο οποίο βρίσκονται είναι το:.40) Στο σχήμα φαίνεται η εγκάρσια διατομή ενός δοχείου το οποίο είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Εάν g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας, η υδροστατική πίεση στο σημείο Α υπολογίζεται από τη σχέση: p p h 0 () 0 () h 4

3 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος.59) Το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η διαφορά πίεσης Δp μεταξύ δύο σημείων ενός υγρού που ισορροπεί μέσα σε ανοικτό δοχείο σε συνάρτηση με την υψομετρική τους διαφορά Δh είναι το: Δp Δp 0 () Δh 0 () Δp Δh α) δε θα μεταβληθεί. β) θα αυξηθεί. γ) θα μειωθεί..6) Μέσα σε συγκοινωνούντα δοχεία ισορροπούν δύο υγρά () και () που δεν 0 () α) () β) () γ) () Δh αναμειγνύονται και έχουν πυκνότητες ρ και ρ =,4ρ αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ποια σχέση είναι σωστή;.60) Ένα ανοικτό δοχείο περιέχει μέχρι ύψους h ένα υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Προσθέτουμε στο δοχείο μία νέα ποσότητα του ίδιου υγρού, οπότε το υγρό φτάνει σε ύψος h. Αφού ισορροπήσει εκ νέου το υγρό, η πίεση στον πυθμένα του δοχείου: α) δε μεταβάλλεται. β) αυξάνεται κατά ρg(h h ). γ) αυξάνεται κατά ρg(h + h ). () ().6) Ένα δοχείο περιέχει νερό και κρέμεται από έναν ζυγό ελατηρίου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν βυθίσουμε στο νερό ένα κομμάτι χαλκού, η ένδειξη του ζυγού: h 7 h 8 h 6 α) = β) = γ) = h 5 h 5 h 5.6) Μία ανοικτή κυβική δεξαμενή, πλευράς α = 8m, είναι γεμάτη με νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m. Η επιτάχυνση της βαρύτηταςείναι g =0m/s καιηατμοσφαιρικήπίεση 48

4 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία p at = 0 5 Pa. Η δύναμη που ασκεί το νερό στον πυθμένα της δεξαμενής έχει μέτρο: α) F = 5, 0 5 Ν β) F = Ν γ) F = 5, 0 5 Ν.64) Ένα δοχείο περιέχει υγρό πυκνότητας ρ που ισορροπεί. Τα σημείαακαι Β του υγρού βρίσκονται σεβάθηh A καιh B αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν η διαφορά Δp των υδροστατικών πιέσεων στα σημεία Α και Β είναι τριπλάσια από την υδροστατική πίεση στο σημείο Α, ποια σχέση είναι σωστή; α) h B = 4h A β) h B = h A γ) h B = h A.65) Σε ένα γυάλινο δοχείο σχήματος U ισορροπεί νερό πυκνότητας ρ μέχρι τη μέ - ση των δύο σκελών του σωλήνα που έχουν την ίδια διάμετρο. Ρίχνουμε μέσα στο ένα σκέλος του σωλήνα υγρό πυκνότητας ρ = 0,8ρ, το οποίο, όταν επέλθει ισορροπία, σχηματίζει στήλη ύψους h. Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο άλλο σκέλος του σωλήνα θα ανέβει κατά: α) h h h h = β) h = γ) h = ) Σε ένα γυάλινο δοχείο σχήματος U περιέχεται υγρό (), πυκνότητας ρ =,5ρ, όπου ρ είναι η πυκνότητα του νερού. Στο δεξιό σκέλος του σωλήνα ρίχνουμε υγρό (), πυκνότητας ρ = ρ, το οποίο σχηματίζει στήλη ύψους h. Στο αριστερό σκέλος του σωλήνα ρίχνουμε νε - ρόμέχριςότουηελεύθερη επιφάνεια του νερού και του υγρού (), αφού επέλθει ισορ ροπία, να βρεθούν στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Το ύψος h της στήλης του νερού δίνεται από τη σχέση: α) h = h 9 β) h = h γ) h = h ) Στο ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχονται δύο υγρά Α και Β που δεν αναμειγνύονται και έχουν πυκνότητεςρ Α και ρ Β αντίστοιχα. Οι στήλες των δύο υγρών έχουν ίσα ύψη h A = h B = h και ισορροπούν. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται πώς μεταβάλλεται η πίεση σε συνάρτηση με το βάθος. Ποια σχέση είναι σωστή; p at p +,8ρ gh Α p at 0 υδρ α) ρ Β = 0,8ρ Α β) ρ Β = 0,6ρ Α γ) ρ Β = 0,4ρ Α h h h 49

5 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος επίπεδο με το σημείο Β, η επιτάχυνσή του α max έχει για πρώτη φορά μέτρο α =. Όταν το σώμα διέρχεται από τη θέση Γ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το σημείο Γ, η ταχύτητά του είναι μέγιστη. Οι υδροστατικές πιέσεις p B και p Γ στα σημεία Β και Γ αντίστοιχα συνδέονται με τη σχέση: α) p Γ = p B β) p Γ = 4p B γ) p Γ = p B.7) Ένα δοχείο σχήματος U περιέχει νερό πυκνότητας ρ ν. Στα δύο σκέλη του σωλήνα ρίχνουμε δύο υγρά () και () με πυκνότητες ρ = 0,8ρ ν και ρ = 0,7ρ ν αντίστοι χα. Οι στήλες των υγρών () και () έχουν ύψη h και h αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η στάθμη του νερού παραμένει ίδια με αυτή πριν από την προσθήκη των δύο υγρών. Ποια σχέση είναι σωστή; h 7 h 7 h α) = β) = γ) = 7 h 9 h 8 h 0.74) Ένα δοχείο που περιέχει υγρό κινείται στη θετική κατεύθυνση του άξονα x x με σταθερή επιβράδυνση μέτρου α = g, όπου g είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας. Η ελεύθερη επιφάνεια του υγρού σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία: α) φ^ = 0 ο β) φ^ = 60 ο γ) φ^ = 45 ο.75) Ένα δοχείο που περιέχει νερό κινείται στηθετικήκατεύθυνσητουάξονα x xμεσταθερή επιτάχυνση μέτρου α=0 m/s. Η επιτάχυνσητηςβαρύτηταςείναιg=0m/s. Η ελεύθερη επιφάνεια του νερού σχηματίζει με την οριζόντια διεύθυνση γωνία: α) φ^ = 0 ο β) φ^ = 60 ο γ) φ^ = 45 ο.76) Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με ιδανικό υγρό και κλείνεται ερμητικά με δύο έμβολα () και () που τα εμβαδά τουςa καιa αντίστοιχα συνδέονται με τη σχέση A = 4A. Κάθετα στην επιφάνεια του εμβόλου () ασκείται δύναμη F και το έμβολο μετακινείται κατά. Το έμβολο () μετακινείται κατά που δίνεται από τη σχέση: α) = 4 β) = γ) = 4.77) Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με ιδανικό υγρό και κλείνεται ερμητικά με δύο έμβολα () και () που τα εμβαδά τους A και A αντίστοιχα συνδέονται με τη σχέση A = A. Κάθετα στην επιφάνεια του εμβόλου () ασκείται δύναμη F και τα έμβολα () και () μετακινούνται κατά και αντίστοιχα. Το έμβολο () μετακινείται με σταθερή ταχύτητα. Το έργο της δύναμης F A που αντιστέκεται στην κίνηση του εμβόλου () δίνεται από τη σχέση: 5

6 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa..85) Μία ανοικτή δεξαμενή έχει μήκος = m, πλάτος =,5mκαιβάθοςh =,m. Εάν η δεξαμενή είναι κατά 75% γεμάτη με νερό που ισορροπεί, να υπολογιστούν: α) η υδροστατική πίεση σε βάθος h = 0,5m από την επιφάνεια του νερού, β) η υδροστατική πίεση στον πυθμένα της δεξαμενής, γ) η δύναμη που δέχεται ο πυθμένας από το νερό. Δίνονται η πυκνότητα του νερού ρ=0 kg/m και η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa. α) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σημείο Β. β) Να υπολογιστεί η πίεση στο σημείο Γ. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το βάθος η πίεση στα σημεία του νερού από το σημείο Β ως το σημείο Α. Δίνονται η πυκνότητα του νερού ρ=0 kg/m και η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa..87) Ένα ανοικτό δοχείο έχει ύψος h = 4m και είναι γεμάτο με νερό που ισορροπεί. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται πώς μεταβάλλεται η πίεση p στα σημεία του νερού σε συνάρτηση με το βάθος τους h από την επιφάνεια του νερού. Να υπολογιστούν:.86) Στο σχήμα φαίνεται η εγκάρσια διατομή μίας μεγάλης δεξαμενής που περιέχει νερό το οποίο ισορροπεί. Τα σημεία Α, Β και Γ είναι κορυφές ενός ορθογώνιου τριγώ νου για το οποίο γνωρίζουμε ότι ΒΓ = 0m, AΓ = 6m καιa^ = 90 o. Το σημείο Β βρίσκεται σε βάθος h B = m. α) η ατμοσφαιρική πίεση στην επιφάνεια του νερού και η πυκνότητα του νερού, β) η πίεση σε βάθος h = m από την επιφάνεια του νερού, γ) η δύναμη που δέχεται ο πυθμένας του δοχείου από το νερό, γνωρίζοντας ότι ο πυθμένας του δοχείου έχει εμβαδόν A = 0 m..88) Τα δοχεία () και () του σχήματος είναι γεμάτα με νερό και θαλασσινό νερό αντίστοιχα που ισορροπούν. Η υδροστατική πίεση στο μέσο του δοχείου με νερό είναι p = 400Pa. Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση: 55

7 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος ρική πίεση είναι p at = 0 5 Pa. Αφού ισορροπήσει το νερό, να υπολογιστούν: χείο με νερό και το κλείνουμε με ένα έμβολο μάζας m = kg και διατομής A = 0,m. Πάνω στο έμβολο τοποθετούμε ένα σώμα Σ, μάζας m = 0kg. Δίνεται η πυκνότητα του νερού ρ = 0 kg/m. Να υπολογιστούν: α) η αύξηση του ύψους του νερού σε κάθε δοχείο, β) η αύξηση του όγκου του νερού σε κάθε δοχείο, γ) η αύξηση της πίεσης στον πυθμένα κάθε δοχείου..97) Μέσα σε ένα κυλινδρικό δοχείο πε ριέχονται υδράργυρος, που έχει πυκνότητα ρ υ =,6 0 kg/m και σχηματίζει στή - λη ύψους h υ = 0,4m, νερό, που έχει πυκνότητα ρ ν = 0 kg/m και σχηματίζει στήλη ύψους h ν = 0,m, και λάδι, που έχει πυκνότητα ρ λ = 0,7 0 kg/m και σχηματίζει στήλη ύψους h λ = 0,8m. Η ατμοσφαιρική πίεση είναι p at = 0 5 Pa. Να υπολογιστούν: α) οι πιέσεις στις διαχωριστικές επιφάνειες μεταξύ των υγρών, β) η πίεση στον πυθμένα του δοχείου..98) Ένα κυλινδρικό δοχείο συνδέεται με κατακόρυφο σωλήνα μεγάλου μήκους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Γεμίζουμε το δο- α) η συνολική πίεση λόγω του βάρους του εμβόλου και του σώματος Σ, β) το ύψος h στο οποίο θα ανέβει το νερό στον σωλήνα πάνω από την επιφάνεια του εμβόλου..99) Ένα δοχείο που περιέχει μέχρι ύψους h = m νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m τοποθετείται στη βάση ενός ανελκυστήρα. Η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ανελκυστήρα θεωρείται αμελητέα. Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου στις παρακάτω περιπτώσεις όπου ο ανελκυστήρας: α) κινείται με σταθερή ταχύτητα, β) ανέρχεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 5m/s, γ) κατέρχεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 5m/s, δ) κατέρχεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 0m/s. 58

8 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ.00) Το κλειστό δοχείο του σχήματος έχει ύψος h = m και είναι γεμάτο με νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m που ισορροπεί. α) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση που μετρά το μανόμετρο σε βάθος h = m και στον πυθμένα του δοχείου. β) Να υπολογιστεί η μεταβολή της υδροστατικής πίεσης που μετρά το μανόμετρο σε βάθος h =,4m, όταν στο έμβολο, που έχει εμβαδόν A = 0 m, ασκηθεί σταθερή κάθετη δύναμη με φορά προς το νερό και μέτρο F = 00N. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η πίεση στον πυθμένα του δοχείου σε συνάρτηση με τη δύναμη που ασκείται στο έμβολο, εάν η δύναμη αυτή έχει μέτρο F = 0t (SI) και ασκείται για χρονικό διάστημα Δt = 0s. σημείο Γ είναι στον πυθμένα του δοχείου. Γνωρίζου με ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι p at = 0 5 Pa και ότι οι πιέσεις στα σημεία Α, Β και Γ συνδέονται με τις σχέσεις: p A p A = και =. Να υπολογιστούν: p B 7 p Γ 8 α) το βάθος h A του σημείου Α από την επιφάνεια του νερού, β) η απόσταση ΑΒ, γ) η απόσταση d από το άνω αριστερό άκρο του δοχείου ενός σημείου Δ που βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη με τα σημεία Α, Β και Γ και στο οποίο η πίεση είναι p Δ =, 0 5 Pa..0)Μίαποσότητανερού, ύψουςh = 0m, ισορροπεί μέσα σε ανοικτό δοχείο. Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται πώς μεταβάλλεται η πίεση στα σημεία του νερού σε συνάρτηση με την απόστασή τους από τον πυθμένα του δοχείου..0) Η εγκάρσια διατομή ενός ανοικτού δοχείου είναι το τετράγωνο του σχήματος. Το δοχείο έχει ύψος h = 8m και είναι γεμάτο με νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m που ισορροπεί. Τα σημεία Α, Β και Γ βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη που διέρχεται από το κέντρο του τετραγώνου και το 59

9 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος ζει στήλη ύψους h ν = 40cm και πάνω από αυτό λάδι που σχηματίζει στήλη ύψους h λ = 0cm. Στο δοχείο () ρίχνουμε υδράργυροπουσχηματίζειστήληύψουςh υ = 40cm. Γνωρίζουμε τις πυκνότητες του υδραργύρου, τουνερούκαιτουλαδιούρ υ =,6 0 kg/m, ρ ν = 0 kg/m και ρ λ = 0,7 0 kg/m αντίστοιχα και ότι η ατμοσφαιρική πίεση είναι p at = 0 5 Pa. Να υπολογιστούν: α ) η πίεση στη διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ λαδιού και νερού, α ) η πίεση στον πυθμένα κάθε δοχείου. Β. Κάποια χρονική στιγμή ανοίγουμε τη στρόφιγγα. β ) Να εξηγηθεί ποιο υγρό θα μετακινηθεί και σε ποιο δοχείο. β ) Να υπολογιστεί το ύψος του υδραργύρου σε κάθε δοχείο..4) Το δοχείο του σχήματος είναι γεμάτο με νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m που ισορροπεί. Τα σημεία Β και Γ του υγρού βρίσκονται σε βάθη h B και h Γ αντίστοιχα. Δίπλα στο δοχείο υπάρχει κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 400N/m, το ένα άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο Ο και το ελεύθερο άκρο του βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου δένουμε σώμα μάζας m = 9kg και τη χρονική στιγμή t 0 = 0s το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. Όταν το σώμα διέρχεται από τις θέσεις Β και Γ, που βρίσκονται στα ίδια οριζόντια επίπεδα με τα σημεία Β και Γ αντίστοιχα, η κινητική ενέργεια του σώματος και η δυναμική ενέργεια της ταλάντωσης συνδέονται την πρώτη φορά με τις σχέσεις Κ Β Κ Γ = και =. Δίνονται η ατμο- U Β U Γ σφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa, =,4 και =,7. α) Να γραφτεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του σώματος σε συνάρτηση με τον χρόνο. β) Να υπολογιστούν τα μέτρα της επιτάχυνσης του σώματος στις θέσεις Β και Γ. γ) Να βρεθούν οι πιέσεις στα σημεία Β και Γ. δ) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σημείο Κ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το σημείο Κ, στο οποίο το μέτρο της δύναμης του ελατηρίου είναι ίσο με το μέτρο της δύναμης επαναφοράς ( F ελ = F επ )..5) Ένα δοχείο ύψους h = m είναι γεμάτο με νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m που ισορροπεί. Δίπλα στο δοχείο υπάρχει κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k = 00N/m, το ένα άκρο του οποίου είναι 64

10 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία στερεωμένο σε σταθερό σημείο Ο. Όταν το ελατήριο βρίσκεται στο φυσικό του μήκος, το ελεύθερο άκρο του είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με τον πυθμένα του δοχείου. Στο ελεύθερο άκρο του ελατηρίου δένουμε σώμα Σ, μάζας m = kg, πάνω στο οποίο είναι κολλημένο σώμα Σ, μάζας m = kg. Το σύστημα των δύο σωμάτων ισορροπεί. Εκτρέπουμε το σύστημα των σωμάτων κα - τά d = 0,4m στη θετική φορά και τη χρονική στιγμή t 0 = 0s το αφήνουμε ελεύθερο να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa. α) Να γραφτεί η εξίσωση της απομάκρυνσης του συστήματος των σωμάτων σε συνάρτηση με τον χρόνο. β) Να υπολογιστεί η πίεση στο σημείο Β, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το σημείο Β, για το οποίο ισχύει x Α B =. γ) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σημείο Γ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το σημείο Γ, στο οποίο ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας του σώματος μηδενίζεται για δεύτερη φορά μετά τη χρονική στιγμή t 0 = 0s. δ) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στο σημείο Δ, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το σημείο Δ, από το οποίο όταν διέρχεται το σύστημα των δύο σωμάτων η δύναμη επαφής που δέχεται το σώμα Σ έχει αλγεβρική τιμή F επ = +0Ν..6) Τα εμβαδά Α και Α των εμβόλων στον υδραυλικό ανυψωτήρα του σχήματος συνδέονται με τη σχέση Α = 4Α. Κάθετα στην επιφάνεια του μικρού εμβόλου ασκούμεσταθερήδύναμημέτρουf = 00Ν, που προκαλεί μετατόπιση του μικρού εμβόλου κατά s = 0cmσε χρονικό διάστημα Δt = s. Να υπολογιστούν: α) η μετατόπιση s του μεγάλου εμβόλου στο ίδιο χρονικό διάστημα Δt = s, β) η δύναμη F που ασκείται στο μεγάλο έμβολο, γ) η μέση ταχύτητα μετατόπισης των δύο εμβόλων, δ) η μέση ισχύς της δύναμης F καθώς και της δύναμης F. 65

11 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος.7) Ένα δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα έχει ύψος h και περιέχει νερό μέh χρι ύψους. Ο πυθ- μένας του δοχείου μπορεί να μετακινείται κατακόρυφα κα - τά μήκος των τοιχωμάτων του χωρίς τριβές. Το βάρος του πυθμένα του δοχείου θεωρείται αμελητέο. Αρχίζουμε να μετακινούμε με σταθερή ταχύτητα τον πυθμένα, ασκώνταςσ αυτόνκατακόρυφηδύναμη Fμεφορά προς τα πάνω. Να υπολογιστεί το έργο της εξωτερικής δύναμης που ασκείται στον πυθμένα μέχρι να χυθεί: α) το μισό νερό, β) ολόκληρη η ποσότητα του νερού..8) Στη βάση ενός ανελκυστήρα βρίσκεται κυλινδρικό δοχείο με εμβαδόν πυθμέναa = 0 m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το δοχείο περιέχει μέχρι ύψους h = m νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m. Ο ανελκυστήρας αρχίζει να ανέρχεται με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α. Η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου είναι p = Pa. Η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ανελκυστήρα και η μάζα του δοχείου θεωρούνται αμελητέες. α) Να υπολογιστεί το μέτρο της δύναμης που δέχεται ο ανελκυστήρας από το νερό. β) Να βρεθεί το μέτρο της επιτάχυνσης του ανελκυστήρα. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου σε συνάρτηση με την επιτάχυνση του ανελκυστήρα για τιμές από 0 έως α = α..9) Στη βάση ενός ανελκυστήρα βρίσκεται κυλινδρικό δοχείο που έχει εμβαδόν πυθμένα A = 0 m και περιέχει μέχρι ύψους h = m υδράργυρο πυκνότητας ρ =,6 0 kg/m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s ο ανελκυστήρας βρίσκεται στη θέση x 0 = 0m και αρχίζει να κινείται κατακόρυφα προς τα κά - τω με επιτάχυνση μέτρου α = x SI. Θεω - ρούμε ότι η μάζα του δοχείου και η πίεση του αέρα στο εσωτερικό του ανελκυστήρα είναι αμελητέες. α) Να υπολογιστεί η δύναμη που δέχεται ο πυθμένας του δοχείου, όταν ο ανελκυστήρας βρίσκεται στη θέση x = m. 66

12 Κεφάλαιο : Υγρά σε ισορροπία β) Να υπολογιστεί η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου, όταν ο ανελκυστήρας βρίσκεται στη θέση x = m. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου σε συνάρτηση με τη θέση του ανελκυστήρα για τιμές από x 0 = 0m έως x = 0m..0) Δύο δοχεία () και () περιέχουν νερό και κινούνται επάνω σε οριζόντιο επίπεδο σε αντίθετες κατευθύνσεις με επιτα- 0 χύνσεις σταθερών μέτρων α = m/s και α αντίστοιχα, όπως φαίνεται στο σχή - μα. Οι διευθύνσεις των ελεύθερων επιφανειών του νερού στα δύο δοχεία σχηματίζουν γωνία φ = 90 ο. Θεωρούμε ότι τα κατώτερα σημεία των ελεύθερων επιφανειών του νερού στα δύο δοχεία βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Να υπολογιστούν:.) Η πειραματική διάταξη του σχήματος ονομάζεται μανομετρική κάψα. Αποτελείται από ένα μικρό δοχείο (κάψα), του οποίου η ανώτερη επιφάνεια κλείνεται με ελαστικήμεμβράνηεμβαδούα = m. Η κάψα συγκοινωνεί με γυάλινο σωλήνα σχήματος U που περιέχει νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m. Αρχικά η στάθμη του νερού βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο στα δύο σκέλη του σωλήνα. Τοποθετούμε επάνω στην ελαστική μεμβράνη σώμα μάζας m = 60g. α) η γωνία θ που σχηματίζει η ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο () με το οριζόντιο επίπεδο, β) το μέτρο α της επιτάχυνσης του δοχείου (). α) Να υπολογιστεί η πίεση που ασκείται στην ελαστική μεμβράνη λόγω του βάρους του σώματος. β) Να υπολογιστεί η υψομετρική διαφορά της στάθμης του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η διαφορά της στάθμης του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα σε συνάρτηση με τη μάζα του σώματος που τοποθετείται στη μεμβράνη για τιμές από m 0 = 0kg έως m = 4m. 67

13 .qxp_layout //7 :50 PM Page 7 KΕΦΑΛΑΙΟ o ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΙΔΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΡΕΥΣΤΑ Όταν ένα ρευστό κινείται, αναπτύσσονται δυνάμεις: τριβής, μεταξύ των μορίων του (εσωτερική τριβή), συνάφειας, μεταξύ των μορίων του και των τοιχωμάτων του σωλήνα μέσα στον οποίο περιέχεται. Αν οι παραπάνω δυνάμεις υπερβούν κάποιο όριο, το ρευστό δημιουργεί κατά τη ροή του δίνες και η ροή λέγεται τυρβώδης ή Η Saltstraumen στη Νορβηγία είναι η ισχυρότερη δίνη του κόσμου. στροβιλώδης. Ιδανικό ονομάζεται ένα ρευστό που είναι ασυμπίεστο και δεν παρουσιάζει εσωτερικές τριβές και τριβές με τα τοιχώματα του σωλήνα μέσα στον οποίο ρέει. Όπως προκύπτει από τον ορισμό του, η ροή ενός ιδανικού ρευστού είναι στρωτή, δηλαδή δεν παρουσιάζει στροβίλους. Στην πραγματικότητα η συμπεριφορά των κινούμενων ρευστών διαφέρει πολύ ή λίγο από τη συμπεριφορά των ιδανικών ρευστών. Για να διακρίνουμε τα υπαρκτά ρευστά από τα ιδανικά, τα ονομάζου με πραγματικά ρευστά. 7 Η στρωτή ροή έχει εφαρμογή στα δίκτυα ύδρευσης, στα δίκτυα φωταερίου, στους πετρελαιαγωγούς και στην τροφοδότηση των υδροστρόβιλων.

14 Κεφάλαιο : Ρευστά σε κίνηση Διατήρηση της ύλης και η εξίσωση της συνέχειας Εάν από τη διατομή A εισέρχεται μεγαλύτερη ποσότητα ρευστού από αυτήν που εξέρχεται από τη διατομή A, μεταξύ των δύο διατομών θα έχουμε αύξηση του ρευστού που περιέχεται στον χώρο αυτό. Επειδή όμως τα ρευστά είναι ασυμπίεστα, αυτό είναι αδύνατο. Επομένως:Δm = Δm () Εάν ΔV και ΔV οι στοιχειώδεις όγκοι που καταλαμβάνουν μέσα στον σωλήνα οι μάζες Δm και Δm αντίστοιχα και ρ είναι η πυκνότητα του ρευστού, η σχέση () γίνεται: ρδv = ρδv () Λόγω των σχέσεων ΔV = AΔx και Δx = υδt, η σχέση () γράφεται: ρα Δx = ρα Δx ή ρα υ Δt = ρα υ Δt ή A υ = Α υ Η εξίσωση A υ = Α υ ονομάζεται εξίσωση της συνέχειας και είναι άμεση συνέπεια της αρχής διατήρησης της ύλης. Επειδή Π = Αυ, η σχέση A υ = Α υ γράφεται: Π = Π ή Π = σταθερό Δηλαδή: Κατά μήκος ενός σωλήνα ή μίας φλέβας η παροχή διατηρείται σταθερή. Κατά μήκος ενός σωλήνα που έχει σταθερή διατομή η ταχύτητα του ρευστού είναι παντού ίδια. Εάν όμως η διατομή του σωλήνα μεταβάλλεται, μεταβάλλεται και η ταχύτητα του ρευστού. Σε σημεία όπου ο σωλήνας στενεύει, η ταχύτητα ροής είναι πιο μεγάλη. Για παράδειγμα, όπου ένα ποτάμι είναι στενό ή ρηχό, το νερό κυλάει γρηγορότερα. Δηλαδή: Εκεί όπου οι ρευματικές γραμμές πυκνώνουν, η ταχύτητα ροής είναι πιο μεγάλη. Όταν στενεύουμε τη διατομή του λάστιχου, σύμφωνα με την εξίσωση της συνέχειας, αυξάνεται η ταχύτητα ροής του νερού. Καθώς πέφτει το νερό, η ταχύτητά του αυξάνεται και επομένως, σύμφωνα με την εξίσωση της συνέχειας, η διατομή της φλέβας μειώνεται. 75

15 Κεφάλαιο : Ρευστά σε κίνηση Διατήρηση της ύλης και η εξίσωση της συνέχειας α) Π Ζ =8m /s β) Π Ζ =4m /s γ) Π Ζ =m /s.8) Σε μία κατοικία ανοίγουμε μία βρύ - ση () με διατομή εμβαδού Α. Η ταχύτητα ροής του νερού είναι υ. Στη συνέχεια ανοίγουμε και μία δεύτερη βρύση () με διατομή εμβαδού Α, οπότε η ταχύτητα ροής του νερού στη βρύση () είναι υ. Ποια σχέση είναι σωστή; α) υ = υ β) υ > υ γ) υ < υ.9) Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό υγρό. Ο σωλήνας αποτελείται από δύο τμήματα ΑΒ και ΒΓ με ίσα μήκη d = d = d και διατομές εμβαδών A και A αντίστοιχα που συνδέονται με τη σχέση A = 4A. Οι ταχύτητες του υγρού στα τμήματααβ και ΒΓ είναι υ και υ αντίστοιχα. Παράλληλα με τον σωλήνα βρίσκεται λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγ μή t 0 = 0s αρχίζει να κινείται σώμα Σ με σταθερή ταχύτητα υ από το σημείο Α του οριζόντιου επιπέδου και διανύει απόσταση d σε χρόνο t. Τον ίδιο χρόνο t χρειάζεται και μία στοιχειώδης ποσότητα υγρού για να φτάσει από το άκρο Α στο άκρο Γ του σωλήνα. Ποια σχέση είναι σωστή;.0) Ένας κυλινδρικός σωλήνας συνδέεται με βρύση σταθερής παροχής Π. Με κατάλληλο μηχανισμό η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα μεταβάλλεται σύμφωνα δ με τη σχέση δ = 0 δ0 t, όπου δ 0 είναι η διάμετρος του σωλήνα τηχρονική στιγμή t 0 = 0s.Οιταχύτητεςροής του νερού υ και υ τις χρονικές στιγμές t = 0,5s και t = s αντίστοιχα συνδέονται μετησχέση: υ υ 4 υ α) = β) = γ) = υ 9 υ 9 υ.)μίαβρύσημεπαροχήπ = m /s γεμίζει με νερό το 40% μίας δεξαμενής σε χρόνοδt = 0h. Η δεξαμενή έχει σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις α, β = α και γ = α. Ποια σχέση είναι σωστή; α) α = 5m β) α = m γ) α = m.) Στον οριζόντιο κυλινδρικό σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό υγρό. Οι διατομές του σωλήνα στα σημεία Α, Β, Γ και Δ α) υ = υ β) υ = υ γ) υ = υ δ Α δ Α έχουν διαμέτρους δα, δ Β =, δ Γ = και 4 δ Α δ Δ = αντίστοιχα. Οι ταχύτητες ροής του 4 97

16 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος υ, υ και υ αντίστοιχα. Εάν τα τρία σωματίδια βρίσκονται συνεχώς στην ίδια ευθεία, οι παροχές των σωλήνων συνδέονται με τη σχέση: Π Π α) Π = Π + Π β) Π = Π + Π γ) Π =.46) Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s μία βρύση σταθερής παροχής Π αρχίζει να γεμίζει με νερό ένα κυλινδρικό δοχείο ύψους Η και ακτίνας r. Θεωρούμε ότι σε όλη τη διάρκεια του γεμίσματος του δοχείου το νερό βρίσκεται σε ισορροπία. Στο διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τον χρόνο η υδροστατική πίεση στον πυθμένα του δοχείου μέχρι να γεμίσει το δοχείο είναι το:.45) Οι οριζόντιοι σωλήνες () και () έχουν μήκη =, = 4, = και 4 =, διατομές που συνδέονται με τις σχέσεις Α = 4Α και Α = Α 4 και διαρρέονται από το ίδιο ιδανικό υγρό. Τη χρονι κή στιγμή t 0 = 0s διέρχονται από τα σημεία Α και Δ των σωλήνων () και () σωματίδια Σ και Σ με ταχύτητες υ και υ = υ αντίστοιχα. Τα σωματίδια έχουν αμελητέες διαστάσεις και κινούνται μαζί με το υγρό, χωρίς να επηρεάζουν τη ροή του. Οι χρονικές στιγμές t και t, κατά τις οποίες τα σωματίδια Σ και Σ φτάνουν στα σημεία Γ και Ζ αντίστοιχα, συνδέονται με τη σχέση: p ρgh 0 () p ρgh 0 p ρgh πr H t 0 Π () () πr H Π t πr H Π t α) () β) () γ) () t 68 t 6 t 6 α) = β) = γ) = t 5 t 5 t 5.47) Στο σχήμα δίνονται οι κατευθύνσεις στις οποίες κινείται ένα ιδανικό υγρό σε ορισμένες περιοχές του οριζόντιου σωλήνα. Γνωρίζουμε ότι στα σημεία Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ οι παροχές του σωλήνα είναι Π x x Α = xm /s, Π Β = m /s, Π Γ = m /s, 4 Π Δ = m /s, Π E = (4 + x)m /s και Π Z = m /s αντίστοιχα. Ποια σχέση είναι σωστή; 0

17 Κεφάλαιο : Ρευστά σε κίνηση Διατήρηση της ύλης και η εξίσωση της συνέχειας γ) η διάμετρος της φλέβας του νερού τη χρονική στιγμή t, δ) η απόσταση h ενός σημείου Β της φλέβας του νερού από το έδαφος, εάν γνωρίζουμε ότι στο σημείο αυτό για τη διάμετρο της φλέβας του νερού ισχύει η σχέση δ = 0,8cm..74) Οι βρύσες () και () του σχήματος έχουν διαμέτρους δ = cm και δ = cm αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s αρχίζει να ρέει νερό από τις δύο βρύσες () και () με ταχύτητες ροής υ = 0,m/s και υ = 0,m/s αντίστοιχα. Οι φλέβες του νερού είναι κατακόρυφες και φτάνουν ταυτόχρονα στο έδαφος. Η απόσταση της βρύσης () από το έδαφος είναι h = 5,m. Θεωρούμε τις αντιστάσεις του αέρα αμελητέες και ότι το νερό είναι ιδανικό υγρό. Να υπολογιστούν: α) οι παροχές των δύο βρυσών, β) η συνολική ποσότητα νερού που έχει εξέλθει και από τις δύο βρύσες μέχρι τη χρονική στιγμή t = 0min, γ) η απόσταση h της βρύσης () από το έδαφος, δ) οι ταχύτητες με τις οποίες φτάνουν δύο στοιχειώδεις μάζες του νερού των δύο φλεβών του νερού στο έδαφος..75) Στον οριζόντιο σωλήνα του σχήματος ρέει ιδανικό υγρό. Οι διατομές στα σημεία Α, Β, Γ και Δ έχουν διαμέτρους δ Α = 6cm,δ B = 4cm, δ Γ = cm και δ Δ = cm αντίστοιχα. Οι ταχύτητες του υγρού στα σημεία Β και Γ είναι υ Β = 9cm/s και υ Γ = 6cm/s αντίστοιχα. Να υπολογιστούν: α) η παροχή του σωλήνα στο σημείο Β, β) η ταχύτητα ροής του υγρού στο σημείοα, γ) η ταχύτητα ροής του υγρού στο σημείοδ, δ) οι παροχές του σωλήνα στα σημεία Γ και Δ..76) Μία βρύση απέχει απόσταση h από λείο οριζόντιο επίπεδο. Πάνω στο οριζόντιο επίπεδο κινείται σώμα Σ, μάζας m = kg, με ταχύτητα μέτρου υ = 0m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s το σώμα Σ συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με σώμα Σ, μάζας m = kg, που βρίσκεται ακίνητο στο σημείο Β πάνω στο οριζόντιο επίπεδο. Το σημείο Β είναι η βάση λείου κεκλιμένου επιπέδου με γωνία κλίσης φ = 0 ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Την ίδια χρονική στιγμή t 0 = 0s ανοίγουμε τη βρύση, οπότε το νερό αρχίζει να ρέει με ταχύτητα μέτρου

18 Κεφάλαιο : Ρευστά σε κίνηση Διατήρηση της ύλης και η εξίσωση της συνέχειας νικό ελατήριο σταθεράς k, το ένα άκρο του οποίου είναι στερεωμένο σε σταθερό σημείο. Το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου, όταν αυτό βρίσκεται στο φυσικό του μήκος, είναι στο σημείο Α, το οποίο είναι υ(m/s) 6 β) ο χρόνος που απαιτείται, ώστε μία στοιχειώδης μάζα υγρού να διανύσει την απόσταση ΑΔ, γ) η ταχύτητα του σώματος Σ, όταν χάνει την επαφή του με το ελατήριο, δ) η σταθερά του ελατηρίου, ε) το μέτρο της ταχύτητας του σώματος, όταν το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά x = 0, m. 4 0 t t t στην ίδια κατακόρυφη με το σημείο Α. Φέρνουμε σε επαφή με το ελεύθερο άκρο του ελατηρίου σώμα Σ, μάζας m = 4kg. Συσπειρώνουμε το ελατήριο κατά d = 0,4m και το αφήνουμε ελεύθερο να κινηθεί. Ο χρόνος που απαιτείται ώστε το σώμα Σ να διανύσει την απόσταση Α Δ είναι ίσος με τον χρόνο που χρειάζεται μία στοιχειώδης μάζα υγρού να διανύσει την απόσταση ΑΔ. Να υπολογιστούν:.79) Ο οριζόντιος σωλήνας του σχήματος αποτελείται από δύο τμήματα () και () με μήκη s = m και s = 4m και διαρρέεται από ιδανικό υγρό. Οι διατομές του σωλήνα στα τμήματα () και () έχουν εσωτερικές ακτίνες r και r που συνδέονται με τη σχέση r = r. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s διέρχεται από το σημείο Α μία στοιχειώδης μάζα Δm υγρού με ταχύτητα υ = m/s. Παράλληλα με τον σωλήνα βρίσκεται λείο οριζόντιο επίπεδο. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s από το σημείο Α, που είναι στην ίδια κατακόρυφη με το σημείο Α, σώμα Σ που αρχικά είναι ακίνητο αρχίζει να κινείται ομαλά επιταχυνόμενο. Το σώμα Σ φτάνει στο σημείο Γ, που βρίσκεται στην ίδια κατακόρυφη με το σημείο Γ, την ίδια χρονική στιγμή που η α) η σχέση των εσωτερικών διαμέτρων των διατομών του σωλήνα στα σημεία Α, Β και Γ,

19 Κεφάλαιο 4: Η διατήρηση της ενέργειας και η εξίσωση του Bernoulli σημεία Α και Β των τμημάτων () και () αντίστοιχα βρίσκονται στην ίδια ρευματική γραμμή. O σωλήνας Σ συγκοινωνεί με δεύτερο οριζόντιο σωλήνα Σ με διατομή εμβαδού A = 0cm μέσω δύο στενών κατακόρυφων σωλήνων, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο εσωτερικό του σωλήνα Σ υπάρχει έμβολο που ισορροπεί ενωμένο στο ελεύθερο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 0N/m, το άλλο άκρο του οποίου είναι στερεωμένο ακλόνητα. Να υπολογιστούν: α) η ταχύτητα ροής του νερού στο τμήμα () του σωλήνα, β) η διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων Α και Β, γ) η συσπείρωση του ελατηρίου, δ) η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου. Απάντηση α) Υπολογισμός της ταχύτητας ροής υ Εφαρμόζοντας την εξίσωση της συνέχειας στα τμήματα () και () του οριζόντιου σωλήνα, έχουμε: A Α υ = Α υ ή υ = υ ή υ = m/s A β) Υπολογισμός της διαφοράς πίεσης Εφαρμόζοντας την εξίσωση του Bernoulli για τα σημεία Α και Β του οριζόντιου σωλήνα που ανήκουν στην ίδια ρευματική γραμμή, έχουμε: p A + ρυ = p B + ρυ ή p Α p B = ρυ ρυ ή p Α p B = 6 0 Pa γ) Υπολογισμός της συσπείρωσης του ελατηρίου Στο έμβολο ασκούνται η δύναμη του ελατηρίου F ελ και οι δυνάμεις F και F. Εφόσον το έμβολο ισορροπεί, ισχύει: ΣF = 0 ή F ελ + F F = 0 ή F ελ + p Β A p A A = 0 ή F ελ = (p A p B )A ή F ελ = (p A + ρgy A p B ρgy B )A ή F ελ = (p A p B )A ή F ελ = Ν Η συσπείρωση του ελατηρίου υπολογίζεται από τη σχέση: F ελ F ελ = kx ή x = ή x = 0,m k 47

20 Κεφάλαιο 4: Η διατήρηση της ενέργειας και η εξίσωση του Bernoulli γ) Έλεγχος της λειτουργίας του ψεκαστήρα Για να λειτουργεί ο ψεκαστήρας, πρέπει το νερό να ανέρχε- Ο ψεκαστήρας λειτουργεί, εάν το νερό ανέρχεται μέχρι το ανώτερο σημείο του σωλήνα Σ. ται μέχρι το ανώτερο σημείο του Έστω ότι το νερό ανέρχεται σε ύψος h πάνω από κατακόρυφου σωλήνα. το σημείο Δ. Στα σημεία Δ και Ε η πίεση είναι ίδια. Επομένως: p Δ = p E ή p B + ρ ν gh = p at ή ρ α υ p at ρ α υ + ρ ν gh = p at ή h = ή h = 9,6cm ρ ν g Επειδή h < h = 0cm, ο ψεκαστήρας δε λειτουργεί. 4.) Η διάταξη του σχήματος (σωλήνας Pitot) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα. Στον σωλήνα σχήματος U περιέχεται νερό πυκνότητας ρ ν = 0 kg/m. Η υψομετρική διαφορά στη στάθμη του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα U είναι h = cm. Δίνονται η πυκνότητα του αέρα ρ α = kg/m και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 0m/s. α) Να υπολογιστεί η ταχύτητα υ 0 του αέρα. β) Να υπολογιστεί το ποσοστό στα εκατό της μεταβολής της ταχύτητας του αέρα, ώστε η υψομετρική διαφορά στη στάθμη του νερού στα δύο σκέλη να αυξηθεί κατά 00%. γ) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η υψομετρική διαφορά στη στάθμη του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα U σε συνάρτηση με το τετράγωνο της ταχύτητας του αέρα για τιμές της ταχύτητας από 0m/s έως 40m/s. Απάντηση α) Υπολογισμός της ταχύτητας του αέρα Στο σημείο Β η ροή του αέρα ανακόπτεται, δηλαδή τα μόρια του αέρα κινούμενα προς το σημείο Β επιβραδύνονται και τελικά σταματούν στο σημείο Β. Εφαρμόζοντας την εξίσωση του Bernoulli για τα σημεία Β και Γ που βρίσκονται στην ίδια ρευματική γραμμή, έχουν μηδενική υψομετρική διαφορά και είναι αρκετά μακριά μεταξύ τους, έχουμε: 5

21 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος τητας ροής του υγρού (υ ) στο τμήμα () του σωλήνα. Η πυκνότητα του υγρού είναι: α) ρ = 0 kg/m β) ρ = 0 kg/m γ) ρ = 0,8 0 kg/m 4.5) Στα δοχεία () και () του σχήματος περιέχεται το ίδιο ιδανικό υγρό. Στο ίδιο βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού υπάρχει στόμιο εκροής και στα δύο δοχεία. Εάν οι διατομές A και A των δοχείων () και () αντίστοιχα συνδέονται με τη σχέση A > A, οι ταχύτητες εκροής υ και υ του υγρού από τα στόμια των δύο δοχείων συνδέονται με τη σχέση: α) υ = υ β) υ > υ γ) υ < υ 4.6) Στα δοχεία () και () του σχήματος περιέχεται το ίδιο ιδανικό υγρό. Σε βάθος h = h και h = h από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού υπάρχει στόμιο εκροής και στα δύο δοχεία () και () αντίστοιχα. Οι ταχύτητες εκροής υ και υ του υγρού από τα στόμια των δύο δοχείων συνδέονται με τη σχέση: υ α) υ = υ β) υ = υ γ) υ = 4.7) Στο δοχείο του σχήματος περιέχεται ιδανικό υγρό μέχρι ύψους h. Στα σημεία Β και Γ του τοιχώματος του δοχείου, που απέχουν αποστάσεις h h h B = και h Γ = αντίστοιχα από την ελεύθερη επιφάνεια του υγρού, έχουμε ανοίξει δύο τρύπες. Θεωρούμε ότι οι στοιχειώδεις μάζες της φλέβας του υγρού που ρέει από τις τρύπες εκτελούν οριζόντια βολή. Εάν αφήσουμε το υγρό να ρέει μόνο από την τρύπα στο σημείο Β, απαιτείται χρονικό διάστημα Δt Β, ώστε μία στοιχειώδης μάζα υγρού να φτάσει από το σημείο Β στο έδαφος. Εάν αφήσουμε το υγρό να ρέει μόνο από την τρύπα στο σημείο Γ, απαιτείται χρονικό διάστημα Δt Γ, ώστε μία στοιχειώδης μάζα υγρού να φτάσει από το σημείο Γ στο έδαφος. Ποια σχέση είναι σωστή; Δt Β Δt Β Δt Β α) = β) = γ) = Δt Γ Δt Γ Δt Γ 56

22 Κεφάλαιο 4: Η διατήρηση της ενέργειας και η εξίσωση του Bernoulli Α στα σημεία (), () και () του σωλήνα Α αντίστοιχα συνδέονται με τις σχέσεις Α = Α και Α =. Ποια σχέση είναι σωστή; α) ΔK = 0,8p ΔV at β) ΔK =,p ΔV at γ) ΔK = 0,p ΔV at α) p p = ρυ + ρgh β) p p = 4ρυ + ρgh γ) p 5 p = ρυ + ρgh ) Στον κατακόρυφο σωλήνα του σχήματος, ρέει ιδανικό υγρό. Τα σημεία () και () βρίσκονται στην ίδια ρευματική γραμμή και στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. Το σημείο () είναι στο άκρο του σωλήνα. Η πίεση στο σημείο () είναι κατά 0% μεγαλύτερη από την ατμοσφαιρική. Η μεταβολή της κινητικής ενέργειας ΔΚ ανά μονάδα όγκου του υγρού ( ) μεταξύ ΔV των σημείων () και () είναι: 4.70) Σε ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο περιέχονται υγρό Α πυκνότητας ρ Α, υγρό Β πυκνότητας ρ Β = 0,8ρ Α και υγρό Γ πυκνότητας ρ Γ = 0,7ρ Α που δεν αναμειγνύονται μεταξύ τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι στήλες των τριών υγρών έχουν ίσο ύψος h. Στο σημείο Δ στο πλευρικό τοίχωμα του h δοχείου και σε ύψος από τον πυθμένα του δοχείου ανοίγουμε μία οπή με εμβαδόν A πολύ μικρότερο από το εμβαδόν της διατομής του δοχείου. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0s αρχίζει να εκρέει υγρό Α από την οπή. Η παροχή της οπής τη χρονική στιγμή t 0 = 0s υπολογίζεται από τη σχέση: α) Π = Α gh β) Π = Α gh γ) Π = Α gh 69

23 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος α) η οριζόντια μετατόπιση της στοιχειώδους μάζας του νερού, όταν αυτή φτάνει στο έδαφος, β) η ταχύτητα της στοιχειώδους μάζας του νερού, ακριβώς πριν χτυπήσει στο έδαφος, γ) η παροχή του αγωγού. 4.77) Ένας υδροστρόβιλος έχει συντελεστή απόδοσης α = 0,6. Για τη λειτουργία του ο υδροστρόβιλος εκμεταλλεύεται τη φλέβα νερού ενός ποταμού, όπου η ταχύτητα ροής του νερού είναι υ = 8m/s. Η διατομή της φλέβας είναι Α = 6m και η πυκνότητα του νερού ρ = 0 kg/m. α) Να υπολογιστεί η ισχύς που παρέχει το νερό στον υδροστρόβιλο και να κατασκευαστεί το διάγραμμα στο οποίο φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ισχύς σε συνάρτηση με τη διατομή της φλέβας του νερού για τιμές από Α = 6m έως Α = m. β) Να υπολογιστεί η ισχύς του υδροστρόβιλου. 4.78) Α. Ανοικτή δεξαμενή περιέχει νερό μέχρι ύψους h = 0,8m. Στον πυθμένα της δεξαμενής υπάρχει βρύση με στόμιο εμβαδού A = cm. Το ύψος του νερού στη δεξαμενή παραμένει σταθερό. Να υπολογιστούν: α ) η ταχύτητα με την οποία ρέει το νερό από τη βρύση, α ) ο χρόνος που απαιτείται ώστε να γεμίσει ένα δοχείο όγκου V = 4 0 m με το νερό που ρέει από τη βρύση. Β. Αλλάζουμε τη βρύση με άλλη, το στόμιο της οποίας έχει κατά 0% μεγαλύτερο εμβαδόν από την πρώτη, ενώ το νερό στη δεξα- 7 μενή φτάνει σε ύψος h =,8m. Να υπολογιστούν τα ποσοστά στα εκατό της μεταβολής: β ) της παροχής των δύο βρυσών, β ) του χρόνου που απαιτείται για να γεμίσει το ίδιο δοχείο. 4.79) Μία ανοικτή δεξαμενή νερού, μεγάλου όγκου, βρίσκεται ψηλά πάνω από το έδαφος. Η στάθμη του νερού βρίσκεται σε ύψος h = 0,4m πάνω από το έδαφος, όπως φαίνεται στο σχήμα. Από τον πυθμένα της δεξαμενής ξεκινάει σωλήνας μεταβλητής διατομής. Η πίεση σε κάποιο σημείο Α του σωλήνα που βρίσκεται σε απόh σταση από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού είναι p A =, 0 5 Pa. Δίνονται η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa και η πυκνότητα του νερού ρ = 0 kg/m. Να υπολογιστούν:

24 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος γ) οι διατομές της φλέβας του νερού στα σημεία Γ και Δ. 4.96) Μία ανοικτή δεξαμενή περιέχει νερό. Στο πλευρικό τοίχωμα της δεξαμενής και σε βάθος h = 0,8m από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού υπάρχει βρύση διατομής A = 0,4cm, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε χρονικό διάστημα Δt = 50s η βρύση γεμίζει κυβικό δοχείο με ακμή α. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια του γεμίσματος του δοχείου η στάθμη του νερού στη δεξαμενή παραμένει σταθερή. Να υπολογιστούν: α) η απόσταση h της βρύσης από το έδαφος, β) η παροχή Π της βρύσης, γ) οι διατομές Α και Α της φλέβας του νερού κοντά στο στόμιο της βρύσης και ακριβώς πριν φτάσει στο έδαφος αντίστοιχα. 4.98) Μία ανοικτή δεξαμενή περιέχει νερό. Στο πλευρικό τοίχωμα της δεξαμενής και σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού υπάρχει βρύση διατομής A = 0,6cm, όπως φαίνεται στο σχήμα. Σε χρονικό διάστημα Δt = 00s η βρύση γεμίζει δοχείο σχήματος ορθογώνιου παραλληλεπιπέδου με διαστάσεις α = 0cm, β = 0cm και γ = 90cm. Θεωρούμε ότι κατά τη διάρκεια του γεμίσματος του δοχείου η στάθμη του νερού στη δεξαμενή παραμένει σταθερή. Να υπολογιστούν: α) η ταχύτητα εκροής του νερού από τη βρύση, β) η παροχή της βρύσης, γ) η ακμή α του κύβου. 4.97) Από τη βρύση του σχήματος, που απέχει απόσταση h από το έδαφος, ρέει νερό. Η ταχύτητα του νερού κοντά στο στόμιο της βρύσης και ακριβώς πριν το νερό φτάσει στο έδαφος έχει μέτρα υ =,8m/s και υ = m/s αντίστοιχα. Η διατομή της φλέβας σε απόσταση h =,6cm από το στόμιο της βρύσης είναι A = cm. Να υπολογιστούν: α) η παροχή της βρύσης, β) η ταχύτητα εκροής του νερού από τη βρύση, γ) το βάθος h στο οποίο βρίσκεται η βρύση. 4.99) Μία ανοικτή δεξαμενή περιέχει μέχρι ύψους h νερό. Στο πλευρικό τοίχωμα της δεξαμενής και σε ύψος h =,m από τον πυθμένα της, όπως φαίνεται στο σχήμα, υπάρχει μικρή οπή με διατομή A=,5 0 4 m και παροχήπ=,5 0 4 m /s. 78

25 Κεφάλαιο 4: Η διατήρηση της ενέργειας και η εξίσωση του Bernoulli η ταχύτητά της έχει μέτρο υ = 7 m/s. Β. Εάν η οπή ανοιχτεί σε απόσταση h από το έδαφος, έχουμε τη μέγιστη ποσότητα νερού από τη στιγμή εξόδου της φλέβας από την οπή μέχρι να φτάσει στο έδαφος. Να υπολογιστούν: β ) η μέγιστη ποσότητα του νερού σε m, β ) η απόσταση h. h = 0,m. Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa. Να υπολογιστούν: α) η ταχύτητα ροής του νερού στην περιοχή του σημείου Ε, β) η ταχύτητα ροής του νερού στην περιοχή του σημείου Δ, γ) η διαφορά πίεσης μεταξύ των σημείων Δ και Ε και η πίεση στο σημείο Δ, δ) το ύψος h της στήλης του νερού στον στενό σωλήνα πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού στο δοχείο Β. 4.) Μία ανοικτή δεξαμενή περιέχει μέχρι ύψους h = 5,45m νερό. Σε ένα σημείο του πλευρικού τοιχώματος της δεξαμενής ανοίγουμε οπή εμβαδού A = 0 4 m. Η δεξαμενή τροφοδοτείται κατάλληλα, ώστε η στάθμη του νερού να διατηρείται σταθερή. Α. Εάν η οπή ανοιχτεί σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού, η ταχύτητα εκροής του νερού έχει μέτρο υ = m/s. Να υπολογιστούν: α ) το βάθος h, α x ) ο λόγος της οριζόντιας προς την καy τακόρυφη μετατόπιση μίας στοιχειώδους μάζας νερού που έχει εξέλθει από την οπή, όταν 4.) Η δεξαμενή του σχήματος περιέχει μέχρι ύψους h =,5m νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m. Το νερό μπορεί να εξέρχεται από τη δεξαμενή μέσω του σωλήνα του σχήματος (σίφωνας) που έχει σταθερή διατομή A = 4 0 m. Αρχικά ο σωλήνας είναι γεμάτος νερό και τα δύο του άκρα είναι κλειστά. Ανοίγουμε τα άκρα του σωλήνα και το νερό αρχίζει να εξέρχεται από τη δεξαμενή. Γνωρίζουμε ότι h Γ = 0,55m, h B = 0,6m και h Z = m. Δίνονται η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa και η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 0m/s. Να υπολογιστούν: α) οι ταχύτητες ροής του νερού στα σημεία Ζ, Δ, Ε και Η, 89

26 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος β) οι πιέσεις στα σημεία Δ και Η, γ) η ταχύτητα με την οποία φτάνει το νερό στο έδαφος, δ) η διατομή της φλέβας, όταν φτάνει στο έδαφος. 4.4) Η διάταξη του σχήματος λειτουργεί ως ψεκαστήρας. Στον οριζόντιο σωλήνα Σ, που καταλήγει σε μικρή οπή Β, διαβιβάζεται ρεύμα αέρα. Η ταχύτητα του αέρα στην οπή Β έχει μέτρο υ Β = 0m/s. Πολύ κοντά στην οπή βρίσκεται το άκρο κατακόρυφου σωλήνα Σ, το άλλο άκρο του οποίου είναι βυθισμένο σε νερό. Η κορυφή του σωλήνα Σ είναι σε ύψος h πάνω από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. Δίνονται η πυκνότητα του αέρα ρ α =,kg/m, η πυκνότητα του νερού ρ ν = 0 kg/m και η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa. Να υπολογιστούν: α) η πίεση του αέρα στο σημείο Β, β) το ελάχιστο ύψος h, ώστε να λειτουργεί ο ψεκαστήρας εάν η ταχύτητα του αέρα στην οπή είναι υ Β = 50m/s, γ) το ποσοστό στα εκατό της μεταβολής της πίεσης στο σημείο Β, εάν η ταχύτητα του αέρα αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με την ταχύτητα υ Β = 0m/s. 4.5) Α. Η διάταξη του σχήματος (σωλήνας Pitot) χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ταχύτητας του αέρα. Τα σκέλη του σωλήνα Σ σχήματος U έχουν ίσες διατομές A = A = A = 0cm. Ο σωλήνας Σ περιέχει νερό μάζας m = 0,8kg. Αρχικά ο αέρας πάνω από τον σωλήνα Σ είναι ακίνητος. Δίνονται η πυκνότητα του νερού ρ ν = 0 kg/m και η πυκνότητα του αέρα ρ α =,kg/m. Να υπολογιστεί το ύψος της στήλης του νερού σε κάθε σκέλος του σωλήνα Σ. Β. Κάποια χρονική στιγμή ο αέρας πάνω από τον σωλήνα Σ αρχίζει να κινείται. β ) Εάν η ταχύτητα ροής του αέρα είναι υ = 60m/s, να υπολογιστεί η υψομετρική διαφορά Δh στη στάθμη του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα Σ. β ) Εάν η υψομετρική διαφορά στη στάθμη του νερού στα δύο σκέλη του σωλήνα Σ είναι Δh = 9,6 0 m, να υπολογιστεί η ταχύτητα υ του αέρα. Γ. Εάν η ταχύτητα ροής του αέρα μηδενιστεί, να αποδειχθεί ότι το νερό που βρίσκεται στον σωλήνα Σ εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση και να υπολογιστεί η περίοδός της. 90

27 Κεφάλαιο 4: Η διατήρηση της ενέργειας και η εξίσωση του Bernoulli 4.6) Ένα κυλινδρικό δοχείο με βάση εμβαδού Α = m και κατακόρυφα τοιχώματα περιέχει μέχρι ύψους h = m νερό πυκνότητας ρ = 0 kg/m. Το δοχείο βρίσκεται σε οριζόντιο δάπεδο με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή οριακής στατικής τριβής μ S. Σε βάθος h = 0,5m από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού ανοίγουμε οπή εμβαδού A = 0 m. Το βάρος του δοχείου θεωρείται αμελητέο. Στο ίδιο ύψος στο οποίο έχει ανοιχτεί η οπή αλλά σε αντιδιαμετρικό σημείο του πλευρικού τοιχώματος του δοχείου είναι ενωμένο το ελεύθερο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k = 800N/m που είναι επιμηκυμένο κατά x = 0,m. Όταν αρχίσει να εκρέει το νερό από την οπή, το σύστημα ισορροπεί οριακά. Να υπολογιστούν: οριζόντιο επίπεδο. Το δοχείο περιέχει μέχρι ύψους h ν = 0,5m νερό πυκνότητας ρ ν = 0 kg/m και πάνω από αυτό μέχρι ύψους h π = m πετρέλαιο πυκνότητας ρ π = 0,8 0 kg/m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στο πλευρικό τοίχωμα του δοχείου, στα σημεία Β και Γ, που απέχουν αποστάσεις h Β = 0,m και h Γ = 0,55m από την ελεύθερη επιφάνεια του πετρελαίου, ανοίγουμε οπές () και () αντίστοιχα με εμβαδά Α Β και Α Γ που συνδέονται με τη σχέση Α Β = Α Γ. Τα εμβαδά των δύο οπών είναι πολύ μικρότερα από το εμβαδόν του πυθμένα του δοχείου. Ανοίγουμε πρώτα την οπή () με κλειστή την οπή (). Στη συνέχεια κλείνουμε την οπή () και ανοίγουμε την οπή (). Να υπολογιστούν: α) η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου και η δύναμη που ασκεί το ελατήριο στο δοχείο, β) η δύναμη που δέχεται το νερό, όταν εξέρχεται από την οπή, γ) ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής. 4.7) Ένα ανοικτό κυλινδρικό δοχείο με κατακόρυφα τοιχώματα βρίσκεται πάνω σε α) οι ταχύτητες εκροής των υγρών από τις οπές () και (), β) ο λόγος των παροχών των οπών, γ) ο λόγος των ταχυτήτων με τις οποίες δύο στοιχειώδεις μάζες νερού και πετρελαίου που εξέρχονται από τις δύο οπές φτάνουν στο οριζόντιο επίπεδο. 4.8) Α. Ένα κυλινδρικό δοχείο βρίσκεται σε οριζόντιο επίπεδο και περιέχει μέχρι ύψους h = 0,9m νερό πυκνότητας 9

28 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος ρ = 0 kg/m. Στο σημείο Β του πλευρικού τοιχώματος του δοχείου και σε βάθος h από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού ανοίγουμε μικρή οπή στην οποία συνδέουμε σωλήνα ΒΔ σταθερής διατομής. Το πρώτο τμήμα του σωλήνα είναι οριζόντιο, ενώ στη συνέχεια ο σωλήνας έχει ημικυκλικό σχή - μα ακτίνας R=. h ΤοσημείοΓείναιτοανώ - τερο σημείο του ημικυκλικού τμήματος του σωλήνα. Με κατάλληλο μηχανισμό η στάθ - μη του νερού στο δοχείο παραμένει σταθερή. Δίπλα στο δοχείο υπάρχει κατακόρυφο ιδανικό ελατήριο σταθεράς k= 400N/m, το ένα άκρο του οποίου είναι στερεωμένο ακλόνητα, ενώ στο άλλο του άκρο είναι δεμένο σώμα Σ, μάζας m. Το σώμα Σ συγκρατείται στο φυσικό μήκος του ελατηρίου, το οποίο είναι στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο με το άκρο Δ του σωλήνα. Δίνονται π = 0, =,4 και η ατμοσφαιρική πίεση p at = 0 5 Pa. Να υπολογιστούν: Β. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία αρχίζει να εκρέει νερό από το άκροδτου σωλήνα αφήνουμε το σώμα Σ από τη θέση του φυσικού μήκους του ελατηρίου να εκτελέσει απλή αρμονική ταλάντωση. Το σώμα Σ και το νερό φτάνουν στο έδαφος ταυτόχρονα. Το σώμα Σ φτάνει στο έδαφος με μηδενική ταχύτητα. β ) Να υπολογιστεί η χρονική στιγμή t που θα φθάσει το νερό στο έδαφος β ) Να υπολογιστούν η μάζα και η περίοδος του σώματος Σ β ) Να γραφεί η σχέση της ταχύτητας της ταλάντωσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. 4.9) Μία γυάλινη πλάκα έχει διαστάσεις α = m και β = 5m, αμελητέο πάχος και μάζα m = 0kg. Η πλάκα ισορροπεί σε οριζόντια θέση με τη βοήθεια δύο κατακόρυφων αβαρών και μη εκτατών νημάτων που είναι δεμένα με αυτή και τα άλλα τους άκρα είναι στερεωμένα σε σταθερό οριζόντιο επίπεδο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το όριο θραύσης των νημάτων είναι T θρ = 5.4Ν. Κάτω από την πλάκα εκτοξεύουμε οριζόντιο ρεύμα αέρα πυκνότητας ρ =,kg/m με ταχύτητα υ = 0m/s και η πλάκα ισορροπεί. (Δίνεται p at = 0 5 Pa) α ) η ταχύτητα εκροής του υγρού από το σημείο Δ, α ) οι πιέσεις του νερού στα σημεία Β και Γ, α ) η ταχύτητα με την οποία φτάνει το νερό στο έδαφος. α) Να βρεθεί η κινητική ενέργεια ανά μονάδα όγκου του αέρα κάτω από την πλάκα. β) Να υπολογιστούν οι τάσεις των νημάτων. 9

29 Κεφάλαιο 6: Κινήσεις των στερεών σωμάτων 6.44) Δύο στερεά σώματα εκτελούν ομαλά επιβραδυνόμενη στροφική κίνηση. Τα μέτρα των γωνιακών επιβραδύνσεων των στερεών συνδέονται με τη σχέση α = 4α, ενώ για τις αρχικές γωνιακές ταχύτητες των στερεών ισχύει ω 0 = ω 0. Ποια πρόταση είναι σωστή; α) Ο αριθμός των περιστροφών που θα διαγράψουν τα δύο σώματα μέχρι να σταματήσουν είναι ίδιος. β) Οι χρόνοι που θα κινηθούν τα σώματα μέχρι σταματήσουν είναι ίσοι. γ) Εάν τα δύο σώματα κινούνται το ένα δεξιόστροφα και το άλλο αριστερόστροφα, τα διανύσματα της γωνιακής επιτάχυνσης έχουν την ίδια κατεύθυνση. 6.45) Δύο όμοιοι ομογενείς δίσκοι Α και Β περιστρέφονται γύρω από σταθερούς άξονες περιστροφής. Η γωνιακή ταχύτητα των δύο δίσκων σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται από τις γραφικές παραστάσεις. Ποια πρόταση είναι σωστή; γ) Τη χρονική στιγμή t =,5s και στους δύο δίσκους το διάνυσμα της γωνιακής επιτάχυνσης έχει αντίθετη φορά από το διάνυσμα της γωνιακής ταχύτητας. 6.46) Δύο ομογενείς δίσκοι () και () με ακτίνες R και R κυλίονται χωρίς να ολισθαίνουν σε κεκλιμένο επίπεδο. Η μεταβολή των γωνιακών ταχυτήτων των δίσκων σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται από τη γραφική παράσταση. Ο αριθμός των περιστροφών που εκτελούν οι δύο δίσκοι μέχρι τη χρονική στιγμή t είναι Ν και Ν αντίστοιχα. Ποια σχέση είναι σωστή; α) Ν = Ν β) Ν = Ν γ) Ν = Ν α) Μέχρι τη χρονική στιγμή t = 4s οι δύο δίσκοι έχουν διαγράψει ίδιο αριθμό περι - στροφών. β) Τη χρονική στιγμή t = s η γωνιακή ταχύτητα του δίσκου (Β) έχει μέτρο 7rad/s. 6.47) Μία ομογενής λεπτή ράβδος ΟΑ, μήκους L, μπορεί να περιστρέφεται σε σταθερό κατακόρυφο επίπεδο γύρω από οριζόντιο άξονα που διέρχεται από το σημείο της Β, L το οποίο απέχει απόσταση από το άκρο 4 της Ο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Τη χρονική στιγμή t 0 = 0 η ράβδος αφήνεται ελεύθερη να κινηθεί από την οριζόντια θέση και τη χρονική στιγμή t σταματά μόνιμα στην κατακόρυφη θέση, λόγω των τριβών που δέχεται από τον άξονα περιστροφής. Τα τόξα 6

30 Κεφάλαιο 6: Κινήσεις των στερεών σωμάτων μέτρου υ Β = m/s. Την ίδια χρονική στιγμή ένα σημείο Γ της κάθετης στο κεκλιμένο επίπεδο διαμέτρου απέχει από το κατώτερο σημείο του δίσκου απόσταση R d =, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το τόξο 6 s Γ που διαγράφει το σημείο Γ σε χρονικό διάστημα Δt = s είναι: α) s Γ = 0m β) s Γ = 0m γ) s Γ = 4m ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6.59) Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής. Η μεταβολή της γωνιακής ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται από τη γραφική παράσταση. 6.60) Μία σφαίρα περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα περιστροφής. Η μεταβολή της γωνιακής επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο περιγράφεται στο διά - γραμμα. Τη χρονική στιγμή t = 0 η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας είναι μηδέν. α) Να βρεθεί η γωνιακή επιτάχυνση του σώματος και να γίνει η γραφική παράσταση της επιτάχυνσης σε συνάρτηση με τον χρόνο. β) Να υπολογιστεί η γωνιακή ταχύτητα του σώματος τη χρονική στιγμή t = 6s. γ) Να βρεθούν οι γωνίες που διαγράφει το στερεό σώμα στη διάρκεια του όγδοου και του εικοστού πέμπτου δευτερολέπτου της κίνησής του. α) Να βρεθεί η γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας τις χρονικές στιγμές t = s, t = s και t 5 = 5s. β) Να γίνει η γραφική παράσταση της γωνια κής ταχύτητας σε συνάρτηση με τον χρόνο. γ) Να γίνει η γραφική παράσταση της γωνίας που διαγράφει η σφαίρα σε συνάρτηση με τον χρόνο. 65

31 Κεφάλαιο 7: Ροπή δύναμης Ισορροπία στερεού π π π α) φ = rad β) φ = rad γ) φ = rad ) Στο σημείο Α της οριζόντιας διαμέτρου μίας αβαρούς τροχαλίας με ακτίνα R στερεώνεται σώμα βάρους w. Σε σημείο Β, που βρίσκεται στην κατακόρυφη διάμετρο της τροχαλίας και απέχει απόσταση x από το κέντρο της Ο, ασκείται δύναμη μέτρου F = 4w, όπως φαίνεται στο σχήμα. Εάν το σύστημα ισορροπεί, η απόσταση x είναι: α) Η πλάκα ισορροπεί. β) Η πλάκα περιστρέφεται δεξιόστροφα. γ) Η συνολική ροπή των δυνάμεων ως προς κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από τη μία κορυφή της πλάκας είναι ίση με Fá τ =. 7.4) Ένας εργάτης μετακινείται πάνω σε ομογενή δοκό που στηρίζεται στα σημεία Α και Β, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η θέση του εργάτη για την οποία η δοκός χάνει την επαφή με το στήριγμα Α και ισορροπεί οριακά: R R R α) x = β) x = γ) x = ) Η ισόπλευρη αβαρής τριγωνική πλάκα του σχήματος, με πλευρά α, βρίσκεται επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και δέχεται τρεις δυνάμεις μέτρου F που βρίσκονται στο επίπεδο της πλάκας. Ποια πρόταση είναι σωστή; α) δεν εξαρτάται από τη θέση του στηρίγματος Β. β) εξαρτάται από τη μάζα του εργάτη. γ) δεν εξαρτάται από το βάρος της δοκού. 7.44) Το άκρο Α αβαρούς ράβδου μήκους L ενώνεται με οριζόντιο επίπεδο με άρθρωση. Η ράβδος στερεώνεται με νήμα από το μέσο της σε κατακόρυφο τοίχο, έτσι ώστε 99

32 Φυσική Γ Λυκείου Β τόμος m 4m m α) m = β) m = γ) m = ) Μία ηχητική πηγή μάζας m εκπέμπει ηχητικά κύματα με συχνότητα f S και κινείται με σταθερή ταχύτητα υ S επάνω σε αβαρή δοκό ΒΓ, πηγαίνοντας από τη θέση Β στη θέση Γ. Το άκρο Β της δοκού είναι ενωμένο με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Η δοκός συγκρατείται στην οριζόντια θέση μέσω νήματος που συνδέει το άκρο της Γ με τον τοίχο, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ένας ακίνητος ανιχνευτής ήχων Α βρίσκεται στη θέση Β. Ποια πρόταση είναι σωστή; 7.5) Ένας ακίνητος ομογενής δίσκος μπορεί να περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο γύρω από σταθερό κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο. Κατά μήκος μίας διαμέτρου ΒΓ του δίσκου κινείται με σταθερή ταχύτητα υ S μία ηχητική πηγή μάζας m που εκπέμπει κύματα με συχνότητα f S. Στο σημείο Β του δίσκου βρίσκεται ακίνητος ανιχνευτής ήχων Α, όπως φαίνεται στο σχήμα. Ποια πρόταση είναι σωστή; α) Η συχνότητα του ήχου που καταγράφει ο ανιχνευτής και η τάση του νήματος μειώνονται. β) Η συχνότητα του ήχου που καταγράφει ο ανιχνευτής μειώνεται, ενώ η ροπή της δύναμης που δέχεται η δοκός από την άρθρωση ως προς το σημείο Γ αυξάνεται. γ) Το μήκος κύματος του ήχου που καταγράφει ο ανιχνευτής είναι μεγαλύτερο από αυτό που εκπέμπει η πηγή και η ροπή της τάσης του νήματος ως προς το σημείο Β αυξάνεται. α) Η ροπή του βάρους της ηχητικής πηγής ως προς τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο και η συχνότητα του ήχου που καταγράφει ο ανιχνευτής αυξάνονται. β) Το μήκος κύματος του ήχου που καταγράφει ο ανιχνευτής είναι μεγαλύτερο από αυτό που εκπέμπει η πηγή και η ροπή του βάρους της ηχητικής πηγής ως προς τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο είναι μηδενική. γ) Ο αριθμός των κυμάτων που καταγράφει ο ανιχνευτής σε ορισμένο χρόνο είναι μικρότερος από τον αριθμό των κυμάτων που εκπέμπει η πηγή στο ίδιο χρονικό διάστημα και η ροπή του βάρους της ηχητικής πηγής ως προς τον κατακόρυφο άξονα που διέρχεται από το σημείο Ο αυξάνεται. 0

33 Κεφάλαιο 7: Ροπή δύναμης Ισορροπία στερεού Α. Τη χρονική στιγμή κατά την οποία η δοκός είναι έτοιμη να ολισθήσει, να υπολογιστούν: α ) το μέτρο της δύναμης N που δέχεται η δοκός από τον τοίχο και το μέτρο της κατακόρυφης δύναμης Ν που δέχεται από το έδαφος, α ) η θέση που βρίσκεται το σώμα Μ. Β. Ποια χρονική στιγμή η δοκός είναι έτοιμη να ολισθήσει; Δίνεται g = 0m/s. της σανίδας υπάρχει σώμα μάζας m = 0kg που είναι δεμένο στο ελεύθερο άκρο κατα - κόρυφου ελατηρίου σταθεράς k = 600N/m. Στο άκρο Β βρίσκεται σώμα μάζας m =0kg και το σύστημα ισορροπεί. Θεωρούμε ότι η σανίδα ΑΒ είναι σε επαφή με την πλατφόρμα μόνο στο σημείο Γ. 7.78) Στο σημείο Α ενός κατακόρυφου τοίχου δένεται νήμα, που σχηματίζει γωνία 60 ο με τον τοίχο. Στο ελεύθερο άκρο του νήματος δένεται ομογενής σφαί - ρα βάρους w = 00Ν που εφάπτεται στον τοί - χο και σε κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k = 500N/m, όπως φαίνεται στο σχήμα. Το ελατήριο είναι συσπειρωμένο κατά Δx = 0,m και ο συντελεστής οριακής στατικής τριβής μεταξύ της σφαίρας και του τοίχου είναι μ s = 0,. Η σφαίρα ισορροπεί και είναι έτοιμη να ολισθήσει. Να υπολογιστούν η τάση του νήματος και η δύναμη που ασκείται από τη σφαίρα στον τοίχο. α) Να βρεθεί η δύναμη Ν που ασκεί το σώμα μάζας m στη σανίδα. β) Να υπολογιστεί η επιμήκυνση ή η συσπεί - ρωση του ελατηρίου. Δίνεται g = 0m/s. 7.80) Δύο ομογενείς ράβδοι () και (), με βάρη w και w = w και μήκη L και L = L αντίστοιχα, είναι ενωμένες στο ένα άκρο τους, σχηματίζοντας ορθή γωνία. Να υπολογιστεί η γωνία φ που πρέπει να σχηματίζει η ράβδος () με την κατακόρυφη, ώστε το σύστημα να ισορροπεί. 7.79) Μία ομογενής οριζόντια σανίδα ΑΒ, μήκους L και μάζας m = 80kg, είναι τοποθετημένη στην άκρη μίας πλατφόρμας έτσι, 4L ώστε ένα τμήμα της σανίδας μήκους να 9 προεξέχει από την πλατφόρμα. Στην άκρη Α

34 fysiki-g-lykeiou_b-tomos_enotita6_stereo-soma_a 4//07 9: πμ Page 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8o ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ Ροπή αδράνειας I ενός στερεού ως προς κάποιον άξονα περιστροφής ονομάζεται το άθροισμα των γινομένων των στοιχειωδών μαζών από τις οποίες αποτελείται το στερεό επί τα τετράγωνα των αποστάσεών τους από τον άξονα περιστροφής. Δηλαδή: I = mr + mr +... Η ροπή αδράνειας είναι μονόμετρο μέγεθος με μονάδα μέτρησης το kg. m στο SI. Η ροπή αδράνειας αποτελεί μέτρο της αδράνειας του σώματος στη μεταβολή της περιστροφικής του κίνησης. Αντίστοιχο μέγεθος στη μεταφοριστην κατασκευή μίας γέφυρας λαμβάνεται κή κίνηση είναι η μάζα. υπόψη η ροπή αδράνειάς της. ΘΕΩΡΗΜΑ STEINER (ΘΕΩΡΗΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΑΞΟΝΩΝ)< Σύμφωνα με το θεώρημα του Steiner, αν η ροπή αδράνειας ενός στερεού μάζας Μ ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του είναι Icm, τότε η ροπή αδράνειάς του ως προς άλλον παράλληλο άξονα που απέχει απόσταση d από τον πρώτο δίνεται από τη σχέση: IP = Icm + Μd Η μοναδική προϋπόθεση ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το θεώρημα του Steiner είναι οι δύο άξονες να είναι παράλληλοι μεταξύ τους, ακόμα και εάν ο δεύτερος άξονας βρίσκεται εκτός του στερεού. 4

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 1 9713934 & 1 9769376 ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

Θέμα 1ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ o ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Θέμα ο Να σημειώσετε τη σωστή απάντηση σε καθεμία από τις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. ) Σώμα εκτελεί ταυτόχρονα δύο απλές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 17/4/2016 ΘΕΜΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 7/4/06 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω ερωτήσεις - 7 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράµμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) 25/02/2018 ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται:

2. Κατά την ανελαστική κρούση δύο σωμάτων διατηρείται: Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα πραγματικό ρευστό ρέει σε οριζόντιο σωλήνα σταθερής διατομής με σταθερή ταχύτητα. Η πίεση κατά μήκος του σωλήνα στην κατεύθυνση της ροής μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος. Κυριακή 5 Μαρτίου Θέμα 1ο Διαγώνισμα Ρευστά - Μηχανική Στερεού Σώματος Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 μονάδες ) 1.1. Στον πυθμένα των δύο δοχείων 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. έμβολο Ε 1 ασκούνται επιπρόσθετα οι εξής

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. έμβολο Ε 1 ασκούνται επιπρόσθετα οι εξής Ερώτηση. Στον υδραυλικό ανυψωτήρα του σχήματος τα αβαρή έμβολα E, E βρίσκονται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο σε ισορροπία και μπορούν να μετακινούνται στους κατακόρυφους σωλήνες χωρίς τριβές. Τοποθετούμε

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli. Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli. Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής Διατήρηση της Ενέργειας - Εξίσωση Bernoulli Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 1. Ένα ιδανικό ρευστό ρέει σε σωλήνα μεταβλητής διατομής. α. H παροχή του ρευστού μειώνεται όταν η διατομή του σωλήνα αυξάνεται.

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017 Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου 5/3/2017 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Θέμα Α. 1. β 2. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ- 07 Θέμα Α.. β. α 3. γ 4. β 5. Λ,Λ,Λ,Λ,Λ. Β Στην επιφάνεια ελαστικού μέσου υπάρχουν δύο πανομοιότυπες πηγές κυμάτων που ξεκινούν ταυτόχρονα την ταλάντωση τους. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ)

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) 5/0/018 ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας

Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας Διατήρηση της Ύλης - Εξίσωση Συνέχειας Α. Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 1. Ένα ρευστό χαρακτηρίζεται ως πραγματικό όταν α. κατά τη ροή του δεν παρουσιάζει εσωτερικές τριβές. β. κατά τη ροή του δεν παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1 ο Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου ~~ Ρευστά ~~ Διάρκεια: 3 ώρες Θέμα Α 1) Το δοχείο του σχήματος 1 είναι γεμάτο με υγρό και κλείνεται με έμβολο Ε στο οποίο ασκείται δύναμη F. Όλα τα μανόμετρα 1,2,3,4 δείχνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/02/7 ΕΠΙΜΕΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2

μεταβάλλουμε την απόσταση h της μιας τρύπας από την επιφάνεια του υγρού (π.χ. προσθέτουμε ή αφαιρούμε υγρό) έτσι ώστε h 2 =2 Α 2 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΕΥΣΤΑ 1 Μια κυλινδρική δεξαμενή ακτίνας 6m και ύψους h=5m είναι γεμάτη με νερό, βρίσκεται στην κορυφή ενός πύργου ύψους 45m και χρησιμοποιείται για το πότισμα ενός χωραφιού α Ποια η παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/02/17 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου

% ] Βαγγέλης Δημητριάδης 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου 1. Ομογενής και ισοπαχής ράβδος μήκους L= 4 m και μάζας M= 2 kg ισορροπεί οριζόντια. Το άκρο Α της ράβδου συνδέεται με άρθρωση σε κατακόρυφο τοίχο. Σε σημείο Κ της ράβδου έχει προσδεθεί το ένα άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο

Διαγώνισμα Γ Λυκείου Θετικού προσανατολισμού. Διαγώνισμα Ρευστά. Τετάρτη 12 Απριλίου Θέμα 1ο Διαγώνισμα Ρευστά Τετάρτη 12 Απριλίου 2017 Θέμα 1ο Στις παρακάτω προτάσεις 1.1 1.4 να επιλέξτε την σωστή απάντηση (4 5 = 20 μονάδες ) 1.1. Στον πυθμένα των δύο δοχείων 1 και 2 του διπλανού σχήματος, που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ Στις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α4 να σημειώσετε την σωστή απάντηση Α. Νερό διαρρέει έναν κυλινδρικό σωλήνα, ο οποίος στενεύει σε κάποιο σημείο του χωρίς να διακλαδίζεται. Ποια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. (εξεταστέα ύλη: κρούσεις, ελατήρια, μηχανική ρευστών, κινηματική στερεού, φαινόμενο Doppler)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. (εξεταστέα ύλη: κρούσεις, ελατήρια, μηχανική ρευστών, κινηματική στερεού, φαινόμενο Doppler) ΜΑΡΤΙΟΣ 07 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (εξεταστέα ύλη: κρούσεις, ελατήρια, μηχανική ρευστών, κινηματική στερεού, φαινόμενο Doppler) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 0.800sec (& κάθε ένα μετράει ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου.

το άκρο Β έχει γραμμική ταχύτητα μέτρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 1. Μια ράβδος ΑΒ περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα γύρω από έναν σταθερό οριζόντιο άξονα που περνάει από ένα σημείο πάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ÅÐÉËÏÃÇ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 017 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Μ Τετάρτη 1 Απριλίου 017 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ Θέμα Α ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - NEO ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 06 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ 0 973934 & 0 9769376 ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΟΠ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι Οδηγία: Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η κρούση είναι κεντρική ελαστική και το σώμα Β είναι αρχικά ακίνητο, το. σώμα Α μετά την κρούση θα κινηθεί με ταχύτητα που δίνεται από τη σχέση

Επειδή η κρούση είναι κεντρική ελαστική και το σώμα Β είναι αρχικά ακίνητο, το. σώμα Α μετά την κρούση θα κινηθεί με ταχύτητα που δίνεται από τη σχέση ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Β Β1. Ένα σώμα μάζας κινούμενο με ταχύτητα συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητο σώμα μάζας. Το σώμα συνεχίζει μετά την κρούση να κινείται κατά την ίδια φορά με ταχύτητα u1 = ½ u1.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Γ Λυκείου ~~ Διάρκεια: 3 ώρες ~~

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Γ Λυκείου ~~ Διάρκεια: 3 ώρες ~~ Επαναληπτικό Διαγώνισμα Φυσικής Προσανατολισμού Γ Λυκείου ~~ Διάρκεια: 3 ώρες ~~ Θέμα Α 1. Σε χορδή έχει δημιουργηθεί στάσιμο κύμα. Δύο σημεία Α και Β που δεν είναι δεσμοί απέχουν μεταξύ τους απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανάρη 36, Δάφνη Τηλ. 10 9713934 & 10 9769376 ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N]

[50m/s, 2m/s, 1%, -10kgm/s, 1000N] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο - ΜΕΡΟΣ Α : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ 1. Σώμα ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο. Βλήμα κινούμενο οριζόντια με ταχύτητα μέτρου και το με ταχύτητα, διαπερνά το σώμα χάνοντας % της κινητικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 23 ΜΑΪOY 2016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 3 ΜΑΪOY 016 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Κύματα-Ρευστά ~~ Διάρκεια 3 ώρες ~~

Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Κύματα-Ρευστά ~~ Διάρκεια 3 ώρες ~~ Διαγώνισμα Φυσικής Γ Λυκείου Ταλαντώσεις-Κρούσεις-Κύματα-Ρευστά ~~ Διάρκεια 3 ώρες ~~ Θέμα Α A1. Ένα σώμα εκτελεί ταλάντωση που προέρχεται από τη σύνθεση δύο απλών αρμονικών ταλαντώσεων που γίνονται γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1- Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2

β. F = 2ρΑυ 2 γ. F = 1 2 ραυ 2 δ. F = 1 3 ραυ 2 Στις ερωτήσεις 1-4 να επιλέξετε μια σωστή απάντηση. 1. Ένα σύστημα ελατηρίου - μάζας εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Αν τετραπλασιάσουμε την ολική ενέργεια της ταλάντωσης αυτού του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος. και Α 2 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Τζιόλας Χρήστος 1. Ένα σύστημα ελατηρίου σταθεράς = 0 π N/ και μάζας = 0, g τίθεται σε εξαναγκασμένη ταλάντωση. Αν είναι Α 1 και Α τα πλάτη της ταλάντωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 4- ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (2016-17) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΕΥΣΤΑ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ. Στις ερωτήσεις Α1-Α4, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Α & Β ΑΡΣΑΚΕΙΩΝ ΤΟΣΙΤΣΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή 1 ης Σελίδας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ

Αρχή 1 ης Σελίδας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ Αρχή 1 ης Σελίδας ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΝΝΕΑ (9) Θέμα Α. Οδηγία: Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Αν η κρούση της σφαίρας με τον κατακόρυφο τοίχο είναι ελαστική, τότε ισχύει:. = και =.. < και =. γ. < και <. δ. = και <.

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. Αν η κρούση της σφαίρας με τον κατακόρυφο τοίχο είναι ελαστική, τότε ισχύει:. = και =.. < και =. γ. < και <. δ. = και <. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 22 / 04 / 2018 ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π ΘΕΜΑ Α Α1. Μία ηχητική πηγή που εκπέμπει ήχο συχνότητας κινείται με σταθερή ταχύτητα πλησιάζοντας ακίνητο παρατηρητή, ενώ απομακρύνεται από άλλο ακίνητο παρατηρητή.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 154 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πίεση (Ρ) ονομάζουμε το φυσικό μονόμετρο μέγεθος που δείχνει το μέτρο της δύναμης που ασκείται κάθετα στην μονάδα της επιφάνειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 6 24 Εκφώνηση άσκησης 6. Ένα σώμα, μάζας m, εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση έχοντας ολική ενέργεια Ε. Χωρίς να αλλάξουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά του συστήματος, προσφέρουμε στο σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745.

Να υπολογίσετε τη μάζα 50 L βενζίνης. Δίνεται η σχετική πυκνότητά της, ως προς το νερό ρ σχ = 0,745. 1 Παράδειγμα 101 Να υπολογίσετε τη μάζα 10 m 3 πετρελαίου, στους : α) 20 ο C και β) 40 ο C. Δίνονται η πυκνότητά του στους 20 ο C ρ 20 = 845 kg/m 3 και ο συντελεστής κυβικής διαστολής του β = 9 * 10-4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση ΜΑΘΗΜΑ - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΗ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2018 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1ο Στις ερωτήσεις 1 4 να επιλέξετε τη σωστή απάντηση Α1 Περιπολικό ακολουθεί αυτοκίνητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου.

θα πρέπει να ανοιχθεί μια δεύτερη οπή ώστε το υγρό να εξέρχεται από αυτήν με ταχύτητα διπλάσιου μέτρου. Δίνονται g=10m/s 2, ρ ν =1000 kg/m 3 [u 2 =3u 1, 10 3 Pa, 0,5m/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ BERNOULLI 16 Το ανοικτό δοχείο του σχήματος περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΜΟΝΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

12o KΕΦΑΛΑΙΟ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

12o KΕΦΑΛΑΙΟ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 12o ΥΓΡΑ ΣΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ Υ ΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ Η πίεση στα διάφορα σηµεία του χώρου που καταλαµβάνει κάποιο υγρό ή στα τοιχώµατα του δοχείου µέσα στο οποίο περιέχεται οφείλεται είτε στο βάρος του υγρού

Διαβάστε περισσότερα

τα βιβλία των επιτυχιών

τα βιβλία των επιτυχιών Τα βιβλία των Εκδόσεων Πουκαμισάς συμπυκνώνουν την πολύχρονη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων μας και αποτελούν το βασικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν οι μαθητές των φροντιστηρίων μας. Μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ [Υποκεφάλαιο 4.2 Οι κινήσεις των στερεών σωμάτων του σχολικού βιβλίου] ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΕΛΙΔΑ 1 1. Ένα βλήμα μάζας 0,1 kg που κινείται οριζόντια με ταχύτητα 100 m/s σφηνώνεται σε ακίνητο ξύλο μάζας 1,9 kg. Να βρεθεί η απώλεια ενέργειας που οφείλεται στην κρούση, όταν το ξύλο είναι: α. πακτωμένο στο

Διαβάστε περισσότερα

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα).

Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1 = 1,2 10 5 N / m 2 (ή Ρα). 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h = 2 m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ = 1,1 10³ kg / m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α = 100 cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ 1 Ο : ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΑΞΗ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 016 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 6 Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 έως 3 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 017 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 166 Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΡΕΥΣΤΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ 1. Να αναφέρεται παραδείγματα φαινομένων που μπορούν να ερμηνευτούν με την μελέτη των ρευστών σε ισορροπία. 2. Ποια σώματα ονομάζονται ρευστά;

Διαβάστε περισσότερα

Θ1.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν:

Θ1.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: 1. Υγρά σε ισορροπία ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θ1.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η πίεση στο εσωτερικό ενός υγρού και στα.. του δοχείου που το περιέχει οφείλεται ή στο.. του υγρού ή σε

Διαβάστε περισσότερα

2. Ρευστά σε κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

2. Ρευστά σε κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ . Ρευστά σε κίνηση ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Θ.1 Να συμπληρωθούν τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Ένα υγρό χαρακτηρίζεται ως ιδανικό όταν δεν εμφανίζει. τριβές και.. με τα τοιχώματα του σωλήνα που το περιέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 6 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 6 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (Εφ' όλης της ύλης) - ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017: ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΡΟΠΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ - ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 12. Ένας οριζόντιος ομογενής δίσκος ακτίνας μπορεί να περιστρέφεται χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ι Φυσικής Γ Λυκείου

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ι Φυσικής Γ Λυκείου Επαναληπτικό Διαγώνισμα Ι Φυσικής Γ Λυκείου Διάρκεια: 3 ώρες Θέμα Α 1) Ένα στερεό σώμα περιστρέφεται γύρω από ακλόνητο άξονα. Αν διπλασιαστεί η στροφορμή του, χωρίς να αλλάξει ο άξονας περιστροφής γύρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου, 2013 Ώρα: 10:00-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες και πέντε (5) θέματα. 2) Να απαντήσετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στην Μηχανική των Ρευστών

Ασκήσεις στην Μηχανική των Ρευστών 1 η Οµάδα Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής 1. Ιξώδες ενός ρευστού ονομάζουμε α. τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνησή του όταν αυτό είναι ιδανικό. β. τις δυνάμεις που αντιτίθενται στην κίνησή του όταν

Διαβάστε περισσότερα

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη

4. Σώμα Σ 1 μάζας m 1 =1kg ισορροπεί πάνω σε λείο κεκλιμένο επίπεδο που σχηματίζει με τον ορίζοντα γωνία φ=30 ο. Το σώμα Σ 1 είναι δεμένο στην άκρη 1. Δίσκος μάζας Μ=1 Kg είναι στερεωμένος στο πάνω άκρο κατακόρυφου ελατηρίου, σταθεράς k=200 N/m. Το άλλο άκρο του ελατηρίου είναι στερεωμένο σε οριζόντιο δάπεδο. Πάνω στο δίσκο κάθεται ένα πουλί με μάζα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση.

ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις Α1 έως Α4 να επιλέξετε την σωστή απάντηση. A1. Σε έναν υδραυλικό ανυψωτήρα το πρωτεύον έμβολο έχει 40 φορές πιο μικρό εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΘ/ΤΕΣ ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Δ.

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΘ/ΤΕΣ ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Δ. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΗ ΤΑΞΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜ/ΜΟ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 15-1-017 ΚΑΘ/ΤΕΣ ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ Δ. ΒΑΘΜΟΣ: /100, /0 Θέμα 1ο 1. Αν η εξίσωση ενός αρμονικού κύματος είναι y =10ημ(6πt

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI).

1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). 1. Η απομάκρυνση σώματος που πραγματοποιεί οριζόντια απλή αρμονική ταλάντωση δίδεται από την σχέση x = 0,2 ημ π t, (SI). Να βρείτε: α. το πλάτος της απομάκρυνσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης. β.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης

Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Μηχανική Στερεού Ασκήσεις Εμπέδωσης Όπου χρειάζεται, θεωρείστε δεδομένο ότι g = 10m/s 2. 1. Μία ράβδος ΟΑ, μήκους L = 0,5m, περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα που περνάει από το ένα άκρο της Ο, με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι.

7. Ένα σώμα εκτελεί Α.Α.Τ. Η σταθερά επαναφοράς συστήματος είναι. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2: ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΑΡΧΙΚΗ ΦΑΣΗ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΟΡΜΗ) 6α. Σφαίρα μάζας ισορροπεί δεμένη στο πάνω άκρο κατακόρυφου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Δίνεται ότι η ροπή αδράνειας του δίσκου ως προς τον άξονα Κ είναι Ι= M R ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1 Η ράβδος ΟΑ του σχήματος μπορεί να στρέφεται γύρω από τον άξονα z z χωρίς τριβές Tη στιγμή t=0 δέχεται την εφαπτομενική δύναμη F σταθερού μέτρου 0 Ν, με φορά όπως φαίνεται στο σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

ONOMA/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ONOMA/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΦΥΣΙΚΗ KATΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 180min ONOMA/ΕΠΩΝΥΜΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΜΗΜΑ:. ΘΕΜΑ 1 ο ΘΕΜΑ 2 ο ΘΕΜΑ 3 ο ΘΕΜΑ 4 ο ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΘΕΜΑ Α: 1. Δύο σύγχρονες πηγές δημιουργούν στην επιφάνεια υγρού εγκάρσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Διάρκεια εξέτασης: sec ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ. Διάρκεια εξέτασης: sec ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ (εξεταστέα ύλη: Κύματα, Μηχανική Ρευστών, Κινηματική-Ισορροπία Στερεού Σώματος) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διάρκεια εξέτασης: 10.800sec ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1 4 να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστά σε κίνηση. Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υγρά σε ισορροπία F 1 F 2 F 3

Ρευστά σε κίνηση. Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υγρά σε ισορροπία F 1 F 2 F 3 1. Ο υδραυλικός ανυψωτήρας του σχήματος περιλαμβάνει τρία αβαρή κυλινδρικά έμβολα 1, και 3. Η διάμετρος του εμβόλου 3 είναι διπλάσια της διαμέτρου του εμβόλου. F 1 F F 3 Ρευστά σε κίνηση Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Υγρά

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου

Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Προτεινόμενο διαγώνισμα Φυσικής Α Λυκείου Θέμα 1 ο Σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 να επιλέξετε τη μια σωστή απάντηση: 1. Όταν ένα σώμα ισορροπεί τότε: i. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητάς του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 9o ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 06-7 ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 06 Τάξη: Γ Λυκείου Ημερομηνία: 5-5-07 Μάθημα: Φυσική Θετικού Προσανατολισμού ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις A-A5

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ

ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΚΑΙ ΚΡΟΥΣΗ 1. Κατακόρυφο ελατήριο σταθεράς k=1000 N /m έχει το κάτω άκρο του στερεωμένο σε ακίνητο σημείο. Στο πάνω άκρο του ελατηρίου έχει προσδεθεί σώμα Σ 1 μάζας m 1 =8 kg, ενώ ένα δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας

Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας Δυναμική των ρευστών Στοιχεία θεωρίας 1. Ρευστά σε ισορροπία Πίεση, p: Ορίζεται ως το πηλίκο του μέτρου της δύναμης df που ασκείται κάθετα σε μια επιφάνεια εμβαδού dα προς το εμβαδόν αυτό. p= df da Η πίεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 24/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ο.Π. ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Δρακόπουλος. Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Επιλεγμένες ασκήσεις στη. Μηχανική Ρευστών. νω ν Φυσικών.

Γρηγόρης Δρακόπουλος. Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί. Επιλεγμένες ασκήσεις στη. Μηχανική Ρευστών. νω ν Φυσικών. Γρηγόρης Δρακόπουλος Φυσικός Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί Επιλεγμένες ασκήσεις στη Μηχανική Ρευστών Έ ν ω σ η Ε λ λ ή νω ν Φυσικών Θεσσαλονίκη 06 Ισορροπία υγρού Α. Στο διπλανό σχήμα, φαίνεται δοχείο που

Διαβάστε περισσότερα

Ρευστά σε Κίνηση. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός.

Ρευστά σε Κίνηση. Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός. Ρευστά σε Κίνηση - Μάρτης 2017 Επιµέλεια: ρ. Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Ενας άνθρωπος στέκεται όρθιος πάνω σε οριζόντιο έδαφος.

Διαβάστε περισσότερα

5.1 Μηχανική των ρευστών.

5.1 Μηχανική των ρευστών. 5.1 Μηχανική των ρευστών. 2 1 1 1. Υγρό σε ισορροπία. Ο σωλήνας του σχήματος, με ισοπαχή σκέλη εμβαδού Α=4cm 2, περιέχει νερό, ενώ στο αριστερό σκέλος του ισορροπεί ένα έμβολο, το οποίο μπορεί να κινείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ F ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Όταν δίνονται οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται σε ένα σώμα, υπολογίζουμε τη συνισταμένη των δυνάμεων και από τη σχέση (ΣF=m.α ) την επιτάχυνσή του. Αν ασκούνται σε αρχικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ε- ρώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 17. η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f

ΤΕΣΤ 17. η ελάχιστη δυνατή συχνότητα ταλάντωσης των πηγών, ώστε τα κύµατα να συµβάλλουν ενισχυτικά στο σηµείο Σ και f ΘΕΜΑ aaα 1. ΤΕΣΤ 17 Επάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο βρίσκονται δύο µικρά και όµοια σώµατα ίδιας µάζας, που φέρουν το ένα ποµπό (Π) και το άλλο δέκτη ( ) ηχητικών κυµάτων. Αρχικά το σώµα που φέρει τον ποµπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ. Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΤΗΡΙΟ-ΚΡΟΥΣΗ Σε όσες ασκήσεις απαιτείται δίνεται επιτάχυνση βαρύτητας g=10 m/s 2. ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Η δύναμη επαναφοράς που ασκείται σε ένα σώμα μάζας m που εκτελεί απλή αρμονική

Διαβάστε περισσότερα

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί.

γ) το μέτρο της γωνιακής ταχύτητας του δίσκου τη στιγμή κατά την οποία έχει ξετυλιχθεί όλο το σχοινί. 1. Ο ομογενής και ισοπαχής δίσκος του σχήματος έχει ακτίνα και μάζα, είναι οριζόντιος και μπορεί να περιστρέφεται, χωρίς τριβές, γύρω από κατακόρυφο ακλόνητο άξονα που διέρχεται από το κέντρο του. Ο δίσκος

Διαβάστε περισσότερα

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s]

[1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s][1kgm 2, 5m/s, 3,2cm, 8rad/s] ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΕΡΕΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5: ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 34. Μία κατακόρυφη ράβδος μάζας μήκους, μπορεί να περιστρέφεται στο κατακόρυφο επίπεδο γύρω από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΡΧΗ 1 ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 016- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΧΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Στις ερωτήσεις Α1-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΑ. Φυσική Θετικού Προσανατολισμου Γ' Λυκείου

ΡΕΥΣΤΑ. Φυσική Θετικού Προσανατολισμου Γ' Λυκείου ΡΕΥΣΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ρευστά Με τον όρο ρευστά εννοούμε τα ΥΓΡΑ και τα ΑΕΡΙΑ τα οποία, αντίθετα από τα στερεά, δεν έχουν καθορισμένο όγκο ούτε σχήμα. Τα υγρά είναι ασυμπίεστα και τα αέρια συμπιεστά. Τα υγρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%]

ΚΡΟΥΣΕΙΣ. γ) Δ 64 J δ) 64%] 1. Μικρή σφαίρα Σ1, μάζας 2 kg που κινείται πάνω σε λείο επίπεδο με ταχύτητα 10 m/s συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Σ2 μάζας 8 kg. Να υπολογίσετε: α) τις ταχύτητες των σωμάτων μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΑ. Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1=1, N/m 2 (ή Ρα).

ΡΕΥΣΤΑ. Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά του δοχείου δείχνει πίεση Ρ1=1, N/m 2 (ή Ρα). ΡΕΥΣΤΑ 1. Το κυβικό δοχείο του σχήματος ακμής h=2m είναι γεμάτο με υγρό πυκνότητας ρ=1,1 10³kg/m³. Το έμβολο που κλείνει το δοχείο έχει διατομή Α=100cm². Το μανόμετρο (1) που βρίσκεται στην πάνω πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 06 ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 4 Απριλίου 06 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις από -4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΤΗ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 07 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/03/2017 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ ΕΤΟΥΣ 206-207 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9/03/207 (ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ ΜΑΡΚΟΣ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος.

Κρούσεις. 5. Σε μια ελαστική κρούση δεν διατηρείται α. η ολική κινητική ενέργεια του συστήματος. β. η ορμή του συστήματος. ο ΘΕΜΑ Κρούσεις Α Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στην παρακάτω ερώτηση να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση Σε κάθε κρούση ισχύει α η

Διαβάστε περισσότερα