Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΥΑΪΑ ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Γ Ρ Α Φ Δ Ι Ο Γ Η Μ Α Ρ Υ Ο Τ Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Γεκνθξαηίαο Σ.K.: ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ Σει.: (26930) Fax: (26930) Κάησ Αραΐα 4 Ινπιίνπ 2013 Αξηζ. Πξση Δηαθήξπμε δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθκίζζσζε ησλ ρώξσλ κεηαβίβαζεο ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ θαη παξαιίαο ζε ηξίηνπο γηα εθκεηάιιεπζε έλαληη αληαιιάγκαηνο (θαληίλεο) Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ Έρνληαο ππφςε: 1. ην π.δ. 270/1981 (ΦΔΚ Α 77) 2. ην Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) 3. ηελ Κ.Τ.Α. ππ αξηζ. Γ10Β /1672ΔΞ2013/ (ΦΔΚ Β 801), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Κ.Τ.Α. ππ αξηζ. Γ10Β /2439ΔΞ2013/ (ΦΔΚ Β 1094) 4. ηελ ππ αξηζ. 107/2013 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γπηηθήο Αραΐαο γηα ηελ εθκίζζσζε ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο (θαληίλεο) 5. ηελ ππ αξηζ. 80/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία επαλαθαζνξίζηεθαλ νη φξνη ηεο δεκνπξαζίαο 6. ηα ππ αξηζ. πξση. 2308/ θαη 2393/848/ έγγξαθα ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Ννκνχ Αραΐαο πεξί παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ε Ι Γεκνπξαζία πιεηνδνηηθή, θαλεξή θαη πξνθνξηθή γηα ηελ εθκίζζσζε ρψξσλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο (θαληίλεο), φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαη θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο. 1) Πεξηγξαθή αθηλήηνπ 1. Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κάησ Αραΐαο: α ) κηα (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Κάησ Αραΐαο δπηηθά απφ ην αλαςπθηήξην πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο παηδηθήο ραξάο θαη β ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηηο Αιπθέο θαη πξνο ηνπο θνίληθεο. 2. Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεηνρίνπ: α ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καινγξηάο (ζέζε «Παιηά Μπνχθα») δεμηά πξνο ην μελνδνρείν ΚΑΛΟΓΡΙΑ, β ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καινγξηάο (ζέζε «Παιηά Μπνχθα Κέληξνπ») θαη

2 γ ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Κνπλνππειίνπ. 3. Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξάμνπ: α ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καινγξηάο (ζέζε «Ακκφινθνο») θαη β ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Γηαλληζθαξίνπ. 4. Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Λαθθφπεηξαο: α ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Φξαγθνπιαηίθσλ θαη εθαηφλ πελήληα (150) κέηξα απφ ην ππάξρνλ θαηάζηεκα θαη β ) κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Μαχξεο Μχηεο. 5. Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Ληκλνρσξίνπ κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καιακαθίνπ πιεζίνλ ηνπ μελνδνρείνπ GRECOTEL ζέζε Καιακάθη εθαηφ κέηξα (100 κ.) ην ειάρηζην απφ φξηα εγθαηεζηεκέλεο επηρείξεζεο. Έθηαζε θαηαιακβαλφκελνπ ρψξνπ (θαληίλεο) γηα φιεο ηηο ζέζεηο δεθαπέληε (15) η.κ. 2) Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία είλαη θαλεξή θαη πξνθνξηθή, δηεμάγεηαη δε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα θαη ψξα πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ. Η δεκνπξαζία κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ζηε δηαθήξπμε ψξαο, εθ' φζνλ εμαθνινπζνχλ άλεπ δηαθνπήο νη πξνζθνξέο. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνπξαζίαο θαη πέξαλ ηεο νξηδφκελεο ψξαο απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή, ε απφθαζε ηεο νπνίαο θαηαρσξείηαη ζηα πξαθηηθά. Οη πξνζθνξέο ησλ πιεηνδνηψλ αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά θαηά ζεηξά εθθσλήζεσο κεηά ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ηνπ πιεηνδφηε. Πάζα πξνζθνξά είλαη δεζκεπηηθή δηα ηνλ εθάζηνηε πιεηνδνηνχληα, ε δέζκεπζε δε αχηε κεηαθέξεηαη αιιεινδηαδφρσο απφ ηνλ πξψην ζηνπο αθφινπζνπο θαη επηβαξχλεη νξηζηηθψο ηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε. Αλ θάπνηνο πιεηνδνηεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, νθείιεη λα δειψζεη ηνχην πξνο ηελ επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπή, πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ζπλαγσληζκνχ, παξνπζηάδνληαο θαη ην πξνο ηνχην λφκηκν πιεξεμνχζην έγγξαθν, αιιηψο ζεσξείηαη φηη κεηέρεη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. Η απφθαζε ηεο επί ηεο δεκνπξαζίαο επηηξνπήο πεξί απνθιεηζκνχ ελδηαθεξνκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δεκνπξαζία, επεηδή δελ πιεξνί ηνπο ππφ ηεο νηθείαο δηαθεξχμεσο πξνβιεπφκελνπο φξνπο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο ζπληάζζνληαη εθ' απινχ ράξηνπ. 3) Σόπνο θαη εκέξα δηεμαγσγήο ηεο δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία ζα δηεμαρζεί ηελ 16ε Ινπιίνπ 2013, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ. ζηελ αίζνπζα ηνπ πνιηηηζηηθνχ θέληξνπ «Μειίλα Μεξθνχξε» ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Αραΐαο (πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ). 4) Ειάρηζην όξην ηεο πξώηεο πξνζθνξάο Καηψηαην φξην πξνζθνξάο θαηά ζέζε γηα φιε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη ην πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη θαησηέξσ θαη ην νπνίν είλαη 20% κηθξφηεξν απφ ην νξηζζέλ κε ηελ ππ αξηζ. 54/2013 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη δηακνξθψλεηαη σο εμήο: 1. Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κάησ Αραΐαο: α ) Γηα ηε κηα (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Κάησ Αραΐαο δπηηθά απφ ην αλαςπθηήξην πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ ηεο παηδηθήο ραξάο πνζφ 1.600,00. β ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηηο Αιπθέο θαη πξνο ηνπο θνίληθεο πνζφ 1.600, Γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μεηνρίνπ:

3 α ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καινγξηάο (ζέζε «Παιηά Μπνχθα») δεμηά πξνο ην μελνδνρείν ΚΑΛΟΓΡΙΑ πνζφ ,00. β ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καινγξηάο (ζέζε «Παιηά Μπνχθα Κέληξνπ») πνζφ 5.600,00. γ ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Κνπλνππειίνπ πνζφ 1.600,00 3. Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Αξάμνπ: α ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καινγξηάο (ζέζε «Ακκφινθνο») πνζφ 6.400,00. β ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Γηαλληζθαξίνπ πνζφ ,00 4. Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Λαθθφπεηξαο: α ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Φξαγθνπιαηίθσλ θαη εθαηφλ πελήληα (150) κέηξα απφ ην ππάξρνλ θαηάζηεκα πνζφ 3.200,00. β ) Γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Μαχξεο Μχηεο πνζφ 3.200, Γηα ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Ληκλνρσξίνπ γηα ηε κία (1) ζέζε θαληίλαο ζηελ παξαιία Καιακαθίνπ πιεζίνλ ηνπ μελνδνρείνπ GRECOTEL (ζέζε «Καιακάθη») εθαηφ κέηξα (100 κ.) ην ειάρηζην απφ φξηα εγθαηεζηεκέλεο επηρείξεζεο, πνζφ 3.200,00. 5) Εγγπεηήο Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη αμηφρξεν εγγπεηή, ν νπνίνο ζα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά ηεο δεκνπξαζίαο θαη έηζη θαζίζηαηαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλνο κε απηφλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 6) Δηθαίσκα απνδεκίσζεο Ο ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο δελ απνθηά δηθαίσκα πξνο απνδεκίσζε απφ ηε κε έγθξηζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο δεκνπξαζίαο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ δήκνπ ή ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο πνπ έρεη αληίζηνηρε αξκνδηφηεηα. ε πεξίπησζε κε ηειηθήο ζπλππνγξαθήο ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ ππνδεηρζεηζψλ απφ απηφλ ηξνπνπνηήζεσλ ή κε ζπλαπνζηνιήο καδί κε ηα 3 αληίγξαθα ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο ηνπ πξσηνηχπνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο, ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην είλαη άθπξν θαη ν κηζζσηήο ππνρξενχηαη λα απνρσξήζεη απφ ηνλ θνηλφρξεζην ρψξν, ρσξίο θακία αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ. Ο Γήκνο δελ ππνρξενχηαη ζηελ επηζηξνθή ηνπ αληηηίκνπ κίζζσζεο ρξήζεσο ηνπ ρψξνπ ή απνδεκίσζε ηνπ κηζζσηή γηα νπνηνδήπνηε αηηία κε ηνπνζέηεζε ηεο θαληίλαο, νχηε έρεη επζχλε γηα ηπρφλ άξλεζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή θνξέσλ ηνπνζέηεζεο ή ρνξήγεζεο νπνηαζδήπνηε άδεηαο. 7) Μηζζσηήξην ζπκβόιαην Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) αληίγξαθα πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, αθνχ θαηαβιεζεί απφ ην κηζζσηή πνζνζηφ 20% επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 30%, επίζεο, επί ηνπ ζπλνιηθνχ κηζζψκαηνο ζηνλ Ο.Σ.Α. ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξνζδηνξίδνληαη ζαθψο ηα ζηνηρεία ηνπ κηζζσηή, ε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ε ζέζε θαη ην εκβαδφλ ηνπ θνηλνρξήζηνπ ρψξνπ πνπ παξαρσξείηαη, ε ηδηφηεηά ηνπ (αηγηαιφο, παξαιία θιπ.), ην είδνο ηεο ρξήζεο θαη ην θαηαβιεηέν αληάιιαγκα. Ο ρψξνο απηφο απνηππψλεηαη κε επηκέιεηα ηνπ Γήκνπ θαη ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ ζε επηζπλαπηφκελν ζην κηζζσηήξην: i) ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε απφ ηελ εθαξκνγή «ΟΡΔΝ» ηεο Κηεκαηνιφγην Α.Δ. («ειεχζεξε ζέαζε νξζνθσηνραξηψλ») φπνπ δελ πθίζηαηαη θαζνξηζκέλνο αηγηαιφο ή ii) απφζπαζκα ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο θαζνξηζκνχ, φπνπ απηφο

4 πθίζηαηαη. Ο Γήκνο απνζηέιιεη ζηελ νηθεία Κηεκαηηθή Τπεξεζία αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ θαηαθχξσζεο ηεο δεκνπξαζίαο θαη ην ζπλαθζέλ, ζε εθηέιεζε ηνπ πξαθηηθνχ, κηζζσηήξην ζπκβφιαην κε ηνλ πιεηνδφηε, ζε ηξία (3) αληίγξαθα πξνο πξνζππνγξαθή απηψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν, ζπλνδεπφκελα απφ ην πξσηφηππν δηπιφηππν είζπξαμεο γηα ηελ απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. ην κηζζσηήξην ζπκβφιαην πξέπεη λα έρνπλ ελζσκαησζεί, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο κηζζσηηθήο ζχκβαζεο, νη ηπρφλ ππνδείμεηο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο, θαζψο θαη λα αλαγξάθεηαη, επί πνηλή αθπξφηεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν αξηζκφο ηνπ δηπινηχπνπ είζπξαμεο ηνπ πνζνζηνχ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ. Ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ κηζζσηή, ν ηειεπηαίνο έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ παξαρσξνχκελν θνηλφρξεζην ρψξν. 8) Δηάξθεηα εθκίζζσζεο αλαπξνζαξκνγή κηζζώκαηνο Η δηάξθεηα ηεο εθκίζζσζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έσο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ) Πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο Σν κίζζσκα αθνξά ζην ηξέρνλ έηνο θαη ζα θαηαβιεζεί εθάπαμ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε νίθνζελ βεβαησηηθφ ζεκείσκα ηνπ Γήκνπ ζην Σακείν ηνπ Γήκνπ. 10) Εγγύεζε ζπκκεηνρήο θαιήο εθηέιεζεο Οπδείο είλαη δεθηφο ζηελ δεκνπξαζία, αλ δελ πξνζαγάγεη, γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηε δεκνπξαζία, σο εγγχεζε ζηελ επηηξνπή δηελεξγείαο ηεο δεκνπξαζίαο, γξακκάηην ζπζηάζεσο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή εγγπεηηθή επηζηνιή αλεγλσξηζκέλεο Σξάπεδαο ή βεβαίσζε ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ πεξί παξαθαηαζέζεσο ζε απηφ απφ απηφλ πνπ επηζπκεί λα ιάβεη κέξνο ζηελ δεκνπξαζία ή άιινπ ν νπνίνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηαγσληδνκέλνπ, νκνινγηψλ Γεκνζίνπ, Σξαπέδεο, ή Οξγαληζκνχ θνηλήο σθειείαο, πνπ αλαγλσξίδεηαη γηα εγγπνδνζίεο, πνζφ ίζν πξνο ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ νξηδφκελνπ ειάρηζηνπ νξίνπ πξψηεο πξνζθνξάο ηεο δηαθήξπμεο. Σν πνζφ απηφ ζα αληηθαζίζηαηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κε παξφκνηα εγγχεζε πνζνχ 1/10 επί ηνπ πνζνχ πνπ επηηεχρζεθε θαηά ηε δεκνπξαζία θαη απνηειεί ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο γηα λα γίλεη θάπνηνο δεθηφο ζηε δεκνπξαζία πξέπεη λα πξνζθνκίζεη Γεκνηηθή Δλεκεξφηεηα. 11) Τπνρξεώζεηο κηζζσηή Ο κηζζσηήο ππφθεηηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ 7 θαζψο θαη ζηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο Κ.Τ.Α. Γ10Β /2439ΔΞ2013/ (ΦΔΚ Β 1094): Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. Γ10Β /1672 ΔΞ 2013/ Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (ΦΔΚ Β 801) πεξί «Απεπζείαο παξαρψξεζεο, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηψκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινχ, παξαιίαο, φρζεο θαη παξφρζηαο δψλεο κεγάισλ ιηκλψλ θαη πιεχζηκσλ πνηακψλ, ζηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α' Βαζκνχ» θαη θσδηθνπνίεζε απηήο. Δπίζεο ππνρξενχηαη ν κηζζσηήο ζηε ηνπνζέηεζε κε δηθά ηνπ έμνδα κηαο ρεκηθήο ηνπαιέηαο. 12) Λήμε κίζζσζεο

5 Ο κηζζσηήο ππνρξενχηαη κε ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, λα απνκαθξχλεη φια ηα αληηθείκελα θαη λα παξαδψζεη ην κίζζηνλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ζε απνδεκίσζε. 13) Αλακίζζσζε Τπεθκίζζσζε ησπεξή αλακίζζσζε σο θαη ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ απφ ηνλ κηζζσηή απαγνξεχεηαη απνιχησο. 14) Επζύλε Δήκνπ Ο Γήκνο δεv επζχλεηαη έλαληη ηνπ κηζζσηή, νχηε ππνρξενχηαη ζε επηζηξνθή ή κείσζε ηνπ κηζζψκαηνο ή θαη ιχζε ηεο ζχκβαζεο άλεπ απoρξψvηoο ιφγνπ. 15) Δεκνζίεπζε δηαθήξπμεο Η δηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί κε θξνληίδα ηνπ δεκάξρνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο κε ηνηρνθφιιεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο θαη ζην δεκνζηφηεξν κέξνο ηεο έδξαο ηνπ Γήκνπ, ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηζηφηνπν ΓΙΑΤΓΔΙΑ, θαζψο θαη ζηηο εθεκεξίδεο ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ θαη ΠΡΩΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ησλ Παηξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 (παξ. 1) ηνπ Π.Γ. 270/1981 (ΦΔΚ Α 77). 16) ύκθσλε γλώκε πξντζηακέλνπ Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο Σξείο ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ θαηά λφκν δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ν Γήκνο απνζηέιιεη εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν ζηελ αξκφδηα Κηεκαηηθή Τπεξεζία αληίγξαθν ζρεδίνπ ηεο πξνθήξπμεο ηεο δεκνπξαζίαο, ζπλνδεπφκελν απφ ην ππφβαζξν νξζνθσηνράξηε. Ο πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη εληφο επηά (7) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο πξνθήξπμεο ηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. εγγξάθσο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (π.ρ. ηειενκνηνηππία, θιπ.) εάλ ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο ζπκθσλεί κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο. Παξεξρνκέλεο άπξαθηεο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο, ηεθκαίξεηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο σο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο πξνθήξπμεο. Αλ ν πξντζηάκελνο ηεο Κηεκαηηθήο Τπεξεζίαο δηαπηζηψλεη φηη δελ πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί αηγηαινχ θαη ηεο παξνχζαο απφθαζεο, ππνδεηθλχεη ζηνλ νηθείν Ο.Σ.Α. είηε λα απφζρεη απφ ηε δηελέξγεηα δεκνπξαζίαο, εθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε κίζζσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, είηε λα πξνβεί ζηελ αλαπξνζαξκνγή νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο πξνθήξπμεο, πνπ θξίλεη φηη αληίθεηηαη ζηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο εθθίλεζεο, εθφζνλ απηή είλαη ρακειφηεξε απφ εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο κηζζσηηθέο αμίεο ηεο πεξηνρήο. 17) Επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη νίθνζελ απφ ηνλ δήκαξρν εάλ δελ παξνπζηάζζεθε θαη απηήλ πιεηνδφηεο. Η δεκνπξαζία επαλαιακβάλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ φηαλ: α ) ην απνηέιεζκα απηήο δελ εγθξηζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή ή ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή ηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ιφγσ αζχκθνξνπ ηνπ επηηεπρζέληνο απνηειέζκαηνο ή ζθάικαηνο ζηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο

6 β ) κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο δεκνπξαζίαο, ν ηειεπηαίνο πιεηνδφηεο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, ή ηε ζχκβαζε κίζζσζεο επίζεο φηαλ κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ηειεπηαίν πιεηνδφηε ηεο εγθξηηηθήο επί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δεκνπξαζίαο απνθάζεσο δελ πξνζέιζεη απηφο εκπξνζέζκσο γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε (β ) ε δεκνπξαζία, επαλαιακβάλεηαη εηο βάξνο ηνπ ηειεπηαίνπ πιεηνδφηε, σο ειάρηζηνλ δε φξην πξνζθνξάο νξίδεηαη ην επ νλφκαηη ηνχηνπ θαηαθπξσζέλ πνζφλ, δπλάκελν λα κεησζεί κε απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Η επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία γλσζηνπνηείηαη κε πεξηιεπηηθή δηαθήξπμε ηνπ δεκάξρνπ αλαθεξνκέλεο ζηνπο φξνπο ηεο πξψηεο δηαθήξπμεο θαη δεκνζηεπνκέλεο, πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξν ηεο εκέξαο ηεο δηελέξγεηαο ηεο δεκνπξαζίαο, δηεμάγεηαη δε ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθέξζεθαλ. Η επαλάιεςε ηεο δεκνπξαζίαο ελεξγείηαη κε βάζε ηε δνζείζα ηειεπηαία πξνζθνξά θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεκνπξαζία. 18) Άιιεο δηαηάμεηο Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δελ κπνξεί λα εθκηζζψλεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ νξηδφκελνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο. ηνπο ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ηεο απιήο ρξήζεο επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηξνρήιαησλ θαληηλψλ, απηνθηλνχκελσλ ή κε, κέγηζησλ δηαζηάζεσλ ηξηψλ (3) κέηξσλ επί πέληε (5) κέηξσλ, πνπ λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ εθαηφ κέηξα (100 κ.) απφ εγθαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο (μελνδνρεία, θέληξα αλαςπρήο θιπ.). Γηα ηηο παξαρσξήζεηο απηέο δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πεξί ππαίζξηνπ εκπνξίνπ. Δπηπιένλ, επηζεκαίλεηαη γηα ηε ζέζε παξαιία Φξαγθνπιαίηθα ηεο Σνπηθή Κνηλφηεηα Λαθθφπεηξαο ε απφζηαζε απηήο θαη ηνπ πιεζηέζηεξνπ παξαιηαθνχ θαηαζηήκαηνο λα είλαη εθαηφλ πελήληα (150) κέηξα. 19) Πιεξνθόξεζε ελδηαθεξνκέλσλ Πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκνπξαζία παξέρνληαη απφ ην Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ, Απαζρφιεζεο θαη Σνπξηζκνχ, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο (08:00 14:00 ), ζηε δηεχζπλζε: πιαηεία Γεκνθξαηίαο, ΚΑΣΩ ΑΥΑΪΑ, ηειέθσλν , 115, 116. Αληίγξαθν ηεο δηαθήξπμεο ρνξεγείηαη ή απνζηέιιεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο χζηεξα απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε κέρξη θαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ. Αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηελέξγεηα ηεο δεκνπξαζίαο είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 1 ηνπ π.δ. 270/1981 θαη άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010). Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΥΑΪΑ ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΣ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΚΑΓΛΖΠΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΠΘΗΑΘΝ ΠΘΗΑΘΝΠ: 31/5/2013 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΑΟ. ΞΟΥΡ. : 5072 ΓΟΑΦΔΗΝ ΔΠΝΓΥΛ Ραρ. Γ/λζε: Ληθνηζάξα 12 Ρ.Θ. 37002 -Πθηάζνο Ρει.: 24273 50110-111 Φαμ: 24270 23618

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ: ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ ΔΗΜΟ: ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ Ταρ. Δηεύζπλζε: ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Πιεξνθνξίεο:Δ.Νηθνιάθεο Τειέθσλν: 2243360021 Fax: 2243061166 Αζηππάιαηα 14/04/2015 Αξηζκ.Πξση:1288 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΠΙΔΡΙΑ Γ Η Μ Ο Π Τ Γ Ν Α - Κ Ο Λ Ι Ν Γ Ρ Ο Τ Κολινδρός 03/08/2015 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΔΑ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ-ΑΘΛΗΗ Αριθ.Πρωτ. 622 ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ (ΓΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Τ) Σαρ.Γ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΜΙΘΩΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΠΑΣΩΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ πάηα 21/6/2013 ΓΗΜΟ ΠΑΣΧΝ ΑΡΣΔΜΙΓΟ Αξ. Πξση.26386 Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Βαο. Παύινπ 108 & Φιέκηλγθ Σ.Κ. : 19004-πάηα Δηζεγεηήο : Αλαζηαζία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΠΔΗΡΑΗΩ Α.Δ. ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΑΕΖΣΖΣΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ Απνθάζεηο Γ.. / ΟΛΠ ΑΔ: 92/31-3-2004 (ΦΔΚ 1194 / Β /3-8-2004), 30/31-1-2007 (ΦΔΚ 375 / Β /19-3-2007), 248/9-10-2007 (ΦΔΚ 2155/Β/7-11-2007), 311/13-12-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΤΠΟ Β ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΡΓΟ: ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζία: "Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο)

Δξγαζία: Λεηηνπξγία δεκνηηθνχ θπλνθνκείνπ θαη δηαρείξηζε αδέζπνησλ δψσλ ζπληξνθηάο γηα ην έηνο 2016. CPV 85200000-1 (Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο) / ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γξάκα, 25/9/2015 ΓΗΜΟ ΓΡΑΜΑ Αξ. Πξση.: 41991 ΑΤΣ. ΣΜΗΜΑ ΣΟΠ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σαρ. Γ/λζε: Βεξκίνπ 2 θαη 1 εο Ηνπιίνπ 66100 Γξάκα Πιεξνθνξίεο: Δ. Λαιέο Σειέθσλν: 2521350656 Fax: 2521020000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Διιεληθή ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 21/05/2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 8931 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Δπαλαιεπηηθνύ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23%

ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α. 23% ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 7/2012 ΜΔΛΔΣΗ Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Γ Δ Ι Ω Ν Λ Ο Γ Ι Μ Ι Κ Ο Τ Η / Τ Κ Α Ι Δ Ρ Γ Α Ι Δ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Η Σ Ο Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 14.500,00 ΜΔ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΩΛ Αζήλα, 2013 ΞΙΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝΠ ΚΔ ΘΑΡΑΘΔΠΖ ΘΙΔΗΠΡΩΛ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΘΚΗΠΘΩΠΖ 30 ΔΡΩΛ ΚΔ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΚΔΓΑΙΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 2 ΠΡΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΞΝ ΠΡΔΓΑΕΔΗ ΡΝ ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΝ «ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξπιόθαζηξν 23/5/2011 Αξ. πξωη. 8969 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΦΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Σελ 6

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΣΡΗΚΑΛΧΝ ΓΖΜΟ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΖ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΣΡΗΚΚΑΗΧΝ Πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 8 εο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ

ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ ΓΖΜΟ ΘΔΡΜΟΥ ΥΕΔΘΟ ΚΑΝΟΝΘΜΟΤ ΚΟΘΝΟΥΡΗΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤ ΘΕΡΜΟΤ Γεθέκβξηνο 2012 ΔΗΑΓΩΓΖ ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΑΝΟΗΥΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΝΟΜΟ ΖΜΑΘΗΑ ΓΖΜΟ ΖΡΩΗΚΖ ΠΟΛΔΩ ΝΑΟΤΑ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚ/ΚΩΝ-ΟΗΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΜ.ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ - ΓΡ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πληρουορίες:Βαταντζή Αθ-Λαπαβίτσας Γ. Σηλ:2332350367,2332350328

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ

Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ. Άρθρο 2 ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ. Άρθρο 3 ΓΔΝΗΚΑ «ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΗ ΑΠΟΦΑΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΧΗ & ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΧΝ ΟΡΧΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΥΧΡΧΝ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΟΤ» Άρθρο 1 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα