Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν."

Transcript

1 Μηα ηδέα πνπ κπνξεί λα εμειηρζεί ζε έλα ζεκείν αλαθνξάο θαη πόιν έιμεο όρη κόλν γηα ην γεγελή πιεζπζκό αιιά θαη γηα ηνπο ρηιηάδεο ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή καο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν αξθεί βέβαηα θαη ηα μελνδνρεία λα ζπκθσλήζνπλ λα ην εληάμνπλ ζηα εκεξεζία πξνγξάκκαηα πεξηεγήζεσλ. Τν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα ην πηζηέςνπκε όρη εκείο, νη θνξείο αιιά θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη λα πξνζπαζήζνπκε όινη καδί από θνηλνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ. Τν εύινγν εξώηεκα όκσο πνπ πξνθύπηεη είλαη γηαηί ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε εκείο έλα ηέηνην πάξθν. Οη ιόγνη είλαη πνιινί θαη ηα νθέιε πνιιαπιά. Πόζεο θνξέο ζε ζπδεηήζεηο κεηαμύ ζαο δελ έρεηε αλαξσηεζεί όηη δνύκε ζε έλα επινγεκέλν ηόπν αιιά πιήξσο καξαδσκέλν θαη απαμησκέλν, παξόιν ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ. Πόζεο θνξέο ζε επηζθέπηεο πνπ ζαο ξσηνύλ γηαηί απηή ε εγθαηάιεηςε πξαγκαηηθά δελ μέξεηε ηη λα απαληήζεηε. Πόζεο θνξέο ηα παηδηά ζαο δελ ζαο ξσηνύλ θαη δπζθνιεύεζηε λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: ηη είλαη ππνβάζκηζε πεξηβάιινληνο, κόιπλζε λεξώλ, αλαθύθισζε, πξάζηλε ελέξγεηα, βηώζηκε αλάπηπμε, πξνζηαζία πγξνβηόηνπσλ θαη πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Θα ζέιαηε πξαγκαηηθά λα ηα βνεζήζεηε αιιά δελ έρεηε έλα ζεκείν αλαθνξάο κηα πιεξνθόξεζε επαξθή γηα λα ηνπο εμεγήζεηε. Πόζεο θνξέο εζείο νη ίδηνη δελ έρεηε αλαξσηεζεί γηαηί πξαγκαηηθά δελ γίλεηαη ηίπνηα? Η δεκηνπξγία ινηπόλ ελόο ηέηνηνπ πάξθνπ έξρεηαη λα ζπκπιεξώζεη όιν απηό ην θελό, γηαηί ν ζθνπόο ηνπ δελ ζα είλαη κνλό ε ςπραγσγία αιιά ηαπηόρξνλα λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο κεγάινπο θαη ηαπηόρξνλα λα δώζεη ζηα παηδηά κέζσ ηεο δηαζθέδαζεο, θαη ηεο ζπκκεηνρήο ην αίζζεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπο πεξηβάιινληνο. Μεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Καιιηθξάηε θαη ηελ ελνπνίεζε ησλ δήκσλ καο εκθαλίζηεθε-θπζηθά όινη ην μέξακε- όινο απηόο ν πινύηνο πνπ μεθηλά από ηα Λνπηξά Κπιιήλεο θαη θηάλεη κέρξη ην Κνπλνππέιη πιένλ ζαλ εληαίνο δηνηθεηηθά. Μέρξη πξόηηλνο αλ ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ δήκσλ ζεσξείην αδύλαηε, πιένλ ζαλ κηα έλλνηα δηνηθεηηθή νληόηεηα καο δίλεηαη ε επθαηξία λα ην πινπνηήζνπκε.

2 Αλ ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε πηζηέςεη θαη νη θνξείο αγθαιηάζνπλ απηή ηελ ηδέα ζα κπνξεί ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα λα πινπνηεζεί. Όινη γλσξίδνπκε όηη κεξηθέο από ηηο πεξηνρέο ηνπ εληαίνπ δήκνπ είλαη επαξθώο αλαπηπγκέλεο, άιιεο δηαηεξνύλ ηελ παιηά ηνπο θπζηνγλσκία θαη άιιεο είλαη ππνβαζκηζκέλεο. Μαο δίλεηαη ινηπόλ ε επθαηξία κέζσ ελόο ηέηνηνπ πάξθνπ λα ελνπνηήζνπκε όιεο απηέο ηηο πεξηνρέο λα ηηο αλαδείμνπκε λα ηηο πξνβάινπκε θαη λα ηηο πξνζηαηέςνπκε. Έλαο ρώξνο ζεκείν αλαθνξάο γηα όιεο ηηο πεξηνρέο κε δπλαηόηεηα εθθίλεζεο επηζθέςεσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο από ην πεξηβαιινληηθό πάξθν. Σθνπόο καο είλαη κέζα από ηέηνηεο δξάζεηο θαη δνκώλ είλαη λα ππνζηεξηρζεί ε πξνζπάζεηα κε νπζηαζηηθά βήκαηα γηα ηελ αεηθόξν θαη βηώζηκε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. Η πεξηνρή ινηπόλ ε νπνία ζα κπνξνύζε λα θηινμελήζεη έλα πεξηβαιινληηθό πάξθν είλαη νη Αιπθέο Λεραηλώλ, ελόο ηζηνξηθνύ (βηνκεραληθνύ) κλεκείνπ. Η ηνπνζεζία είλαη ηδαληθή ηόζν από άπνςε δηαζύλδεζεο ησλ πεξηνρώλ θπζηθνύ θάιινπο, όζν θαη ηεο εύθνιεο πξόζβαζεο ζε απηό. Τν δηνηθεηηθό θέληξν ηνπ Γήκνπ είλαη θνληά, ην Κνηπρη κε ζσζηό ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό επίζεο κπνξεί λα ελσζεί κε ην πεξηβαιινληηθό πάξθν, ην αιηεπηηθό θαηαθύγην επίζεο είλαη θνληά. Όζν αθνξά ην αιηεπηηθό θαηαθύγην ζα κπνξνύζε κέζσ ησλ ζπλαξκνδίσλ ππνπξγείσλ λα εληαρζεί ζηνλ εζληθό ζρεδηαζκό γηα ηηο καξίλεο θαη ηαπηόρξνλα κε απηό ηεο Κπιιήλεο λα γίλεη ην δίπνιν αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο από επηζθέπηεο κέζσ ζαιάζζεο. Οη αιπθέο αθόκα πεξηέρνπλ αξθεηέο εγθαηαζηάζεηο πξνο αμηνπνίεζε. Λειηοσργία ηοσ πάρκοσ Τν πεξηβαιινληηθό πάξθν ζα ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξεηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: Πξώηε ελόηεηα: ην βνηαληθό θήπν όπνπ ζα ππάξρνπλ θπηά νκαδνπνηεκέλα αλάινγα κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ην είδνο. Η δεύηεξε ελόηεηα απνηειεί ην ρώξν ελεκέξσζεο θαη πιεξνθόξεζεο θαη επηζηεκνληθήο εξεπλάο. Η ηξίηε ελόηεηα ζα πεξηιακβάλεη ηνλ ρώξν ςπραγσγίαο, δξαζηεξηόηεηαο θαη κάζεζεο γηα ηνπο κηθξνύο καο θίινπο. Τέηαξηε ελόηεηα ζα πεξηιακβάλεη έλα πάξθν νδηθήο ζπκπεξηθνξάο.

3 Α. Βοηανικός κήπος - Γιαηήρηζη ασηοθσών θσηών ηης περιοτής Με έκθαζε ζε είδε πξνηεξαηόηεηαο όπσο ηα απεηινύκελα θαη ηα ελδεκηθά θαη ζε είδε πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή αμία όπσο θαξκαθεπηηθά, αξσκαηηθά, θπηά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαηαζθεπέο, γηα πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, θ.ά. Η δηαηήξεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ: Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληηπξνζσπεπηηθώλ δσληαλώλ ζπιινγώλ θπηηθώλ εηδώλ ηεο πεξηνρήο ζε ζεκαηηθνύο βνηαληθνύο θήπνπο αλάινγνπο κε ηνπο θπζηθνύο νηθόηνπνπο ησλ θπηώλ Σπληήξεζε ησλ πεξηνρώλ ηνπ Πάξθνπ κε θπζηθή απηνθπή βιάζηεζε όπσο αλαπαξαγσγή θαη ζπληήξεζε ησλ αλαπηπζζόκελσλ θπηώλ θαη ηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπο. Β. Δνημέρωζης και πληροθόρηζη - Περιβαλλονηική έρεσνας και εκπαίδεσζης Θα κπνξνύζε λα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 1. Δξγαζηήξην πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα καζεηέο ζρνιείσλ όπνπ ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηνπνηνύλ κεηξήζεηο ζεξκνθξαζίαο θαη ph, ζπιινγή δεηγκάησλ λεξνύ θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ ηνπ λεξνύ ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην 2. Οη αιπθέο ζα κπνξνύζαλ λα κεηαηξαπνύλ ζε έλα πγξνβηόηνπν πνπ ζα κπνξνύζε λα απνθηήζεη πνιιαπιή αμία γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά, ηα αλαπαξαγόκελα θαη ηα δηαρεηκάδνληα είδε πνπιηώλ ηα νπνία πνιύ ζύληνκα ζα εληάμνπλ ηνλ πγξνβηόηνπν ηεο αιπθήο ζην δξνκνιόγηό ηνπο θαη ζα ηνλ θάλνπλ ζηαζκό μεθνύξαζεο, ηξνθνδνζίαο θαη θαηαθπγίνπ κεηά από ην ηόζν επίπνλν θαη ελεξγεηαθά δαπαλεξό ηαμίδη ηνπο. Σε απηό ζα βνεζήζεη ην γεγνλόο όηη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Λεραηλώλ είλαη ήπηεο αθόκε θαη ην ρεηκώλα θαη θπζηθά ζα θξνληίδνπκε ώζηε ν πγξόηνπνο καο λα είλαη ζπλερώο πιεκκπξηζκέλνο θαη ζε πεξηβαιινληηθά θαιή θαηάζηαζε. 3. Θα κπνξνύζακε ζε ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρα Παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα ησλ Βηνιόγσλ λα γίλνληαη εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα γηα ηνπο θνηηεηέο απηώλ ησλ ηκεκάησλ ζε ζέκαηα ρισξίδαο θαη παλίδαο. 4. Θα κπνξνύζακε έλα κέξνο από ηα ηεγάληα λα ην δηακνξθώζνπκε έηζη ώζηε λα έρνπκε παξαγσγή γόλνπ θαη λα ζπλεξγαζηνύκε κε ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα ηρζπνθαιιηέξγεηαο ησλ Α.Τ.Δ.Ι. 5. Θα κπνξνύζακε λα δηαλνίμνπκε δξνκάθηα γηα ηνπο πεξηπαηεηέο 6. Θα κπνξνύζακε λα δηακνξθώζνπκε θαζνξηζκέλα ζεκεία γηα νξληζνπαξαηεξεζε, ε νπνία απνηειεί δεκνθηιή ελαζρόιεζε γηα πάξα πνιινύο ηνπξίζηεο πνπ έξρνληαη από ην εμσηεξηθό ζέινληαο λα ζπλδπάζνπλ ρεηκσληάηηθεο ή αλνημηάηηθεο δηαθνπέο.

4 7. Θα κπνξνύζε θπζηθά, ν πγξνβηόηνπνο λα ζπλδπαζηεί κε ηελ ελ κέξεη ιεηηνπξγία ησλ αιπθώλ κε ηε κέζνδν ηεο ζπλερνύο πήμεσο ζε έλα κηθξό κέξνο ηεο έθηαζεο. Θα κπνξνύζακε λα παξάγνπκε αιάηη ρξεζηκνπνηώληαο 2 3 ζηξέκκαηα από ηελ αιπθή γηα ιόγνπο επηκνξθσηηθνύο θαη εθπαηδεπηηθνύο. Η παξαγσγή κπνξεί λα θηάζεη ζηνπο ηόλνπο θαη λα γίλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή επηζθεπηώλ, ηνπξηζηώλ ή καζεηώλ νη νπνίνη ζα βνεζνύλ ζηε ζπιινγή ηνπ αιαηηνύ θαη ζηηο άιιεο εξγαζίεο (γηα παξάδεηγκα θαζαξηζκόο ησλ αιαηνπεγίσλ, γέκηζκα απηώλ κε ζαιαζζηλό λεξό θ.ά.), θαη ζα καζαίλνπλ ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ πξντόληνο. Θα κπνξνύζε λα έρεη εθπαηδεπηηθέο εκέξεο γηα ζρνιεία, ζπιιόγνπο θνηηεηώλ, νκάδεο ηνπξηζηώλ θιπ 8. Κάηη άιιν πνπ ζα κπνξνύζε λα γίλεη ζηνλ ίδην ρώξν είλαη έλα κνπζείν άιαηνο θαη αιπθώλ ζην νπνίν λα εθηίζεληαη εξγαιεία, κεραλέο, θσηνγξαθίεο αιιά θαη θαζεηί πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ αιαηηνύ. Τν κνπζείν απηό ζα κπνξνύζε λα πεξηέρεη θαη εθζέκαηα ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ησλ Λεραηλώλ, Αλδξαβίδαο, Κπιιήλεο Κάζηξνπ, Βνππξαζίαο γηα παξάδεηγκα αγξνηηθά, αιηεπηηθά, ζηνηρεία αξρηηεθηνληθήο θαη ιατθήο ηέρλεο θιπ Γ. Ψσταγωγία Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηα παηδηά ζην πάξθν ζα είλαη πνιιέο θαη κάιηζηα ζα ηα θξαηνύλ απαζρνιεκέλα δεκηνπξγηθά γηα πνιύ ώξα. Κη αλ ζέιεηε, ζην ρώξν ηνπ πάξθνπ ζα ιεηηνπξγνύλ αθόκε εθζεζηαθόο ρώξνο, θηόζθηα γηα λα θαζίζεηε λα πάξεηε κηα αλάζα, ζθάθη αλνηρηνύ ρώξνπ, αλαςπθηήξην άιιε έθπιεμε- ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζε έλα παιαηό ζηδεξνδξνκηθό βαγόλη-λα δεηεζεί από παιηό ηξνραίν πιηθό από ηνλ Ο.Σ.Δ- θαη εθηόο ησλ άιισλ λα δηαζέηεη ζηα παηδηά ραξηί αιιεινγξαθίαο, κπινθ δσγξαθηθήο θαη κνιύβηα, όια από αλαθπθισκέλα πιηθά. Γηα ηελ άζιεζε ησλ παηδηώλ ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί γήπεδα ηέληο θαη κπάζθεη. Καηά ηελ επίζθεςε, ζηνπο ππεύζπλνπο ησλ νξγαλσκέλσλ επηζθέςεσλ ζα δίλεηαη ελεκεξσηηθό πιηθό θαη αθίζεο θαη εθπαίδεπζε Τν πάξθν, ζα πξνζθέξεη πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηα παηδηά, πνπ απνζθνπνύλ όρη κόλν ζηελ ςπραγσγία, αιιά θαη ζηελ εθπαίδεπζε. Έλα ζεκαληηθό, ίζσο ην ζεκαληηθόηεξν, θνκκάηη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ είλαη επνκέλσο ην εθπαηδεπηηθό. Θα κπνξνύλ ινηπόλ λα ην επηζθέπηνληαη ζρνιεία, λεπηαγσγεία θαη παηδηθνί ζηαζκνί από όιε ηελ πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη όρη κόλν. Οη καζεηέο ησλ Γεκνηηθώλ, Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ πνπ έξρνληαη εδώ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ εηδηθά ζρεδηαζκέλεο παξνπζηάζεηο, δηάξθεηαο ιεπηώλ, αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, θαη λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο παξάγνληεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαξθή θαηαζηξνθή θαη ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θ.ά. Παξαδίπια, ζην Κηίξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ν ππεύζπλνο ηνπ Πάξθνπ ζα ηνπο κηιήζεη γηα ηελ αλαθύθισζε. Έλα ζεκαληηθόηαην θεθάιαην ηεο εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ

5 αθηεξώλεηαη ζηε δηαδηθαζία, ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηα νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εμνηθνλόκεζε πόξσλ, πάληα κε ηξόπν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ ειηθία ηνπο. Έηζη, άιινηε κέζα από ην παηρλίδη θαη άιινηε κέζα από ηε ζπδήηεζε, ζα δώζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηελ αλαθύθισζε θαη ζα κάζνπλ πόζν θαζνξηζηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπο ώζηε όια ηα αλαθπθιώζηκα πιηθά λα πεγαίλνπλ ζηνπο αληίζηνηρνπο θάδνπο θαη κόλν εθεί. Οη κηθξνί καζεηέο από ηα λεπηαγσγεία θαη ηνπο παηδηθνύο ζηαζκνύο ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα κέζα από επράξηζηα παηρλίδηα, ρνξό, ηξαγνύδηα θαη επηβξαβεύνληαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο κε κηθξά ζπκβνιηθά δώξα όπσο κπαιόληα, κνιύβηα, ηρλνγξαθίεο θ.ά., ελώ όια ηα παηδηά έρνπλ ηελ επθαηξία λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο έλλνηεο ηεο νηθνινγίαο θαη ηεο αλαθύθισζεο θαη λα κάζνπλ ηα πιηθά πνπ κπνξνύλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. Σηελ πξάμε δηδάζθνληαη ηε ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε λα ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ίδηα ελεξγά θέξλνληαο από ην ζπίηη ηνπο αλαθπθιώζηκα, καζαίλνπλ λα ηα δηαρσξίδνπλ θαη λα ηα ξίρλνπλ ζηνπο θάδνπο κε ην δηαθνξεηηθό ρξώκα γηα θάζε πιηθό. Γ. Πάρκο οδικής ζσμπεριθοράς Τα παηδηά ζα καζαίλνπλ ζσζηή ζπκπεξηθνξά ηόζν ζαλ πεδνί όζν θαη ζαλ κειινληηθνί νδεγνί. Τα παηδηά ζα καζαίλνπλ κε επράξηζην ηξόπν ηα ζήκαηα νδήγεζεο. Οη καζεηέο ζα εθπαηδεύνληαη ζηελ αζθάιεηα, ζεσξεηηθά κέζσ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ εγθεθξηκέλσλ από ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην θαη πξαθηηθά νδεγώληαο ζηε πίζηα εμάζθεζεο. Πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη λα αλαξσηεζνύκε λα αθνπγθξαζηνύκε θαη λα αμηνινγήζνπκε ηα κελύκαηα πνπ εθπέκπεη ε θύζε. Σήκεξα ινηπόλ όζν πνηέ ζα πξέπεη κέζσ πεξηβαιινληηθώλ δξάζεσλ θαη αλαπηπμηαθώλ δνκώλ θαη ζσζηήο νξγάλσζεο λα επαηζζεηνπνηεζνύκε θαη ηαπηόρξνλα λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηηο επεξρόκελεο γεληέο γηα ηελ ζεκαζία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηαπηόρξνλα λα καο δνζεί ε επθαηξία λα αλαδείμνπκε ηηο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ καο. Γεώξγηνο Μπαθνγηάλλεο Φεκηθόο Μεραληθόο Υπνςήθηνο Γεκνηηθόο Σύκβνπινο Με ηελ παξάηαμε Γηώξγνπ Παλαγησηόπνπινπ

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr

ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ποράθη πεγή δωής ηακαηία Γθνπγθνπινύιε Γαζθάια stam_goug@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΨΗ Σν πξόγξακκα ηνπ ΚΠΕ Λαπξίνπ «πνξάθη πεγή δωήο» πξνζπαζεί λα εηζαγάγεη ηνπο καζεηέο ζε έλα δηαθνξεηηθό ηξόπν εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας»

«Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» «Γιάκριζη ηοσ 1 οσ ΔΠΑΛ Άρηας ζε Μαθηηικούς Γιαγωνιζμούς Αειθορίας και Δνεργειακής Αποδοηικόηηηας» Θενδνζία Μπαθόια Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δθπαηδεπηηθόο 1νπ ΔΠΑΛ Άξηαο theobakol@yahoo.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Τν ζρνιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ

ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΚΤΡΓΖ, ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΥΟΛΔΗΟ. ΜΗΑ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΥΔΖ Μνπζεία θαη ζπιινγέο κε ιανγξαθηθό πξνζαλαηνιηζκό απνηεινύλ ηδηαίηεξα δεκνθηιείο πξννξηζκνύο γηα ηηο ζρνιηθέο νκάδεο, θπξίσο ηεο πξσηνβάζκηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία

Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Σα ζύγτρονα κινηηά ηηλέθωνα ως εκπαιδεσηικά εργαλεία Γαζηεράηος Ιωάννης 1, Βάρελη οθία 2, Βλάζζης Αλέκος 3, Παπαβλαζοπούλοσ Αμαλία 4, Κονηοζηάνος Γημήηριος 5 1.Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ19, ΚΠΔ Κέξθπξαο igasteratos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ

Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Η ΧΟΚΘΙΗ ΛΑΘΗΗ ΣΟΜ ΑΘΩΜΑ ΣΗ ΠΚΗΡΟΦΟΡΘΙΗ Αμδρέα Μ. Ζεργιώηη, πσρίδωμα Κάηηα Δημοζιεσμέμο ζηο: Η τολική μάθηζη ζηομ αιώμα ηης πληροθορικής. ύγτρομοι Προζαμαηολιζμοί ζηημ Εκπαίδεσζη, ηεύτος 2, 2005. Η ηθαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ

Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Αζθαλήρ σπήζη ηος Διαδικηύος: Αποηελεζμαηικέρ διδακηικέρ παπεμβάζειρ και ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού Πληποθοπικήρ Πανζεληνάρ Γιώπγορ Σρνιηθόο Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο N.Ηξαθιείνπ, Ν. Λαζηζίνπ panselin@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ

e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ e-π@ρεούλ@ Μαθητικό Ηλεκτρονικό Περιοδικό * ΣΕΤΥΟ 8* ΙΟΤΝΙΟ 2015 http://emathisi.weebly.com/e-pirhoepsilonomicronupsilonlambda.html Β 5ο Δ Πόλεως Ρόδοσ ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 *ΤΕΥΧΟΣ 8* 2 ΠΕΡΘΕΧΟΜΕΝΑ e-π@ξενύι@

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σμήμα: Βιβλιοθηκονομίας και σζηημάηων Πληροθόρηζης Πηστιακή Δργαζία Θέμα: Γημιοσργία ιζηοζελίδας «Γημοηική Πινακοθήκη Λάριζας Μοσζείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ»

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ Θ.Δ. ΔΛΠ 43: «ΔΛΛΖΝΗΜΟ ΣΖ ΓΗΑΠΟΡΑ» 4 ε εξγαζία αθαδεκατθνύ έηνπο 2012-13: «εκεξηλή θαηάζηαζε θαη πξννπηηθέο ηεο ζύγρξνλεο ειιελόγισζζεο εθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας

Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Ζ παροσζία ηης περιβαλλονηικής παιδικής λογοηετνίας ζηο νηπιαγωγείο: Ζ περίπηωζη ηης Πιερίας Σηέλλα Πλιάπη Νεπηαγσγόο, Απόθνηηε ηνπ Γηδαζθαιείνπ Νεπηαγσγώλ ηνπ ΤΔΠΑΔ - ΑΠΘ zisispanag@ath.forthnet.gr ΠΔΡΗΛΖΨΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού

Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Παιδαγωγική αξιοποίηζη ηηρ θεωπίαρ ηηρ πολλαπλήρ νοημοζύνηρ ζηα ππογπάμμαηα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ - Σο παπάδειγμα ηος νεπού Αιίθε Καδηαξίδνπ ρνιηθή ύκβνπινο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Καζηνξηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΣΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ ΟΛΟΖΜΔΡΟ ΥΟΛΔΗΟ Γεληθή Δπηκέιεηα θαη πγγξαθή: νύια Ησάλλνπ (PhD Πξναγσγή Τγείαο) πλεξγάζηεθαλ: Φσηεηλή Μαζζνύ Άληξε Λνηδίδνπ

Διαβάστε περισσότερα