Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Αριθµ. Πρωτ /ΓΓΕΑ20306 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΣΑΑΑ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ JESSICA Η παρούσα Εγκύκλιος απευθύνεται στις Ενδιάµεσες ιαχειριστικές Αρχές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων και σε όλες τις βαθµίδες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποσκοπεί στην παροχή ερµηνευτικής κατεύθυνσης για το περιεχόµενο των Ολοκληρωµένων Σχεδίων Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, όπως αυτά αναφέρονται από τον Γενικό Κανονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σχετίζονται µε το χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA. 1. Θεσµικό Πλαίσιο. JESSICA είναι το Αγγλικό ακρωνύµιο της πρωτοβουλίας Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιµες επενδύσεις σε αστικές περιοχές). Η πρωτοβουλία αυτή αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το λειτουργικό πλαίσιο του JESSICA καθορίζεται από το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ για την περίοδο Το πλαίσιο αυτό περιλαµβάνει τα άρθρα 36, 44 και 78 του Κανονισµού 1083/2006 του Συµβουλίου, τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισµού 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και τα άρθρα 43, 44, 45 και 46 του Κανονισµού 1828/2006 της Επιτροπής. Στο εθνικό επίπεδο ωστόσο, κατά την εφαρµογή του JESSICA πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το υφιστάµενο 1

2 πολεοδοµικό, κοινωνικό, οικονοµικό και διοικητικό πλαίσιο σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας JESSICA είναι η κινητοποίηση κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση ολοκληρωµένων δράσεων αστικής ανάπτυξης. Ειδικότερα, στόχο αποτελεί η ανάπτυξη του αστικού χώρου και η δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσω της υλοποίησης και λειτουργίας έργων αστικής ανάπτυξης. Σύµφωνα µε το άρθρο 44, παράγραφος b του Γενικού Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA οφείλουν να εντάσσονται σε Ολοκληρωµένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) (integrated plans for sustainable urban development). Σύµφωνα µε την εγκύκλιο COCOF_ EN της 21/2/2011 (Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006), οι κανονισµοί των ιαρθρωτικών Ταµείων δεν περικλείουν ορισµό ή συγκεκριµένες απαιτήσεις για την έννοια των ΟΣΑΑΑ. Ο ορισµός αυτός δίνεται από τις αρµόδιες αρχές του κάθε κράτους- µέλους. 2. Εξειδίκευση θεσµικού πλαισίου Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω και συγκεκριµένα από το νοµικό πλαίσιο για την εφαρµογή της πρωτοβουλίας JESSICA ο ορισµός των ΟΣΑΑΑ δίδεται από το κράτος-µέλος, στο πλαίσιο τυχόν ήδη υπάρχουσας νοµοθεσίας, ή σε κάθε περίπτωση σεβόµενο µια σειρά από βασικά κριτήρια που πρέπει να ικανοποιούνται από τα εν λόγω ΟΣΑΑΑ. Βάσει των κριτηρίων αυτών, τα ΟΣΑΑΑ οφείλουν: Να εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασµού ή προγραµµατισµού. Να προσδιορίζουν συγκεκριµένη περιοχή παρέµβασης. Να στηρίζονται σε συγκεκριµένη στρατηγική, που να δικαιολογεί την ανάγκη για δηµόσια παρέµβαση. Να περιλαµβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία που χαρακτηρίζουν ένα σχέδιο χρήσεων γης. Να έχουν ολοκληρωµένη µορφή και να διασφαλίζουν τον πολυτοµεακό χαρακτήρα και τη στόχευση στη συγκεκριµένη περιοχή. Να περιλαµβάνουν εκτιµήσεις κοινωνικο-οικονοµικών και περιβαλλοντικών αναγκών. Στην από Μαΐου 2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας για τα Ολοκληρωµένα Σχέδια Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) περιγράφονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής Ολοκληρωµένων Σχεδίων Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) και εµπεριέχονται λεπτοµερείς πληροφορίες για τη διαδικασία, τις δράσεις, τις 2

3 επιλέξιµες περιοχές τους αρµόδιους φορείς και γενικότερα τους µηχανισµούς εφαρµογής των εν λόγω Σχεδίων (επισυνάπτεται στην παρούσα). Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εφαρµογής των ΟΣΑΑ θεωρείται ότι καλύπτουν και συνάδουν µε τα παραπάνω κριτήρια που χαρακτηρίζουν τα Ολοκληρωµένα Σχέδια Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ). 3. Έννοια Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης για τους σκοπούς υλοποίησης της πρωτοβουλίας JESSICA Με βάση τα παραπάνω και σχετικά µε το πλαίσιο υλοποίησης του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA, ως Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑΑ) δύναται να θεωρηθεί αυτό το οποίο πληροί µία ή περισσότερες από τις κατωτέρω προϋποθέσεις: Α) Σε περίπτωση που οι αρµόδιοι φορείς έχουν προχωρήσει στην εφαρµογή Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) βάσει των διαδικασιών της σχετικής από Μαΐου 2010 εγκυκλίου, ως ΟΣΑΑΑ θεωρείται το πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασµού που προέκυψε βάσει της περιγραφείσας διαδικασίας, Β) Σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες της σχετικής εγκυκλίου, ως ΟΣΑΑΑ δύναται να θεωρηθεί οποιοδήποτε εγκεκριµένο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασµού ή προγραµµατισµού, από δηµόσιο φορέα (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ), Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π), Σχέδιο Ολοκληρωµένων Αστικών Παρεµβάσεων (Σ.Ο.Α.Π), Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης ηµοσίων Ακινήτων (Ε.Σ.Χ.Α..Α), Επιχειρησιακό Σχέδιο ήµων, Πολεοδοµικές Μελέτες κλπ.). Τα εγκεκριµένα αυτά πλαίσια µπορούν να τροποποιούνται µε βάση τις ρυθµίσεις του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου περί χωροταξικούπολεοδοµικού σχεδιασµού και σύµφωνα µε τις σχετικές κατευθύνσεις υπερκείµενων πλαισίων αναπτυξιακού χωρικού σχεδιασµού εγκεκριµένων σε µεταγενέστερο από αυτά χρόνο. 4. Επιλεξιµότητα έργων στην πρωτοβουλία JESSICA αναφορικά µε το κριτήριο της ένταξής τους σε ΟΣΑΑΑ. Με βάση τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι, ως καταρχήν επιλέξιµα έργα για αξιολόγηση από τα Ταµεία Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του χρηµατοδοτικού εργαλείου JESSICA, θεωρούνται αυτά τα οποία έχουν ενταχθεί είτε σε Ολοκληρωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) βάσει των διαδικασιών της από Μαΐου 2010 εγκυκλίου είτε σε οποιοδήποτε άλλο εγκεκριµένο πλαίσιο αναπτυξιακού και χωρικού σχεδιασµού ή προγραµµατισµού από δηµόσιο φορέα. Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση που ένα έργο δεν 3

4 έχει εξαρχής ενταχθεί σε κάποιο από τα ανωτέρω (ΟΣΑΑ ή άλλο εγκεκριµένο πλαίσιο σχεδιασµού), είναι δυνατή η ένταξή του µε σχετική τροποποίηση, βάσει των διαδικασιών που διέπουν το κάθε πλαίσιο. Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται καµία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, ως καταρχήν επιλέξιµα για ένταξη στο χρηµατοδοτικό εργαλείο JESSICA, θεωρούνται τα προτεινόµενα έργα τα οποία έχουν τη σύµφωνη γνώµη του ήµου ή των ήµων υποδοχής του έργου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά ικανοποιούν τα κριτήρια που µνηµονεύονται στην παράγραφο 2 της παρούσας εγκυκλίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΘΑΝΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Ειδικό Γραµµατέα Υδάτων κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκης Αµαλιάδος 17, Αµπελόκηποι Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αν. Μακεδονίας Θράκης Περιφερειάρχη κ. Γιαννακίδη Αριστείδη Γ. Κακουλίδου 1, Κοµοτηνή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας Αντιπεριφερειάρχη κ. Ψωµιάδη ιονύσιο Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υτικής Μακεδονίας Περιφερειάρχη κ. ακή Γεώργιο Υ ΕΠ. Μακεδονίας, ιοικητήριο- ΖΕΠ, Κοζάνη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Ηπείρου Περιφερειάρχη κ. Καχριµάνη Αλέξανδρο Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλίας Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό Κων/νο Κουµουνδούρου και Παπαναστασίου, Λάρισα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Ιονίων Νήσων Περιφερειάρχη κ. Σπύρου Σπυρίδωνα Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση υτικής Ελλάδας Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα Απόστολο ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 28, Πάτρα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στερεάς Ελλάδος Περιφερειάρχη κ. Περγαντά Κλέαρχο Υψηλάντου 1, Λαµία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Αττικής Περιφερειάρχη κ. Σγουρό Ιωάννη Λεωφ. Συγγρού 15-17, Αθήνα Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πελοποννήσου Περιφερειάρχη κ. Τατούλη Πέτρο Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τρίπολη 5

6 Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Βορείου Αιγαίου Περιφερειάρχη κ. Γιακαλή Αθανάσιο Κουντουριώτη 1, Μυτιλήνη Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κρήτης Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη Σταύρο Πλ. Ελευθερίας, Ηράκλειο ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Προϊστάµενος ιαχειριστικής Αρχής ΕΠΕΡΡΑΑ κ. Χατζηπαραδείσης Αστέριος Αµαλιάδος 17, Αµπελόκηποι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Πιτσινίγκος Βασίλειος Ηροδότου 28, Κοµοτηνή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Προϊσταµένη Ε..Α., κα Ωραιοπούλου Αγγελική Λεωφ. Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Kιουρτσίδης Χαράλαµπος Υ ΕΠ. Μακεδονίας ιοικητήριο -ΖΕΠ, Κοζάνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϊσταµένη Ε..Α.,α. Ρόκκου Ελένη 8 ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Προϊσταµένη Ε..Α., κα Σαραφίδου Μελποµένη Σωκράτους 111, Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Πέτρος Οικονόµου Αλυκές Ποταµού, Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Τζωρτζής Μιχάλης ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Προϊσταµένη Ε..Α., κ. Παπαθανασίου Αλεξάνδρα Υψηλάντου 12, Λαµία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Λέµας Κωνσταντίνος Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα 6

7 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Σκούρας Αναστάσιος Τέρµα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Πλακωτάρης Γεώργιος 1o χλµ. Μυτιλήνης Λουτρών, Μυτιλήνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προϊστάµενος Ε..Α., κ. Βουτσίνος Αντώνιος Σ. Καράγιωργα, Ερµούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προϊσταµένη Ε..Α., κα Μαρία Κασωτάκη ουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο. 7

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες:Κ.Σιδηρόπουλος, Κ.Αρβανίτης Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Προς: ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 57474/ΕΥΘΥ 2482 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Αλεξοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ,

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ, - -------------------- -------------------------------------------- ιf Iι:'----~~~~~-.:;:;;;;:;----..-~--~-;..;;;,;;:-~--;;;;;:. ~. _ ΑΔΑ: ΩΛΟΓΦ-ΟΒΞ ~NClIAM~~H ΔΙι7;χεΙΡΙ%1ΊΚΗ ΑΙ:ΙΧΗ INFORMATlCS ~~~WM~~78~by

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OΜΑ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μονάδα Γ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αποδεκτών ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη Νίκης 5-7, Αθήνα, TK 10180. Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-83 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. E-MAIL: mtriantafilou@mnec.gr,karvanitis@mnec.gr, a.boutsioukou@mnec.gr, dgrouzis@mnec.

ΑΔΑ: 4Α95Φ-83 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. E-MAIL: mtriantafilou@mnec.gr,karvanitis@mnec.gr, a.boutsioukou@mnec.gr, dgrouzis@mnec. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις

JESSICA. Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των. χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις JESSICA Νέος τρόπος χρησιμοποίησης των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές Τι είναι το JESSICA; JESSICA είναι το αγγλικό ακρωνύμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013. Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2008 [ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013.doc] 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2007-2013 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Τηλ: 210-3385122- 126 Φαξ: 2103385199 Αθήνα, 20-4-2015 Email:dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΠΟΦΑΣΗ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΠΟΦΑΣΗ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 13:53:34 EET Reason: Location: Athens : 70-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα 27/10/2010 Αριθ. Πρωτ.Οικ.:12017/1245 ιεύθυνση: Λ.Μεσογείων 117-119 Ταχ. Κωδ.: 10192 Αθήνα Τηλ. 210-6969827 ΑΠΟΦΑΣΗ Σύσταση ταµείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα

Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας JESSICA στην Ελλάδα Λαμία 22 Μαρτίου 2012 Η πρωτοβουλία JESSICA: Οργάνωση & Λειτουργία Η ανάπτυξη της πρωτοβουλίας JESSICA στην ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ:. 2/ 1086 /Φ.004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληρ. Τηλέφωνο Fax E-mail : Ιωάννου Θεοτόκη 72 : 49100 Κέρκυρα : Ε. Πλεύρη,

Διαβάστε περισσότερα