ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδος-Ειδικότητες: ΠΕ 1210 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Γνωστικό αντικείµενο: Κτιριακά Οικοδοµική) Σάββατο Να απαντήσετε σε όλες τις ισοδύναµες ερωτήσεις του επόµενου ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ µε τη µέθοδο των πολλαπλών επιλογών. Για τις απαντήσεις σας να χρησιµοποιήσετε το ειδικό ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Σε υπόγειο χώρο που βρίσκεται εντός υγρού εδάφους, οι εξωτερικοί του τοίχοι είναι σωστότερο να κατασκευάζονται από: α) τούβλα. β) τσιµεντόλιθους. γ) πέτρες. δ) οπλισµένο σκυρόδεµα. 2. Για την αποτελεσµατική προστασία των υπόγειων χώρων από υπόγεια ύδατα, όταν ο υδροφόρος ορίζοντας είναι ψηλά, θα πρέπει να: α) κατασκευάζεται µόνιµη στεγανή λεκάνη µε διπλά τοιχώµατα. β) στεγανοποιούνται µε απλή επάλειψη οι τοίχοι των υπογείων από την εξωτερική τους πλευρά. γ) χρησιµοποιείται στεγανωτικό µάζης στο οπλισµένο σκυρόδεµα των τοίχων των υπογείων. δ) στεγανοποιούνται οι τοίχοι των υπογείων από την εσωτερική τους πλευρά. 3. Τα θεµέλια αποτελούν τµήµα του φέροντα οργανισµού µε προορισµό την παραλαβή των φορτίων της κατασκευής και τη µεταφορά τους στο έδαφος. Τα θεµέλια φέροντος οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα: α) κατασκευάζονται και από λιθοδοµή. β) είναι πάντα του ιδίου µεγέθους, ανεξάρτητα από το είδος και την αντοχή του εδάφους. γ) κατασκευάζονται αποκλειστικά από οπλισµένο σκυρόδεµα. δ) έχουν πάντοτε την ίδια µορφή, ανεξάρτητα από τη µορφολογία του εδάφους (π.χ., έντονη κλίση). 4. Οι αρµοί διαστολής του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα επεκτείνονται σε όλο το ύψος του κτιρίου και: α) διακόπτουν την κατασκευή της επικάλυψης-µόνωσης του δώµατος. β) δε διακόπτουν τα στοιχεία πλήρωσης (τοιχοποιίες) που πιθανόν να συναντούν. γ) διακόπτουν την κατασκευή της µόνωσης του δώµατος, χωρίς να διακόπτουν ποτέ την τελική επικάλυψη (δάπεδο χρήσης). δ) δεν κατασκευάζονται ποτέ στα δώµατα, αν το κτίριο είναι ιδιαίτερα ψηλό (10 όροφοι). 5. Το σηµαντικότερο πρόβληµα κτιρίων µε µη προστατευόµενο µεταλλικό φέροντα οργανισµό είναι: α) οι καµπτικές καταπονήσεις. β) η πυρασφάλεια. γ) οι θλιπτικές καταπονήσεις. δ) η οξείδωση των επιµέρους στοιχείων. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 1 από 9

2 6. Στη µελέτη ενός κτίριου µε φέροντα οργανισµό από χάλυβα, το σχέδιο που τον εµφανίζει λέγεται: α) κάτοψη ξυλοτύπου. β) κάτοψη σιδηροτύπου. γ) κάτοψη µεταλλικών στοιχείων. δ) κάτοψη φέροντα οργανισµού. 7. Σε φέροντα οργανισµό κτιρίου από αρθρωτό φέροντα οργανισµό µεταλλικών στοιχείων, το σηµαντικότερο θέµα είναι: α) η καλή κατασκευή των αρθρώσεων. β) η στήριξη των κατακόρυφων στοιχείων. γ) η ακαµπτοποίηση του συνολικού συστήµατος. δ) η ενίσχυση των οριζόντιων στοιχείων. 8. Στο σχέδιο ξυλοτύπου κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα σηµειώνονται: α) οι ρύσεις του δώµατος. β) η κατεύθυνση στήριξης των πλακών, οι δοκοί και τα υποστυλώµατα. γ) η χάραξη των εσωτερικών τοίχων. δ) οι εσωτερικές εγκαταστάσεις. 9. Κατά την αυτοψία ενός συµβατικού κτιρίου µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα διαπιστώνονται στους τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή χιαστί διαµπερείς ρωγµές. Ο λόγος που προκλήθηκαν αποδίδεται σε: α) ελαφρά καθίζηση του εδάφους. β) ολίσθηση µέρους του κτιρίου. γ) αποδιοργάνωση του φέροντα οργανισµού λόγω κακής ποιότητας του σκυροδέµατος. δ) δυναµική καταπόνηση (π.χ., σεισµός). 10. Οι εξωτερικοί τοίχοι θεωρούνται σύνθετοι όταν: α) κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερα υλικά. β) κατασκευάζονται από ένα υλικό και µε κενό ενδιάµεσα. γ) κατασκευάζονται συµπαγείς, από ένα υλικό. δ) κατασκευάζονται χυτοί από σκυρόδεµα. 11. Οι µη φέρουσες οπτοπλινθοδοµές σφηνώνονται στο επάνω µέρος. Το σφήνωµα γίνεται µεταξύ δοκού ή πλάκας οροφής από οπλισµένο σκυρόδεµα και της τελευταίας οριζόντιας σειράς από τούβλα: α) µε ξύλινα πηχάκια. β) µε προκατασκευασµένα τεµάχια από οπλισµένο σκυρόδεµα. γ) µε σειρά από λοξά τούβλα. δ) µε ισχυρή τσιµεντοκονία. 12. Για να είναι φέρουσες οι τοιχοποιίες από τούβλα, χρησιµοποιούνται συµπαγή τούβλα και κατασκευάζονται: α) µε κενό όπου τοποθετείται θερµοµονωτικό υλικό, δύο µπατικές (πάχους 20 εκατοστών), χωρίς ενδιάµεσους συνδέσµους. β) χωρίς κενό, υπερµπατικές (πάχους 30 εκατοστών), ενισχυµένες µε ζώνες από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (σενάζ). γ) µε κενό, δύο δροµικές (πάχους 10 εκατοστών), µε ενδιάµεσους συνδέσµους για την καλύτερη συνοχή τους. δ) χωρίς κενό, δροµικές (πάχους 10 εκατοστών), ενισχυµένες µε ζώνες από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα (σενάζ). 13. Όταν αναφέρουµε «πλάτος κτίστη» σε τοίχο από οπτοπλινθοδοµή, εννοούµε το ελεύθερο πλάτος που: α) πρέπει να αφήσει ο κτίστης στον τοίχο για να τοποθετηθεί το κούφωµα. β) πρέπει να αφήσει ο τεχνίτης µετά την κατασκευή του επιχρίσµατος για να τοποθετηθεί το κούφωµα. γ) µας αφήνει το κούφωµα µετά την τοποθέτηση της κάσας. δ) πρέπει να αφήσει ο τεχνίτης µετά τους χρωµατισµούς για να τοποθετηθεί το κούφωµα. 14. Τα πρέκια των ανοιγµάτων στις τοιχοποιίες από τούβλα: α) κατασκευάζονται, στις περισσότερες των περιπτώσεων, από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα. β) δεν απαιτούνται αν τα κουφώµατα που θα τοποθετηθούν είναι από αλουµίνιο. γ) κατασκευάζονται από τούβλα, πάντοτε υπό τη µορφή τόξου. δ) κατασκευάζονται πάντοτε από µεταλλικές διατοµές. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 2 από 9

3 15. Κατά το κτίσιµο των τοίχων από οπτόπλινθους τα τούβλα πρέπει να διαβρέχονται, ώστε να: α) καθαρίζονται από τις σκόνες. β) µπορούν οι κτίστες να τα τοποθετούν µε µεγαλύτερη ευχέρεια. γ) µην απορροφήσουν το νερό του συνδετικού κονιάµατος. δ) εξασφαλίζεται καλή επιφάνεια για τους χρωµατισµούς. 16. Η ενίσχυση της αντοχής των τοίχων πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή στη συµβατική κατασκευή µε φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα επιτυγχάνεται: α) µόνο µε το σφήνωµα των τούβλων στο ανώτατο σηµείο. β) µε την κατασκευή οριζόντιων ενισχύσεων, σενάζ, από σκυρόδεµα. γ) µε τη χρήση ισχυρού συνδετικού κονιάµατος. δ) µε το σωστό πλέξιµο των τούβλων. 17. Οι λιθοδοµές που δοµούνται χωρίς κονίαµα ονοµάζονται: α) αργολιθοδοµές. β) κροκαλολιθοδοµές. γ) πλακολιθοδοµές. δ) ξηρολιθιές. 18. Η σωστά δοµηµένη φέρουσα λιθοδοµή εµφανίζει στην όψη της: α) συνεχείς οριζόντιους και κατακόρυφους αρµούς σε όλη την επιφάνεια της όψης της. β) συνεχείς κατακόρυφους αρµούς επεκτεινόµενους σε αρκετές στρώσεις. γ) διασταυρούµενους αρµούς και απουσία όρθια τοποθετηµένων λίθων. δ) όρθια τοποθετηµένους λίθους σε ποσοστό πάνω από 65% της επιφάνειας της όψης της. 19. Τα εξωτερικά τοιχοπετάσµατα είναι ελαφριές κατασκευές που: α) αναρτώνται ή εδράζονται στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου. β) µπορούν από µόνα τους να αποτελούν το φέροντα οργανισµό του κτιρίου. γ) επιβαρύνουν και φορτίζουν το φέροντα οργανισµό του κτιρίου περισσότερο από συµβατικές τοιχοποιίες µε τούβλα. δ) υπολογίζονται στατικά ώστε να ενισχύουν το φέροντα οργανισµό του κτιρίου. 20. Για την κατασκευή χυτών τοίχων από οπλισµένο σκυρόδεµα χρησιµοποιούνται καλούπια που αφαιρούνται µετά τη λιθοποίησή τους. Τα καλούπια αυτά κατασκευάζονται από: α) ξύλινες τάβλες. β) πλάκες από αντικολλητή ξυλεία. γ) µεταλλικά καλούπια µε νευρώσεις ενίσχυσης της ακαµψίας τους. δ) όλα τα προαναφερόµενα υλικά. 21. Πριν από τη σκυροδέτηση των πλακών από οπλισµένο σκυρόδεµα, ο ξυλότυπος διαβρέχεται έτσι ώστε να: α) εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του οπλισµένου σκυροδέµατος. β) διασταλούν οι σανίδες και να µην απορροφήσουν το νερό του σκυροδέµατος. γ) διευκολύνεται η αποκόλληση του ξυλοτύπου από τις σκυροδετηµένες πλάκες. δ) εξασφαλίζεται η επιπεδότητα της κάτω πλευράς των πλακών. 22. Η ποιότητα και η αντοχή του σκυροδέµατος ελέγχεται από: α) την απόχρωσή του. β) την αδρότητα κατά την αφή. γ) τον οπτικό έλεγχο για την ύπαρξη τριχοειδών ρωγµών. δ) τον εργαστηριακό έλεγχο δοκιµίων. 23. Για να µην προκληθούν ζηµιές στην επιφάνεια του ανεπίχριστου σκυροδέµατος κατά τη φάση του ξεκαλουπώµατος, θα πρέπει: α) να έχουν επαλειφθεί οι εσωτερικές επιφάνειες των καλουπιών µε το κατάλληλο υλικό αποκόλλησης. β) να γίνεται πολύ προσεκτικά η αφαίρεση των καλουπιών από ειδικευµένους εργάτες. γ) να χρησιµοποιούνται µόνο µεταλλικά καλούπια. δ) να βρέχονται εξωτερικά τα καλούπια πριν αποµακρυνθούν από την επιφάνεια του σκυροδέµατος. 24. Για να µην εµφανιστεί στην επιφάνεια του ανεπίχριστου σκυροδέµατος ο οπλισµός, θα πρέπει: α) να µεγαλώσουµε τις διατοµές, ώστε ο οπλισµός να µη µετακινηθεί κατά τη σκυροδέτηση. β) να αποµακρύνουµε τον οπλισµό από την εσωτερική πλευρά των καλουπιών, χρησιµοποιώντας ειδικούς αποστάτες, όπως κύβους και ροδέλες από πλαστικό. γ) να µη δονηθεί το σκυρόδεµα κατά τη διάστρωση. δ) ο οπλισµός να αποµακρύνεται µε τα χέρια από την εσωτερική πλευρά των καλουπιών κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 3 από 9

4 25. Στις στέγες: α) όταν είναι βατές, απαιτείται η κατασκευή προστατευτικού κιγκλιδώµατος. β) τα υλικά τελικής επικάλυψης ορίζονται και επιλέγονται ανάλογα µε την κλίση των στεγών γ) όταν είναι βατές, καλύπτονται µε επίπεδες τσιµεντόπλακες. δ) τα υλικά τελικής επικάλυψης είναι πάντοτε βυζαντινά κεραµίδια. 26. Στις στέγες από οπλισµένο σκυρόδεµα: α) οι ρύσεις κατασκευάζονται από ελαφροµπετόν. β) η κατασκευή των ρύσεων ακολουθεί κλίση 1-2 %. γ) οι ρύσεις κατασκευάζονται κάτω από την τελική επικάλυψη (π.χ., κεραµίδια). δ) δεν απαιτείται η κατασκευή ρύσεων. 27. Η σειρά τοποθέτησης υλικών, από κάτω προς τα επάνω, για την κατασκευή µιας συµβατικής µόνωσης βατών και µη δωµάτων είναι η εξής: α) Φράγµα υδρατµών θερµοµόνωση στεγάνωση. β) Στεγάνωση θερµοµόνωση φράγµα υδρατµών. γ) Θερµοµόνωση φράγµα υδρατµών στεγάνωση. δ) Στεγάνωση φράγµα υδρατµών θερµοµόνωση. 28. Η σειρά τοποθέτησης υλικών, από κάτω προς τα επάνω, για την κατασκευή µιας ανεστραµµένης µόνωσης βατών δωµάτων είναι η εξής: α) Στεγάνωση δάπεδο κυκλοφορίας θερµοµόνωση. β) Στεγάνωση θερµοµόνωση δάπεδο κυκλοφορίας. γ) Θερµοµόνωση στεγάνωση δάπεδο κυκλοφορίας. δ) Θερµοµόνωση δάπεδο κυκλοφορίας στεγάνωση. 29. Στα βατά δώµατα µε συµβατική µόνωση: α) η κυκλοφορία γίνεται κατευθείαν πάνω στα ασφαλτόπανα της στεγάνωσης. β) δεν κατασκευάζονται ποτέ ρύσεις. γ) δεν απαιτείται δάπεδο χρήσης. δ) είναι απαραίτητη η κάλυψη και προστασία της στεγάνωσης. 30. Το στηθαίο εγκιβωτισµού της µόνωσης, µη βατών δωµάτων, πάνω σε πλάκα από οπλισµένο σκυρόδεµα: α) είναι σωστότερο να κατασκευάζεται από σκυρόδεµα. β) κατασκευάζεται πάντοτε από τούβλα. γ) δεν απαιτείται να κατασκευαστεί. δ) κατασκευάζεται και από γυψοσανίδες. 31. Στην περίπτωση των φυτεµένων δωµάτων µε βάθος φύτευσης (χώµα, χαλίκι κτλ.) 60 εκατοστών: α) δεν απαιτείται στεγάνωση, διότι τα όµβρια και τα νερά του ποτίσµατος απορροφώνται από το χώµα. β) απαιτείται απαραίτητα η κατασκευή στεγάνωσης κάτω από τη φύτευση. γ) απαιτείται οπωσδήποτε η τοποθέτηση θερµοµόνωσης κάτω από τη φύτευση, λόγω ελλιπούς θερµικής προστασίας. δ) δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από το φέροντα οργανισµό, λόγω αµελητέων φορτίων. 32. Σε ένα ψηλό κτίριο (πάνω από 6 ορόφους): α) είναι απαραίτητες οι υδρορροές, για να διοχετεύουν τα όµβρια στο έδαφος. β) δεν απαιτούνται υδρορροές, τα όµβρια µπορούν να απορρέουν ελεύθερα από το δώµα. γ) για να διοχετεύουν τα όµβρια στο έδαφος, χρησιµοποιούνται πάντοτε υδρορροές ορθογωνικής διατοµής. δ) απαιτούνται υδρορροές, που εντάσσονται πάντοτε µέσα στα δοµικά στοιχεία (π.χ., υποστυλώµατα). 33. Η βασικότερη προδιαγραφή απόδοσης ανηρτηµένης ψευδοροφής που καλύπτει φέροντα οργανισµό από µεταλλικά στοιχεία είναι: α) η ηχοαπορρόφηση. β) η πυρασφάλεια. γ) η αισθητική εµφάνιση. δ) η δυνατότητα ανάρτησης φορτίων. 34. Η ανηρτηµένη οροφή (ψευδοροφή) σε ένα µεγάλο ανοιχτό γραφειακό χώρο τοποθετείται: α) ως χώρος ενσωµάτωσης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. β) για τη στεγανοποίηση από τις υγρασίες. γ) ως επιφάνεια ανάρτησης µόνο των υδραυλικών εγκαταστάσεων. δ) ως επιφάνεια ανάρτησης µόνο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 4 από 9

5 35. ιαχωρίζοντας δύο εργαστηριακούς χώρους, έχουµε πετύχει ικανοποιητική ηχοµόνωση και αντοχή στη φωτιά. Το χώρισµα είναι κατασκευασµένο από: α) κόντρα πλακέ σε ξύλινο σκελετό και µόνωση από διογκωµένη πολυστερίνη. β) αυτοφερόµενο µεταλλικό πανέλο µε πλαστικοποιηµένες επιφάνειες και µόνωση από πολυουρεθάνη. γ) νοβοπάν µε επένδυση µελαµίνης σε αλουµινένιο σκελετό χωρίς ενδιάµεση µόνωση. δ) διπλή γυψοσανίδα σε µεταλλικό σκελετό και µόνωση από πετροβάµβακα. 36. Για να πετύχουµε πλήρη ευελιξία και αναστρεψιµότητα στην εσωτερική διαµόρφωση ενός µεγάλου γραφειακού χώρου, χρησιµοποιούµε χωρίσµατα από: α) µπατική επιχρισµένη οπτοπλινθοδοµή. β) ανεπίχριστη δροµική οπτοπλινθοδοµή. γ) αυτοφερόµενα πανέλα µε σκελετό από αλουµίνιο. δ) ξύλινο σκελετό στηριγµένο µε βύσµατα και στριφόνια, µε επένδυση από πανέλα µελαµίνης. 37. Σε ένα µεγάλο κτίριο γραφείων, µε ύψος ορόφων 3,50 µέτρα, ποια από τις παρακάτω µορφές σκάλας θα επιλέγατε ως κλιµακοστάσιο διαφυγής; α) Σκάλα κυκλική µε διάµετρο 3,00 µέτρα. β) Σκάλα ευθύγραµµη χωρίς ενδιάµεσο πλατύσκαλο. γ) Σκάλα µε στροφή 180 µοιρών χωρίς ενδιάµεσο πλατύσκαλο. δ) Σκάλα µε στροφή 180 µοιρών και ενδιάµεσο πλατύσκαλο. 38. Σε πολυκατοικία ύψους έξι (6) ορόφων, το ελάχιστο πλάτος κάθε σκέλους του κεντρικού κλιµακοστασίου πρέπει να είναι: α) 1,20 µέτρα. β) 1,50 µέτρα. γ) 0,90 µέτρα. δ) 0,60 µέτρα. 39. Οι επενδύσεις των προσόψεων των κτιρίων µε φύλλα αλουµινίου µπορούν να γίνουν: α) πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε ειδικά κουµπώµατα. β) πάνω σε ξύλινο σκελετό µε καρφιά και κόλλα. γ) χωρίς σκελετό, κατευθείαν πάνω στο επίχρισµα µε βύσµατα και στριφόνια. δ) πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε ηλεκτροσυγκόλληση. 40. Στις ορθοµαρµαρώσεις εξωτερικών όψεων κτιρίων, τα µάρµαρα στηρίζονται: α) χωρίς σκελετό, µε ισχυρή τσιµεντοκονία. β) χωρίς σκελετό, µε ειδική κόλλα. γ) πάνω σε µεταλλικό σκελετό µε γαλβανισµένα ή ανοξείδωτα άγκιστρα. δ) χωρίς σκελετό, µε πλαστικά βύσµατα και σιδηρά στριφόνια. 41. Όταν αναφερόµαστε στα «τελειώµατα» µιας οικοδοµής, εννοούµε: α) την κατασκευή των τοίχων από οπτοπλινθοδοµή. β) τα δάπεδα, τις εσωτερικές και εξωτερικές επενδύσεις. γ) τις µονώσεις των δωµάτων. δ) τα κουφώµατα. 42. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών σε µια συµβατική οικοδοµή, µετά την ολοκλήρωση του φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα και των εσωτερικών και εξωτερικών οπτοπλινθοδοµών, είναι η εξής: α) Επιχρίσµατα ψευτόκασες κουφωµάτων δάπεδα εγκαταστάσεις. β) Ψευτόκασες κουφωµάτων δάπεδα εγκαταστάσεις επιχρίσµατα. γ) Εγκαταστάσεις επιχρίσµατα δάπεδα ψευτόκασες κουφωµάτων. δ) Ψευτόκασες κουφωµάτων εγκαταστάσεις επιχρίσµατα δάπεδα. 43. Στην κατασκευή µιας συµβατικής οικοδοµής, µετά από το λάσπωµα των επιχρισµάτων ακολουθεί η εξής εργασία: α) Χρωµατισµοί. β) Τοποθέτηση ψευτοκασών. γ) Τοποθέτηση σωλήνων θέρµανσης. δ) ιάστρωση των δαπέδων. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 5 από 9

6 44. Σε µια συµβατική οικοδοµή, η σειρά κατασκευής των επιχρισµάτων σε τοίχο από οπτοπλινθοδοµή είναι η εξής: α) Πεταχτό λάσπωµα µαρµαροκονία οδηγοί. β) Πεταχτό οδηγοί λάσπωµα µαρµαροκονία. γ) Λάσπωµα οδηγοί µαρµαροκονία πεταχτό. δ) Οδηγοί πεταχτό µαρµαροκονία λάσπωµα. 45. Σε δάπεδα από µάρµαρο το περιθώριο (σοβατεπί), για λόγους οµοιοµορφίας, είναι σωστότερο να είναι από: α) λωρίδα µαρµάρου. β) ελατή διατοµή αλουµινίου. γ) σιδηρά διατοµή µορφοσιδήρου. δ) κολλητή διατοµή από συνθετικό υλικό. 46. Ο λόγος που προκάλεσε την κύρτωση των σανίδων ξύλινου δαπέδου σε κατοικία αποδίδεται: α) σε έλλειψη αρµών διαστολής. β) σε µικρές θερµοκρασιακές µεταβολές. γ) σε κακή στήριξη των σανίδων. δ) σε απορρόφηση υγρασίας. 47. Όταν διαστρώνεται δάπεδο από µωσαϊκό σε επιφάνεια εσωτερικού χώρου πάνω από 100 τετραγωνικά µέτρα, για να µη ρηγµατωθεί, θα πρέπει: α) το πάχος του να υπερβαίνει τα 6 εκατοστά. β) να κατασκευαστούν αρµοί διαστολής ανά περίπου 15 τετραγωνικά µέτρα. γ) να λειανθεί µε επιµέλεια η τελική επιφάνειά του. δ) να ενσωµατωθούν βελτιωτικά στο µείγµα για καλύτερη πρόσφυση στο υπόστρωµα. 48. Το δάπεδο από ξύλινες λωρίδες µεγάλου µήκους διαστρώνεται µε τον εξής τρόπο: α) Κολλητό πάνω σε τσιµεντοκονία. β) Καρφωτό πάνω σε ξύλινα καδρόνια. γ) Κολλητό πάνω σε γαρµπιλοµωσαϊκό. δ) Καρφωτό πάνω σε ξύλινο ψευδοπάτωµα. 49. Σε µια νέα συµβατική οικοδοµή, οι µεταλλικές στραντζαριστές κάσες εσωτερικών κουφωµάτων δε χρειάζονται ψευτόκασα και τοποθετούνται: α) αφού κτισθούν οι τοίχοι από οπτοπλινθοδοµή. β) αφού κτισθούν και επιχριστούν οι τοίχοι από οπτοπλινθοδοµή. γ) αφού κτισθούν οι τοίχοι από οπτοπλινθοδοµή και διαστρωθούν τα δάπεδα. δ) µετά τη χάραξη των τοίχων και πριν κτισθούν. 50. Η στερέωση των ξύλινων ψευτοκασών, ξύλινων εξωτερικών κουφωµάτων, γίνεται: α) µε µεταλλικά γαλβανισµένα τζινέτια. β) µόνο µε αφρό πολυουρεθάνης. γ) µε σφήνωµα στο ήδη υπάρχον άνοιγµα της τοιχοποιίας. δ) µε πλαστικά βύσµατα και µεταλλικά στριφόνια. 51. Προκειµένου για την τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων που θα ελαιοχρωµατισθούν, µετά το κτίσιµο των τοίχων ακολουθεί: α) η τοποθέτηση των ξύλινων κασών. β) η κατασκευή των επιχρισµάτων. γ) η διάστρωση των δαπέδων. δ) οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 52. Προκειµένου για την τοποθέτηση ξύλινων κουφωµάτων που θα παραµείνουν σε φυσική κατάσταση, µετά το κτίσιµο των τοίχων θα πρέπει να τοποθετηθούν: α) ξύλινες κάσες πριν από τα επιχρίσµατα. β) ξύλινες ψευτόκασες. γ) ξύλινες κάσες µετά τους χρωµατισµούς. δ) ξύλινες κάσες πριν από τα επιχρίσµατα, αφού βερνικωθούν. 53. Για να µη δηµιουργούνται συµπυκνώσεις στα εξωτερικά κουφώµατα από µεταλλικές διατοµές, θα πρέπει: α) να είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα. β) να είναι τα υαλοστάσια διπλά. γ) να προστατεύονται εξωτερικά από εξώφυλλα. δ) να διακόπτονται οι διατοµές προς αποφυγή θερµογέφυρας. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 6 από 9

7 54. Η τοποθέτηση κουφωµάτων από διατοµές αλουµινίου σε νέα οικοδοµή γίνεται: α) χωρίς ψευτόκασα, κατευθείαν στην επιχρισµένη επιφάνεια των ανοιγµάτων. β) µέσω γαλβανισµένων ψευτοκασών, που τοποθετούνται πριν από τα επιχρίσµατα. γ) χωρίς ψευτόκασα, µετά το τέλος των ελαιοχρωµατισµών. δ) µέσω γαλβανισµένων ψευτοκασών, που τοποθετούνται µετά τα επιχρίσµατα. 55. Κατασκευαστικά οι ξύλινες πόρτες χωρίζονται στους εξής τύπους: α) Καρφωτές και ταµπλαδωτές. β) Καρφωτές και πρεσαριστές. γ) Ταµπλαδωτές και πρεσαριστές. δ) Ταµπλαδωτές, καρφωτές και πρεσαριστές. 56. Σε ταµπλαδωτή πόρτα, οι ταµπλάδες τοποθετούνται στις εγκοπές του ξύλινου πλαισίου: α) χωρίς συνδετικό υλικό. β) µε ισχυρή κόλλα. γ) µε σιλικόνη. δ) και καρφώνονται µε καρφιά χωρίς κεφαλή (βελονάκια). 57. Τα κουφώµατα στους εξωτερικούς τοίχους είναι: α) πάντοτε ανοιγόµενα. β) συµπληρωµατικές κατασκευές των ανοιγµάτων στην τοιχοποιία. γ) κατασκευασµένα αποκλειστικά από αλουµίνιο. δ) πάντοτε µε τζαµιλίκια και παντζούρια. 58. Η τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων σε εξωτερικά παράθυρα ή πόρτες γίνεται για να επιτύχουµε: α) θερµική και ηχητική µόνωση. β) υδατοστεγανότητα. γ) ηλιοπροστασία. δ) ανεµοστεγανότητα. 59. Τα εξωτερικά και εσωτερικά κουφώµατα: α) πρέπει να ικανοποιούν τις ίδιες ακριβώς προδιαγραφές. β) διαφέρουν ως προς τις προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν. γ) διαφέρουν πάντοτε ως προς το υλικό. δ) διαφέρουν µόνο ως προς τον τρόπο λειτουργίας. 60. Η υδατοστεγανότητα, µία από τις κυριότερες απαιτήσεις των εξωτερικών κουφωµάτων: α) πρέπει να απαιτείται και στα εσωτερικά κουφώµατα. β) δεν απαιτείται στα εσωτερικά κουφώµατα. γ) εξασφαλίζεται µε την ύπαρξη και µόνο των παντζουριών. δ) δεν εξασφαλίζεται από τα ξύλινα κουφώµατα µε διπλό τζάµι. 61. Τα προβλήµατα της υδατοπερατότητας σε ένα εξωτερικό κούφωµα: α) εντοπίζονται µόνο στις εγκοπές συναρµογής ανάµεσα στην κάσα και το φύλλο, ανοιγόµενο ή συρόµενο. β) αντιµετωπίζονται µε την τοποθέτηση στεγάστρου πάνω από το κούφωµα. γ) εντοπίζονται στις εγκοπές συναρµογής ανάµεσα στην κάσα και το φύλλο, και στους αρµούς ανάµεσα στην κάσα και τις παρειές του ανοίγµατος του τοίχου. δ) αντιµετωπίζονται µε την τοποθέτηση παντζουριού εξωτερικά. 62. Αν η υδατοστεγανότητα σε ένα εξωτερικό κούφωµα εξασφαλίζεται µε ελαστικά παρεµβύσµατα, αυτά: α) πρέπει να αντικαθίστανται έγκαιρα, λόγω της γρήγορης γήρανσής τους. β) δε χρειάζονται ποτέ αντικατάσταση. γ) πρέπει να βάφονται κάθε χρόνο, για συντήρηση. δ) πρέπει να αφαιρούνται και να τοποθετούνται τα ίδια µετά από συντήρηση. 63. Η ανεµοστεγανότητα των εξωτερικών κουφωµάτων: α) δεν εξασφαλίζεται στα ξύλινα κουφώµατα. β) εξασφαλίζεται µε την τοποθέτηση στεγάστρου πάνω από το κούφωµα. γ) εξασφαλίζεται µε τη χρήση ειδικών παρεµβυσµάτων στις εγκοπές συναρµογής ανάµεσα στην κάσα και το φύλλο. δ) δεν εξασφαλίζεται στα ανοιγόµενα κουφώµατα. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 7 από 9

8 64. Η ηχοµόνωση στα εξωτερικά κουφώµατα βελτιώνεται µε την τοποθέτηση: α) στεγάστρου πάνω από το κούφωµα. β) παντζουριού εξωτερικά. γ) παντζουριού εσωτερικά. δ) διπλών υαλοπινάκων. 65. Για να πετύχουµε καλύτερο ελκυσµό από τον καπναγωγό στον εξωτερικό τοίχο, κατά την κατασκευή τζακιού απαιτείται: α) ορθογωνική διατοµή καπναγωγού. β) θερµικά µονωµένη από την εξωτερική πλευρά διατοµή καπναγωγού. γ) οπωσδήποτε κυκλική διατοµή καπναγωγού. δ) θερµικά µονωµένη από την εσωτερική πλευρά διατοµή καπναγωγού. 66. Τα εδάφη µπορούν να καταταγούν, ανάλογα µε τη σκληρότητά τους, στις εξής κατηγορίες: α) Βραχώδη και γαιώδη. β) Γαιώδη και ηµιβραχώδη. γ) Ηµιβραχώδη και βραχώδη. δ) Όλα τα παραπάνω. 67. Η αντιστήριξη παρειών βαθιάς εκσκαφής πρέπει να γίνει: α) µε ξύλινο ικρίωµα βαρέος τύπου. β) µε µεταλλικό ικρίωµα. γ) µε τοίχο από µπατική οπτοπλινθοδοµή. δ) µε κατασκευή πασσάλων. 68. Στα κτίρια διακρίνουµε δύο µεγάλες κατηγορίες φορτίων: α) τα οµοιόµορφα και τα στατικά. β) τα βαριά και τα ελαφριά. γ) τα µόνιµα και τα κινητά. δ) τα οριζόντια κα τα κατακόρυφα. 69. Για την αποτελεσµατική προστασία των υπόγειων χώρων από τις υγρασίες του εδάφους, η στεγανοποίηση πραγµατοποιείται: α) στην εσωτερική πλευρά του εξωτερικού τοίχου. β) στην εξωτερική πλευρά του εξωτερικού τοίχου. γ) στη µάζα του εξωτερικού τοίχου. δ) στο πάτωµά τους. 70. Στις ανεστραµµένες µονώσεις δωµάτων: α) δεν απαιτείται στεγάνωση. β) η στεγάνωση τοποθετείται πάνω από τη θερµοµόνωση. γ) το φράγµα υδρατµών τοποθετείται πάνω από τη στεγάνωση. δ) το φράγµα υδρατµών ταυτίζεται µε τη στεγάνωση. 71. Για τη µόνωση ξύλινων δαπέδων από ηχογέφυρες απαιτείται: α) παρεµβολή µονωτικού υλικού κάτω από τα καδρόνια. β) παρεµβολή µονωτικού υλικού κάτω από τα καδρόνια και το πέτσωµα. γ) περιµετρική ηχοµόνωση και κολυµβητή κατασκευή του δαπέδου. δ) γέµισµα των κενών µεταξύ των καδρονιών µε αφρό πολυουρεθάνης. 72. Στις ξύλινες ευθύγραµµες σκάλες τα σκαλοπάτια τοποθετούνται σε σχέση µε τις βαθµιδοφόρους δοκούς: α) είτε ανάµεσά τους είτε επάνω τους. β) µόνο επάνω τους. γ) πάντοτε ανάµεσά τους. δ) πάντοτε κολλητά. 73. Η απαραίτητη ακαµψία µιας ξύλινης κατασκευής πρέπει να εξασφαλίζεται: α) στο ένα κατακόρυφο επίπεδο. β) στο οριζόντιο επίπεδο. γ) στα δύο κατακόρυφα επίπεδα. δ) στα δύο κατακόρυφα επίπεδα και στο οριζόντιο. 74. Η αναφορά στην «τυποποίηση ενός δοµικού έργου» σηµαίνει ότι κατά τη µελέτη προβλέπεται: α) η διαστασιολογική τυποποίηση των δοµικών στοιχείων. β) η χρησιµοποίηση τυπικών οικοδοµικών υλικών. γ) η χρησιµοποίηση τυπικών ανθρωποµετρικών µεγεθών. δ) η χρησιµοποίηση οποιωνδήποτε βιοµηχανικών υλικών. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 8 από 9

9 75. Τα κτίρια µπορούµε να τα διαχωρίσουµε, ανάλογα µε την κατασκευαστική τους κλίµακα, σε µεγάλα και µικρά. Ο διαχωρισµός αυτός γίνεται µε κριτήριο: α) τον αριθµό των κουφωµάτων τους. β) το πλήθος των υλικών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή τους. γ) το πλήθος των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτά. δ) την οικοδοµική τους πολυπλοκότητα. Γ-Α-ΚΤΙΡΙΑΚΑ Σελίδα 9 από 9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR. ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ REHAU ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 864600 GR ιατηρούµε το δικαίωµα των τεχνικών αλλαγών Ισχύει από: εκέµβριος 2010 www.rehau.gr Οικοδοµή Αυτοκίνητο Βιοµηχανία ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΡΓΟ: Μονώσεις Ανακατασκευές Στεγών σε Σχολικά Κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης, έτους 2013. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 2008 ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθμισης των σχολικών κτιρίων, η Διεύθυνση Μελετών Συμβατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤΕΓΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο χαλκός χάρη στις εξαιρετικές φυσικές του ιδιότητες και τα σημαντικά πλεονεκτήματα που διαθέτει θεωρείται από τα ιδανικότερα υλικά στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές με βασικότερη εφαρμογή του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Μ.Π. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ 2009 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΟΥΒΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα:

Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Βιοκλιµατικός Σχεδιασµός στην Ελλάδα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική ιεύθυνση για την Ενέργεια και τις Μεταφορές ΚΑΠΕ, Πικέρµι, Σεπτέµβριος 2 Επιµέλεια σύνταξη κειµένων: Ευγενία Α. Λάζαρη, Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ,ΣΥΡΜΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ,ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ. 2009 Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ KELYFOS 1/14 1. Ονομασία: KELYFOS THERMAL PROTECTION SYSTEM 2. Κατηγορία: ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3. Τεχνική Περιγραφή: Το σύστημα Kelyfos είναι ένα επικολούμενο σύστημα εξωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΥΠΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ «Αποκατάσταση ζηµιών του κτιριακού συγκροτήµατος του Ευρωπαϊκού Οργανισµού CEDEFOP στη Θεσσαλονίκη» 2.100.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1.

:   . 2015 13/2015 :  .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3.  ] 1. ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π. 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η/Μ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟ ΟΜΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ: Κουτροβέλης Παναγιώτης Καπαγεωργίου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 3046/304/89 Κτιριοδοµικός Κανονισµός. (ΦΕΚ 59/ /3-02-89) Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 1577/1985

Διαβάστε περισσότερα