«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» πνπδαζηήο: Βαθάθεο Ισάλλεο Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Μνληάθεο Μύξσλ ΗΡΑΚΛΔΙΟ, 2013

2 ΔΙΑΓΧΓΗ Ο θηηξηαθφο ηνκέαο είλαη ππεχζπλνο γηα ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Ζ θαηαλάισζε απηή δηαθξίλεηαη είηε ζε κνξθή ζεξκηθήο (θπξίσο πεηξέιαην), είηε ζε κνξθή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη επζχλεηαη γηα ηε κεγάιε επηβάξπλζε ηεο αηκφζθαηξαο κε ξχπνπο, θπξίσο κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2). Σαπηφρξνλα, εμαηηίαο ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, πξνθαιείηαη θαη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ζηελ Διιάδα παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, θπξίσο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ. Ζ ρξήζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αχμεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ αηρκήο ζηε ρψξα, κε ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο θαη ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ θαηαλαισηή. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην εμαζθαιίδεηαη ελ κέξεη κε ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ θαη ηε ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπζηεκάησλ θαη ελ κέξεη κέζσ ηεο πςειήο απνδνηηθφηεηαο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ ε νπνία πξνυπνζέηεη ηελ άξηζηε πνηφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ ηερληθψλ κειεηψλ πνπ ηνλ πξνδηαγξάθνπλ. θνπφο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ελεξγεηαθή επηζεψξεζε γηα ηελ απφδνζε θηηξίσλ κε ηελ ρξήζε ζεξκνθάκεξαο / ζεξκνγξαθίαο θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε θαη νη εθαξκνγέο ηνπο. 2

3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ει.: ΔΙΑΓΧΓΗ 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ Θεξκνγξαθία Θεξκνθάκεξα Μεηαθνξά ζεξκφηεηα Μεηαθνξά κε αγσγή Μεηαθνξά κε ζεξκηθή κεηαβίβαζε Μεηαθνξά κε αθηηλνβνιία Παξάκεηξνη αθηηλνβνιίαο ζψκαηνο Βαζηθέο αξρέο ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο Καηεγνξίεο ζεξκνγξαθίαο 14 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ Υαξαθηεξηζηηθά - Λεηηνπξγία ζεξκνθάκεξαο ηνηρεία ζεξκνθάκεξαο Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 29 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ Υξήζεηο ζεξκνθάκεξαο πλζήθεο κεηξήζεσο ζε θηίξηα Παξαδείγκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ζεξκνθάκεξαο Θεξκνγέθπξεο Δλζσκαησκέλεο ζεξκνγέθπξεο 41 3

4 εκεία εκθάληζεο ζεξκνγέθπξαο πλέπεηεο ζεξκνγέθπξαο Αληηκεηψπηζε ζεξκνγεθπξψλ Μφλσζε ηέγεο Γηαξξνή λεξνχ Γηείζδπζε λεξνχ - πγξαζία θαη κνχρια Γεληθά πλεζηζκέλεο πεγέο δεκηάο Υξήζε ζεξκνγξαθίαο ζε πεξηπηψζεηο πγξαζίαο, κνχριαο θαη δηείζδπζεο λεξνχ Γηείζδπζε αέξα εκεία δηείζδπζεο αέξα Απψιεηα ζεξκφηεηαο δηαξξνή αέξα Αίηηα απσιεηψλ ζεξκφηεηαο (αγσγή θαη δηαξξνή αέξα) Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ δηαξξνήο αέξα Πεξίπησζε έξεπλαο γηα αηέιεηεο ζε θαηνηθία κε ηε ρξήζε Θεξκνθάκεξαο 71 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ν : Η ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ FLUKE 74 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 76 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 80 4

5 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 Θεξκνγξαθία Ζ ζεξκνγξαθία είλαη κηα κέζνδνο αλίρλεπζεο ζεξκνθξαζηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηηο επηθάλεηεο δηαθφξσλ πιηθψλ. Με ηε κέζνδν απηή πξνζδηνξίδνληαη θαη εξκελεχνληαη νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη ζε δηάθνξα αληηθείκελα θαη εθαξκνγέο ελ γέλεη θαη εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα σο πξνο ηελ νξζή ζεξκηθή ζσξάθηζή ηνπο. Ζ ζεξκνγξαθία ή ππέξπζξε θσηνγξάθεζε, αληρλεχεη ηελ εθπνκπή ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη πξνθχπηεη νπηηθή απεηθφληζε ηνπ ζεξκηθνχ ζήκαηνο (ζεξκνγξάθεκα). Με ηελ ζεξκνγξαθία δελ κεηξάηαη απ επζείαο ε ζεξκνθξαζία κηαο επηθάλεηαο αιιά ε εθπεκπφκελε επηθαλεηαθή αθηηλνβνιία. Ζ ζεξκνγξαθία βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη θάζε επηθάλεηα εθπέκπεη ελέξγεηα κε ηελ κνξθή ηεο αθηηλνβνιίαο. Σν κήθνο θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Απμαλφκελεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ην κήθνο θχκαηνο γίλεηαη κηθξφηεξν θαη ζηελ πεξίπησζε πνιχ κεγάισλ ζεξκνθξαζηψλ βξίζθεηαη ζην νξαηφ θάζκα (π.ρ. ππξαθησκέλε άθξε βειφλαο). ηελ ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 10κm (ζηελ ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο). Ζ αθηηλνβνιία αληρλεχεηαη κε θαηάιιειεο αληρλεπηηθέο δηαηάμεηο, ηηο ζεξκνθάκεξεο, νη νπνίεο παξάγνπλ ειεθηξηθφ ζήκα αλάινγν ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ην νπνίν κε θαηάιιειε βαζκνλφκεζε εθθξάδεηαη ζε ζεξκνθξαζία. Οη θπζηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία πνπ κεηξάηαη ζε κηα ζεξκνγξάθεζε είλαη ε ηθαλφηεηα εθπνκπήο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο ηεο επηθάλεηαο (εθθξάδεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπήο θαη ζπγθξίλεηαη κε εθείλε ηνπ κέιαλνο ζψκαηνο), ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία, ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα, ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα, ην πάρνο ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ζηξψκαηνο θαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. 5

6 Ζ ππέξπζξε θσηνγξάθεζε βξίζθεη εθαξκνγή ζε δηάθνξνπο ηνκείο. Απφ ηελ ηαηξηθή κέρξη ηνλ ζηξαηφ θαη απφ ηνλ ρψξν ησλ θαηαζθεπψλ κέρξη ηελ ειεθηξνληθή. Δίλαη ινηπφλ ρξήζηκν λα εμεηαζηεί ιεπηνκεξψο μεθηλψληαο απφ ηελ ζεξκνθάκεξα. 1.2 Θεξκνθάκεξα Ζ ζεξκνθάκεξα είλαη κηα αληρλεπηηθή δηάηαμε ε νπνία κεηξάεη ηελ αθηηλνβνιία πνπ πξνζπίπηεη ζηνλ θαθφ θαη κε θαηάιιειεο βαζκνλνκήζεηο ηελ "κεηαθξάδεη" ζε ζεξκνθξαζία. Πξαθηηθά, παξνπζηάδεη ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ησλ ζσκάησλ ζηα νπνία εζηηάδεη. εκαληηθφ ζηνηρείν κηαο ζεξκνθάκεξαο είλαη ν αληρλεπηήο ζεξκφηεηαο. πρλά αλαθέξεηαη θαη σο νπηηθφο δέθηεο. Απνηειεί ηελ θαξδηά θάζε ζπζηήκαηνο πνπ κεηξά ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη ζπλεπψο ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ζεξκνγξαθηθή εξγαζία. Ζ αγνξά ησλ αληρλεπηψλ αθηηλνβνιίαο ππνινγίδεηαη φηη πιεζηάδεη ηα 10 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα (κέηξεζε 1999) θαη απμάλεη θαηά 30% θάζε ρξφλν. Σα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, επηγξακκαηηθά, είλαη ε εζσηεξηθή αληίζηαζε ηνπ δέθηε, ν ρξφλνο απφθξηζεο ηνπ, ν ιφγνο ηζρχνο-ζνξχβνπ, ν ιφγνο ζεξκνθξαζηαθήο δηαθνξάο-ζνξχβνπ, ε παξαηεξεζηκφηεηα, ε ειάρηζηε αληρλεχζηκε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά (γλσζηή θαη σο επαηζζεζία), ε ζπλάξηεζε γξακκηθήο εμάπισζεο θαη ε ππνβάζκηζε ηνπ ζήκαηνο. Οη αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνπο ζεξκηθνχο θαη ηνπο θσηνληθνχο. ηνπο ζεξκηθνχο αληρλεπηέο, ε πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζεξκαίλεη ηελ επαίζζεηε επηθάλεηα θαη ε ζέξκαλζε επεξεάδεη θάπνηα ηδηφηεηα ηνπ πιηθνχ φπσο ε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα. Απηφ ην γεγνλφο κεηαθξάδεηαη ζαλ κηα δηαθχκαλζε ζην ζήκα εμφδνπ. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζεξκηθψλ δεθηψλ είλαη ε αλεμαξηεζία απφ ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο. Γη απηφ θαη φηαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν κήθνο θχκαηνο είλαη ην επηζπκεηφ, είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί θάπνην θίιηξν πνπ ζα απνξξίπηεη ηηο αθηηλνβνιίεο κε δηαθνξεηηθά, απφ ην επηζπκεηφ, κήθε θχκαηνο. 6

7 Παξαδείγκαηα ζεξκηθψλ αληρλεπηψλ είλαη ηα βνιφκεηξα, νη ζεξκνζσξνί, νη ππξνειεθηξηθνί δέθηεο θαη νη πγξνί θξχζηαιινη. ηνπο θσηνληθνχο αληρλεπηέο, ην ζήκα ιακβάλεηαη απφ ηελ απεπζείαο κέηξεζε ηεο δηέγεξζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. Με ηελ ζεηξά ηνπο, νη θσηνληθνί αληρλεπηέο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο ηνπο θσηνεθπεκπφκελνπο θαη ηνπο θβαληηθνχο. Απφ ηελ κέρξη ηψξα εμέηαζε ησλ αληρλεπηψλ αθηηλνβνιίαο πξνθχπηεη φηη ζηελ έμνδφ ηνπο θαηαιήγεη έλα ζήκα εμαξηψκελν απφ ηελ πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία ζηνλ θαθφ. Απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα ηειηθά ζα πξνθχςεη κηα νπηηθή αλαπαξάζηαζε. Παξάγεηαη, ινηπφλ, κηα ζεηξά ζεκείσλ (είλαη επξέσο γλσζηά θαη σο pixels) είηε ζε κία, είηε ζε δχν δηαζηάζεηο. Παξφιε ηελ χπαξμε εηδηθψλ θηικ γηα απεηθφληζε ησλ ππέξπζξσλ εηθφλσλ, ζηελ πξάμε, ηα θηικ δελ έρνπλ κεγάιε αμία. ηηο κε θαηαζηξεπηηθέο εθαξκνγέο πξνηηκάηαη ε απεηθφληζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Τπάξρνπλ δχν βαζηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο εηθφλαο. Ο άκεζνο ζρεκαηηζκφο εηθφλαο (πρ κε ππξνειεθηξηθφ δέθηε ή κε θηικ) θαη ν ζρεκαηηζκφο εηθφλαο κε ρξήζε ελφο δέθηε θαη ελφο ειεθηξνκεραληθνχ ζαξσηή ηεο ζθελήο. Γχν ζεκαληηθέο παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ, άκεζα, ηελ εηθφλα κηαο ζεξκνθάκεξαο είλαη ε επαηζζεζία θαη ε αλάιπζε (ζεξκνθξαζηαθή θαη ρσξηθή). Ζ επαηζζεζία κεηξάηαη ζε βαζκνχο θειζίνπ θαη εθθξάδεη ηελ ειάρηζηε αληρλεχζηκε πνζφηεηα ζεξκνθξαζίαο. Θεξκνθάκεξεο κε θαιή επαηζζεζία αλαγλσξίδνπλ ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο αθφκα θαη 0.025νC. Ζ ζεξκνθξαζηαθή αλάιπζε είλαη αλάινγε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρξσκάησλ ζε κηα νζφλε ππνινγηζηή. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε αλάιπζε ηφζν πην νκαιά ζα παξνπζηάδνληαη νη ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο. Αλ έλα ζψκα έρεη μαθληθέο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο απηέο ζα νθείινληαη ζην ίδην ην ζψκα θαη φρη ζηελ θάκεξα. Ζ ρσξηθή αλάιπζε ηεο ζεξκνθάκεξαο εμαξηάηαη απφ ησλ αξηζκφ ησλ pixels ηεο θάκεξαο. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη ζηε ςεθηαθή θσηνγξαθία. Όπσο κηα ςεθηαθή θσηνγξαθηθή κεραλή κε 4 Mega-pixel βγάδεη πην αθξηβείο εηθφλεο απφ κηα κεραλή κε 2 Mega-pixel έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεξκνγξαθίαο, ε ρσξηθή αλάιπζε απνηειεί κηα παξάκεηξν θιεηδί. 7

8 Μηα αθφκα παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη ην δπλακηθφ εχξνο. Σν δπλακηθφ εχξνο εμαξηάηαη απφ ηελ ςεθηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο εηθφλαο. Όζν πεξηζζφηεξα bits ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ζεξκνθξαζίαο-ρξψκαηνο γηα θάζε pixel ηφζν θαιχηεξε ζεσξείηαη ε ζεξκνθάκεξα. Σν δπλακηθφ εχξνο αληηθαηνπηξίδεη, ινηπφλ, ηελ ζεξκνθξαζηαθή ιεπηνκέξεηα πνπ απνζεθεχεηαη γηα θάζε pixel. Δπαλάζηαζε ζηελ ππέξπζξε ηερλνινγία απνηέιεζαλ νη ζπζηνηρίεο εζηηαθνχ επηπέδνπ (FPA θάκεξεο). Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ηζηνξηθφ ζεκείσκα, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηελ αξρή ηεο επφκελεο δεθαεηίαο, κηα λέα ζπζθεπή απεηθφληζεο εκθαλίζηεθε θαη έθεξε ηελ επαλάζηαζε ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ ρξήζε ζπζηνηρηψλ κεγάισλ δηαζηάζεσλ απινπνίεζε ηελ θαηαζθεπή ππέξπζξσλ θακεξψλ. Με απηή ηελ ηερλνινγία, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί κηα ππέξπζξε θάκεξα, είλαη ηα νπηηθά κέζα, ε ζπζηνηρία εζηηαθνχ επηπέδνπ, ηα απαξαίηεηα ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη γηα θάπνηα ήδε θακεξψλ, έλα ζχζηεκα ςχμεο. Όκνηα κε ηα ζπκβαηηθά CCD (charge-coupled device) γηα βίληεν, ηα chip ηεο FPA ηερλνινγίαο, δελ απαηηνχλ κεραληζκφ ειεθηξνκεραληθνχ ζαξσηή γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ εηθφλαο. Αθφκα, δελ είλαη ηφζν εχζξαπζηα φζν νη ππξνειεθηηθνί ζσιήλεο νχηε δέρνληαη αλάινγεο επηβαξχλζεηο. Ζ βαζηθή δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηελ θαηαζθεπή θαιήο πνηφηεηαο FPA θακεξψλ είλαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ αηζζεηήξσλ (ε ίδηα δπζθνιία ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο θάκεξεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο). Ζ ρξήζε ηεο ζηιηθφλεο, ε νπνία είλαη θιαζζηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο, δελ δίλεη απνηειέζκαηα θαζψο είλαη επαίζζεηε κφλν ζην νξαηφ θσο. Μηα ιχζε είλαη ην θξάκα πδξάξγπξνο-θάδκην- ηεινχξην ελψ έρνπλ αλαπηπρζεί θαη πνιιέο άιιεο. Με ηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, κηα ζεηξά ηερλνινγηψλ αλαπηχρζεθαλ γχξσ απφ ηελ ηερλνινγία ησλ FPA θακεξψλ. Μνληέξλεο θάκεξεο έρνπλ θηάζεη λα παξάγνπλ εηθφλεο κε αλαιχζεηο 2048x2048 pixels ελψ είλαη ζηελ παξαγσγή αθφκα κεγαιχηεξεο αλαιχζεηο. Μηθξφηεξεο αλαιχζεηο είλαη δηαζέζηκεο θαη νηθνλνκηθά πξνζηηέο γηα ην επξχ θνηλφ. Γηα ηελ εξκελεία ησλ ζεξκηθψλ εηθφλσλ αλαπηχζζνληαη αθνινχζσο νη αξρέο ηεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο. 8

9 1.3 Μεηαθνξά ζεξκόηεηα Μεηαθνξά κε αγσγή Ζ ζεξκφηεηα κεηαδίδεηαη δηα κέζνπ ηεο κάδαο ησλ ζσκάησλ. Ζ δπζθνιία ηεο κεηαθνξάο ηεο ζεξκφηεηαο δηα κέζνπ ησλ ζσκάησλ, εμαξηάηαη απφ ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ ζψκαηνο. Παξάδεηγκα θαιψλ αγσγψλ είλαη ηα κέηαιια, ελψ αληίζηνηρα παξάδεηγκα θαθψλ αγσγψλ είλαη ηα πιαζηηθά, ην μχιν θαη ν αέξαο. Ζ κεηαθνξά κε αγσγή έρεη ζαλ ζπλέπεηα, απψιεηεο ζεξκφηεηαο απφ έλα θηήξην. Οη απψιεηεο απηέο κπνξνχλ λα κεησζνχλ κε ηελ ρξήζε κνλσηηθψλ πιηθψλ. Ο ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ι [W/m*K] ησλ πιηθψλ είλαη δείθηεο ηεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ησλ πιηθψλ δηακέζνπ ηεο κάδαο ηνπο. Τν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη από πέηαζκα κε ζπγθεθξηκέλε επηθάλεηα γηα δεδνκέλν πάρνο δηαηππώλεηαη ωο εμήο: Q = ( ι/d) * F * (t1 - t2)*z όπνπ: Q ε πνζφηεηα ηεο ζεξκφηεηαο ε νπνία δηέξρεηαη ζε κία ψξα απφ ηελ κία πιεπξά ζηελ άιιε ι ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ F ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο t1 ε ζεξκνθξαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο t2 ε ζεξκνθξαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο d ην πάρνο ηνπ πιηθνχ θαη z ν ρξφλνο ξνήο ηεο ζεξκφηεηαο Ζ εμίζσζε απηή είλαη γλσζηή σο λφκνο κεηαθνξάο ηνπ Fourier. 9

10 1.3.2 Μεηαθνξά κε ζεξκηθή κεηαβίβαζε Ζ ζεξκφηεηα ζε έλα ξεπζηφ κεηαθέξεηαη θαη κέζσ ηεο κάδαο ηνπ κε ηελ θίλεζε ηνπ. Αλ ε θίλεζε γίλεηαη ζε θπζηθφ κέζν φπνπ ππάξρνπλ ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο (ν θξχνο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα θάησ ελψ ν δεζηφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα πάλσ) ηελ θίλεζε απηή νλνκάδεηαη θπζηθή δηάρπζε ελψ αλ ε θίλεζε γίλεηαη βεβηαζκέλα (αλεκηζηήξεο, αλεκνπίεζε) νλνκάδεηαη βίαηε δηάρπζε. Ζ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κε ζεξκηθή κεηαβίβαζε είλαη καθξνζθνπηθφ θαηλφκελν θαη παξαηεξείηαη θαηά ηελ δηάρπζε ησλ ξεπζηψλ. Ζ δηαθνξά ππθλνηήησλ δηαθφξσλ ξεπζηψλ πξνθαιεί θπζηθή δηάρπζε. Αληίζηνηρα ε κεραληθή αλάκεημε πξνθαιεί βεβηαζκέλε δηάρπζε. Μεηαθνξά κε ζεξκηθή κεηαβίβαζε παξαηεξείηαη θαη κεηαμχ ξεπζηνχ κε ζηεξεφ ζψκα Τν πνζό ηεο κεηαθεξόκελεο ζεξκόηεηαο ππνινγίδεηαη ωο εμήο. Q = ( ι αέξα/x) * F * (tli t1) Δπεηδή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη ε δηάρπζε ηεο ζεξκφηεηαο, ν παξάγνληαο ι/x αληηθαζίζηαηαη κε έλαλ δηνξζσηηθφ ζπληειεζηήο α [W/m2 K]. πνπ νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηαβηβάζεσο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ θηλεηηθή θαηάζηαζε ηνπ αέξα. Η κεηαθνξά ηεο ζεξκόηεηαο από ηνλ εζωηεξηθό ρώξν πξνο ην πεξηβάιινλ δηαηππώλεηαη ωο εμήο. Q = K* F * (tli tla)*z = αi * F * (tlη t1)*z = ( ι/d) * F * (t1 - t2)*z = αa * F * (t2 - tla )*z όπνπ: Q ην πνζφλ ζεξκφηεηαο πνπ δηέξρεηαη ζε κία ψξα απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ζην πεξηβάιινλ 10

11 Κ ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηφηεηαο ηνπ απινχ κέινπο θαηαζθεπήο ι ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ πιηθνχ F ην εκβαδφλ ηεο επηθάλεηαο α ν ζπληειεζηήο ζεξκηθήο κεηαβίβαζεο (i εζσηεξηθνχ ρψξνπ, a εμσηεξηθνχ ρψξνπ) tli ε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ tla ε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο t1 ε ζεξκνθξαζία ηεο εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο t2 ε ζεξκνθξαζία ηεο εμσηεξηθήο επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο d ην πάρνο ηνπ πιηθνχ θαη z ν ρξφλνο ξνήο ηνπ ζεξκφηεηαο Μεηαθνξά κε αθηηλνβνιία Όια ηα ζψκαηα εθπέκπνπλ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία πνπ βξίζθνληαη, ηνλ ζπληειεζηή εθπνκπήο ηνπο, θαη δηάθνξεο άιιεο παξακέηξνπο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα θηάλεη ζηελ γε απνθιεηζηηθά κε απηφ ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο. Ζ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία κεηαδίδεηαη κε ειεθηξνκαγλεηηθά θχκαηα θαη δελ απαηηείηαη ε παξνπζία ελφο ελδηάκεζνπ κέζνπ. Όηαλ ε αθηηλνβνιία πξνζπέζεη ζε έλα άιιν ζψκα ή ζα απνξξνθεζεί ή ζα αλαθιαζηεί ε ζα κεηαθεξζεί. Ζ ζεξκφηεηα πνπ απνξξνθάηαη εκθαλίδεηαη σο αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ελφο ζψκαηνο. 11

12 Η ελέξγεηα πνπ εθπέκπεηαη από έλα ζώκα εθθξάδεηαη ωο εμήο. Q = ε*ζ*(σ14 - Σ24) όπνπ: q ε εθπεκπφκελε ελέξγεηα [w/m2] ε ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο πιηθνχ ζ ε ζηαζεξά Stefan Boltzmann θαη Σ απφιπηε ζεξκνθξαζία K Ζ εμίζσζε απηή είλαη γλσζηή σο λφκνο ησλ Stefan B oltzmann. Οη ηδηφηεηεο απηέο αμηνπνηνχληαη απφ ηελ ζεξκνγξαθία έηζη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα ζεξκνγξαθήκαηα. 1.4 Παξάκεηξνη αθηηλνβνιίαο ζώκαηνο Οη παξάκεηξνη αθηηλνβνιίαο ελόο ζώκαηνο είλαη νη εμήο: ζπληειεζηήο εθπνκπήο ε: ε ηθαλφηεηα εθπνκπήο αθηηλνβνιίαο ζπληειεζηήο απνξξφθεζεο α : ε ηθαλφηεηα απνξξφθεζεο αθηηλνβνιίαο ζπληειεζηήο δηαπεξαηφηεηαο η: ε ηθαλφηεηα πξνζπέιαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο κέζα απφ ην ζψκα ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ξ: ε ηθαλφηεηα αλάθιαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο Απφ ην πξψην ζεξκνδπλακηθφ αμίσκα ηζρχεη : ε+ξ+η=1. Οη πην θξίζηκεο παξάκεηξνη αθηηλνβνιίαο είλαη ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο ε θαη ν ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ξ γηα απηφ θαη επηβάιιεηαη πάληα ν πξνζδηνξηζκφο ηνπο. Ζ 12

13 δηαπεξαηφηεηα η ζπλήζσο είλαη κηθξή σο κεδεληθή θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε κηαο θαη ηα ζψκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζπλήζσο είλαη αδηαθαλή. ε αληίζεηε πεξίπησζε φκσο πξέπεη λα ππνινγίδεηαη γηαηί επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο κεηξήζεηο. 1.5 Βαζηθέο αξρέο ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο Ζ ζεξκνγξαθία ή ε ππέξπζξε θσηνγξάθεζε, αληρλεχεη ηελ εθπνκπή ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη έηζη πξνθχπηεη νπηηθή απεηθφληζε ηνπ ζεξκηθνχ ζήκαηνο (ζεξκνγξάθεκα). Με ηε ζεξκνγξαθία δε κεηξάηαη απ επζείαο ε ζεξκνθξαζία κηαο επηθάλεηαο αιιά ε κεηαβνιή ηεο επηθαλεηαθήο αθηηλνβνιίαο. Έηζη, νη ππνεπηθαλεηαθέο αλσκαιίεο ζην πιηθφ δεκηνπξγνχλ ηνπηθέο δηαθνξέο ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία πξνθαινχκελεο απφ ηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο ζεξκηθήο κεηαθνξάο ζηηο δψλεο πνπ ππάξρνπλ αηέιεηεο. Ζ ππέξπζξε ζεξκνγξαθία βαζίδεηαη ζηελ αξρή φηη θάζε ζψκα κε ζεξκνθξαζία κεγαιχηεξε ηνπ απφιπηνπ κεδελφο, εθπέκπεη ελέξγεηα ππφ ηε κνξθή αθηηλνβνιίαο πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Σν κήθνο θχκαηνο πνπ εθπέκπεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία. Απμαλφκελεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ην κήθνο θχκαηνο γίλεηαη βξαρχηεξν θαη ζηελ πεξίπησζε πνιχ κεγάισλ ζεξκνθξαζηψλ βξίζθεηαη ζην νξαηφ θάζκα (π.ρ. ππξαθησκέλε άθξε βειφλαο). ηε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ ην κήθνο θχκαηνο ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη ηεο ηάμεσο ησλ 10κm (ζηελ ππέξπζξε πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο). Ζ αθηηλνβνιία αληρλεχεηαη κε θαηάιιειεο αληρλεπηηθέο δηαηάμεηο (ζεξκνθάκεξεο) νη νπνίεο παξάγνπλ ειεθηξηθφ ζήκα αλάινγν ηεο πξνζπίπηνπζαο αθηηλνβνιίαο ην νπνίν κε θαηάιιειε βαζκνλφκεζε εθθξάδεηαη ζε ζεξκνθξαζία. Ο ξπζκόο εθπνκπήο ελέξγεηαο, Φ, αλά κνλάδα επηθαλεηαθήο πεξηνρήο ηνπ πιηθνύ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηέηαξηε δύλακε ηεο απόιπηεο ζεξκνθξαζίαο Τ, κε βάζε ην λόκν ηωλ Stefan-Boltzmann: Φ = ε*ζ*σ4 13

14 ελώ ζύκθωλα κε ην λόκν εθηνπίζκαηνο ηνπ Wien: ιmax = b/t όπνπ: ι max: κήθνο θχκαηνο ηεο κέγηζηεο έληαζεο αθηηλνβνιίαο (κm) θαη b: ζηαζεξά εθηνπίζκαηνο Wien (2.897 κm/k) πνπ ζπζρεηίδεη ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία κε ην κέγηζην κήθνο θχκαηνο ηεο εθπεκθζείζαο ελέξγεηαο. Δληφο θάπνησλ πεξηνξηζκψλ, ε ππέξπζξε ζεξκνγξαθία είλαη κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη εμ απνζηάζεσο, έρεη ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα πνηνηηθήο ή πνζνηηθήο πιεξνθφξεζεο. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ελφο κεγάινπ εχξνπο αηειεηψλ, ζθαικάησλ, δηαξξνψλ ζε δηάθνξα αληηθείκελα ή εθαξκνγέο. 1.6 Καηεγνξίεο ζεξκνγξαθίαο Υπάξρνπλ δύν θαηεγνξίεο ζεξκνγξαθίαο : ε παζεηηθή θαη ε ελεξγεηηθή. Η παζεηηθή ζεξκνγξαθία ζηεξίδεηαη ζηηο αληρλεχζηκεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο ζην εθάζηνηε νηθνδφκεκα σο απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ θχθισλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Γηα ηε ζεξκνγξαθία ζε θηίξηα απηή είλαη κηα ηδηαίηεξα πξαθηηθή πξνζέγγηζε ιφγσ ηεο θιίκαθαο θαη ηεο κάδαο ησλ ζρεηηθψλ θαηαζθεπψλ. Ζ ζεξκνθσηνγξάθεζε ηηο ψξεο ηεο δχζεο ηνπ ειίνπ ελδείθλπηαη γηα λα παξαηεξεζνχλ νη αιιαγέο θαζψο ηα θηίξηα ηέηνηα ψξα είλαη δξνζεξά κεηά ηε ζέξκαλζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο εκέξαο. Ζ απνπζία κηαο ηερλεηήο πεγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο αλαγθάδεη 14

15 απηήλ ηελ πξνζέγγηζε γηα λα ζεσξεζεί σο παζεηηθή ηερληθή, αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα νη αξρέο είλαη νη ίδηεο. Καηά ηελ παζεηηθή κέζνδν θαηαγξάθεηαη ε εθπεκπφκελε απφ ην ζψκα ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ρσξίο ηελ εθαξκνγή θάπνηαο εμσηεξηθήο πεγήο ζεξκφηεηαο. Οη ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηεο παζεηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ζηελ παξαγσγή, πξνιεπηηθή ζπληήξεζε, ηαηξηθή, ππξαλίρλεπζε δαζψλ, πξνγξάκκαηα ζεξκηθήο απνδνηηθφηεηαο θηηξίσλ, γεσξγία θαη βηνινγία, αλίρλεπζε αεξίνπ θαη κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο. ε φιεο απηέο ηηο εθαξκνγέο, κε θαλνληθά ζεξκνθξαζηαθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ έλα πηζαλφ πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί. Βαζηθά, ε παζεηηθή ζεξκνγξαθία είλαη πεξηζζφηεξν πνηνηηθή πξνζέγγηζε θαζψο ν ζηφρνο ηεο είλαη απιά λα αλαδείμεη θάπνηα αλσκαιία θαη φρη λα απνζπάζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο. Ζ ππέξπζξε θάκεξα βξίζθεηαη ζε θάπνηα απφζηαζε απφ ηα ππφ εμέηαζε αληηθείκελα θαη αλαδεηά ζεξκνθξαζηαθέο αλσκαιίεο. Καζώο δελ ππάξρεη εμωηεξηθή πεγή ζεξκόηεηαο, ηα εμαξηήκαηα πνπ ρξεηάδνληαη γηα κηα ζεξκνγξάθεζε είλαη: Τπέξπζξε θάκεξα. Οπηηθά εμαξηήκαηα (ηειεζθφπηα, κεραληζκνί εζηίαζεο θαη δνπκ). Σξίπνδαο ζηήξημεο. Ζιεθηξνληθά εμαξηήκαηα θαη εμνπιηζκφο αλάιπζεο. πζθεπή καγλεηνζθφπεζεο (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (αλ θαη ε επεμεξγαζία εηθφλαο κπνξεί λα γίλεη ζε θάπνηα άιιε ζηηγκή). Γελλήηξηα (ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο). 15

16 Η ελεξγεηηθή ζεξκνγξαθία ζηεξίδεηαη ζηελ εθαξκνγή κηαο εμσηεξηθήο πεγήο ζέξκαλζεο/ςχμεο ψζηε λα επηηεπρζεί πξνζνκνίσζε ηεο ξνήο ζεξκφηεηαο κέζα απφ ην πιηθφ ελψ ε επηθάλεηα ειέγρεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο επηζεψξεζεο γηα ηπρφλ κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαζψο επηζηξέθεη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία. ε αληίζεζε κε ηελ παζεηηθή πξνζέγγηζε, ζηελ ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε απαηηείηαη έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα γηα λα παξάγεη ηηο ζρεηηθέο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο πνπ αιιηψο δε ζα εκθαληδφηαλ. Γλσζηά ραξαθηεξηζηηθά απηνχ ηνπ εμσηεξηθνχ εξεζίζκαηνο επηηξέπνπλ ηνλ πνζνηηθφ ραξαθηεξηζκφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αλίρλεπζε ηνπ βάζνπο κηαο ξσγκήο. Βαζηδφκελνη ζε εμσηεξηθφ εξέζηζκα έρνπλ αλαπηπρζεί δηαθνξεηηθέο ηερληθέο ελεξγεηηθήο ζεξκνγξαθίαο, φπσο Θεξκνγξαθία παικνχ (PT), Βεκαηηθήο ζέξκαλζεο (SH), Θεξκνγξαθία αζθαιείαο (LT), Θεξκνγξαθία ηαιαληψζεσλ (VT). Ζ ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε βξίζθεη πνιπάξηζκεο εθαξκνγέο ζε κε θαηαζηξεπηηθέο δνθηκέο. Ζ ζεξκνγξαθία παικνχ (PT) απνηειεί κηα απφ ηηο πην ζπρλέο κεζφδνπο δηέγεξζεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ ελεξγεηηθή ζεξκνγξαθία θαη καδί κε ηελ ζεξκνγξαθία αζθαιείαο απνηεινχλ ηηο πιένλ παξαδνζηαθέο κεζφδνπο. απηή ηελ κέζνδν, ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν ζεξκαίλεηαη γηα θάπνην κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζηελ ζπλέρεηα κειεηάηαη ε θζίλνπζα ζεξκνθξαζηαθή πνξεία. πγθεθξηκέλα ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ε αθφινπζε: ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιηθνχ αιιάδεη απφηνκα κεηά ηνλ αξρηθφ ζεξκηθφ παικφ, ιφγσ ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο κε αγσγή, πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ πιηθνχ, αιιά θαη κε αθηηλνβνιία. Ζ παξνπζία θάπνηαο ππνεπηθαλεηαθήο αλσκαιίαο επεξεάδεη ηνλ ξπζκφ απσιεηψλ. Έηζη, θαζψο παξαηεξνχκε ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία θαίλεηαη ζηελ πεξηνρή φπνπ απφ θάησ ηεο βξίζθεηαη ε αλσκαιία. ηελ πεξίπησζε ηεο βεκαηηθήο ζέξκαλζεο (SH), ε αχμεζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο παξαηεξείηαη παξάιιεια κε ηελ βεκαηηθή ζέξκαλζε. Απηή ε κέζνδνο έρεη αξθεηέο εθαξκνγέο φπσο ε εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ επηρξίζκαηνο, ησλ δνκηθψλ ζπζηαηηθψλ, θαη ησλ δεζκψλ ππνζηξσκάησλ. Ζ ζεξκνγξαθία αζθαιείαο (LT) βαζίδεηαη ζε ζεξκηθά θχκαηα πνπ παξάγνληαη κέζα ζην πιηθφ θαη ε αλίρλεπζή γίλεηαη εμ απνζηάζεσο. Ζ παξαγσγή ησλ θπκάησλ επηηπγράλεηαη κε ηελ πεξηνδηθή απφζεζε ζεξκφηεηαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ πνπεμεηάδεηαη. Σελ ίδηα ψξα θαηαγξάθεηαη εμ απνζηάζεσο ε ππέξπζξε ζεξκηθή 16

17 αθηηλνβνιία πνπ εθπέκπεηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ. Ο φξνο αζθάιεηα, αλαθέξεηαη ζηελ αλάγθε εμέηαζεο ηεο αθξηβνχο ρξνληθήο εμάξηεζεο κεηαμχ ηνπ εμεξρνκέλνπ ζήκαηνο θαη ηνπ εηζεξρνκέλνπ ζήκαηνο αλαθνξάο (ζεξκηθά θχκαηα). Απηφ επηηπγράλεηαη κε έλαλ εληζρπηή, ζε ζεκεηαθή ζέξκαλζε κε laser, ή κε ππνινγηζηή, ζε νιηθή ζέξκαλζε κε ιάκπα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα δηαγξάκκαηα πιάηνπο θαη θάζεο γίλνληαη δηαζέζηκα. Σα δηαγξάκκαηα θάζεο ζρεηίδνληαη κε ηνλ ρξφλν δηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο θαη θαζψο ε εμάξηεζή ηνπο κε ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο (φπσο απηά πνπ παξάγνληαη απφ κηα αλνκνηνγελή ζέξκαλζε) είλαη ακειεηέα, ζεσξνχληαη ελδηαθέξνληα γηα κε θαηαζηξνθηθέο ηερληθέο. Σν βάζνο ηεο ππνεπηθαλεηαθήο αλσκαιίαο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγν ηεο δηαθνξνπνηνχκελεο ζπρλφηεηαο. πλεπψο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξνπνηνχκελε ζπρλφηεηα ηφζν ην βάζνο πξνζεγγίδεη ηελ επηθάλεηα. Ζ ζεξκνγξαθία ηαιαληψζεσλ (VT) είλαη θαη απηή κηα ελεξγεηηθή πξνζέγγηζε ζεξκνγξαθίαο φπνπ εμαηηίαο κεραληθψλ δνλήζεσλ, κεηαδίδεηαη ζεξκφηεηα κέζσ ηξηβήο ζε ζεκεία φπνπ έρνπλ εληνπηζηεί αλσκαιίεο, φπσο ξσγκέο θαη απνζηξσκαηψζεηο. Οη δνλήζεηο εθαξκφδνληαη εθηφο πιηθνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο ελεξγεηηθήο ζεξκνγξαθίαο ηα εμαξηήκαηα πνπ απαηηνχληαη είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα κε ηα εμαξηήκαηα ηεο παζεηηθήο ζεξκνγξαθίαο. Απαηηείηαη, επηπιένλ, κηα εμσηεξηθή πεγή δηέγεξζεο (πρ. πξνβνιείο), θαη ηζρπξφηεξα ινγηζκηθά, γηα επίιπζε πην ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ. Έρεη ήδε αλαθεξζεί φηη, ε παζεηηθή ζεξκνγξαθία απνζθνπεί απιά ζηνλ εληνπηζκφ αλσκαιηψλ. ηελ ελεξγεηηθή ζεξκνγξαθία επηιχνληαη πνιχ πην ζχλζεηα πξνβιήκαηα. Ζ ελεξγεηηθή ζεξκνγξαθία απνηειεί κηα άθξσο δπλακηθή δηαδηθαζία θαη απαηηεί κεζφδνπο επεμεξγαζίαο ησλ εηθφλσλ πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ζεξκνθάκεξα. ηελ δπλακηθή ελεξγεηηθή ζεξκνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο κέζνδνη κεηαζρεκαηηζκνχ φπσο ν κεηαζρεκαηηζκφο Fourier θαη ν θπκαηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δείρλεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκσλ επεμεξγαζίαο εηθφλσλ. Με ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ππάξρεη πιένλ ε δπλαηφηεηα λα απνθαιπθζνχλ, κε κεγαιχηεξε επηηπρία, ηπρφλ αλσκαιίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 17

18 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ 2.1 Υαξαθηεξηζηηθά - Λεηηνπξγία ζεξκνθάκεξαο Κάζε ζψκα ζηε θχζε, κε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ ην απφιπην κεδέλ (-273 β. Κειζίνπ) εθπέκπεη πνζφηεηα ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Ζ ζεξκνθάκεξα είλαη κηα ζπζθεπή πνπ ζρεκαηίδεη εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη είλαη παξεκθεξήο κε ηελ θνηλή θάκεξα, ε νπoία ζρεκαηίδεη εηθφλα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ νξαηή αθηηλνβνιία. Αληί ηεο πεξηνρήο ησλ nm ηεο θάκεξαο νξαηνχο αθηηλνβνιίαο, νη ππέξπζξεο θάκεξεο ιεηηνπξγνχλ ζε κήθε θχκαηνο ηεο ηάμεσο ησλ 14000nm. Οη ζεξκνθάκεξεο (IR θάκεξεο) κεηξνχλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία (ηελ νπνία εθπέκπεη θάζε ζψκα θαη ε νπνία απμάλεηαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ) θαη ηελ αληηζηνηρίδνπλ κε ηηο ζεκεηαθέο επηθαλεηαθέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ζψκαηνο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ιακβάλνληαη ππφςε φιεο νη, ζρεηηθέο κε ηε κέηξεζε, επηπιένλ παξάκεηξνη. Απηέο νη παξάκεηξνη κπνξεί λα είλαη: ν ζπληειεζηήο εθπνκπήο ηνπ αληηθεηκέλνπ, πνπ εθθξάδεη έλα κέηξν ηεο πνζφηεηαο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεηαη απφ έλα αληηθείκελν ζε ζρέζε κε ηελ αθηηλνβνιία ελφο κέιαλνο ζψκαηνο (ζψκα πνπ δελ αλαθιά απνιχησο ηίπνηα θαη πνπ φιε ε αθηηλνβνιία ηνπ νθείιεηαη ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ) ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία θαη είλαη έλαο αξηζκφο πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 0 θαη 1. 18

19 0,8): Γεληθά ηα δνκηθά πιηθά έρνπλ κεγάιν ζπληειεζηή εθπνκπήο (κεγαιύηεξν από ε απφζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηελ θάκεξα ε ζρεηηθή πγξαζία ε ζρεηηθή IR δηαπεξαηφηεηα (transmissivity) πεξηβάιινληνο ε θαηλφκελε ζεξκνθξαζία αλάθιαζεο (πνπ αληηζηαζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ αλαθιάηαη πάλσ ζην αληηθείκελν θαη θαηαιήγεη πάλσ ζηελ θάκεξα) ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη άιιεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε εθαξκνγή εηδηθφηεξα. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη άιινη παξάγνληεο, πέξα απφ ηελ απφζηαζε ηεο ζεξκνθάκεξαο απφ ην αληηθείκελν, πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ζεξκνγξαθηθή επηζεψξεζε θαη νη νπνίνη κπνξνχλ λα αιινηψζνπλ ελ κέξεη ην απνηέιεζκα. Έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε χπαξμε εμσηεξηθψλ ζεξκηθψλ πεγψλ ζην ρψξν ησλ κεηξήζεσλ, φπσο ζεξκαληηθά ζψκαηα. Έηζη κεηξήζεηο θάησ απφ πνιχ δπλαηή ειηνθάλεηα είλαη δπζρεξείο, κηαο θαη ην πνζνζηφ ησλ αλαθιάζεσλ είλαη πνιχ πςειφ θαη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί, κε απνηέιεζκα απηφ πνπ κεηξάηαη λα κελ είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά εθπέκπεηαη απφ ην ζψκα. Αληίζηνηρα, κεηξήζεηο θάησ απφ ηζρπξή ςχμε (ηζρπξνί άλεκνη, ζψκαηα θιηκαηηζκνχ) νδεγνχλ ζε εζθαικέλε εθηίκεζε ηεο ζεξκνθξαζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ ζψκαηνο ιφγσ ηεο βεβηαζκέλεο ςχμεο ηνπ. Γη απηφ θαη γηα ηαρχηεηεο κέρξη 16 θφκβνπο (8m/s) ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπληειεζηήο δηφξζσζεο ν νπνίνο πνιιαπιαζηαδφκελνο κε ηε κεηξνχκελε ππεξζέξκαλζε δίλεη ηελ ππεξζέξκαλζε ρσξίο άλεκν. Άιινη παξάγνληεο είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, φπσο έληνλε ειηνθάλεηα, βξνρή θαη ρηφλη, αιιά θαη ην κέγεζνο ηνπ αληηθεηκέλνπ. 19

20 Δηθόλα 1: Γηαδξνκή αθηηλνβνιίαο κέρξη ηε ζεξκνγξαθηθή θάκεξα Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλσ ζρήκα, νη ζπληζηψζεο αθηηλνβνιίαο πνπ θαηαιήγνπλ ζην αληηθείκελν πξνέξρνληαη απφ ηελ εθπνκπή απφ ην αληηθείκελν, απφ εθπνκπή κέζσ αλάθιαζεο απφ ηελ πεγή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη απφ εθπνκπή απφ ηελ αηκφζθαηξα. Έηζη ζηελ νζφλε ηεο ζεξκνθάκεξαο εκθαλίδεηαη κηα γξαθηθή εηθφλα πνπ απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ζεξκνθξαζηψλ ζηηο εθάζηνηε επηθάλεηεο θαη κάιηζηα κε δπλαηφηεηα λα εληνπίδεη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 0,1 Κ. Οη εηθφλεο απφ ηηο ππέξπζξεο θάκεξεο κπνξνχλ λα είλαη κνλνρξσκαηηθέο, φηαλ ζρεδηάδνληαη κε έλαλ κφλν ηχπν αηζζεηήξα, ν νπνίνο αληαπνθξίλεηαη ζε κία πεξηνρή απινχ κήθνπο θχκαηνο ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. Αθνινπζεί κηα ηππηθή κνλνρξσκαηηθή ζεξκνθσηνγξαθία. 20

21 Δηθόλα 2: Μνλνρξσκαηηθή ζεξκνθσηνγξαθία έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκό πγξαζίαο ζε νξνθή Τπάξρνπλ φκσο θαη έγρξσκεο θάκεξεο (φπσο απηή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πέηξακα) νη νπνίεο απαηηνχλ πην πνιχπινθε θαηαζθεπή, ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί ην κήθνο θχκαηνο θαη ην ρξψκα έρεη ιηγφηεξε ζεκαζία έμσ απφ θαλνληθφ θάζκα νξαηφηεηαο, επεηδή ηα δηαθνξεηηθά κήθε θχκαηνο δελ ιεηηνπξγνχλ ζηαζεξά ζην ζχζηεκα ηνπ ρξσκαηηθνχ πεδίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο. Ζ θάκεξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην εξγαζηήξην δηαζέηεη ρξσκαηηθή παιέηα ε νπνία πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ησλ ρξσκάησλ γηα ηελ απεηθφληζε ησλ δηαθφξσλ ζεξκνθξαζηψλ (γθξη, ζίδεξν, νπξάλην ηφμν). 21

22 Δηθόλα 3: Θεξκνθσηνγξαθίεο ζε (α) γθξη θαη ζε (β) νπξάλην ηόμν Έρνληαο νξίζεη κε έλα επξχ θάζκα ρξσκάησλ ηηο δηαβαζκίζεηο ηεο θαηαγξαθφκελεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο πνπ εθπέκπεη ην ζψκα, πεξηγξάθεηαη ε κνξθή ηνπ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, αλάινγα κε ηελ εθπεκπφκελε ζεξκηθή αθηηλνβνιία απφ ην θάζε ζεκείν ηεο επηθάλεηάο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα πην θσηεηλά (δεζηφηεξα) κέξε ηεο εηθφλαο έρνπλ άζπξν ρξψκα, γηα ελδηάκεζεο ζεξκνθξαζίεο είλαη θφθθηλα θαη θίηξηλα θαη ηα πην ζθνηεηλά (ςπρξφηεξα)θνκκάηηα είλαη κπιε, ελψ ζηελ νζφλε αλαγξάθεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία γηα ην θάζε ζεκείν κέηξεζεο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ηνπ εμεηαδφκελνπ ζψκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη νη εθπεκπφκελεο ξνέο ζεξκφηεηαο θαη άξα ηφζν πην επθξηλείο νη ρξσκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζεξκνγξάθεκα ηεο ζεξκνθάκεξαο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ζεξκνθσηνγξαθήζεηο είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο, φηαλ δηεμάγνληαη ζε ςπρξή πεξίνδν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο. Μηα ζεξκνθάκεξα ιεηηνπξγεί αθφκα θαη ζην απφιπην ζθνηάδη, αθνχ ην επίπεδν ηνπ ππάξρνληνο θσηφο δελ παίδεη θαλέλα ξφιν. Δπίζεο δηαζέηεη ηξία είδε ζπλαγεξκψλ: ην ζπλαγεξκφ ρξψκαηνο, ην ζπλαγεξκφ ζεκείνπ δξφζνπ θαη ην ζπλαγεξκφ κφλσζεο. Αλαιπηηθφηεξα, ζην ζπλαγεξκφ ρξψκαηνο, νη πεξηνρέο κε ζεξκνθξαζίεο εθηφο ησλ ηξερνπζψλ ξπζκίζεσλ επηπέδνπ/ εχξνπο ρξσκαηίδνληαη κε ηα ρξψκαηα θνξεζκνχ. Σα ρξψκαηα θνξεζκνχ πεξηέρνπλ έλα ρξψκα ππεξξνήο θαη έλα ρξψκα ππνξξνήο. Τπάξρεη επίζεο έλα ηξίην θφθθηλν ρξψκα θνξεζκνχ πνπ επηζεκαίλεη νηηδήπνηε έρεη θνξεζηεί απφ ηνλ αληρλεπηή, πνπ ππνδειψλεη φηη ην εχξνο ζα πξέπεη κάιινλ λα αιιάμεη. 22

23 Ο ζπλαγεξκφο ζεκείνπ δξφζνπ, γηα κία ζεηξά απφ πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, κπνξεί λα εληνπίζεη απηέο ηηο πεξηνρέο κε επηθηλδπλφηεηα ζρεκαηηζκνχ ζπκππθλψκαηνο πδξαηκψλ θαη λα πξνεηδνπνηήζεη φηη εθεί κπνξεί λα ππάξρεη αηέιεηα ζηε δνκή ηεο θαηαζθεπήο (ξχζκηζε: ζρεηηθή πγξαζία, ζεξκνθξαζία αηκφζθαηξαο). Ο ζπλαγεξκφο κφλσζεο κπνξεί λα εληνπίζεη πεξηνρέο φπνπ ελδέρεηαη λα ππάξρεη αλεπάξθεηα ζηε κφλσζε ηνπ θηηξίνπ. Ο ζπλαγεξκφο απηφο ππξνδνηείηαη φηαλ ην επίπεδν κφλσζεο πέθηεη θάησ απφ κηα πξνθαζνξηζκέλε ηηκή δηαξξνήο ζεξκφηεηαο κέζσ ελφο ηνίρνπ (ξχζκηζε: ζεξκνθξαζία εμσηεξηθνχ ηνίρνπ, ζεξκνθξαζία εζσηεξηθνχ ηνίρνπ, επίπεδν κφλσζεο). 2.2 ηνηρεία ζεξκνθάκεξαο Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηε ζεξκνθάκεξα επεμεξγάδνληαη κε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζεξκηθήο (ζεξκνγξαθηθήο) αλάιπζεο, κε ζηφρν ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κεραληθήο, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή. ην παξαθάησ ζρήκα θαίλνληαη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθφλαο απφ ζεξκνθάκεξα. 23

24 Δηθόλα 4: Ρνή εξγαζίαο Σε ιήςε ησλ θσηνγξαθηψλ αθνινπζεί ε επεμεξγαζία ηνπο κε εηδηθφ ινγηζκηθφ κέζσ ππνινγηζηή, νπφηε θαη κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα εθηππσζνχλ ή λα εληαρζνχλ ζε κηα ηειηθή έθζεζε. Δηθόλα 5: Παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο ζεξκνθσηνγξαθίαο κέζσ ηνπ ππνινγηζηή ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε έρεη θσηνγξαθεζεί κηα πφξηα εηζφδνπ θαηνηθίαο. Φαίλνληαη μεθάζαξα ηα ζεκεία δηαθπγήο ζεξκφηεηαο ζηελ θνξπθή θαη ην θαηψηαην ζεκείν ηνπ θνπθψκαηνο ηεο πφξηαο. 24

25 Μηα επηπιένλ δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη είλαη κέζσ πξνγξάκκαηνο λα πάξνπκε ηηο ηηκέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζε excel ην νπνίν δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζσ ηελ ππέξπζξε εηθφλα κε ηέηνην ηξφπν ψζηε θάζε θνπηί- pixel ζην excel λα αληηζηνηρεί θαη ζε κηα ηηκή ζεξκνθξαζίαο ε νπνία θαη αλαγξάθεηαη κέζα ζην θνπηί, ελψ ηαπηφρξνλα ην θνπηί ρξσκαηίδεηαη κε ην ρξψκα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εθάζηνηε ζεξκνθξαζία. Αθνινπζνχλ 2 παξαδείγκαηα εηθφλσλ, φπνπ ζε θάζε παξάδεηγκα θαίλεηαη ε θαλνληθή εηθφλα, ε ππέξπζξε θαη απηή ηνπ excel. 25

26 Δηθόλα 6: Έιιεηςε ζεξκνκόλσζεο δώκαηνο 26

27 Δηθόλα 7: Έιιεηςε ζεξκνκόλσζεο νξνθήο Τα βαζηθά ζηνηρεία κηαο έθζεζεο είλαη: Α Μέξνο Σα ζηνηρεία ηνπ πειάηε, φπσο π.ρ. ε επσλπκία ηεο εηαηξείαο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ ππεπζχλνπ Ζ ηνπνζεζία φπνπ έιαβε ρψξα ε επηζεψξεζε: δηεχζπλζε, πφιε θ.ν.θ. ηνπ εξγνζηαζίνπ Ζ εκεξνκελία ηεο επηζεψξεζεο Ζ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο έθζεζεο Σν νλνκαηεπψλπκν ηνπ ηερληθνχ ζεξκνγξαθίαο Ζ ππνγξαθή ηνπ ηερληθνχ ζεξκνγξαθίαο Μηα πεξίιεςε ή έλαο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Β Μέξνο 27

28 ειίδεο επηζεψξεζεο πνπ πεξηέρνπλ ππέξπζξεο εηθφλεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ αλάιπζε ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ή αλσκαιηψλ. Πεξηγξαθή ηνπ επηζεσξνχκελνπ αληηθεηκέλνπ (ραξαθηεξηζκφο, νλνκαζία, θσδηθφο θ.ν.θ., θσηνγξαθία) Τπέξπζξε εηθφλα φπνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε ιεπηνκέξεηεο φπσο: νπηηθή εζηίαζε, ζεξκηθή πξνζαξκνγή ηνπ ζθεληθνχ ή ηνπ πξνβιήκαηνο (φξηα θαη εχξνο), ζχλζεζε (νξζή απφζηαζε θαη νπηηθή εηθφλα παξαηήξεζεο), ζρνιηαζκφο (βιάβεο, θαηλφκελα αλάθιαζεο) Υξήζε εξγαιείνπ κέηξεζεο ζεκείνπ, πεξηνρήο ή ηζφζεξκεο γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δίλαη πξνηηκφηεξν λα ρξεζηκνπνηείηαη ην απινχζηεξν δπλαηφ εξγαιείν. Μηα γξαθηθή παξάζηαζε πξνθίι πνιχ ζπάληα απαηηείηαη ζε εθζέζεηο επηζεψξεζεο ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Αθνινπζεί έλα παξάδεηγκα θχιινπ ηειηθήο έθζεζεο. 28

29 Δηθόλα 8: Φύιιν ηερληθήο έθζεζεο 2.3 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο. Κάζε κε θαηαζηξεπηηθή ηερληθή έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηά Σηελ πεξίπηωζε ηεο ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο, ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα αθόινπζα: γξήγνξε επηζεψξεζε κεγάισλ επηθαλεηψλ (κέρξη κεξηθά m2 θάζε θνξά) αλίρλεπζε κε νξαηψλ ζθαικάησλ θαη εληνπηζκφο ηνπο κε αθξίβεηα επηζεψξεζε ρσξίο επαθή κε ην ππφ εμέηαζε αληηθείκελν έγθαηξνο εληνπηζκφο αζηνρίαο πνπ ζπληειεί ζηελ πξφγλσζε αλεπηζχκεησλ Καηαζηάζεσλ ε αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνχ (δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη θακία ζρεηηθή επηβιαβήο αθηηλνβνιία) απνηειεζκαηηθφηεξε ζπληήξεζε ηα απνηειέζκαηα είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα κειεηεζνχλ δεδνκέλνπ φηη νη εηθφλεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ ζε επεμεξγαζία γηα λα εμαρζνχλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο επξεία έθηαζε ησλ εθαξκνγψλ είλαη ίζσο ην κνλαδηθφ εξγαιείν επηζεψξεζεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο (π.ρ. φπσο ζηελ πεξίπησζε κεξηθψλ θεξακηθψλ επηζηξσκάησλ πνπ επηζεσξνχληαη κεηά βίαο κε άιιεο κε θαηαζηξεπηηθέο ηερληθέο ή ζηελ πεξίπησζε εξεπλψλ ζηε δηάξθεηα ζπληήξεζεο). Πξνζθέξεη ζηνλ εθάζηνηε πειάηε ηε δπλαηφηεηα νπηηθνπνίεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη φρη απιψο κηαο γξαπηήο αλαθνξάο 29

30 Καζηζηά γλσζηέο ηηο πξαγκαηηθά απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ψζηε λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο πην απαξαίηεηεο εμ απηψλ Αληαγσληζηηθφ θφζηνο ιακβάλνληαο ππφςε απηά πνπ πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο Γπλαηφηεηα ελεξγεηαθνχ ειέγρνπ θηηξίσλ πξηλ ηελ αγνξά ηνπο Από ηελ άιιε, ππάξρνπλ κεξηθά κεηνλεθηήκαηα όπωο: δπζθνιία απφθηεζεο κηαο γξήγνξεο, νκνηφκνξθεο θαη ηδηαίηεξα ελεξγεηηθήο ζεξκηθήο δηέγεξζεο πάλσ ζε κηα κεγάιε επηθάλεηα. επίδξαζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ (εθ κεηαθνξάο, αθηηλνβνιίαο) πνπ ζπλήζσο πξνθαινχλ ςεχηηθεο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο θαη έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ αμηνπηζηία ηεο κέηξεζεο. δπλαηφηεηα επηζεψξεζεο ελφο πεξηνξηζκέλνπ πάρνπο πιηθνχ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα. 30

31 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 Ο : ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ 3.1 Υξήζεηο ζεξκνθάκεξαο Ζ ζεξκνθάκεξα είλαη έλα πνιχηηκν εξγαιείν κε πνηθίιεο εθαξκνγέο. Απνηειεί ηελ θπξηφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδν κε θαηαζηξεπηηθνχ ειέγρνπ. Μεξηθέο από ηηο εθαξκνγέο ηεο ππέξπζξεο ζεξκνγξαθίαο είλαη: ζηελ ηαηξηθή (αλίρλεπζε θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, αλαπλεπζηηθψλ αζζελεηψλ, αξζξίηηδαο θ.α.) ζην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πεξηβαιινληηθέο επηζεσξήζεηο φπνπ ζπληειεί ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηνρψλ δηάζεζεο απνβιήησλ ή παιαηψλ ζακκέλσλ δεμακελψλ ζηελ αεξνδηαζηεκηθή ζε πεηξνρεκηθέο εθαξκνγέο (δηπιηζηήξηα) ζηνλ ειεθηξνληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε πβξηδηθψλ κηθξνθπθισκάησλ θαη θπξίσο ζε ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, φπνπ ε ζεξκνγξαθηθή επηζεψξεζε εθαξκφδεηαη ζε ηξεηο θχξηνπο ηνκείο, ζηελ παξαγσγή, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ζεξκνθάκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ζπληήξεζεο ησλ πςειψλ γξακκψλ γηα λα εληνπίδνληαη ηα ππέξζεξκα ζεκεία θαη κέξε, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ πηζαλνί θίλδπλνη. Αληρλεχεη ηελ ππεξζέξκαλζε ζηηο θεξαίεο, ηνπο νδεγνχο θπκάησλ, ηα θαιψδηα θαη ηηο δνκέο πιαηζίσλ, εληνπίδεη ηηο δηαξξνέο ζηα πδξαπιηθά, ελψ 31

32 κπνξεί λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ (π.ρ. κεησκέλεο απφδνζεο). Ζ ζεξκνθάκεξα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο ηερληθνχο ζπληήξεζεο ησλ πςειψλ γξακκψλ γηα λα εληνπίδνληαη ηα ππέξζεξκα ζεκεία θαη κέξε, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ πηζαλνί θίλδπλνη. Αληρλεχεη ηελ ππεξζέξκαλζε ζηηο θεξαίεο, ηνπο νδεγνχο θπκάησλ, ηα θαιψδηα θαη ηηο δνκέο πιαηζίσλ, εληνπίδεη ηηο δηαξξνέο ζηα πδξαπιηθά, ελψ κπνξεί λα ειέγμεη ηε ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ (π.ρ. κεησκέλεο απφδνζεο). ζηε ζεξκηθή επηζεψξεζε θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ πξνζδηνξίδνληαο ηε ζεξκηθή θαηάζηαζή ηνπο, δηαξξνέο αέξα, απψιεηεο ζεξκφηεηαο ή ελέξγεηαο θαη δηείζδπζε θξχνπ αέξα κέζα απφ ηνίρνπο, νξνθέο, παηψκαηα, πφξηεο θαη παξάζπξα (αλαιπηηθά αλαγξάθνληαη παξαθάησ). πρλά κάιηζηα, γηα ηελ αλίρλεπζε δηαξξνψλ αέξα ε κέζνδνο ηεο ζεξκνγξαθίαο ζπλδπάδεηαη κε έλα εξγαιείν πνπ νλνκάδεηαη blower door. Μηα blower door είλαη κηα ζπζθεπή κε έλαλ αλεκηζηήξα κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο θαη κεηξεηέο ξνήο. Δγθαζίζηαηαη πξνζσξηλά ζε κηα εμσηεξηθή πφξηα κε ηε ρξήζε ελφο πιαηζίνπ θαη ελφο εηδηθνχ ηπιίγκαηνο. Αθνχ φια ηα εμσηεξηθά αλνίγκαηα ζθξαγηζηνχλ, νη εζσηεξηθέο πφξηεο παξακείλνπλ αλνηθηέο θαη νη ζπζθεπέο θαχζεο θιεηζηέο θαη ηα ηδάθηα θαιπθζνχλ, ν αλεκηζηήξαο ηεο blower door αξρίδεη λα ειαηηψλεη ηελ πίεζε ζηελ θαηνηθία ηξαβψληαο ηνλ εζσηεξηθφ αέξα έμσ απφ ην θηίξην. Με ηε δηαθνξά πίεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη (γχξσ ζηα 50 Pa) ζρεδφλ πξνζνκνηψλεηαη ε επίδξαζε ελφο αέξα κε ηαρχηεηα 20 κίιηα αλά ψξα ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ θηηξίνπ. 32

33 Eηθόλα 9: Δγθαηάζηαζε blower door Ο αέξαο εηζέξρεηαη ζηελ θαηνηθία κέζσ ησλ αλνηγκάησλ. Με ηε βνήζεηα ηεο ζεξκνθάκεξαο εληνπίδνληαη νη πεξηνρέο δηήζεζεο αέξα. Δάλ ν αλεκηζηήξαο δελ είλαη απαξαίηεην λα δνπιέςεη πνιχ γηα λα επηηχρεη απηήλ ηελ δηαθνξά πίεζεο, απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε θαηνηθία δελ έρεη πνιιέο δηαξξνέο. Δάλ πξέπεη λα δνπιέςεη αξθεηά γηα λα επηηχρεη απηήλ ηελ δηαθνξά πίεζεο, απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ νπζηψδε αλνίγκαηα κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ θειχθνπο. Ζ ζεξκνγξαθία ζπκβάιεη επηπιένλ θαη ζηνλ άκεζν θαη αθξηβή εληνπηζκφ ηεο ειιηπνχο ή θαηεζηξακκέλεο ιφγσ θπζηθήο θζνξάο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ή αθφκα θαη πγξήο κφλσζεο ζε κεζνπαηψκαηα, ςεπδνδάπεδα, πξνζφςεηο θαη ζηέγεο, ελψ γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ελφο επξένο θάζκαηνο ζπζηεκάησλ ζηεγψλ γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δθηφο απφ ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκάησλ κφλσζεο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο πγξαζίαο, ηεο κνχριαο, ηεο ζπκπχθλσζεο, ησλ δηαξξνψλ λεξνχ (φπσο π.ρ. απφ ειαηησκαηηθέο βαιβίδεο ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ), ηεο δηείζδπζεο λεξνχ, ησλ αηειεηψλ θαη πηζαλψλ θνηινηήησλ ζηα ηνηρψκαηα θαη ηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ, 33

34 παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεπαζηεί ην φπνην πξφβιεκα πξνηνχ απηφ επεθηαζεί. Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επζηάζεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ηελ αλίρλεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ θαισδίσλ θαη ζσιελψζεσλ ζέξκαλζεο πνπ εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία, δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ κέζα ζε κία θαηαζθεπή θαη ππνεπηθαλεηαθψλ αλσκαιηψλ ζηα πιηθά, αθφκα θαη ηελ αλίρλεπζε ζηεξηγκάησλ μπιείαο θαη γεληθά ηελ αλίρλεπζε θαηαζθεπαζηηθψλ ειαηησκάησλ (φπσο ραιαζκέλε ηνπνζέηεζε δηπιψλ παινπηλάθσλ). Απνδεηθλχεηαη επίζεο ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ζεξκηθψλ γεθπξψλ (ζεξκνγεθπξψλ) ζην θηηξηαθφ θέιπθνο. Ωο ζεξκνγέθπξα νξίδεηαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, ζην νπνίν ε ζεξκηθή ηνπ αληίζηαζε εκθαλίδεηαη κεησκέλε ζπγθξηηηθά κε ηε ζεξκηθή αληίζηαζε ζην ππφινηπν θέιπθνο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηε ζέζε εθείλε ε ζεξκηθή ξνή είλαη απμεκέλε. Γη' απηφ ην ιφγν θαη νη ζεξκνγέθπξεο ζεσξνχληαη σο ηα "αζζελή" ζεκεία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο θαη ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά ζηε ζεξκηθή ηνπ πξνζηαζία, επλνψληαο ηελ εθδήισζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζπκπχθλσζεο ησλ πδξαηκψλ θαη ηελ αλάπηπμε κπθήησλ κνχριαο θαη δηαθφξσλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ επηθάλεηα ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ. Ωο ζπλέρεηα απηνχ, ε ζεξκνθάκεξα βνεζάεη θαη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο εηζβνιήο θαη πξνζβνιήο απφ παξάζηηα θαη έληνκα θαη άιισλ κνιπζκαηηθψλ παξαγφλησλ. Σέινο, έρεη εθαξκνγή ζηελ ππξφζβεζε, θαζψο εληνπίδεη ηηο ππξθαγηέο ρακειήο έληαζεο (πξνιαβαίλνληαο ηπρφλ επέθηαζή ηνπο) ζε δαζηθά εδάθε θαη αλζξψπνπο ζε θιεγφκελα θηίξηα ζπλδξάκνληαο ζεκαληηθά ζηελ έγθαηξε δηάζσζή ηνπο. Δθαξκφδεηαη θαη ζηελ νδνπνηία, θαζψο εληνπίδεη ηηο κε νκνηφκνξθεο ππθλφηεηεο ζηελ θαπηή επίζηξσζε ησλ δηαθφξσλ κηγκάησλ ηεο αζθάιηνπ. 3.2 πλζήθεο κεηξήζεσο ζε θηίξηα Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ γηα ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή αθξίβεηα πξέπεη λα ππάξρνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζηψλ αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηαζθεπήο θαη ην πεξηβάιινλ. Ο ηδαληθφηεξνο ρξφλνο κέηξεζεο είλαη ην ρεηκψλα, εκέξα κε ειάρηζηε ή θαηά πξνηίκεζε θαζφινπ ειηνθάλεηα. Ζ πξνο 34

35 κέηξεζε επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ θάζεηε πξνο ηνλ άμνλα ηεο κέηξεζεο. Ζ ζεξκνγξαθία εμππεξεηεί ζηελ εξκελεία ηεο θαηάζηαζεο αιιά θαη κεξηθέο θνξέο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ είδνπο ησλ πιηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηαζθεπή. Αθνινπζεί έλαο πίλαθαο ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηδαληθέο ζπλζήθεο κεηξήζεσο ζε θηίξηα γηα θάζε πεξίπησζε εληνπηζκνχ πξνβιεκάησλ. 35

36 Πίλαθαο 1: Ιδαληθέο ζπλζήθεο κεηξήζεσο ζε θηίξηα γηα εληνπηζκό πξνβιεκάησλ κέζσ ζεξκνθάκεξαο 36

37 Οη επφκελεο ζεξκνθσηνγξαθίεο απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο ηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ κέηξεζεο ζε θηίξηα. Δηθόλα 10: Θεξκνθσηνγξαθίεο πνπ ηξαβήρηεθαλ κε δηαθνξά κηαο ώξαο ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ίδηα θιίκαθα ζεξκνθξαζηώλ ηηο παξαπάλσ ζεξκνθσηνγξαθίεο πςειέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πιηθψλ παξαηεξήζεθαλ φηαλ ε ειηαθή αθηηλνβνιία έθηαζε ζηελ πςειφηεξε ηηκή ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο απηήλ ηελ θιίκαθα ζεξκνθξαζηψλ απφ 15:27 κέρξη 9:27 δελ είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ. 37

38 Δηθόλα 11: Πάλσ: ζεξκνθσηνγξαθία πνπ ηξαβήρηεθε ηε λύρηα Κάησ: ζεξκνθσηνγξαθία πνπ ηξαβήρηεθε ην πξσί ηε δεχηεξε ζεξκνθσηνγξαθία έλα κέξνο θαίλεηαη λα έρεη ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ιφγσ ηεο ζθηάο ελφο δέληξνπ. απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πξνηηκφηεξν ε έξεπλα λα γίλεη ηε λχρηα. 38

39 Δηθόλα 12: Πξόζνςε ελόο αγξνηηθνύ ζπηηηνύ Πάλσ : ζεξκνθσηνγξαθία πνπ ηξαβήρηεθε ηε κέξα Κάησ: ζεξκνθσηνγξαθία πνπ ηξαβήρηεθε ηε λύρηα ηελ πάλσ ζεξκνθσηνγξαθία ηα βέιε ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε ελφο θξπκκέλνπ αλνίγκαηνο, ην νπνίν δε γίλεηαη αληηιεπηφ ζηελ θάησ ζεξκνθσηνγξαθία. απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πξνηηκφηεξν ε έξεπλα λα γίλεη ηε κέξα. 39

40 3.3 Παξαδείγκαηα ρξεζηκνπνίεζεο ζεξκνθάκεξαο Θεξκνγέθπξεο Οη ζεξκνγέθπξεο είλαη ζπλδέζεηο ζε ζεκεία φπνπ ε κφλσζε δελ είλαη ζπλερήο γεγνλφο πνπ πξνθαιεί ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο. πγθεθξηκέλα, εκθαλίδνληαη ζηα θηηξηαθά θειχθε φηαλ ππάξρεη θελφ κεηαμχ ησλ πιηθψλ (ζρεηηθά πςειήο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο πιηθά, φπσο ν ράιπβαο θαη ην ζθπξφδεκα) θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ θηηξίνπ, νπφηε δεκηνπξγείηαη έλα είδνο δξφκνπ γηα απψιεηα ζεξκφηεηαο παξά ηελ χπαξμε ζεξκνκφλσζεο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Ζ ζεξκφηεηα αθνινπζεί ην επθνιφηεξν κνλνπάηη απφ ην ζεξκφ κέξνο πξνο ηα έμσ ην κνλνπάηη κε ηε κηθξφηεξε αληίζηαζε. Απηφ δελ είλαη απαξαίηεηα ην κνλνπάηη πνπ είλαη θάζεην ζηηο επηθάλεηεο. Πνιχ ζπρλά, ε ζεξκφηεηα ζα θφςεη δξφκν κέζα απφ έλα ζηνηρείν πνπ έρεη κεγαιχηεξε αγσγηκφηεηα απφ ην πεξηβάιινλ πιηθφ. Απηφ είλαη θαη ε ιεγφκελε ζεξκνγέθπξα, δειαδή έλα ζεξκηθά αγψγηκν πιηθφ ην νπνίν δηαπεξλά ή παξαθάκπηεη έλα ζχζηεκα κφλσζεο φπσο έλαο ζχλδεζκνο κεηάιισλ, έλα δνθάξη, κηα πιάθα ή κηα θνιψλα. Απηή ε επίδξαζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηα θξχα θιίκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα φηαλ ε δηαθνξά εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο είλαη πνιχ κεγάιε. Δηθόλα 13: Γξαθηθή απεηθόληζε ζεξκνγέθπξαο κέζα από έλα ηππηθό θηηξηαθό θέιπθνο 40

41 ην αλσηέξσ θέιπθνο ην θφθθηλν ρξψκα ππνδεηθλχεη ηελ απψιεηα ζεξκφηεηαο, ελψ ην κσβ ην αληίζεην. Οη θίηξηλεο πεξηνρέο αληηζηνηρνχλ ζηηο πνιχ πςειέο απψιεηεο ζεξκφηεηαο κέζα απφ κε κνλσκέλα ζηεξίγκαηα ράιπβα Δλζσκαησκέλεο ζεξκνγέθπξεο Έλαο ηνίρνο ή έλα πάησκα ζρεδφλ πάληα απνηειείηαη απφ δηάθνξα ζπζηαηηθά πνπ είλαη θνιιεκέλα κεηαμχ ηνπο, βηδσκέλα ή ελσκέλα κε κεραληθφ ηξφπν. Δάλ δελ είλαη θαιά ζρεδηαζκέλα, απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζεξκνγέθπξεο, απφ φπνπ θαη πξνθχπηεη ην φλνκα ησλ ελζσκαησκέλσλ ζεξκνγεθπξψλ εκεία εκθάληζεο ζεξκνγέθπξαο ην αθφινπζν ζρήκα θαίλνληαη φια ηα πηζαλά ζεκεία ζρεκαηηζκνχ ζεξκνγέθπξαο ζε έλα ηκήκα θειχθνπο. 41

42 Δηθόλα 14: εκεία ζρεκαηηζκνύ ζεξκνγέθπξαο Γεληθά, ε ζεξκνγέθπξα εκθαλίδεηαη ζε κία από ηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Γελ ππάξρεη επαξθήο κφλσζε ζηνπο ηνίρνπο ή ηηο νξνθέο θαη έηζη ν θξχνο θαη ν ζεξκφο αέξαο ζπλαληηνχληαη ζηελ επηθάλεηα πξνθαιψληαο ζπκπχθλσζε. Σν ζπίηη ζθξαγίδεηαη πάξα πνιχ ζηελά, είλαη εζθαικέλα κνλσκέλν θαη ε ζεξκνγέθπξα εκθαλίδεηαη ζην θξάγκα πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαπάλσ εηθφλα (plastic vapor barrier ) θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Ζ δεχηεξε πεξίπησζε είλαη πηζαλφηεξε απφ ηνλ πξψηε. Ζ πγξαζία εκθαλίδεηαη εθεί πνπ είλαη ηα ζηεξίγκαηα θαζψο εθεί πξνζθνιιψληαη ηα κφξηα λεξνχ. Σα ηειεπηαία ζηάδνπλ θάησ απφ ην πιαζηηθφ θαη, ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, απνξξνθψληαη απφ ην μχιν δεκηνπξγψληαο έλα ζεκείν πγξαζίαο πνπ ηειηθά επεθηείλεηαη θαηά κήθνο ησλ ζηεξηγκάησλ. Μηα θνηλή ζεξκηθή γέθπξα ζε θαηνηθεκέλεο θαηαζθεπέο εκθαλίδεηαη ζηηο δηαζηαπξψζεηο ηνίρνπ--ηαβαληνχ θαη ηνίρνπ--παηψκαηνο, φπνπ νη μχιηλεο ζπλδέζεηο ζηεξηγκάησλ είλαη αλεπαξθψο κνλσκέλεο φπσο θαίλεηαη ζηελ επφκελε εηθφλα. 42

43 Δηθόλα 15: Κνηλή ζεξκηθή γέθπξα Δπίζεο, ε ζεξκνγέθπξα κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ζε φισλ ησλ εηδψλ ηηο ζπλδέζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε έλα θηίξην : ζπλδέζεηο φςεσλ θαη παησκάησλ, θάζεησλ ηνίρσλ ζε απηέο, ζηεγψλ θαη ρακειφηεξσλ νξφθσλ. Δπίζεο, εκθαλίδνληαη θάζε θνξά πνπ ππάξρεη θάπνηα ηξχπα (πφξηεο, παξάζπξα), αιιά θαη ζε φια ηα θηίξηα απφ κέηαιιν. Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζεξκνγέθπξεο πνηθίινπλ ζε ζεκαζία αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ ηνίρνπ ή ηεο ζηέγεο (κνλσκέλσλ ή κε) πλέπεηεο ζεξκνγέθπξαο Σν θαηλφκελν ηεο ζεξκνγέθπξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα πςειφηεξε αληαιιαγή ζεξκφηεηαο κεηαμχ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ - απψιεηα ζεξκφηεηαο ή δηείζδπζε αέξα, αλάινγα κε ην θιίκα - θαη έηζη ζε απψιεηα ζεξκφηεηαο θαη κείσζε ζηε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία θξχσλ ζεκείσλ ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ, ζηα ζεκεία ζπλάληεζεο ησλ ηνίρσλ, άξα θαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ζηηο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο, γεγνλφο πνπ ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζπκπχθλσζεο, εηδηθά ζηηο γσλίεο ελφο θηηξίνπ. Δθηφο απφ ηε ζπκπχθλσζε, ηα θξχα ζεκεία ιφγσ ησλ 43

44 ζεξκνγεθπξψλ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ απφζεζε κνξίσλ ζηνλ ηνίρν φπσο θαίλεηαη ζηελ θαησηέξσ εηθφλα. ε έλα θηίξην πνπ δελ είλαη επαξθψο κνλσκέλν, νη ζεξκνγέθπξεο αληηπξνζσπεχνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο (ζπλήζσο κηθξφηεξν απφ 20%), θαζψο νη ζπλνιηθέο απψιεηεο κέζσ ησλ ηνίρσλ θαη ησλ ζηεγψλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο. Παξφι απηά, φηαλ νη ηνίρνη θαη νη ζηέγεο είλαη θαιά κνλσκέλα, ην πνζνζηφ ησλ απσιεηψλ πνπ νθείινληαη ζηηο ζεξκνγέθπξεο απμάλεηαη (πεξηζζφηεξν απφ 30%), αιιά νη ζπλνιηθέο απψιεηεο είλαη πνιχ ρακειέο. Γη απηφ είλαη ζεκαληηθφ ζε ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηίξηα λα ππάξρνπλ πςειέο αληηζηάζεηο ζηνπο ηνίρνπο, ελψ νη ζηέγεο πξέπεη λα έρνπλ ρακειέο ελεξγεηαθέο απψιεηεο κέζσ ησλ ζπλδέζεσλ Αληηκεηώπηζε ζεξκνγεθπξώλ ε ζρεδηαζηηθφ επίπεδν, είλαη απαξαίηεηε ε επηινγή θαηαζθεπαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ κεηψλνπλ ηηο απψιεηεο απφ ηηο επηθάλεηεο φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν. Αλάινγα κε ηα είδε κνλψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ππάξρνπλ αληίζηνηρεο ιχζεηο είηε ζεξκηθήο είηε αθνπζηηθήο πξνζηαζίαο. Γεληθφηεξα, πεξίπησζε ησλ αλεμάξηεησλ ζπηηηψλ, κηα θαιή κφλσζε ζηα παηψκαηα είλαη απαξαίηεηε θαη αλάινγα κε ηε κφλσζε ζηνλ ηνίρν ζα πξέπεη ην πάησκα είηε λα θαιχπηεηαη απφ έλα επηπιένλ πάησκα είηε λα έρεη θάπνηα ελζσκαησκέλε κφλσζε. 44

45 Δηθόλα 16: Αληηπαξάζεζε παξαδνζηαθήο κόλσζεο κε ζεξκηθή κόλσζε ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ Ζ θσηνγξαθία ζηα αξηζηεξά απεηθνλίδεη κηα ζεξκνγέθπξα κέζα απφ ηηο θνιψλεο ελφο ζπηηηνχ φηαλ ε παξαδνζηαθή κφλσζε δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. ε αληηπαξάζεζε ηίζεηαη ε θσηνγξαθία ζηα δεμηά φπνπ κε ηε ρξήζε ζεξκηθήο κφλσζεο ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ θηηξίνπ, κεηψλεηαη αηζζεηά ε ξνή ελέξγεηαο κέζα απφ ηηο πεξηνρέο ηεο ζεξκνγέθπξαο. Αλαιπηηθφηεξα, ε βαζηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζεξκνγέθπξαο είλαη ε ζρεδίαζε ελφο ηνίρνπ κε έλα ζεξκηθφ θέιπθνο (ζηξψκα κφλσζεο) πνπ είλαη ζπλερέο ζε φιεο ηηο ζπλδέζεηο. Απηφ ην ζηξψκα κφλσζεο πξέπεη επνκέλσο λα θαιχπηεη εληειψο είηε ην εζσηεξηθφ είηε ην εμσηεξηθφ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ή ηνπ ράιπβα. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλνληαη ηα ζπλερή ζηξψκαηα ηεο κφλσζεο πνπ εγθαζίζηαηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πιαηζίνπ απφ ράιπβα πνπ ειαρηζηνπνηεί ηε ζεξκνγέθπξα, παξά ηελ χπαξμε ζηεξηγκάησλ. Απηή ε κφλσζε δηαθφπηεηαη απφ ηε ζαλίδα ζθπξνδέκαηνο θαη επνκέλσο δελ πξνθαιεί ζεξκνγέθπξα ζηελ άθξε ησλ ζαλίδσλ ζηα παηψκαηα, ελψ δελ ηζρχεη ην ίδην κε κφλσζε πεηξνβάκβαθα πάρνπο κίαο ίληζαο, ε νπνία κπνξεί λα αθήζεη λα πξνθιεζεί ζεξκνγέθπξα. Γηα ηηο πην ζχλζεηεο θαηαζθεπέο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην THERM, έλα ινγηζκηθφ πξφγξακκα αλαπηπγκέλν απφ ην εξγαζηήξην ηνπ Lawrence Berkeley (LBNL) πνπ εηδηθεχεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ζεξκηθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ. Απηφ ην ινγηζκηθφ πεξηιακβάλεη επηπιένλ κηα ελζσκαησκέλε βηβιηνζήθε κε ηηο ζεξκηθέο ηδηφηεηεο πνιιψλ θνηλψλ πιηθψλ νηθνδφκεζεο. 45

46 Τπάξρνπλ θαη άιιεο κέζνδνη γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζεξκνγέθπξαο. Έλα παξάδεηγκα είλαη ε ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ κνλσκέλσλ παλέισλ πνπ κεηψλεη ή αθφκα θαη εμαθαλίδεη ηελ χπαξμε ζεξκνγέθπξαο, θαζψο απηά είλαη πνπ παίξλνπλ ηε ζέζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη δελ ππάξρνπλ πιένλ ζηεξίγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκπνδίζνπλ ηε δξάζε ηεο κφλσζεο. Σα παλέια απηά επηηξέπνπλ ζηα δνκηθά θαη κνλσηηθά ζηνηρεία λα ελσζνχλ θαη λα ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ έλα ζηνηρείν. Γελ ππάξρνπλ θξπκκέλα θελά, αθνχ έλα ζηεξεφ ζηξψκα κφλσζεο αθξνχ είλαη ελζσκαησκέλν ζην πάλει. Σν πιενλέθηεκά ηεο κφλσζεο αθξνχ είλαη φηη δίλεη κηα επηπξφζζεηε ζεξκηθή αληίζηαζε ζην θηίξην, ελψ ηαπηφρξνλα ζην εζσηεξηθφ ηνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ιηγφηεξν αθξηβή κφλσζε. Απ ηελ άιιε πιεπξά, απηφ ην είδνο κφλσζεο έρεη ην κεηνλέθηεκα φηη ην μχιν κέζα ζηνλ ηνίρν αθνπκπά ηαπηφρξνλα θαη ζηελ εζσηεξηθή θαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θηηξίνπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ πξνζθέξεη ηελ ίδηα κνλσηηθή αμία κε άιια πιηθά. Απηφ θπξίσο αθνξά ηελ πεξίπησζε ησλ ζπηηηψλ πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα κε μχιηλν ζθειεηφ. 46

47 Δηθόλα 17: Θεξκνγέθπξα ζε έλα ζπίηη θαηαζθεπαζκέλν κε μύιηλν ζθειεηό Αλ γηα παξάδεηγκα ην 20% ηνπ εμσηεξηθνχ ηνίρνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ην μχιν, δεκηνπξγείηαη ζεξκνγέθπξα ή δηαξξνή ζεξκφηεηαο κέζα απφ απηά. Απηφ ζπκβαίλεη αθφκα θαη κε ηνλ ςεθαδφκελν αθξφ, θαζψο ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη αλάκεζα ζην μχιν ηνπ ηνίρνπ. Έηζη, ελψ ν αθξφο απφ κφλνο ηνπ κπνξεί λα έρεη κηα πςειή ζεξκηθή αληίζηαζε, δελ θαιχπηεη ηα μχιηλα θνκκάηηα ηνπ ηνίρνπ, πξνθαιψληαο ην θαηλφκελν ηεο ζεξκνγέθπξαο κε ην εμσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ. 47

48 3.3.2 Μόλσζε Δηθόλα 18: Κνκκάηη ηνίρνπ πίζσ από θξεβάηη, όπνπ απνπζηάδεη ε κόλσζε εμαηηίαο ιάζνπο ηνπ θαηαζθεπαζηή Ο ηδηνθηήηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπηηηνχ παξαπνλέζεθε φηη ην ππλνδσκάηην ήηαλ αζπλήζηζηα δεζηφ ην θαινθαίξη θαη θξχν ην ρεηκψλα. 48

49 Δηθόλα 19: Φπρξή γσλία θαη πξνβιεκαηηθή κόλσζε θάησ από ηε ζηέγε Δηθόλα 20: Απνπζία κόλσζεο (νη κπιε πεξηνρέο ππνδεηθλύνπλ ηε δηείζδπζε θξύνπ αέξα ζηελ θαηνηθία) 49

50 50

51 3.3.3 ηέγεο Ζ ζεξκνγξαθία είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζηελ έξεπλα γηα ειαηηψκαηα ζηηο ζηέγεο θαη εηδηθά ζηελ έξεπλα γηα πγξαζία ζηε κφλσζε ησλ ζηεγψλ ζε επίπεδα ζπζηήκαηα ζηέγαζεο. Πνιιέο ζηέγεο απαηηνχλ πξφσξε αληηθαηάζηαζε εμαηηίαο ηεο δηαξξνήο λεξνχ θαη ηεο εηζφδνπ πγξαζίαο κέζσ ηεο κεκβξάλεο ηνπο, επηηξέπνληαο ζηε κφλσζε ηεο ζηέγεο λα γίλεη πγξή. Οη δηαξξνέο ζηηο ζηέγεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ δαπαλεξέο δεκηέο ζε έλα θηίξην. Ζ ζεξκνγξαθία κπνξεί λα εληνπίζεη γξήγνξα ηηο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο, φπσο ηηο πεξηνρέο ειιηπνχο κφλσζεο ή κφλσζεο πνπ έρεη απνξξνθήζεη πγξαζία θάησ απφ ηε κεκβξάλε κηαο επίπεδεο ζηέγεο φπνπ ε κφλσζε ρξεηάδεηαη αληηθαηάζηαζε, επηηξέπνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επηδηφξζσζε κφλν ησλ θαηεζηξακκέλσλ πεξηνρψλ θαη φρη ηελ αληηθαηάζηαζε νιφθιεξεο ηεο νξνθήο. Ζ πγξαζία πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηε κφλσζε είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηηο δηαζηαηηθέο αιιαγέο, ηελ απνζχλζεζε, ην θνχζθσκα ησλ ηνίρσλ εμαηηίαο ηεο απνκάθξπλζεο ησλ ζνβάδσλ θαη ηε δηάβξσζε, πξνθαιψληαο ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηεο ζθεπήο. Γεληθά ε πγξαζία είλαη ε βαζηθή αηηία θαηαζηξνθήο φζνλ αθνξά ηα επίπεδα ζπζηήκαηα ζηεγψλ. Ζ ηερληθή ηεο ζεξκνγξαθίαο είλαη ηδηαίηεξα απνδνηηθή ζε ζηέγεο πνπ έρνπλ κφλσζε αξθεηά απνξξνθεηηθή, φπσο κφλσζε απφ ίλεο μχινπ, παινβάκβαθα θαη πεξιίηε φπνπ ηα ζεκάδηα πνπ αθήλεη ε ζεξκφηεηα εκπιέθνληαη κε απηά ηεο πγξαζίαο. ηηο ζηέγεο κε κε απνξξνθεηηθέο κνλψζεηο, ε δηάγλσζε ησλ πξνβιεκάησλ γίλεηαη αθφκα πην δχζθνιε, θαζψο ηα ζεκάδηα είλαη αθφκα πην δηάρπηα. Καζψο νη επίπεδεο ζηέγεο είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ζην βηνκεραληθφ θαη εκπνξηθφ ηνκέα, εθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ ζηεγψλ ζα επεξεάδεηαη απφ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα κέζα ζηνλ πξψην ρξφλν εγθαηάζηαζεο ηεο κφλσζεο. Καζψο κάιηζηα ν κέζνο φξνο δσήο κηαο ζηέγεο είλαη ηα 7 ρξφληα, κε ηελ εθαξκνγή κηαο ηαθηηθήο επηζεψξεζεο θαη ελφο θαηάιιεινπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο, ε δηάξθεηα δσήο ησλ ζηεγψλ κπνξεί λα απμεζεί θαηά 300%. Οη κεκβξάλεο ησλ επίπεδσλ ζηεγψλ είλαη ηα ζηεγαλνπνηεηηθά εκπφδηα αλάκεζα ζηα εμσηεξηθά ζηνηρεία θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. Κπθινθνξνχλ ζε 51

52 κηα πνηθηιία πιηθψλ θαη ζρεδίσλ θαη πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαζηαινχλ θαη λα ζπζηαινχλ, λα πξνβάιινπλ αληίζηαζε ζε δπλαηνχο αλέκνπο θαη ζηηο επηπηψζεηο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αθφκα θαη ζηα αλζξψπηλα βήκαηα. Φπζηνινγηθά, ππάξρεη ιίγν ή θαη θαζφινπ λεξφ ζε κηα ζπζηνηρία επίπεδεο ζηέγεο. Όηαλ αλαπηχζζεηαη κηα δηαξξνή, ην λεξφ εηζέξρεηαη ζηε ζπζηνηρία θαη, αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο κφλσζεο, είηε απνξξνθάηαη απφ ηε κφλσζε, είηε αθνινπζεί ην δξφκν αλάκεζα ζηε κε απνξξνθεηηθή κφλσζε. Αλ ην λεξφ εηζέιζεη ζηε ζηέγε παξακέλεη εθεί γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο γηα φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο ζηέγεο. Γεληθφηεξα, ν ηχπνο ηεο κφλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα ζηέγε θαζνξίδεη ην πφζν απηή ε κφλσζε απνξξνθά ην λεξφ. Οη απνξξνθεηηθέο κνλψζεηο ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ζθνπγγάξηα. Σν λεξφ κεηαθηλείηαη ππφ ηε κνξθή ηξηρνεηδνχο ζρήκαηνο απφ ην θάζε δνθάξη ηεο νξνθήο ζην δηπιαλφ ηνπ. Σα ζεκάδηα ζηελ πεξίπησζε κε απνξξνθεηηθήο κφλσζεο παίξλνπλ δηαθνξεηηθφ ζρήκα φηαλ απηή γίλεηαη πγξή. Σν λεξφ δελ απνξξνθάηαη θαη νδεγείηαη ζηελ άθξε ηνπ δνθαξηνχ. Έηζη, ην λεξφ καδεχεηαη ζηηο άθξεο ησλ δνθαξηψλ παίξλνληαο έηζη ην ζρέδην ηνπ πιαηζίνπ ελφο παξαζχξνπ. Χρήση θερμογραυίας στις στέγες Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα είλαη ε θπζηθή ηδηφηεηα ελφο πιηθνχ λα απνζεθεχεη ζεξκφηεηα. Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζηέγεο έρνπλ ζρεηηθά ρακειή ζεξκνρσξεηηθφηεηα, εηδηθά ζε ζχγθξηζε κε ην λεξφ. Σν λεξφ απαηηεί κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο γηα λα απμήζεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ θαη επηπιένλ πξέπεη λα απειεπζεξψλεη πνιιή ελέξγεηα γηα λα θξπψζεη. Οη ζεξκνγξαθηθέο έξεπλεο βαζίδνληαη ζηε ζεσξία φηη ηα πιηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη κία ζηέγε έρνπλ δηαθνξεηηθέο κάδεο. Έηζη, ε αξρή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο επηζεσξήζεηο ζηεγψλ είλαη φηη ε μεξή κφλσζε ζηηο ζηέγεο δεζηαίλεηαη θαη θξπψλεη γξεγνξφηεξα απφ φηη εθείλε πνπ έρεη απνξξνθήζεη πγξαζία. 52

53 Με βάζε απηήλ ηελ αξρή, ε ζεξκνγξαθία κπνξεί λα εληνπίζεη κηα δηαξξνή εληνπίδνληαο ηελ έθηαζε ηεο εηζβνιήο ηεο πγξαζίαο ζηε κφλσζε. Απαξαίηεηε γη απηφ ην ζθνπφ είλαη ε χπαξμε ειηαθήο ζεξκφηεηαο. Έηζη, θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο, αθνχ δχζεη ν ήιηνο θαη ε επηθάλεηα ηεο ζηέγεο αξρίζεη λα θξπψλεη, ε μεξή κφλσζε ζα θξπψζεη γξεγνξφηεξα απφ εθείλε πνπ έρεη ζπζζσξεχζεη πγξαζία ε νπνία έρεη κεγαιχηεξε ζεξκηθή κάδα απφ φηη ε μεξή θαη γη απηφ δηαηεξεί ηε ζεξκφηεηα γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζεκαίλεη φηη πεξηνρέο φπνπ ε κφλσζε έρεη ζπζζσξεχζεη πγξαζία ζα εκθαληζηνχλ ζηηο ζεξκνθσηνγξαθίεο σο πεξηνρέο κε ηελ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία. 53

54 Δηθόλα 21: Η πγξαζία ζηε κόλσζε ηεο ζηέγεο απεηθνλίδεηαη κε πνξηνθαιί Απνρξώζεηο Γεληθά, ε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ μεξήο κφλσζεο θαη κφλσζεο κε πγξαζία είλαη ζρεηηθά κηθξή (γχξσ ζηνπο 1-3Κ). Βάζεη απηήο ηεο ινγηθήο, φιεο νη έξεπλεο δηεμάγνληαη δχν ψξεο κεηά ηε δχζε ηνπ ειίνπ, ψζηε λα επηηξαπεί ζηε ζηέγε λα επαλέιζεη ζε ηζνξξνπία κε ηε ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξκνγξαθία κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επηζεψξεζε ζεξκνγεθπξψλ ζε ζηέγεο απφ ην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, κηα πνιχ θαιή πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά κεηαιιηθά ζπζηήκαηα ζηεγψλ πνπ είλαη δχζθνιν λα επηζεσξεζνχλ απφ πάλσ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε επηζεψξεζε πξέπεη λα δηεμάγεηαη ακέζσο κεηά ην ειηνβαζίιεκα, φηαλ νη πγξέο πεξηνρέο απφ ην θάησ κέξνο ηεο ζηέγεο δεζηαίλνληαη πην αξγά απφ ηηο ζηεγλέο θαη γη απηφ εκθαλίδνληαη ζηηο θσηνγξαθίεο σο θξχα ζεκεία. Γεληθά, νη ελεξγεηαθέο επηζεσξήζεηο ζε ζηέγεο πξέπεη λα δηεμάγνληαη θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο. Απαηηείηαη δηαθνξεηηθή ζεξκνθξαζία κεηαμχ κέξαο θαη λχρηαο. Γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νξηζκέλεο παξάκεηξνη, φπσο ην αλ είλαη ειηφινπζηε ε κέξα ή αλ ν νπξαλφο δελ έρεη ζχλλεθα, αλ δελ ππάξρεη ή αλ ηνπιάρηζηνλ ππάξρεη ιίγνο αέξαο, αλ ε επηθάλεηα ηεο ζηέγεο είλαη ζηεγλή θαη αλ ε ζηέγε δελ έρεη ρηφλη, αθαζαξζίεο ή θνκκάηηα πνπ έρνπλ 54

55 απνθνιιεζεί απφ απηή. Αθνινπζνύλ κεξηθά παξαδείγκαηα ζπλζεθώλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλεο ελεξγεηαθέο επηζεωξήζεηο: Γηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ Πεξηηηφ ακκνράιηθν ή άζθαιηνο πνπ έρεη κείλεη απφ ηελ θαηαζθεπή Δπαλαθηηλνβφιεζε ζεξκφηεηαο απφ λφηηνπο ή δπηηθνχο ηνίρνπο πξφζνςεο Άλεκνο Δζσηεξηθέο πεγέο ζεξκφηεηαο ή θξχνπ φπσο θσηηζηηθά, ζεξκαληηθά ζψκαηα θαη αγσγνί αηκνχ Αθαζαξζίεο, βιάζηεζε θαη θνκκάηηα πνπ έρνπλ πέζεη απφ ην θηίξην ιφγσ θζνξάο Εέζηε ή θξχν πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ νξνθή Φνπζθάιεο πγθέληξσζε λεξνχ θαη ςεθαζκφο κε λεξφ Μνλνπάηηα γηα πεδνχο Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία κε ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Παξφι απηά, νη ρεηκεξηλέο έξεπλεο είλαη πην δχζθνιεο επεηδή νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο είλαη κηθξφηεξεο απφ φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ. Η ζεξκνγξαθηθή έξεπλα ζηελ πεξίπηωζε ηωλ ζηεγώλ πξέπεη λα δηεμάγεηαη ζηηο αθόινπζεο πεξηπηώζεηο: Όηαλ νη δηαξξνέο αληρλεχνληαη κέζα απφ ηα ζπζηήκαηα ζηεγψλ Πξηλ ηελ απνδνρή θαηαζθεπήο ελφο λένπ ζπζηήκαηνο ζηέγεο Πξνηνχ ιήμνπλ νη νπνηεζδήπνηε ππάξρνπζεο εγγπήζεηο Πξηλ ηελ αγνξά ελφο θαηλνχξηνπ θηηξίνπ 55

56 Πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζε κηαο παιηάο ζηέγεο κε κηα θαηλνχξηα Γηα ιφγνπο πξνγξακκαηηζκέλεο ζπληήξεζεο Όηαλ ρξεηάδεηαη αλαθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή πξηλ ηελ αγνξά ηνπ θηηξίνπ Γηαξξνή λεξνύ Με ηε βνήζεηα ηεο παξαπάλσ ζεξκνθσηνγξαθίαο είλαη δπλαηφ λα πξνζδηνξηζηεί ε αθξηβήο ζέζε, λα δηεξεπλεζεί φιν ην δίθηπν ζσιήλσλ θαη λα βξεζνχλ ηπρφλ δηαξξνέο λεξνχ. Δηθόλα 22: Γηαξξνή ζε ζσιήλα πίζσ από πιαθάθη κπάληνπ Οη ζεξκνθάκεξεο αληρλεχνπλ εχθνια δηαξξνέο θαη δεκηέο ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ππνινίπσλ κεζφδσλ ελεξγεηαθήο επηζεψξεζεο ρξεζηκνπνηνχληαη δνθηκέο ηδηαίηεξα δαπαλεξέο. Αληηζέησο, κηα ζεξκνθάκεξα ζα 56

57 εληνπίζεη ηα ζεκεία πνπ ρξεηάδνληαη επηζθεπή ή ηηο θαηαζηξνθέο απφ πγξαζία ζε δηάθνξα δνκηθά ζηνηρεία Γηείζδπζε λεξνύ - πγξαζία θαη κνύρια Γεληθά Σν πξφβιεκα ηεο κνχριαο, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε πνιιά πξνβιήκαηα πγείαο ηα νπνία κπνξνχλ λα πάξνπλ ηε κνξθή αιιεξγηθψλ αληηδξάζεσλ ή άζζκαηνο, δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο θαηνηθίεο. Δκπνξηθά θηίξηα κε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο εμαηηίαο ζπκπχθλσζεο ή δηαξξνψλ είλαη επίζεο ππνςήθηα γηα αλάπηπμε κνχριαο. Ζ αλάπηπμε κνχριαο κπνξεί λα μεθηλήζεη ζε ιηγφηεξν απφ 24 ψξεο. Οη δηαξξνέο ζε ζηέγεο θαη ζε ζσιήλεο λεξνχ είλαη ζπλεζηζκέλεο αηηίεο ζπγθέληξσζεο λεξνχ, πξνθαιψληαο έηζη ηελ αλάπηπμε κνχριαο. Ζ κνχρια έρεη νδεγήζεη ζην θιείζηκν πνιιψλ ζρνιείσλ θαη έρεη αλαγθάζεη πνιιέο εηαηξίεο λα μνδέςνπλ πνιιά ρξήκαηα ζε πεξηβαιινληηθέο δνθηκέο θαη ειέγρνπο γηα επηδηνξζψζεηο. 57

58 Δηθόλα 23: Τγξαζία ζε ζηέγε Γελ ππάξρεη θάπνηνο πξαθηηθφο ηξφπνο γηα λα εμαθαληζηνχλ ηα ζεκεία κνχριαο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα ειέγμνπκε ηελ αλάπηπμε κνχριαο είλαη λα ειέγμνπκε ηελ πγξαζία. Ζ πγξαζία ζηε δνκή ησλ θηηξίσλ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θηηξίσλ θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε κνχριαο θαη ηελ εηζβνιή παξαζίησλ πλεζηζκέλεο πεγέο δεκηάο ρώξνπο είλαη: Μεξηθέο από ηηο πην ζπλεζηζκέλεο πεγέο δεκηάο από λεξό ζε εζωηεξηθνύο Γηαξξνέο ζε ζεξκαληηθά ζψκαηα Δηζξνή ρηνληνχ κέζσ ζηεγψλ Γηαξξνέο ζε ζηέγεο Γηαξξνέο ζε πδξαπιηθά Γηαξξνέο ζε ςπθηηθά ζψκαηα 58

59 Γηαξξνέο ζε πφξηεο Γηαξξνέο ζε παξάζπξα, θεγγίηεο, ηνίρνπο Μηα δεκηά ζηελ επηθάλεηα ηεο εμωηεξηθήο κεκβξάλεο ζα πξνθαιέζεη απνξξόθεζε: λεξνχ ζηα ζηξψκαηα κφλσζεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαζηξνθή ηεο θαηαζθεπήο ζηελ πεξηνρή πνπ βξίζθεηαη θνληά ζηε δηαξξνή Υξήζε ζεξκνγξαθίαο ζε πεξηπηώζεηο πγξαζίαο, κνύριαο θαη δηείζδπζεο λεξνύ Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε κνχρια, είλαη απαξαίηεηνο ν εληνπηζκφο θαη ε απνκάθξπλζε φισλ ησλ πεγψλ πγξαζίαο, φπσο επίζεο θαη ησλ ζεκείσλ εηζφδνπ λεξνχ. Ζ πγξαζία ηείλεη λα είλαη δξνζεξφηεξε ή ζεξκφηεξε αλάινγα κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ελψ ε ζεξκνθάκεξα δελ κπνξεί λα αληρλεχζεη απεπζείαο ηελ παξνπζία κνχριαο, κπνξεί λα αληρλεχζεη ηελ πγξαζία θαη έηζη θαη ηα ζεκεία φπνπ είλαη δπλαηφ λα αλαπηπρζεί κνχρια. Οη ζεξκνθάκεξεο κπνξνχλ ζηηγκηαία λα απεηθνλίζνπλ νιφθιεξα δσκάηηα, λα επηζεσξήζνπλ πεξηνρέο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμεξεπλεζνχλ κε πγξαζηφκεηξα, λα απνθαιχςνπλ ηελ χπαξμε πγξψλ ζπλζεθψλ πίζσ απφ επηθάλεηεο, φπσο ηαπεηζαξίεο θαη ηνίρνπο απφ ζκάιην φπνπ δε θαίλνληαη νη θειίδεο απφ ην λεξφ, λα αθνινπζήζνπλ ηηο δηαξξνέο σο ηελ πεγή ηνπο, λα ειέγμνπλ ηε δηαδηθαζία απνμήξαλζεο θαη λα επηβεβαηψζνπλ πφηε κηα θαηαζθεπή είλαη πιένλ πγξή. Οη ζεξκνθάκεξεο δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ πγξψλ θαη μεξψλ πιηθψλ, εθκεηαιιεπφκελεο ηα ζεξκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πγξψλ πιηθψλ λα απνζεθεχνπλ ηε ζεξκφηεηα πνιχ θαιά θαη λα δεζηαίλνληαη ή λα θξπψλνπλ πην αξγά απ φηη ηα μεξά πιηθά. Ζ ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά κεηαμχ πγξνχ θαη μεξνχ ηνίρνπ είλαη πνιχ κηθξή. Καζψο ε αθξίβεηα ζηηο ππέξπζξεο θσηνγξαθίεο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε δπλαηφηεηα ηεο εμεηαδφκελεο επηθάλεηαο λα εθπέκπεη ζεξκηθή ελέξγεηα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππέξπζξεο θάκεξεο πςειήο επαηζζεζίαο. 59

60 Οη δηαξξνέο ζηηο ζηέγεο είλαη δχζθνιν λα ζεξκνγξαθεζνχλ εμαηηίαο ησλ πνιιψλ εκεξψλ ειηνθάλεηαο θαη ησλ ιίγσλ βξνρεξψλ εκεξψλ, ελψ ε επηζεψξεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη θάησ απφ ηηο ζσζηέο ζπλζήθεο. Οη δηαξξνέο ζηα πδξαπιηθά είλαη επθνιφηεξν λα εληνπηζηνχλ, θαζψο ην ζχζηεκα κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε δνθηκή ηελ ψξα ηεο επηζεψξεζεο αθήλνληαο ειεχζεξε ηε ξνή ηνπ λεξνχ ζε ζπζθεπέο, κπαληέξεο, λεξνρχηεο θαη ληνπο ψζηε έπεηηα λα αμηνινγεζεί κέζσ ηεο ζεξκνγξαθίαο. Οη ηδηνθηήηεο ηωλ θαηνηθηώλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζεξκνγξαθία γηα αλίρλεπζε πγξαζίαο ππό ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο: Μεηά απφ έλα θαηαζηξνθηθφ ζρεηηθφ γεγνλφο ή θαηλφκελν, φπσο κηα πιεκκχξα, ζπαζκέλνη ζσιήλεο λεξνχ, θαηαζηξνθή θάπνηνπ εμνπιηζκνχ, δηαξξνέο ζε ζηέγεο θηι. Πξηλ ηε ιήμε εγγχεζεο ζε λέα θαηαζθεπή Τπνςία γηα δεκηά απφ πγξαζία πξηλ ηελ απφθηεζε ελφο ζπηηηνχ Όηαλ έρνπλ ζπκβεί δηαξξνέο ζε πδξαπιηθά Όηαλ ππάξρεη πηζαλφηεηα δηαξξνήο ζε πφξηεο, παξάζπξα ή άιια αλνίγκαηα Όηαλ δηεμάγεηαη ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ζε έλα θηίξην γηα λα θαζνξηζηνχλ ηα ζεκεία εηζφδνπ θαη εμφδνπ λεξνχ Γηα λα εληνπηζηνχλ θξπκκέλεο δηαξξνέο θαη/ή πγξαζία θάησ απφ ειαζηηθφ πάησκα Γηα λα εληνπηζηνχλ πγξέο πεξηνρέο ζε απξφζβαηα ζεκεία Γηα λα αλαθαιπθζεί ε πεγή κηαο νζκήο κνχριαο 60

61 Δηθόλα 24: Τγξαζία πίζσ από εζσηεξηθνύο ηνίρνπο Δηθόλα 25: Δληνπηζκόο Πεξηνρώλ πκπύθλσζεο ε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο είλαη δπλαηφ ε εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνίρνπ λα έρεη ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ ηε ζεξκνθξαζία ζπκπχθλσζεο ηεο πνζφηεηαο πδξαηκψλ πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν. Ζ ζπκπχθλσζε ζηαδηαθά θζείξεη θαη απνζαζξψλεη ηηο θξχεο πεξηνρέο. Σα φξηα ηεο πεξηνρήο ζπκπχθλσζεο θαη 61

62 απνζάζξσζεο κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ κε κεηξήζεηο απφ ηε ζεξκνγξαθία θαη κε ρξήζε ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο. Ζ ζπκπχθλσζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πνιιά πξνβιήκαηα, φπσο ε κείσζε ηνπ κέηξνπ ζεξκηθήο αληίζηαζεο ηεο κφλσζεο ή αθφκα θαη νιηθή θαηαζηξνθή ηεο κφλσζεο θαη θζνξά ησλ πιηθψλ. Μπνξεί λα πξνθαιέζεη δηάβξσζε ησλ κεηάιισλ, ζήςε ηνπ μχινπ, λα βάςεη ηα ηνχβια θαη ηηο επηθάλεηεο απφ ηζηκέλην θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα πξνθαιέζεη δηαρσξηζκφ ησλ ηνχβισλ ή ζξπκκαηηζκφ ηνπ αζβέζηε. Μπνξεί αθφκα λα δηαβξψζεη ην αηζάιη, κεηαιιηθά ππφζηεγα θαη ζχξηεο, δεκηνπξγψληαο έηζη ζνβαξά ζέκαηα αζθάιεηαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εζθαικέλα ηεξκαηηζκέλε θαη ζηεγαλνπνηεκέλε επέλδπζε απφ πέηξα ζε θνχθσκα παξαζχξνπ θαη ε κε ηνπνζέηεζε γείζνπ είρε σο απνηέιεζκα ηε δηείζδπζε πγξαζίαο ηφζν κέζα ζηελ θνηιφηεηα ηνπ ηνίρνπ φζν θαη ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ θαηνηθήζηκνπ ρψξνπ. Δηθόλα 26: Τγξαζία ζε ηνίρν ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνίρν ε θπζηθή θζνξά ιφγσ παιαηφηεηαο απνκάθξπλε ηνπο ζνβάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα θπξίσο εμαηηίαο ηεο βξνρήο απνξξνθήζεθε λεξφ, ζην νπνίν θαη νθείιεηαη ε κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία ζε νξηζκέλα ζεκεία. Έλα άιιν παξάδεηγκα δηείζδπζεο πγξαζίαο παξνπζηάδεηαη ζηηο επφκελεο δχν θσηνγξαθίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ έλα ζηάδην ηνπ κπέηδκπνι ζηε Βφξεηα Καξνιίλα ησλ ΖΠΑ. Οη θσηνγξαθίεο απηέο ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 62

63 πξνβιήκαηνο θαη γηα ηελ επίιπζή ηνπ απφ ηνλ αξρηηέθηνλα πνπ πξνζειήθζε γη απηφ ην ιφγν. Δηθόλα 27: Γηείζδπζε πγξαζίαο Γηείζδπζε αέξα ηε δηείζδπζε αέξα κπνξεί λα νθείιεηαη ην 30% ή πεξηζζφηεξν ησλ δαπαλψλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ελψ κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηα πξνβιήκαηα κε ηελ πγξαζία, ην ζφξπβν, ηε ζθφλε, θαη ηελ είζνδν ησλ ξχπσλ, ησλ εληφκσλ, θαη ησλ ηξσθηηθψλ. Ζ κείσζε ηεο δηήζεζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο εηήζηεο δαπάλεο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο, λα βειηηψζεη ηε δηάξθεηα νηθνδφκεζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα πγηέζηεξν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη, ράξε ζηνλ εληνπηζκφ ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο ζεξκνγξαθίαο βειηηψλεηαη ε ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ. 63

64 εκεία δηείζδπζεο αέξα Δηθόλα 28: εκεία δηείζδπζεο αέξα Όπωο θαίλεηαη θαη ζην παξαπάλω ζρήκα, νη βαζηθέο πεξηνρέο δηείζδπζεο αέξα πεξηιακβάλνπλ: Πφξηεο θαη παξάζπξα εκεία ζχλδεζεο ηνπ ζπηηηνχ κε ηε ζνθίηα ή ην ππφγεην, ηα νπνία είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ Κεθιηκέλεο ζηέγεο θαη θεγγίηεο Απιαθψκαηα αγσγνχ θαη πδξαπιηθψλ θαη κπαληέξεο εκεία εηζφδνπ ζε ζνθίηεο θαη ζθαινπάηηα Καθψο ηνπνζεηεκέλα θνπθψκαηα Σξχπεο ζηα ληνπιάπηα δσκαηίσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεραληθά 64

65 εκεία δηέιεπζεο θαισδίσλ κέζσ ηνίρσλ θαη παησκάησλ Δλψζεηο ζην πεξίβιεκα θαη ζεξκνγέθπξεο (π.ρ ζηηο γσλίεο ησλ ηνίρσλ) πνπ επηηξέπνπλ ζε κεγάιεο πνζφηεηεο αέξα λα εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη απφ ην ζπίηη εκαληηθέο πεξηνρέο δηαξξνήο ζηα παηψκαηα Γνθφο δσλψλ θαη δνθφο πιαηζίσλ Μεγάια αλνίγκαηα ζε πφξηεο θαη δηεηζδχζεηο κέζα απφ γπςνζαλίδεο Δμσηεξηθφ πεξίβιεκα Ο ηδηνθηήηεο ηνπ αλσηέξσ ζπηηηνχ αηζζαλφηαλ ηελ χπαξμε ελφο ξεχκαηνο, γεγνλφο πνπ ηνλ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππήξρε δηαξξνή ζην παξάζπξν ηεο θνπδίλαο. Ζ ππέξπζξε θσηνγξαθία απέδεημε φηη ην ξεχκα δελ εξρφηαλ απφ ην παξάζπξν αιιά απφ ην θσο πνπ βξίζθεηαη πάλσ απ απηφ. Δηθόλα 29: Γηαξξνή ξεύκα αέξα από ην θσο 65

66 Δηθόλα 30: Τπεξβνιηθή δηείζδπζε αέξα ζηελ θνξπθή ηεο πόξηαο Δηθόλα 31: Γηείζδπζε αέξα ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην ζύξηε ηεο πόξηαο. 66

67 3.3.7 Απώιεηα ζεξκόηεηαο δηαξξνή αέξα Αίηηα απσιεηώλ ζεξκόηεηαο (αγσγή θαη δηαξξνή αέξα) Οη βαζηθνί κεραληζκνί πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηεο ζεξκφηεηαο ζηα θηίξηα είλαη ε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κε αγσγή κέζσ ησλ ηνίρσλ θαη ε δηαξξνή αέξα. Ζ απψιεηα ζεξκφηεηαο ιφγσ αγσγήο ηεο νθείιεηαη ζε ειιηπή ή ιαλζαζκέλα εγθαηεζηεκέλε κφλσζε, ζπξξίθλσζε ή θαηαθάζηζε ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, ζεξκνγέθπξεο ζε δηάθνξεο ζπλδέζεηο, θαηαζηξνθή ιφγσ πγξαζίαο ησλ κνλσηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ πιηθψλ, ελεξγεηαθέο απψιεηεο κέζα απφ θαθψο ζθξαγηζκέλα παξάζπξα, δηαξξνέο ζε ζσιήλεο, θαηεζηξακκέλνπο αγσγνχο, δηαξξνέο ζε ζακκέλνπο ζσιήλεο λεξνχ ή αέξα θ.α. Γηαξξνή αέξα είλαη έλα αλεμέιεγθην πέξαζκα αέξα κέζα απφ ηα ζηνηρεία ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, φπσο ηα ζεκεία ζχλδεζεο ηνίρσλ θαη παησκάησλ θαη ηα πιαίζηα ησλ παξαζχξσλ. Ζ ππεξβνιηθή κεηαθίλεζε αέξα κεηψλεη ηε ζεξκηθή αθεξαηφηεηα ηνπ θηηξίνπ θαη απφδνζε ηνπ θειχθνπο θαη έηζη απμάλεη ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ησλ θηηξίσλ Αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ δηαξξνήο αέξα Μεξηθά απφ ηα απφ ηα πην ζπλεζηζκέλα ζεκεία εηζφδνπ αέξα ζε έλα ζπίηη θαίλνληαη ζηελ εηθφλα πνπ αθνινπζεί. 67

68 Δηθόλα 32: εκεία εηζόδνπ αέξα ζε θαηνηθία Γηα λα απνθεπρζνχλ νη κεηαθηλήζεηο αέξα πνπ νδεγνχλ ζε είζνδν θαη έμνδν ζεξκφηεηαο απφ έλα θηίξην ρξεζηκνπνηείηαη ε κφλσζε. Αλ φκσο παξφι απηά ππάξρνπλ πξνβιήκαηα, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκνθάκεξα ε νπνία βξίζθεη φισλ ησλ εηδψλ ηηο ειιείςεηο θαη παξαιείςεηο ζε έλα θηίξην, νη νπνίεο επηηξέπνληαο ηελ είζνδν θξχνπ αέξα θαη ηελ έμνδν δεζηνχ, απμάλνπλ ηα ελεξγεηαθά έμνδα ηνπ θηηξίνπ. Υξεζηκνπνηψληαο ζεξκνθάκεξα θαη δεκηνπξγψληαο δηαθνξέο πίεζεο αλάκεζα ζην θηίξην θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηηο ζεξκηθέο αλσκαιίεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ κφλσζεο θαη δηαξξνήο αέξα. Σν ηεζη πίεζεο ρξεζηκνπνηεί έλα ζχζηεκα αεξηζκνχ γηα λα αθαηξέζεη ηελ πίεζε απφ ην θηίξην. Σν ζχζηεκα απηφ πξνζαξκφδεηαη ζε έλα πιαίζην πνπ ζθξαγίδεηαη κέζα απφ έλα εμσηεξηθφ άλνηγκα φπσο ην πιαίζην κηαο πφξηαο. Σα αλνίγκαηα εμαεξηζκνχ ζθξαγίδνληαη κε θχιια πνιπζελίνπ ή άιια πιηθά. πζηήκαηα 68

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο Εσγξάθνπ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Δλεξγεηαθή Δπηζεψξεζε ζην Κηίξην Φπζηθήο ηεο Πνιπηερλεηνχπνιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε:

Α.2 Η ελεξγόο έληαζε ελαιιαζζόµελνπ ξεύµαηνο πιάηνπο Θν είλαη: I ελ =10 2A Τν πιάηνο Θ ν ηεο έληαζεο ηζνύηαη µε: ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/14 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.1-Α.8 και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ

ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΔΛΤΦΟ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ Θεξκόηεηα Σν άζξνηζκα ηεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο ησλ κνξίσλ ελόο παξαηεξνύκελνπ ζώκαηνο ή όγθνπ Η ζεξκόηεηα είλαη ελέξγεηα ζε κεηάβαζε Η ζεξκνθξαζία είλαη έλα κέηξν

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ

Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Α.T.E.I. ΚΡΗΣΗ.Σ.ΕΦ. ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΥΕΙΡΙΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΔΙΔ: ΑΡΣΕΜΗ ΠΑΝΑΚΗ ΤΑΛΟΣΑΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ Εηζαγφγή Σα παινζηάζηα αλάινγα κε ηελ επειημία ηνπο ζε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ νπηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ

Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ ΑΣΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ-ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ Βαςικέσ Αρχέσ τησ Τηλεπιςκόπηςησ Δπηκέιεηα-Απφδνζε ζηα ειιεληθά Γξ. Κσλζηαληίλνο Πντξαδίδεο Βνχιγαξεο Μ. Γ. Κεθαιάο Γ. Λνξίιηα Ρ.. 2013 Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα