ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ"

Transcript

1 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ 5,ηεθανίδηρ Παναγιώηηρ 6 και Μαποςκιάν Υαμπίκ 7 1 Υπνς. Γηδάθηνξαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Δι. Βεληδέινπ 70, Καιιηζέα - Αζήλα 17671, Τει , 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσγξαθίαο 3 Λέθηνξαο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Μερ. Μεηαιιείσλ - Μεηαιινπξγώλ, 4 Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.) 5 Φνηηήηξηα, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσγξαθίαο 6 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 7 Καζεγεηήο, Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο Πεπίλητη: ηε παξνύζα εξγαζία γίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο πξόηππεο κεζνδνινγίαο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε θεξηώλ πιώλ πνπ απνηέζεθαλ ζε ηερλεηνύο ηακηεπηήξεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ ρσξηθήο αλάιπζεο, κνληεινπνίεζεο θαη ραξηνγξαθίαο. θνπόο ηεο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ησλ θεξηώλ πιώλ ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα κε ηε ρξήζε βπζνκέηξνπ νη νπνίεο βξέζεθαλ 4,68 hm 3, ε εθηίκεζε ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ πνπ εθβάινπλ ζηελ ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα κε ηε ρξήζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο εδαθηθήο απώιεηαο (RUSLE), ηηκή ή νπνία εθηηκήζεθε ίζε κε 2,87 hm 3 θαη ε ζύγθξηζε ησλ δύν απνηειεζκάησλ ώζηε λα θαηαδεηρζεί ε απόδνζε ηνπ κνληέινπ εδαθηθήο δηάβξσζεο ζηελ εθηίκεζε ησλ θεξηώλ πιώλ πνπ έρνπλ εηζξεύζεη ζην ηακηεπηήξα από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο θαη ζήκεξα. Παξάιιεια έγηλε θαη κία εθηίκεζε ηεο αύμεζεο ηνπ ζηεξενθνξηίνπ ύζηεξα από ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 2009 ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. Ζ κέζνδνο θαηέδεημε όηη ην κνληέιν έδσζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ πξνζρώζεσλ ζηνλ ηακηεπηήξα θαη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θαη ζε άιινπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο. METHODOLOGY OF SEDIMENT ESTIMATION IN RESERVOIRS CASE STUDY IN LAKE MARATHON Xanthakis Michael 1, *, Pavlopoulos Kosmas 2, Apostolopoulos Georgios 3, Kapsimalis Vasileios 4, Goregia Ariel 5, Stefanidis Panagiotis 6 and Maroukian Hampik 7 1 Harokopio University of Athens, Dept. of Geography, El. Venizelou 70, Kallithea - Athens 17671, Τel , 2 Harokopio University of Athens, Dept. of Geography 3 National Technical University of Athens, School of Mining and Metallurgical Engineering 4 Hellenic Centre for Marine Research (HMRC) 5 Harokopio University of Athens, Dept. of Geography 6 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment 7 National Kapodistrian University of Athens, Dept. of Geology and Geoenvironment Abstract: In the current study the presentation of a methodology is illustrated that allows the estimate of incoming sediment loads in the Marathonas reservoir (lake) in Attica region in central Greece. The first stage of the proposed method is to construct the Digital Elevation Models (DEM) for two 133

2 134 9 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ periods of interest, one prior to the dam construction (1929) and the other during the hydrographic survey (2009). The hydrographical survey has been carried out using a Global Positioning System (GPS) and a typical bathymetric instrument for depth determination. The difference in elevation of the two DEMs results in the volume of deposited sediments which were estimated equal to 4,68 hm 3. The second stage of the proposed method is to use simple erosion model such as the Rectified Universal Soil Loss Equation (RUSLE) in order to estimate soil erosion in the basins of the torrents that flow into the Marathon lake using simple sampling techniques in soils and vegetation which were estimated equal to 2,87 hm 3. An estimate was also made for the accumulation of sediment after the fire of August 2009 in Attica. The method showed that the RUSLE model gave satisfactory results with regard to the estimate of sediment yield in Marathons reservoir and that it can be used with success in other reservoirs of Greece as well. Λέξειρ κλειδιά: Λεθάλε απνξξνήο, κνληεινπνίεζε εδαθηθήο δηάβξσζεο, βπζνκεηξία, RUSLE, ζύζηεκα γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Keywords: Watershed, soil erosion model, bathymetry, RUSLE, Geographic information system 1. Διζαγυγή Ζ εδαθηθή δηάβξσζε είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζύγρξνλνο θόζκνο. Δηδηθά ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα, πνιιέο κειέηεο έρνπλ θαηαγξάςεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ζε δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο παξαζπξόκελνπ εδαθηθνύ πιηθνύ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε δηζεθαηνκκύξηα μνδεκέλσλ ρξεκάησλ γηα κέηξα αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο (Lal, 1994, Morgan 1991). ηελ Διιάδα πνιιέο πεξηνρέο θηλδπλεύνπλ άκεζα από ην θαηλόκελν θπξίσο ιόγσ ησλ θαθώλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο ησλ εδαθηθώλ πόξσλ θαη ησλ αλζξσπνγελώλ επηδξάζεσλ θαζώο θαη ηνπ έληνλνπ αλαγιύθνπ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηερλεηνί ηακηεπηήξεο ε πξνζηαζία ηνπο από ηηο απνζέζεηο θεξηώλ πιώλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Έλαο ηέηνηνο ηακηεπηήξαο βξίζθεηαη ζην Μαξαζώλα Αηηηθήο. Ζ ζεκαζία ηνπ ελ ιόγσ θξάγκαηνο θαη ε πεξηνρή ρσξνζέηεζήο ηνπ θαζηζηά ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαληηθόηαηε γηα ηελ ύδξεπζε ηεο Αζήλαο θαη γηα ηελ εύξπζκε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Ζ ζεκαληηθόηεξε απεηιή σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη νη ηάζεηο πξόζρσζεο ηνπ ηακηεπηήξα πνπ δεκηνπξγείηαη αλάληε ηνπ θξάγκαηνο, ηδηαίηεξα έπεηηα από ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά πνπ ζπλέβεη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2009 ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή θαη έθαςε κεγάιε έθηαζε από δύν ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ θξάγκαηνο απηέο ηνπ Βαξλάβα θαη ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Γηα ην ιόγν απηό ε εθηίκεζε ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο κε ηελ ρξήζε εμηζώζεσλ όπσο ε ηξνπνπνηεκέλε εμίζσζε εδαθηθήο απώιεηαο (RUSLE) θαη ε ελζσκάησζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κέζα από ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε πζηήκαηα Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο (ΓΠ) κπνξεί λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ ηακηεπηήξα κεηά ηε ππξθαγηά. Ζ ρξήζε ησλ ΓΠ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο ζηνηρείσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ όπσο απηά δηαηάζζνληαη πξαγκαηηθά. Σαπηόρξνλα, επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο κεζόδνπ εθηίκεζεο ηεο εδαθηθήο απώιεηαο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ζηα αλάληε ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Μαξαζώλα θαη ε ζύγθξηζή ηεο κε ηηο πξνζρώζεηο πνπ έρνπλ απνηεζεί ζην ηακηεπηήξα ηνπ Μαξαζώλα από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγία ηνπ έσο θαη ζήκεξα κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ όπσο ελόο ερνβνιηζηηθνύ, ζπζθεπήο εληνπηζκνύ ζέζεο θαη γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία. 2. Πεπιοσή μελέηηρ Ζ ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα ή ζσζηόηεξα ν ηακηεπηήξαο είλαη έλα ηερληθό έξγν πνπ δεκηνπξγήζεθε ύζηεξα από ηελ θαηαζθεπή ηνπ νκώλπκνπ θξάγκαηνο ζηε ζπκβνιή ησλ ρεηκάξξσλ Υάξαδξνπ θαη Βαξλάβα (ρήκα 1) θνληά ζηνλ νηθηζκό ηνπ Μαξαζώλα Αηηηθήο. Σν εκβαδόλ ηνπ ηακηεπηήξα ζην ύςνο ηνπ θξάγκαηνο είλαη 2,45 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, θαη ην κέγηζην βάζνο είλαη 50 m πεξίπνπ, ν ηακηεπηήξαο ζπιιέγεη λεξό από κία ιεθάλε απνξξνήο 118 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ κε κία κέζε βξνρόπησζε 589 mm ην ρξόλν (Πίλαθαο 1).

3 Σρήκα 1. Η επξύηεξε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Οηλόε πνηακνύ. Σν κεηξηθό πέηξσκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζπλίζηαηαη από αζβεζηόιηζνπο θαη αξγηιηθνύο ζρηζηόιηζνπο. ηελ πεξηνρή απαληώληαη επίζεο ηξηηνγελείο απνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αιινπβηαθέο απνζέζεηο, ζπλεθηηθά πιεπξηθά θνξήκαηα θαη θώλνπο θνξεκάησλ, ιεπηνκεξείο πξνζρσκαηηθέο απνζέζεηο κε δηάζπαξηεο θξνθάιεο πνπ απνηεινύλ πιηθά πνηάκησλ απνζέζεσλ ηνπ Υάξαδξνπ θαη ηνπ Βαξλάβα θαη κηα κηθξή πεξηνρή ζηελ Πάξλεζα πνπ εδξάδεηαη ν θιύζρεο (Καξθάλαο θ.α. 2002). Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθό κε ζρεηηθά ζεξκό θαινθαίξη θαη ήπην ρεηκώλα. Ζ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ηππηθό Μεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα θπξίσο κε πεπθνδάζε, πξηλώλεο, θξύγαλα θαη πόεο. 3. Γεδομένα-Μεθοδολογία ε έλα πξώην ζηάδην κειέηεο, ν ηακηεπηήξαο ηνπ Μαξαζώλα βπζνκεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (βπζνκέηξν: LCX-15MT, αθξίβεηαο 10 m κε ελζσκαησκέλν GPS). πιιέρζεθαλ ζεκεία πεξίπνπ πνπ θάιπςαλ ην ζύλνιν ηνπ ηακηεπηήξα. Σα δεδνκέλα ηεο βπζνκεηξίαο ηνπ ηακηεπηήξα εηζήρζεθαλ ζε ινγηζκηθό γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ςεθηαθό αλάγιπθν ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ ππζκέλα. Ζ κέζνδνο ηεο παξεκβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε κέζνδνο Kringing. Παξάιιεια, ςεθηνπνηήζεθαλ ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηνπ 1929 πξηλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη δεκηνπξγήζεθε ςεθηαθό αλάγιπθν ηνπ ππζκέλα. Ο ηειηθόο ζθνπόο πξώηεο θάζεο ηεο κειέηεο ήηαλ ν ππνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όγθνπ ησλ ηδεκάησλ πνπ απνηέζεθαλ κέζα ζηελ ιίκλε από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο έσο θαη ζήκεξα έηζη ώζηε λα ζπγθξηζνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ελόο κνληέινπ δηάβξσζεο. ε έλα δεύηεξν ζηάδην ηεο κειέηεο εξεπλήζεθαλ νη δηεξγαζίεο απνζάζξσζεο, δηάβξσζεο θαη απόζεζεο θεξηώλ πιηθώλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα, νη νπνίεο επεξέαζαλ θαη κεηέβαιιαλ ηε κνξθή ηνπ αλαγιύθνπ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. ηελ παξνύζα εξγαζία απηό έγηλε κε ηε ρξήζε κηαο απιήο εκπεηξηθήο κεζόδνπ εθηίκεζεο ηεο εδαθηθήο απώιεηαο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε Σξνπνπνηεκέλε Παγθόζκηα Δμίζσζε Δδαθηθήο Απώιεηαο (Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE) (Wischmeier and Smith, 1965 & 1978), ε νπνία αλαπηύρζεθε σο κηα ηερληθή εθηίκεζεο ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη απνηίκεζεο ησλ δηαθόξσλ πξαθηηθώλ δηαηήξεζεο ηνπ εδαθηθνύ ζηξώκαηνο. Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηελ εδαθηθή δηάβξσζε είλαη κηα απιή πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε ηεο κνξθήο: A=R*K*LS*C*P (1) Όπνπ: A, ε εδαθηθή απώιεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο ιεθάλεο απνξξνήο (t/ha), R, ν ζπληειεζηήο δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο (MJ mm ha -1 h -1 ), Κ, ν ζπληειεζηήο εδαθηθήο δηαβξσζηκόηεηαο (t h MJ -1 mm -1 ), LS, ν αδηάζηαηνο ηνπνγξαθηθόο ζπληειεζηήο πνπ απνηειείηαη από ην γηλόκελν ηνπ ζπληειεζηή κήθνπο θιηηύνο (L) θαη ηνπ ζπληειεζηή θιίζεο θιηηύνο (S) C, ν αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο θπηνθάιπςεο θαη Ρ, ν αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθώλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Αξρηθά έγηλε ν ζρεδηαζκόο ηνπ πδξνθξίηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, εκβαδνκέηξεζε ηεο θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ηακηεπηήξα ζε ζύζηεκα γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο εδαθηθήο απώιεηαο δηαθξίλνληαη ζε γεσγξαθηθά θαη πδξνκεηεσξνινγηθά. ηα γεσγξαθηθά πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ κνληέινπ αλάγιπθνπ ηεο ιεθάλεο (Digital Terrain model - DΣΜ), νη ρξήζεηο γεο (ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά CORINE), ε γεσινγία θαη ε εδαθνινγία ηεο ιεθάλεο (ςεθηνπνηήζεθαλ ν γεσινγηθόο ράξηεο ηνπ ΗΓΜΔ θαη ν ράξηεο εδαθνινγηθώλ κνλάδσλ ηνπ ΤΠ.ΓΔ.) θαη ην 135

4 πδξνγξαθηθό δίθηπν. Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ κεληαίεο ηηκέο θαηαθξήκληζεο ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ Μαξαζώλα ηεο ΔΤΓΑΠ (πίλαθαο 1). Πίλαθαο 1. Μεληαία βξνρόπησζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα γηα ηα πδξνινγηθά έηε έσο (mm). Μεληαία βξνρόπησζε (mm) Οκη Νοε Γεκ Ιαν Φεβ Μαπ Αππ Μαι Ιοςν Ιοςλ Αςγ επ Έηορ ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ ρσξηθνί ράξηεο ή δόζεθαλ ηηκέο όπνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα θαζέλα από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο (1). Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Ο ππνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή ηεο δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο R είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο εμίζσζεο. Ζ εδαθηθή απώιεηα είλαη αλάινγε κε έλα ζπληειεζηή ΔΙ 30, όπνπ Δ είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο βξνρόπησζεο θαη Ι 30 είλαη ε κέγηζηε 30-ιεπηε έληαζε βξνρόπησζεο ζε θάζε θαηαηγίδα. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή R είλαη ηόηε ην άζξνηζκα όισλ ησλ ΔΙ 30 γηα όιεο ηηο ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πδξνινγηθνύ έηνπο. Γηα ην ππνινγηζκό ηνπ παξάγνληα απηνύ απαηηείηαη ε ύπαξμε δεδνκέλσλ από βξνρνγξάθν κε ρξνληθό βήκα 30 min. Ζ πιεξνθνξία απηή δελ ήηαλ δηαζέζηκε, γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γηα ηελ παξάθακςε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο αλαδεηήζεθαλ ηερληθέο πνπ ζπζρεηίδνπλ ην ζπληειεζηή R κε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ είλαη πην εύθνια κεηξήζηκεο θαη δηαζέζηκεο. ηε παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ησλ Renard and Freimund (1994) κε ηελ νπνία: (3) R=0,7397*MF 1,847 γηα MF < 55 mm R=95,77-6,081MF+0,477MF 2 γηα MF > 55 mm όπνπ, MF είλαη ν δείθηεο Fournier (Arnoldus, 1977), p i (mm) είλαη ε κέζε ππεξεηήζηα κεληαία βξνρόπησζε, P (mm) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε θαη R (MJ mm ha -1 h -1 ) ν ζπληειεζηήο δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο. Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηνλ ζπληειεζηή Κ (t h MJ -1 mm -1 ), όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην RUSLE Handbook (Wischmeier & Smith, 1978), είλαη ε εμήο: όπνπ, Μ = (%Ηιύο+%Πνιύ Λεπηή Άκκνο)*(100-%Άξγηινο), α: ην νξγαληθό πνζνζηό (%), b: ν θσδηθόο εδαθηθήο δνκήο, θαη c: ε ηάμε εδαθηθήο δηαπεξαηόηεηαο. ηε πεξηνρή κειέηεο επεηδή ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα δελ ήηαλ δηαζέζηκα, έγηλαλ εθηεηακέλεο δεηγκαηνιεςίεο ζε νιόθιεξε ηε ιεθάλε απνξξνήο θαη αθνινύζεζαλ εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο κεραληθήο ζύζηαζεο, νξγαληθήο νπζίαο θαη θνθθνκεηξηθήο ζύζηαζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ. Γηα θάζε μερσξηζηό γεσινγηθό ζρεκαηηζκό δόζεθε κηα ηηκή ζπληειεζηή Κ, ε νπνία πξνέθπςε από ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο. ε όηη αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο, αξρηθά έγηλε ζάξσζε ησλ ηζνϋςώλ ζηνπο ράξηεο ηεο ΓΤ θιίκαθαο 1: θαη αθνινύζεζε κεηαηξνπή ηνπ ράξηε απηώλ ζε εηθόλα κνξθήο tiff κε αλάιπζε 200 dpi. ηε ζπλέρεηα κε ην πξόγξακκα γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ (ArcGIS) γεσαλαθέξζεθαλ νη ράξηεο ζύκθσλα κε ην ειιεληθό ζύζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ87. Με θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό θαη κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ ινγηζκηθνύ N-SPECT (ΝΟΑΑ, 2000) ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο LS απηόκαηα. O ζπληειεζηήο θπηνθάιπςεο (C) πξνέθπςε από ην ράξηε ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά CORINE. ε θάζε θσδηθνπνηεκέλε ρξήζε γεο πνπ απαληάηαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο δόζεθε κηα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή C ε νπνία πξνέθπςε από εθηεηακέλεο δεηγκαηνιεςίεο βιάζηεζεο πνπ πεξηειάκβαλε κεηξήζεηο επηθαλεηαθήο θάιπςεο, θάιπςεο θόκεο, ύςνπο θπηώλ, εδαθηθήο ηξαρύηεηαο. Γηα θάπνηεο ρξήζεηο γεο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα γίλνπλ κεηξήζεηο αμηνπνηήζεθαλ ηηκέο από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ γεο (Wischmeier and Smith, 1978; Schwertmann et al., 1990; Υξπζάλζνπ θαη Ππιηώηεο, 1995; van der Knijff et al., 2000, Εαξξήο, 2008). Ο ζπληειεζηήο απηόο ππνινγίζηεθε πξηλ θαη κεηά ηελ ππξθαγηά ώζηε λα 136 (4)

5 κειεηεζεί θαη ε αύμεζε ηνπ ζηεξενθνξηίνπ από ηελ επίδξαζε ηεο αλζξσπνγελνύο απηήο παξέκβαζεο. Αθνύ ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο γηα θάζε ζπληειεζηή εθαξκόζηεθε ε εμίζσζε ώζηε λα ππνινγηζηεί ε κάδα θεξηώλ πιώλ ζε t/ha ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ ππξθαγηά. Ζ κέζε εηήζηα ζηεξεναπνξξνή θαη θαηά ζπλέπεηα ε κάδα ησλ θεξηώλ πιηθώλ ζε αηώξεζε πνπ γηα θάζε έηνο κεηαθέξνληαη από ηελ επηθαλεηαθή θαη ζπγθεληξσκέλε απνξξνή θαη εθβάιινληαη ζηε ιίκλε ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηε κέζε εηήζηα δηάβξσζε ζηε ιεθάλε απνξξνήο. Ζ κέζε εηήζηα ζηεξεναπνξξνή (S Y (t/km 2 )) απνηειεί έλα πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο δηάβξσζεο θαζώο έλα ηκήκα ηεο δηάβξσζεο απνηίζεηαη ζε ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο κε κηθξέο θιίζεηο ή θαη ζηηο θνίηεο ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ κε κηθξέο θιίζεηο (π.ρ. πιεκκπξηθέο θνίηεο πνηακώλ). Σν πνζνζηό απηό ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ιίκλε κε ηε ζηεξενπαξνρή νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ζηεξεναπνξξνήο θαη γεληθά είλαη κεγαιύηεξνο από ηε κνλάδα θαη κάιηζηα κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ε επηθάλεηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. ηελ ππόςε πεξηνρή εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο ζηεξεναπνξξνήο (SDR) βάζεη ηεο επηθάλεηαο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο (F ζε km 2 ) κε ηελ εμίζσζε Renfro (1972), ε νπνία έρεη πξνθύςεη από ηε κειέηε πνιπάξηζκσλ δεδνκέλσλ δηάβξσζεο θαη ζηεξεναπνξξνήο ζηηο ΖΠΑ θαη γξάθεηαη σο: log (SDR)=1,877-0,1419*log(25,9*F) (5) Ωο ηειηθή αλάιπζε ππνινγίζηεθε ν πξνζδνθώκελνο όγθνο θεξηώλ πιηθώλ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα έρνπλ εηζξεύζεη ζηνλ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο έσο θαη ζήκεξα θαη έγηλε ζύγθξηζε ηνπ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βπζνκεηξίαο ώζηε λα γίλεη έλαο έιεγρνο γηα ηελ απόδνζε ηνπ κνληέινπ RUSLE. 4. Αποηελέζμαηα ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεξηώλ πιώλ πνπ απνηέζεθαλ ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα. 4.1 Αποηελέζμαηα βσθομέηρηζης ηοσ ηαμιεσηήρα Μαραθώνα και σπολογιζμός ηοσ όγκοσ ηων θερηών σλών Ύζηεξα από ηελ αλάιπζε πνπ πξνέθπςε από ηελ αθαίξεζε ησλ ςεθηαθώλ κνληέισλ αλαγιύθνπ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη ηνπ αλαγιύθνπ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο πξνέθπςε όηη ε απόζεζε ησλ ηδεκάησλ ζηελ Λίκλε ηνπ Μαξαζώλα ζηα 80 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πεξίπνπ ίζε κε 4,68 hm 3 πνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε ίζε κε 1,22 km 2, ελώ αληίζηνηρα νη ππνζθαθέο ησλ ηδεκάησλ είλαη ίζεο κε 3,17 hm 3 Σρήκα 2. Γηαβξώζεηο θαη απνζέζεηο θαη θαηαιακβάλνπλ έθηαζε ίζε κε 0,85 km 2 (ρήκα 2). ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα (1929- Παξαθάησ, ππνινγίδεηαη ε ηειηθή κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο ιίκλεο 2009). γηα ηελ πεξίνδν ησλ 80 ρξόλσλ, ελώ ζηα ζπκπεξάζκαηα ε παξαπάλσ κέζε εηήζηα ηηκή ζπγθξίλεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ RUSLE. 4.2 Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή διαβρωζιμόηηηας ηης βροτόπηωζης R Γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Μαξαζώλα ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο κε βάζε ηελ εμίζσζε (2) έδσζε ηηκή ίζε κε 2182,31 MJ mm ha -1 h Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή διαβρωηικόηηηας ηοσ εδάθοσς Κ Με βάζε ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο θαη ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Κ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζην ρήκα 3 γηα θάζε γεσινγηθό ζρεκαηηζκό πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ιεθάλε. 137

6 Πίλαθαο 2. Φαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσηηθόηεηαο Κ γηα θάζε γεσινγηθό ζρεκαηηζκό. Γευλογικόρ ζσημαηιζμόρ ςνηελεζηήρ εδαθικήρ διαβπυζιμόηηηαρ (Κ) (από επγαζηηπιακέρ αναλύζειρ) (t h MJ-1 mm-1) Δπιθάνεια (km 2 ) Ποζοζηό επιθάνειαρ θιεξνί αζβεζηόιηζνη 0,01 32,19 27,36% Σξηηνγελείο απνζέζεηο 0,011 54,20 46,09% ρηζηόιηζνη 0,009 29,48 25,07% Φιύζρεο 0,01 1,74 1,48% ΤΝΟΛΟ 117,7 100 Σρήκα 3. Κάλαβνο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσηηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο Κ (αξηζηεξά) θαη ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζπληειεζηή LS (δεμηά). 4.4 Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή αναγλύθοσ LS ην ρήκα 3 δίλεηαη ν ράξηεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζπληειεζηή LS γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο αλάληε ηνπ θξάγκαηνο. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θπκαίλνληαη από 0 έσο Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή διατείριζης ηης βλάζηηζης C Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή C, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη ζην ρήκα 6 Πίλαθαο 3. Φαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θπηνθάιπςεο (C) γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο. Υπήζειρ γηρ ςνηελεζηήρ Δπιθάνεια Ποζοζηό C (km 2 ) επιθάνειαρ Γηαθεθνκκέλε αζηηθή δόκεζε (112) 0,001 4,36 3,70% Βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο δώλεο (121) 0,01 0,82 0,69% Οδηθά-ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη γεηηληάδνπζα γε (122) 0,01 1,09 0,93% Υώξνη νηθνδόκεζεο (133) 0,01 5,12 4,34% Με αξδεπόκελε αξόζηκε γε (211) 0,3 5,89 5,00% ύλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο (242) 0,34 23,57 20,01% Γεσξγηθή γε κε ζεκαληηθέο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο (243) 0,15 18,18 15,43% Γάζνο πιαηύθπιισλ (311) 0,16 1,30 1,10% Γάζνο θσλνθόξσλ (312) 0,005 11,06 9,39% Μηθηό δάζνο (313) 0,12 6,60 5,60% θιεξνθπιιηθή βιάζηεζε (323) 0,02 5,75 4,89% 138

7 Μεηαβαηηθέο δαζώδεηο-ζακλώδεηο εθηάζεηο (324) 0,02 18,32 15,56% Απνηεθξσκέλεο εθηάζεηο (334) 0,31 15,71 13,34% ΤΝΟΛΟ - 117,7 100% Σρήκα 4. Κάλαβνο ηνπ ζπληειεζηή θπηνθάιπςεο (C) πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά (δεμηά) ηε ππξθαγηά ηνπ Απγνύζηνπ Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή μέηρων καηά ηης διάβρωζης P Γηα ηελ παξνύζα εξγαζία ν ζπληειεζηήο Ρ ιακβάλεηαη ίζνο κε ηε κνλάδα δηόηη δελ έρνπλ πινπνηεζεί κέηξα πξνζηαζίαο από ηε δηάβξσζε ζηε ιεθάλε απνξξνήο. 4.7 Υπολογιζμός ηης μέζης εηήζιας εδαθικής διάβρωζης Α για ηη λεκάνη απορροής H ηειηθή ηηκή ηεο κέζεο εηήζηαο εδαθηθήο δηάβξσζεο γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ π. Οηλόε επηθάλεηαο 117, 7 km 2 ππνινγίζηεθε ίζε κε 7,52 t/ha ή 752 t/km 2 πξηλ ηελ ππξθαγηά θαη 14,57 t/ha ή 1457 t/km 2 κεηά ηελ ππξθαγηά. ην ρήκα 7 παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο ηεο κέζεο εηήζηαο εδαθηθήο δηάβξσζεο πξηλ θαη κεηά ηε ππξθαγηά. Σρήκα 5. Κάλαβνο ηεο κέζεο εηήζηαο εδαθηθήο δηάβξσζεο Α (t/ha) ηεο ιεθάλεο απνξξνήο πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά (δεμηά) ηε ππξθαγηά ηνπ Απγνύζηνπ Με βάζε ηε ζρέζε (5) πξνθύπηεη όηη ν ζπληειεζηήο ζηεξεναπνξξνήο είλαη ίζνο κε 0,24 (24,13%) θαη επνκέλσο ε κέζε εηήζηα ζηεξεναπνξξνή ίζε κε 180 t/km 2 θαη ην εηήζην θνξηίν αησξνύκελσλ θεξηώλ πιηθώλ ίζν κε 21 t πξηλ ηελ ππξθαγηά, απμάλεηαη ζε 350 t/km 2 θαη 41 t κεηά ηελ ππξθαγηά αληίζηνηρα. Θεσξώληαο κηα ππθλόηεηα ησλ απνηηζέκελσλ θεξηώλ πιηθώλ ζηνλ ηακηεπηήξα ίζε κε 1,75 t/m 3 (απνπληδήο θ.α., 2009) πξνθύπηεη όηη γηα Σ=80 έηε, ν πξνζδνθώκελνο όγθνο θεξηώλ πιηθώλ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα έρνπλ εηζξεύζεη ζηνλ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα είλαη ίζνο κε 2,78 hm 3 θεξηώλ πιηθώλ πεξίπνπ. 5. ςμπεπάζμαηα 139

8 Ζ ιεθάλε απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα ππέζηε ηηο ζπλέπεηεο κηαο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο ησλ Αύγνπζην ηνπ 2009 πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην εηήζην θνξηίν αησξνύκελσλ θεξηώλ πιώλ λα απμεζεί (δηπιαζηαζηεί) από 21 t πξηλ ηελ ππξθαγηά ζε 41 t κεηά ηελ ππξθαγηά. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έδσζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αθνύ ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ RUSLE έδσζε πξνζδνθώκελν όγθν θεξηώλ πιηθώλ πνπ έρνπλ εηζξεύζεη ζηνλ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα ίζν κε 2,78 hm 3 ζε ζρέζε κε ηελ απόζεζε ησλ ηδεκάησλ ζηελ Λίκλε ηνπ Μαξαζώλα πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηε βπζνκέηξεζε πνπ εθηηκήζεθε ίζε κε 4,68 hm 3. πκπεξαζκαηηθά ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο θεξηώλ πιώλ ζε ηερλεηνύο ηακηεπηήξεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ, κνληέισλ εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ ησλ κνληέισλ ζην πεδίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο θαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηακηεπηήξσλ από ηηο πξνζρώζεηο ησλ θεξηώλ πιώλ. Βιβλιογπαθία Εαξξήο Γ., 2008: Γηεξεύλεζε ησλ απνζέζεσλ θεξηώλ πιηθώλ ζηνλ ηακηεπηήξα Κξεκαζηώλ θαη εθηηκήζεηο ζηεξεναπνξξνήο ζηε ΒΓ Διιάδα. 1ν Παλειιήλην πλέδξην Μεγάισλ Φξαγκάησλ κε Γηεζλή πκκεηνρή, Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο & Γηεζλή Δπηηξνπή Μεγάισλ Φξαγκάησλ, Λάξηζα, Οθησβξίνπ. Καξθάλαο Π., Κ. Παπιόπνπινο, Μ. Σξηαληαθύιινπ, Δ. Καξύκπαιεο, Θ. Σζνύξνπ, Ν. Παιπβόο, 2002: Γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηνπ παξάθηηνπ αιινπβηαθνύ ξηπηδίνπ ηνπ Οηλόε (Φάξαδξνπ) πνηακνύ (Β.Αηηηθή) θαηά ην Τεηαξηνγελέο.18-24, Γεσγξαθίεο, Σεύρνο 7, Δμάληαο. Παπιόπνπινο Κ, Δ. Καξύκπαιεο, Υ. Μαξνπθηάλ, 2001: Γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Οηλόε πνηακνύ (Β. Αηηηθή) θαηά ην Τεηαξηνγελέο. 6ν Παλειιήλην Γεσγξαθηθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε, 3-6 Οθησκβξίνπ απνπληδήο Μ., Γ. Μπξσλίδεο, Γ. ηάζεο, Π. ηεθαλίδεο, 2009: Σύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ πξόβιεςεο ηεο δηάβξσζεο USLE θαη Gavrilovic κε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ζε ιεθάλε απνξξνήο. Πξαθηηθά Κνηλνύ πλεδξίνπ ΔΤΔ & ΔΔΓΤΠ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ ζε ζπλζήθεο θιηκαηηθώλ αιιαγώλ» Βόινο, Μαΐνπ 2009 ζει Υξπζάλζνπ Β., θαη Α. Ππιηώηεο., 1995: Δθηίκεζε ηεο εηζξνήο θεξηώλ πιώλ ζε έλαλ ηακηεπηήξα ππό θαηαζθεπή, 6ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΤΔ, Θεζζαινλίθε. Lal R., 1994: Soil erosion by wind and water: problems and prospects. In R. Lal, (ed.), Soil erosion Research Methods, 2 nd ed. Soil and Water conservation Society and St. Lucie Press, Ankeny, IA. Morgan, R.P.C., 1991: Strategies for erosion control. In D.A. Davinson (ed.), Soil erosion and Conservation, Wiley New York, pp Renard K.G., G.R. Foster, G.A. Weesies, D.K. McCool, and D.C. Yoder (coordinators). Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). USDA Agr. Handb. No 703, Renard K. G. and J. R. Freimund, 1994: Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE, Journal of Hydrology, 157, Renfro G.W., 1972: Use of erosion equations and sediment delivery ratios for predicting sediment yield, in Sediment yield workshop:present and prospective technology for predicting sediment yield and sources, Proceedings USDA Sedim. Labor., USA, Schwertmann U., 1986: Soil erosion: extent, prediction and protection in Bavaria, in: Chisci G. and R.P.C. Morgan (eds), Soil erosion in the European Community: Impact of Changing Agriculture, Balkema, Rotterdam, Van der Knijff J. M., R. J. A. Jones, L. Montanarella., 2000: Soil Erosion risk Assessment in Europe, European Commission, European Soil Bureau. Wischmeier, W.H. and D.D. Smith., 1965: Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains, Agric. Handbook 282, U.S. Gov. Print. Office, Washington, D.C. Wischmeier, W.H. and D.D. Smith., 1978: Predicting rainfall erosion losses, Agriculture Handbook No. 537, USDA Sci. and Educ. Admin., Washington D.C. 140

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ

Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Συσχέτιση περιβαλλοντικών μεταβλητών με την βοήθεια των ΓΣΠ Μελιάδης Μιληιάδης: Γεωγράθος, Μεηαπηστιακός θοιηηηής ΑΠΘ-ΣΧΟΛΗ ΓΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & Φ.Π. Δργαζηήριο Γαζικής Γιατειριζηικής και Τηλεπιζκόπηζης Μελιάδοσ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή

Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Γξαθηθά Τπνινγηζηώλ θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηελ Ιαηξηθή Δέζπνηλα Μηραήι Τπ. Δξ. Πιεξνθνξηθήο Εξεπλεηηθό Εξγαζηήξην: Γξαθηθώλ Τπνινγηζηώλ & Εηθνληθήο Πξαγκαηηθόηεηαο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο - Παλεπηζηήκην Κύπξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ

- Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο Ξξόιεςεο Γαζηθώλ Ξπξθαγηώλ Λ.Α. Γπηηθήο Αηηηθήο - Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθώλ Ππζηεκάησλ Ξιεξνθνξηώλ ζε Αζηηθό πεξηβάιινλ Γήκνο Πεξξώλ www.aggelioforos.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης

Δρ. Νικόλαος Γρηγοριάδης ΕΤΝΟΗΗ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΗ & ΣΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΔΑΩΝ - Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΔΑΩΝ ΜΑΤΡΗ ΠΕΤΚΗ ENHANCEMENT OF NATURAL REGENERATION & TECHNICAL RESTORATION OF BURNED FORESTS THE CASE OF BLACK PINE FORESTS

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ

Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Υ Δ Α Τ Ω Ν Πεπιγπαθή ηηρ εςπύηεπηρ πεπιοσήρ ενδιαθέπονηορ Ζ ιεθάλε απνξξνήο ηεο ιίκλεο Κνπκνπλδνύξνπ έρεη έθηαζε 39,0 km 2 θαη βξίζθεηαη ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα