ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ"

Transcript

1 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΦΔΡΣΩΝ ΤΛΩΝ Δ ΣΔΥΝΗΣΟΤ ΣΑΜΙΔΤΣΗΡΔ - ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Ξανθάκηρ Μισαήλ 1, *, Παςλόποςλορ Κοζμάρ 2, Αποζηολόποςλορ Γεώπγιορ 3, Κατιμάληρ Βαζίλειορ 4, Γκοπέγια Άπιελ 5,ηεθανίδηρ Παναγιώηηρ 6 και Μαποςκιάν Υαμπίκ 7 1 Υπνς. Γηδάθηνξαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσγξαθίαο, Δι. Βεληδέινπ 70, Καιιηζέα - Αζήλα 17671, Τει , 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσγξαθίαο 3 Λέθηνξαο, Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν, Σρνιή Μερ. Μεηαιιείσλ - Μεηαιινπξγώλ, 4 Δληεηαικέλνο Δξεπλεηήο, Διιεληθό Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλώλ (ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ.) 5 Φνηηήηξηα, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσγξαθίαο 6 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Σρνιή Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο 7 Καζεγεηήο, Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην, Τκήκα Γεσινγίαο θαη Γεσπεξηβάιινληνο Πεπίλητη: ηε παξνύζα εξγαζία γίλεηαη ε παξνπζίαζε κηαο πξόηππεο κεζνδνινγίαο πνπ επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε θεξηώλ πιώλ πνπ απνηέζεθαλ ζε ηερλεηνύο ηακηεπηήξεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ κεζόδσλ ρσξηθήο αλάιπζεο, κνληεινπνίεζεο θαη ραξηνγξαθίαο. θνπόο ηεο κειέηεο είλαη ε εθηίκεζε ησλ θεξηώλ πιώλ ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα κε ηε ρξήζε βπζνκέηξνπ νη νπνίεο βξέζεθαλ 4,68 hm 3, ε εθηίκεζε ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ πνπ εθβάινπλ ζηελ ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα κε ηε ρξήζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο εδαθηθήο απώιεηαο (RUSLE), ηηκή ή νπνία εθηηκήζεθε ίζε κε 2,87 hm 3 θαη ε ζύγθξηζε ησλ δύν απνηειεζκάησλ ώζηε λα θαηαδεηρζεί ε απόδνζε ηνπ κνληέινπ εδαθηθήο δηάβξσζεο ζηελ εθηίκεζε ησλ θεξηώλ πιώλ πνπ έρνπλ εηζξεύζεη ζην ηακηεπηήξα από ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έσο θαη ζήκεξα. Παξάιιεια έγηλε θαη κία εθηίκεζε ηεο αύμεζεο ηνπ ζηεξενθνξηίνπ ύζηεξα από ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά ηνπ Απγνύζηνπ ηνπ 2009 ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή. Ζ κέζνδνο θαηέδεημε όηη ην κνληέιν έδσζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ πξνζρώζεσλ ζηνλ ηακηεπηήξα θαη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θαη ζε άιινπο ηακηεπηήξεο ηεο Διιάδαο. METHODOLOGY OF SEDIMENT ESTIMATION IN RESERVOIRS CASE STUDY IN LAKE MARATHON Xanthakis Michael 1, *, Pavlopoulos Kosmas 2, Apostolopoulos Georgios 3, Kapsimalis Vasileios 4, Goregia Ariel 5, Stefanidis Panagiotis 6 and Maroukian Hampik 7 1 Harokopio University of Athens, Dept. of Geography, El. Venizelou 70, Kallithea - Athens 17671, Τel , 2 Harokopio University of Athens, Dept. of Geography 3 National Technical University of Athens, School of Mining and Metallurgical Engineering 4 Hellenic Centre for Marine Research (HMRC) 5 Harokopio University of Athens, Dept. of Geography 6 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Forestry and Natural Environment 7 National Kapodistrian University of Athens, Dept. of Geology and Geoenvironment Abstract: In the current study the presentation of a methodology is illustrated that allows the estimate of incoming sediment loads in the Marathonas reservoir (lake) in Attica region in central Greece. The first stage of the proposed method is to construct the Digital Elevation Models (DEM) for two 133

2 134 9 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΟ ΤΝΔΓΡΗΟ periods of interest, one prior to the dam construction (1929) and the other during the hydrographic survey (2009). The hydrographical survey has been carried out using a Global Positioning System (GPS) and a typical bathymetric instrument for depth determination. The difference in elevation of the two DEMs results in the volume of deposited sediments which were estimated equal to 4,68 hm 3. The second stage of the proposed method is to use simple erosion model such as the Rectified Universal Soil Loss Equation (RUSLE) in order to estimate soil erosion in the basins of the torrents that flow into the Marathon lake using simple sampling techniques in soils and vegetation which were estimated equal to 2,87 hm 3. An estimate was also made for the accumulation of sediment after the fire of August 2009 in Attica. The method showed that the RUSLE model gave satisfactory results with regard to the estimate of sediment yield in Marathons reservoir and that it can be used with success in other reservoirs of Greece as well. Λέξειρ κλειδιά: Λεθάλε απνξξνήο, κνληεινπνίεζε εδαθηθήο δηάβξσζεο, βπζνκεηξία, RUSLE, ζύζηεκα γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο Keywords: Watershed, soil erosion model, bathymetry, RUSLE, Geographic information system 1. Διζαγυγή Ζ εδαθηθή δηάβξσζε είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζύγρξνλνο θόζκνο. Δηδηθά ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα, πνιιέο κειέηεο έρνπλ θαηαγξάςεη ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο ζε δηζεθαηνκκύξηα ηόλνπο παξαζπξόκελνπ εδαθηθνύ πιηθνύ πνπ κεηαθξάδνληαη ζε δηζεθαηνκκύξηα μνδεκέλσλ ρξεκάησλ γηα κέηξα αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο (Lal, 1994, Morgan 1991). ηελ Διιάδα πνιιέο πεξηνρέο θηλδπλεύνπλ άκεζα από ην θαηλόκελν θπξίσο ιόγσ ησλ θαθώλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο ησλ εδαθηθώλ πόξσλ θαη ησλ αλζξσπνγελώλ επηδξάζεσλ θαζώο θαη ηνπ έληνλνπ αλαγιύθνπ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Δηδηθά ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηερλεηνί ηακηεπηήξεο ε πξνζηαζία ηνπο από ηηο απνζέζεηο θεξηώλ πιώλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπο. Έλαο ηέηνηνο ηακηεπηήξαο βξίζθεηαη ζην Μαξαζώλα Αηηηθήο. Ζ ζεκαζία ηνπ ελ ιόγσ θξάγκαηνο θαη ε πεξηνρή ρσξνζέηεζήο ηνπ θαζηζηά ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζεκαληηθόηαηε γηα ηελ ύδξεπζε ηεο Αζήλαο θαη γηα ηελ εύξπζκε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Ζ ζεκαληηθόηεξε απεηιή σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη νη ηάζεηο πξόζρσζεο ηνπ ηακηεπηήξα πνπ δεκηνπξγείηαη αλάληε ηνπ θξάγκαηνο, ηδηαίηεξα έπεηηα από ηελ θαηαζηξνθηθή ππξθαγηά πνπ ζπλέβεη ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2009 ζηελ Βνξεηναλαηνιηθή Αηηηθή θαη έθαςε κεγάιε έθηαζε από δύν ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ θξάγκαηνο απηέο ηνπ Βαξλάβα θαη ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ. Γηα ην ιόγν απηό ε εθηίκεζε ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο κε ηελ ρξήζε εμηζώζεσλ όπσο ε ηξνπνπνηεκέλε εμίζσζε εδαθηθήο απώιεηαο (RUSLE) θαη ε ελζσκάησζε γεσγξαθηθώλ δεδνκέλσλ κέζα από ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε πζηήκαηα Γεσγξαθηθήο Πιεξνθνξίαο (ΓΠ) κπνξεί λα απνηειέζεη έλα νινθιεξσκέλν εξγαιείν δηαρείξηζεο ηνπ ηακηεπηήξα κεηά ηε ππξθαγηά. Ζ ρξήζε ησλ ΓΠ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο ζηνηρείσλ ηνπ γεσγξαθηθνύ ρώξνπ όπσο απηά δηαηάζζνληαη πξαγκαηηθά. Σαπηόρξνλα, επηηπγράλεηαη ε ζύλδεζε ηεο γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο κε βάζε δεδνκέλσλ θαη ε πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο όισλ ησλ κεηαβιεηώλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθηίκεζε ηεο δηάβξσζεο Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα κηαο νινθιεξσκέλεο κεζόδνπ εθηίκεζεο ηεο εδαθηθήο απώιεηαο ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ζηα αλάληε ηνπ θξάγκαηνο ηνπ Μαξαζώλα θαη ε ζύγθξηζή ηεο κε ηηο πξνζρώζεηο πνπ έρνπλ απνηεζεί ζην ηακηεπηήξα ηνπ Μαξαζώλα από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγία ηνπ έσο θαη ζήκεξα κε ηε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ όπσο ελόο ερνβνιηζηηθνύ, ζπζθεπήο εληνπηζκνύ ζέζεο θαη γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ παξνπζηάδεηαη ζε απηή ηελ εξγαζία. 2. Πεπιοσή μελέηηρ Ζ ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα ή ζσζηόηεξα ν ηακηεπηήξαο είλαη έλα ηερληθό έξγν πνπ δεκηνπξγήζεθε ύζηεξα από ηελ θαηαζθεπή ηνπ νκώλπκνπ θξάγκαηνο ζηε ζπκβνιή ησλ ρεηκάξξσλ Υάξαδξνπ θαη Βαξλάβα (ρήκα 1) θνληά ζηνλ νηθηζκό ηνπ Μαξαζώλα Αηηηθήο. Σν εκβαδόλ ηνπ ηακηεπηήξα ζην ύςνο ηνπ θξάγκαηνο είλαη 2,45 ηεηξαγσληθά ρηιηόκεηξα, θαη ην κέγηζην βάζνο είλαη 50 m πεξίπνπ, ν ηακηεπηήξαο ζπιιέγεη λεξό από κία ιεθάλε απνξξνήο 118 ηεηξαγσληθώλ ρηιηνκέηξσλ πεξίπνπ κε κία κέζε βξνρόπησζε 589 mm ην ρξόλν (Πίλαθαο 1).

3 Σρήκα 1. Η επξύηεξε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Οηλόε πνηακνύ. Σν κεηξηθό πέηξσκα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ζπλίζηαηαη από αζβεζηόιηζνπο θαη αξγηιηθνύο ζρηζηόιηζνπο. ηελ πεξηνρή απαληώληαη επίζεο ηξηηνγελείο απνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ αιινπβηαθέο απνζέζεηο, ζπλεθηηθά πιεπξηθά θνξήκαηα θαη θώλνπο θνξεκάησλ, ιεπηνκεξείο πξνζρσκαηηθέο απνζέζεηο κε δηάζπαξηεο θξνθάιεο πνπ απνηεινύλ πιηθά πνηάκησλ απνζέζεσλ ηνπ Υάξαδξνπ θαη ηνπ Βαξλάβα θαη κηα κηθξή πεξηνρή ζηελ Πάξλεζα πνπ εδξάδεηαη ν θιύζρεο (Καξθάλαο θ.α. 2002). Σν θιίκα ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη κεζνγεηαθό κε ζρεηηθά ζεξκό θαινθαίξη θαη ήπην ρεηκώλα. Ζ βιάζηεζε ηεο πεξηνρήο ραξαθηεξίδεηαη σο έλα ηππηθό Μεζνγεηαθό νηθνζύζηεκα θπξίσο κε πεπθνδάζε, πξηλώλεο, θξύγαλα θαη πόεο. 3. Γεδομένα-Μεθοδολογία ε έλα πξώην ζηάδην κειέηεο, ν ηακηεπηήξαο ηνπ Μαξαζώλα βπζνκεηξήζεθε κε ηε βνήζεηα ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ (βπζνκέηξν: LCX-15MT, αθξίβεηαο 10 m κε ελζσκαησκέλν GPS). πιιέρζεθαλ ζεκεία πεξίπνπ πνπ θάιπςαλ ην ζύλνιν ηνπ ηακηεπηήξα. Σα δεδνκέλα ηεο βπζνκεηξίαο ηνπ ηακηεπηήξα εηζήρζεθαλ ζε ινγηζκηθό γεσγξαθηθώλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηώλ θαη δεκηνπξγήζεθε έλα ςεθηαθό αλάγιπθν ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο ηνπ ππζκέλα. Ζ κέζνδνο ηεο παξεκβνιήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε κέζνδνο Kringing. Παξάιιεια, ςεθηνπνηήζεθαλ ηνπνγξαθηθνί ράξηεο ηνπ 1929 πξηλ από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη δεκηνπξγήζεθε ςεθηαθό αλάγιπθν ηνπ ππζκέλα. Ο ηειηθόο ζθνπόο πξώηεο θάζεο ηεο κειέηεο ήηαλ ν ππνινγηζκόο ηνπ κέζνπ όγθνπ ησλ ηδεκάησλ πνπ απνηέζεθαλ κέζα ζηελ ιίκλε από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο έσο θαη ζήκεξα έηζη ώζηε λα ζπγθξηζνύλ κε ηα απνηειέζκαηα ελόο κνληέινπ δηάβξσζεο. ε έλα δεύηεξν ζηάδην ηεο κειέηεο εξεπλήζεθαλ νη δηεξγαζίεο απνζάζξσζεο, δηάβξσζεο θαη απόζεζεο θεξηώλ πιηθώλ ζηηο ιεθάλεο απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα, νη νπνίεο επεξέαζαλ θαη κεηέβαιιαλ ηε κνξθή ηνπ αλαγιύθνπ ηεο πεξηνρήο έξεπλαο. ηελ παξνύζα εξγαζία απηό έγηλε κε ηε ρξήζε κηαο απιήο εκπεηξηθήο κεζόδνπ εθηίκεζεο ηεο εδαθηθήο απώιεηαο. Ζ κέζνδνο απηή είλαη ε Σξνπνπνηεκέλε Παγθόζκηα Δμίζσζε Δδαθηθήο Απώιεηαο (Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE) (Wischmeier and Smith, 1965 & 1978), ε νπνία αλαπηύρζεθε σο κηα ηερληθή εθηίκεζεο ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη απνηίκεζεο ησλ δηαθόξσλ πξαθηηθώλ δηαηήξεζεο ηνπ εδαθηθνύ ζηξώκαηνο. Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηελ εδαθηθή δηάβξσζε είλαη κηα απιή πνιιαπιαζηαζηηθή ζρέζε ηεο κνξθήο: A=R*K*LS*C*P (1) Όπνπ: A, ε εδαθηθή απώιεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο ιεθάλεο απνξξνήο (t/ha), R, ν ζπληειεζηήο δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο (MJ mm ha -1 h -1 ), Κ, ν ζπληειεζηήο εδαθηθήο δηαβξσζηκόηεηαο (t h MJ -1 mm -1 ), LS, ν αδηάζηαηνο ηνπνγξαθηθόο ζπληειεζηήο πνπ απνηειείηαη από ην γηλόκελν ηνπ ζπληειεζηή κήθνπο θιηηύνο (L) θαη ηνπ ζπληειεζηή θιίζεο θιηηύνο (S) C, ν αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο θπηνθάιπςεο θαη Ρ, ν αδηάζηαηνο ζπληειεζηήο δηαρείξηζεο ησλ εδαθώλ θαηά ηεο δηάβξσζεο Αξρηθά έγηλε ν ζρεδηαζκόο ηνπ πδξνθξίηε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο, εκβαδνκέηξεζε ηεο θαη ςεθηνπνίεζε ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ ηακηεπηήξα ζε ζύζηεκα γεσγξαθηθήο πιεξνθνξίαο. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ηξνπνπνηεκέλεο εμίζσζεο εδαθηθήο απώιεηαο δηαθξίλνληαη ζε γεσγξαθηθά θαη πδξνκεηεσξνινγηθά. ηα γεσγξαθηθά πεξηιακβάλνληαη ε δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ κνληέινπ αλάγιπθνπ ηεο ιεθάλεο (Digital Terrain model - DΣΜ), νη ρξήζεηο γεο (ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά CORINE), ε γεσινγία θαη ε εδαθνινγία ηεο ιεθάλεο (ςεθηνπνηήζεθαλ ν γεσινγηθόο ράξηεο ηνπ ΗΓΜΔ θαη ν ράξηεο εδαθνινγηθώλ κνλάδσλ ηνπ ΤΠ.ΓΔ.) θαη ην 135

4 πδξνγξαθηθό δίθηπν. Σα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηιακβάλνπλ κεληαίεο ηηκέο θαηαθξήκληζεο ηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ Μαξαζώλα ηεο ΔΤΓΑΠ (πίλαθαο 1). Πίλαθαο 1. Μεληαία βξνρόπησζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα γηα ηα πδξνινγηθά έηε έσο (mm). Μεληαία βξνρόπησζε (mm) Οκη Νοε Γεκ Ιαν Φεβ Μαπ Αππ Μαι Ιοςν Ιοςλ Αςγ επ Έηορ ηελ ζπλέρεηα δεκηνπξγήζεθαλ ρσξηθνί ράξηεο ή δόζεθαλ ηηκέο όπνπ ήηαλ αλαγθαίν γηα θαζέλα από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο (1). Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: Ο ππνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή ηεο δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο R είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο παξάγνληαο γηα ηε ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο εμίζσζεο. Ζ εδαθηθή απώιεηα είλαη αλάινγε κε έλα ζπληειεζηή ΔΙ 30, όπνπ Δ είλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηεο βξνρόπησζεο θαη Ι 30 είλαη ε κέγηζηε 30-ιεπηε έληαζε βξνρόπησζεο ζε θάζε θαηαηγίδα. Ζ ηηκή ηνπ ζπληειεζηή R είλαη ηόηε ην άζξνηζκα όισλ ησλ ΔΙ 30 γηα όιεο ηηο ηζρπξέο βξνρνπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ελόο πδξνινγηθνύ έηνπο. Γηα ην ππνινγηζκό ηνπ παξάγνληα απηνύ απαηηείηαη ε ύπαξμε δεδνκέλσλ από βξνρνγξάθν κε ρξνληθό βήκα 30 min. Ζ πιεξνθνξία απηή δελ ήηαλ δηαζέζηκε, γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο. Γηα ηελ παξάθακςε απηνύ ηνπ πξνβιήκαηνο αλαδεηήζεθαλ ηερληθέο πνπ ζπζρεηίδνπλ ην ζπληειεζηή R κε άιιεο κεηαβιεηέο πνπ είλαη πην εύθνια κεηξήζηκεο θαη δηαζέζηκεο. ηε παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ησλ Renard and Freimund (1994) κε ηελ νπνία: (3) R=0,7397*MF 1,847 γηα MF < 55 mm R=95,77-6,081MF+0,477MF 2 γηα MF > 55 mm όπνπ, MF είλαη ν δείθηεο Fournier (Arnoldus, 1977), p i (mm) είλαη ε κέζε ππεξεηήζηα κεληαία βξνρόπησζε, P (mm) ε κέζε εηήζηα βξνρόπησζε θαη R (MJ mm ha -1 h -1 ) ν ζπληειεζηήο δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο. Ζ ζρέζε πνπ δίλεη ηνλ ζπληειεζηή Κ (t h MJ -1 mm -1 ), όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζην RUSLE Handbook (Wischmeier & Smith, 1978), είλαη ε εμήο: όπνπ, Μ = (%Ηιύο+%Πνιύ Λεπηή Άκκνο)*(100-%Άξγηινο), α: ην νξγαληθό πνζνζηό (%), b: ν θσδηθόο εδαθηθήο δνκήο, θαη c: ε ηάμε εδαθηθήο δηαπεξαηόηεηαο. ηε πεξηνρή κειέηεο επεηδή ηα εδαθνινγηθά δεδνκέλα δελ ήηαλ δηαζέζηκα, έγηλαλ εθηεηακέλεο δεηγκαηνιεςίεο ζε νιόθιεξε ηε ιεθάλε απνξξνήο θαη αθνινύζεζαλ εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο κεραληθήο ζύζηαζεο, νξγαληθήο νπζίαο θαη θνθθνκεηξηθήο ζύζηαζεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηύπνπ. Γηα θάζε μερσξηζηό γεσινγηθό ζρεκαηηζκό δόζεθε κηα ηηκή ζπληειεζηή Κ, ε νπνία πξνέθπςε από ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο. ε όηη αθνξά ηελ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ κνληέινπ εδάθνπο, αξρηθά έγηλε ζάξσζε ησλ ηζνϋςώλ ζηνπο ράξηεο ηεο ΓΤ θιίκαθαο 1: θαη αθνινύζεζε κεηαηξνπή ηνπ ράξηε απηώλ ζε εηθόλα κνξθήο tiff κε αλάιπζε 200 dpi. ηε ζπλέρεηα κε ην πξόγξακκα γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ (ArcGIS) γεσαλαθέξζεθαλ νη ράξηεο ζύκθσλα κε ην ειιεληθό ζύζηεκα αλαθνξάο ΔΓΑ87. Με θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκό θαη κε ηε βνήζεηα εηδηθνύ ινγηζκηθνύ N-SPECT (ΝΟΑΑ, 2000) ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο LS απηόκαηα. O ζπληειεζηήο θπηνθάιπςεο (C) πξνέθπςε από ην ράξηε ησλ ρξήζεσλ γεο θαηά CORINE. ε θάζε θσδηθνπνηεκέλε ρξήζε γεο πνπ απαληάηαη ζηε ιεθάλε απνξξνήο δόζεθε κηα ηηκή ηνπ ζπληειεζηή C ε νπνία πξνέθπςε από εθηεηακέλεο δεηγκαηνιεςίεο βιάζηεζεο πνπ πεξηειάκβαλε κεηξήζεηο επηθαλεηαθήο θάιπςεο, θάιπςεο θόκεο, ύςνπο θπηώλ, εδαθηθήο ηξαρύηεηαο. Γηα θάπνηεο ρξήζεηο γεο πνπ δελ κπνξνύζαλ λα γίλνπλ κεηξήζεηο αμηνπνηήζεθαλ ηηκέο από ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνζαξκνζκέλεο ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξήζεσλ γεο (Wischmeier and Smith, 1978; Schwertmann et al., 1990; Υξπζάλζνπ θαη Ππιηώηεο, 1995; van der Knijff et al., 2000, Εαξξήο, 2008). Ο ζπληειεζηήο απηόο ππνινγίζηεθε πξηλ θαη κεηά ηελ ππξθαγηά ώζηε λα 136 (4)

5 κειεηεζεί θαη ε αύμεζε ηνπ ζηεξενθνξηίνπ από ηελ επίδξαζε ηεο αλζξσπνγελνύο απηήο παξέκβαζεο. Αθνύ ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο γηα θάζε ζπληειεζηή εθαξκόζηεθε ε εμίζσζε ώζηε λα ππνινγηζηεί ε κάδα θεξηώλ πιώλ ζε t/ha ηόζν πξηλ όζν θαη κεηά ηελ ππξθαγηά. Ζ κέζε εηήζηα ζηεξεναπνξξνή θαη θαηά ζπλέπεηα ε κάδα ησλ θεξηώλ πιηθώλ ζε αηώξεζε πνπ γηα θάζε έηνο κεηαθέξνληαη από ηελ επηθαλεηαθή θαη ζπγθεληξσκέλε απνξξνή θαη εθβάιινληαη ζηε ιίκλε ππνινγίζηεθαλ κε βάζε ηε κέζε εηήζηα δηάβξσζε ζηε ιεθάλε απνξξνήο. Ζ κέζε εηήζηα ζηεξεναπνξξνή (S Y (t/km 2 )) απνηειεί έλα πνζνζηό ηεο ζπλνιηθήο δηάβξσζεο θαζώο έλα ηκήκα ηεο δηάβξσζεο απνηίζεηαη ζε ηκήκαηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο κε κηθξέο θιίζεηο ή θαη ζηηο θνίηεο ηνπ πδξνγξαθηθνύ δηθηύνπ κε κηθξέο θιίζεηο (π.ρ. πιεκκπξηθέο θνίηεο πνηακώλ). Σν πνζνζηό απηό ηεο εδαθηθήο δηάβξσζεο πνπ κεηαθέξεηαη ζηε ιίκλε κε ηε ζηεξενπαξνρή νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο ζηεξεναπνξξνήο θαη γεληθά είλαη κεγαιύηεξνο από ηε κνλάδα θαη κάιηζηα κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ε επηθάλεηα ηεο ιεθάλεο απνξξνήο. ηελ ππόςε πεξηνρή εθηηκήζεθε ν ζπληειεζηήο ζηεξεναπνξξνήο (SDR) βάζεη ηεο επηθάλεηαο ηεο ιεθάλεο απνξξνήο (F ζε km 2 ) κε ηελ εμίζσζε Renfro (1972), ε νπνία έρεη πξνθύςεη από ηε κειέηε πνιπάξηζκσλ δεδνκέλσλ δηάβξσζεο θαη ζηεξεναπνξξνήο ζηηο ΖΠΑ θαη γξάθεηαη σο: log (SDR)=1,877-0,1419*log(25,9*F) (5) Ωο ηειηθή αλάιπζε ππνινγίζηεθε ν πξνζδνθώκελνο όγθνο θεξηώλ πιηθώλ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα έρνπλ εηζξεύζεη ζηνλ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα από ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο έσο θαη ζήκεξα θαη έγηλε ζύγθξηζε ηνπ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο βπζνκεηξίαο ώζηε λα γίλεη έλαο έιεγρνο γηα ηελ απόδνζε ηνπ κνληέινπ RUSLE. 4. Αποηελέζμαηα ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαθόξσλ κεζόδσλ πνπ εθαξκόζηεθαλ γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ θεξηώλ πιώλ πνπ απνηέζεθαλ ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα. 4.1 Αποηελέζμαηα βσθομέηρηζης ηοσ ηαμιεσηήρα Μαραθώνα και σπολογιζμός ηοσ όγκοσ ηων θερηών σλών Ύζηεξα από ηελ αλάιπζε πνπ πξνέθπςε από ηελ αθαίξεζε ησλ ςεθηαθώλ κνληέισλ αλαγιύθνπ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξάγκαηνο θαη ηνπ αλαγιύθνπ ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο πξνέθπςε όηη ε απόζεζε ησλ ηδεκάησλ ζηελ Λίκλε ηνπ Μαξαζώλα ζηα 80 ρξόληα ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη πεξίπνπ ίζε κε 4,68 hm 3 πνπ αληηζηνηρεί ζε έθηαζε ίζε κε 1,22 km 2, ελώ αληίζηνηρα νη ππνζθαθέο ησλ ηδεκάησλ είλαη ίζεο κε 3,17 hm 3 Σρήκα 2. Γηαβξώζεηο θαη απνζέζεηο θαη θαηαιακβάλνπλ έθηαζε ίζε κε 0,85 km 2 (ρήκα 2). ζηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα (1929- Παξαθάησ, ππνινγίδεηαη ε ηειηθή κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο ιίκλεο 2009). γηα ηελ πεξίνδν ησλ 80 ρξόλσλ, ελώ ζηα ζπκπεξάζκαηα ε παξαπάλσ κέζε εηήζηα ηηκή ζπγθξίλεηαη κε ηηο ηηκέο πνπ ππνινγίζηεθαλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ RUSLE. 4.2 Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή διαβρωζιμόηηηας ηης βροτόπηωζης R Γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ Μαξαζώλα ν ππνινγηζκόο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσηηθόηεηαο ηεο βξνρόπησζεο κε βάζε ηελ εμίζσζε (2) έδσζε ηηκή ίζε κε 2182,31 MJ mm ha -1 h Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή διαβρωηικόηηηας ηοσ εδάθοσς Κ Με βάζε ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο θαη ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή Κ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1 θαη ζην ρήκα 3 γηα θάζε γεσινγηθό ζρεκαηηζκό πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ ιεθάλε. 137

6 Πίλαθαο 2. Φαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσηηθόηεηαο Κ γηα θάζε γεσινγηθό ζρεκαηηζκό. Γευλογικόρ ζσημαηιζμόρ ςνηελεζηήρ εδαθικήρ διαβπυζιμόηηηαρ (Κ) (από επγαζηηπιακέρ αναλύζειρ) (t h MJ-1 mm-1) Δπιθάνεια (km 2 ) Ποζοζηό επιθάνειαρ θιεξνί αζβεζηόιηζνη 0,01 32,19 27,36% Σξηηνγελείο απνζέζεηο 0,011 54,20 46,09% ρηζηόιηζνη 0,009 29,48 25,07% Φιύζρεο 0,01 1,74 1,48% ΤΝΟΛΟ 117,7 100 Σρήκα 3. Κάλαβνο ηνπ ζπληειεζηή δηαβξσηηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο Κ (αξηζηεξά) θαη ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζπληειεζηή LS (δεμηά). 4.4 Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή αναγλύθοσ LS ην ρήκα 3 δίλεηαη ν ράξηεο ηνπ ηνπνγξαθηθνύ ζπληειεζηή LS γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο αλάληε ηνπ θξάγκαηνο. Οη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θπκαίλνληαη από 0 έσο Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή διατείριζης ηης βλάζηηζης C Με βάζε ηηο κεηξήζεηο πεδίνπ, νη ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή C, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 2 θαη ζην ρήκα 6 Πίλαθαο 3. Φαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ ζπληειεζηή θπηνθάιπςεο (C) γηα δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο γεο. Υπήζειρ γηρ ςνηελεζηήρ Δπιθάνεια Ποζοζηό C (km 2 ) επιθάνειαρ Γηαθεθνκκέλε αζηηθή δόκεζε (112) 0,001 4,36 3,70% Βηνκεραληθέο ή εκπνξηθέο δώλεο (121) 0,01 0,82 0,69% Οδηθά-ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη γεηηληάδνπζα γε (122) 0,01 1,09 0,93% Υώξνη νηθνδόκεζεο (133) 0,01 5,12 4,34% Με αξδεπόκελε αξόζηκε γε (211) 0,3 5,89 5,00% ύλζεηα ζπζηήκαηα θαιιηέξγεηαο (242) 0,34 23,57 20,01% Γεσξγηθή γε κε ζεκαληηθέο εθηάζεηο θπζηθήο βιάζηεζεο (243) 0,15 18,18 15,43% Γάζνο πιαηύθπιισλ (311) 0,16 1,30 1,10% Γάζνο θσλνθόξσλ (312) 0,005 11,06 9,39% Μηθηό δάζνο (313) 0,12 6,60 5,60% θιεξνθπιιηθή βιάζηεζε (323) 0,02 5,75 4,89% 138

7 Μεηαβαηηθέο δαζώδεηο-ζακλώδεηο εθηάζεηο (324) 0,02 18,32 15,56% Απνηεθξσκέλεο εθηάζεηο (334) 0,31 15,71 13,34% ΤΝΟΛΟ - 117,7 100% Σρήκα 4. Κάλαβνο ηνπ ζπληειεζηή θπηνθάιπςεο (C) πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά (δεμηά) ηε ππξθαγηά ηνπ Απγνύζηνπ Υπολογιζμός ηοσ ζσνηελεζηή μέηρων καηά ηης διάβρωζης P Γηα ηελ παξνύζα εξγαζία ν ζπληειεζηήο Ρ ιακβάλεηαη ίζνο κε ηε κνλάδα δηόηη δελ έρνπλ πινπνηεζεί κέηξα πξνζηαζίαο από ηε δηάβξσζε ζηε ιεθάλε απνξξνήο. 4.7 Υπολογιζμός ηης μέζης εηήζιας εδαθικής διάβρωζης Α για ηη λεκάνη απορροής H ηειηθή ηηκή ηεο κέζεο εηήζηαο εδαθηθήο δηάβξσζεο γηα ηε ιεθάλε απνξξνήο ηνπ π. Οηλόε επηθάλεηαο 117, 7 km 2 ππνινγίζηεθε ίζε κε 7,52 t/ha ή 752 t/km 2 πξηλ ηελ ππξθαγηά θαη 14,57 t/ha ή 1457 t/km 2 κεηά ηελ ππξθαγηά. ην ρήκα 7 παξνπζηάδνληαη νη ράξηεο ηεο κέζεο εηήζηαο εδαθηθήο δηάβξσζεο πξηλ θαη κεηά ηε ππξθαγηά. Σρήκα 5. Κάλαβνο ηεο κέζεο εηήζηαο εδαθηθήο δηάβξσζεο Α (t/ha) ηεο ιεθάλεο απνξξνήο πξηλ (αξηζηεξά) θαη κεηά (δεμηά) ηε ππξθαγηά ηνπ Απγνύζηνπ Με βάζε ηε ζρέζε (5) πξνθύπηεη όηη ν ζπληειεζηήο ζηεξεναπνξξνήο είλαη ίζνο κε 0,24 (24,13%) θαη επνκέλσο ε κέζε εηήζηα ζηεξεναπνξξνή ίζε κε 180 t/km 2 θαη ην εηήζην θνξηίν αησξνύκελσλ θεξηώλ πιηθώλ ίζν κε 21 t πξηλ ηελ ππξθαγηά, απμάλεηαη ζε 350 t/km 2 θαη 41 t κεηά ηελ ππξθαγηά αληίζηνηρα. Θεσξώληαο κηα ππθλόηεηα ησλ απνηηζέκελσλ θεξηώλ πιηθώλ ζηνλ ηακηεπηήξα ίζε κε 1,75 t/m 3 (απνπληδήο θ.α., 2009) πξνθύπηεη όηη γηα Σ=80 έηε, ν πξνζδνθώκελνο όγθνο θεξηώλ πιηθώλ πνπ εθηηκάηαη όηη ζα έρνπλ εηζξεύζεη ζηνλ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα είλαη ίζνο κε 2,78 hm 3 θεξηώλ πιηθώλ πεξίπνπ. 5. ςμπεπάζμαηα 139

8 Ζ ιεθάλε απνξξνήο ησλ ρεηκάξξσλ πνπ ηξνθνδνηνύλ ηε ιίκλε ηνπ Μαξαζώλα ππέζηε ηηο ζπλέπεηεο κηαο θαηαζηξνθηθήο ππξθαγηάο ησλ Αύγνπζην ηνπ 2009 πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην εηήζην θνξηίν αησξνύκελσλ θεξηώλ πιώλ λα απμεζεί (δηπιαζηαζηεί) από 21 t πξηλ ηελ ππξθαγηά ζε 41 t κεηά ηελ ππξθαγηά. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε έδσζε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αθνύ ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ RUSLE έδσζε πξνζδνθώκελν όγθν θεξηώλ πιηθώλ πνπ έρνπλ εηζξεύζεη ζηνλ ηακηεπηήξα Μαξαζώλα ίζν κε 2,78 hm 3 ζε ζρέζε κε ηελ απόζεζε ησλ ηδεκάησλ ζηελ Λίκλε ηνπ Μαξαζώλα πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ηε βπζνκέηξεζε πνπ εθηηκήζεθε ίζε κε 4,68 hm 3. πκπεξαζκαηηθά ε εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο εθηίκεζεο θεξηώλ πιώλ ζε ηερλεηνύο ηακηεπηήξεο κε ρξήζε ζύγρξνλσλ ηερλνινγηθώλ κέζσλ, κνληέισλ εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη κεηξήζεσλ ησλ παξακέηξσλ ησλ κνληέισλ ζην πεδίν κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ ιεθαλώλ απνξξνήο θαη ζηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ηακηεπηήξσλ από ηηο πξνζρώζεηο ησλ θεξηώλ πιώλ. Βιβλιογπαθία Εαξξήο Γ., 2008: Γηεξεύλεζε ησλ απνζέζεσλ θεξηώλ πιηθώλ ζηνλ ηακηεπηήξα Κξεκαζηώλ θαη εθηηκήζεηο ζηεξεναπνξξνήο ζηε ΒΓ Διιάδα. 1ν Παλειιήλην πλέδξην Μεγάισλ Φξαγκάησλ κε Γηεζλή πκκεηνρή, Σερληθό Δπηκειεηήξην Διιάδαο & Γηεζλή Δπηηξνπή Μεγάισλ Φξαγκάησλ, Λάξηζα, Οθησβξίνπ. Καξθάλαο Π., Κ. Παπιόπνπινο, Μ. Σξηαληαθύιινπ, Δ. Καξύκπαιεο, Θ. Σζνύξνπ, Ν. Παιπβόο, 2002: Γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο θαη ηνπ παξάθηηνπ αιινπβηαθνύ ξηπηδίνπ ηνπ Οηλόε (Φάξαδξνπ) πνηακνύ (Β.Αηηηθή) θαηά ην Τεηαξηνγελέο.18-24, Γεσγξαθίεο, Σεύρνο 7, Δμάληαο. Παπιόπνπινο Κ, Δ. Καξύκπαιεο, Υ. Μαξνπθηάλ, 2001: Γεσκνξθνινγηθή εμέιημε ηεο ιεθάλεο απνξξνήο ηνπ Οηλόε πνηακνύ (Β. Αηηηθή) θαηά ην Τεηαξηνγελέο. 6ν Παλειιήλην Γεσγξαθηθό πλέδξην, Θεζζαινλίθε, 3-6 Οθησκβξίνπ απνπληδήο Μ., Γ. Μπξσλίδεο, Γ. ηάζεο, Π. ηεθαλίδεο, 2009: Σύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ πξόβιεςεο ηεο δηάβξσζεο USLE θαη Gavrilovic κε πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ζε ιεθάλε απνξξνήο. Πξαθηηθά Κνηλνύ πλεδξίνπ ΔΤΔ & ΔΔΓΤΠ «Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ ζε ζπλζήθεο θιηκαηηθώλ αιιαγώλ» Βόινο, Μαΐνπ 2009 ζει Υξπζάλζνπ Β., θαη Α. Ππιηώηεο., 1995: Δθηίκεζε ηεο εηζξνήο θεξηώλ πιώλ ζε έλαλ ηακηεπηήξα ππό θαηαζθεπή, 6ν Παλειιήλην πλέδξην ΔΤΔ, Θεζζαινλίθε. Lal R., 1994: Soil erosion by wind and water: problems and prospects. In R. Lal, (ed.), Soil erosion Research Methods, 2 nd ed. Soil and Water conservation Society and St. Lucie Press, Ankeny, IA. Morgan, R.P.C., 1991: Strategies for erosion control. In D.A. Davinson (ed.), Soil erosion and Conservation, Wiley New York, pp Renard K.G., G.R. Foster, G.A. Weesies, D.K. McCool, and D.C. Yoder (coordinators). Predicting Soil Erosion by Water: A Guide to Conservation Planning with the Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE). USDA Agr. Handb. No 703, Renard K. G. and J. R. Freimund, 1994: Using monthly precipitation data to estimate the R-factor in the revised USLE, Journal of Hydrology, 157, Renfro G.W., 1972: Use of erosion equations and sediment delivery ratios for predicting sediment yield, in Sediment yield workshop:present and prospective technology for predicting sediment yield and sources, Proceedings USDA Sedim. Labor., USA, Schwertmann U., 1986: Soil erosion: extent, prediction and protection in Bavaria, in: Chisci G. and R.P.C. Morgan (eds), Soil erosion in the European Community: Impact of Changing Agriculture, Balkema, Rotterdam, Van der Knijff J. M., R. J. A. Jones, L. Montanarella., 2000: Soil Erosion risk Assessment in Europe, European Commission, European Soil Bureau. Wischmeier, W.H. and D.D. Smith., 1965: Predicting rainfall erosion losses from cropland east of the Rocky Mountains, Agric. Handbook 282, U.S. Gov. Print. Office, Washington, D.C. Wischmeier, W.H. and D.D. Smith., 1978: Predicting rainfall erosion losses, Agriculture Handbook No. 537, USDA Sci. and Educ. Admin., Washington D.C. 140

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΟ ΦΑΗΑΝΟΤ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ

ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΟ ΦΑΗΑΝΟΤ: ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ ώθνο Υ., Πιαηήο Π., Μπίξηζαο Π., ηακθόπνπινο Υ., Καξαθαηζάλεο Κ.. Γείθηεο θαηαιιειόηεηαο ελδηαηηήκαηνο θαζηαλνύ. Δθαξκνγή ζην Γέιηα ηνπ Νέζηνπ. Παλειιήλην Πεξηβαιινληηθό πλέδξην. Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) ΜΟΝΑΓΑ ΓΠ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ

WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ WAVEFORUS: ΠΗΛΟΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΑΛΑΗΑ ΠΡΟΓΝΧΖ ΣΟ ΘΔΡΜΑΨΚΟ ΚΟΛΠΟ Κρεζηενίηης Γ.Ν. 1, Ανδροσλιδάκης Γ. 1, Κομπιάδοσ Κ. 1, Μακρής Υ. 1, Μπαληίκας Β. 1, και Καλανηζή Γ. 2 1 Δξγαζηήξην Θαιάζζηαο Σερληθήο θαη Θαιαζζίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ.

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Θεόφραστος - Τμήμα Γεωλογίας. Α.Π.Θ. Γ.Π.Ξ. Ρειεπηζθόπεζε Σαξηνγξαθία 8 ν Ξαλειιήλην Γεσγξαθηθό Ππλέδξην ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΡΖΠ ΡΟΥΡΝΡΖΡΑΠ ΡΥΛ ΑΘΡΥΛ ΡΝ ΑΛΑΡΝΙΗΘΝ ΑΟΓΝΙΗΘΝ ΘΝΙΞΝ ΘΑΗ ΡΝ ΑΟΓΝΙΗΘΝ ΞΔΓΗΝ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖΛ ΑΛΑΚΔΛΝΚΔΛΖ ΑΛΝΓΝ ΡΖΠ ΠΡΑΘΚΖΠ ΘΑΙΑΠΠΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ-ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΠΙΣΗΜΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΓΑΣΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΤΓΡΟΓΔΧΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΑΤΡΟΤ-ΦΑΡΑΛΧΝ ΓΤΣΙΚΗ ΘΔΑΛΙΑ ΜΔ ΔΜΦΑΗ ΣΙ ΔΓΑΦΙΚΔ ΤΠΟΥΧΡΗΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ

Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΟΜΔΑ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΜΔΓΔ ΚΧΓΙΚΟ ΔΡΓΟΤ Γιεπεύνηζη θέζεωρ παπαγωγήρ Αιολικήρ ενεπγείαρ Καθηγηηήρ Ι. Β. ΟΤΛΗ ΞΑΝΘΗ 2008 Γιεπεύνηζη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα πνπδώλ: Οξγάλσζε & Γηνίθεζε Βηνκεραληθώλ πζηεκάησλ Καηεύζπλζε: Logistics Πηπρηαθή Δξγαζία Μνληεινπνίεζε Γηθηύσλ Δθνδηαζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ

Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΤΡΖΝΗΚΖ ΦΤΗΚΖ Πεηξακαηηθφο Πξνζδηνξηζκφο Δλεξγνχ δηαηνκήο ζράζεο πξνθαινχκελεο απφ λεηξφληα ησλ ππξήλσλ 234 U θαη 232 Th CERN-THESIS-2007-115 01/12/2007 Γηδαθηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΓΔΩΛΟΓΙΑ Δπγαζηήπιο Σεσνικήρ Γεωλογίαρ και Τδπογεωλογίαρ ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΔ ΑΝΣΛΗΔΙ ΚΩΣΑ ΒΟΤΓΟΤΡΗ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Τκήκα Γεσινγίαο Α.Π.Θ. ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 2011 2 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

«Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ «Δληνπηζκόο εμερνπζώλ ηηκώλ κε ρξήζε ηνπηθά επαίζζεηνπ θαηαθεξκαηηζκνύ(lsh) ζε ηεξαξρηθό επίπεδν» ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Γηνλύζηνο Καινγεξόπνπινο

Διαβάστε περισσότερα

Τπολογιζηική Ανάλςζη Ροήρ ηεθανιαίαρ Απηηπίαρ με Υπήζη Νάπθηκα (Stent) Καθηγηηήρ Ιωάννηρ Β. ούληρ

Τπολογιζηική Ανάλςζη Ροήρ ηεθανιαίαρ Απηηπίαρ με Υπήζη Νάπθηκα (Stent) Καθηγηηήρ Ιωάννηρ Β. ούληρ Υπνινγηζηηθή Αλάιπζε Ρνήο Σηεθαληαίαο Αξηεξίαο κε Φξήζε Νάξζεθα (Stent) 1 ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΝ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΤ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Τπολογιζηική Ανάλςζη Ροήρ ηεθανιαίαρ Απηηπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ"

ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ ΣΗΝ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΨΝ ΦΟΛΗ ΘΕΣΙΚΨΝ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΨΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ "ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΨΝ ΠΑΛΑΙΟΦΡΙΣΙΑΝΙΚΨΝ ΧΗΥΙΔΨΣΨΝ ΣΗ ΒΑΙΛΙΚΗ ΣΟΤ ΑΓΙΟΤ ΛΨΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα