ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ9Α-Β11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΟΜΟΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ9Α-Β11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΟΜΟΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΟΜΟΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΥ ΟΜΟΚΟΥ Αρ.Απόφασης : 132/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί έγκρισης Τεχ. Προδιαγραφών & Καθορισµός των Όρων ιενέργειας ιαγωνισµού για τη Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ του ήµου οµοκού Στον οµοκό και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 26η του µήνα Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ΗΜΟΥ ΟΜΟΚΟΥ, ύστερα από την αρίθµ /08/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόµου 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών ήταν παρόντα τα 4 µέλη του, ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΣΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πρόεδρος 1) ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 2) ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος 2) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 3) ΗΜΟΥ ΗΣ ΗΜΟΣ Μέλος 3) ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μέλος 4) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος Στη συζήτηση του παραπάνω θέµατος παραβρέθηκαν επίσης: 1. Κυριαζής Κεφαλάς, ροϊστάµενος Τµήµατος Οικ/κών Υ ηρεσιών. 2. Γεώργιος Μανό ουλος, υ άλληλος Τµήµατος Οικ/κών Υ ηρεσιών. 3. Ευγενία Πάνου, υ άλληλος Τµήµατος Οικ/κών Υ ηρεσιών. 4. ηµήτριος Μ ακοστέργιος, υ άλληλος Τµήµατος Τεχνικών Υ ηρεσιών. 5. Γεώργιος Πα αχρήστος, για τη τήρηση των Πρακτικών. 6. Ηλίας Καλαντζής, Ειδικός Συνεργάτης του ηµάρχου οµοκού. Ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 12:00 ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης Περί έγκρισης Τεχ. Προδιαγραφών & Καθορισµός των Όρων ιενέργειας ιαγωνισµού για τη Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ του ήµου οµοκού

2 Τοποθετούµενος ως προς το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αναφέρει τα εξής: Με την αριθ. 10/145/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου οµοκού, εγκρίθηκε η σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε ιδιώτη, ύστερα από δηµοπρασία, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ οµοκού, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του ήµου. Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980, όπως αυτή ορίσθηκε µε την αριθ. 9/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε ανοικτό διαγωνισµό και ειδικότερα όπως ορίζουν οι διατάξεις: 1. Toυ άρθρου 11, του Π.. 28/ Του Ν. 3463/2006 (άρθρα 209,273). 3. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20) [ΦΕΚ.263/ ] 4. Του άρθρου 83, του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια. 5. Της αριθ /739/ [ΦΕΚ.1291/Β / ], απόφασης Υπ. Οικονοµικών. 6. Του Ν.3852/2010 Η συνολική ενδεικτική απαιτούµενη πίστωση για την ανωτέρω υπηρεσία, ανέρχεται σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το τρόπο εκτέλεσης (προβλεπόµενες εργασίες), να καταρτίσει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού και να διαθέσει την απαιτούµενη πίστωση για την ανωτέρω εργασία. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις προαναφερόµενες διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα διενεργηθεί η δηµοπρασία, καθώς και: 1. Την αρ. 16/2016 µελέτη της Τεχνικής Υ ηρεσίας του ήµου οµοκού 2. Το ροϋ ολογισµό του ήµου οµοκού, έτους 2013, στον ο οίο εγγεγραµµένη ίστωση, στον Κ.Α. 70/ , οσού για την εργασία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ XYTA ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΜΟΚΟΥ»: 3. Την αριθ. 2/19/ ροηγούµενη α όφαση της Ο.Ε., µε την ο οία ραγµατο οιήθηκε η διάθεση της αρα άνω ίστωσης. µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, οµόφωνα

3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκτέλεση της εργασίας "Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ του ήµου οµοκού, ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ του Δήμου Δομοκού 1) Η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως όλο το χρόνο. Περιλαμβάνει το σύνολο των τριάντα έξι (36) εργασιών για τα τέσσερα στάδια της λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική και συνοπτική περιγραφή της παρούσας μελέτης Επιπλέον απαιτούνται για το ΧΥΤΑ οι εξής εργασίες α) εξόρυξη των αδρανών υλικών με μηχανήματα έργου β) μεταφορά αυτών στο ΧΥΤΑ και γ) την ταφή των απορριμμάτων. Συνεπώς η λειτουργία του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ - ΧΥΤΑ του Δομοκού θα ισχύει για ένα(1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 2) Για την λειτουργία του πρέπει να απασχολούνται κατ ελάχιστον Ι) ένας Χημικός Μηχανικός ΠΕ ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ επί τόπου του έργου καθημερινώς (με αποδεδειγμένη εμπειρία στην λειτουργία αντίστοιχης σε ΧΥΤΑ μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων). ΙΙ) δυο εργάτες γενικών καθηκόντων εκ των οποίων ο ένας να κατέχει και δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργων, για την εναλλαγή τους σε βάρδιες, ώστε 365 ημέρες το χρόνο, επί 24 ώρου βάσεως, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα να υπάρχει επί της εργασίας επιβλέπων. 3) Πρέπει να επεξεργάζονται όλα τα στραγγίδια που παράγονται κάθε μέρα και να μην αποθηκεύονται (εκτός από τις περιπτώσεις θεομηνίας ή κάποια βλάβης τα εν λόγω στραγίδια θα αποθηκεύονται προσωρινά στις εφεδρικές δεξαμενές). Ο στόχος είναι εντός εξαμήνου να μην περιέχουν στραγγίδια οι υπάρχουσες ανοικτές δεξαμενές. 4) Η λειτουργία του πρέπει να είναι η ιδία είτε με την διοίκηση του Δήμου Δομοκού είτε με το νεοσύστατο περιφερειακό φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων προς αποφυγή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (από τυχόν ολιγωρία ως προς την διαχείριση). 5) Για την σωστή λειτουργία του θα πρέπει τα χημικά, τα αναλώσιμα, τα αντιδραστήρια, το ρόκι που θα σκεπάζει τα απορρίμματα, η ΔΕΗ και το νερό να επιβαρύνουν το φορέα διαχείρισης. 6) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντιπυρική ζώνη ασφαλείας του ΧΥΤΑ και να την καθαρίζει όταν απαιτείται. 7) Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την απολύμανση-απεντόμωση μυοκτονία και τη συντήρηση της γεωμεμβράνης του ΧΥΤΑ 8) Η συντήρηση ή αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού επιβαρύνει το φορέα διαχείρισης, ενώ η καθαριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και των διαφόρων μηχανημάτων θα επιβαρύνουν των ανάδοχο.

4 1 ο στάδιο : Προεπεξεργασία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ο στάδιο : Φωτοχημική Οξείδωση 3 ο στάδιο : Bιολογική Επεξεργασία 4 ο στάδιο : Aντίστροφη Όσμωση Α)Εσχάρωση (bar racks) Η περιγραφή θα περιλαμβάνει 4 στάδια : 1 ο στάδιο : Προεπεξεργασία Σκοπός της εσχάρωσης είναι να συγκρατήσει τα παρασυρόμενα σχετικά μεγάλα υλικά για να προφυλάξει τις επόμενες εγκαταστάσεις από μηχανικές εμφράξεις και φθορές. Οι εσχάρες αποτελούνται από παράλληλες ανοξείδωτους ράβδους με διάκενα mm και καθαρίζονται με τσουγκράνα ( χειροκίνητα ). Εργ.1 : Eβδομαδιαίως καθαρισμός των 2 εσχαρών στο φρεάτιο εισόδου. Β)Αμμοσυλλέκτης ( grid chamber ) Σκοπός του αμμοσυλλέκτη είναι να συγκρατήσει τα παρασυρόμενα υλικά με μεγάλο ειδικό βάρος διαμετρήματος συνήθως πάνω από 0,15 0,20 mm κυρίως ανόργανα ( άμμος, χουμικά, ) για την προστασία των εγκαταστάσεων που ακολουθούν από μηχανικές φθορές ( αντλίες ) ή εμφράξεις ( σωληνώσεις ) και κυρίως την αποφυγή του συχνού καθαρισμού της δεξαμενής λασπών από τα αδρανή ιζήματα. Ο αμμοσυλλέκτης αποτελείται από 3 διαμερίσματα, εφοδιασμένα με αεραντλίες για την απομάκρυνση της λάσπης. Η λάσπη που καθιζάνει στον πυθμένα έχει σημαντικό οργανικό φορτίο, γιαυτό πρέπει να απομακρύνεται συνεχώς και με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί αν παραμείνει μετά από 3-4 ώρες, ιδίως το καλοκαίρι, θα αρχίσει η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία σοβαρών δυσοσμιών. Το φρεάτιο εισόδου πρέπει μονίμως να βρίσκεται προστατευμένο με σίτα για να μην πέσουν φερτά αντικείμενα ( σακούλες ) από τον αέρα και φράξουν τις αεραντλίες. Εργ.2: Να γίνεται έλεγχος αν η σίτα που σκεπάζει τα διαμερίσματα στο φρεάτιο εισόδου αλλά και το στρογγυλό που βρίσκεται μέσα στο ανάχωμα, είναι σε καλή κατάσταση. Αν τυχόν έχει τρυπήσει και έχει κενά να γίνεται μέριμνα για την αποκατάσταση των κενών ή και την ολική αντικατάστασή της. Εργ.3 : Ανά 4 ώρες θα μπαίνουν σε λειτουργία οι αεραντλίες που βρίσκονται και στα 3 διαμερίσματα του φρεατίου εισόδου και θα απομακρύνονται οι λάσπες από τους πυθμένες. Τα προς επεξεργασία απόβλητα μετά τον αμμοσυλέκτη παροχετεύονται με σωλήνα PE, Φ 63 ( δύο γραμμές ) προς την χημική κροκίδωση. Εργ.4 : Καθημερινά θα ελέγχονται οι σωλήνες αν έχουν διαρροή και αν η στήριξή τους είναι ακλόνητη καθ όλο το μήκος. Απαγορεύεται να πατάμε πάνω στους σωλήνες. Ο έλεγχος θα γίνεται στο σημείο εξόδου των σωλήνων από την τσιμεντένια δεξαμενή και στο σημείο εισόδου στην δεξαμενή του PE. Επίσης να ελέγχονται οι βάννες απομόνωσης για τυχόν διαρροές.

5 Γ) Προχωρημένη Αφαίρεση Βαρέων Μετάλλων σε προεπεξεργασία με κροκίδωση και συσσωμάτωση Περίληψη Ο σκοπός στην προεπεξεργασία είναι να απομακρύνουμε τα Cr,Cu, Zn, Ni από τα απόβλητα με προχωρημένη χημική πρωτοβάθμια επεξεργασία ( CEPT) και να επιτύχουμε την αφαίρεση 80% των αιρούμενων στερεών. Οι παράμετροι λειτουργίας και οι χημικές δόσεις αριστοποιήθηκαν με τεστ σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. Χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα με βαρέα μέταλλα σε συγκεντρώσεις ανάλογες με τις συγκεντρώσεις στα απόβλητα. Έγιναν jar tests για να συγκρίνουμε την ικανότητα αφαίρεσης των βαρέων μετάλλων με χημική επεξεργασία χρησιμοποιώντας FeCl 3, alum και anionic polymer. Αποδείχθηκε ότι CEPT με FeCl 3 και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη είναι πιο αποτελεσματική από την CEPT με alum και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη. Η δόση στην CEPT ήταν 40 ml /l FeCl 3 και 0.5 mg /l ανιονικό πολυηλεκτρολύτη. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ικανότητας αφαίρεσης των μετάλλων Cr, Cu, Zn, Ni κατά 200% και του Pb κατά 475%, σε σύγκριση με την παραδοσιακή πρωτοβάθμια καθίζηση. Εισαγωγή Η παρουσία των βαρέων μετάλλων στα απόβλητα επιδρά αρνητικά στην απόδοση των βιολογικών καθαρισμών και στην ποιότητα των εξερχόμενων εκροών από τους βιολογικούς καθαρισμούς και επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων για αγροτικές ή άλλες χρήσεις. Για να εμποδίσουμε τα βαρέα μέταλλα να φτάσουν στους υδάτινους αποδέκτες και στα εδάφη πρέπει πριν από τον βιολογικό καθαρισμό να εφαρμόσουμε μια χημική αφαίρεση των βαρέων μετάλλων στην πρωτοβάθμια επεξεργασία, CEPT. Η χημική καταβύθιση με κροκίδωση ( κροκιδωτικό μέσο, FeCl 3 ) και συσσωμάτωση (ανιονικός πολυηλεκτρολύτης ) με άλατα τρισθενών μετάλλων είναι μια παλιά και δοκιμασμένη με επιτυχία τεχνολογία. Νέες εφαρμογές τεχνολογιών καθίζησης για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων έχουν αναπτυχθεί από την ανάγκη για αφαίρεση του φωσφόρου από τα λύματα για να αποφύγουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού στους αποδέκτες αυτών των επεξεργασμένων λυμάτων. Η επεξεργασία, CEPT εναλλακτικά χρησιμοποιείται και για δευτεροβάθμιο βιολογικό καθαρισμό σε περιπτώσεις που απαιτούν περιορισμένο χώρο και περιορισμένα έξοδα λειτουργίας. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η CEPT είναι αποτελεσματική για την σύλληψη αρχικά και αφαίρεση τελικά των μετάλλων από τα αστικά απόβλητα ( Ridge and Sedlak, 2004 ; Sedlak, 2005 ). Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν μέσα στα απόβλητα υπάρχουν συνθετικοί χηλικοί παράγοντες π.χ. αιθυλενο διαμίνη τετρα οξικό οξύ (ΕDTA ) μπορούν να αναστείλουν την σύλληψη και την αφαίρεση των μετάλλων ( Ridge and Sedlak, 2004). Mια πρώτη μελέτη εκπονήθηκε από τον Ohlinger (1993) στο Sacramento Regional Wastewater Treatment Plant ( SRWTP ) ( California ) με στόχο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης του CEPT για την αφαίρεση οργανικών και ανόργανων συστατικών με FeCl 3 και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη και έδωσε την δυνατότητα να αφαιρεθούν βαριά μέταλλα κατά την διάρκεια της προεπεξεργασίας. Οι μελέτες συμφωνούν ότι το FeCl 3 είναι πιο αποτελεσματικό από το Allum για την αφαίρεση βαρέων μετάλλων από τα απόβλητα ( Scott et al.; 1995). To στοίχημα σ αυτή την μελέτη ήταν να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα των FeCl 3, Allum και ανιονικού πολυηλεκτρολύτη στην

6 αφαίρεση των μετάλλων Cr, Cu, Pb, Ni, Zn από τα απόβλητα με CEPT, επιτυγχάνοντας συγχρόνως μια απομάκρυνση 80% των ολικά αιωρούμενων στερεών, ΤSS. Oι στόχοι ήταν να προσδιορίσουμε τους άριστους παράμετρους λειτουργείας του συστήματος, να συγκρίνουμε την χημική απόδοση και να προσδιορίσουμε την ποσότητα των χημικών ώστε να επιτύχουμε αποδεκτές εκροές των επεξεργασμένων λυμάτων. Jar-tests χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα του FeCl 3 και του ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για την σύλληψη των μετάλλων. Τα jar-tests είναι χρήσιμα όχι μόνο για να προσδιορίσουμε την άριστη δόση χημικών αλλά επίσης και για να προσδιορίσουμε τους άριστους παράμετρους λειτουργίας, που προσδιορίζουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του βιολογικού καθαρισμού ( Ηudson and Wagner, 1981 ) όπως είναι η ταχύτητα ανάμειξης, ταχεία ή αργή, ο χρόνος ανάμειξης, ο χρόνος καθίζησης, τα χημικά και οι δοσολογίες τους. Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η αφαίρεση των βαρέων μετάλλων που βρίσκονται μέσα στα απόβλητα με την χρήση του CEPT. Τα δεδομένα εισόδου του απόβλητου αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Tα κριτήρια για τον προσδιορισμό αυτών των ορίων φόρτωσης είναι η αναστολή ιλύος, τα επιτρεπτά όρια εκροών, τα κριτήρια ποιότητας των αποδεκτών, η διάθεση της ιλύος κλπ. Η μέγιστη επιτρεπτή φόρτωση Table 1 Δεδομένα εισόδου λυμάτων από διάφορες περιοχές (μg/l) Cr Cu Pb Ni Zn Fe 1 < LOD <LOD <LOD N/A N/A είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο και βρέθηκε ότι : L IN = ( 0.001)( CCRIT)( QPOTW ) ( 1 R ) PRIM (1) όπου : L IN = επιτρεπτή φόρτωση ( kg/d) Q POTW = POTW ροή ( m 3 /d) C CRIT = όριο απαγορευτικού επιπέδου R PRIM = ικανότητα απομάκρυνσης κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία (δεκαδικός).

7 Υλικά και μέθοδοι Αναλυτικοί μέθοδοι Ανάλυση των Ολικών Αιωρούμενων Στερεών Η συγκέντρωση των Ολικών Αιωρούμενων Στερεών, ΤSS μετρήθηκε με την standard μέθοδο φιλτράνσεως. Ένα προζυγισμένο φίλτρο, υάλινο με μικροίνες Whatman GF/C ( Whatman International Ltd., Maidstone, England ) τοποθετήθηκε στην συσκευή φίλτρανσης υπό κενό και βρέχτηκε με μια μικρή ποσότητα αποιονισμένο νερό. Ένα δείγμα απόβλητου όγκου 200 ml, καλά αναμεμειγμένο, φιλτράνθηκε και το φίλτρο πλύθηκε με 3 διαδοχικές πλύσεις, η καθεμία όγκου 20 ml, με απιονισμένο νερό. Το χάρτινο φίλτρο αφαιρέθηκε με προσοχή από την συσκευή φιλτράνσεως και θερμάνθηκε για 1 ώρα στους C. Το χάρτινο φίλτρο ψύχθηκε σ έναν ξηραντήρα και ζυγίστηκε με ακρίβεια 0,001 g. Τα ΤSS προσδιορίστηκαν από την διαφορά μεταξύ των τελικών και αρχικών βαρών του χάρτινου φίλτρου. Ανάλυσης των μετάλλων Βαθμονομημένα δείγματα των 5 ml προετοιμάστηκαν για αναλύσεις μετάλλων με φίλτρανση με φίλτρα μεμβράνης Μillipore 0,45- micron ( Μillipore Corporation, Bedford, Massachusetts) μέσα σε δείγματα πολυκαρβονικά μπουκαλάκια και προεπεξεργασμένα με πυκνό και υψηλής καθαρότητας διάλυμα 2% κιτρικού οξέος.η ανάλυση των μετάλλων πραγματοποιήθηκε με ένα μοντέλο διπλής όψεως Perkin Elmer Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer ( ICP OES ) DV 3000 ( Perkin Elmer Corporation, Waltham, Massachusetts ), σύμφωνα με τη μέθοδο U.S. EPA, 1991). Ασφάλεια ποιότητας και έλεγχος ποιότητας Η προετοιμασία του εξοπλισμού και τα πρωτόκολλα διατήρησης των δειγμάτων για τα αναφερόμενα μέταλλα ακολουθήθηκαν στάνταρντ μέθοδοι,u.s. EPA, Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε πλύθηκαν με πυκνό και υψηλής καθαρότητας διάλυμα νιτρικού οξέος και τρείς φορές καταβρέχθηκαν με απιονισμένο νερό > 18 Μοhm ειδικής αντίστασης νερό. Η ποιότητα των δεδομένων εξασφαλίστηκε με την χρήση των λευκών ( λευκά για το εργαστήριο, λευκά για τον εξοπλισμό, λευκά για τις μεθόδους και λευκά για τις φόρμες ) σύμφωνα με το Νational Institute of Standards and Technology (NIST, U.S. Department of Commerce, ανιχνεύσιμα στάνταρντς από δύο ανεξάρτητες πηγές, matrix spike. Για τον έλεγχο της ποιότητας, πάρθηκαν δείγματα δύο φορές σε κάθε μέτρηση. Το εύρος των συγκεντρώσεων των μετάλλων μέσα στα δείγματα οδήγησε στην επιλογή κατάλληλων εσωτερικών στάνταρντς και απεικόνιση του εύρους και φόρμες για τα βαθμονομημένα διαλύματα. Στάνταρντς ελέγχου ποιότητας περιλαμβάνονταν στην αρχή και στο τέλος κάθε ανάλυσης και επαναναλαμβάνονταν κάθε 10 δείγματα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια της ανάλυσης.

8 Τα τεστ κροκίδωσης και συσσωμάτωσης διεξήχθηκαν χρησιμοποιώντας δύο σετ από jar-tests που λειτουργούν παράλληλα, με ένα control jar στο καθένα. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάθε δείγματος, αντιγράφονται τα δείγματα για κάθε jar. Τα αποτελέσματα της αντιγραμμένης ανάλυσης των μετάλλων για κάθε δείγμα πάρθηκε ο μέσος όρος για να βρούμε την τελική συγκέντρωση για κάθε jar. Oι τελικές ικανότητες αφαίρεσης των μετάλλων προσδιορίστηκαν και από τα δύο test-jar και συγκρίθηκαν με τις ικανότητες αφαίρεσης των μετάλλων στο δείγμα αναφοράς. Όρια ανίχνευσης και Ποσοτικοποίηση Τα όρια ανίχνευσης, LOD και τα όρια ποσοτικοποίησης, LOQ προσδιορίστηκαν για κάθε μέταλλο κατά την διάρκεια κάθε ICP τρεξίματος. Ικανοποιητικές λευκές φόρμες ( τουλάχιστον 7 για κάθε τρέξιμο ) αναλύθηκαν για να προσδιορίσουν τον λόγο LOD / LOQ για κάθε μέταλλο. Τα μέσα LODs και LOQs για την ICP ανάλυση καθ όλη την διάρκεια της μελέτης αναφέρονται στον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Μέσα LOD και LOQ για την ICP ανάλυση Cr Cu Ni Pb Zn LOD 0.57 μg/l 1.25 μg/l 0.59 μg/l 1.13 μg/l 0.49 μg/l LOQ 1.89 μg/l 4.16 μg/l 1.96 μg/l 3.77 μg/l 1.63 μg/l Διαλύματα Μετάλλων Τα stock μεταλλικά διαλύματα προετοιμάζονταν με διάλυση ξηρών νιτρικών αλάτων ( αναλυτικού βαθμού ) του μετάλλου που μας ενδιαφέρει με απιονισμένο > 18 Μοhm ειδικής αντίστασης νερό. Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν με προσθήκη 2 ml πυκνού νιτρικού οξέος για μια φιάλη του 1 λίτρου. Για την ανάλυση των μετάλλων, αντιγράφονται 10 ml, φιλτράρονται και διατηρούνται όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η μέση συγκέντρωση μετάλλου κάθε διαλύματος stock spiking αναφέρεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3- Συγκεντρώσεις των spiking διαλυμάτων Βαριά Μέταλλα Άλατα Μετάλλων Συγκέντρωση που μετρήθηκε του spiking διαλύματος, mg/l Cr Nιτρικό Χρώμιο 546 Cu Νιτρικός Χαλκός 468 Pb Νιτρικός Μόλυβδος 752 Ni Νιτρικό Νικέλιο 809 Zn Νιτρικός Ψευδάργυρος 1890 και οι αρχικές συγκεντρώσεις των διαλυμάτων μπορούν να βρεθούν από τον πίνακα 4 Πίνακας 4 Αποτελέσματα από jar-test με ΙCP Aνάλυση Δείγματα Cr Cu Pb Ni Zn Συγκέντρωση των μετάλλων στην γραμμή ροής πριν το spiking και μετά την κροκίδωση (μg / l ) Αφαίρεση των μετάλλων μετά την κροκίδωση (%) Αφαίρεση των μετάλλων ( έλεγχος ) (%) Βελτίωση της αφαίρεσης των μετάλλων υπό έλεγχο (%)

10 Διαδικασία jar test H συσκευή jar-test που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν Phipps and Bird model (Phipps and Bird, Richmond, Virginia ). Για να ελαχιστοποιήσουμε την απορρόφηση των μετάλλων και την επιμόλυνσή τους τα jar test επεξεργάστηκαν με 2 l πολυπροπυλενίου. Η επεξεργασία των δειγμάτων έγινε ως ακολούθως : Διάγραμμα ροής των πειραμάτων jar-test Μέτρηση Τ και Ph στην είσοδο των λυμάτων. Δύο δείγματα των 10 ml πάρθηκαν για ICP Ανάλυση Το εισερχόμενο υγρό διαιρέθηκε σε 3 δείγματα των 2 l το καθένα ακριβώς τα ίδια Σε καθένα jar-test προστέθηκαν 40 mg/l FeCl 3 και ακολούθησε ταχεία ανάμιξη με 160 r/min για 1 min για κροκίδωση. Μετά την ταχεία ανάμιξη οι αναμικτήρες σταμάτησαν και σε κάθε jar- test προστέθηκαν 0.5 mg /l ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη. Ακολούθησε βραδεία ανάμιξη με 20 r/min για 25 min για συσσωμάτωση. Μετά από 25 min η ανάμιξη σταμάτησε και τα δείγματα αφέθηκαν σε ηρεμία για 25 min για να γίνει η καταβύθιση. Mέτρηση T και Ph Πάρθηκαν δείγματα 10 ml από το καθένα jar από βάθος υγρού 5 cm. Επιλογή των άριστων παραμέτρων λειτουργίας Ταχύτητα των πτερυγίων και Ισχύς εισόδου Για το FeCl 3 χρησιμοποιήθηκε ένας ταχύστροφος αναδευτήρας με 160 στροφές το λεπτό. Η ανάδευση έγινε για 1 λεπτό. Για τον ανιονικό πολυηλεκτρολύτη χρησιμοποιήθηκε ένας βραδύστροφος αναδευτήρας με 20 στροφές το λεπτό και διάρκεια ανάδευσης 25 λεπτών. Χρόνος καθίζησης Ο άριστος χρόνος καθίζησης βρέθηκε monitoring TSS. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του πειράματος ήταν να προσδιορισθεί ο χρόνος πέραν του οποίου η ικανότητα απομάκρυνσης των βαρέων μετάλλων δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται για την καταβύθιση. Αυτός ο άριστος χρόνος προσδιορίστηκε με πειράματα jar test που εκτελέστηκαν με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.έγιναν 3 jar- test κάθε σε κάθε επανάληψη. Στο jar-test 1 η δόση ήταν 40 ml /l ( 40 ppm) FeCl 3 και 0,5 mg/l ( 0,5 ppm) ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη. Στο jar-test 2 η δόση ήταν μόνο 40 ml /l ( 40 ppm) FeCl 3 Στο jar-test 3, αποτελεί το δείγμα ελέγχου, χωρίς καθόλου χημικά.

11 Τα δείγματα πάρθηκαν σε βάθος 5 cm από την επιφάνεια σε κανονικά χρονικά διαστήματα για 85 min. Στην συνέχεια σε κάθε δείγμα έγινε μέτρηση των ΤSS και οι ικανότητες απομάκρυνσης κάθε δείγματος και για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα υπολογίστηκαν και σχεδιάστηκαν, όπως θα δούμε στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις. Ο χρόνος πέραν από τον οποίο δεν παρατηρείται καμία αξιοσημείωτη απομάκρυνση λήφθηκε ως ο άριστος χρόνος καθίζησης για όλα τα jar- test που εξετάστηκαν. Μια συγκεντρωτική κατάσταση όλων των παραμέτρων που εξετάστηκαν αναφέρεται στον πίνακα 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Παράμετροι λειτουργίας των jar test Τύπος ανάμειξης G (sec -1 ) GT Selected G (sec -1 ) r/min Επιλεγμένο GT Xρόνος Ανάμειξης (min) Tαχεία ανάμειξη Αργή ανάμειξη έως έως Πρώτα προσδιορίστηκαν οι παράμετροι λειτουργίας και ο χρόνος καθίζησης και στην συνέχεια προσδιορίστηκε η δόση των χημικών για την αφαίρεση των βαρέων μετάλλων και των TSS με jar test. Xημικά και Δοσομέτρηση Το κροκιδωτικό που επιλέχθηκε για σύγκριση των τέστς ήταν βιομηχανικός, σε μορφή σκόνης 44% FeCl 3, με ειδικό βάρος στους 20 0 C και εργαστηριακή Αlum [Al 2 (SO 4 ) H 2 O]. Ως μέσον συσσωμάτωσης επιλέχθηκε ανιοντικός πολυηλεκτρολύτης.η άριστη δόση προσδιορίστηκε με σύγκριση των ικανοτήτων αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών σε διάφορες χημικές δόσεις. Jars δοσομετρήθηκαν με συγκεντρώσεις Alum και FeCl 3 των 20, 30, 40 και 50 mg/l και συγκρίθηκαν οι ικανότητες απομάκρυνσης. Οι δοσομετρίες των χημικών αναφέρονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί :

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Επιλογή κροκιδωτικού Jar (n) Alum (mg/l) Jar (n) FeCl 3 (mg/l) Αφού επιλέχθηκε ο FeCl 3 ότι είναι πιο αποτελεσματικός από την Alum με μετρήσεις βάθους, η άριστη δόση FeCl 3 και ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη βρέθηκε με jar-tests, κατά την διάρκεια των οποίων η συγκέντρωση του ενός χημικού μεταβάλλονταν, ενώ η συγκέντρωση του άλλου χημικού παρέμεινε σταθερή. Για να βρούμε την άριστη δόση του κροκιδωτικού, πήραμε 4 δείγματα υγρού απόβλητου και προσθέσαμε διαφορετικές κάθε φορά ποσότητες FeCl 3 από 20 έως 50 mg/l ( 20 έως 50 ppm). Ακολούθησε ισχυρή ανάδευση για 1 min και σε 160 στροφές/ min. To 5 0 δείγμα χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο και δεν προσθέσαμε χημικά. Στη συνέχεια προσθέσαμε τον ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη ως μέσο συσσωμάτωσης και στα 5 δείγματα, μέχρι να επιτύχουμε μια συγκέντρωση του πολυηλεκτρολύτη ίση με 0.5 mg /l (0.5ppm).Tα δείγματα αναδεύονταν με αργή ανάμειξη στους 20 στροφές /min για 25 λεπτά για να επιτύχουμε την συσσωμάτωση των φλόκων. Ακολούθησε χρόνος ίσος με 25 min χωρίς καμία ανάδευση ώστε να γίνει η καταβύθιση. Μια συγκεντρωτική κατάσταση των πειραματικών παραμέτρων για την αριστοποίηση της δόσης του μέσου κροκίδωσης και του μέσου συσσωμάτωσης δίνεται στον πίνακα 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Επιλογή της δόσης του κροκιδωτικού Jar(n) [FeCl 3 ] mg/l [poymer] mg/l έλεγχος 0.5

13 Αντίγραφα των τέστ υποβλήθηκαν σε TSS Analysis. Η δόση του πολυηλεκτρολύτη αριστοποιήθηκε μεταβάλλοντας την δόση στο υγρό απόβλητο από 0.25 έως 0.75 mg/l, ενώ η συγκέντρωση του FeCl 3 διατηρείται σταθερή και ίση προς 40 mg/l. To jar-test με πολυηλεκτρολύτη μόνο χωρίς κροκιδωτικό μετρήθηκε και αυτό. Οι δόσεις αναφέρονται στον πίνακα 8 που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Επιλογή της δόσης του πολυηλεκτρολύτη Jar(n) [FeCl 3 ] mg/l [poymer] mg/l nil nil nil 0.75 To κάθε jar spiked με 1 ml από καθένα διάλυμα μετάλλου spiking. Επαναλαμβανόμενα jars εκτελέστηκαν παράλληλα και ένα 3 0 jar λήφθηκε για έλεγχο χωρίς χημικά. Την κροκίδωση με FeCl 3 ακολούθησε συσσωμάτωση με ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη.η θερμοκρασία και το ph μετρήθηκαν πριν και μετά την επεξεργασία με ένα Acumet model -15 ph meter. Ακολούθησε καθίζηση, και 2 δείγματα των 10 ml το καθένα πάρθηκαν από καθένα από τα jar-test για ανάλυση των μετάλλων με ICP. Αποτελέσματα και Συζητήσεις Η θερμοκρασία των λυμάτων κυμαίνονταν από 20 έως 23 0 C και η τιμή του ph από 6.8 έως 7.0. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων δεν παρουσιάστηκε καμία ουσιαστική αλλαγή της θερμοκρασίας των λυμάτων. Αναφέρθηκε μια μικρή μείωση του ph που κάποια φορά έφτασε την τιμή 6.5. Συνεπώς η θερμοκρασία και το ph δεν έχουν καμιά επίδραση στην επιλογή των μετάλλων και η αφαίρεση των μετάλλων ήταν αποκλειστικά το αποτέλεσμα της κροκίδωσης και συσσωμάτωσης που προκλήθηκε από την προσθήκη των χημικών και τον τύπο της ανάμειξης. Ο άριστος χρόνος καθίζησης προσδιορίστηκε με jar- tests όπου έγινε παρακολούθηση της ικανότητας απομάκρυνσης των αιρουμένων στερεών SS με την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στον σχήμα 2.

14 Eπιλογή του χρόνου καθίζησης Σχήμα 2 Εύρεση του χρόνου καθίζησης Ο FeCl 3 αύξησε τον ρυθμό απομάκρυνσης των αιρουμένων σταθερών και ελάττωσε τον άριστο χρόνο καθίζησης από 45 min ( που ήταν χωρίς προσθήκη χημικών ) σε 25 min με χημικά προηγμένη καθίζηση. Συνεπώς ο χρόνος των 25 min επιλέχθηκε στην συνέχεια ως χρόνος καθίζησης στα jar-tests. Η ταχεία ανάμιξη με ταχύτητα 160 r / min και για περίοδο 1 min υπολογίστηκε για την κροκίδωση. Αργή ανάμιξη με ταχύτητα 20 r /min και για περίοδο 25min υπολογίστηκε για την συσσωμάτωση. Η ικανότητα απομάκρυνσης των TSS κατά την διάρκεια των jar-tests χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνουν τo Alum με τον FeCl 3. Στο σχήμα 3 φαίνεται ότι ο FeCl 3 είναι πιο αποτελεσματικός από το Alum για την απομάκρυνση των TSS, τουλάχιστον στην περιοχή του Ph από 6.5 έως 7.0. Γιαυτό τον λόγο επιλέχθηκε ο FeCl 3 ως κροκιδωτικό.

15 Αφαίρεση TSS σε συνάρτηση με την δόση του κροκιδωτικού για τον FeCl 3 και το Alum Η επίδραση της προσθήκης του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη στην αποτελεσματικότητα του FeCl 3 για την απομάκρυνση των ΤSS μελετήθηκε για τις διάφορες δόσεις του FeCl 3 και του πολιοηλεκτρολύτη. Η δόση του FeCl 3 προσδιορίστηκε με την προσθήκη πολυηλεκτρολύτη σταθερής συγκέντρωσης 0.5 mg /l ( Sedlak, 2005 ). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 4 Aφαίρεση TSS με FeCl 3 και 0.5 mg/l πολυηλεκτρολύτη Στο σχήμα 4 φαίνεται ότι συγκεντρώσεις του FeCl 3 πάνω από 30 mg /l οδηγούν σε απομάκρυνση των ΤSS κατά 80%. Συγκεντρώσεις του FeCl 3 ίσες προς 40 mg /l σε συνδυασμό με συγκέντρωση του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτηίσι με 0.5 mg /l ( 0.5 ppm ) είχαν σαν αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των ΤSS ίση προς 83%.

16 Η άριστη δόση του πολυηλεκτρολύτη προσδιορίστηκε με μετρήσεις της ικανότητας απομάκρυνσης των TSS για διαφορετικές συγκεντρώσεις του πολυηλεκτρολύτη από 0 έως 0.75 mg /l ενώ η συγκέντρωση του FeCl 3 διατηρείται σταθερή και ίση προς 40 mg/l. Tα αποτελέσματα αυτών των τέστ παρουσιάζονται στο σχήμα 5 Σύγκριση της αφαίρεσης των TSS με σταθερή συγκέντρωση FeCl 3 40 mg/l και διαφορετικές συγκεντρώσεις ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη Βρέθηκε ότι η άριστη δόση ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη ήταν 0.5 mg /l, ενώ η ικανότητα απομάκρυνσης των TSS κυμάνθηκε μεταξύ 75-83%. Το δείγμα που πάρθηκε για έλεγχο, μόνο με την προσθήκη του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη έδειξε ο πολυηλεκτρολύτης δεν ήταν αποτελεσματικός απουσία του FeCl 3. Συνοψίζοντας οι άριστοι παράμετροι λειτουργίας, χημικών και δοσομετρήσεων είναι οι εξής : Χρόνος για ταχεία ανάμιξη και ταχύτητα = 1 min με 160 r/min Xρόνος για αρχή ανάμιξη και ταχύτητα = 25 min με 20 t/ min Χρόνος καθίζησης = 25 min Δόση κροκιδωτικού = 30 mg FeCl 3 Δόση μέσου συσσωμάτωσης = 0.5 mg/l ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη Οι αρχικές και οι τελικές συγκεντρώσεις των τεστ και των δειγμάτων ελέγχου προσδιορίστηκαν όπως περιγράφονται στο τμήμα των Υλικών και Μεθόδων. Η επί τοις εκατό ικανότητα απομάκρυνσης για τα μέταλλα βρέθηκε από τις διαφορές αρχικής συγκέντρωσης και τελικής συγκέντρωσης. Κατά την εφαρμογή των άριστων παραμέτρων, χημικών και χημικών δόσεων παρατηρήθηκαν οι παρακάτω απομακρύνσεις μετάλλων.

17 Μέταλλο % ικανότητα απομάκρυνσης Pb 95 Cr 92 Cu 79 Zn 57 Ni 17 Η μικρή απόδοση του CEPT στην απομάκρυνση του Ni αναμένονταν και μπορεί να εξηγηθεί λόγω της μεγάλης διαλυτότητας σε ουδέτερο ph. Tο Νi χρειάζεται ph >11 για να απομακρυνθεί από την υδατική φάση ( Patterson,1985). Παρατηρούμε ότι η ικανότητα αφαίρεσης των μετάλλων ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με τους συνηθισμένους πρωτοβάθμιους τρόπους.ο πίνακας 4 δείχνει μια σύνοψη των αρχικών συγκεντρώσεων των μετάλλων, το υπολογισμένο % ικανότητα απομάκρυνσης των τέστ και των δειγμάτων ελέγχου και αυξήθηκε % απομάκρυνση με την χρήση του CEPT. Μια σύγκριση των % ικανοτήτων απομάκρυνσης των τέστ με τα δείγματα ελέγχου φαίνονται στο σχήμα 6. Σύγκριση των δειγμάτων με CEPT με το δείγμα ελέγχου Στον πίνακα 9 φαίνεται μια σύγκριση των ικανοτήτων αφαίρεσης μετάλλων από μια μελέτη διαλείποντος έργου, σε παρόμοιες περιπτώσεις.

18 Πίνακας 9 Σύγκριση των αποτελεσμάτων Mέσος ρυθμός απομάκρυνσης των μετάλλων (%) Mέταλλο Μελέτη Bench Mελέτη Ohlinnger s Μελέτη Μελέτη U.S. EPA Lynchberg Cr Cu Pb Ni Ζn Οι % απομακρύνσεις των μετάλλων με το CEPT είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις άλλες μεθόδους. Οι συγκρίσεις των επιτρεπτών φορτίσεων δίνονται στον πίνακα 10 δείχνουν μια σημαντική αύξηση στην περίπτωση του Cr (188 %), Cu (154 %), Pb ( % ), Ni ( 26 % ). Συμπεράσματα Προχωρημένη κροκίδωση και συσσωμάτωση με FeCl 3 και με ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη μπορεί να αυξήσει την ικανότητα απομάκρυνσης των μετάλλων κατά την προεπεξεργασία. Η μονάδα CEPT μπορεί επίσης να βελτιώσει την αφαίρεση των ΤSS κατά 80%, ελαττώνοντας τα στερεά αλλά και τον συνολικό οργανικό άνθρακα που εισέρχεται στην συνέχεια στον δευτεροβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. Η βελτίωση στην απομάκρυνση των μετάλλων οφείλεται στην κροκίδωση και συσσωμάτωση με χημικά και στην ενέργεια ανάμιξης. Μια δόση του FeCl 3 ίση ή μεγαλύτερη από 30 mg /l με 0.5 mg/l πολυηλεκτρολύτη οδηγεί στην σημαντική απομάκρυνση των TSS κατά 80%. Πολύ μικρή βελτίωση παρατηρείται σε μεγαλύτερες δόσεις. Μια δόση του FeCl 3 ίση με 40 mg/l και του πολυηλεκτρολύτη ίση με 0.5 mg /l οδηγεί στην μεγαλύτερη παρατηρούμενη μέχρι σήμερα ικανότητα απομάκρυνσης των TSS κατά 83%. Η εκατοστιαία αύξηση στην απομάκρυνση των μετάλλων με τη μέθοδο αυτή έγινε με 40 mg /l FeCl 3 και 0.5 mg /l πολυηλεκτρολύτη σε σύγκριση με το δείγμα ελέγχου και ήταν :

19 Mέταλλο % βελτίωση της απομάκρυνσης με CEPT Pb 475 Cr 270 Cu 225 Zn 247 Ni 242 Η χημική κροκίδωση, συσσωμάτωση και καταβύθιση αποτελείται από 4 δεξαμενές. Δεξαμενή 1: Είναι δεξαμενή μαύρη, κωνική, από PE, ανοικτή, σκεπαζόμενη, ωφέλιμου όγκου 6 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με τον παρακάτω Η/Μ εξοπλισμό : i) αναδευτήρα ανοξείδωτο με 3 θέσεις ανάδευσης ii) μοτέρ με μειωτήρα και inverter iii) δοσομετρική ειδικού τύπου με κεφαλή από Teflon iv) δεξαμενή 1000 lt για την αποθήκευση του FeCl 3 v) καταιονιστήρα νερού Εργ.5 : Κάθε μέρα θα γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές τόσο στα 2 σημεία εισόδου όσο και στα 2 σημεία εξόδου της δεξαμενής. Συνεχώς για 24 ώρες την ημέρα θα βρίσκεται σε λειτουργία η ανάδευση, η προσθήκη του FeCl3 και ανα διαστήματα θα λειτουργεί ο καταιονισμός του νερού για να εμποδιστεί ο αφρισμός της δεξαμενής. Θα ελέγχεται η δοσομετρική αντλία μήπως έχει εμφραγεί και θέλει άνοιγμα και απόφραξη. Θα γίνεται έλεγχος ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα FeCl3 για να μην μείνει η δεξαμενή χωρίς κροκιδωτικό. Δεξαμενή 2:: Είναι δεξαμενή μαύρη, κωνική, από PE, ανοικτή, σκεπαζόμενη, ωφέλιμου όγκου 6 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με τον παρακάτω Η/Μ εξοπλισμό : vi) αναδευτήρα ανοξείδωτο με 3 θέσεις ανάδευσης vii) μοτέρ με μειωτήρα και inverter viii) δοσομετρική αντλία ix) δεξαμενή 1000 lt με αναδευτήρα για την Παρασκευή και για την αποθήκευση του πολυηλεκτρολύτη x) με αεραντλία Εργ.6 : Κάθε μέρα θα γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές τόσο στα 2 σημεία εισόδου όσο και στα 2 σημεία εξόδου της δεξαμενής. Συνεχώς για 24 ώρες την ημέρα θα βρίσκεται σε λειτουργία η ανάδευση (αργή ), η προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη. Θα ελέγχεται η δοσομετρική αντλία μήπως έχει εμφραγεί και θέλει άνοιγμα και απόφραξη. Θα γίνεται έλεγχος ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα πολυηλεκτρολύτη για να μην μείνει η δεξαμενή χωρίς πολυηλεκτρολύτη.

20 Εργ.7 : Δυο φορές την ημέρα, μία το πρωί στις 7 και μία το βράδυ στις 7 θα παρασκευάζεται πολυηλεκτρολύτης για να είναι φρεσκοφτιαγμένος και ενεργός. Λίγο πριν τελειώσει ο πολυηλεκτρολύτης τα τελευταία 20 λίτρα θα μεταγγίζονται σε παρακείμενο πλαστικό δοχείο μαζί με τον σωλήνα ώστε να συνεχίζεται η προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη από το δοχείο. Εν τω μεταξύ, μέχρι να τελειώσουν αυτά τα 20 λίτρα θα παρασκευάζεται ο καινούργιος πολυηλεκτρολύτης. Εργ.8 : Mια φορά την ημέρα θα λειτουργεί η αεραντλία για να καθαρίζει τον πυθμένα της από την λάσπη Δεξαμενή 3: Είναι δεξαμενή μαύρη, κυλινδρική, από PE, κλειστή, σκεπαζόμενη, ωφέλιμου όγκου 10 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με μονοφασική αντλία λασπών. Εργ.9: Mια φορά το πρωί στις 7.30 π.μ. και μια φορά το βράδυ στις 7.30 μ.μ. θα μπαίνει σε λειτουργία η αντλία λασπών. Προσοχή υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Όσο αδειάζει η δεξαμενή δεν θα απομακρυνόμαστε από την σωλήνα εξόδου των λασπών. Πρώτα σταματάμε την αντλία και μετά κλείνουμε και την βάννα απομόνωσης για να μην κάνει αναρρόφηση. Δεξαμενή 4: Είναι δεξαμενή στενόμακρη, ανοικτή, ωφέλιμου όγκου 6 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με αεραντλία. Εργ.10 : Mια φορά την ημέρα θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της δεξαμενής 4 και θα οδηγεί τις λάσπες του πυθμένα στην δεξαμενή λασπών. Δ) ΝΗ3 stripping Εργ.11 : Κάθε 4 ώρες θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της 1 ης απομάκρυνση των λασπών από τον πυθμένα της δεξαμενής. Εργ.12 : Κάθε 4 ώρες θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της 2 ης απομάκρυνση των λασπών από τον πυθμένα της δεξαμενής. Εργ.13 : Κάθε 4 ώρες θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της 3 ης απομάκρυνση των λασπών από τον πυθμένα της δεξαμενής. δεξαμενής καθίζησης για την δεξαμενής καθίζησης για την δεξαμενής καθίζησης για την Εργ.14 : Κάθε βράδυ πριν την αναχώρηση του προσωπικού θα μπαίνει σε λειτουργία η μοναφασική αντλία λασπών για την απομάκρυνση των λασπών από την δεξαμενή λασπών. Εργ.15 : Kάθε ημέρα θα ελέγχονται οι φυσητήρες αν λειτουργούν κανονικά, αν είναι σκεπασμένοι από την βροχή και μια φορά τον μήνα θα καθαρίζεται το φίλτρο. Eργ.16 : Mια φορά το 6μηνο θα καθαρίζονται οι πυθμένες των δεξαμενών αερισμού 1 και 2 αλλά και των δεξαμενών καθίζησης 1 και 2, για την απομάκρυνση της συσσωρευθείσης ιλύος.

21 2 ο στάδιο : Φωτοχημική Οξείδωση Συνδυασμός Photo-Fenton Χημικής Οξείδωσης και Βιολογικής Οξείδωσης Περίληψη Μελετάται η πλήρης διάσπαση σε μέρη ενός μίγματος φυτοφαρμάκων (pesticide) με συνδυασμένη εφαρμογή photo Fenton χημικής οξείδωσης ως προεπεξεργασία και βιολογικής οξείδωσης σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου ενεργούς ιλύος. Τέσσερα εμπορικά φυτοφάρμακα, τα Laition, Metasystox, Sevnol και Ultracid επιλέχθηκαν γιαυτό το πείραμα. Τα ενεργά συστατικά είναι αντίστοιχα dimethoate, oxydemeton methyl, carbaryl και methidathion. Η αρχική συγκέντρωση του μίγματος των φυτοφαρμάκων ήταν 200 mg /l. Η Βιολογική επεξεργασία άρχισε μετά από 31% φωτοκαταλυτική εξουδετέρωση (mineralization), που μετά από 5 h ανάδευση σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου,χωρίς εγκλιματισμένη ενεργή ιλύ,αφήνει το εξερχόμενο απόβλητο από την photo Fenton oξείδωση τελείως υποδομημένο. Αυτός ο χρόνος είναι μικρότερος από τους συνήθεις χρόνους στους βιολογικούς καθαρισμούς ( 8-10 ώρες ). Εν τούτοις, η συνδυασμένη επεξεργασία είναι αποτελεσματική για ταχεία αποδόμηση των φυτοφαρμάκων μέσα στα απόβλητα με πλήρη αφαίρεση συγγενικών ενώσεων και την συνδεδεμένη DOC συγκέντρωση. Παρόλα αυτά, αποτίμηση αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να λάβει υπόψη ακόμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων και πως αυτός ο παράγοντας επηρεάζει και τα δυο δηλαδή και την φωτοκαταλυτική και την χημική οξείδωση. 1) Εισαγωγή Εντατικές καλλιέργειες ( σε θερμοκήπια ) που αυξάνονται εκθετικά στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας τα τελευταία χρόνια, απαιτούν προσεγγιστικά 200 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, καθιστώντας αυτές τις καλλιέργειες την μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης των νερών με φυτοφάρμακα ( η ρύπανση μπορεί να είναι και πάνω από 10 μg / l ). Αυτό περιλαμβάνει το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των κοντέινερ που μεταφέρουν φυτοφάρμακα και τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες ( mg /l ), το νερό από τις βιομηχανικές αγροτικών προϊόντων ( mg /l ) και το νερό από τις εγκαταστάσεις παραγωγής αυτών των φυτοφαρμάκων ( mg / l ) ( Malato et al., 2001 ). Tα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν εκτιμήσεις ότι απ όλα τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για γεωργικές χρήσεις, λιγότερο από 1% φτάνει στις σπαρμένες καλλιέργειες. Τα υπόλοιπα 99% καταλήγουν να μολύνουν τα εδάφη, τα νερά και τον αέρα. Αυτές οι ρυπαντικές ουσίες συνήθως είναι ανθεκτικές, τοξικές και μη βιοδιασπόμενες, προξενώντας μια βιοσυσσώρευση και προβλήματα στην δημόσια υγεία ( Sasaki et al., 1991 ; Rhind, 2002 ; Cerrilo et al., 2006 ). Mε αυτή την έννοια η νομοθεσία για την ποιότητα των νερών αναφερόμενη στο εξερχόμενο απόβλητο από μια διεργασία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και τέτοιοι ρυπαντές έχουν επισημανθεί ως ανθεκτικοί και επίμονοι οργανικοί ρυπαντές ( Persistent Organic Pollutants, POPs ) από την EU Member States ( οδηγία 2000 / 60 / Ε.C). Οι ουσίες dimethoate, oxydemeton methyl, carbaryl και methidathion είναι ενεργά συστατικά των φυτοφαρμάκων αντίστοιχα Laition, Metasystox, Sevnol και Ultracid ( σχ. 1 ).

22 Η χρήση Dimethoate και oxydemeton methyl ρυθμίζεται από την Οδηγία 2002 / 71 / EC και η χρήση των Carbaryl και Methidathion από την Οδηγία 2006 / 59 / CE για τα μέγιστα επιτρεπτά όρια (ΜRLs) στα δημητριακά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα αγροτικής προελεύσεως, συμπεριλαμβάνοντας τα φρούτα και τα λαχανικά, που είναι μεταξύ 0,01 και 1 mg /kg ανάλογα από το φυτοφάρμακο που χρησιμοποιείται και την παραγωγή τροφίμων. Αυτά τα επίπεδα απόθεσης αντικατατροπίζουν τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια φυτοφαρμάκων για την ασφαλή προστασία των καλλιεργειών, και είναι αποδεκτά από το περιβάλλον από τοξικολογικής πλευράς. Όμως οι ουσίες αυτές dimethoate, oxydemeton methyl, carbaryl και methidathion έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες, αναπαραγωγικώς και αναπτυξιακώς τοξικές, νευροτοξικές και έντονα τοξικές για τον άνθρωπο ( Εxtonet, 1996 ). Το κύριο πρόβλημα είναι ότι νερά που έχουν μολυνθεί με φυτοφάρμακα δεν μπορούν να επεξεργαστούν με τους κλασσικούς βιολογικούς καθαρισμούς, εξαιτίας της τοξικότητάς τους προς τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται σ αυτές τις επεξεργασίες ( Hayo ant van der Welf, 1996 ). Γιαυτό τον λόγο επιβάλλονται να επεξεργαστούν με άλλες μεθόδους. Με αυτή την έννοια Προχωρημένες μέθοδοι Οξείδωσης ( ΑΟPs) χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για την επεξεργασία αποβλήτων επιβαρυμένων με οργανικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται από την πολύ σταθερή χημική τους σύσταση και την πολύ χαμηλή βιοαποικοδόμησή τους. Στις Προχωρημένες μεθόδους οξείδωσης ( AOPs) έχουμε την δημιουργία και ανάπτυξη αντιδράσεων με μηχανισμό ελευθέρων ριζών OH *, που οδηγούν στην πλήρη εξουδετέρωση των περισσότερων ρυπαντικών ουσιών όπως είναι αυτές στα βαφεία, στα φυτοφάρμακα και στις φαρμακευτικές βιομηχανίες ( Chiron et al., 2000 ; Perez Estrada et al., 2005 ; Lucas end Peres 2006 ). Παρόλο που υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία γιαυτό το θέμα, πολλά άρθρα ασχολούνται κυρίως με ξεχωριστές ουσίες σε χαμηλές συγκεντρώσεις ( κάτω από 50 mg /l ) ( Malato et al, 2002 a ; Al Momani et al, 2007; Tamini et al., 2008 ) και ελάχιστα μόνο σχόλια υπάρχουν για απόβλητα με φυτοφάρμακα ( Farre et al., 2005 ; Oller et al., 2006 ; Lapertot er al.,2007 ). Παρόλο που οι ΑΟPs έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαιτέρα αποτελεσματικές, η

23 εφαρμογή τους παραμένει ακόμα αρκετά ακριβή ( e /m 3 ) (Comninellis et al., 2008), ειδικά για απόβλητα με υψηλά φορτία ρύπων. Μια ιδιαίτερα ελκυστική εφαρμογή είναι η χρήση ΑΟPs για μια σύντομη προεπεξεργασία, που θα διασπά τους ρυπαντές που αντιστέκονται και δεν αποικοδομούνται προς άλλα ενδιάμεσα προϊόντα που όμως θα μπορούν να αποικοδομηθούν σε μια βιολογική επεξεργασία (Esplugas and Ollis, 1997 ; Lafi and Al-Aodah, 2006 ). Παραταύτα, όσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση των ρυπαντών, τόσο μεγαλύτερη η προεπεξεργασία με AOPs και συνεπώς μια συνδυασμένη ΑΟP και μια βιολογική οξείδωση είναι ακόμα πιο κατάλληλη. Μια νέα προσέγγιση του θέματος που σκοπό έχει να μειώσει το κόστος της επεξεργασίας είναι οι ηλιακές ΑΟPs, όπως το photo Fenton και η ετερογενής κατάλυση με TiO 2 (Malato et al., 2007 ), σε συνδυασμό με έναν βιολογικό καθαρισμό ενεργού ιλύος. Από τις ηλιακές ΑΟPs, η solar photo- Fenton έχει αποδειχθεί ως η πιο αποτελεσματική ακόμα και από το ΤiO 2, για απόβλητα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ( π.χ. 100 mg / l ή και περισσότερο ) από ρυπαντικές ουσίες ( Μalato et al., 2002 b ; Hincapie et al., 2006; Oller et al., 2006 ; Maldonado et al., 2007 ). Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να κάνει χρήση και ανάπτυξη πολλών διαφορετικών μικροοργανισμών όπως είναι Pseudomonas putida και να αποδομήσει ενδιάμεσα που δημιουργούνται κατά την μερική επεξεργασία με photo Fenton των φυτοφαρμάκων ( Βallesteros Martin et al., 2008a) ή γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς για την αποδόμηση των φυτοφαρμάκων ( Liu et al.,2006). Παρ όλα αυτά, η ικανότητα αποικοδόμησης είναι καλύτερη με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος, παρόλο που η απορρόφηση των ρυπαντών στην βιομάζα πρέπει να αποφευχθεί για να επιβάλλουμε την βιολογική αναίρεση. Η επιτυχία της συνδυασμένης χημικής photo- Fenton οξείδωσης και της βιολογικής οξείδωσης με την μέθοδο της ενεργού ιλύος στηρίζεται στο να φτάσουμε στην αποδεκτή βιοαποικοδόμηση με μικράς διάρκειας φωτοκαταλυτικής προεπεξεργασίας. Mεγάλοι χρόνοι οξείδωσης, έχουν ως αποτέλεσμα την ισχυρή αποδόμηση και οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ισχυρά οξειδωμένων με χαμηλή τιμή μεταβολισμού για ικανή βιολογική αφαίρεση άνθρακα, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι έχουμε και πολύ μεγάλη κατανάλωση H 2 O 2. Μικροί χρόνοι οξείδωσης οδηγούν στον σχηματισμό χημικών ενώσεων παρόμοιων των συγγενικών φυτοφαρμάκων και είναι ακόμα πολύ τοξικές και ακόμα πολύ ανθεκτικοί στην αποικοδόμηση.(osano et al.,2002; Sinclair and Boxall,2003; Hermando et al., 2005). ; Συνεπώς ο άριστος χρόνος επεξεργασίας με την photo- οξείδωση σχετίζεται με την βιοαποικοδομησιμότητα και την τοξικότητα των ενδιάμεσων προιόντων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της οξείδωσης. Συνεπώς η βιοαποικοδομησιμότητα του μίγματος των ενδιάμεσων προιόντων που σχηματίζονται καθώς η χημική αντίδαση εξελίσσεται πρέπει να εκτιμηθεί σαν συνάρτηση της έντασης της φωτοεπεξεργασίας. Σε προηγούμενη εργασία ( Ballesteros Martin et al.,2008b ), η αύξηση της βιοαποικοδομησιμότητας των τεσσάρων φυτοφαρμάκων του απόβλητου του πειράματός μας με την solar photo- Fenton χημική οξείδωση με αυξανόμενους χρόνους φωτοαντίδρασης προσδιορίστηκε με μια καινούργια μέθοδο βασισμένη στο P. Putida. Συμπεράναμε ότι πάνω από έναν χρόνο επεξεργασίας ( t 30w, εξίσωση (1)) που σχετίζεται 90 min < T 30w < 110 min

24 ( περίπου το 40% της εξουδετέρωσης ) η ικανότητα βιοαποικοδόμσης (Ε f ) που επιτυγχάνεται με την p. Putida αυξήθηκε γραμμικά με τον χρόνο της φωτο- αντίδρασης και η βιοαποικοδομησιμότητα αυξήθηκε. Η παρουσία ανεπαρκών οξειδωμένων φωτοκαταλυτικώς προιόντων, προξένησε την ελάττωση της δραστηριότητας των βακτηρίων, οδηγώντας σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλούς ρυθμούς αφαίρεσης άνθρακα. Έτσι σε μια βιολογική επεξεργασία που θα ακολουθήσει, ή είσοδος μερικώς οξειδομένων φυτοφαρμάκων ( που συνήθως αναμιγνύονται με εύκολα βιοδιασπόμενα απόβλητα ) θα απαιτούσε έναν μεγαλύτερο χρόνο παραμονής για να επιτύχουμε ικανοποιητική αφαίρεση άνθρακα. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αποδείξει την αποτελεσματικότητα μιας επεξεργασίας αποβλήτων σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει μια solar photo- Fenton επεξεργασία και το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια βιολογική επεξεργασία ενεργού ιλύος. Το απόβλητο περιέρχει τέσσερα φυτοφάρμακα του εμπορίου, που είναι τα Laition, Metasystox, Sevnol και Ultracid, αρχίζοντας με συγκέντρωση διαλυμένου οργανικού άνθρακα ίση με 180 mg /l. Δόθηκε έμφαση στον ρυθμό αφαίρεσης του βιοδιασπούμενου άνθρακα, σε έναν αντιδραστήρα αναδευόμενο, με ενεργή ιλύ μη εκλιματισμένη που είναι και ο πιο συνήθης τύπος βιοαντιδραστήρα σε βιολογικούς καθαρισμούς λυμμάτων. 2. Υλικά και μέθοδοι 2.1 Υλικά Εμπορική Laition ( 40 % w/ v με ενεργή ουσία την dimethoate ) που αγοράστηκε από την Laico ; oxydemeton methyl σαν Μetasystox R, μια εμπορική ονομασία αγοράστηκε από την Bayer και περιέχει 25% w / v το φυτοφάρμακο Sernol, που περιέχει 85% w /w την ενεργή ουσία carbonyl, αποκτήθηκε από την MAFA ; και Ultracid, που περιέχει 40% (w/v) methidathion, προμηθεύτηκε από την Syngenta. Απεσταγμένο νερό που χρησιμοποιήθηκε στη πιλοτική μονάδα προμηθεύτηκε από την Μονάδα Απεσταγμένου Νερού της Platforma Solar de Almeria με στοιχεία : Αγωγιμότητα < 10 μs / cm [Cl - ] = mg / l [NO 3 - ] = 0.5 mg / l οργανικός άνθρακας < 0.5 mg /l 2.2. Φωτοχημική Αντίδραση Το πείραμα της photo Fenton χημικής οξείδωσης πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιδραστήρα, σχήματος παραβολικού, ηλιακού συλλέκτη ( Κositsi et al., 2004 ) χωρητικότητας 40 l λυμμάτων ( 3.1 m 2 ακτινοβολούμενη επιφάνεια, 22 l ακτινοβολούμενος όγκος. Ο σωλήνας απορρόφησης έχει εσωτερική διάμετρο 29,2 mm και εξωτερική διάμετρο 32.0 mm. Η ακτινοβολία UV μετρήθηκε με ένα γενικό UV ραδιόμετρο ( ΚΙPP & ZONEN, model CUV 3 ), εγκατεστημένη σε μια πλατμόρμα με τίτλο 37 0 που προμηθεύει δεδομένα για την προσπίπτουσα ακτινοβολία UV ( w /m 2 ). Aυτό δίνει μια ιδέα της προσπίπτουσας ενέργειας σε μια επιφάνεια στην ίδια θέση σχετικά με τον Ήλιο. Με την εξίσωση (1), συνδυασμός των δεδομένων πολλών ημερών πειραμάτων και την σύγκριση μεταξύ φωτοαντιδραστήρων εγκατεστημένων σε διάφορα μέρη είναι δυνατός.

25 t 30w,n = t 30w, n-1 + Δt n UV V. i 30 V t (1) Δt n = t n - t n-1 t 0 =0 (n=1) Όπου UV = είναι η μέση ηλιακή UV ακτινοβολία μετρημένη κατά την διάρκεια Δt n, t n ο χρόνος πειράματος για κάθε δείγμα V t = είναι ο συνολικός όγκος νερού που φορτώθηκε στην πιλοτική μονάδα ( 35 l) V i = είναι ο συνολικός ακτινοβολούμενος όγκος ( 22 l, γυάλινοι σωλήνες ) και t 30w = είναι ένας χρόνος φωτισμού φυσιολογικός, που αναφέρεται σε μια σταθερή ηλιακή UV ακτινοβολία ισχύος 30 w / m 2 ( τυπικός ηλιακός UV με ισχύ, αναφερόμενος σε μια τέλεια ημέρα με λιακάδα, γύρω στο μεσημέρι ).Όλα τα τέστ έγιναν στους 30 0 C. Για την photo Fenton αντίδραση, η μονάδα φορτώθηκε με 35 l ενός υδατικού διαλύματος του απόβλητου με τα φυτοφάρμακα, με μια αρχική συγκέντρωση καθενός από τα ενεργά συστατικά του 50 mg / l. Kατά την έναρξη της διαδικασίας οι συλλέκτες ήταν καλυμμένοι, το ph σταθεροποιήθηκε και ιόντα Σιδήρου από το άλας ( FeSO 4.7H 2 O ) προστέθηκαν. Το Ph σταθεροποιήθηκε στο με Η 2 SO 4. Η συγκέντρωση των ιόντων Fe 2+ ήταν 20 mg /l. Mετά την προσθήκη των αντιδραστηρίων η μονάδα ομογενοποιήθηκε πολύ καλά με ανακυκλοφορία. Τελικά προστέθηκε και η πρώτη ποσότητα H 2 O 2 (10 mm). Χρησιμοποιήθηκε H 2 O 2 30% w/v. Στη συνέχεια ξεσκεπάστηκαν οι αντιδραστήρες και το photo Fenton ξεκίνησε. Το H 2 O 2 μετριόταν πολύ συχνά και το αντιδραστήριο που καταναλώνονταν, αμέσως αντικαταστιόταν με άλλο ούτως ώστε η συγκέντρωση να παραμείνει σταθερή και ίση με 100 mg /l, που ήταν και η αρχική συγκέντρωση. Η ανάλυση του H 2 O 2 γινόταν με την Ιοδομετρική Τιτλοδότηση. Πάντως επειδή αυτή η μέθοδος απαιτεί πολύ χρόνο, περίπου 45 λεπτά, συχνά γινόταν και μέτρηση σε δείγματα με Merkoquant Paper ( Merk Cat. No ). To H 2 O 2 που παρέμεινε μέσα στα δείγματα από τα πειράματα με photo Fenton αφαιριόταν χρησιμοποιόντας καταλάση ( 2500 U/mg σοκώτι από μοσχάρι ( αγελαδικό ήπαρ ) 100 mg /l ) που το προμηθέυτηκαν από τα Fluka Chemie AG (Buchs, Switzerland ) μετά από σταθεροποίηση του ph στην τιμή Προσδιορισμός της Ικανότητας Βιοαποικοδόμησης, Ε f H ικανότητα βιοαποικοδόμσης, Ε f προσδιορίστηκε με την αύξηση της p. Putida σε δείγματα επεξεργασμένου νερού σε διαφορετικές εντάσεις του photo Fenton. Το βακτήριο p. putida CECT 324, αποκτήθηκε από την Spanish Type Culture Collection ( Valencia, Spain ). Kαλλιέργειες για βακτήρια stocks είχαν καλλιεργηθεί σε ph 7.2 σε 1 g/ l (βοοειδές extract ), 2 g/l ( ζύμης extract ), 5 g /l πεπτόνης, 5 g/l ΝaCl και 15 g/l σκόνη agar και η διατήρηση γινόταν στους C μέσα σε ένα κρυογενικό διάλυμα ( γλυκερόλη 87% v/v ). Η μέθοδος συνίσταται στον διπλασιασμό των καλλιεργειών από p.putida, που εκκολάπτεται στους 30 0 C πάνω σε ένα shaker μιας περιστροφικής πλατφόρμας ( 150 rpm, 2.6 cm χτύπημα ) μέσα σε ένα δοχείο Erlenmeyer γεμάτο με 50 ml από το απόβλητο που θα επεξεργαστούμε με την μέθοδο photo Fenton, εμπλουτισμένο με 0,5 g /l NH 4 Cl

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΗΣ ΛΑΣΠΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ &Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΑΛΚΗΣΤΙΣ- ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΕΚΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Αυτόματος έλεγχος (Control) σε Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στέφανος Κανάκας (ΑΜ: Τ-767) Επιβλέπων: Βέντζας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον

Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Γεωλογίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωεπιστήμες και Περιβάλλον Κατεύθυνση : Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ CLEAN ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΚΡΟΚΙΔΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων είναι τεχνικές διατάξεις που αποτελούν κατά βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα.

Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Τίτλος: Πρόταση βελτιστοποίησης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ενός τουριστικού οικισμού στην Βόρεια Ελλάδα. Σπουδάστρια: Σαραντόγλου Ευθυμία Επιβλέπων Καθηγητής : Ανδρέας Θ. Δεληγίαννης, Dr Χημικός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Ραφαέλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού

12. Διεργασίες επεξεργασίας νερού Γενικά Τα φυσικά νερά, κυρίως τα επιφανειακά, δεν πληρούν ποτέ τις προδιαγραφές ποιότητας που τίθενται από τη νομοθεσία για το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης». Θα πρέπει συνεπώς να απομακρυνθούν κάποια ανεπιθύμητα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΞΗΡΑΝΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων

Συμβολή στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων που περιέχουν υδρογονάνθρακες με τη χρήση τροποποιημένων γεωργικών καταλοίπων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Τριανταφυλλιάς

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας

Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συνδυασμός Οζονισμού και Κροκίδωσης Αποβλήτων Μελάσας Γεωργίου Παρθένα Δουλκερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ Ε.Ε.Λ.(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ)...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Α.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Α.2 ΣΤΕΡΕΑ (SOLIDS)..5 Α.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ..6

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Λ. ΧΑΝΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ/ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ (PURAFIL) ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δρ.Ν.Καλογεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥΣ» Pivnenko Kostyantyn

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ»

«ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ» «ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜ ΜΑΝΣΗΣΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜ ΜΑΤΩΝ»» ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Επιστημονικός υπεύθυνος: ημήτριος Αργυρόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων ελαιοτριβείων ΒΟΛΙΚΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Αναστάσιος Ι. Στάµου Επικ. Καθηγητής Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών και Θαλάσσιων Εργων. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός της εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΖΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΥΚΛΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (PAHs)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων

Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης ποιότητας νερού & λυμάτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εργαστήριο Τεχνικής και Σχεδιασμού Περιβάλλοντος Εργαστηριακές μέθοδοι αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προμελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θέρμης - Βασιλικών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ»... ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 Γενικά»...3 Δημογραφικά...4 Ύδρευση...5 Κλιματολογικά...5 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ...7 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ...8 ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ...9 ΕΠΙΛΟΓΗ... Απαιτήσεις... Εναλλακτικές... 6... Ενεργός Ιλύς...

Διαβάστε περισσότερα