ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ9Α-Β11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΟΜΟΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩ9Α-Β11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΟΜΟΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΟΜΟΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 16/2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΥ ΟΜΟΚΟΥ Αρ.Απόφασης : 132/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί έγκρισης Τεχ. Προδιαγραφών & Καθορισµός των Όρων ιενέργειας ιαγωνισµού για τη Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ του ήµου οµοκού Στον οµοκό και στο ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 26η του µήνα Αυγούστου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας ευτέρα και ώρα 12:00 µ.µ., συνήλθε σε δηµόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ΗΜΟΥ ΟΜΟΚΟΥ, ύστερα από την αρίθµ /08/2013 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύµβουλο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Νόµου 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 µελών ήταν παρόντα τα 4 µέλη του, ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΣΥΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πρόεδρος 1) ΓΚΟΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος 2) ΠΑΠΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Μέλος 2) ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος 3) ΗΜΟΥ ΗΣ ΗΜΟΣ Μέλος 3) ΤΣΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Μέλος 4) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Μέλος Στη συζήτηση του παραπάνω θέµατος παραβρέθηκαν επίσης: 1. Κυριαζής Κεφαλάς, ροϊστάµενος Τµήµατος Οικ/κών Υ ηρεσιών. 2. Γεώργιος Μανό ουλος, υ άλληλος Τµήµατος Οικ/κών Υ ηρεσιών. 3. Ευγενία Πάνου, υ άλληλος Τµήµατος Οικ/κών Υ ηρεσιών. 4. ηµήτριος Μ ακοστέργιος, υ άλληλος Τµήµατος Τεχνικών Υ ηρεσιών. 5. Γεώργιος Πα αχρήστος, για τη τήρηση των Πρακτικών. 6. Ηλίας Καλαντζής, Ειδικός Συνεργάτης του ηµάρχου οµοκού. Ο κ. Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 12:00 ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης Περί έγκρισης Τεχ. Προδιαγραφών & Καθορισµός των Όρων ιενέργειας ιαγωνισµού για τη Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ του ήµου οµοκού

2 Τοποθετούµενος ως προς το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Ο.Ε. αναφέρει τα εξής: Με την αριθ. 10/145/ Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου οµοκού, εγκρίθηκε η σύναψη δηµόσιας σύµβασης παροχής υπηρεσιών µε ιδιώτη, ύστερα από δηµοπρασία, για τη λειτουργία του ΧΥΤΑ οµοκού, λόγω αδυναµίας εκτέλεσης των συγκεκριµένων υπηρεσιών µε ίδια µέσα του ήµου. Η δηµοπρασία θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης διαγωνισµών σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 28/1980, όπως αυτή ορίσθηκε µε την αριθ. 9/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε ανοικτό διαγωνισµό και ειδικότερα όπως ορίζουν οι διατάξεις: 1. Toυ άρθρου 11, του Π.. 28/ Του Ν. 3463/2006 (άρθρα 209,273). 3. Του Ν. 3731/2008 (άρθρο 20) [ΦΕΚ.263/ ] 4. Του άρθρου 83, του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια. 5. Της αριθ /739/ [ΦΕΚ.1291/Β / ], απόφασης Υπ. Οικονοµικών. 6. Του Ν.3852/2010 Η συνολική ενδεικτική απαιτούµενη πίστωση για την ανωτέρω υπηρεσία, ανέρχεται σε ,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει το τρόπο εκτέλεσης (προβλεπόµενες εργασίες), να καταρτίσει τους όρους του πρόχειρου διαγωνισµού και να διαθέσει την απαιτούµενη πίστωση για την ανωτέρω εργασία. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της, τις προαναφερόµενες διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες θα διενεργηθεί η δηµοπρασία, καθώς και: 1. Την αρ. 16/2016 µελέτη της Τεχνικής Υ ηρεσίας του ήµου οµοκού 2. Το ροϋ ολογισµό του ήµου οµοκού, έτους 2013, στον ο οίο εγγεγραµµένη ίστωση, στον Κ.Α. 70/ , οσού για την εργασία "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ XYTA ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΟΜΟΚΟΥ»: 3. Την αριθ. 2/19/ ροηγούµενη α όφαση της Ο.Ε., µε την ο οία ραγµατο οιήθηκε η διάθεση της αρα άνω ίστωσης. µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, οµόφωνα

3 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την εκτέλεση της εργασίας "Λειτουργία Βιολογικού Καθαρισµού ΧΥΤΑ και ΧΥΤΑ του ήµου οµοκού, ως κατωτέρω: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Λειτουργία Βιολογικού καθαρισμού ΧΥΤΑ ΧΥΤΑ του Δήμου Δομοκού 1) Η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού πρέπει να λειτουργεί συνεχώς και αδιαλείπτως όλο το χρόνο. Περιλαμβάνει το σύνολο των τριάντα έξι (36) εργασιών για τα τέσσερα στάδια της λειτουργίας της εν λόγω εγκατάστασης όπως αυτά περιγράφονται στην αναλυτική και συνοπτική περιγραφή της παρούσας μελέτης Επιπλέον απαιτούνται για το ΧΥΤΑ οι εξής εργασίες α) εξόρυξη των αδρανών υλικών με μηχανήματα έργου β) μεταφορά αυτών στο ΧΥΤΑ και γ) την ταφή των απορριμμάτων. Συνεπώς η λειτουργία του ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ - ΧΥΤΑ του Δομοκού θα ισχύει για ένα(1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 2) Για την λειτουργία του πρέπει να απασχολούνται κατ ελάχιστον Ι) ένας Χημικός Μηχανικός ΠΕ ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ΠΕ επί τόπου του έργου καθημερινώς (με αποδεδειγμένη εμπειρία στην λειτουργία αντίστοιχης σε ΧΥΤΑ μονάδας επεξεργασίας στραγγιδίων). ΙΙ) δυο εργάτες γενικών καθηκόντων εκ των οποίων ο ένας να κατέχει και δίπλωμα χειριστή μηχανημάτων έργων, για την εναλλαγή τους σε βάρδιες, ώστε 365 ημέρες το χρόνο, επί 24 ώρου βάσεως, τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις αργίες, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα να υπάρχει επί της εργασίας επιβλέπων. 3) Πρέπει να επεξεργάζονται όλα τα στραγγίδια που παράγονται κάθε μέρα και να μην αποθηκεύονται (εκτός από τις περιπτώσεις θεομηνίας ή κάποια βλάβης τα εν λόγω στραγίδια θα αποθηκεύονται προσωρινά στις εφεδρικές δεξαμενές). Ο στόχος είναι εντός εξαμήνου να μην περιέχουν στραγγίδια οι υπάρχουσες ανοικτές δεξαμενές. 4) Η λειτουργία του πρέπει να είναι η ιδία είτε με την διοίκηση του Δήμου Δομοκού είτε με το νεοσύστατο περιφερειακό φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων προς αποφυγή περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων (από τυχόν ολιγωρία ως προς την διαχείριση). 5) Για την σωστή λειτουργία του θα πρέπει τα χημικά, τα αναλώσιμα, τα αντιδραστήρια, το ρόκι που θα σκεπάζει τα απορρίμματα, η ΔΕΗ και το νερό να επιβαρύνουν το φορέα διαχείρισης. 6) Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την αντιπυρική ζώνη ασφαλείας του ΧΥΤΑ και να την καθαρίζει όταν απαιτείται. 7) Ο φορέας διαχείρισης είναι υπεύθυνος για την απολύμανση-απεντόμωση μυοκτονία και τη συντήρηση της γεωμεμβράνης του ΧΥΤΑ 8) Η συντήρηση ή αντικατάσταση του Η/Μ εξοπλισμού επιβαρύνει το φορέα διαχείρισης, ενώ η καθαριότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού και των διαφόρων μηχανημάτων θα επιβαρύνουν των ανάδοχο.

4 1 ο στάδιο : Προεπεξεργασία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2 ο στάδιο : Φωτοχημική Οξείδωση 3 ο στάδιο : Bιολογική Επεξεργασία 4 ο στάδιο : Aντίστροφη Όσμωση Α)Εσχάρωση (bar racks) Η περιγραφή θα περιλαμβάνει 4 στάδια : 1 ο στάδιο : Προεπεξεργασία Σκοπός της εσχάρωσης είναι να συγκρατήσει τα παρασυρόμενα σχετικά μεγάλα υλικά για να προφυλάξει τις επόμενες εγκαταστάσεις από μηχανικές εμφράξεις και φθορές. Οι εσχάρες αποτελούνται από παράλληλες ανοξείδωτους ράβδους με διάκενα mm και καθαρίζονται με τσουγκράνα ( χειροκίνητα ). Εργ.1 : Eβδομαδιαίως καθαρισμός των 2 εσχαρών στο φρεάτιο εισόδου. Β)Αμμοσυλλέκτης ( grid chamber ) Σκοπός του αμμοσυλλέκτη είναι να συγκρατήσει τα παρασυρόμενα υλικά με μεγάλο ειδικό βάρος διαμετρήματος συνήθως πάνω από 0,15 0,20 mm κυρίως ανόργανα ( άμμος, χουμικά, ) για την προστασία των εγκαταστάσεων που ακολουθούν από μηχανικές φθορές ( αντλίες ) ή εμφράξεις ( σωληνώσεις ) και κυρίως την αποφυγή του συχνού καθαρισμού της δεξαμενής λασπών από τα αδρανή ιζήματα. Ο αμμοσυλλέκτης αποτελείται από 3 διαμερίσματα, εφοδιασμένα με αεραντλίες για την απομάκρυνση της λάσπης. Η λάσπη που καθιζάνει στον πυθμένα έχει σημαντικό οργανικό φορτίο, γιαυτό πρέπει να απομακρύνεται συνεχώς και με αποτελεσματικό τρόπο, γιατί αν παραμείνει μετά από 3-4 ώρες, ιδίως το καλοκαίρι, θα αρχίσει η αναερόβια αποδόμηση και η δημιουργία σοβαρών δυσοσμιών. Το φρεάτιο εισόδου πρέπει μονίμως να βρίσκεται προστατευμένο με σίτα για να μην πέσουν φερτά αντικείμενα ( σακούλες ) από τον αέρα και φράξουν τις αεραντλίες. Εργ.2: Να γίνεται έλεγχος αν η σίτα που σκεπάζει τα διαμερίσματα στο φρεάτιο εισόδου αλλά και το στρογγυλό που βρίσκεται μέσα στο ανάχωμα, είναι σε καλή κατάσταση. Αν τυχόν έχει τρυπήσει και έχει κενά να γίνεται μέριμνα για την αποκατάσταση των κενών ή και την ολική αντικατάστασή της. Εργ.3 : Ανά 4 ώρες θα μπαίνουν σε λειτουργία οι αεραντλίες που βρίσκονται και στα 3 διαμερίσματα του φρεατίου εισόδου και θα απομακρύνονται οι λάσπες από τους πυθμένες. Τα προς επεξεργασία απόβλητα μετά τον αμμοσυλέκτη παροχετεύονται με σωλήνα PE, Φ 63 ( δύο γραμμές ) προς την χημική κροκίδωση. Εργ.4 : Καθημερινά θα ελέγχονται οι σωλήνες αν έχουν διαρροή και αν η στήριξή τους είναι ακλόνητη καθ όλο το μήκος. Απαγορεύεται να πατάμε πάνω στους σωλήνες. Ο έλεγχος θα γίνεται στο σημείο εξόδου των σωλήνων από την τσιμεντένια δεξαμενή και στο σημείο εισόδου στην δεξαμενή του PE. Επίσης να ελέγχονται οι βάννες απομόνωσης για τυχόν διαρροές.

5 Γ) Προχωρημένη Αφαίρεση Βαρέων Μετάλλων σε προεπεξεργασία με κροκίδωση και συσσωμάτωση Περίληψη Ο σκοπός στην προεπεξεργασία είναι να απομακρύνουμε τα Cr,Cu, Zn, Ni από τα απόβλητα με προχωρημένη χημική πρωτοβάθμια επεξεργασία ( CEPT) και να επιτύχουμε την αφαίρεση 80% των αιρούμενων στερεών. Οι παράμετροι λειτουργίας και οι χημικές δόσεις αριστοποιήθηκαν με τεστ σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου. Χρησιμοποιήθηκαν διαλύματα με βαρέα μέταλλα σε συγκεντρώσεις ανάλογες με τις συγκεντρώσεις στα απόβλητα. Έγιναν jar tests για να συγκρίνουμε την ικανότητα αφαίρεσης των βαρέων μετάλλων με χημική επεξεργασία χρησιμοποιώντας FeCl 3, alum και anionic polymer. Αποδείχθηκε ότι CEPT με FeCl 3 και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη είναι πιο αποτελεσματική από την CEPT με alum και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη. Η δόση στην CEPT ήταν 40 ml /l FeCl 3 και 0.5 mg /l ανιονικό πολυηλεκτρολύτη. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της ικανότητας αφαίρεσης των μετάλλων Cr, Cu, Zn, Ni κατά 200% και του Pb κατά 475%, σε σύγκριση με την παραδοσιακή πρωτοβάθμια καθίζηση. Εισαγωγή Η παρουσία των βαρέων μετάλλων στα απόβλητα επιδρά αρνητικά στην απόδοση των βιολογικών καθαρισμών και στην ποιότητα των εξερχόμενων εκροών από τους βιολογικούς καθαρισμούς και επηρεάζουν τις αποφάσεις σχετικά με την αξιοποίηση των επεξεργασμένων αποβλήτων για αγροτικές ή άλλες χρήσεις. Για να εμποδίσουμε τα βαρέα μέταλλα να φτάσουν στους υδάτινους αποδέκτες και στα εδάφη πρέπει πριν από τον βιολογικό καθαρισμό να εφαρμόσουμε μια χημική αφαίρεση των βαρέων μετάλλων στην πρωτοβάθμια επεξεργασία, CEPT. Η χημική καταβύθιση με κροκίδωση ( κροκιδωτικό μέσο, FeCl 3 ) και συσσωμάτωση (ανιονικός πολυηλεκτρολύτης ) με άλατα τρισθενών μετάλλων είναι μια παλιά και δοκιμασμένη με επιτυχία τεχνολογία. Νέες εφαρμογές τεχνολογιών καθίζησης για να βελτιωθεί η πρωτοβάθμια επεξεργασία των αστικών λυμάτων έχουν αναπτυχθεί από την ανάγκη για αφαίρεση του φωσφόρου από τα λύματα για να αποφύγουμε το φαινόμενο του ευτροφισμού στους αποδέκτες αυτών των επεξεργασμένων λυμάτων. Η επεξεργασία, CEPT εναλλακτικά χρησιμοποιείται και για δευτεροβάθμιο βιολογικό καθαρισμό σε περιπτώσεις που απαιτούν περιορισμένο χώρο και περιορισμένα έξοδα λειτουργίας. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η CEPT είναι αποτελεσματική για την σύλληψη αρχικά και αφαίρεση τελικά των μετάλλων από τα αστικά απόβλητα ( Ridge and Sedlak, 2004 ; Sedlak, 2005 ). Πάντως είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι αν μέσα στα απόβλητα υπάρχουν συνθετικοί χηλικοί παράγοντες π.χ. αιθυλενο διαμίνη τετρα οξικό οξύ (ΕDTA ) μπορούν να αναστείλουν την σύλληψη και την αφαίρεση των μετάλλων ( Ridge and Sedlak, 2004). Mια πρώτη μελέτη εκπονήθηκε από τον Ohlinger (1993) στο Sacramento Regional Wastewater Treatment Plant ( SRWTP ) ( California ) με στόχο να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης του CEPT για την αφαίρεση οργανικών και ανόργανων συστατικών με FeCl 3 και ανιονικό πολυηλεκτρολύτη και έδωσε την δυνατότητα να αφαιρεθούν βαριά μέταλλα κατά την διάρκεια της προεπεξεργασίας. Οι μελέτες συμφωνούν ότι το FeCl 3 είναι πιο αποτελεσματικό από το Allum για την αφαίρεση βαρέων μετάλλων από τα απόβλητα ( Scott et al.; 1995). To στοίχημα σ αυτή την μελέτη ήταν να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα των FeCl 3, Allum και ανιονικού πολυηλεκτρολύτη στην

6 αφαίρεση των μετάλλων Cr, Cu, Pb, Ni, Zn από τα απόβλητα με CEPT, επιτυγχάνοντας συγχρόνως μια απομάκρυνση 80% των ολικά αιωρούμενων στερεών, ΤSS. Oι στόχοι ήταν να προσδιορίσουμε τους άριστους παράμετρους λειτουργείας του συστήματος, να συγκρίνουμε την χημική απόδοση και να προσδιορίσουμε την ποσότητα των χημικών ώστε να επιτύχουμε αποδεκτές εκροές των επεξεργασμένων λυμάτων. Jar-tests χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα του FeCl 3 και του ανιονικού πολυηλεκτρολύτη για την σύλληψη των μετάλλων. Τα jar-tests είναι χρήσιμα όχι μόνο για να προσδιορίσουμε την άριστη δόση χημικών αλλά επίσης και για να προσδιορίσουμε τους άριστους παράμετρους λειτουργίας, που προσδιορίζουν την απόδοση και την αποτελεσματικότητα του βιολογικού καθαρισμού ( Ηudson and Wagner, 1981 ) όπως είναι η ταχύτητα ανάμειξης, ταχεία ή αργή, ο χρόνος ανάμειξης, ο χρόνος καθίζησης, τα χημικά και οι δοσολογίες τους. Το αντικείμενο αυτής της έρευνας είναι η αφαίρεση των βαρέων μετάλλων που βρίσκονται μέσα στα απόβλητα με την χρήση του CEPT. Τα δεδομένα εισόδου του απόβλητου αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1. Tα κριτήρια για τον προσδιορισμό αυτών των ορίων φόρτωσης είναι η αναστολή ιλύος, τα επιτρεπτά όρια εκροών, τα κριτήρια ποιότητας των αποδεκτών, η διάθεση της ιλύος κλπ. Η μέγιστη επιτρεπτή φόρτωση Table 1 Δεδομένα εισόδου λυμάτων από διάφορες περιοχές (μg/l) Cr Cu Pb Ni Zn Fe 1 < LOD <LOD <LOD N/A N/A είναι ένα πολύ σημαντικό κριτήριο και βρέθηκε ότι : L IN = ( 0.001)( CCRIT)( QPOTW ) ( 1 R ) PRIM (1) όπου : L IN = επιτρεπτή φόρτωση ( kg/d) Q POTW = POTW ροή ( m 3 /d) C CRIT = όριο απαγορευτικού επιπέδου R PRIM = ικανότητα απομάκρυνσης κατά την πρωτοβάθμια επεξεργασία (δεκαδικός).

7 Υλικά και μέθοδοι Αναλυτικοί μέθοδοι Ανάλυση των Ολικών Αιωρούμενων Στερεών Η συγκέντρωση των Ολικών Αιωρούμενων Στερεών, ΤSS μετρήθηκε με την standard μέθοδο φιλτράνσεως. Ένα προζυγισμένο φίλτρο, υάλινο με μικροίνες Whatman GF/C ( Whatman International Ltd., Maidstone, England ) τοποθετήθηκε στην συσκευή φίλτρανσης υπό κενό και βρέχτηκε με μια μικρή ποσότητα αποιονισμένο νερό. Ένα δείγμα απόβλητου όγκου 200 ml, καλά αναμεμειγμένο, φιλτράνθηκε και το φίλτρο πλύθηκε με 3 διαδοχικές πλύσεις, η καθεμία όγκου 20 ml, με απιονισμένο νερό. Το χάρτινο φίλτρο αφαιρέθηκε με προσοχή από την συσκευή φιλτράνσεως και θερμάνθηκε για 1 ώρα στους C. Το χάρτινο φίλτρο ψύχθηκε σ έναν ξηραντήρα και ζυγίστηκε με ακρίβεια 0,001 g. Τα ΤSS προσδιορίστηκαν από την διαφορά μεταξύ των τελικών και αρχικών βαρών του χάρτινου φίλτρου. Ανάλυσης των μετάλλων Βαθμονομημένα δείγματα των 5 ml προετοιμάστηκαν για αναλύσεις μετάλλων με φίλτρανση με φίλτρα μεμβράνης Μillipore 0,45- micron ( Μillipore Corporation, Bedford, Massachusetts) μέσα σε δείγματα πολυκαρβονικά μπουκαλάκια και προεπεξεργασμένα με πυκνό και υψηλής καθαρότητας διάλυμα 2% κιτρικού οξέος.η ανάλυση των μετάλλων πραγματοποιήθηκε με ένα μοντέλο διπλής όψεως Perkin Elmer Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer ( ICP OES ) DV 3000 ( Perkin Elmer Corporation, Waltham, Massachusetts ), σύμφωνα με τη μέθοδο U.S. EPA, 1991). Ασφάλεια ποιότητας και έλεγχος ποιότητας Η προετοιμασία του εξοπλισμού και τα πρωτόκολλα διατήρησης των δειγμάτων για τα αναφερόμενα μέταλλα ακολουθήθηκαν στάνταρντ μέθοδοι,u.s. EPA, Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε πλύθηκαν με πυκνό και υψηλής καθαρότητας διάλυμα νιτρικού οξέος και τρείς φορές καταβρέχθηκαν με απιονισμένο νερό > 18 Μοhm ειδικής αντίστασης νερό. Η ποιότητα των δεδομένων εξασφαλίστηκε με την χρήση των λευκών ( λευκά για το εργαστήριο, λευκά για τον εξοπλισμό, λευκά για τις μεθόδους και λευκά για τις φόρμες ) σύμφωνα με το Νational Institute of Standards and Technology (NIST, U.S. Department of Commerce, ανιχνεύσιμα στάνταρντς από δύο ανεξάρτητες πηγές, matrix spike. Για τον έλεγχο της ποιότητας, πάρθηκαν δείγματα δύο φορές σε κάθε μέτρηση. Το εύρος των συγκεντρώσεων των μετάλλων μέσα στα δείγματα οδήγησε στην επιλογή κατάλληλων εσωτερικών στάνταρντς και απεικόνιση του εύρους και φόρμες για τα βαθμονομημένα διαλύματα. Στάνταρντς ελέγχου ποιότητας περιλαμβάνονταν στην αρχή και στο τέλος κάθε ανάλυσης και επαναναλαμβάνονταν κάθε 10 δείγματα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια της ανάλυσης.

8 Τα τεστ κροκίδωσης και συσσωμάτωσης διεξήχθηκαν χρησιμοποιώντας δύο σετ από jar-tests που λειτουργούν παράλληλα, με ένα control jar στο καθένα. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης κάθε δείγματος, αντιγράφονται τα δείγματα για κάθε jar. Τα αποτελέσματα της αντιγραμμένης ανάλυσης των μετάλλων για κάθε δείγμα πάρθηκε ο μέσος όρος για να βρούμε την τελική συγκέντρωση για κάθε jar. Oι τελικές ικανότητες αφαίρεσης των μετάλλων προσδιορίστηκαν και από τα δύο test-jar και συγκρίθηκαν με τις ικανότητες αφαίρεσης των μετάλλων στο δείγμα αναφοράς. Όρια ανίχνευσης και Ποσοτικοποίηση Τα όρια ανίχνευσης, LOD και τα όρια ποσοτικοποίησης, LOQ προσδιορίστηκαν για κάθε μέταλλο κατά την διάρκεια κάθε ICP τρεξίματος. Ικανοποιητικές λευκές φόρμες ( τουλάχιστον 7 για κάθε τρέξιμο ) αναλύθηκαν για να προσδιορίσουν τον λόγο LOD / LOQ για κάθε μέταλλο. Τα μέσα LODs και LOQs για την ICP ανάλυση καθ όλη την διάρκεια της μελέτης αναφέρονται στον πίνακα 2. ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Μέσα LOD και LOQ για την ICP ανάλυση Cr Cu Ni Pb Zn LOD 0.57 μg/l 1.25 μg/l 0.59 μg/l 1.13 μg/l 0.49 μg/l LOQ 1.89 μg/l 4.16 μg/l 1.96 μg/l 3.77 μg/l 1.63 μg/l Διαλύματα Μετάλλων Τα stock μεταλλικά διαλύματα προετοιμάζονταν με διάλυση ξηρών νιτρικών αλάτων ( αναλυτικού βαθμού ) του μετάλλου που μας ενδιαφέρει με απιονισμένο > 18 Μοhm ειδικής αντίστασης νερό. Τα διαλύματα παρασκευάστηκαν με προσθήκη 2 ml πυκνού νιτρικού οξέος για μια φιάλη του 1 λίτρου. Για την ανάλυση των μετάλλων, αντιγράφονται 10 ml, φιλτράρονται και διατηρούνται όπως έχει ήδη αναφερθεί. Η μέση συγκέντρωση μετάλλου κάθε διαλύματος stock spiking αναφέρεται στον πίνακα 3 που ακολουθεί

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3- Συγκεντρώσεις των spiking διαλυμάτων Βαριά Μέταλλα Άλατα Μετάλλων Συγκέντρωση που μετρήθηκε του spiking διαλύματος, mg/l Cr Nιτρικό Χρώμιο 546 Cu Νιτρικός Χαλκός 468 Pb Νιτρικός Μόλυβδος 752 Ni Νιτρικό Νικέλιο 809 Zn Νιτρικός Ψευδάργυρος 1890 και οι αρχικές συγκεντρώσεις των διαλυμάτων μπορούν να βρεθούν από τον πίνακα 4 Πίνακας 4 Αποτελέσματα από jar-test με ΙCP Aνάλυση Δείγματα Cr Cu Pb Ni Zn Συγκέντρωση των μετάλλων στην γραμμή ροής πριν το spiking και μετά την κροκίδωση (μg / l ) Αφαίρεση των μετάλλων μετά την κροκίδωση (%) Αφαίρεση των μετάλλων ( έλεγχος ) (%) Βελτίωση της αφαίρεσης των μετάλλων υπό έλεγχο (%)

10 Διαδικασία jar test H συσκευή jar-test που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη ήταν Phipps and Bird model (Phipps and Bird, Richmond, Virginia ). Για να ελαχιστοποιήσουμε την απορρόφηση των μετάλλων και την επιμόλυνσή τους τα jar test επεξεργάστηκαν με 2 l πολυπροπυλενίου. Η επεξεργασία των δειγμάτων έγινε ως ακολούθως : Διάγραμμα ροής των πειραμάτων jar-test Μέτρηση Τ και Ph στην είσοδο των λυμάτων. Δύο δείγματα των 10 ml πάρθηκαν για ICP Ανάλυση Το εισερχόμενο υγρό διαιρέθηκε σε 3 δείγματα των 2 l το καθένα ακριβώς τα ίδια Σε καθένα jar-test προστέθηκαν 40 mg/l FeCl 3 και ακολούθησε ταχεία ανάμιξη με 160 r/min για 1 min για κροκίδωση. Μετά την ταχεία ανάμιξη οι αναμικτήρες σταμάτησαν και σε κάθε jar- test προστέθηκαν 0.5 mg /l ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη. Ακολούθησε βραδεία ανάμιξη με 20 r/min για 25 min για συσσωμάτωση. Μετά από 25 min η ανάμιξη σταμάτησε και τα δείγματα αφέθηκαν σε ηρεμία για 25 min για να γίνει η καταβύθιση. Mέτρηση T και Ph Πάρθηκαν δείγματα 10 ml από το καθένα jar από βάθος υγρού 5 cm. Επιλογή των άριστων παραμέτρων λειτουργίας Ταχύτητα των πτερυγίων και Ισχύς εισόδου Για το FeCl 3 χρησιμοποιήθηκε ένας ταχύστροφος αναδευτήρας με 160 στροφές το λεπτό. Η ανάδευση έγινε για 1 λεπτό. Για τον ανιονικό πολυηλεκτρολύτη χρησιμοποιήθηκε ένας βραδύστροφος αναδευτήρας με 20 στροφές το λεπτό και διάρκεια ανάδευσης 25 λεπτών. Χρόνος καθίζησης Ο άριστος χρόνος καθίζησης βρέθηκε monitoring TSS. Ο αντικειμενικός σκοπός αυτού του πειράματος ήταν να προσδιορισθεί ο χρόνος πέραν του οποίου η ικανότητα απομάκρυνσης των βαρέων μετάλλων δεν παρουσιάζει αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται για την καταβύθιση. Αυτός ο άριστος χρόνος προσδιορίστηκε με πειράματα jar test που εκτελέστηκαν με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω.έγιναν 3 jar- test κάθε σε κάθε επανάληψη. Στο jar-test 1 η δόση ήταν 40 ml /l ( 40 ppm) FeCl 3 και 0,5 mg/l ( 0,5 ppm) ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη. Στο jar-test 2 η δόση ήταν μόνο 40 ml /l ( 40 ppm) FeCl 3 Στο jar-test 3, αποτελεί το δείγμα ελέγχου, χωρίς καθόλου χημικά.

11 Τα δείγματα πάρθηκαν σε βάθος 5 cm από την επιφάνεια σε κανονικά χρονικά διαστήματα για 85 min. Στην συνέχεια σε κάθε δείγμα έγινε μέτρηση των ΤSS και οι ικανότητες απομάκρυνσης κάθε δείγματος και για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα υπολογίστηκαν και σχεδιάστηκαν, όπως θα δούμε στις παρακάτω γραφικές παραστάσεις. Ο χρόνος πέραν από τον οποίο δεν παρατηρείται καμία αξιοσημείωτη απομάκρυνση λήφθηκε ως ο άριστος χρόνος καθίζησης για όλα τα jar- test που εξετάστηκαν. Μια συγκεντρωτική κατάσταση όλων των παραμέτρων που εξετάστηκαν αναφέρεται στον πίνακα 5. ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Παράμετροι λειτουργίας των jar test Τύπος ανάμειξης G (sec -1 ) GT Selected G (sec -1 ) r/min Επιλεγμένο GT Xρόνος Ανάμειξης (min) Tαχεία ανάμειξη Αργή ανάμειξη έως έως Πρώτα προσδιορίστηκαν οι παράμετροι λειτουργίας και ο χρόνος καθίζησης και στην συνέχεια προσδιορίστηκε η δόση των χημικών για την αφαίρεση των βαρέων μετάλλων και των TSS με jar test. Xημικά και Δοσομέτρηση Το κροκιδωτικό που επιλέχθηκε για σύγκριση των τέστς ήταν βιομηχανικός, σε μορφή σκόνης 44% FeCl 3, με ειδικό βάρος στους 20 0 C και εργαστηριακή Αlum [Al 2 (SO 4 ) H 2 O]. Ως μέσον συσσωμάτωσης επιλέχθηκε ανιοντικός πολυηλεκτρολύτης.η άριστη δόση προσδιορίστηκε με σύγκριση των ικανοτήτων αφαίρεσης αιωρούμενων στερεών σε διάφορες χημικές δόσεις. Jars δοσομετρήθηκαν με συγκεντρώσεις Alum και FeCl 3 των 20, 30, 40 και 50 mg/l και συγκρίθηκαν οι ικανότητες απομάκρυνσης. Οι δοσομετρίες των χημικών αναφέρονται στον πίνακα 6 που ακολουθεί :

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Επιλογή κροκιδωτικού Jar (n) Alum (mg/l) Jar (n) FeCl 3 (mg/l) Αφού επιλέχθηκε ο FeCl 3 ότι είναι πιο αποτελεσματικός από την Alum με μετρήσεις βάθους, η άριστη δόση FeCl 3 και ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη βρέθηκε με jar-tests, κατά την διάρκεια των οποίων η συγκέντρωση του ενός χημικού μεταβάλλονταν, ενώ η συγκέντρωση του άλλου χημικού παρέμεινε σταθερή. Για να βρούμε την άριστη δόση του κροκιδωτικού, πήραμε 4 δείγματα υγρού απόβλητου και προσθέσαμε διαφορετικές κάθε φορά ποσότητες FeCl 3 από 20 έως 50 mg/l ( 20 έως 50 ppm). Ακολούθησε ισχυρή ανάδευση για 1 min και σε 160 στροφές/ min. To 5 0 δείγμα χρησιμοποιήθηκε για έλεγχο και δεν προσθέσαμε χημικά. Στη συνέχεια προσθέσαμε τον ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη ως μέσο συσσωμάτωσης και στα 5 δείγματα, μέχρι να επιτύχουμε μια συγκέντρωση του πολυηλεκτρολύτη ίση με 0.5 mg /l (0.5ppm).Tα δείγματα αναδεύονταν με αργή ανάμειξη στους 20 στροφές /min για 25 λεπτά για να επιτύχουμε την συσσωμάτωση των φλόκων. Ακολούθησε χρόνος ίσος με 25 min χωρίς καμία ανάδευση ώστε να γίνει η καταβύθιση. Μια συγκεντρωτική κατάσταση των πειραματικών παραμέτρων για την αριστοποίηση της δόσης του μέσου κροκίδωσης και του μέσου συσσωμάτωσης δίνεται στον πίνακα 7 ΠΙΝΑΚΑΣ 7 Επιλογή της δόσης του κροκιδωτικού Jar(n) [FeCl 3 ] mg/l [poymer] mg/l έλεγχος 0.5

13 Αντίγραφα των τέστ υποβλήθηκαν σε TSS Analysis. Η δόση του πολυηλεκτρολύτη αριστοποιήθηκε μεταβάλλοντας την δόση στο υγρό απόβλητο από 0.25 έως 0.75 mg/l, ενώ η συγκέντρωση του FeCl 3 διατηρείται σταθερή και ίση προς 40 mg/l. To jar-test με πολυηλεκτρολύτη μόνο χωρίς κροκιδωτικό μετρήθηκε και αυτό. Οι δόσεις αναφέρονται στον πίνακα 8 που ακολουθεί. ΠΙΝΑΚΑΣ 8 Επιλογή της δόσης του πολυηλεκτρολύτη Jar(n) [FeCl 3 ] mg/l [poymer] mg/l nil nil nil 0.75 To κάθε jar spiked με 1 ml από καθένα διάλυμα μετάλλου spiking. Επαναλαμβανόμενα jars εκτελέστηκαν παράλληλα και ένα 3 0 jar λήφθηκε για έλεγχο χωρίς χημικά. Την κροκίδωση με FeCl 3 ακολούθησε συσσωμάτωση με ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη.η θερμοκρασία και το ph μετρήθηκαν πριν και μετά την επεξεργασία με ένα Acumet model -15 ph meter. Ακολούθησε καθίζηση, και 2 δείγματα των 10 ml το καθένα πάρθηκαν από καθένα από τα jar-test για ανάλυση των μετάλλων με ICP. Αποτελέσματα και Συζητήσεις Η θερμοκρασία των λυμάτων κυμαίνονταν από 20 έως 23 0 C και η τιμή του ph από 6.8 έως 7.0. Κατά την διάρκεια των πειραμάτων δεν παρουσιάστηκε καμία ουσιαστική αλλαγή της θερμοκρασίας των λυμάτων. Αναφέρθηκε μια μικρή μείωση του ph που κάποια φορά έφτασε την τιμή 6.5. Συνεπώς η θερμοκρασία και το ph δεν έχουν καμιά επίδραση στην επιλογή των μετάλλων και η αφαίρεση των μετάλλων ήταν αποκλειστικά το αποτέλεσμα της κροκίδωσης και συσσωμάτωσης που προκλήθηκε από την προσθήκη των χημικών και τον τύπο της ανάμειξης. Ο άριστος χρόνος καθίζησης προσδιορίστηκε με jar- tests όπου έγινε παρακολούθηση της ικανότητας απομάκρυνσης των αιρουμένων στερεών SS με την πάροδο του χρόνου. Τα αποτελέσματα αναφέρονται στον σχήμα 2.

14 Eπιλογή του χρόνου καθίζησης Σχήμα 2 Εύρεση του χρόνου καθίζησης Ο FeCl 3 αύξησε τον ρυθμό απομάκρυνσης των αιρουμένων σταθερών και ελάττωσε τον άριστο χρόνο καθίζησης από 45 min ( που ήταν χωρίς προσθήκη χημικών ) σε 25 min με χημικά προηγμένη καθίζηση. Συνεπώς ο χρόνος των 25 min επιλέχθηκε στην συνέχεια ως χρόνος καθίζησης στα jar-tests. Η ταχεία ανάμιξη με ταχύτητα 160 r / min και για περίοδο 1 min υπολογίστηκε για την κροκίδωση. Αργή ανάμιξη με ταχύτητα 20 r /min και για περίοδο 25min υπολογίστηκε για την συσσωμάτωση. Η ικανότητα απομάκρυνσης των TSS κατά την διάρκεια των jar-tests χρησιμοποιήθηκε για να συγκρίνουν τo Alum με τον FeCl 3. Στο σχήμα 3 φαίνεται ότι ο FeCl 3 είναι πιο αποτελεσματικός από το Alum για την απομάκρυνση των TSS, τουλάχιστον στην περιοχή του Ph από 6.5 έως 7.0. Γιαυτό τον λόγο επιλέχθηκε ο FeCl 3 ως κροκιδωτικό.

15 Αφαίρεση TSS σε συνάρτηση με την δόση του κροκιδωτικού για τον FeCl 3 και το Alum Η επίδραση της προσθήκης του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη στην αποτελεσματικότητα του FeCl 3 για την απομάκρυνση των ΤSS μελετήθηκε για τις διάφορες δόσεις του FeCl 3 και του πολιοηλεκτρολύτη. Η δόση του FeCl 3 προσδιορίστηκε με την προσθήκη πολυηλεκτρολύτη σταθερής συγκέντρωσης 0.5 mg /l ( Sedlak, 2005 ). Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο σχήμα 4 Aφαίρεση TSS με FeCl 3 και 0.5 mg/l πολυηλεκτρολύτη Στο σχήμα 4 φαίνεται ότι συγκεντρώσεις του FeCl 3 πάνω από 30 mg /l οδηγούν σε απομάκρυνση των ΤSS κατά 80%. Συγκεντρώσεις του FeCl 3 ίσες προς 40 mg /l σε συνδυασμό με συγκέντρωση του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτηίσι με 0.5 mg /l ( 0.5 ppm ) είχαν σαν αποτέλεσμα την μέγιστη δυνατή απομάκρυνση των ΤSS ίση προς 83%.

16 Η άριστη δόση του πολυηλεκτρολύτη προσδιορίστηκε με μετρήσεις της ικανότητας απομάκρυνσης των TSS για διαφορετικές συγκεντρώσεις του πολυηλεκτρολύτη από 0 έως 0.75 mg /l ενώ η συγκέντρωση του FeCl 3 διατηρείται σταθερή και ίση προς 40 mg/l. Tα αποτελέσματα αυτών των τέστ παρουσιάζονται στο σχήμα 5 Σύγκριση της αφαίρεσης των TSS με σταθερή συγκέντρωση FeCl 3 40 mg/l και διαφορετικές συγκεντρώσεις ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη Βρέθηκε ότι η άριστη δόση ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη ήταν 0.5 mg /l, ενώ η ικανότητα απομάκρυνσης των TSS κυμάνθηκε μεταξύ 75-83%. Το δείγμα που πάρθηκε για έλεγχο, μόνο με την προσθήκη του ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη έδειξε ο πολυηλεκτρολύτης δεν ήταν αποτελεσματικός απουσία του FeCl 3. Συνοψίζοντας οι άριστοι παράμετροι λειτουργίας, χημικών και δοσομετρήσεων είναι οι εξής : Χρόνος για ταχεία ανάμιξη και ταχύτητα = 1 min με 160 r/min Xρόνος για αρχή ανάμιξη και ταχύτητα = 25 min με 20 t/ min Χρόνος καθίζησης = 25 min Δόση κροκιδωτικού = 30 mg FeCl 3 Δόση μέσου συσσωμάτωσης = 0.5 mg/l ανιοντικού πολυηλεκτρολύτη Οι αρχικές και οι τελικές συγκεντρώσεις των τεστ και των δειγμάτων ελέγχου προσδιορίστηκαν όπως περιγράφονται στο τμήμα των Υλικών και Μεθόδων. Η επί τοις εκατό ικανότητα απομάκρυνσης για τα μέταλλα βρέθηκε από τις διαφορές αρχικής συγκέντρωσης και τελικής συγκέντρωσης. Κατά την εφαρμογή των άριστων παραμέτρων, χημικών και χημικών δόσεων παρατηρήθηκαν οι παρακάτω απομακρύνσεις μετάλλων.

17 Μέταλλο % ικανότητα απομάκρυνσης Pb 95 Cr 92 Cu 79 Zn 57 Ni 17 Η μικρή απόδοση του CEPT στην απομάκρυνση του Ni αναμένονταν και μπορεί να εξηγηθεί λόγω της μεγάλης διαλυτότητας σε ουδέτερο ph. Tο Νi χρειάζεται ph >11 για να απομακρυνθεί από την υδατική φάση ( Patterson,1985). Παρατηρούμε ότι η ικανότητα αφαίρεσης των μετάλλων ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική σχετικά με τους συνηθισμένους πρωτοβάθμιους τρόπους.ο πίνακας 4 δείχνει μια σύνοψη των αρχικών συγκεντρώσεων των μετάλλων, το υπολογισμένο % ικανότητα απομάκρυνσης των τέστ και των δειγμάτων ελέγχου και αυξήθηκε % απομάκρυνση με την χρήση του CEPT. Μια σύγκριση των % ικανοτήτων απομάκρυνσης των τέστ με τα δείγματα ελέγχου φαίνονται στο σχήμα 6. Σύγκριση των δειγμάτων με CEPT με το δείγμα ελέγχου Στον πίνακα 9 φαίνεται μια σύγκριση των ικανοτήτων αφαίρεσης μετάλλων από μια μελέτη διαλείποντος έργου, σε παρόμοιες περιπτώσεις.

18 Πίνακας 9 Σύγκριση των αποτελεσμάτων Mέσος ρυθμός απομάκρυνσης των μετάλλων (%) Mέταλλο Μελέτη Bench Mελέτη Ohlinnger s Μελέτη Μελέτη U.S. EPA Lynchberg Cr Cu Pb Ni Ζn Οι % απομακρύνσεις των μετάλλων με το CEPT είναι σαφώς μεγαλύτερες από τις άλλες μεθόδους. Οι συγκρίσεις των επιτρεπτών φορτίσεων δίνονται στον πίνακα 10 δείχνουν μια σημαντική αύξηση στην περίπτωση του Cr (188 %), Cu (154 %), Pb ( % ), Ni ( 26 % ). Συμπεράσματα Προχωρημένη κροκίδωση και συσσωμάτωση με FeCl 3 και με ανιοντικό πολυηλεκτρολύτη μπορεί να αυξήσει την ικανότητα απομάκρυνσης των μετάλλων κατά την προεπεξεργασία. Η μονάδα CEPT μπορεί επίσης να βελτιώσει την αφαίρεση των ΤSS κατά 80%, ελαττώνοντας τα στερεά αλλά και τον συνολικό οργανικό άνθρακα που εισέρχεται στην συνέχεια στον δευτεροβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. Η βελτίωση στην απομάκρυνση των μετάλλων οφείλεται στην κροκίδωση και συσσωμάτωση με χημικά και στην ενέργεια ανάμιξης. Μια δόση του FeCl 3 ίση ή μεγαλύτερη από 30 mg /l με 0.5 mg/l πολυηλεκτρολύτη οδηγεί στην σημαντική απομάκρυνση των TSS κατά 80%. Πολύ μικρή βελτίωση παρατηρείται σε μεγαλύτερες δόσεις. Μια δόση του FeCl 3 ίση με 40 mg/l και του πολυηλεκτρολύτη ίση με 0.5 mg /l οδηγεί στην μεγαλύτερη παρατηρούμενη μέχρι σήμερα ικανότητα απομάκρυνσης των TSS κατά 83%. Η εκατοστιαία αύξηση στην απομάκρυνση των μετάλλων με τη μέθοδο αυτή έγινε με 40 mg /l FeCl 3 και 0.5 mg /l πολυηλεκτρολύτη σε σύγκριση με το δείγμα ελέγχου και ήταν :

19 Mέταλλο % βελτίωση της απομάκρυνσης με CEPT Pb 475 Cr 270 Cu 225 Zn 247 Ni 242 Η χημική κροκίδωση, συσσωμάτωση και καταβύθιση αποτελείται από 4 δεξαμενές. Δεξαμενή 1: Είναι δεξαμενή μαύρη, κωνική, από PE, ανοικτή, σκεπαζόμενη, ωφέλιμου όγκου 6 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με τον παρακάτω Η/Μ εξοπλισμό : i) αναδευτήρα ανοξείδωτο με 3 θέσεις ανάδευσης ii) μοτέρ με μειωτήρα και inverter iii) δοσομετρική ειδικού τύπου με κεφαλή από Teflon iv) δεξαμενή 1000 lt για την αποθήκευση του FeCl 3 v) καταιονιστήρα νερού Εργ.5 : Κάθε μέρα θα γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές τόσο στα 2 σημεία εισόδου όσο και στα 2 σημεία εξόδου της δεξαμενής. Συνεχώς για 24 ώρες την ημέρα θα βρίσκεται σε λειτουργία η ανάδευση, η προσθήκη του FeCl3 και ανα διαστήματα θα λειτουργεί ο καταιονισμός του νερού για να εμποδιστεί ο αφρισμός της δεξαμενής. Θα ελέγχεται η δοσομετρική αντλία μήπως έχει εμφραγεί και θέλει άνοιγμα και απόφραξη. Θα γίνεται έλεγχος ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα FeCl3 για να μην μείνει η δεξαμενή χωρίς κροκιδωτικό. Δεξαμενή 2:: Είναι δεξαμενή μαύρη, κωνική, από PE, ανοικτή, σκεπαζόμενη, ωφέλιμου όγκου 6 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με τον παρακάτω Η/Μ εξοπλισμό : vi) αναδευτήρα ανοξείδωτο με 3 θέσεις ανάδευσης vii) μοτέρ με μειωτήρα και inverter viii) δοσομετρική αντλία ix) δεξαμενή 1000 lt με αναδευτήρα για την Παρασκευή και για την αποθήκευση του πολυηλεκτρολύτη x) με αεραντλία Εργ.6 : Κάθε μέρα θα γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές τόσο στα 2 σημεία εισόδου όσο και στα 2 σημεία εξόδου της δεξαμενής. Συνεχώς για 24 ώρες την ημέρα θα βρίσκεται σε λειτουργία η ανάδευση (αργή ), η προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη. Θα ελέγχεται η δοσομετρική αντλία μήπως έχει εμφραγεί και θέλει άνοιγμα και απόφραξη. Θα γίνεται έλεγχος ώστε να υπάρχει επαρκής ποσότητα πολυηλεκτρολύτη για να μην μείνει η δεξαμενή χωρίς πολυηλεκτρολύτη.

20 Εργ.7 : Δυο φορές την ημέρα, μία το πρωί στις 7 και μία το βράδυ στις 7 θα παρασκευάζεται πολυηλεκτρολύτης για να είναι φρεσκοφτιαγμένος και ενεργός. Λίγο πριν τελειώσει ο πολυηλεκτρολύτης τα τελευταία 20 λίτρα θα μεταγγίζονται σε παρακείμενο πλαστικό δοχείο μαζί με τον σωλήνα ώστε να συνεχίζεται η προσθήκη του πολυηλεκτρολύτη από το δοχείο. Εν τω μεταξύ, μέχρι να τελειώσουν αυτά τα 20 λίτρα θα παρασκευάζεται ο καινούργιος πολυηλεκτρολύτης. Εργ.8 : Mια φορά την ημέρα θα λειτουργεί η αεραντλία για να καθαρίζει τον πυθμένα της από την λάσπη Δεξαμενή 3: Είναι δεξαμενή μαύρη, κυλινδρική, από PE, κλειστή, σκεπαζόμενη, ωφέλιμου όγκου 10 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με μονοφασική αντλία λασπών. Εργ.9: Mια φορά το πρωί στις 7.30 π.μ. και μια φορά το βράδυ στις 7.30 μ.μ. θα μπαίνει σε λειτουργία η αντλία λασπών. Προσοχή υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης. Όσο αδειάζει η δεξαμενή δεν θα απομακρυνόμαστε από την σωλήνα εξόδου των λασπών. Πρώτα σταματάμε την αντλία και μετά κλείνουμε και την βάννα απομόνωσης για να μην κάνει αναρρόφηση. Δεξαμενή 4: Είναι δεξαμενή στενόμακρη, ανοικτή, ωφέλιμου όγκου 6 περίπου κυβικών μέτρων, εφοδιασμένη με αεραντλία. Εργ.10 : Mια φορά την ημέρα θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της δεξαμενής 4 και θα οδηγεί τις λάσπες του πυθμένα στην δεξαμενή λασπών. Δ) ΝΗ3 stripping Εργ.11 : Κάθε 4 ώρες θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της 1 ης απομάκρυνση των λασπών από τον πυθμένα της δεξαμενής. Εργ.12 : Κάθε 4 ώρες θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της 2 ης απομάκρυνση των λασπών από τον πυθμένα της δεξαμενής. Εργ.13 : Κάθε 4 ώρες θα μπαίνει σε λειτουργία η αεραντλία της 3 ης απομάκρυνση των λασπών από τον πυθμένα της δεξαμενής. δεξαμενής καθίζησης για την δεξαμενής καθίζησης για την δεξαμενής καθίζησης για την Εργ.14 : Κάθε βράδυ πριν την αναχώρηση του προσωπικού θα μπαίνει σε λειτουργία η μοναφασική αντλία λασπών για την απομάκρυνση των λασπών από την δεξαμενή λασπών. Εργ.15 : Kάθε ημέρα θα ελέγχονται οι φυσητήρες αν λειτουργούν κανονικά, αν είναι σκεπασμένοι από την βροχή και μια φορά τον μήνα θα καθαρίζεται το φίλτρο. Eργ.16 : Mια φορά το 6μηνο θα καθαρίζονται οι πυθμένες των δεξαμενών αερισμού 1 και 2 αλλά και των δεξαμενών καθίζησης 1 και 2, για την απομάκρυνση της συσσωρευθείσης ιλύος.

21 2 ο στάδιο : Φωτοχημική Οξείδωση Συνδυασμός Photo-Fenton Χημικής Οξείδωσης και Βιολογικής Οξείδωσης Περίληψη Μελετάται η πλήρης διάσπαση σε μέρη ενός μίγματος φυτοφαρμάκων (pesticide) με συνδυασμένη εφαρμογή photo Fenton χημικής οξείδωσης ως προεπεξεργασία και βιολογικής οξείδωσης σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου ενεργούς ιλύος. Τέσσερα εμπορικά φυτοφάρμακα, τα Laition, Metasystox, Sevnol και Ultracid επιλέχθηκαν γιαυτό το πείραμα. Τα ενεργά συστατικά είναι αντίστοιχα dimethoate, oxydemeton methyl, carbaryl και methidathion. Η αρχική συγκέντρωση του μίγματος των φυτοφαρμάκων ήταν 200 mg /l. Η Βιολογική επεξεργασία άρχισε μετά από 31% φωτοκαταλυτική εξουδετέρωση (mineralization), που μετά από 5 h ανάδευση σε αντιδραστήρα διαλείποντος έργου,χωρίς εγκλιματισμένη ενεργή ιλύ,αφήνει το εξερχόμενο απόβλητο από την photo Fenton oξείδωση τελείως υποδομημένο. Αυτός ο χρόνος είναι μικρότερος από τους συνήθεις χρόνους στους βιολογικούς καθαρισμούς ( 8-10 ώρες ). Εν τούτοις, η συνδυασμένη επεξεργασία είναι αποτελεσματική για ταχεία αποδόμηση των φυτοφαρμάκων μέσα στα απόβλητα με πλήρη αφαίρεση συγγενικών ενώσεων και την συνδεδεμένη DOC συγκέντρωση. Παρόλα αυτά, αποτίμηση αυτής της τεχνολογίας θα πρέπει να λάβει υπόψη ακόμα μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων και πως αυτός ο παράγοντας επηρεάζει και τα δυο δηλαδή και την φωτοκαταλυτική και την χημική οξείδωση. 1) Εισαγωγή Εντατικές καλλιέργειες ( σε θερμοκήπια ) που αυξάνονται εκθετικά στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας τα τελευταία χρόνια, απαιτούν προσεγγιστικά 200 φορές περισσότερα φυτοφάρμακα σε σχέση με τις παραδοσιακές καλλιέργειες, καθιστώντας αυτές τις καλλιέργειες την μεγαλύτερη πηγή ρύπανσης των νερών με φυτοφάρμακα ( η ρύπανση μπορεί να είναι και πάνω από 10 μg / l ). Αυτό περιλαμβάνει το νερό που χρησιμοποιείται για το πλύσιμο των κοντέινερ που μεταφέρουν φυτοφάρμακα και τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες ( mg /l ), το νερό από τις βιομηχανικές αγροτικών προϊόντων ( mg /l ) και το νερό από τις εγκαταστάσεις παραγωγής αυτών των φυτοφαρμάκων ( mg / l ) ( Malato et al., 2001 ). Tα Ηνωμένα Έθνη αναφέρουν εκτιμήσεις ότι απ όλα τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται για γεωργικές χρήσεις, λιγότερο από 1% φτάνει στις σπαρμένες καλλιέργειες. Τα υπόλοιπα 99% καταλήγουν να μολύνουν τα εδάφη, τα νερά και τον αέρα. Αυτές οι ρυπαντικές ουσίες συνήθως είναι ανθεκτικές, τοξικές και μη βιοδιασπόμενες, προξενώντας μια βιοσυσσώρευση και προβλήματα στην δημόσια υγεία ( Sasaki et al., 1991 ; Rhind, 2002 ; Cerrilo et al., 2006 ). Mε αυτή την έννοια η νομοθεσία για την ποιότητα των νερών αναφερόμενη στο εξερχόμενο απόβλητο από μια διεργασία είναι ιδιαίτερα αυστηρή και τέτοιοι ρυπαντές έχουν επισημανθεί ως ανθεκτικοί και επίμονοι οργανικοί ρυπαντές ( Persistent Organic Pollutants, POPs ) από την EU Member States ( οδηγία 2000 / 60 / Ε.C). Οι ουσίες dimethoate, oxydemeton methyl, carbaryl και methidathion είναι ενεργά συστατικά των φυτοφαρμάκων αντίστοιχα Laition, Metasystox, Sevnol και Ultracid ( σχ. 1 ).

22 Η χρήση Dimethoate και oxydemeton methyl ρυθμίζεται από την Οδηγία 2002 / 71 / EC και η χρήση των Carbaryl και Methidathion από την Οδηγία 2006 / 59 / CE για τα μέγιστα επιτρεπτά όρια (ΜRLs) στα δημητριακά, στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και σε ορισμένα προϊόντα αγροτικής προελεύσεως, συμπεριλαμβάνοντας τα φρούτα και τα λαχανικά, που είναι μεταξύ 0,01 και 1 mg /kg ανάλογα από το φυτοφάρμακο που χρησιμοποιείται και την παραγωγή τροφίμων. Αυτά τα επίπεδα απόθεσης αντικατατροπίζουν τα ελάχιστα επιτρεπτά όρια φυτοφαρμάκων για την ασφαλή προστασία των καλλιεργειών, και είναι αποδεκτά από το περιβάλλον από τοξικολογικής πλευράς. Όμως οι ουσίες αυτές dimethoate, oxydemeton methyl, carbaryl και methidathion έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνες, αναπαραγωγικώς και αναπτυξιακώς τοξικές, νευροτοξικές και έντονα τοξικές για τον άνθρωπο ( Εxtonet, 1996 ). Το κύριο πρόβλημα είναι ότι νερά που έχουν μολυνθεί με φυτοφάρμακα δεν μπορούν να επεξεργαστούν με τους κλασσικούς βιολογικούς καθαρισμούς, εξαιτίας της τοξικότητάς τους προς τους μικροοργανισμούς που αναπτύσσονται σ αυτές τις επεξεργασίες ( Hayo ant van der Welf, 1996 ). Γιαυτό τον λόγο επιβάλλονται να επεξεργαστούν με άλλες μεθόδους. Με αυτή την έννοια Προχωρημένες μέθοδοι Οξείδωσης ( ΑΟPs) χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά για την επεξεργασία αποβλήτων επιβαρυμένων με οργανικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται από την πολύ σταθερή χημική τους σύσταση και την πολύ χαμηλή βιοαποικοδόμησή τους. Στις Προχωρημένες μεθόδους οξείδωσης ( AOPs) έχουμε την δημιουργία και ανάπτυξη αντιδράσεων με μηχανισμό ελευθέρων ριζών OH *, που οδηγούν στην πλήρη εξουδετέρωση των περισσότερων ρυπαντικών ουσιών όπως είναι αυτές στα βαφεία, στα φυτοφάρμακα και στις φαρμακευτικές βιομηχανίες ( Chiron et al., 2000 ; Perez Estrada et al., 2005 ; Lucas end Peres 2006 ). Παρόλο που υπάρχει αρκετή βιβλιογραφία γιαυτό το θέμα, πολλά άρθρα ασχολούνται κυρίως με ξεχωριστές ουσίες σε χαμηλές συγκεντρώσεις ( κάτω από 50 mg /l ) ( Malato et al, 2002 a ; Al Momani et al, 2007; Tamini et al., 2008 ) και ελάχιστα μόνο σχόλια υπάρχουν για απόβλητα με φυτοφάρμακα ( Farre et al., 2005 ; Oller et al., 2006 ; Lapertot er al.,2007 ). Παρόλο που οι ΑΟPs έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαιτέρα αποτελεσματικές, η

23 εφαρμογή τους παραμένει ακόμα αρκετά ακριβή ( e /m 3 ) (Comninellis et al., 2008), ειδικά για απόβλητα με υψηλά φορτία ρύπων. Μια ιδιαίτερα ελκυστική εφαρμογή είναι η χρήση ΑΟPs για μια σύντομη προεπεξεργασία, που θα διασπά τους ρυπαντές που αντιστέκονται και δεν αποικοδομούνται προς άλλα ενδιάμεσα προϊόντα που όμως θα μπορούν να αποικοδομηθούν σε μια βιολογική επεξεργασία (Esplugas and Ollis, 1997 ; Lafi and Al-Aodah, 2006 ). Παραταύτα, όσο μεγαλύτερη η συγκέντρωση των ρυπαντών, τόσο μεγαλύτερη η προεπεξεργασία με AOPs και συνεπώς μια συνδυασμένη ΑΟP και μια βιολογική οξείδωση είναι ακόμα πιο κατάλληλη. Μια νέα προσέγγιση του θέματος που σκοπό έχει να μειώσει το κόστος της επεξεργασίας είναι οι ηλιακές ΑΟPs, όπως το photo Fenton και η ετερογενής κατάλυση με TiO 2 (Malato et al., 2007 ), σε συνδυασμό με έναν βιολογικό καθαρισμό ενεργού ιλύος. Από τις ηλιακές ΑΟPs, η solar photo- Fenton έχει αποδειχθεί ως η πιο αποτελεσματική ακόμα και από το ΤiO 2, για απόβλητα που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ( π.χ. 100 mg / l ή και περισσότερο ) από ρυπαντικές ουσίες ( Μalato et al., 2002 b ; Hincapie et al., 2006; Oller et al., 2006 ; Maldonado et al., 2007 ). Η βιολογική επεξεργασία μπορεί να κάνει χρήση και ανάπτυξη πολλών διαφορετικών μικροοργανισμών όπως είναι Pseudomonas putida και να αποδομήσει ενδιάμεσα που δημιουργούνται κατά την μερική επεξεργασία με photo Fenton των φυτοφαρμάκων ( Βallesteros Martin et al., 2008a) ή γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς για την αποδόμηση των φυτοφαρμάκων ( Liu et al.,2006). Παρ όλα αυτά, η ικανότητα αποικοδόμησης είναι καλύτερη με την μέθοδο της ενεργούς ιλύος, παρόλο που η απορρόφηση των ρυπαντών στην βιομάζα πρέπει να αποφευχθεί για να επιβάλλουμε την βιολογική αναίρεση. Η επιτυχία της συνδυασμένης χημικής photo- Fenton οξείδωσης και της βιολογικής οξείδωσης με την μέθοδο της ενεργού ιλύος στηρίζεται στο να φτάσουμε στην αποδεκτή βιοαποικοδόμηση με μικράς διάρκειας φωτοκαταλυτικής προεπεξεργασίας. Mεγάλοι χρόνοι οξείδωσης, έχουν ως αποτέλεσμα την ισχυρή αποδόμηση και οδηγούν στην παραγωγή προϊόντων ισχυρά οξειδωμένων με χαμηλή τιμή μεταβολισμού για ικανή βιολογική αφαίρεση άνθρακα, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι έχουμε και πολύ μεγάλη κατανάλωση H 2 O 2. Μικροί χρόνοι οξείδωσης οδηγούν στον σχηματισμό χημικών ενώσεων παρόμοιων των συγγενικών φυτοφαρμάκων και είναι ακόμα πολύ τοξικές και ακόμα πολύ ανθεκτικοί στην αποικοδόμηση.(osano et al.,2002; Sinclair and Boxall,2003; Hermando et al., 2005). ; Συνεπώς ο άριστος χρόνος επεξεργασίας με την photo- οξείδωση σχετίζεται με την βιοαποικοδομησιμότητα και την τοξικότητα των ενδιάμεσων προιόντων που δημιουργούνται κατά την διάρκεια της οξείδωσης. Συνεπώς η βιοαποικοδομησιμότητα του μίγματος των ενδιάμεσων προιόντων που σχηματίζονται καθώς η χημική αντίδαση εξελίσσεται πρέπει να εκτιμηθεί σαν συνάρτηση της έντασης της φωτοεπεξεργασίας. Σε προηγούμενη εργασία ( Ballesteros Martin et al.,2008b ), η αύξηση της βιοαποικοδομησιμότητας των τεσσάρων φυτοφαρμάκων του απόβλητου του πειράματός μας με την solar photo- Fenton χημική οξείδωση με αυξανόμενους χρόνους φωτοαντίδρασης προσδιορίστηκε με μια καινούργια μέθοδο βασισμένη στο P. Putida. Συμπεράναμε ότι πάνω από έναν χρόνο επεξεργασίας ( t 30w, εξίσωση (1)) που σχετίζεται 90 min < T 30w < 110 min

24 ( περίπου το 40% της εξουδετέρωσης ) η ικανότητα βιοαποικοδόμσης (Ε f ) που επιτυγχάνεται με την p. Putida αυξήθηκε γραμμικά με τον χρόνο της φωτο- αντίδρασης και η βιοαποικοδομησιμότητα αυξήθηκε. Η παρουσία ανεπαρκών οξειδωμένων φωτοκαταλυτικώς προιόντων, προξένησε την ελάττωση της δραστηριότητας των βακτηρίων, οδηγώντας σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και χαμηλούς ρυθμούς αφαίρεσης άνθρακα. Έτσι σε μια βιολογική επεξεργασία που θα ακολουθήσει, ή είσοδος μερικώς οξειδομένων φυτοφαρμάκων ( που συνήθως αναμιγνύονται με εύκολα βιοδιασπόμενα απόβλητα ) θα απαιτούσε έναν μεγαλύτερο χρόνο παραμονής για να επιτύχουμε ικανοποιητική αφαίρεση άνθρακα. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να αποδείξει την αποτελεσματικότητα μιας επεξεργασίας αποβλήτων σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει μια solar photo- Fenton επεξεργασία και το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια βιολογική επεξεργασία ενεργού ιλύος. Το απόβλητο περιέρχει τέσσερα φυτοφάρμακα του εμπορίου, που είναι τα Laition, Metasystox, Sevnol και Ultracid, αρχίζοντας με συγκέντρωση διαλυμένου οργανικού άνθρακα ίση με 180 mg /l. Δόθηκε έμφαση στον ρυθμό αφαίρεσης του βιοδιασπούμενου άνθρακα, σε έναν αντιδραστήρα αναδευόμενο, με ενεργή ιλύ μη εκλιματισμένη που είναι και ο πιο συνήθης τύπος βιοαντιδραστήρα σε βιολογικούς καθαρισμούς λυμμάτων. 2. Υλικά και μέθοδοι 2.1 Υλικά Εμπορική Laition ( 40 % w/ v με ενεργή ουσία την dimethoate ) που αγοράστηκε από την Laico ; oxydemeton methyl σαν Μetasystox R, μια εμπορική ονομασία αγοράστηκε από την Bayer και περιέχει 25% w / v το φυτοφάρμακο Sernol, που περιέχει 85% w /w την ενεργή ουσία carbonyl, αποκτήθηκε από την MAFA ; και Ultracid, που περιέχει 40% (w/v) methidathion, προμηθεύτηκε από την Syngenta. Απεσταγμένο νερό που χρησιμοποιήθηκε στη πιλοτική μονάδα προμηθεύτηκε από την Μονάδα Απεσταγμένου Νερού της Platforma Solar de Almeria με στοιχεία : Αγωγιμότητα < 10 μs / cm [Cl - ] = mg / l [NO 3 - ] = 0.5 mg / l οργανικός άνθρακας < 0.5 mg /l 2.2. Φωτοχημική Αντίδραση Το πείραμα της photo Fenton χημικής οξείδωσης πραγματοποιήθηκε σε ένα αντιδραστήρα, σχήματος παραβολικού, ηλιακού συλλέκτη ( Κositsi et al., 2004 ) χωρητικότητας 40 l λυμμάτων ( 3.1 m 2 ακτινοβολούμενη επιφάνεια, 22 l ακτινοβολούμενος όγκος. Ο σωλήνας απορρόφησης έχει εσωτερική διάμετρο 29,2 mm και εξωτερική διάμετρο 32.0 mm. Η ακτινοβολία UV μετρήθηκε με ένα γενικό UV ραδιόμετρο ( ΚΙPP & ZONEN, model CUV 3 ), εγκατεστημένη σε μια πλατμόρμα με τίτλο 37 0 που προμηθεύει δεδομένα για την προσπίπτουσα ακτινοβολία UV ( w /m 2 ). Aυτό δίνει μια ιδέα της προσπίπτουσας ενέργειας σε μια επιφάνεια στην ίδια θέση σχετικά με τον Ήλιο. Με την εξίσωση (1), συνδυασμός των δεδομένων πολλών ημερών πειραμάτων και την σύγκριση μεταξύ φωτοαντιδραστήρων εγκατεστημένων σε διάφορα μέρη είναι δυνατός.

25 t 30w,n = t 30w, n-1 + Δt n UV V. i 30 V t (1) Δt n = t n - t n-1 t 0 =0 (n=1) Όπου UV = είναι η μέση ηλιακή UV ακτινοβολία μετρημένη κατά την διάρκεια Δt n, t n ο χρόνος πειράματος για κάθε δείγμα V t = είναι ο συνολικός όγκος νερού που φορτώθηκε στην πιλοτική μονάδα ( 35 l) V i = είναι ο συνολικός ακτινοβολούμενος όγκος ( 22 l, γυάλινοι σωλήνες ) και t 30w = είναι ένας χρόνος φωτισμού φυσιολογικός, που αναφέρεται σε μια σταθερή ηλιακή UV ακτινοβολία ισχύος 30 w / m 2 ( τυπικός ηλιακός UV με ισχύ, αναφερόμενος σε μια τέλεια ημέρα με λιακάδα, γύρω στο μεσημέρι ).Όλα τα τέστ έγιναν στους 30 0 C. Για την photo Fenton αντίδραση, η μονάδα φορτώθηκε με 35 l ενός υδατικού διαλύματος του απόβλητου με τα φυτοφάρμακα, με μια αρχική συγκέντρωση καθενός από τα ενεργά συστατικά του 50 mg / l. Kατά την έναρξη της διαδικασίας οι συλλέκτες ήταν καλυμμένοι, το ph σταθεροποιήθηκε και ιόντα Σιδήρου από το άλας ( FeSO 4.7H 2 O ) προστέθηκαν. Το Ph σταθεροποιήθηκε στο με Η 2 SO 4. Η συγκέντρωση των ιόντων Fe 2+ ήταν 20 mg /l. Mετά την προσθήκη των αντιδραστηρίων η μονάδα ομογενοποιήθηκε πολύ καλά με ανακυκλοφορία. Τελικά προστέθηκε και η πρώτη ποσότητα H 2 O 2 (10 mm). Χρησιμοποιήθηκε H 2 O 2 30% w/v. Στη συνέχεια ξεσκεπάστηκαν οι αντιδραστήρες και το photo Fenton ξεκίνησε. Το H 2 O 2 μετριόταν πολύ συχνά και το αντιδραστήριο που καταναλώνονταν, αμέσως αντικαταστιόταν με άλλο ούτως ώστε η συγκέντρωση να παραμείνει σταθερή και ίση με 100 mg /l, που ήταν και η αρχική συγκέντρωση. Η ανάλυση του H 2 O 2 γινόταν με την Ιοδομετρική Τιτλοδότηση. Πάντως επειδή αυτή η μέθοδος απαιτεί πολύ χρόνο, περίπου 45 λεπτά, συχνά γινόταν και μέτρηση σε δείγματα με Merkoquant Paper ( Merk Cat. No ). To H 2 O 2 που παρέμεινε μέσα στα δείγματα από τα πειράματα με photo Fenton αφαιριόταν χρησιμοποιόντας καταλάση ( 2500 U/mg σοκώτι από μοσχάρι ( αγελαδικό ήπαρ ) 100 mg /l ) που το προμηθέυτηκαν από τα Fluka Chemie AG (Buchs, Switzerland ) μετά από σταθεροποίηση του ph στην τιμή Προσδιορισμός της Ικανότητας Βιοαποικοδόμησης, Ε f H ικανότητα βιοαποικοδόμσης, Ε f προσδιορίστηκε με την αύξηση της p. Putida σε δείγματα επεξεργασμένου νερού σε διαφορετικές εντάσεις του photo Fenton. Το βακτήριο p. putida CECT 324, αποκτήθηκε από την Spanish Type Culture Collection ( Valencia, Spain ). Kαλλιέργειες για βακτήρια stocks είχαν καλλιεργηθεί σε ph 7.2 σε 1 g/ l (βοοειδές extract ), 2 g/l ( ζύμης extract ), 5 g /l πεπτόνης, 5 g/l ΝaCl και 15 g/l σκόνη agar και η διατήρηση γινόταν στους C μέσα σε ένα κρυογενικό διάλυμα ( γλυκερόλη 87% v/v ). Η μέθοδος συνίσταται στον διπλασιασμό των καλλιεργειών από p.putida, που εκκολάπτεται στους 30 0 C πάνω σε ένα shaker μιας περιστροφικής πλατφόρμας ( 150 rpm, 2.6 cm χτύπημα ) μέσα σε ένα δοχείο Erlenmeyer γεμάτο με 50 ml από το απόβλητο που θα επεξεργαστούμε με την μέθοδο photo Fenton, εμπλουτισμένο με 0,5 g /l NH 4 Cl

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >>

ΘΕΜΑ : <<Παρουσίαση της ηλιακής πλατφόρμας της μονάδος επεξεργασίας στραγγιδίων του ΧΥΤΑ Δομοκού >> ΘΕΜΑ : Χρήστος Παπαθανασίου Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Υπεύθυνος λειτουργίας ΧΥΤΑ Δομοκού E-mail: aconhellas@hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα

Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Εισαγωγή Ποιοτική ανάλυση ιόντων 1 ο Πείραμα Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα καίρια περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Ειδικά η απόρριψη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου

Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου Τράπεζα Χημεία Α Λυκείου 1 ο Κεφάλαιο Όλα τα θέματα του 1 ου Κεφαλαίου από τη Τράπεζα Θεμάτων 25 ερωτήσεις Σωστού Λάθους 30 ερωτήσεις ανάπτυξης Επιμέλεια: Γιάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (m3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Εξοπλισμού Μονάδες Επεξεργασίας Μονάδα Εξοπλισμού Νο Κατασκευαστής Τύπος Παροχή (3/h) Εγκατεστημένη Ισχύς (kw) 1.ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 1.1 Φρεάτιο Άφιξης 1.2 Αντλιοστάσιο Εισόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ.

ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Λύσεις και αντιμετώπιση της ρύπανσης από βαριά μέταλλα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ σ. 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.σ.3 Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)

aquabio.gr ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (ΔΕΞ. ΒΟΘΡΟΥ) ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR) aquabio.gr Αντώνης Χουρδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε. a.chourdakis@aquabio.gr Διδώς Σωτηρίου 15, Ηράκλειο, 71305 τηλ.: (+30) 2810 372 899 κιν.: (+30) 697 22 22 981 fax: (+30) 2810 372 901 aquabio SBR ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΕΓΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο SBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS

Το πρόβλημα της ιλύς. Η λύση GACS Το πρόβλημα της ιλύς Κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων παράγονται ταυτόχρονα και ορισμένα παραπροϊόντα, όπως τα εσχαρίσματα, η άμμος, τα ξαφρίσματα και η περίσσεια ιλύς από τις δεξαμενές καθίζησης

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τη μη βιολογική που οφείλονται στη φύση των βιοκαταλυτών Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να παίρνονται σοβαρά υπ όψη κατά το σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες.

ΜΕΡΟΣ Α : Ερωτήσεις 1-6 Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις 1-6. Κάθε ορθή απάντηση βαθμολογείται με πέντε (5) μονάδες. ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες και 30 λεπτά Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά της διεργασίας της

Τα βασικά της διεργασίας της Τα βασικά της διεργασίας της ενεργού ιλύος Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων 1 Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα

Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Διαλύματα - Περιεκτικότητες διαλυμάτων Γενικά για διαλύματα Μάθημα 6 6.1. SOS: Τι ονομάζεται διάλυμα, Διάλυμα είναι ένα ομογενές μίγμα δύο ή περισσοτέρων καθαρών ουσιών. Παράδειγμα: Ο ατμοσφαιρικός αέρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας

Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Προσδιορισμός της διαλυτότητας στο νερό στερεών ουσιών - Φύλλο εργασίας Γνωστικό αντικείμενο: Τάξη Διδακτική ενότητα Απαιτούμενος χρόνος Διαλυτότητα ουσιών σε υγρούς διαλύτες B Γυμνασίου Ενότητα 2: ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy

Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων. Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Προχωρημένες Μέθοδοι Επεξεργασίας Λυμάτων Μαρία Λοϊζίδου Καθηγήτρια ΕΜΠ Πρόεδρος Inter-Synergy Ορεστιάδα, Ιανουάριος 2009 Νομοθετικό Πλαίσιο Οδηγία Πλαίσιο (1/2) Η έννοια της ολοκληρωμένης και αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος

Σύντομη περιγραφή του πειράματος. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Σύντομη περιγραφή του πειράματος Μεταθετικές αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης οι οποίες οδηγούν σε σχηματισμό ιζήματος. Το ίζημα σε πολλές περιπτώσεις επιτρέπει την ταυτοποίηση ενός αντιδρώντος σώματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης

Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων. Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Eπεξεργασία αστικών υγρών αποβλήτων Νίκος Σακκάς, Δρ. Μηχανικός ΤΕΙ Κρήτης Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία Για να προστατευτεί η ποιότητα του αποδέκτη από: Ελάττωση του διαλυμένου οξυγόνου και αλλοίωση

Διαβάστε περισσότερα

AS VARIOcomp N Ultra

AS VARIOcomp N Ultra ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ AS VARIOcomp N Ultra Compact Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων τύπου MBR, για Προχωρημένη Επεξεργασία και Απολύμανση Το AS VARIOcompN Ultra αποτελεί μια ολοκληρωμένη compact

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού

ιαχείριση Α οβλήτων υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού ιαχείριση Α οβλήτων Υποµονάδες βιολογικού καθαρισµού υ οµονάδες βιολογικού καθαρισµού Για τη βιολογική επεξεργασία των αποβλήτων χρησιµοποιούνται στην πράξη κατάλληλες τεχνικές εγκαταστάσεις, οι υποµονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΡΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ Ελένη Παντελή, Υποψήφια Διδάκτορας Γεωργία Παππά, Δρ. Χημικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

denitrification in oxidation ditch) mg/l.

denitrification in oxidation ditch) mg/l. 2.3 Συνοπτική εξέταση των συστηµάτων απονιτροποίησης Αρχική προτεταµένη απονιτροποίηση Η πρώτη λύση για µία µονάδα προτεταµένης απονιτροποίησης προτάθηκε από τους Ludzack και Εttinger (1962). Το εισερχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

2.4 Ρύπανση του νερού

2.4 Ρύπανση του νερού 1 Η θεωρία του μαθήματος με ερωτήσεις 2.4 Ρύπανση του νερού 4-1. Ποια ονομάζονται λύματα; Έτσι ονομάζονται τα υγρά απόβλητα από τις κατοικίες, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους αγρούς. 4-2. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Τ.Ε.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ ΣΕΛΛΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΡΕΘΥΜΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,8 tn τυρόγαλα / ημέρα στην αιχμή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς

Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα έμφραξης. Π. Σαμαράς ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εφαρμογές βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (MBR) για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις μετάλλων στην ιλύ για εδαφική εφαρμογή Μέταλλο Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση (mg/kg ξηράς ουσίας) Cd 5 Cr(ολικό) 500 Cu 800 Hg 5 Ni 200 Pb

Διαβάστε περισσότερα

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης.

Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Επιχάλκωση μεταλλικού αντικειμένου και συγκεκριμένα ενός μικρού ελάσματος αλουμινίου με τη μέθοδο της γαλβανοπλαστικής επιμετάλλωσης. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 008-009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 009 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (επιλογής) ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα, 1/6/009 ΧΡΟΝΟΣ:,5 ώρες ΒΑΘΜΟΣ Αριθμητικώς: Ολογράφως: Υπογραφή: Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 6: Διαλυμένο Οξυγόνο Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαλυτότητα. Μάθημα 7

Διαλυτότητα. Μάθημα 7 Διαλυτότητα 7.1. SOS: Τι ονομάζουμε διαλυτότητα μιας χημικής ουσίας σε ορισμένο διαλύτη; Διαλυτότητα είναι η μέγιστη ποσότητα της χημικής ουσίας που μπορεί να διαλυθεί σε ορισμένη ποσότητα του διαλύτη,

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ με τη μέθοδο MBR COMPACT ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙ ΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Η εταιρεία ΣΥΡΜΕΤ Ε.Π.Ε. με την πολύχρονη εμπειρία της στο χώρο της επεξεργασίας λυμάτων, προσφέρει ολοκληρωμένες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Πηγή: Mr.Matteo Villa HAR srl. Επιµέλεια: Κων/νος I. Νάκος SHIELCO Ltd Σελίδα 1/5 O οίκος HAR srl, Ιταλίας εξειδικεύεται στον σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: XHMEIA A ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Το ιόν 56 Fe +2 περιέχει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Χημική Τεχνολογία. Εργαστηριακό Μέρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Χημική Τεχνολογία Εργαστηριακό Μέρος Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών Aγίων Αναργύρων Υπεύθυνος Εργ. Κέντρου : Χαρακόπουλος Καλλίνικος Επιµέλεια Παρουσίαση : Καραγιάννης Πέτρος ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ. Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ ΡΥΠΩΝ ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ Ιωάννα Δαμικούκα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρύπανση από βαρέα μέταλλα αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Το σύστημα που απομακρύνει τα ακάθαρτα νερά από το περιβάλλον που ζει και εργάζεται ο άνθρωπος και τα διαθέτει τελικά, με τρόπο υγιεινό και

Διαβάστε περισσότερα

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn

COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn COMPACT (ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ) ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIO compn Οι compact μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcomp Ν παραδίδονται έτοιμες προς τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών.

Παρασκευαστικό διαχωρισμό πολλών ουσιών με κατανομή μεταξύ των δύο διαλυτών. 1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ Η εκχύλιση είναι μία από τις πιο συνηθισμένες τεχνικές διαχωρισμού και βασίζεται στην ισορροπία κατανομής μιας ουσίας μεταξύ δύο φάσεων, που αναμιγνύονται ελάχιστα μεταξύ τους. Η ευρύτητα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΟΞΙΚΩΝ 0ΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΔΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΡΙΑ Ε. ΒΥΜΙΩΤΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

AΝΑΛΟΓΙΑ ΜΑΖΩΝ ΣΤΟΧΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 2 ο Γυμνάσιο Καματερού 1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 1. Πόσα γραμμάρια είναι: ι) 0,2 kg, ii) 5,1 kg, iii) 150 mg, iv) 45 mg, v) 0,1 t, vi) 1,2 t; 2. Πόσα λίτρα είναι: i) 0,02 m 3, ii) 15 m 3, iii) 12cm

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος

Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου Μελέτη βιοδιαθεσιμότητας του παραγόμενου προϊόντος ΠΡΑΞΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» Δευτέρα 25 Μαΐου, 2015 Ημερίδα - Κ.Ε.Δ.Ε.Α. Θεσσαλονίκη Χαρακτηρισμός των στερεών ιζημάτων ανάκτησης φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ Με το πείραμα αυτό μπορούμε να προσδιορίσουμε δύο βασικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν ένα

Διαβάστε περισσότερα

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης

2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης 2η Δραστηριότητα ΧΗΜΕΙΑ Σχολείο: Ονοματεπώνυμα: Α) Β) Γ) Ανίχνευση ρύπανσης στα νερά λίμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Η ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα και των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι ένα από τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9: Απομάκρυνση αζώτου Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ Στο τέλος του πειράματος αυτού θα πρέπει να μπορείς : 1. Να αναγνωρίζεις ότι το φαινόμενο της διάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία Dialynas S.A. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ελ. Βενιζέλου 15, 73100, Χανιά Τηλ. 28210-51250, fax. 28210-51260 www.dialynas.com, dk@dialynas.com Καινοτόμες τεχνολογίες στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων από τυροκομεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από

1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Το στοιχείο Χ έχει 17 ηλεκτρόνια. Αν στον πυρήνα του περιέχει 3 νετρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, να υπολογισθούν ο ατομικός και ο μαζικός του στοιχείου Χ 2. Δίνεται 40 Ca. Βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ).

( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). Χηµεία Α Λυκείου Φωτεινή Ζαχαριάδου 1 από 12 ( α πό τράπεζα θεµάτων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τις επόµενες προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασµένες (Λ). α) Ένα µείγµα είναι πάντοτε

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου.

Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων: Ένας ζωντανός οργανισμός στην υπηρεσία του εργοστασίου. Οι τρεις βασικές διεργασίες οι οποίες διακρίνονται στην επεξεργασία των λυμάτων σε εργοστάσια τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M

Στα 25, 2 ml 0,0049 mol HCl 1000 ml x = 0,194 mol HCl Μοριακότητα ΗCl = 0,194 M ΛΥΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 0 ΜΕΡΟΣ Α (0 μονάδες) Ερώτηση (3μον.) (α) Η (g) + Cl (g) HCl (g) mol H : mol Cl ή 400 ml H : 400 ml Cl 600 ml H : 600 ml Cl Το Cl βρίσκεται σε περίσσεια. Ολόκληρη η

Διαβάστε περισσότερα

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης

3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 3 o Μάθημα : Αντιδράσεις απλής αντικατάστασης 1. Στόχοι του μαθήματος Οι μαθητές να γνωρίσουν:i) πότε πραγματοποιείται μια αντίδραση απλής αντικατάστασης, με βάση τη σειρά δραστικότητας των μετάλλων και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία

Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Χρήση υποβαθμισμένων νερών στη γεωργία Γεώργιος Ψαρράς ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων Εσπερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 17 Απριλίου 2016 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α.1 Για την αντίδραση: Fe (s) + 2HCl (aq) FeCl 2(aq)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/6/2014 ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Γ Αριθμητικά.. ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες Ολογράφως:...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc

(Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O /180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc COD BOD TS VS F/M (Chemical Oxygen Demand) C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O 180 192 192/180= 1.06 = 1.06 go 2 /ggluc Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (Biochemical Oxygen Demand) Ολικά στερεά (Total Solids)

Διαβάστε περισσότερα

8. Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων

8. Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων 8. Μελέτη ρυθμιστικών διαλυμάτων Σκοπός Σκοπός της παρούσας εργαστηριακής άσκησης είναι να γνωρίσουμε τον τρόπο παρασκευής ενός ρυθμιστικού διαλύματος και ακολούθως να μελετήσουμε τη δράση του, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 12: Βιομηχανική ρύπανση- Υγρά βιομηχανικά απόβλητα και διάθεση αυτών (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους.

Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ Ομογενή μίγματα χημικών ουσιών τα οποία έχουν την ίδια χημική σύσταση και τις ίδιες ιδιότητες (χημικές και φυσικές) σε οποιοδήποτε σημείο τους. Διαλύτης: η ουσία που βρίσκεται σε μεγαλύτερη αναλογία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους

Ξήρανσηβιολογικής ιλύος µε ηλιοθερµικές µεθόδους ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο ιαχείρισης & Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων ιευθυντής Εργαστηρίου: Καθ. Αλέξανδρος Αϊβαζίδης Ξήρανσηβιολογικής ιλύος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 16/04/2016 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1. έως Α5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Χημεία

Περιβαλλοντική Χημεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Περιβαλλοντική Χημεία Ενότητα 8.2: Χημικώς Απαιτούμενο Οξυγόνο (Chemical Oxygen Demand, COD) Ευάγγελος Φουντουκίδης Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25/5/2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2.5 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα.

1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο μίγμα, είναι ομογενές. Άρα, είναι διάλυμα. 2.8 Διαλύματα Υπόδειξη: Στα αριθμητικά προβλήματα, τα πειραματικά μεγέθη που δίνονται με ένα ή δύο σημαντικά ψηφία θεωρούνται ότι πρακτικά έχουν 3 ή 4 σημαντικά ψηφία. 1. Ο ατμοσφαιρικός αέρας, ως αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ (Δ. Δ.7 ο ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΛΗ ΘΕΜΑ 1 ο (7+8+10=25 μονάδες) 1) 2 mol HNO 3 (νιτρικού οξέος) περιέχουν: α) 6 άτομα οξυγόνου, β) 28g αζώτου, γ) 96g οξυγόνου, δ) 6 mol

Διαβάστε περισσότερα

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4)

[FeCl. = - [Fe] t. = - [HCl] t. t ] [FeCl. [HCl] t (1) (2) (3) (4) Μιχαήλ Π. Μιχαήλ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 1 3.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-34 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το αντικείµενο µελέτης της χηµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΤΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ... 3 1.1.1 Το βιοαέριο στην Ελλάδα... 6 1.2 ΛΥΜΑΤΑ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟΥ... 8 1.2.1 Σύσταση των λυμάτων χοιροστασίου... 8 1.2.1.1 Νερό... 8

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία

Συνολικός Προϋπολογισμός: Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελλάδα Ισπανία. Ιταλία 2009 2012 Συνολικός Προϋπολογισμός: 1.664.986 Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης: 802.936 Ελλάδα Ισπανία Ιταλία Η παρουσίαση Η κατάσταση στην Ελλάδα Τι κάνουν στην Ισπανία Τι κάνουν στην Ιταλία Τι θα μπορούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Eργαστηριακή Άσκηση 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Eργαστηριακή Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ (ph, αγωγιμότητα, αλκαλικότητα, θολότητα) και ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι μετρήσεις για προσδιορισμό τω χαρακτηριστικών του νερού

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να διαπιστώνουμε τον όξινο χαρακτήρα σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Να ορίζουμε τα οξέα κατά τον Arrhenius

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις

Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Κεφάλαιο 3 Χημικές Αντιδράσεις Οι χημικές αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις οξειδοαναγωγικές και τις μεταθετικές. Α. ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων

Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Κατηγορίες Χημικών Αντιδράσεων Β. ΜΕΤΑΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Στις αντιδράσεις αυτές οι αριθμοί οξείδωσης όλων των στοιχείων που μετέχουν στην αντίδραση παραμένουν σταθεροί. Τέτοιες αντιδράσεις είναι οι: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας

Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας 3.9. Κριτήρια αξιολόγησης Παράδειγµα κριτηρίου σύντοµης διάρκειας ΟΜΑ Α Α Αντικείµενο εξέτασης: Οξέα - βάσεις (ιδιότητες - ονοµατολογία) Στοιχεία µαθητή: Επώνυµο:... Όνοµα:... Τάξη:... Τµήµα:...Μάθηµα:...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !Unexpected End of Formula l ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Παραδεισανός Αδάμ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή εκπονήθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2003 2004 στο μάθημα «Το πείραμα στη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman.

Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Σύντομη περιγραφή του πειράματος Ηλεκτρόλυση νερού ή ηλεκτρόλυση αραιού διαλύματος θειικού οξέος με ηλεκτρόδια λευκοχρύσου και με χρήση της συσκευής Hoffman. Διδακτικοί στόχοι του πειράματος Στο τέλος

Διαβάστε περισσότερα