ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 944 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Πληροφορίες : ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΤΗΛ. : FAX : ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 1.. τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/ ) 2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα. 2.. την υπ αρίθμ. 6311/2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 390/Β / )ΚΥΑ περί «έγκρισης του ΠΠΥΥ 2013» 3.. το υπ αρίθμ. 5221/ Απόσπασμα πρακτικού της 50ης / , θέμα 8ον, Συνεδρίασης της ΕΠΥ, έγκρισης της τροποποίησης του ΠΠΥΥ 2013 για το Νοσοκομείο μας. 4.. την αρίθμ. 1974/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας ( ΦΕΚ 1053/Β / ) ορισμού φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του ΠΠΥΦΥ έτους Πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών 5.. την υπ αρίθμ. 1133/ , (με ΑΔΑ: ΩΒ0Α7469ΗΔΜ-ΓΝΒ) απόφαση του Διοικητή του Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ σχετικά με χορήγηση εξουσιοδότησης και ορισμού φορέων εκτέλεσης για την διενέργεια των διαγωνισμών που περιλαμβάνονται στο εγκεκριμένο τροποποιημένο ΠΠΥΥ έτους Πιστώσεις 2014, 6.. την υπ αρίθμ.2053/ εγκύκλιο της Ε.Π.Υ. σχετικά με την προμήθεια υλικών, υπηρεσιών και φαρμάκων μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών του ΠΠΥΦΥ το άρθρο 13, του Ν.3918/ το άρθρο 14, παράγραφο 7, του Ν.4052/ το άρθρο 27, παράγραφο 11, του Ν.3867/2010 (φεκ Α 128) 10.. την υπ αρίθμ. 2/ απόφαση του ΔΣ του Νοσοκομείου μας, έγκρισης της παρούσας διαδικασίας --- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης : 0/154, με ΑΔΑ: ΩΠΖΚ4690ΒΞ-ΞΞΙ, Ποσού: ,00 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια των κάτωθι ειδών, για κάλυψη αναγκών επτά (7) μηνών CPV Περιγραφή ΚΑΕ συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ Ιατρικά αναλώσιμα , Οφθαλμολογικός εξοπλισμός Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής , Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τετάρτη και ώρα 13:00 από την αρμόδια επιτροπή, ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς) Όλοι οι όροι της παρούσης (γενικοί της διακήρυξης, προδιαγραφές) είναι απαράβατοι και η μη συμμόρφωσή τους, συνεπάγεται αποκλεισμό της προσφοράς.

2 Άρθρο 1 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.- Οι προσφορές για όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα αποσταλούν στο Γ. Ν. Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» οδός: Γαϊτάνι, ΤΚ ΖΑΚΥΝΘΟΣ Γραμματεία - Πρωτόκολλο, μέχρι και την ίδια ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, αλλά μια ώρα πριν της ορισθείσης, για την αποσφράγιση των προσφορών. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέχονται στην υπηρεσία μας, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2.- Στον σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Α) Τα στοιχεία του αποστολέα, Β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας μας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ. ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» «ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό» Γ) Ο αριθμός Πρωτοκόλλου & ημερομηνία του παρόντος εγγράφου (1 η σελίδα πάνω δεξιά), Δ) Η ονομασία του διαγωνισμού, Ε) Η ημερομηνία και ώρα διενέργειας, Ζ) «Να μην ανοιχθεί ο φάκελος από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις και την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5.- Η συμμετοχή στον διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 6.- Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ και τα οποία θα κατατεθούν πρωτότυπα ή ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 7.- Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 8.- Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, οι παρευρισκόμενοι λαμβάνουν γνώση μόνο των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυμούν, μπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόμενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ενημέρωσή τους από την αρμόδια Επιτροπή. Η εξέταση των φακέλων των προσφορών των άλλων συμμετασχόντων, θα γίνει ενώπιον της επιτροπής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. Άρθρο 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία : τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία (Πρωτότυπα, αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή CD - επεξεργάσιμη) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού που συμμετέχουν και θα δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους 1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο 2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας. 3) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση. 4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. Καθώς και ότι: 6) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 7) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, για τους οποίους έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 8) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 9) Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση του διαγωνισμού. 10) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού 11) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της.

3 12) Οποιοδήποτε έγγραφο ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης του διαγωνισμού θα κατατεθεί από την εταιρεία, εντός τριών (3) ημερών. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος, περιγράφει τα προσφερόμενα είδη και δηλώνει, τις τυχόν αποκλίσεις των προδιαγραφών των προσφερομένων, από αυτές που θέτουν οι ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα φέρει ημερομηνία, υπογραφή, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα υπογράφοντος, και σφραγίδα εταιρείας, οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, να αναφέρονται για κάθε είδος που προσφέρουν : α. με τον ίδιο αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας β. την εμπορική ονομασία μάρκα-, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής γ. την προσφερόμενη τιμή, ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης Προσφορά η οποία δεν πληρεί τα παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 3 ΤΙΜΗ Οι τιμές θα δίδονται σε ( ολογράφως και αριθμητικώς ) ανά μονάδα μέτρησης, για παράδοση του εμπορεύματος, ελεύθερου στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α. όπου αναγράφεται χωριστά και βαρύνει το Νοσοκομείο. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή απορρίπτεται ως απαράδεκτη Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 4 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΏΝ Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {60} ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή που έχει ορισθεί για τον σκοπό αυτό από την Διοίκηση του Νοσοκομείου, ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς ) Για την τελική επιλογή του προμηθευτή λαμβάνεται υπόψη, η χαμηλότερη τιμή εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της διακήρυξης που επισυνάπτονται Οι προσφερόμενες τιμές να μην υπερβαίνουν τις αντίστοιχες τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ. (www.epromy.gr), όπως καταγράφηκαν κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής προσφορών ανά διαγωνισμό (όπου υπάρχουν αντίστοιχες). Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις κατά τα ανωτέρω παραδεκτές τιμές, απορρίπτονται. (Ν. 3918/ ). Εάν είναι εφικτό να αναγραφεί στην προσφορά για κάθε προσφερόμενο είδος ο αντίστοιχος κωδικός του παρατηρητηρίου τιμών ή να κατατεθούν οι αντίστοιχες καταστάσεις/τιμές του Παρατηρητηρίου τιμών. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου Άρθρο 6 ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση του διαγωνισμού με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει 1. την κατακύρωση α) της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα β) μεγαλύτερης ποσότητας κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 30% γ) μικρότερης ποσότητας κατά ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 50% 2. την ματαίωση των αποτελεσμάτων και επανάληψή του Διαγωνισμού, με τροποποίηση ή μη των όρων

4 3. την ακύρωση του διαγωνισμού, μετά από έγγραφη ενημέρωση προς τους συμμετέχοντες 4. την συνέχιση του Διαγωνισμού, με την υποβολή νέων εγγράφων προσφορών, χωρίς τροποποίηση των όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσης Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, ο προμηθευτής επιλέγεται με διαδικασία διαπραγμάτευσης, την οποία θα διεξάγει, η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού Σε περίπτωση που από την διαδικασία διαπραγμάτευσης δεν προκύψει μειοδότης προμηθευτής και υπάρχουν ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές τότε η προμήθεια του είδους θα γίνει ως εξής: α) εφόσον το υλικό είναι διαιρετό, γίνεται κατανομή της υπό προς προμήθεια ποσότητας β) εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό, ο προμηθευτής θα επιλεγεί με κλήρωση. Σημείωση: Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών (τεχνική και οικονομική) υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατατίθεται σύμφωνα με την υπ αρίθμ.2η/ απόφαση του Δ. Σ. του Νοσοκομείου στο Διοικητή για έγκρισή του. Μετά την απόφαση έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής, από το Διοικητή, ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στις συμμετέχουσες εταιρείες --Για κατακυρωθέν ποσό ανά μειοδότη κάτω των 2.500,00 δεν θα συνταχθεί σχετική σύμβαση αλλά η υπηρεσία θα προχωρήσει σε έγγραφη παραγγελία προς τον μειοδότη-προμηθευτή από το σχετικό τμήμα, μέσα σε χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών & με παράδοση τμηματική των υπό προμήθεια ειδών. --Για κατακυρωθέν ποσό ανά μειοδότη άνω των 2.500,00 θα καταρτισθεί σύμβαση Η ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ σύμβαση (για ποσά άνω των 2.500,00 Ν.2362/1995 όπως αναπροσαρμόστηκε με την ΥΑ 2/59649/0026/2001 ΦΕΚ Β 1427/ ) θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στη παρούσα και στην προσφορά του προμηθευτή, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας, θα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του υπό ανάθεση έργου και τουλάχιστον τα εξής: Α. Τον τόπο και χρόνο, υπογραφής της σύμβασης Β. Τα συμβαλλόμενα μέρη Γ. Το προς ανάθεση έργο Δ. Την τιμή Ε. Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης ΣΤ. Τις Τεχνικές προδιαγραφές Ζ. Την προβλεπόμενη εγγύηση Η. Τις προβλεπόμενες ρήτρες Θ. Τον τρόπο και τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών Ι. Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής Το κείμενο της σύμβασης θα κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο θα στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Η σύμβαση θα υπογραφεί, εντός (5) ημερών, από την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης κατακύρωσης, ή του σχεδίου της σύμβασης από τον μειοδότη. Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να κατατεθούν από τον μειοδότηπρομηθευτή, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που περιγράφονται στο σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης. Άρθρο 8 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ -- ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο μειοδότης θα πρέπει να καταθέσει: Α...τα κάτωθι δικαιολογητικά κατακύρωσης (1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής ) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος, κατά την ημερομηνία της ως άνω κοινοποίησης, να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές για το απασχολούμενο σε αυτόν προσωπικό.

5 (2) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω κοινοποίησης. Β... εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, διάρκειας (9) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν ο μειοδότης - ανάδοχος ο οποίος έχει προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον συμμετέχοντα με την αμέσως επόμενη, και ούτω καθεξής. Άρθρο 9 ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η σύμβαση θα ισχύει για επτά (7) μήνες, από την υπογραφή της, με δικαίωμα του νοσοκομείου της αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης αν πριν τη λήξη της προκύψει νέα σύμβαση από διαγωνισμό του ΠΠΥΥ Επίσης το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του μειοδότη-προμηθευτή, εφ όσον αυτό ζητηθεί από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του μειοδότη-προμηθευτή για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή. Άρθρο 10 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά εντός τριών (3) ημερών, από την τηλεφωνική ή έγγραφη παραγγελία μας, στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου και σε χώρο που θα υποδειχθεί με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή, ενώπιον Επιτροπής Παραλαβής, η οποία θα έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό από την Δ/νση του Νοσοκομείου. Προσφορά στην οποία θα αναφέρεται χρόνος παράδοσης μεγαλύτερος του προβλεπόμενου στη διακήρυξη, δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Ο προμηθευτής υποχρεώνεται να αντικαθιστά χωρίς καμιά χρέωση και εντός πέντε (5) ημερών τα είδη που απορρίπτονται κατά το στάδιο της παραλαβής, με είδη που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν, γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστήθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το ½ αυτού, με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, κατόπιν εγγραφής αίτησης του προμηθευτή υποβαλλόμενης μέσα στο συμβατικό χρόνο παράδοσης, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων. Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου ή της παραπάνω παράτασης ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων Στις περιπτώσεις: α) ποιοτικής εκτροπής του εμπορεύματος, από εκείνη των συμβατικών και β) εκπρόθεσμης παράδοσης του εμπορεύματος, ισχύουν οι περί προμηθειών Νόμοι και διατάξεις Άρθρο 11 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η πληρωμή της προμηθεύτριας, θα γίνεται εντός δυο (2) μηνών, από κάθε τμηματική οριστική και ποσοτική παραλαβή του είδους και την έκδοση του σχετικού τιμολογίου (άρθρο 18, Ν. 2469/4-3-97) υπό τον όρο ότι η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την σύμβαση. Οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής». Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151 / Α / 94, όπως εκάστοτε ισχύει). Στην αμοιβή του αναδόχου, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται και οι εξής κρατήσεις

6 1) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3. του Ν 3580/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 3) 0,10 % υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις. ============================== ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -- Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο ή μέρος των ζητουμένων ειδών -- Τα υπό προμήθεια είδη και ποσότητες θα προσαρμόζονται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου -- Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε είδος που προσφέρουν: Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητουμένων ειδών της διακήρυξής μας Β. την εμπορική ονομασία μάρκα-, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία Προσφορά η οποία δεν πληρεί τα παραπάνω θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. -- Τα προσφερόμενα να είναι άριστης ποιότητας και κατάλληλα για χρήση σε χώρους του Νοσοκομείου -- Όταν δεν υπάρχουν στα ζητούμενα είδη μας περιγραφή προδιαγραφές, η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά που απορρέουν, από την περιγραφή της ονοματολογίας τους. --Για τα είδη που περιλαμβάνονται στο πίνακα ζητουμένων ειδών, εάν η περιγραφή τους προσδιορίζει είδη που έχουν συγκεκριμένες εταιρίες, θα θεωρηθεί σαν < τύπου> ή <αντίστοιχο είδος> ή <ισοδύναμο>, για το οποίο θα μπορούν να δώσουν προσφορά οι ενδιαφερόμενοι με παρόμοιο είδος. -- Οι συμμετέχοντες, οφείλουν, στην ΤΕΧΝΙΚΗ προσφορά να καταθέσουν(επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα) πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν και ISO προμηθευτή -- ΔΕΙΓΜΑΤΑ Υποχρεωτική η κατάθεση δειγμάτων με την προσφορά, για αξιολόγησή τους από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση προσφορών και εφ όσον ζητηθούν από τα συλλογικά όργανα που θα αξιολογήσουν τις προσφορές, να κατατεθούν επιπλέον δείγματα, οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα καταθέσουν εντός της προθεσμίας που θα τους υποδειχθεί, η αξία των οποίων θα βαρύνει τους προσφέροντες. Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου. ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ α/α περιγραφή μονάδα Μέτρηση ς ποσότητα CPV "Ιατρικά αναλώσιμα " συνολική δαπάνη συμπ. 16, ΦΠΑ 1 Αmmi-Hook (Aμιχόνη) Τεμάχιο Αντιθαμβωτικό υγρό ενδοσκοπίων σε σπρέϊ Τεμάχιο 2 3 Βελονάκια για τρύπημα δακτύλων Τεμάχιο 3,000

7 4 ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ -ΨΥΚΤΡΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ Τεμάχιο ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΕΟΓΝΩΝ Τεμάχιο ΓΕΛΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 250ML Τεμάχιο 3 7 ΓΛΩΣΣΟΠΙΕΣΤΡΑ ΞΥΛΙΝΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Τεμάχιο 17,500 8 ΓΥΑΛΑΚΙΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ( ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ) Τεμάχιο Δερματικές έλξεις από ισχυρό αυτοκόλλητο υλικό που να αντέχει στην καταπόνηση στην γωνία επαφής, αυτοκόλλητου και πλακιδίου εφαρμογής του σχοινιού, ενηλίκων Δερματικές έλξεις από ισχυρό αυτοκόλλητο υλικό που να αντέχει στην καταπόνηση στην γωνία επαφής, αυτοκόλλητου και πλακιδίου εφαρμογής του σχοινιού, παίδων Διάλυμα φορμόλης BUFFER ΦΟΡΜΟΛΗΣ 10% ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ 10LT Δοχεία πλαστικά 2,5 λιτρ. για απόρριψη βελονών και μολυσμένων (το καπάκι να ασφαλίζει καλά), Τεμάχιο 12 Τεμάχιο 0 λίτρο 6 Τεμάχιο Δοχεία πλαστικά 6 λιτρ. για απόρριψη βελονών και μολυσμένων Τεμάχιο Επίδεσμοι μιας χρήσης στερέωσης: φλεβός, μέγεθος 6χ7cm να είναι από διαφανή πολυεθουράνη Τεμάχιο 1, ΕΠΙΘΕΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ IV ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ Τεμάχιο 1, Ζελέ υπερηχογράφου. (Σε συσκευασία των lit) Τεμάχιο ΖΕΛΕ ΥΠΕΡΗΧΩΝ AQUASONIC 5KG ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ Τεμάχιο ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Τεμάχιο 5, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ Τεμάχιο ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΑΣΧΑΛΗΣ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ Τεμάχιο ΘΗΚΑΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔOΤΗ 6 Fr ΘΗΚΑΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔOΤΗ 7 Fr 2 23 ΘΗΚΑΡΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔOΤΗ 8 Fr 2 24 ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔOΤΗ 5 25 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΛΑΣΤΙΧΟ ΣΕ ΡΟΛΟ 30 ΜΕΤΡ / 120 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΡΟΛΟ 1 26 ΙΜΑΝΤΑΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕ ΚΛΙΠ Τεμάχιο ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΛΙΝΗΣ 40χ50 Τεμάχιο 1, Κερί για ακρωτηριασμό Τεμάχιο ΚΛΙΠΣ ΟΜΦΑΛΙΟΥ ΛΩΡΟΥ -ΑΠΟΛΛΙΝΩΣΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ Τεμάχιο ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΙΑ MEDIUM Τεμάχιο Κουστούμια, μιας χρήσεως μη αποστειρωμένα, αδιαφανή, τα παντελόνια να έχουν λάστιχο στη μέση.οι μπλούζες να έχουν λαιμόκοψηvκαι 3 τσέπες Τεμάχιο Λάμες χειρουργικές Νο 10, 11, 15, 20, 22. Τεμάχιο 8, Μαχαιρίδια στρογγυλά ειδικά για τη λήψη βιοψιών δέρματος 1 mm 34 Μαχαιρίδια στρογγυλά ειδικά για τη λήψη βιοψιών δέρματος 2 mm 35 Μαχαιρίδια στρογγυλά ειδικά για τη λήψη βιοψιών δέρματος 3 mm Τεμάχιο Μαχαιρίδια στρογγυλά ειδικά για τη λήψη βιοψιών δέρματος 4 mm Τεμάχιο Μαχαιρίδια στρογγυλά ειδικά για τη λήψη βιοψιών δέρματος 6 mm Τεμάχιο Μπλούζες χειρουργείου μη αποστειρωμένες με λαστιχάκι στα μανίκια Τεμάχιο 1, ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ Τεμάχιο ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεμάχιο 1,750

8 41 Νυστέρια μιας χρήσεως με λαβή Νο 10 Τεμάχιο Νυστέρια μιας χρήσεως με λαβή Νο 11 Τεμάχιο Νυστέρια μιας χρήσεως με λαβή Νο 15 Τεμάχιο Νυστέρια μιας χρήσεως με λαβή Νο 20 Τεμάχιο Ξυριστικές μηχανές με διπλή λεπίδα Τεμάχιο ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΚΤΕΝΑΚΙ Τεμάχιο Ορθοπεδικά τακούνια γύψου διαφόρων τύπων ολικού πέλματος με στήριξη στο μετατάρσιο και πτέρνα από ελαστικό ανθεκτικό υλικό Τεμάχιο ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 1000ml Τεμάχιο ΟΥΡΟΔΟΧΕΙΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 800ml 0 50 Παγοκύστες Hot-Gold με ζελέ (με προστατευτικό φάκελο) διαστ.10χ25cm Τεμάχιο ΠΑΝΑ ΝΕΟΓΝΩΝ (0-3 ΚΙΛΑ) Τεμάχιο Πάνες ενηλίκων με αδιάβροχη επένδυση. Υποσέντονο διαστ. 60χ60 εκ Τεμάχιο 4, ΠΑΝΤΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 3ΜΜ Τεμάχιο ΠΑΝΤΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 4ΜΜ Τεμάχιο 25 ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ 55 ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ, ΜΕ LUER ΩΣ ΠΩΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 10 ΕΚ. Ν.25 Τεμάχιο ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΦΛΕΒΟΣ Νο 23 (ΜΠΛΕ) Τεμάχιο 1, ΠΟΤΗΡΑΚΙ - ΜΕΖΟΥΡΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Τεμάχιο 4, Προεκτάσεις ορρών 3-way, και απλές μήκους 50 cm Τεμάχιο ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ 12CM ΜΕ Τ Τεμάχιο ΡACHT TEST για δερματολογική χρήση. Διαγνωστικό τεστ αντίδρασης σε αλλεργιογόνες ουσίες, αυτοκόλλητο, με αρίθμηση ανά ουσία 61 ΡΙΝΙΚΑ ΤΑΜΠΟΝ ΜΕROCEL ΜΗΚΟΥΣ 10CM Τεμάχιο Σεντόνια αλουμινίου 60χ80 εγκαυμάτων για εγκαύματα Σεντόνια αλουμινίου 60χ80 εγκαυμάτων σεντόνι με επίστρωση αλουμινίου το οποίο αποτελεί μέθοδο επιλογής.1) Για εγκαύματα για τα οποία επιλέγεται η ανοιχτή Τεμάχιο 20 μέθοδος νοσηλείας. 2) Για εγκαύματα που αφορούν την οπισθία επιφάνεια κορμιού 63 ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ,ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ,ΜΕ ΠΛΑΙΝΕΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Τεμάχιο ΣΚΟΡΑΜΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛ/ΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Τεμάχιο ΣΚΡΑΤΣ TEST για δερματολογική χρήση.διαγνωστικό τεστ αντίδρασης σε αλλεργιογόνες ουσίες, σε υγρό Τεμάχιο 1 66 Σκωραμίδες, καλύμματα μιας χρήσης Τεμάχιο ΣΛΙΠ ΔΙΚΤΥΩΤΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ( ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) Τεμάχιο ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΚΑΡΔΙΟΣΧΗΜΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΑΠ Τεμάχιο Στυλεοί πωματισμού ωτός Τεμάχιο 6 70 ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY ΑΠΛΑ Τεμάχιο 6, Συνδετικά πλαστικά ευθέα χωρίς βαλβίδα μη αποστειρωμένα διάφορα μεγέθη Τεμάχιο Συνθετικό υλικό υποκατάστατο δέρματος σπογγώδους τύπου, απορροφητικό, όχι αυτοκόλλητο, χωρίς αντιβιοτικό σε αποστειρωμένη συσκευασία, Τεμάχιο 35 διαστάσεων 8 χ 25cm 73 Συσκευές αναπνευστικών ασκήσεων, με τρεις (3) μπίλιες Τεμάχιο 6 74 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΕΞΑΣΚΗΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Τεμάχιο 2

9 ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣΑΝΑΠΝΟΗΣ (AMBU) ΠΑΙΔΩΝ (ΔΙΠΛΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ) ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΑΠΟΣΤ ΑΤΟΜ ΧΡΗΣΗ) ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΙΔΩΝ (ΑΠΟΣΤ ΑΤΟΜ ΧΡΗΣΗ) Τεμάχιο 1 Τεμάχιο 3 Τεμάχιο ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΟΣ ΤΥΠΟΥ T-TUBE ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ Τεμάχιο 5 79 ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑ ΤΥΠΟΥ SHEPARD GOMMETS Τεμάχιο 2 80 ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΩΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ -ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ Τεμάχιο 2 81 ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 12Χ100ΜΜ Τεμάχιο ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 3Χ75ΜΜ Τεμάχιο ΤΑΜΠΟΝ ΩΤΩΝ MEROCEL 9X15 Τεμάχιο 6 84 Υποσέντονο αδιάβροχο μιας χρήσης σε ρολό διαστ. 60μ. X 40 cm, Τεμάχιο ΧΑΡΤΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ ΣΥΣΚ Χαρτοσακκούλες με αδιάβροχη επένδυση, αυτοκόλλητες για τα κομοδίνα Τεμάχιο 60 ασθενών 87 Χωνάκια Ωτοσκοπίων μικρά & μεγάλα Τεμάχιο Ακουστικά τύπου Littman, Ενηλίκων Τεμάχιο 4 89 Ακουστικά τύπου Littman, Παίδων Τεμάχιο 2 90 ΑΜBU ενηλίκων πολλαπλών χρήσεων Τεμάχιο 4 91 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ (τροχήλατου και μπράτσου αναλογικό ) Τεμάχιο Ασκοί συμπίεσης αίματος 500 ml Τεμάχιο 2 93 Πιεσόμετρα με ακουστικά ενσωματωμένα παίδων. Να δοθεί λίστα ανταλλακτικών (πουάρ-βαλβίδες- περιχειρίδες διάφορα μεγέθη-σπιράλ, κ.λ.π.) 94 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ Τεμάχιο 2 95 ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τεμάχιο 15 Τεμάχιο 5 96 Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης,χωρίς σιλικόνη 12Χ19 cm για πτέρνα μη κολλητικά 97 Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης,χωρίς σιλικόνη 15Χ20 cm αυτοκόλλητα 98 Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης,χωρίς σιλικόνη 13Χ13 cm αυτοκόλλητα 99 Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης με πλέγμα πολυεστέρα με 13Χ13 cmκολλητικά 100 Αφρώδη επιθέματα με εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης με πλέγμα πολυεστέρα με 15Χ20 cm μη κολλητικά 101 Αφρώδη επιθέματα με ολιγοσακχαρίτη με εξωτερική μεμβράνη πολυουρεθάνης 13Χ12 cm μη κολλητικά 102 Γέλη για την απολέπιση νεκρωτικών εσχαρών να μην είναι σε μορφή επιθέματος 103 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ ΚΥΤΑΡΡΙΝΗ 10Χ10CM

10 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες 12,5-13 Χ12,5-13 ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ AG ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες ΚΟΚΚΥΓΟΣ 23Χ23CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ AG ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες 10-12X10-12 CM ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ομοιογενώς κατανεμημένο στο αφρώδες 18Χ18 CM 108 ΕΠΙΘΕΜΑ ΚΟΡΔΟΝΙ ΑΛΓΙΝΙΚΟ ΜΕ Ag 3 X 44 CM 109 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΕΛ 15Χ15CM 110 ΕΠΙΘΕΜΑ ΥΔΡΟΤΡΙΧΟΕΙΔΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΖΕΛ 20Χ20CM 111 Επιθέματα αλγηνικού ασβεστίου κυτταρίνης με ιοντικό άργυρο για μολυσμένα έλκη 10Χ20cm 112 Επουλωτικό σπρέι με αιμοστατικές ιδιότητες ίππειου κολλαγόνου σε συσκευασία ml 113 ΚΡΕΜΑ ΕΝΥΔΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΟΛΥΔΩΤΙΚΗ 75ML Τεμάχιο Βάσεις ουρητηροστομίας 115 Σάκοι κολοστομίας Τεμάχιο ΣΑΚΟΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ, ΔΙΑΦΑΝΗΣ, ΜΜ ΠΕΡΙΠΟΥ, ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟΜΙΟΥ Τεμάχιο ΣΑΚΟΣ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ ΔΙΑΦΑΝΗΣ 60ΜΜ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΕΞΟΔΟ Τεμάχιο CPV "Οφθαλμολογικός εξοπλισμός" συνολική δαπάνη συμπ. ΦΠΑ ταινίες μέτρησης πίεσης flurosceine ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ -> ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ(ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ / ΠΕΔΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ / ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΥΨΗΣ / ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ) -> ΣΠΟΓΓΟΙ / ΤΑΜΠΟΝ Τεμάχιο ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΣ Τεμάχιο 1, βαμβακοφόροι στυλεοί, μη αποστειρωμένοι Τεμάχιο 1, Ταμπόν οφθαλμολογικά αποστειρωμένα Τεμάχιο 1, shirmer test Τεμάχιο CPV "Συσκευές οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής" συνολική δαπάνη 2, συμπ. ΦΠΑ Μάσκες οξυγόνου. Η μάσκα πρέπει να έχει συνδετικό σωλήνα 200cm περίπου από pvc, διαφανής. Ενηλίκων και παίδων ΣΕΤ ΜΑΣΚΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ AEROSOL ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μάσκες Venturi.Να ρυθυμίζεται ώστε να παρέχει ακριβώς οξυγόνο σε συγκεντρώσεισ 24%, 28%, 30%, 40%, 50% & 60%. Τεμάχιο 30 Τεμάχιο 1,500 Τεμάχιο 1, Συσκευές και μάσκες Ο2. Μάσκα τραχειοστομείας

11 127 Συσκευές και μάσκες Ο2. Μάσκες υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου α. Παίδων Τεμάχιο Συσκευές και μάσκες Ο2. Μάσκες υψηλής συγκέντρωσης οξυγόνου β. Ενηλίκων Τεμάχιο Συσκευές και μάσκες Ο2. Νεφελοποιητής για εισπνευστική χρήση φαρμάκων στην τραχειοβρογχική περιοχή Τεμάχιο Συσκευές παροχής Ο2 (ματογυάλια) Τεμάχιο 4, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 2Μ Τεμάχιο 6,000 O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΟΝΙΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς σε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΑΚΥΝΘΟΣ 10-2-2015 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ ΠΡΩΤ 931 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια

ΘΕΜΑ : Διενέργεια ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, για την προμήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 8289 για την προμήθεια Υγειονομικού υλικού διάφορου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.9297 για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8128 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8128 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.8128 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού Εξοπλισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 095/11 Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 08-01-2013 Αριθ.Πρωτ. 293 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)».

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ικαρία 30/06/2014 Αρ.Πρωτ. :2017 Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ. 83 300 Ικαρία Πληροφορίες: Βασιλάκη Λεμονιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής :

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, ως εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 4-8-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4653 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ προς : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ TΩΝ ΕΙΔΩΝ: «ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ» ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 019/14 Α ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 019/14 Α ΕΠΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων 24 Τ.Κ. 115 27 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Τηλ. 213 200 9842-9838 ΦΑΞ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομηνία: 18.09.2015 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 11:00. Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 09.09.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ.5671 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Τµήµα: Προµηθειών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 5960/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 13-07-2015 Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Ντινούδη Χρύσα Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8390/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 08/15 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα. 06-04-2015 Αριθ.Πρωτ. 4652 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 11-9-2012 Ημέρα: Τρίτη Ώρα:11,30 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5H ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ TAX/KH Δ/ΝΣΗ : ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ 34100-ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AΡΙΘΜ: 8408/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.4869 για την προμήθεια Εντύπων-Φακέλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.213 για την προμήθεια Καθετήρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.213 για την προμήθεια Καθετήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ με αρ.213 για την προμήθεια Καθετήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 25-07-2012 Τετάρτη 12 00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενά : 09-07- 0 Αρ Διακήρυξης: 8 Αριθ Πρωτ: 458 Ταχ Δ/νση : Περιοχή στρατοπέδου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9358 για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9358 για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Ή ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ- ΗΠΕΙΡΟΥ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ.9358 για την προμήθεια ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Ή ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ Ή ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056171 2015-09-16

15PROC003056171 2015-09-16 Λ.Συγγρού 83, 11745Αθήνα, τηλ. 210928544, Fax 2109233119,firstreception@firstreception.gov.gr, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, Πληροφορίες: Κορνιλάκης Ανδρέας, E-mail: a.kornilakis@firstreception.gov.gr «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: ΩΙΟ94690ΒΜ-3ΘΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 25-6-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: B/15260 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα