ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ"

Transcript

1 ΕΡΓΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΘΕΣΗ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ LOGISTICS : LOGISTICS ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ :ΒΙΟ. ΠΑ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ Τόπος: ΚΑΛΛΟΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ημερομηνία: ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 2011

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Σελ ΚΟΝΙΟ ΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ «3 3. ΠΑΤΩΜΑΤΑ.. «6 4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ «7 5. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ.. «12 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ.. «16 7. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΕ ΩΝ.. «21 8. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ... «24 9. ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΥΑΛΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ.. « ΣΙ ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. « ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ. « ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. « ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ. « ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ.. «43 1

3 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η παρούσα εργολαβία αφορά: 1.1. Γενικές εκσκαφές σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για τη μόρφωση των επιπέδων εφαρμογής του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο και για τη διαμόρφωση του υπογείου. Γενικές εκσκαφές θα πραγματοποιηθούν και στο γυρω περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου για τη διαμόρφωση των τοιχίων της περίφραξης και διέλευση σωληνώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων.τυχόν επιφανειακές φυτικές γαίες θα αφαιρούνται σε βάθος μέχρι 30 εκ. και θα απομακρύνονται από το εργοτάξιο Εκσκαφές τάφρων και θεμελίων σε πάσης φύσεως έδαφος με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε βάθος για την κατασκευή των ορυγμάτων των θεμελίων Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, καταλλήλων και υγειών προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων που απαιτούνται για την κατασκευή επιχωμάτων, από τις θέσεις εξαγωγής των σε θέσεις εντός του οικοπέδου όπου: α. Θα διαστρωθούν για τη δημιουργία επιχωμάτων περιβάλλοντα χώρου. β. Θα εναποτεθούν προσωρινά και σε εύθετο χρόνο (μετά την κατασκευή των θεμελίων) θα επαναφερθούν με την ίδια διαδικασία στις θέσεις επιχώσεων Φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε απόσταση πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από τις θέσεις εξαγωγής τους σε θέσεις εκτός του οικοπέδου που επιτρέπεται η απόρριψή τους από τις αρμόδιες αρχές, όπου και θα διαστρωθούν Συμπύκνωση με οποιαδήποτε μέσα (οδοστρωτήρας, δονητικές πλάκες κ.λ.π.) ήδη διαστρωμένων καταλλήλων και υγειών προϊόντων σε θέσεις επιχωμάτων (1.1.3α.), με τη βελτίστη υγρασία σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας AASHO: Τ - 180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο Ύ (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ..Ε Επιχώσεις (περιλαμβάνουν έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις 30 CM., κατάβρεγμα και συμπύκνωση) με οποιαδήποτε μέσα και με κατάλληλα και υγιή προϊόντα κατά την κρίση του επιβλέποντος μηχανικού: α. ιαμορφουμένων χώρων μέσα στην περίμετρο των κτιρίων και στεγασμένων χώρων, για τη διαμόρφωση της στάθμης εφαρμογής του δαπέδου Υπογείου. 2

4 β. των κενών των ορυγμάτων μετά της κατασκευής των θεμελίων και λοιπών οικοδομικών στοιχείων που κατασκευάζονται μέσα στα ορύγματα. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις οι επιχώσεις θα συμπυκνωθούν με τη βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας-πυκνότητας AASHO: Τ-180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO), αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού που συγκρατείται από κόσκινο 3 / 4 (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ..Ε ιαμόρφωση με μικροεκσκαφές ή μικροεπιχώσεις της επιφανείας των σκαφών του περιβάλλοντα χώρου που έχουν ήδη σκαφτεί ή επιχωματωθεί για την απόκτηση του επιθυμητού γεωμετρικού σχήματος και των απαιτουμένων κλίσεων και συμπύκνωση με οποιαδήποτε κατάλληλα μέσα, με την βέλτιστη υγρασία, σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 95% της μεγίστης ξερής πυκνότητας που λαμβάνεται εργαστηριακά με την πρότυπη μέθοδο προσδιορισμού της σχετικής υγρασίας - πυκνότητας AASHO: T- 180/D (τροποποιημένη μέθοδο AASHO) αφού η εργαστηριακή μεγίστη πυκνότητα διορθωθεί για το % ποσοστό του χονδροκόκκου υλικού, που συγκρατείται από κόσκινο 3 / 4 (19,1 ΜΜ) με βάση τον τύπο της παρ της Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Χ Ι του Υ..Ε Προμήθεια με οποιαδήποτε μέσα από δανειοθαλάμους που βρίσκονται εκτός του οικοπέδου και σε οποιεσδήποτε αποστάσεις από αυτό (το οικόπεδο) και φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές οσεσδήποτε και με οποιαδήποτε μέσα, δανείων χωμάτων καταλλήλων για επιχώσεις, κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε θέσεις επιχωμάτων αυλείου χώρου όπου θα διαστρωθούν ή σε θέσεις επιχώσεων όπου θα εναποτεθούν καταλλήλως Προμήθεια κηποχώματος, μεταφορά επί τόπου και διάστρωσή του, σε θέσεις παρτεριών και ζαρντινιερών περιβάλλοντα χώρου σε πάχος από 40 έως 60 εκ. 2. ΚΟΝΙΟ ΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΑ 2.1. ΛΕΠΤΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 Προβλέπεται σύμφωνα με τη μελέτη: Στο σκάμμα των θεμελίων beton καθαριότητας Στην κατασκευή πεζοδρομίων και γενικά δαπέδων περιβάλλοντα χώρου που προβλέπονται να επιστρωθούν με οποιουδήποτε είδους επίστρωση, σε πάχος 10 cm. Στα δάπεδα αυτά προβλέπονται αρμοί εργασίας, πλάτους 2 cm και βάθος όσο το πάχος του δαπέδου που θα πληρωθούν με φύλλο διογκωμένης πολυστερίνης, βάρους 10 χλγ./m 3, ούτως ώστε η όλη επιφάνεια να χωρίζεται σε τμήματα, επιφανείας 20 m2-25 m 2. 3

5 Στα δάπεδα αυτά, εφ όσον το προβλέπει η μελέτη ή απαιτηθεί, κατά την κρίση της επίβλεψης, θα τοποθετηθεί δομικό πλέγμα, τύπου άριγκ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C16/ Προβλέπεται στην κατασκευή της βάσεως της περίφραξης και της θεμελίωσής της καθώς και των από σκυρόδεμα στοιχείων της περίφραξης (τοιχία, κ.λ. π.) Όπου αλλού η μελέτη προβλέπει ή θελήσει ο επιβλέπων μηχανικός 2.3. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C20/25 (ΒΛ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη) Στην κατασκευή των θεμελίων, των περιμετρικών τοιχίων με τα των ενσωματωμένων υποστυλωμάτων, του δαπέδου του υπογείου της πλάκας του ισογείου του κτιρίου, και γενικά κάθε φέροντος στοιχείου οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με την μελέτη. Στα δάπεδα επί εδάφους και στα περιμετρικά τοιχία και υποστυλώματα υπογείου προβλέπεται οπωσδήποτε στεγανοποιητικό υλικό μάζας σκυροδέματος τύπου DUROSTICK D-34 HYDROSTOP ή αντίστοιχου στις αναλογίες που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού αυτού Στην κατασκευή των κλιμάκων επικοινωνίας τμημάτων αυλείου χώρου με διαφορετική στάθμη και τη θεμελίωσή τους ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕ Α Προβλέπονται σύμφωνα με την μελέτη: Για την κατασκευή πεζουλιών με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20, διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ ή άλλης αντιστοίχου Για την κατασκευή κρασπεδόρειθρων με οπλισμένα προκατασκευασμένα κράσπεδα σκυροδέματος, κατηγορίας C16/20 διαστάσεων 100x15x30 cm της εταιρίας ΜΠΕΤΟΦΙΛ ή άλλης αντιστοίχου ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΓΕΝΙΚΑ (Βλ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη) Προβλέπονται στη μορφή και τις διατάξεις που καθορίζονται στη στατική και αρχιτεκτονική μελέτη εφαρμογής για τον εγκιβωτισμό των πάσης φύσεως διαστρωνομένων σκυροδεμάτων Θα κατασκευασθούν ούτως ώστε να φέρουν ασφαλώς το βάρος του σκυροδέματος, μετά του όποιου σιδηρού οπλισμού του, καθώς και των κυκλοφορούντων φορτίων, των δονήσεων κ.λ.π., κατά τη διάρκεια της διάστρωσης. 4

6 Απαγορεύεται απόκλιση από την κατακόρυφο και την οριζόντια μεγαλύτερη από ένα τοις χιλίοις (1%ο). Σε αντίθετη περίπτωση θα γίνεται ανακατασκευή του ξυλοτύπου ή και κατεδάφιση του αντίστοιχου στοιχείου σκυροδέματος, εφ όσον η κακοτεχνία έγινε αντιληπτή μετά τη διάστρωση Σε όλες τις ακμές προβλέπονται φαλτσογωνιές, εκτός των θέσεων που σαφώς καθορίζονται από τη μελέτη Στις θέσεις επαφής φερόντων κατακορύφων στοιχείων με μη φέροντα τοιχώματα θα τοποθετηθεί υλικό π.χ. φύλλο πλαστικό, για να αποφεύγεται η συνεργασία τους, όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους αντισεισμικής συμπεριφοράς και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού της φέρουσας κατασκευής Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις προβλέψεις στον ξυλότυπο, που απορρέουν από τις ανάγκες Η/Μ εγκαταστάσεων ή άλλων οικοδομικών εργασιών, έτσι που να εξασφαλίζεται το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως σε ανεπίχριστες επιφάνειες ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΑΝΕΠΙΧΡΙΣΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Όλες οι εσωτερικές κατακόρυφες επιφάνειες των σκυροδεμάτων παραμένουν ανεπίχριστες και ο ξυλότυπος προβλέπεται επιμελημένος. Ανεπίχριστες θα παραμείνουν και όλες οι επιφάνειες από οπλισμένο σκυρόδεμα των κατασκευών του περιβάλλοντα χώρου Θα κατασκευασθούν με όλως ιδιαίτερη επιμέλεια από ξυλόπλακες άριστης κατάστασης, τύπου BETOFORM, πάχους 19 mm τουλάχιστον. Οι επιφάνειες των πάρα πάνω ξυλοτύπων θα επαλειφθούν με αποκολλητικό υλικό τύπου SPLIT 2000 της ISOMAT ή αντίστοιχου μέχρι κορεσμού. Είναι στην επιλογή του εργολάβου η χρησιμοποίηση μεταλλότυπου μετά την έγκριση από την επίβλεψη η οποία αποδέχεται κατ εκτίμηση τη χρήση του στο σύνολο ή μέρος της κατασκευής (π.χ. μόνο στην οροφή υπογείου) Τοποθέτηση επί των ξυλοτύπων ξύλινων πηχίσκων, τριγωνικής (ορθογωνίου τριγώνου) ή τραπεζοειδούς διατομής ή ειδικών πλαστικών - μεταλλικών σκοτιών, σχήματος Π, για την κατασκευή σκοτιών που είτε προβλέπονται από τη μελέτη, είτε είναι απαραίτητες για ειδικούς κατασκευαστικούς λόγους, είναι υποχρεωτική για τον εργολάβο Στους ξυλοτύπους των τοιχίων δεν θα τοποθετηθούν τρυπόξυλα αλλά σιδηροί σύνδεσμοι με παρεμβολή σωλήνων Οι επιφάνειες των σκυροδεμάτων μετά την αφαίρεση των ξυλοτύπων θα είναι εμφανισιακά άψογες Σε περίπτωση που κατά την απόλυτη κρίση της Υπηρεσίας του οι ανεπίχριστες εμφανείς επιφάνειες σκυροδεμάτων δεν είναι εμφανισιακά 5

7 άψογες, ο ανάδοχος υποχρεούται στην επίχρισή τους με τσιμεντοκονίαμα 450 ΚΛΓ. τσιμέντου με προσθήκη ειδικών συγκολλητικών ρητινών DUROSTICK D-33 ή αντιστοίχου και σε όποια έκταση απαιτεί η αισθητική, κατά την απόλυτη κρίση της επίβλεψης, εμφάνιση των κατασκευών Πριν από την τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται οπωσδήποτε παραλαβή των ξυλοτύπων/μεταλλοτύπων που θα μνημονεύεται στο ημερολόγιο του έργου ΣΙ ΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ (ΒΛ. Λεπτομερειακά Στατική Μελέτη) Σιδηροπλισμοί B500C προβλέπονται σύμφωνα με τη μελέτη για την κατασκευή οπλισμένων σκυροδεμάτων, κατηγορίας C20/ Σιδηροπλισμοί B500A (δομικό πλέγμα) προβλέπονται σε δάπεδα περιβάλλοντα χώρου επί εδάφους, από σκυρόδεμα C12/15, ή C16/20 μόνον εφ όσον το προβλέπει η μελέτη ή το κρίνει απαραίτητο η επίβλεψη κατά την κατασκευή Ολοι οι σιδηροί οπλισμοί θα καλύπτονται με σκυρόδεμα, πάχους όπως προβλέπεται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς Οπλισμένου Σκυροδέματος και τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος. 3. ΠΑΤΩΜΑΤΑ A. Υπόβαση - Υγρομόνωση - πατώματος, ισογείoυ και υπογείου 3.1. Οι στάθμες του εδάφους (είτε με εκσκαφή, είτε με επίχωση, είτε και με συνδυασμό τους) επί των οποίων θα γίνει η σκυροδέτηση μέσα στην περίμετρο του κτιρίου (υπόγειο), θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να μην παρουσιάσουν καθιζήσεις κατά την χρήση τους Η επιφάνεια του εδάφους που θα προκύψει, είτε από επίχωση, είτε από εκσκαφή, είτε από συνδυασμό τους, θα κυλινδρωθεί καταλλήλως, ούτως ώστε να επιτευχθεί η συμπύκνωσή της, παρ του άρθρου 1 της παρούσας Στις επιφάνειες των επιχώσεων όπου υπάρχουν και γίνουν από προϊόντα εκσκαφής το πάνω τμήμα τους σε βάθος τουλάχιστον 40 cm θα πληρωθεί από κάτω προς τα πάνω με: Στρώση σκύρων σκυροδέματος, καλώς κυλινδρωμένη πάχους σύμφωνα με τις υποδείξεις του επιβλέποντα Ισοπεδωτική στρώση υλικού 3Α, πάχους 5 cm καλώς κυλινδρωμένο για την εξομάλυνση της επιφάνειας του σκυροστρώτου που θα το υπερκαλύπτει πλήρως. 6

8 ιάστρωση τεντωμένων φύλλων πλαστικού (πολυαιθυλενίου), πλάτους 5 μ., βάρους 200 χγρ./m 2 - νάυλον θερμοκηπίων 20 γραμμών. Τα φύλλα αλληλοεπικαλύπτονται κατά 10 cm τουλάχιστον και συγκολλούνται σ όλο το μήκος τους με ειδική αυτοκόλλητη ταινία συσκευασίας, πλάτους 5 cm τουλάχιστον. Τα περιμετρικά άκρα του πλαστικού σε κάθε φάτνωμα των συνδετηρίων δοκών εξέχουν 30 cm έως 40 cm του αντίστοιχου ανοίγματος του φατνώματος. Τα εξέχοντα άκρα θα αναδιπλωθούν τελικά σύμφωνα με τα πάρα κάτω Επί της ως άνω διαμορφωμένης επιφάνειας του υπογείου τοποθετείται η προβλεπόμενη στρώση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου σύμφωνα με την μελέτη. Η στρώση του σκυροδέματος δαπέδου δεν θα διακόπτει σε καμία περίπτωση τη συνέχεια (από την άποψη κατηγορίας σκυροδέματος) κατακορύφων στοιχείων του φέροντος οργανισμού που κατασκευάζεται από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας C20/ Στο σκυρόδεμα δαπέδων επί εδάφους θα προστεθεί στεγανωτικό υλικό μάζης, τύπου DUROSTICK D-34 HYDROSTOP στην αναλογία που προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού. Η προσθήκη του στεγανωτικού, σε περίπτωση έτοιμου σκυροδέματος, θα γίνεται στο εργοτάξιο, παρουσία οποιουδήποτε αρμόδιου υπαλλήλου της Επίβλεψης Στα σημεία των μεταλλικών υποστυλωμάτων του υπογείου όπου θα τοποθετηθούν τα αγγύρια που θα αναδεχθούν τις πλάκες έδρασης θα γίνει μέριμνα ώστε να μείνει κενό καταλλήλων διαστάσεων για την μετά την τοποθέτηση των υποστυλωμάτων ρύθμισή τους. Το κενό αυτό ακολούθως θα πληρωθεί με μη συρρικνούμενο σκυρόδεμα Σε όλα τα περιμετρικά και ενδιάμεσα συνδετήρια δοκάρια και τοιχεία που δημιουργούν τα φατνώματα, θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων, τεμάχια σωλήνων πλαστικών διαμέτρου και μήκους όπως η αντίστοιχη μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων προσδιορίζει. Οι σωλήνες αυτοί θα τοποθετηθούν στους ξυλοτύπους, πριν τη διάστρωση του σκυροδέματος. Β. ΠΑΤΩΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΥ Τα πατώματα ισογείου και α ορόφου προβλέπονται να είναι στο σύνολό τους σύμμεικτες πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (βλ. στατική μελέτη). 4. ΜΟΝΩΣΕΙΣ 4.1. ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Εκτός από την προσθήκη στεγανωτικού υλικού μάζας, στο σκυρόδεμα προβλέπονται και οι παρακάτω εργασίες, για την προστασία από υγρασία των τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων: 7

9 Πολύ επιμελημένο μερεμέτισμα των εμφανών επιφανειών των περιμετρικών τοιχωμάτων και κολωνών υπογείων (πλήρωση τυχόν μικροοπών, μικρορωγμών, κάλυψη τυχόν εκτεθειμένου σιδηροπλισμού κ.λ.π.) με ταχύπηκτο τσιμέντο τύπου DUROSTICK D11 έτσι όπως προβλέπουν οι προδιαγραφές του υλικού) Επάλειψη των πάρα πάνω επιφανειών με 2 διασταυρούμενες στρώσεις ανιονικού γαλακτώματος ασφαλτικής προστασίας τύπου IGOL A της εταιρείας SIKA σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού. Κάθε επόμενη διάστρωση θα γίνεται αφού στεγνώσει τελείως η προηγούμενη Τοποθέτηση αποστραγγιστικού φύλλου τύπου SIKADRAIN Σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο η Υπηρεσία επίβλεψης, 10 cm τουλάχιστον πάνω από τον πυθμένα του ορύγματος, τοποθετούνται εν ξηρώ μέσα στη στρώση των σκύρων, στη σειρά, ειδικοί τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στο άνω ήμισυ της περιμέτρου (στραγγιστήρες), Φ16 cm - Φ20 cm,καλυμμένοι με γεωύφασμα με κλίση τουλάχιστον 0,5% προς την πιο πρόσφορη θέση για την κατασκευή φρεατίου αποδοχής των υδάτων ή και ενδιαμέσου φρεατίου αποδοχής των υδάτων ή και ενδιαμέσου φρεατίου αλλαγής διεύθυνσης. Τα φρεάτια αυτά θα είναι επισκέψιμα και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τη μελέτη Το κενό, του έξω από την περίμετρο του υπογείου ορύγματος που προέκυψε από τις εκσκαφές για την κατασκευή της θεμελιώσεως, γεμίζει είτε με υγιή προίόντα εκσκαφών έως τη στάθμη εφαρμογής των αντιστοίχων σε κάθε θέση κατασκευών του αύλειου χώρου είτε με σκύρα ή άλλα προϊόντα ασυμπίεστα κατά την κρίση της επίβλεψης. Η πλήρωση με προϊόντα εκσκαφής γίνεται σε στρώσεις το πολύ 30 cm αρίστης συμπύκνωσης Σε περίπτωση επίχωσης με προϊόντα εκσκαφής τοποθετούνται πάνω και κάτω από αυτά σκύρα. Η επάνω επιφάνεια του σκυρόστρωτου θα μορφωθεί επίπεδη. Ελάχιστο πλάτος σκυροστρώτου 50 cm κάτω και 70 cm άνω Στην κάτω στάθμη της πλάκας επί εδάφους του υπογείου στα περιμετρικά τοιχία του κτιρίου και περιμετρικά των εσωτερικών κολωνών τοποθετείται αρμός από κορδόνι μπετονίτη στερεωμένος επί του ξυλοτύπου ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΟΜΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο φέρων οργανισμός της ανωδομής του κτιρίου προβλέπεται μεταλλικός από διατομές μορφοσιδήρου σύμφωνα με τη συνημμένη στατική μελέτη Το περίβλημα του κτιρίου έχει απαιτήσεις θερμομόνωσης μόνο στο χώρο του ορόφου των γραφείων σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη ΚΕΝΑΚ. 8

10 Έτσι στο χώρο των γραφείων έχουμε από έξω προς τα μέσα στο εξωτερικό περίβλημα: Α. Κατακόρυφοι τοίχοι : Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης,ονομαστικού πάχους 5 εκ. τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας -που αποτελούν και το συνολικό κατακόρυφο περίβλημα του κτιρίου- επενδεδυμένα εσωτερικά με επένδυση απλής γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKA με επιπρόσθετη ενδιάμεση θερμομόνωση με ρολό πολυεστέρα τύπου THERMOBOND πάχους 4 εκ. και βάρους 30kg/m3 ενταγμένης στο σκελετό αυτής της επένδυσης Β. Επιστέγαση Επίσης από ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης πάχους και αυτά 5 εκ. τύπου TRS5 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας 4.3. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 εκ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΓΙΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τα πανέλα τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα,-το εξωτερικό με έντονες κυματοειδείς εξάρσεις το εσωτερικό ελαφρά διαμορφωμένο - μεταξύ των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πάχους 5-6,5 εκ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΑΧΟΥΣ 5 εκ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τα πανέλα τύπου TRS5 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας είναι επίσης σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα,-το εξωτερικό με πέντε ανά φύλλοτραπεζοειδείς εξάρσεις το εσωτερικό ελαφρά διαμορφωμένο - μεταξύ των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης πάχους 5-8 εκ. Προδιαγραφές υλικών Τύπος / Ποιότητα Ελάσματος - Χάλυβας γαλβανισμένος εν θερμώ σε πάχος 0,50mm το εξωτερικό και 0.40 mm το εσωτερικό για τα πανέλα επικάλυψης και σε πάχος 0.50 mm τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό για τα πανέλα πλαγιοκάλυψης. (ανοχές διαστάσεων κατά EN 10143) Tο εν θερμώ γαλβανισμένο χαλυβοέλασμα τύπου DX51D (FePO2 G),κατά EN & EN έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Γαλβάνισμα τύπου Z200 ή Ζ275 με βάρος γαλβανίσματος :200 ή 275 gr/m2 Ελάχιστο Όριο ιαρροής : Re = 280 N/mm2 Μέγιστη Εφελκυστική Αντοχή : Rm =500 N/mm2 Ελάχιστη Επιμήκυνση Θραύσης : A = 20% 9

11 Βαφή ελασμάτων Η Βαφή των ελασμάτων είναι πολυεστερική.το ήδη γαλβανισμένο χαλυβοέλασμα υφίσταται χημική επεξεργασία, στη συνέχεια επιστρώνεται με primer και τελικά βάφεται με πολυεστερικό χρώμα. Η βαφή είναι ειδική για την παραγωγή πανέλων πολυουρεθάνης, οροφής και πλαγιοκάλυψης και είναι τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής χρήσης. Οι εξωτερικές βαφές είναι χρώματος RAL 6021 και οι εσωτερικές χρώματος λευκού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της πολυεστερικής βαφής είναι : Πάχος βαφής της εξωτερικής επιφάνειας : 25 ±3μm Πάχος βαφής της εσωτερικής επιφάνειας : 5 μm,χρώμα άσπρο Στιλπνότητα υπό γωνία : (ASTM 523) Σκληρότητα : Μεγαλύτερη από F της κλίμακας Koh-I-Noor Αντοχή σε Σχετική Υγρασία (100%) : Κλάση Νο.8 κατά ASTM D 714 μετά από έκθεση σε σχετική υγρασία επί 1000/1500 ώρες. Αντοχή σε αλκαλικό Περιβάλλον : Έπειτα από έκθεση σε αλκα - λικό περιβάλλον (ASTM B 117)δεν παρατηρείται η ύπαρξη πόρων ή διάβρωσης.επίσης δεν παρατηρείται κανένα σημάδι αποφλοίωσης μετά από παρέλευση τεσσάρων ωρών από τη λήξη της δοκιμής Τεχνητή Γήρανση : οκιμή κατά το Atlas mod.xwwr weatherometer. Κύκλοι 60 λεπτά φωτός- 60 λεπτά σκότους : εν παρουσιάστηκαν ρωγμές ή αποφλοιώσεις μετά από δοκιμές επί 500/1000 ώρες Αφρός πολυουρεθάνης Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας στους 10 ο C : λ 10 = w/m.ο K ή λ 10 = kcal/ m. h. o C ( ΕΛΟΤ514) Πυκνότητα Αφρού Πολυουρεθάνης : 40 ± 2 kg/m 3 (ISO 845) Ποσοστό κλειστών κυψελίδων: % (ASTM D 2856) Ιδιότητες των πανέλων Συμπεριφορά σε Θλίψη με Συμπίεση 10 % : σc =0.215 Mpa (ISO 844), Ec=3.3 Mpa (DIN ) Συμπεριφορά σε Εφελκυσμό: Et = 4 Mpa (ISO 845) Συμπεριφορά σε Κάμψη: Eb = 3.7 Mpa Συμπεριφορά σε ιάτμηση: G = 2.6 Mpa (DIN ) Συμπεριφορά σε Πυρκαγιά : Κατηγορία Καυστότητας :B2 ή κατά παραγγελία Β1(DIN 4102) Συντελεστής Θερμοπερατότητας k (kcal/m 2 h o C) :για μεν τα τύπου isowave kcal/m 2 h o C για δε τα TRS kcal/m 2 h o C Ηχομόνωση : Μείωση έντασης ήχου από 20 μέχρι και 25 db Ανοχές διαστάσεων Πάχος Πανέλων : Απόκλιση (-2/+2 mm) 10

12 Μήκος Πανέλων : Απόκλιση (± 10 mm) Πλάτος Πανέλων : Απόκλιση ( ± 2.5mm) Ορθογωνικότητα Πανέλων : Απόκλιση (max 2 mm) Χρώματα εξωτερικού χαλυβοελάσματος: RAL 6021 Χρώματα εσωτερικού χαλυβοελάσματος: λευκό. Κατασκευαστικά Η τοποθέτηση θα ακολουθεί κατά γράμμα τις οδηγίες του κατασκευαστή των πανέλων και θα χρησιμοποιεί τα ειδικά τεμάχια και τα λοιπά μικρουλικά (ελαστικά παρεμβύσματα αεροστεγανότητας, μεταλλικές καλύπτρες, ροδέλες στεγανότητας κλπ. ) Προσοχή θα δοθεί στην άρτια τοποθέτηση των ενώσεων σε σχέση με τη φορά της επικρατούσας διεύθυνσης των ανέμων στην περιοχή και της άρτιας στεγάνωσης των ενώσεων (πλαϊνά τύπου αρσενικό / θηλυκό έτσι ώστε να θηλυκώνουν το ένα μέσα στο άλλο και να παρεμποδίζεται η εισροή του ανέμου και της βροχής.) Επιδιώκεται πρόσθετα στεγάνωση των πλαϊνών των πανέλλων. Έτσι η κατασκευή θα υποστηρίζεται: α) Από ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένα ή έγχρωμα χαλυβοελάσματα που θα ικανοποιούν την άρτια σύνδεση συνδυασμό και απόληξη των πετασμάτων πλαγιοκάλυψης, επικάλυψης και διαχωρισμού πυροδιαμερισμάτων. β) Στερεωτικά και στεγανωτικά υλικά σύμφωνα με τις οδηγίες και προδιαγραφές του κατασκευαστή των πανέλων. γ) Για την στερέωσή των πανέλων πλαγιοκάλυψης εκτός από την αυτοβυθιζόμενη βίδα της κρυφής στήριξης, τοποθετούνται και αυτοβυθιζόμενες βίδες ανά 25 εκ. μήκους 2 εκ. από την εσωτερική πλευρά του πανέλου στο σημείο επαφής μηκίδας και πανέλου. ) Η στερέωσή των πανέλων επικάλυψης επί των τεγίδων γίνεται με αυτοβιθιζόμενες βίδες αναλόγου μήκους μετά των απαιτουμένων εξαρτημάτων στεγάνωσης οι οποίες τοποθετούνται σε κάθε τραπέζιο του πανέλου ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ BLOCK ΤΥΠΟΥ YTONG Η πλαγιοκάλυψη του κτιρίου στην μεσοτοιχία κατά μήκος της δυτικής πλευράς του οικοπέδου (άξονας Α ) θα γίνει με τοιχοποιία από YTONG BLOCK η αντίστοιχο υλικό διαστάσεων 60 χ 25 χ 25 εκ Κατασκευαστικά Η κατασκευή της τοιχοποιίας από YTONG BLOCK πάχους 25 εκ., θα ακολουθεί τις παρακάτω οδηγίες: Η πρώτη στρώση των YTONG αλφαδιάζεται με λάσπη εκτός εάν η επιπεδότητα είναι εξασφαλισμένη (π.χ βιομηχανικό δάπεδο), όπου μπορεί με την πρώτη στρώση να χρησιμοποιηθεί κόλλα πορομπετόν της YTONG. Το κτίσιμο θα γίνει χρησιμοποιώντας κονίαμα (κόλλα) YTONG στον οριζόντιο αρμό σε πάχος 1-2 mm. 11

13 Η τοιχοποιία θα είναι περισφιγμένη από οριζόντια στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος (σενάζ διαστάσεων 25x25 cm με τον κατάλληλο οπλισμό), ανά δυο μέτρα ύψος. Τα σενάζ θα είναι κατασκευασμένα με YTONG ΣΕΝΑΖ Block διαστάσεων 60x25x25 cm. Η τοιχοποιία θα είναι συνδεδεμένη με κατάλληλο τρόπο στα κατακόρυφα, μεταλλικά, φέροντα στοιχεία. Στο σημείο που η τοιχοποιία καταλήγει σε επαφή με κατακόρυφα και οριζόντια στοιχεία του φέροντος οργανισμού, θα δημιουργηθεί αρμός ύψους 1,5 έως 3 cm που θα σφραγιστεί με αφρό πολυουρεθάνης. Πριν εφαρμοστεί η πολυουρεθάνη, καθαρίζονται και διαβρέχονται οι επιφάνειες με τις οποίες θα έρθει σε επαφή. Η τοιχοποιία θα είναι σοβατισμένη χρησιμοποιώντας βιομηχανικά επιχρίσματα της YTONG και πιο συγκεκριμένα τον YTONG έτοιμο λευκό μαρμαροσοβά και τον YTONG έτοιμο βασικό σοβά. Οι τοιχοποιίες θα πρέπει να βρέχονται καλά πριν σοβατιστούν ή να ασταρώνονται με YTONG PRIMER το οποίο αραιώνεται με νερό 1:4, χρησιμοποιώντας βούρτσα ή ρολό. Το minimum πάχος τοποθέτησης του σοβά, θα πρέπει να είναι εσωτερικά 8-10mm και εξωτερικά 12-15mm. Οι σοβάδες θα πρέπει να βρέχονται δύο μέρες μετά την εφαρμογή τους ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩ ΟΜΗΣ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Στις εσωτερικές κατακόρυφες και οριζόντιες διαχωριστικές επιφάνειες των χώρων γραφείων προς μη θερμαινόμενους χώρους τοποθετούνται στο ενδιάμεσο των κατακόρυφων τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας και στο διάκενο των σχετικών ψευδοροφών τοποθετούνται πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 4 εκ. και βάρους 40 kg/m3. 5. ΕΛΑΦΡΕΣ ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 5.1.ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ Στην ανωδομή του κτιρίου όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο 4.2.του παρόντος τοποθετούνται : Κατακόρυφοι τοίχοι : Θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου ISOWAVE65 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας που αποτελούν και το συνολικό κατακόρυφο περίβλημα του κτιρίου με όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια που τοποθετούνται στην συναρμογή των ακμών και στην βάση τους ώστε να προστατευθεί η πολυουρεθάνη που περιέχουν. Η επιμέτρηση γίνεται στο συνολικό εμβαδόν της πραγματικής επιφάνειάς τους, και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υλικά μετά της εργασίας τοποθέτησης. 12

14 Στο χώρο των γραφείων είναι επενδεδυμένα εσωτερικά με επένδυση απλής γυψοσανίδας ενδεικτικού τύπου GKB με επιπρόσθετη ενδιάμεση θερμομόνωση πετροβάμβακα 40 kg/m3 πάχους 4 εκ. ενταγμένου στο σκελετό αυτής της επένδυσης.(με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως παρακάτω αναφέρονται και με την επισήμανση ότι έχει μόνο από τη μία πλευρά επένδυση με μονή γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή κατά περίπτωση.) Επιστέγαση Επίσης από ειδικά θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης τύπου TRS5 με δείκτη πυραντίστασης 60 της ISOBAU ή αντίστοιχα άλλης εταιρείας. Στο σημείο συναρμογής τους κορυφαίος- τοποθετείται και εξωτερικός και εσωτερικός κοριφαίος. Στα σημεία συναρμογής τους με τα πανέλα πλαγιοκάλυψης τοποθετούνται τα ανάλογα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια από γαλβανισμένη και βαμμένη λαμαρίνα. Η επιμέτρηση γίνεται στο συνολικό εμβαδόν της πραγματικής επιφάνειάς τους, και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω υλικά μετά της εργασίας τοποθέτησης. Για προδιαγραφές υλικών και τοποθέτησης ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο κεφ του παρόντος ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ Α. ΜΕΤΑΞΥ ΠΥΡΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ Προδιαγράφονται μεταλλικά πανέλα πετροβάμβακα πάχους 8 εκ. τα οποία είναι σύνθετα αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα πάχους 0,5 mm τα οποία εγκιβωτίζουν πετροβάμβακα πάχους 8 cm με πυκνότητα 120 kg/m ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΑΣ 60 ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Προδιαγράφονται τοίχοι τύπου Knauf-W112: πάχους 100mm Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 100mm, κατά DIN 4103, σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες πλάτους 50mm, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των 40 Kg/m 3, με αμφίπλευρη διπλή επίστρωση από πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKF,ή ανθυγροπυράντοχες -στην περίπτωση απαίτησης προστασίας και από την υγρασία- πάχους 12,5mm. Πάχος τοίχου: 100 mm Ύψος τοίχου: Μέγιστο επιτρεπτό ύψος για χώρους χαμηλής κυκλοφορίας 4,00m Σύστημα: τύπου W112 της Knauf 13

15 Κατηγορία πυροπροστασίας: F60A κατά DIN 4102 Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw 50dB (Πιστοποιητικό Knauf 005/2002). Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182, με πάχος χάλυβα 0,6mm με ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1, με γαλβάνισμα εν θερμώ Ζ-200=100gr/m 2, δηλαδή με πάχος επίστρωσης 7,14μ με ανοχές 0,01% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1. Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6 mm και μονούς ορθοστάτες των 50mm από προφίλ τύπου Knauf-CW: 50x50x0,6 mm που θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες με το άνοιγμά τους προς μία κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600mm και που θα συνδέονται με πριτσίνωμα. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγότερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία: Βίδα με βύσμα. Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βύσματα. ιαμόρφωση ανοιγμάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος της θύρας είναι κατώτερο των 30Kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του ανοίγματος θα γίνεται με CW προφίλ που θα ενισχύεται με ενσωματωμένη ξυλοδοκό. Ο στρωτήρας θα ενισχύεται στα άκρα με μεταλλική πλάκα που θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80 και η στερέωση των ορθοστατών στην οροφή θα γίνεται με Γ έλασμα που θα στερεώνεται επίσης με βίδα και βύσμα L8/80. Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας έιναι πάνω από 30 Kg τότε η διαμόρφωση του ανοίγματος θα γίνεται από ειδικά UA προφίλ πάχους των 2mm τύπου Knauf-UA: 4x40x20 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην οροφή και το δάπεδο θα γίνεται με Γ έλασμα και θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80. Μόνωση: Πετροβάμβακας κατά DIN σε πλάκες 600Χ1000 mm, πυκνότητας 40 Kg/m 3 και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α με κατώτατο σημείο τήξης 1000 C. Προιόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες στάνταρντ τύπου Knauf-GKB με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 12,5 mm, κατά DIN Επίστρωση: Με διπλή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες όρθια και στις δύο όψεις με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN25 και TN35 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 75 cm για την πρώτη στρώση και των 25 cm για την δεύτερη στρώση και την απαιτούμενη επεξεργασία στοκαρίσματος. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται με γαλβανισμένα γωνιόκρανα 31/31/0,5 mm. Οι αρμοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να μετατίθενται (σταυρώνουν) κατά μήκος και κατά πλάτος. εν επιτρέπεται να γίνεται αρμολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωμα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. 14

16 Τεχνική Στοκαρίσματος: Το στοκάρισμα των αρμών των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας (Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία. Η πρώτη στρώση γυψοσανίδας πρέπει να στοκάρεται. Β. ΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΤΟΙΧΟΙ ΕΝΤΟΣ ΠΥΡΟ ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Υλικά - Προδιαγραφές- Κατασκευαστικά Όλοι οι εσωτερικοί διαχωριστικοί τοίχοι εντός των πυροδιαμερισμάτων ύψους έως 2,70 m. θα κατασκευαστούν τύπου Knauf W111 με απλή,τύπου Knauf- GKB,ή ανθυγρή τύπου Knauf GKI γυψοσανίδα -στην περίπτωση υγρών χώρων.- Προδιαγράφονται τοίχοι τύπου Knauf-W111: πάχους 75mm Μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 75mm, κατά DIN 4103, σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες πλάτους 50mm, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των 50 Kg/m 3, με αμφίπλευρη μονή επίστρωση από στάνταρντ γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKB, ή Knauf-GKΙ, πάχους 12,5mm. Πάχος τοίχου: 75 mm Ύψος τοίχου: Μέγιστο επιτρεπτό ύψος για χώρους χαμηλής κυκλοφορίας 3,00m Σύστημα: W111 της Knauf Κατηγορία πυροπροστασίας: F30A κατά DIN 4102 με επένδυση πυράντοχης γυψοσανίδας Knauf-GKF 12,5mm. Συντελεστής ηχομόνωσης: Rw 41dB (Πιστοποιητικό Knauf 005/2002) Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182, με πάχος χάλυβα 0,6mm με ανοχές πάχους 0,02% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1, με γαλβάνισμα εν θερμώ Ζ-200=100gr/m 2, δηλαδή με πάχος επίστρωσης 7,14μ με ανοχές 0,01% ελεγχόμενο κατά DIN μέρος 1. Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου Knauf-UW: 50x40x0,6 mm και μονούς ορθοστάτες των 50mm από προφίλ τύπου Knauf-CW:50x50x 0,6 mm που θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες με το άνοιγμά τους προς μία κατεύθυνση σε αποστάσεις των 600mm και που θα συνδέονται με πριτσίνωμα. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βύσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγώτερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία: Βίδα με βύσμα. Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βύσματα. ιαμόρφωση ανοιγμάτων θυρών: Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου δεν υπερβαίνει τα 3,00 m και το βάρος της θύρας είναι κατώτερο 15

17 των 30Kg τότε η κατασκευή των πλαισίων του ανοίγματος θα γίνεται με CW προφίλ που θα ενισχύεται με ενσωματωμένη ξυλοδοκό. Ο στρωτήρας θα ενισχύεται στα άκρα με μεταλλική πλάκα που θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80 και η στερέωση των ορθοστατών στην οροφή θα γίνεται με Γ έλασμα που θα στερεώνεται επίσης με βίδα και βύσμα L8/80. Στην περίπτωση που το ύψος του τοίχου υπερβαίνει τα 3,00 m ή το βάρος της πόρτας έιναι πάνω από 30 Kg τότε η διαμόρφωση του ανοίγματος θα γίνεται από ειδικά UA προφίλ πάχους των 2mm τύπου Knauf-UA: 48x40x20 mm. Η στερέωση αυτών των ορθοστατών στην οροφή και το δάπεδο θα γίνεται με Γ έλασμα και θα στερεώνεται με βίδα και βύσμα L8/80. Μόνωση: Πετροβάμβακας κατά DIN σε πλάκες 600Χ1000 mm, πυκνότητας 40 Kg/m 3 και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α με κατώτατο σημείο τήξης 1000 C. Προϊόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες στάνταρντ τύπου Knauf-GKB με λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 12,5 mm, κατά DIN Επίστρωση: Με μονή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες όρθια και στις δύο όψεις με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN25 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 25 cm. Το ελάχιστο βάθος εισχώρησης των βιδών στο σκελετό θα είναι 10 mm. Οι ελεύθερες γωνιακές απολήξεις θα προστατεύονται με γαλβανισμένα γωνιόκρανα 31/31/0,5 mm. εν επιτρέπεται να γίνεται αρμολόγηση γυψοσανίδων σε ορθοστάτες που στερεώνεται το κάσσωμα της πόρτας. Η ένωση των γυψοσανίδων πρέπει να γίνεται στο υπέρθυρο. Τεχνική Στοκαρίσματος : Το στοκάρισμα των αρμών των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας ( Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία ΠΑΝΕΛΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑ- ΜΩΝ ( ΠΛΑΙΝΑ- ΟΡΟΦΗ). Προτείνονται τα τύπου WFR της ISOBAU αντίστοιχα άλλης εταιρείας επίσης αποτελούμενα από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα, ελαφρά διαμορφωμένα, εντός των οποίων εγχύεται αφρός πολυουρεθάνης, πάχους 12 cm, και των οποίων τα άκρα διαμορφώνουν έναν ειδικό αρμό σύνδεσης,ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά,ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Τόσο ο θάλαμος της συντήρησης, όσο και της κατάψυξης έχουν από μία θύρα κατάψυξης συντήρησης 1.20m x 2.20 m. 6. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ - ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ 6.1. ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΑΣ ΕΠΙ ΣΚΕΛΕΤΟΥ 16

18 Όπως στο (Με κατασκευαστικά χαρακτηριστικά όπως παρ και με την επισήμανση ότι έχει μόνο από τη μία πλευρά επένδυση με μονή γυψοσανίδα απλή ή ανθυγρή κατά περίπτωση.) ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ SHAFTS H/M ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΦΡΑΓΕΣ 60 ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Η εσωτερική πλευρά των shafts επενδύεται επι μεταλλικού ως άνω σκελετού -από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 50x50x0,6 mm κατά DIN 18182,- με μία στρώση Knauf Fireboard πάχους 20 mm και με πετροβάμβακα πάχους 40 mm επιτυγχάνουν πυρασφάλεια 1,0 ώρας, F60A ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ PVC ΣΕ ΤΑΠΗΤΑ (ΡΟΛΛΟ) Επενδύονται οι τοιχοι εντός των χώρων υγιεινής και μέχρι ύψους 1,00 m από ομοιογενές PVC τύπου MYSTIQUE PUR, κατηγορίας P, της κατασκευάστριας εταιρείας POLYFLOR, με διασφάλιση ποιότητας σύμφωνη με το ISO 9001, ISO 9002 & ISO σε ρολά πλάτους 2,0 μέτρων, μήκους 20 μέτρων και πάχους 2.0 χιλ. οποιουδήποτε χρώματος. Τα ρολλά PVC είναι εργοστασιακά εμποτισμένα με επένδυση πολυουρεθάνης. Έχουν μεγάλη αντοχή στα χημικά. Επικολλούνται σε υπόστρωμα λείο, στέρεο, επίπεδο και μόνιμα στεγνό χωρίς υπολείμματα οικοδομικών υλικών, τυχόν ρωγμές ή άλλες ατέλειες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επί του υποστρώματος γυψοσανίδας. Πριν την εφαρμογή θα πρέπει να μετρηθεί το υπόλοιπο υγρασίας που εσωκλείεται στο υπόστρωμα, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει την τάξη μεγέθους 4,0%. Η υγρασία μετριέται με ειδικό υγρόμετρο ηλεκτροδίων σε βάθος 25,0 χιλ. Τα δάπεδα επικολλούνται με ειδική κόλλα τύπου F-BALL F-44,σε αναλογία 350 γρ ανά Μ2,με ειδική σπάτουλα διατομής που ορίζει ο κατασκευαστής. Ακολουθεί πάτημα με κύλινδρο 50 κιλών σε ολόκληρη την επιφάνεια. Οι αρμοί συγκολλούνται με την μέθοδο της θερμικής συγκόλλησης με ειδικά εργαλεία και ειδικό θερμοκολλητικό κορδόνι συγκόλλησης για ρολλά PVC, τύπου POLYFLOR WELD πάχους 3,5 χιλ. Το πλάτος του αρμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,5 χιλ. το δε βάθος του πρέπει να είναι ίσο με τα 2/3 του πάχους του δαπέδου και ποτέ μεγαλύτερο από 2,0χιλ,δηλαδή το ήμισυ του πάχους του κορδονιού. Οι ραφές θερμοκολλούνται 24 ώρες μετά την εφαρμογή. Μετά το πέρας της διαδικασίας της θερμοκόλλησης, η περίσσια του υλικού του αρμού θα αφαιρεθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις με ειδικά εργαλεία έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στεγανότητα των αρμών καθώς και η μη διαφορο ποίηση ύψους μεταξύ των φύλλων και των αρμών. 17

19 6.2. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΜΕ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΕΣ KNAUF-W 629 Εσωτερική επένδυση ξηράς δόμησης, σε μεταλλικό σκελετό από διπλούς ορθοστάτες,πλάτους 75mm, βιδωμένους πλάτη-πλάτη, με εσωτερική μόνωση από πετροβάμβακα σε πλάκες πάχους των 4cm και πυκνότητας των 40Kg/m³, με διπλή οριζόντια επίστρωση από πυράντοχες γυψοσανίδες τύπου Knauf-GKF, πάχους 20+12,5mm έκαστη. Πάχος επένδυσης: 107,5 mm Βάρος επένδυσης: ca. 29 Kg/m 2 Μέγιστο επιτρεπτό ύψος: 5,50m για αποστάσεις ορθοστατών 62,50cm ή 6,50m για αποστάσεις ορθοστατών 31,25cm. Απαιτείται μόνο κατακόρυφη στήριξη σε στρωτήρες στερεωμένους στο δάπεδο και στη φέρουσα οροφή. Κατηγορία πυροπροστασίας: F60A σύμφωνα με το πιστοποιητικό Nr. 3079/0699 Μεταλλικός σκελετός: από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας τύπου Knauf CW: 75X50X0,6 mm κατά DIN Το πάχος του μεταλλικού σκελετού είναι 0,6mm. Κατασκευή σκελετού: με στρωτήρες οροφής και δαπέδου από προφίλ τύπου Knauf-UW: 75X40X0,6 mm και διπλούς ορθοστάτες των 75mm από προφίλ τύπου Knauf-CW:75X50X 0,6 mm που θα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στους στρωτήρες και θα συνδέονται με πριτσίνωμα, στη συνέχεια θα βιδώνονται πλάτη-πλάτη, ανά 75cm καθ ύψος, σε αξονικές αποστάσεις των 62,50cm ή 32,25 cm. Όλοι οι στρωτήρες και οι ορθοστάτες που έρχονται σε επαφή με τα υπάρχοντα δομικά στοιχεία θα τοποθετούνται πάνω σε αφρώδη αυτοκόλλητη ηχομονωτική ταινία. Τα μεταλλικά προφίλ θα στερεώνονται με ειδικές βίδες και βίσματα σε όλα τα συνορεύοντα δομικά στοιχεία σε αποστάσεις μικρότερες του 1,00 m και το λιγώτερο σε τρία σημεία. Για συμπαγή δομικά στοιχεία : Βίδα με βίσμα. Για μη συμπαγή δομικά στοιχεία: Κατάλληλες για το υλικό βίδες με βίσματα. Μόνωση: Πετροβάμβακας πυκνότητας 40 Kg/m³ και πάχους 40mm. Κατηγορία πυραντίστασης Α1 με κατώτατο σημείο τήξης 1000 C. Προιόν επίστρωσης: Γυψοσανίδες πυράντοχες τύπου Knauf-GKFμε λοξά και ημιστρόγγυλα άκρα τύπου HRAK, πάχους 20 mm και 12,5mm, κατά DIN Επίστρωση: Με διπλή στρώση γυψοσανίδων τοποθετημένες στην μία όψη του σκελετού με κατάλληλες αυτοπροωθούμενες βίδες TN35 και TN55 στην απαιτούμενη πυκνότητα των 60 cm για την πρώτη στρώση και των 25 cm για την δεύτερη στρώση και την απαιτούμενη επεξεργασία στοκαρίσματος. Οι αρμοί των δύο στρώσεων γυψοσανίδας θα πρέπει να μετατίθενται (σταυρώνουν) κατά μήκος και κατά πλάτος Τεχνική Στοκαρίσματος: Το στοκάρισμα των αρμών των διαμορφωμένων άκρων της γυψοσανίδας ( Λοξά και Ημιστρόγγυλα άκρα) γίνεται με Knauf-Uniflott. Το στοκάρισμα των μη διαμορφωμένων άκρων (σόκορα) γίνεται με Knauf-Uniflott και ταινία. Η πρώτη στρώση γυψοσανίδας πρέπει να στοκάρεται. 18

20 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ο μεταλλικός φέρων οργανισμός προστατεύεται με αντιπυρική βαφή τύπου SIKA UNITHERM ή αντίστοιχη άλλης διαπιστευμένης εταιρείας, εξασφαλίζοντας την απαίτηση πυροπροστασίας που υπάρχει F60 σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του υλικού ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΑΝΕΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Στο περίβλημα του κτιρίου ορισμένα τμήματα επενδύονται, σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης, με ελαφρύ σύνθετο πανέλο τύπου ETALBOND που αποτελείται από δύο επιδερμίδες ανοπτημένου αλουμινίου κράματος AlMg1 πάχους 0,5 mm επικολλημένων σε φύλλο μαύρου πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας.οι επιδερμίδες αλουμινίου είναι προβαμμένες με πολυεστερικό σύστημα βαφής ποιότητας PVDF. Τα πανέλα αυτά διατηρούν την επιπεδότητά τους λόγω της επικολλητής δομής τους, ελαχιστοποιώντας τα βέλη κάμψης από ίδιο βάρος ή ανεμοπίεση. Στερεώνονται επί σκελετού από στραντζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές υλικού (βλ. Πίνακα Ποιοτικών Στοιχείων) 6.4. ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙ ΟΥΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ Τοποθετούνται ως επικάλυψη του εξωτερικού στεγάστρου και επιλέγονται προβαμμένα φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας μη συνεχών τραπεζίων πάχους 5/10 χλστ. Τα στέγαστρα θα έχουν οροφή από γαλβανισμένη επίπεδη λαμαρίνα με σκοτίες 2*2 εκ. ανά αποστάσεις 30 εκ. Στην τιμή της επιστέγασης περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια μετώπης, επικάλυψης αρμών κλπ ΨΕΥ ΟΡΟΦΕΣ Οι ψευδοροφές θα είναι σταθερές, τελείως επίπεδες και επισκέψιμες για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων. Προβλέπεται λοιπόν, η χρήση και τοποθέτηση ψευδοροφών των εξής κατηγοριών: ΨΕΥ ΟΡΟΦΗ ΓΥΨΟΣΑΝΙ ΑΣ ΑΠΛΗΣ (κατηγορία ανάληψης φορτίου 0,15KN/m 2 ) ή ΙΠΛΗΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΗΣ F 60 Ψευδοροφή (τοποθετείται σύμφωνα με τα σχέδια) αφανούς συστήματος ανάρτησης με μονή απλή γυψοσανίδα τύπου Knauf-A, πάχους 12,5 mm, με σύστημα ανάρτησης του τύπου Knauf, που αποτελείται από: 19

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗ- ΜΗΤΡΙΟΥ- (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης

W 61. Copyright by Knauf Gips KG W61_TITEL-0109.dwg Stand 01.09. Συστήματα Ξηράς Δόμησης W 61 Συστήματα Ξηράς Δόμησης 11/20 W61 W 61 Knauf Ξηρά Ξηρός επιχρίσματα Σοβάς και επενδύσεις και Επενδύσεις Knauf W611 Ξηρό επίχρισμα Knauf με επικολλημένες γυψοσανίδες W612 Επεξεργασμένες γυψοσανίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙAΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Αρδάνιο - Ορµένιο: Τµήµα Αρδάνιο - Μάνδρα (80.1.1-80.2.3)» 86.100.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\A8011-8023\cons\tefxi\MAPS.doc 8011-8023/4904/B10 Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 1 Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\10.01.01 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2011Γ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1101 100% Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α

ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟΥ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 3A / 2012 ΝΟΜΟΣ 14REQ002372482 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-31 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ NOMOΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπ. : 44.569,05 euro (συμπ. Φ.Π.Α. 23 %) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ

Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Θ ΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ Ε ΞΩΤΕΡΙΚΗΣ Τ ΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ Οδηγίες για των εφαρμογή των πλακών Εξηλασμένης Πολυστερίνης FIBRANxps Η πρόσοψη Η ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙIΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα