ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD"

Transcript

1 MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΓΗΑ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ 294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 1 ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ ΓΗΔΤΘΤΝΣΔ ΔΚΓΟΖ ΑΝΑΓΟΥΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΤΝΣΑΞΖ

2 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ (Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005, κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΔΥΡΗ 294 εθ. ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΟΝΟΜΑΣΗΚΖ ΑΞΗΑ 1 ΣΟ ΚΑΘΔΝΑ Σν έγγξαθν απηό είλαη ζεκαληηθό θαη απαηηεί ηελ άκεζε πξνζνρή ζαο. Αλ ρξεηάδεζηε νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ κπνξείηε λα ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Αλάδνρν Τπεχζπλν χληαμεο, «Marfin CLR (Financial Services) Ltd», άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ. MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (Δηαηξεία πνπ ζπζηάζεθε κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ) Γεκφζηα πξνζθνξά θαη εηζαγσγή γηα δηαπξαγκάηεπζε κέρξη 294 εθ. Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (Convertible Enhanced Capital Securities) ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα έρνπλ νη κέηνρνη («Γηθαηνχρνη») πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ («ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 («Ζκεξνκελία Αξρείνπ»). Σα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ζα δηαηεζνχλ ζε αλαινγία έλα (1) Μεηαηξέςηκν Αμηφγξαθν Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο πνπ ζα θαηέρνπλ νη κέηνρνη θαηά ηελ Ζκεξνκελία Αξρείνπ. Δγθεθξηκέλν Μεηνρηθό Κεθάιαην δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,85 ε θάζε κηα. Δθδόζεθε θαη πιεξώζεθε πιήξσο ,05 δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,85 ε θάζε κηα. Ζ εκεξνκελία ηνπ παξόληνο Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ είλαη ε 19 Μαΐνπ 2011 Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΚΤΠΡΟΤ ΔΝΔΚΡΗΝΔ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΜΟΝΟ ΟΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΖΝ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΑΓΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΟΤ ΚΟΗΝΟΤ ΟΠΧ ΑΤΣΔ ΚΑΘΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΠΔΡΗ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2005 ΚΑΗ ΜΔ ΒΑΖ ΣΟΝ ΚΑΝΟΝΗΜΟ 809/2004 ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ. 1

3 Ζ έγθξηζε ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δε ζπλεπάγεηαη παξφηξπλζε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα επέλδπζε ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd (ε Σξάπεδα ). Πξηλ ηε ιήςε επελδπηηθήο απφθαζεο, ην επελδπηηθφ θνηλφ πξνηξέπεηαη λα ζπκβνπιεχεηαη ην ζχκβνπιν επελδχζεψλ ηνπ. Ζ Σξάπεδα αλαιακβάλεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη βεβαηψλεη φηη απηέο είλαη ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φηη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Τπεχζπλνη γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν είλαη νη Γηνηθεηηθνί χκβνπινη ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd», θ.θ. Αλδξέαο Βγελφπνπινο, Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Δπζχκηνο Μπνπινχηαο, Υξίζηνο ηπιηαλίδεο θαη Παλαγηψηε Κνπλλήο, νη νπνίνη βεβαηψλνπλ φηη, έρνληαο ιάβεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ην ζθνπφ απηφ, νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηφ είλαη, εμ φζσλ γλσξίδνπλ, ζχκθσλεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη δελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αιινηψζνπλ ην πεξηερφκελφ ηνπ. Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη ε «Marfin CLR (Financial Services) Ltd». Ζ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» ελεξγεί σο Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο. Ζ Σξάπεδα έρεη πξνβεί ζηηο δένπζεο αηηήζεηο έηζη ψζηε (α) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ σο ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή λα απνζηείιεη πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηεο Οδεγίαο 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη φηη ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαηαξηίζηεθε ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2003/71/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη (β) ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ λα εηζαρζνχλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ θαη Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δηελεξγείηαη απνθιεηζηηθά ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη απεπζχλεηαη κφλν πξνο πξφζσπα ηα νπνία κπνξνχλ λα ηελ απνδερζνχλ λφκηκα. πγθεθξηκέλα, θαη πξνο ζπκκφξθσζε κε ηε ζρεηηθή ρξεκαηηζηεξηαθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλέρεηα, ε παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα ( Δμαηξνχκελεο Υψξεο ), ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο, ε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή ε ηαρπδξφκεζε / δηαλνκή ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ είλαη παξάλνκε ή απνηειεί παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο, θαλφλα ή θαλνληζκνχ. Γηα ην ιφγν απηφ, απαγνξεχεηαη αθ ελφο ε απνζηνιή, δηαλνκή, ηαρπδξφκεζε ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν πξνψζεζε αληηγξάθσλ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε πξνσζεηηθνχ θαη ζρεηηθνχ κε ηελ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά εγγξάθνπ ή άιινπ πιηθνχ απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν πξνο ή απφ ηηο Δμαηξνχκελεο Υψξεο θαη αθ εηέξνπ ε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα έθδνζε, απφ θαηνίθνπο ησλ Δμαηξνχκελσλ Υσξψλ. Σν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν πεξηέρεη νξηζκέλεο πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο πξνζδηνξίδνληαη γεληθά κε ηε ρξήζε φξσλ φπσο πηζηεχεη, αλακέλεη, ελδέρεηαη, ζα, ζα πξέπεη, κπνξεί, ζα κπνξνχζε, ζρεδηάδεη θαη άιινπο ζπγθξίζηκνπο φξνπο θαη ην αξλεηηθφ ησλ φξσλ απηψλ. Δθ θχζεσο νη πξνβιέςεηο απηέο εκπεξηέρνπλ θίλδπλν θαη αβεβαηφηεηα θαη νη παξάγνληεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην πιαίζην ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζα κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ ηειηθά απνηειέζκαηα θαη εμειίμεηο πνπ ζα δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ απηέο πνπ εθθξάδνληαη ξεηά ή ζησπεξά απφ ηηο ελ ιφγσ πξνβιέςεηο. Οη πξνβιέςεηο απηέο ππφθεηληαη ζε θηλδχλνπο, αβεβαηφηεηεο θαη ππνζέζεηο. Δλφςεη ησλ θηλδχλσλ απηψλ, αβεβαηνηήησλ θαη ζεσξηψλ, νη πξνβιέςεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν κπνξεί λα κελ πξαγκαηνπνηεζνχλ. Οπνηεζδήπνηε αλαθνξέο ζε ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο δελ πξέπεη λα εθιακβάλνληαη σο 2

4 εγγχεζε φηη νη ηάζεηο ή δξαζηεξηφηεηεο απηέο ζα ζπλερηζζνχλ θαη ζην κέιινλ. Οη αλαγλψζηεο πξνεηδνπνηνχληαη λα κελ βαζηζζνχλ πέξαλ ηνπ δένληνο ζε απηέο ηηο πξνβιέςεηο νη νπνίεο αθνξνχλ κφλν ζε φζα πξνβιέπνληαη ζήκεξα. Ζ απφθαζε γηα πηζαλή επέλδπζε ζηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ εθδίδνληαη κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη σο εθ ηνχηνπ ζηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ κε ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Σέηνηα πηζαλή απφθαζε ζπλεπάγεηαη θηλδχλνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζηελ Δλφηεηα 2 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Οη επελδπηέο πνπ ρξεηάδνληαη νπνηεζδήπνηε δηεπθξηλίζεηο ή / θαη επεμεγήζεηο επί ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο Δξγάζηκεο Ζκέξεο θαη ψξεο: ην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Marfin Popular Bank Public Co Ltd: Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία. ηνπο Γηεπζπληέο Έθδνζεο Marfin CLR (Financial Services) Ltd* Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία. Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ. Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα. ε άιινπο επαγγεικαηίεο ρξεκαηηζηέο, ηξαπεδίηεο, ινγηζηέο, δηθεγφξνπο ή ζπκβνχινπο επελδχζεσλ. *H «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» είλαη θαη Αλάδνρνο Υπεύζπλνο Σύληαμεο ηνπ παξόληνο Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ. 3

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Ζ Σξάπεδα θνπνί Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ Γξακκαηέαο, χκβνπινη θαη Δπίηξνπνο Δγγεγξακκέλν Γξαθείν Μεηνρηθφ Κεθάιαην Πξνζσπηθφ Οκίινπ πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Όκηιν Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηεο MPB ηφρνη θαη Πξννπηηθέο / ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ Κχξηνη Μέηνρνη πλνπηηθά Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηνηρεία γηα πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Aφξηζηεο Γηάξθεηαο Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο Φνξνινγία Λφγνη Έθδνζεο Καζαξφ Πξντφλ Έθδνζεο Παξάγνληεο Κηλδχλνπ Παξαπνκπέο Έγγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Δπηζεψξεζε ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ Κίλδπλνη πνπ ρεηίδνληαη κε Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Κίλδπλνη πνπ ρεηίδνληαη κε ηηο Μεηνρέο Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ Παγθφζκησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Οκίινπ ζηελ Διιάδα Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ησξηλφ ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πηζαλή κειινληηθή αλάγθε ηεο MPB γηα αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ Δλδερφκελε ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη αληηζπκβαιιφκελνπο θαη λα απμήζεη ηηο απαηηνχκελεο εγγπήζεηο πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο παξέρεη ν Όκηινο ζε ζπλαιιαγέο ηνπ κε αληηζπκβαιιφκελνπο Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηρεηξήζεηο εθηφο Διιάδαο θαη Κχπξνπ Γηαθνπή ή παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηνπ Οκίινπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απψιεηα εξγαζηψλ θαη άιια πξνβιήκαηα Κίλδπλνο κε ζπκκφξθσζεο θαη παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ Κίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο ηνπ Οκίινπ Έληαζε αληαγσληζκνχ Κίλδπλνο απψιεηαο θαιήο θήκεο (reputation risk) θαη ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο (strategic risk) Δμάξηεζε απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ηε Γηνίθεζε ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ ηνπ Οκίινπ ζην εμσηεξηθφ Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Σξάπεδαο ΤΝΣΑΞΖ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟΤ ΓΔΛΣΗΟΤ / ΤΠΔΤΘΤΝΑ ΠΡΟΧΠΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΣΡΗΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Ννκηθφ Καζεζηψο Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηνπ Οκίινπ Δπηζθφπεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο Αλάιπζε Δηζνδήκαηνο θαη Υαξηνθπιαθίνπ Υνξεγήζεσλ Οξγαλσηηθή Γηάξζξσζε / Γνκή Οκίινπ Υξεκαηννηθνλνκηθέο Πιεξνθνξίεο

6 4.7 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ θαη Πξφζθαηεο Σάζεηο ηφρνη θαη Πξννπηηθέο / ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ Κπξηφηεξεο Δπελδχζεηο Γηάζεζε Αληιεζέλησλ Κεθαιαίσλ πξνεγνχκελεο Αχμεζεο Κεθάιαηα θαη Κεθαιαηαθή Γηάξζξσζε Γηαρείξηζε Κηλδχλσλ Άιιεο Πιεξνθνξίεο Γηνίθεζε θαη Δπνπηεία Λεηηνπξγία Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη Θέκαηα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο Πξνζσπηθφ Οκίινπ Μεηνρηθφ Κεθάιαην, Κχξηνη Μέηνρνη θαη πκκεηνρέο Μειψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηνπ Πξνζσπηθνχ πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε Μεξηζκαηηθή Πνιηηηθή Δπηιεγκέλα ηαηηζηηθά ηνηρεία θαη Άιιεο Πιεξνθνξίεο Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ Άιιεο Θέζκηεο Πιεξνθνξίεο Έγγξαθα Γηαζέζηκα πξνο Δπηζεψξεζε Παξαπνκπέο πγθαηαζέζεηο, Βεβαηψζεηο θαη Γειψζεηο ΖΜΔΗΧΜΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΓΟΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΣΡΔΦΗΜΧΝ ΑΞΗΟΓΡΑΦΧΝ ΔΝΗΥΤΜΔΝΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Δλδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο Γεληθά ηνηρεία Έθδνζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο Όξνη Έθδνζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο Δηδνπνηήζεηο θαη Αλαθνηλψζεηο Δπηπξφζζεηεο Δθδφζεηο Δηζαγσγή ζην ΥΑΚ θαη ζην ΥΑ, Γηαπξαγκάηεπζε, Μεηαβίβαζε Σίηισλ Ννκνζεζία / Καλνληζκνί ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΑΗΣΖΔΧΝ Γηαδηθαζία αηηήζεσλ βάζεη Γηθαηψκαηνο Πξνηεξαηφηεηαο γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Αφξηζηεο Γηάξθεηαο (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α) Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα εγγξαθή ζηελ έθδνζε ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο πνπ ηπρφλ δελ θαιπθζνχλ απφ ηνπο Γηθαηνχρνπο Γηθαησκάησλ Πξνηεξαηφηεηαο (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β) Γηάζεζε ηπρφλ αδηάζεησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ (ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ) Καηαλνκή Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Δπηζηξνθή πνζψλ ζε πεξίπησζε ππεξθάιπςεο Αλαθνίλσζε Απνηειέζκαηνο Δπηζηνιέο Παξαρψξεζεο Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ΑΛΛΔ ΖΜΑΝΣΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Λφγνη Έθδνζεο Καζαξφ Πξντφλ Έθδνζεο Γηθαίσκα Τπαλαρψξεζεο Φνξνινγηθφ Καζεζηψο Γηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ζπκκεηνρή μέλσλ επελδπηψλ Γηθαηψκαηα / Μεξίζκαηα Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ θαη ηηο θηλεηέο αμίεο πνπ πξνζθέξνληαη Δπίπησζε ζε ζέκαηα δηαζπνξάο (Dilution) Καλνληζκνί Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο Πηζηνιεπηηθή Γηαβάζκηζε ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ

7 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα έρεη ζπληαρζεί κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Πξνζθνξάο θαη Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ Νφκν ηνπ 2005 θαη κε βάζε ηνλ Καλνληζκφ 809/2004 ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Πεξηιακβάλεη ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» («Σξάπεδα», «MPB», «Όκηινο», «Όκηινο Marfin Popular Bank», «Όκηινο MPB»). Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ζπλνπηηθά ζηνηρεία ηεο έθδνζεο θαη ηεο εηζαγσγήο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ ( ΥΑΚ ) θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ( ΥΑ ). Σν παξφλ πεξηιεπηηθφ ζεκείσκα απνηειεί εηζαγσγή ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Δπηζεκαίλεηαη φηη κφλν ε κειέηε απηνχ ηνπ πεξηιεπηηθνχ ζεκεηψκαηνο δελ είλαη επαξθήο γηα λα απνθηήζνπλ νη επελδπηέο κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε ιήςε επελδπηηθήο απφθαζεο. Χο εθ ηνχηνπ, νπνηαδήπνηε επελδπηηθή απφθαζε ζρεηηθά κε ηα Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ πνπ εθδίδνληαη κε ην παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν θαη σο εθ ηνχηνπ κε ηηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο νη νπνίεο ζα πξνθχςνπλ κε ηε κεηαηξνπή ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. ε πεξίπησζε πνπ εγεξζεί ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ αμίσζε επελδπηή πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν, ηα ηπρφλ έμνδα κεηάθξαζεο ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ ζε ζρέζε κε ηελ φιε λνκηθή δηαδηθαζία, θέξεη ν ελάγσλ επελδπηήο. Σα πξφζσπα πνπ ππέβαιαλ ηελ πεξίιεςε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ θαη θάζε κεηάθξαζή ηνπ θαη δήηεζαλ ηε δεκνζίεπζε ή ηελ θνηλνπνίεζή ηνπ, ππέρνπλ αζηηθή επζχλε, κφλν εάλ ην ελ ιφγσ ζεκείσκα είλαη παξαπιαλεηηθφ, αλαθξηβέο ή αληηθαηηθφ πξνο άιια κέξε ηνπ Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. 1.1 Ζ Σξάπεδα Ζ «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» είλαη δεκφζηα εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, εγγεγξακκέλε ζηελ Κχπξν απφ ην 1924 κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, κε βάζε ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. 1.2 θνπνί Οη θχξηνη ζθνπνί ηεο Σξάπεδαο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ηδξπηηθνχ ηεο Δγγξάθνπ. ηνπο θχξηνπο ζθνπνχο ηεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, ε ίδξπζε θαη δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ, ρξεκαηηζηεξηαθψλ θαη εκπνξηθψλ εξγαζηψλ πάζεο θχζεσο, θαη ε ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη δηεχζπλζε ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ Κχπξν θαη ζην εμσηεξηθφ. ηελ Σξάπεδα έρεη δνζεί άδεηα γηα δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε βάζε άδεηα πνπ ρνξεγήζεθε αξρηθά απφ ηνλ Διεγθηή Σξαπεδψλ ζηηο 25 Μαξηίνπ 1946, δπλάκεη ηνπ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ (Πξνζσξηλνί Πεξηνξηζκνί) Νφκνπ ηνπ 1939 θαη κεηέπεηηα απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ δπλάκεη ησλ πεξί Σξαπεδηθψλ Δξγαζηψλ Νφκσλ ηνπ Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βιέπε Δλφηεηα 4.21 ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ. Σν Ηδξπηηθφ Έγγξαθν θαη Καηαζηαηηθφ ηεο MPB είλαη δηαζέζηκν γηα επηζεψξεζε ζηα θεληξηθά ηεο γξαθεία. 6

8 1.3 Γηνηθεηηθό πκβνύιην Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο Πξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Νενθιήο Λπζάλδξνπ Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Βαζίιεηνο Θενραξάθεο Αληηπξφεδξνο, Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Δπζχκηνο Μπνπινχηαο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Υξίζηνο ηπιηαλίδεο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Παλαγηψηεο Κνπλλήο Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Μέινο Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο Δθηειεζηηθφ Μέινο Πιάησλ Δ. Λαλίηεο Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο ηέιηνο ηπιηαλνχ Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Fadel Al Ali Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Albdulrazaq Al Jassim Με Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Κσλζηαληίλνο Μπισλάο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Μάξθνο Φφξνο Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Hesham Al Qassim Αλεμάξηεην Με Δθηειεζηηθφ Μέινο Ζ Σξάπεδα έρεη πηνζεηήζεη Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο Λεηηνπξγίαο κε βάζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο πνπ εθδφζεθε απφ ην ΥΑΚ. 1.4 Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ Οκίινπ απαξηίδεηαη απφ ηνπο αθφινπζνπο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο Πξφεδξνο Παλαγηψηεο Κνπλλήο Υξίζηνο ηπιηαλίδεο Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο Ζξαθιήο Κνπλάδεο Κπξηάθνο Μάγεηξαο Γεκήηξεο παλνδήκνο ακνπήι Γαπίδ 7

9 1.5 Γξακκαηέαο, ύκβνπινη θαη Δπίηξνπνο Γξακκαηέαο: Γηεπζπληέο Έθδνζεο: ηέιηνο Υαηδετσζήθ «Marfin CLR (Financial Services) Ltd» Marfin CLR House Λεσθφξνο Βχξσλνο 26, 1096 Λεπθσζία «Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Α.Δ.» Κεθηζίαο 24Β, Μαξνχζη 15125, Αζήλα Αλάδνρνο Τπεχζπλνο χληαμεο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ: Αλάδνρνο Τπεχζπλνο Δίζπξαμεο: Διεγθηέο: Δπίηξνπνο (Trustee): Marfin CLR (Financial Services) Ltd Marfin Popular Bank Public Co Ltd PricewaterhouseCoopers Limited Julia House Θεκηζηνθιή Γέξβε 3, 1066 Λεπθσζία Grant Thornton (Cyprus) Limited Nimeli Court, Block C Αγίνπ Νηθνιάνπ 41-49, 2408 Λεπθσζία Omnium Corporate and Trustee Services Limited Era House, 7νο-12νο φξνθνο, Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία 1.6 Δγγεγξακκέλν Γξαθείν Δγγεγξακκέλν Γξαθείν θαη Γξαθείν Γηνίθεζεο: Λεσθφξνο Λεκεζνχ 154, 2025 Λεπθσζία, T.Θ , 1598 Λεπθσζία 1.7 Μεηνρηθό Κεθάιαην Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, ην εγθεθξηκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,85 ε θάζε κηα, ελψ ην εθδνκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο αλέξρεηαη ζε ,05 δηαηξεκέλν ζε κεηνρέο νλνκαζηηθήο αμίαο 0,85 ε θάζε κηα. 1.8 Πξνζσπηθό Οκίινπ Ο Όκηινο δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν κε ηελ πξφζιεςε πξνζνληνχρνπ πξνζσπηθνχ, φζν θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη αλάπηπμή ηνπ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζπκκεηέρεη ζε κεγάιν αξηζκφ ζεκηλαξίσλ ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, θαη αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. Ζ εθπαίδεπζε γίλεηαη ηφζν ελδνυπεξεζηαθά, φζν θαη κε ζπκκεηνρέο ζε πξνγξάκκαηα εθηφο ηνπ Οκίινπ. 8

10 Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ θαηά ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009, θαη 2010, είρε σο αθνινχζσο: ΥΧΡΑ Κχπξνο Διιάδα Ζλσκέλν Βαζίιεην Απζηξαιία εξβία Ρνπκαλία Δζζνλία Οπθξαλία Ρσζία Μάιηα Γξαθεία Αληηπξνζσπείαο ύλνιν Σεκ. Σηελ Κύπξν γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ. Ωο επίζεο, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ αζθαιηζηηθώλ ζηελ Ειιάδα. Γηα ην 2010, ζηε Μάιηα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηεο Malta Post (641 άηνκα). Μέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, δελ πξνέθπςε νπζηψδεο κεηαβνιή ζηνπο πην πάλσ αξηζκνχο. Ο Όκηινο δελ ρξεζηκνπνηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ ππαιιήισλ κεξηθήο απαζρφιεζεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαιχπηνληαη απφ ζρέδηα αθππεξέηεζεο ηα νπνία είλαη θαζνξηζκέλνπ σθειήκαηνο αθππεξέηεζεο (defined benefit) ππφ ηε κνξθή ηνπ εθάπαμ πνζνχ πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο απνιαβέο θαη ηα έηε ππεξεζίαο θαηά ηελ αθππεξέηεζε. Σέηνην ζρέδην αθππεξέηεζεο ππάξρεη θαη ζηελ Διιάδα, ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ην 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ. Σν θφζηνο ησλ σθειεκάησλ ηεο αθππεξέηεζεο επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Όκηιν θαη θαηαλέκεηαη ζηα έηε ππεξεζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Λεηηνπξγεί, επίζεο, εζεινληηθφ ηακείν πξνλνίαο ηχπνπ πξνθαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (defined contributions). Σν πξνζσπηθφ ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν θαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη νξγαλσκέλν ζε ζπληερλία, φπσο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ Διιάδα. 1.9 πλνπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ κηιν Ο Όκηινο «Marfin Popular Bank» παξέρεη έλα πιήξεο θάζκα ηξαπεδηθψλ θαη ζπλαθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. O Όκηινο επίζεο πξνζθέξεη αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο κέζσ ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Κχπξν, ζηελ Διιάδα, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ζην Guernsey, ζηε εξβία, ζηε Ρνπκαλία, ζηελ Οπθξαλία, ζηελ Δζζνλία, ζηε Μάιηα θαη ζηε Ρσζία. 9

11 Κχξηα βάζε ηνπ Οκίινπ είλαη ε Κχπξνο φπνπ θαηέρεη κεξίδην αγνξάο κε πνζνζηφ 18,77% ησλ θαηαζέζεσλ θαη 17,00% ησλ ρνξεγήζεσλ (Πεγή: ηνηρεία Οκίινπ, Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ (κε ζηνηρεία Γεθεκβξίνπ, 2010, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ Κέληξσλ Γηεζλψλ Δπηρεηξήζεσλ (IBUs)).Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ δηελεξγείηαη ζήκεξα ζηελ Διιεληθή αγνξά, φπνπ ν Όκηινο δξαζηεξηνπνηείηαη απφ ην Ο Όκηινο εξγνδνηνχζε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 ζπλνιηθά άηνκα. Οη κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ (Κχξηα Αγνξά) θαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (Αγνξά Μεγάιεο Κεθαιαηνπνίεζεο) Ηζηνξηθή Αλαδξνκή θαη Βαζηθνί ηαζκνί ζηελ Δμέιημε ηεο MPB Οη εξγαζίεο ηεο Σξάπεδαο μεθίλεζαλ ην 1901 κε ηελ ίδξπζε ηνπ Λατθνχ Σακηεπηεξίνπ Λεκεζνχ. Σν Σακηεπηήξην εμειίρζεθε ζε πιήξεο Σξαπεδηθφ Ίδξπκα θαη ελεγξάθε σο ε πξψηε δεκφζηα εηαηξεία ην 1924, κε αξηζκφ εγγξαθήο 1, νπφηε θαη κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Σξάπεδα Λεκεζνχ Λίκηηεδ». Σν 1967 ε Σξάπεδα κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Λίκηηεδ» θαη απφ ην 1969 νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο επεθηάζεθαλ κε γνξγνχο ξπζκνχο ζε φιε ηελ Κχπξν. ηηο 26 Μαΐνπ 2004, κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Κππξηαθή Σξάπεδα Γεκφζηα Δηαηξεία Λίκηηεδ», ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. Σέινο, ζηηο 31 Οθησβξίνπ 2006, εγθξίζεθε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ε κεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Βαζηθνί ηαζκνί: 1970 Απφθηεζε πνζνζηνχ 20% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο απφ ηελ «Hongkong and Shanghai Banking Corporation» («HSBC») Άξρηζε ε δηεζλήο επέθηαζε ηνπ Οκίινπ κε ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Λνλδίλν Δμαγνξά ησλ εξγαζηψλ ηεο ηξάπεδαο Grindlays ζηελ Κχπξν, ηεο κεγαιχηεξεο θαη αξραηφηεξεο μέλεο ηξάπεδαο πνπ ιεηηνπξγνχζε ζην λεζί θαη ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Κχπξν Δπέθηαζε ζηελ Διιάδα κέζσ ηεο ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ηξάπεδαο, ηεο «Δπξσπατθή Λατθή Σξάπεδα» (κεηνλνκάζηεθε ζε «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.»), κε αξρηθή κεηνρηθή ζπκκεηνρή χςνπο 72% Λεηηνπξγία ηεο λέαο Δηαηξείαο Αζθαιεηψλ Εσήο «Cyprialife». Αγνξά λενθιαζζηθνχ αξρνληηθνχ ζηε Λεσθφξν Βχξσλνο ζηε Λεπθσζία φπνπ ζηεγάζηεθε ε πνιχηηκε Κππξνινγηθή Βηβιηνζήθε ηεο Σξάπεδαο, ε πιινγή χγρξνλεο Κππξηαθήο Σέρλεο, θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ Δγθαίληα ηνπ Νένπ Γξαθείνπ Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ζηε Λεπθσζία. Λεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο απηφκαηεο εμππεξέηεζεο ζηελ Κχπξν. 10

12 1998 Ζ Σξάπεδα εηζάγεη πξψηε ηελ ππεξεζία Internet Banking ζηελ Κχπξν Γεκηνπξγία ηεο Λατθήο Σειεηξάπεδαο, ηνπ πξψηνπ θέληξνπ ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ζηελ Κχπξν. Δμαγνξά νκίινπ ηεο Παλεπξσπατθήο Αζθαιηζηηθήο, εδξαηψλνληαο ηελ παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζην ρψξν ησλ αζθαιηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Λεηηνπξγία ηεο πξψηεο νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθήο ηξάπεδαο (Laiki ebank) ζηελ Κχπξν Ίδξπζε ζπγαηξηθήο ζηελ Απζηξαιία κε ηελ επσλπκία «Λατθή Σξάπεδα (Απζηξαιίαο) Λίκηηεδ». Λεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζηελ Διιάδα Λεηηνπξγία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηελ Απζηξαιία χζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηξάπεδαο ζην Guernsey κε ηελ επσλπκία «Laiki Bank (Guernsey) Limited». Δμαγνξά ηεο ζεξβηθήο ηξάπεδαο «Centrobanka a.d.», ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Laiki Bank a.d.» θαη ζηε ζπλέρεηα ζε «Marfin Bank JSC Belgrade» πγρψλεπζε κε ηνπο ειιεληθνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νκίινπο «Marfin Investment Group A.E. πκκεηνρψλ» (MIG) (πξψελ «Marfin Financial Group») θαη «Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.», θαζψο θαη ιήςε απφθαζεο απφθηεζεο πνζνζηνχ 100% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Λατθή Σξάπεδα (Διιάο) Α.Δ.». Μεηνλνκαζία ηεο Σξάπεδαο ζε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» (MPB) πκθσλία αγνξάο πνζνζηνχ 99,21% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο νπθξαληθήο «Marine Transport Bank» («ΜΣΒ») θαη ηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ. Ζ ζπγαηξηθή εηαηξεία ηεο MIG, «MIG Leisure Ltd», νινθιήξσζε ηελ εμαγνξά ηνπ 64,3% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Κππξηαθή Γεκφζηα Δηαηξεία Σνπξηζηηθήο Αλαπηχμεσο Ληδ» («ΚΔΣΑ»), ηδηνθηήηξηαο ηνπ μελνδνρείνπ Hilton Cyprus ζηε Λεπθσζία. Απφθηεζε ηνπ 50% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «Αηηηθά Αθίλεηα Α.Δ.Δ.Α.Π.» απφ ηε ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία, MIG. πκθσλία γηα απφθηεζε πνζνζηνχ 43% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Lombard Bank Malta Plc» («LBM»), ηεο ηξίηεο κεγαιχηεξεο ηξάπεδαο ηεο Μάιηαο Δμαγνξά πνζνζηνχ 50,04% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηεο «OAO RPB - Holding», ζηελ νπνία αλήθνπλ ε ξσζηθή ηξάπεδα «ΟOΟ Rossiysky Promyishlenny Bank (Rosprombank)», θαζψο θαη ε ζπγαηξηθή ηεο, «OOO RPB Leasing». Απφθηεζε πνζνζηνχ 50,12% ηεο «AS SBM Pank» (ε νπνία κεηνλνκάζηεθε ζε «Marfin Pank Eesti AS»), εζζνληθήο ηξάπεδαο 11

13 πνπ ιεηηνπξγεί κε 4 θαηαζηήκαηα. πκθσλία πψιεζεο ζηε ζπγαηξηθή εηαηξεία, «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ», ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο «Egnatia Financial Services (Cyprus) Ltd», ην νπνίν είρε απνθηήζεη ε Σξάπεδα ηνλ Ηνχλην ηνπ Τπνγξαθή ζπκθσλεηηθνχ κε ηε «Dubai Financial Group» γηα πψιεζε πξνο ηελ ηειεπηαία κεηνρψλ ηεο MIG. Οινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία αλαδηνξγάλσζεο θαη ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθήο Κππξηαθήο Σξάπεδαο (Υξεκαηνδνηήζεηο) Ληδ» κε ηελ Σξάπεδα. πκθσλία καθξνρξφληαο ζπλεξγαζίαο κε ηε «CNP Assurances» κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε ησλ αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ δηθηχσλ ηεο Σξάπεδαο ζε Διιάδα θαη Κχπξν. πκθσλία ηεο Σξάπεδαο κε MIG θαη ηνλ φκηιν WIND Διιάο γηα κηα επξεία ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ απφ θνηλνχ ηηο λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Αχμεζε πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δζζνληθήο Σξάπεδαο «Marfin Pank Eesti AS» (πξψελ «AS SBM PANK») ζην 53% Οινθιήξσζε ζπγρψλεπζεο ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» κε ηελ «CLR Capital Public Ltd», δεκηνπξγψληαο έηζη ην κεγαιχηεξν φκηιν παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Κχπξν Αιιαγή επσλπκίαο ηεο «Λατθή Δπελδπηηθή Δ.Π.Δ.Τ. Γεκφζηα Δηαηξεία Ληδ» ζε «Marfin CLR Public Co Ltd». Σα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα» απνθάζηζαλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν ηξαπεδψλ πκπεξίιεςε ηεο Σξάπεδαο ζην Παλεπξσπατθφ Σεζη Αληνρήο 2010, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Αξρψλ Σξαπεδηθήο Δπνπηείαο (CEBS), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) θαη ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ. Σν θνξπθαίν δηεζλέο πεξηνδηθφ The Banker ησλ Financial Times απέλεηκε ζηε «Marfin Laiki Bank» ην βξαβείν BANK OF THE YEAR 2010 γηα ηελ Κχπξν (Πεγή: Σν βξαβείν απνλέκεηαη ζε Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο γηα ηελ εμαηξεηηθή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, ηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ηελ ηερλνινγηθή πξσηνπνξία. Ζ βξάβεπζε απηή είλαη κηα λέα ρξπζή ζειίδα ζηελ ηζηνξία ηνπ Οκίινπ θαη αληαλαθιά ηελ θαζεκεξηλή αλαγλψξηζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο. Ζ λέα δηάθξηζε έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζε ζεηξά άιισλ πνπ απνηεινχλ ηεθκήξηα ηεο πξσηνπνξηαθήο εξγαζίαο, θαηλνηνκίαο θαη ζηαζεξήο αλφδνπ ηεο Σξάπεδαο. Δπηζεκαίλεηαη επίζεο πσο ε «Marfin Laiki Bank» είλαη ε κφλε Κππξηαθή Σξάπεδα πνπ ην 2010, ηηκήζεθε κε ην Βξαβείν Αλαγλψξηζε Πνηφηεηαο ηεο JP Morgan Chase. χκθσλα κε ηα άξζξα 201ΗΖ θαη 201ΗΘ ηνπ (Κππξηαθνχ) πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, εμεηάζζεθε απφ ην Δπαξρηαθφ Γηθαζηήξην Λεπθσζίαο ε θνηλή αίηεζε ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.» γηα ηελ έγθξηζε ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο θαη εθδφζεθε απφθαζε κε ηελ νπνία νξίζζεθε ε (ψξα κ.κ.) σο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο Οινθιήξσζε δηαζπλνξηαθήο ζπγρψλεπζεο «Marfin Popular Bank Public Co Ltd» κε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα Α.Δ.». Απφ ηελ έλαξμε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγρψλεπζεο, ήηνη απφ ε Marfin Δγλαηία Σξάπεδα ιεηηνπξγεί σο Τπνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο ζηελ Διιάδα. 12

14 Οινθιήξσζε πψιεζεο ηνπ 85% ηεο Laiki Bank Australia Ltd (LBA) ζηελ Bank of Beirut s.a.l. (BOB) έλαληη ζπλνιηθνχ αληηηίκνπ AUS$ 142,9εθ.( 103,2εθ.). Ζ Laiki Bank Australia Ltd έρεη κεηνλνκαζηεί ζε Beirut Hellenic Bank Ltd. Δμαγνξά ηνπ ππνινίπνπ 49,96% ηεο Ρσζηθήο ζπγαηξηθήο ηεο, OJSC RPB-Holding, κεηξηθήο εηαηξείαο ηεο OOO ROssiysky Bank θαη ηεο OOO RPB-Leasing, έλαληη ηηκήκαηνο 51,6 εθαηνκκχξηα ηόρνη θαη Πξννπηηθέο / ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ ηόρνη θαη Πξννπηηθέο Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ ρψξνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, είλαη ε ζπλέρηζε ηεο παγθφζκηαο πηζησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο. Χο απνηέιεζκα, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξακέλεη πνιχ αζηαζέο θαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί. Παξάιιεια, κε βάζε ηα ηζρχνληα δεδνκέλα θαη ζηνηρεία, εθηηκάηαη πσο ε νκαινπνίεζε ησλ αγνξψλ εμαθνινπζεί λα απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλ κέζσ ηνπ αζηαζνχο θαη δχζθνια πξνβιέςηκνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο, πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ είλαη λα παξακείλεη ν Όκηινο θεθαιαηαθά ηζρπξφο θαη κε ςειή ξεπζηφηεηα ψζηε λα εμππεξεηνχληαη κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ ηεο ΜΡΒ θαζψο θαη ησλ πειαηψλ ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ. Παξάιιεια, ν Όκηινο ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Παξά ην δπζρεξέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, θαηά ην 2010 δηαηεξήζεθαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ Οκίινπ κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε εχξσζηε θεθαιαηαθή ζέζε θαζψο θαη ε αλαγθαία ξεπζηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ κέιινληνο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ΜΡΒ εθηηκά πσο ε ζπλερηδφκελε ζηξαηεγηθή δηαηήξεζεο ςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη πεξηνξηζκέλεο έθζεζεο ζηηο θιπδσληδφκελεο αγνξέο, εμαζθαιίδεη φηη ε ΜΡΒ ζα παξακείλεη έλαο ηζρπξφο ηδησηηθφο ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο. ηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ Γηαζθάιηζε θαη επέθηαζε ηεο ηξαπεδηθήο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κύπξν Ο Όκηινο δηαζέηεη εδξαησκέλε θαη ζηαζεξή παξνπζία ζηελ αγνξά ηεο Κχπξνπ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπγθέληξσζε θαη θεξδνθνξία. Καηά ζπλέπεηα, είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνο γηα λα αμηνπνηήζεη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ απμεκέλσλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Κχπξνπ. Ζ δηνίθεζε ζεσξεί ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηνπο ηνκείο ησλ mainstream δαλείσλ γηα θαηνηθίεο, γηα έξγα ππνδνκήο, θαζψο θαη γηα ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε πςειψλ πξνδηαγξαθψλ. Δπέθηαζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γηεζλνύο Σξαπεδηθήο Οη αλαπηπζζφκελεο εξγαζίεο ηνπ ηκήκαηνο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, φπσο θαη νη ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Οκίινπ ζηελ Κχπξν, θαηέρνπλ ηζρπξή ζέζε ζηελ αγνξά. Ζ δήηεζε γηα δηεζλείο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο έρεη απμεζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο ελ εμειίμεη ελζσκάησζεο ησλ θχξησλ αλαπηπζζφκελσλ αγνξψλ ζηε δηεζλή νηθνλνκία, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Ζ ηζρπξή ζέζε ηνπ Οκίινπ ζηνλ ηνκέα ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο απηήο θαη ε δπλαηφηεηα επίηεπμεο πεξαηηέξσ θεξδνθνξίαο, σζνχλ ηε δηνίθεζε ζε επηπξφζζεηεο επελδχζεηο ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηνίθεζε έρεη επελδχζεη ήδε ηφζν ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, φζν θαη ζε ππνδνκέο. Γεδνκέλνπ φηη ε Γηεζλήο Σξαπεδηθή απαηηεί ηελ ειάρηζηε θπζηθή παξνπζία γηα ηε 13

15 ιεηηνπξγία ηεο, ην επίπεδν ησλ επελδχζεσλ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη είλαη πεξηνξηζκέλν, γεγνλφο πνπ εληζρχεη ηηο δπλεηηθέο απνδφζεηο. Αμηνπνίεζε ηεο πθηζηάκελεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Γηεζλνύο Σξαπεδηθήο, κε ζθνπό ηελ εμαζθάιηζε πςειόηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ Ζ Γηεζλήο Σξαπεδηθή ηνπ Οκίινπ, κε βάζε ηελ Κχπξν, θαζψο θαη ν ηνκέαο λαπηηιηαθψλ εξγαζηψλ, κε βάζε ηελ Διιάδα, δίλνπλ ζηνλ Όκηιν άκεζε θαη ζπλερή πξφζβαζε ζε κηα αλαπηπζζφκελε θαη άθξσο ειθπζηηθή πειαηεηαθή βάζε. Ο Όκηινο αλακέλεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πειαηεηαθήο βάζεο πξνο ηελ επίηεπμε απμαλφκελεο θεξδνθνξίαο ζε ηνκείο κε πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία. Ο Όκηινο ζθνπεχεη λα αλαπηχμεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πειαηεία, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηελ πεξεηαίξσ επέθηαζε ηεο πίζησζεο, ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαζψο θαη ηελ πξνζθνξά πξντφλησλ θεθαιαηαγνξάο. Ζ Γηνίθεζε ζεσξεί φηη ε παξαπάλσ δέζκε ππεξεζηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηιεθηηθή ηνπηθή παξνπζία ηνπ Οκίινπ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα επηηξέςεη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηείζδπζεο ζηηο αγνξέο ησλ ρσξψλ απηψλ, θαη θαη επέθηαζε ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ. Δπηιεθηηθή αλάπηπμε ζηηο δηεζλείο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Οκίινπ Ο Όκηινο έρεη εμαζθαιίζεη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο, ζηηο νπνίεο ε δηνίθεζε πηζηεχεη φηη πξνζθέξνληαη ειθπζηηθέο επθαηξίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε εξβία, ε νηθνλνκηθή χθεζε πνπ αθνινχζεζε ηελ παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, απνδείρζεθε επηφηεξε απ φηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Δπηπξφζζεηα, ε ελδερφκελε πξνζρψξεζε ηεο εξβίαο ζηελ ΔΔ, ζα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Ζ Οπθξαλία, έρνληαο μεπεξάζεη κηα πεξίνδν πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ, κε ηε βνήζεηα ηνπ ΓΝΣ θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο, έρεη αξρίζεη λα παξνπζηάδεη ζεκάδηα αλάθακςεο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ησλ ζεηηθψλ απνδφζεσλ ησλ εμαγσγψλ ηεο. Χο εθ ηνχηνπ ελδέρεηαη λα ππάξμεη ζεηηθή επηξξνή ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαηαλαισηψλ θαη θαη επέθηαζε ζηηο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. Ο Όκηινο ζθνπεχεη λα αμηνπνηήζεη ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο ζηηο αγνξέο απηέο, επηθεληξψλνληαο ζε θνκβηθά ηξαπεδηθά πξντφληα γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο. ηνρεχεη, επίζεο, λα κεγηζηνπνηήζεη ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηνπο ηνπηθνχο εηαηξηθνχο πειάηεο ηνπ. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά φηη παξφκνηεο επθαηξίεο ζα παξνπζηαζηνχλ ζχληνκα θαη ζηε Ρνπκαλία, αλ θαη ζα απαηηεζεί εθηελέζηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ πιήξε αμηνπνίεζή ηνπο. Δλίζρπζε ηεο απνδνηηθόηεηαο ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ Οκίινπ Ο Όκηινο έρεη επεθηαζεί κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ νξγαληθήο αλάπηπμεο θαη κίαο ζεηξάο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Παξά ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί κέρξη ζηηγκήο, φζνλ αθνξά ηελ ελνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ πξφζθαηα εμαγνξαζζεηζψλ νληνηήησλ, ε Γηνίθεζε πηζηεχεη φηη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζεκαληηθέο επθαηξίεο εμνξζνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ ηνπ Οκίινπ, εληζρχνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ηα ιεηηνπξγηθά ηνπ θφζηε. Σα ηειεπηαία δχν ρξφληα, ν Όκηινο έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή πξφνδν πξνο ηε δεκηνπξγία εηαηξηθήο δνκήο βαζηζκέλεο ζε Οκηιηθέο δηεπζχλζεηο. Σαπηφρξνλα δηελεξγνχληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, κε ζθνπφ ηελ πιήξε πηνζέηεζε ελφο επηρεηξεζηαθνχ κνληέινπ επηθεληξσκέλνπ ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία, πνπ ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ζηελ επηηάρπλζε ηεο ελνπνίεζήο ησλ εξγαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ, θαη ζηε δεκηνπξγία πην απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, αλακέλεηαη λα εληζρπζεί πεξαηηέξσ κε ηελ ζπγρψλεπζε ηεο MPB κε ηε «Marfin Δγλαηία Σξάπεδα A.E.» πνπ νινθιεξψζεθε ζηηο 31 Μαξηίνπ

16 Δλίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε πεξαηηέξσ ζηξαηεγηθή αλάπηπμε Παξφιν πνπ ν Όκηινο δηαζέηεη ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε, ε δηνίθεζε πξνβιέπεη φηη νη ξπζκηζηηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζα απμεζνχλ ζην εγγχο κέιινλ, ίζσο θαη ζεκαληηθά, σο απνηέιεζκα, κεηαμχ άιισλ, ησλ επηθείκελσλ θαλνληζκψλ ηεο Βαζηιείαο ΗΗΗ. Χο εθ ηνχηνπ, ν Όκηινο έρεη απνθαζίζεη λα πξνρσξήζεη ζε αχμεζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ πνπ δηελεξγείηαη κέζσ ηεο παξνχζεο έθδνζεο ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο κειινληηθέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ, θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ νξγαληθψλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ ζηφρσλ. Ζ αλάπηπμε απηή βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: α) ζηε δηαζθάιηζε ηεο ήδε ηζρπξήο παξνπζίαο ηνπ Οκίινπ ζηελ ηαρέσο αλαπηπζζφκελε θππξηαθή αγνξά, β) ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελεο βάζεο πειαηψλ ηεο Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο, πνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ Όκηιν ηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο, εζηηάδνληαο ζηηο πην επηθεξδείο εξγαζίεο ηεο ζπκβνπιεπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη γ) ζηελ επηιεθηηθή επέθηαζε ηνπ Οκίινπ ζηηο ρψξεο ηηο αλαδπφκελεο Δπξψπεο, κε έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ Διιήλσλ, Κππξίσλ θαη μέλσλ πειαηψλ ηεο, ζηηο ρψξεο απηέο Κύξηνη Μέηνρνη Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ, νη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ άκεζα ή έκκεζα πνζνζηφ πέξαλ ηνπ 5% ηνπ εθδνζέληνο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο είλαη: ΜΔΣΟΥΟ ΑΜΔΟ ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΔΜΜΔΟ ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΟΟΣΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Dubai Financial Limited Liability Company 18,62% 0,00% 18,62% Marfin Investment Group Α.Δ. πκκεηνρψλ 9,45% 0,00% 9,45% ύλνιν (επί κεηνρώλ) 28,07% Όινη νη κέηνρνη θαηέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ςήθνπ. ηηο 16 Μαΐνπ 2011, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο κεηφρσλ αλεξρφηαλ ζε πλνπηηθά Δλνπνηεκέλα Οηθνλνκηθά ηνηρεία Σα πην θάησ ζπλνπηηθά ζηνηρεία γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 βαζίδνληαη ζηηο εηήζηεο ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηνπ Οκίινπ γηα ηα ππφ αλαθνξά έηε, νη νπνίεο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηα ΓΠΥΑ θαη έρνπλ δεκνζηεπζεί φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ θππξηαθή λνκνζεζία. Ο ελνπνηεκέλνο ηζνινγηζκφο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 έρεη αλαπξνζαξκνζηεί γηα λα αληηθαηνπηξίζεη ηηο αλαπξνζαξκνγέο ζηελ πξνθαηαξθηηθή ινγηζηηθή ζε ζρέζε κε ηα πξνθαηαξθηηθά απνηειέζκαηα ηνπ επηκεξηζκνχ ηνπ ηηκήκαηνο αγνξάο γηα ηελ απφθηεζε ηεο «Lombard Bank Malta Plc» θαη ηεο «Rossiysky Promyishlenny Bank Company Ltd (Rosprombank)». εκεηψλεηαη φηη, ηα ινγηζηηθά πξφηππα πνπ απαηηνχληαη κε βάζε ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο είλαη ηα ΓΠΥΑ, ηα νπνία πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζπλάδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ.113, ηεο Κχπξνπ. Οη εηήζηεο εθζέζεηο θαη νη ειεγκέλεο ελνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο Σξάπεδαο γηα ηα έηε πνπ έιεμαλ ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008, 2009 θαη 2010, είλαη δηαζέζηκεο γηα επηζεψξεζε ζην εγγεγξακκέλν γξαθείν ηεο Σξάπεδαο θαηά ηηο ζπλήζεηο 15

17 ψξεο εξγαζίαο ηεο Σξάπεδαο, ελψ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Σξάπεδαο, ( ρέζεηο κε Δπελδπηέο ). Οη κεηαβνιέο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ πγθξνηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡ- ΜΟΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ Καζαξά έζνδα απφ ηφθνπο Καζαξά έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο Έζνδα απφ εξγαζίεο Κέξδνο πξηλ απφ ηε θνξνινγία Κέξδνο έηνπο Κέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο Κέξδνο αλά κεηνρή γηα ην θέξδνο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο - ζελη 10,2 20,8 48,3 Υνξεγήζεηο χλνιν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Καηαζέζεηο πειαηψλ Γαλεηαθφ θεθάιαην χλνιν ππνρξεψζεσλ χλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ Οη θχξηνη δείθηεο απφδνζεο ηνπ Οκίινπ, γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: Καζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ 1,82% 1,72% 2,40% Υνξεγήζεηο/Καηαζέζεηο 104,0% 104,0% 94,4% Πξνβιέςεηο πξνο ρνξεγήζεηο (κνλάδεο βάζεο) Απνδνηηθφηεηα Δλζψκαησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (RoTE) 3,8% 7,7% 18,3% Απφδνζε κέζνπ φξνπ ζηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (RoA) 0,21% 0,42% 1,16% Γείθηεο Δμφδσλ πξνο Έζνδα 63,8% 58,1% 54,5% Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα. 16

18 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε ηνπ Οκίινπ, θαζψο θαη ππνινγηζκνί ησλ δεηθηψλ δαλεηαθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα θαη θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ίδηα Κεθάιαηα ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡ- ΜΟΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ Μεηνρηθφ θεθάιαην Απνζεκαηηθφ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην Απνζεκαηηθά πκθέξνλ κεηνςεθίαο ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ Γαλεηαθό Κεθάιαην Λόγνο Γαλεηαθνύ Κεθαιαίνπ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 1 34,8% 27,9% 20,3% Γείθηεο Kεθαιαηαθήο Eπάξθεηαο 11,6% 11,5% 2 10,1% 2 1,2 Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα. 2 Μεηά ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ κεξίζκαηνο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κύπξνπ. 17

19 1.14 ηνηρεία γηα πλαιιαγέο κε πλδεδεκέλα Μέξε γηα ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 Οη ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ηα έηε 2008, 2009 θαη 2010 νη νπνίεο βεβαηψλεηαη φηη δηεμήρζεζαλ ζηε ζπλήζε πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο, κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο θαη κεηά απφ έγθξηζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Σξάπεδαο, παξαηίζεληαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. Απφ ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010 κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο Δλεκεξσηηθνχ Γειηίνπ δελ έρεη πξνθχςεη νπζηψδεο κεηαβνιή ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηηο ζπλαιιαγέο ζπλδεδεκέλσλ πξνζψπσλ. ΑΡΗΘΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΑΡΗΘΜΟ ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΜΔ ΒΑΗΚΑ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΤΜΒΟΤΛΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΣΗΚΑ ΣΔΛΔΥΖ Υνξεγήζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα: Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ Υνξεγήζεηο ζε άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ζπλδεδεκέλα πξφζσπα χλνιν Υνξεγήζεσλ Δλδερόκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο γηα εγγπήζεηο θαη πηζηώζεηο: Δγγπήζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα: Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ Κάησ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ ύλνιν εγγπήζεσλ Πηζηώζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζπλδεδεκέλα πξόζσπα: Πέξαλ ηνπ 1% ησλ θαζαξψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Οκίινπ χλνιν πηζηψζεσλ χλνιν δαλείσλ, ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ Δκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο Έζνδα απφ ηφθνπο Καηαζέζεηο Έμνδα απφ ηφθνπο

20 Γελ ππάξρνπλ ελδερφκελεο θαη αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. Οη εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο παξνπζηάδνληαη ζπζζσξεπκέλεο ζηνλ πην πάλσ πίλαθα θαη ζπλεπψο δχλαηαη θάπνηεο επί κέξνπο ρνξεγήζεηο ή θαη άιιεο ππνρξεψζεηο λα κελ θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ κε εκπξάγκαηεο εμαζθαιίζεηο. Σν πνζφ ησλ ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ πνπ δελ θαιχπηεηαη απφ εμαζθαιίζεηο ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 αλέξρεηαη ζε (2009: ). Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηιακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήιηθα ηέθλα θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θαηέρνπλ, άκεζα ή έκκεζα, ηνπιάρηζηνλ ην 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε γεληθή ζπλέιεπζε, ή είλαη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ή έρνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνλ έιεγρφ ηνπο. Άιιεο ζπλαιιαγέο κε βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε Καηά ην 2010, ν Όκηινο είζπξαμε πξνκήζεηεο απφ ρξεκαηηζηεξηαθέο πξάμεηο βαζηθψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ ηνπο πξνζψπσλ χςνπο (2009: , 2008: ) θαη πξνέβε ζε αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ χςνπο (2009: , 2008: ) απφ εηαηξείεο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ φκηιν Λαλίηε. Δπηπξφζζεηα, ην 2008 ν Όκηινο πξνέβε ζε πψιεζε γεο ζε εηαηξεία ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φκηιν Λαλίηε κε ηίκεκα θαη θέξδνο Οη πην πάλσ ζπλαιιαγέο γίλνληαη κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ ζε θαζαξά εκπνξηθή βάζε. Ακνηβέο βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ Οκίινπ Γηθαηώκαηα πξνο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο σο κέιε Απνιαβέο Γηνηθεηηθώλ πκβνύισλ ππό εθηειεζηηθή ηδηόηεηα: Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο Γηθαηώκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνο Γηνηθεηηθνύο πκβνύινπο ππό κε εθηειεζηηθή ηδηόηεηα Ακνηβή άιισλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ: Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο Κόζηνο παξνρώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία κεηνρώλ ύλνιν ακνηβώλ βαζηθώλ δηεπζπληηθώλ ζηειερώλ Πεγή: Επεμεξγαζία νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ από ηελ Τξάπεδα. Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2009, παξαρσξήζεθε ζηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε θηινδψξεκα χςνπο 2,2 εθ. κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2008 θαη ην νπνίν ρξεψζεθε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ

21 Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2009, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζπκκεηέρνπλ ζην ρέδην Παξνρήο Γεζκεπκέλσλ Μεηνρψλ (Restricted Stock Scheme) πνπ έρεη ζεζπηζηεί γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ Οκίινπ. Σν ρέδην πξνλνεί ηελ αγνξά κεηνρψλ ηεο Σξάπεδαο επ νλφκαηη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ Οκίινπ, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα πσιήζνπλ γηα πεξίνδν 3 εηψλ. Οη κεηνρέο ζα απνδεζκεχνληαη ζηαδηαθά βάζεη απφδνζεο κεηαμχ ησλ εηψλ Βάζεη ηνπ ρεδίνπ, ν αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβεη ν θάζε χκβνπινο είλαη σο εμήο: Δπζχκηνο Μπνπινχηαο , Παλαγηψηεο Κνπλλήο , Υξίζηνο ηπιηαλίδεο , Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο θαη Αλδξέαο Βγελφπνπινο (Δθηειεζηηθφο χκβνπινο κέρξη ηηο 9 Φεβξνπαξίνπ, 2010) Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα ιάβνπλ ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε είλαη Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ Πξναίξεζεο Αγνξάο Μεηνρψλ γηα ηνλ θάζε χκβνπιν, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ σο εμήο: Αλδξέαο Βγελφπνπινο , Δπζχκηνο Μπνπινχηαο , Υξίζηνο ηπιηαλίδεο , Παλαγηψηεο Κνπλλήο , Διεπζέξηνο Υηιηαδάθεο , Μάξθνο Φφξνο , Νενθιήο Λπζάλδξνπ, Βαζίιεο Θενραξάθεο, Πιάηνλ Δ. Λαλίηεο θαη Κσλζηαληίλνο Μπισλάο απφ θαη ηέιηνο ηπιηαλνχ Ο αξηζκφο ησλ Γηθαησκάησλ γηα ηα άιια βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε, απφ ηα νπνία δελ είρε εμαζθεζεί θαλέλα κέρξη θαη ηελ 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 ήηαλ Δπηπξνζζέησο ησλ πην πάλσ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απερψξεζαλ έιαβαλ: ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ ΔΛΔΓΜΔΝΑ Γηθαηώκαηα σο κέιε Γηθαηώκαηα γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο Απνιαβέο ππό εθηειεζηηθή ηδηόηεηα: Μηζζνί θαη άιια βξαρππξφζεζκα σθειήκαηα Δηζθνξέο εξγνδφηε γηα θνηλσληθέο αζθαιίζεηο Γαπάλε πξνγξάκκαηνο παξνρήο σθειεκάησλ αθππεξέηεζεο ύληαμε (πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζθνξώλ ηνπ εξγνδόηε) Πιεξσκέο θαηά ηνλ ηεξκαηηζκό ππεξεζηώλ ύλνιν ακνηβώλ Σν 2008, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ. Σν 2009, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 13 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, θαζψο θαη ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ. Σν 2010, ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηειέρε πεξηιάκβαλαλ ηα 14 κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 4 είραλ εθηειεζηηθά θαζήθνληα, ηα κέιε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Οκίινπ θαη ηελ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή Οκίινπ. 20

22 πλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, ππήξραλ ηα αθφινπζα ππφινηπα κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε: Δλνπνηεκέλνο ηζνινγηζκόο ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΠΛΖΡΧΣΔΑ Όκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) JCC Payment Systems Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν Δπηπξφζζεηα, ν φκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd θαηείρε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ, 2010 νκνινγηαθά δάλεηα θαη δαλεηαθφ θεθάιαην ηνπ Οκίινπ νλνκαζηηθήο αμίαο χςνπο 39,9 εθ. (2009: 15,1 εθ.). Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ έιεμε 31 Γεθεκβξίνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη αθφινπζεο ζπλαιιαγέο κε άιια ζπλδεδεκέλα κέξε: Δλνπνηεκέλε θαηάζηαζε ινγαξηαζκνύ απνηειεζκάησλ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ Όκηινο Marfin Insurance Holdings Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) JCC Payment Systems Ltd (ζπλδεδεκέλε εηαηξεία) Σακεία Πξνλνίαο πξνζσπηθνχ Οκίινπ ζηελ Κχπξν Dubai Financial Limited Liability Company (θχξηνο κέηνρνο) Δπηπξφζζεηα, θαηά ην 2010 ν Όκηινο εηζέπξαμε κέξηζκα χςνπο (2009: ) απφ ηελ JCC Payment Systems Ltd θαη (2009: ) απφ ηνλ φκηιν Marfin Insurance Holdings Ltd. 21

23 1.15 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθδνζε Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ Aόξηζηεο Γηάξθεηαο Πην θάησ αλαθέξνληαη πεξηιεπηηθά νη βαζηθνί φξνη ησλ Μεηαηξέςηκσλ Αμηνγξάθσλ Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ. Πξνζθεξόκελεο αμίεο Δπίηξνπνο Ολνκαζηηθή αμία Τηκή έθδνζεο Σθνπόο έθδνζεο Μεηαηξέςηκα κε-ζσξεπηηθά αμηφγξαθα εληζρπκέλνπ θεθαιαίνπ αφξηζηεο δηάξθεηαο ( Μεηαηξέςηκα Αμηφγξαθα Δληζρπκέλνπ Κεθαιαίνπ, ΜΑΔΚ ) Με Έγγξαθν Δκπηζηεχκαηνο εκεξνκελίαο 9 Μαΐνπ 2011, ε Σξάπεδα δηφξηζε ηελ Omnium Corporate and Trustee Services Limited, Era House, 7 νο -12 νο φξνθνο, Γηαγφξνπ 2, 1097 Λεπθσζία σο Δπίηξνπν (Trustee) ησλ ππφ έθδνζε ΜΑΔΚ. Ο Δπίηξνπνο είλαη επηθνξηηζκέλνο κε ηελ επζχλε δηαθχιαμεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηφρσλ ησλ ΜΑΔΚ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ηφθνπ. Οη πξφλνηεο ηνπ Δγγξάθνπ Δκπηζηεχκαηνο είλαη δεζκεπηηθέο γηα θάζε πξφζσπν ην νπνίν ζα απνθηήζεη ΜΑΔΚ. 1 αλά ΜΑΔΚ ην άξηην ( 1 αλά ΜΑΔΚ) Ζ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο κε Πξσηνβάζκην Κεθάιαην, βνεζψληαο ζηε δηαηήξεζε ηζρπξψλ θαη αληαγσληζηηθψλ δεηθηψλ θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηε ζηαδηαθή πξνζαξκνγή ζηνπο επεξρφκελνπο θαλνληζκνχο απμεκέλσλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο Βαζηιείαο III. Αλαινγία θαη κέγεζνο έθδνζεο Έλα (1) ΜΑΔΚ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,00 γηα θάζε πέληε (5) κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο πλνιηθφ πνζφ έθδνζεο Ζ παξνχζα πξνζθνξά απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο Σξάπεδαο πνπ ζα είλαη εγγεγξακκέλνη, ηφζν ζην Κεληξηθφ Απνζεηήξην/Μεηξψν ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ («ΥΑΚ») φζν θαη ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ («ΑΣ») ησλ Διιεληθψλ Υξεκαηηζηεξίσλ Α.Δ («ΔΥΑΔ»), ζηηο 26 Μαΐνπ 2011 (Ζκεξνκελία Αξρείνπ / record date). Ζ παξνχζα δεκφζηα πξνζθνξά δελ απεπζχλεηαη κε θαλέλα ηξφπν ή ηχπν (έγγξαθν ή άιιν), άκεζα ή έκκεζα, εληφο ή πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Απζηξαιία, ηε Νφηην Αθξηθή, ηελ Ηαπσλία ή νπνηαδήπνηε άιιε εμαηξνχκελε ρψξα ( Δμαηξνχκελεο Υψξεο ). Γηάξθεηα Αφξηζηε δηάξθεηα, ρσξίο εκεξνκελία ιήμεο. Δπηηόθην θαη πιεξσκή ηόθσλ Σα ΜΑΔΚ ζα θέξνπλ ζηαζεξφ επηηφθην 7% εηεζίσο Ο ηφθνο ζα ππνινγίδεηαη ζε βάζε έηνπο 360 κεξψλ θαη ζα θαηαβάιιεηαη ζε ηξηκεληαία βάζε αθνχ απνθφπηνληαη νη αλάινγεο εηζθνξέο ή/θαη θνξνινγίεο ζχκθσλα κε ηνπο εθάζηνηε ηζρχνληεο λφκνπο Σα ΜΑΔΚ δε ζα θέξνπλ ηφθν απφ ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο / εμαγνξάο/ αγνξάο. ε πεξίπησζε άζθεζεο ηνπ Γηθαηψκαηνο Μεηαηξνπήο απφ ηνλ Κάηνρν, θάζε ΜΑΔΚ παχεη λα θέξεη ηφθν απφ ηελ Ζκεξνκελία Πιεξσκήο Σφθνπ πνπ ακέζσο πξνεγείηαη ηεο ζρεηηθήο εκεξνκελίαο κεηαηξνπήο Ο ηφθνο ζα πιεξψλεηαη κφλν απφ δηαλεκεηέα απνζεκαηηθά (distributable items). Μεηαηξνπή ζε κεηνρέο ζηελ επηινγή ηνπ θαηόρνπ ΜΑΔΚ Οη Κάηνρνη ΜΑΔΚ ζα έρνπλ ηελ επηινγή λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε ζπλήζεηο κεηνρέο ηεο Σξάπεδαο ζηηο αθφινπζεο εκεξνκελίεο θαη φξνπο: 22

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ

Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ Οη ζπλζέζεηο ηωλ δηνηθεηηθώλ ζπκβνπιίωλ θαη άιινη αμηωκαηνύρνη ηωλ ηξηώλ κεγαιύηεξωλ θππξηαθώλ ηξαπεδώλ, όπωο θαηαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο εθζέζεηο ηνπο θαηά ηα έηε 2006-2011 Α. Όκηινο Λαϊθήο Τξάπεδαο Γεκόζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015

Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Αλαθνίλσζε Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην εμάκελν πνπ έιεμε ζηηο 30 Ινπλίνπ 2015 Λεπθσζία, 26 Απγνχζηνπ 2015 Κύξηα εκεία Βειηησκέλε ρξεκαηνδνηηθή δνκή. Ο δείθηεο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο (Γ/Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΠΡΟΑΙΡΔΣΙΚΗ ΓΗΜΟΙΑ ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ «Θ.Β. FASHION ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΔΜΠΟΡΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΗ ΑΚΙΝΗΣΧΝ» ΠΡΟ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΟΤ ΣΗ «ΒΑΡΓΑ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Αλάιπζε Υξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηωλ ηξαπεδώλ Αγξνηηθήο θαη Πεηξαηώο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ο Σ. Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011

Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ο Σ. Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011 Ππακηικόρ Οδηγόρ για ηον Εςπωπαϊκό Όμιλο Εδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Ε Ε Ο Σ Γπαθείο Ππογπαμμαηιζμού Αππίλιορ 2011 Περιεχόμενα ειíδεο ΠΡΟΛΟΓΟ 3 Πιαίζην Αλαθνξάο 3 - Ννκηθφ Πιαίζην 3 - Αξκφδηεο Αξρέο R 4 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Πεξηερόκελα

Woolworth (Cyprus) Properties Plc. Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2011. Πεξηερόκελα Έθζεζε θαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεπζύλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1

Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ 2009. Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Έθζεζε θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Γεθεκβξίνπ Πεξηερόκελα ειίδα Γηνηθεηηθό πκβνύιην θαη άιινη αμησκαηνύρνη 1 Γήισζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ηεο Γηεπζύλνπζαο πκβνύινπ θαη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ

ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ ΒΟΤΛΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΧΠΧΝ Η ΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ - ΤΝΟΓΟ Γ ΠΡΟΥΔΓΗΟ ΕΚΘΕΗ ΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΘΕΜΩΝ, ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΟΤ ΔΙΟΙΚΗΕΩ ΓΙΑ ΣΟ ΘΕΜΑ «Η ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΘΕΜΩΝ ΣΟΤ ΧΡΗΜΑΣΟΠΙΣΩΣΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ» Μάξηηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013

Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Αλαθνίλσζε Διεγκέλα Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα πγθξνηήκαηνο γηα ην έηνο πνπ έιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Λεπθσζία, 27 Μαξηίνπ 2014 Προφίλ Σσγκροτήματος Σν πγθξόηεκα Σξάπεδαο Κύπξνπ ηδξύζεθε ην 1899 θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο. Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο. Γηα ηελ εμακελία πνπ έιεμε ζηηο 30 Ηνπλίνπ 2012 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 0 Πεξηερόκελα Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 2 Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, Δπαγγεικαηηθνί χκβνπινη θαη Δγγεγξακκέλν Γξαθείν

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Ι ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΛΟΓΙΣΙΚΗ Ημεπομηνία και ώπα εξέηαζηρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οικονομικά Στοιχεία Δ Τριμήνου Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων 88εκ. 2 το Δ τρίμηνο, έναντι 66εκ. το Γ τρίμηνο. Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση σε 375εκ. Ανάκαμψη εσόδων από

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»).

Μεηά ηελ Οινθιήξσζε ηεο Γεκφζηαο Πξφηαζεο, ν Πξνηείλσλ πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank (ε «σγτώνεσζη»). ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΣΑΖ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΟΚΣΖΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΚΟΗΝΧΝ ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Δ 5 Οθησβξίνπ 2012 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Ζ αλψλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα