ΔΕΙΚΤΕΣ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΚΤΕΣ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΔΕΙΚΤΕΣ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Συνολικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Συνοπτική αναφορά προόδου εργασιών Αναλυτική αναφορά προόδου εργασιών Οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας Κατάρτιση του εννοιολογικού πλαισίου και διαμόρφωση οδηγού (guidelines) Σχεδιασμός έρευνας Δημιουργία πληθυσμού πλαισίου Δημιουργία απαιτήσεων/προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα Προετοιμασία ερωτηματολογίων Συγκέντρωση στοιχείων από κρατικούς φορείς για σύνθεση και διασταύρωση στατιστικής πληροφορίας Πρόοδος στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών Ιστότοπος emetrics Χρονολόγιο κύριων διοικητικών ενεργειών και συναντήσεων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2

3 1. Εισαγωγή Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (δείκτες ΕΤΑΚ) αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για το σχεδιασμό πολιτικών έρευνας και καινοτομίας και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών μοντέλων θέτοντας τη γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λόγω της θεσμικής του συνάφειας με το αντικείμενο και της επιχειρησιακής του ικανότητας, ανέλαβε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ/ 1359/Β/ : «Ανάθεση συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξη και Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών») το έργο της συλλογής και επεξεργασίας των δεικτών ΕΤΑΚ στην Eurostat και τους διεθνείς οργανισμούς προς τους οποίους η Ελλάδα οφείλει σε τακτά διαστήματα να αποστέλλει στοιχεία καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας, απαραίτητης προϋπόθεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που θέτουν οι κοινοτικοί μηχανισμοί. Σκοπός αυτής της αναφοράς προόδου είναι η τεκμηριωμένη παρουσίαση των ενεργειών που έχουν γίνει την περίοδο από 1/6/ /8/2012 για την υλοποίηση του έργου της κατάρτισης των παρακάτω στατιστικών: Στατιστικές για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (δαπάνες για ΕΤΑ, προσωπικό και ερευνητές που απασχολούνται σε δράσεις ΕΤΑ) συνολικά για τη χώρα και σε κάθε ένα από τους τομείς εκτέλεσης (τομέας επιχειρήσεων, κρατικός τομέας, τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τομέας ιδιωτικών μηκερδοσκοπικών ιδρυμάτων) Στατιστικές σχετικά με τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑ (ΚΧΕΤΑ) και Στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου αποτυπώνονται στο σχετικό Πλάνο Εργασιών (RDI Indicators Action Plan - Greece) το οποίο διαμορφώθηκε από το ΕΚΤ και έχει αποσταλεί στη Eurostat, την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ και αποτελεί τη βάση αναφοράς. Στο πλάνο περιγράφονται τα στάδια υλοποίησης και επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, σε συμφωνία με τους παραπάνω φορείς. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 3

4 2. Συνολικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 4

5 3. Συνοπτική αναφορά προόδου εργασιών 3.1. Οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας Το ΕΚΤ συμμετείχε συστηματικά στις Ομάδες Εργασίας που διοργάνωσε η Eurostat με στόχο την εναρμόνιση των ερευνών με τις εξελίξεις και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών αλλά και την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας ως προς το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή της για την παραγωγή των στατιστικών ΕΤΑΚ. Το ΕΚΤ συμμετείχε σε δύο συναντήσεις και συγκεκριμένα στις: Task Force meeting on R&D statistics 2012 (Eurostat, Λουξεμβούργο, 26/04/2012) και CIS workshop (Eurostat, Λουξεμβούργο, 02-03/07/2012). Επίσης με την ευκαιρία της συμμετοχής του ΕΚΤ στο ετήσιο forum του OECD πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση εργασίας για τους δείκτες που παράγει ο OECD (Παρίσι, 22-23/05/2012). Ξεκίνησε συστηματική συνεργασία με την ΓΓΕΤ και την ΕΛΣΤΑΤ, τους κατ εξοχήν εμπλεκόμενους φορείς για την έκδοση στατιστικών ΕΤΑΚ με στόχο την επίτευξη κοινής μεθοδολογικής αντίληψης για το έργο και επίλυσης συγκεκριμένων θεμάτων. Πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση των φορέων στις 15 Ιουνίου 2012 ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και προγραμματιστεί επιμέρους συναντήσεις για την επίλυση/συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. μητρώο επιχειρήσεων, δειγματοληψία επιχειρήσεων). Αναλυτική πληροφορία παρατίθεται στην Ενότητα 6 - Χρονολόγιο. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της μεθοδολογίας για τη συλλογή των στοιχείων της κρατικής χρηματοδότησης για την ΕΤΑ (ΚΧΕΤΑ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπ. Οικονομικών. Υλοποιήθηκαν ενέργειες ώστε να προσδιοριστούν τα άτομα που θα έχουν την αρμοδιότητα της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων στους οργανισμούς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα: στο διάστημα έγιναν επαφές (αποστολή 485 επιστολών, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.) με όλους τους κρατικούς φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα. Άλλες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας των διαδικασιών είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και των συνοδευτικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk) που αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού απόκρισης, καθώς και στη διευκόλυνση των ερωτώμενων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων Κατάρτιση του εννοιολογικού πλαισίου και διαμόρφωση οδηγού (guidelines) Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση γλωσσαρίου με όρους σχετικούς με την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Σε πρώτη φάση καλύπτονται όλοι οι όροι που υπάρχουν σε αντίστοιχο γλωσσάρι της Eurostat (Science & Technology Glossary). Επιπλέον το γλωσσάρι εμπλουτίζεται με άλλους όρους που αναφέρονται στα ερωτηματολόγια ή έννοιες συναφείς με το θέμα. Το εννοιολογικό πλαίσιο εμπλουτίζεται παράλληλα με όλα τα σχετικά τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης (classifications) που χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για τους σκοπούς των στατιστικών ΕΤΑΚ (π.χ. NABS, NUTS, Nace rev.2, ISCED). Έχει δοθεί προτεραιότητα στους όρους και τα τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην έρευνα για την Κρατική Χρηματοδότηση για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΚΧΕΤΑ) καθώς και τις έρευνες για τις δαπάνες και το προσωπικό ΕΤΑ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 5

6 Επιπλέον καταρτίζονται οδηγίες, διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι οδηγίες αυτές θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, στην εφαρμογή του help-desk και με κατάλληλο τρόπο στα ερωτηματολόγια που θα σταλούν ταχυδρομικά ή με Σχεδιασμός έρευνας Ο σχεδιασμός των ερευνών για τις δαπάνες και το προσωπικό ΕΤΑ για κάθε έναν από τους τομείς εκτέλεσης ΕΤΑ, για την κατάρτιση στατιστικών ΚΧΕΤΑ και για την καινοτομία είναι διαφορετικός και έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια, διαφοροποιημένα ανάλογα με τους τέσσερις τομείς εκτέλεσης ΕΤΑ, τα οποία θα υλοποιηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΤ (με βάση την πλατφόρμα λογισμικού LimeSurvey). Κατά περίπτωση θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά αποστολές με fax καθώς και τηλεφωνικές επαφές. Κρατικός τομέας: Απογραφή σε όλους τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και αποστολή ερωτηματολογίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο άτομο που έχει οριστεί από τον εκάστοτε φορέα ως αρμόδιο. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Απογραφή όλων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποστολή ερωτηματολογίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο αρμόδιο άτομο. Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων: Απογραφή όλων των ιδρυμάτων και αποστολή ερωτηματολογίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο αρμόδιο άτομο. Τομέας επιχειρήσεων: Στόχος είναι η απογραφή όλων των επιχειρήσεων που έχουν εντοπιστεί ότι εκτελούν δραστηριότητες ΕΤΑ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη του πληθυσμού στόχου, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση. Η αποστολή του ερωτηματολογίου θα γίνει προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται στους φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού (Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λπ.). Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες των Eurostat και ΟΟΣΑ για τη συγκέντρωση των στατιστικών ΚΧΕΤΑ από στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού με απώτερο στόχο την αποτύπωση της πολιτικής που ακολουθείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Τα ερωτηματολόγια θα διακινηθούν μέσω και θα απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων και Περιφερειών ανάλογα με τη δομή του κάθε Υπουργείου. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή αναλυτικών οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενώ θα πραγματοποιηθούν επιτόπου συναντήσεις με τα Υπουργεία τα οποία διαχειρίζονται σημαντικά κονδύλια ΕΤΑ. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα Υπουργεία/Περιφέρειες στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια στον τρόπο που θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία από εδώ και στο εξής, έχει γίνει κατάλληλη προεργασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για τον προσδιορισμό των κωδικών του Κρατικού Προϋπολογισμού που περιγράφουν δραστηριότητες σχετικές με ΕΤΑ. Συμπληρωματικά της έρευνας θα υλοποιηθεί και ανάλυση κειμένου (text analysis) από τα δημοσιευμένα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 6

7 Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα υλοποιηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΤ (εφαρμογή lime survey). Για τη συλλογή στοιχείων για την καινοτομία στις επιχειρήσεις προβλέπεται στρωματοποιημένη δειγματοληψία με μεταβλητές στρωματοποίησης τις εξής: μέγεθος επιχείρησης (σε αριθμό απασχολούμενων), τομέας οικονομικής δραστηριότητας και γεωγραφική περιφέρεια. Το δείγμα θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, χρησιμοποιώντας το μητρώο επιχειρήσεων που διατηρεί Δημιουργία πληθυσμού πλαισίου Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των φορέων που υπάγονται στους τρεις τομείς εκτέλεσης της έρευνας (τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρατικός τομέας και τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων), ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του καταλόγου στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι κατάλογοι καταρτίστηκαν ακολουθώντας τις ταξινομήσεις του εγχειριδίου Frascati και σύμφωνα με επίσημα μητρώα και αξιόπιστους καταλόγους φορέων από επίσημες πηγές (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΕΤ, ΕΕ, κ.λπ.) Αναλυτικότερα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνονται συνολικά 97 φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, Ιδιωτικά ΙΕΚ αναγνωρισμένα από το Κράτος, Δημόσια ΙΕΚ, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία). Στον κρατικό τομέα περιλαμβάνονται συνολικά 322 φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία, νοσοκομεία, Γενικές Διευθύνσεις, Περιφέρειες κ.α.) Ο κατάλογος του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει 70 φορείς (κοινωφελή ιδρύματα εκτός Δημόσιου τομέα, σύλλογοι, σωματεία και ενώσεις ερευνητών σε διάφορους τομείς). Η λίστα του τομέα των επιχειρήσεων είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει εταιρείες (προσωπικές, ΑΕ- συμπεριλαμβανομένου εκείνων του ευρύτερου δημόσιου τομέα-, ΕΠΕ, spin off κτλ), ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, μουσεία εκτός δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις σε τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα και θερμοκοιτίδες κτλ. Η δομή της λίστας είναι ενιαία για όλους τους τομείς και τα στοιχεία των αρμόδιων ατόμων επικαιροποιούνται βάσει των απαντήσεων των εκπροσώπων των φορέων σε σχετική επιστολή του ΕΚΤ. Το διάστημα , στάλθηκαν συνολικά 485 επιστολές στην πλειοψηφία των φορέων στους τρεις τομείς (δεν στάλθηκαν επιστολές σε φορείς με απλή δομή οργάνωσης και λειτουργίας). Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Έχουν δρομολογηθεί επαφές με τις σχετικές Διευθύνσεις των Υπουργείων προκειμένου να δώσουν προϋπολογιστικά στοιχεία για όλους τους φορείς και για τα έργα που χρηματοδοτούν για ΕΤΑ, είτε μέσω του τακτικού προϋπολογισμού είτε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είτε των προσαρτημένων προϋπολογισμό. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Σχετικά με την έρευνα για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιηθεί ως το δειγματοληπτικό πλαίσιο για την εξαγωγή δείγματος με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 7

8 Δημιουργία απαιτήσεων/προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα Ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και όλων των βοηθητικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk, κα) Προετοιμασία ερωτηματολογίων Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ και Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν ερωτήσεις οι οποίες καταρχήν καλύπτουν τις υποχρεωτικές στατιστικές προς τη Eurostat, και εν συνεχεία τις προαιρετικές ή άλλες στατιστικές που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς στις ομάδες εργασίας των Eurostat/OECD. Έχει ληφθεί επίσης υπόψη το προσχέδιο της αναθεωρημένης κοινοτικής νομοθεσίας που πρόκειται να ψηφιστεί το φθινόπωρο του 2012 με εφαρμογή από το 2013 (έτος αναφοράς 2012). Όλα τα ερωτηματολόγια θα αποσταλούν για σχόλια στην ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ. Η ανάπτυξη των ερωτηματολογίων έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ - Κρατικός τομέας Στατιστικά ΕΤΑ - Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στατιστικά ΕΤΑ - Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Στατιστικά ΕΤΑ - Τομέας επιχειρήσεων Υπό ανάπτυξη προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012 Τελική μορφή Υπό ανάπτυξη προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012 Τελική μορφή Το έτος αναφοράς για όλα τα παραπάνω στατιστικά είναι το Προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και να γίνουν εκτιμήσεις για παρελθόντα έτη ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: α) συγκέντρωση συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό και β) επιβεβαίωση για το ότι η κατανομή των συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες (π.χ. κατά πηγή χρηματοδότησης) και προσωπικό (π.χ. κατά είδος προσωπικού) για το 2011 μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσεγγιστικά και για τα παρελθόντα έτη προκειμένου να εκτιμηθούν τα αναλυτικότερα στοιχεία. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή Καλύπτονται τα εξής στατιστικά/έτη: α) Πιστώσεις προϋπολογισθείσες 2011, 2012, β) Πιστώσεις τελικώς διαμορφωθείσες 2008, 2009, 2010, 2011, γ) Κρατική χρηματοδότηση για διακρατικές συνεργασίες για έρευνα Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Για τη συγκεκριμένη έρευνα η Eurostat έχει καταρτίσει πρότυπο/υπόδειγμα ερωτηματολογίου το οποίο πρέπει θα μεταφραστεί/προσαρμοστεί από το ΕΚΤ (προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2013) Συγκέντρωση στοιχείων από κρατικούς φορείς για σύνθεση και διασταύρωση στατιστικής πληροφορίας Έχουν συγκεντρωθεί τα προϋπολογιστικά στοιχεία όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει έλεγχος/σύγκριση με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν με το ερωτηματολόγιο της ΚΧΕΤΑ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 8

9 3.2. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου (εκτός από την έρευνα για την ΚΧΕΤΑ). Έχει προκριθεί η χρήση της πλατφόρμας LimeSurvey η οποία αποτελεί εξειδικευμένο λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ για το σχεδιασμό, τη διενέργεια και διαχείριση ηλεκτρονικών ερευνών (online surveys) με σημαντικές δυνατότητες παραμετροποίησης και λειτουργικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Η πλατφόρμα LimeSurvey παραμετροποιήθηκε ως προς τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις της έρευνας των δεικτών ΕΤΑΚ για το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (π.χ. χρήση σύνθετων μορφών ερωτήσεων, αυτόματη προσυμπλήρωση ερωτήσεων, φιλτράρισμα/ δρομολόγηση ερωτηματολογίου κατά τη συμπλήρωση του, έλεγχος ορθής συμπλήρωσης ερωτήσεων, χειρισμός λαθών χρήστη με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων, ενσωμάτωση οδηγιών συμπλήρωσης κ.α.). Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας βασίστηκε σε πιλοτικά ερωτηματολόγια ενώ ελέγχθηκε ως προς τη λειτουργία της. Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής έρευνας κατά την περίοδο εκτέλεσής της υλοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες για την προετοιμασία της πλατφόρμας LimeSurvey. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής εγγραφών από το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων και τη διαχείρισή τους. Η συγκεκριμένη δυνατότητα επαυξάνεται με μηχανισμό ασφαλούς πιστοποίησης χρηστών με σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, παραμετροποιήθηκε η πλατφόρμα για την υποστήριξη της αυτοματοποιημένης αποστολής προσωποποιημένων προσκλήσεων (και υπενθυμίσεων) για συμμετοχή στην έρευνα καθώς και για τη διαχείριση αποτυχιών αποστολής. Επίσης ελέγχθηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας σε θέματα όπως επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ποιοι απάντησαν, ποιοι απάντησαν μερικώς, ποιοι δεν έχουν απαντήσει), επισκόπηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμπληρωμένες απαντήσεις, συμπλήρωση/τροποποίηση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με το συμμετέχοντα και data entry έντυπων ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικών φορμών. Τέλος, αναλύθηκε το πληροφοριακό μοντέλο που απαιτείται για την αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων με έμφαση στη μακροχρόνια και ασφαλή διατήρησή τους καθώς και οι μηχανισμοί εξαγωγής αυτών από το LimeSurvey Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Στα πλαίσια της υποστήριξης των συμμετεχόντων στη φάση συλλογής δεδομένων θα λειτουργήσει helpdesk στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες στις έρευνες. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Kayako. Το helpdesk θα συνδέεται με το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων για έλεγχο πρόσβασης. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους γλωσσάρι όρων. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή για τη φιλοξενία του. Έχει υλοποιηθεί ένα βασικό template για την εισαγωγή των όρων στο σύστημα και έχει ξεκινήσει ο εμπλουτισμός του με όρους Ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών Το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων υλοποιήθηκε σε LDAP εξυπηρετητή με σκοπό να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο ελέγχου πιστοποίησης των φορέων για την πρόσβαση τους σε διαφορετικές υπηρεσίες του ΕΚΤ (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, helpdesk, αποτελέσματα έρευνας, ιστότοπος emetrics, κ.ά.). Το μητρώο υιοθετεί ιεραρχική δομή 4 επιπέδων (γενική κατηγορία BES HES GOV PNP, υποκατηγορία π.χ. τα υπουργεία για το GOV κλπ., φορέας, άτομο). Επίσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 9

10 έχει οριστικοποιηθεί ο μηχανισμός για την κατανομή δικαιωμάτων πρόσβασης ανά άτομο φορέα. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία και εμπλουτισμό του μητρώου από Excel Ιστότοπος emetrics Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη web ιστοτόπου ο οποίος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για τη συλλογή των στοιχείων (ερωτηματολόγια, γλωσσάρι, helpdesk) και θα χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση των στοιχείων, αναλύσεων, πληροφοριών για τη μεθοδολογία της έρευνας, κ.λπ. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα μπορούν να συνδέονται με ασφαλή τρόπο οι φορείς με σκοπό την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη διαχείριση του λογαριασμού τους στο μητρώο φορέων. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα επιτυγχάνονται μέσω απευθείας σύνδεσης με το ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών. Η ανάπτυξη γίνεται στο με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου Drupal. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 10

11 4. Αναλυτική αναφορά προόδου εργασιών 4.1. Οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα στις διαδικασίες υλοποίησης της έρευνας με απώτερο σκοπό την παραγωγή στατιστικών καλής ποιότητας έχουν υλοποιηθεί οι επόμενες ενέργειες: Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας (Workshops, Working Groups και Task Forces) της Eurostat. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης για την παραγωγή των στατιστικών ΕΤΑΚ, το ΕΚΤ έχει συμμετάσχει σε όλες τις ομάδες εργασίας που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τότε που ανέλαβε το έργο. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται με στόχο την εναρμόνιση των ερευνών με τις εξελίξεις και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών αλλά και η αποκατάσταση της εικόνας της χώρας ως προς το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή της για την παραγωγή των στατιστικών. Συγκεκριμένα το ΕΚΤ έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις ακόλουθες συναντήσεις: Task Force meeting on R&D statistics 2012 (Eurostat, Λουξεμβούργο, 26/04/2012) και CIS workshop (Eurostat, Λουξεμβούργο, 02-03/07/2012). Επίσης με την ευκαιρία της συμμετοχής του ΕΚΤ στο ετήσιο forum του OECD πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση εργασίας για τους δείκτες που παράγει ο OECD (Παρίσι, 22-23/05/2012). Πλαίσιο συνεργασίας με ΓΓΕΤ και ΕΛΣΤΑΤ Στο πλαίσιο ανάπτυξης συστηματικής συνεργασίας του ΕΚΤ, της ΓΓΕΤ και της ΕΛΣΤΑΤ έγινε συνάντηση στην οποία συμμετείχε τριμελής ομάδα από κάθε φορέα. Στη συνάντηση συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων καθώς και βασικά σημεία της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει το ΕΚΤ για τη συλλογή των στοιχείων βάσει των κανόνων ορθής πρακτικής. Δεδομένου ότι σημαντική παράμετρος της ποιότητας των στατιστικών είναι μεταξύ άλλων και η συγκρισιμότητα των ιστορικών στοιχείων και συνεπώς η συνοχή στη μεθοδολογία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη ΓΓΕΤ προκειμένου να διευκρινιστούν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμοζόταν τα προηγούμενα χρόνια καθώς και με το υλικό και τα στοιχεία που παρέδωσε η ΓΓΕΤ στο ΕΚΤ. Επίσης η ΓΓΕΤ παρέδωσε στο ΕΚΤ κατάλογο με τις επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια έγιναν επιμέρους επαφές και συναντήσεις με την ΕΛΣΤΑΤ για την επίλυση και συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. μητρώο επιχειρήσεων, δειγματοληψία επιχειρήσεων). Το ΕΚΤ έχει ζητήσει ακόμα τον προγραμματισμό συναντήσεων με τα αρμόδια τμήματα της ΕΛΣΤΑΤ για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τα στατιστικά ΚΧΕΤΑ καθώς και με τους αρμόδιους από το τμήμα μεθοδολογίας για τη σύνταξη των ερωτηματολογίων. Επαφές με Υπουργείο Οικονομικών και άλλα Υπουργεία Στο πλαίσιο της κατάρτισης μεθοδολογίας για τη συλλογή προϋπολογιστικών στοιχείων για την Κρατική Χρηματοδότηση για ΕΤΑ (ΚΧΕΤΑ), έγιναν επαφές και συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών. Η συνάντηση αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη ως προς την διευκρίνηση θεμάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και τη δυνατότητα στοχευμένης αναζήτησης στοιχείων ΕΤΑ σε συγκεκριμένους κωδικούς εξόδων του κρατικού προϋπολγισμού. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 11

12 Το επόμενο διάστημα θα γίνουν επαφές και με άλλους φορείς, η συμβολή των οποίων θεωρείται σημαντική για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων, όπως το Υπουργείο Παιδείας. Επικαιροποίηση στοιχείων επαφής για τους παραλήπτες των ερωτηματολογίων. Στο διάστημα 13-31, έγιναν επαφές με όλους τους κρατικούς φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα προκειμένου να καθοριστεί το άτομο που θα έχει την ευθύνη για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην έρευνα για τα στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό ΕΤΑ). Ο καθορισμός ενός μοναδικού- αρμόδιου ατόμου σε κάθε φορέα είναι αναγκαίος για λόγους αξιοπιστίας των στοιχείων παρά το γεγονός ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να χρειαστεί τη συμβολή περισσοτέρων ατόμων. Άλλες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας των διαδικασιών είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και των συνοδευτικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk) που αποσκοπούν καταρχάς στην αύξηση του ποσοστού απόκρισης, καθώς και στη διευκόλυνση των ερωτώμενων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια θα περιέχουν ενσωματωμένους και ελέγχους ορθότητας των απαντήσεων προκειμένου να μπορούν οι ερωτώμενοι να διορθώνουν το ερωτηματολόγιο σε πραγματικό χρόνο (real time) Κατάρτιση του εννοιολογικού πλαισίου και διαμόρφωση οδηγού (guidelines) Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση του γλωσσαρίου με όρους σχετικούς με την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή για τη φιλοξενία του. Καταρχάς θα καλυφθούν όλοι οι όροι που υπάρχουν σε αντίστοιχο γλωσσάρι της Eurostat (Science & Technology Glossary). Επιπλέον το γλωσσάρι εμπλουτίζεται με άλλους όρους που αναφέρονται στα ερωτηματολόγια ή άλλες έννοιες συναφείς με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Οι βασικές πηγές που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των όρων είναι τα επίσημα εγχειρίδια Frascati Manual, Oslo Manual και Canberra Manual. Για τηνμετάφραση των περιγραφών χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενες μεταφράσεις των εγχειριδίων αυτών (όπου υπήρχαν) από την ΓΓΕΤ ή άλλες επίσημες μεταφράσεις σχετικών όρων από π.χ. μεταφράσεις κοινοτικών κανονισμών. Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται επιμέλεια του κειμένου από άτομα με γνώση της μεθοδολογίας κατάρτισης των στατιστικών ΕΤΑΚ. Το εννοιολογικό πλαίσιο εμπλουτίζεται με όλα τα σχετικά τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης (classifications) που χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για τους σκοπούς των στατιστικών ΕΤΑΚ (π.χ. NABS, NUTS, Nace rev.2, ISCED). Προτεραιότητα έχει δοθεί στους όρους και τα τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για την Κρατική Χρηματοδότηση για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΚΧΕΤΑ) καθώς και τις έρευνες στους φορείς που διεξάγουν ΕΤΑ για τα στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες ΕΤΑ και προσωπικό που απασχολείται σε ΕΤΑ). Επιπλέον καταρτίζονται οδηγίες, διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι οδηγίες αυτές θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, στην εφαρμογή help-desk και με κατάλληλο τρόπο στα ερωτηματολόγια που θα σταλούν ταχυδρομικά ή με . Η κατάρτιση αυτών των οδηγιών γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 12

13 Σχεδιασμός έρευνας Ο σχεδιασμός της έρευνας για τα στατιστικά ΕΤΑ σε κάθε έναν από τους τομείς εκτέλεσης ΕΤΑ, για την κατάρτιση στατιστικών ΚΧΕΤΑ και για την έρευνα για την καινοτομία είναι διαφορετικός και έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Τομέας επιχειρήσεων Βάσει σχεδιασμού, θα γίνει απογραφή σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί ότι εκτελούν δραστηριότητες ΕΤΑ (έχουν λάβει χρηματοδότηση, ή έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για χρηματοδότηση Εν Δημιουργία Πληθυσμού Πλαισίου) με αποστολή ερωτηματολογίου προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Κρατικός τομέας Απογραφή σε όλους τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης με αποστολή ερωτηματολογίου στο άτομο που έχει καθοριστεί από τον φορέα ως υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στους φορείς εκείνους οι οποίοι δήλωσαν κατά το στάδιο επικαιροποίησης των στοιχείων επαφής (Εν Προσδιορισμός διαδικασιών ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας) ότι δεν εκτελούν έρευνα, δεν θα αποσταλεί ερωτηματολόγιο. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Απογραφή όλων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποστολή ερωτηματολογίου στο άτομο που έχει καθοριστεί από το εκάστοτε ίδρυμα ως υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στα πλαίσια αυτού του κύκλου συλλογής στοιχείων ΕΤΑ δεν προβλέπεται διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας στο προσωπικό για να γίνει εκτίμηση του χρόνου που ασχολούνται με δραστηριότητες ΕΤΑ (time-use survey). Ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων ΕΤΑ από άλλες δραστηριότητες (π.χ. διδασκαλία) θα γίνει με την ευθύνη του (των) υπευθύνων που θα δώσουν τα στοιχεία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Απογραφή όλων των ιδρυμάτων με αποστολή ερωτηματολογίου στο άτομο που έχει καθοριστεί από το εκάστοτε ίδρυμα ως υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται στους φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού (Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λπ.). Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες των Eurostat και ΟΟΣΑ -όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας- για τη συγκέντρωση των στατιστικών ΚΧΕΤΑ από στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού με απώτερο στόχο την αποτύπωση της πολιτικής που ακολουθείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Για κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια, έχει γίνει σχετική προεργασία στα δημοσιευμένα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προσαρτημένοι προϋπολογισμοί) και έχουν εντοπιστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι κωδικοί που περιγράφουν δραστηριότητες ΕΤΑ. Τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή στοιχείων ΚΧΕΤΑ βρίσκονται σε τελική μορφή και θα εξειδικεύονται ανά Υπουργείο προκειμένου να γίνει με συστηματικό τρόπο η συλλογή των στοιχείων, να εξασφαλιστεί η συνέχεια στη συλλογή τους στις επόμενες έρευνες αλλά και να διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια που θα αποσταλούν θα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13

14 συμπεριληφθούν/ προσυμπληρωθούν για κάθε Υπουργείο οι σχετικοί με το Υπουργείο κωδικοί που περιγράφουν δραστηριότητες ΕΤΑ, οι φορείς τους οποίους εποπτεύει καθώς και οι σχετικοί στόχοι NABS. Εννοείται ότι οι ερωτώμενοι θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών. Τα ερωτηματολόγια θα διακινηθούν μέσω και θα απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων και Περιφερειών. Λόγω της ποικιλομορφίας στη διάρθρωση και δομή των υπουργείων και κατά συνέπεια στην κατανομή αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, είναι σε εξέλιξη ο εντοπισμός σε συνεργασία με κάθε Υπουργείο των αρμόδιων Διευθύνσεων στις οποίες θα αποσταλούν ερωτηματολόγια. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή αναλυτικών οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενώ θα πραγματοποιηθούν επιτόπου συναντήσεις με τα Υπουργεία τα οποία διαχειρίζονται σημαντικά κονδύλια ΕΤΑ. Προκειμένου να ελεγχθεί πιλοτικά το ερωτηματολόγιο που έχει διαμορφωθεί και να συζητηθούν συγκεκριμένα μεθοδολογικά ζητήματα (π.χ. διαθεσιμότητα συμπληρωματικών στοιχείων από τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ για την κατανομή στις έξι κύριες επιστημονικές περιοχές της ταξινόμησης Frascati) έχουν επίσης προγραμματιστεί συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. Συμπληρωματικά της έρευνας που θα τρέξει στα υπουργεία, θα υλοποιηθεί και ανάλυση κειμένου (text analysis) από τα δημοσιευμένα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για λόγους ελέγχου ορθότητας και συγκρισιμότητας με τα στοιχεία που θα δοθούν από τα υπουργεία. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Για τη συλλογή στοιχείων για την καινοτομία στις επιχειρήσεις προβλέπεται στρωματοποιημένη δειγματοληψία με μεταβλητές στρωματοποίησης τις εξής: μέγεθος επιχείρησης (σε αριθμό απασχολούμενων), τομέας οικονομικής δραστηριότητας και γεωγραφική περιφέρεια. Το δείγμα θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιώντας το μητρώο επιχειρήσεων που διατηρεί Δημιουργία πληθυσμού πλαισίου Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Η διαμόρφωση του καταλόγου των φορέων που υπάγονται στους τρεις τομείς εκτέλεσης της έρευνας (τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρατικός τομέας και τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων) έχει ολοκληρωθεί, ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του τελικού καταλόγου για τον τομέα των επιχειρήσεων. Οι κατάλογοι των φορέων καταρτίστηκαν ακολουθώντας τις ταξινομήσεις του εγχειριδίου Frascati και σύμφωνα με το μητρώο υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Οκτώβριος 2011) σε συνδυασμό με το μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Για να γίνει εφικτή η απογραφή των επιχειρήσεων με δραστηριότητες ΕΤΑ το ΕΚΤ έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων με στοιχεία των επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει καταγεγραμμένη πληροφορία ότι έχουν δραστηριότητες ΕΤΑ. Ως πηγές θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες και βάσεις με δεδομένα φορέων που έχει στη διάθεσή του το ΕΚΤ όπως βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων, στοιχεία συμμετοχής ελληνικών φορέων σε ευρωπαϊκά έργα (κοινοτική υπηρεσία πληροφόρησης CORDIS), στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση ελληνικών ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (στοιχεία ΟΠΣ), στοιχεία χρηστών βιβλιοθήκης ΕΚΤ καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που διατηρεί το ΕΚΤ, από τη συμμετοχή και το συντονισμό του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ευρώπη, από τη λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 14

15 παροχή ηλεκτρονικών κέντρων υποστήριξης χρηστών κ.α. Επίσης κατάλογοι με επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σε ελληνικά ερευνητικά έργα που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΕΤ. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί με χρήση εξελιγμένων μηχανισμών και τεχνολογικών εργαλείων για τον καθαρισμό και τη βελτίωση ποιότητας των δεδομένων. Επιπλέον προκειμένου να εντοπιστούν και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει καταγεγραμμένη σχετική πληροφόρηση αλλά ασχολούνται με ΕΤΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ προς εύρεση βέλτιστης λύσης: α) δειγματοληψία από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα επιχειρήσεων του ΕΚΤ χρησιμοποιώντας το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, β) δειγματοληψία ή/και απογραφή των επιχειρήσεων που δηλώνουν στην εφορία τον κωδικό απασχόλησης (ΚΑΔ) «72» που περιγράφει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, γ) απογραφή των επιχειρήσεων που δήλωσαν στην Έρευνα Επιχειρήσεων Βιομηχανίας (ΕΕΒ) ότι δαπανούν χρήματα και απασχολούν προσωπικό για ΕΤΑ, δ) συνδυασμός όλων των προηγούμενων. Στην περίπτωση δειγματοληψίας, το μέγεθος δείγματος θα προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Η εξαγωγή του δείγματος θα γίνει επίσης από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Η δομή των καταλόγων είναι ενιαία σε όλους τους τομείς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: όνομα φορέα (short name, full name), φορέας που εποπτεύει, διεύθυνση (οδός, ΤΚ, πόλη), τηλέφωνο, φαξ, εκπρόσωπος φορέα (ονοματεπώνυμο και πρύτανη/ προέδρου/ διευθυντή/ διοικητή/ προϊσταμένου) και άτομο επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τμήμα, θέση, , τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση). Τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας επικαιροποιούνται βάσει των απαντήσεων των εκπροσώπων των φορέων σε επιστολή του ΕΚΤ, για τον ορισμό του αρμόδιου τμήματος και προσώπου, που θα λάβει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και θα αναλάβει τη συγκέντρωση των στοιχείων για λογαριασμό του κάθε φορέα. Πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα , στάλθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 485 επιστολές στην πλειοψηφία των φορέων στους τρεις τομείς (δεν έλαβαν επιστολή φορείς με απλή δομή οργάνωσης και λειτουργίας, και συγκριμένα τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και δημόσιες βιβλιοθήκες και δημόσια νοσοκομεία με μικρό μέγεθος σε όρους αριθμού προσωπικού). Αναλυτικότερα, σε αυτή τη φάση, ο κατάλογος του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει συνολικά 97 φορείς, ως εξής: Πανεπιστήμια (24), ΤΕΙ (16), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (16), Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (11), Ιδιωτικά ΙΕΚ αναγνωρισμένα από το Κράτος (24), Δημόσια ΙΕΚ (95), Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (7) 1. Στον κατάλογο του κρατικού τομέα υπάρχουν συνολικά 322 φορείς με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 1. Υπουργείο Πολιτισμού (128 φορείς- εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία, ερευνητικά ινστιτούτα και διευθύνσεις και υπηρεσίες μνημείων και τεχνικών έργων του υπουργείου), 2. Υπουργείο Παιδείας (63 φορείς- ερευνητικά κέντρα ΓΓΕΤ, επιστημονικά πάρκα, ερευνητικά ινστιτούτα, Ακαδημία Αθηνών και δημόσιες βιβλιοθήκες), 3. Υπουργείο Εξωτερικών (2 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 4. Υπουργείο Άμυνας (3 φορείς 2 - ερευνητικά ινστιτούτα), 5. Υπουργείο Ανάπτυξης (6 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος (3 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (4 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 8. Υπουργείο Εργασίας (2 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 9. Υπουργείο Υγείας (79 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα και νοσοκομεία), 1 Τα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο περιλαμβάνονται στους φορείς του κρατικού τομέα (Υπουργείο Υγείας) ενώ συνεποπτέυονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας. 2 Περιλαμβάνεται και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) ενώ υπάρχει συντρέχουσα εποπτεία του φορέα αυτού από τα Υπουργεία Υγείας και Άμυνας. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 15

16 10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (11 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα και Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου), 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης (4 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 12. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (1 φορέας- ερευνητικό ινστιτούτο), 13. Υπουργείο Εσωτερικών (3 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 14. Περιφέρειες (13) Ο κατάλογος του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει 70 φορείς (κοινωφελή ιδρύματα εκτός Δημόσιου τομέα, σύλλογοι, σωματεία και ενώσεις ερευνητών σε διάφορους τομείς). Ο κατάλογος του τομέα των επιχειρήσεων περιλαμβάνει εταιρείες (προσωπικές, ΑΕσυμπεριλαμβανομένου εκείνων εκτός δημόσιου τομέα-, ΕΠΕ, spin off κτλ), ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, μουσεία εκτός δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις σε τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα και θερμοκοιτίδες κτλ. Ειδικά στον κατάλογο των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον πεδία όπως είναι το ΑΦΜ, το PIC number, το μέγεθος και ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας. Τα πεδία αυτά θα εμπλουτιστούν μετά το πέρας της έρευνας και ως αποτέλεσμα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση του ΑΦΜ, θα υπάρξει προγενέστερη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ για τη συμπλήρωση του εν λόγω στοιχείου βάσει του μητρώου επιχειρήσεων, που έχει καταρτίσει με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εμπλουτίζει με στοιχεία από δικές της έρευνες. Η διαμόρφωση του μητρώου θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο, επικαιροποίηση και ενοποίηση των στοιχείων από όλους τους παραπάνω καταλόγους και θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αρμόδιου φορέα και ατόμου που είναι επιφορτισμένο για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τα οποία θα αποτελέσουν την αρχική φάση για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού μητρώου ελληνικών φορέων με δραστηριότητες ΕΤΑΚ. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους φορείς που χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ, Υπουργεία και Περιφέρειες. Σε εξέλιξη είναι ο εντοπισμός σε συνεργασία με κάθε Υπουργείο των επιμέρους Υπηρεσιών (Γενικών Γραμματειών, Γενικών Διευθύνσεων κ.α.) οι οποίες θα κληθούν να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια για την ΚΧΕΤΑ. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Σχετικά με την έρευνα για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιηθεί ως δειγματοληπτικό πλαίσιο για την εξαγωγή δείγματος με στρωματοποιημένη δειγματοληψία Δημιουργία απαιτήσεων/προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα Ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και όλων των βοηθητικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk, κα) Προετοιμασία ερωτηματολογίων Όλα τα ερωτηματολόγια που έχουν αναπτυχθεί συμπεριλαμβάνουν ερωτήσεις οι οποίες καταρχήν καλύπτουν τις υποχρεωτικές στατιστικές που πρέπει να υποβληθούν στη Eurostat, και εν συνεχεία τις προαιρετικές ή άλλες στατιστικές που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς στις ομάδες εργασίας των Eurostat/OECD με τις χώρες. Έχει ληφθεί επίσης υπόψη το προσχέδιο της αναθεωρημένης κοινοτικής νομοθεσίας που πρόκειται να ψηφιστεί το φθινόπωρο του 2012 με εφαρμογή από το 2013 (έτος αναφοράς 2012). Προκειμένου να διατηρηθεί το μέγεθος του ερωτηματολογίου σε λογικά πλαίσια για Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 16

17 λόγους καλύτερης απόκρισης και μείωσης του απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσης, οι πλέον των υποχρεωτικών στατιστικών καλύπτονται με ορθολογιστικό τρόπο. Όλα τα ερωτηματολόγια πρόκειται να συζητηθούν με την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ προτού οριστικοποιηθούν. Η πρόοδος που έχει γίνει στη δημιουργία των ερωτηματολογίων έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανα τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Τομέας επιχειρήσεων Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή. Κρατικός τομέας Το ερωτηματολόγιο είναι υπό ανάπτυξη με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή. Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Το ερωτηματολόγιο είναι υπό ανάπτυξη με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012. Το έτος αναφοράς για όλα τα παραπάνω στατιστικά είναι το Προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχειά και να γίνουν εκτιμήσεις για παρελθόντα έτη ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: α) συγκέντρωση συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό και β) επιβεβαίωση για το ότι η κατανομή των συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες (π.χ. κατά πηγή χρηματοδότησης) και προσωπικό (π.χ. κατά είδος προσωπικού) για το 2011 μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσεγγιστικά και για τα παρελθόντα έτη προκειμένου να εκτιμηθούν τα αναλυτικότερα στοιχεία. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή και καλύπτει τα εξής στατιστικά/έτη: α) Πιστώσεις προϋπολογισθείσες 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, β) Πιστώσεις τελικώς διαμορφωθείσες 2010, 2011, γ) Κρατική χρηματοδότηση διακρατικές συνεργασίες για έρευνα Στο ερωτηματολόγιο κάθε υπουργείου/περιφέρειας θα είναι προ-συμπληρωμένη η λίστα με τους φορείς που εποπτεύουν και χρηματοδοτούν για δραστηριότητες ΕΤΑ όπως έχει διαμορφωθεί από το ΕΚΤ. Θα δοθούν επίσης στοχευόμενες στο κάθε Υπουργείο οδηγίες ως προς την ταξινόμηση των πιστώσεων στους κοινωνικοοικονομικούς στόχους. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Για τη συγκεκριμένη έρευνα η Eurostat έχει καταρτίσει πρότυπο/υπόδειγμα ερωτηματολογίου το οποίο πρέπει να μεταφραστεί/προσαρμοστεί από το ΕΚΤ. Η προετοιμασία του ελληνικού ερωτηματολογίου για την έρευνα για την καινοτομία στις επιχειρήσεις έχει δρομολογηθεί για τους μήνες Ιούνιο/Ιούλιο Όλα τα ερωτηματολόγια, εκτός του ερωτηματολογίου για την ΚΧΕΤΑ, πρόκειται να υλοποιηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή LimeSurvey. Τα ερωτηματολόγια θα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος με στο άτομο επικοινωνίας που έχει καθοριστεί από τους κρατικούς φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα. Στις επιχειρήσεις θα αποσταλεί με παραλήπτη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κατά περίπτωση θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά αποστολές με fax καθώς και τηλεφωνικές επαφές Συγκέντρωση στοιχείων από κρατικούς φορείς για σύνθεση και διασταύρωση στατιστικής πληροφορίας Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής είναι προϋπολογιστικά όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 17

18 χρησιμοποιηθούν για να γίνει έλεγχος/σύγκριση με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν με το ερωτηματολόγιο της ΚΧΕΤΑ Πρόοδος στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ακολουθεί το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και θα υποστηρίζει όλα τα στάδια παραγωγής δεικτών ΕΤΑΚ (συλλογή δεδομένων, υποστήριξη χρηστών, στατιστική επεξεργασία, γραφιστική διαδραστική απεικόνιση αποτελεσμάτων, σύνθετη ανάλυση για παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών, αποθήκευση δεδομένων με βάση το πρότυπο CERIF κ.λπ.) Μέχρι σήμερα έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και την υποστήριξη των χρηστών καθώς και του ενιαίου περιβάλλοντος των δεικτών ΕΤΑΚ (ιστότοπος emetrics) Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων έρευνας και καινοτομίας θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα LimeSurvey, η οποία αποτελεί εξειδικευμένη πλατφόρμα (ελεύθερη/ανοιχτού κώδικα) για το σχεδιασμό, τη διενέργεια και διαχείριση ηλεκτρονικών ερευνών (online surveys). Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί και έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν. Σχεδιασμός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Η πλατφόρμα LimeSurvey παραμετροποιήθηκε ως προς τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις της έρευνας των δεικτών ΕΤΑΚ για το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (π.χ. χρήση σύνθετων μορφών ερωτήσεων, αυτόματη προσυμπλήρωση ερωτήσεων, φιλτράρισμα/ δρομολόγηση ερωτηματολογίου κατά τη συμπλήρωση του, έλεγχος ορθής συμπλήρωσης ερωτήσεων, χειρισμός λαθών χρήστη με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων, ενσωμάτωση οδηγιών συμπλήρωσης κ.α.). Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας βασίστηκε σε πιλοτικά ερωτηματολόγια ενώ ελέγχθηκε ως προς τη λειτουργία της. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στην εικαστική διαμόρφωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, στη δημιουργία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων βασισμένοι στα τελικά κείμενα. Σχεδιασμός και διαχείριση διαδικτυακής έρευνας Στο πλαίσιο της διαχείρισης της ηλεκτρονικής έρευνας κατά την περίοδο εκτέλεσής της υλοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες για την προετοιμασία της πλατφόρμας LimeSurvey. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής εγγραφών από το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων και τη διαχείρισή τους ως συμμετέχοντες στην εκάστοτε έρευνα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα επαυξάνεται με μηχανισμό ασφαλούς πιστοποίησης χρηστών (όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.2) με σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, παραμετροποιήθηκε η πλατφόρμα για την υποστήριξη της αυτοματοποιημένης αποστολής προσωποποιημένων προσκλήσεων (και υπενθυμίσεων) για συμμετοχή στην έρευνα καθώς και για τη διαχείριση αποτυχιών αποστολής. Επίσης ελέγχθηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας σε θέματα όπως επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ποιοι απάντησαν, ποιοι απάντησαν μερικώς, ποιοι δεν έχουν απαντήσει), επισκόπηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμπληρωμένες απαντήσεις, συμπλήρωση/τροποποίηση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με το συμμετέχοντα και data entry έντυπων ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικών φορμών. Τέλος, αναλύθηκε το σχήμα του πληροφοριακού περιβάλλοντος που απαιτείται για την αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων με έμφαση στη μακροχρόνια και ασφαλή διατήρηση τους καθώς και οι μηχανισμοί εξαγωγής αυτών από το LimeSurvey. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 18

19 Επόμενες ενέργειες αφορούν: στον καταμερισμό των φορέων ανά έρευνα (με την ολοκλήρωση του μητρώου φορέων και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων), στην υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής που θα φιλοξενήσει διαχρονικά τα πρωτογενή δεδομένα (επιπρόσθετα της υλοποιημένης υποδομής που διατηρεί τα δεδομένα των τρέχων ερευνών), στην εικαστική διαμόρφωση των προσκλήσεων/υπενθυμίσεων συμμετοχής στη δημιουργία των προσκλήσεων/υπενθυμίσεων βασισμένοι στα τελικά κείμενα Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Helpdesk Στο πλαίσιο της υποστήριξης των συμμετεχόντων στη φάση συλλογής δεδομένων θα λειτουργήσει helpdesk στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες στις έρευνες. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στη δημιουργία νέας εγκατάστασης της πλατφόρμας Kayako για τη φιλοξενία του helpdesk, στην εικαστική παραμετροποίηση, στη διασύνδεση με ηλεκτρονικό μητρώο φορέων για έλεγχο πρόσβασης, στον εμπλουτισμός με περιεχόμενο Γλωσσάρι Επιπρόσθετα του helpdesk οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους γλωσσάρι όρων. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή για τη φιλοξενία του. Έχει υλοποιηθεί ένα βασικό template για την εισαγωγή των όρων στην εφαρμογή και έχει ξεκινήσει ο εμπλουτισμός του με όρους. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στη δημιουργία template για την αρχική σελίδα του γλωσσάριου, στη δημιουργία κατηγοριών όρων για την ευκολότερη αναζήτηση τους, σε τυχόν νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν σε θέματα λειτουργικότητας, στον εμπλουτισμός με όρους Ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών Το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων υλοποιήθηκε σε LDAP εξυπηρετητή με σκοπό να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο ελέγχου πιστοποίησης των φορέων για την πρόσβαση τους σε διαφορετικές υπηρεσίες του ΕΚΤ (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, helpdesk, αποτελέσματα έρευνας, κ.ά.). Το μητρώο υιοθετεί ιεραρχική δομή 4 επιπέδων (γενική κατηγορία BES HES GOV PNP, υποκατηγορία π.χ. τα υπουργεία για το GOV κλπ., φορέας, άτομο). Η συγκεκριμένη ιεράρχηση επιτρέπει την ευκολότερη και γρηγορότερη διαχείριση του μητρώου καθώς και τη δυνατότητα επαύξησης/τροποποίησης του ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Τα τελευταία 2 επίπεδα, φορέας και άτομο, συνοδεύονται από πληροφορία που έχει καθοριστεί. Επίσης έχει οριστικοποιηθεί ο μηχανισμός για την κατανομή δικαιωμάτων πρόσβασης ανά άτομο φορέα (δεδομένου ότι 1 άτομο συμμετέχει σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αλλά ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στα sites helpdesk και emetrics). Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία και εμπλουτισμό του μητρώου από Excel. Επόμενες ενέργειες αφορούν: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 19

20 στην υλοποίηση λογισμικού για τον καταμερισμό των ατόμων ανά ερωτηματολόγιο, στην ενημέρωση του μητρώου με τις τελικές λίστες, στην υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση των εγγραφών (προς το παρόν γίνεται μέσω της desktop εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ JExplorer) Ιστότοπος emetrics Σχεδιασμός web ιστοτόπου ο οποίος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για τη συλλογή των στοιχείων και θα χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση των στοιχείων, αναλύσεων, πληροφορίας για τη μεθοδολογία της έρευνας, κτλ. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα μπορούν να συνδέονται με ασφαλή τρόπο οι φορείς με σκοπό την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη διαχείριση του λογαριασμού τους στο μητρώο φορέων. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα επιτυγχάνονται μέσω απευθείας σύνδεσης με το ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών. Η ανάπτυξη του emetrics γίνεται στο με τη χρήση του εργαλείου Drupal. Αφού έγινε η απαραίτητη παραμετροποίηση της πλατφόρμας και δημιουργήθηκαν οι τύποι περιεχομένου, προστέθηκε ενδεικτικό περιεχόμενο (όπως νέα). Σε αυτό το στάδιο, χτίζεται το εικαστικό κομμάτι του ιστότοπου και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της αρχικής σελίδας. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στην μορφοποίηση των εσωτερικών σελίδων ( βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη) στη σύνδεση της πλατφόρμας με το ηλεκτρονικό μητρώο των φορέων μέσω του LDAP εξυπηρετητή σε προσθήκη περιεχομένου (νέα κ.α). Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 20

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.: 85 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α. Γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Ταχ. Δ/νση : Καισαρείας 13 & Αλεξανδρουπόλεως, 11527 Τηλέφωνο : 210 7770 697 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2012 FAX : 210 7770 771 Αριθμ. Πρωτ.:117 E-mail: info@hhf-greece.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004)

Μελέτη για τη Μέτρηση της Καινοτοµίας των Επιχειρήσεων στην Ελλάδα (2002 2004) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4 η Κοινοτική Έρευνα για την Καινοτοµία Συνοπτικά Αποτελέσµατα 4 th Community Innovation Survey (CIS 4) Summary Results Μελέτη για τη Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012

Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών. Πειραιάς 18.12.2012 Ελληνική Στατιστική Αρχή 3ο Συνέδριο Χρηστών Πειραιάς 18.12.2012 Στατιστικές Χρήσης Χρόνου Έλλειψη σχετικών στατιστικών Διενέργεια Έρευνας Χρήσης Χρόνου, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020. Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΕΥ ΟΠΣ) 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020 1/17 ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Διαχειριστικές Αρχές & Ενδιάμεσοι Φορείς Εμπλεκόμενοι: Δικαιούχοι Αρχή Πληρωμής, ΕΔΕΛ Υπουργεία, Περιφέρειες 8.000 χρήστες δικαιούχων 1.500 διαχειριστικών Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης «Δράσεις και στρατηγική του ΕΚΤ για την ανάπτυξη υποδομών για την καταγραφή και τη μέτρηση της ερευνητικής, τεχνολογικής και καινοτομικής δραστηριότητας»

Διαβάστε περισσότερα

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS)

Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Euro-SDMX δοµή µεταδεδοµένων (ESMS) Χώρα: Ελλάδα Ονοµασία: Έρευνα Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστηµιακός Τοµέας) Ατοµικό Στατιστικό ελτίο Φοιτητή - Σπουδαστή Έναρξη Ακαδηµαϊκού Έτους ΕΛΣΤΑΤ µεταδεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο ορθολογικός και έγκαιρος προγραμματισμός των έργων που πρόκειται να διαχειριστεί ο ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ κατά το επόμενο έτος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Πρόγραμμα Δράσης 2013 2015 Ιούνιος 2013 Βασικοί Στόχοι Αναβάθμιση του Θεσμικού Ρόλου του Ινστιτούτου και του επαγγέλματος του εσωτερικού ελεγκτή Βελτίωση παρεχόμενων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ 2.1 Απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση της συμβουλευτικής αποτελεί η δημιουργία από την ΕΕΔΕ μητρώου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ/ΜΕΝΤΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕΔΕ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ (i-student trip) Ινστιτούτο Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή Εργασιών & Δράσεων των Διευθύνσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Καταγραφή Εργασιών & Δράσεων των Διευθύνσεων της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001: 2008 ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Πληροφορίες: Αθήνα, 19 Μαΐου 2011 Αρ. πρωτ.: 43 Ιωάννα Μερεμετίδη Καρέλλα 210 5235659 Στέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 / 9 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ: 2011 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17065:2012 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΩΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ»

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Νέων Υπηρεσιών στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: Μαθήματα για Οργανισμούς βασισμένους σε τεχνολογίες ΙΤ» Δρ Εύη Σαχίνη Προϊσταμένη Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012

ΟΠΣ-ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Φεβρουάριος 2012 Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Βοηθητικές εργασίες Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2 Φεβρουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Δρ Γιώργος Φρυσαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ.04.01 ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-ΩΔΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Π3.1 ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2014 13 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη Κορνηλία Μαρία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ. Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών. Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Ειδικών Εμπειρογνωμόνων και Συνεργατών Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) Νοέμβριος 2012 Ο παρών Κανονισμός εμπεριέχει τους κανόνες και τις αρχές σύστασης, διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Μαρούσι, 26 Ιανουαρίου 2015 Α.Π.: 373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Θέμα: Ανάρτηση τελικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αριθμ. 7984/4-12-2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού

Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού Πιστοποίηση εκπαιδευτικού υλικού ρ. Ε.Ε. Τζιρτζιλάκης Υπεύθυνος Τομέα Πιστοποίησης ΕΕΥΕΜ 1 Εκπαιδευτικό υλικό Το Εκπαιδευτικό Υλικό (ΕΥ) διακρίνεται σε: Έντυπο εκπαιδευτικό υλικό (ΕΕΥ) Ψηφιακό εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα 118 55 Ιστοσελίδα: www.edulll.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6889 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 05/05/2015 Α.Π. : 6889 Προς: Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ T. ΑΔΑ: 78ΒΦ465ΦΘΘ-63Ξ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.05 15:21:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ» Σάκης Καραμόσχος Σύμβουλος Διαχείρισης Σκοπός Στόχοι η δημιουργία Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΗΥλοποίησητουPIAAC στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ. ΗΥλοποίησητουPIAAC στην Ελλάδα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΗΥλοποίησητουPIAAC στην Ελλάδα Ανδρομάχη Χατζηγιάννη Εθνική Διαχειρίστρια PIAAC Αθήνα, 31/3/2014 Οι Στόχοι και η Καινοτομία μιας Διεθνούς Συγκριτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΙΝ-ΝΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΜΒΘ-ΜΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΣΕΤ) Εκδήλωση ΣΕΒ Παραγωγική Ανασυγκρότηση & Τεχνολογικές Προτεραιότητες Επιχειρηματικότητα και Έρευνα μια νέα εταιρική σχέση για μια ανταγωνιστική οικονομία 6 Νοεμβρίου 2012 Σταμάτιος Κριμιζής (Πρόεδρος),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ439-4ΔΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ" με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο ΟΠΑ με κωδικό MIS 464688 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το Ινστιτούτο Πληροφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα