ΔΕΙΚΤΕΣ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΕΙΚΤΕΣ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα"

Transcript

1 ΔΕΙΚΤΕΣ για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) στην Ελλάδα ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 1

2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή Συνολικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Συνοπτική αναφορά προόδου εργασιών Αναλυτική αναφορά προόδου εργασιών Οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας Κατάρτιση του εννοιολογικού πλαισίου και διαμόρφωση οδηγού (guidelines) Σχεδιασμός έρευνας Δημιουργία πληθυσμού πλαισίου Δημιουργία απαιτήσεων/προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα Προετοιμασία ερωτηματολογίων Συγκέντρωση στοιχείων από κρατικούς φορείς για σύνθεση και διασταύρωση στατιστικής πληροφορίας Πρόοδος στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών Ιστότοπος emetrics Χρονολόγιο κύριων διοικητικών ενεργειών και συναντήσεων Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 2

3 1. Εισαγωγή Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (δείκτες ΕΤΑΚ) αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για το σχεδιασμό πολιτικών έρευνας και καινοτομίας και μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση νέων αναπτυξιακών μοντέλων θέτοντας τη γνώση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λόγω της θεσμικής του συνάφειας με το αντικείμενο και της επιχειρησιακής του ικανότητας, ανέλαβε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΦΕΚ/ 1359/Β/ : «Ανάθεση συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξη και Καινοτομίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών») το έργο της συλλογής και επεξεργασίας των δεικτών ΕΤΑΚ στην Eurostat και τους διεθνείς οργανισμούς προς τους οποίους η Ελλάδα οφείλει σε τακτά διαστήματα να αποστέλλει στοιχεία καθώς και τη δημιουργία σύγχρονου συστήματος συλλογής και επεξεργασίας, απαραίτητης προϋπόθεσης για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που θέτουν οι κοινοτικοί μηχανισμοί. Σκοπός αυτής της αναφοράς προόδου είναι η τεκμηριωμένη παρουσίαση των ενεργειών που έχουν γίνει την περίοδο από 1/6/ /8/2012 για την υλοποίηση του έργου της κατάρτισης των παρακάτω στατιστικών: Στατιστικές για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (δαπάνες για ΕΤΑ, προσωπικό και ερευνητές που απασχολούνται σε δράσεις ΕΤΑ) συνολικά για τη χώρα και σε κάθε ένα από τους τομείς εκτέλεσης (τομέας επιχειρήσεων, κρατικός τομέας, τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τομέας ιδιωτικών μηκερδοσκοπικών ιδρυμάτων) Στατιστικές σχετικά με τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού που διατίθενται για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων ΕΤΑ (ΚΧΕΤΑ) και Στατιστικές για την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου αποτυπώνονται στο σχετικό Πλάνο Εργασιών (RDI Indicators Action Plan - Greece) το οποίο διαμορφώθηκε από το ΕΚΤ και έχει αποσταλεί στη Eurostat, την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ και αποτελεί τη βάση αναφοράς. Στο πλάνο περιγράφονται τα στάδια υλοποίησης και επικαιροποιείται, όποτε κρίνεται αναγκαίο, σε συμφωνία με τους παραπάνω φορείς. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 3

4 2. Συνολικό Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 4

5 3. Συνοπτική αναφορά προόδου εργασιών 3.1. Οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας Το ΕΚΤ συμμετείχε συστηματικά στις Ομάδες Εργασίας που διοργάνωσε η Eurostat με στόχο την εναρμόνιση των ερευνών με τις εξελίξεις και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών αλλά και την αποκατάσταση της εικόνας της χώρας ως προς το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή της για την παραγωγή των στατιστικών ΕΤΑΚ. Το ΕΚΤ συμμετείχε σε δύο συναντήσεις και συγκεκριμένα στις: Task Force meeting on R&D statistics 2012 (Eurostat, Λουξεμβούργο, 26/04/2012) και CIS workshop (Eurostat, Λουξεμβούργο, 02-03/07/2012). Επίσης με την ευκαιρία της συμμετοχής του ΕΚΤ στο ετήσιο forum του OECD πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση εργασίας για τους δείκτες που παράγει ο OECD (Παρίσι, 22-23/05/2012). Ξεκίνησε συστηματική συνεργασία με την ΓΓΕΤ και την ΕΛΣΤΑΤ, τους κατ εξοχήν εμπλεκόμενους φορείς για την έκδοση στατιστικών ΕΤΑΚ με στόχο την επίτευξη κοινής μεθοδολογικής αντίληψης για το έργο και επίλυσης συγκεκριμένων θεμάτων. Πραγματοποιήθηκε τριμερής συνάντηση των φορέων στις 15 Ιουνίου 2012 ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και προγραμματιστεί επιμέρους συναντήσεις για την επίλυση/συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. μητρώο επιχειρήσεων, δειγματοληψία επιχειρήσεων). Αναλυτική πληροφορία παρατίθεται στην Ενότητα 6 - Χρονολόγιο. Στο πλαίσιο της κατάρτισης της μεθοδολογίας για τη συλλογή των στοιχείων της κρατικής χρηματοδότησης για την ΕΤΑ (ΚΧΕΤΑ) πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπ. Οικονομικών. Υλοποιήθηκαν ενέργειες ώστε να προσδιοριστούν τα άτομα που θα έχουν την αρμοδιότητα της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων στους οργανισμούς που θα συμμετάσχουν στην έρευνα: στο διάστημα έγιναν επαφές (αποστολή 485 επιστολών, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.) με όλους τους κρατικούς φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα. Άλλες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας των διαδικασιών είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και των συνοδευτικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk) που αποσκοπούν στην αύξηση του ποσοστού απόκρισης, καθώς και στη διευκόλυνση των ερωτώμενων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων Κατάρτιση του εννοιολογικού πλαισίου και διαμόρφωση οδηγού (guidelines) Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση γλωσσαρίου με όρους σχετικούς με την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Σε πρώτη φάση καλύπτονται όλοι οι όροι που υπάρχουν σε αντίστοιχο γλωσσάρι της Eurostat (Science & Technology Glossary). Επιπλέον το γλωσσάρι εμπλουτίζεται με άλλους όρους που αναφέρονται στα ερωτηματολόγια ή έννοιες συναφείς με το θέμα. Το εννοιολογικό πλαίσιο εμπλουτίζεται παράλληλα με όλα τα σχετικά τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης (classifications) που χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για τους σκοπούς των στατιστικών ΕΤΑΚ (π.χ. NABS, NUTS, Nace rev.2, ISCED). Έχει δοθεί προτεραιότητα στους όρους και τα τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθούν άμεσα στην έρευνα για την Κρατική Χρηματοδότηση για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΚΧΕΤΑ) καθώς και τις έρευνες για τις δαπάνες και το προσωπικό ΕΤΑ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 5

6 Επιπλέον καταρτίζονται οδηγίες, διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι οδηγίες αυτές θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, στην εφαρμογή του help-desk και με κατάλληλο τρόπο στα ερωτηματολόγια που θα σταλούν ταχυδρομικά ή με Σχεδιασμός έρευνας Ο σχεδιασμός των ερευνών για τις δαπάνες και το προσωπικό ΕΤΑ για κάθε έναν από τους τομείς εκτέλεσης ΕΤΑ, για την κατάρτιση στατιστικών ΚΧΕΤΑ και για την καινοτομία είναι διαφορετικός και έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια, διαφοροποιημένα ανάλογα με τους τέσσερις τομείς εκτέλεσης ΕΤΑ, τα οποία θα υλοποιηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΤ (με βάση την πλατφόρμα λογισμικού LimeSurvey). Κατά περίπτωση θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά αποστολές με fax καθώς και τηλεφωνικές επαφές. Κρατικός τομέας: Απογραφή σε όλους τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και αποστολή ερωτηματολογίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο άτομο που έχει οριστεί από τον εκάστοτε φορέα ως αρμόδιο. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: Απογραφή όλων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποστολή ερωτηματολογίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο αρμόδιο άτομο. Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων: Απογραφή όλων των ιδρυμάτων και αποστολή ερωτηματολογίου μέσω του πληροφοριακού συστήματος στο αρμόδιο άτομο. Τομέας επιχειρήσεων: Στόχος είναι η απογραφή όλων των επιχειρήσεων που έχουν εντοπιστεί ότι εκτελούν δραστηριότητες ΕΤΑ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη του πληθυσμού στόχου, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ ώστε να επιλεγεί η βέλτιστη λύση. Η αποστολή του ερωτηματολογίου θα γίνει προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται στους φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού (Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λπ.). Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες των Eurostat και ΟΟΣΑ για τη συγκέντρωση των στατιστικών ΚΧΕΤΑ από στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού με απώτερο στόχο την αποτύπωση της πολιτικής που ακολουθείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Τα ερωτηματολόγια θα διακινηθούν μέσω και θα απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων και Περιφερειών ανάλογα με τη δομή του κάθε Υπουργείου. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή αναλυτικών οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενώ θα πραγματοποιηθούν επιτόπου συναντήσεις με τα Υπουργεία τα οποία διαχειρίζονται σημαντικά κονδύλια ΕΤΑ. Προκειμένου να διευκολυνθούν τα Υπουργεία/Περιφέρειες στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και να εξασφαλιστεί η χρονική συνέχεια στον τρόπο που θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία από εδώ και στο εξής, έχει γίνει κατάλληλη προεργασία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών για τον προσδιορισμό των κωδικών του Κρατικού Προϋπολογισμού που περιγράφουν δραστηριότητες σχετικές με ΕΤΑ. Συμπληρωματικά της έρευνας θα υλοποιηθεί και ανάλυση κειμένου (text analysis) από τα δημοσιευμένα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 6

7 Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα υλοποιηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΚΤ (εφαρμογή lime survey). Για τη συλλογή στοιχείων για την καινοτομία στις επιχειρήσεις προβλέπεται στρωματοποιημένη δειγματοληψία με μεταβλητές στρωματοποίησης τις εξής: μέγεθος επιχείρησης (σε αριθμό απασχολούμενων), τομέας οικονομικής δραστηριότητας και γεωγραφική περιφέρεια. Το δείγμα θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ, χρησιμοποιώντας το μητρώο επιχειρήσεων που διατηρεί Δημιουργία πληθυσμού πλαισίου Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των φορέων που υπάγονται στους τρεις τομείς εκτέλεσης της έρευνας (τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρατικός τομέας και τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων), ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του καταλόγου στον τομέα των επιχειρήσεων. Οι κατάλογοι καταρτίστηκαν ακολουθώντας τις ταξινομήσεις του εγχειριδίου Frascati και σύμφωνα με επίσημα μητρώα και αξιόπιστους καταλόγους φορέων από επίσημες πηγές (Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ΕΛΣΤΑΤ, ΓΓΕΤ, ΕΕ, κ.λπ.) Αναλυτικότερα, στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνονται συνολικά 97 φορείς (Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας, Ιδιωτικά ΙΕΚ αναγνωρισμένα από το Κράτος, Δημόσια ΙΕΚ, Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία). Στον κρατικό τομέα περιλαμβάνονται συνολικά 322 φορείς (ερευνητικά ινστιτούτα εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία, νοσοκομεία, Γενικές Διευθύνσεις, Περιφέρειες κ.α.) Ο κατάλογος του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει 70 φορείς (κοινωφελή ιδρύματα εκτός Δημόσιου τομέα, σύλλογοι, σωματεία και ενώσεις ερευνητών σε διάφορους τομείς). Η λίστα του τομέα των επιχειρήσεων είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει εταιρείες (προσωπικές, ΑΕ- συμπεριλαμβανομένου εκείνων του ευρύτερου δημόσιου τομέα-, ΕΠΕ, spin off κτλ), ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, μουσεία εκτός δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις σε τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα και θερμοκοιτίδες κτλ. Η δομή της λίστας είναι ενιαία για όλους τους τομείς και τα στοιχεία των αρμόδιων ατόμων επικαιροποιούνται βάσει των απαντήσεων των εκπροσώπων των φορέων σε σχετική επιστολή του ΕΚΤ. Το διάστημα , στάλθηκαν συνολικά 485 επιστολές στην πλειοψηφία των φορέων στους τρεις τομείς (δεν στάλθηκαν επιστολές σε φορείς με απλή δομή οργάνωσης και λειτουργίας). Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Έχουν δρομολογηθεί επαφές με τις σχετικές Διευθύνσεις των Υπουργείων προκειμένου να δώσουν προϋπολογιστικά στοιχεία για όλους τους φορείς και για τα έργα που χρηματοδοτούν για ΕΤΑ, είτε μέσω του τακτικού προϋπολογισμού είτε μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων είτε των προσαρτημένων προϋπολογισμό. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Σχετικά με την έρευνα για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιηθεί ως το δειγματοληπτικό πλαίσιο για την εξαγωγή δείγματος με στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 7

8 Δημιουργία απαιτήσεων/προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα Ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και όλων των βοηθητικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk, κα) Προετοιμασία ερωτηματολογίων Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ και Τα ερωτηματολόγια περιλαμβάνουν ερωτήσεις οι οποίες καταρχήν καλύπτουν τις υποχρεωτικές στατιστικές προς τη Eurostat, και εν συνεχεία τις προαιρετικές ή άλλες στατιστικές που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς στις ομάδες εργασίας των Eurostat/OECD. Έχει ληφθεί επίσης υπόψη το προσχέδιο της αναθεωρημένης κοινοτικής νομοθεσίας που πρόκειται να ψηφιστεί το φθινόπωρο του 2012 με εφαρμογή από το 2013 (έτος αναφοράς 2012). Όλα τα ερωτηματολόγια θα αποσταλούν για σχόλια στην ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ. Η ανάπτυξη των ερωτηματολογίων έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ - Κρατικός τομέας Στατιστικά ΕΤΑ - Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Στατιστικά ΕΤΑ - Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Στατιστικά ΕΤΑ - Τομέας επιχειρήσεων Υπό ανάπτυξη προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012 Τελική μορφή Υπό ανάπτυξη προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012 Τελική μορφή Το έτος αναφοράς για όλα τα παραπάνω στατιστικά είναι το Προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και να γίνουν εκτιμήσεις για παρελθόντα έτη ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: α) συγκέντρωση συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό και β) επιβεβαίωση για το ότι η κατανομή των συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες (π.χ. κατά πηγή χρηματοδότησης) και προσωπικό (π.χ. κατά είδος προσωπικού) για το 2011 μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσεγγιστικά και για τα παρελθόντα έτη προκειμένου να εκτιμηθούν τα αναλυτικότερα στοιχεία. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή Καλύπτονται τα εξής στατιστικά/έτη: α) Πιστώσεις προϋπολογισθείσες 2011, 2012, β) Πιστώσεις τελικώς διαμορφωθείσες 2008, 2009, 2010, 2011, γ) Κρατική χρηματοδότηση για διακρατικές συνεργασίες για έρευνα Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Για τη συγκεκριμένη έρευνα η Eurostat έχει καταρτίσει πρότυπο/υπόδειγμα ερωτηματολογίου το οποίο πρέπει θα μεταφραστεί/προσαρμοστεί από το ΕΚΤ (προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης: Ιούνιος 2013) Συγκέντρωση στοιχείων από κρατικούς φορείς για σύνθεση και διασταύρωση στατιστικής πληροφορίας Έχουν συγκεντρωθεί τα προϋπολογιστικά στοιχεία όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για να γίνει έλεγχος/σύγκριση με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν με το ερωτηματολόγιο της ΚΧΕΤΑ. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 8

9 3.2. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου (εκτός από την έρευνα για την ΚΧΕΤΑ). Έχει προκριθεί η χρήση της πλατφόρμας LimeSurvey η οποία αποτελεί εξειδικευμένο λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ για το σχεδιασμό, τη διενέργεια και διαχείριση ηλεκτρονικών ερευνών (online surveys) με σημαντικές δυνατότητες παραμετροποίησης και λειτουργικά χαρακτηριστικά που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της συλλογής πρωτογενών δεδομένων. Η πλατφόρμα LimeSurvey παραμετροποιήθηκε ως προς τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις της έρευνας των δεικτών ΕΤΑΚ για το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (π.χ. χρήση σύνθετων μορφών ερωτήσεων, αυτόματη προσυμπλήρωση ερωτήσεων, φιλτράρισμα/ δρομολόγηση ερωτηματολογίου κατά τη συμπλήρωση του, έλεγχος ορθής συμπλήρωσης ερωτήσεων, χειρισμός λαθών χρήστη με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων, ενσωμάτωση οδηγιών συμπλήρωσης κ.α.). Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας βασίστηκε σε πιλοτικά ερωτηματολόγια ενώ ελέγχθηκε ως προς τη λειτουργία της. Για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής έρευνας κατά την περίοδο εκτέλεσής της υλοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες για την προετοιμασία της πλατφόρμας LimeSurvey. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής εγγραφών από το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων και τη διαχείρισή τους. Η συγκεκριμένη δυνατότητα επαυξάνεται με μηχανισμό ασφαλούς πιστοποίησης χρηστών με σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, παραμετροποιήθηκε η πλατφόρμα για την υποστήριξη της αυτοματοποιημένης αποστολής προσωποποιημένων προσκλήσεων (και υπενθυμίσεων) για συμμετοχή στην έρευνα καθώς και για τη διαχείριση αποτυχιών αποστολής. Επίσης ελέγχθηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας σε θέματα όπως επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ποιοι απάντησαν, ποιοι απάντησαν μερικώς, ποιοι δεν έχουν απαντήσει), επισκόπηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμπληρωμένες απαντήσεις, συμπλήρωση/τροποποίηση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με το συμμετέχοντα και data entry έντυπων ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικών φορμών. Τέλος, αναλύθηκε το πληροφοριακό μοντέλο που απαιτείται για την αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων με έμφαση στη μακροχρόνια και ασφαλή διατήρησή τους καθώς και οι μηχανισμοί εξαγωγής αυτών από το LimeSurvey Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Στα πλαίσια της υποστήριξης των συμμετεχόντων στη φάση συλλογής δεδομένων θα λειτουργήσει helpdesk στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες στις έρευνες. Θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα Kayako. Το helpdesk θα συνδέεται με το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων για έλεγχο πρόσβασης. Επιπρόσθετα οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους γλωσσάρι όρων. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή για τη φιλοξενία του. Έχει υλοποιηθεί ένα βασικό template για την εισαγωγή των όρων στο σύστημα και έχει ξεκινήσει ο εμπλουτισμός του με όρους Ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών Το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων υλοποιήθηκε σε LDAP εξυπηρετητή με σκοπό να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο ελέγχου πιστοποίησης των φορέων για την πρόσβαση τους σε διαφορετικές υπηρεσίες του ΕΚΤ (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, helpdesk, αποτελέσματα έρευνας, ιστότοπος emetrics, κ.ά.). Το μητρώο υιοθετεί ιεραρχική δομή 4 επιπέδων (γενική κατηγορία BES HES GOV PNP, υποκατηγορία π.χ. τα υπουργεία για το GOV κλπ., φορέας, άτομο). Επίσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 9

10 έχει οριστικοποιηθεί ο μηχανισμός για την κατανομή δικαιωμάτων πρόσβασης ανά άτομο φορέα. Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία και εμπλουτισμό του μητρώου από Excel Ιστότοπος emetrics Βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη web ιστοτόπου ο οποίος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για τη συλλογή των στοιχείων (ερωτηματολόγια, γλωσσάρι, helpdesk) και θα χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση των στοιχείων, αναλύσεων, πληροφοριών για τη μεθοδολογία της έρευνας, κ.λπ. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα μπορούν να συνδέονται με ασφαλή τρόπο οι φορείς με σκοπό την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη διαχείριση του λογαριασμού τους στο μητρώο φορέων. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα επιτυγχάνονται μέσω απευθείας σύνδεσης με το ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών. Η ανάπτυξη γίνεται στο με τη χρήση του συστήματος διαχείρισης διαδικτυακού περιεχομένου Drupal. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 10

11 4. Αναλυτική αναφορά προόδου εργασιών 4.1. Οριοθέτηση του μεθοδολογικού πλαισίου για τη συλλογή των στοιχείων και την έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποιότητα στις διαδικασίες υλοποίησης της έρευνας με απώτερο σκοπό την παραγωγή στατιστικών καλής ποιότητας έχουν υλοποιηθεί οι επόμενες ενέργειες: Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας (Workshops, Working Groups και Task Forces) της Eurostat. Στο πλαίσιο της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης για την παραγωγή των στατιστικών ΕΤΑΚ, το ΕΚΤ έχει συμμετάσχει σε όλες τις ομάδες εργασίας που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τότε που ανέλαβε το έργο. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται με στόχο την εναρμόνιση των ερευνών με τις εξελίξεις και τις καλές πρακτικές άλλων χωρών αλλά και η αποκατάσταση της εικόνας της χώρας ως προς το ενδιαφέρον και τη δέσμευσή της για την παραγωγή των στατιστικών. Συγκεκριμένα το ΕΚΤ έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις ακόλουθες συναντήσεις: Task Force meeting on R&D statistics 2012 (Eurostat, Λουξεμβούργο, 26/04/2012) και CIS workshop (Eurostat, Λουξεμβούργο, 02-03/07/2012). Επίσης με την ευκαιρία της συμμετοχής του ΕΚΤ στο ετήσιο forum του OECD πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση εργασίας για τους δείκτες που παράγει ο OECD (Παρίσι, 22-23/05/2012). Πλαίσιο συνεργασίας με ΓΓΕΤ και ΕΛΣΤΑΤ Στο πλαίσιο ανάπτυξης συστηματικής συνεργασίας του ΕΚΤ, της ΓΓΕΤ και της ΕΛΣΤΑΤ έγινε συνάντηση στην οποία συμμετείχε τριμελής ομάδα από κάθε φορέα. Στη συνάντηση συζητήθηκε το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των φορέων καθώς και βασικά σημεία της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει το ΕΚΤ για τη συλλογή των στοιχείων βάσει των κανόνων ορθής πρακτικής. Δεδομένου ότι σημαντική παράμετρος της ποιότητας των στατιστικών είναι μεταξύ άλλων και η συγκρισιμότητα των ιστορικών στοιχείων και συνεπώς η συνοχή στη μεθοδολογία, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη ΓΓΕΤ προκειμένου να διευκρινιστούν συγκεκριμένα θέματα σχετικά με τη μεθοδολογία που εφαρμοζόταν τα προηγούμενα χρόνια καθώς και με το υλικό και τα στοιχεία που παρέδωσε η ΓΓΕΤ στο ΕΚΤ. Επίσης η ΓΓΕΤ παρέδωσε στο ΕΚΤ κατάλογο με τις επιχειρήσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια έγιναν επιμέρους επαφές και συναντήσεις με την ΕΛΣΤΑΤ για την επίλυση και συζήτηση συγκεκριμένων θεμάτων (π.χ. μητρώο επιχειρήσεων, δειγματοληψία επιχειρήσεων). Το ΕΚΤ έχει ζητήσει ακόμα τον προγραμματισμό συναντήσεων με τα αρμόδια τμήματα της ΕΛΣΤΑΤ για τη διερεύνηση θεμάτων που αφορούν τα στατιστικά ΚΧΕΤΑ καθώς και με τους αρμόδιους από το τμήμα μεθοδολογίας για τη σύνταξη των ερωτηματολογίων. Επαφές με Υπουργείο Οικονομικών και άλλα Υπουργεία Στο πλαίσιο της κατάρτισης μεθοδολογίας για τη συλλογή προϋπολογιστικών στοιχείων για την Κρατική Χρηματοδότηση για ΕΤΑ (ΚΧΕΤΑ), έγιναν επαφές και συνάντηση με τη Γενική Διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών. Η συνάντηση αυτή ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη ως προς την διευκρίνηση θεμάτων που σχετίζονται με την κατάρτιση του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και τη δυνατότητα στοχευμένης αναζήτησης στοιχείων ΕΤΑ σε συγκεκριμένους κωδικούς εξόδων του κρατικού προϋπολγισμού. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 11

12 Το επόμενο διάστημα θα γίνουν επαφές και με άλλους φορείς, η συμβολή των οποίων θεωρείται σημαντική για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινήσεων, όπως το Υπουργείο Παιδείας. Επικαιροποίηση στοιχείων επαφής για τους παραλήπτες των ερωτηματολογίων. Στο διάστημα 13-31, έγιναν επαφές με όλους τους κρατικούς φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα προκειμένου να καθοριστεί το άτομο που θα έχει την ευθύνη για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου στην έρευνα για τα στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό ΕΤΑ). Ο καθορισμός ενός μοναδικού- αρμόδιου ατόμου σε κάθε φορέα είναι αναγκαίος για λόγους αξιοπιστίας των στοιχείων παρά το γεγονός ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου μπορεί να χρειαστεί τη συμβολή περισσοτέρων ατόμων. Άλλες ενέργειες που έχουν δρομολογηθεί για τον έλεγχο της ποιότητας των διαδικασιών είναι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και των συνοδευτικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk) που αποσκοπούν καταρχάς στην αύξηση του ποσοστού απόκρισης, καθώς και στη διευκόλυνση των ερωτώμενων στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια θα περιέχουν ενσωματωμένους και ελέγχους ορθότητας των απαντήσεων προκειμένου να μπορούν οι ερωτώμενοι να διορθώνουν το ερωτηματολόγιο σε πραγματικό χρόνο (real time) Κατάρτιση του εννοιολογικού πλαισίου και διαμόρφωση οδηγού (guidelines) Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση του γλωσσαρίου με όρους σχετικούς με την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή για τη φιλοξενία του. Καταρχάς θα καλυφθούν όλοι οι όροι που υπάρχουν σε αντίστοιχο γλωσσάρι της Eurostat (Science & Technology Glossary). Επιπλέον το γλωσσάρι εμπλουτίζεται με άλλους όρους που αναφέρονται στα ερωτηματολόγια ή άλλες έννοιες συναφείς με την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία. Οι βασικές πηγές που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των όρων είναι τα επίσημα εγχειρίδια Frascati Manual, Oslo Manual και Canberra Manual. Για τηνμετάφραση των περιγραφών χρησιμοποιήθηκαν προηγούμενες μεταφράσεις των εγχειριδίων αυτών (όπου υπήρχαν) από την ΓΓΕΤ ή άλλες επίσημες μεταφράσεις σχετικών όρων από π.χ. μεταφράσεις κοινοτικών κανονισμών. Όπου κρίνεται αναγκαίο γίνεται επιμέλεια του κειμένου από άτομα με γνώση της μεθοδολογίας κατάρτισης των στατιστικών ΕΤΑΚ. Το εννοιολογικό πλαίσιο εμπλουτίζεται με όλα τα σχετικά τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης (classifications) που χρησιμοποιούνται από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς για τους σκοπούς των στατιστικών ΕΤΑΚ (π.χ. NABS, NUTS, Nace rev.2, ISCED). Προτεραιότητα έχει δοθεί στους όρους και τα τυποποιημένα συστήματα ταξινόμησης που θα χρησιμοποιηθούν στην έρευνα για την Κρατική Χρηματοδότηση για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΚΧΕΤΑ) καθώς και τις έρευνες στους φορείς που διεξάγουν ΕΤΑ για τα στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες ΕΤΑ και προσωπικό που απασχολείται σε ΕΤΑ). Επιπλέον καταρτίζονται οδηγίες, διευκρινίσεις και παραδείγματα για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Οι οδηγίες αυτές θα ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ερωτηματολογίου, στην εφαρμογή help-desk και με κατάλληλο τρόπο στα ερωτηματολόγια που θα σταλούν ταχυδρομικά ή με . Η κατάρτιση αυτών των οδηγιών γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 12

13 Σχεδιασμός έρευνας Ο σχεδιασμός της έρευνας για τα στατιστικά ΕΤΑ σε κάθε έναν από τους τομείς εκτέλεσης ΕΤΑ, για την κατάρτιση στατιστικών ΚΧΕΤΑ και για την έρευνα για την καινοτομία είναι διαφορετικός και έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Τομέας επιχειρήσεων Βάσει σχεδιασμού, θα γίνει απογραφή σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν εντοπιστεί ότι εκτελούν δραστηριότητες ΕΤΑ (έχουν λάβει χρηματοδότηση, ή έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για χρηματοδότηση Εν Δημιουργία Πληθυσμού Πλαισίου) με αποστολή ερωτηματολογίου προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας. Κρατικός τομέας Απογραφή σε όλους τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης με αποστολή ερωτηματολογίου στο άτομο που έχει καθοριστεί από τον φορέα ως υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στους φορείς εκείνους οι οποίοι δήλωσαν κατά το στάδιο επικαιροποίησης των στοιχείων επαφής (Εν Προσδιορισμός διαδικασιών ποιότητας για την υλοποίηση της έρευνας) ότι δεν εκτελούν έρευνα, δεν θα αποσταλεί ερωτηματολόγιο. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Απογραφή όλων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αποστολή ερωτηματολογίου στο άτομο που έχει καθοριστεί από το εκάστοτε ίδρυμα ως υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στα πλαίσια αυτού του κύκλου συλλογής στοιχείων ΕΤΑ δεν προβλέπεται διεξαγωγή δειγματοληπτικής έρευνας στο προσωπικό για να γίνει εκτίμηση του χρόνου που ασχολούνται με δραστηριότητες ΕΤΑ (time-use survey). Ο διαχωρισμός δραστηριοτήτων ΕΤΑ από άλλες δραστηριότητες (π.χ. διδασκαλία) θα γίνει με την ευθύνη του (των) υπευθύνων που θα δώσουν τα στοιχεία για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Απογραφή όλων των ιδρυμάτων με αποστολή ερωτηματολογίου στο άτομο που έχει καθοριστεί από το εκάστοτε ίδρυμα ως υπεύθυνο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Η συλλογή στοιχείων θα γίνει με κατάλληλα ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται στους φορείς οι οποίοι χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού (Υπουργεία, Περιφέρειες κ.λπ.). Η μεθοδολογική αυτή προσέγγιση είναι εναρμονισμένη με τις οδηγίες των Eurostat και ΟΟΣΑ -όπως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από τις αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας- για τη συγκέντρωση των στατιστικών ΚΧΕΤΑ από στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού με απώτερο στόχο την αποτύπωση της πολιτικής που ακολουθείται για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων ΕΤΑ. Για κάθε Υπουργείο και Περιφέρεια, έχει γίνει σχετική προεργασία στα δημοσιευμένα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού (τακτικός προϋπολογισμός, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, προσαρτημένοι προϋπολογισμοί) και έχουν εντοπιστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, οι κωδικοί που περιγράφουν δραστηριότητες ΕΤΑ. Τα ερωτηματολόγια για τη συλλογή στοιχείων ΚΧΕΤΑ βρίσκονται σε τελική μορφή και θα εξειδικεύονται ανά Υπουργείο προκειμένου να γίνει με συστηματικό τρόπο η συλλογή των στοιχείων, να εξασφαλιστεί η συνέχεια στη συλλογή τους στις επόμενες έρευνες αλλά και να διευκολυνθούν οι ερωτώμενοι στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Συγκεκριμένα στα ερωτηματολόγια που θα αποσταλούν θα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 13

14 συμπεριληφθούν/ προσυμπληρωθούν για κάθε Υπουργείο οι σχετικοί με το Υπουργείο κωδικοί που περιγράφουν δραστηριότητες ΕΤΑ, οι φορείς τους οποίους εποπτεύει καθώς και οι σχετικοί στόχοι NABS. Εννοείται ότι οι ερωτώμενοι θα έχουν τη δυνατότητα αλλαγών. Τα ερωτηματολόγια θα διακινηθούν μέσω και θα απευθύνονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων και Περιφερειών. Λόγω της ποικιλομορφίας στη διάρθρωση και δομή των υπουργείων και κατά συνέπεια στην κατανομή αρμοδιοτήτων για τη διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού, είναι σε εξέλιξη ο εντοπισμός σε συνεργασία με κάθε Υπουργείο των αρμόδιων Διευθύνσεων στις οποίες θα αποσταλούν ερωτηματολόγια. Έμφαση θα δοθεί στην παροχή αναλυτικών οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων ενώ θα πραγματοποιηθούν επιτόπου συναντήσεις με τα Υπουργεία τα οποία διαχειρίζονται σημαντικά κονδύλια ΕΤΑ. Προκειμένου να ελεγχθεί πιλοτικά το ερωτηματολόγιο που έχει διαμορφωθεί και να συζητηθούν συγκεκριμένα μεθοδολογικά ζητήματα (π.χ. διαθεσιμότητα συμπληρωματικών στοιχείων από τους προϋπολογισμούς των ΑΕΙ για την κατανομή στις έξι κύριες επιστημονικές περιοχές της ταξινόμησης Frascati) έχουν επίσης προγραμματιστεί συναντήσεις με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας. Συμπληρωματικά της έρευνας που θα τρέξει στα υπουργεία, θα υλοποιηθεί και ανάλυση κειμένου (text analysis) από τα δημοσιευμένα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Έχουν εντοπιστεί τα στοιχεία εκείνα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν κυρίως για λόγους ελέγχου ορθότητας και συγκρισιμότητας με τα στοιχεία που θα δοθούν από τα υπουργεία. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Για τη συλλογή στοιχείων για την καινοτομία στις επιχειρήσεις προβλέπεται στρωματοποιημένη δειγματοληψία με μεταβλητές στρωματοποίησης τις εξής: μέγεθος επιχείρησης (σε αριθμό απασχολούμενων), τομέας οικονομικής δραστηριότητας και γεωγραφική περιφέρεια. Το δείγμα θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ χρησιμοποιώντας το μητρώο επιχειρήσεων που διατηρεί Δημιουργία πληθυσμού πλαισίου Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανά τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Η διαμόρφωση του καταλόγου των φορέων που υπάγονται στους τρεις τομείς εκτέλεσης της έρευνας (τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρατικός τομέας και τομέας ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων) έχει ολοκληρωθεί, ενώ είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του τελικού καταλόγου για τον τομέα των επιχειρήσεων. Οι κατάλογοι των φορέων καταρτίστηκαν ακολουθώντας τις ταξινομήσεις του εγχειριδίου Frascati και σύμφωνα με το μητρώο υπηρεσιών και φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Οκτώβριος 2011) σε συνδυασμό με το μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ. Για να γίνει εφικτή η απογραφή των επιχειρήσεων με δραστηριότητες ΕΤΑ το ΕΚΤ έχει ξεκινήσει τη δημιουργία ενιαίας βάσης δεδομένων με στοιχεία των επιχειρήσεων για τις οποίες υπάρχει καταγεγραμμένη πληροφορία ότι έχουν δραστηριότητες ΕΤΑ. Ως πηγές θα χρησιμοποιηθούν πληροφορίες και βάσεις με δεδομένα φορέων που έχει στη διάθεσή του το ΕΚΤ όπως βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων, στοιχεία συμμετοχής ελληνικών φορέων σε ευρωπαϊκά έργα (κοινοτική υπηρεσία πληροφόρησης CORDIS), στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση ελληνικών ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (στοιχεία ΟΠΣ), στοιχεία χρηστών βιβλιοθήκης ΕΚΤ καθώς και δεδομένα που προκύπτουν από το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών που διατηρεί το ΕΚΤ, από τη συμμετοχή και το συντονισμό του δικτύου Enterprise Europe Network-Hellas, του μεγαλύτερου δικτύου επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην Ευρώπη, από τη λειτουργία του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής στα Προγράμματα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 14

15 παροχή ηλεκτρονικών κέντρων υποστήριξης χρηστών κ.α. Επίσης κατάλογοι με επιχειρήσεις που έχουν συμμετάσχει σε ελληνικά ερευνητικά έργα που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΕΤ. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί με χρήση εξελιγμένων μηχανισμών και τεχνολογικών εργαλείων για τον καθαρισμό και τη βελτίωση ποιότητας των δεδομένων. Επιπλέον προκειμένου να εντοπιστούν και οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει καταγεγραμμένη σχετική πληροφόρηση αλλά ασχολούνται με ΕΤΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ προς εύρεση βέλτιστης λύσης: α) δειγματοληψία από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα επιχειρήσεων του ΕΚΤ χρησιμοποιώντας το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ, β) δειγματοληψία ή/και απογραφή των επιχειρήσεων που δηλώνουν στην εφορία τον κωδικό απασχόλησης (ΚΑΔ) «72» που περιγράφει δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, γ) απογραφή των επιχειρήσεων που δήλωσαν στην Έρευνα Επιχειρήσεων Βιομηχανίας (ΕΕΒ) ότι δαπανούν χρήματα και απασχολούν προσωπικό για ΕΤΑ, δ) συνδυασμός όλων των προηγούμενων. Στην περίπτωση δειγματοληψίας, το μέγεθος δείγματος θα προσδιοριστεί από την ΕΛΣΤΑΤ. Η εξαγωγή του δείγματος θα γίνει επίσης από το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ. Η δομή των καταλόγων είναι ενιαία σε όλους τους τομείς και περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία: όνομα φορέα (short name, full name), φορέας που εποπτεύει, διεύθυνση (οδός, ΤΚ, πόλη), τηλέφωνο, φαξ, εκπρόσωπος φορέα (ονοματεπώνυμο και πρύτανη/ προέδρου/ διευθυντή/ διοικητή/ προϊσταμένου) και άτομο επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, τμήμα, θέση, , τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση). Τα στοιχεία του ατόμου επικοινωνίας επικαιροποιούνται βάσει των απαντήσεων των εκπροσώπων των φορέων σε επιστολή του ΕΚΤ, για τον ορισμό του αρμόδιου τμήματος και προσώπου, που θα λάβει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο και θα αναλάβει τη συγκέντρωση των στοιχείων για λογαριασμό του κάθε φορέα. Πιο συγκεκριμένα κατά το διάστημα , στάλθηκαν ηλεκτρονικά συνολικά 485 επιστολές στην πλειοψηφία των φορέων στους τρεις τομείς (δεν έλαβαν επιστολή φορείς με απλή δομή οργάνωσης και λειτουργίας, και συγκριμένα τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ και δημόσιες βιβλιοθήκες και δημόσια νοσοκομεία με μικρό μέγεθος σε όρους αριθμού προσωπικού). Αναλυτικότερα, σε αυτή τη φάση, ο κατάλογος του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης περιλαμβάνει συνολικά 97 φορείς, ως εξής: Πανεπιστήμια (24), ΤΕΙ (16), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (16), Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας (11), Ιδιωτικά ΙΕΚ αναγνωρισμένα από το Κράτος (24), Δημόσια ΙΕΚ (95), Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία (7) 1. Στον κατάλογο του κρατικού τομέα υπάρχουν συνολικά 322 φορείς με την ακόλουθη κατηγοριοποίηση: 1. Υπουργείο Πολιτισμού (128 φορείς- εφορείες αρχαιοτήτων, μουσεία, ερευνητικά ινστιτούτα και διευθύνσεις και υπηρεσίες μνημείων και τεχνικών έργων του υπουργείου), 2. Υπουργείο Παιδείας (63 φορείς- ερευνητικά κέντρα ΓΓΕΤ, επιστημονικά πάρκα, ερευνητικά ινστιτούτα, Ακαδημία Αθηνών και δημόσιες βιβλιοθήκες), 3. Υπουργείο Εξωτερικών (2 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 4. Υπουργείο Άμυνας (3 φορείς 2 - ερευνητικά ινστιτούτα), 5. Υπουργείο Ανάπτυξης (6 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 6. Υπουργείο Περιβάλλοντος (3 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 7. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (4 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 8. Υπουργείο Εργασίας (2 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 9. Υπουργείο Υγείας (79 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα και νοσοκομεία), 1 Τα νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο περιλαμβάνονται στους φορείς του κρατικού τομέα (Υπουργείο Υγείας) ενώ συνεποπτέυονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Υγείας. 2 Περιλαμβάνεται και το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) ενώ υπάρχει συντρέχουσα εποπτεία του φορέα αυτού από τα Υπουργεία Υγείας και Άμυνας. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 15

16 10. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης (11 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα και Γενικές Διευθύνσεις Υπουργείου), 11. Υπουργείο Δικαιοσύνης (4 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 12. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (1 φορέας- ερευνητικό ινστιτούτο), 13. Υπουργείο Εσωτερικών (3 φορείς- ερευνητικά ινστιτούτα), 14. Περιφέρειες (13) Ο κατάλογος του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων περιλαμβάνει 70 φορείς (κοινωφελή ιδρύματα εκτός Δημόσιου τομέα, σύλλογοι, σωματεία και ενώσεις ερευνητών σε διάφορους τομείς). Ο κατάλογος του τομέα των επιχειρήσεων περιλαμβάνει εταιρείες (προσωπικές, ΑΕσυμπεριλαμβανομένου εκείνων εκτός δημόσιου τομέα-, ΕΠΕ, spin off κτλ), ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, μουσεία εκτός δημόσιου τομέα, επιχειρήσεις σε τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα και θερμοκοιτίδες κτλ. Ειδικά στον κατάλογο των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται επιπλέον πεδία όπως είναι το ΑΦΜ, το PIC number, το μέγεθος και ο κλάδος οικονομικής δραστηριότητας. Τα πεδία αυτά θα εμπλουτιστούν μετά το πέρας της έρευνας και ως αποτέλεσμα της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου από τις επιχειρήσεις. Στην περίπτωση του ΑΦΜ, θα υπάρξει προγενέστερη συνεργασία με την ΕΛΣΤΑΤ για τη συμπλήρωση του εν λόγω στοιχείου βάσει του μητρώου επιχειρήσεων, που έχει καταρτίσει με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εμπλουτίζει με στοιχεία από δικές της έρευνες. Η διαμόρφωση του μητρώου θα πραγματοποιηθεί μετά από έλεγχο, επικαιροποίηση και ενοποίηση των στοιχείων από όλους τους παραπάνω καταλόγους και θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του αρμόδιου φορέα και ατόμου που είναι επιφορτισμένο για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τα οποία θα αποτελέσουν την αρχική φάση για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού μητρώου ελληνικών φορέων με δραστηριότητες ΕΤΑΚ. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Ο κατάλογος περιλαμβάνει τους φορείς που χρηματοδοτούν δραστηριότητες ΕΤΑ, Υπουργεία και Περιφέρειες. Σε εξέλιξη είναι ο εντοπισμός σε συνεργασία με κάθε Υπουργείο των επιμέρους Υπηρεσιών (Γενικών Γραμματειών, Γενικών Διευθύνσεων κ.α.) οι οποίες θα κληθούν να συμπληρώσουν τα σχετικά ερωτηματολόγια για την ΚΧΕΤΑ. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Σχετικά με την έρευνα για την καινοτομία στις επιχειρήσεις, το μητρώο επιχειρήσεων της ΕΛΣΤΑΤ θα χρησιμοποιηθεί ως δειγματοληπτικό πλαίσιο για την εξαγωγή δείγματος με στρωματοποιημένη δειγματοληψία Δημιουργία απαιτήσεων/προδιαγραφών για το πληροφοριακό σύστημα Ολοκληρώθηκαν οι προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος που θα υποστηρίζει τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων καθώς και όλων των βοηθητικών εφαρμογών (γλωσσάρι, help-desk, κα) Προετοιμασία ερωτηματολογίων Όλα τα ερωτηματολόγια που έχουν αναπτυχθεί συμπεριλαμβάνουν ερωτήσεις οι οποίες καταρχήν καλύπτουν τις υποχρεωτικές στατιστικές που πρέπει να υποβληθούν στη Eurostat, και εν συνεχεία τις προαιρετικές ή άλλες στατιστικές που έχουν συζητηθεί κατά καιρούς στις ομάδες εργασίας των Eurostat/OECD με τις χώρες. Έχει ληφθεί επίσης υπόψη το προσχέδιο της αναθεωρημένης κοινοτικής νομοθεσίας που πρόκειται να ψηφιστεί το φθινόπωρο του 2012 με εφαρμογή από το 2013 (έτος αναφοράς 2012). Προκειμένου να διατηρηθεί το μέγεθος του ερωτηματολογίου σε λογικά πλαίσια για Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 16

17 λόγους καλύτερης απόκρισης και μείωσης του απαιτούμενου χρόνου συμπλήρωσης, οι πλέον των υποχρεωτικών στατιστικών καλύπτονται με ορθολογιστικό τρόπο. Όλα τα ερωτηματολόγια πρόκειται να συζητηθούν με την ΕΛΣΤΑΤ και τη ΓΓΕΤ προτού οριστικοποιηθούν. Η πρόοδος που έχει γίνει στη δημιουργία των ερωτηματολογίων έχει ως εξής: Στατιστικά ΕΤΑ (δαπάνες και προσωπικό) ανα τομέα εκτέλεσης ΕΤΑ Τομέας επιχειρήσεων Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή. Κρατικός τομέας Το ερωτηματολόγιο είναι υπό ανάπτυξη με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012. Τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή. Τομέας ιδιωτικών μη-κερδοσκοπικών ιδρυμάτων Το ερωτηματολόγιο είναι υπό ανάπτυξη με προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης 25/9/2012. Το έτος αναφοράς για όλα τα παραπάνω στατιστικά είναι το Προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχειά και να γίνουν εκτιμήσεις για παρελθόντα έτη ακολουθήθηκε η εξής προσέγγιση: α) συγκέντρωση συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες και προσωπικό και β) επιβεβαίωση για το ότι η κατανομή των συγκεντρωτικών στοιχείων για δαπάνες (π.χ. κατά πηγή χρηματοδότησης) και προσωπικό (π.χ. κατά είδος προσωπικού) για το 2011 μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσεγγιστικά και για τα παρελθόντα έτη προκειμένου να εκτιμηθούν τα αναλυτικότερα στοιχεία. Στατιστικά ΚΧΕΤΑ Το ερωτηματολόγιο είναι προς την τελική του μορφή και καλύπτει τα εξής στατιστικά/έτη: α) Πιστώσεις προϋπολογισθείσες 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, β) Πιστώσεις τελικώς διαμορφωθείσες 2010, 2011, γ) Κρατική χρηματοδότηση διακρατικές συνεργασίες για έρευνα Στο ερωτηματολόγιο κάθε υπουργείου/περιφέρειας θα είναι προ-συμπληρωμένη η λίστα με τους φορείς που εποπτεύουν και χρηματοδοτούν για δραστηριότητες ΕΤΑ όπως έχει διαμορφωθεί από το ΕΚΤ. Θα δοθούν επίσης στοχευόμενες στο κάθε Υπουργείο οδηγίες ως προς την ταξινόμηση των πιστώσεων στους κοινωνικοοικονομικούς στόχους. Στατιστικά για την καινοτομία στις επιχειρήσεις Για τη συγκεκριμένη έρευνα η Eurostat έχει καταρτίσει πρότυπο/υπόδειγμα ερωτηματολογίου το οποίο πρέπει να μεταφραστεί/προσαρμοστεί από το ΕΚΤ. Η προετοιμασία του ελληνικού ερωτηματολογίου για την έρευνα για την καινοτομία στις επιχειρήσεις έχει δρομολογηθεί για τους μήνες Ιούνιο/Ιούλιο Όλα τα ερωτηματολόγια, εκτός του ερωτηματολογίου για την ΚΧΕΤΑ, πρόκειται να υλοποιηθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή LimeSurvey. Τα ερωτηματολόγια θα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος με στο άτομο επικοινωνίας που έχει καθοριστεί από τους κρατικούς φορείς, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδιωτικά μη-κερδοσκοπικά ιδρύματα. Στις επιχειρήσεις θα αποσταλεί με παραλήπτη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Κατά περίπτωση θα πραγματοποιηθούν συμπληρωματικά αποστολές με fax καθώς και τηλεφωνικές επαφές Συγκέντρωση στοιχείων από κρατικούς φορείς για σύνθεση και διασταύρωση στατιστικής πληροφορίας Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής είναι προϋπολογιστικά όπως δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Υπ. Οικονομικών. Τα στοιχεία αυτά θα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 17

18 χρησιμοποιηθούν για να γίνει έλεγχος/σύγκριση με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν με το ερωτηματολόγιο της ΚΧΕΤΑ Πρόοδος στην ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος Η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος ακολουθεί το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί και θα υποστηρίζει όλα τα στάδια παραγωγής δεικτών ΕΤΑΚ (συλλογή δεδομένων, υποστήριξη χρηστών, στατιστική επεξεργασία, γραφιστική διαδραστική απεικόνιση αποτελεσμάτων, σύνθετη ανάλυση για παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών, αποθήκευση δεδομένων με βάση το πρότυπο CERIF κ.λπ.) Μέχρι σήμερα έχει δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη των επιμέρους συστημάτων που υποστηρίζουν τη διεξαγωγή της έρευνας μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων και την υποστήριξη των χρηστών καθώς και του ενιαίου περιβάλλοντος των δεικτών ΕΤΑΚ (ιστότοπος emetrics) Συλλογή Πρωτογενών Δεδομένων Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων έρευνας και καινοτομίας θα υλοποιηθεί μέσω διαδικτυακής έρευνας ερωτηματολογίου. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε η πλατφόρμα LimeSurvey, η οποία αποτελεί εξειδικευμένη πλατφόρμα (ελεύθερη/ανοιχτού κώδικα) για το σχεδιασμό, τη διενέργεια και διαχείριση ηλεκτρονικών ερευνών (online surveys). Παρακάτω αναλύονται οι ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί και έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν. Σχεδιασμός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου Η πλατφόρμα LimeSurvey παραμετροποιήθηκε ως προς τις ειδικές λειτουργικές απαιτήσεις της έρευνας των δεικτών ΕΤΑΚ για το σχεδιασμό των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (π.χ. χρήση σύνθετων μορφών ερωτήσεων, αυτόματη προσυμπλήρωση ερωτήσεων, φιλτράρισμα/ δρομολόγηση ερωτηματολογίου κατά τη συμπλήρωση του, έλεγχος ορθής συμπλήρωσης ερωτήσεων, χειρισμός λαθών χρήστη με εμφάνιση κατάλληλων μηνυμάτων, ενσωμάτωση οδηγιών συμπλήρωσης κ.α.). Η παραμετροποίηση της πλατφόρμας βασίστηκε σε πιλοτικά ερωτηματολόγια ενώ ελέγχθηκε ως προς τη λειτουργία της. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στην εικαστική διαμόρφωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, στη δημιουργία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων βασισμένοι στα τελικά κείμενα. Σχεδιασμός και διαχείριση διαδικτυακής έρευνας Στο πλαίσιο της διαχείρισης της ηλεκτρονικής έρευνας κατά την περίοδο εκτέλεσής της υλοποιήθηκαν μια σειρά από ενέργειες για την προετοιμασία της πλατφόρμας LimeSurvey. Ειδικότερα, υλοποιήθηκε η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής εγγραφών από το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων και τη διαχείρισή τους ως συμμετέχοντες στην εκάστοτε έρευνα. Η συγκεκριμένη δυνατότητα επαυξάνεται με μηχανισμό ασφαλούς πιστοποίησης χρηστών (όπως περιγράφεται στην ενότητα 2.2) με σκοπό τον έλεγχο πρόσβασης των συμμετεχόντων. Επιπρόσθετα, παραμετροποιήθηκε η πλατφόρμα για την υποστήριξη της αυτοματοποιημένης αποστολής προσωποποιημένων προσκλήσεων (και υπενθυμίσεων) για συμμετοχή στην έρευνα καθώς και για τη διαχείριση αποτυχιών αποστολής. Επίσης ελέγχθηκαν οι δυνατότητες της πλατφόρμας σε θέματα όπως επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης στη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (ποιοι απάντησαν, ποιοι απάντησαν μερικώς, ποιοι δεν έχουν απαντήσει), επισκόπηση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμπληρωμένες απαντήσεις, συμπλήρωση/τροποποίηση ερωτηματολογίου σε συνεργασία με το συμμετέχοντα και data entry έντυπων ερωτηματολογίων μέσω ηλεκτρονικών φορμών. Τέλος, αναλύθηκε το σχήμα του πληροφοριακού περιβάλλοντος που απαιτείται για την αποθήκευση των πρωτογενών δεδομένων με έμφαση στη μακροχρόνια και ασφαλή διατήρηση τους καθώς και οι μηχανισμοί εξαγωγής αυτών από το LimeSurvey. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 18

19 Επόμενες ενέργειες αφορούν: στον καταμερισμό των φορέων ανά έρευνα (με την ολοκλήρωση του μητρώου φορέων και τη δημιουργία των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων), στην υλοποίηση της πληροφοριακής υποδομής που θα φιλοξενήσει διαχρονικά τα πρωτογενή δεδομένα (επιπρόσθετα της υλοποιημένης υποδομής που διατηρεί τα δεδομένα των τρέχων ερευνών), στην εικαστική διαμόρφωση των προσκλήσεων/υπενθυμίσεων συμμετοχής στη δημιουργία των προσκλήσεων/υπενθυμίσεων βασισμένοι στα τελικά κείμενα Υπηρεσίες υποστήριξης χρηστών Helpdesk Στο πλαίσιο της υποστήριξης των συμμετεχόντων στη φάση συλλογής δεδομένων θα λειτουργήσει helpdesk στο οποίο θα έχουν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες στις έρευνες. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στη δημιουργία νέας εγκατάστασης της πλατφόρμας Kayako για τη φιλοξενία του helpdesk, στην εικαστική παραμετροποίηση, στη διασύνδεση με ηλεκτρονικό μητρώο φορέων για έλεγχο πρόσβασης, στον εμπλουτισμός με περιεχόμενο Γλωσσάρι Επιπρόσθετα του helpdesk οι συμμετέχοντες θα έχουν στη διάθεση τους γλωσσάρι όρων. Για το σκοπό αυτό έχει εγκατασταθεί κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή για τη φιλοξενία του. Έχει υλοποιηθεί ένα βασικό template για την εισαγωγή των όρων στην εφαρμογή και έχει ξεκινήσει ο εμπλουτισμός του με όρους. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στη δημιουργία template για την αρχική σελίδα του γλωσσάριου, στη δημιουργία κατηγοριών όρων για την ευκολότερη αναζήτηση τους, σε τυχόν νέες απαιτήσεις που θα προκύψουν σε θέματα λειτουργικότητας, στον εμπλουτισμός με όρους Ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών Το ηλεκτρονικό μητρώο φορέων υλοποιήθηκε σε LDAP εξυπηρετητή με σκοπό να λειτουργεί ως μοναδικό σημείο ελέγχου πιστοποίησης των φορέων για την πρόσβαση τους σε διαφορετικές υπηρεσίες του ΕΚΤ (ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, helpdesk, αποτελέσματα έρευνας, κ.ά.). Το μητρώο υιοθετεί ιεραρχική δομή 4 επιπέδων (γενική κατηγορία BES HES GOV PNP, υποκατηγορία π.χ. τα υπουργεία για το GOV κλπ., φορέας, άτομο). Η συγκεκριμένη ιεράρχηση επιτρέπει την ευκολότερη και γρηγορότερη διαχείριση του μητρώου καθώς και τη δυνατότητα επαύξησης/τροποποίησης του ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Τα τελευταία 2 επίπεδα, φορέας και άτομο, συνοδεύονται από πληροφορία που έχει καθοριστεί. Επίσης έχει οριστικοποιηθεί ο μηχανισμός για την κατανομή δικαιωμάτων πρόσβασης ανά άτομο φορέα (δεδομένου ότι 1 άτομο συμμετέχει σε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια αλλά ταυτόχρονα έχει πρόσβαση στα sites helpdesk και emetrics). Επιπρόσθετα, υλοποιήθηκε λογισμικό για την αυτόματη δημιουργία και εμπλουτισμό του μητρώου από Excel. Επόμενες ενέργειες αφορούν: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 19

20 στην υλοποίηση λογισμικού για τον καταμερισμό των ατόμων ανά ερωτηματολόγιο, στην ενημέρωση του μητρώου με τις τελικές λίστες, στην υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής για τη διαχείριση των εγγραφών (προς το παρόν γίνεται μέσω της desktop εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ JExplorer) Ιστότοπος emetrics Σχεδιασμός web ιστοτόπου ο οποίος θα φιλοξενήσει την εφαρμογή για τη συλλογή των στοιχείων και θα χρησιμοποιηθεί για δημοσίευση των στοιχείων, αναλύσεων, πληροφορίας για τη μεθοδολογία της έρευνας, κτλ. Στο συγκεκριμένο ιστότοπο θα μπορούν να συνδέονται με ασφαλή τρόπο οι φορείς με σκοπό την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και τη διαχείριση του λογαριασμού τους στο μητρώο φορέων. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες θα επιτυγχάνονται μέσω απευθείας σύνδεσης με το ηλεκτρονικό μητρώο οργανισμών. Η ανάπτυξη του emetrics γίνεται στο με τη χρήση του εργαλείου Drupal. Αφού έγινε η απαραίτητη παραμετροποίηση της πλατφόρμας και δημιουργήθηκαν οι τύποι περιεχομένου, προστέθηκε ενδεικτικό περιεχόμενο (όπως νέα). Σε αυτό το στάδιο, χτίζεται το εικαστικό κομμάτι του ιστότοπου και έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η παρουσίαση της αρχικής σελίδας. Επόμενες ενέργειες αφορούν: στην μορφοποίηση των εσωτερικών σελίδων ( βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη) στη σύνδεση της πλατφόρμας με το ηλεκτρονικό μητρώο των φορέων μέσω του LDAP εξυπηρετητή σε προσθήκη περιεχομένου (νέα κ.α). Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης 20

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Στέγη της Ελληνικής Βιομηχανίας ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ/ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ/ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Προϋπολογισμός: 180.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9/2013. Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηματοδοτηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης μητρώων του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με ενσωματωμένες διαδικασίες ελέγχου στους τομείς αρμοδιότητας του Οικονομικού Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 2016 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο άρθρο 5 του Στατιστικού Νόμου 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Τμήμα Καταγραφής, Μέτρησης και Υπηρεσιών Ερευνητικής & Καινοτομικής Δραστηριότητας: Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα

ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΗ ΕΛΣΤΑΤ Ετήσιο Στατιστικό Πρόγραμμα 2014 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2013 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Στατιστικό Πρόγραμμα Εργασιών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Επέκταση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών - Πληροφοριακά Συστήματα Υποδομής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» Αναθέτουσα Αρχή: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες. Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες Διαχειριστικός Έλεγχος Ιούλιος 2013 Αθήνα Τεκμηρίωση & Διαχείριση Περιεχομένου & Δεδομένων Φιλοξενία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 2250/2014 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /νση: Φωκίδος 7 Κέντρο για την Μελέτη και Πρόληψη της 5 26 Αθήνα Κακοποίησης & Παραµέλησης του Παιδιού Τηλ: (210) 77.15.791 ιευθυντής: Γ. Νικολαΐδης, MD,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2014 1 Πίνακας Περιεχομένων I. Εισαγωγή... 3 II. Πρωτοβουλίες Συνεργασίας και Διαβούλευσης... 5 III. Δεσμεύσεις OGP... 7 Δεσμεύσεις για Ανοικτή Κυβέρνηση... 7 Ενθάρρυνση της Δημόσιας Συμμετοχής... 7 Δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Διακήρυξη Διαγωνισμού για την «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών» του Υποέργου 2 Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών της Πράξης «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα

Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2011 2013 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο Άρθρο 4 του νέου στατιστικού Νόμου υπ αριθ. 3832/2010 «Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη:

A Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ στους ΤΟΜΕΙΣ της ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Β45ΑΛ-Θ2Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ EKT / EIE: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ EKT / NHR: NATIONAL DOCUMENTATION CENTRE / NATIONAL HELLENIC RESEARCH FOUNDATION Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η ιοίκηση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), στα πλαίσια των ευρύτερων προσπαθειών της για την λειτουργική και θεσµική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού αριθ.1(ελκε)/2011 με Δημοσίευση για το Έργο «Επέκταση Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων» στα πλαίσια της Πράξης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη

Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη Μελέτη εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου για την εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π5: Εκπόνηση προδιαγραφών για την υλοποίηση Δικτυακής Πύλης (prtal) υποστήριξης της ανάπτυξης της εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα