ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (E.Μ.Σ.)» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Α. Το υπό συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων τη και χαρακτηρίσθηκε από την Κυβέρνηση ως κατεπείγον, όπως διαµορφώθηκε κατά την κοινή συνεδρίαση των Διαρκών Επιτροπών Δηµόσιας Διοίκησης, Δηµόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Οικονοµικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων και Παραγωγής και Εµπορίου, αποτελείται από δύο άρθρα. Με το άρθρο πρώτο προτείνονται επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (E.Μ.Σ.), και µε το άρθρο δεύτερο ορίζεται η έναρξη ισχύος του. Ειδικότερα, τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 21 και αντικαθίσταται το Παράρτηµα ΙΙΙ (αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε µειωµένο συντελεστή) του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (που κυρώθηκε µε τον ν. 2859/2000), µε σκοπό τη µετάταξη προϊόντων από τον συντελεστή 13% στον συντελεστή 23%, την καθιέρωση νέου συντελεστή 6% για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα, αντί του έως σήµερα ισχύοντος 6,5%, και τη σταδιακή κατάργηση των προβλεπόµενων στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 µειώσεων συντελεστών. Επίσης, τροποποιείται το άρθρο 22 του Κώδικα ΦΠΑ και επιβάλλεται ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχονται από φροντιστήρια όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών (παράγραφος 1).

2 2 Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 20 του ν. 3842/2010 και ορίζεται ό- τι το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις συναλλαγές, οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του εν λόγω άρθρου και διενεργούνται µε οποιονδήποτε τρόπο πληρωµής (ιδίως µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής, τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιµολογίου ή τραπεζικής επιταγής), δεσµεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται απευθείας στο Δηµόσιο εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής (παράγραφος 2). Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 29 του ν. 3492/2006 και αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων από 20% σε 25% επί των α- σφαλίστρων κλάδου πυρός και, 10%, επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων, µε εξαίρεση τα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων (συµπεριλαµβανοµένης της αστικής ευθύνης), για τα οποία ο συντελεστής φόρου ορίζεται σε 15% (παράγραφος 3). Τροποποιείται το άρθρο 58 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) και αυξάνεται από 26% σε 29% ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα τα οποία αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης γ του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 για κέρδη που προκύπτουν από επιχειρηµατική δραστηριότητα (παράγραφος 4). Τροποποιείται το άρθρο 71 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και αυξάνεται από ποσοστό 80% σε ποσοστό 100%, και από ποσοστό 55% σε ποσοστό 75%, η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων, αναλόγως προς τη νοµική µορφή τους (παράγραφος 5). Προστίθεται νέο άρθρο 55Α στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), µε το οποίο δίδεται νέος ορισµός του αδικήµατος της φοροδιαφυγής, και τροποποιείται η διαδικασία υποβολής µηνυτήριας αναφοράς (παράγραφος 6). Τροποποιείται το άρθρο 44 του ν. 4111/2013 και επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης και επί των ποσών της αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης άνω των πέντε (5) µέτρων, και ο προβλεπόµενος από την εν λόγω διάταξη συντελεστής 10% αυξάνεται σε 13% (παράγραφος 7). Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 και µεταβάλλονται οι συντελεστές υπολογισµού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (παράγραφος 8). Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 3832/2010 και ρυθµίζονται θέµατα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), και ειδικότερα: ρυθµίζονται θέµα-

3 τα συγκρότησης και λειτουργίας της Συµβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος, προστίθεται στις αρµοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η παροχή γνώµης επί κάθε διάταξης που αφορά την ίδια ή τις επίσηµες στατιστικές της χώρας πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή, τροποποιείται η διαδικασία επιλογής του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ, προστίθενται διατάξεις που αφορούν στον προσδιορισµό των καθηκόντων και τη διαδικασία πρόσληψης του Νοµικού Συµβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και την εξαίρεσή του από τη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων βάσει του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013), στις οποίες προσδίδεται αναδροµική ισχύς από Επίσης, νοµιµοποιούνται δαπάνες οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν για συµβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο διενέργειας της απογραφής πληθυσµού-κατοικιών του έτους 2011, καθώς και για αµοιβή του Νοµικού Συµβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., από το χρονικό διάστηµα από έως τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, οι οποίες εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται υποχρεωτικώς από τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (παράγραφοι 9 έως 25). Ορίζεται ότι το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ηµιαυτόµατα µέτρα περικοπής δαπανών, σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων, και θεσπίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εφαρµογής τους (παράγραφοι 27 και 28). Τέλος, ρυθµίζονται επιµέρους ζητήµατα κοινωνικής ασφάλισης (παράγραφοι 28-33). Β. Επισηµαίνεται ότι µε τα δύο πρώτα άρθρα του ν. 4063/2012 κυρώθηκαν και απέκτησαν αυξηµένη, κατ άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, τυπική ι- σχύ: α) η παρ. 3 του άρθρου 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προστέθηκε µε την 2011/199/ΕΕ απόφαση του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, ως εξής: «3. Τα κράτη µέλη µε νόµισµα το ευρώ µπορούν να θεσπίσουν µηχανισµό σταθερότητας ο οποίος θα ενεργοποιείται εφόσον κρίνεται απαραίτητο προκειµένου να διασφαλίζεται η σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Η παροχή τυχόν απαιτούµενης χρηµατοοικονοµικής συνδροµής δυνάµει του µηχανισµού θα υπόκειται σε αυστηρούς ό- ρους» και β) η «Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας» (εφεξής: Συνθήκη ΕΜΣ) που συνήφθη µεταξύ των κρατών µελών της ζώνης του ευρώ, τη , στις Βρυξέλλες. Κατά την κυρωθείσα Συνθήκη, σκοπός του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας είναι «η κινητοποίηση της χρηµατοδότησης και η παροχή στήριξης σταθερότητας, υπό αυστηρούς όρους, κατάλληλους για το επιλεγµένο µέσο χρηµατοδοτικής συνδροµής, προς όφελος των µελών του ΕΜΣ που α- 3

4 4 ντιµετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης, ε- φόσον είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της και των κρατών µελών της. Προς τον σκοπό αυτό, ο ΕΜΣ έχει το δικαίωµα να αντλεί κεφάλαια µε την έκδοση χρηµατοπιστωτικών τίτλων ή µε τη σύναψη χρηµατοοικονοµικών ή λοιπών συµφωνιών ή ρυθµίσεων µε µέλη του ΕΜΣ, χρηµατοοικονοµικά ιδρύ- µατα ή άλλα τρίτα µέρη» (άρθρο 3 Συνθήκης ΕΜΣ). Εξ άλλου, η διεξαγωγή συνόδων κορυφής για το ευρώ, στις οποίες συµ- µετέχουν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των χωρών της ζώνης του ευρώ, ο Πρόεδρος της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπεται από το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισµό και τη Διακυβέρνηση στην Οικονοµική και Νο- µισµατική Ένωση, Τίτλος V Διακυβέρνηση της Ζώνης του Ευρώ (στο εξής, Συνθήκη). Η εν λόγω Συνθήκη κυρώθηκε και αυτή µε το άρθρο τρίτο του ν. 4063/2012, αποκτώντας αυξηµένη, κατ άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγµατος, τυπική ισχύ. Οι σύνοδοι κορυφής για το ευρώ διεξάγονται όταν αυτό απαιτείται, και τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, µε στόχο να συζητούνται από τα συµβαλλόµενα στην ως άνω συνθήκη µέρη, µε νόµισµα το ευρώ, «θέµατα που α- φορούν τις από κοινού ιδιαίτερες ευθύνες τους όσον αφορά το ενιαίο νόµισµα, άλλα θέµατα τα οποία αφορούν τη διακυβέρνηση της ζώνης του ευρώ και τους σχετικούς κανόνες και στρατηγικοί προσανατολισµοί για την άσκηση των οικονοµικών πολιτικών για την αύξηση της σύγκλισης στη ζώνη του ευρώ» (άρθρο 12 παρ. 2 της Συνθήκης). Κατά το άρθρο 6 των Κανόνων για την οργάνωση των εργασιών των Συνόδων Κορυφής για το Ευρώ (Rules for the organisation of the proceedings of the Euro Summits), παρέχεται δυνατότητα στη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ να εκδίδει δηλώσεις (statements) στις οποίες συνοψίζονται οι κοινές θέσεις και οι κοινοί άξονες δράσεως, οι οποίοι και δηµοσιοποιούνται. Οι δηλώσεις γίνονται αποδεκτές µε οµοφωνία των µελών της συνόδου κορυφής για το ευρώ (βλ., σχετικώς, Η δήλωση της παρουσιάζει τη θέση της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ όσον αφορά την έναρξη των διαπραγµατεύσεων µε τους αρχηγούς των κρατών µελών της ευρωζώνης για πρόγραµµα οικονοµικής συνδροµής του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας προς την Ελλάδα (http://www.consilium.europa.eu/el/meetings/european-council/2015/07/12/).

5 5 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί του άρθρων του νοµοσχεδίου 1. Επί του άρθρου 1 παρ. 1 Με την προτεινόµενη ρύθµιση, µεταξύ άλλων, τροποποιείται η περίπτωση ιβ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 2959/2000 και θεσπίζεται εξαίρεση εκ της απαλλαγής από ΦΠΑ των υπηρεσιών εκπαίδευσης που παρέχονται «από τα φροντιστήρια όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης και τα κέντρα ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών». Επισηµαίνεται, συναφώς, ότι, προς αποφυγή σύγχυσης µε παρεµφερείς παρόχους υπηρεσιών εκπαίδευσης, σκόπιµο είναι να δοθεί νοµοθετικός ορισµός ή να γίνει παραποµπή σε άλλες διατάξεις που προσδιορίζουν την έννοια «φροντιστήριο» και «κέντρου ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών». 2. Επί του άρθρου 1 παρ. 2 Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις συναλλαγές οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, δηλαδή συναλλαγές άνω των ευρώ µεταξύ επιτηδευµατιών και συναλλαγές άνω των ευρώ µεταξύ επιτηδευµατιών και ιδιωτών, δεσµεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται απευθείας στο δηµόσιο εντός πέντε ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής. Σε περίπτωση φορολογουµένων που υποβάλλουν δήλωση ΦΠΑ, η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουµένου. Εν προκειµένω, επιβάλλεται υποχρέωση άµεσης απόδοσης του οφειλόµενου ΦΠΑ, διά του διαχωρισµού της αξίας της συναλλαγής από τον αναλογούντα ΦΠΑ και της δέσµευσης του ποσού του φόρου µέχρι την απόδοσή του στο Δηµόσιο (σύστηµα «split payment»). Κατά την προτεινόµενη ρύθµιση, ο λήπτης του τιµολογίου ή της απόδειξης λιανικής συναλλαγής οφείλει να τα εξοφλήσει µε τραπεζικό µέσο πληρωµής, διαχωρίζοντας τη φορολογητέα αξία από τον αναλογούντα ΦΠΑ, ώστε το πιστωτικό ίδρυµα να µπορεί να µεταφέρει τον ΦΠΑ αυτοµάτως σε δεσµευµένο λογαριασµό. Παρατηρείται, καταρχάς, ότι πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι οι επιχειρήσεις θα µπορούν να χρησιµοποιούν το ποσό του ΦΠΑ που θα καταθέτουν οι πελάτες τους, το οποίο θα µεταφέρεται στον ως άνω δεσµευµένο λογαριασµό, για την καταβολή του ΦΠΑ των τιµολογίων των προµηθευτών τους, όπως και να θεσπισθεί διαδικασία επιστροφής από το πιστωτικό ίδρυµα του τυχόν πιστωτικού υπολοίπου.

6 6 Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι το προτεινόµενο σύστηµα δυσχερώς µπορεί να εφαρµοσθεί στις πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προς ι- διώτες, δεδοµένου ότι στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται για λιανικές συναλλαγές δεν διαχωρίζεται η αξία της συναλλαγής από τον αναλογούντα ΦΠΑ. Επίσης, δεν προβλέπεται τι θα ισχύει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή δεν θα εξοφλείται εφάπαξ, αλλά τµηµατικώς, ή σε περίπτωση που δίδεται προκαταβολή έναντι µελλοντικών συναλλαγών. Επιπροσθέτως παρατηρείται ότι πρέπει να αναµορφωθεί το σύστηµα επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για µη απόδοση ή ανακριβή απόδοση ΦΠΑ, δεδοµένου ότι µε την προτεινόµενη ρύθµιση το σχετικό βάρος µεταφέρεται στον αντισυµβαλλόµενο, αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών, όπως, επίσης, και στο διαµεσολαβούν πιστωτικό ίδρυµα. Εν συµπεράσµατι, επισηµαίνεται ότι είναι αµφίβολο το αν η ρύθµιση είναι συµβατή µε τις ρυθµίσεις του άρθρου 206 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ («Κάθε υποκείµενος στον ΦΠΑ υποχρεούται να καταβάλει το καθαρό ποσό του ΦΠΑ κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ που προβλέπεται στο άρθρο 250. Ωστόσο, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν διαφορετική καταληκτική ηµεροµηνία καταβολής του ποσού ή να ζητούν την πληρωµή προκαταβολών»), λόγω και της γενικότητας της εφαρµογής της, ενώ δεν προκύπτει ό- τι έχει τηρηθεί η διαδικασία έγκρισης παρέκκλισης «για λόγους απλούστευσης των διαδικασιών επιβολής του φόρου ή πρόληψης ορισµένων τύπων φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής», όπως προβλέπεται στο άρθρο 395 της ανωτέρω Οδηγίας. Ανεξαρτήτως αυτού, είναι αµφίβολο αν η προτεινόµενη ρύθ- µιση εναρµονίζεται µε την αρχή της αναλογικότητας, κατά το σκέλος που ά- γει σε δέσµευση, για χρονικό διάστηµα έως ένα ή έως τρεις µήνες (αναλόγως της περιοδικότητας υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ), χρηµατικών ποσών των φορολογουµένων που, τελικώς, µπορεί να µην οφείλονται καν στο Δηµόσιο (λόγω έκπτωσης του ΦΠΑ που βαρύνει τις αγορές και δαπάνες τους). 3. Επί του άρθρου 1 παρ. 6 Στο άρθρο 1 παρ. 6 προστίθεται άρθρο 55 Α στον ν. 4174/2013, το οποίο ο- ρίζει το αδίκηµα της φοροδιαφυγής. α) Επισηµαίνεται, κατ αρχάς, ότι, µολονότι γίνεται µνεία σε «αδίκηµα φοροδιαφυγής», δεν ορίζεται ποινή για τα αναφερόµενα είδη συµπεριφοράς. Συνεπώς, προκειµένου να υφίσταται ποινικός κανόνας είναι απαραίτητο να οριστούν πλαίσια ποινών. Εν συνεχεία, η προτεινόµενη διάταξη συµπληρώνεται µε γενική παραπο- µπή στις διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας. Θα ήταν σύµφωνο προς

7 την αρχή της νοµιµότητας να γίνει παραποµπή σε συγκεκριµένες διατάξεις, όπως, λ.χ., στο άρθρο 55 του ν. 4174/2013. Περαιτέρω, η φράση «παραπλανεί [ορθώς: παραπλανά] τα όργανα της φορολογικής διοίκησης» θα ήταν ορθότερο να συµπληρωθεί µε τη φράση: «µε την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή µε αθέµιτη παρασιώπηση ή απόκρυψη αληθινών γεγονότων». Εξ άλλου, ενόψει του ότι τα εγκλήµατα φοροδιαφυγής πλήττουν το έννο- µο αγαθό της περιουσίας του ελληνικού δηµοσίου και, ειδικότερα, τις διάφορες κατηγορίες φορολογικών αξιώσεων αυτού (Παπακυριάκου Θ. Φορολογικό Ποινικό Δίκαιο, Αθήνα Θεσ/νίκη 2005, σελ. 197 επ.), είναι ενδεχο- µένως άνευ αντικειµένου η αναφορά σε περιουσιακό όφελος του φορολογουµένου και, αντιστοίχως, σε ζηµία του δηµοσίου. Επιπλέον, η λέξη «απόλαυση» θα ήταν νοµοτεχνικώς ορθότερο να αντικατασταθεί από τη λέξη «πορισµό». Τέλος, οι δικονοµικές ρυθµίσεις που εισάγονται στις παρ. 2 και 3 του προτεινόµενου άρθρου 55 Α του ν. 4174/2013 αποκλίνουν ουσιωδώς από τις ι- σχύουσες στο άρθρο 21 του ν. 2523/1997, οπότε θα ήταν σκόπιµο να θεσπιστούν µεταβατικές διατάξεις, που θα ισχύουν από τον χρόνο ισχύος των προτεινόµενων ρυθµίσεων. β) Για λόγους συστηµατικής ενότητας, θα ήταν ορθότερο είτε να τροποποιηθούν οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 2523/1997, είτε, από την έναρξη ι- σχύος του παρόντος, να προβλεφθεί η κατάργηση των άρθρων 17,18, 19, 21 του ν. 2523/1997. γ) Για νοµοτεχνικούς λόγους, θα ήταν ορθότερο, η προτεινόµενη παρ. 6 να αποτελείται από δυο τµήµατα: υπό στοιχείο α) το άρθρο 55 Α µε τρεις παραγράφους, και υπό στοιχείο β) αυτοτελώς το κείµενο της παρ. 4, έτσι ώστε η έναρξη ισχύος των νέων ρυθµίσεων να µην ενσωµατώνεται στο άρθρο 55 Α Επί του άρθρου 1 παρ. 10 Διά της προτεινόµενης διάταξης καταργείται το Συµβούλιο του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΣΥ.ΕΛ.Σ.Σ.). Στη θέση του προβλέπεται να λειτουργεί Συµβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ.). Η εν λόγω Επιτροπή ορίζεται δεκαεπταµελής, και ένα από τα µέλη της µε τον αναπληρωτή του υποδεικνύονται από τη Βουλή των Ελλήνων. Σηµειώνεται ότι όσον αφορά το µέλος της Επιτροπής και τον αναπληρωτή του οι οποίοι υποδεικνύονται από τη Βουλή, η εν λόγω υπόδειξη θα γίνει βάσει της διατάξεως της περ. η) του άρθρου 14 του Κανονισµού της Βουλής,

8 8 συµφώνως προς την οποία η Διάσκεψη των Προέδρων «αποφασίζει, προτείνει ή διατυπώνει γνώµη ή αναθέτει το έργο τούτο σε άλλο όργανο, επιτροπή ή υποεπιτροπή της Βουλής για όσα θέµατα προβλέπεται σχετική αρµοδιότητα της Βουλής ή οργάνου της ρητά από το Σύνταγµα, τον Κανονισµό ή νό- µο». 5. Επί του άρθρου 1 παρ. 16 Συµφώνως προς το πρώτο εδάφιο της προστιθέµενης παρ. 7, στο άρθρο 11 του ν. 3832/2010 (Α 38) «Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. παρέχει τη γνώµη της, πριν από την κατάθεσή της στη Βουλή, για κάθε διάταξη, η οποία αφορά την ΕΛ.ΣΤΑΤ., ή τις επίσηµες στατιστικές της χώρας, ή µε την οποία ο παρών νό- µος τροποποιείται ρητώς ή σιωπηρώς (...)». Εν προκειµένω, για λόγους σαφήνειας, θα ήταν χρήσιµο να αναφερθεί στο κείµενο της διάταξης το όργανο προς το οποίο απευθύνεται η ως άνω γνώµη. 6. Επί του άρθρου 1 παρ. 17 Για λόγους συντακτικής αρτιότητας, θα ήταν ορθότερη η διατύπωση της προτεινόµενης διάταξης, ως εξής: «Ο Κανονισµός µπορεί να προβλέπει ότι η εξειδίκευση διατάξεών του µπορεί να γίνεται µε αποφάσεις του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ή µε συµφωνίες συνεργασίας µε τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ., καθώς και τη δηµοσίευση [ανάρτηση] των εν λόγω αποφάσεων στον διαδικτυακό τόπο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς να απαιτείται άλλη δηµοσίευσή τους». 7. Επί του άρθρου 1 παρ. 18 Με την προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται εκ νέου ο τρόπος επιλογής του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και θέµατα που αφορούν τη θητεία του. Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα επιλέγεται µετά από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία θα δηµοσιεύεται από τον Υπουργό Οικονοµικών τέσσερις µήνες πριν από τη λήξη της θητείας του απερχόµενου Προέδρου. Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και την επιλογή του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προβλέπεται η σύσταση πενταµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, η οποία θα εκδίδεται πριν από την πρόσκληση ενδιαφέροντος, και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής και τη λειτουργία της. Υπό το ισχύον καθεστώς, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. επιλέγεται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, συµφώνως προς το άρθρο 14 του Κανονισµού της. Ειδικότερα, κατά το ως άνω άρθρο 14 περ. ε) του Κανονισµού της Βουλής,

9 η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής «επιλέγει, κατόπιν της διαδικασίας του άρθρου 12 παρ. 1 (αα) του ν. 3832/2010, οµοφώνως, άλλως µε πλειοψηφία των 4/5 των µελών της, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και δύο µέλη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και µπορεί κατά το νόµο να αποφασίζει την α- ντικατάσταση ενός ή όλων των ανωτέρω µελών της αρχής ή να αποφασίζει την έκπτωσή τους συνεπεία τελεσίδικης καταδίκης για τις αναφερόµενες στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3051/2002 πράξεις». Προφανώς, η ανωτέρω διάταξη του Κανονισµού της Βουλής καθίσταται ε- φεξής ανενεργός. Επίσης, σε ότι αφορά την επιλογή ενός µέλους της επιτροπής εµπειρογνωµόνων από τη Βουλή των Ελλήνων ισχύουν τα ως άνω αναγραφόµενα στην παρατήρηση υπ αριθ. 6 επί του άρθρου 2 παρ. 11 του παρόντος Επί του άρθρου 1 παρ. 22 Πρέπει να διορθωθεί το ΦΕΚ δηµοσίευσης του ν. 4270/2014 ως Α 143, α- ντί του αναφερόµενου Α Επί του άρθρου 1 παρ. 24 Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 ως προς το εύρος παροχής υπηρεσιών του νο- µικού συµβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., όπως και της παρ. 1 του άρθρου 166 του ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων) εν σχέσει προς την ως άνω παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010. Οι διατάξεις προτείνονται, εποµένως, ως ερµηνευτικές. Σχετικώς σηµειώνεται ότι σε περίπτωση αυθεντικής ερµηνείας νόµου, που, κατ άρθρο 77 του Συντάγµατος, γίνεται από τη Βουλή, το ζητούµενο είναι εάν και κατά πόσον η ερµηνευόµενη διάταξη έχει ασαφή και αµφίβολη έννοια, η ασάφεια, δε, είναι τέτοια, ώστε να ην δύναται να συναχθεί, ε τις γνωστές ερµηνευτικές µεθόδους, το σαφές περιεχόµενο της διάταξης (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ [Ολ] 5123/1996), όπως το αν περιέχει κενό ή αντινοµία, στοιχεία τα οποία δηµιουργούν αβεβαιότητα και, ως εκ τούτου, καθιστούν α- ναγκαία την ερµηνεία της κατά τρόπο που να της προσδίδει συγκεκριµένη πλέον έννοια (βλ. Π. Παραρά, Σύνταγ α 1975-Corpus, II, Κοινοβουλευτικό Δίκαιο, άρθρο 77, 1985, αρ. 3, σελ. 471 επ., Φ. Σπυρόπουλο, Συνταγµατικό Δίκαιο, 2006, σελ. 100). Εφόσον, κατά τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία υπόκεινται σε δικαστικό έ- λεγχο, η διάταξη είναι πράγµατι ερµηνευτική κατά την έννοια του άρθρου 77 παρ. 2 του Συντάγµατος, έχει αναδροµική ισχύ και ανατρέχει στον χρόνο ψήφισης της ερµηνευοµένης. Αν όχι, συνιστά νέα ρύθµιση και ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

10 Επί του άρθρου 1 παρ. 23 και 25 Με την παρ. 23 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3832/2010 ως προς τον τρόπο επιλογής του νο- µικού συµβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ορίζεται ως έναρξη ισχύος της νέας διάταξης η ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρ. 17 του άρθρου 323 του ν. 4072/2013. Περαιτέρω, στην παρ. 25 στοιχ. του άρθρου (β) ορίζεται ότι δαπάνες για την αµοιβή του νοµικού συµβούλου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που διορίσθηκε κατόπιν της προκήρυξης ΓΠ-841/ , από το χρονικό διάστηµα από έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµιµες και εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται υποχρεωτικώς από τον προϋπολογισµό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αµέσως µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην Εφη- µερίδα της Κυβερνήσεως (βλ. και ανωτέρω παρατήρηση υπ αριθ. 9). Σχετικώς σηµειώνεται ότι ο νοµοθέτης δεν κωλύεται, κατ αρχήν, να προσδώσει στον νόµο αναδροµική ισχύ, οπωσδήποτε, όµως, υπό προϋποθέσεις (βλ., σχετικώς, ΟλΑΠ 4/1990, 7/1990 και 1067/1979 εν σχέσει προς συνταγ- µατικές διατάξεις, όπως, π.χ., τα άρθρα 4 παρ. 1, 17 και 20 παρ. 1, καθώς και διατάξεις της ΕΣΔΑ, όπως τα άρθρα 6 παρ. 1 της Σύµβασης και 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της (ΑΠ 1277/2008, ΑΠ 928/2006, ΑΠ 1823/2005). Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι «ο κοινός νοµοθέτης δεν κωλύεται µεν, κατ αρχήν, να µεταβάλει, ακόµη και αναδροµικά, τις κείµενες ουσιαστικές ρυθµίσεις του νόµου, αρκεί η επέµβασή του αυτή να µην αποτελεί ευθεία κύρωση της διοικητικής πράξης της οποίας η νοµιµότητα είναι εκκρεµής ενώπιον των δικαστηρίων, να ην προσβάλει το δεδικασµένο ή την αρχή της η αναδροµικότητας των διατάξεων που επιβάλλουν κυρώσεις, να αιτιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος και να ην προσβάλλει την αρχή της αναλογικότητας (ΣτΕ 542/1999 Ολ., 1839/1999, 6/2010, πρβλ. ΣτΕ 604/2002 Ολ., 1847/2008 Ολ.). (...)» Εξ άλλου, από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ συνάγεται ότι «δεν απαγορεύεται γενικώς η θέσπιση αναδροµικών κανόνων δικαίου, όµως, είναι αντίθετες προς αυτήν νοµοθετικές ρυθµίσεις µη υπαγορευόµενες από επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, οι οποίες θεσπίζονται ε αναδροµική ισχύ, ρυθµίζουν θέµα για το ο- ποίο υφίσταται εκκρεµής δίκη ε διάδικο το Δηµόσιο ή νοµικό πρόσωπο δη- µοσίου δικαίου και µε τη θέσπισή τους η έκβαση της δίκης αποβαίνει υπέρ του Δηµοσίου ή του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου» (βλ. ΣτΕ 338/2011, όπου και παραπέµπεται σχετική νοµολογία). Η επιλογή, εξ άλλου, του χρόνου αναδροµής εναπόκειται, κατ αρχήν, στον νοµοθέτη, η ρύθ- µιση όµως πρέπει να είναι γενική και αντικειµενική (ενδεικτικώς, βλ. ΣτΕ 3449/2007).

11 11. Επί του άρθρου 1 παρ. 26 Συµφώνως προ το πρώτο εδάφιο της προτεινόµενης διάταξης, «Το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ηµιαυτόµατα µέτρα περικοπής δαπανών σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους πρωτογενών πλεονασµάτων ( )». Για λόγους σαφήνειας και εφαρµογής της διάταξης, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινισθεί ο όρος «ηµιαυτόµατα µέτρα» Επί του άρθρου 1 παρ. 27 Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση θεµάτων σχετικών «µε την εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων άρθρων» µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών. Καταρχάς, θα ήταν χρήσιµο να διευκρινισθεί ότι η εξουσιοδοτική διάταξη προς τον υπουργό δεν αναφέρεται στην εφαρµογή των προηγούµενων άρθρων, αλλά των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου 1. Περαιτέρω, όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής (βλ., ενδεικτικώς, την από Έκθεση επί του ν. 4324/2015, παρατ. 6), µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγµατος παρέχεται στον κοινό νοµοθέτη η δυνατότητα να εξουσιοδοτεί την εκτελεστική εξουσία προς θέσπιση κανόνων δικαίου. Ως φορείς της κατ εξουσιοδότηση ασκούµενης νοµοθετικής αρµοδιότητας ορίζονται, πέραν του Προέδρου της Δηµοκρατίας, και άλλα όργανα της Διοίκησης, ε- φόσον πρόκειται περί ειδικότερων θεµάτων ή θεµάτων µε τοπικό ενδιαφέρον ή χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. Όπως δε γίνεται παγίως δεκτό (βλ. ΣτΕ [Ολ] 235/2012, 1210/2010, 2815/2004 κ.ά.), «ως "ειδικότερα θέµατα", για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η παροχή νοµοθετικής εξουσιοδοτήσεως σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της Διοικήσεως, νοούνται εκείνα τα οποία αποτελούν, κατά το περιεχόµενό τους και σε σχέση µε την ουσιαστική ρύθµιση που περιέχεται στο νοµοθετικό κείµενο, µερικότερη περίπτωση ορισµένου θέµατος που αποτελεί το αντικείµενο της νοµοθετικής ρυθµίσεως. Απαιτείται, εποµένως, στην περίπτωση αυτή, να περιέχει το νοµοθετικό κείµενο όχι απλώς τον καθ ύλην προσδιορισµό του αντικειµένου της εξουσιοδοτήσεως, αλλά, επί πλέον, και την ουσιαστική ρύθµισή του, έστω και σε γενικό, ορισµένο όµως, πλαίσιο, σύµφωνα προς το οποίο θα ενεργήσει η Διοίκηση προκειµένου να ρυθµίσει τα µερικότερα θέ- µατα. Η ανωτέρω δε ουσιαστική ρύθµιση µπορεί να υπάρχει τόσο στις διατάξεις του εξουσιοδοτικού νόµου όσο και σε διατάξεις άλλων νόµων σχετικών µε τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο της νοµοθετικής εξουσιοδοτήσε-

12 12 ως» (ΣτΕ [Ολ] 2186/2013). Λεπτοµερειακό δε είναι το ζήτηµα που αφορά τη θέσπιση όλως δευτερευουσών και επουσιωδών ρυθµίσεων, δεδοµένου ότι οι κύριες και ουσιώδεις ρυθµίσεις πρέπει να έχουν τεθεί από τον ίδιο τον νο- µοθέτη (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999, 602/2002), ενώ τεχνικού χαρακτήρα είναι το θέµα που αφορά στη θέσπιση ρύθµισης για την οποία απαιτείται παρέµβαση αρµόδιου τεχνικού οργάνου (ΣτΕ 2820/1999, 2967/1999). Υπό το φως των ανωτέρω, θα ήταν σκόπιµο, η εξουσιοδοτική διάταξη να περιγράφει λεπτοµερέστερα τα προς ρύθµιση θέµατα τα οποία περιλαµβάνουν φορολογικές διατάξεις, καθώς και ρυθµίσεις σχετικώς µε τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου. 13. Επί του άρθρου 1 παρ. 28 Κατά την προτεινόµενη διάταξη, «στους συνταξιοδοτούµενους όλων των ασφαλιστικών ταµείων µετά τις , χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόµενες εισφορές και µετά την συµπλήρωση του 67ου έ- τους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυηµένης σύνταξης (κατώτατο όριο)». Όπως έχει επισηµανθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής [βλ., ενδεικτικώς, Εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής της επί του Νσχ «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»), της ε- πί του Νσχ «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας», της επί του Νσχ «Επείγοντα µέτρα εφαρ- µογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », της επί του Νσχ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής », της επί του Νσχ «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και της επί του Νσχ Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) ( ) και άλλες διατάξεις], η κρατική µέριµνα για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, θεµελιώνει αντίστοιχο κοινωνικό δικαίωµα (στη θεωρία γίνεται λόγος και για σχετική θεσµική εγγύηση ή συνταγµατική ε-

13 ντολή, βλ., λ.χ., Γ. Λεβέντη, Τα κοινωνικά δικαιώµατα του πολίτη, ΤοΣ, 1976, σελ. 172). Όπως προκύπτει από τη διατύπωση του άρθρου 22 παρ. 5, το Σύνταγµα επιφυλάσσει στον κοινό νοµοθέτη την ευχέρεια να ρυθµίζει τα θέ- µατα που αναφέρονται στην οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της κοινωνικής ασφάλισης των εργαζοµένων, στο πλαίσιο των κανόνων που τίθενται από τις εν γένει συνταγµατικές διατάξεις, ιδίως περί ισότητας, καθώς και προστασίας της οικογένειας και της υγείας (άρθρα 4 και 21 Συντάγµατος. Βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ 2747/1981, ΕΔΚΑ 1982, σελ Πρβλ. Κ. Κρε- µαλή, Δίκαιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 1985, σελ. 38, επ., Α. Πετρόγλου, Η συνταγµατική προστασία της Κοινωνικής Ασφαλίσεως, ΕΔΚΑ 1976, σελ. 690 επ.). Ειδικότερα, οι σχέσεις της κοινωνικής ασφάλισης ρυθµίζονται από τον νο- µοθέτη ελευθέρως, µε γνώµονα αφενός την προαγωγή της κοινωνικής α- σφάλισης των εργαζοµένων (ΣτΕ Ολ 2973/1991, ΕΔΚΑ, 1992, σελ. 186), α- φετέρου την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου (ΣτΕ 2983/1989, ΕΔ- ΚΑ 1992, σελ. 93), ώστε να µην τίθενται σε κίνδυνο οι µελλοντικές ασφαλιστικές παροχές. Ως προς δε τη µορφή του ασφαλιστικού φορέα, «(η) µόνη δέσµευση που επιβάλλει το Σύνταγµα ( ), εκεί όπου ο νόµος καθιερώνει την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και θεσπίζει την υποχρεωτική καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς, είναι η παροχή της κοινωνικής ασφάλισης είτε από µόνο το Κράτος, είτε από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» (ΣτΕ Ολ 3100/2001, ΝοΒ 2002, σελ. 235, 2692/1993, ΤοΣ 1994, σελ. 895). Εν συνεχεία, ο ασφαλιστικός δεσµός αποτελεί µεν τη βάση θεµελίωσης του σχετικού δικαιώµατος και η σχέση κρατήσεων-παροχών πρέπει να γίνεται γενικώς σεβαστή (ΣτΕ 3152/1992, Ε.Δ.Κ.Α. 1994, σελ. 145), η αρχή της ανταποδοτικότητας, όµως, ως αρχή της αναλογίας µεταξύ ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστικών παροχών, «δεν αποτελεί συνταγµατικώς κατοχυρωµένο κανόνα», υπό την έννοια της απόλυτης αναλογίας εισφορών και παροχών (βλ., ενδεικτικώς, ΣτΕ /2010, ΣτΕ 157/2009 ΔιΔικ 2010, σελ. 354, ΣτΕ 2535/2008, ΔιΔικ 2009, σελ. 1234, ΣτΕ 1022/2005, ΕΔΚΑ 2005 σελ. 654). Δύναται, κατά συνέπεια, δύναται να κάµπτεται νοµοθετικώς, είτε όταν για την κάλυψη του κεφαλαίου συνεισφέρουν, εκτός από τις ασφαλιστικές κρατήσεις, και κοινωνικοί πόροι ή το Δηµόσιο (ΣτΕ 136/1989, ΤοΣ 1989, σελ. 681), είτε, κατ εφαρµογή της αρχής της κοινωνικής αλληλεγγύης, για να ε- νισχυθούν, περαιτέρω, υστερούντες εισοδηµατικώς ασφαλισµένοι (βλ. ΣτΕ 3096/2001, ΤοΣ 2001, σελ. 128). Εξ άλλου, ο κοινός νοµοθέτης δεν κωλύεται να προβαίνει σε ρυθµίσεις του ύψους των συντάξεων κατόπιν στάθµισης των υφιστάµενων συνθηκών (ΣτΕ 1166/1989, ΕλλΔνη 1991, σελ. 397, ΣτΕ 2535/2008, ΔιΔικ 2009, σελ. 13

14 ), µπορεί δε να µειώνει τις συντάξιµες αποδοχές, χωρίς να προσβάλλει κεκτηµένο δικαίωµα του συνταξιούχου (ΕλΣ 236/1991, ΔιΔικ 1991, σελ. 702), προκειµένου «να επιτύχει την εξυγίανση του ασφαλιστικού συστήµατος της Χώρας, εξυπηρετώντας µε τον τρόπο αυτό το δηµόσιο συµφέρον (ΣτΕ 2522/2008 και 1613/2007)». Δεν κωλύεται, τέλος, να µεταβάλλει για το µέλλον το σύστηµα συνταξιοδότησης κατηγοριών ασφαλισµένων, ιδίως δε το ύψος των ασφαλιστικών παροχών, µε γνώµονα την εξυπηρέτηση του γενικότερου συµφέροντος, ενόψει των εκάστοτε βιοτικών αναγκών που επικρατούν και των οικονοµικών δυνατοτήτων των ασφαλιστικών οργανισµών (Πρβλ. ΣτΕ Ολ 542/1999, 615/1991, 3552/1990, 3984/1987 κ.ά.). Βασικό, πάντως, περιεχόµενο της κοινωνικής ασφάλισης «αποτελεί η, έ- ναντι καταβολής εισφοράς, προστασία του ασφαλισµένου από την επέλευση κινδύνων (γήρας, ασθένεια, αναπηρία κλπ.) οι οποίοι αναιρούν την ικανότητά του να εργάζεται (ασφαλιστικοί κίνδυνοι), και, συνακόλουθα, τείνουν να υποβαθµίσουν τις συνθήκες διαβιώσεώς του. ( ). Εφ όσον επέλθει ο α- σφαλιστικός κίνδυνος, ο ασφαλισµένος παύει να καταβάλλει εισφορές και αποκτά, κατ αρχήν, αξίωση έναντι του ασφαλιστικού φορέα να του χορηγήσει παροχή, η οποία, χωρίς να απαιτείται να αντιστοιχεί ευθέως σε καταβληθείσες εισφορές του ή να αντισταθµίζει πλήρως την απώλεια του εισοδήµατός του, πρέπει να είναι ικανή να του εξασφαλίσει ικανοποιητικό επίπεδο διαβιώσεως, όσο το δυνατόν εγγύτερο προς εκείνο που είχε κατακτήσει κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου». ( ) Έτσι, εν όψει, «ιδιαιτέρως, του προπεριγραφέντος δηµοσίου σκοπού (διασφάλιση στους εργαζοµένους ικανοποιητικού επιπέδου διαβιώσεως εγγύς εκείνου που είχαν κατά τον εργασιακό τους βίο), δικαιολογείται, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, η κατοχύρωση από το νοµοθέτη της κοινωνικής ασφαλίσεως ως υποχρεωτικής (µε θέσπιση υποχρεώσεως καταβολής ασφαλιστικών εισφορών) και, εντεύθεν, η παροχή αυτής αποκλειστικώς από το κράτος ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (ΑΕΔ 87/1997, ΣτΕ 5024/1987 Ολ., 2690, 2692/1993 Ολ., /2001 Ολ.)». Βλ., σχετικώς, πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ(Ολ) 2287/2015, σκέψη 7, ΔΕΝ 2015, σελ. 753 επ. Παρόµοιες οι ΣτΕ(Ολ) /2015]. 14. Επί του άρθρου 1 παρ. 29 και 30 Κατά την πρώτη από τις προτεινόµενες ρυθµίσεις, «από ε- ντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταµεία και οι τοµείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος. Κάθε αντίθετη µε το περιεχόµενο της ρύθµισης αυτής διάταξη καταργείται».

15 Επισηµαίνεται, κατ αρχάς, ότι το ν.π.δ.δ. υπό την επωνυµία «Ενιαίο Τα- µείο Επικουρικής Ασφάλισης» (Ε.Τ.Ε.Α.) συνεστήθη µε τον ν. 4052/2012, τελεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προς τον σκοπό, συµφώνως προς την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4052/2012, της παροχής «µηνιαίας επικουρικής σύνταξης λόγω γήρατος, α- ναπηρίας και θανάτου στους εργαζοµένους στον ιδιωτικό, τον δηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και στα µέλη των οικογενειών τους». Στο Ε.Τ.Ε.Α. εντάχθηκαν, από την έναρξη λειτουργίας του, το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), οι τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τοµέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Δηµόσιων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τοµείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Τα- µείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, οι τοµείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταµείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), καθώς και o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ επικουρική ασφάλιση ασφαλισµένους του. Τα Ε.Τ.Ε.Α. συνεστήθη, εποµένως, ως φορέας «υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως και, εν όψει τούτου, ως ν.π.δ.δ., ( )συµβάλλ[ει] διά της χορηγήσεως παροχών συµπληρωµατικών («επί πλέον» [ ]) εν σχέσει προς τις χορηγούµενες από τα Ταµεία υποχρεωτικής κύριας ασφαλίσεως στην επίτευξη του προεκτεθέντος, κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, δηµοσίου σκοπού, στην διασφάλιση δηλαδή υπέρ των συνταξιούχων ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβιώσεως, κατά το δυνατόν εγγύς εκείνου το οποίο είχαν αυτοί κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου». Βλ., σχετικώς, την προαναφερόµενη πρόσφατη νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας [ΣτΕ(Ολ) /2015]. Εξ άλλου, συµφώνως προς την παράγραφο 30, «από την ανωτέρω ηµερο- µηνία πόροι όλων των εντασσόµενων ταµείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ είναι οι προβλεπόµενοι στο άρθρο 38 του Ν. 4052/2012». Πόροι, επο- µένως, του ΕΤΕΑ αποτελούν, κατά το άρθρο 38 του ν. 4052/2012, και µάλιστα αναδροµικώς από , µόνον «τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και εργοδοτών», καθώς και «τα έσοδα από τις προβλεπόµενες εισφορές υπέρ των ταµείων - τοµέων και κλάδων που ε- ντάσσονται στο ΕΤΕΑ, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεµατικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νοµοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόµων», χωρίς να προβλέπεται επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισµό. Σηµειώνεται, συναφώς, ότι, συµφώνως προς πρόσφατη νοµολογία του 15

16 16 Συµβουλίου της Επικρατείας (βλ., σχετικώς, τις προαναφερόµενες [ΣτΕ(Ολ) /2015], «η κρατική µέριµνα για την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (κύρια και επικουρική) δεν εξαντλείται στην ίδρυση από το κράτος των οικείων δηµοσίων φορέων, στον ορισµό των διοικούντων αυτούς οργάνων, στην άσκηση εποπτείας της δραστηριότητάς τους και της διαχειρίσεως της περιουσίας τους και στη θέσπιση των σχετικών κανόνων, αλλά περιλαµβάνει και τη µέριµνα για την προστασία του ασφαλιστικού τους κεφαλαίου, δηλαδή για τη βιωσιµότητά τους χάριν και των εποµένων γενεών, µέριµνα η ο- ποία εκδηλώνεται, µεταξύ άλλων, µε τη θέσπιση ρυθµίσεων για την προστασία και την αξιοποίηση της περιουσίας τους και την επωφελή διαχείριση των αποθεµατικών τους, µε τον καθορισµό εκάστοτε των οικείων συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων, µε την πρόβλεψη κοινωνικών πόρων, και, κυρίως, µε την απ ευθείας συµµετοχή στην χρηµατοδότηση των εν λόγω φορέων µέσω του κρατικού προϋπολογισµού. Και τούτο διότι, εφ όσον καθιερώνει υποχρέωση των εργαζοµένων και των εργοδοτών τους να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, το κράτος, ως εγγυητής, οφείλει να διασφαλίζει την ε- πάρκεια των παροχών και τη βιωσιµότητα των οικείων ασφαλιστικών οργανισµών (η οποία, κατά τα ανωτέρω, δεν συναρτάται, αποκλειστικώς ή προεχόντως, µε το ύψος των εισφορών), φέρει δε την κύρια ευθύνη για την κάλυψη των ελλειµµάτων τους (βλ. γνωµοδότηση Ολοµέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου ). ( ) Το ύψος της κρατικής συµµετοχής στη χρηµατοδότηση των φορέων της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφαλίσεως συµµετοχής η οποία πρέπει να είναι επαρκής για την εξυπηρέτηση των προεκτεθέντων συνταγµατικώς επιβεβληµένων σκοπών (επάρκεια παροχών προς διασφάλιση ικανοποιητικού κατά τα ανωτέρω επιπέδου διαβιώσεως και διασφάλιση της βιωσιµότητας του οικείου ασφαλιστικού φορέα) προσδιορίζεται εκάστοτε από τον κρατικό προϋπολογισµό, λαµβανοµένων υπ όψιν και των διατάξεων του Κώδικα Δηµοσίου Λογιστικού. ( ) Διότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της επικουρικής κοινωνικής ασφαλίσεως, η οποία παρέχεται από το Ε.Τ.Ε.Α. και άλλους φορείς και η, συνεπεία τούτου, λειτουργία αυτών υπό µορφήν νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (ΑΕΔ 87/1997, ΣτΕ 5024/1987 Ολ., κ.ά.) δικαιολογούνται από τον δηµόσιο σκοπό, τον οποίο οι φορείς αυτοί υπηρετούν κατά το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγµατος, συµβάλλοντας δια της χορηγήσεως παροχών συµπληρωµατικών εν σχέσει προς τις χορηγούµενες από τους φορείς υποχρεωτικής κύριας ασφαλίσεως στη διασφάλιση υπέρ των συνταξιούχων ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβιώσεως, κατά το δυνατόν εγγύς εκείνου το οποίο είχαν αυτοί κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Εν όψει δε του εν λόγω δηµοσίου σκοπού, το κράτος, ανεξαρτήτως αν µέχρι σήµερα δεν έχει προβλεφθεί τακτική κρατική χρηµατοδότηση των φορέων της υποχρεωτικής επικουρικής κοινωνικής ασφαλίσε-

17 ως, υποχρεούται, πάντως, κατά την ανωτέρω συνταγµατική διάταξη, να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση και των φορέων τούτων, προς κάλυψη των ελλειµµάτων τους» Επί του άρθρου 1 παρ. 31 Κατά την προτεινόµενη διάταξη, «από έως οι εγγυηµένες σε µηνιαία βάση συνταξιοδοτικές εισφορές (κρατική επιχορήγηση) προς τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης διατηρούνται σε ονοµαστικούς όρους στο ύψος που προβλέπεται για την ». Από τη γραµ- µατική διατύπωση του προτεινόµενου άρθρου συνάγεται ότι η υποχρεωτική, κατά το Σύνταγµα, κρατική χρηµατοδότηση της κύριας κοινωνικής ασφάλισης διατηρείται, µέχρι το 2021, σε ονοµαστικές τιµές στα επίπεδα του µηνός Ιουλίου του τρέχοντος έτους. Ως προς την προβληµατική σχετικώς µε τη χρηµατοδότηση, εν γένει, της κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), βλ. ανωτέρω, Παρατηρήσεις επί των παρ. 29 και 30 του άρθρου 1, καθώς και τις σε αυτές αναφερό- µενες παλαιότερες εκθέσεις της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, επισηµαίνεται ότι το Κράτος υποχρεούται να συµµετέχει στη χρηµατοδότηση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό ένα µέρος των γενικών εσόδων του προϋπολογισµού [βλ. ΣτΕ (Ολ) 5024/1987, ΕΔΚΑ 1988, σελ. 233] και ότι η υποχρέωση αυτή δεν µπορεί «να αναπληρώνεται µε παροχές προνοιακού χαρακτήρα», η δε διασφάλιση της βιωσιµότητας των εν λόγω οργανισµών δεν δύναται να «απόκειται στους ίδιους τους ασφαλισµένους, συναρτώµενη, προεχόντως ή και αποκλειστικώς, µε την µαθηµατική σχέση µεταξύ καταβαλλόµενων εισφορών και χορηγούµενων παροχών» [ΣτΕ (Ολ) /2015]. Αθήνα, 15 Ιουλίου 2015 Οι εισηγητές Αθανασία Διονυσοπούλου Λέκτορας της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Επιστηµονική Συνεργάτις Δηµήτριος Κανελλόπουλος Προϊστάµενος του Τµήµατος Διεθνών και Αµυντικών Μελετών Δηµήτριος Βασιλείου Γεωργία Μακροπούλου Γεώργιος Φωτόπουλος Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες

18 18 Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Ο Προϊστάµενος της Β Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φορολογικά Νέα - Tax Flash

Φορολογικά Νέα - Tax Flash Επικοινωνία: Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@gasolutions.gr Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner Φορολογικά Νέα - Tax Flash Τα προαπαιτούμενα φορολογικά μέτρα για τη συμφωνία με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)

Ε Κ Θ Ε Σ Η. Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Αριθμ. 99 / 21 / 2015 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 1 ( παρ.2 εδ. α γ,στ & παρ.11) του Πρώτου Κεφαλαίου καθώς και του άρθρου 4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 /2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 1 (για ΝΠΔΔ) Εποπτεύον Υπουργείο:.... Επωνυμία Φορέα: Έτος Μήνας Αναφοράς:..... ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α.Φ.Μ.:..... ποσά σε ευρώ (χωρίς δεκαδικά) Ι. ΕΣΟΔΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0100 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Κύρωση της από 30.12.2013 Σύµβασης µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ. Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΠΟΡΙΣΜΑ Χορήγηση Επιδόµατος Απολύτου Αναπηρίας σε συνταξιούχους γήρατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημόσιου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ Ορθή επανάληψη. Το υπ αριθμ. πρωτ. 9505/3874/011/06-02-2014 έγγραφό μας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ε Τ Ε Α ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ Φιλελλήνων 13-15, 105

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε.,

«Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 7 / 6 /10 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/15 ΑΡ. 40 Πληροφορίες: M.Παναγοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215191

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (να έχουν ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2ου τριμήνου του 2010) A. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ No. Μέτρα Συναρμοδιότητα Δημιοσιονομικό Αποτέλεσμα Κατάσταση Υλοποίησης Σχόλια Στόχος Δημοσιονομική Εξυγίανση Αύξηση του ΦΠΑ 800 εκ. ευρώ το 200 και 800 εκ. ευρώ για Ολοκληρώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 105 51 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 3349999 FAX: 210 3212944, 3215988 Web site: www.syete.gr Email: syete@otenet.gr ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ. 210 3640420 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 140135 Αθήνα, 24.6.2014 Συνάδελφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. Αναλυτικά, οι βασικές διατάξεις του προσχεδίου Νόμου που αφορούν στους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι πιο κάτω: Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 1147 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τις τελευταίες ημέρες έχει δοθεί για Δημόσια διαβούλευση στην Κ.Ε.Δ.Ε. το προσχέδιο Νόμου του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )»

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανομένων για πρώτη φορά στο Δημόσιο από 1.1.2011, άρθρο 2 του ν.3865/2010 (152 Α )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΗ-559. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αθήνα 2 Ιανουαρίου 2014 Αριθ. πρωτ. :2/2569/00026 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012»

«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων εφαρμογής των ν. 3864/2010, ν.4021/2011, ν.4046/2012, ν. 4071/2012 και ν.4051/2012» Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Πειραιάς, 11 Ιουνίου 2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Μετά τη δημοσίευση του νόμου ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Η ΙΚΕ έχει νομική προσωπικότητα και είναι εμπορική Με το δεύτερο μέρος (άρθρα 43-120) του Ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιεχόµενα ΤΜΗΜΑ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο 1.1. Έννοιες 1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3 1.1.Β. Ειδικότερα: Το δίκαιο της ασφαλιστικής σύµβασης Σελ. 4 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010.

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 3ης Ιουνίου 2010. 24.6.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 158/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 539/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165

ΑΔΑ: ΒΕ26Λ-Ε2Ω. Εξαιρ. Επείγον. Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: Φ21250/4231/165 Εξαιρ. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές

Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Ημερ.: 22 / 07 / 2015 Ελληνική Ένωση Τραπεζών: 32 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις τραπεζικές συναλλαγές Τι αλλάζει με την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τι ισχύει με τις αναλήψεις μετρητών, μπορώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Προπυλαίων 7, 11742 Αθήνα Τηλ/fax: 210 9239913 - email:pesa@pesa.com.gr, - http:www.pesa.gr Αθήνα 3 7 2014 Αριθμ. Πρωτ.:2140 Προς: Όλα τα μέλη ΔΡΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΑΚΥΡΩΝΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α.

Α. Ισχύς των γνωματεύσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ & ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5215000 e-mail: diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Ερωτήσεις & Απαντήσεις Ημερ.: 10 / 09 / 2015 Ερωτήσεις & Απαντήσεις Α. Ακυρώσεις Ισχύς συμβολαίων Τι ισχύει για τις ακυρώσεις συμβολαίων μετά τη λήξη της τραπεζικής αργίας; Οι τράπεζες είναι πλέον ανοιχτές και οι ασφαλισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ. Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο Σ/Ν «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατέξεις Η κρίση που αντιμετωπίζει η οικονομία μας και τα δημοσιονομικά μέτρα

Διαβάστε περισσότερα